Sony | DSC-W300 | Sony DSC-W300 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-W300
For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående
veiledning for Cyber-shot" på CD-ROM-en (inkludert) ved
hjelp av en datamaskin.
For yderligere oplysninger om avancerede betjeninger, læs
venligst "Cyber-shot Håndbog" (PDF) og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" på CD-ROM’en (medfølger) ved
hjælp af en computer.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference.
© 2008 Sony Corporation
3-300-515-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som
solskinn, brann eller lignende.
\
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserte representanten for
EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For all service eller garantisaker
vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de
separate service eller garantidokumentene.
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
NO
3
Merknader ved bruk av kamera
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Ikke slå av kameraet, fjern batteripakken eller
fjern "Memory Stick Duo" mens adgangslampen
lyser. Ellers kan det interne minnet eller "Memory
Stick Duo" bli skadet. Husk å ta en sikkerhetskopi
for å beskytte dataen din.
[ Om opptak/avspilling
• Før du starter opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller
vanntett. Les "Forholdsregler" (side 34) før du
begynner å bruke kameraet.
• Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det
kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå en
feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke kameraet
repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å
fungere som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det kan
da hende at kameraet kanskje ikke vil kunne ta
opp eller spille opp bilder på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 34).
• Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan forårsake
en feilfunksjon, og det kan hende at du ikke er i
stand til å ta bilder. Videre kan opptaksmedia bli
ubrukelig eller bildedata kan skades.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
4
[ Merknader om LCD-skjermen og
linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Når batterinivået blir lavt, kan det hende at
linsen stopper å bevege seg. Sett inn en oppladet
batteripakke og slå på kameraet igjen.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Kameraet oppfyller kravene til DCF (Design
rule for Camera File system), en universell
standard etablert av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille
bilder som tas eller redigeres med annet utstyr,
eller at annet utstyr vil avspille bilder som tas
med kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt material kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for skadet
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil eller
tap eller skade på innspilt innhold på grunn av en
feil i kameraet eller opptaksmedia osv.
Innhold
Merknader ved bruk av kamera ............................................................... 4
Komme i gang .................................................................................. 6
Kontrollere tilbehørene som er inkludert .................................................. 6
1 Klargjøre batteripakken ......................................................................... 7
2 Sette i batteripakken "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ..................... 8
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ....................................................... 10
Ta bilder enkelt .............................................................................. 11
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display .............................. 12
Opptak i Smilutløser-modus ................................................................... 14
Vise/slette bilder ............................................................................ 15
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen .............................. 18
Bruke HOME skjermbildet ...................................................................... 18
HOME elementer ..................................................................................... 19
Bruke menyelementer ............................................................................ 20
Menyelementer........................................................................................ 21
NO
Få glede av din datamaskin .......................................................... 23
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
................................................................................................................. 23
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 24
Indikatorer på skjermen ................................................................ 25
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 28
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 28
Antall innspillingsbare stillbilder og innspillingstid for filmer .................. 29
Feilsøking ....................................................................................... 31
Batteripakke og strøm ............................................................................ 31
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 32
Vise bilder ............................................................................................... 33
Forholdsregler ............................................................................... 34
Spesifikasjoner .............................................................................. 35
5
Komme i gang
Kontrollere tilbehørene som er inkludert
• Batterilader BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• Håndleddsreim (1)
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1) /
Batterietui (1)
• CD-ROM (1)
– Programvaren Cyber-shot
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cyber-shot"
• Bruksanvisning (denne manualen) (1)
Fest reimen og tre din hånd gjennom sløyfen for å unngå at kameraet blir skadet av tap.
Krok
6
1 Klargjøre batteripakken
For kunder i USA og Canada
For kunder i land/regioner utenfor USA og Canada
Plugg
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.
NO
2 Koble batteriladeren til et strømuttak.
CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (normal opplading).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent en time (til den er helt oppladet), vil batteriet vare litt
lenger.
[ Ladetid
Fullstendig ladetid
Normal ladetid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Tabellen ovenfor viser tiden som kreves til å lade en fullstendig utladet batteripakke ved en temperatur på
25 °C. Oppadingen kan ta lenger tid avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Se side 28 for å finne ut hvor mange bilder som kan tas.
• Koble batteriladeren til nærmeste vegguttak.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når oppladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
7
2 Sette i batteripakken "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
ɠ
Sett inn "Memory Stick
Duo" med terminal-siden
mot linsen, inntil det klikker
på plass.
Sett i batteripakken mens du
trykker på batteriutløseren
med tuppen på
batteripakken.
1 Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett inn "Memory Stick Duo" (ikke inkludert).
3 Sett i batteripakken.
4 Lukk batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Spiller kameraet inn/av bilder ved hjelp av internminnet (Ca. 15 MB).
[ Slik kontrollerer du gjenværende batteriladning
Trykk på POWER for å slå på og kontrollere gjenværende batteritid på LCD-skjermen.
Indikator for
gjenværende
batteritid
Status
Tilstrekkelig Batteriet er
strøm igjen nesten
fullstendig
oppladet
Batteriet er
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling vil
stoppe snart.
Bytt ut batteriet med
et fullstendig oppladet
batteri, eller lad opp
batteriet.
(Advarselslampen
blinker.)
• Hvis du bruker batteripakken NP-FG1 (ikke inkludert), vises også minuttene etter indikatoren for
gjenværende batteritid (
60 min).
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværede batteritid vises.
• Indikatoren for gjenstående ladetid kan være feil, avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
• Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet for første gang (side 10).
8
[ Slik tar du ut batteripakken /"Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Kontroller at tilgangslampen ikke
lyser og skyv så "Memory Stick
Duo" inn én gang.
Batteripakke
Skyv batteriutløseren.
Pass på at du ikke mister
batteripakken.
• Du må aldri ta ut batteripakken/"Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade
på data i "Memory Stick Duo"/internt minne.
NO
9
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
POWER-knapp
HOMEknapp
1
2
3
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
1 Trykk på POWER-knappen.
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK], og trykk deretter z.
• Kameraet har ikke en funksjon for å kopiere inn datoer på bilder. Ved å bruke "Picture Motion Browser"
på CD-ROM (inkludert), kan du skrive eller lagre bilder med dato.
• Midnatt er indikert som 12:00 AM, og midt på dagen som 12:00 PM.
[ Endre dato og klokkeslett
Trykk på HOME-knappen, og velg [
Klokkeinnstillinger] i
(Innst.) (side 18, 19).
[ Merknader om når enheten slås på
• Når batteripakken er installert i kameraet kan det ta litt tid før operasjonen blir tilgjengelig.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet av automatisk
for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
10
Ta bilder enkelt
Mikrofon
Søker
Blits
Innspillingslampe
Selvutløser-lampe/
Smilutløser-lampe
Makroknapp
ɠ Lukkerknapp
W/T (Zoom)-knapp
DISP-knapp
Modusvelger
MENU-knapp
Blitsknapp
Skruehull for stativ
(på undersiden)
Selvutløserknapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojustering-modus): Velg
Når du filmer: Velg
.
NO
.
2 Hold kameraet med albuene presset mot kroppen for å gjøre det stødig.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du filmer:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
• Minste fotoavstand er cirka 5 cm (W)/34 cm (T) (fra fremsiden på linsen).
11
Modusvelger/Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display
[ Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Autojustering
Gir deg mulighet å fotografere med innstillinger som justeres automatisk.
Enkelt opptak
Gjør det enkelt å fotografere med enkelt-å-se indikatorer.
Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og
blenderåpning). Du kan justere andre innstillinger ved bruk av menyen.
Fotografering med manuell eksponering
Gir deg muligheten til å ta opp etter manuell justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og
blenderåpning).
Filmmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits selv med lav belysning.
Ekstra høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta opp bilder med maksimal følsomhet. Bildestørrelsen er satt til [3M].
Serie ekstra høy hastighet
Gir deg mulighet til å ta maksimalt 5 bilder per sekund en serie med ekstra høy hastighet.
Bildestørrelsen er satt til [3M].
Smilutløser
Når kameraet oppdager et smil, utløser lukkeren seg automatisk. For detaljer, se side 14.
SCN* Scenevalg
Velger en innstilling fra Scene Selection (Scenevalg)-menyen.
* Scenevalg i SCN-modus
Trykk på MENU og velg en innstilling.
Mykt snapshot
Tar bilder med en behagelig atmosfære for portretter av personer, blomster og så videre.
Landskap
Tar bilder med fokus på et objekt på avstand.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av mennesker på mørke plasser uten å miste nattatmosfæren.
Halvlys
Tar nattscener uten å miste nattatmosfæren.
Strand
Tar bilder ved kysten eller ved innsjø ved å fange blåfargen i vannet på en livlig måte.
Snø
Tar snøscener i hvitt klarere.
12
Fyrverkeri
Tar bilder av fyrverkeri i all sin skjønnhet.
Under vann
Tar bilder under vann med naturlige farger ved bruk av et vanntett undervannshus.
[ W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
[
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
: Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
[
Makro (Opptak på nært hold)
Trykk på b (
NO
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilder.
Sett kameraet normalt på dette modus.
: Makro
Kameraet justerer automatisk fokus med prioritering på nærbildemotiv. Sett Macro On (makro på) når
du fotograferer motiver i nærbilde.
[
Bruke selvutløser
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og du hører en pipelyd til
lukkeren aktiveres.
[ DISP Endre skjermbildet
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), endres bildet og lysstyrken som følger:
Indikatorer t Indikatorer
t Histogram på* t Indikatorer
t LCD-skjerm av
på
på*
av*
* Lysstyrken har økt for LCD-baklyset.
13
Opptak i Smilutløser-modus
Når kameraet oppdager et smil, utløser lukkeren seg automatisk.
1 Velg
(Smilutløser)-modus med modusvelgeren.
2 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokuset mens du retter
kameraet mot motivet.
3 Trykk lukkerknappen helt ned.
Smilutløser går i standby-status.
Markering for smilregistrering/Antall bilder
Ramme for smilregistrering (oransje)
Indikator for følsomhet i smilregistrering
Dette indikerer rådende smilnivå.
Hver gang smilnivå oppnår innstilt følsomhet i smilregistrering (vises av b), aktiverer
kameraet automatisk lukkeren og tar opp til seks bilder. Når bildet er tatt, vil
smilutløserlampen lyse.
4 Trykk lukkerknappen helt ned for å gå ut av modus for smilutløsning.
• Når smilutløseren er i standby, blinker innspillingslampen (oransje).
• Fotografering med smilutløseren slutter automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller det interne minne
er fullt eller når seks bilder er tatt.
• Du kan velge motiv som har prioritet for smilregistrering med [Smilregistrering] (side 21).
• Hvis et smil ikke oppdages, still inn [Smilfølsomhet] (side 21).
• Du kan la kameraet ta bildet automatisk når en person som er innen rammen for smileregistrering (oransje)
smiler etter at lukkerknappen er trykket helt ned.
• Det er mulig at bildet ikke er godt fokusert hvis avstanden mellom kameraet og motivet er endret etter at
lukkerknappen er trykket helt ned. Det er mulig at det ikke blir god eksponering hvis omgiende lys er
endret.
• Det er mulig at ansikt ikke blir korrekt registrert når:
– Det er alt for mørkt eller alt for lyst.
– Ansiktet skjules delvis av solbriller, masker, hatter, osv.
– Motivet ikke er vendt mot kameraet.
• Det er også mulig at smil ikke registreres avhengig av omgivelsene.
• Du kan ikke bruke funksjonen for digital zoom.
• Du kan ikke endre zoomforhold når smilutløseren er i standby.
14
Vise/slette bilder
(Indeks)/
(avspillingszoom)-knapp
(avspillingszoom)-knapp
Høyttaler
HOME-knapp
MENU-knapp
ɟ Kontrollknapp
Multikontakt (på
undersiden)
(lysbildevisning)-knapp
(avspilling)knapp
1 Trykk på
(Avspilling).
Hvis du trykker på
når kameraet er slått av, slås kameraet automatisk på og stilles inn på
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på
en gang til.
NO
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk z på nytt hvis du vil stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole fremover. b for å spole bakover. (Trykk z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere volumet.
• Det er mulig at bilder som er tatt med tidligere Sony modeller ikke kan avspilles.
Trykk HOME knappen, velg [
Mappevisning] fra
(Vise bilder), spill deretter av bildene.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU.
2 Velg [Slett] med v/V og velg [Dette bildet] med b/B, trykk siden z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde. Trykk på
Juster posisjon med v/V/b/B.
For å avbryte avspillingszoom, trykk på z.
for å angre zoomen.
15
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Deretter velger du et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
• I standardinnstilling, vises bildene i Datovisning (når "Memory Stick Duo" brukes) eller i Mappevisning
(når internminnet brukes).
Du kan endre visningsmodus ved å velge
(Vise bilder) på HOME-skjermen når du bruker "Memory
Stick Duo" (side 19).
• Hver gang du trykker på
(indeks), økes antall bilder i indeksskjermbildet.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises.
2 Velg [Slett] med v/V og velg [Flere bilder] med b/B, trykk siden z.
3 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, deretter trykker du på z.
-merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker z på nytt.
4 Trykk MENU, og velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Hvis du vil slette alle bilder på en dato eller i en mappe, velger du [Alle bilder i datoområdet]/[Alt i
denne mappen] i trinn 2, trykk siden z.
[
Spille av en serie bilder med effekter og musikk (Lysbildevisning)
1 Velg
(lysbildevisning)-knapp
Oppsett-skjermen vises.
2 Trykk
(lysbilde)-knappen igjen.
Musikken vil endres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre og endre musikken til den
du ønsker.
For å overføre og endre musikken, må du utføre disse trinn.
1 Trykk HOME-knappen. Velg siden [
(Lysbildevisning) (side 19).
Musikkverktøy] t [Last ned musikk] i
2 Installer programvaren på CD-ROM (inkludert) på datamaskinen.
3 Koble sammen kameraet og datamaskinen med USB kabelen.
4 Start "Music Transfer" som er installert på datamaskinen og endre musikken.
For videre detaljer om hvordan du endrer musikk, vennligst les Help (hjelp) i "Music Transfer".
16
[ Vise bilder på en TV
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Til
multikontakten
Til lyd-/
videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal (inkludert)
For å se på HD (High Definition) TV, trengs en Adapterkabel for HD-utgang (ikke inkludert).
• Hvis du stiller bildestørrelse på [16:9], kan du ta bilder i den størrelsen som fyller hele skjermen på HDTV.
• Du kan ikke se filmer som kommer i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD] når du
filmer.
NO
17
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke HOME skjermbildet
HOME-skjermen er portskjermen til alle funksjonene på kameraet og kan kalles opp uansett
modusinnstilling (ta bilder/vise).
HOME-knapp
z-knapp
ɟ ɠ Kontrollknapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
1 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk z.
• HOME-skjermen vises når du trykker på b.
2 Velg en innstilling med v/V, og trykk z.
• Kameraet stilles inn på opptaks- eller visningsmodus ved å trykke på HOME-knappen igjen.
18
For detaljer om operasjon 1 side 18
HOME elementer
Ved å trykke på HOME vises følgende elementer. Kun de tilgjengelige elementene vises på
skjermen. Detaljer om elementene vises i veilederen på skjermens nedre del.
Kategorier
Elementer
Opptak
Opptak
Vise bilder
Datovisning
Mappevisning
Favoritter
Lysbildevisning
Lysbildevisning
Musikkverktøy
Last ned musikk
Utskrift
Utskrift
Administrer minne
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Formater musikk
NO
Ny REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Smildemomodus
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Vid zoomevisning
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2
Auto-orient.
Rutenettlinje
Digital zoom
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
19
Bruke menyelementer
MENU-knapp
z-knapp
ɟ ɠ Kontrollknapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
Funksj.veiv.
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg et ønsket menyelement med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg ønsket innstilling med b/B.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på skjermen.
• Velg en gjenstand i avspillingsmodus, og trykk siden på z.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
20
For detaljer om operasjon 1 side 20
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer avhengig av innstillingsmodus (opptak/visning) og
modusvelgerposisjon i opptaksmodus. Kun de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
Scenevalg
Velg innstillingene som er forhåndsjustert til å passe de ulike
scenebetingelsene.
Bildestørr.
Velger stillbildestørrelse.
Blits
Velg innstillinger for blits i Enkelt opptak modus.
Ansiktsregistrering
Velger motivet som har prioritet for justering av fokus når
ansiktsregistrering brukes.
Smilregistrering
Velg prioritet av motiv for Smilutløser funksjonen.
Smilfølsomhet
Still inn nivå for følsomhet av smilregistrering.
REC-modus
Velger modus for kontinuerlig opptak.
Scenegjenkjenning
Registrerer automatisk vilkårene for fotografering og tar bildet.
EV
Justerer eksponering.
ISO
Velger lysfølsomhet.
Målemodus
Velger målemodus.
Fokus
Endrer fokusmetode.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Hvitbalanse under vann
Justerer fargetonene under vann.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Er satt til å redusere problemet med røde øyne.
DRO
Optimaliserer lys og kontrast.
Støyreduksjon
Justerer klarheten/støybalansen i bilder som tas opp.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
Fargefilter
Du kan legge fargeeffekter til bilder som om du bruker et
fargefilter.
Fargemetning
Justerer lysstyrken (fargemetningen) i bildet.
Kontrast
Justerer kontrasten i bildet.
Skarphet
Justerer skarpheten i bildet.
SteadyShot
Velger modus for fjerning av uskarphet.
Opptaksinnstillinger
NO
Velger opptaksinnstillingene.
21
For detaljer om operasjon 1 side 20
Vise meny
(Slett)
(Visningsmodus)
(Datoliste)
(Filtrer etter ansikt)
(Legge til/fjerne
Favoritter)
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Div. størrelser for
endring)
(Beskytt)
Sletter bilder.
Veksler visningsmodus.
Velger dato for avspilling.
Spiller av bildene med filter for å oppnå bestemte vilkår.
Legger bilder til favoritter eller fjerner bilder fra favoritter.
Stiller inn og utfører lysbildeserier (avspilling av en serie bilder).
Retusjerer bilder.
Endrer bildestørrelse i forhold til bruk.
Hindrer utilsiktet sletting.
Tilføyer et utskriftsrekkefølgemerke til bilder du vil skrive ut.
22
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for visning av bilder.
Få glede av din datamaskin
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet på en datamaskin. Ved å bruke programvare på
CD-ROM (inkludert), kan du nyte stillbilder og filmer fra kameraet mer enn noen gang
tidligere. Du finner mer informasjon i "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM
(inkludert).
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB kobling
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64-bit utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
• Datamaskinen må ha et forhåndsinstallert OS som er oppført ovenfor. OS-oppgraderinger støttes ikke.
• Hvis ditt OS ikke støtter USB-tilkoblinger, kopier bilder ved å sette inn "Memory Stick Duo" i Memory
Stick-kortplassen på datamaskinen, eller bruk en Memory Stick-leser/skriver som er tilgjengelig på
markedet.
• For mer informasjon om driftsmiljøet for programvaren "Picture Motion Browser" Cyber-shot, se
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
NO
23
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CDROM (inkludert) forklarer detaljert hvordan
du bruker kameraet. Adobe Reader kreves
for å vise denne.
[ For Windows-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen, vises skjermen for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg instruksjonene på skjermen for å
kopiere.
• Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", installeres "Videregående
veiledning for Cyber-shot" automatisk.
3 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
24
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
2 Velg mappen [Handbook] og kopier
"Handbook.pdf" som er lagret i mappen
[NO] på datamaskinen.
3 Etter at kopieringen er fullført,
dobbeltklikk på "Handbook.pdf".
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrollknappen, endres bildet (side 13).
[ Når du tar stillbilder
A
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
Modusvelger/Meny
(scenevalg)
• Indikatorene er begrenset i Enkelt opptakmodus.
Modusvelger
Hvitbalanse
[ Når du filmer
Seriemodus/Nivåmodus
NO
Målemodus
Ansiktsregistrering/
Smilregistrering
SteadyShot
DRO
Støyreduksjon
[ Når du viser
Vibrasjonsvarsel
Indikator for markering av
smilregistrering/Antall
bilder
Zooming
Fargemodus
Fargefilter
Kontrast
25
Skarphet
Fargemetning
z STOP
z PLAY
BACK/NEXT Velge bilder
PictBridge kobler til
Visningsmodus
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
V VOLUME
Justere volumet
C
REC-mappe
Filtrer etter ansikt
Avspillingsmappe
Favoritter
96
Antall bilder som kan tas
Beskytt
8/8 12/12
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:25:05
Opptakstid (timer : minutter
: sekunder)
Zooming
VOL.
Opptak/avspilling av
medier ("Memory Stick
Duo", internt minne)
Volum
PictBridge kobler til
Bytte mappe
B
Scenegjenkjenning
Manuell eksponeringinnstillingsmodus
z RETURN
z SET
Funksjonsveiledning for
manuell eksponering
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tall
AF-lys
Rødøyereduksjon
Målemodus
Blitsmodus
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
1.0m
Hvitbalanse
Eksponeringsverdi
C:32:00
Egendiagnose-display
Indikator for AFavstandssøkerramme
ISO400
ISO-nummer
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Halvmanuellt verdi
Makro
26
Blitsen lades
REC
Standby
Standby/Spiller inn film
0:12
Opptakstid (minutter :
sekunder)
101-0012
Mappe-fil-nummer
2008 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Konverteringsobjektiv
D
Selvutløser
C:32:00
Egendiagnose-display
Databasen er full
AF-avstandssøkerramme
+
Trådkors for punktmåling
N
Avspilling
Avspillingsindikator
Histogram
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
NO
27
Batterilevetid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tallene som vises i følgende tabeller antar
at en fulladet batteripakke (inkludert)
brukes ved en omgivelsestemperatur på
25 °C. Tallene som vises for bilder du kan
ta opp/vise er omtrentlige og gjør det mulig
med skifte av "Memory Stick Duo" etter
behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
[ Når du tar stillbilder
LCD-skjerm
Batteritid
(min.)
Antall bilder
På
Ca. 150
Ca. 300
Av
Ca. 170
Ca. 340
• Opptak i følgende situasjoner:
– [REC-modus] er satt til [Normal].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker en gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av en gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden og antall bilder endres ikke, uansett
bildestørrelse.
28
[ Når du viser stillbilder
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ca. 370
Ca. 7400
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
[ Merknader om batteripakken
• Batteriets kapasitet reduseres over tid og ved
hyppig bruk.
• Batteriets levetid og antall bilder som kan tas
opp/vises, reduseres under følgende betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken har økt for LCD-baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– Funksjonen ansiktsregistrering er aktivert.
Antall innspillingsbare stillbilder og innspillingstid for filmer
Antall stillbilder og lengde på film kan variere avhengig av opptaksforholdene.
• Selv om kapasiteten på opptaksmediet er den samme som den vist i tabellen nedenfor, kan antallet
stillbilder og tidslengden på filmene være forskjellig.
• Du kan velge bildestørrelsen fra menyen (side 20, 21).
[ Omtrentlig antall innspillingsbare stillbilder
(Enheter: bilder)
Kapasitet
Internminne
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
Ca.
15 MB
256 MB
512 MB
13M
2
43
89
183
369
730
1468
2976
8M
4
72
149
306
618
1223
2457
4981
5M
6
92
190
390
786
1556
3127
6339
3M
10
148
305
625
1261
2497
5016
10169
VGA
97618
Størrelse
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
96
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2 (12M)
3
48
100
205
414
821
1649
3343
16:9 (10M)
3
57
119
244
492
974
1957
3968
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
NO
• Bildeantallet som står oppført gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antall bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når bilder som er tatt opp med tidligere Sony-modeller spilles av med dette kameraet, kan visningen
avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
29
[ Omtrentlig innspillingsbar tid for filmer
Tallene i tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal opptakstid som oppnås ved å legge
sammen alle filmfiler. Maksimal tidslengde du kan spille inn kontinuerlig er ca. 10 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640 (std.)
0:00:40
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:02:50
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10 11:59:00 24:04:10 48:48:30
• Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet støtter ikke HD opptak eller avspilling av filmer.
30
16 GB
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF).
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" på skjermen, henvis til
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken, vent omtrent ett minutt, og sett inn batteripakken igjen og
slå på strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 19).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Vær oppmerksom på at hvis du sender kameraet inn til reparasjon, gir du ditt samtykke til at
innholdet på det interne minnet og musikkfiler kan kontrolleres.
NO
Batteripakke og strøm
Kan ikke sette inn batteripakken.
• Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken (side 8).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha satt inn batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet blir strømført.
• Sett i batteripakken på korrekt måte (side 8).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 7).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter etter at det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 10).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
31
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• En uoverensstemmelse oppsto mellom indikatoren for gjenstående batteritid og faktisk
gjenstående batteritid. Lad batteripakken helt en gang og deretter opp igjen for å få korrekt
visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 7).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk
batterioppladeren (inkludert) for å lade opp batteriet.
Ta stillbilder/filme
Kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 29). Hvis
det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 15).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Det oppstår et fenomen med uklart bilde og hvite, sorte, røde, purpurfargede eller andre
striper vises på bildet. Dette fenomenet er ikke en feil.
32
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk
(Avspilling) (side 15).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Sony garanterer ikke avspilling av bildefiler på kameraet hvis filene er behandlet ved bruk av
en datamaskin eller tatt med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Avspilling er umulig hvis smilutløseren er i standbymodus. Gå ut av standbymodus ved å
trykke lukkerknappen helt ned.
• Dette forårsakes av kopiering av bilder på PC-en til "Memory Stick Duo" uten å bruke
"Picture Motion Browser". Spill av slike bilder i Mappevisning (side 19).
• Noen ganger kan ikke et "Memory Stick Duo" som inneholder bilder som er tatt med tidligere
Sony-modeller spilles av. Spill av disse bilder i Mappe visning (side 19).
NO
33
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen, eller på lignende
steder, kan kamerahuset bli deformert, noe som
kan føre til at kameraet slutter å virke som det
skal.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Når du bærer
Ikke sitt ned på en stol med kameraet plassert i
baklommen på buksene eller skjørtet ditt, da dette
kan resultere i dårlig funksjon eller skade på
kameraet ditt.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade
på overflatebehandlingen eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
34
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært
kalde eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du fotograferer med
kondens i linsen, vil bildene ikke bli klare.
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart
batteri som styrer datoen og klokken og andre
innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, men dato og tid vil
ikke vises.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
avslått.
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Bildeenhet:
9,29 mm (1/1,7 type) farge CCD,
Primærfargefilter
Kameraets totale antall piksler:
Cirka. 13,9 megapiklsler
Kameraets effektive pikselantall:
Cirka. 13,6 megapiklsler
Linse:
Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoom-linse
f = 7,6 - 22,8 mm (35 - 105 mm (tilsvarende
35 mm film)) F2,8(W) - 5,5(T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (10 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1, 2, 3, hvitglødende, blits, ett
trykk
Hvitbalanse under vann: Auto, undervann 1,2,
blits
Filformat (DCF-kompatibel):
Stillbilder: Exif ver. 2.21 JPEG kompatibel,
DPOF-kompatible
Filmer: MPEG1-kompatibel (mono)
Opptaksmedia: Internminne (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsavstand (ISO følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi) satt til Auto):
Ca. 0,2 til 5,5 m (W)/ca. 0,4 til 2,8 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 94,3 × 59,0 × 26,8 mm (B/H/D, ekskludert
fremspring)
Masse: Ca. 187 g (inkludert NP-BG1
batteripakke, reim, osv.)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
BC-CSGB/BC-CSGC
batteriopplader
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2,6 W
(BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Lagringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Masse: Ca. 75 g
NO
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Batteri som brukes: Lithium-ion batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Multikontakt:
Video output
Lyduttak (Mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0
kompatibel)
[LCD-skjerm]
LCD-skjerm: 6,7 cm (2,7 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladningsbar batteripakke
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (ikke inkludert), 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk under (ved fotografering: LCDskjerm på):
1,4 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
35
Varemerker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
36
, "Cyber-shot" er varemerker
som tilhører Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemerker som tilhører Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemeke som tilhører
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemeke som tilhører
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemeker som tilhører Apple Inc.
Intel, MMX, og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker som tillhører Intel
Corporation.
Adobe og Reader er varemerker eller
varemerker for Adobe Systems Incorporated i
USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys,
åben ild eller lignende.
\
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer).
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og
sikkerhedskopiering fra en
"Memory Stick Duo"
Du må ikke slukke kameraet, fjerne batteriet eller
en "Memory Stick Duo", mens
adgangsindikatoren lyser. Hvis du gør dette, kan
det beskadige dataene i den interne hukommelse
eller på din "Memory Stick Duo". Sørg for at lave
en sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du lave en
prøveoptagelse for at sikre, at kameraet fungerer
korrekt.
• Kameraet er ikke støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forholdsregler" (side 35), før du
betjener kameraet.
• Kameraet må ikke udsættes for vand. Der kan
opstå fejl, hvis der kommer vand ind i kameraet.
Og i nogle tilfælde kan kameraet ikke repareres.
• Du må ikke rette kameraet mod solen eller andet
skarpt lys. Der kan opstå fejl i kameraet.
• Du må ikke bruge kameraet i nærheden af
steder, hvor der genereres kraftige radiobølger
eller udsendes stråling. Hvis du gør dette, kan
kameraet muligvis ikke optage eller afspille
billeder.
• Brug af kameraet på steder, hvor der er meget
sand eller støv, kan medføre fejl.
• Hvis der dannes kondens i kameraet, skal det
fordampe, før kameraet bruges (side 35).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Der
kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke optage
billeder. Det kan også ødelægge optagemediet
eller beskadige billeddataene.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen fra
en aktiveret blitz kan være skyld i, at snavs på
blitzens overflade bliver misfarvet og sætter sig
fast på blitzens overflade og dermed reducere
lyset fra blitzen.
4
[ Bemærkninger om LCD-skærmen
og objektivet
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af
højpræcisionsteknologi, så andelen af effektive
pixel udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
en almindelig konsekvens af
fremstillingsprocessen og påvirker ikke
optagelserne.
• Når batteriniveauet bliver lavt, stopper
objektivet måske sin bevægelse. Isæt et opladet
batteri, og tænd derefter kameraet igen.
[ Om billeddataenes kompatibilitet
• Kameraet er i overensstemmelse med DCF
(Design rule for Camera File system) – en
international standard, der er defineret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony kan ikke garantere, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr kan
afspille billeder, der er optaget med kameraet.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen erstatning for beskadiget
indhold eller manglende
optagelse
Sony giver ingen kompensation for manglende
optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget
indhold, som skyldes en fejl i kameraet eller på
optagemediet, osv.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Introduktion ...................................................................................... 6
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................... 6
1 Klargøring af batteriet ............................................................................ 7
2 Isættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ............. 8
3 Aktivering af kameraet/indstilling af uret ............................................. 10
Nem billedoptagelse ...................................................................... 11
Funktionsvælger/zoom/blitz/makro/selvudløser/skærm ......................... 12
Optagelse i tilstanden Smiludløser ......................................................... 14
Visning/sletning af billeder ........................................................... 15
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/Menu ............. 18
Brug af skærmen HOME ........................................................................ 18
Elementer under HOME .......................................................................... 19
Brug af menuelementer .......................................................................... 21
Menuelementer........................................................................................ 22
Brug af computer ........................................................................... 24
DK
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger) ............................................................................................. 24
Visning af din "Cyber-shot Håndbog" ..................................................... 25
Indikatorer på skærmen ................................................................ 26
Batteriets driftstid og hukommelsens kapacitet ........................ 29
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles
................................................................................................................. 29
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 30
Fejlfinding ...................................................................................... 32
Batteri og strøm ...................................................................................... 32
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 33
Visning af billeder ................................................................................... 34
Forholdsregler ............................................................................... 35
Specifikationer ............................................................................... 36
5
Introduktion
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSGB/BC-CSGC (1)
• USB-, A/V-kabel til multistik (1)
• Håndrem (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/Batteriæske
(1)
• Cd-rom (1)
– Programsoftwaren Cyber-shot
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
Sæt remmen på, og før hånden gennem løkken, så kameraet ikke går i stykker, hvis det tabes.
Øsken
6
1 Klargøring af batteriet
Til kunder i USA og Canada
Til kunder i andre lande/områder end USA og
Canada
Stik
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Netledning
1 Sæt batteriet i batteriopladeren.
2 Slut batteriopladeren til stikkontakten i væggen.
DK
CHARGE-lampen lyser, og opladningen begynder.
Når CHARGE-lampen slukkes, er kameraet ladet op (normal opladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (indtil det er helt opladet), vil brugstiden vare
lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Normal opladningstid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Ovenstående skema viser, hvor lang tid det tager at oplade et helt tomt batteri ved en temperatur på 25 °C.
Opladningen kan vare længere tid, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
• Yderligere oplysninger om det antal billeder, der kan optages, findes på side 29.
• Sæt batteriopladeren i den nærmeste stikkontakt.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikkontakten og batteriet fjernes fra
batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
7
2 Isættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke)
ɟ
Dæksel over batteri/
"Memory Stick Duo"
ɠ
Vend din "Memory Stick
Duo", så stikkene vender ud
mod objektivet, og skub den
ned i åbningen, indtil den
klikker på plads.
Isæt batteriet, mens du
trykker på udløsergrebet til
batteriet med spidsen af
batteriet.
1 Åbn dækslet over batteriet/"Memory Stick Duo".
2 Isæt din "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
3 Isæt batteriet.
4 Luk dækslet over batteriet/"Memory Stick Duo".
[ Uden "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den indbyggede hukommelse (ca. 15 MB).
[ Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau
Tryk på POWER for at tænde kameraet, og kontroller, hvor meget strøm, der er tilbage på
batteriet, på LCD-skærmen.
Batteriindikator
Status
Batteriet er
ladet helt
op.
Batteriet er
næsten
ladet helt
op.
Batteri
halvt ladet
op.
Batteriniveauet er
lavt, og en
eventuel
optagelse/
afspilning
stopper
snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet
batteri, eller oplad
batteriet
(advarselsindikatoren
blinker).
• Hvis du bruger et NP-FG1-batteri (medfølger ikke), vises der en minutangivelse efter batteriindikatoren
(
60 min).
• Batteriindikatoren skifter til korrekt visning efter ca. et minut.
8
• Batteriindikatorens visning er muligvis ikke korrekt, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
• Første gang du tænder kameraet, vises skærmen til indstilling af uret (side 10).
[ Sådan fjernes batteriet/din"Memory Stick Duo"
Åbn dækslet over batteriet/"Memory Stick Duo".
"Memory Stick Duo"
Kontroller, at adgangslampen
ikke er tændt, og tryk derefter ned
på din "Memory Stick Duo".
Batteri
Skub batteriudløseren til side.
Pas på, du ikke taber batteriet.
• Du må aldrig fjerne batteriet/din "Memory Stick Duo", mens adgangslampen lyser. Dette kan beskadige
dataene på din "Memory Stick Duo"/den indbyggede hukommelse.
DK
9
3 Aktivering af kameraet/indstilling af uret
Knappen POWER
Knappen
HOME
1
Knappen z
2
3
ɟ Kontrolknap
1 Tryk på knappen POWER.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg et datovisningsformat med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg de enkelte elementer med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk
derefter på z.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
• Kameraet har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller gemme billeder
med dato med programmet "Picture Motion Browser", der findes på cd-rom'en (medfølger).
• Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.
[ Sådan ændres dato og klokkeslæt
Tryk på knappen HOME, og vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) (side 18, 20).
[ Bemærkninger om aktivering af kameraet
• Der kan gå et stykke tid, før kameraet kan bruges, efter at batteriet er sat i.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet automatisk for
at forhindre afladning af batteriet (automatisk slukning).
10
Nem billedoptagelse
Mikrofon
Søger
Blitz
Optagelampe
Selvudløserlampe/
Smiludløserlampe
Knappen Makro
ɠ Udløserknap
Knappen W/T (zoom)
Knappen DISP
Funktionsvælger
Knappen MENU
Knappen Blitz
Gevind til kamerastativ
(bund)
Knappen
Selvudløser
Kontrolknap
1 Vælg den ønskede funktion med funktionsvælgeren.
Ved optagelse af stillbilleder (tilstanden Autojustering): Vælg
Ved optagelse af film: Vælg
.
.
DK
2 Hold albuerne ind til kroppen for at holde kameraet roligt.
Sørg for, at motivet er
midt i fokusrammen.
3 Tryk på udløserknappen for at tage billedet.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk på udløserknappen, og hold
den halvt nede for at indstille fokus
på motivet.
Indikatoren z (AE/AF-lås) blinker
(grønt), og der høres et bip, indikatoren
holder op med at blinke og lyser konstant.
Indikator for AE/AF-lås
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Ved optagelse af film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Hvis du vil stoppe optagelsen, skal du trykke udløserknappen helt ned igen.
• Den korteste optageafstand er ca. 5 cm (W)/34 cm (T) fra objektivets forkant.
11
Funktionsvælger/zoom/blitz/makro/selvudløser/skærm
[ Brug af funktionsvælgeren
Indstil funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Autojustering
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justerede indstillinger.
Nem optagelse
Gør det muligt at lave nemme optagelser med indikatorer, der er lette at se.
Auto programmeret
Gør det muligt at lave optagelser med automatisk justeret eksponering (både lukkerhastighed og
blændeværdi). Du kan justere andre indstillinger i menuen.
Optagelse med manuel eksponering
Gør det muligt at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastighed og
blændeværdi).
Filmtilstand
Gør det muligt at optage film med lyd.
Høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder uden blitz, også i svag belysning.
Ekstra høj følsomhed
Gør det muligt at optage billeder med maksimal følsomhed. Billedformatet er indstillet til [3M].
Ekstra højhast.-serieopt.
Gør det muligt at optage op til 5 billeder pr. sekund med ekstra hurtig serieoptagelse. Billedformatet er
indstillet til [3M].
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk. Yderligere oplysninger findes på side 14.
SCN* Valg af motiv
Gør det muligt at vælge en indstilling i menuen Valg af motiv.
* Valg af motiv i SCN
Tryk på MENU, og vælg en indstilling.
Blødt snap
Denne indstilling gengiver portrætbilleder, blomster, osv. med en blødere atmosfære.
Landskab
Denne indstilling indstiller fokus på et fjernt motiv.
Tusmørke portræt
Denne indstilling laver tydelige optagelser af personer i mørke omgivelser, uden at den mørke
atmosfære går tabt.
Tusmørke
Denne indstilling gør det muligt at lave natoptagelser, uden at den mørke atmosfære går tabt.
Strand
Denne indstilling gør det muligt at lave optagelser ved vandet, idet den bevarer vandets blålige skær.
Sne
Denne indstilling gør det muligt at lave optagelser i omgivelser med sne, hvor det hvide bliver mere
tydeligt.
12
Fyrværkeri
Denne indstilling gør det muligt at optage fyrværkeri i al sin pragt.
Under vandet
Denne indstilling gør det muligt at lave undervandsoptagelser i naturlige farver med et vandtæt
undervandshus.
[ W/T Brug af zoom
Tryk på T for at zoome ind og på W for at zoome ud.
[
Blitz (valg af blitz til stillbilleder)
Tryk flere gange på B ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Automatisk blitz
Blitzen aktiveres ved utilstrækkelig belysning eller i modlys (standardindstilling).
: Tvungen blitz
: Langsom synkronisering (tvungen blitz)
Blitzen aktiveres i mørke omgivelser, så det kan tages et tydeligt billede af en baggrund, der er uden for
blitzens rækkevidde.
: Blitz slukket
[
Makro (nærbilleder)
Tryk flere gange på b (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
DK
: Auto
Kameraet indstiller automatisk fokus fra fjerne motiver til motiver, der er meget tæt på.
Kameraet skal normalt bruges i denne tilstand.
: Makro
Kameraet indstiller fokus med prioritet på motiver, der er meget tæt på. Vælg Makro ved optagelse af
motiver, der er meget tæt på.
[
Brug af selvudløseren
Tryk flere gange på V (
) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand er valgt.
: Selvudløseren er slået fra
: Selvudløseren er indstillet til 10 sekunders forsinkelse
: Selvudløseren er indstillet til 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der høres biplyde, indtil
lukkeren aktiveres.
[ DISP Ændring af skærmvisningen
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), ændres visningen og lysstyrken som følger:
Der vises
t Der vises
t Der vises
t Der vises
t LCD-skærmen
indikatorer
indikatorer*
histogram*
ingen
deaktiveres
indikatorer*
* Lysstyrken øges for LCD-skærmens baggrundsbelysning.
13
Optagelse i tilstanden Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Vælg tilstanden
(Smiludløser) med funktionsvælgeren.
2 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokus, mens kameraet er
rettet mod det ønskede motiv.
3 Tryk udløserknappen helt ned.
Smiludløser skifter til standby.
Ikon for Registrering af smil/Antal billeder
Ramme til registrering af smil (orange)
Indikator for Følsomhed for smilregist
Angiver det aktuelle smileniveau.
Hver gang smileniveauet når den valgte Følsomhed for smilregist. (angives af b), aktiveres
lukkeren automatisk, og der tages op til seks billeder. Når kameraet har taget et billede, lyser
smiludløserlampen.
4 Tryk udløserknappen helt ned igen for at afslutte tilstanden Smiludløser.
• Når Smiludløser er i standby, blinker optagelampen (orange).
• En optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når din "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er taget seks billeder.
• Brug [Registrering af smil] (side 22) til at vælge det motiv, der skal prioriteres i forbindelse med
registrering af smil.
• Hvis kameraet ikke registrerer et smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 22).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person, der vises i rammen til registrering af smil
(orange), smiler efter, at du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres efter, at du har
trykket udløserknappen helt ned. Den korrekte eksponering opnås muligvis ikke, hvis de omgivende
lysforhold ændres.
• Et ansigt registreres muligvis ikke i følgende situationer:
– Når det er for mørkt eller for lyst.
– Når en del af ansigtet er skjult bag solbriller, en maske, hat, osv.
– Når motivet ikke har front mod kameraet.
• Korrekt registrering af smil afhænger af forholdene.
• Du kan ikke bruge funktionen Digital zoom.
• Du kan ikke skifte zoomforhold, når Smiludløser er i standby.
14
Visning/sletning af billeder
Knappen
(Indeks)/
(zoom under afspilning)
Knappen
afspilning)
Højttaler
(zoom under
Knappen HOME
Knappen MENU
ɟ Kontrolknap
Multistik (bund)
Knappen
(Diasshow)
Knappen
(afspilning)
1 Tryk på
(afspilning).
Hvis du trykker på
, når kameraet er slukket, tændes det automatisk og indstilles til
afspilningstilstand. Tryk igen på
for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
DK
Film:
Tryk på z for at afspille en film (tryk på z igen for at stoppe afspilningen).
Tryk på B for at gå fremad i en film, og tryk på b for at gå tilbage (tryk på z for at skifte til normal
afspilning).
Tryk på V for at få vist skærmen til indstilling af lyd, og tryk derefter på b/B for at indstille lyden.
• Kameraet kan ikke altid afspille billeder, der er optaget med tidligere Sony-modeller.
Tryk på knappen HOME, vælg [
Mappevisning] i
(Vis billeder), og afspil derefter billederne.
[
Sådan slettes billeder
1 Åbn det billede, som du vil slette, og tryk derefter på MENU.
2 Vælg [Slet] med v/V, og vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
[
Sådan forstørres et billede (zoom under afspilning)
Tryk på , mens der vises et stillbillede. Tryk på
Tryk på v/V/b/B for at justere positionen.
Tryk på z for at annullere zoom under afspilning.
for at zoome ud.
15
[
Sådan åbnes en indeksskærm
Tryk på
(Indeks) for at få vist en indeksskærm, mens der vises et stillbillede.
Tryk på v/V/b/B for at vælge et billede.
Tryk på z for at skifte til en skærm, hvor der kun vises et enkelt billede.
• I standardindstillingen vises billeder i Datovisning (når du bruger en "Memory Stick Duo") eller i
Mappevisning (når du bruger den interne hukommelse).
Du kan ændre Visningstilstand ved at vælge
(Vis billeder) på skærmen HOME, når du bruger en
"Memory Stick Duo" (side 19).
• Hver gang du trykker på
(Indeks), øges antallet af billeder på indeksskærmen.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på MENU, mens indeksskærmen vises.
2 Vælg [Slet] med v/V, og vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Tryk på v/V/b/B for at vælge det billede, som du vil slette, og tryk derefter på z.
Markeringen
vises i billedets afkrydsningsfelt.
Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge det billede, som du har valgt til sletning, og derefter trykke på
z igen.
4 Tryk på MENU, og vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billederne for en dato/mappe, skal du vælge [Alle billeder i datointerval]/[Alle i
denne mappe] i trin 2 og derefter trykke på z.
[
Sådan afspilles en serie billeder med effekter og musik (Diasshow)
1 Tryk på knappen
(Diasshow).
Opsætningsskærmen vises.
2 Tryk igen på knappen
(Diasshow).
Musikken ændres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre og ændre musikken til noget,
der passer dig.
Følg trinnene nedenfor for at overføre og ændre musikken.
1 Tryk på knappen HOME. Vælg derefter [
(side 19).
Musikværktøj] t [Hent musik] i
(Diasshow)
2 Installer den medfølgende software fra cd-rom'en (medfølger) på computeren.
3 Slut kameraet til en computer med USB-kablet.
4 Start "Music Transfer", der er installeret på computeren, og vælg noget nyt musik.
Yderligere oplysninger om ændring af musikken findes i hjælpen til "Music Transfer".
16
[ Sådan vises billeder på et tv
Slut kameraet til et tv med multistikkablet (medfølger).
Til multistikket
Til lyd/videoindgangsstik
Multistikkabel (medfølger)
Hvis billederne skal vises på et HD-tv (High Definition), skal du bruge et Adapterkabel til
HD-output (medfølger ikke).
• Hvis du indstiller billedformatet til [16:9], kan du optage billeder i et format, der vises på hele skærmen på
et HD-tv.
• Du kan ikke se film, der sendes i [HD(1080i)]-format. Indstil [COMPONENT] til [SD], når du optager
film.
DK
17
Sådan bruges de forskellige elementer – HOME/
Menu
Brug af skærmen HOME
Skærmen HOME er en indgangsskærm til alle kameraets funktioner og kan aktiveres uanset
tilstand (optagelse/afspilning).
Knappen HOME
Knappen z
ɟ ɠ Kontrolknap
1 Tryk på HOME for at få vist skærmen HOME.
Kategori
Element
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B på kontrolknappen.
3 Vælg et menuelement med v/V, og tryk derefter på z.
[ Når du vælger kategorien
(Indstillinger).
(Hukommelsesadmin.) eller
1 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Tryk på b for at få vist skærmen HOME.
2 Vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
• Hvis du trykker på knappen HOME igen, skifter kameraet til optage- eller afspilningstilstand.
18
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 18
Elementer under HOME
Tryk på HOME for at få vist følgende elementer. Det er kun de tilgængelige menuelementer,
der vises på skærmen. Yderligere oplysninger om de enkelte elementer findes i vejledningen
nederst på skærmen.
Kategori
Element
Optagelse
Optagelse
Vis billeder
Datovisning
Mappevisning
Favoritter
Diasshow
Diasshow
Musikværktøj
Hent musik
Udskriv
Udskriv
Hukommelsesadmin.
Hukomm.værktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagringsmappe
Format musik
DK
Opret lagr.mappe
Kopier
Internt huk.værktøj
Format
19
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 18
Kategori
Indstillinger
Element
Primære indstill.
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Funkt.guide
Smil-demotilstand
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
COMPONENT
Vis zoom i bredf.
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
AF-fkt.
Konvert.obj.
Indstillinger for optagelse 2
Autoretning
Indstillinger af ur
Language Setting
20
Gitterlinje
Digital zoom
Autom. visn.
Brug af menuelementer
Knappen MENU
Knappen z
ɟ ɠ Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
DK
Funktionsguide
• Menuen vises kun, når kameraet er indstillet til optage- eller afspilningstilstand.
• De tilgængelige menuelementer afhænger af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menuelement med v/V på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede element er skjult, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil elementet vises på
skærmen.
3 Vælg en indstilling med b/B.
• Hvis det ønskede menuelement er skjult, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil elementet vises på
skærmen.
• Vælg et menuelement i afspilningstilstand, og tryk derefter på z.
4 Tryk på MENU for at lukke menuen.
21
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 21
Menuelementer
De tilgængelige menuelementer varierer, afhængigt af den valgte tilstand (optagelse/
afspilning), og funktionsvælgerens position i optagetilstand. Det er kun de tilgængelige
menuelementer, der vises på skærmen.
Optagemenu
22
Valg af motiv
Vælg dette element for at vælge foruddefinerede indstillinger,
der egner sig til forskellige motivforhold.
Billedformat
Vælg dette element for at vælge billedformat.
Blitz
Vælg dette element for at vælge blitzindstilling i tilstanden Nem
optagelse.
Registrering af ansigter
Vælg dette element for at vælge det prioriterede motiv til
justering af fokus, når der bruges Registrering af ansigter.
Registrering af smil
Vælg dette element for at vælge det prioriterede motiv for
Smiludløser.
Følsomhed for smilregist.
Vælg dette element for at indstille følsomhedsniveauet for
registrering af smil.
Opt.funkt.
Vælg dette element for at vælge kontinuerlig optagelse.
Scenegenkendelse
Vælg dette element for at registrere optageforholdene
automatisk og derefter tage billedet.
EV
Vælg dette element for at justere eksponeringen.
ISO
Vælg dette element for at vælge en lysfølsomhed.
Lysmålermetode
Vælg dette element for at vælge lysmålermetode.
Fokus
Vælg dette element for at ændre fokuseringsmetode.
Hvidbalance
Vælg dette element for at justere farvetoner.
Hvidbalance under vandet
Vælg dette element for at justere farvetoner til
undervandsoptagelser.
Blitzniveau
Vælg dette element for at justere mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Vælg dette element for at reducere eventuelle røde øjne.
DRO
Vælg dette element for at optimere lysstyrke og kontrast.
Støjreduktion
Vælg dette element for at tydeligheden/støjbalancen for de
optagede billeder.
Farvetilstand
Vælg dette element for at ændre billedets livagtighed eller tilføje
specialeffekter.
Farvefilter
Vælg dette element for at føje farveeffekter til billeder, som om
du havde brugt et farvefilter.
Farvemætning
Vælg dette element for at justere billedernes lysstyrke
(Farvemætning).
Yderligere oplysninger om betjening findes på 1 side 21
Kontrast
Vælg dette element for at justere kontrast for et billede.
Skarphed
Vælg dette element for at justere skarphed for et billede.
SteadyShot
Optagelsesindstil.
Vælg dette element for at undgå sløring.
Vælg dette element for at vælge optageindstillinger.
Visningsmenu
(Slet)
(Visningstilstand)
(Datoliste)
(Filtrer efter ansigter)
Vælg dette element for at slette billeder.
Vælg dette element for at skifte til Visningstilstand.
Vælg dette element for at vælge en afspilningsdato.
Vælg dette element for at afspille billeder, der opfylder
bestemte betingelser.
(Tilføj/fjern Favoritter)
Vælg dette element for at gemme eller fjerne billeder fra
Favoritter.
(Diasshow)
Vælg dette element for at indstille og aktivere Diasshow
(afspilning af en serie billeder).
(Retouchering)
Vælg dette element for at retouchere stillbilleder.
(Tilpasning af flere)
Vælg dette element for at ændre billedformatet i
overensstemmelse med brug.
(Beskyt)
DK
Vælg dette element for at forhindre sletning ved et uheld.
Vælg dette element for at føje et udskriftsbestillingsmærke til et
billede, som du vil udskrive.
(Udskriv)
Vælg dette element for at udskrive billeder med en PictBridgekompatibel printer.
(Roter)
Vælg dette element for at rotere et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælg dette element for at vælge en mappe til visning af billeder.
23
Brug af computer
Du kan bruge en computer til at få vist billeder, der er taget med kameraet. Brug softwaren på
cd-rom'en (medfølger) til at få vist stillbilleder og film fra kameraet. Yderligere oplysninger
findes i din "Cyber-shot Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programsoftware
(medfølger)
Windows-brugere
Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.5)
Programsoftwaren
"Picture Motion
Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Understøttes ikke
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
• Computeren skal være forudinstalleret med et af de nævnte operativsystemer. Opgraderinger af
operativsystemer understøttes ikke.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du kopiere billederne ved at sætte din
"Memory Stick Duo" i computerens Memory Stick-åbning eller bruge en almindelig tilgængelig Memory
Stick Reader/Writer.
• Yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for programsoftwaren "Picture Motion Browser"
Cyber-shot findes i din "Cyber-shot Håndbog".
24
Visning af din "Cyber-shot Håndbog"
Yderligere oplysninger om brug af
kameraet findes i din "Cyber-shot
Håndbog" på cd-rom'en (medfølger).
Håndbogen skal åbnes med Adobe Reader.
[ Windows-brugere
1 Tænd computeren, og læg cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
Følgende skærm vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmen til kopiering af din
"Cyber-shot Håndbog".
[ Macintosh-brugere
1 Tænd computeren, og læg cd-rom'en
(medfølger) i cd-rom-drevet.
2 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf", som er gemt i mappen
[DK], til din computer.
3 Når kopiering er fuldført, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
DK
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
• Installationen af din "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" sker automatisk,
når du installerer din "Cyber-shot
Håndbog".
3 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
25
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på v (DISP) på
kontrolknappen, ændres visningen på
skærmen (side 13).
[ Ved optagelse af stillbilleder
A
Batteriindikator
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
Funktionsvælger/Menu
(Valg af motiv)
Funktionsvælger
• Der vises et begrænset antal indikatorer i
tilstanden Nem optagelse.
[ Ved optagelse af film
Hvidbalance
Serie optagelse/
Optagehastighed
Lysmålermetode
Registrering af ansigter/
Registrering af smil
SteadyShot
DRO
Støjreduktion
[ Ved afspilning
Advarsel om vibration
Indikator for Følsomhed for
smilregist./Antal billeder
Zoomskala
Farvetilstand
Farvefilter
Kontrast
26
Skarphed
Farvemætning
z STOP
z PLAY
BACK/NEXT Valg af billeder
PictBridge-tilslutning
Visningstilstand
Funktionsguide til
afspilning af billede
V VOLUME
Justering af lyd
C
Optagemappe
Filtrer efter ansigter
Afspilningsmappe
Favoritter
96
Antal billeder
Beskyt
8/8 12/12
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Billednummer/Antal
billeder i den valgte mappe
00:25:05
Optagetid (timer :
minutter : sekunder)
Zoomskala
VOL.
Medie til optagelse/
afspilning ("Memory Stick
Duo", Intern hukommelse)
Lyd
PictBridge-tilslutning
Skift mappe
B
Scenegenkendelse
Manuel indstilling af
eksponering
z RETURN
z SET
Funktionsguide til manuel
eksponering
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tal
AF-lampe
Rødøjereduktion
Lysmålermetode
Blitz
Støjreduktion ved lange
lukkerhastigheder
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
1.0m
Blitzopladning
Hvidbalance
Eksponeringsværdi
C:32:00
Selvdiagnosticering
Indikator for AFafstandsmålerramme
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
500
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
Semi-manuel værdi
Makro
OPT
Standby
Optagelse/standby af en
film
0:12
Optagetid
(minutter : sekunder)
101-0012
Mappe- og filnummer
2008 1 1
9:30 AM
Optagedato/klokkeslæt for
det billede, der afspilles
DK
Konverterobjektiv
D
Selvudløser
C:32:00
Selvdiagnosticering
Databasen er fuld
27
AF-afstandsmålerramme
+
Kryds til punktmåling
N
Afspilning
Statuslinje for afspilning
Histogram
•
28
vises, når
histogramvisningen er
deaktiveret.
Batteriets driftstid og hukommelsens kapacitet
Batteriets driftstid, og det antal billeder, der kan optages/afspilles
Det nævnte antal i skemaet nedenfor
forudsætter, at du bruger et helt opladet
batteri (medfølger) ved en temperatur på
25 °C. Det nævnte antal billeder, der kan
optages/afspilles, er anslået og giver
mulighed for at udskifte din "Memory Stick
Duo" efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
lavere end de tal, der vises i skemaet,
afhængigt af brugsforholdene.
[ Ved optagelse af stillbilleder
LCD-skærm
Batteriets
driftstid
(minutter)
Antal billeder
Til
Ca. 150
Ca. 300
Fra
Ca. 170
Ca. 340
• Optagelse i følgende situationer:
– [Opt.funkt.] indstillet til [Normal].
– [AF-fkt.] indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Zoom justeres frem og tilbage mellem W og
T.
– Blitzen aktiveres hver 2. gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteriets driftstid og antal billeder ændres ikke,
uanset billedformatet.
[ Ved visning af stillbilleder
Batteriets driftstid
(minutter)
Antal billeder
Ca. 370
Ca. 7400
• Visning af enkeltbilleder med ca. tre sekunders
mellemrum.
[ Bemærkninger om batteriet
• Batterikapaciteten forringes i løbet af tiden og
ved gentagen brug.
• Batteriets driftstid og det antal billeder, du kan
optage/afspille, reduceres under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken øges for LCD-skærmens
baggrundsbelysning.
– [AF-fkt.] indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– Når Registrering af ansigter er aktiveret.
DK
29
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og optagetiden for film kan variere, afhængigt af optageforholdene.
• Selvom optagemediets kapacitet er den samme som den, der vises i skemaet nedenfor, kan antallet af
stillbilleder og optagetiden for filmene være forskellig.
• Billedformatet kan vælges i menuen (side 21, 22).
[ Anslået antal stillbilleder
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo", der er formateret på kameraet
Ca.
15 MB
256 MB
13M
2
43
89
183
369
730
1468
2976
8M
4
72
149
306
618
1223
2457
4981
5M
6
92
190
390
786
1556
3127
6339
3M
10
148
305
625
1261
2497
5016
10169
VGA
Størrelse
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
96
1420
2932
6000
12102
23956
48138
97618
3:2 (12M)
3
48
100
205
414
821
1649
3343
16:9 (10M)
3
57
119
244
492
974
1957
3968
16:9 (2M)
16
236
489
1001
2018
3995
8025
16270
• Det angivne antal billeder forudsætter, at [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er højere end 9.999, vises ">9999".
• Når et billede er optaget med en tidligere Sony-model og afspilles på dette kamera, vises billedet muligvis
ikke i det valgte billedformat.
30
[ Anslået optagetid for film
Tallene i skemaet nedenfor angiver den anslåede, maksimale optagetid, der fremkommer ved
at lægge alle filmfilerne sammen. En kontinuerlig optagelse kan højest vare ca. 10 minutter.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet
Størrelse
640(Fin)
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo", der er formateret på kameraet
Ca.
15 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
3:23:20
640(Standard)
0:00:40
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
12:12:10
320
0:02:50
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10 11:59:00 24:04:10 48:48:30
• Film i formatet [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Kameraet understøtter ikke optagelse eller afspilning af film i HD-kvalitet.
DK
31
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med kameraet, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Læs løsningsforslagene nedenfor, og læs din "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skærmen, skal du se din "Cyber-shot
Håndbog".
2 Fjern batteriet, og sæt det i igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 20).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved at sende kameraet til reparation accepterer du, at andre får adgang til indholdet i den
interne hukommelse og dine musikfiler.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke isættes.
• Isæt batteriet korrekt ved at skubbe udløsergrebet til batteriet til side (side 8).
Kameraet kan ikke tændes.
• Når batteriet er sat i kameraet, kan der gå lidt tid, før kameraet tændes.
• Isæt batteriet korrekt (side 8).
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri (side 7).
• Batteriet er helt tomt. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. 3 minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk for
at spare på batteriet. Tænd kameraet igen (side 10).
• Batteriet er helt tomt. Udskift det med et nyt.
32
Batteriindikatoren viser forkert.
• Dette problem kan opstå, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der er forskel på batteriindikatorens visning og batteriets reelle resterende kapacitet. Brug
batteriet, til der ikke er mere strøm på det, og lad det derefter op for at opnå en korrekt
visning.
• Der er ikke mere strøm på batteriet. Isæt et opladet batteri (side 7).
• Batteriet er helt tomt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades.
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af en AC-adapter (medfølger ikke). Brug
batteriopladeren (medfølger) til at lade batteriet op.
Optagelse af stillbilleder/film
Der kan ikke optages billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den indbyggede hukommelse eller på din "Memory Stick
Duo" (side 30). Hvis hukommelsen er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 15).
– Isæt en ny "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, må funktionsvælgeren ikke være indstillet til
.
• Indstil funktionsvælgeren til
for at optage film.
• Billedformatet er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedformatet til andet end [640(Fin)].
– Isæt en "Memory Stick PRO Duo".
DK
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Billedet virker udtværet, og der er hvide, sorte, røde, lilla eller andre streger på billedet. Dette
er ikke en fejl.
33
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(afspilning) (side 15).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne er blevet behandlet
på en computer eller optaget med et andet kamera.
• Kameraet er tilsluttet via USB. Afbryd USB-forbindelsen.
• Afspilning er ikke muligt, når Smiludløser er i standby. Afslut standbytilstanden ved at trykke
udløserknappen helt ned.
• Problemet kan skyldes kopiering af billeder fra pc'en til en "Memory Stick Duo" uden brug af
"Picture Motion Browser". Afspil billederne i Mappevisning (side 19).
• Nogle gange kan en "Memory Stick Duo", der indeholder billeder, som er taget med ældre
Sony-modeller, ikke afspilles. Afspil billederne i Mappevisning (side 19).
34
Forholdsregler
[ Du må ikke bruge/opbevare
kameraet på følgende steder:
• På steder, hvor det er meget varmt, koldt eller
fugtigt
På steder, hvor kameraet udsættes for høje
temperaturer, f.eks. i en bil, der er parkeret i
solen. Kamerahuset kan slå sig, hvilket kan
medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for direkte sol
eller tæt på et varmeapparat
Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå sig,
hvilket kan medføre fejl.
• På steder, hvor kameraet udsættes for gentagne
vibrationer
• På steder, hvor kameraet er i nærheden af
kraftige magnetfelter
• På steder, hvor der er meget sand eller støv
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Dette kan medføre fejl, og i nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke udbedres.
[ Om transport
Du må ikke sætte dig ned, når du har kameraet er i
baglommen på bukserne eller i nederdelen, da
dette kan medføre fejl eller ødelægge kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Skærmens overflade skal tørres af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv, osv.
Rengøring af objektivet
Objektivet skal tørres af med en blød klud for at
fjerne fingeraftryk, støv, osv.
Rengøring af kameraets overflade
Kameraets overflade skal gøres rent med en blød
klud, der er let fugtet med vand. Overfladen skal
derefter tørres af med en tør klud. Sådan undgås
beskadigelse af finish eller kamerahus:
– Du må ikke rengøre kameraet med kemiske
produkter, f.eks. fortynder, rensebenzin, sprit,
engangsvaskeklude, insektmiddel,
solbeskyttelsesprodukter eller insektgift.
– Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle af
ovennævnte midler på fingrene.
– Du må ikke lade kameraet være i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0 °C og 40 °C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser uden for dette
temperaturinterval anbefales ikke.
[ Om kondensdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan der dannes kondens inde i eller
uden på kameraet. Denne kondens kan medføre
fejl i kameraet.
Hvis der dannes kondens
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at billederne bliver
utydelige, hvis du optager, mens der er kondens
inde i objektivet.
[ Om det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Kameraet har et indbygget, genopladeligt batteri,
der gemmer dato, klokkeslæt og andre
indstillinger, uanset om kameraet er tændt eller
slukket.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, aflades batteriet helt. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Du kan stadig bruge kameraet, selvom dette
genopladelige batteri ikke er ladet op, men
optagelserne angives ikke med dato og
klokkeslæt.
Opladning af det indbyggede,
genopladelige reservebatteri
Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad
kameraet være slukket i mindst 24 timer.
DK
35
Specifikationer
Kamera
[System]
Billedenhed:
9,29 mm (type 1/1,7) farve-CCD,
primært farvefilter
Kameraets samlede antal pixel:
Ca. 13,9 megapixel
Kameraets effektive antal pixel:
Ca. 13,6 megapixel
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomobjektiv
f = 7,6 til 22,8 mm (35 til 105 mm, når
konverteret til 35-mm-film), F2,8 (W) til 5,5
(T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (10 tilstande)
Hvidbalance: Auto, Dagslys, Skyer,
Fluorescerende lys 1, 2, 3, Skinnende, Blitz,
Et tryk
Hvidbalance under vandet: Auto, Under vandet
1,2, Blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibel, DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibel (mono)
Optagemedier: Intern hukommelse (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzrækkevidde (ISO-følsomhed (indeks
for anbefalet eksponering) indstillet til Auto):
Ca. 0,2 til 5,5 m (W)/ca. 0,4 til 2,8 m (T)
[Indgangs- og udgangsstik]
Multistik: Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skærm]
LCD-panel: 6,7-cm TFT (type 2,7)
Samlede antal punkter: 230 400 punkter (960 ×
240)
[Strøm, generelt]
Strøm: Genopladeligt batteri
NP-BG1, 3,6 V
NP-FG1 (medfølger ikke), 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under optagelse med LCDskærmen tændt):
1,4 W
36
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 94,3 × 59,0 × 26,8 mm (B/H/D, uden
fremspringende dele)
Vægt: Ca. 187 g (med batteriet NP-BG1, rem,
osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Batterioplader BC-CSGB/BCCSGC
Strømkrav: AC 100 V til AC 240 V, 50/60 Hz,
2,6 W (BC-CSGB)/2 W (BC-CSGC)
Udgangsspænding: 4,2 V DC, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Driftsbatteri: Lithium-ion-batteri
Maksimal spænding: 4,2 V DC
Nominel spænding: 3,6 V DC
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, "Cyber-shot" er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate" og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
37
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising