Sony | DSC-W200 | Sony DSC-W200 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Anvend funksjoner for å
ta bilde
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke funksjoner for
visning
Tilpasse innstillingene
DSC-W200
Før du begynner å bruke enheten, må du lese
grundig gjennom denne håndboken og
"Bruksanvisning" og "Videregående
veiledning for Cyber-shot", og oppbevare
dem for fremtidig bruk.
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-208-402-22(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 120.
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
Carl Zeiss linse
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 118.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert).
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
2
Dette kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss
linse som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med fremragende kontrast.
Linsen i dette kameraet er produsert under
et kvalitetssikringssystem som er sertifisert
av Carl Zeiss i henhold til
kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i
Tyskland.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på
LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med den bevegelige linsen, og
ikke bruk makt på den.
Bildene som brukes i denne håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ..............................................................2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder .................................................7
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 7
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 9
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 10
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Blits – På med blitsen ...................................................................................... 13
Identifisere deler......................................................................................14
Indikatorer på skjermen...........................................................................16
Endre skjermbildet ..................................................................................20
Bruke internminnet ..................................................................................22
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren .............................................................................23
Ta bilder enkelt (Autojusteruingsmodus) .................................................24
Fotografere stillbilder (scenevalg)............................................................28
Ta bilder med manuell eksponering.........................................................31
Vise bilder................................................................................................32
Slette bilder .............................................................................................34
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen..........................................36
Menyelementer........................................................................................39
Anvend funksjoner for å ta bilde
Opptaksmeny ..........................................................................................40
Scenevalg: Velge scenevalg
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
ISO: Velge lysfølsomhet
EV: Justere lysintensiteten
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
Rødøyered.: Reduserer rødøyevirkningen
Kontrast: Justere kontrasten
Skarphet: Justerer skarpheten
3
Innhold
SteadyShot: Velger modus for fjerning av uskarphet
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Bruke funksjoner for visning
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet ........................................ 52
(Enkeltbilde): Spiller av enkeltbilder
(Indeksvisning): Spiller av en liste med bilder
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
Visningsmeny ...................................................................................... 55
(Slett): Slette bilder
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder etter at de er tatt
(Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Tilpasse innstillingene
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen og -innstillingene ....... 60
Administrer minne ....................................................................... 62
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy ............................................ 62
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy — Internt minneverktøy .............................................. 65
Format
Innst. ............................................................................................... 66
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1 ........................................ 66
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2 ........................................ 67
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1 .................................. 69
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
4
Digital zoom
Konvert.-linse
Innhold
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2...................................72
Auto-orient.
Autovisning
Klokkeinnstillinger .............................................................................73
Language Setting...............................................................................74
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV ................................................................................75
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ......................................................78
Installere programvare (inkludert) ...........................................................80
Kopiere bilder til datamaskinen ...............................................................81
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet (ved hjelp av
en "Memory Stick Duo") ..........................................................................87
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert) .............................................88
Bruke "Music Transfer" (inkludert) ...........................................................94
Bruke Macintosh-datamaskinen ..............................................................95
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder .......................................................................97
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................98
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter .......................................................101
Feilsøking
Feilsøking ..............................................................................................103
Varselindikatorer og meldinger..............................................................114
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder................................................117
Om "Memory Stick" ...............................................................................118
Om batteripakken ..................................................................................120
Om batteriladeren .................................................................................121
5
Innhold
Indeks
Indeks ................................................................................................... 122
6
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusvelgeren (side 23), HOME skjermen
(side 36), menyene (side 38), og så videre.
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med en gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinkende , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 45)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Kameraet ble med et uhell flyttet mens du tok bildet. Dette kalles "Kamerarystelser". Hvis
motivet derimot flyttet seg mens du tok bildet, kalles dette "uskarpt objekt".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din rister mens du holder
kameraet og trykker på lukker-knappen, og hele
skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat,
stabil overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilder med en selv-utløser med 2 sekunders
forsinkelse og stabiliser kameraet ditt ved å holde
armen din ved siden din etter du har trykt på
lukker-knappen.
Uskarpt objekt
Årsak
Selv om kameraet holdes stødig, flytter objektet
seg under eksponeringen slik at objektet virker
uskarpt når lukker-knappen blir trykt ned.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Velg
(Høy følsomhet-modus) eller
(Ekstra høy følsomhet-modus) i scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomheten for å gjøre
lukkerhastigheten raskere, og trykk på lukkerknappen før objektet flytter seg.
Merknader
• Funksjonen for fjerning av uskarphet er aktivert i standardinnstillingene slik at kamerarystelsene blir
automatisk redusert. Men denne er ikke effektiv for uskarpe objekter.
• Utenom dette kan kamerarystelser og uskarpe objekter ofte oppstå ved dårlig lys eller sakte
lukkerhastighet, som du kan støte på i Halvlys eller Halvlysportrett-modus. I dette tilfellet bør du ta
bildet i henhold til tipsene over.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponering Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO følsomhet (anbefalt
eksponeringsverdi)
= Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Manuell eksponering:
Gir deg muligheten til å manuelt justere
lukkerhastigheten og blenderåpningen
(side 31).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet
(sidene 21, 44).
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 45).
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Justering ISO følsomhet (anbefalt eksponeringsverdi)
ISO følsomhet er en belysningstid for opptaksmedia som innlemmer en bildesensor som
mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Justere ISO følsomheten, se side 44.
Høy ISO følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 48).
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 12M
4000 piksler × 3000 piksler = 12 000 000 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes (side 12)
Piksel
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og
stor filstørrelse)
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3+format
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
.
Bildestørrelse
Retningslinjer
12M
(4000×3000)
For bilder på opptil A3+
3:21)
(4000×2672)
Ta opp med bildeforhold 3:2
8M
(3264×2448)
For bilder på opptil A3
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder på opptil 10×15 cm
eller 13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestr. for
e-postvedlegg
16:92)
(1920×1080)
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
Ta opp med HDTVbildeforhold
1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 111).
Filmbildestørrelse
Rammer per sek.
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
320 (320×240)
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for e-postvedlegg
• Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet.
• Jo flere rammer som spilles av per sekund, jo mer finkornet er avspillingen.
12
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
På med blitsen
Øyene til objektet kan bli røde, eller uklare hvite runde flekker kan vises når blitsen brukes.
Disse virkningene kan reduseres ved å ta følgende trinn.
"Rødøyevirkningen"
Dette forårsakes av at blitslyset reflekteres i blodårene på netthinnen til motivets øyne fordi
pupillene til motivets øyne er åpne på et mørkt sted.
Kamera
Øye
Hornhinne
Hvordan kan "Rødøyevirkningen" reduseres?
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 49).
• Velg
(Høy følsomhet-modus)* eller
(Ekstra høy følsomhet-modus)* i scenevalg (side 29).
(Blitsen slås automatisk av.)
• Når øynene til motivet blir røde, korriger bildet med [Retusjere] på visningsmenyen (side 55) eller med
programvaren som følger med "Picture Motion Browser".
"Hvite runde prikker"
Dette forårsakes av partikler (støv, pollen, osv.) i luften, som når de er for nære linsen, kan
fremheves av kameraets blits.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen, osv.) i
luften
Hvordan kan "Hvite runde prikker" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten en blits.
• Velg
(Høy følsomhet-modus)* eller
(Ekstra høy følsomhet-modus)* i scenevalg. (Blitsen slås
automatisk av.)
* Selv om du valgte
(Høy følsomhet-modus) eller
(Ekstra høy følsomhets-modus) i scenevalg, kan
lukkerhastigheten bli tregere når det er mindre lys, eller på et mørkt sted. Hvis dette er tilfelle kan du
bruke et stativ eller holde armen stødig ved siden av deg mens du trykker på lukker-knappen.
13
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
2
3
4
5
6
7
A POWER knapp/POWER lampe
B Lukkerknapp (24)
C Mikrofon
D Blits (26)
E AF-lys (69)/Selvutløserlampe (26)
F Søkervindu
G Linse
A AE/AF-låslampe/selvutløserlampe
(grønn) (26)
B Blitsladelampe/opptakslampe (oransje)
C Søker
D LCD-skjerm (20)
E
-knapp (avspilling) (32)
F MENU-knapp (38)
G For fotografering: Zoom-knapp (W/T)
(25)
For visning: / -knapp
(avspillingszoom)/
-knapp (Indeks)
(32, 33)
H Feste for rem
I Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
J Modusvelger (23)
K Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (38)
Meny av: DISP/ / / (20, 26)
Når modusvelgeren er satt til M:
Lukkerhastighet/Blender (31)
14
Identifisere deler
L HOME-knapp (36)
M "Memory Stick Duo"-spor
N Batterispor
O Tilgangslampe
P Batteriutløserhendel
Q Multikontakt (bunn)
Brukes i følgende situasjoner:
• Opprett en USB tilkobling mellom kameraet
og datamaskinen.
• Opprett en tilkobling til lyd-/
videoinngangskontakter på en TV.
• Opprett en tilkobling til en PictBridgekompatibel skriver.
R Høyttaler (på undersiden)
S Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
15
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet (side 20).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Indikator
Betydning
Opptaksmodus (42)
Målemodus (45)
Når du tar stillbilder
Ansiktsregistrering (41)
SteadyShot (51)
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
aktiverer funksjonen for
fjerning av uskarphet,
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 8).
RETURN
Når du filmer
Zooming (25, 70)
1.3
Fargemodus (43)
Kontrast (50)
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
E
Advarsel om lite
batteristrøm (114)
Bildestørrelse (40)
Modusvelger/MENU
(scenevalg) (28)
P M
Modusvelger (23)
Hvitbalanse (48)
16
Skarphet (50)
Indikatorer på skjermen
B
Indikator
C
Betydning
Manuell
eksponeringsmodus (31)
Indikator
Betydning
Opptaksmedier
Opptaksmappe (62)
101
z RETURN
z SET
Funksj.veiv. for manuell
eksponering (31)
1.0m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand (45)
96
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
z
AE/AF-lås (24)
00:00:00
Gjenværende opptakstid
Standby
REC
Standby en film / ta opp en
fil
ISO400
ISO nummer (44)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
ON
SL
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten
kommer under en viss verdi
under forhold med lite lys,
aktiveres Støyreduksjon NR
med sakte lukker
automatisk for å redusere
bildestøyen.
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (44)
00:00:12
Innspillingstid
AF-lys (69)
Rødøyereduksjon (49)
Blitsmodus (26)
Blitsen lades
Konverteringslinse (71)
D
Indikator
C:32:00
Betydning
Egendiagnose-display
(114)
Selvutløser (26)
Trådkors for punktmåling
(45)
AF-avstandssøkerramme
(45)
Indikator for AFavstandssøkerramme (45)
Makro (26)
Histogram (20)
17
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Bildestørrelse (40)
Beskytt (57)
VOL.
Volum (32)
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
Når du spiller av filmer
(101)
PictBridge kobler til (99)
1.3
Zooming (32)
PictBridge kobler til (100)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal mens
ikonet vises.
B
Indikator
Betydning
N
Avspilling (32)
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (59)
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Funksjonsveiledning for
bildeavspilling
BACK/
NEXT
Velge bilder
V VOLUME
Justere volumet
Histogram (20)
•
18
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
Betydning
Avspillingsmedier
101
Avspillingsmappe (59)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Endre mappe (59)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (45)
Blits
Hvitbalanse (48)
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO400
ISO nummer (44)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (44)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
(114)
19
Endre skjermbildet
v (DISP) (skjermvisningsknapp)knapp
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet slik.
Lysstyrken for LCD-baklyset økes
Histogram på
Bildeinformasjonen
vises under
avspilling.
Indikatorer av
LCD-skjerm av
Indikatorer på
20
Histogram-display
(side 21)
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp.
Det kan imidlertid hende at batteristrømmen
brukes opp raskere under slike forhold.
• Skjermen blir histogram t Indikatorer av t
Indikatorer på når tilkoblet TV (side 75).
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du filmer
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film.
• Under bildeavspilling kan du ikke slå av LCDskjermen.
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
• Når du setter LCD-skjermen til av, virker ikke
digitalzoomfunksjonen. Når du velger
(blitsmodus)/
(selvutløser)/
(makro),
vises bildet i ca. to sekunder.
Endre skjermbildet
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise
et histogram
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk på v (DISP) gjentatte
ganger for å vise histogrammet på
skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når
den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde
når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
21
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 31 MB internt minne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er
satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640(Fine)].
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene blir tatt opp på "Memory Stick
Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Innstillinger, etc.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopier] (side 64).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 81 til 83 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data
som er lagret i det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en
datamaskin, til internminnet.
22
Grunnleggende bruk
Bruke modusvelgeren
Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen.
Modusvelger
Grunnleggende bruk
:
Autojustering-modus
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk.
t side 24
P :
Programopptaksmodus*
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning).
M:
Fotografering med manuell eksponering*
Gir deg muligheten til å ta opp etter automatisk justering av eksponeringen
(både lukkerhastighet og blenderåpning). t side 31
:
Filminnspillingsmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd. t side 24
/
/
/ /
/SCN (
): Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.t side 28
* Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. (Nærmere informasjon om tilgjengelige
funksjoner t side 39)
23
Ta bilder enkelt (Autojusteruingsmodus)
Modusvelger
Lukkerknapp
Makroknapp
DISP-knapp
Søker
Blitsknapp
Zoomknapp
Selvutløserknapp
MENU-knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
1 Velg ønsket funksjon med modusvelgeren.
Når du tar stillbilder (Autojusteringsmodus): Velg
Når du filmer: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armen din langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
24
Ta bilder enkelt (Autojusteruingsmodus)
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
Grunnleggende bruk
Når du filmer:
• Den korteste fotograferingsavstanden er ca. 50 cm. Bruk nærbildemodus (Makro) modus når du
fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden (side 26).
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:
–
–
–
–
–
–
–
Langt fra kameraet og mørkt
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Sett gjennom glass
I rask bevegelse
Reflekterende lys eller med en skinnende overflate
Blinking
Baklys
W/T Bruke zoom
Trykk på T for å zoome, og trykk på W for å gå tilbake.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 70.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
25
Ta bilder enkelt (Autojusteruingsmodus)
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Blits auto
Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling).
: Blits tvunget på
SL : Sakte synk (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen for å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Makro (Ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W side: Ca 5 cm eller lengre, T side: Ca 34 cm eller lengre)
Makro
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten faller når du fotograferer i Makro.
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Ikke bruke selvutløseren
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren
aktiveres.
26
Ta bilder enkelt (Autojusteruingsmodus)
Selvutløserlampe
Grunnleggende bruk
Hvis du vil avbryte, trykker du V ( ) på nytt.
• Bruk 2 sekunders forsinkelse hvis du vil forhindre uskarpe bilder forårsaket av at kameraet
ristes når du trykker på lukkerknappen.
27
Fotografere stillbilder (scenevalg)
MENU-knapp
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
Modusvelger
Fra modusvelgeren
1 Velg det ønskede modus på scenevalg (
/
/
/ /
) med modusskala.
2 Ta bilde med lukkerknappen.
Fra menuskjermen
1 Velg SCN med modusvelgeren.
2 Trykk på MENU-knappen og velg fra
/
/
kontrollknappen (side 38).
3 Ta bilde med lukkerknappen.
• Du finner informasjon om modi på neste side.
Avbryte Scenevalg
Still inn modusvelgeren til et annet modus enn scenevalg .
28
/
ved å bruke b/B av
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Scenevalgmodus
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Moduser valgt fra modusvelgeren
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, med bildestabilisering.
Moduser valgt fra menyskjermen
Ekstra høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta roligere
bilder uten blits under forhold
med lite lys. Bildestørrelsen er satt
til [3M].
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å ta bilder
med en behagelig atmosfære for
portretter av personer, blomster og
så videre.
Halvlysportrett*
Passer når du skal ta portrettbilder
når det er mørkt. Gir deg mulighet
til å ta skarpe bilder av personer
når det er mørkt, uten at du mister
den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Snø
Grunnleggende bruk
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
Fyrverkeri*
Gjør det mulig for deg å ta opp
fyrverkeri uten å miste effekten.
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap
og lignende.
* Når du tar bilder med
(Halvlysportrett) eller
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri) modus, er
lukkerhastigheten tregere. Vi anbefaler at du bruker et stativ for å unngå uskarpt resultat.
29
Fotografere stillbilder (scenevalg)
Funksjoner du kan bruke i scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro
Blits
Ansiktsregistrering
Serie/
Gruppe
—
—
EV
Hvitbalanse Rødøyered. SteadyShot
*
—
—
SL **
—
—
/
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
/
—
—
—
* [Blits] kan ikke velges.
** Når [Konvert.-linse] ikke er satt til [Av], er blitsen satt til
30
*
/
—
—
—
—
(Blits tvunget av).
—
—
Ta bilder med manuell eksponering
Lukkerknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Modusvelger
1 Velg M fra modusvelgeren og trykk z på kontrollknappen.
• [SET] endres til [RETURN] på nedre venstre del av skjermen og kameraet settes til manuell
eksponeringsmodus.
Grunnleggende bruk
Kontrollknapp
2 Juster eksponeringen manuelt med kontrollknappen.
b/B: Blender (F-verdi)
v/V: Lukkerhastighet
Blenderverdi
RETURN
Lukkerhastighet
• Velg en blenderverdi fra under.
– Når zoom er satt helt til W-siden, kan du velge en blender fra F2,8, F5,6 eller F8,0.
– Når zoom er satt helt til T-siden, kan du velge en blender fra F5,5, F11 eller F16.
• Du kan velge en lukkerhastighet fra 30 til 1/1000 sekunder.
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering vurdert av kameraet vises som en EV-verdi
(side 44) på skjermen. 0EV indikerer verdien som ble vurdert av kameraet som mest passende.
3 Ta bilder med lukkerknappen.
• Blitsen er satt til (Blits på) eller
(Blits av).
• Lukkerhastighetene som varer i et sekund eller lengre indikeres med ["], for eksempel, [1"].
• Når du setter lukkerhastigheten til noe tregere, anbefales det at du bruker et stativ for å forhindre
virkningen av vibrasjon.
• Hvis du velger under 1/3 sekunder, aktiveres Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å
redusere bildestøyen, og [NR] vises på skjermen.
• Hvis du velger trege lukkerhastigheter vil det ta tid å behandle dataen.
31
Vise bilder
(Avspillingszoom)/
(Indeks)-knapp
-knapp (avspillingszoom)
knapp
(avspilling)
MENU-knapp
z-knapp
HOME-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
-knappen (avspilling).
• Hvis du trykker på
(avspilling) når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk og stilles
inn på avspillingsmodus. For å bytte til opptaksmodus, trykker du på
(avspilling) på nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på B for å spole forover og på b for å spole bakover. (Trykk på z for å gå tilbake til
normal avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises en størrelse mindre.
/
For å vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Juster posisjon: v/V/b/B
Avbryt avspillingszoom: z
• Lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 56)
32
Vise bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
Når du bruker "Memory Stick Duo", og hvis det er flere maper, velg mappevalgindikatoren
med b, og velg deretter den bestemte mappen med v/V.
Indeksvisning] fra
(Vise
bilder) på HOME skjermen.
• Hver gang du trykker på
(indeks), endres antallet bilder i indeksskjermbildet.
Grunnleggende bruk
• Du kan også få tilgang til indeksskjermen ved å velge [
33
Slette bilder
(Indeks)-knapp
Knappen
(avspilling)
MENU knapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
-knappen (avspilling).
2 Trykk på MENU med visning i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
3 Velg
[Slett] med v på kontrollknappen.
4 Velg ønsket slettemetode blant b/B [Dette bildet], [Flere bilder] og [Alt i
denne mappen], og trykk z.
34
Slette bilder
Når du velger [Dette bildet]
Slettes bildet som er valgt.
Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Når du velger [Flere bilder]
Velger og sletter flere bilder samtidig.
1 Velg bildene du vil slette og trykk på z.
merket er avkrysset i avmerkingsboksen for bildet.
Indeksvisning
Grunnleggende bruk
Enkeltbilde
2 Trykk MENU.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Når du velger [Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
• Etter å ha valgt [Flere bilder] på indeksskjermen, kan du slette alle bildene i en mappe ved å
velge mappeutvalg med b og legge ved et
-merke på mappen.
35
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke HOME skjermbildet
HOME skjermbildet er hovedskjermbildet som brukes til å få tilgang til de ulike funksjonene.
Du kan få tilgang til HOME skjermbildet uansett hvilken opptaks-/visningsmodus du er i.
Kontrollknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke vise HOME skjermbildet når en PictBridge-forbindelse eller en
USB -forbindelse er opprettet.
• Kameraet er innstilt på opptaksmodus ved å trykke på avtrykksknappen halveis ned.
36
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
HOME elementer
Når du trykker på HOME-knappen, vises elementene nedenfor. Detaljert informasjon om
elementene vises i veiledningen på skjermen.
Kategori
Elementer
Opptak*
Opptak (side 23)
Vise bilder
Enkeltbilde (side 52)
Lysbildevisning (side 52)
Skrive ut, annet
Utskrift (side 98)
Musikkverktøy (side 94)
Last ned musikk
Administrer minne
Formater musikk
Grunnleggende bruk
Indeksvisning (side 52)
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 62)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy (side 65)
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 66)
Pip
Initialiser
Funksj.veiv.
Hovedinnstillinger 2 (side 67)
USB-tilk.
Video ut
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 69)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Konvert.-linse
Opptaksinnstillinger 2 (side 72)
Auto-orient.
Autovisning
Klokkeinnstillinger (side 73)
Language Setting (side 74)
*Opptaksmodusen som er valgt med modusvelgeren, blir brukt.
37
Lære de ulike funksjonene – HOME/Menyen
Bruke menyelementene
z-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
MENU-knapp
1 Trykk MENU for å vise menyen.
Funksj.veiv.
Ved å stille inn [Funksj.veiv.] til [Av] slår av
funksjonsguiden (side 66).
• Menyen vises bare under opptaks- og avspillingsmodus.
• Ulike elementer vil bli synlige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg det ønskede menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen ikke vises, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus.
4 Trykk MENU for å slå av menyen.
38
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av kameramodus.
Opptaksmenyen er bare tilgjengelig i opptaksmodus, og visningsmenyen er bare tilgjengelig i
avspillingsmodus.
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
(
Modusvelgerposisjon:
M
—
—
Scene
Opptaksmeny (side 40)
Scenevalg
—
Bildestørr.
*
—
*
Ansiktsregistrering
—
—
REC-modus
*
—
*
—
Fargemodus
—
—
ISO
—
—
EV
Grunnleggende bruk
P
: tilgjengelig)
—
—
Målemodus
—
—
Fokus
—
—
Hvitbalanse
—
*
Blitsnivå
—
—
—
*
—
Rødøyered.
Kontrast
—
—
—
Skarphet
—
—
—
SteadyShot
—
SETUP
*Bruken kan være begrenset avhengig av valgt scenevalgmodus (side 30).
Meny for visning (side 55)
(Slett)
(Lysbildevisning)
(Retusjere)
(Beskytt)
(Rotere)
(Velg mappe)
(Utskrift)
39
Anvend funksjoner for å ta bilde
Opptaksmeny
Funksjonene som er tilgjengelige i opptaksmodus når du bruker MENU-knappen, er beskrevet
nedenfor. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se se side 38.
Du kan ikke velge modiene som vises i grått.
Ikke tilgjengelig
Tilgjengelig
Moduser velges fra menyskjermen når
modusvelgeren er satt til SCN
Standardinnstillingene er markert med
.
Scenevalg: Velge scenevalg
Velger scenevalg i menyen.
Du kan ta bilder med innstillingene som er satt for ulike sceneforhold (side 28).
Bildestørr.: Velge bildestørrelse
For stillbilder
Velg bildestørrelse for stillbilder. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se sidene 11, 12.
• Bildestørrelsen er satt til [3M] når [Ekstra høy følsomhet] er valgt.
For film
(Fin)
(Standard)
40
Velg bildestørrelse for filmopptak. Du kan få mer informasjon
ved å se side 12.
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
Ansiktsregistrering: Registrere ansiktet til motivet
Velg om du ønsker å bruke Ansiktsregistrering-funksjonen.
(På)
Registrering av ansiktene i bildet vil også justere fokus, blink,
eksponering, hvitbalanse og forhåndsblink for
rødøyereduksjon.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsregistreringsramme
Bruker ikke ansiktsregistreringsfunksjonen.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke digital zoom.
• Kun tilgjengelig for [Mykt snapshot], standardinnstillingen er [På].
• Opptil 8 ansikter kan registreres i motivet. Men bare 2 ansikter i motivet kan registreres når
du fotograferer med mykt snapshot.
• Når kameraet oppdager mer enn ett motiv, avgjør kameraet hva som er hovedmotivet og
setter fokus etter prioritet.
Anvend funksjoner for å ta bilde
(Av)
• Rammen der fokuset er satt, vil bli grønn når du trykker avløserknappen halvveis ned. Selv
om rammen ikke blir grønn, blir fokus satt på alle motiver hvis avstanden til motivet som
fokus er satt på og andre motiver, er den samme.
• Ansiktsregistrering kan mislykkes, avhengig av forholdene funksjonen brukes under.
41
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Tar inntil 100 bilder i rekkefølge når du holder inne
lukkerknappen.
• Blitsen er stilt inn på
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(Blits tvunget av).
Tar en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (Eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnsverdi, jo større variasjon på
eksponeringsverdien.
• Hvis du ikke kan avgjøre riktig eksponering, bruker du modusen
Eksponeringsgruppe, slik at eksponeringsverdien varieres.
Deretter velger du bildet med best eksponering.
• Når modusvelgeren er satt til
, er ikke
eksponeringsgruppemodus tilgjengelig.
• Blitsen er stilt inn på
(Blits tvunget av).
Om Serie
• Når du fotograferer ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Når du tar opp film med modusvelgeren satt til M, kan du ikke velge en lukkerhastighet på 1/3 sekunder
eller tregere.
• Opptaksintervallet er ca 0,5 sekunder. Opptaksintervallet blir lengre, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
Om eksponeringsgruppen
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når du tar opp film med modusvelgeren satt til M, kan du ikke velge en lukkerhastighet på 1/3 sekunder
eller tregere.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 44), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
lysstyrken.
• Opptaksintervallet er ca 0,5 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
42
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
Fargemodus: Endrer livaktigheten på bildet eller legger til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
(Normal)
Angir at bildet vises med klare og dype farger.
(Naturlig)
Angir at bildet vises med diskré farger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i i svart/hvitt.
Anvend funksjoner for å ta bilde
(Livlig)
• Du kan velge bare [Normal], [Bruntone] eller [S/HV] når du tar opp film.
43
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
ISO: Velge lysfølsomhet
Lav ISO følsomhet
Høy ISO følsomhet
Velger en lysfølsomhet målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
• Mer informasjon om ISO-følsomhet, se side 10.
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus. Når [Ekstra høy følsomhet] er satt, økes følsomhet opptil maksimalt
6400.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 400] når du har satt Serie eller
Eksponeringsgruppe.
• Når du tar bilder i lysere omgivelser, vil kameraet automatisk øke tonegjengivelsen og forhindre at bildene
blir for lyse (bortsett fra når [ISO] er satt til [ISO 100]).
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt
Mot –
Mot +
–2.0EV
Mot –: Mørkere bilde.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjøre bildet lysere.
• Mer informasjon om eksponeringen se side 9.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
44
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
• Mer informasjon om eksponeringen se side 9.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette [Fokus] til [Senter-AF] for å fokusere
på måleposisjonen (side 45).
Anvend funksjoner for å ta bilde
(Punkt)
(bare for stillbilder)
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkeramme
(bare for stillbilder)
Indikator for AFavstandssøkeramme
45
Opptaksmeny
(Senter-AF)
(bare for stillbilder)
For detaljer om operasjon 1 side 38
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
(Punkt-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt
område.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen. Hold kameraet støtt
slik at ikke motivet og AF-avstandssøkerammen blir feiljustert.
AF-avstandssøkeramme
Indikator for AFavstandssøkeramme
0.5 m
1.0 m
3.0 m
7.0 m
Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand
til motivet. (Forhåndsvalgt Fokus)
• Når du fotograferer et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
Da er det praktisk å bruke [Fokus].
(ubegrenset avstand)
• AF står for autofokus.
• Informasjonen om avstandsinnstilling er omtrentlig i "Forhåndsvalgt Fokus". Hvis du peker oppover eller
nedover med linsen, øker feilmarginen.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, er AF-avstandssøkerammen deaktivert, og en ny
AF-avstandssøkerramme vises med en prikket linje. AF-funksjonen vil da prioritere bevegelse som
foregår i sentrum eller nær sentrum av rammen.
46
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller på skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller [Punkt-AF],
kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
P
96
I så fall gjør du følgende.
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Indikator for AE/AF-lås
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
Anvend funksjoner for å ta bilde
AF-avstandssøkeramme
47
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når
fargene i bildet ser rare ut.
(Auto)
(Dagslys)
Justerer for forhold utendørs under en klar himmel, ved
solnedgang, nattbilder, forekomst av neonskilt eller
fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
Fluorescerende lys 1: Juster for hvitt fluoriserende lys.
Fluorescerende lys 2: Juster for naturlig hvitt fluoriserende
lys.
Fluorescerende lys 3: Juster for dag hvitt fluoriserende lys.
n (Hvitglødende)
48
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for steder under hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
Opptaksmeny
(Blits)
For detaljer om operasjon 1 side 38
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 10.
• Under urolig fluorescerende lys, er det ikke sikkert at hvitbalansefunksjonen virker som den skal, selv om
du velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2], [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra [Blits] modiene, [Hvitbalanse] er satt til [Auto] når blitsen blinker.
Justerer mengden blitslys.
(–)
Mot –: Gjør at blitsnivået senkes.
(Normal)
( +)
Mot +: Gjør at blitsnivået heves.
Anvend funksjoner for å ta bilde
Blitsnivå: Justerer mengden blitslys
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 26.
Rødøyered.: Reduserer rødøyevirkningen
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet taes
for å redusere rødøyevirkningen når du bruker
blits.
(Auto)
Reduserer rødøyevirkningen når det er nødvendig, bare ved
bruk av ansiktsregistreringsfunksjonen.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyereduksjon.
49
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold. I slike tilfeller kan du korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i
visningsmenyen etter at du har tatt bildet (side 57).
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen ikke brukes, vil rødøyereduksjonen ikke virke selv når [Auto] er valgt.
Kontrast: Justere kontrasten
Justerer kontrasten til bildet.
(–)
Mot –: Reduserer kontrasten.
(Normal)
(+)
Mot +: Forsterker kontrasten.
(DRO)
Juster kontrasten til bildet automatisk.
• Når du bruker blits, hvis [Målemodus] er satt til [Senter]
ELLER [Punkt], vil ikke kontrasten automatisk justeres.
Skarphet: Justerer skarpheten
Justerer skarpheten til bildet.
(–)
Mot –: Mykner bildet.
(Normal)
(+)
50
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Opptaksmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
SteadyShot: Velger modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Opptak)
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt langt
borte.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Opptak]-modus.
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
• I autojusteringsmodus, blir [SteadyShot] satt til [Opptak].
• For filmer finnes bare alternativene [Fortsett] og [Av].
Standardinnstillingen er satt til [Fortsett].
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller:
– Når det er for store kamerarystelser
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Anvend funksjoner for å ta bilde
(Av)
Velg innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene i denne menyen er de samme som
finnes i [
Opptaksinnstillinger] på HOME skjermen. Se side 37.
51
Bruke funksjoner for visning
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Du kan velge hvordan bilder skal avspilles.
HOME-knapp
1 Trykk HOME.
2 Velg
(Vise bilder) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket visningsmetode med v/V.
(Enkeltbilde): Spiller av enkeltbilder
Viser bildet som ble tatt sist. Dette har samme funksjon som når du trykker på
(side 32).
(avspilling)
(Indeksvisning): Spiller av en liste med bilder
Viser en liste over bilder i den valgte mappen. Dette har samme funksjon som når du trykker
på
(indeks) (side 33).
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
1 Velg [
Lysbildevisning] på HOME skjermen.
2 Velg [Start] med v/V, og trykk deretter z for å starte avspillingen.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk på z på kontrollknappen.
Hvis du vil starte på nytt, velger du [Fortsett] med v/V, og trykk deretter z.
• Lysbildevisningen fortsetter fra bildet der den ble stoppet, men musikken starter fra begynnelsen igjen.
52
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Vise forrige/neste bilde
Trykk på b/B mens lysbildevisningen er midlertidig stanset.
Justere volumet på musikken
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk så på b/B for å justere volumet.
Avslutte lysbildevisningen
Velg [Avslutt] med v/V mens lysbildevisningen er midlertidig stanset, og trykk deretter på z.
Endre oppsettet
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Når du bruker en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Enkelt
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
motiver.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning med filmatmosfære.
Stilfullt
En stilig lysbildevisning i middels tempo.
Aktivt
En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy
aktivitet.
Normal
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller.
Bruke funksjoner for visning
Effekter
• Når du setter til [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] vises kun stillbilder.
• Musikk spilles ikke av (satt til [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Lyden på filmer vil
høres.
53
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Musikk
Den forhåndsangitte musikken varierer i henhold til valgt effekt.
Music 1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Enkelt].
Music 2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music 3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt].
Music 4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Aktivt].
Av
Innstillingen for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig.
Intervall
3 sek.
5 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av
typen [Normal].
10 sek.
30 sek.
1 min.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Normal] ikke er valgt
som [Effekter].
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
z Legge til/endre musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Du kan overføre musikken ved hjelp av [
Musikkverktøy] i
(Skrive ut, annet) på
HOME -skjermbildet og ved hjelp av "Music Transfer"-programmet (inkludert) installert på en datamaskin.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 94 og 96.
• Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Music 1-4) kan
erstattes med musikk du overfører).
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er ca. 3 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av musikkfilen på grunn av skader eller feilfunksjoner på filen, avslutt [Formater
musikk] (side 94) og overfør musikken igjen.
54
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
Denne delen omhandler menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENUknappen i avspillingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan
du se side 38.
(Slett): Slette bilder
Brukes til å velge og slette bilder på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på
indeksskjermbildet. se side 34
(Dette bildet)
(Flere bilder)
(Alt i denne mappen)
Sletter det valgte bildet.
Velger og sletter flere bilder.
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
(Lysbildevisning): Spiller av en serie med bilder
Lysbildevisning] på HOME skjermen.
(Retusjere): Retusjere stillbilder etter at de er tatt
Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er
beholdt.
For å retusjering stillbilder
1 Velg bildene på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på indeksskjermbildet som skal
retusjeres.
Bruke funksjoner for visning
Dette elementet har samme funksjon som [
Se side 52.
2 Trykk på MENU knappen.
3 Velg [Retusjere] med v/V, trykk deretter z etter at du har valgt ønsket modus med b/B.
4 Retusjer bildene i henhold til instruksjonene under.
• Bilder kan ikke retusjeres når kameraet er koblet til en High Definition TV.
(Mykt fokus)
Gjør området rundt et valgt punkt uskarp for å fremheve et motiv.
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V og trykk z.
Velg retusjeringsnivå med v/V og trykk på z igjen.
3 Juster ønsket område for retusjering med W/T-knappen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
55
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
(Delvis farge)
Omgir et valgt punkt med sort/hvitt for å fremheve et motiv.
(Fiskeøyeobjektiv)
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk MENU-knappen.
2 Juster ønsket område for retusjering med W/T-knappen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
Legger til fiskeøyeeffekt rundt et valgt punkt.
(Kryssfilter)
1 Angi senterpunktet for det bildet som skal retusjeres, med
v/V/b/B, og trykk MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V og trykk z.
Velg retusjeringsnivå med v/V og trykk på z igjen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
Legger til stjerneglanseffekt til lyskilder.
(Trimme)
1 Velg [Nivå] med v/V og trykk z.
Velg retusjeringsnivå med v/V og trykk på z igjen.
2 Juster ønsket lengde for retusjering med W/T-knappen.
3 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
Tar opp det innzoomede avspillingsbildet.
1 Trykk på W/T-knappen for å zoome inn på trimmeområdet.
2 Angi punktet med v/V/b/B, og trykk MENU knappen.
3 Velg [Bildestørr.] med v/V, og trykk z.
Velg bildestørrelse for å ta opp med v/V og trykk z igjen.
4 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
56
Visningsmeny
(Rødøyekorreksjon)
For detaljer om operasjon 1 side 38
Korriger rødøyevirkningen som skyldes blitsen.
Velg [OK] med v/V, og trykk z.
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å redigere rød-øye
fenomenet avhengig av bilde.
Når du velger [Trimme]
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan avhenge av bildet.
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
(Beskytt): Hindrer utilsiktet sletting
(Dette bildet)
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Velg bildene du ønsker å beskytte mens du viser bilder i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Trykk MENU.
3 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter z.
Bildet beskyttes, og indikatoren
(Beskytt) vises på bildet.
Bruke funksjoner for visning
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Velge og beskytte bilder
1 Trykk på MENU i enkeltbildemodus eller indeksmodus.
2 Velg [Beskytt] med v/V, og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg bildet du ønsker å beskytte, med b/B på kontrollknappen, og trykk så på z.
legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder som du ønsker å beskytte og trykk deretter på z.
5 Trykk MENU.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
57
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
I indeksmodus:
3 Velg bildet du vil beskytte, med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
legges ved det valgte bildet.
4 For å beskytte andre bilder, gjenta trinn 3.
5 For å velge alle bildene i en mappe, velg elementet mappeutvalg med b, og trykk z.
er vedlagt med den valgte mappen.
6 Trykk MENU.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
(Beskytt)-indikatoren vises på de valgte bildene.
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å utføre samme prosedyre som
når du beskytter det.
(Beskytt)-indikatoren blir borte.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er
beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Tillføyer et
Se side 101.
(utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut.
(Dette bildet)
Legger til/fjerner DPOF-baserte utskriftsmerker for det valgte
bildet.
(Flere bilder)
Bilder velges og de DPOF-baserte utskriftsmerkene legges til/
fjernes fra bildene.
(Utskrift): Skrive ut bilder på en skriver
Se side 98.
Dette elementet har samme funksjon som [
58
Utskrift] på HOME skjermen.
Visningsmeny
For detaljer om operasjon 1 side 38
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk MENU for å vise menyen.
3 Velg [Rotere] med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [
], og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk z.
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Bruke funksjoner for visning
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk deretter z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• For å opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 62)
• For å endre mappe for opptak av bilder t [Endre REC-mappe] (side 63)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Går til forrige mappe
: Går til neste mappe
: Går til forrige eller neste mappe
59
Tilpasse innstillingene
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen
og -innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME skjermen.
(Administrer minne) eller
(Innst.) på
Kontrollknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Administrer minne) eller
(Innst.) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket element med v/V, og trykk deretter z.
4 Trykk B og velg den ønskede innstillingen med v/V, og trykk deretter z.
60
Tilpasse minneadministreringsfunksjonen og -innstillingene
5 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
Avbryte innstillingsendringen
Velg [Avbryt] hvis det er en av innstillingselementene, og trykk deretter på z.
Hvis ikke, trykk på b på kontrollknappen.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
• Kameraet er innstilt på opptaksmodus ved å trykke på avtrykksknappen halveis ned.
Tilpasse innstillingene
61
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 60
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen"Alle data i Memory Stick vil bli slettet " vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 86).
62
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 60
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Tilpasse innstillingene
63
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 60
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med 64 MB kapasitet eller mer.
2 Velg [Kopier] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Kopieringen starter.
Avbryte kopieringen
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk deretter z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter kjøre [Format] -kommandoen i [Internt
minneverktøy] (side 65).
• Når du kopierer data til internminnet til "Memory Stick Duo", vil alle data bli kopiert. Du kan ikke velge
en spesifikk mappe eller på "Memory Stick Duo" som plassering for dataene som skal kopieres.
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsrekkefølge).
64
Administrer minne
For detaljer om operasjon 1 side 60
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
Tilpasse innstillingene
65
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for funksjonene.
På
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
beholdes bildene som er lagret i internminnet.
1 Velg [Initialiser] med v/V/b/B, og trykk deretter z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte tilbakestillingen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter z.
• Pass på at du ikke kobler fra strømmen under tilbakestillingen.
66
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 98). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet, kopieres til datamaskinen. (med Windows XP,
Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 82).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridge
kompatibel skriver (sidene 82 og 98).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Mass Storage].
Tilpasse innstillingene
PictBridge
COMPONENT
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til det tilkoblede
TV-en se side 75.
HD(1080i)
Velger dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV med 1080i-mulighet.
SD
Velger dette alternativet for tilkobling av kameraet til TV-en
som ikke er kompatibelt med et HD(1080i)-signal.
67
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 77 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
68
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus
(dvs. for USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus
(dvs. for Europa).
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren ON vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Tilpasse innstillingene
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på opp til ca 2,8 m (zoom: W) / 2,2 m (zoom: T) kreves.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Du kan ikke bruke AF-lys når:
– Når fokus forhåndsinnstillingen er satt (side 45).
– Når (Halvlysmodus) eller
(Landskapmodus) eller
(Fyrverkerimodus) er valgt i scenevalg.
– Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
– Når [Konvert.-linse] ikke er satt til [Av].
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. Autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort avstand.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene tas ikke opp.
69
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], deaktiveres AF-modus.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom
(opptil 3×). Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller
nøyaktig digital zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt innenfor et område der bildet ikke
blir forvrengt, i henhold til bildestørrelsen. Dette er ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [12M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomforstørrelse
8M
Ca. 3,7×
5M
Ca. 4,6×
3M
Ca. 5,9×
VGA
Ca. 18×
16:9
Ca. 6,2×
• Når
(Ekstra høy følsomhet-modus) er valgt i scenevalg vil ikke smart zoom fungere.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke digital zoom.
• Når du setter LCD-skjermen til av, kan du ikke bruke digitalzoom.
70
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Konvert.-linse
Brukes for å oppnå korrekt fokus når en konverteringslinse festes på (ikke inkludert). Fest
adapterringen (ikke inkludert) og fest deretter en konverteringslinse.
Tele (
Vidvink. (
Av
•
•
•
•
•
)
Fester en telekonverteringslinse.
)
Fester en bred konverteringslinse.
Fester ikke en linse.
Når [Av] ikke er satt, er blitsen satt til
(Blits tvunget av).
Sjekk bildet du tok på LCD-skjermen som vises i søkervinduet.
Det tilgjengelige zoomområdet er begrenset.
Det tilgjengelige fokusområdet er begrenset.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med konverteringslinse.
Tilpasse innstillingene
71
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Auto-orient.
Når du stiller inn kameraet til å ta et portrettbilde, registrerer kameraet innstillingsendringen
og viser bildet i portrettinnstilling.
På
Tar bildet med riktig innstilling.
Av
Auto-orient deaktivert.
• Avhengig av opptaksvinkelen til kameraet, kan retningen på bildet ikke taes opp riktig. Når retningen på
bildet ikke er korrekt, kan du rotere bildet med fremgangsmåten som står forklart på side 59.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
72
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg [
Klokkeinnstillinger] fra
(Innst.) i skjermbildet HOME.
2 Velg datovisningsformat med v/V, og trykk deretter z.
3 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
4 Velg [OK], og trykk deretter z.
Velg [Avbryt] i trinn 4, og trykk deretter z.
Tilpasse innstillingene
Avbryte stilling av klokken
73
Innst.
For detaljer om operasjon 1 side 60
Language Setting
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
74
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte kabelen
eller flerbruksterminalen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
1 Til lyd-/videoinngangskontakter
VIDEO
AUDIO
Gul/Hvit/Rød
Gul
Svart
Knappen
(avspilling)
2 Til multikontakten
• Plasser kameraet slik at skjermen vender oppover.
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) på kabelen for flerbruksterminal, til
venstre lydkontakt.
Vise bilder på en TV
Kontrollknapp
Kabel for flerbruksterminal
(inkludert)
2 Slå på TV-en og still inn TV/video-inngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 68).
75
Vise bilder på en TV
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD TV
Du kan vise et bilde som er tatt opp på kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) med
komponentkabelen (ikke inkludert).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
1 Til lyd-/videoinngangskontakter
COMPONENT
VIDEO IN
Grønn/Blå/Rød
AUDIO
Hvitt/Rød
Knappen
(avspilling)
Kontrollknapp
Komponentvideokabel
(ikke inkludert)
HOME-knapp
2 Til multikontakten
• Plasser kameraet slik at skjermen vender oppover.
• Videopluggene (Grønn/Blå/Rød) til komponentvideokabelen (ikke inkludert) er fargekodet for å matche
pluggene på TV-en.
2 Slå på TV-en og still inn TV/video-inngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
(avspilling) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
76
Vise bilder på en TV
• Sett [COMPONENT] to [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) på HOME
skjermen (side 67).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 68).
• Du kan ikke se filmer med et HD-utsignalformat.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillkameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
PAL system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
Norge, New Zealand, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
PAL-M system
Brasil
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Vise bilder på en TV
PAL-N system
77
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen" (side 95).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i engelsk versjon.
• I Windows Vista kan det hende at enkelte navn og handlinger er
annerledes enn det som beskrives nedenfor.
Installer programvaren (inkludert) først (side 80)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 81)
• Vise bilder på datamaskinen
Hygg deg med bilder ved bruk av "Picture Motion Browser" og "Music
Transfer" (sidene 88 og 94)
Se på bilder som er lagret på datamaskinen
Vise fotografier ordnet etter dato
Redigere bilder
Viser på kartet hvor stillbilder ble tatt (For å gjøre dette, må
datamaskinen være koblet til Internett.)
• Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVD-skriver
er nødvendig)
• Utskrift eller lagring av stillbilder med dato
•
•
•
•
• Legge til/endre musikk ved bruk av "Music Transfer"
78
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* eller Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB plugg: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Microsoft
Windows 2000 Professional, Windows
XP* eller Windows Vista*
Lydkort: 16-bit stereo lydkort med høytalere
CPU/Minne: Pentium III 500 MHz eller
hurtigere, 128 MB av RAM eller mer
(anbefalt: Pentium III 800 MHz eller
hurtogere 256 MB av RAM eller mer)
Programvare: DirectX 9.0c eller senere
Indikator: Skjermoppløsning 1024 × 768
punkter eller mer
Farger: Tusener av farger (16-biters farge)
eller mer
* 64-bits versjoner og Starter (Edition) støttes
ikke.
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et
USB-grensesnitt som er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du
kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 67.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
Harddisk Nødvendig diskplass for
installering — 200 MB eller mer
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Programvaren er kompatibel med DirectXteknologi. Det kan være nødvendig å installere
"DirectX".
79
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før
installeringen.
• Logg på som administrator.
• Når den programvaren (inkludert) er installert,
installeres USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
4 Velg ønsket [Region] og [Country/
Area] og klikk deretter [Next].
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility]
vises, klikker du på [Next] (Neste).
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises. Les avtalen nøye.
Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må
du klikke på boksen ved siden av
[I accept the terms of the license
agreement] (Jeg aksepterer vilkårene i
lisensavtalen) og deretter klikke [Next]
(Neste).
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du
(My Computer – Min datamaskin) t
(SONYPICTUTIL).
• I Windows Vista kan det hende at
Autokjørvinduet vises. Velg "Run
Install.exe" og fortsett installeringen ved å
følge instruksjonene som vises på skjermen.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
2 Klikk [Install].
Skjermen "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter [Next].
[Location Settings] skjermen vises.
80
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for webområdet
for kunderegistrering på skrivebordet.
Når du har registrert deg på webområdet,
kan du få sikker og nyttig kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 108.
For en datamaskin uten et Memory
Stick-spor
Opprett en USB-tilkobling og følg trinn
1 til 4 på side 81 til 85 for å kopiere bilder.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett den oppladede batteripakken
inn i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt ved
hjelp av vekselstrømadapteren
(ikke inkludert) og USB, A/V-,
DC IN-kabelen for
flerbruksterminal (ikke inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av en batteripakke med lavt strømnivå,
kan kopieringen mislykkes eller bildedata
bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm
for tidlig.
3 Trykk på
(avspilling) og slå på
kameraet.
Knappen
(avspilling)
Bruke datamaskinen
• Hvis du bruker Windows 2000, må du installere
programvaren (inkludert) før du fortsetter. Hvis
du bruker Windows XP, er installasjon ikke
nødvendig.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Dette kameraet er ikke kompatibelt med
Windows 95/98/98 SecondEdition/NT/ME AV
Windows-operativsystemet. Når du bruker en
datamaskin uten et Memory Stick-spor, må du
bruke en kommersielt tilgjengelig Memory
Stick Reader/Writer for å kopiere bilder fra en
"Memory Stick Duo" til datamaskinen.
• Hvis du vil kopiere bilder i det interne minnet,
til datamaskinen, kopierer du først bildene til en
"Memory Stick Duo", for deretter å kopiere dem
til datamaskinen.
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
81
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 2: Tilkoble kameraet og
datamaskinen
• Når programvaren (inkludert) er installert, kan
det hende at vinduet [Import Images] (side 89)
vises. I så fall kan du importere bilder direkte
ved hjelp av "Picture Motion Browser".
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskinen
2 Til multikontakten
1 Til en USB
plugg
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
mappe.
Kabel for
flerbruksterminal
1 Etter at du har opprettet en USB-
• Hvis du bruker Windows XP/Vista, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
"Kobler til Mass Storage..." vises på
kameraets skjerm.
Tilgangsindikatorer*
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
*
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Kobler til Mass Storage..." ikke vises,
setter du [USB-tilk.] til [Mass Storage]
(side 67).
82
• Hvis du bruker Windows 2000, følger du
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-B: Kopiere
bilder til en datamaskin" på side 83.
• Hvis du bruker Windows XP/Vista og veiviseren
ikke vises automatisk, må du følge prosedyren
som er forklart under "Trinn 3-B: Kopiere bilder
til en datamaskin" på side 83.
tilkobling i trinn 2, må du klikke
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når veiviservinduet vises
automatisk på skrivebordet.
1
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
Kopiere bilder til datamaskinen
2 Klikk [Next].
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo", vises.
• Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo", vises bildene i internminnet.
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I’m finished working
with these pictures] for å velge
dette alternativet, og klikk så
[Next].
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter [Next].
1
1
2
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" vises.
4 Velg et navn og et mål for bildene,
6 Klikk [Finish].
Veiviservinduet lukkes.
• Hvis du vil fortsette å kopiere andre bilder,
kobler du fra kabelen for flerbruksterminal
(side 85). Deretter følger du prosedyren som
er forklart i "Trinn 2: Tilkoble kameraet og
datamaskinen" på side 82.
1
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge
prosedyren som er forklart i "Trinn 3-A:
Kopiere bilder til en datamaskinen" på side 82.
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options".
Bruke datamaskinen
og klikk [Next].
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
mappe.
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
mappe.
83
Kopiere bilder til datamaskinen
1 Dobbeltklikk [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dobbeltklikk mappen [My
Documents]. Høyreklikk deretter
vinduet "My Documents" for å
vise menyen, og klikk [Paste].
1
• Hvis ikonet for "Removable Disk"
ikke vises, kan du se side 109.
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter en bildefil for
å vise menyen, og klikk [Copy]
(Kopier).
1
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
side 86.
84
2
Bildefilene kopieres til mappen
"My Documents".
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 87), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents".
1 Klikk [Start] t [My Documents].
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
2
Dobbeltklikk her
2 Klikk
[Stop].
(USB-masselagringsenhet) t
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk [OK].
1
Innholdet i mappen "My Documents"
vises.
4 Klikk [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke-[My Documents] på
skrivebordet.
bildefilen.
Bruke datamaskinen
2 Dobbeltklikk på den ønskede
Bildet vises.
85
Kopiere bilder til datamaskinen
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: vise mapper i Windows XP
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; Bare "101MSDCF"
– Internminne; bare "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
86
• Bildefiler har følgende navn. ssss står for
ethvert nummer innenfor en rekke fra 0001 til
9999. De nummeriske delene av navnet på en
filmfil som er opptatt i filmmodus og dens
korresponderende indeksbildefil er det samme.
– Stillbilder filer: DSC0ssss.JPG
– Film filer: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
• Du finner mer informasjon om mapper på side
59 og 62.
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin,
med kameraet (ved hjelp av en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet (side 62) og deretter
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk [sssMSDCF]-mappen i
[DCIM]-mappen, og klikk [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk bildefilen, og klikk så
[Rename] (Gi nytt navn). Endre
filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
Bruke datamaskinen
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er MPG. Ikke endre
filetternavnet.
87
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Denne delen gir et sammendrag av "Picture
Motion Browser" samt grunnleggende
instruksjoner.
"Picture Motion Browser"
sammendrag
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere (Rødøyekorreksjon, osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato og mer.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en
CD- eller DVD-brenner.
• Mer informasjon om "Picture Motion Browser"
henvis til Help.
Du får tilgang til Help ved å klikke [Start]
t [All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Help]
t [Picture Motion Browser].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Eller, fra startmenyen: Klikk [Start] t
[All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t
[Picture Motion Browser].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"Picture Motion Browser" startes for første
gang. Klikk på [Start]. Denne funksjonen
informerer deg om nyheter, for eksempel
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Avslutte "Picture Motion Browser"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Kontroller at "Media Check Tool"*
kjører.
Se etter ikonet
oppgavelinjen.
(Media Check Tool) på
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registrerer og importerer bilder
når du setter inn en "Memory Stick" eller
kobler til kameraet.
• Når det ikke er et
ikon: Klikk [Start] t
[All Programs] ([Programs] i Windows
2000) t [Sony Picture Utility] t [Tools]
t [Media Check Tool].
88
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Når kameraet er registrert, vises vinduet
[Import Images].
Vise bilder
1 Kontrollere importerte bilder
Når importeringen er fullført, starter
"Picture Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
• Mappen "My Pictures" er angitt som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke et miniatyrbilde for å
vise bildet.
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, ser du
først side 81.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP, lukker du den.
3 Importer bildene.
ordnet etter opptaksdato på en
kalender.
1Klikk på kategorien [Calendar].
Årene bildene ble tatt, vises.
2Klikk på ønsket år.
Bilder som er tatt det året, vises ordnet i
kalenderen etter opptaksdato.
3Du kan vise bildene etter måned ved å
klikke på ønsket måned.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den måneden.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
4Du kan vise bildene etter klokkeslett
ved å klikke på ønsket dato.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den dagen, ordnet etter time.
Bruke datamaskinen
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
2 Viser bilder i "Viewed folders"
• Du finner instruksjoner om hvordan du
endrer "Folder to be imported", på side 92.
89
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Skjermbilde for årsvisning
1
2
3 Vise enkeltbilder.
I timesvisningsskjermbildet kan du
dobbeltklikke på et miniatyrbilde for å
vise bildet for seg selv i et eget vindu.
3
Skjermbilde for månedsvisning
4
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke på
verktøylinjeknappen
.
Vise bilder i fullskjermsmodus
Skjermbilde for timesvisning
• Du kan vise en liste over bilder fra en
bestemt måned eller et bestemt år, ved å
klikke på den perioden til venstre i
skjermbildet.
90
Du kan vise en lysbildevisning av
gjeldende bilder i fullskjermsmodus,
ved å klikke på
.
• Du spiller av lysbildevisningen eller stopper
den midlertidig ved å klikke på
nederst
til venstre på skjermen.
• Du stopper lysbildevisningen ved å klikke
på
nederst til venstre på skjermen.
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Lage en datadisk
Bilder kan lagres på CD eller DVD som en
datadisk.
• CD brenner eller DVD brenner kreves.
• Følgende plater kan brukes som datadisk:
– CD–R/RW (12 cm)
– DVD±R/RW (12 cm)
– DVD±R DL (12 cm)
1 Velg bilder som skal lagres på
Bruke Map View til å vise
stillbilder på et kart
Hvis stillbildene har stedsopplysninger, kan
du se stedene på online-kart med Map
View.
• Hvis du vil bruke Map View-fiunksjonen,
må datamaskinen være koblet til Internett.
1 Velg et miniatyrbilde som er
merket med
.
platen.
• For å velge flere etterfølgende bilder klikker
du på det første bildet og holder nede "skift"
tasten mens du klikker på det siste bildet.
• For å velge flere bilder som ikke følger etter
hverandre, holder du nede "Ctrl" -tasten
mens du klikker på bildene.
2 Klikk på
.
Hovedvinduet Map View vises.
2 Klikk på
-knappen på
verktøylinjen.
[Create Data Disc] skjermen vises.
3 Klikk [Start].
og fortsett å lage datadisken.
• For å legge til de ønskede bildene, dra og
slipp [Create Data Disc] skjermen.
• Senere kan du legge til
plasseringsinformasjon på stillbildene ved
hjelp av Map View. Du finner mer
informasjon i hjelpen for Map View.
Bruke datamaskinen
4 Følg instruksjonene på skjermen
• Kart og satellittbilder levert av Google
Maps kartservice.
Velge alle bildene i en mappe
Klikk [folders] tasten, og deretter
høyreklikk på den valgte mappen og velg
[Create Data Disc]. Alle bildene i en mappe
kan velges.
91
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Andre funksjoner
Klargjøre bilder som er lagret på
datamaskinen, for visning
Du viser dem ved å registrere mappen som
inneholder bildene, som en del av "Viewed
folders".
1 Velg [Import Settings] t
[Location for Imported Images]
fra [File]-menyen.
Skjermbildet "Location for Imported Images"
vises.
1 Klikk
på hovedskjermbildet
eller velg [Register Folders to
View] i [File]-menyen.
Innstillingsskjermbildet for registrering av
"Viewed folders" vises.
2 Velg mappen "Folder to be
imported".
• Du kan angi "Folder to be imported" fra
mappene som er registrert som "Viewed
folders".
Oppdatere
bilderegistreringsinformasjon
2 Angi mappen med bilder for
import for å registrere mappen i
"Viewed folders".
3 Klikk [OK].
Bildeinformasjonen blir registrert i databasen.
• Bilder i undermapper til "Viewed folders"
registreres også.
Endre "Folder to be imported"
For å endre mappen "Folder to be
imported", gå til "Import Settings"
skjermen.
92
Du kan oppdatere bildeinformasjon ved å
velge [Update Database] på [Tools]menyen.
• Det kan ta en stund å oppdatere databasen.
• Hvis du endrer navnet på bildefilene eller
mappene i "Viewed folders", kan de ikke
vises med denne programvaren. Da må du
oppdatere databasen.
Lagre bilder med datoen
1 Dobbeltklikk på et bilde for å vise det.
2 Klikk på
og velg [Insert Date] fra
rullegardinlisten.
3 Velg den ønskede fargen og posisjon, og
klikk deretter på [OK].
4 Klikk
for å lagre.
Skrive ut bilder med datoen
1 Velg stillbildet du vil skrive ut.
2 Klikk på
på verktøylinjen.
3 Klikk avkryssningsruten
[Print date taken] i utskriftsvalg.
4 Klikk [Print].
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
For å avinstallere "Picture
Motion Browser"
1 Klikk på [Start] t [Control Panel]
(i Windows 2000 [Start] t [Settings]
t [Control Panel]), og dobbeltklikk
deretter på [Add/Remove Programs].
2 Velg [Sony Picture Utility], og klikk
deretter [Remove] (i Windows 2000
[Change/Remove]) for å utføre
avinstalleringen.
Bruke datamaskinen
93
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, men dine egne
musikkfiler, ved hjelp av "Music Transfer"
på CD-ROMen (inkludert). Du kan også
slette eller legge til disse filene når du vil.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
(Skrive ut, annet) med
b/B på kontrollknappen, velg
[
Musikkverktøy] med v/V, og
trykk deretter z.
3 Velg [Last ned musikk] med
v/V/b/B. Trykk deretter på z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg instruksjonene på skjermen
for å legge til/endre musikkfiler.
94
• Slik gjenoppretter du musikken som er
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] på "Music
Transfer."
Alle musikkfiler går tilbake til den
forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning] menyen settes til [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndslagrede filene ved hjelp av [Initialiser]
(side 66), men dette vil føre til at andre
innstillinger også tilbakestilles.
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music
Transfer", ved å se den elektroniske hjelpen i
"Music Transfer".
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
OS (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/
Mac OS X (v10.1 til v10.4)
USB plugg: Levert som standard
Anbefalt miljø for bruk av "Music
Transfer"
OS (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3
til v10.4)
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 67.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 1: Klargjøre kameraet
og datamaskinen" på side 81.
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5 serier, Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installasjonen — ca. 250 MB
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du
kunne foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt).
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 2: Tilkoble kameraet
og datamaskinen" på side 82.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
Bruke datamaskinen
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
2 Koble til kabelen for
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 86.
95
Bruke Macintosh-datamaskinen
4 Vise bilder på datamaskinen
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
2 Dobbeltklikk
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklikk filen [MusicTransfer.pkg] i
[MAC]-mappen.
Installeringen av programvaren starter.
Slik legger du til/endrer musikkfiler
Slik sletter du USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "papirkurv"
ikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Legge til/endre musikk ved bruk
av "Music Transfer"
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, men dine egne
musikkfiler. Du kan også slette eller legge
til disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
For å installere "Music Transfer"
• Avslutt alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For installering må du logge på som
Administrator.
96
Se "Legge til/endre musikk ved bruk av
"Music Transfer"" på side 94.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 111).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 98)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut (side 92).
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et
merke (utskriftsrekkefølge).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 101)
97
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Forberede kameraet
Klargjøre kameraet for å koble det til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminal. Når du kobler kameraet
til en skriver som blir gjenkjent når [USBtilk.] er satt til [Auto], bortfaller trinn 1.
MENUknapp
Kontrollknapp
HOMEknapp
• Du bør bruke fullt oppladede batterier for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
(Innst.) med b/B, og velg
[
Hovedinnstillinger] med v/V,
og trykk deretter z.
3 Velg [Hovedinnstillinger 2] med
v/V/b/B, og velg [USB-tilk.], og
trykk deretter z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk z.
USB-modus er angitt.
98
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
Trinn 3: Utvalg av bilder du vil
skrive ut
Velg [Dette bildet] eller [Flere
bilder] med v/V, og trykk deretter
z.
Når du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bilde. Gå til
trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
2 Til multikontakten
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
1Velg bildet du ønsker å skrive ut med
b/B, og trykk deretter z.
-merket vises på det valgte bildet.
2Trykk MENU for å vise menyen.
1 Til USB
pluggen
Kabel for
flerbruksterminal
3Velg [OK] med kontrollknappen og
trykk på z.
• Etter å ha valgt [Flere bilder] på
indeksskjermen, kan du skrive ut alle
bildene i en mappe ved å velge mappeutvalg
med b og vedlegge et
merke på
mappen.
Trinn 4: Skrive ut
2 Trykk på
(avspilling) for å slå
på kameraet og skriveren.
1 Velg utskriftsinnstillinger med
kontrollknappen.
Skrive ut stillbilder
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
[Antall]
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Når [Layout] er satt til [1/side u. kant]
eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
99
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Når [Layout] er satt til [1/side u. kant]
eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Angir hvor mange bilder du vil skrive ut
ved siden av hverandre på et ark.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å
legge inn dato og klokkeslett i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 73). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
2 Velg [OK] med v og trykk deretter
på z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal
mens ikonet
(PictBridge Connecting)
vises på skjermen.
Indikatoren
Skrive ut andre bilder
Velg [Flere bilder] og utfør prosessen på
nytt fra trinn 3.
100
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forsikre deg om at skjermen har returnert til
trinn 2, og koble fra kabelen for multi-bruk
fra kameraet.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et
-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
Merke et valgt bilde
MENU-knapp
Knappen
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta "Memory
Stick Duo" med deg til butikken.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
Kontrollknapp
1 Trykk på
(avspilling).
2 Velg det bildet du vil skrive ut.
3 Trykk MENU for å vise menyen.
4 Velg [DPOF] med v/V på
kontrollknappen og velg [Dette
bildet] med b/B, og trykk deretter
z.
-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til, et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
(avspilling)
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
101
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
1 Trykk på MENU mens du viser
bilder i enkeltbildemodus eller
indeksmodus.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter
z.
-merket vises på skjermen.
Enkeltbilde
2 Velg [DPOF] med v/V og velg
[Flere bilder] med b/B, og trykk
deretter z.
Indeksvisning
3 Velg et bilde som skal merkes
med kontrollknappen og trykk på
z.
-merket legges ved det valgte bildet.
Enkeltbilde
Oppheve utvalget
Opphev ved å velge [Avslutt] i trinn 5 og
trykk z.
Fjerne merket
Indeksvisning
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
Merke alle bildene i mappen
4 Trykk MENU.
102
I trinn 3 flytter du rammen til
mappeutvalgslinjen med b, og deretter
trykker du på z under indeksmodus.
-merket legges ved den valgte mappen
og alle bildene.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 104 til 113.
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" vises på skjermen, se side 114.
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 66).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene,
kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
104
"Memory Stick Duo"
110
Ta stillbilder/filme
104
Internminne
111
Vise bilder
107
Skrive ut
111
Slette/redigere bilder
108
PictBridge kompatibel skriver 112
Datamaskiner
108
Annet
Picture Motion Browser
110
Feilsøking
Batteripakke og strøm
113
103
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke settes inn.
• Sett inn batteripakken riktig for å skyve på batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter å ha installert batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet er motordrevet.
• Installer batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 120). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 120). Bytt den ut med en ny.
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad
batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 120). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken.
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Skjermen slås ikke på når strømmen slås på.
• Slå på skjermen (side 20).
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 34).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 118).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du stille modusvelgeren i en annen posisjon enn
.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
104
Feilsøking
• Bildestørrelsen er satt til [640 (fin)] for opptak av film. Gjør ett av følgende:
– Endre bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Filminnspillingen stopper under opptak.
• Filmopptak stanser automatisk når filstørrelsen når ca. 2 GB.
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på
for å endre opptaksmodus (side 32).
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 17). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
(makro). Forsikre deg om at posisjonen på linsen
er lengre unna objektet enn den korteste opptaksavstanden, ca 5 cm. (W)/34 cm (T), når du tar
opp (side 26).
•
(Halvlysmodus) eller
(Landskapmodus) eller
(Fyrverkerimodus) er valgt i scenevalg
når du tar stillebilder.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 45).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 47.
Zoom virker ikke.
Feilsøking
• Du kan ikke bruke smart zoom når:
–
(Ekstra høy følsomhet-modus) er valgt i scenemodus.
– bildestørrelsen er satt til [12M], [3:2].
• Den digitale zoomen kan ikke brukes når du filmer.
• Du kan ikke endre zoomskalaen ved opptak av film.
• Kontroller at innstillingen til [Konvert.-linse] er korrekt.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke Digital Zoom.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(blits tvunget av) (side 26).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
105
Feilsøking
– [REC-modus] er satt til [Serie] eller eksponeringsgruppe (side 42).
–
(Høy følsomhet-modus) eller (Halvlysmodus) eller
(Ekstra høy følsomhet-
modus) eller
(Fyrverkerimodus) er valgt i scenevalg (side 30).
– Du filmer
• Sett blitsen til
(Blits tvunget på) når modusvelgeren er satt til M eller
(Landskapmodus),
(Strandmodus), eller
(Snømodus) er valgt i scenevalg (side 28).
Uklare hvite runde flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen, osv) i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er
ikke feil (side 13).
Nærbildefunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlysmodus) eller
(side 30).
(Landskapmodus) eller
(Fyrverkerimodus) er valgt i scenevalg
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn dato på bildene.
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder (side 111). Ved å
bruke "Picture Motion Browser", kan du skrive ut eller lagre med dato (side 92).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 44).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-baklyset (side 20).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 45), eller juster
eksponeringen (side 44).
• Slå på skjermen (side 20).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 44).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 43).
106
Feilsøking
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Dette kalles "smear phenomenon" (flekkfenomen) og hvite, svarte, røde, lilla og andre streker
vises på bildet. Dette er ikke en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] til [På] (side 49).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved bruk av [Rødøyekorreksjon] (side 57).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Bildet som ses i søkeren, passer ikke med det faktisk opptagbare området.
• Parallaksefenomenet inntreffer når motivet er nært. Da skal du bruke LCD-skjermen til å
kontrollere det opptagbare området.
• Bilder kan ikke bekreftes gjennom søkeren når digital zoom er i bruk.
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 34).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn en oppladet batteripakke.
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 85).
Feilsøking
• Trykk
-knapp (Avspilling) (side 32).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 87).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
Dato og tid vises ikke.
• v (DISP) knappen er slått av (side 20).
107
Feilsøking
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 68).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 75).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du
den fra (side 85).
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 57).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 118).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 57) eller bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryteren og setter bryteren
på LOCK (side 118) for å forhindre utilsiktet sletting.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 79 for Windows, og side 95 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Readers/Writers som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(sidene 82 og 95). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker
vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 81).
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] (side 67).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert) (side 82).
108
Feilsøking
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens
USB-kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 82).
• Programvaren (inkludert) er ikke installert. Installer programvaren (side 80).
• Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten fordi du koblet sammen kameraet og datamaskinen
med kabelen for flerbruksterminal før du installerte programvaren (inkludert). Slett den
enheten som ikke ble korrekt gjenkjent, fra datamaskinen, og installer USB-driveren (se neste
punkt).
Ikonet "Removable disk" (Flyttbar disk) vises ikke på datamaskinskjermen når
du kobler datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk [My Computer] (Min datamaskin) for å vise menyen, og klikk deretter
[Properties] (Egenskaper).
Skjermbildet "System Properties" (Systemegenskaper) vises.
2 Klikk [Hardware] (Maskinvare) t [Device Manager] (Enhetsbehandling).
"Device Manager" vises.
3 Høyreklikk [ Sony DSC], og klikk deretter [Uninstall] t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer programvaren (side 80).
En USB-driver installeres også.
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 82).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (sidene 82 og 95).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 62).
Etter å ha opprettet en USB kobling, starter ikke "Picture Motion Browser"
automatisk.
Feilsøking
• Start "Media Check Tool" (side 88).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 82).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", kan du se i hjelpen.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
109
Feilsøking
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 81).
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 86).
• Følg riktig fremgangsmåte (side 87).
Picture Motion Browser
Bilder vises ikke riktig med "Picture Motion Browser".
• Kontroller at mappen med bilder er registrert i "Viewed folders". Hvis bildene ikke vises selv
om mappen er registrert i "Viewed folders", må du oppdatere databasen (side 92).
Du kan ikke finne bilder importert med "Picture Motion Browser".
• Se i mappen "My Pictures" (Mine bilder).
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du se "Endre "Folder to be imported"" på
side 92 og sjekke hvilken mappe som brukes til import.
Du vil endre "Folder to be imported".
• Gå til skjermen "Import Settings" for å endre "Folder to be imported". Du kan angi en annen
mappe når du har brukt "Picture Motion Browser" til å registrere dem i "Viewed folders"
(side 92).
Datoen for alle importerte bilder vises annerledes enn opptaksdatoen i
kalenderen.
• Datoen i kameraet er ikke riktig innstilt. Still inn dato og klokkeslett riktig (side 73).
vises på skjermen.
• De registrerte dataene er foreldet på grunn av endring eller sletting av et bilde- eller
mappenavn. Velg [Update Database] (oppdater database) fra menyen [Tools] (verktøy) og
utfør .
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
110
Feilsøking
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 118).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Vi anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 118).
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Sjekk kapasiteten (64 MB eller mer anbefales).
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skrive ut
Se også "PictBridge kompatibell skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren kan det være at venstre, høyre, øvre og nedre kant på bildet blir kuttet
Feilsøking
av. Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det
hende at sidekanten på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du oppheve innstillingene for
trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren
har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Med "Picture Motion Browser", kan du skrive ut bilder med dato (side 92).
111
Feilsøking
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner
Exif-informasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få
informasjon om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Når du skriver ut bilder i en forretning, kan bildene skrives ut med datoen hvis du ber om
dette.
PictBridge kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] (side 67).
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra kabelen
for flerbruksterminal og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må
du koble fra kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
(PictBridge
Connecting) blir borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 99).
112
Feilsøking
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og koble den til når du endrer papirstørrelse etter at
skriveren har vært koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 99) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Kameraet fungerer ikke med forlenget objektiv.
• Ikke brukt makt på en linse som har stoppet bevegelsen.
• Sett i en oppladet batteripakke og slå på kameraet på nytt.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Linsen beveger seg ikke når du slår av kameraet.
• Det er lite strøm i batteripakken. Bytt den ut med en oppladet batteripakke.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
Du vil endre dato eller tid.
Feilsøking
• Still inn dato og tid på nytt (side 73).
• Still inn dato og tid på nytt (side 73).
113
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, har kameraet egendiagnosedisplay. De to siste sifrene (markert med
ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv
etter å ha fulgt de følgende forslagene til
problemløsning noen ganger, kan det hende
at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt
med Sony-forhandleren eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det er problemer med maskinvaren til
kamera’et. Slå strømmen av og på igjen.
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken øyeblikkelig. Avhengig
av bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
• Batteriet som er innsatt er ikke en
NP-BG1 batteripakke.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv å slå av
og på kameraet igjen, eller ta ut og sette
inn "Memory Stick Duo" på nytt, flere
ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 62 og 65).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes med dette
kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn en ny "Memory Stick Duo".
E:61:ss
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 118).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
E:62:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 66),
og slå deretter på strømmen igjen.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 118).
Ingen tilgang Memory Stick Tilgang
avvist
• Du bruker en "Memory Stick" med
tilgangskontroll.
114
Varselindikatorer og meldinger
Memory Stick-formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (sidene 62 og
65).
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999", finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 118).
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe (side 63).
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 34).
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Beskytt fil
• Slå av beskyttelsen (side 57).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
Ingen bilder
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i internminnet.
• Ingen bilder som kan avspilles er
registrert i denne mappen.
• Den valgte mappen inneholder ikke en
fil som kan spilles i en lysbildevisning
med musikk.
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer i størrelsen 640 (fin) kan bare
spilles inn ved hjelp av "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller sett bildestørrelsen til
en annen størrelse enn [640 (fin)].
Feilsøking
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg andre mapper, eller
opprett en ny mappe (sidene 62, 63).
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
115
Varselindikatorer og meldinger
Makro er ugyldig
• Makroen er utilgjengelig med disse
innstillingene (sidene 26, 30).
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last så ned
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blitsen er utilgjengelig med disse
innstillingene (sidene 26, 30).
en ny musikkfil.
Feil ved musikk-formatering
• Utfør [Formater musikk].
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Opphev
merkingen.
Ikke nok batteri
• Når du skal kopiere et bilde som er tatt
opp i det interne minnet, til "Memory
Stick Duo", skal du bruke et fulladet
batteri.
Ugyldig operasjon
HD (1080i) utmating pågår…
• Du forsøker å spille av filmer.
• Du forsøker å bruke [Retusjere]-
funksjonen.
TV-utmating pågår…
• Kameraet spiller av bilder i Slide
Show-modus.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminal.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
116
Ingen røde øyne registrert
• Det er ikke sikkert du blir i stand til å
redigere rød-øye fenomenet avhengig av
bilde.
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC-AC-LS5K vekselstrømadapter
(ikke inkludert) i alle land eller områder der strømforsyningen ligger mellom 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Annet
117
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK med en spiss gjenstand, kan du ikke ta,
redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notatområde
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3 640 (Fine)-størrelses filmer kan tas opp.
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
118
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo" (ikke inkludert)
Noen "Memory Stick Duo"-kort har ikke en
skrivebeskyttelsesbryter. På "Memory Stick
Duo" med denne bryteren, kan posisjon og
fasong være avhengig av "Memory Stick
Duo".
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Om "Memory Stick"
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 8 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
Annet
• Når du skal bruke en "Memory Stick Micro"
med dette kameraet, må du sørge for å sette
"Memory Stick Micro" i en "M2" adaptor like
stor som Duo-størrelsen. Hvis du setter i en
"Memory Stick Micro" i dette kameraet, uten en
"M2" adapter like stor som Duo-størrelsen, er
det ikke sikkert at du får tatt det ut av kameraet.
119
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at du lader batteripakken i omgivelser
med en temperatur på mellom 10 og 30 °C. Det
kan hende du ikke kan lade batteripakken effektivt
utenfor disse temperaturene.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer.
Derfor vil batteriets levetid være kortere på
kalde steder. Vi anbefaler følgende for å sikre
lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær
kroppen for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet rett før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye
blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den
er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme
steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Oppbevaring av batteripakken
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
bør du en gang i året lade den fullstendig opp og
deretter bruke den helt opp med kameraet før du
oppbevarer den på et tørt, kjølig sted. Dette bør
gjøres hvert år for at batteripakke’funksjonen
skal opprettholdes.
• Du kan bruke opp batteripakken ved å la
kameraet stå i lysbildevisningsmodus (side 52)
til strømmen går av.
• Bruk den medfølgende batteriholderen under
lagring og transport for å hindre at terminalen
blir tilsmusset, kortslutter osv.
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
hvert som du bruker batteriet, og ettersom tiden
går. Når batteriets driftstid ser ut til å være
kraftig redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
120
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til
hvordan batteripakken oppbevares og hvilke
driftsforhold den brukes i.
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Ikke lad noen andre batteripakker andre enn de
NP-BG typene batteripakker i batteriladeren
som er inkludert med kameraet ditt. Andre
batterier enn de som er spesifisert kan lekke, bli
overopphetet eller eksplodere hvis di forsøker å
lade dem, utøve en risiko for skader fra
elektriske støt og forbrenninger.
• Fjern den ladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den oppladede
batteripakken bli værende i laderen, kan du
forkorte batteritiden.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan dette bety at
det er en feil på batteriet eller at det er satt inn en
batteripakke av en annen type enn den
spesifiserte. Kontroller at batteripakken er av
den angitte typen. Hvis batteripakken er av den
angitte typen, fjerner du den, erstatter den med
en ny og kontrollerer om batteriladeren fungerer
slik den skal. Hvis batteriladeren fungerer, kan
det hende det har oppstått en feil med batteriet.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke utføres ordentlig. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut eller lignende.
Annet
121
Indeks
Indeks
A
Datamaskin .......................... 78
Formater musikk................... 94
Administrer minne................62
Anbefalt miljø......... 79, 95
Funksj.veiv............................66
AF-avstandssøkerramme ......45
Kopiere bilder ......... 81, 95
Fyrverkerimodus ..................29
AF-lås ...................................47
Macintosh ..................... 95
AF-lys...................................69
Programvare.................. 80
AF-modus.............................70
Ansiktsregistrering ...............41
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet................ 87
Autofokus ...............................7
Windows ....................... 78
Autojusteringsmodus............24
Dato........................ 73, 92, 100
Auto-orient. .........................72
Delvis frge............................ 56
Autovisning ..........................72
Digital zoom ........................ 70
Avspillingszoom ...................32
DirectX................................. 79
B
Batterilader .........................121
DISP..................................... 20
DPOF ........................... 58, 101
Halvlysmodus....................... 29
Halvlysportrett-modus.......... 29
Histogram .......................20, 21
Holde kameraet ....................24
HOME ..................................36
Hovedinnstillinger 1 .............66
Hovedinnstillinger 2 .............67
Høy følsomhet-modus .......... 29
Hvitglødende ........................ 48
DRO ..................................... 50
I
Beskytt..................................57
E
Identifisere deler................... 14
Bildekvalitet .........................11
Egendiagnose-display ........ 114
Bildestørr. .............................40
Eksponering ........................... 9
Bildestørrelse........................11
Eksponeringsgruppe............. 42
Blender ...................................9
Blits (bilde tas) .....................13
Ekstra høy følsomhet-modus
...................................... 29
Blits (hvitbalanse).................49
Endre REC-mappe ............... 63
Blits tvunget av.....................26
Enkel .................................... 70
Blits tvunget på.....................26
Enkeltbilde ........................... 52
Blitsmodus............................26
EV ........................................ 44
batteripakke ........................120
Blitsnivå................................49
Bruke kameraet utenlands
.....................................117
Bruntone ...............................43
C
COMPONENT .....................67
D
Dagslys .................................48
Indeksskjerm ........................ 33
Indeksvisning ....................... 52
Indikator ............................... 16
Indikator for AE/AF-lås
................................. 24, 47
Initialiser............................... 66
Innst...................................... 66
Installer................................. 80
Internminne .......................... 22
Internt minneverktøy ............ 65
F
ISO ............................. 9, 10, 44
Farge .................................... 10
J
Fargemodus.......................... 43
Feilsøking........................... 103
Filetternavn .......................... 87
Fillagringsmål ...................... 86
Filnavn ................................. 86
JPG ....................................... 86
Justere EV ...................... 21, 44
K
Fiskeøyeobjektiv .................. 56
Kabel for flerbruksterminal
........................... 75, 82, 99
Flermønstermåling ............... 45
Kartvisning ...........................91
Fluorescerende lys 1, 2, 3 .... 48
Klokkeinnstillinger............... 73
Fokus.......................... 7, 25, 45
Forhåndsvalgt Fokus ............ 46
Format ............................ 62, 65
122
H
Indeks
Koble til
Datamaskin....................82
Merke for utskriftsrekkefølge
.................................... 101
Skriver ...........................99
Modusvelger......................... 23
TV..................................75
MPG ..................................... 86
Kontrast.................................50
Multi-AF .............................. 45
Konvert.-linse........................71
Multikontakt ............. 75, 82, 99
Kopier ...................................64
Music Transfer ............... 94, 96
Kopiere bilder til datamaskinen
.......................................81
Musikk ................................. 54
Kryssfilter .............................56
Mykt fokus ........................... 55
Musikkverktøy ..................... 94
Mykt snapshot-modus .......... 29
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................86
R
REC-modus ..........................42
Retusjere ...............................55
Rødøyekorreksjon.................57
Rødøyered. ...........................49
Rotere ...................................59
Rutenettlinje .........................69
S
S/HV .....................................43
Sakte synk.............................26
Scenevalg ........................28, 40
N
Naturlig ................................ 43
Landskapmodus ....................29
Nøyaktig digital zoom.......... 70
Language Setting ..................74
NTSC ................................... 68
Laste ned musikk ..................94
Ny REC-mappe .................... 62
LCD-baklys ..........................20
Selvutløser ............................26
Senter-AF..............................46
Sentervektet måling ..............45
Serie ......................................42
SETUP ..................................51
Skarphet ................................50
LCD-skjerm ..........................20
O
Livlig.....................................43
Operativsystem............... 79, 95
Lukkerhastighet ......................9
Opptak .................................. 40
Lysbildevisning...............52, 55
Filmer...................... 24, 25
Skjerm...................................70
Endre displayet..............20
Indikator ........................16
LCD-baklys ...................20
Stillbilder ...................... 24
M
Opptaksinnstillinger 1 .......... 69
Macintosh-datamaskin ..........95
Opptaksinnstillinger 2 .......... 72
Anbefalt miljø................95
Optisk zoom ................... 25, 70
Makro....................................26
Overeksponering .................... 9
Målemodus ...........................45
Overskyet ............................. 48
Manuell eksponeringsmodus
.......................................31
Mappe ...................................59
Endre .............................63
Opprette .........................62
Velger.............................59
"Memory Stick Duo" ..........118
Memory Stick-verktøy..........62
Meny
Elementer.......................39
Opptak ...........................40
Visning...........................55
PAL....................................... 68
PC......................................... 78
PictBridge....................... 67, 98
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ....................101
Skrivebeskyttelsesbryter .....118
Slett.......................................55
Format .....................62, 65
Slette bilder...........................34
Smart zoom...........................70
Snømodus .............................29
SteadyShot ............................51
Picture Motion Browser ....... 88
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................17
Piksel .................................... 11
Strandmodus .........................29
Pip ........................................ 66
Programopptaksmodus......... 23
T
Programvare ............. 80, 88, 94
Trådkors for punktmåling .....45
Punkt-AF .............................. 46
Trimme .................................56
Punktmåling ......................... 45
Trykke halvveis ned................7
Indeks
Mass Storage.........................67
P
Skrive ut direkte....................98
123
Indeks
TV.........................................75
U
Undereksponering ..................9
USB-tilk................................67
Uskarpe bilder ........................8
Utskrift............................58, 97
V
Varselindikatorer og meldinger
.....................................114
Velg mappe ...........................59
VGA .....................................12
Video ut ................................68
Vise bilder.............................32
Visningsmeny .......................55
Volum ...................................32
W
White Bal..............................48
Windows-datamaskin ...........78
Anbefalt miljø ...............79
Z
Zoom ....................................25
124
Lisensmerknader
"C Library", "Expat" og "zlib"
programvaren leveres med kameraet.
Vi tilbyr denne programvaren basert på
lisensavtaler med opphavsrettseierne.
Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene,
er vi forpliktet å informere deg om
følgende. Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROMen. Du vil finne lisenser (på
engelsk) for "C Library", "Expat" og "zlib"
programvaren.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvaren som går under følgende
GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (heretter kalt "LGPL") er inkludert
i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha
tilgang til, endre og videredistribuere
kildekode for disse programmene under
vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk
følgende URL for å laste ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROMen. Du finner lisenser (på
engelsk) for "GPL"- og "LGPL"programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise
PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet
fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
125
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Download PDF

advertising