Sony | DSC-W120 | Sony DSC-W120 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-W120/W125/W130
For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående
veiledning for Cyber-shot" på CD-ROM-en (inkludert) ved
hjelp av en datamaskin.
For yderligere oplysninger om avancerede betjeninger, læs
venligst "Cyber-shot Håndbog" (PDF) og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" på CD-ROM’en (medfølger) ved
hjælp af en computer.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference.
© 2008 Sony Corporation
3-286-606-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som
solskinn, brann eller lignende.
\
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for
EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For all service eller garantisaker
vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de
separate service eller garantidokumentene.
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
NO
3
Innhold
Kort informasjon om bruk av kameraet ..................................................... 5
Komme i gang ................................................................................. 6
Kontrollere medfølgende tilbehør ............................................................. 6
1 Klargjøre batteriet .................................................................................. 7
2 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ..................... 8
3 Slå på kameraet/stille klokken ............................................................. 10
Ta bilder enkelt og greit ................................................................ 11
Modusvelger/zoom/blits/makro/selvutløser/display ................................ 12
Ta opp i smilutløsermodus ...................................................................... 14
Vise/slette bilder ............................................................................ 15
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny .................................. 18
Bruke HOME-skjermbildet ...................................................................... 18
HOME-elementer ..................................................................................... 19
Bruke menyelementer ............................................................................. 20
Menyelementer ........................................................................................ 21
Få glede av datamaskinen din ..................................................... 23
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ................................................................................................ 23
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 24
Indikatorer på skjermen ................................................................ 25
Batteritid og minnekapasitet ........................................................ 27
Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise ...................................... 27
Antall stillbilder og opptakstid for film ..................................................... 28
Feilsøking ...................................................................................... 30
Batteri og strøm ...................................................................................... 30
Ta stillbilder/ta opp film ........................................................................... 31
Vise bilder ............................................................................................... 31
Forholdsregler ............................................................................... 32
Spesifikasjoner .............................................................................. 33
4
Kort informasjon om bruk av kameraet
[ Internminne og "Memory Stick
Duo"-backup
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen lyser.
Da kan nemlig data i internminnet eller "Memory
Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta en
sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.
[ Om opptak/avspilling
• Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller
vanntett. Les "Forholdsregler" (side 32) før du
begynner å bruke dette kameraet.
• Unngå at kameraet kommer i kontakt med vann.
Hvis det kommer vann inn i kameraet, kan det
slutte å virke som det skal. I enkelte tilfeller vil
kameraet ikke kunne repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så fall
vil kameraet kanskje ikke ta opp eller spille av
bilder på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 32).
• Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan
medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke
kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene bli
ubrukbare, eller bildedata kan bli ødelagt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
[ Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, vil
objektivet kanskje slutte å bevege seg. Sett inn
et oppladet batteri og slå på kameraet igjen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet samsvarer med den universelle
standarden DCF (Design rule for Camera File
system), som ble etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne
spille av bilder som er tatt opp eller redigert med
annet utstyr, eller at annet utstyr vil kunne spille
av bilder som er tatt med kameraet.
NO
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for ødelagt
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil eller
tap av eller skade på innspilt innhold som følge av
funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene e.l.
5
Komme i gang
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Rem
Håndleddsrem (1) (DSC-W120/W130)
Halsrem (1) (DSC-W125)
• Nettledning (1) (ikke inkludert i USA og
Canada)
• Myk bæreveske (1) (kun DSC-W125)
• Oppladbart batteri NP-BG1 (1)/batterietui (1)
• USB-, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-programvare
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cyber-shot"
• Bruksanvisning (denne instruksjonsboken) (1)
Fest remmen og stikk hånden din gjennom løkken for å hindre at kameraet faller ned og blir
ødelagt.
Krok
6
1 Klargjøre batteriet
For kunder i USA og Canada
For kunder i andre land eller regioner enn USA og
Canada
Støpsel
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Nettledning
1 Sett batteriet inn i batteriladeren.
NO
2 Koble batteriladeren til stikkontakten.
CHARGE-lampen tennes, og ladingen begynner.
Når ladelampen CHARGE slukkes, er ladingen fullført (normal lading).
Hvis du fortsetter å lade batteriet i ca. én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare noe lenger.
[ Ladetid
Tid til fullading
Normal ladetid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Tabellen over viser den tiden som trengs for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25°C.
Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
• På side 27 står det hvor mange bilder som kan tas opp.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteriet fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
7
2 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
ɟ
Batterideksel/"Memory
Stick Duo"-deksel
ɠ
Hold "Memory Stick Duo" slik
at kontaktene vender mot
objektivet, og sett den inn til
den glir på plass med et klikk.
Sett inn batteriet mens du
trykker på batteriutkasteren
med enden av batteriet.
1 Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett inn "Memory Stick Duo" (ikke inkludert).
3 Sett inn batteriet.
4 Lukk batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (ca. 15 MB).
[ Kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet
Trykk på POWER for å slå på kameraet, og kontroller batterinivået på LCD-skjermen.
Indikator
for
batterinivå
Status
Tilstrekkelig Batteriet er
gjenværende nesten
fulladet
strøm
Halvfullt
batteri
Lavt
batterinivå,
opptak/
avspilling vil
snart stoppe.
Skift ut batteriet med
et helt oppladet
batteri, eller lad
batteriet.
(Varselindikatoren
blinker.)
• Hvis du bruker NP-FG1-batteriet (ikke inkludert), vises minuttene også etter batterinivåindikatoren
(
60 min).
• Det tar omtrent ett minutt før riktig batterinivå vises.
• Batterinivåindikatoren kan vise feil, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
• Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet for første gang (side 10).
8
[ Ta ut batteriet/"Memory Stick Duo"
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Pass på at tilgangslampen ikke
lyser, og skyv så inn "Memory
Stick Duo" én gang.
Batteriet
Skyv batteriutkasteren til side.
Pass på at du ikke mister
batteriet.
• Batteriet/"Memory Stick Duo" må aldri tas ut mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade dataene i
"Memory Stick Duo"/internminnet.
NO
9
3 Slå på kameraet/stille klokken
POWER-knapp
HOMEknapp
1
2
3
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
1 Trykk på POWER.
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datoformat med v/V, og trykk deretter på z.
2 Velg hvert enkelt alternativ med b/B og still inn tallverdien med v/V, og trykk deretter
på z.
3 Velg [OK], og trykk deretter på z.
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "Picture Motion Browser" på
CD-ROM (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
[ Endre dato og klokkeslett
Trykk på HOME og velg [
Klokkeinnstillinger] i
(Innst.) (side 18 og 19).
[ Merknad: Når kameraet er slått på
• Når batteriet akkurat er satt inn i kameraet, kan det ta litt tid før det er mulig å bruke kameraet.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare
batteriet (auto-AV-funksjon).
10
Ta bilder enkelt og greit
Mikrofon
Søker
Blits
Opptakslampe
ɠ Lukkerknapp
Selvutløserlampe/
Smilutløserlampe
W/T (zoomeknapp)
Modusvelger
Makroknapp
DISP-knapp
MENU-knapp
Skruehull for stativ
(på undersiden)
Blitsknapp
Selvutløserknapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg
Når du tar opp film: Velg
.
NO
.
2 Hold armene presset mot kroppen for å stabilisere kameraet.
Plasser motivet i midten
av fokuseringsrammen.
3 Ta opp med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk lukkerknappen halvveis ned,
og hold den for å fokusere.
z (AE/AF-låseindikatoren) blinker
(grønt), det høres en pipelyd, indikatoren
holder opp å blinke og forblir tent.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du tar opp film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 4 cm (W)/50 cm (T) (fra linsen).
11
Modusvelger/zoom/blits/makro/selvutløser/display
[ Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Autojustering
Setter deg i stand til å gjøre opptak med automatisk justerte innstillinger.
Enkelt opptak
Tillater enkel fotografering med lett synlige indikatorer.
Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og
blenderåpning). Du kan justere andre innstillinger ved hjelp av menyen.
Filmmodus
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits, selv i svakt lys.
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk (side 14).
Mykt snapshot
Tar bilder med en mykere atmosfære for portretter av folk, blomsteropptak osv.
Landskap
Tar bilder med fokus på et motiv langt unna.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av folk på mørke steder, uten at den nattlige atmosfæren går tapt.
SCN* Scenevalg
Velger en innstilling fra scenevalgsmenyen.
* Scenevalg i SCN-modus
Trykk på MENU og velg en innstilling.
Halvlys
Fotograferer nattscener uten at den nattlige atmosfæren går tapt.
Strand
Fotograferer scener ved sjøen med enda tydeligere gjengivelse av blåskjæret i vannet.
Snø
Fotograferer snøscener enda tydeligere i hvitt.
Fyrverkeri
Fotograferer fyrverkeri i all sin prakt.
12
[ W/T Bruke zoomen
Trykk på T for å zoome, og på W for å oppheve zoomen.
[
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk gjentatte ganger på B ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt.
: Autoblits
Blitser når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling)
: Tvungen blits på
: Sakte synkronisering (tvungen blits på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises
klart.
: Tvungen blits av
[
Makro (Ta nærbilder)
Trykk gjentatte ganger på b (
) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på kort avstand.
Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen.
: Makro
Kameraet justerer fokus slik at nære motiver prioriteres. Still inn Makro på ved opptak av nære
motiver.
[
NO
Bruke selvutløseren
Trykk gjentatte ganger på V (
) på kontrollknappen, inntil den ønskede modusen er valgt.
: Uten bruk av selvutløser
: Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse
: Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til
lukkeren aktiveres.
[ DISP Endre skjermbildet
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), endrer displayet og lysstyrken seg som følger:
Indikatorer på
r
Indikatorer på*
r
Histogram på*
r
Indikatorer av*
r
LCD-skjerm av
* Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på sterkere lys.
13
Ta opp i smilutløsermodus
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Velg modusen
(Smilutløser) med modusvelgeren.
2 Trykk lukkerknappen helt ned for å stille inn smilregistreringsmodus.
Smilutløseren går over i standby.
Smilregistreringsmerke/Antall fotografier
Smilregistreringsramme (oransje)
Smilfølsomhetsindikator
Angir det aktuelle smilnivået.
Når smilnivået når den innstilte smilfølsomheten (vises med b), vil kameraet automatisk
utløse lukkeren og ta opptil seks bilder. Etter at bildet er tatt, tennes smilutløserlampen.
3 Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å forlate smilutløsermodus.
• Når smilutløseren er i standby, blinker opptakslampen (oransje).
• Opptak med smilutløseren avsluttes automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller internminnet er fullt,
eller når seks bilder er tatt.
• Du kan velge den delen av motivet som skal ha prioritet for smilregistrering med [Smilregistrering]
(side 21).
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilfølsomhet] (side 21).
• Du kan la kameraet ta bildet automatisk når en hvilken som helst person som vises i
smilregistreringsrammen (oransje) smiler, etter at du har trykket lukkerknappen helt ned.
• Bildet vil kanskje ikke være i fokus hvis avstanden mellom kameraet og motivet har endret seg etter at
lukkerknappen ble trykket helt ned. Eksponeringen vil kanskje ikke bli riktig hvis lysstyrken i
omgivelsene endrer seg.
• Ansikter vil kanskje ikke bli registrert på riktig måte når:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansikter er delvis skjult av solbriller, masker, hatter osv.
– Motivene ikke vender mot kameraet.
• Smil vil kanskje ikke kunne slettes på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
• Du kan ikke endre zoomeforholdet når smilutløseren er i standby.
14
Vise/slette bilder
(Indeks)/
(avspillingszoom)-knapp
Høyttaler
MENU-knapp
Multikontakt
(på undersiden)
(avspillingszoom)-knapp
HOME-knapp
ɟ Kontrollknapp
(Lysbildevisningsknapp)
(Avspillingsknapp)
1 Trykk på
(avspilling).
Hvis du trykker på
mens kameraet er av, slås kameraet automatisk på i avspillingsmodus. Hvis du
vil bytte til opptaksmodus, må du trykke på
på nytt.
NO
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fort forover, b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere volumet.
[
Slette bilder
1 Vis det bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU.
2 Velg [Slett] med v/V, og velg [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde. Trykk på
for å zoome ut igjen.
Juster posisjonen med v/V/b/B.
Trykk en gang til på z for avbryte avspillingszoomen.
15
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermbildet mens et stillbilde vises.
Velg så et bilde med v/V/b/B.
Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z.
• Du kan også aksessere indeksskjermen ved å velge [
Bildeindeks] i
(Vise bilder) i HOMEskjermbildet.
• Hver gang du trykker på
(indeks), øker antallet bilder på indeksskjermbildet.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises.
2 Velg [Slett] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg det bildet du vil slette med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
-merket vises i avkrysningsboksen til bildet.
For å oppheve et valg må du velge et bilde du har valgt ut for sletting, og deretter trykke på z igjen.
4 Trykk på MENU og velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• For å slette alle bilder i en mappe må du velge [Alt i denne mappen], og deretter trykke på z i
trinn 2.
[ For å spille av en bildeserie med effekter og musikk (Lysbildevisning)
1 Trykk på
(Lysbildevisning)-knappen.
Innstillingsskjermbildet vises.
2 Trykk på
(Lysbildevisning) igjen.
Musikken vil endres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre musikk, og skifte til
musikk du heller vil høre.
For å overføre og skifte musikk må du gjøre følgende:
1 Trykk på HOME-knappen. Velg deretter [Musikkverktøy] t [Last ned musikk] i
[Lysbildevisning]
(side 19).
2 Installer den programvaren som er inkludert på CD-ROM-en (inkludert) til datamaskinen din.
3 Koble sammen kameraet og en datamaskin med USB-kabelen.
4 Start "Music Transfer" som er installert på datamaskinen din, og endre musikken.
For nærmere informasjon om å endre musikken, kan du slå opp i hjelpen i "Music Transfer".
16
[ Vise bilder på TV-en
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).
Til
multikontakten
Til audio/videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal (inkludert)
For å vise på HD (High Definition) TV, trenger du en adapterkabel for HD-utgang (ikke
inkludert).
• Hvis du stiller inn bildestørrelsen på [16:9], kan du ta opp bilder i en størrelse som fyller hele skjermen til
HD TV-en.
• Du kan ikke vise film som sendes i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD] når du
tar opp film.
NO
17
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermbildet er inngangsskjermbildet for alle funksjonene til kameraet, og det kan
hentes frem uansett modusinnstilling (opptak/visning).
HOME-knapp
z-knapp
ɟ ɠ Kontrollknapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Guide
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
1 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
• HOME-skjermbildet vises når du trykker på b.
2 Velg en innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
• Hvis du trykker på HOME igjen, stilles kameraet inn på opptaks- eller visningsmodus.
18
Nærmere informasjon om bruken 1 side 18
HOME-elementer
Hvis du trykker på HOME, vises følgende elementer. Nærmere informasjon om elementene
vises på skjermen i veiledningen.
Kategorier
Elementer
Opptak
Opptak
Vise bilder
Enkeltbilde
Bildeindeks
Lysbildevisning
Lysbildevisning
Musikkverktøy
Last ned musikk
Utskrift
Utskrift
Administrer minne
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Formater musikk
NO
Ny REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
Funksj.veiv.
COMPONENT
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2
Auto-orient.
Rutenettlinje
Digital zoom
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
19
Bruke menyelementer
MENU-knapp
z-knapp
ɟ ɠ Kontrollknapp
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
Funksjonsveileder
• Menyen vil vises kun i opptaks- og avspillingsmodus.
• Forskjellige elementer vil være synlige, avhengig av den valgte modusen.
2 Velg det ønskede menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på v/V, inntil elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B, inntil elementet vises på
skjermen.
• Velg et element i avspillingsmodus, og trykk på z.
4 Trykk på MENU for å slå av menyen.
20
Nærmere informasjon om bruken 1 side 20
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer, avhengig av modusinnstillingen (opptak/visning)
og modusvelgerens stilling i opptaksmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på
skjermen.
Opptaksmeny
Scenevalg
Velger de innstillingene som er forhåndsjustert for å passe til
forskjellige sceneforhold.
Bildestørr.
Velger bildestørrelse.
Blits
Velger blitsinnstillingen i Enkelt opptak-modus.
Ansiktsregistrering
Velger det motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved
bruk av ansiktsregistrering.
Smilregistrering
Velger den delen av motivet som skal prioriteres for Smilutløserfunksjonen.
Smilfølsomhet
Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering.
REC-modus
Velger kontinuerlig opptaksmetode.
EV
Justerer eksponeringen.
ISO
Velger lysfølsomheten.
Målemodus
Velger målemodus.
Fokus
Skifter fokuseringsmetode.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne.
Fargemodus
Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter.
SteadyShot
Velger bildestabiliseringsmodus.
Opptaksinnstillinger
NO
Velger opptaksinnstillingene.
21
Nærmere informasjon om bruken 1 side 20
Visningsmeny
(Slett)
Sletter bilder.
(Lysbildevisning)
Spiller av en bildeserie med effekter og musikk.
(Retusjere)
(kun DSC-W130)
Retusjerer stillbilder.
(Div. størrelser for
endring) (kun DSC-W130)
Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken.
(Beskytt)
Forhindrer utilsiktet sletting.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for bildevisning.
Tilføyer et utskriftsbestillingsmerke til bilder du vil skrive ut.
22
Få glede av datamaskinen din
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet, på en datamaskin. Ved å bruke programvaren på
CD-ROM-en (inkludert) vil du få enda større glede av bildene og filmene fra kameraet. Hvis
du vil ha mer informasjon, se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM (inkludert).
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvare
(inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Programvare "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
• Et av de operativsystemene som er listet opp ovenfor må være forhåndsinstallert på datamaskinen din.
Oppdateringer av operativsystemer støttes ikke.
• Hvis operativsystemet ditt ikke støtter USB-tilkobling, må du kopiere bilder ved å sette inn "Memory
Stick Duo" i Memory Stick-sporet i datamaskinen din, eller bruke en lese-/skriveenhet for Memory Stick,
som er tilgjengelig i handelen.
• Hvis du trenger mer informasjon om driftsmiljøet til "Picture Motion Browser" Cyber-shot-programvare,
må du slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
NO
23
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CDROM-en (inkludert) forklarer i detalj
hvordan kameraet skal brukes. Du trenger
Adobe Reader for å vise den.
[ For Macintosh-brukere
[ For Windows-brukere
2 Velg mappen [Handbook] og kopier
1 Slå på datamaskinen din og legg CDROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
Nedenstående skjermbilde vises.
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen, vises skjermbildet for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg anvisningene på skjermen for å
kopiere.
• Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", vil "Videregående veiledning
for Cyber-shot" installeres automatisk.
3 Etter at installasjonen er fullført, må du
dobbeltklikke på den snarveien som er blitt
opprettet på skrivebordet.
24
1 Slå på datamaskinen din og legg CDROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
"Handbook.pdf" fra mappen [NO] til
datamaskinen din.
3 Etter at kopieringen er fullført, må du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, skifter skjermbildet
(side 13).
A
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
[ Når du tar stillbilder
Bildestørrelse
•
gjelder kun for
DSC-W130.
•
gjelder kun for
DSC-W120/W125.
Modusvelger/meny
(Scenevalg)
Modusvelger (Program
Auto)
• Indikatorene er begrenset i Enkelt opptakmodus.
Hvitbalanse
[ Når du tar opp film
Opptaksmodus/
eksponeringsgruppemodus
(kun DSC-W130)
NO
Målemodus
Ansiktsregistrering/
Smilregistrering
SteadyShot
Vibrasjonsvarsel
Indikator for
smilfølsomhet/antall bilder
[ Ved avspilling
Zooming
Fargemodus
PictBridge kobler til
Beskytt
VOL.
Volum
Merke for
utskriftsbestilling (DPOFmerke)
25
Zooming
00:25:05
PictBridge kobler til
B
Tilgjengelig opptakstid
(timer : minutter :
sekunder)
Skifte mappe
z
AE/AF-lås
AF-lys
ISO400
ISO-tall
Rødøyereduksjon
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
Målemodus
125
Lukkerhastighet
Blits lader
F3.5
Blenderverdi
Hvitbalanse
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Blitsmodus
Indikator for AFavstandssøkerramme
C:32:00
Egendiagnose-display
Halvmanuell verdi
ISO400
ISO-tall
Makro
+2.0EV
Eksponeringsverdi
REC
Standby
Ta opp en film/Sett en film
i standby
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
0:12
Opptakstid (minutter :
sekunder)
101-0012
Mappefilnummer
2008 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiviser for
avspilling av bilde
1.0m
Konverteringslinse
D
C:32:00
Egendiagnose-display
Selvutløser
AF-avstandssøkerramme
BACK/NEXT Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
C
REC-mappe
Avspillingsmappe
96
Antall bilder som kan tas
12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Opptaks-/avspillingsmedia
("Memory Stick Duo",
internminne)
26
+
Trådkors for punktmåling
N
Avspilling
Avspillingsindikator
Histogram
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Batteritid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise
Tallene i nedenstående tabeller forutsetter
at et fulladet batteri (inkludert) brukes ved
en omgivelsestemperatur på 25°C. Det viste
antallet bilder du kan ta opp/vise, er
omtrentlige tall som gjør det mulig å skifte
"Memory Stick Duo" ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
Batteritid (min.)
Antall bilder
DSC-W130
Ca. 410
Ca. 8200
DSC-W120/W125
Ca. 400
Ca. 8000
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
[ Når du tar stillbilder
Batteritid
(min.)
Antall bilder
Om
Ca. 185
Ca. 370
Av
Ca. 225
Ca. 450
Om
Ca. 175
Ca. 350
Av
Ca. 215
Ca. 430
LCD-skjerm
[ Når du viser stillbilder
DSC-W130
DSC-W120/W125
• Opptak i følgende situasjoner:
– [REC-modus] er satt til [Normal].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden og antallet bilder endres ikke,
uansett bildestørrelse.
[ Om batteriet
• Batterikapasiteten reduseres med tiden og med
gjentatt bruk.
• Batteritiden og antallet bilder du kan ta opp/vise
reduseres under følgende omstendigheter:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på
sterkere lys.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– Ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
NO
27
Antall stillbilder og opptakstid for film
Antallet stillbilder og opptakstiden for film kan variere med opptaksforholdene.
• Selv om kapasiteten til opptaksmediene dine er den samme som i nedenstående tabell, kan antallet
stillbilder og varigheten av filmene være forskjellig.
• Du kan velge bildestørrelsen fra menyen (side 20 og 21).
[ Det omtrentlige antallet stillbilder som kan tas
DSC-W130
Kapasitet
Størrelse
(Enheter: Bilder)
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
4
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2 (7M)
4
40
73
151
309
624
1236
2482
5M
6
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
10
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
96
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9 (6M)
5
42
77
159
326
658
1303
2617
16:9 (2M)
16
133
238
490
1002
2020
3997
8027
DSC-W120/W125
Kapasitet
Størrelse
(Enheter: Bilder)
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
7M
5
41
74
153
313
631
1249
2508
3:2 (6M)
5
41
74
153
313
631
1249
2508
5M
6
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
10
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
96
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9 (5M)
5
48
88
181
371
748
1480
2973
16:9 (2M)
16
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Det oppførte antallet bilder forutsetter at [REC-modus] er stilt inn på [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde er blitt tatt med en tidligere Sony-modell og spilles av med kameraet, vil det kanskje ikke
vises med den faktiske bildestørrelsen.
28
[ Den omtrentlige opptakstiden for film
Tallene i tabellen nedenfor viser den omtrentlige, maksimale opptakstiden for alle filmfiler
tilsammen. Den maksimale tiden du kan ta opp kontinuerlig, er ca. 10 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640 (std.)
0:00:40
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:02:50
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet støtter ikke HD-opptak eller avspilling av film.
NO
29
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor, og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF).
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, må du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 19).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i
internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å skyve på utløserspaken for batteriet (side 8).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 8).
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri (side 7).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen (side 10).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
30
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende
batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på
indikatoren.
• Batteriet er utladet. Sett inn det ladede batteriet (side 7).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke lade batteriet.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk batteriladeren til
å lade batteriet.
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 28). Hvis det er fullt,
må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 15).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille inn modusvelgeren på noe annet enn
.
• Still inn modusvelgeren på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
• I modusen
(Smilutløser) vil ingen bilder bli tatt, med mindre et smil er registrert.
NO
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen" og hvite, svarte, røde og lilla streker (eller streker med andre farger)
vises på bildet. Dette er ikke feil.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspilling) (side 15).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Sony garanterer ikke at det vil gå an å spille av bildefiler med kameraet hvis filene er blitt
behandlet av en datamaskin eller tatt opp med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Avspilling er umulig hvis smilutløseren er i standbymodus. Gå ut av standbymodus ved å
trykke lukkerknappen helt ned.
31
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da
dette kan føre til skader på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade
på overflaten eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte
stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært
kalde eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
32
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at hvis du tar bilder mens det
fortsatt er fuktighet på innsiden av linsen, vil
bildene ikke bli klare.
[ Om det interne, oppladbare
reservebatteriet
Kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart
batteri som styrer datoen og klokken og andre
innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
vil du fortsatt kunne bruke kameraet, men dato og
klokkeslett vil ikke bli angitt.
Lademetode for det interne, oppladbare
reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, og la så
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Spesifikasjoner
Kamera
[Inngangs- og utgangskontakter]
[System]
Multikontakt: Videoutgang
Lydutgang (mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
Bildeenhet:
DSC-W130
7,18 mm (1/2,5 type) farge-CCD,
primærfargefilter
DSC-W120/W125
7,20 mm (1/2,5 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
DSC-W130
Ca. 8,3 megapiksler
DSC-W120/W125
Ca. 7,4 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
DSC-W130
Ca. 8,1 megapiksler
DSC-W120/W125
Ca. 7,2 megapiksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 4× zoomobjektiv
f = 5,35 – 21,4 mm (32 – 128 mm (35 mm
filmekvivalent)) F2,8 (W) – F5,8 (T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (9 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, strålende, blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibelt,
DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (monolyd)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) innstilt på Auto):
Ca. 0,2 til 3,9 m (W)/ca. 0,5 til 1,9 m (T)
[LCD-skjerm]
LCD-panel: 6,2 cm (2,5 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 115 200 (480 × 240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbar batteripakke
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (ikke inkludert), 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (ikke inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak, LCD-skjerm På):
1,0 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål:
88,2 × 57,2 × 22,9 mm (B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt:
DSC-W130/W120
Ca. 156 g (inklusive NP-BG1 batteri, rem
osv.)
DSC-W125
Ca. 169 g (inklusive NP-BG1 batteri, rem
osv.)
Mikrofon: Monolyd
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
NO
33
BC-CSGB/BC-CSGC batterilader
Strømbehov: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSGC)/2,6 W (BC-CSGB)
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Oppladbart batteri NP-BG1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Merkespenning: DC 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
34
Varemerker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
og "Cyber-shot" er varemerker
for Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemerker for Sony Corporation.
"Info LITHIUM" er et varemerke for Sony
Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemerke for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Adobe og Reader er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
35
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys,
åben ild eller lignende.
\
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer).
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 5
Kom i gang ....................................................................................... 6
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................... 6
1 Klargøring af batteri ............................................................................... 7
2 Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ......... 8
3 Tænde for kameraet/indstille uret ........................................................ 10
Nem optagelse af billeder ............................................................. 11
Funktionsvælger/Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display ........................ 12
Optagelse i Smiludløser-tilstand ............................................................. 14
Visning/sletning af billeder .......................................................... 15
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu ....................... 18
Anvendelse af skærmbilledet HOME ...................................................... 18
HOME menupunkter ................................................................................ 19
Brug af menupunkter .............................................................................. 20
Menupunkter............................................................................................ 21
Brug af computeren ...................................................................... 23
Understøttede operativsystemer til USB-tilslutning og software
(medfølger) ............................................................................................. 23
Visning af "Cyber-shot Håndbog" ........................................................... 24
Indikatorer på skærmen ............................................................... 25
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet ............................. 27
Batterilevetid og antallet af billeder, som du kan optage/vise ................ 27
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for film ................................ 28
Fejlfinding ...................................................................................... 30
Batteri og strøm ...................................................................................... 30
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 31
Visning af billeder ................................................................................... 31
Forsigtig ......................................................................................... 32
Specifikationer .............................................................................. 33
4
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick
Duo"
Du skal ikke slukke kameraet, fjerne batteriet eller
"Memory Stick Duo", mens aktivitetslampen er
tændt. Ellers kan det medføre, at dataene i den
interne hukommelse eller "Memory Stick Duo"
kan blive ødelagt. Sørg for at oprette en
sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 32), før du
betjener kameraet.
• Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl. I visse tilfælde kan kameraet ikke
repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet kraftigt
lys. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Ellers kan det medføre at kameraet ikke
kan optage eller afspille billeder korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 32).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Det
kan medføre en funktionsfejl, og du vil muligvis
ikke kunne optage billeder. Endvidere kan
optagemediet blive ustabilt, eller billeddataene
kan blive ødelagt.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
[ Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces, og
påvirker ikke optagelsen.
• Når batteriniveauet bliver lavt, kan bevægelsen
af objektivet stoppe. Indsæt et opladet batteri,
og tænd kameraet igen.
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke, at kameraet kan afspille
billeder, der er optaget eller redigeret med andet
udstyr, eller at andet udstyr vil kunne afspille
billeder, der er optaget med dette kamera.
DK
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen kompensation for ødelagt
indhold eller optagefejl
Sony kan ikke kompensere for manglende evne til
at optage eller tab af optaget indhold pga.
funktionsfejl på kameraet eller optagemediet osv.
5
Kom i gang
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• Rem
Håndledsrem (1) (DSC-W120/W130)
Skulderrem (1) (DSC-W125)
• Netledning (1) (medfølger ikke i USA og
Canada)
• Blød transporttaske (1) (kun DSC-W125)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/Batterietui
(1)
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-software
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Monter remmen og stik hånden igennem løkken for at forhindre, at kameraet bliver
beskadiget, hvis det tabes.
Krog
6
1 Klargøring af batteri
For kunder i USA og Canada
For kunder i andre lande/regioner end USA og
Canada
Stik
ɟ
ɟ
CHARGEindikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Indsæt batteriet i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt i væggen.
DK
CHARGE-indikatoren lyser, og opladningen begynder.
Når CHARGE-indikatoren slukker, er opladningen færdig (Normal opladning).
Hvis du fortsætter med at oplade batteriet i yderligere en time (indtil den er helt opladet), holder
opladningen lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Normal opladningstid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• I tabellen ovenfor vises den tid, der behøves for at oplade et fuldstændigt opbrugt batteri ved en
temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af forholdene for brug og
omstændighederne.
• Se side 27 for antallet af billeder, der kan optages.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt (på væggen).
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen afbrydes fra stikkontakten i væggen, og batteriet skal
fjernes fra batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
7
2 Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke)
ɟ
Dæksel til batteri/
"Memory Stick Duo"
ɠ
Indsæt "Memory Stick Duo"
med terminalsiden mod
objektivet indtil den klikker
på plads.
Indsæt batterienheden,
mens du trykker på
udløsergrebet til batteriet
med spidsen af
batterienheden.
1 Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
2 Indsæt "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
3 Indsæt batteriet.
4 Luk dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (ca. 15 MB).
[ Sådan kontrollerer du den resterende batteriopladning
Tryk på POWER for at tænde kameraet og kontroller den resterende batteriopladning på
LCD-skærmen.
Indikator for
resterende
opladning
Status
Der er
tilstrækkelig
strøm.
Batteriet er
næsten helt
opladet
Batteriet er
halvt
opladet
Batteriniveauet er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper
snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet, eller
oplad batteriet.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• Hvis du anvender batteriet NP-FG1 (medfølger ikke), vises minutterne også efter indikatoren for
resterende batteri (
60 min).
• Det tager cirka et minut, før den korrekte indikator for resterende opladning vises.
• Indikatoren for resterende opladning er muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene for brug og
omstændighederne.
• Skærmen til indstilling af ur vises, første gang du tænder kameraet (side 10).
8
[ Sådan fjernes batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Sørg for, at aktivitetslampen ikke
lyser, og tryk så "Memory Stick
Duo" ind én gang.
Batteri
Skub udløsergrebet til batteriet.
Pas på ikke at tabe batteriet.
• Du må aldrig fjerne batteriet/"Memory Stick Duo", når aktivitetslampen er tændt. Dette kan muligvis
beskadige data i "Memory Stick Duo"/den interne hukommelse.
DK
9
3 Tænde for kameraet/indstille uret
POWER-knap
HOMEknap
Indstillinger af ur
Å-M-D
M-D-Å
1
D-M-Å
z-knap
OK
2
3
ɟ Kontrolknap
1 Tryk på POWER.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne med v/V, tryk derefter på z.
3 Vælg [OK], og tryk på z.
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "Picture Motion
Browser" på CD-ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
[ Ændring af dato og klokkeslæt
Tryk på HOME og vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) (side 18, 19).
[ Bemærkninger angående tænding af kameraet
• Når først batteriet er indsat i kameraet, kan det tage lidt tid, før det er muligt at betjene kameraet.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet
automatisk for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
10
Nem optagelse af billeder
Mikrofon
Søger
Optagelampe
Blitz
ɠ Udløserknap
W/T (zoom)-knap
Selvudløserlampe/
Smiludløserlampe
Funktionsvælger
Makroknap
DISP-knap
MENU-knap
Stik til kamerastativ
(bund)
Blitzknap
Selvudløserknap
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion fra funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (autojusteringstilstand): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
DK
2 Tryk albuerne ind til kroppen så kameraet holdes roligt.
Placer motivet i centrum
af fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk og hold udløserknappen
halvvejs nede for at fokusere.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grøn)
blinker, der lyder et bip, indikatoren
holder op med at blinke og lyser konstant.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
• Den korteste optageafstand er cirka 4 cm (W)/50 cm (T) (fra objektivet).
11
Funktionsvælger/Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display
[ Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Autojustering
Giver dig mulighed for at optage med automatisk justering af indstillingerne.
Nem optagelse
Giver dig mulighed for at optage med indikatorer, der er nemme at se.
Auto programmeret
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og
blændeværdien). Du kan justere andre indstillinger vha. menuen.
Filmtilstand
Giver dig mulighed for at optage film med lyd.
Høj følsomhed
Optager billeder uden blitz selv ved lav belysning.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk (side 14).
Blødt snap
Optager billeder med en blødere atmosfære til portrætter af personer, blomster osv.
Landskab
Optager med fokus på et fjernt motiv.
Tusmørke portræt
Optager skarpe billeder af personer i mørke omgivelser uden at miste den natlige atmosfære.
SCN* Valg af motiv
Vælger en indstilling fra Valg af motiv-menuen.
* Valg af motiv i SCN-tilstand
Tryk på MENU og vælg en indstilling.
Tusmørke
Optager nattesekvenser uden at miste den natlige atmosfære.
Strand
Optager sekvenser af strand- eller søbredder, hvor det blå vand gengives mere levende.
Sne
Optager hvide snesekvenser mere klart.
Fyrværkeri
Optager fyrværkeri i al dets pragt.
12
[ W/T Anvendelse af zoom
Tryk på T for at zoome ind, tryk på W for at zoome ud igen.
[
Blitz (valg af en blitztilstand til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Automatisk blitz
Blinker, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys (standardindstilling)
: Tvungen blitz til
: Langsom synkronisering (Tvungen blitz til)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
: Tvungen blitz fra
[
Makro (optagelse af nærbillede)
Tryk flere gange på b (
) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder.
Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand.
: Makro
Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres. Indstil Makro til ved optagelse af
motiver på nært hold.
[
DK
Brug af selvudløser
Tryk flere gange på V (
) på kontrolknappen indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Uden brug af selvudløser
: Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil
lukkeren aktiveres.
[ DISP Ændring af skærmdisplayet
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), skifter skærmen og lysstyrken som følger:
Indikatorer til
r
Indikatorer til*
r
Histogram til*
r
Indikatorer fra*
r
LCD-skærm fra
* Når lysstyrken for LCD-baggrundslys er indstillet til op.
13
Optagelse i Smiludløser-tilstand
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg
(Smiludløser) tilstanden fra funktionsvælgeren.
2 Tryk udløserknappen helt ned for at indstille Smilregistreringstilstanden.
Smiludløseren går på standby.
Symbol for registrering af smil/antal fotografier
Smilregistreringsramme (orange)
Indikator for følsomhed for smilregistrering
Dette angiver det aktuelle smileniveau.
Når smileniveauet når den indstillede følsomhed for smileregistrering (angivet med b),
aktiverer kameraet automatisk udløseren og optager op til seks billeder. Lampen for
smiludløser lyser, når billedet er optaget.
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at forlade Smiludløser-tilstanden.
• Når Smiludløser er på standby, blinker optagelampen (orange).
• Optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er optaget seks billeder.
• Du kan vælge det motiv, der skal prioriteres af smileregistrering med [Registrering af smil] (side 21).
• Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 21).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person der vises i smilregistreringsrammen
(orange) smiler, efter du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres, efter du har trykket
helt ned på udløserknappen. Den passende eksponering opnås muligvis ikke, hvis omgivelsernes lysstyrke
ændres.
• Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når:
– Det er for mørkt eller lyst.
– Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc.
– Motiverne ikke vender mod kameraet.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Du kan ikke ændre zoomforholdet, mens Smiludløseren er på standby.
14
Visning/sletning af billeder
Knappen
(Indeks)/
(Afspilningszoom)
(Afspilningszoom)-knap
Højttaler
HOME-knap
MENU-knap
ɟ Kontrolknap
Flerfunktionsstik
(bund)
(Diasshow)-knap
(Afspil)knap
1 Tryk på
(Afspil).
Hvis du trykker på
, når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og indstilles til
afspilningstilstand. Tryk på
igen for at skifte til optagetilstanden.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
DK
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilning.)
Tryk på B for at spole hurtigt fremad, b for at spole tilbage. (Tryk på z for at vende tilbage til
almindelig afspilning.)
Tryk på V for at vise skærmen for lydstyrkekontrol, og tryk derefter på b/B for at justere lydstyrken.
[
Sletning af billeder
1 Vis det billede du vil slette, tryk derefter på MENU.
2 Vælg [Slet] med v/V, og vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
[
Visning af et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på
under visning af et stillbillede. Tryk på
Juster positionen med v/V/b/B.
Tryk på z for at annullere afspilningszoom.
for at annullere zoom.
15
[
Sådan får du vist en indeksskærm
Tryk på
(Indeks) for at vise indeksskærmen, mens der vises et stillbillede.
Vælg derefter et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede.
• Du kan også få vist indeksskærmbilledet ved at vælge [
Billedindeks] i
(Vis billeder) på
skærmbilledet HOME.
• Hver gang du trykker på
(Indeks), forøges antallet af billeder på indeksskærmen.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på MENU mens indeksskærmen vises.
2 Vælg [Slet] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg det billede du ønsker at slette med v/V/b/B, tryk derefter på z.
-tegnet er afkrydset i afkrydsningsfeltet for billedet.
Vil du annullere et valg, skal du vælge et billede, du har valgt til sletning og derefter trykke på z igen.
4 Tryk på MENU og vælg [OK] med v, tryk derefter på z.
• Vil du slette alle billederne i en mappe, skal du vælge [Alle i denne mappe] og derefter trykke på z
i trin 2.
[ Sådan afspilles en serie billeder med effekter og musik (Diasshow)
1 Tryk på
(Diasshow)-knappen.
Opsætningsskærmen vises.
2 Tryk på
(Diasshow)-knap igen.
Musikken vil ændres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre eller ændre musikken til
den musik, du ønsker.
Overfør og ændr musik ved hjælp af følgende trin.
1 Tryk på HOME-knappen. Vælg derefter [Musikværktøj] t [Hent musik] i
[Diasshow] (side 19).
2 Installer softwaren på CD-ROM’en (medfølger) på din computer.
3 Forbind kameraet og en computer vha. et USB-kabel.
4 Start "Music Transfer" der er installeret på din computer og ændr musikken.
For yderligere oplysninger om ændring af musikken, se Hjælp i "Music Transfer".
16
[ Visning af billeder på et TV
Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Til
flerfunktionsstikket
Til lyd-/videoindgangsstik
Kabel til flerfunktionsterminal (medfølger)
Du behøver et adapterkabel til HD-output (medfølger ikke) for at vise HD (High Definition)
TV.
• Hvis du indstiller billedformatet til [16:9], kan du optage billeder i et format, der fylder hele skærmen på
HD TV’et.
• Du kan ikke vise film sendt i [HD(1080i)]-signalformat. Indstil [COMPONENT] til [SD] når du optager
film.
DK
17
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Anvendelse af skærmbilledet HOME
Skærmbilledet HOME er indgangsskærmen til alle funktioner på kameraet, og kan kaldes
frem uanset tilstandsindstillingen (optagelse/visning).
HOME-knap
z-knap
ɟ ɠ Kontrolknap
1 Tryk på HOME for at vise skærmbilledet HOME.
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et punkt ved hjælp af v/V og tryk på z.
[ Når du vælger kategorien
(Hukommelsesadmin.) eller
(Indstillinger)
1 Vælg den ønskede indstilling med v/V og tryk derefter på z.
• HOME-skærmen vises ved at trykke på b.
2 Vælg en indstilling med v/V og tryk derefter på z.
• Kameraet indstilles til optage- eller visningstilstand, hvis du trykker på HOME igen.
18
Flere oplysninger om betjening 1 side 18
HOME menupunkter
Trykker du på HOME, vises følgende punkter. Oplysninger om menupunkter vises på
skærmen vha. guiden.
Kategorier
Punkter
Optagelse
Optagelse
Vis billeder
Enkelt billede
Billedindeks
Diasshow
Diasshow
Musikværktøj
Hent musik
Udskriv
Udskriv
Hukommelsesadmin.
Hukomm.værktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagringsmappe
Format musik
Opret lagr.mappe
Kopier
DK
Internt huk.værktøj
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
Funkt.guide
COMPONENT
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
AF-fkt.
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2
Autoretning
Gitterlinje
Digital zoom
Autom. visn.
Indstillinger af ur
Language Setting
19
Brug af menupunkter
MENU-knap
z-knap
ɟ ɠ Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
Funktionsguide
• Menuen vises kun i optage- og afspilningstilstand.
• Der vil komme forskellige menupunkter frem, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt er skjult, skal du blive ved med at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis det ønskede punkt er skjult, skal du blive ved med at trykke på b/B, indtil punktet vises på
skærmen.
• Vælg et punkt i afspilningstilstand og tryk på z.
4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
20
Flere oplysninger om betjening 1 side 20
Menupunkter
De menupunkter, der er til rådighed, afhænger af tilstandsindstillingen (optagelse/visning) og
positionen af funktionsvælgeren i optagetilstanden. Kun de tilgængelige punkter vises på
skærmen.
Optagemenu
Valg af motiv
Vælger indstillinger, der er forudindstillet til at matche
forskellige motivforhold.
Billedformat
Vælger billedformatet.
Blitz
Vælger blitzindstillingen i Nem optagelse-tilstand.
Registrering af ansigter
Vælger det prioriterede motiv som fokus justeres efter, når du
anvender ansigtsregistrering.
Registrering af smil
Vælger det prioriterede motiv for Smiludløser-funktionen.
Følsomhed for smilregist.
Indstiller følsomhedsniveauet for smilregistrering.
Opt.funkt.
Vælger den kontinuerlige optagemetode.
EV
Justerer eksponeringen.
ISO
Vælger lysfølsomheden.
Lysmålermetode
Vælger målemetode.
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Hvidbalance
Justerer farvetonerne.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Indstilles for at reducere problemet med røde øjne.
Farvetilstand
Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer
specialeffekter.
SteadyShot
Optagelsesindstil.
DK
Vælger anti-slørfunktionen.
Vælger optageindstillingerne.
21
Flere oplysninger om betjening 1 side 20
Visningsmenu
(Slet)
Sletter billeder.
(Diasshow)
Afspiller en serie billeder med effekter og musik.
(Retouchering)
(kun DSC-W130)
Retoucherer stillbilleder.
(Tilpasning af flere)
(kun DSC-W130)
Ændrer billedformatet i henhold til brug.
(Beskyt)
Forhindrer utilsigtet sletning.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til billeder, som du vil
udskrive.
22
(Udskriv)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælger mappen til visning af billeder.
Brug af computeren
Du kan vise billeder, der er optaget med kameraet, på en computer. Ved at anvende softwaren
på CD-ROM’en (medfølger) kan du få endnu større fornøjelse af stillbilleder og film fra
kameraet end tidligere. For yderligere oplysninger, se "Cyber-shot Håndbog" på CD-ROM’en
(medfølger).
Understøttede operativsystemer til USB-tilslutning og software
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Software "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Ikke kompatibelt
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
• Din computer skal have et af de ovennævnte operativsystemer installeret. Opgraderinger af
operativsystem er ikke understøttet.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, kan du kopiere billeder ved at indsætte en
"Memory Stick Duo" i Memory Stick-åbningen på din computer eller anvende en Memory Stick læser/
skriver, der kan købes i forretningerne.
• For yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for Cyber-shot-softwaren "Picture Motion
Browser", se "Cyber-shot Håndbog".
DK
23
Visning af "Cyber-shot Håndbog"
"Cyber-shot Håndbog" på CD-ROM’en
(medfølger) forklarer i detaljer, hvordan du
kan anvende kameraet. Du behøver Adobe
Reader for at kunne vise den.
[ For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmen nedenfor vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmen til kopiering af
"Cyber-shot Håndbog".
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
• Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" automatisk.
3 Når installationen er afsluttet, skal du
dobbeltklikke på genvejen, der er oprettet
på skrivebordet.
24
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
2 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf", som er gemt i mappen
[DK], til computeren.
3 Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når
kopieringen er udført.
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, skifter skærmen (side 13).
A
Resterende batteritid
[ Ved optagelse af stillbilleder
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
•
•
er kun for DSC-W130.
er kun for DSC-W120/
W125.
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv)
Funktionsvælger (Auto
programmeret)
• Indikatorerne er begrænset i tilstanden Nem
optagelse.
Hvidbalance
[ Ved optagelse af film
Optageindstilling/Niveautilstand (kun DSC-W130)
Målemetode
Registrering af ansigter/
Registrering af smil
DK
SteadyShot
Advarsel om vibration
Indikator for følsomhed af
smilregistrering/Antal
billeder
[ Ved afspilning
Zoomskalering
Farvetilstand
PictBridge-tilslutning
Beskyt
VOL.
Lydstyrke
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Zoomskalering
PictBridge-tilslutning
25
B
00:25:05
z
AE/AF-lås
Optagetid (timer : minutter
: sekunder)
ISO400
ISO-tal
Ændring af mappe
NR langsom lukker
AF-lampe
125
Lukkerhastighed
Rødøjereduktion
F3.5
Blændeværdi
Målemetode
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Blitzindstilling
Indikator for AFområdesøgerramme
Blitzen oplades
1.0m
Hvidbalance
Semimanuel værdi
Makro
OPT
Standby
Optagelse af en film/Film
på standby
0:12
Optagetid (minutter :
sekunder)
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Lukkerhastighed
Blændeværdi
101-0012
Mappe- og filnummer
500
2008 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
F3.5
z STOP
z PLAY
Funktionsguide for
afspilning af billede
BACK/NEXT Valg af billeder
V VOLUME
Konverterobjektiv
D
C:32:00
Justerer lydstyrken
Selvdiagnosticeringsdisplay
Selvudløser
C
Ramme for AFområdesøger
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
Antal billeder, der kan
optages
12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
Optage-/afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
26
+
Kryds til punktmåling
N
Afspilning
Afspilningslinje
Histogram
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet
Batterilevetid og antallet af billeder, som du kan optage/vise
Tallene, der vises i de følgende tabeller, er
for et fuldt opladet batteri (medfølger), der
anvendes ved en omgivende temperatur på
25°C. De viste billedantal du kan optage/
vise er omtrentlige og giver mulighed for
udskiftning af "Memory Stick Duo" efter
behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de værdier, der vises i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
[ Ved optagelse af stillbilleder
Batteriets
levetid (min.)
Antal billeder
Til
Ca. 185
Ca. 370
Fra
Ca. 225
Ca. 450
Til
Ca. 175
Ca. 350
Fra
Ca. 215
Ca. 430
LCD-skærm
DSC-W130
DSC-W120/W125
• Optagelse i følgende situationer:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
– [AF-fkt.] er indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hver 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteriets levetid og antallet af billeder ændres
ikke uanset billedformatet.
[ Ved visning af stillbilleder
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
DSC-W130
Ca. 410
Ca. 8200
DSC-W120/W125
Ca. 400
Ca. 8000
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
[ Bemærkninger om
batterienheden
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med
gentaget brug.
• Batterilevetiden og det antal af billeder, som du
kan optage/vise, er nedsat under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken for LCD-baggrundslys er
indstillet til op.
– [AF-fkt.] er indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– Når funktionen Registrering af ansigter er
aktiveret.
DK
27
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for film
Antallet af stillbilleder og længden af film kan variere afhængigt af optageforholdene.
• Selvom kapaciteten på dit optagemedie er den samme som den i tabellen nedenfor, er det muligt at antallet
af stillbilleder eller længden på film kan afvige.
• Du kan vælge billedformaterne fra menuen (side 20, 21).
[ Det omtrentlige antal stillbilleder der kan optages
DSC-W130
Kapacitet
Størrelse
(Enheder: billeder)
Intern
hukommelse
Ca. 15 MB
"Memory Stick Duo" formateret med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
4
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2 (7M)
4
40
73
151
309
624
1236
2482
5M
6
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
10
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
48166
96
790
1428
2941
6013
12121
23983
16:9 (6M)
5
42
77
159
326
658
1303
2617
16:9 (2M)
16
133
238
490
1002
2020
3997
8027
DSC-W120/W125
Kapacitet
Størrelse
(Enheder: billeder)
Intern
hukommelse
Ca. 15 MB
"Memory Stick Duo" formateret med kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
7M
5
41
74
153
313
631
1249
2508
3:2 (6M)
5
41
74
153
313
631
1249
2508
3127
5M
6
51
92
191
390
787
1557
3M
10
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
96
790
1428
2941
6013
12121
23983
48166
16:9 (5M)
5
48
88
181
371
748
1480
2973
16:9 (2M)
16
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• De angivne antal billeder forudsætter at [Opt.funkt.] er sat til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når et billede, som blev optaget med en tidligere Sony-model, afspilles på dette kamera, vises billedet
muligvis ikke i den faktiske billedstørrelse.
28
[ Den omtrentlige optagetid for film
Tallene i tabellen nedenfor viser den omtrentlige maksimale optagetid, der opnås ved at lægge
alle filmfilerne sammen. Du kan maksimalt optage kontinuerligt i cirka 10 minutter.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo" formateret med kameraet
Størrelse
Ca. 15 MB
128 MB
640(Fin)
–
–
4 GB
8 GB
0:02:50 0:06:00 0:12:30 0:25:10
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:49:50
1:40:20
2:59:50
6:01:10
640(Standard)
0:00:40
0:05:50 0:10:40 0:22:00 0:45:00 1:30:50
320
0:02:50
0:23:40 0:42:50 1:28:10 3:00:20 6:03:30 11:59:30 24:04:50
• Hvis filmstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], kan filmen kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet understøtter ikke HD-optagelser eller afspilninger af film.
DK
29
Fejlfinding
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, kan du finde flere
oplysninger i "Cyber-shot Håndbog".
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 19).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at
indholdet på den interne hukommelse samt musikfiler kan kontrolleres.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt så det skubber til udløsergrebet til batteriet (side 8).
Kan ikke tænde kameraet.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme
op.
• Indsæt batteriet korrekt (side 8).
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 7).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
• Brug en anbefalet batterienhed.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd kameraet igen (side 10).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
30
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at
rette angivelsen.
• Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 7).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (medfølger ikke). Anvend batteriopladeren
til at oplade batteriet.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 28). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 15).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du tager et stillbillede, skal du sætte funktionsvælgeren til en anden indstilling end
.
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du optager film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
•I
(Smiludløser)-tilstand tages der ikke noget billede medmindre der registreres et smil.
DK
Der vises lodrette striber, når du fotograferer et meget lyst motiv.
• Der er opstået udtværing, og der ses hvide, sorte, røde, violette eller andre striber på billedet.
Dette er ikke en fejl.
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(Afspil) (side 15).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne har været bearbejdet
vha. en computer, eller er blevet optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
• Afspilning er ikke mulig hvis Smiludløseren er i standby-tilstand. Forlad standby-tilstand ved
at trykke udløserknappen helt ned.
31
Forsigtig
[ Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. For at du undgår at
beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske
produkter som fx fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller
insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med ovennævnte
ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
32
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du optager, mens
der er fugt inde i objektivet, vil billederne ikke
blive klare.
[ Om det interne genopladelige
backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er opladet,
kan du stadig anvende kameraet, men så vil
datoen og klokkeslættet ikke blive angivet.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad
kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket
tilstand.
Specifikationer
Kamera
[Input- og outputstik]
[System]
Multistik: Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
Billedenhed:
DSC-W130
7,18 mm (1/2,5-type) farve-CCD, primært
farvefilter
DSC-W120/W125
7,20 mm (1/2,5-type) farve-CCD, primært
farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
DSC-W130
Ca. 8,3 megapixel
DSC-W120/W125
Ca. 7,4 megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
DSC-W130
Ca. 8,1 megapixel
DSC-W120/W125
Ca. 7,2 megapixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4×
zoomobjektiv
f = 5,35 – 21,4 mm (32 – 128 mm (svarende
til 35 mm film)) F2,8 (W) – F5,8 (T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (9 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, skarpt lys, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (Mono)
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzinterval (ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks) indstillet til Auto):
Ca. 0,2 til 3,9 m (W)/ca. 0,5 til 1,9 m (T)
[LCD-skærm]
LCD-panel: 6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 115 200 (480 × 240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Genopladelig batterienhed
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (medfølger ikke), 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under fotografering, LCD-skærm
til): 1,0 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål:
88,2 × 57,2 × 22,9 mm (B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt:
DSC-W130/W120
Ca. 156 g (inklusive NP-BG1 batteri, rem
osv.)
DSC-W125
Ca. 169 g (inklusive NP-BG1 batteri, rem
osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
DK
33
BC-CSGB/BC-CSGCbatterioplader
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSGC)/2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding: Jævnstrøm 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
34
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Cyber-shot" er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"Info LITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
35
36
DK
37
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in China
Download PDF

advertising