Sony | DSC-RX1 | Sony DSC-RX1 Bruksanvisning

4-469-579-61(1)
Digitalt stillkamera
Bruksanvisning
DSC-RX1/RX1R
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
VIKTIGE
SIKKERHETSINSTRUKSER
-TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE
FARE
FOR Å REDUSERE
FAREN FOR BRANN
ELLER ELEKTRISK
STØT, MÅ DU FØLGE
DISSE INSTRUKSENE
NØYE
Forsiktig
Batteri
Hvis batteriet feilbehandles, kan det
sprekke, forårsake brann eller til og med
kjemiske brannskader. Ivareta følgende
forholdsregler:
• Ikke demonter det.
• Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for
slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at
det faller ned eller at noen tramper på det.
• Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke
la metallgjenstander berøre dem.
• Ikke utsett batteriet for høye temperaturer
over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller
i en bil som er parkert i solen.
• Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på
bålet.
• Ikke håndter ødelagte eller lekkende
litiumionbatterier.
• Batteriet må kun lades med en ekte
Sonybatterilader eller en enhet som kan
lade batteriet.
• Oppbevar batteriet utilgjengelig for små
barn.
• Hold batteriet tørt.
• Bytt det ut kun med samme eller
tilsvarende type anbefalt av Sony.
• Kasser brukte batterier omgående, som
beskrevet i instruksene.
Vekselstrømadapter
Bruk nærmeste stikkontakt når du bruker
vekselstrømadapteren. Koble
vekselstrømadapteren fra stikkontakten
omgående hvis det oppstår feil på apparatet
under bruk.
NO
2
For kunder i Europa
Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Henvendelser relatert til produkt samsvar
basert på Europeisk Unions lovgivning skal
adresseres til autorisert representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service
eller garanti saker, vennligst referer til
adresse som nevnt i separat service eller
garanti dokument.
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMCdirektivet for bruk av tilkoblingskabler som
er kortere enn 3 meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved
spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og
lyd i denne enheten.
Kassering av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på
produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. I
stedet skal det leveres til
spesiell innsamlingsstasjon
for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Gjenvinning av disse materialene vil være
med på å ta vare på våre naturressurser. For
mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller
elektromagnetisme forårsaker brudd på
dataoverføringen, må du starte programmet
om igjen eller koble fra og koble til igjen
kommunikasjonskabelen (USB e.l.).
NO
3
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet
eller på forpakningen betyr
at batteriet ikke skal
behandles som vanlig
husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette
symbolet brukes i kombinasjon med et
kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv eller 0,004% bly.
Ved å sørge for at disse batteriene blir
kastet riktig vil du bidra til å beskytte
miljøet og menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers kunne ha
blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturlige
ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun av
autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet
korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst
se informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende
korrekt avfallsmetode av dette produktet og
av andre batterier, vennligst kontakt ditt
kommunekontor, din avfallstjeneste eller
forhandleren hvor du kjøpte produktet.
NO
4
Innholdsfortegnelse
Introduksjon til funksjoner ................................................ 7
Før bruk
Om bruk av kameraet ........................................................ 9
Kontrollere innholdet av leveransen ................................ 12
Identifisere deler .............................................................. 13
Forside ........................................................................ 13
Bakside/sider .............................................................. 14
Overside ..................................................................... 15
Underside ................................................................... 16
Bruke kontrollhjulet ................................................... 17
Liste over ikoner på skjermen ......................................... 18
Funksjonsliste
Funksjoner som kan betjenes med knappene/velgerne .... 21
Velger en funksjon med Fn (funksjonsknappen) ............. 22
Funksjoner som kan velges med Fn
(funksjonsknappen) ..................................................... 23
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen .......... 25
Bruke kameraveiviseren .................................................. 33
Klargjøre kameraet
Lade batteriet ................................................................... 34
Ladetid (fullstendig opplading) .................................. 36
Lade ved å koble til en datamaskin ............................ 37
Kontrollere gjenværende batterilading ....................... 37
Tilføre elektrisk strøm ................................................ 38
Ta ut batteriet ............................................................. 38
Sette inn et minnekort (selges separat) ............................ 39
Fjerne minnekortet ..................................................... 39
Minnekort som støttes ................................................ 40
Justere dato og klokkeslett .............................................. 41
Stille inn dato/klokkeslett og område på nytt ............. 42
Spille inn en klar film uten kamerarystelser .................... 43
NO
5
Ta og vise bilder
Ta stillbilder ..................................................................... 44
Ta opp filmer ................................................................... 46
Endre filformat ........................................................... 46
Spille av bilder ................................................................. 47
Veksle mellom stillbilder og filmer ........................... 47
Slette bilder ...................................................................... 48
Velge opptaksmodus
Velge opptaksmodus ....................................................... 49
Tilgjengelige funksjoner for hver opptaksmodus ............ 50
Ulike funksjoner
Bruke de ulike funksjonene ............................................. 51
ISO/Flerramme-støyreduksjon ................................... 51
Kreative innst. ............................................................ 52
Håndholdt kamera i halvlys ....................................... 52
DRO/Auto HDR ......................................................... 53
Funksjoner for avspilling ........................................... 53
Bruke Quick Navi-skjermen ...................................... 54
Vise bilder på en datamaskin
Bruke programvaren ........................................................ 56
Bruke "Image Data Converter" .................................. 56
Bruke "PlayMemories Home" .................................... 57
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows) ....................... 58
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac) ............................... 58
Installere "PlayMemories Home" ............................... 60
Installere "Image Data Converter" ............................. 61
Annet
Mer informasjon om kameraet ("Cyber-shot
Brukerveiledning") ..................................................... 62
Kontrollere antall bilder og mulig opptakstid for film .... 63
Spesifikasjoner ................................................................ 67
Indeks ............................................................70
NO
6
Introduksjon til funksjoner
Denne delen introduserer noen ofte brukte funksjoner for å ta bilder samt
andre unike funksjoner.
Se sidetallene i parentes for mer informasjon.
Ofte brukte funksjoner for å ta bilder
Eksp.-komp. (21)
Du kan justere eksponeringen for å endre lysstyrken for hele bildet.
Selv når opptaksmodus er satt til M, kan du justere eksponeringen hvis
ISO-sensitiviteten er satt til [AUTO].
ISO (51)/Flerramme-støyreduksjon (51)
Du kan justere lysfølsomheten.
ISO-følsomheten kan justere mellom ISO 50 og ISO 25600.
Når du velger
(Flerramme-støyreduksjon), kan du velge høyere ISO-tall
enn maksimal ISO-sensitivitet.
Hvitbalanse (23)
Du kan justere fargetonene.
Du kan velge et alternativ som passer til en lyskilde, eller du kan utføre
finjusteringer med fargetemperatur og fargefilter.
Bruksmodus (23)
Du kan velge en passende bruksmodus som passer til ditt formål, for
eksempel enkeltbilder, kontinuerlig opptak eller nivåtrinnfotografering.
Kameraets funksjoner
Makromodus (45)
Du kan ta nærbilder av motiver som blomster eller mat.
NO
7
Introduksjon til funksjoner
DRO/Auto HDR (53)
[Dyn.omr.opt.]: Kameraet deler bildet inn i små områder for å analysere
kontrasten til lys og skygge mellom motivet og bakgrunnen, og lager et
bilde med optimal lysstyrke og overganger.
[Auto HDR]: Tar 3 bilder med ulike eksponeringer, og legger deretter disse
bildene oppå hverandre for å danne et bilde med rik gradering.
Kreative innst. (52)
Du kan velge ønsket stil blant 13 stiler.
Du kan også justere visse bildefaktorer, for eksempel eksponering, ved å
bruke den valgte stilen som grunnlag.
Håndholdt kamera i halvlys (52)
Du kan ta bilder av nattscener med mindre støy og uklarheter uten å bruke
stativ.
Filmopptak med manuelle justeringer (24)
Du kan justere eksponeringen i P-, A-, S- og M-modus også når du gjør
filmopptak.
Betjene eller tilpasse kameraet
Skjerminformasjon (28)
Du kan endre visningsmodusen til skjermen ved å trykke på DISP på
kontrollhjulet.
Egendefinering (28)
Kameraet er utstyrt med C-knappen (egendefinere), som kan tilordnes en
ønsket funksjon. Du kan også tilordne funksjoner til andre knapper, for
eksempel AEL-knappen.
NO
8
Før bruk
Om bruk av kameraet
Skjermspråk
Du kan velge hvilket språk som vises på
skjermen ved å bruke menyen (side 32).
Funksjoner som er innebygd i dette
kameraet
Om databasefiler
Når du setter et minnekort uten en databasefil
inn i kameraet og slår på strømmen, blir en
del av minnekortets kapasitet brukt til å
opprette en databasefil. Det kan ta noe tid før
du kan utføre neste operasjon.
Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du
importere alle bilder til en datamaskin ved
hjelp av "PlayMemories Home" og formatere
minnekortet med kameraet.
Om opptak/avspilling
• For å sikre stabiliteten til minnekortet,
anbefaler vi at du bruker dette kameraet til
å formatere alle minnekort som brukes med
dette kameraet for første gang.
Vær oppmerksom på at formateringen vil
slette alle data som ligger på minnekortet.
Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Pass
på at du sikkerhetskopierer alle viktige data
til en datamaskin eller annen lagringsenhet.
NO
9
Før bruk
• Denne håndboken beskriver 1080 60ikompatible enheter og 1080 50ikompatible enheter.
For å kontrollere om kameraet ditt er en
1080 60i-kompatibel eller en 1080 50ikompatibel enhet, kan du se etter
følgende merker på bunnen av kameraet.
1080 60i-kompatibel enhet: 60i
1080 50i-kompatibel enhet: 50i
• Dette kameraet er kompatibelt med
filmer i formatene 1080 60p eller 50p. I
motsetning til det som hittil har vært
standard for opptaksmoduser, nemlig
linjesprangmetoden, gjør dette kameraet
opptak etter en progressiv metode. Dette
øker oppløsningen og gir et jevnere, mer
realistisk bilde.
• Hvis du tar opp og sletter bilder ofte, kan
dataene på minnekortet bli fragmenterte.
Du vil kanskje ikke kunne lagre eller
spille inn filmer. Hvis det forekommer,
må du lagre bildene på en datamaskin
eller annen lagringsenhet og deretter
[Formater] (side 30).
• Før du begynner å gjøre opptak, bør du
gjøre et prøveopptak for å forvisse deg
om at kameraet virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett.
• Unngå at kameraet kommer i kontakt
med vann. Hvis det kommer vann inn i
kameraet, kan det slutte å virke som det
skal. I enkelte tilfeller vil kameraet ikke
kunne repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre
sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å
slutte å virke som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av et sted
som genererer kraftige radiobølger eller
gir fra seg stråling. I så fall vil kameraet
kanskje ikke ta opp eller spille av bilder
på riktig måte.
• Det kan oppstå funksjonsfeil hvis
kameraet brukes i omgivelser med mye
sand eller støv.
• Hvis det skulle oppstå kondens på
kameraet, må denne fjernes før du bruker
kameraet.
• Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan
medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje
ikke kunne ta bilder. I tillegg kan
opptaksmediene bli ubrukelige, eller
bildedata kan bli ødelagt.
• Rengjør blitsflaten før bruk. Varmen fra
blitsen kan føre til at smuss på blitsflaten
gir fra seg røyk eller brenner. Tørk av
blitsflaten med en myk klut for å fjerne
smuss eller støv e.l.
Om bruk av kameraet
Carl Zeiss-linse
Kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse
som er i stand til å reprodusere skarpe
bilder med glimrende kontrast.
Kameralinsen er produsert med et
kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene
til Carl Zeiss i Tyskland.
Om blitsen
• Ikke bær kameraet etter blitsenheten, og
ikke bruk unødvendig mye kraft på den.
• Hvis vann, støv eller sand kommer inn i
den åpne blitsenheten, kan det utløse en
feil.
Ingen erstatning for ødelagt innhold
eller opptaksfeil
Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil,
tap av eller skade på innspilt innhold som
følge av funksjonsfeil i kameraet eller på
opptaksmediene osv.
Anbefaling om sikkerhetskopiering
For å unngå tap av data, bør du alltid
kopiere (sikkerhetskopiere) data til andre
medier.
Om LCD-skjermen, objektivet og
bildesensoren
• Skjermen er utviklet ved hjelp av
avansert presisjonsteknologi som sikrer
at over 99,99 prosent av pikslene er aktivt
i bruk. Du vil imidlertid kunne oppleve at
enkelte små mørke og/eller lyse (hvite,
røde, blå eller grønne) punkter vises på
skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og
påvirker ikke opptaket.
• Ikke utsett kameraet for sollys eller ta
bilder mot solen over lengre tid. Den
interne mekanismen kan bli skadet. Hvis
sollyset fokuseres på en gjenstand i
nærheten, kan det forårsake brann.
NO
10
• Det kan være igjen spor etter bilder på
skjermen i kalde omgivelser. Dette er
ikke feil. Når du slår på kameraet i kalde
omgivelser, kan det hende at skjermen
midlertidig blir mørk. Når kameraet
varmes opp, vil skjermen fungere
normalt.
• Bildet som er tatt opp, kan være
forskjellig fra bildet du så på skjermen
før opptaket.
Om opptak over lengre tid
• Når du fortsetter å ta bilder i lang tid,
øker temperaturen til kameraet. Hvis
temperaturen går over et visst nivå, vises
ikonet
på skjermen og kameraet slår
seg automatisk av. Hvis strømmen er slått
av, må du la kameraet ligge i 10 minutter
eller mer slik at temperaturen inne i
kameraet faller til et trygt nivå.
• Temperaturen til kameraet stiger raskt
under høye omgivelsestemperaturer.
• Bildekvaliteten kan forringes når
temperaturen til kameraet øker. Vi
anbefaler at du venter til temperaturen til
kameraet faller før du fortsetter å ta
bilder.
• Kameraet og batteriet kan bli varme som
følge av kontinuerlig bruk, men det er
ikke en funksjonsfeil.
Om bildedatakompatibilitet
• Dette kameraet følger den universale
DCF-standarden (Design rule for Camera
File system) som er etablert av JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Avspilling av bilder som er tatt opp med
kameraet på annet utstyr og avspilling av
bilder som er tatt opp eller redigert med
annet utstyr på ditt kamera, kan ikke
garanteres.
Om bruk av kameraet
Om import av AVCHD-filmer til en
datamaskin
Når du importerer AVCHD-filmer til en
datamaskin, bruk den innebygde
programvaren "PlayMemories Home" for
Windows; bruk programvaren "iMovie"
som følger med Mac, for Mac.
• Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile for opptak i AVCHDformat. Filmer som er tatt opp i AVCHDformat med dette kameraet, kan ikke
spilles av på følgende enheter.
– Andre enheter som er kompatible med
AVCHD-format, som ikke støtter High
Profile
– Enheter som ikke er kompatible med
AVCHD-format
Dette kameraet bruker også MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile for opptak i
MP4-format. Derfor kan ikke filmer som
er tatt opp i MP4-format med dette
kameraet spilles av på andre enheter enn
de som støtter MPEG-4 AVC/H.264.
• Plater som er spilt inn med HDbildekvalitet (høy definisjon), kan bare
spilles av på enheter som er kompatible
med AVCHD-formatet. DVD-baserte
spillere eller opptakere kan ikke spille av
plater med HD-bildekvalitet, da de ikke
er kompatible med AVCHD-formatet.
Det kan også hende at DVD-baserte
spillere eller opptakere ikke løser ut
plater med HD-bildekvalitet.
• Filmer som er tatt opp i 1080 60p/
1080 50p-format, kan bare spilles av på
enheter som støtter 1080 60p/1080 50p.
TV-programmer, filmer, videobånd og
annet materiale kan være opphavsrettslig
beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt
materiale kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
Bildene i denne håndboken
Fotografiene som brukes som
bildeeksempler i denne håndboken, er
reproduserte bilder, og ikke faktiske bilder
som er tatt med dette kameraet.
Om dataspesifikasjonene som
beskrives i denne håndboken
Data om ytelse og spesifikasjoner er
definert under følgende forhold, unntatt
som beskrevet i denne håndboken: En
normal omgivelsestemperatur på 25 ºC og
med bruk av en batteri som har blitt helt
oppladet i ca. 1 time etter at ladelampen er
slått av.
Om bruk og stell
Unngå røff behandling, demontering,
modifisering, fysiske støt eller slag, som
f.eks. hammerslag, at produktet faller ned
eller at noen tramper på det. Vær spesielt
forsiktig med objektivet.
Om å kassere eller selge/gi bort
kameraet
Før du kasserer eller selger/gir bort
kameraet, anbefaler vi at du sletter
registrerte ansikter for å beskytte personlig
informasjon (side 29).
NO
11
Før bruk
Om avspilling av filmer på andre
enheter
Advarsel om opphavsrettigheter
Før bruk
Kontrollere innholdet av leveransen
Tallet i parentes angir antall deler.
• Kamera (1)
• Oppladbart batteri NP-BX1 (1)
• Skulderstropp (1)
• Linsehette (1)
• Mikro-USB-kabel (1)
• Strømadapter AC-UD10 (1)
(For kunder i andre land eller
regioner enn USA og Canada)
• Sokkelhette (1) (festet på
kameraet)
• Rengjøringsklut (1)
Strømadapter AC-UD11 (1)
(For kunder i USA og Canada)
• Bruksanvisning (1) (denne
håndboken)
• Strømledning (1)* (ikke inkludert
i USA og Canada)
* Det kan hende at flere strømledninger
følger med kameraet. Bruk den som
passer i ditt land eller ragioner.
NO
12
Identifisere deler
Se sidetallene i parentes for mer informasjon om bruk av delene.
Forside
Før bruk
A Kroker for skulderstropp
• Fest begge endene av stroppen
til kameraet.
H Fokusmodusvelger (21)
I Fokuseringsring (21)
B AF-lys (26)/selvutløserlampe
C Linseskjermindeks
D Linse
E Blenderring (21)
F Blenderindeks/
makrovekslingsindeks
G Makrovekslingsring (45)
NO
13
Identifisere deler
Bakside/sider
A
(blitsbryter) (21)
K For opptak: AEL
(AE-låseknapp) (28)
For visning:
(forstørringsknapp) (53)
B Lyssensor
C Ladelampe (35)
D Mikro-USB-kontakt (60)
L For opptak: Fn
E HDMI-mikrokontakt
(funksjonsknapp) (22, 23)
For visning:
(bildeindeksknapp) (53)
F m (mikrofonkontakt)
• Når en ekstern mikrofon er
koblet til, bytter kameraet fra
den interne mikrofonen til den
eksterne mikrofonen. Hvis den
eksterne mikrofonen er en type
som får strøm ved innplugging,
gir kameraet strøm til
mikrofonen.
G LCD-skjerm (18)
H
(avspillingsknapp) (47)
I Kontrollvelger (22, 49)
J MOVIE (filmknapp) (29, 46)
NO
14
M Kontrollhjul (17)
N
(sletteknapp) (48)
O MENU knapp (25)
Identifisere deler
Overside
Før bruk
A Lukkerknapp (44)
B Velger for
eksponeringskompensasjon
(21)
C C (egendefinert knapp) (28)
D Strømbryter (41)
E Modusvelger (49)
*
Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibelt tilbehør for
multigrensesnittsokkelen, kan du
besøke Sonys nettside eller høre
med Sony-forhandleren eller et
autorisert Sony-servicesenter. Du
kan også bruke tilbehør som er
kompatibelt med tilbehørssokkelen.
Bruk av tilbehør fra andre
produsenter kan ikke garanteres.
F Multigrensesnittsokkel*
• Noe av tilbehøret kan kanskje
ikke settes helt inn og vil stikke
ut bak fra
multigrensesnittsokkelen. Hvis
tilbehøret imidlertid når fronten
på sokkelen, er tilkoblingen
komplett.
G
Posisjonsmerke for
bildesensor
H Blits**
I Mikrofon***
Kamerafunksjonene for søkeren er
bare tilgjengelige når du bruker
søkertilbehøret FDA-EV1MK
(selges separat).
** Når du skal heve blitsen, må du først
kontrollere at du ikke blokkerer
blitsen med fingrene eller andre
gjenstander, og så skyver du
(blitsbryteren). Når du ikke bruker
blitsen, presser du den tilbake på
plass med en finger. Vær forsiktig så
du ikke klemmer fingeren når du
lukker blitsen.
*** Ikke dekk over denne delen når du
tar opp filmer. Det kan gi støy eller
redusere volumet.
NO
15
Identifisere deler
Underside
A Spor for innsetting av batteri
(34)
B Minnekortspor (39)
C Tilgangslampe (39)
D Låsespak
E Høyttaler
F Hull for stativfeste
• Bruk et stativ hvor skruen er
kortere enn 5,5 mm. Ellers er
det ikke mulig å feste kameraet
ordentlig, og kameraet kan
dermed bli skadet.
G Batteri-/minnekortdeksel
(34, 39)
NO
16
Identifisere deler
Bruke kontrollhjulet
NO
17
Før bruk
• DISP-funksjonen (Vis innhold) er tilordnet opp-knappen på kontrollhjulet
(side 28). Du kan tilordne de ønskede funksjonene til venstre-, høyre- og
ned-knappene (side 29).
• Du kan flytte velgerrammen ved å dreie kontrollhjulet eller trykke opp/
ned eller venstre/høyre side på hjulet. I denne håndboken vises trykking
opp/ned eller venstre/høyre side på hjulet ved v/V/b/B.
Liste over ikoner på skjermen
For LCD-skjermmodus*
For avspilling (visning med
grunnleggende informasjon)
* Søkermodus er tilgjengelig og er egnet for å ta bilder med en ekstern
søker (selges separat).
A
Visning
Visning
Indikasjon
Minnekort (39)/
opplasting (32)
Indikasjon
Opptaksmodus (49)
P P* A S
M
100
Antall bilder som kan
tas
Sideforhold for
stillbilder (25)
Registernummer (49)
Ikon for
scenegjenkjenning (24)
24M 10M
4.6M 20M
8.7M 3.9M
Bildestørrelse på
stillbilder (24)
Bildekvalitet på
stillbilder (24)
Ikon for overlegg
AF-lys
NO
18
Bildehastighet på
filmer (27)
Liste over ikoner på skjermen
Visning
Indikasjon
Visning
Indikasjon
Blitsmodus (23)/
rødøyereduksjon (27)
Opptaksmodus for
filmer (27)
Fokusmodus (21)
Gjenværende
batterilading (37)
Autofokusområde (23)
Lading av blits pågår
Innstillingseffekt Av
(28)
Tar ikke opp lyd under
filminnspilling (27)
Ansiktsregistrering/
smilutløser (23)
Reduksjon av vindstøy
(27)
SteadyShot/
SteadyShot-advarsel
(43)
Målemodus (23)
AWB
Advarsel om
overoppheting (10)
Databasefil full / feil
med databasefil
7500K A5 G5
Mappe - filnummer
-
Beskytte (30)
DPOF
Utskriftsbestilling
(DPOF) (30)
Advarsel om lite
batteristrøm (37)
Kreativ stil (52)/
kontrast, metning,
skarphet
+3 +3 +3
Bildeeffekt (24)
B
Visning
Hvitbalanse (auto,
forhåndsinnstilling,
tilpasset,
fargetemperatur,
fargefilter) (23)
Dynamisk
områdeoptimaliserer/
Auto HDR (53)
Visningsmodus (30)
100-0003
Før bruk
Hudtone-effekt
Indikasjon
Bruksmodus (23)
Auto Port. innramm.
(24)
NO
19
Liste over ikoner på skjermen
Visning
Indikasjon
D
Eksponeringskompensasjon/Målt manuelt
Visning
Blitskompensasjon (23)
EV-skala (kun for
søkermodus)
Smilfølsomhetsindikator
Indikasjon
Sirkel for punktmåling
Nivå
Smart telekonverter
Smart zoom/Klart
bilde-zoom (26)/Digital
zoom (26)
Lukkertidindikator
Blenderindikator
Makromodus
C
Visning
Indikasjon
REC 0:12
Opptakstid for filmen
(m:s)
z
Fokuseringsstatus (44)
1/250
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-tall (51)
AE-lås (21)
Auto HDR-bildefeil
Bildeeffektfeil
Histogram
2013-1-1
10:37PM
Innspilt dato/
klokkeslett for bildet
som spilles av
3/7
Bildenummer/antall
bilder som er tatt i valgt
visningsmodus
z Følgefokus Følgefokus
NO
20
Funksjonsliste
Funksjoner som kan betjenes med
knappene/velgerne
Du kan sette opp eller betjene ulike funksjoner med disse knappene/
velgerne.
Se "Identifisere deler" (side 13) for plassering av knappene/velgerne.
Modusvelger
Bytter opptaksmodus.
MENU-knapp
Viser menyskjermen for innstilling av
menyelementer.
Tar opp filmer.
AEL-knapp/
-knapp
Låser eksponeringen for hele skjermen./Skalerer et
bilde opp ved visning av bilder.
Fn-knapp/
-knapp
Viser oppsettskjermen for funksjoner som stilles inn
med Fn-knappen. Veksler til Quick Navi-skjermen i
søkermodus./Viser flere bilder på skjermen samtidig.
DISP på kontrollhjulet
-knapp
-knapp
Veksler opptaksinformasjonen som vises på LCDskjermen.
Spiller av bilder.
Viser kameraveiviseren./Sletter bilder.
C (egendefinert knapp)
Tilordner en ofte brukt funksjon til knappen.
Fokusmodusvelger
Velger fokusmetoden for å passe med motivets
bevegelse.
Velger for
Angir området for eksponeringsjustering.
eksponeringskompensasjon
Blenderring
Manuell innstilling av blenderverdien (F-nummer).
Makrovekslingsring
Veksler til nærbildemodus.
Fokuseringsring
Justerer fokuseringen manuelt.
(blitsbryter)
Hever blitsen.
NO
21
Funksjonsliste
MOVIE-knapp
Velger en funksjon med Fn
(funksjonsknappen)
Fn-knappen utfører innstillinger eller funksjoner som brukes ofte når man
tar bilder.
1 Trykk på knappen Fn.
2 Velg ønsket element med v/V/b/B på kontrollhjulet, og trykk
deretter på z for å utføre.
Innstillingsbildet vises.
3 Følg brukerveiledningen for å
velge og utføre ønsket funksjon.
Brukerveiledning
Stille inn funksjoner direkte på opptaksinformasjonsskjermen
Drei kontrollhjulet uten å trykke på z i trinn 2 for å angi funksjonene
direkte på opptaksinformasjonsskjermen. Enkelte funksjoner kan
finjusteres med kontrollvelgeren.
NO
22
Funksjoner som kan velges med Fn
(funksjonsknappen)
Følgende funksjoner kan velges med Fn-knappen:
Stille inn bruksmodus, for eksempel for kontinuerlig opptak.
(Enkeltbilde/Seriebilder/HastPri.Kont.F./Selvutløser/
Nivåtrinn: Kont./Enkelt nivåtrinn/HB-nivåtrinn/DRO
nivåtrinn)
Blitsmodus
Angir innstillinger for blits.
(Blits av/Autoblits/Fyllblits/Sakte synkron./Ettersynkron./
Trådløs*1)
ISO
Justere lysfølsomheten. Jo høyere tallet er, desto raskere blir
lukkerhastigheten.
(Flerramme-støyreduksjon/ISO AUTO til 102400)
Målemodus
Velge metoden for å måle lysstyrke.
(Multi/Senter/Punkt)
Autofokusområde
Velge fokusområde.
(Multi/Senter/Fleksibelt punkt)
Hvitbalanse
Justere fargetonene i et bilde.
(Auto-hvitbal./Dagslys/Skygge/Overskyet/Hvitglødende/
Fluor.: Varmt hvitt/Fluor.: Kjølig hvitt/Fluor.: Dagslyshvitt/
Fluor.: Dagslys/Blits/F.-temp./filter/Kundetilpasset 1–3/
Tilpasset innst.)
DRO/Auto HDR
Kompenserer automatisk for lysstyrke og kontrast.
(Av/Dyn.omr.opt./Auto HDR)
Kreative innst.
Velge ønsket bildebehandling.
(Standard/Livlig/Nøytral/Klar/Dyp/Lys/Portrett/Landskap/
Solnedgang/Nattscene/Høstblader/Svart/hvitt/Sepia/
Stilboks1–6)
Blitskompenser.
Justere blitsintensiteten.
(+3,0 EV til –3,0 EV)
Smil/Ansiktsregistr.
Velge registrering av ansikter, og justere ulike innstillinger
automatisk. Stille inn kameraet på å utløse lukkeren
automatisk, når et smil oppdages.
(Ansiktsregistrering Av/Ansiktsregistrering På (regist.
ansikter)/Ansiktsregistrering På/Smilutløser)
NO
23
Funksjonsliste
Bruksmodus
Funksjoner som kan velges med Fn (funksjonsknappen)
Scenevalg
Velge forhåndsinnstilte innstillinger som passer til
forskjellige sceneforhold.
(Portrett/Sportsbilder/Landskap/Solnedgang/Nattscene/
Håndholdt kamera i halvlys/Nattportrett)
Film
Velge eksponeringsmodus for filmopptak som passer til
motivet eller effekten din.
(P/A/S/M)
Bildeeffekt
Ta stillbilder med en struktur som er enestående for den
valgte effekten.
(Av/Lekekamera/Popfarge/Posterisering/Retrofoto/Mykt
veldig lyst/Delfarge/Høy kontrast s/h/Mykt fokus/HDRmaleri/Fulltone Mono/Miniatyr/Vannfarge/Illustrasjon)
Auto Port. innramm.
Analyserer scenen når et ansikt registreres, og lagrer et annet
bilde med en mer imponerende komposisjon.
(Av/Auto)
Auto-modus
Velge automatisk opptaksmodus.
(Intelligent Auto/Fremragende auto)
Myke hudtoner-effekt Stille inn myke hudtoner-effekten, og effektnivå.
(Av/Lav/Middels/Høy)
Kvalitet*2
Stille inn bildekvaliteten for stillbilder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Bildeforhold*2
Stille inn bildeforholdet for stillbilder.
(3:2/16:9)
Bildestørr.*2
Velge størrelse for stillbilder.
(L/M/S)
*1 Opptak med trådløs blits er ikke tilgjengelig med innebygd blits.
*2 Bare tilgjengelig når du bruker Quick Navi.
NO
24
Funksjoner som kan velges med MENUknappen
Du kan angi grunnleggende innstillinger for kameraet som helhet, eller
utføre funksjoner som opptak, avspilling eller andre operasjoner.
Trykk på MENU-knappen, og velg deretter ønsket element med v/V/b/B
på kontrollhjulet, og trykk deretter på midten av kontrollhjulet.
Velg en side i menyen
Velg et element på menyen
Funksjonsliste
Meny for stillbildefotografering
Bildestørr.
Velge størrelse for stillbilder.
(L: 24M/M: 10M/S: 4.6M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 3.9M (16:9))
Bildeforhold
Stille inn bildeforholdet for stillbilder.
(3:2/16:9)
Kvalitet
Stille inn bildekvaliteten for stillbilder.
(RAW/RAW og JPEG/Ekstra fin/Fin/Standard)
Panorama: Størrelse Velge størrelse for panoramabilder.
(Standard/Vid)
Panorama: Retning
Stille inn opptaksretning for panoramabilder.
(Høyre/Venstre/Opp/Ned)
NO
25
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
Klart bilde-zoom*
Gir et zoomet bilde med høyere kvalitet enn ved bruk av
digital zoom.
(På/Av)
Digital zoom*
Gir zoomede bilder med større forstørrelse enn ved bruk av
klart bilde-zoom.
(På/Av)
Støyred.lang
Stille inn støyreduksjon for opptak med en lukkertid på 1
sekund eller mer.
(På/Av)
Høy ISO Støyred.
Stille inn støyreduksjonsbehandling for opptak med høy
følsomhet.
(Normal/Lav/Av)
AF-lys
Stille inn AF-lys som sprer lys i en mørk scene, slik at det blir
enklere å fokusere.
(Auto/Av)
* Kun tilgjengelig hvis [Smart telekon./zoom] (side 29) er stilt inn på [Zoom].
Fargerom
Endre område for fargegjengivelsen.
(sRGB/AdobeRGB)
AEL med lukker
Angi om eksponeringen skal justeres ved å trykke
lukkerknappen halvveis ned. Dette er praktisk når du vil
justere fokus og eksponering separat.
(På/Av)
Minne
Registrere kombinasjoner av ofte brukte moduser og
innstillinger og gjør at kombinasjonene enkelt kan gjenhentes
med modusvelgeren.
(1/2/3)
NO
26
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
Filmopptaksmeny
Velge filmfilformat.
(AVCHD/MP4)
Opptaksinnstilling
Velge kvalitet og størrelse på den innspilte filmen.
(60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i 17M(FH)/60p
28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p 24M(FX)/24p
17M(FH)/25p 17M(FH)/1440×1080 12M/VGA 3M)
SteadyShot
Stille inn SteadyShot.
(På/Av)
Funksjonsliste
Filformat
Auto. langsom lukker Angi om lukkerhastigheten skal justeres automatisk under
filmopptak i tilfelle motivet er mørkt.
(På/Av)
Lydopptak
Stille inn om lyd skal spilles inn under filmopptak.
(På/Av)
Vindstøyreduksjon
Redusere vindstøy under filmopptak.
(På/Av)
Tilpasningsmeny
FINDER/LCD-innstill. Når en søker brukes (selges separat), angi metoden for å
veksle mellom søkeren og LCD-skjermen.
(Auto/Manuell)
Rødøyereduksj.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
(På/Av)
Rutenettlinje
Stille inn rutenettvisning for å gjøre det mulig å rette inn
kameraet etter en kontur.
(3×3 rutenett/Firkantet rutenett/Diag. og firk. ruten./Av)
Autovisning
Viser det bildet som er tatt. Du kan angi hvor lenge bildet
skal vises.
(10 sek./5 sek./2 sek./Av)
NO
27
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
DISP-knapp (skjerm) Stille inn LCD-skjermvisningsmodusene som kan velges med
et trykk på DISP på kontrollhjulet.
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram/For søker)
DISP-knapp (Søker)
Stille inn søkerskjermvisningsmodusene som kan velges ved
å trykke på DISP på kontrollhjulet når du bruker en søker
(selges separat).
(Grafisk visning/Vis alle info./Ingen skj.-info/Nivå/
Histogram)
Fremhevingsnivå*
Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge.
(Høy/Middels/Lav/Av)
Fremhevingsfarge
Stille inn den fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen.
(Rød/Gul/Hvit)
MF-assistent
Viser et forstørret bilde når du fokuserer manuelt.
(På/Av)
Fokusforstørrelsestid Stille inn hvor lenge bildet skal vises i forstørret utgave.
(2 sek./5 sek./Ingen begrens.)
Live View-visning
Stille inn om effekten av en funksjon skal vises på skjermen,
for eksempel effekten av
eksponeringskompensasjonsverdien.
(Innstillingseffekt På/Innstillingseffekt Av)
* Kun tilgjengelig ved bruk av skjermforstørrelse. Bruk denne funksjonen når du
tilordner [Fokusforstørrer] til tilpassede knapper eller slår på [MF-assistent]funksjonen.
C-knappens funksjon Tilordne ønskede funksjoner til C (egendefinert knapp).
(Bruksmodus/Blitsmodus/Autofokusområde/Myke hudtonereffekt/ Smil/Ansiktsregistr. /Auto Port. innramm./ISO/
Målemodus/Blitskompenser./Hvitbalanse/ DRO/Auto HDR /
Kreative innst./Bildeeffekt/Bildestørr./Bildeforhold/Kvalitet/
Hold AEL/Lås/låsopp AEL/ Hold AEL/ Lås/låsopp
AEL/ AF/MF-kontroll hold / AF/MF-kontroll veksle / Smart
telekon./zoom /Fokusforstørrer/Minne/Deaktiver LCD-en/
Ikke innstilt)
AEL-knappens funk.
NO
28
Tilordne ønskede funksjoner til AEL-knappen. Funksjonene
som er tilgjengelige, er de samme som for [C-knappens
funksjon].
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
Venstre knapps
funk.*
Tilordne ønskede funksjoner til venstre knapp på
kontrollhjulet. Funksjonene som er tilgjengelige, er de
samme som for [C-knappens funksjon].
Høyre knapps funk.* Tilordne ønskede funksjoner til høyre knapp på
kontrollhjulet. Funksjonene som er tilgjengelige, er de
samme som for [C-knappens funksjon].
Ned-knappens
funksjon*
Tilordne ønskede funksjoner til ned-knappen på
kontrollhjulet. Funksjonene som er tilgjengelige, er de
samme som for [C-knappens funksjon].
MOVIE-knapp
* "Hold AEL", "
Stille inn om MOVIE-knappen alltid skal aktiveres.
(Alltid/Kun filmmodus)
Hold AEL" og "AF/MF-kontroll hold" kan ikke tilordnes.
Eksp.komp.innst
Stille inn om eksponeringen skal justeres innenfor området
for blitslyset.
(L.lys og blits/Kun lokalt lys)
Nivåtr.-rekkef.
Velge rekkefølgen i opptak med eksponeringsnivåtrinn og
hvitbalansenivåtrinn.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Objektivkomp.:
Skygge
Kompenserer for skygger i hjørnene av skjermbildet som
skyldes objektivet.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
Krom. Ab.
Reduserer fargeavvik i hjørnene av skjermbildet som skyldes
objektivet.
(Auto/Av)
Objektivkomp.:
forvreng.
Kompensere for fordreiningen linsen forårsaker på skjermen.
(Auto/Av)
Ansiktsprioritetssporing Stille inn om sporing av ansikter skal ha prioritet under
sporing.
(På/Av)
Ansiktregistrering
Registrere eller endre person som skal ha prioritet ved
fokusering.
(Ny registrering/Rekkefølgeendring/Slett/Slett alle)
NO
29
Funksjonsliste
Smart telekon./zoom Velger hvilken funksjon som skal brukes når [Smart telekon./
zoom] er tilordnet til en knapp.
(Smart telekon./Zoom)
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
Avspillingsmeny
Velg stillbilde/film
Velge visningsformat for bilder.
(Mappevisning (Stillbilder)/Mappevisning (MP4)/AVCHDvisning)
Slett
Slette et bilde.
(Flere bilder/Alt i mappen/Alle AVCHD-visning-filer)
Lysbildevisning
Vise en lysbildevisning.
(Gjenta/Intervall/Bildetype)
Bildeindeks
Viser flere bilder samtidig.
(4 bilder/9 bilder)
Roter
Rotere et stillbilde mot urviseren.
(0°/90°/180°/270°)
Beskytt
Beskytte bildene.
(Flere bilder/Opphev alle bild./Opphev alle filmer (MP4)/
Opph. alle AVCHD-visn.-filer)
Spesif. Utskrift
Legge til et utskriftsbestillingsmerke på et stillbilde.
(DPOF-innstill./Datopåskrift)
Bildeeffekt
Legge til ulike strukturer i bilder.
(Vannfarge/Illustrasjon)
Voluminnstillinger
Justerer volumet.
Avspill.visning
Stille inn avspilling av et portrettbilde.
(Roter autom./Roter manuelt)
Meny for minnekortverktøy
Formater
Formaterer minnekortet.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan stillbilder og filmer skal tildeles
filnumre.
(Serie/Tilbakestille)
Mappenavn
Velge mappenavnformat der stillbildet er lagret.
(Standardform/Datoform)
Velg opptaksmappe
Endre mappe som er valgt for lagring av bilder.
NO
30
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
Ny mappe
Oppretter en ny mappe for lagring av stillbilder og film
(MP4).
Gjenopprett bilde-DB Gjenoppretter bildedatabasefilen for bilder og muliggjør
opptak og avspilling.
Vise ledig kortplass
Viser den gjenværende opptakstiden for film og antallet
stillbilder som kan lagres på minnekortet.
Klokkeinnstillingsmeny
Stille inn dato og klokkeslett, samt sommertid.
Områdeinnstilling
Stille inn bruksstedet.
Funksjonsliste
Dato/tid-innst.
Oppsettmeny
Menystart
Stille inn standardposisjonen for markøren på menyen til
øverste element eller sist valgte element.
(Topp/Forrige)
Bekreft sletting
Stille inn [Slett] eller [Avbryt] som standard innstilling for
bekreftelsesskjermen for sletting.
("Slette" først/"Avbryt" først)
Modushjulhjelp
Slår modusvelgerveiviseren (forklaring av hver enkelt
opptaksmodus) på eller av.
(På/Av)
LCD-lysstyrke
Stille inn lysstyrken på LCD-skjermen.
(Auto/Manuell/Solskinn)
Søker-lysstyrke
Stiller inn lysstyrken på søkeren (selges separat) når en søker
brukes.
(Auto/Manuell)
LCD-kvalitet
Brukes til å stille inn kvaliteten av skjermbildet.
(Høy/Standard)
Starttid for
strømsparing
Stille inn tiden kameraet settes i sprømsparingsmodus.
(30 min./5 min./1 min./20 sek./10 sek.)
NO
31
Funksjoner som kan velges med MENU-knappen
HDMI-oppløsning
Stille inn oppløsningen når kameraet er koblet til en HDMITV.
(Auto/1080p/1080i)
KTRL for HDMI
Styre kameraet fra en TV som støtter "BRAVIA" Sync.
(På/Av)
Laste opp
innstilling.*
Stille inn kameraets opplastingsfunksjon ved bruk av et EyeFi-kort.
(På/Av)
USB-tilkobling
Stille inn USB-tilkoblingsmetoden basert på enhetene som er
tilkoblet.
(Auto/Masselager/MTP)
USB LUN-innstilling
Brukes til å velge modus når kameraet er koblet til en
datamaskin via en USB-forbindelse.
(Multi/Enkel)
Strømfors. via USB
Stille inn om strømforsyning skal foregå via en USBforbindelse.
(På/Av)
PAL/NTSC-velger
(bare for 1080 50ikompatible
modeller)
Spiller av filmer som er tatt opp med kameraet, på en TV med
NTSC-system. (PAL/NTSC)
Lydsignaler
Stille inn lydene kameraet lager når det brukes.
(På/Av)
* Vises når et Eye-Fi-kort (selges separat) er satt inn i kameraet.
Versjon
Språk
Viser kameraets programvareversjon.
Velge språk.
Demomodus
Stille inn demonstrasjonen av filmavspilling til På eller Av.
(På/Av)
Initialiser
Gjenoppretter innstillingene til standardverdiene.
(Tilbakest.std./Tilb.st.opptak/Tilb.tilpass.)
NO
32
Bruke kameraveiviseren
Du kan bruke (sletteknappen) til ikke
bare å slette bilder, men også til å vise en
innebygd bruksanvisning.
Trykk på (sletteknappen) på Fnskjermen eller menyskjermen for å vise
forklaringer for funksjonen eller
innstillingen som for øyeblikket er valgt.
(Sletteknapp)
Funksjonsliste
NO
33
Klargjøre kameraet
Lade batteriet
Når du bruker kameraet for første gang, må du passe på å lade batteriet.
Det oppladede batteriet utlades litt etter litt, selv når du ikke bruker det. Lad
batteriet igjen før du tar bilder, slik at du ikke går glipp av en fotomulighet.
1 Skyv spaken for å åpne dekselet.
2 Sett batteriet helt inn mens du
bruker spissen på batteriet til
å presse på låsespaken.
3 Lukk dekselet.
NO
34
Låsespak
Lade batteriet
4 Koble kameraet til vekselstrømadapteren (inkludert) med
mikro-USB-kabelen (inkludert) og koble vekselstrømadapteren
til vegguttaket.
For kunder i USA og Canada
Klargjøre kameraet
Nettledning
For kunder i andre land eller regioner
enn USA og Canada
Ladelampen begynner å lyse oransje, og
ladingen begynner.
• Slå av kameraet mens batteriet lades.
• Du kan lade batteriet selv om det er
delvis oppladet.
• Hvis ladelampen blinker før ladingen er
fullført, må du ta ut batteriet og sette
det inn igjen.
Ladelampe
Tent: Lading pågår
Av: Ladingen er avsluttet
Blink:
Ladefeil, eller midlertidig stopp i
ladingen, fordi kameraet ikke er
innenfor korrekt temperaturområde
NO
35
Lade batteriet
Merknader
• Hvis ladelampen på kameraet blinker når vekselstrømadapteren er koblet til
stikkontakten, indikerer dette at ladingen er midlertidig stoppet fordi temperaturen er
utenfor det anbefalte området. Når temperaturen er innenfor det anbefalte området
igjen, gjenopptas ladingen. Vi anbefaler at batteriet lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og 30°C.
• Hvis terminaldelen på batteriet blir skittent, er det mulig at batteriladingen ikke vil
være effektiv. I så fall rengjør du terminaldelen på batteriet ved forsiktig å tørke av
støvet med en myk klut eller bomullspinne.
• Koble strømadapteren (inkludert) til nærmeste stikkontakt. Hvis det oppstår feil ved
bruk av strømadapteren, skal du umiddelbart koble kontakten fra stikkontakten.
• Når ladingen er fullført, må du koble strømadapteren fra stikkontakten.
• Kontroller at batteriene, mikro-USB-kabelen (inkludert) og vekselstrømadapteren
(inkludert) du bruker, utelukkende er ekte Sony-produkter.
Ladetid (fullstendig opplading)
Ved lading med vekselstrømadapteren (inkludert) er ladetiden ca. 155 min.
Merknader
• Ovennevnte ladetid gjelder for lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på
25°C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre
omstendigheter.
NO
36
Lade batteriet
Lade ved å koble til en datamaskin
Batteriet kan lades ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av en
micro-USB-kabel.
Kontrollere gjenværende batterilading
En indikator for gjenværende lading vises på skjermen.
Høy
Lav
Merknader
• Det tar rundt ett minutt før den riktige indikatoren for gjenværende lading vises.
• Indikatoren for gjenværende lading er kanskje ikke riktig under visse
omstendigheter.
• Hvis du ikke bruker kameraet på en viss tid mens strømmen er på, slås kameraet
automatisk av (Auto strøm av-funksjon).
NO
37
Klargjøre kameraet
Merknader
• Legg merke til følgende punkter når du lader via en datamaskin:
– Hvis kameraet er koblet til en bærbar datamaskin som ikke er koblet til en
strømkilde, tappes batteriet på den bærbare. Ikke la ladingen pågå over en lengre
tidsperiode.
– Datamaskinen må ikke slås av eller på eller aktiveres fra dvalemodus når det er
opprettet en USB-tilkobling mellom datamaskinen og kameraet. Kameraet kan da
forårsake en feil. Før du slår på/av, omstarter datamaskinen eller starter
datamaskinen fra dvalemodus, må du bryte forbindelsen mellom kameraet og
datamaskinen.
– Det gis ingen garantier for lading med en spesiallaget eller modifisert datamaskin.
Lade batteriet
Batteri
Hvis du vil ha mer informasjon om batterilevetid, se side 64.
Tilføre elektrisk strøm
Kameraet kan få strøm fra en stikkontakt via vekselstrømadapteren
(inkludert) og mikro-USB-kabelen (inkludert). Ved langvarige opptak kan
dette redusere strømforbruket.
Du kan ta bilder eller spille av bilder uten batteri i kameraet. Sett imidlertid
inn et ladet batteri når du tar bilder under forhold som krever mye strøm,
for eksempel når du bruker en søker (selges separat) eller når du tar opp
filmer. Ellers vil enkelte funksjoner bli begrenset.
Ta ut batteriet
Låsespak
Skyv låsespaken. Pass på at du ikke
mister batteriet.
Merknader
• Hold batteriterminalen ren og unngå kortslutninger ved å legge batteriet i en
plastpose e.l. når du bærer og oppbevarer det, for å isolere det fra andre
metallgjenstander osv.
NO
38
Sette inn et minnekort (selges separat)
"Memory Stick Duo" og SD-kort kan brukes med dette kameraet. For mer
informasjon, se side 40.
1 Skyv spaken for å åpne dekselet.
2 Sett inn minnekortet (selges
• Hold minnekortet med det avkuttede
hjørnet i den retningen som vises på
bildet, og sett det inn til det går i
inngrep med et klikk.
Pass på at hjørnet med hakk
vender i riktig retning.
3 Lukk dekselet.
Fjerne minnekortet
Tilgangslampe
Kontroller at ikke tilgangslampen lyser,
og press deretter minnekortet inn én
gang.
Merknader
• Minnekortet/batteriet må ikke tas ut mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade
dataene eller minnekortet.
NO
39
Klargjøre kameraet
separat).
Sette inn et minnekort (selges separat)
Minnekort som støttes
Du kan bruke følgende typer minnekort med dette kameraet. Riktig
funksjon kan imidlertid ikke garanteres for alle typer minnekort.
Minnekort
For stillbilder
For film
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
(kun Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B Memory Stick Micro (M2)
—
(kun Mark2)
SD-minnekort
(klasse 4 eller raskere)
C SDHC-minnekort
(klasse 4 eller raskere)
SDXC-minnekort
(klasse 4 eller raskere)
microSD-minnekort
(klasse 4 eller raskere)
D microSDHC-minnekort
(klasse 4 eller raskere)
microSDXC-minnekort
(klasse 4 eller raskere)
• I denne brukerveiledningen blir følgende fellesbetegnelser brukt for produktene i
tabellen:
A: "Memory Stick Duo"
B: "Memory Stick Micro"
C: SD-kort
D: microSD-minnekort
Merknader
• Når du bruker minnekort av typen "Memory Stick Micro" eller microSD, må du
passe på at du bruker riktig adapter.
NO
40
Justere dato og klokkeslett
Når du slår på kameraet for første gang eller etter at du initialiserer
funksjonene, vises skjermen for å stille dato og klokkeslett.
1 Still strømbryteren til ON for å slå
på kameraet.
Skjermen for å stille dato og klokkeslett
vises.
• Still strømbryteren til OFF for å slå av
kameraet.
Klargjøre kameraet
2 Kontroller at [Enter] er valgt på
skjermen, og trykk så på z på
kontrollhjulet.
3 Velg et ønsket geografisk sted, og trykk så på z.
4 Velg hvert element med b/B og
still inn den numeriske verdien
med v/V.
[Sommertid]: Slå innstillingen for
sommertid på eller av.
[Datoformat]: Velg formatet for
datovisning.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og
klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
NO
41
Justere dato og klokkeslett
5 Gjenta trinn 4 for å stille andre elementer, og trykk deretter på
z på kontrollhjulet.
6 Kontroller at [Enter] er valgt, og trykk så på z på kontrollhjulet.
Avbryte innstilling av dato og klokkeslett
Trykk på knappen MENU.
Stille inn dato/klokkeslett og område på nytt
Konfigurasjonsskjermen for dato og klokkeslett vises bare automatisk når
strømmen slås på for første gang. Bruk menyen for å tilbakestille dato og
klokkeslett.
MENU -knappen t
1 t [Dato/
tid-innst.] eller [Områdeinnstilling]
(side 31)
MENU-knapp
Beholde innstillingen for dato og klokkeslett
Dette kameraet har et internt oppladbart batteri for å beholde dato og
klokkeslett og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av eller
om batteriet er satt inn eller ikke.
NO
42
Spille inn en klar film uten
kamerarystelser
"Kamerarystelse" viser til uønskede bevegelser av kameraet, som finner
sted under opptak og fører til et uklart bilde.
SteadyShot-funksjonen er tilgjengelig med dette kameraet for å redusere
kamerarystelser under filmopptak.
MENU -knappen t
innstilling.
1 t [SteadyShot] t Velg ønsket
Klargjøre kameraet
Merknader
• Funksjonen SteadyShot er kun tilgjengelig for filmopptak. Du kan ikke bruke
SteadyShot-funksjonen til å ta stillbilder.
NO
43
Ta og vise bilder
Ta stillbilder
I automodus analyserer kameraet motivet og lar deg ta bilder med de
passende innstillingene.
1 Sett modusvelgeren på
(Auto-modus).
2 Hold kameraet stødig som vist.
3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
Når bildet er i fokus, lyser indikatoren (z).
• Den korteste avstanden for bildetakingen er ca. 0,3 m (fra bildesensoren
(side 15)).
4 Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
• Når kameraet oppdager og tar bilde av et ansikt og [Auto Port. innramm.] er
stilt til [Auto], beskjæres bildet automatisk til en passende komposisjon.
Både det opprinnelige og det beskårede bildet lagres.
NO
44
Ta stillbilder
Fotograferingsteknikker
• Når du setter makrovekslingsringen til "0,2m0,35m", er kameraet stilt inn på makromodus.
Den korteste avstanden for bildetakingen er
ca. 0,2 m. Makromodus er egnet for å ta
nærbilder av motiver som blomster eller mat.
Makrovekslingsring
Ta og vise bilder
NO
45
Ta opp filmer
1 Trykk på MOVIE-knappen for å
MOVIE-knapp
starte opptaket.
• Filmopptak kan startes fra en hvilken
som helst opptaksmodus.
• Når kameraet er i modus for autofokus,
justerer det fokus kontinuerlig.
2 Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket.
Merknader
• Lyden av kameraet i bruk kan bli tatt opp når du tar opp en film. Du kan deaktivere
lydopptaket ved å sette [Lydopptak] til [Av] (side 27).
• Den kontinuerlige opptakstiden for en film avhenger av omgivelsestemperaturen
eller tilstanden til kameraet. Se "Om kontinuerlig filmopptak" (side 66).
• Når ikonet
vises, er temperaturen til kameraet for høyt. Slå av kameraet og vent
til temperaturen til kameraet faller.
Endre filformat
MENU -knappen t
NO
46
1 t [Filformat] (side 27).
Spille av bilder
1 Trykk på knappen
.
-knapp
2 Velg et bilde ved å dreie kontrollvelgeren.
• Du spiller av filmer ved å trykke på z på kontrollhjulet.
Kontrollhjul
Pause/spill
z
Spol fremover
B
Spol bakover
b
Sakte avspilling fremover
Drei kontrollhjulet med urviseren under
pause.
Sakte avspilling bakover
Drei kontrollhjulet mot urviseren under
pause.
• Filmer spilles av bilde for bilde.
Volum
V t v/V
Informasjonsvisning
v
Ta og vise bilder
Handling under filmavspilling
Merknader
• Filmer som er tatt opp med andre enheter, kan kanskje ikke spilles av på dette
kameraet.
Veksle mellom stillbilder og filmer
Når du skal spille av stillbilder, sett [Velg stillbilde/film] til [Mappevisning
(Stillbilder)], og for å spille av filmer, sett [Velg stillbilde/film] til
[Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning].
MENU -knappen t
modus.
1 t [Velg stillbilde/film] t Velg ønsket
NO
47
Slette bilder
Når du først har slettet et bilde, kan du ikke gjenopprette det. Vær sikker på
at du vil slette bildet før du fortsetter.
1 Når du viser bildet du vil slette,
trykker du på -knappen (Slette).
(Sletteknapp)
2 Velg [Slett] med v på kontrollhjulet, og trykk deretter på z.
Merknader
• Beskyttede bilder kan ikke slettes.
NO
48
Velge opptaksmodus
Velge opptaksmodus
Drei modusvelgeren og sett den i
ønsket opptaksmodus.
Følgende opptaksmoduser er tilgjengelig.
(Auto-modus)
(Program Auto)
Lar deg ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
Lar deg ta bilder med automatisk justert eksponering
(lukkerhastigheten og blenderverdien). De andre
innstillingene kan justeres manuelt.
Lar deg justere blenderverdien manuelt med blenderringen.
Lar deg justere lukkerhastigheten manuelt med
kontrollhjulet.
(Man. Eksponering) Lar deg ta bilder etter å ha justert eksponeringen
(lukkerhastigheten og blenderverdien) manuelt med
kontrollhjulet og blenderringen.
1/2/3
Henter opp innstillinger som er forhåndsregistrert i [Minne]
i
menyen for stillbildefotografering (side 26).
(Film)
Lar deg ta opp filmer. Du kan justere eksponeringen
(lukkerhastigheten og blenderverdien) manuelt i M-modus.
Lar deg ta panoramabilder ved å kombinere flere bilder.
(Panoramafotografer.)
(Scenevalg)
Lar deg ta bilder med forhåndsinnstillinger i samsvar med
motivet.
NO
49
Velge opptaksmodus
(Blenderprioritet)
(Lukkerprioritet)
Tilgjengelige funksjoner for hver
opptaksmodus
Funksjonene du kan bruke avhenger av opptaksmodusen som er valgt.
I tabellen nedenfor indikerer at funksjonen er tilgjengelig, og en –
indikerer at funksjonen ikke er tilgjengelig.
Funksjonene du ikke kan bruke vises i grått på skjermen.
Opptaksmodus Eksp.(49)
komp.
/
Selvutløser Seriebilder
AnsiktsAuto Port.
Smilutløser
registrering
innramm.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Når opptaksmodusen er satt til M, kan eksponeringen bare justeres når
[ISO] er satt til [AUTO].
NO
50
Ulike funksjoner
Bruke de ulike funksjonene
Denne håndboken inneholder hovedsakelig en introduksjon til hvordan
kameraet brukes og en liste over funksjoner. Hvis du vil lære mer om
kameraet, kan du se "Cyber-shot Brukerveiledning", som inneholder
inngående instruksjoner om de mange funksjonene.
ISO/Flerramme-støyreduksjon
ISO-sensitiviteten kan stilles til [AUTO] eller kan justeres mellom ISO 50
og ISO 25600.
1 Trykk på Fn-knappen og velg [ISO].
2 Velg ønsket innstilling med v/V på
kontrollhjulet.
NO
51
Ulike funksjoner
• Når du velger [AUTO] og trykker på B på kontrollhjulet, kan du endre
området for [AUTO]-innstillingen i [ISO AUTO maksimum] eller [ISO
AUTO minimum].
• Når du velger
(Flerramme-støyreduksjon), kan du velge høyere ISOtall enn maksimal ISO-sensitivitet.
Kameraet tar kontinuerlig flere bilder automatisk, kombinerer bildene,
reduserer støyen og tar opp 1 bilde.
Bruke de ulike funksjonene
Kreative innst.
Du kan velge ønsket bildebehandlingstype blant 13 stiler, og du kan i
tillegg justere kontrast, metning og skarphet for hvert [Kreative innst.]element.
1 Trykk på Fn-knappen og velg [Kreative innst.].
2 Velg ønsket stil med v/V på kontrollhjulet.
[Kreative innst.]-element
[Stilboks]
Du kan finjustere innstillingen og
lagre den justerte innstillingen.
Håndholdt kamera i halvlys
Du kan ta bilder av nattscener med mindre støy og uklarheter uten å bruke
stativ. En rad med bilder tas, og bildebehandling brukes for å redusere
uklarhet, kamerarystelser og støy i motivet.
1 Sett
modusvelgeren til
.
2 Trykk på Fn-knappen og velg [Håndholdt
kamera i halvlys].
NO
52
Bruke de ulike funksjonene
DRO/Auto HDR
Bruk [DRO/Auto HDR]-funksjonen til å ta ulike graderinger av kontrasten
i bildene.
[Dyn.omr.opt.]: Kameraet deler bildet inn i små områder for å analysere
kontrasten til lys og skygge mellom motivet og bakgrunnen, og lager et
bilde med optimal lysstyrke og optimale overganger.
[Auto HDR]: Tar 3 bilder med ulike eksponeringer og overlegger deretter
det riktig eksponerte bildet, de lyse områdene i et undereksponert bilde og
de mørke områdene i et overeksponert bilde for å lage et bilde med rik
gradering.
1 Trykk på Fn-knappen og velg [DRO/Auto
HDR].
2 Velg ønsket innstilling med v/V på
Ulike funksjoner
kontrollhjulet.
Funksjoner for avspilling
Følgende er praktiske funksjoner for avspilling:
Endringer i avspillingsskjermen.
Forstørrer eller reduserer bilder.
Drei kontrollhjulet for å forstørre eller redusere et
bilde. Drei kontrollhjulet for å bytte til neste/forrige
bilde.
Slett unødvendige bilder.
Bildeindeksskjerm
Du kan velge antallet bilder som skal vises; MENU t
[Bildeindeks]
1t
NO
53
Bruke de ulike funksjonene
Bruke Quick Navi-skjermen
Du kan endre innstillingene direkte ved hjelp av Quick Navi-skjermen, som
er praktisk når du bruker en søker (selges separat).
For mer informasjon om hvordan du kobler til søkeren, se
bruksanvisningene som fulgte med søkeren.
1 Trykk på DISP på kontrollhjulet for å stille skjermmodusen til
[For søker].
2 Trykk på Fn-knappen for å bytte til Quick Navi-skjermen.
I [Auto-modus]- eller [Scenevalg]-modus
I P/A/S/M/[Panoramafotografer.]-modus
3 Velg ønsket element med v/V/b/B på kontrollhjulet.
4 Still inn elementet med kontrollhjulet eller kontrollvelgeren.
• Velg et alternativ med kontrollhjulet og juster det med kontrollvelgeren.
• Trykk på midten av kontrollhjulet for å åpne innstillingsskjermen for det
valgte elementet.
• Trykk på Fn-knappen igjen for å fullføre Quick Navi.
NO
54
Bruke de ulike funksjonene
Tilgjengelige funksjoner på Quick Navi-skjermen
Auto-modus/Scenevalg/Bildestørr./Kvalitet/Bruksmodus/Blitsmodus/
Smil/Ansiktsregistr. /Målemodus/Hvitbalanse/ DRO/Auto HDR /Kreative
innst./Bildeeffekt/Auto Port. innramm./Blitskompenser./ISO/Bildeforhold/
Myke hudtoner-effekt/Autofokusområde
Merknader
• Du kan ikke endre innstillingen for elementer som vises i grått.
• Når du bruker [Kreative innst.] (side 52), kan enkelte av oppsettoppgavene bare
utføres på oppsettskjermen.
Ulike funksjoner
NO
55
Vise bilder på en datamaskin
Bruke programvaren
Bruk følgende applikasjoner til å optimalisere bruk av bilder som er tatt
med Cyber-shot-kameraet.
• "Image Data Converter"
• "PlayMemories Home"
For mer informasjon om installasjon, se side 60 til 61.
Bruke "Image Data Converter"
Du kan gjøre følgende med "Image Data Converter":
• Du kan spille av og redigere bilder som er tatt opp i RAW-format, med
ulike korrigeringer som tonekurve og skarphet.
• Du kan justere bilder ved med hvitbalanse, eksponering og [Kreative
innst.] osv.
• Du kan lagre bildene som vises og redigeres, på en datamaskin.
Du kan enten lagre bildet i RAW-format eller lagre det i det generelle
filformatet.
• Du kan vise og sammenligne RAW-bildene og JPEG-bildene som er tatt
opp av dette kameraet.
• Du kan rangere bildene i 5 nivåer.
• Du kan bruke fargeetiketter.
Se hjelp angående bruk av "Image Data Converter".
Klikk på [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t [Help]
t [Image Data Converter Ver.4].
"Image Data Converter" supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
NO
56
Bruke programvaren
Bruke "PlayMemories Home"
Du kan gjøre følgende med "PlayMemories Home":
• Du kan importere bilder som er tatt med kameraet, til datamaskinen, og
vise dem på datamaskinen.
• Du kan organisere bilder på datamaskinen på en kalender etter
opptaksdato for å vise dem.
• Du kan retusjere (korrigere røde øyne osv.), skrive ut, sende stillbilder
som e-postvedlegg og endre opptaksdato.
• Du kan beskjære og endre størrelsen på bilder.
• Du kan skrive ut eller lagre bilder med dato.
• Du kan lage en Blu-ray Disc- eller DVD-plate med AVCHD-filmer som
er importert til en datamaskin. (Miljø for Internett-tilkobling kreves når
en Blu-ray Disc/DVD-plate lages for første gang.)
For å bruke "PlayMemories Home", se "PlayMemories Home Help Guide".
Dobbeltklikk på snarveien til
(PlayMemories Home Help Guide) på
skrivebordet, eller klikk på [Start] t [All Programs] t [PlayMemories
Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
• For Windows 8, velg [PlayMemories Home]-ikonet på Start-skjermen for
å starte [PlayMemories Home] og velg så [PlayMemories Home Help
Guide] fra [Help]-menyen.
"PlayMemories Home" supportside (kun engelsk)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
NO
57
Vise bilder på en datamaskin
Merknader
• "PlayMemories Home" er ikke kompatibel med Mac-datamaskiner. Når du spiller av
bilder på Mac-datamaskiner, må du bruke den passende programvaren som følger
med Mac-datamaskinen.
• Filmer som er spilt inn med innstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] i
[Opptaksinnstilling], konverteres av "PlayMemories Home" for å lage en AVCHDplate. Denne konverteringen kan ta lang tid. Du kan heller ikke lage en plate med
den opprinnelige bildekvaliteten. Hvis du vil beholde den opprinnelige
bildekvaliteten, må du lagre filmene på en Blu-ray Disc.
Bruke programvaren
Anbefalt datamaskinmiljø (Windows)
Følgende datamaskinmiljøer anbefales når du bruker programvaren og
importerer bilder via en USB-tilkobling.
OS
(forhåndsinstallert)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1/Windows 8
"PlayMemories
Home"
Prosessor: Intel Pentium III 800 MHz eller raskere
(For avspilling/redigering av høydefinisjonsfilmer: Intel Core
Duo 1,66 GHz eller raskere/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller
raskere, Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller raskere (AVC HD
(FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller raskere (AVC HD
(PS)))
Minne: Windows XP 512 MB eller mer (1 GB eller mer
anbefales), Windows Vista/Windows 7/Windows 8 1 GB
eller mer
Harddisk: Diskplass som kreves for installasjon—ca.
500 MB
Skjerm: Skjermoppløsning—1024 × 768 punkter eller mer
"Image Data
Converter Ver.4"
Prosessor/minne: Pentium 4 eller raskere/1 GB eller mer
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
* 64-biters utgaver og Starter (Edition) støttes ikke. Windows Image
Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 eller senere kreves for å bruke
funksjonen for å lage plater.
** Starter (Edition) støttes ikke.
Anbefalt datamaskinmiljø (Mac)
Følgende datamaskinmiljøer anbefales når du bruker programvaren og
importerer bilder via en USB-tilkobling.
OS
(forhåndsinstallert)
USB-tilkobling: Mac OS X v10.3 – v10.8
"Image Data Converter Ver.4": Mac OS X v10.5, v10.6,
v10.7, v10.8
"Image Data
Converter Ver.4"
Prosessor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller
raskere
Minne: 1 GB eller mer anbefales.
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer
NO
58
Bruke programvaren
Merknader
• Funksjonen garanteres ikke i et miljø som er basert på en oppgradering av
operativsystemene som beskrives over, eller i et flerkjøringsmiljø.
• Hvis du kobler 2 eller flere USB-enheter til én enkelt datamaskin samtidig, kan det
hende at enkelte enheter, inkludert kameraet, ikke fungerer, avhengig av hvilke typer
USB-enheter du bruker.
• Høye overføringshastigheter er mulig hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt), fordi
kameraet er kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når datamaskinen gjenopptar aktiviteten etter hvilemodus, kan det hende at ikke
kommunikasjonen mellom kameraet og datamaskinen gjenopprettes samtidig.
Vise bilder på en datamaskin
NO
59
Bruke programvaren
Installere "PlayMemories Home"
1 Bruk nettleseren på datamaskinen, gå til følgende
internettadresse og klikk deretter på [Install] t [Run].
www.sony.net/pm
2 Fullfør installasjonen ved å
følge instruksjonene på
skjermen.
Til mikro-USBkontakten
• Når det vises en melding om å koble
kameraet til en datamaskin, må du
koble sammen kameraet og
datamaskinen ved å bruke mikroUSB-kabelen (inkludert).
Til en USB-kontakt
Hvis du ikke er koblet til Internett, kan du bruke "PlayMemories Home
(Lite Version)", som setter deg i stand til å utføre enkelte grunnleggende
arbeidsoperasjoner, som å importere og vise bilder.
For å installere "PlayMemories Home (Lite Version)" må du koble sammen
kameraet og datamaskinen din med mikro-USB-kabelen (inkludert), og
deretter dobbeltklikke på [Computer] (For Windows XP, [My Computer])
t kameraikonet t medieikonet t [PMHOME.EXE].
NO
60
Bruke programvaren
Installere "Image Data Converter"
Windows:
1 Kontroller datamiljøet ditt.
OS (forhåndsinstallert): Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista**
SP2/Windows 7 SP1/Windows 8
Prosessor: Pentium 4 eller raskere
* 64-biters utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
** Starter (Edition) støttes ikke.
2 Last ned programvaren fra nettadressen nedenfor, og installer
programvaren på datamaskinen.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
OS (forhåndsinstallert): Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, v10.8
Prosessor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo eller raskere
2 Last ned programvaren fra nettadressen nedenfor, og installer
programvaren på datamaskinen.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Merknader
• Logg på som administrator.
NO
61
Vise bilder på en datamaskin
1 Kontroller datamiljøet ditt.
Annet
Mer informasjon om kameraet ("Cybershot Brukerveiledning")
"Cyber-shot Brukerveiledning" er en nettbasert
brukerveiledning. Her finner du detaljerte instruksjoner
for de mange forskjellige funksjonene i kameraet.
1 Gå til supportsiden til Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Velg land eller region.
3 Søk etter kameramodellen gjennom nettsiden for brukerstøtte.
• Navnet på modellen står oppført på undersiden av kameraet.
NO
62
Kontrollere antall bilder og mulig
opptakstid for film
Når du setter inn et minnekort i kameraet
og setter strømbryteren til ON, vises
antall bilder som kan tas (hvis du
fortsetter å ta bilder med de gjeldende
innstillingene), på skjermen.
Merknader
• Når "0" (antall bilder som kan tas) blinker gult, er minnekortet fullt. Bytt ut
minnekortet med et annet, eller slett bilder fra det nåværende minnekortet (side 30,
48).
• Når "NO CARD" (antall bilder som kan tas) blinker gult, betyr det at det ikke er satt
inn noe minnekort. Sett inn et minnekort.
Antall bilder som kan tas på et minnekort
Kapasitet
Størrelse
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
9200
280
560
1100
2250
4600
Fin
195
395
800
1600
3200
6400
Ekstra fin
105
215
435
870
1750
3500
RAW og JPEG
54
105
215
435
870
1750
RAW
74
145
295
600
1200
2400
* Når [Bildeforhold] er satt til noe annet enn [3:2], kan du ta opp flere bilder enn
antallet som vises i tabellen over (unntatt når [RAW] er valgt).
NO
63
Annet
Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas med et
minnekort som er formatert med dette kameraet. Verdiene er definert ved å
bruke standard minnekort fra Sony til testing. Verdiene kan variere etter
bildetakingsforholdene og hva slags minnekort som brukes.
Bildestørr.: L: 24M
Bildeforhold: 3:2*
Minnekort som er formatert med dette kameraet (Enheter: bilder)
Kontrollere antall bilder og mulig opptakstid for film
Antall bilder som kan tas med et batteri
Vær oppmerksom på at de faktiske tallene kan variere etter bruksforholdene.
Batteritid
Antall bilder
Fotografere (stillbilder)
(når [LCD-kvalitet] er stilt inn
på [Høy])
Ca. 110 min.
Ca. 220 bilder
Fotografere (stillbilder)
(når [LCD-kvalitet] er stilt inn
på [Standard])
Ca. 135 min.
Ca. 270 bilder
Vise (stillbilder)
Ca. 230 min.
Ca. 4600 bilder
Faktisk opptak (filmer)
Ca. 30 min.
—
Kontinuerlig opptak (filmer)
Ca. 60 min.
—
Merknader
• Ovenstående antall bilder gjelder når batteriet er fulladet. Antall bilder kan bli
redusert, avhengig av bruksforholdene.
• Det oppgitte antallet bilder som kan tas, er basert på fotografering under følgende
forhold:
– Bruke Sony "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (selges separat)
– Når batteriet brukes ved en omgivelsestemperatur på 25°C.
• Antallet angitt under "Fotografere (stillbilder)" baserer seg på CIPA-standarden, og
gjelder fotografering under følgende forhold:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Kvalitet] er satt til [Fin].
– Fokusmodusvelgeren er satt til AF (Autofokus).
– DISP er satt til [Vis alle info.].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde.
• Batteritiden for film baserer seg på CIPA-standarden, og gjelder fotografering under
følgende forhold:
– [Opptaksinnstilling] er satt til [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– "Faktisk opptak (filmer)": Angir omtrentlig opptakstid ved gjentatt opptak,
zooming, standby for opptak, og av- og på-slåing av kameraet.
– "Kontinuerlig opptak (filmer)": Når kontinuerlig opptak avsluttes som følge av
innstilte grenseverdier (29 minutter), kan du trykke på MOVIE (filmknappen)
igjen for å fortsette å ta opp film. Opptaksfunksjoner som f.eks. zoom vil ikke
fungere.
NO
64
Kontrollere antall bilder og mulig opptakstid for film
Tilgjengelig opptakstid for en film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige totale opptakstidene som kan tas
med et minnekort som er formatert med dette kameraet.
Minnekort som er formatert med dette kameraet
(h (time), m (minutt))
Kapasitet
Opptaksinnstilling
60i 24M(FX)/50i
24M(FX)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
3h
6h
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
60i 17M(FH)/50i
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
60p 28M(PS)/50p
28M(PS)
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
24p 24M(FX)/25p
24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
24p 17M(FH)/25p
17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
1440×1080 12M
15 m
40 m
VGA 3M
4 h 5 m 8 h 15 m
3h
6h
4 h 5 m 8 h 15 m
1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m 11 h 5 m
20 h
40 h
10 m
• Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 29 minutter (begrenset av
produktspesifikasjonene). For filmer med formatet [1440×1080 12M] er
kontinuerlig opptak mulig i ca. 15 minutter (maks. filstørrelse 2 GB).
NO
65
Annet
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m 9 h 55 m
Kontrollere antall bilder og mulig opptakstid for film
Merknader
• Opptakstiden for film varierer, fordi kameraet er utstyrt med VBR (Variable Bit
Rate, eller variabel bit-hastighet), som automatisk justerer bildekvaliteten etter
scenen som tas opp. Når du tar opp film av et motiv i rask bevegelse, er bildet
klarere, men den gjenværende opptakstiden er kortere, fordi det kreves mer minne til
opptaket.
Den gjenværende opptakstiden varierer også med opptaksforholdene, motivet og
innstillingene for bildekvalitet og bildestørrelse.
• Verdiene som vises, er ikke for kontinuerlig opptakstid.
• Opptakstiden kan variere etter opptaksforholdene og minnekortet som brukes.
• Når
indikeres, må du avslutte filmopptaket. Temperaturen inne i kameraet har
økt til et uakseptabelt nivå.
• For mer informasjon om filmavspilling, se side 47.
Om kontinuerlig filmopptak
• Det krever mye strøm å gjøre opptak av film i høy kvalitet eller kontinuerlig opptak
med bildesensoren. Derfor, hvis du fortsetter opptaket, vil temperaturen inne i
kameraet øke, spesielt i bildesensoren. Når det forekommer, slås kameraet av
automatisk fordi høyere temperaturer påvirker kvaliteten på bildene eller den interne
mekanismen i kameraet.
• Tiden som er tilgjengelig for filminnspilling varierer med temperaturen eller
tilstanden til kameraet før du begynner opptaket. Hvis du ofte forandrer eller tar
bilder etter at strømmen er slått på, vil temperaturen inne i kameraet øke og den
tilgjengelige opptakstiden vil bli kortere.
• Hvis kameraet slutter å ta opp på grunn av temperaturen, må du la det ligge i flere
minutter med strømmen slått av. Start opptaket etter at temperaturen inne i kameraet
faller helt.
• Hvis du følger disse punktene, vil opptakstiden bli lengre.
– Hold kameraet unna direkte sollys.
– Slå av kameraet når det ikke er i bruk.
• Den maksimale størrelsen på en filmfil er ca. 2 GB. Når filstørrelsen er ca. 2 GB,
stopper opptaket automatisk når [Filformat] er satt til [MP4], og en ny filmfil
opprettes automatisk når [Filformat] er satt til [AVCHD].
• Den maksimale kontinuerlige opptakstiden er 29 minutter.
NO
66
Spesifikasjoner
Kamera
*1
Minimum fokus er den korteste
avstanden fra bildesensoren til
motivet.
Maksimum forstørring:
Når makrovekslingsringen er satt
til "0,3m- ": 0,15×
Når makrovekslingsringen er satt
til "0,2m-0,35m": 0,26×
NO
67
Annet
[System]
Bildeenhet: 35 mm full størrelse
(35,8 mm × 23,9 mm), Exmor
CMOS bildesensor
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 24,7 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 24,3 megapiksler
Objektiv: Carl Zeiss Sonnar T*
35 mm objektiv med enkeltfokus
f = 35 mm, F2,0
Når du tar opp film (16:9):
Når [SteadyShot] er satt til [Av]:
37 mm
Når [SteadyShot] er satt til [På]:
44 mm
Når du tar opp film (4:3):
Når [SteadyShot] er satt til [Av]:
45 mm
Når [SteadyShot] er satt til [På]:
48 mm
Minimum fokus*1:
Når makrovekslingsringen er satt
til "0,3m- ": 0,3 m
Når makrovekslingsringen er satt
til "0,2m-0,35m": 0,2m
Minimum f-stopp: F22
Filterdiameter: 49 mm
SteadyShot: Elektronisk (kun for
filmer)
Eksponeringskontroll: Automatisk
eksponering, blenderprioritet,
lukkerprioritet, manuell
eksponering, scenevalg
(7 moduser)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys,
skygge, overskyet, strålende,
fluorescerende (varmt hvitt/kjølig
hvitt/dagslyshvitt/dagslys), blits,
fargetemperatur/fargefilter,
tilpasset
Signalformat:
For 1080 50i:
PAL-farge, CCIR-standard
HDTV 1080/50i, 1080/50pspesifikasjon
For 1080 60i:
NTSC-farge, EIA-standard
HDTV 1080/60i, 1080/60pspesifikasjon
Filformat:
Stillbilder: JPEG (DCF, Exif,
MPF Baseline) kompatibelt,
RAW (Sony ARW 2.3-format),
DPOF-kompatibelt
Film (AVCHD-format): AVCHD
-format Ver. 2.0-kompatibel
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: Dolby Digital 2 kanaler,
utstyrt med Dolby Digital Stereo
Creator
• Produsert med lisens fra Dolby
Laboratories.
Spesifikasjoner
Film (MP4-format):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2 kanaler
Opptaksmedier: "Memory Stick
Duo", "Memory Stick Micro",
SD-kort, microSD-minnekort
Blits: Blitsområde (med Auto angitt
for ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)):
Ca. 0,75 m til 21,7 m
[Inngangs- og utgangskontakter]
HDMI-kontakt: HDMI-mikrokontakt
Micro-USB-kontakt:
USB-kommunikasjon
Mikrofonkontakt:
3,5 mm stereominikontakt
USB-kommunikasjon: Hi-Speed
USB (USB 2.0)
[Skjerm]
LCD-skjerm:
7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter:
1 228 800 punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbart batteri NP-BX1,
3,6 V
Strømadapter AC-UD10/UD11,
5V
Strømforbruk (under opptak): 2,0 W
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur:
–20 °C til +60 °C
Mål (CIPA-kompatibel):
113,3 mm × 65,4 mm × 69,6 mm
(B/H/D)
NO
68
Vekt (CIPA-kompatibel) (inklusive
NP-BX1-batteri og "Memory
Stick Duo"):
Ca. 482 g
Mikrofon: Stereo
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III:
Kompatibelt
Strømadapter AC-UD10/UD11
Strømbehov: 100 V til 240 V
vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Utgangsspenning: 5 V likestrøm,
1 500 mA
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Oppbevaringstemperatur:
–20 °C til +60 °C
Mål:
AC-UD10: Ca. 78 mm × 22 mm
× 36 mm (B/H/D)
AC-UD11: Ca. 70 mm × 33 mm
× 36 mm (B/H/D)
Vekt:
AC-UD10: Ca. 45 g
AC-UD11: Ca. 50 g
Oppladbart batteri NP-BX1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: 4,2 V likestrøm
Merkespenning: 3,6 V likestrøm
Maksimal ladespenning: 4,2 V
likestrøm
Maksimal ladestrøm: 1,89 A
Kapasitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Forbehold om endringer i design
og spesifikasjoner uten nærmere
varsel.
Spesifikasjoner
• I tillegg er system- og produktnavn
som brukes i denne håndboken som
regel varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene
™ eller ® brukes imidlertid ikke i alle
tilfeller i denne håndboken.
• Få det enda morsommere med din
PlayStation 3 ved å laste ned
programmet for PlayStation 3 fra
PlayStation Store (der det er
tilgjengelig).
• Programmet for PlayStation 3 krever
en PlayStation Network-konto og en
programnedlasting. Tilgjengelig i
områder der PlayStation Store er
tilgjengelig.
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på
Internett (Customer Support
Website).
Annet
Varemerker
• Følgende merker er varemerker for
Sony Corporation.
, "Cyber-shot",
"Memory Stick",
, "Memory
Stick PRO",
,
"Memory Stick Duo",
, "Memory Stick
PRO Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory
Stick XC-HG Duo",
, "Memory
Stick Micro"
• "AVCHD Progressive" og "AVCHD
Progressive"-logoen er varemerker for
Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
• Begrepene HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface, samt
HDMI-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
• Windows er registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
• Mac, Mac OS og iMovie er
varemerker eller registrerte
varemerker for Apple Inc.
• Intel, Intel Core og Pentium er
varemerker eller registrerte
varemerker for Intel Corporation.
• SDXC er et varemerke for SD-3C,
LLC.
•"
" og "PlayStation" er registrerte
varemerker for Sony Computer
Entertainment Inc.
• Eye-Fi er et varemerke for Eye-Fi Inc.
NO
69
Indeks
Indeks
A
H
Antall bilder som kan tas ............63
AUTO .........................................44
Auto-modus ................................44
Hvitbalanse ................................ 23
Håndholdt kamera i halvlys ....... 52
I
B
Batteri .........................................34
Brukerveiledning ........................62
Bruksmodus ................................23
Image Data Converter.......... 56, 61
ISO ............................................. 51
K
C (egendefinert knapp) ...............28
C-knappens funksjon ..................28
Kameraveiviser .......................... 33
Kontrollhjul................................ 17
Kontrollvelger............................ 22
Kreative innst............................. 52
D
L
Datamaskin .................................56
Dato/tid-innst. .............................41
DISP ...........................................28
DRO/Auto HDR .........................53
Lade batteriet ............................. 34
Ladelampe.................................. 35
LCD-skjerm ............................... 18
C
M
F
Filformat .....................................46
Film.............................................46
Flerramme-støyreduksjon...........51
Fn ..........................................22, 23
Funksjonsknapp ....................22, 23
NO
70
Makrovekslingsring ................... 45
MENU........................................ 25
Meny .......................................... 25
Mikrofonkontakt ........................ 14
Minnekort ............................ 39, 40
MOVIE ...................................... 46
MOVIE-knapp ..................... 29, 46
Multigrensesnittsokkel............... 15
Indeks
O
V
Områdeinnstilling ...................... 41
Opptak........................................ 44
Opptaksmodus ........................... 49
Opptakstid for filmer ................. 65
Velg stillbilde/film ..................... 47
Velger for
eksponeringskompensasjon ... 21
Vise bilde ................................... 47
P
PlayMemories Home ........... 57, 60
Programvare............................... 56
Q
Quick Navi ................................. 54
R
Redusere kamerarystelser .......... 43
S
Indeks
Scenevalg ................................... 24
Skulderstropp ............................. 13
Slette .......................................... 48
Spesifikasjoner........................... 67
Språk ...................................... 9, 32
SteadyShot ................................. 43
Stille klokken ............................. 41
Stropp......................................... 13
T
Ta opp filmer ............................. 46
Ta stillbilder ............................... 44
U
USB-tilkobling........................... 32
NO
71
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising