Sony | DSC-W180 | Sony DSC-W180 W180 Digitalt kompaktkamera Bruksanvisning

4-143-379-32(1)
Digitalt stillkamera
Digitalt stillbilledkamera
DSC-W180/W190
NO
Bruksanvisning ···························································
DK
Betjeningsvejledning ··········································
© 2009 Sony Corporation
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE FAREN
FOR BRANN ELLER
ELEKTRISK STØT, MÅ DU
FØLGE DISSE
INSTRUKSENE NØYE
Hvis formen på pluggen ikke passer til
strømuttaket, må du bruke en pluggadapter
som er riktig dimensjonert for strømuttaket.
2NO
Forsiktig
[ Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke,
forårsake brann eller til og med kjemiske
brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag
eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller
ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la
metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over
60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil
som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumionbatterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte Sonybatterilader eller en enhet som kan lade
batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende
type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
[ Batterilader
Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er
ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge
den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle
oppstå problemer under bruk av batteriladeren,
må du omgående bryte strømmen ved å trekke
støpselet ut av stikkontakten.
For kunder i Europa
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for
EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For all service eller garantisaker
vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de
separate service eller garantidokumentene.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
NO
3NO
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet
for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
4NO
Innhold
Om bruk av kameraet ............................................................................... 7
Komme i gang
....................................................................... 8
Kontrollere medfølgende tilbehør.............................................................. 8
Identifisere deler........................................................................................ 9
Lade batteriet .......................................................................................... 10
Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (selges separat).................... 12
Stille klokken............................................................................................ 14
Ta/vise bilder
........................................................................ 16
Ta bilder .................................................................................................. 16
Vise bilder................................................................................................ 17
Bruke opptaksfunksjoner
........................................................ 18
Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk (Smilutløser) ............................ 18
Fokusere på ansiktet til motivet (Ansiktsregistrering).............................. 19
Ta nærbilder (Makro)............................................................................... 20
Bruke selvutløseren ................................................................................. 20
Velge en blitsmodus................................................................................ 21
Endre skjermbildet .................................................................................. 21
Velge bildestørrelse som passer til bruken ............................................. 22
Bruk en opptaksmodus som passer til scenen (Scenevalg)................... 25
Ta opp film............................................................................................... 26
Bruke visningsfunksjonene
................................................... 28
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom)................................................ 28
Søke etter et bilde (Bildeindeks) ............................................................. 29
Vise en serie med stillbilder (Lysbildevisning) ........................................ 30
Slette bilder
...................................................................................... 31
Slette bilder ............................................................................................. 31
Slette alle bilder (Format) ........................................................................ 32
5NO
Koble til andre enheter .............................................................. 33
Vise bilder på en TV-skjerm..................................................................... 33
Skrive ut stillbilder.................................................................................... 34
Bruke kameraet med en datamaskin....................................................... 36
Endre kamerainnstillinger ....................................................... 40
Endre kameralyden.................................................................................. 40
Bruke MENU-elementene ........................................................................ 41
Bruke
(Innst.)-elementene ................................................................. 43
Annet
.................................................................................................... 45
Liste over ikoner som vises på skjermen................................................. 45
Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot") ..................... 47
Feilsøking................................................................................................. 48
Forholdsregler.......................................................................................... 50
Spesifikasjoner......................................................................................... 51
6NO
x Om bruk av kameraet
Internminne og "Memory Stick
Duo"-backup
Om LCD-skjermen og linsen
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen
lyser. Da kan nemlig data i internminnet eller
"Memory Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta
en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.
ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99% av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, vil
objektivet kanskje slutte å bevege seg. Sett
inn et oppladet batteri og slå på kameraet
igjen.
Om opptak/avspilling
• Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre
•
•
•
•
•
•
•
•
et prøveopptak for å forvisse deg om at
kameraet virker som det skal.
Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig
eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 50)
før du begynner å bruke dette kameraet.
Unngå at kameraet kommer i kontakt med
vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet,
kan det slutte å virke som det skal. I enkelte
tilfeller vil kameraet ikke kunne repareres.
Ikke rett kameraet mot solen eller andre
sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å
slutte å virke som det skal.
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så
fall vil kameraet kanskje ikke ta opp eller
spille av bilder på riktig måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet,
må denne fjernes før du bruker kameraet
(side 50).
Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan
medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke
kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene
bli ubrukelige, eller bildedata kan bli
ødelagt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som
vil gi dårligere blitsstyrke.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet ditt kan bli varmt som
følge av kontinuerlig bruk, men det er ikke en
funksjonsfeil.
Om vern mot overoppheting
Hvis kameraet eller batteriet har feil
temperatur, kan strømmen bli slått av for å
beskytte kameraet.
En melding vises på LCD-skjermen før
kameraet slås av.
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet samsvarer med den
universelle standarden DCF (Design rule for
Camera File system), som ble etablert av
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne
spille av bilder som er tatt opp eller redigert
med annet utstyr, eller at annet utstyr vil
kunne spille av bilder som er tatt med
kameraet.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan
stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Ingen erstatning for ødelagt
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil, tap
av eller skade på innspilt innhold som følge av
funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene
e.l.
7NO
Komme i gang
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSKA (1)
• Håndleddsrem (1)
• CD-ROM (1)
• Nettledning (1)
Komme i gang
(ikke inkludert i USA og Canada)
– Cyber-shot-programvare
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cybershot"
• Bruksanvisning (denne instruksjonsboken)
(1)
x Bruke håndleddsremmen
• Oppladbar batteripakke NP-BK1 (1)
Håndleddsremmen er forhåndsinnstilt fra
fabrikken.
Fest remmen og stikk hånden din gjennom
løkken for å hindre at kameraet faller ned og
blir ødelagt.
• Dedikert USB-kabel (1)
Krok
• Dedikert A/V-kabel (1)
8NO
Identifisere deler
A Lukkerknapp
B Blits
C Mikrofon
D ON/OFF (strømbryter)
Komme i gang
E ON/OFF (strømbryter) lampe
F Selvutløserlampe
G Linse
H LCD-skjerm
I MENU-knapp
J For opptak: W/T (zoomeknapp)
For visning: (Avspillingszoomknapp)/ (indeksknapp)
K Modusbryter
L DC IN-kontakt
• Tilkobling av kameraet til-
vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges
separat) vil ikke føre til at batteriet lades.
Bruk en batterilader til å lade batteriet.
(USB)·A/V OUT-terminal
(side)
N Kontaktdeksel
O Krok for håndleddsrem
P For opptak:
(smilknapp)
For visning: (Slett)-knapp
Q Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z
Meny av: DISP/ / /
R Høyttaler
S Skruehull for stativ
M
• Bruk et stativ med en skrue som er
Bunn
kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke
feste kameraet skikkelig, og kameraet
kan ta skade.
T Batterideksel/"Memory Stick Duo"deksel
U Spor for innsetting av batteri
V Batteriutkaster
W "Memory Stick Duo"-spor
X Tilgangslampe
9NO
Lade batteriet
batteriet inn i
1 Sett
batteriladeren.
•
Du kan lade batteriet selv om det er
delvis oppladet.
Komme i gang
Batteri
batteriladeren
2 Koble
til stikkontakten.
•
Hvis du fortsetter å lade
batteriet i ca. én time etter at
CHARGE-lampen er slukket,
vil det vare noe lenger (full
ladning).
CHARGE-lampe
Tent: Lading pågår
Av: Lading fullført (normal
ladetid)
For kunder i USA og Canada
Støpsel
CHARGE-lampe
For kunder i andre land eller regioner enn
USA og Canada
Nettledning
CHARGE-lampe
ladesyklusen er avsluttet, må du koble
3 Når
batteriladeren fra stikkontakten.
10NO
x Ladetid
Tid til fullading
Normal ladetid
Ca. 300 min.
Ca. 240 min.
Merknader
• Tabellen over viser den tiden som trengs for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på
25°C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteriet fra
x Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ta stillbilder
Ca. 145
Ca. 290
Vise stillbilder
Ca. 240
Ca. 4800
Komme i gang
batteriladeren.
• Pass på å bruke et ekte Sony-batteri og en ekte Sony-batterilader.
Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Merk
• Batteritiden og antallet stillbilder kan variere med kamerainnstillingene.
zBruke kameraet i utlandet
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (selges
separat) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm,
50 Hz/60 Hz.
Ikke bruk en elektronisk transformator. Dette kan forårsake feil.
11NO
Sette inn batteriet/en "Memory Stick
Duo" (selges separat)
1 Åpne dekselet.
Komme i gang
inn "Memory Stick Duo"
2 Sett
(selges separat).
Hold "Memory Stick Duo" slik at
kontaktene vender mot objektivet, og sett
den inn til den glir på plass med et klikk.
3 Sett inn batteriet.
Sett inn batteriet mens du trykker på
spaken i pilens retning.
4 Lukk dekselet.
12NO
x "Memory Stick" du kan
bruke
x Når "Memory Stick Duo"
ikke er satt inn
"Memory Stick Duo"
Bildene lagres i kameraets interne minne
(ca. 12 MB).
For å kopiere bilder fra internminnet til
en "Memory Stick Duo" må du sette inn
"Memory Stick Duo" i kameraet, og
velge MENU t
(Innst.) t
["Memory Stick"-verktøy] t [Kopier].
x Ta ut batteriet
Batteriutkaster
"Memory Stick"
Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med
kameraet.
x Ta ut "Memory Stick Duo"
Tilgangslampe
Komme i gang
Du kan også bruke en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
med kameraet.
Nærmere informasjon om antallet bilder som
kan tas og hvor lenge du kan gjøre opptak,
finner du på sidene 24, 27. Andre typer
"Memory Stick" eller minnekort er ikke
kompatible med kameraet.
Skyv batteriutkasteren til side.
Pass på at du ikke mister
batteriet.
x Kontrollere den
gjenværende
batteriladningen
Det vises en batterinivåindikator øverst
til venstre på LCD-skjermen.
Pass på at tilgangslampen ikke
lyser, og skyv så inn "Memory
Stick Duo" én gang.
Høy
Lav
Merknader
Merk
• "Memory Stick Duo"/batteriet må aldri tas ut
mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade
dataene i "Memory Stick Duo"/internminnet.
• Det tar omtrent ett minutt før riktig
batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende
batterinivåindikatoren ikke er riktig.
• Batterikapasiteten reduseres med tiden og
med gjentatt bruk. Når driftstiden per
oppladning synker markant, må batteriet
skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke
bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av
automatisk (auto-AV-funksjon).
13NO
Stille klokken
på ON/OFF
1 Trykk
(strømbryteren).
Kameraet slår seg på.
• Det kan ta en liten stund før kameraet er
slått helt på og kan brukes.
Komme i gang
ON/OFF (strømbryter)
dato- og tidsformat
2 Velg
med v/V på
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
Kontrollknapp
Still inn tallverdien med v/V/b/B, og trykk deretter på
3 z.
•
Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
4 Velg [OK], og trykk deretter på z.
14NO
Merk
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
x Stille inn dato og klokkeslett igjen
Trykk på MENU-knappen, og velg deretter
(side 44).
(Innst.) t [Klokkeinnstillinger]
Komme i gang
15NO
Ta/vise bilder
Ta bilder
inn modusbryteren på
1 Still(stillbilde),
og trykk
deretter på ON/OFF
(strømbryteren).
For å ta opp film må du sette
modusvelgeren på
(film) (side 26).
Ta/vise bilder
ON/OFF
(strømbryter)
Modusbryter
kameraet
2 Hold
støtt, som vist.
W/T (zoomeknapp)
• Trykk på T-knappen for å
zoome inn, og på Wknappen for å zoome ut.
lukkerknappen
3 Trykk
halvveis ned for å
Lukkerknapp
fokusere.
Når bildet er i fokus, høres en
pipetone, og indikatoren z tennes.
• Den korteste opptaksavstanden er
ca. 5 cm (W)/40 cm (T) (fra
linsen).
4 Trykk lukkerknappen helt ned.
Bildet tas.
16NO
AE/AF-lås
Vise bilder
inn modusbryteren på
1 Still(avspilling).
Det siste bildet som er tatt, vises.
Ta/vise bilder
x Velge neste/forrige bilde
Velg et bilde med B (neste)/b (forrige) på
kontrollknappen.
Kontrollknapp
x Slette et bilde
1 Trykk på (Slett)-knappen.
2 Velg [Dette bildet] med b/B på
kontrollknappen, og trykk deretter på z.
x Gå tilbake til å ta bilder
Still inn modusbryteren på
(film).
(stillbilde) eller
x Slå av kameraet
Trykk på ON/OFF (strømbryteren).
Kontrollknapp
(Slett)-knapp
17NO
Bruke opptaksfunksjoner
Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk
(Smilutløser)
1 Still inn modusbryteren på
2 Trykk på (smilknappen).
(stillbilde).
(smilknappen)
på at et smil skal
3 Vent
registreres.
Når smilnivået overskrider punktet b på
indikatoren, tar kameraet bilder
automatisk. Når du trykker på
(smilknappen) igjen, slås smilutløseren
av.
• Selv om du trykker på lukkerknappen
mens smilutløseren er aktivert, tar
kameraet bildet og går deretter tilbake til
smilutløsermodus.
Ansiktsregistreringsramme
Smilfølsomhetsindikator
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
1 Ikke dekk øynene med panneluggen.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran
kameraet og beveg deg minst mulig
opp og ned.
Registreringshyppigheten er høyere
når øynene er smalere enn vanlig.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er
enklere å registrere smilet når tennene
synes.
18NO
Fokusere på ansiktet til motivet
(Ansiktsregistrering)
Kameraet registrerer ansiktet til motivet og fokuserer på det. Du kan velge hvilken av
personene i motivet som skal prioriteres når du fokuserer.
1 Trykk på MENU-knappen.
MENU-knapp
(Ansiktsregistrering)
2 Velg
med v/V/b/B på
(Auto): Velger automatisk et prioritert
ansikt og fokuserer på dette.
(Av): Bruker ikke ansiktsregistrering.
Bruke opptaksfunksjoner
kontrollknappen t ønsket
modus t z.
19NO
Ta nærbilder (Makro)
Du kan ta ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster.
gjentatte ganger på
1 Trykk
(Makro) på kontrollknappen for å
velge den ønskede modusen t z.
: Kameraet justerer automatisk fokus fra
motiver på lang avstand til motiver på kort
avstand.
Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen.
: Kameraet justerer fokus slik at nære motiver prioriteres.
Still inn Makro på ved opptak av nære motiver.
Bruke selvutløseren
gjentatte ganger på
1 Trykk
(Selvutl.) på kontrollknappen for
å velge den ønskede modusen t
z.
: Uten bruk av selvutløser.
: Opptak begynner etter en forsinkelse på
10 sekunder. Bruk denne innstillingen hvis du selv vil være med på bildet. For å
avbryte må du trykke på
igjen.
: Opptak begynner etter en forsinkelse på to sekunder. Dette er for å unngå
uskarphet fordi kameraet ikke ble holdt støtt da lukkerknappen ble trykket.
på lukkerknappen.
2 Trykk
Selvutløserlampen blinker og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
20NO
Velge en blitsmodus
gjentatte ganger på (Blits)
1 Trykk
på kontrollknappen for å velge den
ønskede modusen t z.
: Blinker når lyset er utilstrekkelig, eller i
motlys.
: Blitsen kommer alltid på.
: Blitsen kommer alltid på. Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at
bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart. (Sakte synk)
: Blitsen virker ikke.
Merk
• Du kan ikke bruke blitsen ved opptak i seriemodus.
gjentatte ganger på DISP
1 Trykk
(skjermvisning) på kontrollknappen
for å velge den ønskede modusen.
Bruke opptaksfunksjoner
Endre skjermbildet
Indikatorer på: Setter lysstyrken på skjermen
til standardverdien og viser informasjonen.
Indikatorer på*: Øker lysstyrken på skjermen
og viser informasjonen.
Histogram på*: Øker lysstyrken på skjermen og fremstiller bildelysstyrken som
en kurve.
Indikatorer av*: Øker lysstyrken på skjermen og viser kun bilder.
* Lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset øker.
zHistogram- og lysstyrkeinnstillinger
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre.
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, må du oppjustere lysstyrken på skjermen. Under slike
forhold kan imidlertid batteristrømmen reduseres fortere.
21NO
Velge bildestørrelse som passer til bruken
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir
i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. Velg den
bildestørrelsen som passer med den måten du vil vise bildene dine på.
1 Trykk på MENU-knappen.
MENU-knapp
(Bildestørr.) med v/V/b/
2 BVelg
på kontrollknappen t ønsket
størrelse t z.
22NO
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
(4000×3000)
(kun DSC-W190)
For utskrifter med format på opptil A3+
Antall bilder
Skrive ut
Færre
Fin
(3648×2736)
(kun DSC-W180)
(3264×2448)
(kun DSC-W190)
For utskrifter med format på opptil A3
(2592×1944)
For utskrifter med format på opptil A4
(2048×1536)
For utskrifter med format på opptil L/2L
(640×480)
For e-postvedlegg
(4000×2672)
(kun DSC-W190)
Grov
Færre
Fin
For visning på en TV med høy oppløsning.
Færre
Fin
Flere
Grov
(3648×2056)
(kun DSC-W180)
(4000×2248)
(kun DSC-W190)
(3648×2056)
(kun DSC-W180)
(1920×1080)
Bruke opptaksfunksjoner
Flere
Bildeforhold 3:2, som for fotoutskrifter og
postkort
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
23NO
x Antall stillbilder som kan tas opp
DSC-W190
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
12 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
49
93
197
395
790
1600
3200
8M
3
72
140
288
580
1170
2350
4700
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
77200
VGA
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
3:2(11M)
2
49
93
197
395
790
1600
3200
16:9(9M)
3
66
130
262
533
1060
2150
4300
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
DSC-W180
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
12 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
77200
VGA
3800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
3:2(8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
16:9(7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
Merknader
• Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke
vises i den faktiske bildestørrelsen.
24NO
Bruk en opptaksmodus som passer til
scenen (Scenevalg)
1 Still inn modusbryteren på (stillbilde).
2 Trykk på MENU-knappen.
(Kamera) med v/V/b/B
3 Velg
på kontrollknappen t ønsket
scenevalg t z.
(Halvlysportrett): Tar
skarpe bilder av folk på
mørke steder, uten at den
nattlige atmosfæren går
tapt.
(Halvlys): Fotograferer
nattscener uten at den
nattlige atmosfæren går
tapt.
(Mykt snapshot): Tar
bilder med en mykere
atmosfære for portretter av
folk, blomsteropptak osv.
(Landskap): Tar bilder
med fokus på et motiv langt
unna.
Bruke opptaksfunksjoner
(Høy følsomhet): Tar
bilder uten blits, selv i svakt
lys.
(Strand): Fotograferer
scener ved sjøen med
enda tydeligere
gjengivelse av blåskjæret
i vannet.
(Snø): Fotograferer
snøscener enda tydeligere
i hvitt.
Merk
• Blitsen virker ikke i alle modi.
25NO
Ta opp film
inn modusbryteren på
1 Still(film),
og trykk deretter på
ON/OFF (strømbryteren).
ON/OFF (strømbryter)
2 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket.
3 Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å stoppe opptaket.
x Vise film
1 Still inn modusbryteren på
(avspilling) og trykk på B (neste)/b (forrige) på
kontrollknappen for å velge en film å vise.
2 Trykk på z.
26NO
Knapp
Avspillingsfunksjon
z
Pause
B
Hurtig foroverspoling
b
Hurtig bakoverspoling
V
Viser volumkontrollskjermbildet. Juster volumet med b/B.
x Maksimum opptakstid
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale
tiden for alle filmfiler. Bildestørrelsen er låst på 320 × 240.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet Internminne
Størrelse
320 × 240
Ca.
12 MB
0:00:20
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
5:35:00 11:18:00
Merknader
• Opptakstiden kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Den filmstørrelsen som kan tas opp, er på ca. 2 GB for hver fil. Hvis filstørrelsen når ca. 2 GB,
stopper kameraet opptaket automatisk.
• Kameraet støtter ikke HD-opptak eller -avspilling av film.
Bruke opptaksfunksjoner
27NO
Bruke visningsfunksjonene
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom)
inn modusbryteren på
1 Still(avspilling)
for å vise et
bilde, og trykk deretter på
knappen
(avspillingszoom).
Bildet forstørres til dobbel størrelse,
fra sentrum av bildet.
zoomeforstørrelsen og
2 Juster
plasseringen.
-knapp: Zoomer inn.
W-knappen på W/T (zoomeknappen):
Zoomer ut.
v/V/b/B på kontrollknappen: Justerer
posisjonen.
Viser det viste området av hele
bildet
28NO
Søke etter et bilde (Bildeindeks)
inn modusbryteren på
1 Still(avspilling)
for å vise et
bilde, og trykk deretter på
(indeksknappen).
•
Trykk på
(indeksknappen) igjen
for å vise en indeksskjerm med enda
flere bilder.
et bilde med v/V/b/B på
2 Velg
kontrollknappen.
•
Hvis du vil gå tilbake til
enkeltbildeskjermen, må du trykke på z.
Bruke visningsfunksjonene
29NO
Vise en serie med stillbilder
(Lysbildevisning)
inn modusbryteren på
1 Still(avspilling)
for å vise et
stillbilde, og trykk deretter på
MENU-knappen.
MENU-knapp
(Lysbildevisning) med
2 Velg
v/V på kontrollknappen, og
trykk deretter på z.
[Start] med v, og trykk deretter på z.
3 Velg
Lysbildevisningen starter.
•
30NO
For å avslutte lysbildevisningen, må du trykke på z.
Slette bilder
Slette bilder
inn modusbryteren på
1 Still(avspilling)
for å vise et bilde,
og trykk deretter på
knappen.
(Slett)-
(Slett)-knapp
Trykk på b/B på
2 kontrollknappen
for å velge den
ønskede innstillingen.
(Dette bildet): Du kan slette det bildet
som vises i øyeblikket.
MENU-knapp
(Flere bilder): Du kan velge og slette
flere bilder. Velg bildene, trykk på z, og
trykk deretter på MENU-knappen for å slette.
(Alt i denne mappen): Du kan slette alle bildene i den valgte mappen.
Slette bilder
31NO
Slette alle bilder (Format)
Du kan slette alle data lagret på "Memory Stick Duo" eller i internminnet. Hvis det er
satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data lagret på "Memory Stick Duo" bli slettet.
Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data i internminnet bli slettet.
1 Trykk på MENU-knappen.
MENU-knapp
Velg
(Innst.) med V på
2 kontrollknappen,
og trykk
deretter på z.
["Memory Stick"-verktøy] eller [Internt minneverktøy]
3 Velg
med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på [Format]
t z.
4 Velg [OK], og trykk deretter på z.
Merk
• Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder, og dataene kan
ikke gjenopprettes.
32NO
Koble til andre enheter
Vise bilder på en TV-skjerm
kameraet til TV-en med den dedikerte A/V-kabelen
1 Koble
(inkludert).
Til
(USB)·A/V OUT-terminalen
Til audio/videoinngangskontakter
Dedikert A/V-kabel
Merk
• [Video ut]-innstillingen settes til [NTSC]-modus i fabrikken, for at du skal få oppleve optimal
filmkvalitet. Hvis bildene ikke vises eller er urolige på TV-en din, bruker du kanskje en kun-PALTV. Forsøk å endre innstillingen av [Video ut] til [PAL] (side 43).
Koble til andre enheter
33NO
Skrive ut stillbilder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder på følgende måte.
Først må du stille inn kameraet slik at du aktiverer USB-tilkobling mellom kameraet og
skriveren.
kameraet til skriveren med den dedikerte USB-kabelen
1 Koble
(inkludert).
på kameraet og skriveren.
2 Slå
Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren
.
på MENU t
(Utskrift)
3 Trykk
med v/V på kontrollknappen t
z.
MENU-knapp
den ønskede modusen med v/V på kontrollknappen
4 Velg
z.
t
Dette bildet: Skriv ut det bildet som vises i øyeblikket.
Flere bilder: Trykk på b/B for å vise bildet, og deretter på z.
det ønskede innstillingselementet, og deretter [OK] t
5 Velg
z.
Bildet skrives ut.
Merk
• Hvis det ikke var mulig å koble til skriveren, må du stille inn [USB-tilk.] under
(Innst.) på
[PictBridge].
zSkrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning
eller et kopisenter. Kopier bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory Stick Duo"
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
Kopiere: Trykk på MENU t
(Innst.) t ["Memory Stick"-verktøy] t [Kopier] t [OK].
Nærmere informasjon får du av fotoforretningen eller kopisenteret ditt.
34NO
zDatostemple bilder
Dette kameraet er ikke utstyrt med en funksjon for datostempling av bilder. Årsaken til dette er
at vi vil forhindre at datoen skal kunne dupliseres under utskrift.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter:
Du kan be om at bilder blir skrevet ut med datostempel. Nærmere informasjon får du hos
fotoforretningen eller kopisenteret ditt.
Utskrift hjemme:
Koble til en PictBridge-kompatibel skriver og trykk på MENU-knappen, og still deretter inn
[Utskrift] t [Dato] på [Dato] eller [Dag og tid].
Datostemple bilder ved hjelp av PMB:
Med "PMB"-programvaren installert på en PC (side 37) kan du "stemple" datoen på et bilde. Du
bør imidlertid være oppmerksom på at når et bilde med datostempel skrives ut, kan datoen vises
dobbelt opp, avhengig av utskriftsinnstillingene. Nærmere informasjon om "PMB", se "PMB
Guide" (side 38).
Koble til andre enheter
35NO
Bruke kameraet med en datamaskin
x Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
Ved å utnytte programvaren "PMB" som er inkludert på en CD-ROM (inkludert), kan du
glede deg over bildene som aldri før.
I tillegg til de funksjonene som er listet opp nedenfor, er det enda flere funksjoner som
vil være til glede for deg. Du finner mer informasjon på "PMB Guide" (side 38).
Importer til
datamaskin
Kalender
Medietjeneste
Vise bilder i en
kalender.
Laste opp bildet til
medietjenesten.
Skriv ut
CD/DVD
Skrive ut bilder med
datostempler.
Oppretter en dataplate
med en CD-brenner eller
DVD-brenner.
Eksporter til
kamera
Eksportere bilder til en
"Memory Stick Duo" og vise
dem.
Merk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-datamaskiner.
36NO
x Trinn 1: Installere "PMB" (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert) med følgende prosedyre.
• Logg deg på som administrator.
1 Kontroller datamaskinmiljøet ditt.
Anbefalt miljø for bruk av "PMB"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 500 MHz eller raskere (Anbefalt:
Intel Pentium III 800 MHz eller raskere)
Minne: 256 MB eller mer (Anbefalt: 512 MB eller mer)
Harddisk (Nødvendig diskplass for installering): ca. 500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768 punkter eller mer
Videominne: 32 MB eller mer (Anbefalt: 64 MB eller mer)
*1 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
*2 Starter (Edition) støttes ikke.
på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
2 Slå
CD-ROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
på [Install] (Installer).
3 Klikk
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
Koble til andre enheter
4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
5 Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
37NO
x Trinn 2: Importere bilder til datamaskinen din med "PMB"
et fullt ladet batteri inn i kameraet, og trykk deretter på
1 Sett
ON/OFF (strømbryteren).
kameraet til datamaskinen din.
2 Koble
"Kobler til…" vises på skjermen på kameraet.
2 Til
(USB)·A/V OUT-terminalen
1 Til en USB-kontakt
Dedikert USB-kabel
•
vises på skjermen under kommunikasjonsøkten. Ikke bruk datamaskinen mens
indikatoren vises. Når indikatoren forandres til
, kan du begynne å bruke
datamaskinen igjen.
på [Import]-knappen.
3 Klikk
Du finner mer informasjon på "PMB Guide".
x Trinn 3: Vise "PMB Guide"
1
Dobbeltklikk på
(PMB Guide)ikonet på skrivebordet.
•
For å åpne "PMB Guide" fra startmenyen:
Klikk på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Hjelp) t [PMB Guide].
Merknader
• Ikke koble den dedikerte USB-kabelen fra kameraet mens kameraet brukes, eller mens
"Tilgang…" vises på skjermen til kameraet. Dette kan ødelegge dataene.
• Når du bruker et batteri med lite strøm igjen, vil du kanskje ikke kunne overføre data, eller dataene
kan bli ødelagt. Det anbefales å bruke vekselstrømadapteren (selges separat).
38NO
x Bruke kameraet med en Macintosh-datamaskin
Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen din. "PMB" er imidlertid ikke
kompatibel.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til
kameraet.
Anbefalt miljø for import av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Koble til andre enheter
39NO
Endre kamerainnstillinger
Endre kameralyden
Du kan stille inn den lyden du hører når du bruker kameraet.
1 Trykk på MENU-knappen.
MENU-knapp
(Innst.) med V på
2 Velg
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
Velg [Hovedinnstillinger] med v/V
3 trykk
deretter på [Pip] t z.
på kontrollknappen, og
den ønskede modusen med v/V på kontrollknappen t
4 Velg
z.
Lukker: Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På: Pipingen/lyden av lukkerknappen høres når du trykker på kontroll-/
lukkerknappen.
Av: Pipe-/lukkerlyden er slått av.
40NO
Bruke MENU-elementene
Viser tilgjengelige funksjoner for enkel innstilling når kameraet er i opptaks- eller
avspillingsmodus. Kun de elementene som er tilgjengelige i hver modus vises på
skjermen.
Velg
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t [Initialiser] for å initialisere innstillingene
til standardinnstillingen.
på MENU-knappen for å
1 Trykk
vise menyskjermbildet.
MENU-knapp
det ønskede
2 Velg
menyelementet med v/V/b/B
på kontrollknappen. Under
avspilling må du bekrefte ved å
trykke på z.
3 Trykk på MENU-knappen for å slå av menyskjermbildet.
x MENU i opptaksmodus
Element
Beskrivelse
Kamera
Stiller inn kameramodus.
(
Program Auto/
Høy følsomhet/
Landskap/
Halvlysportrett/ Halvlys/
Stiller inn bildestørrelsen.
DSC-W190 (
DSC-W180 (
/
/
/
/
/
/
/
/
SteadyShot
Velger bildestabiliseringsmodus.
REC-modus
Velger kontinuerlig opptaksmetode.
EV
Justerer eksponeringen manuelt.
(
(
Av/
Normal/
Auto)
Serie)
/
/
/
/
/
)
)
Endre kamerainnstillinger
Bildestørr.
Autojustering/
Mykt snapshot/
Strand/ Snø)
(–2,0 EV til +2,0 EV)
ISO
Velger en lysfølsomhet.
(Auto/ISO 100 til ISO 3200)
41NO
Element
Beskrivelse
Hvitbalanse
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene.
(
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blits)
Overskyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Hvitglødende/
Fokus
Skifter fokuseringsmetode.
Målemodus
Stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å gi riktig
eksponering.
(
Multi-AF/
(
Smilfølsomhet
Multi/
Senter-AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
Senter/
Punkt)
Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering.
(
Lav/
Middels/
Høy)
Ansiktsregistrering
Stiller inn ansiktsregistrering.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne.
Fargemodus
Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter.
(
(
(
(
(Innst.)
)
Auto/
/
Av)
Standard/
Auto/
)
På/
Normal/
Av)
Bruntone/
S/HV)
Endrer kamerainnstillingene.
x MENU i visningsmodus
Element
Beskrivelse
(Lysbildevisning)
Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter.
(Retusjere)
Retusjerer stillbilder.
(
(Div. størrelser for
endring)
(Beskytt)
Trimme/
Rødøyekorreksjon)
Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken.
(
HDTV/
Blogg / E-postvedlegg)
Forhindrer utilsiktet sletting.
(
Dette bildet/
Flere bilder)
Legger til et utskriftsbestillingsmerke til det bildet du vil skrive ut, i en
"Memory Stick Duo".
(
Flere bilder)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
(Innst.)
42NO
Dette bildet/
(Utskrift)
Velger mappe for bildevisning.
Endrer innstillinger.
Bruke
(Innst.)-elementene
Du kan endre standardinnstillingene.
på MENU-knappen for å
1 Trykk
vise menyskjermbildet.
MENU-knapp
(Innst.) med V på
2 Velg
kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
det ønskede elementet med v/V/b/B, og trykk deretter
3 Velg
på z.
4 Trykk på MENU-knappen for å slå av innstillingsskjermbildet.
Element
Beskrivelse
Pip
Brukes til å velge eller slå av den lyden du hører når
du bruker kameraet.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av
kameraet til en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver ved hjelp av den dedikerte USBkabelen.
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TVfargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
Opptaksinnstillinger
Initialiser
Initialiserer innstillingene til standardinnstillingene.
Rutenettlinje
Denne stiller inn om rutenettlinjene skal vises på
skjermen eller ikke.
Digital zoom
Velger modusen digital zoom.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart
etter at det er tatt.
Endre kamerainnstillinger
Kategori
Hovedinnstillinger
43NO
44NO
Kategori
Element
Beskrivelse
"Memory Stick"verktøy
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i "Memory Stick Duo" for opptak
av bilder.
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
Kopier
Kopierer alle bilder i internminnet til "Memory Stick
Duo".
Internt
minneverktøy
Format
Formaterer internminnet.
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
Language Setting
Language Setting
Velger det språket som skal brukes i
menyelementene, advarslene og meldingene.
Annet
Liste over ikoner som vises på skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan endre skjermvisningen ved hjelp av DISP (skjermvisning) på kontrollknappen
(side 21).
Når du tar stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
/
vises bare på
•
•
DSC-W190.
vises bare på DSCW180.
Kameramodus (scenevalg)
Når du tar opp film
Kameramodus (program
Auto)
Hvitbalanse
Serie
Målemodus
Ansiktsregistrering
SteadyShot
Ved avspilling
Vibrasjonsvarsel
Smilfølsomhetsindikator
Annet
Zooming
Fargemodus
PictBridge kobler til
Beskytt
Utskriftsbestilling (DPOF)
VOL.
PMB-eksport
PictBridge kobler til
45NO
B
Indikator
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås
REC
Standby
Ta opp en film/Sett en film i
standby
ISO400
ISO-tall
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
0:12
Opptakstid (m:s)
Indikator for AFavstandssøkerramme
1.0 m
ISO 400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
D
Indikator
Trådkors for punktmåling
AF-avstandssøkerramme
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappefilnummer
2009 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiviser for
avspilling av bilde
bB BACK/NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
C
Betydning
REC-mappe
12
Antall bilder som kan tas
Opptaks-/avspillingsmedia
("Memory Stick Duo",
internminne)
00:00:15
Tilgjengelig opptakstid
Rødøyereduksjon
Blitsmodus
Blits lader
Avspillingsmappe
12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Skifte mappe
Målemodus
46NO
Betydning
Selvutløser
Halvmanuell verdi
Makro
Indikator
Betydning
Hvitbalanse
N
Avspilling
Avspillingsindikator
Histogram
vises når histogram•
displayet deaktiveres.
Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for
Cyber-shot")
"Brukerhåndbok for Cyber-shot", som følger med på CD-ROM-en (inkludert), beskriver
i detalj hvordan kameraet skal brukes. Slå opp i den for å få grundige instruksjoner om
kameraets mange funksjoner.
• Du trenger Adobe Reader for å kunne lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot". Hvis dette
ikke er installert på datamaskinen din, kan du laste det ned fra webområdet:
http://www.adobe.com/
x For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2
Klikk på "Cyber-shot Handbook".
3
Start "Brukerhåndbok for Cyber-shot" fra snarveisikonet på
skrivebordet.
"Videregående veiledning for Cyber-shot",
som inneholder informasjon om tilbehør for
kameraet, installeres samtidig.
x For Macintosh-brukere
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2
Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" fra
mappen [NO] til datamaskinen din.
3
Etter at kopieringen er fullført, må du dobbeltklikke på
"Handbook.pdf".
Annet
1
47NO
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller elementene nedenfor, og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF).
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 43).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Ved reparasjon av kameraer med internminnefunksjon inkludert, kan det hende data i
kameraet vil bli sjekket i den grad det er nødvendig for å verifisere og rette
feilsymptomene. Sony vil ikke kopiere eller lagre noen av disse dataene.
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å skyve på utløserspaken for batteriet (side 12).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 12).
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri (side 10).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis kameraet eller batteriet har feil temperatur, kan strømmen bli slått av for å beskytte
kameraet. I så fall vises en melding på LCD-skjermen før kameraet slås av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen (side 14).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
48NO
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Batteriet vil tømmes raskt og den faktiske, gjenværende strømmen på batteriet vil være lavere
enn det indikatoren viser, i følgende tilfeller:
– Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
– Hvis du bruker blitsen eller zoomen ofte.
– Hvis du slår kameraet på og av igjen mange ganger.
– Når du har stilt inn høyere lysstyrke i skjermen ved hjelp av DISP (skjermvisning).
• Batteriet er utladet. Sett inn det ladede batteriet (side 10).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke lade batteriet mens det sitter i kameraet.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren
(inkludert) til å lade batteriet.
Ladelampen CHARGE blinker mens batteriet lades.
• Ta ut og sett inn igjen batteriet, og forviss deg om at det er satt inn på riktig måte.
• Temperaturen kan gjøre det vanskelig å lade batteriet. Forsøk å lade batteriet igjen innenfor
riktig temperaturområde (10°C til 30°C).
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 24, 27). Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 31).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille inn modusbryteren på
• Still inn modusbryteren på
(film) når du tar opp film.
(stillbilde).
Hvite, svarte, røde, fiolette eller andre streker vises på bildet, eller bildet virker
rødlig.
• Dette fenomenet får det til å se ut som om motivet "henger igjen". Dette er ikke feil.
Vise bilder
• Still inn modusbryteren på
(avspilling) (side 17).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har
Annet
Kan ikke spille av bilder.
vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
49NO
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
•
•
•
•
I en bil som er parkert i solen kan
kamerahuset bli deformert, noe som kan føre
til at kameraet slutter å virke som det skal.
Dette kan også skje på liknende steder.
I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal.
På et sted som er utsatt for vuggende
bevegelser
I nærheten av sterke magnetfelt
På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller
støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til
å slutte å virke som det skal, og i enkelte
tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke
kan repareres.
Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt,
da dette kan føre til skader på kameraet.
Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (selges separat) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut
som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre
skade på overflaten eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av de
ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt
med gummi eller vinyl.
50NO
Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0°C og 40°C.
Fotografering på svært kalde eller varme
steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Merk at om du
forsøker å fotografere med kondens i linsen,
vil du ikke få klare bilder.
Om det interne, oppladbare
reservebatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og
klokken og andre innstillinger, uansett om
strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig
når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid
bare bruker kameraet i korte perioder, vil det
gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i
det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt
utladet. I så fall må du passe på å lade opp
dette oppladbare batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er
ladet, vil du fortsatt kunne bruke kameraet,
men dato og klokkeslett vil ikke bli angitt.
Lademetode for det interne, oppladbare
reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, og la så
kameraet ligge i 24 timer eller mer med
strømmen slått av.
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladbar batteripakke
NP-BK1, 3,6 V
AC-LS5 vekselstrømadapter (selges separat),
4,2 V
Strømforbruk (under opptak):
1,2 W
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål:
93,4 × 54,5 × 18,7 mm (B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt (inklusive NP-BK1-batteri og "Memory
Stick Duo"):
Ca. 140 g
Mikrofon: Monolyd
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Bildeenhet:
DSC-W190: 7,79 mm (1/2,3 type) fargeCCD, primærfargefilter
DSC-W180: 7,70 mm (1/2,3 type) fargeCCD, primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
DSC-W190: Ca. 12,4 megapiksler
DSC-W180: Ca. 10,3 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
DSC-W190: Ca. 12,1 megapiksler
DSC-W180: Ca. 10,1 megapiksler
Linse: 3× zoomlinse
f = 6,2 mm – 18,6 mm (35 mm – 105 mm
(35 mm filmekvivalent))
F3,1 (W) – F5,6 (T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (7 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, strålende, blits
Opptaksintervall for seriemodus:
Ca. 1 sekund
Filformat:
Stillbilder: Kompatibelt med JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline) og DPOF
Film: AVI (Motion JPEG)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 12 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) innstilt på Auto):
ca. 0,5 m til 3,0 m (W)/ca. 0,5 m til 1,5 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
(USB)·A/V OUT-terminal:
Videoutgang
Lydutgang (mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
LCD-panel:
6,7 cm (2,7 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
Annet
[LCD-skjerm]
51NO
BC-CSKA batterilader
Varemerker
Strømbehov: AC 100 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz,
2,3 W
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,30 A
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 70 g
• Følgende merker er varemerker for Sony
Corporation.
Oppladbar batteripakke NP-BK1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Merkespenning: DC 3,6 V
Maksimal ladestrøm: 1,4 A
Maksimal ladespenning: DC 4,2 V
Kapasitet:
Normal: 3,4 Wh (970 mAh)
Minimum: 3,3 Wh (930 mAh)
•
•
•
•
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
•
52NO
, "Cyber-shot", "Memory
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Adobe og Reader er enten varemerker eller
registrerte varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som
brukes i denne håndboken som regel
varemerker eller registrerte varemerker for
sine respektive utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes imidlertid ikke i
alle tilfeller i denne håndboken.
Stick",
Annet
53NO
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
-GEM DISSE
INSTRUKTIONER
FARE
LÆS OMHYGGELIGT
DISSE INSTRUKTIONER
FOR AT REDUCERE
RISIKOEN FOR BRAND
ELLER ELEKTRISK STØD
Hvis udformningen af stikket ikke passer til
stikkontakten, skal du anvende en
stikadapter med en udformning, der passer
til stikkontakten.
2DK
FORSIGTIG
[ Batteri
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og forårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
• Skil ikke enheden ad.
• Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød
eller belastning såsom at hamre på det, tabe det
eller træde på det.
• Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande
komme i kontakt med batteriterminalerne.
• Udsæt det ikke for høje temperaturer over
60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er
parkeret i solen.
• Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild.
• Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende
Lithium-Ion-batterier.
• Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte
Sony batterioplader eller en enhed, som kan
oplade batteriet.
• Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
• Hold batteriet tørt.
• Udskift kun batteriet med et batteri af samme
type eller en tilsvarende type, som anbefales af
Sony.
• Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
[ Batterioplader
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er
batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en
stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer
under brug af batteriopladeren, skal du straks
afbryde strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Til kunder i Europa
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
DK
3DK
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
4DK
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 7
Kom i gang
............................................................................... 8
Kontrol af det medfølgende tilbehør.......................................................... 8
Identifikation af kameraets dele ................................................................ 9
Opladning af batteriet ............................................................................. 10
Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (sælges separat).......... 12
Indstilling af uret ...................................................................................... 14
Optagelse/visning af billeder
............................ 16
Optagelse af billeder............................................................................... 16
Visning af billeder.................................................................................... 17
Brug af optagefunktioner
........................................................ 18
Automatisk registrering og optagelse af smil (Smiludløser).................... 18
Fokusering på motivets ansigt (Registrering af ansigter) ....................... 19
Optagelse af nærbilleder (Makro) ........................................................... 20
Brug af selvudløser ................................................................................. 20
Valg af en blitztilstand ............................................................................. 21
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 21
Valg af billedformat i henhold til brug ..................................................... 22
Brug af den optagetilstand der passer til motivet (Valg af motiv)........... 25
Optagelse af film ..................................................................................... 26
Brug af visningsfunktioner
..................................................... 28
Visning af et forstørret billede (Afspilningszoom).................................... 28
Søgning efter et billede (Billedindeks) .................................................... 28
Visning af en serie stillbilleder (Diasshow).............................................. 29
Sletning af billeder
....................................................................... 30
Sletning af billeder................................................................................... 30
Sletning af alle billeder (Format) ............................................................. 31
5DK
Tilslutning til andet udstyr ...................................................... 32
Visning af billeder på et tv ....................................................................... 32
Udskrivning af stillbilleder........................................................................ 32
Brug af kameraet med en computer........................................................ 34
Ændring af kameraindstillingerne
..................................... 38
Ændring af funktionslyde......................................................................... 38
Brug af MENU-punkterne ........................................................................ 39
Brug af
(Indstillinger)-punkterne........................................................ 41
Andet
.................................................................................................... 43
Liste over ikoner der vises på skærmen.................................................. 43
Lær mere om kameraet ("Cyber-shot Håndbog") .................................... 45
Fejlfinding ................................................................................................ 46
Forsigtig ................................................................................................... 48
Specifikationer ......................................................................................... 49
6DK
x Bemærkninger om brug af kameraet
Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick
Duo"
Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
Du skal ikke slukke kameraet, fjerne batteriet
eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen er tændt. Ellers kan det
medføre, at dataene i den interne hukommelse
eller "Memory Stick Duo" kan blive ødelagt.
Sørg for at oprette en sikkerhedskopi for at
beskytte dine data.
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af
alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen.
Disse prikker er et resultat af den normale
produktionsproces, og påvirker ikke
optagelsen.
• Når batteriniveauet bliver lavt, kan
bevægelsen af objektivet stoppe. Sæt et
opladet batteri i og tænd for kameraet igen.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du
•
•
•
•
•
•
•
•
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 48), før du
betjener kameraet.
Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis
der trænger vand ind i kameraet, kan det
medføre funktionsfejl. I visse tilfælde kan
kameraet ikke repareres.
Ret ikke kameraet mod solen eller andet
kraftigt lys. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af steder,
hvor der genereres stærke radiobølger eller
udsendes stråling. Ellers kan det medføre at
kameraet ikke kan optage eller afspille
billeder korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal den
fjernes, før kameraet bruges (side 48).
Du må ikke ryste kameraet eller slå på det.
Det kan medføre en funktionsfejl, og du vil
muligvis ikke kunne optage billeder.
Endvidere kan optagemediet blive ustabilt,
eller billeddataene kan blive ødelagt.
Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at
snavs på blitzens overflade giver
misfarvning eller sætter sig fast på blitzens
overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
Om kameraets temperatur
Kameraet og batteriet kan blive varmt under
fortsat brug, men det er ikke en funktionsfejl.
Om beskyttelse mod
overophedning
Afhængigt af kameraets og batteriets
temperatur kan strømmen muligvis automatisk
slås fra for at beskytte kameraet.
Der vises en meddelelse på LCD-skærmen,
inden strømmen slås fra.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr vil
kunne afspille billeder, der er optaget med
dette kamera.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Ingen kompensation for ødelagt
indhold eller optagefejl
Sony kan ikke kompensere for manglende
evne til at optage eller tab af optaget indhold
pga. funktionsfejl på kameraet eller
optagemediet osv.
7DK
Kom i gang
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSKA (1)
• Håndledsrem (1)
• CD-ROM (1)
• Netledning (1)
Kom i gang
(medfølger ikke i USA og Canada)
x Brug af håndledsremmen
Håndledsremmen påsættes på fabrikken.
• Genopladeligt batteri NP-BK1 (1)
• Dedikeret USB-kabel (1)
• Dedikeret A/V-kabel (1)
8DK
– Cyber-shot-software
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
Monter remmen og stik hånden igennem
løkken for at forhindre, at kameraet bliver
beskadiget, hvis det tabes.
Krog
Identifikation af kameraets dele
A Udløserknap
B Blitz
C Mikrofon
D ON/OFF (Strøm)-knap
Kom i gang
E ON/OFF (Strøm)-lampe
F Selvudløserlampe
G Objektiv
H LCD-skærm
I MENU-knap
J Ved optagelse: W/T (zoom)-knap
Ved visning: (Zoom ved
afspilning)-knap/ (Indeks)-knap
K Tilstandsvælger
L DC IN-stik
• Batteriet oplades ikke, selvom kameraet
sluttes til lysnetadapteren AC-LS5K
(sælges separat). Anvend en
batterioplader til opladning af batteriet.
(USB)·A/V OUT-terminal
(side)
N Stikdæksel
O Krog til håndledsrem
P Ved optagelse:
(Smil)-knap
Ved visning: (Slet)-knap
Q Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z
Menu fra: DISP/ / /
R Højttaler
S Stik til kamerastativ
M
• Anvend et stativ med en skrue, der er
Bund
mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du
ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der
kan opstå skade på kameraet.
T Dæksel til batteri/"Memory Stick
Duo"
U Åbning til batteriindsættelse
V Batteriudløser-mekanisme
W Åbning til "Memory Stick Duo"
X Aktivitetslampe
9DK
Opladning af batteriet
batteriet i
1 Indsæt
batteriopladeren.
•
Du kan foretage opladning af batteriet,
selvom det er delvist opladet.
Kom i gang
Batteri
2 Tilslut
batteriopladeren til en
stikkontakt i væggen.
•
For kunder i USA og Canada
Stik
Hvis du fortsætter med at
oplade batteriet i cirka en time
efter at CHARGE-lampen
slukker, holder opladningen en
lille smule længere (fuld
opladning).
CHARGE-indikator
Tændt: Oplader
Slukket: Opladning afsluttet
(normal opladning)
CHARGE-indikator
For kunder i andre lande/regioner end USA
og Canada
Netledning
CHARGE-indikator
opladningen er afsluttet, skal du frakoble
3 Når
batteriopladeren.
10DK
x Opladningstid
Fuld opladningstid
Normal opladningstid
Ca. 300 min.
Ca. 240 min.
Bemærkninger
• I tabellen ovenfor vises den tid, der behøves for at oplade et fuldstændigt opbrugt batteri ved en
x Batteritid og antallet af billeder du kan optage/vise
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Optagelse af stillbilleder
Ca. 145
Ca. 290
Visning af stillbilleder
Ca. 240
Ca. 4800
Kom i gang
temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og
omstændighederne.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen afbrydes fra stikkontakten i væggen, og batteriet
skal fjernes fra batteriopladeren.
• Sørg for at anvende batteriet eller den originale Sony batterioplader.
Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Bemærk
• Batteriets levetid og antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af
kameraindstillingerne.
zBrug af kameraet i udlandet
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren (sælges
separat) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V AC, 50 Hz/
60 Hz.
Du skal ikke bruge en elektronisk transformer (rejseomformer). Det kan forårsage en
funktionsfejl.
11DK
Indsættelse af batteriet/en "Memory
Stick Duo" (sælges separat)
1 Åbn dækslet.
Kom i gang
"Memory Stick Duo"
2 Indsæt
(sælges separat).
Indsæt "Memory Stick Duo" med
terminalsiden mod objektivet indtil den
klikker på plads.
3 Indsæt batteriet.
Indsæt batteriet, mens du trykker
batteriudløser-mekanismen i pilens
retning.
4 Luk dækslet.
12DK
x Anvendelig "Memory Stick"
"Memory Stick Duo"
Billederne gemmes i kameraets interne
hukommelse (cirka 12 MB).
For at kopiere billeder fra den interne
hukommelse til en "Memory Stick Duo"
skal du indsætte "Memory Stick Duo" i
kameraet, og derefter trykke på MENU
t
(Indstillinger) t ["Memory
Stick"-værktøj] t [Kopier].
x Sådan fjernes batteriet
Batteriudløser-mekanisme
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med
dette kamera.
x Sådan fjernes "Memory
Stick Duo"
Aktivitetslampe
Kom i gang
Du kan også bruge en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
med dette kamera.
For yderligere oplysninger om antallet af
billeder/tid, der kan optages, se side 24, 27.
Andre typer "Memory Stick" eller
hukommelseskort er ikke kompatible med
kameraet.
x Når der ikke er indsat en
"Memory Stick Duo"
Skub batteriudløser-mekanismen.
Pas på ikke at tabe batteriet.
x Kontrol af den resterende
batteriopladning
Der vises en indikator for resterende
opladning oppe til venstre på LCDskærmen.
Sørg for, at aktivitetslampen ikke
lyser, og tryk så "Memory Stick
Duo" ind én gang.
Høj
Lav
Bemærkninger
Bemærk
• Fjern aldrig "Memory Stick Duo"/batteri
mens aktivitetslampen er tændt. Dette kan
muligvis beskadige data i "Memory Stick
Duo"/den interne hukommelse.
• Det tager cirka et minut, før den korrekte
indikator for resterende opladning vises.
• Indikatoren for resterende opladning er
muligvis ikke korrekt under visse forhold.
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med
gentaget brug. Når driftstiden pr. opladning
forringes betydeligt, er det nødvendigt at
udskifte batteriet. Anskaf et nyt batteri.
• Hvis kameraet forbliver tændt, og du ikke
udfører betjeninger på kameraet i cirka tre
minutter, slukker kameraet automatisk
(automatisk strømbesparende funktion).
13DK
Indstilling af uret
på ON/OFF (Strøm)1 Tryk
knappen.
Kameraet tændes.
• Det kan tage tid, før kameraet tændes, og
betjening er mulig.
Kom i gang
ON/OFF (Strøm)-knap
visningsformatet for
2 Vælg
datoen og klokkeslættet
med v/V på
kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
Kontrolknap
den numeriske værdi med v/V/b/B, og tryk
3 Indstil
derefter på z.
•
14DK
Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
4 Vælg [OK], og tryk på z.
Bemærk
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på
CD-ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
x Indstilling af datoen og klokkeslættet igen
Tryk på MENU-knappen, og tryk derefter på
(side 42).
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur]
Kom i gang
15DK
Optagelse/visning af billeder
Optagelse af billeder
tilstandsvælgeren til
1 Indstil
(Stillbillede), og tryk
derefter på ON/OFF (Strøm)knappen.
For at optage film skal du indstille
tilstandsvælgeren til
(Film) (side 26).
Optagelse/visning af billeder
ON/OFF
(Strøm)-knap
Tilstandsvælger
kameraet
2 Hold
stille som vist på
W/T (zoom)-knap
illustrationen.
• Tryk på T-knappen for at
zoome ind, på W-knappen
for at zoome ud.
udløserknappen
3 Tryk
halvvejs ned for at
Udløserknap
fokusere.
Når billedet er fokuseret, lyder der
et bip, og z-indikatoren lyser.
• Den korteste optageafstand er
cirka 5 cm (W)/40 cm (T) (fra
objektivet).
4 Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet optages.
16DK
AE/AF-lås
Visning af billeder
tilstandsvælgeren til
1 Indstil
(Afspil).
Det sidst optagede billede vises.
Vælg et billede med B (næste)/b (forrige) på
kontrolknappen.
Kontrolknap
Optagelse/visning af billeder
x Valg af næste/forrige billede
x Sletning af et billede
1 Tryk på (Slet)-knappen.
2 Vælg [Dette bil.] med b/B på
kontrolknappen, og tryk derefter på z.
x Vend tilbage til optagelse af
billeder
Indstil tilstandsvælgeren til
eller
(Film).
(Stillbillede)
x Slukning af kameraet
Kontrolknap
(Slet)-knap
Tryk på ON/OFF (Strøm)-knappen.
17DK
Brug af optagefunktioner
Automatisk registrering og optagelse af smil
(Smiludløser)
1 Indstil tilstandsvælgeren til
2 Tryk på (Smil)-knappen.
(Stillbillede).
(Smil)-knap
mens der registreres et
3 Vent
smil.
Når smileniveauet overstiger b-punktet på
indikatoren, optager kameraet automatisk
billeder. Når du trykker på
(Smil)knappen igen, afsluttes Smiludløser.
• Selv hvis du trykker på udløserknappen
under brug af Smiludløser, optager
kameraet billedet og vender derefter
tilbage til Smiludløsertilstanden.
Registrering af ansigter-ramme
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
zTips til bedre optagelser af smil
1 Undlad at dække øjnene med
pandehåret.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod
kameraet og hold det så vandret som
muligt. Registreringsprocenten er
højere, når øjnene knibes sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund.
Smilet registreres nemmere, hvis man
kan se tænderne.
18DK
Fokusering på motivets ansigt (Registrering
af ansigter)
Kameraet registrerer motivets ansigt og fokuserer på det. Du kan vælge hvilket motiv,
der skal prioriteres ved fokuseringen.
1 Tryk på MENU-knappen.
MENU-knap
(Registrering af
2 Vælg
ansigter) med v/V/b/B på
(Auto): Vælger og fokuserer
automatisk på et prioriteret ansigt.
(Fra): Anvender ikke Registrering af
ansigter.
Brug af optagefunktioner
kontrolknappen t ønsket
tilstand t z.
19DK
Optagelse af nærbilleder (Makro)
Du kan optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og blomster.
flere gange på (Makro) på
1 Tryk
kontrolknappen for at vælge den
ønskede tilstand t z.
: Kameraet justerer automatisk fokus fra
fjerne motiver til nærbilleder.
Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand.
: Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres.
Slå Makro til ved optagelse af motiver på nært hold.
Brug af selvudløser
flere gange på (Selvudløser)
1 Tryk
på kontrolknappen for at vælge den
ønskede tilstand t z.
: Uden brug af selvudløser.
: Optagelse starter efter en forsinkelse på
10 sekunder. Brug denne indstilling hvis du selv
ønsker at optræde på billedet. Tryk igen på
for at annullere.
: Optagelse starter efter en forsinkelse på 2 sekunder. Dette er til at forhindre
slør på grund af bevægelse, når udløserknappen trykkes ned.
på udløserknappen.
2 Tryk
Selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
20DK
Valg af en blitztilstand
flere gange på (Blitz) på
1 Tryk
kontrolknappen for at vælge den
ønskede tilstand t z.
: Udløses, når der ikke er tilstrækkeligt
med lys eller modlys.
: Blitzen udløses altid.
: Blitzen udløses altid. Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så
der optages et klart billede af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset. (Langsom
synkro)
: Blitzen udløses ikke.
Bemærk
Ændring af skærmdisplayet
flere gange på DISP
1 Tryk
(skærmbillede) på kontrolknappen
for at vælge den ønskede tilstand.
Brug af optagefunktioner
• Du kan ikke anvende blitz under serieoptagelse.
Indikatorer til: Indstiller skærmen til standard
lysstyrke og viser informationen.
Indikatorer til*: Gør skærmen lysere og viser
informationen.
Histogram til*: Gør skærmen lysere og viser en graf over billedlysstyrken.
Indikatorer fra*: Gør skærmen lysere og viser kun billeder.
* Lysstyrken for LCD-baggrundslyset forstærkes.
zHistogram- og lysstyrkeindstillinger
Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer et lyst billede,
når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
• Hvis du viser billeder udenfor under lyse forhold, skal du sætte lysstyrken på skærmen op. Men
batteriets styrke aftager muligvis hurtigere under sådanne forhold.
21DK
Valg af billedformat i henhold til brug
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et
stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. Vælg det
billedformat der svarer til den måde, du ønsker at se dine billeder på.
1 Tryk på MENU-knappen.
MENU-knap
Vælg
(Billedformat) med v/V/
2 b/B
på kontrolknappen t
ønsket format t z.
22DK
Billedformat
Retningslinjer for brug
(4000×3000)
(kun DSC-W190)
Til udskrifter op til A3+ format
Antal
billeder
Udskrivning
Færre
Fin
(3648×2736)
(kun DSC-W180)
(3264×2448)
(kun DSC-W190)
Til udskrifter op til A3 format
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4 format
(2048×1536)
Til udskrifter op til L/2L format
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
(4000×2672)
(kun DSC-W190)
Grov
Færre
Fin
Til visning på et højopløsnings-tv.
Færre
Fin
Flere
Grov
(3648×2056)
(kun DSC-W180)
(4000×2248)
(kun DSC-W190)
(3648×2056)
(kun DSC-W180)
(1920×1080)
Brug af optagefunktioner
Flere
Bredde-højde-forholdet 3:2 svarer til
almindelige fotos og postkort
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis
blive skåret væk.
23DK
x Antal stillbilleder der kan optages
DSC-W190
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
Intern
hukommelse
Ca.
12 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
12M
2
49
93
197
395
790
1600
3200
8M
3
72
140
288
580
1170
2350
4700
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
77200
VGA
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
3:2(11M)
2
49
93
197
395
790
1600
3200
16:9(9M)
3
66
130
262
533
1060
2150
4300
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
DSC-W180
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
Intern
hukommelse
Ca.
12 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
2
58
115
230
470
940
1900
5M
4
90
170
350
710
1420
2900
5850
3M
7
148
293
600
1200
2400
4850
9800
77200
VGA
3800
60
1200
2360
4800
9650
19300
38600
3:2(8M)
2
58
115
230
470
940
1900
3800
16:9(7M)
3
75
150
300
600
1200
2450
5000
16:9(2M)
11
230
450
900
1800
3700
7500
15000
Bemærkninger
• Antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet kamera, vises billedet
muligvis ikke i det rigtige billedformat.
24DK
Brug af den optagetilstand der passer til
motivet (Valg af motiv)
1 Indstil tilstandsvælgeren til (Stillbillede).
2 Tryk på MENU-knappen.
(Kamera) med v/V/b/B
3 Vælg
på kontrolknappen t det
ønskede Valg af motiv t z.
(Tusmørke portræt):
Optager skarpe billeder af
personer i mørke omgivelser
uden at miste den natlige
atmosfære.
(Tusmørke): Optager
nattesekvenser uden at
miste den natlige
atmosfære.
(Blødt snap): Optager
billeder med en blødere
atmosfære til portrætter af
personer, blomster osv.
(Landskab): Optager
med fokus på et fjernt motiv.
Brug af optagefunktioner
(Høj følsomhed):
Optager billeder uden blitz
selv ved lav belysning.
(Strand): Optager
sekvenser af strand- eller
søbredder, hvor det blå
vand gengives mere
levende.
(Sne): Optager hvide
snesekvenser mere klart.
Bemærk
• Blitzen udløses ikke i visse tilstande.
25DK
Optagelse af film
tilstandsvælgeren
1 Indstil
til
(Film), og tryk
derefter på ON/OFF
(Strøm)-knappen.
ON/OFF (Strøm)-knap
2 Tryk udløserknappen helt ned for at starte med at optage.
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
x Visning af film
1 Indstil tilstandsvælgeren til
(Afspil) og tryk på B (næste)/b (forrige) på
kontrolknappen for at vælge den film, du ønsker at se.
2 Tryk på z.
26DK
Knap
Afspilningsfunktion
z
Pause
B
Hurtigt fremad
b
Hurtigt tilbage
V
Viser skærmen til indstilling af lydstyrke. Juster lydstyrken med b/B.
x Maksimal optagetid
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle
filmfiler. Billedformatet er fastsat til 320 × 240.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet Intern
hukommelse
Størrelse
320 × 240
Ca.
12 MB
0:00:20
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
0:10:10
0:20:20
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
0:41:20
1:23:40
2:45:00
5:35:00 11:18:00
Bemærkninger
• Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Der kan optages film med en filstørrelse på op til cirka 2 GB pr. fil. Hvis filstørrelsen når op på
cirka 2 GB, stopper kameraet automatisk med at optage.
• Kameraet understøtter ikke HD-optagelser eller afspilninger af film.
Brug af optagefunktioner
27DK
Brug af visningsfunktioner
Visning af et forstørret billede
(Afspilningszoom)
tilstandsvælgeren på
1 Indstil
(Afspil) for at få vist et
billede, og tryk derefter på
(Afspilningszoom)knappen.
Billedet forstørres op til dobbelt
størrelse, centreret omkring billedets
midtpunkt.
zoomgraden og
2 Juster
positionen.
-knap: Zoomer ind.
W-knappen på W/T (Zoom)-knappen:
Zoomer ud.
v/V/b/B på kontrolknappen: Justerer
positionen.
Viser det viste område af hele
billedet
Søgning efter et billede (Billedindeks)
tilstandsvælgeren på
1 Indstil
(Afspil) for at få vist et
billede, og tryk derefter på
(Indeks)-knappen.
•
Tryk på
(Indeks)-knappen igen
for at vise en indeksskærm med
endnu flere billeder.
Vælg et billede med v/V/b/B på
2 kontrolknappen.
•
28DK
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen
med et enkelt billede.
Visning af en serie stillbilleder (Diasshow)
tilstandsvælgeren på
1 Indstil
(Afspil) for at få vist et stillbillede, og
tryk derefter på MENU-knappen.
MENU-knap
(Diasshow) med v/V
2 Vælg
på kontrolknappen, og tryk
derefter på z.
[Start] med v, og tryk derefter på z.
3 Vælg
Diasshowet begynder.
•
Tryk på z for at afslutte diasshowet.
Brug af visningsfunktioner
29DK
Sletning af billeder
Sletning af billeder
tilstandsvælgeren på
1 Indstil
(Afspil) for at få vist et billede, og
tryk derefter på
(Slet)-knappen.
(Slet)-knap
på b/B på kontrolknappen
2 Tryk
for at vælge den ønskede
indstilling.
(Dette bil.): Du kan slette det aktuelt
viste billede.
MENU-knap
(Flere billeder): Du kan vælge og
slette flere billeder. Vælg billederne, tryk på
z, og tryk derefter på MENU-knappen for at slette.
(Alle i denne mappe): Du kan slette alle billederne i den valgte mappe.
30DK
Sletning af alle billeder (Format)
Du kan slette alle data, der er gemt på "Memory Stick Duo" eller i den interne
hukommelse. Hvis der indsat en "Memory Stick Duo", slettes alle data på "Memory
Stick Duo". Hvis der ikke er indsat nogen "Memory Stick Duo", slettes alle de data, der
er gemt på den interne hukommelse.
1 Tryk på MENU-knappen.
MENU-knap
(Indstillinger) with V på
2 Vælg
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
["Memory Stick"-værktøj] eller [Internt huk.værktøj] med
3 Vælg
v/V på kontrolknappen, og tryk derefter på [Format] t z.
Bemærk
• Ved formatering slettes alle data, inklusive beskyttede billeder, og dataene kan ikke gendannes.
Sletning af billeder
4 Vælg [OK], og tryk på z.
31DK
Tilslutning til andet udstyr
Visning af billeder på et tv
kameraet til tv’et med det dedikerede A/V-kabel
1 Tilslut
(medfølger).
Til
(USB)·A/V OUTterminalen
Til lyd-/videoindgangsstik
Dedikeret A/V-kabel
Bemærk
• [Video ud]-indstillingen er fra fabrikken sat til [NTSC]-tilstand, for at du kan få den bedst mulige
filmkvalitet. Hvis der ikke vises nogen billeder på tv’et, eller hvis de ryster, anvender du muligvis
et tv, der kun kan vise PAL. Prøv at skifte [Video ud]-indstillingen til [PAL] (side 41).
Udskrivning af stillbilleder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder ved hjælp af
følgende procedure.
Indstil først kameraet til at aktivere USB-forbindelse mellem kameraet og printeren.
kameraet til printeren med det dedikerede USB-kabel
1 Tilslut
(medfølger).
kameraet og printeren.
2 Tænd
Når forbindelsen er oprettet, vises
-indikatoren.
på MENU t
(Udskriv)
3 Tryk
med v/V på kontrolknappen t
z.
MENU-knap
32DK
den ønskede tilstand med v/V på kontrolknappen
4 Vælg
Dette bil.: Udskriv det aktuelt viste billede.
t
z.
Flere billeder: Tryk på b/B for at vise billedet, og derefter på z.
det ønskede indstillingspunkt og derefter [OK] t z.
5 Vælg
Billedet udskrives.
Bemærk
• Hvis det var umuligt at oprette forbindelse til printeren, skal du sørge for at indstille [USB-tilslut]
under
(Indstillinger) til [PictBridge].
zUdskrivning i en fotoforretning
Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Kopier billederne til en "Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick Duo"
med til fotoforretningen.
Sådan foretages kopiering: Tryk på MENU t
(Indstillinger) t ["Memory Stick"-værktøj]
t [Kopier] t [OK].
Forhør dig i din fotoforretning angående yderligere oplysninger.
zSådan sættes datoer på billeder
Dette kamera indeholder ikke nogen funktion til indsætning af datoen på et billede. Årsagen til
dette er for at forhindre, at datoen duplikeres under udskrivning.
Udskrivning i hjemmet:
Tilslut kameraet til en PictBridge-kompatibel printer og tryk på MENU-knappen, indstil derefter
[Udskriv] t [Dato] til [Dato] eller [Dato&tid].
Indsætning af datoer på billeder med PMB:
Med den medfølgende "PMB"-software installeret på en pc (side 35) kan du indsætte datoen
direkte på et billede. Men bemærk, at når billeder med indsatte datoer skrives ud, duplikeres
datoen eventuelt afhængigt af udskriftsindstillingerne. Se "PMB" angående yderligere
oplysninger om "PMB Guide" (side 36).
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning i en fotoforretning:
Du kan bede om at få billeder udskrevet med en dato sat på. Forhør dig i en fotoforretning
angående yderligere oplysninger.
33DK
Brug af kameraet med en computer
x Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
Du kan få endnu mere glæde af dine optagede billeder ved at gøre brug af softwaren, og
"PMB" er indeholdt på en CD-ROM (medfølger).
Der er flere funktioner, du kan anvende til at få glæde af dine billeder med, end dem der
er opremset nedenfor. Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger (side 36).
Importer til
computer
Kalender
Medietjeneste
Visning af billeder på
en kalender.
Overførsel af billedet til
medietjenesten.
Udskrivning
CD/DVD
Udskrivning af
datostemplede
billeder.
Oprettelse af en datadisk
ved hjælp af en CD- eller
DVD-brænder.
Eksporter til
kamera
Eksport af billeder til en
"Memory Stick Duo" og visning
af dem.
Bemærk
• "PMB" er ikke kompatibel med Macintosh-computere.
34DK
x Trin 1: Installering af "PMB" (medfølger)
Udfør nedenstående procedure for at installere softwaren (medfølger).
• Log på som Administrator.
1 Kontroller dit computermiljø.
Anbefalet miljø for anvendelse af "PMB"
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller hurtigere (Anbefalet: Intel Pentium III
800 MHz eller hurtigere)
Hukommelse: 256 MB eller mere (Anbefalet: 512 MB eller mere)
Harddisk (Nødvendig diskplads til installationen): Cirka 500 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller mere
Videohukommelse: 32 MB eller mere (Anbefalet: 64 MB eller mere)
*1 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
*2 Starter (Edition) er ikke understøttet.
for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CD2 Tænd
ROM-drevet.
Installationsmenuen vises.
på [Install] (Installer).
3 Klik
Skærmbilledet "Choose Setup Language"
(Vælg installationssprog) vises.
5 Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
Tilslutning til andet udstyr
instruktionerne på skærmen for at fuldføre
4 Følg
installationen.
35DK
x Trin 2: Import af billeder til din computer vha. "PMB"
et fuldt opladet batteri i kameraet, og tryk derefter på
1 Indsæt
ON/OFF (Strøm)-knappen.
kameraet til computeren.
2 Tilslut
"Opretter forbindelse…" vises på kameraets skærm.
2 Til
(USB)·A/V OUT-terminalen
1 Til et USB-jackstik
Dedikeret USB-kabel
•
vises på skærmen under kommunikationen. Betjen ikke computeren mens indikatoren
vises. Når indikatoren skifter til
, kan du begynde at bruge computeren igen.
på [Import] (Importer)-knappen.
3 Klik
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
x Trin 3: Visning af "PMB Guide"
1
Dobbeltklik på
(PMB Guide)ikonet på skrivebordet.
•
For at starte "PMB Guide" fra startmenuen:
Klik på [Start] t [All Programs] (Alle
programmer) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
Bemærkninger
• Fjern ikke det dedikerede USB-kabel fra kameraet, mens kameraet arbejder, eller mens der står
"Adgang…" på kameraets skærm. Det kan muligvis ødelægge dataene.
• Når du anvender et batteri med en lille resterende opladning, er du muligvis ikke i stand til at
overføre dataene, eller dataene kan muligvis blive ødelagt. Det anbefales, at du anvender
lysnetadapteren (sælges separat).
36DK
x Brug af kameraet med din Macintosh computer
Du kan kopiere billeder til Macintosh-computeren. Men "PMB" er ikke kompatibel.
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø for import af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-jackstik: Medfølger som standard
Tilslutning til andet udstyr
37DK
Ændring af kameraindstillingerne
Ændring af funktionslyde
Du kan indstille den lyd, der afgives, når du anvender kameraet.
1 Tryk på MENU-knappen.
MENU-knap
Vælg
(Indstillinger) med V på
2 kontrolknappen,
og tryk derefter
på z.
Vælg [Primære indstill.] med v/V på kontrolknappen, og tryk
3 derefter
på [Bip] t z.
den ønskede tilstand med v/V på kontrolknappen t
4 Vælg
z.
Lukker: Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til: Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrol-/udløserknappen.
Fra: Slår bip/lukkerlyden fra.
38DK
Brug af MENU-punkterne
Viser de funktioner der er til rådighed for nem indstilling, når kameraet er i optage- eller
afspilningstilstand. Det er kun de punkter, der er til rådighed for hver tilstand, der vises
på skærmen.
Vælg
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t [Initialiser] for at initialisere
indstillingerne til standardindstillingen.
på MENU-knappen for at vise
1 Tryk
Menuskærmen.
MENU-knap
det ønskede menupunkt
2 Vælg
med v/V/b/B på
kontrolknappen. Bekræft ved at
trykke på z under afspilning.
3 Tryk på MENU-knappen for at slå Menuskærmen fra.
x MENU i optagetilstand
Menupunkt
Beskrivelse
Kamera
Indstiller kameratilstanden.
(
Indstiller billedformatet.
DSC-W190 (
DSC-W180 (
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
Opt.funkt.
Vælger den kontinuerlige optagemetode.
(
(
Fra/
Normal/
Auto)
Serieoptagelse)
EV
Justerer manuelt eksponeringen.
ISO
Vælger lysfølsomheden.
(–2.0 EV til +2.0 EV)
(Auto/ISO 100 til ISO 3200)
/
/
/
)
)
Ændring af kameraindstillingerne
Billedformat
Autojustering/
Auto programmeret/
Høj følsomhed/
Blødt snap/
Landskab/
Tusmørke portræt/ Tusmørke/
Strand/ Sne)
39DK
Menupunkt
Beskrivelse
Hvidbalance
Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold.
(
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blitz)
Skyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Skinnende/
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Lysmålermetode
Indstiller på hvilken del af motivet eksponeringen skal bestemmes.
(
Multi-AF/
(
Følsomhed for smilregist.
Multi/
Center-AF/0.5 m/1.0 m/3.0 m/7.0 m/
Center/
)
Spot)
Indstiller følsomhedsniveauet for smilregistrering.
(
Lav/
Mellem/
Høj)
Registrering af ansigter
Indstiller Registrering af ansigter.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Indstilles for at reducere problemet med røde øjne.
Farvetilstand
Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer specialeffekter.
(
(
(
(
(Indstillinger)
Auto/
/
Fra)
Standard/
Auto/
)
Til/
Normal/
Fra)
Sepia/
S-H)
Ændrer kameraindstillingerne.
x MENU i visningstilstand
Menupunkt
Beskrivelse
(Diasshow)
Afspiller billeder i rækkefølge sammen med effekter.
(Retouchering)
Retoucherer stillbilleder.
(Tilpasning af flere)
Ændrer billedformatet i henhold til brug.
(Beskyt)
Forhindrer utilsigtet sletning.
(
(
(
Beskær/
HDTV/
Rødøjekorrektion)
Blog / e-mail)
Dette bil./
Flere billeder)
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til det billede, du ønsker at udskrive
på en "Memory Stick Duo".
(
(Udskriv)
(Roter)
(Vælg mappe)
(Indstillinger)
40DK
Dette bil./
Flere billeder)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
Roterer et stillbillede.
Vælger mappen til visning af billeder.
Ændrer indstillinger.
Brug af
(Indstillinger)-punkterne
Du kan ændre standardindstillingerne.
på MENU-knappen for at vise
1 Tryk
Menuskærmen.
MENU-knap
Vælg
(Indstillinger) med V på
2 kontrolknappen,
og tryk derefter
på z.
det ønskede punkt med v/V/b/B, og tryk derefter på
3 Vælg
z.
4 Tryk på MENU-knappen for at slå indstillingsskærmen fra.
Menupunkt
Beskrivelse
Bip
Tænder eller slukker for den lyd, der afgives, når du
anvender kameraet.
USB-tilslut
Vælger USB-tilstanden, når kameraet tilsluttes til en
computer eller en PictBridge-kompatibel printer vha.
det dedikerede USB-kabel.
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse
med tv-farvesystemet på det tilsluttede videoudstyr.
Initialiser
Initialiserer indstillingerne til deres
standardindstillinger.
Gitterlinje
Indstiller, om der skal vises gitterlinjer på skærmen
eller ej.
Digital zoom
Vælger den digitale zoomtilstand.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to
sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Optagelsesindstil.
Ændring af kameraindstillingerne
Kategori
Primære indstill.
41DK
42DK
Kategori
Menupunkt
Beskrivelse
"Memory Stick"værktøj
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe i "Memory Stick Duo" til
optagelse af billeder.
Skift lagringsmappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af
billeder.
Kopier
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse over
på "Memory Stick Duo".
Internt huk.værktøj
Format
Formaterer den interne hukommelse.
Indstillinger af ur
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Language Setting
Language Setting
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter,
advarsler og meddelelser.
Andet
Liste over ikoner der vises på skærmen
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan ændre skærmbilledet med DISP (skærmbillede) på kontrolknappen (side 21).
Ved optagelse af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
/
vises kun på
•
•
DSC-W190.
vises kun på DSCW180.
Kameratilstand (Valg af
motiv)
Ved optagelse af film
Kameratilstand (Auto
programmeret)
Hvidbalance
Burst
Standby
Målemetode
Registrering af ansigter
SteadyShot
Ved afspilning
Advarsel om vibration
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
Zoomskalering
Andet
Farvetilstand
PictBridge-tilslutning
Beskyt
Udskriftsbestilling (DPOF)
VOL.
PMB-eksport
PictBridge-tilslutning
43DK
B
Skærm
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås
OPT
Standby
Optagelse af en film/Film
på standby
ISO400
ISO tal
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
0:12
Optagetid (m:s)
Indikator for AFområdesøgerramme
1.0 m
ISO 400
ISO tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
D
Skærm
Kryds til punktmåling
Makro
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer
2009 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
z STOP
z PLAY
Funktionsguide for
afspilning af billede
bB BACK/NEXT
Valg af billeder
V VOLUME
Justering af lydstyrken
C
Skærm
Beskrivelse
Optagemappe
12
Antal billeder, der kan
optages
Optage-/afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
Intern hukommelse)
00:00:15
Optagetid
Rødøjereduktion
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Afspilningsmappe
12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
Ændring af mappe
Målemetode
44DK
Beskrivelse
Selvudløser
Semimanuel værdi
00:00:12
Beskrivelse
Hvidbalance
Ramme for AFområdesøger
N
Afspilning
Afspilningslinje
Histogram
vises, når
•
histogramvisning er
deaktiveret.
Lær mere om kameraet ("Cyber-shot
Håndbog")
"Cyber-shot Håndbog" der beskriver i detaljer, hvordan du skal anvende kameraet, er
indeholdt på CD-ROM’en (medfølger). Slå op i håndbogen for detaljerede forklaringer
om kameraets mange funktioner.
• Du behøver Adobe Reader for at læse "Cyber-shot Håndbog". Hvis det ikke er
installeret på din computer, kan du downloade det fra webstedet:
http://www.adobe.com/
x For Windows-brugere
1
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2
Klik på "Cyber-shot Handbook".
3
Start "Cyber-shot Håndbog" fra genvejen på skrivebordet.
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin", der
indeholder oplysninger om tilbehør,
installeres på samme tid.
x For Macintosh-brugere
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2
Vælg mappen [Handbook], og kopier "Handbook.pdf", som
er gemt i mappen [DK], til computeren.
3
Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når kopieringen er udført.
Andet
1
45DK
Fejlfinding
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 41).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved reparation af kameraer med intern hukommelsesfunktion kontrolleres data i
kameraet muligvis for det allermest nødvendige for at bekræfte og udbedre funktionsfejl.
Sony vil ikke kopiere eller gemme nogen af disse data.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt ved at trykke på udløsergrebet til batteriet (side 12).
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme
op.
• Indsæt batteriet korrekt (side 12).
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 10).
• Batteriet er dødt. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan strømmen muligvis automatisk slås fra
for at beskytte kameraet. I dette tilfælde vises der en meddelelse på LCD-skærmen, inden
strømmen slås fra.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd kameraet igen (side 14).
• Batteriet er dødt. Udskift det med et nyt.
46DK
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Batteriets opladning bruges hurtigt op, og den resterende batteriopladning vil være lavere end
indikatoren i følgende tilfælde:
– Når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
– Når du ofte anvender blitz og zoom.
– Når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet.
– Når du indstiller skærmens lysstyrke på et højere niveau med DISP (skærmbillede)indstillingerne.
• Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 10).
• Batteriet er dødt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades, mens det sidder inde i kameraet.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (sælges separat). Anvend batteriopladeren
(medfølger) til at oplade batteriet.
CHARGE-lampen blinker under opladning af batteriet.
• Tag batteriet ud og sæt det i igen samt sørg for, at det er ordentligt sat i.
• Temperaturen er muligvis ikke passende for opladning. Prøv at oplade batteriet igen inden for
det passende temperaturområde (10°C til 30°C).
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Kontroller den frie kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo" (side 24,
27). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 30).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, skal du indstille tilstandsvælgeren til
• Indstil tilstandsvælgeren til
(Film) ved optagelse af film.
(Stillbillede).
Der vises hvide, sorte, røde, lilla eller andre striber på billedet, eller billedet
fremstår rødligt.
• Dette fænomen kaldes for udtværing. Dette er ikke en funktionsfejl.
Visning af billeder
• Indstil tilstandsvælgeren til
(Afspil) (side 17).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder,
Andet
Der kan ikke afspilles billeder.
som blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
47DK
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
•
•
•
•
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
Tæt på stærke magnetiske kilder
I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv
ind i kameraet. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde
kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (sælges separat) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. For at du
undgår at beskadige overfladebehandlingen
eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske
produkter som fx fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller
insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med
ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
48DK
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt
kolde eller varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller
uden på kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil
fugten er fordampet. Bemærk, at hvis du
forsøger at optage, mens der er fugt inde i
objektivet, vil du ikke være i stand til at optage
klare billeder.
Om det interne genopladelige
backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt
andre indstillinger, uanset om der er tændt
eller slukket for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger kameraet.
Hvis du kun bruger kameraet i korte perioder,
aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring en måned,
bliver det fuldstændigt afladet. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er
opladet, kan du stadig anvende kameraet, men
så vil datoen og klokkeslættet ikke blive
angivet.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad
kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket
tilstand.
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladeligt batteri
NP-BK1, 3,6 V
AC-LS5-lysnetadapter (sælges separat), 4,2 V
Strømforbrug (under fotografering):
1,2 W
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål:
93,4 × 54,5 × 18,7 mm (B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt (inklusive NP-BK1-batteri, "Memory Stick
Duo"):
Ca. 140 g
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Billedenhed:
DSC-W190: 7,79 mm (1/2,3 type) farveCCD, primært farvefilter
DSC-W180: 7,70 mm (1/2,3 type) farveCCD, primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
DSC-W190: Ca. 12,4 megapixel
DSC-W180: Ca. 10,3 megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
DSC-W190: Ca. 12,1 megapixel
DSC-W180: Ca. 10,1 megapixel
Objektiv: 3× zoomobjektiv
f = 6,2 mm – 18,6 mm (35 mm – 105 mm
(35 mm film))
F3,1 (W) – F5,6 (T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (7 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, skarpt lys, blitz
Optageinterval for Serieoptagelse-tilstand:
Cirka 1 sekund
Filformat:
Stillbilleder: JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.21, MPF Baseline)-kompatibel, DPOFkompatibel
Film: AVI (Motion JPEG)
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 12 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzinterval (ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks) indstillet til Auto):
Ca. 0,5 m til 3,0 m (W)/Ca. 0,5 m til 1,5 m
(T)
[Input- og outputstik]
[LCD-skærm]
Andet
(USB)·A/V OUT-terminal:
Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
LCD-panel:
6,7 cm (2,7 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960 × 240) punkter
49DK
BC-CSKA batterioplader
Varemærker
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50 Hz/60 Hz,
2,3 W
Udgangsspænding: DC 4,2 V, 0,30 A
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 70 g
• Følgende mærker er varemærker tilhørende
Genopladeligt batteri NP-BK1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: DC 4,2 V
Nominel spænding: DC 3,6 V
Maksimal opladningsstrømstyrke: 1,4 A
Maksimal opladningsspænding: DC 4,2 V
Kapacitet:
typisk: 3,4 Wh (970 mAh)
minimum: 3,3 Wh (930 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
•
•
•
•
•
50DK
Sony Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er enten varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Andet
51DK
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in China
Download PDF

advertising