Sony | DSC-W50 | Sony DSC-W30 Bruksanvisning

Digital Still Camera
Brukerhåndbok/feilsøking
NO
Brugervejledning/fejlfinding
DK
DSC-W30/W40/W50/W70
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
"Les dette først" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
"Læs dette først" (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera.
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok),
og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument) grundigt og
gemme dem til fremtidig brug.
© 2006 Sony Corporation
2-673-259-33(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette
kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
NO
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Kort-informasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 93).
• Nærmere informasjon om batteripakken, se
side 93.
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet
ditt.
Carl Zeiss-linse
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet ditt.
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere
skarpe bilder med glimrende kontrast.
Linsen til dette kameraet er produsert med
et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Ingen erstatning for innhold av opptak
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 91.
Internminne og "Memory Stick Duo"backup
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
utstyr
• Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken
eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen
er tent, da dette kan føre til at interne minnedata
eller "Memory Stick Duo"-data blir ødelagt.
Beskytt alltid dataene dine ved å lage en
sikkerhetskopi. På side 22 finner du mer
informasjon om metoden for
sikkerhetskopiering.
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert).
NO
• Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Om opptak/avspilling
Memory Stick Duo-adapter
Om batteripakken
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang. (t trinn 1 i "Les dette
først")
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 95) før du begynner å
bruke dette kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Dette kan forårsake irreversible skader
på øynene dine. Eller det kan få kameraet til å
slutte å virke som det skal.
NO
3
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 95).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Svarte, hvite, røde,
blå og grønne
punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Dette kameraet er utstyrt med et elektrisk drevet
zoomobjektiv. Ikke slå borti noe med linsen, og
ikke bruk makt på den.
NO
4
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på
annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles av med
kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Om illustrasjonene
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er
av DSC-W70 hvis ikke annet er angitt.
For å få full glede av det digitale stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Les dette først" (egen bok)
1 Klargjøre batteripakken
2 Slå på kameraet/stille inn klokken
3 Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes
5 Ta bilder på en enkel måte (autojustering-modus)
Ta stillbilder (scenevalg)
6 Vise/slette bilder
Bli mer fortrolig med kameraet ditt
Denne
håndboken
• Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine
(programopptak) t side 24
• Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av
menyen t side 26
• Endre standardinnstillingene t side 42
Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver
Denne
håndboken
• Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike
måter t side 52
• Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 69
NO
5
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet ..................................................... 3
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder................................................. 9
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 9
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 10
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 11
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Identifisere deler ..................................................................................... 13
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 15
Endre skjermbildet .................................................................................. 19
Antall stillbilder og opptakstid for film ...................................................... 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)...... 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises................................. 23
Bruke modusvelgeren ............................................................................. 24
Bruke menyen
Bruke menyelementer ....................................................................... 26
Menyelementer ................................................................................... 27
Opptaksmeny.......................................................................................... 28
COLOR (Fargemodus)
9 (Fokus)
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
ISO
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
M (Intervall)
(Blitsnivå)
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
NO
6
Visningsmeny ..........................................................................................35
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Dele)
(Oppsett)
Trimme
Bruke oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettelementer ...................................................................42
Kamera ..............................................................................................43
AF-modus
Digital zoom
Funksj.veiv.
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
Internt minneverktøy...........................................................................46
Format
Memory Stick-verktøy ........................................................................47
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
1
Oppsett 1 ............................................................................................49
LCD-baklys (kun DSC-W50/W70)
Pip
Språk
Initialiser
2
Oppsett 2 ............................................................................................50
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
NO
7
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din ................................................ 52
Installere programvaren (inkludert) ......................................................... 54
Kopiere bilder til datamaskinen din ......................................................... 55
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet
ditt (med en "Memory Stick Duo") ................................................ 61
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert) .................................................... 62
Bruke Macintosh-datamaskinen din........................................................ 66
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder ..................................................................... 68
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................ 69
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter......................................................... 72
Koble kameraet til TV-en din
Vise bilder på en TV-skjerm .................................................................... 74
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................ 76
Varselindikatorer og meldinger ............................................................... 88
Annet
Om "Memory Stick"................................................................................. 91
Om batteripakken.................................................................................... 93
Om batteriladeren ................................................................................... 94
Forholdsregler......................................................................................... 95
Spesifikasjoner........................................................................................ 97
Indeks.................................................................................................... 99
NO
8
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Fokus
Bruke kameraet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 24), menyene (side 26)
og så videre.
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med én gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
Blinker , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 29)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det kan være nyttig å bruke selvutløseren med
2 sekunders forsinkelse, eller et stativ. Det anbefales også å bruke blits ved fotografering
på mørke steder.
NO
9
Ekspone- Justere lysintensiteten
ring
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset
slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojustering-modus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir deg muligheten til å justere den
eksponeringen som er bestemt av
kameraet. t trinn 5 i "Les dette først"
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes. t side 30
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere
med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 31
Høy ISO-følsomhet
Gir lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
NO
10
Farge
Om belysningseffekter
Bruke kameraet
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Belysningskarakteristika
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Hvitt (standard)
Blåaktig
Blåtone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojustering-modus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 31).
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 7M (DSC-W70)
3072
3072 piksler × 2304 piksler = 7 077 888 piksler
2816
2112
480
Piksler
2304
640
2 Bildestørrelse: 6M (DSC-W30/W40/W50)
2816 piksler × 2112 piksler = 5 947 392 piksler
3 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
NO
11
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først")
Piksel
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal legges ved en
e-post
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
7M (3072×2304) (standardinnstillingen for
DSC-W70)
Større
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:21) (3072×2048) (DSC-W70)
Tilpass bildeforhold 3:2
6M (2816×2112) (standardinnstillingen for
DSC-W30/W40/W50)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3:21) (2816×1872) (DSC-W30/W40/W50)
Tilpass bildeforhold 3:2
5M (2592×1944) (DSC-W70)
Utskrift på opptil A4/8×10"
3M (2048×1536)
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
2M (1632×1224)
Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA (640×480)
Mindre
2)
Vis på 16:9 HDTV3)
16:9 (1920×1080)
1)
2)
3)
For e-post
Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 85).
Hvis du bruker et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre
kvalitet.
Standardinnstillingene er markert med
.
Filmbildestørrelse
Bilder/sekund
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Vise på TV (høy kvalitet)
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Vise på TV (standard)
160 (160×112)
Ca. 8
For e-post
• Jo større bilde, jo bedre er kvaliteten.
• Jo flere bilder som spilles av per sekund, jo jevnere blir avspillingen.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 32)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt
kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
NO
12
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A
A
B
B
F
C
G
H
D
Bruke kameraet
E
C
H
D
I
J
K
E
F
G
L
M
N
DSC-W50/W70
A Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette
først")
B For opptak: Zoomespak (W/T)
(t trinn 5 i "Les dette først")
For visning: / -spak
(avspillingszoom)/
-spak (indeks)
(t trinn 6 i "Les dette først")
C Søkervindu
O
P
QR S T U
DSC-W30/W40
D Linse
E Strømbryter (POWER) /strømlampe
(POWER) (t trinn 2 i "Les dette først")
I
F Mikrofon
J
G Blits (t trinn 5 i "Les dette først")
H Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette
først")/AF-lys (45)
V
W
X
A AE/AF-lås-lampe/selvutløserlampe
(grønn) (t trinn 5 i "Les dette først")
B Blitsladelampe/opptakslampe (oransje)
(t trinn 5 i "Les dette først")
C Høyttaler
D Søker (t trinn 5 i "Les dette først")
E LCD-skjerm (19)
F
-knapp (skjermbryter) (19)
G MENU-knapp (26)
NO
13
H
-knapp (avspilling) (t trinn 6 i "Les
dette først")
I DC IN-kontakt
Når du bruker en AC-LS5Kstrømadapter (ikke inkludert)
Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med
vekselstrømadapteren.
M Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (t trinn 2 i "Les
dette først")
Meny av: /
dette først")
N
/
/
(t trinn 5 i "Les
(Bildestørrelse/slett)-knapp
(t trinn 4 og 6 i "Les dette først")
O Skruehull for stativ (på undersiden)
DSC-W50/W70
2 Til DC INkontakten
1
v-merke
3 Til stikkontakt
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
• Etter bruk må du ta kameraet av stativet.
P Batterideksel/"Memory Stick Duo"deksel (t trinn 1 og 3 i "Les dette
først")
Q Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette
først")
R "Memory Stick Duo"-spor
(t trinn 3 i "Les dette først")
S Spor for innsetting av batteri
(t trinn 1 i "Les dette først")
T Batteriutkaster
(t trinn 1 i "Les dette først")
DSC-W30/W40
U Multikontakt (på undersiden) (DSCW50/W70)
1
2 Til DC INkontakten
V A/V-OUT-kontakt (DSC-W30/W40)
W Kontaktdeksel (DSC-W30/W40)
X -kontakt (USB) (DSC-W30/W40)
v-merke
• Hvis du kobler til vekselstrømadapteren ACLS5K, kan du ikke lade batteripakken. Bruk
batteriladeren til å lade batteriet.
t trinn 1 i "Les dette først"
J Kontaktdeksel for DC IN
K Modusvelger (24)
L Krok for håndleddsrem (nakkerem)
(t "Les dette først")
NO
14
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Indikator
Betydning
Modusvelger
(Programopptak) (24)
Når du tar stillbilder
Blitsmodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
SL
3
1
Bruke kameraet
Kameramodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
Blits lader
4
Zooming (t 43, trinn 5 i
"Les dette først")
1.3
2
5
Rødøyereduksjon (44)
Skarphet (34)
Når du tar opp film
Kontrast (34)
AF-lys (45)
ON
Målemodus (30)
3
1
4
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
B
2
Indikator
Betydning
5
Makro (t trinn 5 i "Les
dette først")
A
AF-modus (43)
S AF M AF
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette
først")
z
M
WB
STBY
REC
Fargemodus (28)
AE/AF-lås (t trinn 5 i
"Les dette først")
Indikator for AFavstandsmålerramme (29)
1.0 m
Bildelyshet (EV)
Fokus på forhåndsinnstilt
avstand (29)
EV
Opptaksmodus (24, 32)
Hvitbalanse (31)
Standby/filmopptak
(t trinn 5 i "Les dette
først")
Modusvelger (scenevalg)
(t trinn 5 i "Les dette
først")
Indikator for
eksponeringsverdi (t trinn
5 i "Les dette først")
• Skjermbildet endres,
avhengig av stillingen til
modusvelgeren (vist til
venstre).
VMørkere vLysere
Eksponeringsverdiveileder
(t trinn 5 i "Les dette
først")
NO
15
C
Indikator
Betydning
3M
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
VGA 16:9
•
6M
1M
FINE
640
STD
640
3:2
160
FINE STD
101
og
vises bare på
DSC-W70.
6M vises bare på DSCW30/W40/W50.
• 1M vises bare når
Multiserie er aktivert.
Bildekvalitet (32)
Indikator
Betydning
+
Trådkors for punktmåling
(30)
AF-avstandsmålerramme
(29)
E
Indikator
REC-mappe (47)
Betydning
Histogram (19)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i
internminnet (20)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
Gjenværende kapasitet i
“Memory Stick” (20)
00:00:00
[00:28:05]
Opptakstid [maksimal
opptakstid] (21)
1/30"
Multiserie-intervall (34)
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (20)
• Ved bruk av visse
lukkerhastigheter* aktiveres
funksjonen Støyreduksjon
NR med sakte lukker
automatisk, for å redusere
støy i bildet.
* Når [ISO] er stilt inn på
[Auto] eller mindre enn
[200]: Lukkerhastigheten
er lik eller lavere enn 1/6
sekund.
Når [ISO] er stilt inn på
mer enn [400], eller
modusvelgeren står på
(modus for høy
følsomhet):
Lukkerhastigheten er lik
eller lavere enn 1/25
sekund.
Selvutløser (t trinn 5 i
"Les dette først")
C:32:00
Egendiagnose-display (88)
ISO-tall (31)
D
Indikator
Betydning
Vibrasjonsvarsel (9)
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
bruker blits for å få bedre
lys, eller et stativ, eller at du
stabiliserer kameraet på en
annen måte.
E
NO
16
Advarsel om lite
batteristrøm (23, 88)
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (t trinn
5 i "Les dette først")
Meny (26)
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
A
Spille av stillbilder
Indikator
Betydning
4
Opptaksmodus (24, 32)
M
6M
5
FINE
TILB./NESTE
640
VOLUM
3:2
3M
1M
2
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
VGA 16:9
STD
640
160
Avspillingsmodus (t
trinn 6 i "Les dette først")
Spille av film
Beskytt (36)
-
1
Bruke kameraet
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette
først")
3
1
Merke for
utskriftsbestilling (DPOFmerke) (72)
3
Bytt mappe (35)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
4
1.3
2
5
Zooming (t trinn 6 i "Les
dette først")
Trinn
12/16
Bildevis avspilling (32)
N
Avspilling (t trinn 6 i "Les
dette først")
Volum (t trinn 6 i "Les
dette først")
B
Indikator
Betydning
101-0012
Mappefilnummer (35)
Avspillingsindikator
(t trinn 6 i "Les dette
først")
NO
17
C
Indikator
101
E
Betydning
Histogram (19)
•
Avspillingsmappe (35)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i
internminnet (20)
Gjenværende kapasitet i
“Memory Stick” (20)
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
C:32:00
Egendiagnose-display (88)
00:00:12
Teller (t trinn 6 i "Les
dette først")
D
Indikator
Betydning
PictBridge kobler til (71)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen
(DSC-W50/W70)/USBkabelen (DSC-W30/W40)
mens ikonet vises.
+2.0EV
Eksponeringsverdi (t trinn
5 i "Les dette først")
ISO-tall (31)
Målemodus (30)
Blits
WB
Hvitbalanse (31)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Avspillingsbilde (t trinn 6
i "Les dette først")
NO
18
Betydning
REC-mappe (47)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
101
Indikator
PictBridge kobler til (70)
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Meny (26)
z PAUSE
z SPILL
Spille av multiserie-bilder i
serier (32)
TILB./
NESTE
Velge bilder
VOLUM
Justere volumet
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på
-knappen
(skjermbryter), endres bildet som følger.
Histogram-display
Indikatorer av
LCD-skjerm av
Indikatorer på
Bruke kameraet
Histogram på
• Ved å trykke på og holde
-knappen
(skjermbryteren), kan du øke lysstyrken til
LCD-bakgrunnslyset. (kun DSC-W50/W70) t
trinn 5 i "Les dette først"
• Når du stiller inn histogram-displayet på PÅ,
vises bildeinformasjon under avspilling.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp film
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under avspilling av filmer
• Under avspilling av bilder kan du ikke slå av
LCD-skjermen.
• Det kan være stor forskjell mellom det
histogrammet som vises under opptak og det
som vises under avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
• Når du stiller inn LCD-skjermen på Off (Av),
fungerer ikke den digitale zoomen, og [AFmodus] stilles inn på [Enkel] (side 43). Når du
velger (blitsmodus)/
(selvutløser)/
(makro), vises bildet i omtrent to sekunder.
z Bruke et histogram
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde
, eller
er. Still inn modusvelgeren på
Scenevalg, og trykk deretter gjentatte ganger på
(skjermbryter) for å vise histogrammet på
skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre. Juster eksponeringen mens
du kontrollerer den med histogrammet (t trinn 5
i "Les dette først").
AAntall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen.
NO
19
Antall stillbilder og opptakstid for film
Tabellene viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas og mulig opptakstid for film med en
"Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet eller med internminnet. Verdiene
kan variere med opptaksforholdene. For bildestørrelse og bildekvalitet kan du se side 11 og
trinn 4 i "Les dette først".
Antallet stillbilder (Bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på
(Enheter: Bilder)
den nederste linjen.)
Kapasitet
Størrelse
7M (DSC-W70)
3:2 (DSC-W70)
32MB/
Internminne
(DSC-W30/
W40/W50)
58MB/
Internminne
(DSC-W70)
64MB
128MB 256MB 512MB
9
16
18
37
67
137
279
573
18
33
36
73
132
268
548
1125
9
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
6M (DSC-W30/
W40/W50)
10
–
21
42
77
157
322
660
19
–
39
79
142
290
592
1215
3:2 (DSC-W30/
W40/W50)
10
–
21
42
77
157
322
660
19
–
39
79
142
290
592
1215
5M (DSC-W70)
12
23
25
51
92
188
384
789
23
43
48
96
174
354
723
1482
20
37
41
82
148
302
617
1266
37
67
74
149
264
537
1097
2250
2M
VGA
16:9
33
60
66
133
238
484
988
2025
61
111
123
246
446
907
1852
3798
196
357
394
790
1428
2904
491
892
985
1975
3571
7261 14821 30385
33
60
66
133
238
484
988
2025
61
111
123
246
446
907
1852
3798
• Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9 999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 38).
NO
2GB
18
3M
20
1GB
5928 12154
Opptakstiden for film
Kapasitet
64MB
128MB
–
–
256MB
512MB
1GB
2GB
640 (fin)
–
–
0:02:50 0:06:00
0:12:20
0:25:10
640 (std.)
0:01:20
0:02:30
0:02:50 0:05:50 0:10:40 0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:42:40
0:45:30 1:31:30 2:51:20 5:47:00 11:44:20 24:18:20
Bruke kameraet
Størrelse
(Enheter: time : minutt : sekund)
32MB/
58MB/
Internminne
Internminne
(DSC-W30/
(DSC-W70)
W40/W50)
• Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
NO
21
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak
med internminnet)
Kameraet har 58 MB eller 32 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det
ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
• Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet.
Når det settes inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene på "Memory Stick Duo".
B
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene i internminnet.
B
Internminne
Om bildedata som er lagret i internminnet
Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Gjør klar en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer (DSC-W70) / 32 MB
eller mer (DSC-W30/W40/W50), og følg så fremgangsmåten som er forklart i [Kopier]
(side 48).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 55 til 58 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Du kan kopiere data som er lagret i internminnet til en datamaskin via en USB-tilkobling mellom
datamaskinen og kameraet, men du kan ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet.
NO
22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/
vises
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang
kameraet brukes og med tiden (side 93).
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på
sterkere lys (DSC-W50/W70).
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– Det er lite strøm på batteriet.
Når du tar stillbilder
LCDskjerm
Antall bilder
Av
Når du viser stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
DSC-W70
Ca. 7800
Ca. 390
DSC-W30/W40/W50
Ca. 8000
Ca. 400
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
Når du tar opp film
Batteritid (min.)
LCD-skjerm på (min.)
LCD-skjerm av (min.)
DSC-W70
DSC-W70
På
• Opptak i følgende situasjoner:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke
med bildestørrelsen.
Bruke kameraet
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises og batteritiden
når du tar bilder i [Normal] modus når
batteripakken (inkludert) har full kapasitet
og omgivelsestemperaturen er 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises
forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes
ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt, avhengig av
bruksforholdene.
Ca. 360
Ca. 470
Ca. 180
Ca. 180
Ca. 235
DSC-W30/W40/W50
Ca. 190
DSC-W50
På
Ca. 390
Ca. 195
Av
Ca. 500
Ca. 250
Ca. 230
Ca. 240
• Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse
på [160]
DSC-W30/W40
På
Ca. 400
Ca. 200
Av
Ca. 510
Ca. 255
NO
23
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
: Ta opp film
t
trinn 5 i "Les dette først"
Kontrollknapp
Opptaksmodi for stillbilder
:
Autojustering-modus
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les
dette først"
:
Program Auto-modus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved
hjelp av menyen.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 27)
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først"
I denne bruksanvisningen vises modusvelgerens mulige innstillinger som følger.
Utilgjengelig
NO
24
Tilgjengelig
Scenevalg
Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først"
Makro
Blits
AFForhåndsinnstilt
Hvitbalanse
avstandsmåler
fokus
Blitsnivå
Bruke kameraet
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Serie/
Multiserie
—
—
—
SL
Auto/ WB
—
—
/
/
—
/
NO
25
Bruke menyen
Bruke menyelementer
-knapp
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Opptak: Slå på kameraet og still inn modusvelgeren.
Avspilling: Trykk på
.
Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/
avspillingsmodus.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du
fortsette å trykke på b/B inntil elementet vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i
avspillingsmodus.
Fin
Standard
Bildekval.
4 Velg innstillingen med v/V.
Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk på MENU for å slå av menyen.
• Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/V-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer
vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke stille inn elementer som ikke kan velges.
NO
26
Menyelementer
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Opptaksmeny (side 28)
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren. Bare de
tilgjengelige elementene vises på skjermen.
(
Modusvelgerens stilling:
Scene
—
9 (Fokus)
—
(Målemodus)
—
WB (Hvitbalanse)
—
(Bildekval.)
—
—
—
—
—
Mode (REC-modus)
M
Bruke menyen
COLOR (Fargemodus)
ISO
: Tilgjengelig)
—
(Intervall)
—
*
—
(Blitsnivå)
—
*
—
(Kontrast)
(Skarphet)
—
—
—
—
—
—
(Oppsett)
Visningsmeny (side 35)
(Mappe)
DPOF
(Lysbilde)
(Rotere)
(Oppsett)
- (Beskytt)
(Skriv ut)
(Endre str.)
(Dele)
Trimme**
* Bruken er begrenset i samsvar med scenemodus (side 25).
** Kun tilgjengelig ved bruk av avspillingszoom.
NO
27
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Standardinnstillingene er markert med
.
COLOR (Fargemodus)
Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter.
S/HV (B&W)
Gjør bildet svart/hvitt
Bruntone (SEPIA)
Gjør bildet sepia-farget
Naturlig (NATURAL)
Gir bildet rolig farge
Varm (RICH)
Gir bildet sterk farge
Normal
• Når du tar opp film, kan du bare velge [S/HV] og [Bruntone].
• Når [Multiserie] er valgt, er fargemodusen stilt inn på [Normal].
NO
28
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
9 (Fokus)
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(ubegrenset avstand)
7.0m
3.0m
• Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
I slike tilfeller kan det være praktisk å bruke [Fokus].
Bruke menyen
1.0m
Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til
motivet. (Forhåndsinnstilt fokus)
0.5m
Senter-AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
Multi-AF
(Multipunkt-AF)
(Stillbilde
)
(Film
)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
• AF står for autofokus.
• Avstandsinnstillingsinformasjonen i "Forhåndsinnstilt fokus" er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller
nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større.
• Når du tar opp film, anbefales det å bruke [Multi-AF], da autofokus også fungerer med et visst
vibrasjonsnivå.
• Når du bruker Digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum
eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for
eller
begynne å blinke, og AFavstandssøkerrammen vises ikke.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
NO
29
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF], kan det
hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv i kanten av rammen. Skulle dette skje, må du gjøre følgende:
1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og
trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Indikator for AE/AF-lås
AF-avstandssøkerramme
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil.
2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig
komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned.
(Målemodus)
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Punkt (Punktmåling)
( )
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
Senter (Sentervektet måling)
( )
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der.
Multi (Flermønstermåling)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [9] (Fokus) på [SenterAF] for å fokusere på måleposisjonen (side 29).
NO
30
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
WB (Hvitbalanse)
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser
merkelige ut.
Blits ( WB )
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film.
Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et
festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i
fotostudioer.
Fluorescer. (
Justerer for fluorescerende lys.
)
Overskyet (
Dagslys (
)
)
Auto
Bruke menyen
Hvitglødende (n)
Justerer for overskyet vær.
Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller
soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Justerer hvitbalansen automatisk.
• Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11
• I fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger
[Fluorescer.] ( ).
• Bortsett fra ved bruk av [Blits] ( WB ) er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
ISO
Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO-skalaen. Jo høyere tallet er, jo større er
følsomheten.
1000
800
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
400
200
100
80 (DSC-W30/W40/W50)
Auto
• Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 10
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
NO
31
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
(Bildekval.)
Velger stillbildekvalitet.
Fin (FINE)
Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD)
Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
• Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 11
Mode (REC-modus)
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
Multiserie ( M )
Tar opp 16 bilder etter hverandre som en stillbildefil når du
trykker på lukkerknappen.
• Dette er praktisk hvis du for eksempel vil sjekke idrettsformen
din.
• Du kan velge lukkerintervallet for multiserie i [Intervall]-modus
(side 34).
Serie (
)
Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående
tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
Normal
Ikke kontinuerlig opptak.
Om [Multiserie]
• Med følgende metoder kan du spille av i rekkefølge de bildene som ble tatt i multiserie-modus:
– Pause/fortsett: Trykk på z på kontrollknappen.
– Bildevis avspilling: Trykk på b/B i pausemodus. Trykk på z for å fortsette avspilling i serier.
• Du kan ikke bruke følgende funksjoner i multiserie-modus:
– Smart zoom
– Blits
– Dele en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Slette eller eksportere et bilde i en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Stille inn bildeintervallet på en annen modus enn [1/30] når modusvelgeren er stilt inn på
• Når du spiller av en bildeserie som er tatt i multiserie-modus med en datamaskin eller et kamera som ikke
er utstyrt med multiserie-funksjonen, vil bildet vises som ett enkelt bilde med 16 rammer.
• Størrelsen på bilder som er tatt i multiserie-modus er 1M.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 25).
NO
32
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Om [Serie]
• Blitsen er stilt inn på
(Tvungen blits av).
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 25).
• Opptaksintervallet er ca. 0,9 sekunder (DSC-W70) eller 0,7 sekunder (DSC-W30/W40/W50).
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
(Enheter: Bilder)
DSC-W70
DSC-W30/W40/W50
Fin
Standard
Fin
Standard
7M
4
6
–
–
6M
–
–
3
4
3:2
4
6
3
4
5M
5
8
–
–
Størrelse
Bruke menyen
Kvalitet
3M
7
13
5
8
2M
11
20
7
13
VGA
64
100
40
98
16:9
11
20
7
13
NO
33
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
M
(Intervall)
Velger rammeintervall i [Multiserie]-modus (side 32).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Velg [Multiserie] med [Mode] først, og still inn den ønskede
verdien for [Intervall]. Når du velger en annen funksjon enn
[Multiserie], blir denne funksjonen utilgjengelig.
1/30 (1/30")
(Blitsnivå)
Justerer mengden blitslys.
+ ( +)
Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –)
Mot –: Reduserer blitsnivået.
• Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først"
(Kontrast)
Justerer kontrasten i bildet.
+(
)
Mot +: Øker kontrasten.
Normal
–(
)
Mot –: Reduserer kontrasten.
(Skarphet)
Justerer skarpheten i bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
(Oppsett)
Se side 42.
NO
34
Mot –: Gjør bildet mer diffust.
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe)
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med
"Memory Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Opphever utvalget.
Bruke menyen
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Velg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
9
Opprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 47). Du kan bytte
mappe eller opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 47)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 48)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Gå til forrige eller neste mappe.
NO
35
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
- (Beskytt)
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytt (-)
Se nedenstående prosedyre.
Avslutt
Forlater Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbildemodus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
VGA
2/9
-
Beskytt
Avslutt
TILB./NESTE
4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/B, og deretter trykke på z.
Beskytte bilder i indeksmodus
1 Skyv på
-spaken (indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter på z.
5 Velg det bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
•
VELG
MENU
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk på MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. Velg
[På] med B, og trykk deretter på z.
NO
36
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbildemodus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av.
Bruke menyen
4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter på z.
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på
opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF
Tilføyer et
-merke (utskriftsbestilling) til bilder du vil skrive ut (side 72).
(Skriv ut)
Se side 69.
(Lysbilde)
Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning).
Intervall
3 sek.
Stiller inn intervallet mellom lysbildene.
5 sek.
10 sek.
30 sek.
1 min.
NO
37
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Bilde
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene som er lagret på "Memory Stick Duo".
Start
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/V/b/B på kontrollknappen.
2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen vil da starte.
For å avslutte lysbildevisningen, må du trykke på z for å sette den på pause. Velg [Avslutt] med V,
og trykk deretter på z.
• Mens lysbildevisningen står på pause, kan du vise forrige/neste bilde med b/B.
• Intervalltiden er bare en retningslinje, så den kan variere med bildestørrelsen og andre faktorer.
(Endre str.)
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
7M (DSC-W70)
6M (DSC-W30/W40/W50)
5M (DSC-W70)
3M
Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje.
t trinn 4 i "Les dette først"
2M
VGA
Avbryt
Avbryter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
NO
38
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
•
•
•
•
•
Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først"
Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller multiseriebilder.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9].
Når du endrer størrelsen til et [3:2]- eller [16:9]-bilde, vises de svarte feltene øverst og nederst på bildet.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
Bruke menyen
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
OK
Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller multiseriebilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Dele)
Klipper filmer, eller sletter unødvendige deler av filmer. Dette er den funksjonen vi anbefaler
deg å bruke når det er for liten kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo", eller når du
legger filmer ved e-post.
• Merk at originalfilmen slettes, og at nummeret ikke blir brukt igjen. Merk også at du ikke kan
gjenopprette filmer etter at du har klippet dem.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter deling.
NO
39
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette avsnittet beskriver hvordan en film med nummeret 101_0002 deles og så slettes i den
følgende filkonfigurasjonen.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Klippe scene A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette scene A og scene B hvis de er unødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slett
Slett
4 Bare de ønskede scenene bevares.
1
3
2
101_0006
Prosedyre
1 Vis den filmen som skal deles.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Dele) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avspilling av filmen starter.
NO
40
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 26
5 Trykk på z på det stedet du vil klippe.
STD
640
Dele
Delepunkt
10/10
00:00:02
OK
Avbryt
Avslutt
Bruke menyen
• Når du vil justere klippestedet, må du velge [c/C] (ramme bakover/forover) og justere
klippestedet med b/B.
• Hvis du vil endre klippestedet, må du velge [Avbryt]. Avspilling av filmen starter igjen.
6 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Filmen klippes.
• De klippede filmene får nye numre og lagres som de nyeste filene i den valgte REC-mappen.
• Du kan ikke klippe følgende bildetyper.
– Stillbilde
– Filmer som ikke er lange nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 36)
(Oppsett)
Se side 42.
Trimme
Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil.
Trimme
Se nedenstående prosedyre.
Tilbake
Avbryter trimming.
1 Trykk på MENU under avspillingszooming for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
3 Velg bildestørrelsen med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
• Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
• Du kan ikke trimme bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9].
NO
41
Bruke oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettelementer
Du kan endre standardinnstillingene i oppsettskjermbildet.
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Slå på kameraet.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Etter at du har trykket på B på kontrollknappen, må du gå til
-innstillingen
(Oppsett), og deretter trykke på B igjen.
4 Trykk på v/V/b/B på kontrollknappen for å velge det elementet du vil stille inn.
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk på z for å legge inn innstillingen.
Oppsett 2
Filnummer:
USB-tilkobl.:
Video ut:
OK
Stille klokke:
Avbryt
For å slå av -skjermbildet (Oppsett) må du trykke på MENU.
For å gå tilbake til menyen fra -skjermbildet (Oppsett), må du trykke flere ganger på b på
kontrollknappen.
Når menyen ikke vises
Hvis du trykker på og holder MENU, vises
Avbryte
(Oppsett).
-innstillingen (Oppsett)
Velg [Avbryt] hvis dette vises, og trykk deretter på z på kontrollknappen. Hvis det ikke vises,
må du velge den forrige innstillingen igjen.
NO
42
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
Kamera
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel (S AF)
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (M AF)
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
Bruke oppsett-skjermbildet
Digital zoom
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når forstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [7M] (DSCW70), [6M] (DSC-W30/W40/W50) eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Ikke bruk digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
Størrelse
DSC-W70
DSC-W30/W40/W50
Maksimal zoomeforstørrelse
Maksimal zoomeforstørrelse
5M
Ca. 3,6×
–
3M
Ca. 4,5×
Ca. 4,1×
2M
Ca. 5,6×
Ca. 5,2×
VGA
Ca. 14×
Ca. 13×
16:9
Ca. 4,8×
Ca. 4,4×
NO
43
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
• Hvis du skyver på zoomespaken, vises zoomeforstørrelsen.
W-siden av denne linjen er området for den optiske
zoomen, og T-siden er området for den digitale zoomen.
Indikator for zoomeforstørrelse
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren
eller
blinker,
og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises anvisninger for ulike funksjoner.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av
blits. Velg dette før du begynner å ta opp.
På (
)
Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold.
NO
44
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren ON vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Bruke oppsett-skjermbildet
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet allikevel ikke komme i fokus. (Anbefalt avstand for DSC-W70: Opptil ca. 3,0 m (zoom: W) /
2,0 m (zoom: T)) (Anbefalt avstand for DSC-W30/W40/W50: Opptil ca. 3,2 m (zoom: W) / 2,3 m
(zoom: T))
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Når forhåndsinnstilt fokus er på (side 29), fungerer ikke AF-lyset.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Indikatoren
eller
blinker, og autofokus prioriterer
gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset fungerer ikke når
(halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) er valgt i scenemodus.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort hold.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
NO
45
Internt minneverktøy
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer internminnet.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
NO
46
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er
allerede formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
Bruke oppsett-skjermbildet
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter mappeoppretting.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Avbryt
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
•
•
•
•
•
•
Nærmere informasjon om mappen, se side 35.
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Opptil 4 000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• For nærmere detaljer, se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 60).
NO
47
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter bytting av REC-mappen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
Velge REC- mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Opprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopier
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter kopieringen.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer (DSC-W70) / 32 MB eller
mer (DSC-W30/W40/W50).
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen begynner.
Kopierer
102_COPY
NO
48
• Bruk en helt oppladet batteripakke eller AC-adapteren (ikke inkludert). Hvis du forsøker å kopiere
bildefiler med en batteripakke som nesten er oppbrukt, kan det hende batteripakken vil gå tom for strøm.
Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter utføre [Format]-kommandoen
i
(Internt minneverktøy) (side 46).
• Du kan ikke velge en mappe som er kopiert til en "Memory Stick Duo".
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsbestilling).
Oppsett 1
1
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Standardinnstillingene er markert med
.
LCD-baklys (kun DSC-W50/W70)
Brukes til å velge styrken av LCD-bakgrunnslyset når du bruker kameraet med batteripakke.
Lyst
Sterkere lys.
Normal
• Du kan forandre innstillingen med
-knappen (skjermbryteren) (t trinn 5 i "Les dette først").
• Hvis du velger [Lyst], brukes strømmen i batteripakken opp raskere.
Pip
Bruke oppsett-skjermbildet
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Språk
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Initialiser
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter tilbakestillingen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
• Pass på at strømmen ikke slås av under tilbakestillingen.
NO
49
2
Oppsett 2
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Standardinnstillingene er markert med
.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen (RECmappen) eller "Memory Stick Duo" byttes. (Når den nye
"Memory Stick Duo" inneholder en fil med et nummer som er
høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det høyeste nummeret.)
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver med kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70), eller
USB-kabelen (DSC-W30/W40).
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 69).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 56).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 56 og 69).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Masselager].
NO
50
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 42
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 75 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Bruke oppsett-skjermbildet
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
OK
Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk på z. Utfør
så den prosedyren som er forklart i "Stille inn klokken"
(t trinn 2 i "Les dette først").
Avbryt
Avbryter stilling av klokken.
NO
51
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din
Nærmere informasjon om bruk av
Macintosh-datamaskiner finner du under
"Bruke Macintosh-datamaskinen din"
(side 66).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i den
engelske versjonen.
Installere programvaren (inkludert) først (side 54)
Kopiere bilder til datamaskinen din (side 55)
Vise bilder på datamaskinen din
Gled deg over bildene med "Cyber-shot Viewer" (side 62)
• Se på bilder som er lagret på datamaskinen din
• Se på fotografier sortert etter dato
• Redigere bilder
Skrive ut bilder
NO
52
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 50.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Bruke datamaskinen din
Anbefalt miljø for bruk av den
medfølgende programvaren
Om å koble kameraet til en
datamaskin
Lydkort: 16 bits stereo-lydkort med
høyttalere
Prosessor/minne: Pentium III 500 MHz
eller raskere, 128 MB RAM eller mer
(anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
raskere, 256 MB RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—200 MB eller mer
Skjerm:
Skjermoppløsning; 800 × 600 punkter eller
mer
Farger; High Color (16 bits farge, 65 000
farger) eller mer
NO
53
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
med følgende prosedyre.
• Når du bruker Windows 2000/Me, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før installering.
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
• Når den medfølgende programvaren er
installert, installeres USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer) (Min datamaskin)
t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klikk på [Install] (installer).
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
3 Velg ønsket språk, og klikk så på
[Next] (neste).
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] (Jeg
aksepterer vilkårene i lisensavtalen) og
deretter klikke på [Next] (Neste).
NO
54
4 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
Når du får se en melding som ber deg
svare på om du vil foreta en omstart,
kan du starte datamaskinen på nytt i
samsvar med instruksjonene på
skjermen.
5 Ta ut CD-ROM-en etter at
installeringen er fullført.
Kopiere bilder til datamaskinen din
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor
2 Sett inn en tilstrekkelig oppladet
batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til et vegguttak
med vekselstrømadapteren (ikke
inkludert).
Ta ut "Memory Stick Duo" av kameraet og
sett den inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett Memory Stick Duo-adapteren inn i
datamaskinen og kopier bildene.
Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, se side 85.
For en datamaskin uten "Memory
Stick"-spor
Følg trinn 1 til 4 på side 55 til 59 for å
kopiere bilder.
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
Bruke datamaskinen din
• Når du bruker Windows 2000/Me, må du
installere den medfølgende programvaren før du
fortsetter. Hvis du bruker Windows XP, er
installering ikke påkrevet.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
ved hjelp av en batteripakke med lite strøm,
kan kopieringen mislykkes, eller bildedata
kan bli ødelagt hvis batteripakken går tom
for strøm for tidlig.
3 Trykk på
for å slå på kameraet
og datamaskinen.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
dette trinnet unødvendig.
NO
55
Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for å kunne gjenkjenne
kameraet. Vent en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises, må du
stille inn [USB-tilkobl.] på [Masselager] (side 50).
DSC-W50/W70
2 Til multikontakten
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
1 Til USB-kontakten
• Hvis du bruker Windows 2000/Me, må du følge
den prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 58.
• Hvis du bruker Windows XP og veiviserskjermbildet ikke vises automatisk, må du følge
den prosedyren som er forklart under "Trinn 3B: Kopiere bilder til en datamaskin" på side 58.
Kabel for
flerbruksterminal
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
DSC-W30/W40
1 Etter at du har opprettet en USBUSB-kabel
2 Til -kontakten
(USB)
1 Til USBkontakten
• Hvis du bruker Windows XP, vises den
automatiske avspillingsveiviseren på
skrivebordet.
tilkobling i trinn 2, må du klikke på
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier bilder til en mappe på
datamaskinen, ved hjelp av
Microsofts veiviser for skanner
og kamera) t [OK] når veiviservinduet vises automatisk på
skrivebordet.
"USB-modus Masselager" vises på
skjermen på kameraet.
1
USB-modus
Masselager
Memory Stick
Slå på
Tilgangsindikatorer*
MENU
2
NO
56
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" (Veiviser for skanner og
kamera) vises.
2 Klikk på [Next] (Neste).
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo" vises.
• Hvis det ikke er satt inn noen "Memory
Stick Duo", vises bilder fra internminnet.
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter på
[Next] (Neste).
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options" (Andre
alternativer).
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
5 Klikk på knappen ved siden av
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting,
jeg er ferdig med å jobbe med
disse bildene) for å velge dette
alternativet, og klikk så på [Next]
(Neste).
Bruke datamaskinen din
1
1
2
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" (Bildenavn og mål) vises.
4 Velg et navn og et mål for bildene,
og klikk på [Next] (Neste).
1
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fullføre veiviser
for skanner og kamera) vises.
6 Klikk på [Finish] (Fullfør).
Veiviservinduet lukkes.
• For å fortsette å kopiere andre bilder, må du
koble fra kabelen for flerbruksterminalen
(DSC-W50/W70) eller USB-kabelen (DSCW30/W40) (side 59). Følg deretter den
prosedyren som er forklart i "Trinn 2: Koble
sammen kameraet og datamaskinen" på
side 56.
2
NO
57
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge den
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 56.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
• Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål
for bildefiler, se side 60.
3 Dobbeltklikk på mappen [My
Documents] (Mine dokumenter).
Høyreklikk deretter på vinduet
"My Documents" (Mine
dokumenter) for å vise menyen,
og klikk på [Paste] (Lim inn).
1 Dobbeltklikk på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
• Hvis ikonet for "Removable Disk"
(Utskiftbar disk) ikke vises, se side 83.
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
1
2
NO
58
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at
det å endre filnavnet (side 61) kan innebære
at du senere ikke vil kunne spille av det
bildet med kameraet ditt.
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen din
Slette USB-tilkoblingen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
1 Klikk på [Start] t [My
Documents] (Mine dokumenter).
2
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
• koble fra kabelen for flerbruksterminalen (DSCW50/W70), eller USB-kabelen (DSC-W30/
W40)
• ta ut en "Memory Stick Duo"
• sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• slå av kameraet
x For Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
Bruke datamaskinen din
Dobbeltklikk her
1
Innholdet i mappen "My Documents"
(Mine dokumenter) vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke på [My Documents] (Mine
dokumenter) på skrivebordet.
2 Klikk på
(Stopp).
(Sony DSC) t [Stop]
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
2 Dobbeltklikk på den ønskede
bildefilen.
Bildet vises.
NO
59
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet
ditt, er gruppert som mapper på "Memory
Stick Duo".
Eksempel: Se på mapper i Windows XP
A
B
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt
med en funksjon for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; kun "101MSDCF"
– Internt minne; kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
NO
60
• Bildefiler navngis som følger. ssss står for
et hvilket som helst nummer mellom 0001 og
9999. De numeriske delene av navnet på en
filmfil som er tatt opp i filmmodus og dens
tilhørende indeksfil er de samme.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn
film: MOV0ssss.THM
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på side 35 og 47.
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet ditt (med en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise det bildet
igjen på kameraet ved å kopiere bildefilen
fra datamaskinen og over på en "Memory
Stick Duo".
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Min
datamaskin).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke datamaskinen din
• Trinn 1 er ikke påkrevet hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet ditt.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet ditt (side 47) og så
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinens
innstillinger. Suffikset for stillbilder er JPG,
og suffikset for filmer er MPG. Ikke endre
suffikset.
NO
61
Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert)
Hvis du nyttiggjør deg programvaren, kan
du bruke stillbilder og film fra kameraet på
flere måter enn noen gang.
Dette avsnittet oppsummerer funksjonene i
"Cyber-shot Viewer" og inneholder
grunnleggende instruksjoner.
Oversikt over "Cyber-shot
Viewer"
Med "Cyber-shot Viewer" kan du:
• Importere bilder tatt med kameraet og vise dem
på skjermen.
• Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Retusjere, skrive ut og sende stillbilder som
vedlegg til e-post, endre opptaksdato m.m.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om "Cybershot Viewer", kan du slå opp i Help.
For å gå til Help, må du klikke på [Start] t
[Programs] (Programmer) ([All Programs]
(Alle programmer) i Windows XP) t
[Sony Picture Utility] (Sony bildeverktøy)
t [Help] (Hjelp og støtte) t [Cyber-shot
Viewer].
Starte og avslutte "Cyber-shot
Viewer"
Starte "Cyber-shot Viewer"
Dobbeltklikk på ikonet for
(Cyber-shot
Viewer) på skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start]
t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] (Sony
bildeverktøy) t [Cyber-shot Viewer].
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Forviss deg om at "Media Check
Tool"* (Mediaregistrering) kjører.
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registrerer og importerer bilder
når en "Memory Stick" er satt inn eller
kameraet er tilkoblet.
Se etter et ikon for
(Media Check
Tool) på oppgavelinjen.
• Hvis intet
ikon vises: Klikk på [Start]
t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] (Sony
bildeverktøy) t [Cyber-shot Viewer] t
[Tools] (Verktøy) t [Media Check Tool]
(Mediaregistrering).
2 Koble kameraet til datamaskinen
din med kabelen for
flerbruksterminalen (DSC-W50/
W70) eller USB-kabelen (DSCW30/W40).
Etter at kameraet automatisk er blitt
registrert, vises skjermbildet [Import
Images] (Importere bilder).
Avslutte "Cyber-shot Viewer"
Klikk på
-knappen i øvre høyre hjørne
av skjermen.
• Hvis du vil bruke "Memory Stick"-sporet
må du først slå opp på side 55.
NO
62
• Hvis du bruker Windows XP og den
automatiske avspillingsveiviseren dukker
opp, må du lukke den.
3 Importer bildene.
Klikk på [Import]-knappen (Importer)
for å begynne å importere bildene.
2 Vise bilder i "Viewed folders"
(viste mapper) sortert etter
opptaksdato i en kalender
1Klikk på fanen [Calendar] (Kalender).
De årene bildene ble tatt, listes opp.
2Klikk på året.
Bilder som ble tatt det året vises, sortert
i en kalender etter opptaksdato.
3Hvis du vil vise bildene månedsvis, må
du klikke på den ønskede måneden.
Det vises miniatyrbilder av bilder som
ble tatt den måneden.
Standardinnstillingen gjør at bildene
importeres til en mappe som opprettes i
"My Pictures" (Mine bilder), som
navngis med importdatoen.
Bruke datamaskinen din
• Hvis du vil vite mer om å endre "Folder to
be imported" (Mappe som skal importeres),
se side 65.
4Hvis du vil vise bildene sortert etter
klokkeslett, må du klikke på den
ønskede datoen.
Miniatyrer av bilder som ble tatt på den
aktuelle dagen vises, sortert etter time.
Skjermbilde for årsvisning
1
Vise bilder
2
1 Kontrollere importerte bilder
Når importeringen er avsluttet, startes
"Cyber-shot Viewer". Miniatyrbilder av
de importerte bildene vises.
3
Skjermbilde for månedsvisning
4
• Mappen "My Pictures" (Mine bilder) er stilt
inn som standardmappe i "Viewed folders"
(viste mapper).
• Du kan dobbeltklikke på et miniatyrbilde for
å vise det aktuelle bildet alene.
NO
63
Skjermbilde for timesvisning
Vise bilder i fullskjermmodus
For å starte lysbildevisning av aktuelle
bilder i fullskjermmodus, må du klikke på
-knappen.
• For å liste opp bilder fra et bestemt år eller
en bestemt måned, må du klikke på den
aktuelle perioden til venstre på skjermen.
3 Vise individuelle bilder
Dobbeltklikk på et miniatyrbilde på
skjermbildet for timesvisning for å vise
bildet alene i et eget vindu.
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke på
verktøylinjeknappen
.
NO
64
• For å sette i gang en lysbildevisning, eller sette
den på pause, må du klikke på
-knappen
nede til venstre på skjermen.
• For å stoppe lysbildevisningen, må du klikke på
-knappen nede til venstre på skjermen.
Andre funksjoner
Klargjøre bilder lagret på
datamaskinen for visning
For å vise dem må du registrere den mappen
som inneholder bildene som en av mappene
i "Viewed folders" (viste mapper).
I [File]-menyen (Fil) må du velge [Register
Viewed Folders...] (Registrer viste mapper) for
å vise innstillingsskjermbildet for registrering
av "Viewed folders" (viste mapper).
1
Velg "Folder to be imported" (Mappe som
skal importeres).
• Du kan angi en av mappene som er registrert under
"Viewed folders" (viste mapper) som "Folder to be
imported" (Mappe som skal importeres).
Aktualisere
bilderegistreringsinformasjon
For å aktualisere bildeinformasjonen må du
velge [Update Database] (Aktualiser
database) fra [Tools]-menyen (Verktøy).
• Det kan ta en stund å aktualisere databasen.
• Hvis du endrer navn på bildefiler eller mapper i
"Viewed folders" (viste mapper), kan de ikke
vises med denne programvaren. I så fall må du
aktualisere databasen.
Avinstallere "Cyber-shot Viewer"
• Bilder i eventuelle undermapper av "Viewed
folders" (viste mapper) registreres også.
Endre "Folder to be imported" (Mappe
som skal importeres)
For å endre "Folder to be imported" (Mappe
som skal importeres) må du gå til skjermbildet
"Import Settings" (Importinnstillinger).
For å vise skjermbildet "Import Settings"
(Importinnstillinger) må du velge [Image
Import Settings...]
(Bildeimportinnstillinger...) fra menyen
[File] (Fil).
1
Bruke datamaskinen din
2
Klikk på knappen [Add...] (Legg til), og
angi mappen med bildene som skal
importeres for å registrere den som en
"Viewed folder" (vist mappe).
1 Klikk på [Start] t [Settings]
(Innstillinger) t [Control Panel]
(Kontrollpanel). Dobbeltklikk på [Add/
Remove Programs] (Legg til/fjern
programmer). (Hvis du bruker Windows
XP, må du klikke på [Start] t [Control
Panel] (Kontrollpanel) og deretter
dobbeltklikke på [Add or Remove
Programs] (Legg til eller fjern
programmer).)
2 Velg [Sony Picture Utility] og klikk på
[Change/Remove] (Endre/fjern). (Hvis du
bruker Windows XP, må du klikke på
[Remove] (Fjern) for å avinstallere.)
Teknisk støtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
kundeservice-sider på Internett
(Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
2
NO
65
Bruke Macintosh-datamaskinen din
Du kan kopiere bilder til datamaskinen din.
• Den medfølgende programvaren er ikke
kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
Om å koble kameraet til en
datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 50.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
NO
66
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjøre kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 1: Klargjøre
kameraet og datamaskinen" på side 55.
2 Koble til kabelen for
flerbruksterminalen (DSC-W50/
W70), eller USB-kabelen (DSCW30/W40).
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 2: Koble
sammen kameraet og datamaskinen" på
side 56.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsplassen for filene og filnavnene, se
side 60.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på
den ønskede bildefilen i den mappen
som inneholder de kopierte filene, for å
åpne filen.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
• koble fra kabelen for flerbruksterminalen (DSCW50/W70), eller USB-kabelen (DSC-W30/
W40)
• ta ut en "Memory Stick Duo"
• sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• slå av kameraet
Trekk og slipp diskikonet eller ikonet
for "Memory Stick Duo" til "Trash"
(søppel)-ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Bruke datamaskinen din
• Hvis du bruker Mac OS X v10.0, må du utføre
ovenstående prosedyre etter at du har slått av
datamaskinen.
Teknisk støtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
kundeservice-sider på Internett
(Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
NO
67
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan kantene på begge sider være beskåret,
så kontroller dette før du skriver ut (side 85).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 69)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av programvaren
for "Cyber-shot Viewer" på CD-ROM-en (inkludert), og skrive ut
bildene.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 72)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet til en fotoforretning. Du kan merke bilder du på
forhånd vet du vil skrive ut med et
-merke (utskriftsbestilling).
NO
68
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet
ditt, ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjør kameraet for tilkobling til
skriveren med USB-kabelen. Når du kobler
kameraet til en skriver som blir gjenkjent
når [USB-tilkobl.] er stilt inn på [Auto], er
trinn 1 unødvendig.
Indeksspak
I enkeltbildemodus
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Det anbefales å bruke en fullt oppladet
batteripakke eller en vekselstrømadapter (ikke
inkludert) for å hindre at strømmen blir borte
midt i utskriftsjobben.
I indeksmodus
1 Trykk på MENU for å vise
1
2 Trykk på B på kontrollknappen
2
Skrive ut stillbilder
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
menyen.
for å velge
3 Velg [
(Oppsett).
] (Oppsett 2) med V, og
velg deretter [USB-tilkobl.] med
v/V/B.
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i ca. fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
2
4 Velg [PictBridge] med B/v, og
trykk deretter på z.
Oppsett 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilkobl.:
PTP
Masselager
Video ut:
Auto
Stille klokke:
USB-modus er innstilt.
NO
69
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
Trinn 3: Skrive ut
DSC-W50/W70
Uansett hva modusvelgeren er stilt inn på,
vil utskriftsmenyen vises når du fullfører
trinn 2.
1 Velg ønsket utskriftsmetode med
2 Til multikontakten
v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
[DPOF-bilde]
Kabel for flerbruksterminal
1 Til USBkontakten
Skriver ut alle bildene med et
merke (utskriftsbestilling) (side 72),
uansett hvilket bilde som vises.
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
DSC-W30/W40
USB-kabel
2 Til -kontakten
(USB)
1 Til USBkontakten
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Dette bildet
Avbryt
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
2Velg [Skriv ut] med V, og trykk deretter
på z.
[Dette bildet]
Skriver ut et vist bilde.
2 Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
1Velg det bildet du vil skrive ut med b/
B, og trykk deretter på z.
-merket vises på det valgte bildet.
.
• Hvis du velger [Dette bildet] og stiller inn
[Indeks] på [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et indeksbilde.
2 Velg utskriftsinnstillinger med v/
V/b/B.
Skriv ut
Indeks
Størrelse
Dato
Antall
NO
70
Av
Standard
Av
1
Avslutt OK
[Indeks]
Skrive ut andre bilder
Velg [På] for å skrive ut et indeksbilde.
Etter trinn 3 må du velge [Velg] og det
ønskede bildet med v/V, og utfør deretter
prosedyren fra trinn 1.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet"
(side 69) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 70), og fortsett så med
følgende.
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
nedenfor beskrevet.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (t trinn 2 i "Les
dette først"). Det kan hende denne
funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av
skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er stilt inn på [Av]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Indeks] er stilt inn på [På]:
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Skriv ut) med B, og trykk
deretter på z.
4 Velg ønsket utskriftsmetode med v/V, og
trykk deretter på z.
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Avbryt
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
3 Velg [OK] med V/B, og trykk
deretter på z.
Bildet skrives ut.
• Hvis ikonet
(PictBridge kobler til)
vises på skjermen, må du ikke koble fra
kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/
W70) eller fjerne USB-kabelen (DSC-W30/
W40).
Skrive ut stillbilder
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark, som et indeksbilde.
1 Skyv på
-spaken (Indeks).
Indeksskjermen vises.
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg det bildet du vil skrive ut med v/V/
b/B, og trykk deretter på z for å vise merket. (Gjenta denne prosedyren for å
velge andre bilder.) Trykk deretter på
MENU.
[DPOF-bilde]
Indikatoren
Skriver ut
2/3
Avslutt
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsbestilling), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Skrive ut"
(side 70).
NO
71
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/
kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester
som er kompatible med DPOF, kan du lage
et
-merke (utskriftsbestilling) på
bildene på forhånd, så du ikke trenger å
velge bildene på nytt når du får dem skrevet
ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory
Stick Duo" med deg til fotoforretningen eller
kopisenteret.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (print order, eller
utskriftsbestilling) på de bildene i "Memory
Stick Duo" som du vil skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsbestilling) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
• Når du merker bilder som er tatt i [Multiserie]modus, skrives alle bildene ut på ett ark med 16
felter.
Merking i enkeltbildemodus
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk på MENU for å vise
menyen.
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
deretter på z.
Bildet er merket med et
(utskriftsbestilling).
-merke
2/9
DPOF
Avslutt
TILB./NESTE
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra din type "Memory Stick Duo",
kan du kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til
et annet medium, som f.eks. en CD-R og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
NO
72
4 For å merke andre bilder må du
vise det ønskede bildet med b/B,
og deretter trykke på z.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4.
Merking i indeksmodus
8 Velg [OK] med B, og trykk
1 Vis indeksskjermen (t trinn 6 i
deretter på z.
-merket blir hvitt.
"Les dette først").
2 Trykk på MENU for å vise
menyen.
For å avbryte må du velge [Avbryt] i trinn 4,
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke på z.
Fjerne merket i indeksmodus
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
deretter på z.
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av, i trinn 5, og trykk deretter på z.
Fjerne alle merker i mappen
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk
deretter på z.
• Du kan ikke legge til et
denne mappen].
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter på z. Velg [Av], og trykk
deretter på z.
-merke i [Alt i
Skrive ut stillbilder
5 Velg det bildet du vil merke med
v/V/b/B, og trykk deretter på z.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
(grønn)
VELG
MENU
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
bilder.
7 Trykk på MENU.
NO
73
Koble kameraet til TV-en din
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å
koble kameraet til en TV.
Slå av både kameraet og TV-en før du
kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-apparatet.
2 Slå på TV-en og still inn TV/videoinngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
for å slå på kameraet.
DSC-W50/W70
VGA
2/ 9
1 Til audio/videoinngangskontakter
-knapp
101-0002
TILB./NESTE
2006 1 1 10:30PM
VOLUM
2 Til multikontakten
Kabel for flerbruksterminal
Kontrollknapp
• Plasser kameraet med skjermen vendt oppover.
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
DSC-W30/W40
Trykk på b/B på kontrollknappen for å
velge det ønskede bildet.
A/V-kabel
1 Til audio/videoinngangskontakter
2 Til A/V
OUTkontakt
• Hvis TV-en din har stereo-inngangskontakter,
må du koble audiopluggen (svart) på kabelen for
flerbruksterminalen (DSC-W50/W70) eller A/
V-kabelen (DSC-W30/W40) til den venstre
audiokontakten.
NO
74
• Når du bruker kameraet ditt i utlandet, kan
det bli nødvendig å skifte
videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet ditt (side 51).
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm,
trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og kabelen for
flerbruksterminalen (DSC-W50/W70) eller
A/V-kabelen (DSC-W30/W40).
Fargesystemet til TV-en må passe til
fargesystemet på ditt digitale
stillbildekamera. Se etter på nedenstående
lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet
brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica,
Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela
osv.
PAL-systemet
Koble kameraet til TV-en din
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong
Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Russland, Ukraina osv.
NO
75
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller punktene på side 77 til 87.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 88.
2 Ta ut batteripakken, sett den inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 49).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Når du sender inn kameraet ditt til reparasjon, betyr dette samtidig at du samtykker i at
innholdet i internminnet i kameraet kan kontrolleres.
NO
76
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å skyve
batteriutkasteren mot linsen (t trinn 1 i "Les dette først").
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
Batterinivåindikatoren fungerer ikke som den skal, eller indikatoren viser at det
er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder (side 93).
• Den viste gjenværende strømmen er forskjellig fra den faktiske. Lad ut batteripakken
fullstendig, og lad den helt opp igjen for å rette på displayet.
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 93). Skift den ut med en ny.
Batteripakken tømmes for fort.
• Lad den tilstrekkelig (t trinn 1 i "Les dette først").
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted (side 93).
• Batteriterminalen er skitten. Rengjør batteriterminalen med en bomullsdott e.l. og lad opp
batteripakken.
• Batteripakken er oppbrukt (side 93). Skift den ut med en ny.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 93). Skift den ut med en ny.
Strømmen slås plutselig av.
Feilsøking
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteripakken går tom. Slå på kameraet igjen (t trinn 2 i
"Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
NO
77
Ta stillbilder/ta opp film
Skjermen slås ikke på, selv om strømmen er på.
• Slå på skjermen (side 19).
Kameraet ditt kan ikke ta bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 20). Hvis det er fullt,
må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 91).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille inn modusvelgeren på noe annet enn
.
• Still inn modusvelgeren på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo" (side 91).
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet ditt er stilt inn på avspillingsmodus. Trykk på
for å endre til opptaksmodus
(t trinn 6 i "Les dette først").
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 16). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Spill inn i næropptaksmodus (makro). Pass på å plassere linsen lenger fra
motivet enn den korteste opptaksavstanden, ca. 2 cm (W)/30 cm (T), når du tar bilder.
(t trinn 5 i "Les dette først").
•
(halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) velges i scenemodus når du tar stillbilder.
• Forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 29).
• Slå opp under "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 30.
Den optiske zoomen virker ikke.
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
Den nøyaktige digitale zoomen virker ikke.
• Still inn [Digital zoom] på [Nøyaktig] (side 43).
• Denne funksjonen kan ikke brukes ved opptak av film.
NO
78
Smart zoom fungerer ikke.
• Still inn [Digital zoom] på [Smart] (side 43).
• Denne funksjonen kan ikke brukes når:
– Bildestørrelsen er stilt inn på [7M] (DSC-W70), [6M] (DSC-W30/W40/W50) eller [3:2].
– Du tar opp i multiseriemodus.
– Du tar opp film.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(Tvungen blits av) (t trinn 5 i "Les dette først").
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [Mode] (REC-modus) er stilt inn på [Serie] eller [Multiserie] (side 32).
–
(høy følsomhetsmodus) eller (halvlysmodus) er valgt i Scenevalg.
– Når modusvelgeren er stilt inn på .
• Still inn blitsen på (tvungen blits på) når
(landskapsmodus),
(snømodus) eller
(strandmodus) er valgt i Scenevalg.
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
•
(halvlysmodus) eller
(landskapsmodus) er valgt i Scenevalg (side 25).
Dato og klokkeslett vises ikke.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. Dato og klokkeslett vises bare under avspilling.
Dato og tid registreres ikke riktig.
Feilsøking
• Still inn riktig dato og tid (t trinn 2 i "Les dette først").
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (t trinn 5 i "Les dette først").
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 30) eller juster
eksponeringen (t trinn 5 i "Les dette først").
• Når skjermen er for mørk, må du justere lysstyrken for LCD-bakgrunnslyset (kun DSC-W50/
W70) (side 19, t trinn 5 i "Les dette først").
• Slå på skjermen (side 19).
NO
79
Bildet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv i spotlight på et mørkt sted, som f.eks. en scene. Juster
eksponeringen (t trinn 5 i "Les dette først" ).
• Når skjermen er for lys, må du justere lysstyrken for LCD-bakgrunnslyset (kun DSC-W50/
W70) (side 19, t trinn 5 i "Les dette først").
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Juster [Fargemodus] til [Normal] (side 28).
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen". Dette er ikke feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Still inn [Rødøyered.] i
- menyen (Oppsett) på [På] (side 44).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn den anbefalte avstanden, og bruk blits
(t trinn 5 i "Les dette først").
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 4, t "Les dette først").
Bildet som vises i søkeren viser ikke det faktiske opptaksområdet.
• Parallaksefenomenet oppstår når motiver er nær. For å bekrefte opptaksområdet må du bruke
LCD-skjermen.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Slette unødvendige bilder
(t trinn 6 i "Les dette først").
• Det er lite strøm på batteriet. Installer en oppladet batteripakke.
NO
80
Vise bilder
Slå opp under "Datamaskiner" (side 82) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet ditt kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(t trinn 6 i "Les dette først").
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din (side 61).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 59).
Dato og klokkeslett vises ikke.
•
-knappen (skjermbryteren) er slått av. (side 19)
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Under videoavspilling kan det vises ujevnheter i fargene.
• Dette er ikke feil. De bildene som er tatt opp, blir ikke berørt.
Bildene vises ikke på skjermen.
• Hvis kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70) eller A/V-kabelen (DSC-W30/W40)
er tilkoblet (side 74), må denne fjernes.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
Feilsøking
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 51).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 74).
• Når kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70) eller USB-kabelen (DSC-W30/W40)
er koblet til USB-kontakten, må du fjerne kabelen.
Slette/redigere bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 37).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 91).
NO
81
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder
(side 36), eller at du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og setter
bryteren på LOCK (side 91) for å hindre utilsiktet sletting.
Funksjonen for størrelsesendring virker ikke.
• Du kan ikke endre størrelse på filmer og multiseriebilder.
Du kan ikke vise et DPOF-merke (utskriftsbestilling).
• Du kan ikke vise DPOF-merker (utskriftsbestilling) på filmer.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder).
• Opphev beskyttelsen (side 37).
• Stillbilder kan ikke klippes.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 53 for Windows, og side 66 for Macintosh.
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
• Slå på kameraet (t trinn 2 i "Les dette først").
• Når det er lite strøm på batteriet, må du installere en oppladet batteripakke (t trinn 1 i "Les
dette først"), eller bruke vekselstrømadapteren (side 14).
• Bruk kabelen for flerbruksterminalen (inkludert) (DSC-W50/W70), eller USB-kabelen
(inkludert) (DSC-W30/W40) (side 56).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70), eller USB-kabelen (DSC-W30/
W40) og koble den skikkelig til igjen. Pass på at "USB-modus Masselager" vises (side 56).
• Still inn [USB-tilkobl.] på [Masselager] i
-menyen (Oppsett) (side 50).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 56).
• Programvaren (inkludert) er ikke installert. Installer programvaren (side 54).
• Datamaskinen din gjenkjenner ikke enheten fordi du koblet sammen kameraet og
datamaskinen med kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70) eller USB-kabelen
(DSC-W30/W40) før du installerte programvaren (inkludert). Slett den feilaktig gjenkjente
enheten fra datamaskinen, og installer så programvaren (se neste punkt).
NO
82
Ikonet "Removable disk" (Utskiftbar disk) vises ikke på datamaskinskjermen
når du kobler datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk på [My Computer] (Min datamaskin) for å vise menyen, og klikk deretter på
[Properties] (Egenskaper).
Skjermbildet "System Properties" (Systemegenskaper) vises.
2 Klikk på [Hardware] (Maskinvare) t [Device Manager] (Enhetsbehandling).
• For Windows Me må du klikke på [Device Manager]-fanen (Enhetsbehandling).
"Device Manager" (Enhetsbehandling) vises.
3 Høyreklikk på [ Sony DSC], og klikk deretter på [Uninstall] (Avinstaller) t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer programvaren (side 54).
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din med kabelen for flerbruksterminalen (DSC-
W50/W70) eller USB-kabelen (DSC-W30/W40) (side 56).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 56, 66).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med en "Memory Stick
Duo" som er formatert av kameraet ditt (side 47).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Cyber-shot Viewer"
automatisk.
• Start "Media Check Tool" (Mediaregistrering) (side 62).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 56).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
Feilsøking
• Hvis du bruker "Cyber-shot Viewer", må du slå opp i Help.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
harddisken på datamaskinen, og spill så av filmen derfra (side 55).
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Kontroller skriverinnstillingene.
Bilder som er kopiert en gang til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 60).
• Bruk enheten riktig (side 61).
NO
83
Bildene vises ikke riktig med "Cyber-shot Viewer".
• Forviss deg om at bildemappen er registrert i "Viewed folders" (viste mapper). Hvis bildene
ikke vises selv om mappen er registrert i "Viewed folders" (viste mapper), må du aktualisere
databasen (side 65).
Du finner ikke de bildene som ble importert med "Cyber-shot Viewer".
• Se i mappen "My Pictures" (Mine bilder).
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du slå opp i "Endre "Folder to be imported"
(Mappe som skal importeres)" på side 65 og kontrollere hvilken mappe som brukes til import.
Du ønsker å endre "Folder to be imported" (Mappe som skal importeres).
• Gå til skjermbildet "Import Settings" (Importinnstillinger) for å endre "Folder to be imported"
(Mappe som skal importeres). Du kan angi en annen mappe etter at du har brukt "Cyber-shot
Viewer" til å registrere den i "Viewed folders" (viste mapper) (side 62).
Alle importerte bilder vises på kalenderen datert 1. januar.
• Datoen har ikke vært stilt inn på kameraet. Still inn datoen på kameraet.
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp på en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 91).
• "Memory Stick Duo" er full. Slette unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
• Sett inn en "Memory Stick PRO Duo" (side 21) når du tar opp film med bildestørrelsen stilt
inn på [640 (fin)].
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 91).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Vi
anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 91).
NO
84
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et “Memory
Stick”-spor.
• Kontroller om datamaskinen og kortleseren støtter "Memory Stick PRO Duo". De som bruker
datamaskiner og kortlesere som er laget av andre produsenter enn Sony, bør kontakte de
respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(side 56). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Internminne
Kameraet eller datamaskinen kan ikke spille av data i internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Ta den ut (t trinn 4 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp bilder med internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Ta den ut (t trinn 4 i "Les dette først").
Den ledige kapasiteten til internminnet øker ikke, selv når du kopierer data
lagret i internminnet til en "Memory Stick Duo".
• Dataene slettes ikke etter kopiering. Utfør [Format]-kommandoen (side 46) for å formatere
internminnet etter at du har kopiert dataene.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kontroller kapasiteten (64 MB eller mer (DSC-W70) / 32 MB
eller mer (DSC-W30/W40/W50) anbefales).
Feilsøking
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skrive ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan begge kantene
av bildet være beskåret.
• Når du skriver ut bilder med din egen skriver, kan du forsøke å oppheve innstillingene for
trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan
skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.
NO
85
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilkobl.] på [PictBridge] i
-menyen (Oppsett) (side 50).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70), eller USB-kabelen (DSC-W30/
W40) og koble den til igjen. Hvis det vises en feilmelding på skriveren, må du slå opp i
bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70), eller USB-kabelen (DSC-
W30/W40) er riktig tilkoblet.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og koble
til igjen kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70), eller USB-kabelen (DSC-W30/
W40). Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du koble fra kabelen, slå skriveren
av og på igjen, og deretter koble til kabelen igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70) eller USB-kabelen (DSC-
W30/W40) før
-merket (PictBridge kobler til) forsvant.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata kan ikke skrives ut med datoen. Still [Dato] på [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 71).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
NO
86
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Hvis du har skiftet papirstørrelse etter at kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70)
eller USB-kabelen (DSC-W30/W40) ble koblet til, må du koble skriveren til igjen.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 71) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kameraet ditt fungerer ikke.
• Bruk den batteripakketypen du kan bruke med dette kameraet.
• Det er lite strøm på batteriet (Indikatoren E vises). Lad batteripakken (t trinn 1 i "Les dette
først").
Strømmen er på, men kameraet virker ikke.
• Den innebygde mikrodatamaskinen fungerer ikke som den skal. Ta ut batteripakken, sett den
inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på strømmen.
Det er en indikator på skjermen jeg ikke kan identifisere.
• Se side 15.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen (side 95).
Feilsøking
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Batteripakken er utladet. Skift den ut med en oppladet batteripakke (t trinn 1 i "Les dette
først"), eller bruk vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still dato og tid igjen (t trinn 2 i "Les dette først").
NO
87
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, har kameraet ditt et
egendiagnose-display. De to siste sifrene
(markert med ss) vil variere med
kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet selv
om du har prøvd nedenstående
løsningsforslag noen ganger, må kameraet
ditt kanskje repareres. Ta kontakt med
Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet ditt. Slå strømmen av og på
igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data til "Memory Stick Duo". Slå
kameraet av og på, eller ta ut og sett inn
igjen "Memory Stick Duo" flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 46, 47).
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet kan ikke brukes med
dette kameraet, eller dataene er ødelagt.
Sett inn en ny "Memory Stick Duo"
(side 91).
E:61:ss
E:91:ss
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken omgående (t trinn 1 i
"Les dette først"). Avhengig av
bruksbetingelsene eller
batteripakketypen, kan indikatoren
blinke selv om det fortsatt er 5 til 10
minutter batteritid igjen.
• Det batteriet som er satt inn er ikke en
NP-BG1-batteripakke.
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 91).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 49)
og slå så på strømmen igjen.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 91).
Formatfeil
NO
88
• Formater mediet igjen (side 46, 47).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 91).
Filfeil
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
Beskytt fil
• Opphev beskyttelsen (side 37).
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(t trinn 6 i "Les dette først").
Leseminne
• Kameraet ditt kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet ditt.
Kan ikke dele
• Filmen er ikke lang nok til å kunne
deles (kortere enn ca. to sekunder).
• Filen er ikke en film.
Ingen fil
• Ingen bilder er lagret i det interne
minnet.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder er lagret i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen din (side 61).
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blits, eller monter kameraet på
et stativ så det holder seg støtt.
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer med størrelsen 640 (fin) kan tas
opp kun ved hjelp av en "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller still inn en annen
bildestørrelse enn [640 (fin)].
Feilsøking
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (For
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (side 47).
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
Kan ikke opprette flere mapper
• En mappe med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Kan ikke ta opp
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 48).
NO
89
Muliggjør skriver-tilkobling
• [USB-tilkobl.] er stilt inn på
[PictBridge], men kameraet er koblet til
en enhet som ikke er PictBridgekompatibel. Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet.
Koble fra kabelen for
flerbruksterminalen (DSC-W50/W70),
eller USB-kabelen (DSC-W30/W40) og
koble den til igjen. Hvis det vises en
feilmelding på skriveren, må du slå opp
i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildet (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsbestilling).
• Du har prøvd å utføre [Alt i denne
mappen] på en mappe som bare
inneholder filmer. Du kan ikke skrive ut
filmer.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut
er i orden.
NO
90
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminalen
(DSC-W50/W70), eller USB-kabelen
(DSC-W30/W40).
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Annet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
Om å bruke en "Memory Stick Duo"
(ikke inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK (bruk en spiss gjenstand), kan du ikke ta
opp, redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notisområde
*1
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
Annet
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2 Støtter høyhastighetsdataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3 Filmer av størrelsen 640 (fin) kan tas opp.
Enkelte "Memory Stick Duo"-kort er ikke
utstyrt med en skrivebeskyttelsesbryter. På
"Memory Stick Duo"-kort som har en slik
bryter, kan plasseringen og formen variere
med typen "Memory Stick Duo".
NO
91
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Om å bruke Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på å sette inn "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei, og så
sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei,
kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Om å bruke en "Memory Stick PRO
Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo"
med en kapasitet på opptil 2 GB fungerer godt
med dette kameraet.
NO
92
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Om batteriets levetid
Vi anbefaler at batteripakken lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og
30 °C. Utenfor dette temperaturintervallet vil det
kanskje ikke være mulig å lade opp batteripakken
skikkelig.
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
som du bruker den, og ettersom tiden går. Hvis
batteriets driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene
og med miljøet der batteripakken brukes.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Dermed er den tiden batteriet kan
brukes, kortere hvis det er kaldt. Vi anbefaler
følgende metode for at batteripakken skal kunne
brukes så lenge som mulig:
– Putt batteripakken i en lomme nær kroppen
for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet ditt rett før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil
batteripakken raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatteripakker for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de
faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteripakken.
Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder,
som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Oppbevare batteripakken
Annet
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
må den lades helt opp og deretter utlades helt
ved hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted. Gjenta
lading og utlading én gang i året for å
vedlikeholde batteripakkens funksjoner.
• For å bruke opp batteripakken må du la
kameraet være i lysbildevisningsmodus
(side 37) til strømmen er brukt opp.
• For å unngå flekker på terminalen, kortslutning
osv. må du passe på å bruke det medfølgende
batterietuiet når du transporterer eller
oppbevarer batteripakken.
NO
93
Om batteriladeren
x Om batteriladeren
• Ikke lad andre batteripakker enn den
medfølgende batteripakken av typen NP-BG i
den batteriladeren (inkludert) som hører til
kameraet ditt. Andre batterier enn de spesifiserte
kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som
medfører risiko for skader i form av strømstøt
og forbrenninger.
• Ta den ladede batteripakken ut av batteriladeren.
Hvis du lar den ladede batteripakken stå i
laderen, kan batteriets levetid reduseres.
• Når ladelampen CHARGE blinker, kan dette
tyde på en feil ved batteriet, eller på at en
batteripakke av en annen type enn den
spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis
batteripakken er av den spesifiserte typen, må du
ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller
en annen, og kontrollere om batteriladeren
fungerer som den skal. Hvis batteriladeren
fungerer som den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke vil lykkes. Rengjør batteriladeren
med en tørr klut e.l.
NO
94
Forholdsregler
x Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, tørre eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
x Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da
dette kan føre til skader på kameraet.
x Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
Fotografering på svært kalde eller varme steder
som overskrider dette temperaturintervallet, er
ikke å anbefale.
x Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Kondens opptrer fort når:
• Kameraet bringes fra et kaldt sted, som f.eks. en
skibakke, til et varmt rom.
• Kameraet tas med ut fra et rom eller en bil med
klimaanlegg på en varm dag.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et
varmt sted, kan du legge kameraet i en forseglet
plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
x Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Annet
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
NO
95
x Om det interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du allikevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart batteri
Sett inn den ladede batteripakken i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (ikke inkludert), og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Lademetode for batteripakken
t
NO
96
trinn 1 i "Les dette først"
Spesifikasjoner
Kamera
[Inngangs- og utgangskontakter]
DSC-W50/W70
[System]
Bildeenhet
DSC-W70
7,20 mm (1/2,5 type) fargeCCD, primærfargefilter
DSC-W30/W40/W50
7,18 mm (1/2,5 type) fargeCCD, primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall
DSC-W70
Ca. 7 410 000 piksler
DSC-W30/W40/W50
Ca. 6 183 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall
DSC-W70
Ca. 7 201 000 piksler
DSC-W30/W40/W50
Ca. 6 003 000 piksler
Linse
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomlinse
f = 6,3 – 18,9 mm (38 –
114 mm ved konvertering til et
35 mm stillbildekamera)
F2,8 – 5,2
Eksponeringskontroll
Automatisk eksponering,
scenevalg (7 modi)
Hvitbalanse
Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, hvitglødende,
blits
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibelt, DPOFkompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt
(monolyd)
Opptaksmedia
DSC-W30/W40
A/V OUT-kontakt(monolyd)
Minikontakt
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
ubalansert, sync negativ
Lyd: 327 mV (ved en belastning
på 47 kΩ)
Utgangsimpedanse 2,2 kΩ
USB-kontakt
mini-B
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skjerm]
DSC-W50/W70
LCD-panel
6,2 cm (2,5 type) TFT drive
Totalt antall punkter
115 200 (480×240) punkter
DSC-W30/W40
LCD-panel
5,1 cm (2,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter
84 960 (354×240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm
Oppladbar batteripakke NPBG1, 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter
(ikke inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak med LCD-skjermen
på)
DSC-W70
1,1 W
DSC-W50
1,0 W
DSC-W70
Internminne (58 MB)
"Memory Stick Duo"
DSC-W30/W40
0,9 W
DSC-W30/W40/W50
Internminne (32 MB)
"Memory Stick Duo"
Driftstemperatur 0 til 40 °C
DSC-W70
Anbefalt avstand (ISO innstilt
på Auto): ca. 0,2 m til 3,7 m
(W)/ca. 0,3 m til 2,1 m (T)
Mål
DSC-W30/W40/W50
Anbefalt avstand (ISO innstilt
på Auto): ca. 0,2 m til 4,2 m
(W)/ca. 0,3 m til 2,2 m (T)
Annet
Blits
Multikontakt (monoaural)
Oppbevaringstemperatur
–20 til +60 °C
DSC-W50/W70
88,9×57,1×22,9 mm
(B/H/D, bortsett fra fremspring)
DSC-W30/W40
89,8×59,0×22,9 mm
(B/H/D, bortsett fra fremspring)
NO
97
Vekt
DSC-W50/W70
Ca. 157 g (inklusive NP-BG1batteripakke, håndleddsrem
osv.)
DSC-W40
Ca. 186 g (inklusive NP-BG1batteripakke, halsrem osv.)
DSC-W30
Ca. 153 g (inklusive NP-BG1batteripakke, håndleddsrem
osv.)
Mikrofon
Elektret-kondensatormikrofon
Høyttaler
Dynamisk høyttaler
Exif Print
Kompatibelt
PRINT Image Matching III
Kompatibelt
PictBridge
Kompatibelt
BC-CSG/BC-CSGB batterilader
Strømbehov
AC 100 til 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG)
2,6 W (BC-CSGB)
Utgangsspenning DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur
0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur
–20 til +60 °C
Mål
Ca. 62 × 24 × 91 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 75 g
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Brukt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spenning
DC 4,2 V
Merkespenning
DC 3,6 V
Kapasitet
3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
NO
98
Indeks
Indeks
A
Blits ...................................... 31
AF-avstandssøkerramme ......29
Blits tvunget av
t trinn 5 i "Les dette
først"
AF-lys ...................................45
AF-lås ...................................30
AF-modus .............................43
Antall bilder /
opptakstid ......................20
Auto-AV-funksjon
t trinn 2 i "Les dette
først"
Autofokus ...............................9
Autojustering-modus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Autovisning...........................45
Avspillingszoom
t trinn 6 i "Les dette
først"
Endre størrelse ......................38
Blitsmodus
F
t trinn 5 i "Les dette
først"
Fargemodus ..........................28
Feilsøking .............................76
C
Filnummer ............................50
Cyber-shot Viewer................ 62
Anbefalt miljø ......... 53, 66
t trinn 1 i "Les dette
først"
Macintosh...................... 66
Batteripakke ..........................93
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ditt.......... 61
Programvare............ 54, 62
Windows ....................... 52
DC IN-kontakt...................... 14
Lader
t trinn 1 i "Les dette
først"
Dele ...................................... 39
Sette inn/ta ut
t trinn 1 i "Les dette
først"
DPOF ................................... 72
Bildelysstyrke .......................10
Bildestørrelse ........................11
t trinn 4 i "Les dette
først"
Blender..................................10
Flermønstermåling................30
Fluorescerende......................31
Digital zoom......................... 43
Du tar opp film
t trinn 5 i "Les dette
først"
E
Effektive piksler ................... 97
Egendiagnose-display .......... 88
Eksponering ......................... 10
Forholdsregler.......................95
Forhåndsinnstilt fokus ..........29
Format.............................46, 47
Funksjonsveileder.................44
H
Halsrem
t i "Les dette først"
Halvlysmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Halvlysportrettmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Histogram .............................19
Holde kameraet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Hvitbalanse ...........................31
Indeks
Bildekvalitet....................11, 32
Filnavn ..................................60
Fokus ................................9, 29
Datamaskin........................... 52
Batteriets levetid ............23
Fillagringsmål.......................60
Fin.........................................32
CD-ROM.............................. 54
Kopiere bilder ......... 55, 66
Beskytt ..................................36
Farge .....................................11
Bruke kameraet ditt i utlandet
t trinn 1 i "Les dette
først"
Batterilader ...........................94
Batterinivåindikator
t trinn 1 i "Les dette
først"
Enkel.....................................43
Blitsnivå ............................... 34
Dagslys................................. 31
Bakgrunnslys
t trinn 5 i "Les dette
først"
Endre REC-mappe................48
Blits tvunget på
t trinn 5 i "Les dette
først"
D
B
Elektronisk transformator
t trinn 1 i "Les dette
først"
Hvitglødende ........................31
Høy følsomhet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Håndleddsrem
t i "Les dette først"
NO
99
I
Identifisere deler...................13
Indeksskjerm
t trinn 6 i "Les dette
først"
Indikator for AE/AF-lås .......30
t trinn 5 i "Les dette
først"
Indikator for AFavstandssøkerramme .....29
Indikator ................se "Skjerm"
Initialiser...............................49
Installer.................................54
Internminne ..........................22
Internt minneverktøy ............46
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler........................ 60
Landskapsmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Målemodus ...........................30
LCD-bakgrunnslys............... 49
t trinn 5 i "Les dette
først"
LCD-skjerm .......... se "Skjerm"
Lukkerhastighet.................... 10
N
NTSC....................................51
Nøyaktig digital zoom .......... 43
O
M
M AF.................................... 43
Macintosh-datamaskin ......... 66
Anbefalt miljø............... 66
Operativsystem ............... 53, 66
Opprett REC.-mappe ............ 47
Oppsett ..................... 34, 41, 42
Internt minneverktøy..... 46
Intervall.................................34
ISO..................................10, 31
Mappe .................................. 35
Memory Stickverktøy .......................... 47
Bytter ............................ 48
Oppsett 1 ....................... 49
J
Kamera.......................... 43
Oppretter....................... 47
Oppsett 2 ....................... 50
JPG .......................................60
Masselager ........................... 50
Oppsett 1 .............................. 49
Medfølgende tilbehør
t i "Les dette først"
Oppsett 2 .............................. 50
K
Kabel for
flerbruksterminal .....56, 70
Kamera .................................43
Koble til
Datamaskin....................56
Skriver ...........................70
Stillbilde
t trinn 5 i "Les dette
først"
Antall bilder /
opptakstid ..................... 20
Kompresjonsforhold .............12
Memory Stick-verktøy ......... 47
Kondens................................95
Meny .................................... 26
Kontrast ................................34
Elementer...................... 27
Kopiere .................................48
Opptak .......................... 28
Lader batteripakken
t trinn 1 i "Les dette
først"
Film
t trinn 5 i "Les dette
først"
Sette inn/ta ut
t trinn 3 og 4 i "Les dette
først"
Skrivebeskyttelsesbryter
...................................... 91
L
Opptak
"Memory Stick Duo" ........... 91
TV .................................74
Kopiere bilder til datamaskinen
din..................................55
Visning.......................... 35
Merke for
utskriftsbestilling .......... 72
Modus .................................. 32
MPG..................................... 60
Multi-AF .............................. 29
Multipunkt-AF ..................... 29
100
Mykt snapshot-modus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Makro
t trinn 5 i "Les dette
først"
Internt, oppladbart batteri .....96
NO
Multiserie .............................32
Opptaksmeny........................ 28
Optisk zoom
t trinn 5 i "Les dette
først"
Overeksponering ..................10
Overskyet.............................. 31
P
PAL....................................... 51
Parallakse.............................. 80
PC .................. se "Datamaskin"
PictBridge.............................69
Piksel ....................................11
Pip .........................................49
Slette
Programvare..........................62
t trinn 6 i "Les dette
først"
PTP .......................................50
Format ..................... 46, 47
Punktmåling..........................30
Smart zoom .......................... 43
R
Snømodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
REC-modus ..........................32
Spesifikasjoner ..................... 97
Rengjøring ............................95
Spol tilbake / fort forover
t trinn 6 i "Les dette
først"
Program Auto-modus ...........24
Rotere....................................39
Rødøyereduksjon ..................44
Utskrift i
enkeltbildemodus ..........69
Utskrift i indeksmodus .........69
V
Varselindikatorer og
meldinger.......................88
VGA
t trinn 4 i "Les dette
først"
Video ut ................................51
Visning
Språk .................................... 49
S
S AF ......................................43
Sakte synkronisering
t trinn 5 i "Les dette
først"
Scenevalg ..............................25
t trinn 5 i "Les dette
først"
Selvutløser
t trinn 5 i "Les dette
først"
Stillbilde
t trinn 6 i "Les dette
først"
Standard ............................... 32
Stille klokken ....................... 51
Stille klokken
t trinn 2 i "Les dette
først"
Strandmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Strømadapter (AC) ............... 14
t trinn 1 i "Les dette
først"
Senter-AF..............................29
Sentervektet måling ..............30
Film
t trinn 6 i "Les dette
først"
t trinn 2 i "Les dette
først"
Visningsmeny .......................35
Volum
t trinn 6 i "Les dette
først"
W
WB........................................31
Windows-datamaskin............52
Serie ......................................32
Støyreduksjon NR med sakte
lukker ............................ 16
Skarphet ................................34
Suffiks ............................ 60, 61
Z
Endre displayet ..............19
T
Indikator ........................15
Trimme ................................. 41
Zoom
t trinn 5 i "Les dette
først"
LCD-bakgrunnslys ........49
Trykke halvveis ned ............... 9
Skjerm...................................43
Skriv ut..................................68
Enkeltbildemodus..........69
t trinn 5 i "Les dette
først"
Trådkors for punktmåling..... 30
TV ........................................ 74
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ......................72
U
Skrivebeskyttelsesbryter .......91
Undereksponering ................ 10
Indeks
Indeksmodus..................69
Skrive ut direkte....................69
Anbefalt miljø ...............53
USB-kabel ...................... 56, 70
USB-tilkobling ..................... 50
Uskarpe bilder ........................ 9
NO
101
Varemerker
•
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
NO
102
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
, "MagicGate"
er varemerker for Sony
Duo",
og
Corporation.
Microsoft og Windows er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
103
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale kameras lyd
og billede.
Bemærk!
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
medfører, at dataoverførsel afbrydes, før den er
færdig, skal du genstarte programmet eller fjerne
kommunikationskablet (USB osv.) og tilslutte det
igen.
DK
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Det IC-optagemedie, der bruges af dette
kamera, er en "Memory Stick Duo". Der er
to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruge en
"Memory Stick Duo" med dette
kamera.
"Memory Stick": Du kan ikke bruge en
"Memory Stick" med dette kamera.
• Hvis du ikke skal bruge batterienheden i
længere tid, bør du opbruge den eksisterende
ladning, fjerne batteriet fra kameraet og
opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde
bevares batterienhedens funktionsevne bedst
(side 94).
• For oplysninger om anvendelige batterienheder,
se side 94.
Carl Zeiss-objektiv
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er i stand til at gengive skarpe
billeder med glimrende kontrast.
Objektivet til dette kamera er produceret
under et kvalitetssikringssystem, som er
certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, der sættes af Carl Zeiss i
Tyskland.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 92.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i Memory Stick Duoadapteren (medfølger ikke).
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om batterienheden
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet
bruges første gang. (t trin 1 i "Læs dette først")
• Batterienheden kan oplades, selvom den ikke er
fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden
ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden
bruge den delvist opladede kapacitet i
batterienheden, som den er.
• Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
DK
Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick Duo"
• Du må ikke slukke kameraet eller fjerne
batterienheden eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen lyser, da det kan medføre, at
dataene i den interne hukommelse eller på
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at oprette en sikkerhedskopi.
Du kan finde oplysninger om, hvoran dataene
sikkerhedskopieres, på side 22.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 96), før du
betjener kameraet.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
DK
3
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan forårsage
permanente skader på dine øjne. Det kan også
medføre funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 96).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
Bemærkninger om LCD-skærmen og
objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte punkter og/eller lyse punkter (med
hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse punkter er
normale i fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelserne.
Sorte, hvide, røde, blå
og grønne punkter
• Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
direkte sollys i længere perioder, kan det
medføre funktionsfejl. Vær forsigtig, hvis
kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
DK
4
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en
funktionsfejl.
• Dette kamera er udstyret med et power zoomobjektiv. Pas på ikke at støde objektivet, og
undlad at bruge vold mod kameraet.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
Om illustrationer
Illustrationerne i denne vejledning er af DSCW70, medmindre andet er angivet.
Få fuldt udbytte af det digitale stillkamera
Klargør kameraet, og optag billeder uden problemer
"Læs dette først" (særskilt dokument)
1 Gør batterienheden klar
2 Tænd for kameraet/indstil uret
3 Indsæt en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
4 Vælg det billedformat, der skal bruges
5 Nem optagelse af billeder (indstilling for autojustering)
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
6 Vis/slet billeder
Lær dit kamera bedre at kende
Denne
vejledning
• Tag billeder med dine foretrukne indstillinger (Programmeret
automatisk optagelse) t side 24
• Udnyt forskellige indstillinger for optagelse/afspilning vha.
menuen t side 26
• Rediger standardindstillingerne t side 42
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne
vejledning
• Kopier dine billeder til en computer, og rediger dem på
forskellige måder t side 52
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 69
DK
5
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 3
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.......................... 9
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 9
Eksponering – Justering af lysets intensitet .................................................... 10
Farve – Om lysforholdenes effekt .................................................................... 11
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse".............................................. 11
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 13
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 15
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 19
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for film .................................. 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (optagelse med den interne
hukommelse) .......................................................................................... 22
Batteriets brugstid og antal billeder, der kan optages/vises.................... 23
Brug af funktionsvælgeren ...................................................................... 24
Brug af menuen
Brug af menupunkter ........................................................................ 26
Menupunkter ....................................................................................... 27
Optagemenu ........................................................................................... 28
COLOR (Farvetilstand)
9 (Fokus)
(Målemetode)
WB (Hvidbalance)
ISO
(B.kvalitet)
Mode (Opt.funktion)
M (Interval)
(Blitzniveau)
(Kontrast)
(Skarphed)
(Opsætning)
DK
6
Visningsmenu..........................................................................................35
(Mappe)
- (Beskyt)
DPOF
(Udskriv)
(Dias)
(Tilpas)
(Roter)
(Del)
(Opsætning)
Beskær
Brug af skærmen Opsætning
Brug af opsætningspunkter .............................................................42
Kamera ..............................................................................................43
AF-funktion
Digital zoom
Funkt.guide
Rødøjereduk.
AF-lampe
Autom. visn.
Internt huk.værktøj .............................................................................46
Format
Memory Stick-værktøj........................................................................47
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagr.mappe
Kopier
1
Opsætning 1 .......................................................................................49
LCD-baggr.lys (kun DSC-W50/W70)
Bip
Sprog
Initialiser
2
Opsætning 2 .......................................................................................50
Filnummer
USB-tilslut
Video ud
Urindstilling
DK
7
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer................................................................ 52
Installation af softwaren (medfølger)....................................................... 54
Kopiering af billeder til computeren......................................................... 55
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, ved hjælp af kameraet
(med en "Memory Stick Duo")................................................................. 61
Brug af "Cyber-shot Viewer" (medfølger) ................................................ 62
Brug af en Macintosh-computer.............................................................. 66
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................... 68
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer..... 69
Udskrivning i en fotoforretning ................................................................ 73
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm ......................................................... 75
Fejlfinding
Fejlfinding................................................................................................ 77
Advarselsindikatorer og meddelelser...................................................... 89
Andet
Om "Memory Stick"................................................................................. 92
Om batterienheden ................................................................................. 94
Om batteriopladeren ............................................................................... 95
Forsigtig .................................................................................................. 96
Specifikationer ........................................................................................ 98
Indeks.................................................................................................. 100
DK
8
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af
bedre billeder
Fokus
Eksponering
Farve
Kvalitet
Fokus
Brug af kameraet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 24), menuerne
(side 26) osv.
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk udløserknappen
helt ned lige med det
samme.
Tryk
Indikator for AE/AF-lås
udløserknappen Blinkende , lyser/
halvvejs ned.
bipper
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
Sådan tager du et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på t [Fokus] (side 29)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" (nedenfor).
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Du kan også stabilisere kameraet ved
at læne dig mod et træ eller en bygning. Det kan være effektivt at bruge selvudløseren med 2
sekunders forsinkelse eller et kamerastativ. Det anbefales også at bruge blitz på mørke
steder.
DK
9
Ekspone- Justering af lysets intensitet
ring
Du kan tage forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i indstilling for
autojustering. Du kan imidlertid justere
den manuelt ved at bruge funktionerne
nedenfor.
Korrekt eksponering
Justering EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, som er blevet bestemt af
kameraet. t trin 5 i "Læs dette først"
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billede
Målemetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som der måles på for at bestemme
eksponeringen. t side 30
Justering af ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), som anslår, hvor meget lys en billedeoptageenhed
(svarende til en fotofilm) modtager. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden t side 31
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis imidlertid eksponeringen er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
DK
10
Farve
Om lysforholdenes effekt
Brug af kameraet
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Lysets karakteristika
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende lys
Skinnende
Hvidt (standard)
Blåligt
Blåt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i indstilling for autojustering.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 31).
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort; det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 7M (DSC-W70)
3072
3072 pixel × 2304 pixel = 7.077.888 pixel
2816
2112
480
Pixel
2304
640
2 Billedstørrelse: 6M (DSC-W30/W40/W50)
2816 pixel × 2112 pixel = 5.947.392 pixel
3 Billedstørrelse: VGA
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
DK
11
Valg af den billedstørrelse, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A3-format
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Eksempel:
Et billede, der
vedhæftes en e-mail
Billedformat
Retningslinjer for brug
7M (3072×2304) (standardindstillingen for
DSC-W70)
Større
Op til A3/11×17" udskrift
3:21) (3072×2048) (DSC-W70)
Bredde-højde-forholdet 3:2
6M (2816×2112) (standardindstillingen for
DSC-W30/W40/W50)
Op til A4/8×10" udskrift
3:21) (2816×1872) (DSC-W30/W40/W50)
Bredde-højde-forholdet 3:2
5M (2592×1944) (DSC-W70)
Op til A4/8×10" udskrift
3M (2048×1536)
Op til 13×18cm/5×7"udskrift
2M (1632×1224)
Op til 10×15cm/4×6" udskrift
Mindre
VGA (640×480)
16:92) (1920×1080)
1)
2)
3)
Til e-mail
Til visning på 16:9 HDTV3)
Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort
osv.
Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning (side 86).
Du kan opnå billeder i højere kvalitet, hvis du bruger et stik til Memory Stick eller et USB-stik.
Standardindstillingerne er markeret med
.
Billedstørrelse for film
Billede i sekundet
Retningslinjer for brug
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Vis på tv (høj kvalitet)
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Vis på tv (standard)
160 (160×112)
Ca. 8
Til e-mail
• Jo større billedstørrelse, desto højere er kvaliteten.
• Jo flere billeder i sekundet du afspiller, desto mere jævn bliver afspilningen.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 32)
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt
komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
DK
12
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
A
A
B
B
F
C
G
H
D
Brug af kameraet
E
C
H
D
I
J
K
E
F
G
L
M
N
DSC-W50/W70
A Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
B Ved optagelse: Zoomknap (W/T)
(t trin 5 i "Læs dette først")
Ved visning: / (zoom ved
afspilning)-knap/
(Indeks)-knap
(t trin 6 i "Læs dette først")
C Søger-vindue
O
P
QR S T U
DSC-W30/W40
D Objektiv
E POWER-knap/POWER-lampe (t trin 2
i "Læs dette først")
I
F Mikrofon
J
G Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
H Selvudløserlampe (t trin 5 i "Læs dette
først")/AF-lampe (45)
V
W
X
A Lampe til AE/AF-lås/selvudløserlampe
(grøn) (t trin 5 i "Læs dette først")
B Blitzopladningslampe/optagelampe
(orange) (t trin 5 i "Læs dette først")
C Højttaler
D Søger (t trin 5 i "Læs dette først")
E LCD-skærm (19)
F
(Skærmvisning til/fra)-knap (19)
G MENU-knap (26)
DK
13
H
(Afspilning)-knap (t trin 6 i "Læs
dette først")
I DC IN-jackstik
Ved brug af en AC-LS5K ACvekselstrømsadapter (medfølger ikke)
Du kan finde yderligere oplysninger i
betjeningsvejledningen, der fulgte med
vekselstrømsadapteren.
M Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z (t trin 2 i "Læs
dette først")
Menu fra: /
dette først")
N
/
/
(t trin 5 i "Læs
(Billedstørrelse/slet)-knap
(t trin 4 og 6 i "Læs dette først")
O Stik til kamerastativ (bund)
DSC-W50/W70
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
• Fjern kameraet fra kamerastativet igen efter
brug.
2 Til DC IN-jackstik
1
v-mærke
P Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
(t trin 1 og 3 i "Læs dette først")
3 Til stikkontakt
i væggen
Q Aktivitetslampe (t trin 4 i "Læs dette
først")
R Stik til "Memory Stick Duo"
(t trin 3 i "Læs dette først")
S Åbning til batteriindsættelse
(t trin 1 i "Læs dette først")
T Udløsergreb til batteri
(t trin 1 i "Læs dette først")
DSC-W30/W40
2 Til DC
IN1
jackstik
U Flerfunktionsstik (bund) (DSC-W50/
W70)
V Til A/V OUT-jackstikket (DSC-W30/
W40)
W Dæksel til jackstik (DSC-W30/W40)
v-mærke
• Hvis du tilslutter AC-LS5Kvekselstrømsadapteren, kan du ikke oplade
batterienheden. Brug batteriopladeren til
batteriopladning. t trin 1 i "Læs dette
først"
J Dæksel til DC IN-jackstik
K Funktionsvælger (24)
L Krog til håndledsrem (skulderrem)
(t "Læs dette først")
DK
14
X
(USB)-jackstik (DSC-W30/W40)
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Skærm
Beskrivelse
Funktionsvælger
(Programmeret automatisk
optagelse) (24)
Ved optagelse af stillbilleder
Brug af kameraet
Kameraindstilling (t trin 5
i "Læs dette først")
3
1
Blitzindstilling (t trin 5 i
"Læs dette først")
SL
4
2
5
Blitzen oplades
Zoomskalering (t 43,
trin 5 i "Læs dette først")
1.3
Rødøjereduktion (44)
Ved optagelse af film
Skarphed (34)
Kontrast (34)
3
1
AF-lampe (45)
ON
Målemetode (30)
4
RICH
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand (28)
2
B
5
Skærm
Beskrivelse
Makro (t trin 5 i "Læs
dette først")
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
z
M
WB
STBY
OPT
AE/AF-lås (t trin 5 i "Læs
dette først")
AF-tilstand (43)
S AF M AF
Indikator for AFområdesøgerramme (29)
1.0m
Bill. lysstyrke
Forudindstillet
fokusafstand (29)
EV
Optageindstilling (24, 32)
Hvidbalance (31)
• Displayet ændres,
afhængigt af
funktionsvælgerens
position (vist til venstre).
Standby/optagelse af en
film (t trin 5 i "Læs dette
først")
Funktionsvælger (valg af
motiv) (t trin 5 i "Læs
dette først")
Skalalinje for
eksponeringsværdi
(t trin 5 i "Læs dette
først")
VMørkere vLysere
Værdiguide til eksponering
(t trin 5 i "Læs dette
først")
DK
15
C
Skærm
Beskrivelse
6M
3:2
3M
1M
FINE
640
VGA 16:9
STD
640
160
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
•
og
vises kun for
DSC-W70. 6M vises kun
for DSC-W30/W40/W50.
•
FINE STD
101
Skærm
Beskrivelse
E
Advarsel om lavt
batteriniveau (23, 89)
+
Kryds til punktmåling (30)
Ramme for AFområdesøger (29)
1M vises kun, når Multi
Burst er aktiveret.
Billedkvalitet (32)
Optagemappe (47)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
E
Skærm
Beskrivelse
Histogram (19)
Resterende intern
hukommelseskapacitet (20)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (20)
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal
optagbar tid] (21)
1/30"
Interval for Multi Burst
(34)
400
Resterende antal billeder,
der kan optages (20)
NR langsom lukker
• Ved brug af bestemte
lukkerhastigheder*
aktiveres NR langsom
lukker-funktionen
automatisk for at reducere
billedstøj.
* Når [ISO] indstilles til
[Auto] eller mindre end
[200]: lukkerhastigheden
er lig med eller
langsommere end
1/6 sekund.
Når [ISO] indstilles til
mere end [400], eller når
funktionsvælgeren
indstilles til
(Høj
følsomhed):
lukkerhastigheden er lig
med eller langsommere
end 1/25 sekund.
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (89)
ISO-tal (31)
D
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om vibration (9)
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage klare billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du bruger blitz for at
opnå bedre belysning, eller
at du bruger et kamerastativ
eller stabiliserer kameraet
på anden måde.
DK
16
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
(t trin 5 i "Læs dette
først")
Menu (26)
(ikke vist på
skærmen på
forrige side)
A
Ved afspilning af stillbilleder
Skærm
Beskrivelse
4
Optageindstilling (24, 32)
M
6M
5
FINE
TILBAGE/NÆSTE
640
LYDST.
3:2
3M
1M
2
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
VGA 16:9
STD
640
160
Afspilningstilstand
(t trin 6 i "Læs dette
først")
Ved afspilning af film
Beskyt (36)
-
1
Brug af kameraet
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
3
1
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (73)
3
Skift mappe (35)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
4
1.3
2
5
Zoomskalering (t trin 6 i
"Læs dette først")
Trin
12/16
Billede-for-billedeafspilning (32)
N
Afspilning (t trin 6 i "Læs
dette først")
Lydstyrke (t trin 6 i "Læs
dette først")
B
Skærm
Beskrivelse
101-0012
Mappe- og filnummer (35)
Afspilningslinje (t trin 6 i
"Læs dette først")
DK
17
C
Skærm
101
E
Beskrivelse
Skærm
Histogram (19)
Optagemappe (47)
•
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
101
Afspilningsmappe (35)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
Resterende intern
hukommelseskapacitet (20)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (20)
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (89)
00:00:12
Tæller (t trin 6 i "Læs
dette først")
D
Skærm
Beskrivelse
PictBridge-tilslutning (71)
• Kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/
W70)/USB-kablet (DSCW30/W40) må ikke
fjernes, mens ikonet vises.
+2.0EV
Eksponeringsværdi
(t trin 5 i "Læs dette
først")
ISO-tal (31)
Målemetode (30)
Blitz
WB
Hvidbalance (31)
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Afspilning af billede
(t trin 6 i "Læs dette
først")
DK
18
Beskrivelse
PictBridge-tilslutning (70)
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
z PAUSE
z SPIL
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
Menu (26)
Afspilning af Multi Burstbilleder i en serie (32)
Vælg billeder
TILBAGE/
NÆSTE
LYDST.
Juster lydstyrken
Ændring af skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
-knappen
(Skærmvisning til/fra), ændres displayet på
følgende måde.
Histogramdisplay
Indikatorer fra
LCD-skærm fra
Indikatorer til
Brug af kameraet
Histogram til
• Hvis du trykker på
-knappen (Skærmvisning
til/fra) i længere tid, kan du øge lysstyrken for
LCD-baggrundslyset. (kun DSC-W50/W70) t
trin 5 i "Læs dette først"
• Når du aktiverer histogramdisplayet, vises
billedoplysninger under afspilning.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Ved optagelse af film
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når du afspiller film
• Under afspilning af billeder kan du ikke slå
LCD-skærmen fra.
• Der kan opstå en stor forskel mellem det
histogram, der vises under optagelse og under
afspilning, når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller høj.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
• Når du indstiller LCD-skærmen til fra, fungerer
digital zoom ikke, og [AF-funktion] indstilles til
[Enkelt] (side 43). Når du vælger
(blitztilstand) /
(selvudløser) /
(makro),
vises billedet i cirka to sekunder.
z Brug af et histogram
A
B
Mørk
Lys
Et histogram er et diagram, som viser et billedes
lysstyrke. Indstil funktionsvælgeren til , eller
Valg af motiv, og tryk derefter flere gange på
(Skærmvisning til/fra) for at vise histogrammet på
skærmen. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede,
når overvægten er mod venstre. Juster
eksponeringen, mens du kontrollerer
eksponeringen med histogrammet (t trin 5 i
"Læs dette først").
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også, når du afspiller et enkelt billede, men her kan du ikke justere eksponeringen.
DK
19
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for
film
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder og indspilningstiden for film, som kan
optages på en "Memory Stick Duo", der er formateret med dette kamera eller den interne
hukommelse. Værdierne kan variere afhængigt af optageforholdene. Se side 11 og trin 4 i
"Læs dette først" for oplysninger om billedstørrelse og billedkvalitet.
Antallet af stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste linje og
(Enheder: billeder)
[Standard] på den nederste linje.)
Kapacitet
Størrelse
7M (DSC-W70)
3:2 (DSC-W70)
32MB/
Intern hukommelse
(DSC-W30/
W40/W50)
58MB/
Intern
hukommelse
(DSC-W70)
64MB
128MB 256MB 512MB
1GB
9
16
18
37
67
137
279
573
18
33
36
73
132
268
548
1125
9
16
18
37
67
137
279
573
18
33
36
73
132
268
548
1125
6M (DSC-W30/
W40/W50)
10
–
21
42
77
157
322
660
19
–
39
79
142
290
592
1215
3:2 (DSC-W30/
W40/W50)
10
–
21
42
77
157
322
660
19
–
39
79
142
290
592
1215
5M (DSC-W70)
12
23
25
51
92
188
384
789
23
43
48
96
174
354
723
1482
20
37
41
82
148
302
617
1266
37
67
74
149
264
537
1097
2250
3M
2M
VGA
16:9
33
60
66
133
238
484
988
2025
61
111
123
246
446
907
1852
3798
196
357
394
790
1428
2904
491
892
985
1975
3571
7261 14821 30385
33
60
66
133
238
484
988
2025
61
111
123
246
446
907
1852
3798
5928 12154
• Det viste antal billeder gælder, når [Mode] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan tilpasse billedernes størrelse senere ([Tilpas], side 38).
DK
20
2GB
Optagetiden for film
Kapacitet
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
–
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:01:20
0:02:30
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:42:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
Brug af kameraet
Størrelse
640(Fin)
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
32MB/
58MB/
Intern
Intern
hukommelse
hukommelse
(DSC-W30/
(DSC-W70)
W40/W50)
• Hvis filmstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], kan filmen kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
DK
21
Når du ikke har en "Memory Stick Duo"
(optagelse med den interne hukommelse)
Kameraet har 58 MB eller 32 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar.
Selv når der ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med
denne interne hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages med den interne hukommelse.
Når en "Memory Stick Duo" indsættes
[Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo".
[Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles.
[Menu, Opsætning osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
B
Intern
hukommelse
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Opsætning osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 64 MB eller mere (DSC-W70) / 32 MB
eller mere (DSC-W30/W40/W50), og følg derefter den fremgangsmåde, der beskrives under
[Kopier] (side 48).
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Følg fremgangsmåden på side 55 til 58 uden en "Memory Stick Duo" indsat i kameraet.
• Du kan ikke flytte billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Du kan kopiere data, som er gemt i den interne hukommelse, til en computer med en USB-forbindelse
mellem computeren og kameraet, men du kan ikke kopiere data fra computeren til den interne
hukommelse.
DK
22
Batteriets brugstid og antal billeder, der kan
optages/vises
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som
antallet af brug øges, og også med tiden
(side 94).
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken for LCD-baggrundslys er
indstillet til op (DSC-W50/W70).
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Monitor].
– Når batteriniveauet er lavt.
Ved optagelse af stillbilleder
LCDskærm
Antal billeder
Batteriets levetid
(min.)
Til
Ca. 360
Ca. 180
Fra
Ca. 470
Ca. 235
Til
Ca. 390
Ca. 195
Fra
Ca. 500
Ca. 250
• Optagelse i følgende situationer:
– Når
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Enkelt].
– Optagelse en gang hvert 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder, der kan optages/batteriets brugstid.
Ved visning af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
DSC-W70
Ca. 7800
Ca. 390
DSC-W30/W40/W50
Ca. 8000
Ca. 400
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
Ved optagelse af film
LCD-skærm til (min.)
LCD-skærm fra (min.)
DSC-W70
Ca. 180
Ca. 230
DSC-W30/W40/W50
Ca. 190
DSC-W70
Brug af kameraet
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batterienheden
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25°C.
Antallet af billeder, som kan optages eller
vises, forudsætter, at "Memory Stick Duo"
skal udskiftes efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de viste værdier afhængigt af
forholdene under brug.
Ca. 240
• Kontinuerlig optagelse af film med en
billedstørrelse på [160]
DSC-W50
DSC-W30/W40
Til
Ca. 400
Ca. 200
Fra
Ca. 510
Ca. 255
DK
23
Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Funktionsvælger
: Optagelse af film
t
trin 5 i "Læs dette først"
Kontrolknap
Optageindstillinger for stillbilleder
:
Indstilling for autojustering
Giver mulighed for let optagelse, hvor indstillingerne justeres automatisk.
t trin 5 i "Læs dette først"
:
Indstilling for autoprogrammering
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både
lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige
indstillinger med denne menu.
(Flere oplysninger om de tilgængelige funktioner t side 27)
: Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forudangivede indstillinger afhængigt af
motivet. t trin 5 i "Læs dette først"
I denne betjeningsvejledning vises den tilgængelige indstilling for funktionsvælgeren på
følgende måde.
Ikke tilgængelig
DK
24
Tilgængelig
Valg af motiv
Flere oplysninger t trin 5 i "Læs dette først"
Makro
Blitz
AFForudindstillet
Hvidbalance
områdesøger
fokus
Blitzniveau
Brug af kameraet
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet.
( : Du kan vælge den ønskede indstilling)
Burst/
Multi Burst
—
—
—
SL
Auto/ WB
—
—
/
/
—
/
DK
25
Brug af menuen
Brug af menupunkter
-knap
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Optagelse: Tænd for kameraet, og indstil funktionsvælgeren.
Afspilning: Tryk på
.
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og tilstanden for
optagelse/afspilning.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med b/B
på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du
trykke på b/B, indtil punktet vises på skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et punkt i
afspilningstilstand.
Fint
Standard
B.kvalitet
4 Vælg indstillingen med v/V.
Der zoomes ind på den indstilling, du vælger, og den angives.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
• Hvis der er et punkt, som ikke er synligt, vises mærket v/V i kanten af det sted, hvor menupunkter
normalt vises. Vælg mærket med kontrolknappen for at få vist et punkt, som ikke er synligt.
• Du kan ikke angive punkter, som ikke er tilgængelige.
DK
26
Menupunkter
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Menu til optagelse (side 28)
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens stilling. Kun de
tilgængelige punkter vises på skærmen.
(
Funktionsvælgerens stilling:
Scene
—
9 (Fokus)
—
—
—
WB (Hvidbalance)
—
ISO
—
—
—
—
(B.kvalitet)
Mode (Opt.funktion)
M
Brug af menuen
COLOR (Farvetilstand)
(Målemetode)
: Tilgængelig)
—
(Interval)
—
*
—
(Blitzniveau)
—
*
—
(Kontrast)
(Skarphed)
—
—
—
—
—
—
(Opsætning)
Menu til visning (side 35)
(Mappe)
DPOF
(Dias)
(Roter)
(Opsætning)
- (Beskyt)
(Udskriv)
(Tilpas)
(Del)
Beskær**
* Betjeningen er begrænset i henhold til motivindstillingen (side 25).
** Kun tilgængelig ved brug af zoom under afspilning.
DK
27
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Standardindstillingerne er markeret med
.
COLOR (Farvetilstand)
Du kan ændre lysstyrken for billedet sammen med effekter.
S-H (B&W)
Indstiller billedet til monokrom farve
Sepia (SEPIA)
Indstiller billedet til sepia-farve
Naturlig (NATURAL)
Indstiller billedet til dæmpede farver
Klare farver (RICH)
Indstiller billedet til lyse farver
Normal
• Du kan kun vælge [S-H] og [Sepia] under optagelse af film.
• Når [Multi Burst] er valgt, er farvetilstanden indstillet til [Normal].
DK
28
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
9 (Fokus)
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(ubegrænset afstand)
7.0m
3.0m
• Når et motiv optages gennem et net eller gennem vinduesglas, er
det svært at opnå korrekt fokus med automatisk
fokuseringsindstilling. I disse tilfælde er det praktisk at bruge
[Fokus].
Brug af menuen
1.0m
Fokuserer på motivet vha. en tidligere indstillet afstand til
motivet. (Forudindstillet fokus)
0.5m
Center-AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
områdesøgerens ramme.
• Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig
mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition.
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
Multi-AF
(Multipoint-AF)
(Stillbillede
)
(Film
)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele områdesøgerens
ramme.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
• AF står for Auto-fokus.
• Oplysninger om afstandsindstilling i "Forudindstillet fokus" er omtrentlige. Hvis du retter objektivet opad
eller nedad, øges afvigelsen.
• Når du optager film, anbefales det at bruge [Multi-AF], da AF fungerer selv med en vis grad af vibration.
• Når du bruger Digital zoom eller AF-lampe, prioriteres AF-bevægelse for motiver i eller tæt på rammens
centrum. I dette tilfælde blinker indikatoren
eller
, og AF-områdesøgerens ramme vises ikke.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 25).
DK
29
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når der optages med motivet i kanten af rammen (eller skærmen), eller når [Center-AF] anvendes, kan
kameraet muligvis ikke fokusere på et motiv i kanten af rammen. I dette tilfælde skal du gøre følgende.
1 Stil ind på motivet igen, så motivet er centreret i AF-områdesøgeren, og tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
Indikator for AE/AF-lås
Ramme for AF-områdesøger
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage denne fremgangsmåde så
mange gange, du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at blinke og lyser konstant, skal du vende
tilbage til det indstillede motiv og trykke udløserknappen helt ned.
(Målemetode)
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
Spot (Punktmåling)
( )
Måler kun en del af motivet.
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
DK
30
Centreret (Centreret måling)
( )
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke på dette sted.
Multi (Måling på flere
mønstre)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering.
• Flere oplysninger om eksponering t side 10
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling anbefales det at indstille [9] (Fokus) til [Center-AF] for
at fokusere på målepositionen (side 29).
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
WB (Hvidbalance)
Justerer farvenuancerne i henhold til lysforholdene, f.eks. i en situation, hvor et billedes farver
ser underlige ud.
Blitz ( WB )
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette punkt under optagelse af film.
Skinnende (n)
Overskyet (
Dagslys (
)
)
)
Auto
Brug af menuen
Fluorescens (
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i
en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.
Justerer for fluorescerende belysning.
Justerer for en overskyet himmel.
Justerer for udendørsbelysning, natoptagelser, neonlys,
fyrværkeri, solopgang eller forhold lige før eller efter
solnedgang.
Justerer hvidbalancen automatisk.
• Flere oplysninger om hvidbalancen t side 11
• Under fluorescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [Fluorescens] ( ).
• Undtagen i indstillingen [Blitz] ( WB ) er [WB] indstillet til [Auto], når blitzen affyres.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 25).
ISO
Vælger en lysfølsomhed med ISO-enheder. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
1000
800
Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
400
200
100
80 (DSC-W30/W40/W50)
Auto
• Flere oplysninger om ISO-følsomhed t side 10
• Bemærk, at der ofte opstår mere støj i billedet, når ISO-følsomheden øges.
• [ISO] er indstillet til [Auto] i motivindstillingen.
DK
31
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
(B.kvalitet)
Vælger stillbilledets kvalitet.
Fint (FINE)
Optager med høj kvalitet (lav komprimering).
Standard (STD)
Optager med standardkvalitet (høj komprimering).
• Flere oplysninger om billedkvalitet t side 11
Mode (Opt.funktion)
Vælger, om kameraet foretager kontinuerlig optagelse, når du trykker på udløserknappen.
Multi Burst ( M )
Optager 16 billeder i træk som en fil med stillbilleder, når du
trykker udløserknappen ned.
• Denne funktion er f.eks. praktisk til at tjekke din form i sport.
• Du kan vælge lukkerinterval for Multi Burst i [Interval]-tilstand
(side 34).
Burst (
)
Optager det maksimale antal billeder i rækkefølge (se
nedenstående tabel), når du trykker på udløserknappen og
holder den nede.
• Når "Optager" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Normal
Optager ikke kontinuerligt.
Om [Multi Burst]
• Billeder, som er optaget med Multi Burst-indstillingen, kan afspilles i rækkefølge med følgende
fremgangsmåde:
– Sådan afbrydes/genoptages afspilningen: Tryk på z på kontrolknappen.
– Sådan afspilles optagelsen billede for billede: Tryk på b/B i pausetilstand. Tryk på z for at genoptage
afspilningen i en serie.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner med Multi Burst-indstillingen:
– Smart zoom
– Blitz
– Opdeling af en serie billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen
– Sletning eller eksport af et billede i en serie billeder, der er optaget i Multi Burst-indstillingen
– Indstilling af billedintervallet til en anden tilstand end [1/30], når funktionsvælgeren er indstillet til
• Ved afspilning af en serie billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen, med en computer eller et
kamera, som ikke er udstyret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede bestående af
16 indsatte billeder.
• Billedstørrelsen for billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen, er 1M.
• Du kan muligvis ikke optage billeder med Multi Burst-indstillingen afhængigt af motivindstillingen
(side 25).
DK
32
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Om [Burst]
• Blitzen er indstillet til
(Tvungen blitz fra).
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
Burst-funktionen.
• Du kan muligvis ikke optage billeder med Burst-indstillingen afhængigt af motivindstillingen (side 25).
• Optageintervallet er cirka 0,9 sekund (DSC-W70) eller 0,7 sekund (DSC-W30/W40/W50).
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
(Enheder: billeder)
DSC-W70
DSC-W30/W40/W50
Fint
Standard
Fint
Standard
7M
4
6
–
–
6M
–
–
3
4
3:2
4
6
3
4
5M
5
8
–
–
Størrelse
Brug af menuen
Kvalitet
3M
7
13
5
8
2M
11
20
7
13
VGA
64
100
40
98
16:9
11
20
7
13
DK
33
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
M
(Interval)
Vælger billedintervallet i [Multi Burst]-indstillingen (side 32).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Vælg først [Multi Burst] med [Mode], angiv derefter den
ønskede indstilling for [Interval]. Når du vælger en anden
funktion end [Multi Burst], er denne funktion ikke tilgængelig.
1/30 (1/30")
(Blitzniveau)
Justerer mængden af blitzlys.
+ ( +)
Mod +: Giver et højere blitzniveau.
Normal
– ( –)
Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
• Ændring af blitzindstilling t trin 5 i "Læs dette først"
(Kontrast)
Justerer billedets kontrast.
+(
)
Mod +: Øger kontrasten.
Normal
–(
)
Mod –: Reducerer kontrasten.
(Skarphed)
Justerer billedets skarphed.
+(
)
Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
–(
)
(Opsætning)
Se side 42.
DK
34
Mod –: Gør billedet blødere.
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Standardindstillingerne er markeret med
.
(Mappe)
Vælger den mappe, som indeholder det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med
"Memory Stick Duo".
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer valget.
Brug af menuen
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
Vælg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
9
Oprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angivet mappe på en "Memory Stick Duo" (side 47). Du kan ændre mappen
eller oprette en ny.
• Sådan oprettes en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 47)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagr.mappe] (side 48)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe.
DK
35
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
- (Beskyt)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyt (-)
Se fremgangsmåden nedenfor.
Afslut
Afslutter beskyttelsesfunktionen.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand
1 Vis det billede, du vil beskytte.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og indikatoren - (beskyttet) vises på billedet.
VGA
2/9
-
Beskyt
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
4 Hvis du vil beskytte andre billeder, skal du vælge det ønskede billede med b/B og derefter
trykke på z.
Sådan beskyttes billeder i indekstilstand
1 Skub
(Indeks)-knappen for at vise indeksskærmen.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [Vælg] med v/V, og tryk derefter på z.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Der vises en grøn --indikator på det valgte billede.
- (grøn)
•
VÆLG
MENU
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med B, og tryk på z.
--indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttede.
• Hvis du vil beskytte alle billeder i mappen, skal du vælge [Alle i denne mappe] i trin 4 og trykke på z.
Vælg [Til] med B, og tryk på z.
DK
36
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Sådan annulleres beskyttelsen
I enkeltbilledtilstand
Tryk på z i trin 3 eller 4 under "Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand".
I indekstilstand
1 Vælg det billede, som du vil ophæve beskyttelsen for, i trin 5 under "Sådan beskyttes billeder i
indekstilstand".
2 Tryk på z for at nedtone --indikatoren.
Brug af menuen
3 Gentag handlingen ovenfor for alle billeder, hvor beskyttelsen skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Sådan ophæves beskyttelsen af alle billeder i mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4 under "Sådan beskyttes billeder i indekstilstand", og tryk
på z. Vælg [Fra] med B, og tryk på z.
• Bemærk, at formatering af den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" sletter alle data, som er
gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
DPOF
Tilføjer et
-mærke (Udskriftsbestilling) på billeder, som du vil udskrive (side 73).
(Udskriv)
Se side 69.
(Dias)
Afspiller optagede billeder i rækkefølge (diasshow).
Interval
3 sek
Indstiller intervallet i diasshowet.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
DK
37
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Gentag
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Billede
Mappe
Afspiller alle billederne i den valgte mappe.
Alle
Afspiller alle billeder, der er gemt på "Memory Stick Duo".
Start
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer diasshowet.
1 Vælg [Interval], [Gentag] og [Billede] med v/V/b/B på kontrolknappen.
2 Vælg [Start] med V/B, tryk derefter på z.
Diasshowet begynder.
Diasshowet afsluttes ved at trykke på z for at stoppe diasshowet midlertidigt. Vælg [Afslut] med V,
og tryk på z.
• Når et diasshow stopppes midlertidigt, kan du få vist det forrige/næste billede med b/B.
• Tiden for intervallet er kun vejledende, så den kan variere afhængigt af billedstørrelsen osv.
(Tilpas)
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Tilpas) og gemme det som en ny fil. Det
oprindelige billede bevares efter tilpasning.
7M (DSC-W70)
6M (DSC-W30/W40/W50)
5M (DSC-W70)
3M
Indstillingen af størrelse er kun vejledende.
t trin 4 i "Læs dette først"
2M
VGA
Fortryd
Annullerer tilpasning.
1 Viser det billede, du vil tilpasse.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Tilpas) med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
4 Vælg den ønskede størrelse med v/V, og tryk på z.
Det tilpassede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
DK
38
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
•
•
•
•
•
Flere oplysninger om [Billedformat] t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Når du skifter fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedets kvalitet.
Du kan ikke tilpasse billedstørrelsen til [3:2] eller [16:9].
Når du tilpasser et billede med formatet [3:2] eller [16:9], vises den øverste og nederste sorte del på billedet.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
Brug af menuen
Roterer et billede. Se fremgangsmåden nedenfor.
OK
Bestemmer rotationen. Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer rotationen.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
4 Vælg [
] (Roter) med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
] med v, og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder, film eller Multi Burst-billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
(Del)
Klipper film eller sletter unødvendige dele af film. Det anbefales at bruge denne funktion, når
kapaciteten i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo" ikke er tilstrækkelig, eller
når du vedhæfter film til e-mail-meddelelser.
• Bemærk, at den oprindelige film slettes, og dette nummer springes over. Bemærk også, at filer ikke kan
gendannes, når de er blevet klippet.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer deling.
DK
39
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
Eksempel: Klipning af en film, der er nummereret 101_0002
Dette afsnit beskriver et eksempel på, hvordan en film med nummeret 101_0002 opdeles og
slettes i den følgende filkonfiguration.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Klipning af sekvens A.
1
A
B
2
3
101_0002
Del
101_0002 opdeles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klipning af sekvens B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Del
101_0005 opdeles i 101_0006 og 101_0007.
3 Sletning af sekvens A og B, hvis de ikke er nødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slet
Slet
4 Kun de ønskede sekvenser bliver tilbage.
1
3
2
101_0006
Fremgangsmåde
1 Vis den film, der skal opdeles.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Del) med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
4 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Afspilningen af filmen begynder.
DK
40
Flere oplysninger om betjening 1 side 26
5 Tryk på z på det ønskede klipningspunkt.
STD
640
Del
Delepunkt
10/10
00:00:02
OK
Fortryd
Afslut
Brug af menuen
• Hvis du vil justere klipningspunktet, skal du vælge [c/C] (billede tilbage/fremad) og justere
klipningspunktet med b/B.
• Hvis du vil ændre klipningspunktet, skal du vælge [Fortryd]. Afspilningen af filmen begynder igen.
6 Vælg [OK] med v/V, og tryk på z.
7 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Filmen er klippet.
• De udklippede film tildeles nye numre og optages derefter som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
• Du kan ikke klippe følgende typer billeder.
– Stillbillede
– Film, som ikke er lange nok til at blive klippet (kortere end ca. to sekunder)
– Beskyttede film (side 36)
(Opsætning)
Se side 42.
Beskær
Optager et forstørret billede (t trin 6 i "Læs dette først") som en ny fil.
Beskær
Se fremgangsmåden nedenfor.
Tilbage
Annullerer beskæring.
1 Tryk på MENU under zoom under afspilning for at få vist menuen.
2 Vælg [Beskær] med B på kontrolknappen, og tryk på z.
3 Vælg billedstørrelsen med v/V, og vælg derefter z.
Billedet optages, og det oprindelige billede vises igen.
• Det beskårede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det oprindelige billede
bevares.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Du kan ikke beskære til et billedformat på [3:2] eller [16:9].
DK
41
Brug af skærmen Opsætning
Brug af opsætningspunkter
Du kan ændre standardindstillingerne vha. skærmen Opsætning.
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tænd kameraet.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Når du har trykket på B på kontrolknappen, skal du gå til
(Opsætning)-
indstillingen og derefter trykke på B igen.
4 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for at vælge det punkt, du ønsker at
indstille.
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk på z for at åbne indstillingen.
Opsætning 2
Filnummer:
USB-tilslut:
Video ud:
OK
Urindstilling:
Fortryd
Tryk på MENU for at slå skærmen
(Opsætning) fra.
Tryk flere gange på b på kontrolknappen for at vende tilbage til menuen fra skærmen
(Opsætning).
Når menuen ikke vises
Hvis du trykker længere tid på MENU, vises
Sådan annulleres indstillingen af
(Opsætning).
(Opsætning)
Vælg [Fortryd], hvis denne mulighed vises, og tryk derefter på z på kontrolknappen. Hvis
denne mulighed ikke vises, skal du vælge den forrige indstilling igen.
DK
42
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
Kamera
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-funktion
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt (S AF)
Justerer automatisk fokus, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
stationære motiver.
Monitor (M AF)
Justerer automatisk fokus, før udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling forkorter det tidsrum, der skal
bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i [Enkelt]-tilstand.
Brug af skærmen Opsætning
Digital zoom
Vælger den digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 3×).
Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet enten funktionen smart eller digital
præcisions-zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet
til [7M] (DSC-W70), [6M] (DSC-W30/W40/W50) eller
[3:2].
• Den maksimale zoom-skala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til højst 6×, men billedkvaliteten
forringes.
Fra
Bruger ikke digital zoom.
Billedstørrelser og maksimal zoom-skala med Smart zoom
DSC-W70
DSC-W30/W40/W50
Maksimal zoom-skala
Maksimal zoom-skala
5M
Ca. 3,6×
–
3M
Ca. 4,5×
Ca. 4,1×
2M
Ca. 5,6×
Ca. 5,2×
VGA
Ca. 14×
Ca. 13×
16:9
Ca. 4,8×
Ca. 4,4×
Størrelse
DK
43
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
• Hvis du flytter zoomknappen, vises zoom-skalaen.
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde, og
T-siden er det digitale zoom-område
Indikator for zoom-skalering
• Den maksimale zoom-skala for smart zoom/præcisions-zoom omfatter skalaen for optisk zoom.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke, når der bruges digital zoom. Indikatoren
eller
blinker, og
AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• Ved brug af Smart zoom kan billedet på skærmen have et grovkornet udseende. Dette fænomen har dog
ingen betydning for det optagede billede.
Funkt.guide
Når du betjener kameraet, vises instruktioner til forskellige funktioner.
Til
Viser funktionsguiden.
Fra
Viser ikke funktionsguiden.
Rødøjereduk.
Reducerer rødøjeeffekten ved brug af blitz. Vælg
dette inden optagelsen.
Til (
)
Reducerer rødøjeeffekten.
• En forberedende blitz affyres to gange eller mere inden
optagelsen.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Da det tager ca. et sekund, før lukkeren klikker, skal du holde kameraet roligt, så der ikke opstår
vibrationer. Motivet må heller ikke bevæge sig.
• Rødøjereduktion giver måske ikke den ønskede effekt, afhængigt af individuelle forhold, f.eks. afstanden
til motivet, om motivet ser den forberedende blitz eller andre forhold.
DK
44
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses. ON -indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Brug af skærmen Opsætning
• Hvis lyset fra AF-lampen ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke har kontrast, kan
fokus ikke opnås. (Anbefalet afstand for DSC-W70: Op til cirka 3,0 m (zoom: W) / 2,0 m (zoom: T))
(Anbefalet afstand for DSC-W30/W40/W50: Op til cirka 3,2 m (zoom: W) / 2,3 m (zoom: T))
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampe når motivet, selv hvis lyset rammer lidt ved siden af
motivets centrum.
• Når forudindstillet fokus bruges (side 29), fungerer AF-lampe ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke. Indikatoren
eller
blinker, og AF giver højeste prioritet til
motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• AF-lampen fungerer ikke, når der vælges
(Tusmørke) eller
(Panorama) i tilstanden for valg af
motiv.
• AF-lampe udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan
umiddelbart optage det næste billede.
DK
45
Internt huk.værktøj
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Dette punkt vises ikke, når en "Memory Stick Duo" indsættes i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Formateringen er afsluttet.
DK
46
Memory Stick-værktøj
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Dette punkt vises kun, når en "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
Brug af skærmen Opsætning
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Formateringen er afsluttet.
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til lagring af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
Opret lagr.mappe
Opretter lagr.mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Fortryd
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle lagringsmappe.
•
•
•
•
•
•
For oplysninger om mapper, se side 35.
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som lagringsmappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Billeder gemmes i den netop oprettede mappe, indtil en ny mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• For flere oplysninger, se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 60).
DK
47
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til lagring af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer ændringen af lagringsmappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Skærmen til valg af mappe vises.
Vælg lagr.mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
Ant. filer:
0
Oprettet:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og vælg [OK] med v. Tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som lagringsmappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopier
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer kopieringen.
1 Indsæt en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 64 MB eller større (DSC-W70) / 32 MB
eller større (DSC-W30/W40/W50).
2 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres Klar?" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Kopieringen begynder.
Kopierer
102_COPY
DK
48
• Brug en fuldt opladet batterienhed eller vekselstrømsadapteren (medfølger ikke). Hvis du forsøger at
kopiere billedfiler med en batterienhed, som har et lavt batteriniveau, kan batterienheden løbe tør for
strøm, hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes, eller muligvis beskadigelse af data.
• Du kan ikke kopiere enkelte billeder.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. Hvis du vil slette
indholdet af den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter
udføre kommandoen [Format] i
(Internt huk.værktøj) (side 46).
• Du kan ikke vælge en mappe, som er kopieret på en "Memory Stick Duo".
• Hvis du kopierer data, bliver et
-mærke (Udskriftsbestilling) ikke kopieret.
Opsætning 1
1
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Standardindstillingerne er markeret med
.
LCD-baggr.lys (kun DSC-W50/W70)
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundslyset, når kameraet bruges med en batterienhed.
Lys
Bliver lysere.
Normal
• Du kan ændre indstillingen med
-knappen (Skærmvisning til/fra) (t trin 5 i "Læs dette først").
• Hvis [Lys] vælges, aflades batterienheden hurtigere.
Bip
Brug af skærmen Opsætning
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen
eller trykker på udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Sprog
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
Initialiser
Initialiserer indstillingerne til standardindstillingerne.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer nulstillingen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst. Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Indstillingerne ændres til standardindstillingerne.
• Sørg for, at der ikke slukkes for strømmen under nulstilling.
DK
49
2
Opsætning 2
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Standardindstillingerne er markeret med
.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Serie
Tildeler fortløbende numre til filer, selvom lagringsmappen
eller "Memory Stick Duo" ændres. (Hvis den udskiftede
"Memory Stick Duo" indeholder en fil med et nummer, som
er højere end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer,
som er et tal højere end det højeste nummer.)
Nulstil
Begynder fra 0001, hver gang mappen ændres. (Hvis
lagringsmappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er
et tal højere end det højeste nummer.)
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer med kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller
USB-kablet (DSC-W30/W40).
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 69).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) indstilles, og kameraet
er tilsluttet en computer, bliver billederne i lagringsmappen
på kameraet kopieret til computeren. (Kompatibel med
Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 56).
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 56
og 69).
• Hvis kameraet og den PictBridge-kompatible printer ikke kan
forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre indstillingen
til [PictBridge].
• Hvis kameraet og computeren eller en anden USB-enhed ikke
kan forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre
indstillingen til [Masselager].
DK
50
Flere oplysninger om betjening 1 side 42
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se side 76 for at få oplysninger om tv-farvesystemet
i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand (f.eks. til
USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand (f.eks. til
Europa).
Brug af skærmen Opsætning
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
OK
Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z. Udfør
derefter den procedure, der beskrives under "Indstil uret"
(t trin 2 i "Læs dette først").
Fortryd
Annullerer indstillingen af uret.
DK
51
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintoshcomputer henvises til "Brug af en
Macintosh-computer" (side 66).
I dette afsnit beskrives indholdet af
skærmbillederne i den engelske version.
Installer softwaren (medfølger) først (side 54)
Kopiering af billeder til computeren (side 55)
Visning af billeder på computeren
Visning af billeder med "Cyber-shot Viewer" (side 62)
• Visning af billeder, der er gemt på computeren
• Visning af fotografier organiseret efter dato
• Redigering af billeder
Udskrivning af billeder
DK
52
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer, eller i et
multiboot-miljø.
USB-stik: Medfølger som standard
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For flere oplysninger om [PTP],
se side 50.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Brug af computeren
Anbefalet miljø til brug af den
medfølgende software
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
Lydkort: 16-bit stereolydkort med højttalere
Processor/hukommelse: Pentium III
500 MHz eller kraftigere, 128 MB RAM
eller mere (Anbefalet: Pentium III
800 MHz elle kraftigere og 256 MB RAM
eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—200 MB eller mere
Skærm:
Skærmopløsning; 800 × 600 punkter eller
mere
Farver; mange farver (16-bit farver, 65.000
farver) eller derover
DK
53
Installation af softwaren (medfølger)
Udfør nedenstående procedure for at
installere softwaren (medfølger).
• Hvis du benytter Windows 2000/Me, må du ikke
slutte kameraet til computeren før installationen.
• På Windows 2000/XP skal du logge på som
administrator.
• Når den medfølgende software installeres, bliver
USB-driveren installeret automatisk.
1 Tænd for computeren, og sæt CDROM’en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer (Denne computer)) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klik på [Install] (Installer).
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" (Vælg installationssprog)
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [Next] (Næste).
Skærmbilledet "License Agreement"
(Licensaftale) vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
acceptere betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for [I
accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og derefter
klikke på [Next] (Næste).
DK
54
4 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
Når bekræftelsesmeddelelsen om
genstart vises, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at
genstarte computeren.
5 Tag CD-ROM’en ud, når
installationen er fuldført.
Kopiering af billeder til computeren
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
På en computer med et stik til
"Memory Stick"
2 Sæt en tilstrækkeligt opladet
batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
netadapteren (medfølger ikke).
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
genkendes, se side 86.
På en computer, der ikke har et stik til
"Memory Stick"
Følg trin 1 til 4 på side 55 til 59 for at
kopiere billederne.
Trin 1: Forberedelse af kameraet
og computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagede billeder i kameraet.
Brug af computeren
• Hvis du benytter Windows 2000/Me, skal du
installere den medfølgende software, før du
fortsætter. Med Windows XP er installation ikke
nødvendig.
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick Duo".
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp af en batterienhed, som ikke er
tilstrækkeligt opladet, mislykkes
kopieringen muligvis, eller billeddataene
kan blive beskadiget, hvis batterienheden
bliver flad for hurtigt.
3 Tryk på
for at tænde kameraet
og computeren.
• Dette er ikke nødvendigt, når der kopieres
billeder i den interne hukommelse.
DK
55
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
computeren
Når der oprettes USB-forbindelse for første
gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
* Under kommunikationen lyser
adgangsindikatorerne rødt. Betjen ikke
computeren, før indikatorerne bliver hvide.
• Hvis "USB-funkt. Masselager" ikke vises, skal
[USB-tilslut] indstilles til [Masselager] (side 50).
DSC-W50/W70
2 Til flerfunktionsstikket
Trin 3-A: Kopiering af billeder til
en computer
1 Til USB-jackstikket
• På Windows 2000/Me skal du udføre den
procedure, der forklares i "Trin 3-B: Kopiering
af billeder til en computer" på side 58.
• Hvis guiden ikke vises automatisk i Windows
XP, skal du udføre den procedure, der forklares i
"Trin 3-B: Kopiering af billeder til en computer"
på side 58.
Kabel til
flerfunktionsterminal
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
DSC-W30/W40
1 Når du har oprettet en USBUSB-kabel
2 Til (USB)jackstikket
1 Til USBjackstikket
• På Windows XP vises guiden Automatisk
afspilning på skrivebordet.
forbindelse i trin 2, skal du klikke
på [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier billederne til en mappe på
computeren ved hjælp af
Microsoft Scanner og
kameraguiden) t [OK], når
guiden vises automatisk på
skrivebordet.
"USB-funkt. Masselager" vises på
kameraets skærm.
1
USB-funkt.
Masselager
Memory Stick
Aktiver
Adgangsindikatorer*
MENU
2
DK
56
Skærmbilledet "Scanner and Camera
Wizard" (Guiden Scanner og kamera)
vises.
2 Klik på [Next] (Næste).
De billeder, der er gemt på "Memory
Stick Duo" i kameraet, vises.
• Hvis der ikke er indsat en "Memory Stick
Duo", vises billederne i den interne
hukommelse.
3 Klik for at fjerne markeringen i
Kopieringen af billederne starter. Når
kopieringen er færdig, vises skærmen
"Other Options" (Andre indstillinger).
• I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
5 Klik på alternativknappen ud for
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jeg er færdig med at arbejde med
billederne) for at markere den, og
klik derefter på [Next] (Næste).
Brug af computeren
afkrydsningsfelterne for
uønskede billeder, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next] (Næste).
1
1
2
2
Skærmen "Picture Name and
Destination" (Billednavn og -placering)
vises.
4 Vælg et navn og en placering til
billederne, og klik derefter på
[Next] (Næste).
Skærmbilledet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fuldfører guiden
Scanner og kamera) vises.
6 Klik på [Finish] (Udfør).
Guiden lukkes.
• Hvis du vil fortsætte med at kopiere andre
billeder, skal du tage kablet til
flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70)
eller USB-kablet (DSC-W30/W40)
(side 59) ud af forbindelse. Udfør derefter
den procedure, der forklares under "Trin 2:
Tilslutning af kameraet til computeren" på
side 56.
1
2
DK
57
Trin 3-B: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows XP skal du udføre den procedure,
der forklares i "Trin 3-A: Kopiering af billeder
til en computer" på side 56.
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
• For oplysninger om lagerplacering for
billedfiler, se side 60.
3 Dobbeltklik på mappen [My
Documents] (Dokumenter).
Højreklik i vinduet "My
Documents" (Dokumenter) for at
få vist menuen, og klik på [Paste]
(Sæt ind).
1 Dobbeltklik på [My Computer]
(Denne computer) t [Removable
Disk] (Flytbar disk) t [DCIM].
1
2
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents" (Dokumenter).
• Hvis ikonet "Removable Disk" (Flytbar
disk) ikke vises, se side 84.
2 Dobbeltklik på den mappe, hvor de
billedfiler, du vil kopiere, er gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy] (Kopier).
1
2
DK
58
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer filnavnet
(side 61), skal du dog være opmærksom på,
at du muligvis ikke kan afspille billedet på
kameraet.
Trin 4: Visning af billeder på
computeren
I dette afsnit beskrives proceduren for at få
vist kopierede billeder i mappen "My
Documents" (Dokumenter).
1 Klik på [Start] t [My Documents]
(Dokumenter).
2
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Tag kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/
W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40) ud af
forbindelsen
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter
at du har kopieret billeder fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
x På Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
på proceslinjen.
Brug af computeren
1
Dobbeltklik her
Indholdet af mappen "My Documents"
(Dokumenter) vises.
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents]
(Dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklik på den ønskede
2 Klik på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows XP.
billedfil.
Billedet vises.
DK
59
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: visning af mapper på
Windows XP
A
B
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera
Når der ikke er oprettet nye mapper, ser
mappestrukturen sådan ud:
– "Memory Stick Duo"; kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse; kun "101_SONY"
• Du kan ikke optage nogen billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i disse mapper er kun
tilgængelige til visning.
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MISC".
• Billedfiler navngives på følgende måde.
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
Den numeriske del af navnet på en filmfil, der er
optaget i filmtilstand, og den tilsvarende
indeksbilledfil er ens.
DK
60
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
• For yderligere oplysninger om mapper henvises
til side 35 og 47.
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
ved hjælp af kameraet (med en "Memory Stick Duo")
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på en
"Memory Stick Duo", kan du få vist billedet
igen på kameraet ved at kopiere billedfilen
fra computeren til en "Memory Stick Duo".
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først
oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 47) og derefter kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til mappen på
"Memory Stick Duo" i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy] (Kopier).
2Dobbeltklik på [Removable Disk]
(Flytbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Denne
computer).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste] (Sæt ind).
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
Brug af computeren
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename] (Omdøb).
Ret filnavnet til "DSC0ssss".
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Stillbilleder
har filtypenavnet JPG, og film har
filtypenavnet MPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
DK
61
Brug af "Cyber-shot Viewer" (medfølger)
Du kan bruge stillbilleder og film fra
kameraet mere end nogensinde med denne
software.
Dette afsnit indeholder en oversigt over
"Cyber-shot Viewer" og giver de
grundlæggende instruktioner.
Oversigt over "Cyber-shot
Viewer"
Med "Cyber-shot Viewer" kan du:
• Importere billeder, som er taget med kameraet,
og få vist dem på monitoren.
• Organisere billeder på computeren på en
kalender efter optagedato for at få vist dem.
• Retouchere, udskrive og sende stillbilleder som
vedhæftede filer i en e-mail, ændre
optagedatoen og meget mere.
• Du kan finde flere oplysninger om "Cyber-shot
Viewer" i Help.
For at få adgang til Help skal du klikke på
[Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Hjælp) t [Cyber-shot Viewer].
Start og afslutning af "Cybershot Viewer"
Start af "Cyber-shot Viewer"
Grundlæggende instruktioner
Følg disse trin for at importere og få vist
billeder fra kameraet.
Import af billeder
1 Kontroller, at "Media Check Tool"*
(Værktøj til medietjek) kører.
* "Media Check Tool" er et program, som
automatisk registrerer og importere billeder,
når en "Memory Stick" indsættes, eller når
kameraet tilsluttes.
Find ikonet
(Media Check Tool)
(Værktøj til medietjek) på proceslinjen.
• Hvis ikonet for
ikke findes: Klik på
[Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media
Check Tool].
2 Tilslut kameraet til computeren
med kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller
USB-kablet (DSC-W30/W40).
Når kameraet er registreret automatisk,
vises skærmen [Import Images]
(Importer billeder).
Dobbeltklik på ikonet
(Cyber-shot
Viewer) på skrivebordet.
Eller gør følgende i menuen Start: Klik på
[Start] t [Programs] (Programmer) ([All
Programs] (Alle programmer) i
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Afslutning af "Cyber-shot Viewer"
Klik på
-knappen i øverste højre hjørne
af skærmen.
DK
62
• Hvis du vil bruge "Memory Stick"-stikket,
kan du finde flere oplysninger på side 55.
• I Windows XP skal du lukke guiden
Automatisk afspilning, hvis den vises.
3 Importer billederne.
Klik på knappen [Import] (Importer) for
at begynde importen af billederne.
2 Visning af billeder i "Viewed
folders" (Viste mapper) sorteret
efter optagedato i en kalender
1Klik på fanen [Calendar] (Kalender).
De årstal, da billederne blev optaget,
vises.
Som standard importeres billeder i en
mappe, der oprettes under "My
Pictures" (Billeder), og mappens navn
er importdatoen.
• Du kan finde oplysninger om ændring af
"Folder to be imported" (Mappe, der skal
importeres) på side 65.
1 Kontrol af importerede billeder
Når importen er gennemført, starter
"Cyber-shot Viewer". Der vises
miniaturer af de importerede billeder.
3Hvis du vil have vist billederne efter
måned, kan du klikke på den ønskede
måned.
Der vises miniaturer af billeder, som er
optaget den pågældende måned.
4Hvis du vil have vist billederne efter
klokkeslæt, kan du klikke på den
ønskede dato.
Der vises miniaturer af billeder, som er
optaget den pågældende dag, sorteret
efter time.
Brug af computeren
Visning af billeder
2Klik på årstallet.
Billeder, som er optaget det pågældende
år, vises sorteret i kalenderen efter
optagedato.
Skærmvisning efter årstal
1
2
3
Skærmvisning efter måned
• Mappen "My Pictures" angives som
standardmappen i "Viewed folders" (Viste
mapper).
• Du kan dobbeltklikke på en miniature for at
få vist billedet separat.
4
DK
63
Skærmvisning efter time
Visning af billeder i fuldskærmtilstand
Klik på knappen , hvis du vil have vist et
diasshow med de aktuelle billeder i
fuldskærmtilstand.
• Hvis du vil have vist billeder fra et bestemt
år eller en bestemt måned, kan du klikke på
den ønskede periode i venstre side af
skærmen.
3 Visning af individuelle billeder
Dobbeltklik på en miniature på
skærmvisningen efter time for at få vist
billedet i et separat vindue.
• Du kan redigere viste billeder ved at klikke
på knappen
på proceslinjen.
DK
64
• Klik på knappen
nederst til venstre på
skærmen for at afspille eller midlertidigt stoppe
diasshowet.
• Klik på knappen
nederst til venstre på
skærmen for at stoppe diasshowet.
Andre funktioner
Forberedelse af billeder, der er gemt
på computeren, til visning
Hvis du vil have vist dem, skal du registrere
den mappe, der indeholder billederne, som
en af "Viewed folders" (Viste mapper).
Vælg [Register Viewed Folders...]
(Registrer viste mapper...) i menuen [File]
(Filer) for at få vist instillingsskærmbilledet
for registrering af "Viewed folders".
1
Klik på knappen [Add...] (Tilføj...), og
angiv mappen med billeder, der skal
importeres, for at registrere mappen som en
"Viewed folder" (Vist mappe).
• Billeder i alle undermapper under "Viewed
folders" registreres også.
Ændring af "Folder to be imported"
(Mappe, der skal importeres)
Åbn skærmbilledet "Folder to be imported"
(Mappe, der skal importeres) for at ændre
"Import Settings" (Importindstillinger).
Vælg [Image Import Settings...]
(Importindstillinger for billede...) i menuen
[File] (Filer) for at få vist skærmbilledet
"Import Settings" (Importindstillinger).
1
• Du kan angive "Folder to be imported" (Mappe,
der skal importeres) blandt de mapper, der er
registrerede som "Viewed folders" (Viste
mapper).
Opdatering af oplysninger om
billedregistrering
Vælg [Update Database] (Opdater
database) i menuen [Tools] (Funktioner) for
at opdatere billedoplysningerne.
• Opdateringen af databasen kan tage et stykke
tid.
• Hvis du omdøber billedfiler eller mapper i
"Viewed folders", kan de ikke vises med denne
software. I dette tilfælde skal du opdatere
databasen.
Brug af computeren
2
Vælg "Folder to be imported" (Mappe, der
skal importeres).
Sådan afinstalleres "Cyber-shot
Viewer"
1 Klik på [Start] t [Settings] (Indstillinger)
t [Control Panel] (Kontrolpanel).
Dobbeltklik på [Add/Remove Programs]
(Tilføj/fjern programmer). (For Windows
XP, klik på [Start] t [Control Panel], og
dobbeltklik derefter på [Add or Remove
Programs] (Tilføj eller fjern programmer).)
2 Vælg [Sony Picture Utility], og klik på
[Change/Remove] (Rediger/fjern). (For
Windows XP, [Remove] (Fjern) for at
afinstallere.)
Teknisk support
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på Sonys websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
2
DK
65
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til computeren.
• Den leverede software er ikke kompatibel med
Macintosh-computere.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0 eller
nyere)
USB-stik: Medfølger som standard
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For flere oplysninger om [PTP],
se side 50.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
genoprettet.
DK
66
Kopiering og visning af billeder
på en computer
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 1: Forberedelse af
kameraet og computeren" på side 55.
2 Tilslut kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller
USB-kablet (DSC-W30/W40).
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 2: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 56.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t den mappe, der
indeholder de billeder, du vil kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 60.
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Tag kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/
W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40) ud af
forbindelsen
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter
at du har kopieret billeder fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
Træk og slip drevsymbolet eller
symbolet for "Memory Stick Duo" til
symbolet "Trash" (Papirkurv).
Kameraet kobles fra computeren.
Brug af computeren
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du følge
ovenstående fremgangsmåde, når du har slukket
computeren.
Teknisk support
Der findes flere oplysninger om dette
produkt samt svar på ofte stillede
spørgsmål på Sonys websted til
kundesupport.
http://www.sony.net/
DK
67
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, som er optaget i
indstillingen [16:9], kan begge kanter blive skåret
væk, så sørg for at kontrollere før udskrivningen
(side 86).
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 69)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder vha. en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. programmet "Cybershot Viewer" på den medfølgende cd-rom og udskrive billederne.
Udskrivning i en fotoforretning (side 73)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du har
optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan angive et
mærke (Udskriftsbestilling) på forhånd for de billeder, som du vil
have udskrifter af.
DK
68
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trin 1: Forberedelse af kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren vha. en USB-forbindelse. Når du
slutter kameraet til en printer, der
genkendes, når [USB-tilslut] indstilles til
[Auto], er trin 1 ikke nødvendigt.
Indeksknap
I enkeltbilledtilstand
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
MENU-knap
Kontrolknap
• Det anbefales at benytte en fuldt opladet
batterienhed eller en netadapter (medfølger
ikke) for at forhindre, at strømmen afbrydes
midt i udskrivningen.
I indekstilstand
1 Tryk på MENU for at få vist
1
2 Tryk på B på kontrolknappen for
2
Udskrivning af stillbilleder
Du kan udskrive flere billeder i mindre
størrelse på et udskriftsark. Du kan udskrive
et sæt med ens billeder (1) eller med
forskellige billeder (2).
menuen.
at vælge
3 Vælg [
(Opsætning).
] (Opsætning 2) med V,
og vælg derefter [USB-tilslut] med
v/V/B.
• Afhængigt af printeren er der muligvis ikke
nogen funktion til indeksudskrivning.
• Det antal billeder, der kan udskrives i et
indeksbillede, afhænger af printeren.
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
indikatoren blinker på kameraets skærm i cirka
fem sekunder (fejlindikation).
2
4 Vælg [PictBridge] med B/v, og
tryk derefter på z.
Opsætning 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilslut:
PTP
Masselager
Video ud:
Auto
Urindstilling:
USB-indstillingen er indstillet.
DK
69
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
printeren
1 Tilslut kameraet til printeren.
DSC-W50/W70
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,
og der vises et billede og
udskrivningsmenuen på skærmen.
Trin 3: Udskrivning
Uanset hvilken tilstand funktionsvælgeren
er indstillet til, vises udskrivningsmenuen,
når du fuldfører trin 2.
2 Til flerfunktionsstikket
Kabel til flerfunktionsterminal
1 Vælg den ønskede
udskrivningsmetode med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
1 Til USBjackstikket
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
mærke (Udskriftsbestilling) (side 73),
uanset det viste billede.
DSC-W30/W40
[Vælg]
USB-kabel
2 Til (USB)jackstikket
1 Til USBjackstikket
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
1Vælg det billede, du vil udskrive, med
b/B, og tryk derefter på z.
Mærket
vises for det valgte billede.
• Gentag fremgangsmåden for at vælge
flere billeder.
2Vælg [Udskriv] med V, og tryk på z.
2 Tænd for kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Dette bd
Fortryd
DK
70
[Dette bd]
Udskriver et vist billede.
• Hvis du vælger [Dette bd] og indstiller
[Indeks] til [Til] i trin 2, kan du udskrive et
sæt ens billeder som et indeksbillede.
2 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
3 Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
Udskriv
Indeks
Format
Dato
Antal
Fra
Normal
Fra
1
Afslut
OK
• Hvis ikonet
(PictBridge-tilslutning)
vises på skærmen, må du ikke fjerne kablet
til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70)
eller USB-kablet (DSC-W30/W40).
[Indeks]
Udskriver
2/3
Vælg [Til] for at udskrive et
indeksbillede.
[Format]
indikator
Afslut
Vælg størrelsen af udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte dato og klokkeslæt på
billederne.
[Antal]
Når [Indeks] indstilles til [Fra]:
Vælg det antal ark, du vil udskrive med
et billede. Billedet udskrives som et
enkelt billede.
Når [Indeks] indstilles til [Til]:
Vælg det antal sæt af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede. Hvis du
har valgt [Dette bd] i trin 1, skal du
vælge det antal af billedet, der skal
udskrives side om side på et ark som et
indeksbillede.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
Efter trin 3 skal du vælge [Vælg] og det
ønskede billede med v/V og derefter
fortsætte fra trin 1.
Udskrivning af stillbilleder
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den valgte rækkefølge (t trin 2 i "Læs dette
først"). Afhængigt af printeren er denne
funktion muligvis ikke tilgængelig.
Udskrivning af andre billeder
Udskrivning af billeder fra
indeksskærmen
Udfør "Trin 1: Forberedelse af kameraet"
(side 69) og "Trin 2: Tilslutning af kameraet
til printeren" (side 70), og udfør derefter
følgende procedure.
Når du slutter kameraet til en printer, vises
udskrivningsmenuen. Vælg [Fortryd] for at
deaktivere udskrivningsmenuen, og udfør
derefter følgende procedure.
1 Flyt
(Indeks)-knappen.
Indeksskærmen vises.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [ ] (Udskriv) med B, og tryk
derefter på z.
4 Vælg den ønskede udskrivningsmetode
med v/V, og tryk derefter på z.
DK
71
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Fortryd
[Vælg]
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
Vælg det billede, du vil udskrive, med
v/V/b/B, og tryk på z for at vise mærket
. (Gentag proceduren for at vælge flere
billeder). Tryk derefter på MENU.
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
-mærke
(Udskriftsbestilling), uanset det viste
billede.
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
5 Udfør trin 2 og 3 under "Trin 3:
Udskrivning" (side 70).
DK
72
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge
dem igen, når du skriver dem ud i
forretningen.
Markering i enkeltbilledtilstand
MENU-knap
Kontrolknap
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra
kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den
interne hukommelse. Kopier billederne til en
"Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick
Duo" med til fotoforretningen.
1 Vis det billede, du vil udskrive.
Hvad er DPOF?
2 Tryk på MENU for at få vist
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at angive et
-mærke (Udskriftsbestilling) på
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil skrive ud senere.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
Mærket
(Udskriftsbestilling)
angives for billedet.
Udskrivning af stillbilleder
• Du kan også udskrive billederne med
mærket (Udskriftsbestilling) på en printer, der
overholder DPOF-standarden (Digital Print
Order Format), eller ved hjælp af en PictBridgekompatibel printer.
• Du kan ikke markere film.
• Når du markerer billeder, der er optaget i [Multi
Burst]-tilstand, bliver alle billederne udskrevet
på ét ark inddelt i 16 paneler.
menuen.
2/9
DPOF
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
Når du medbringer en "Memory Stick
Duo" til en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en CD-R, og tage den med til
forretningen.
• Sørg for at medbringe en Memory Stick Duoadapter.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
4 Hvis du vil mærke andre billeder,
skal du vise det ønskede billede
med b/B, og derefter trykke på z.
Sådan slettes mærket i
enkeltbilledtilstand
Tryk på z i trin 3 eller 4.
DK
73
Markering i indekstilstand
1 Vis indeksskærmen (t trin 6 i
8 Vælg [OK] med B, og tryk på z.
-mærket bliver hvidt.
"Læs dette først").
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
Sådan fjernes mærket i indekstilstand
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
derefter på z.
-mærke i [Alle i
5 Vælg det billede, du vil markere,
med v/V/b/B, og tryk derefter på
z.
Der vises et grønt
valgte billede.
-mærke for det
(grøn)
VÆLG
MENU
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at markere flere
billeder.
7 Tryk på MENU.
DK
74
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra, i
trin 5, og tryk derefter på z.
Sådan fjernes alle mærkerne i
mappen
4 Vælg [Vælg] med v/V, og tryk
• Du kan ikke tilføje et
denne mappe].
Hvis du vil annullere, skal du vælge
[Fortryd] i trin 4 eller vælge [Afslut] i trin 8
og derefter trykke på z.
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4, og tryk
derefter på z. Vælg [Fra], og tryk på z.
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på en tv-skærm ved
at slutte kameraet til et tv.
Sluk for både kameraet og tv'et, før du
slutter kameraet til tv'et.
1 Tilslut kameraet til tv'et.
2 Tænd for tv'et, og indstil tv/videoindgangskontakten til "video".
• For yderligere oplysninger henvises til den
brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
3 Tryk på
for at tænde kameraet.
DSC-W50/W70
VGA
2/ 9
1 Til lyd-/video-indgangsstik
-knap
101-0002
2006 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
LYDST.
2 Til flerfunktionsstikket
Kontrolknap
Kabel til flerfunktionsterminal
• Placer kameraet, så skærmen vender opad.
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
DSC-W30/W40
Tilslutning af kameraet til et tv
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
A/V-kabel
2 Til A/V OUTjackstikket
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal
videoudgangssignalet muligvis skiftes, så
det svarer til tv-systemet (side 51).
1 Til lyd-/videoindgangsstik
• Hvis tv'et har stereoindgangsstik, skal du slutte
lydstikket (sort) på kablet til
flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller A/
V-kablet (DSC-W30/W40) til det venstre
lydstik.
DK
75
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tvskærm, skal du have et tv med
videoindgangsstik og kablet til
flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70)
eller A/V-kablet (DSC-W30/W40). Tv'ets
farvesystem skal svare til det digitale
stillkamera. Kontroller følgende lister for
tv-farvesystemet i det land eller område,
hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
DK
76
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 78 til 88.
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se side 89.
2 Fjern batterienheden, og indsæt batterienheden igen efter ca. et minut.
Tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 49).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at den interne hukommelse må undersøges,
når du sender kameraet ind til reparation.
Fejlfinding
DK
77
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe
udløsergrebet til batteriet mod objektivet (t trin 1 i "Læs dette først").
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser (side 94).
• Den viste resterende batteritid afviger fra den aktuelle. Aflad batterienheden helt, og oplad
den derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batterienheden er afladet. Installer den opladede batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 94). Udskift den med en ny.
Batterienheden aflades for hurtigt.
• Oplad den tilstrækkeligt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Du bruger kameraet under ekstremt kolde forhold (side 94).
• Batteriterminalen er snavset. Rengør batteriterminalen med en vatpind el.lign., og oplad
batterienheden.
• Batterienheden er udbrændt (side 94). Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 94). Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batterienheden aflades. Tænd kameraet igen (t trin 2
i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
DK
78
Optagelse af stillbilleder/film
Skærmen tænder ikke, selvom der er tændt for strømmen.
• Tænd for skærmen (side 19).
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 20). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 92).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal du sætte funktionsvælgeren til en anden indstilling end
.
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du optager film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" (side 92).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Kameraet er indstillet til afspilningstilstand. Tryk på
for at skifte til optagetilstanden
(t trin 6 i "Læs dette først").
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 16). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbilledindstilling (Makro). Sørg for at placere objektivet
Fejlfinding
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, ca. 2 cm (W)/30 cm (T), under
optagelse. (t trin 5 i "Læs dette først").
•
(Tusmørke) eller
(Panorama) er valgt under Valg af motiv, når der tages stillbilleder.
• Funktionen til forudindstillet fokusering er valgt. Vælg automatisk fokuseringsindstilling
(side 29).
• Se flere oplysninger under "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 30.
Optisk zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, når du optager film.
Digital præcisions-zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Præcision] (side 43).
• Denne funktion kan ikke bruges ved optagelse af film.
DK
79
Smart zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Smart] (side 43).
• Denne funktion kan ikke bruges ved:
– Billedstørrelsen indstillet til [7M] (DSC-W70), [6M] (DSC-W30/W40/W50) eller [3:2].
– Optagelse i Multi Burst-tilstand.
– Optagelse af film.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Tvungen blitz fra) (t trin 5 i "Læs dette først").
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Mode] (Opt.funktion) er indstillet til [Burst] eller [Multi Burst] (side 32).
–
(Høj følsomhed) eller (Tusmørke) vælges i Valg af motiv.
– Når funktionsvælgeren er indstillet til
.
• Indstil blitzen til (Tvungen blitz til), når
(Panorama),
(Sne) eller
(Strand) er
valgt i Valg af motiv.
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
•
(Tusmørke) eller
(Panorama) er valgt i tilstanden Valg af motiv (side 25).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. Dato og klokkeslæt vises kun under
afspilning.
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (t trin 2 i "Læs dette først").
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (t trin 5 i "Læs dette først").
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 30)
eller juster eksponeringen (t trin 5 i "Læs dette først").
• Når skærmens lysstyrke er for lav, skal du justere lysstyrken for LCD-baggrundslyset (kun
DSC-W50/W70) (side 19, t trin 5 i "Læs dette først").
• Tænd for skærmen (side 19).
DK
80
Billedet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv, som er oplyst af et spotlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene.
Juster eksponeringen (t trin 5 in "Læs dette først").
• Når skærmens lysstyrke er for høj, skal du justere lysstyrken for LCD-baggrundslyset (kun
DSC-W50/W70) (side 19, t trin 5 i "Læs dette først").
Billedets farver er ikke korrekte.
• Indstil [Farvetilstand] til [Normal] (side 28).
Der vises lodrette striber, når du fotograferer et meget lyst motiv.
• Udtværingsfænomenet opstår. Dette er ikke en funktionsfejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduk.] i menuen
(Opsætning) til [Til] (side 44).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz
(t trin 5 i "Læs dette først").
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke (side 4, t "Læs dette først").
Fejlfinding
Det billede, der ses gennem søgeren, angiver ikke den faktiske afstand, der kan
optages på.
• Parallaksefænomenet opstår, når motivet er for tæt på. Brug LCD-skærmen for at kontrollere
den afstand, der kan optages på.
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt en opladet batterienhed.
DK
81
Visning af billeder
Der henvises til "Computere" (side 83) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 61).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 59).
Dato og klokkeslæt vises ikke.
•
-knappen (Skærmvisning til/fra) er slået fra (side 19).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Billedet ser muligvis grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder, pga. billedbehandling.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Farvefordelingen kan virke ujævn under afspilning af video.
• Dette er ikke en fejlfunktion. De optagede billeder påvirkes ikke.
Billeder vises ikke på skærmen.
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller A/V-kablet (DSC-W30/W40),
hvis det er tilsluttet (side 75).
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Video ud] på kameraet er indstillet til tv-apparatets
farvesystem (side 51).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 75).
• Hvis kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40) er
sluttet til USB-stikket, skal du fjerne kablet.
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Ophæv beskyttelsen (side 37).
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 92).
DK
82
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Det anbefales, at du beskytter billeder
(side 36) eller bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse sat i LOCK
(LÅST)-stillingen (side 92) for at undgå utilsigtet sletning.
Tilpasningsfunktionen virker ikke.
• Du kan ikke tilpasse film eller Multi Burst-billeder.
Du kan ikke vise et DPOF-mærke (Udskriftsbestilling).
• Du kan ikke vise DPOF-mærker (Udskriftsbestilling) på film.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til at blive klippet (kortere end ca. to sekunder).
• Ophæv beskyttelsen (side 37).
• Stillbilleder kan ikke klippes.
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Find oplysninger under "Anbefalet computermiljø" på side 53 for Windows og side 66 for
Macintosh.
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette
først"), eller bruge vekselstrømsadapteren (side 14).
• Brug kablet til flerfunktionsterminal (medfølger) (DSC-W50/W70) eller USB-kablet
Fejlfinding
(medfølger) (DSC-W30/W40) (side 56).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40),
og tilslut det fast igen. Sørg for, at "USB-funkt. Masselager" vises (side 56).
• Indstil [USB-tilslut] til [Masselager] i menuen
(Opsætning) (side 50).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 56).
• Den medfølgende software er ikke installeret. Installer softwaren (side 54).
• Computeren genkender ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet og computeren
med kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40),
inden du installerede softwaren (medfølger). Slet den forkert genkendte enhed fra
computeren, og installer derefter softwaren (se næste punkt).
DK
83
Ikonet "Removable disk" (Flytbar disk) vises ikke på computerskærmen, når du
forbinder computeren og kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde er for Windows-baserede computere.
1 Højreklik på [My Computer] (Denne computer) for at få vist menuen, og klik på
[Properties] (Egenskaber).
Skærmbilledet "System Properties" (Egenskaber for system) vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager] (Enhedshåndtering).
• På Windows Me skal du klikke på fanen [Device Manager].
"Device Manager" (Enhedshåndtering) vises.
3 Højreklik på [ Sony DSC], og klik på [Uninstall] (Fjern) t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer softwaren (side 54).
Du kan ikke kopiere billeder.
• Tilslut kameraet og computeren korrekt vha. kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70)
eller USB-kablet (DSC-W30/W40) (side 56).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 56, 66).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
som er formateret med kameraet (side 47).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "Cyber-shot Viewer" ikke
automatisk.
• Start "Media Check Tool" (Værktøj til medietjek) (side 62).
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 56).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Hvis du bruger "Cyber-shot Viewer", kan du finde flere oplysninger i Help.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til computerens harddisk, og afspil filmen fra harddisken (side 55).
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
DK
84
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 60).
• Betjen korrekt (side 61).
Billeder vises ikke korrekt med "Cyber-shot Viewer".
• Sørg for, at mappen med billederne er registreret i "Viewed folders" (Viste mapper). Hvis
billederne ikke vises, selvom mappen er registreret i "Viewed folders" (Viste mapper), skal du
opdatere databasen (side 65).
Du kan ikke finde billeder, der er importeret med "Cyber-shot Viewer".
• Søg i mappen "My Pictures" (Billeder).
• Hvis du har ændret standardindstillingerne, kan du finde flere oplysninger under "Ændring af
"Folder to be imported" (Mappe, der skal importeres)" på side 65. Kontroller, hvilken mappe
der anvendes til import.
Du vil ændre "Folder to be imported" (Mappe, der skal importeres).
• Gå til skærmbilledet "Import Settings" for at ændre "Folder to be imported" (Mappe, der skal
importeres). Du kan angive en anden mappe, når du har brugt "Cyber-shot Viewer" til at
registrere den i "Viewed folders" (Viste mapper) (side 62).
Alle importerede billeder vises på kalenderen med datoen 1. januar.
• Datoen er ikke blevet indstillet på kameraet. Indstil datoen på kameraet.
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
Fejlfinding
• Indsæt den i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages på en "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 92).
• "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
• Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" (side 21), når der optages film med billedstørrelsen sat
til [640(Fin)].
En "Memory Stick Duo" kan ikke formateres.
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 92).
DK
85
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales, at du sætter knappen til skrivebeskyttelse på "Memory Stick Duo" til LOCKstillingen for at forhindre utilsigtet sletning (side 92).
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og kortlæseren understøtter "Memory Stick PRO Duo". Brugere af
computere og kortlæsere, som er fremstillet af andre producenter end Sony, skal kontakte
producenten.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 56). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Intern hukommelse
Kameraet eller computeren kan ikke afspille dataene i den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den (t trin 4 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages billeder med den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den (t trin 4 i "Læs dette først").
Den ledige kapacitet i den interne hukommelse bliver ikke større, selvom du
kopierer data fra den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
• Dataene slettes ikke efter kopiering. Udfør kommandoen [Format] (side 46) for at formatere
den interne hukommelse efter kopiering af data.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til en "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kontroller kapaciteten (64 MB eller mere (DSC-W70) / 32 MB
eller mere (DSC-W30/W40/W50) anbefales).
Data på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Data kan ikke kopieres fra "Memory Stick Duo" eller computeren til den interne hukommelse.
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med følgende punkter.
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Når du udskriver et billede, som er optaget med billedformatet indstillet til [16:9], skæres
DK
86
begge kanter af billedet muligvis af.
• Når du udskriver billeder på din egen printer, skal du prøve at annullere indstillingerne for
beskæring eller udskrivning uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder
disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne
kan udskrives, uden at begge kanter skæres af.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] i menuen
(Opsætning) (side 50).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40),
og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på printeren, kan du finde hjælp i
printerens betjeningsvejledning.
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/
W40) er korrekt tilsluttet.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med
printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern
kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40), og
tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive billederne, skal du fjerne kablet, slukke
printeren og tænde den igen, og derefter tilslutte kablet igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
Fejlfinding
Udskrivningen annulleres.
• Du tog kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70) eller USB-kablet (DSC-W30/W40)
ud, før mærket
(PictBridge-tilslutning) er forsvundet.
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Dato] til
[Fra], og udskriv billedet igen (side 71).
DK
87
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Hvis du har ændret papirformatet, efter at kablet til flerfunktionsterminal (DSC-W50/W70)
eller USB-kablet (DSC-W30/W40) er tilsluttet, skal du tilslutte printeren igen.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 71) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Andet
Kameraet virker ikke.
• Brug den type batterienhed, der kan bruges til dette kamera.
• Batteriniveauet er lavt (indikatoren E vises). Skift batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først").
Der er tændt for strømmen, men kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer virker ikke korrekt. Fjern batterienheden, og indsæt
batterienheden igen efter ca. et minut. Tænd derefter kameraet.
En indikator på skærmen kan ikke identificeres.
• Se side 15.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen
(side 96).
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Dette er ikke en funktionsfejl.
Objektivet bevæger sig ikke, når du slukker for kameraet.
• Batterienheden er afladet. Udskift den med en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette
først"), eller brug vekselstrømsadapteren (medfølger ikke).
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (t trin 2 i "Læs dette først").
DK
88
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Meddelelser
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har dit kamera et
selvdiagnosticeringsdisplay. De sidste to
cifre (angivet med ss) vil være
forskellige, afhængigt af kameraets
indstilling.
Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter
at have forsøgt følgende muligheder et par
gange, skal kameraet muligvis repareres.
Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony-serviceværksted.
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
C:32:ss
Kan kun anvendes med kompatibelt
batteri
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd igen for
kameraet.
C:13:ss
E
• Batteriniveauet er lavt. Oplad straks
batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først"). Afhængigt af forholdene under
brug eller typen af batterienhed blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
• Det isatte batteri er ikke en NP-BG1-
batterienhed.
Systemfejl
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
• Sluk kameraet, og tænd det igen
på "Memory Stick Duo". Sluk og tænd
kameraet, eller indsæt "Memory Stick
Duo" flere gange.
• Den interne hukommelse er stødt på en
formateringsfejl, eller en uformateret
"Memory Stick Duo" er indsat.
Formater den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" (side 46, 47).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Indsæt en
ny "Memory Stick Duo" (side 92).
(t trin 2 i "Læs dette først").
• Sluk kameraet, og tænd det igen
(t trin 2 i "Læs dette først").
Indsæt Memory Stick'en igen
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
Fejlfinding
E:61:ss
Intern hukomm.fejl
ikke bruges i dit kamera (side 92).
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
er snavset.
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 49), og tænd derefter for
strømmen igen.
Forkert Memory Stick-type
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i dit kamera (side 92).
Formatfejl
• Formater mediet igen (side 46, 47).
DK
89
Memory Stick låst
Kan ikke gemme
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med
• Kameraet kan ikke optage billeder i den
knap til skrivebeskyttelse, og knappen
er sat i LOCK (LÅST)-stillingen. Sæt
knappen i optagestillingen (side 92).
valgte mappe. Vælg en anden mappe
(side 48).
Filfejl
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet.
Filbeskyttelse
• Frigør beskyttelsen (side 37).
Skrivebesk. hukommelse
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick Duo".
For stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede i et format, som
ikke kan afspilles på kameraet.
Ingen fil
• Der er ikke optaget billeder i den interne
hukommelse.
Kan ikke dele
• Filmen er ikke lang nok til at blive
opdelt (kortere end ca. to sekunder).
Ingen fil i denne mappe
• Der er ikke optaget billeder i denne
mappe.
• Du har ikke fulgt den korrekte
fremgangsmåde, da du kopierede
billeder fra computeren (side 61).
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (f.eks.: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 47).
• Filen er ingen film.
Ugyldig handling
• Du forsøger at afspille en fil, som ikke
er kompatibel med kameraet.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, eller
monter kameraet på et stativ for at
fastgøre kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
DK
90
• Film med formatet 640(Fin) kan kun
optages med en "Memory Stick PRO
Duo". Indsæt en "Memory Stick PRO
Duo", eller indstil en anden
billedstørrelse end [640(Fin)].
Aktiver printer for tilslutning
• [USB-tilslut] er sat til [PictBridge], men
kameraet er tilsluttet en enhed, som ikke
er PictBridge-kompatibel. Kontroller
enheden.
• Forbindelsen er ikke oprettet.
Fjern kablet til flerfunktionsterminal
(DSC-W50/W70) eller USB-kablet
(DSC-W30/W40), og tilslut det igen.
Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i
printerens betjeningsvejledning.
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Undlad at
fjerne kablet til flerfunktionsterminal
(DSC-W50/W70) eller USB-kablet
(DSC-W30/W40).
Behandler
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
Tilslut til PictBridge-enhed
• Du har forsøgt at udskrive billeder, før
printerforbindelsen var oprettet. Tilslut
kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer.
Ingen bill. til udskr.
• Du har forsøgt at udføre [DPOF-bd]
uden at placere et DPOF-mærke
(Udskriftsbestilling) på billederne.
• Du har forsøgt at udføre [Alle i denne
mappe], mens en mappe, som kun
indeholder film, var valgt. Du kan ikke
udskrive film.
Fejlfinding
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
DK
91
Andet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie. De typer "Memory Stick",
som kan bruges med dette kamera, er vist i
tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick"funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick
(uden MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*2
Understøtter højhastighedsdataoverførsel med
et parallelt interface.
*3
640(Fin)-størrelses film kan optages.
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer, kan muligvis ikke fungere med
dette kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
DK
92
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• Du kan ikke optage, redigere elle slette billeder,
hvis du skubber skrivebeskyttelsesknappen til
LOCK (LÅST)-stillingen med en spids
genstand.
Terminal
Skrivebeskyttelsesknap
Memo-område
Visse "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
knap til skrivebeskyttelse. På "Memory
Stick Duo" med denne knap kan
placeringen og formen variere afhængigt af
"Memory Stick Duo".
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo"
eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde
af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes ætsende stoffer
Bemærkninger om brug af Memory
Stick Duo-adapter (medfølger ikke)
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, vil du muligvis ikke kunne fjerne den
fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter skal du kontrollere,
at "Memory Stick Duo" vender i den rigtige
retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt
indsættelse kan medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er
indsat i en Memory Stick Duo-adapter med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
kontrollere, at Memory Stick Duo-adapteren
vender den rigtige vej, når den indsættes.
Bemærk, at ukorrekt brug kan beskadige
udstyret.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
Andet
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
2 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med dette kamera.
DK
93
Om batterienheden
Om opladning af batterienheden
Om batteriets levetid
Det anbefales at oplade batterienheden i en
omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Uden for dette temperaturområde kan du muligvis
ikke oplade batterienheden effektivt.
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går.
Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere,
kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hver batterienhed bruges i.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i lav temperatur.
Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i
kolde omgivelser. Det anbefales at gøre
følgende for at sikre længere brug af
batterienheden:
– Placer batterienheden i en lomme, der er tæt
på kroppen, for at varme den op, og indsæt
den i kameraet, umiddelbart før du begynder
at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger
blitz eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterienheder ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand.
Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget
varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
Sådan opbevares batterienheden
• Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere
tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter
aflades fuldstændigt en gang om året på
kameraet, før batterienheden opbevares på et
tørt, koldt sted. Gentag denne opladning og
afladning en gang om året for at vedligeholde
batterienhedens funktion.
• For at aflade batterienheden på kameraet skal du
lade kameraet være tændt i afspilningstilstand
for diasshow (side 37), indtil strømmen går ud.
• For at undgå at tilsmudse terminalen, kortslutte
enheden osv. skal du bruge et medfølgende
batterietui, når du bærer eller opbevarer
batterienheden.
DK
94
Om batteriopladeren
x Om batteriopladeren
• Du må ikke oplade andre batterienheder end de
medfølgende NP-BG-batterienheder i
batteriopladeren til kameraet (medfølger).
Andre batterier end den specificerede type kan
blive utætte, blive overophedede eller
eksplodere, hvis du forsøger at oplade dem,
hvilket kan udgøre en risiko for skader ved
elektrisk stød og forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra
batteriopladeren. Hvis du lader den opladede
batterienhed sidde i opladeren, kan det
formindske batteriets levetid.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det være
tegn på en batterifejl eller betyde, at en anden
batterienhed end den specificerede type er blevet
indsat. Kontroller, at batterienheden er af den
specificerede type. Hvis batterienheden er af
den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batteriopladeren
fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning
måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren
med en tør klud.
Andet
DK
95
Forsigtig
x Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På et meget varmt, tørt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
x Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
x Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
x Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Der kan let opstå fugtdannelse, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skiløjpe, til et opvarmet lokale.
• Kameraet tages fra et lokale eller en bil med
aircondition til den varme udendørsluft osv.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastikpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
x Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
DK
96
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt ind i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i kameraet, eller
slut kameraet til en stikkontakt med
lysnetadapteren (medfølger ikke), og lad kameraet
stå i 24 timer eller længere med strømmen
slukket.
Metode til opladning af
batterienheden
t
trin 1 i "Læs dette først"
Andet
DK
97
Specifikationer
Kamera
[Input- og outputstik]
DSC-W50/W70
[System]
Billedenhed
DSC-W70
7,20 mm (1/2,5-type) farveCCD, primært farvefilter
DSC-W30/W40/W50
7,18 mm (1/2,5-type) farveCCD, primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet
DSC-W70
Ca. 7 410 000 pixel
DSC-W30/W40/W50
Ca. 6 183 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet
DSC-W70
Ca. 7 201 000 pixel
DSC-W30/W40/W50
Ca. 6 003 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoom-objektiv
f = 6,3 – 18,9 mm (38 –
114 mm, når konverteret til et
35 mm stillkamera)
F2,8 – 5,2
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering, Valg
af motiv (7 tilstande)
Hvidbalance
Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, skinnende, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibelt, DPOFkompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt
(Mono)
Optagemedie
DSC-W70
Intern hukommelse (58 MB)
"Memory Stick Duo"
DSC-W30/W40/W50
Intern hukommelse (32 MB)
"Memory Stick Duo"
Blitz
DSC-W70
Anbefalet afstand (ISO sat til
Auto): ca. 0,2 m til 3,7 m (W)/
ca. 0,3 m til 2,1 m (T)
DSC-W30/W40/W50
Anbefalet afstand (ISO sat til
Auto): ca. 0,2 m til 4,2 m (W)/
ca. 0,3 m til 2,2 m (T)
DK
98
Flerfunktionsstik
DSC-W30/W40
A/V OUT-jackstik (mono)
Mini-jackstik
Video: 1 Vp-p, 75 Ω, ikke
balanceret, sync negativ
Lyd: 327 mV (med en
belastning på 47 kΩ)
Outputimpedans 2,2 kΩ
USB-jackstik
mini-B
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skærm]
DSC-W50/W70
LCD-panel
6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
115 200 (480×240) punkter
DSC-W30/W40
LCD-panel
5,1 cm (2,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
84 960 (354×240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm
Genopladelig batterienhed NPBG1, 3,6 V
AC-LS5K-vekselstrømsadapter
(medfølger ikke), 4,2 V
Strømforbrug (under optagelse med LCDskærmen aktiveret)
DSC-W70
1,1 W
DSC-W50
1,0 W
DSC-W30/W40
0,9 W
Driftstemperatur 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 til +60 °C
Dimensioner
DSC-W50/W70
88,9×57,1×22,9 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
DSC-W30/W40
89,8×59,0×22,9 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt
DSC-W50/W70
Ca. 157 g (inklusive NP-BG1batterienhed og håndledsrem
osv.)
Genopladelig batterienhed NP-BG1
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet
3,4 Wh (960 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
DSC-W40
Ca. 186 g (inklusive NP-BG1batterienhed og skulderrem
osv.)
DSC-W30
Ca. 153 g (inklusive NP-BG1batterienhed og håndledsrem
osv.)
Mikrofon
Electret kondensatormikrofon
Højttaler
Dynamisk højttaler
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
BC-CSG/BC-CSGB-batterioplader
Strømkrav
AC 100 til 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG)
2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding
Jævnstrøm 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur
0 til 40°C
Opbevaringstemperatur
–20 til +60°C
Ca. 62 × 24 × 91 mm
(B/H/D)
Vægt
Ca. 75 g
Andet
Dimensioner
DK
99
Indeks
Indeks
A
Blitzindstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
AF-lampe..............................45
Blitzniveau ........................... 34
Farve ..................................... 11
AF-lås ...................................30
Blænde ................................. 10
Farvetilstand .........................28
AF-tilstand............................43
Blødt snap
t trin 5 i "Læs dette
først"
Fejlfinding ............................ 77
Brug af kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Filnummer ............................ 50
Burst..................................... 32
Fint ....................................... 32
C
Fluorescens...........................31
Antal billeder/
indspilningstid ...............20
Automatisk fokusering ...........9
Automatisk strømbesparende
funktion
t trin 2 i "Læs dette
først"
Automatisk visning...............45
B
Center-AF ............................ 29
Baggrundslys
t trin 5 i "Læs dette
først"
Centreret måling .................. 30
Computer ............................. 52
Anbefalet miljø ....... 53, 66
Batterienhed..........................94
Kopiering af
billeder.................... 55, 66
Batteriets brugstid .........23
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
Macintosh ..................... 66
Software.................. 54, 62
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
ved hjælp af kameraet... 61
Insæt/fjern
t trin 1 i "Læs dette
først"
Filnavn..................................60
Filplacering...........................60
Filtypenavn .....................60, 61
Windows ....................... 52
Format ............................46, 47
Forsigtig ............................... 96
Forudindstillet fokus ............ 29
Fugtdannelse.........................96
Funktionsguide ..................... 44
H
Histogram .............................19
Hvidbalance.......................... 31
Høj følsomhed
t trin 5 i "Læs dette
først"
Opladning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Cyber-shot Viewer ............... 62
Håndledsrem
t i "Læs dette først"
D
Batterioplader .......................95
I
DC IN-jackstik..................... 14
t trin 1 i "Læs dette
først"
Del........................................ 39
Identifikation af kameraets
dele................................ 13
Beskyt ...................................36
Beskæring .............................41
Billedets lysstyrke ................10
Billedformat..........................11
t trin 4 i "Læs dette
først"
Digital præcisions-zoom ...... 43
Digital zoom ........................ 43
DPOF ................................... 73
E
Effektive pixel...................... 98
Billedkvalitet ..................11, 32
Eksponering ......................... 10
Bip ........................................49
Elektronisk transformer
t trin 1 i "Læs dette
først"
Blitz ......................................31
100
F
Fokus ................................9, 29
CD-ROM.............................. 54
DK
Enkeltbilledudskrivning ....... 69
Advarselsindikatorer og
meddelelser ...................89
Enkelt ................................... 43
Indeksskærm
t trin 6 i "Læs dette
først"
Indekstilstandsudskrivning ... 69
Indikator for AE/AF-lås ....... 30
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator for AFområdesøgerramme....... 29
Indikator ................ se "Skærm"
Indstil uret
t trin 2 i "Læs dette
først"
Lydstyrke
t trin 6 i "Læs dette
først"
Indstilling for
autoprogrammering .......24
Initialiser ...............................49
Installation ............................54
Intern hukommelse ...............22
M
M AF .................................... 43
Macintosh-computer ............ 66
Internt
hukommelsesværktøj.....46
Skift............................... 48
Masselager ........................... 50
Medfølgende tilbehør
t i "Læs dette først"
Indsæt/fjern
t trin 3 og 4 i "Læs dette
først"
JPG........................................60
K
Komprimeringsforhold .........12
Kontrast.................................34
Memory Stickværktøj...........................47
Opsætning 1 ..................49
Opsætning 2 ..................50
Opsætning 1..........................49
Opsætning 2..........................50
Optagefunktion .....................32
Optagelse
Film
t trin 5 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skrivebeskyttelsesknap
...................................... 92
Memory Stick-værktøj ......... 47
Menu .................................... 26
Kopier ...................................48
Kopiering af billeder til
computeren ....................55
Kryds til punktmåling ...........30
Kamera ..........................43
Antal billeder/
indspilningstid............... 20
Kabel til flerfunktionsterminal
...........................56, 70, 75
Kamera..................................43
Internt
hukommelsesværktøj.....46
Oprettelse ...................... 47
"Memory Stick Duo"............ 92
J
Opsætning.................34, 41, 42
Makro
t trin 5 i "Læs dette
først"
Mappe................................... 35
ISO..................................10, 31
Opret lagringsmappe ............47
Anbefalet miljø ............. 66
Internt genopladeligt
batteri.............................97
Interval ..................................34
Operativsystem ...............53, 66
Opladning af batterienheden
t trin 1 i "Læs dette
først"
Indstilling for autojustering
t trin 5 i "Læs dette
først"
O
Optagelse af film
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optagelse ...................... 28
Optagemenu..........................28
Punkter.......................... 27
Optisk zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
Visning .......................... 35
Monitor................................. 43
MPG ..................................... 60
Overeksponering...................10
Overskyet..............................31
L
Multi Burst ........................... 32
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler..................60
Multi-AF .............................. 29
Langsom synkronisering
t trin 5 i "Læs dette
først"
Målemetode.......................... 30
Måling på flere mønstre ....... 30
LCD-baggrundslys................49
Panorama
t trin 5 i "Læs dette
først"
N
Parallakse..............................81
NR langsom lukker .............. 16
Pc ...................... se "Computer"
NTSC ................................... 51
PictBridge .............................69
LCD-skærm ...........se "Skærm"
Lukkerhastighed ...................10
P
PAL .......................................51
Indeks
t trin 5 i "Læs dette
først"
Multipoint-AF ...................... 29
Pixel ......................................11
DK
101
PTP .......................................50
Punktmåling..........................30
R
Ramme for
AF-områdesøger............29
Strand
t trin 5 i "Læs dette
først"
USB-kabel ...................... 56, 70
Sådan holdes kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
V
t trin 5 i "Læs dette
først"
T
Roter .....................................39
Tilbage/hurtigt fremad
t trin 6 i "Læs dette
først"
Vekselstrømsadapter.............14
Rødøjereduktion ...................44
S
Tilpas.................................... 38
S AF......................................43
Tilslutning
VGA
t trin 4 i "Læs dette
først"
Selvdiagnosticeringsdisplay
.......................................89
Computer ...................... 56
Selvudløser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tv.................................. 75
Printer ........................... 70
Skinnende .............................31
Skrivebeskyttelsesknap.........92
Skulderrem
t i "Læs dette først"
Skærm
Indikator ........................15
LCD-baggrundslys ........49
t trin 1 i "Læs dette
først"
Video ud ............................... 51
Visning
Film
t trin 6 i "Læs dette
først"
Tilstand ................................ 32
Trykke halvvejs ned ............... 9
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skift lagringsmappe..............48
Tusmørkeportræt
t trin 5 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t trin 6 i "Læs dette
først"
Visningsmenu ....................... 35
Tusmørke
t trin 5 i "Læs dette
først"
W
Tv ......................................... 75
Windows-computer .............. 52
WB ....................................... 31
Anbefalet miljø .............53
Ændring af displayet .....19
Tvungen blitz fra
t trin 5 i "Læs dette
først"
Z
t trin 6 i "Læs dette
først"
Tvungen blitz til
t trin 5 i "Læs dette
først"
Zoom under afspilning
t trin 6 i "Læs dette
først"
U
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
Slet
Format .....................46, 47
Sløring ....................................9
Smart zoom...........................43
Sne
t trin 5 i "Læs dette
først"
Software................................62
102
Valg af motiv ........................ 25
Rengøring .............................96
Skarphed ...............................34
DK
USB-tilslutning..................... 50
Udskriftsbestillingsmærke
...................................... 73
Udskrive ............................... 68
Enkeltbilledtilstand....... 69
Specifikationer......................98
Indekstilstand................ 69
Sprog ....................................49
Udskrive direkte................... 69
t trin 2 i "Læs dette
først"
Udskrivning i en
fotoforretning................ 73
Standard................................32
Undereksponering ................ 10
Urindstilling ......................... 51
Varemærker
•
•
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
Microsoft og Windows er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
103
DK
104
DK
105
Download PDF

advertising