Sony | DSC-W80HDPR | Sony DSC-W80HDPR Bruksanvisning

Digital fotoskriver
Digital fotoprinter
DPP-FPHD1
NO
DK
Bruksanvisning
Før du bruker denne skriveren, bør du lese denne bruksanvisningen nøye og ta godt vare
på den til fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Inden du tager denne printer i brug, skal du læse betjeningsvejledningen grundigt igennem
og gemme den til senere brug.
© 2007 Sony Corporation
3-198-775-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Kompatibelt tilbehør: Fjernkontroll
Duplisering, redigering eller utskrift av en CD,
TV-programmer, opphavsrettslig beskyttet
materiale som for eksempel bilder eller
publikasjoner, eller alt annet materiale, bortsett
fra for din egen lagring eller opprettelse, er
begrenset utelukkende til privat bruk. Med
mindre du har opphavsrett til eller tillatelse fra
opphavsrettseiere for materialet som
dupliseres, kan bruk av dette materialet utenom
disse grensene krenke bestemmelsene i
Åndsverkloven og gi grunnlag for krav om
skadeserstatning fra den som har
opphavsretten.
Når du bruker fotografier med denne skriveren,
må du være spesielt oppmerksom på ikke å
krenke bestemmelsene i åndsverksloven. All
uautorisert bruk eller endring av andres
portretter kan også krenke rettighetene deres.
Fotografering kan være forbudt ved enkelte
demonstrasjoner, forestillinger eller
utstillinger.
Anbefalinger om sikkerhetskopiering
Vi anbefaler at du lagrer en sikkerhetskopi av
dataene for å unngå potensielt datatap som
skyldes uhell eller feil ved skriveren.
NO
Informasjon
IKKE I NOEN TILFELLER SKAL
SELGEREN VÆRE ANSVARLIG FOR
NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIGE
SKADER ELELR FØLGESKADER AV NOE
SLAG, ELLER FOR TAP ELLER UTGIFTER
SOM SKYLDES ET DEFEKT PRODUKT
ELLER BRUKEN AV ETHVERT PRODUKT.
Varemerker
• Cyber-shot er et varemerke for Sony
Corporation.
• Alle andre selskaper og produktnavn som
nevnes i dette dokumentet, kan være varemerker
eller registrerte varemerker for sine selskaper.
Merkene ™ og ® brukes heller ikke i alle
tilfeller i denne håndboken.
• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet
til Independent JPEG Group.
3
Kontrollere innholdet i pakken
Kontroller at følgende tilbehør leveres med
skriveren:
A/V-tilkoblingskabel (1)
Vekselstrømadapter (AC-S2422) (1)
Komponentvideokabel (1)
Strømledning * (1)
* Strømledningen som illustreres, er bare for 120
V. Formen på pluggen og spesifikasjonene for
strømledningen varierer i henhold til regionen
der du kjøpte skriveren.
Rensekassett (1) / Renseark (1)
Fjernkontroll (1)
Feste for loddrett sokkel (2)
4
Papirbeskytter (1)
• Prøvepakke for fargeutskrift
(Postkortstørrelse)
• Bruksanvisning (denne håndboken, 1)
Innhold
Kontrollere innholdet i pakken ...................................................................4
Hva du kan gjøre med denne skriveren.....................................................6
Identifisere delene .....................................................................................8
Klargjøring ...............................................................................................11
Klargjøre utskriftspakken ................................................................................. 11
Sette inn fargebåndet...................................................................................... 12
Legge inn utskriftspapiret................................................................................ 13
Koble til............................................................................................................ 15
Vise bilder på TV .....................................................................................17
Skrive ut bilder.........................................................................................18
Lade batteripakken..................................................................................20
Feilsøking ................................................................................................21
Hvis det oppstår problemer ............................................................................ 21
Papirstopp ....................................................................................................... 25
Rengjøre innsiden av skriveren ....................................................................... 25
Forholdsregler .........................................................................................27
Spesifikasjoner ........................................................................................29
NO
Visningsområde for bilder ............................................................................... 30
5
Hva du kan gjøre med denne skriveren
Du kan vise bilder på en HD-TV (High
Definition) og umiddelbart skrive ut
ønsket bilde ved hjelp av den digitale
fotoskriveren DPP-FPHD1.
Ta bilder ved hjelp av DSC-W80.
Du finner informasjon om hvordan du
bruker DSC-W80 i Bruksanvisningen som
ble levert med kameraet samt i
Brukerhåndboken for Cyber-shot (PDF).
Opptak
Innstilling
6
Plasser kameraet på
kameraadapteren.
Avspilling
Lading
Du kan vise kamerabildene på en HD-TV
ved hjelp av den medfølgende
komponentvideokabelen (inkludert).
t side 17
Når du slår av strømmen til kameraet, kan
kameraadapteren lade batteripakken i
kameraet.
Kameraadapteren kan lade batteriet raskere
enn batteriladeren som ble levert med
kameraet. t side 20
NO
Du kan spille av en serie bilder med ønsket
effekt og musikk (lysbildevisning).
t side 17
f
Utskrift
Du kan enkelt skrive ut ønsket bilde ved å trykke på PRINT-knappen på fjernkontrollen.
t side 18
• Du kan skrive ut opptil 20 ark papir om gangen.
• Funksjonen Super Coat 2 gir lang varighet og mostandsdyktighet mot fuktighet eller
fingeravtrykk, noe som holder utskriftene i god stand ekstra lenge.
7
Identifisere delene
Du finner mer informasjon på sidene som er
angitt i parentes.
Skriver
A Spor for sokkelfeste (side 16)
F
B 1-indikator (på/standby)
• Lyser rødt: Skriveren er i standby-modus.
• Lyser gulgrønt: Skriveren er på.
• Blinker gulgrønt: Utskrift pågår. Blinker
også ved feil.
C ACCESS-indikator (side 19)
• Lyser: Kameraet er koblet til skriveren.
• Blinker: Bildet som skal skrives ut, er
skadet.
A
B
C
D
E
D ERROR-indikator (side 12, 25)
• Lyser:
Papirskuffen er ikke satt inn. Det
er ikke papir i papirskuffen. Det er
papir igjen i skriveren.
• Blinker sakte: Det er slutt på fargebåndet.
Det er ikke satt i fargebånd.
• Blinker raskt: Papirstopp.
E Papirskuff (side 13)
F Papirutløserspor
• Ikke la det ligge igjen mer enn 20 ark utløst
papir.
8
G
H
I
J
G Ventilasjonshull
H DC IN 24 V-kontakt (side 15)
Sett inn den medfølgende
vekselstrømadapteren her, og koble
deretter vekseltrømadapteren til
strømuttaket i veggen ved hjelp av
strømledningen som er inkludert.
I A/V OUT-kontakt (side 16)
J COMPONENT OUT-kontakt (side 16)
K Fargebåndspor (side 12)
M
L Fargebåndutløser (side 12)
M Deksel for fargebåndrom (side 12)
K
L
NO
Papirskuff
A Lokk til papirskuff (side 13)
A
Kameraadapter
A Bryter for modellvelger
A
E
Når du bruker denne skriveren, må
bryteren for modellvelger være satt til
A.
B CHARGE-indikator (side 20)
D
B
C HD OUTPUT-indikator
• Lyser når innstillingen er satt til
"HD(1080i)" på kameraet.
D Fjernkontrollsensor
C
E Multikontakt
9
Fjernkontroll
PMerk
• Fjern beskyttelsesarket før du bruker
fjernkontrollen.
A
D
B
E
C
Beskyttelsesark
• Styr kameraet ved å peke fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på kameraadapteren.
F
Slik endrer du batteriet i
fjernkontrollen
1 Trekk ut batteriholderen ved å trykke på
tappen og sette fingerneglen inn i sporet.
2 Sett inn et nytt batteri med +-siden opp.
A SLIDE SHOW-knapp (side 17)
B PRINT-knapp (side 18)
3 Skyv batteriholderen inn i fjernkontrollen
igjen til den klikker på plass.
C MENU-knapp*
• Funksjonene fungerer på samme måte som
MENU-knappene på kameraet.
• Funksjonen "Retusjere" i visningsmenyen
kan imidlertid ikke brukes.
D 1 (på/standby)-knapp (side 17)
• Du slår skriveren på ved å trykke på 1 slik
at indikatoren 1 lyser gulgrønt.
• Du slår skriveren av ved å trykke på 1 på
nytt slik at indikatoren 1 lyser rødt.
E
(indeks)-knapp
• Trykk på siden
for å veksle til
indeksskjermen.
• Trykk på siden
igjen for å veksle til
indeksskjermen med mindre miniatyrbilder.
• Trykk på den andre siden for å gå tilbake til
forrige indeksskjerm.
F Kontrollknapper (v/V/b/B/ )*
• Trykk på v/V/b/B for å velge bildene
eller MENU-elementene.
• Trykk på
for å bekrefte valget.
* Du finner mer informasjon i Bruksanvisningen
som ble levert med kameraet og i
Brukerhåndboken for Cyber-shot.
10
Tapp
Advarsel
Eksplosjonsfare kan oppstå hvis du setter inn et
batteri av feil type.
Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
ADVARSEL!
Batteriet kan eksplodere hvis du bruker det feil.
Ikke lad, demonter eller brenn det.
• Fjernkontrollen har et innebygd litium-batteri av
knappetypen (CR2025). Ikke bruk andre typer
batterier enn CR2025.
Klargjøring
Klargjøre utskriftspakken
Når du skal skrive ut et bilde, må du ha en
utskriftspakke som er utformet for
skriveren. Prøvepakken for utskrift
inneholder fem ark med utskriftspapir i
postkortsstørrelse samt et fargebånd for fem
utskrifter.
Størrelse på utskriftspapiret
Størrelsen på utskriftspapiret i
postkortstørrelse er som følger:
• Postkortstørrelse (10 × 15 cm)
(101,6 × 152,4 mm)
(maksimal utskriftsstørrelse for kantløs
utskrift)
Ekstra utskriftspakker
Du kan bruke følgende utskriftspakker til
skriveren:
Utskriftspakke i postkortstørrelse
SVM-F40P
• 40 ark 10 × 15 cm utskriftspapir
(20-arkspakke × 2)
• Fargebånd for 40 utskrifter
SVM-F120P
• 120 ark 10 × 15 cm utskriftspapir
(20-arkspakke × 6)
• 3 fargebånd for 40 utskrifter hver
PMerknader om bruk av utskriftspakker
• Bruk bare utskriftspakker som er laget til
denne skriveren. Hvis du bruker andre typer
utskriftspakker, kan det hende at du ikke kan
skrive ut eller at det oppstår feil.
• Siden uten trykk er utskriftsoverflaten.
Utskriftskvaliteten kan bli dårligere hvis
utskriftsoverflaten er tilsmusset av støv eller
fingeravtrykk. Pass på at du ikke berører
utskriftsoverflaten.
• Ikke bøy papiret eller riv det av ved
perforeringen før utskrift.
• Ikke skriv ut på brukte utskriftsark og ikke
prøv å spole fargebåndet tilbake. Dette kan
føre til skade på skriveren.
PMerknader om oppbevaring av
utskriftspakker (for kvalitetsutskrifter)
• Hvis du skal oppbevare en delvis brukt pakke
med fargebånd og utskriftspapir over en lengre
periode, bør du oppbevare den i originalposen
eller en lignende beholder.
• Ikke legg utskriftspakken på steder som er utsatt
for høy temperatur, høy fuktighet, mye støv eller
direkte sollys.
• Bruk utskriftspakken innen to år fra
produksjonsdatoen.
PMerknad om oppbevaring av utskrifter
• Ikke fest cellofanbånd eller legg plastviskelær
på utskrifter. Legg heller ikke utskrifter under
skriveunderlag i plast.
NO
PMerk
Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle
land eller regioner.
11
Sette inn fargebåndet
Fjerne fargebåndet
1 Trekk ut og åpne dekselet for
Når det er slutt på fargebåndet, blinker
ERROR-indikatoren sakte. Åpne dekselet
for fargebåndrommet, trykk opp
utløserhendelen og fjern det brukte
fargebåndet.
fargebåndrommet.
Utløserhendel
2 Sett inn fargebåndet i pilens
retning til det kommer på plass
med et klikk.
PMerk
• Bruk fargebåndet som kommer i samme pakke
som utskriftspapiret.
• Ikke berør fargebåndet eller plasser det på et
støvete sted. Fingeravtrykk eller støv på
fargebåndet kan føre til utskrifter av dårligere
kvalitet.
Fargebånd
3 Lukk dekselet for
fargebåndrommet.
12
• Stikk aldri hånden inn i fargebåndrommet. Det
termiske hodet blir svært varmt, særlig etter
gjentatte utskrifter.
• Ikke spol tilbake fargebåndet eller bruk det
tilbakespolte fargebåndet til utskrift. Dette kan
føre til dårlig utskriftsresultat eller til og med
feil.
• Hvis fargebåndet ikke kommer på plass med et
klikk, fjerner du det og setter det deretter inn på
nytt. Hvis fargebåndet er for slakt til å settes inn,
strammer du det ved å vinde det opp i pilens
retning.
Legge inn utskriftspapiret
1 Åpne papirskuffen.
2 Løft opp lokket til papirskuffen.
• Ikke ta ut fargebåndet under utskrift.
NO
13
3 Legg utskriftspapiret i skuffen.
4 Fjern beskyttelsesarket.
Du kan legge i opptil 20 ark papir.
Luft papiret grundig. Legg papiret i skuffen
med beskyttelsesarket øverst.
Hvis det ikke er noe beskyttelsesark:
Luft papiret grundig. Legg deretter i
utskriftspapiret med utskriftsoverflaten (siden
uten trykk) vendt oppover.
Utskriftsoverflate
5 Lukk lokket til papirskuffen.
Papirmateretning
• Legg utskriftspapiret i papirmateretningen
med baksiden av papiret (siden med SONYlogo) vendt ned.
Baksiden av
utskriftspapiret
PMerk
Ikke berør utskriftsoverflaten.
Fingeravtrykk på utskriftsoverflaten kan gi
utskrifter av dårligere kvalitet.
14
6 Sett papirskuffen inn i skriveren.
Sett papirskuffen rett inn til den når enden.
Koble til
1 Sett inn pluggen til
vekselstrømadapteren (inkludert)
i DC IN 24 V-kontakten på
skriveren.
2 Sett inn en plugg på
PMerk
• Ikke ta ut papirskuffen under utskrift.
• Pass på følgende før utskrift for å unngå
papirstopp eller skriverfeil:
– Ikke skriv på utskriftspapiret. Bruk
oljeblekkpennen til å skrive på papiret etter
utskrift. Du kan ikke bruke en blekkskriver
e.l. til å skrive ut på utskriftspapiret.
– Ikke sett klistremerker eller stempler på
utskriftspapiret.
– Ikke brett eller bøy utskriftspapiret.
– Totalt antall ark utskriftspapir må ikke
overskride 20.
– Ikke skriv ut på brukt utskriftspapir. Det blir
ikke bedre kvalitet på bildet om du skriver ut
to ganger på samme papir.
– Bruk bare utskriftspapiret til denne skriveren.
– Ikke bruk utskriftspapir som er løst ut uten at
det er skrevet ut på.
PMerknad om oppbevaring av
utskriftspapiret
• Unngå å oppbevare papiret med utskriftssiden
mot hverandre eller i kontakt med gummi- eller
plastprodukter, inkludert vinylklorid eller
plastifiseringsmiddel, i en lengre periode. Det
kan oppstå fargeforandringer eller reduksjon i
kvaliteten på bildet.
strømledningen i den
medfølgende
vekselstrømadapteren og den
andre pluggen på strømledningen
i et vegguttak i nærheten.
Indikatoren 1 (på/standby) lyser rødt.
DC-plugg
NO
Vekselstrømadapter
Til vegguttak
Strømkabel
PMerk
Vegguttaket skal være installert nær utstyret og
være lett tilgjengelig.
15
Slik installerer du skriveren loddrett
3 Koble skriveren til en TV.
Koble skriveren til HD-TVen med
komponentvideokabelen og A/Vtilkoblingskabelen.
Du kan sette på sokkelfestene på skriveren
og installere den loddrett.
Sikt inn v-merkene på
sporet for sokkelfestet og
sokkelfestet.
Komponent
Komponentvideokabel
Rød
Hvit
Lyd
(mono)
A/V-tilkoblingskabel
Ved bruk av papirbeskytteren
(inkludert)
Utskriftspapiret kommer ut på baksiden
noen få ganger i løpet av utskriften. Du kan
beskytte papiret som kommer ut av
skriveren, ved å bruke papirbeskytteren.
Beskytteren hindrer også at
ventilasjonshullene blokkeres.
• Når både komponentvideokabelen og A/Vtilkoblingskabelen er koblet til, går bildene
ikke ut via A/V OUT-kontakten, men via
COMPONENT OUT-kontakten.
• Sett innstillingen for "COMPONENT" i
kameraet til "HD(1080i)" på forhånd.
Koble skriveren til HD-TVen med
A/V-tilkoblingskabelen.
Til A/V OUT-kontakten
Rød
Hvit
Gul
Lyd (mono)
A/V-tilkoblingskabel
Du finner informasjon om hvordan du spiller
av på en TV, på side 17.
16
PForholdsregler
• Skriveren er ikke koblet fra vekselstrømkilden
så lenge den er koblet til vegguttaket, selv om
selve skriveren er slått av.
• Koble vekselstrømadapteren til et lett
tilgjengelig vegguttak i nærheten. Hvis du får
problemer når du bruker adapteren, må du
umiddelbart slå av strømmen ved å koble
pluggen fra vegguttaket.
• Når du er ferdig med å bruke
vekselstrømadapteren, kobler du den fra DC IN
24 V-kontakten på skriveren.
• Ikke kortslutt DC-pluggen på
vekselstrømadapteren med en metallisk
gjenstand, da dette kan føre til feil.
• Ikke bruk vekselstrømadapteren på et trangt
sted, for eksempel mellom skriveren og veggen.
Vise bilder på TV
PMerk
Kontroller at kameraets innstilling for "USBtilk." er satt til "PictBridge" eller "Auto".
Du finner mer informasjon i Bruksanvisningen
som ble levert med kameraet og i
Brukerhåndboken for Cyber-shot.
3 Trykk på 1 på fjernkontrollen for
å slå på kameraet.
Utskriftsmenyen vises på skjermen.
Du kan spille av bilder ved å koble til TVen
med A/V-tilkoblingskabelen (inkludert)
eller komponentvideokabelen (inkludert)
sammen med A/V-tilkoblingskabelen.
1 Plasser kameraet på
kameraadapteren.
4 Velg "Avslutt" ved å trykke på V
på fjernkontrollen og å trykke på
i midten.
Avspillingsskjermbildet vises.
5 Velg ønsket bilde ved å trykke på
NO
b/B.
• Du kan ikke spille av filmer.
• Når du kobler til med
komponentvideokabelen, setter du
innstillingen "COMPONENT" i kameraet til
"HD(1080i)" på forhånd.
Vise bilder med lysbildevisning
• Denne skriveren er konstruert kun for DSCW80.
2 Slå på TVen og still inn TV/Video-
Du kan spille av en serie med stillbilder
som du har tatt med kameraet, ved ganske
enkelt å trykke på knappen SLIDE SHOW
på fjernkontrollen.
• Du kan endre innstillingene for
lysbildevisningen med innstillingene på
kameraet.
bryteren på "Video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TVen.
17
Skrive ut bilder
• Du kan skrive ut bilder ved å trykke på
kontrollknappene enten på fjernkontrollen
eller på kameraet.
4 Velg ønskede bilder med
kontrollknappene.
1 Velg bildene med b/B, og trykk på
på midten.
1 Plasser kameraet på
2 Trykk på MENU-knappen.
kameraadapteren og slå på
kameraet.
3 Velg "OK" og trykk på
på midten.
Utskriftsmenyen vises på skjermen.
5 Angi utskriftsmodus.
Du kan velge blant følgende utskriftsmodi:
• Skrive ut bildet som for øyeblikket vises på
skjermen t Gå til trinn 2
• Skrive ut flere valgte bilder t Gå til trinn 3
2 Velg "Dette bildet" med knappen
PRINT eller med
kontrollknappene på
fjernkontrollen, og trykk på
midten.
på
Du kan velge blant følgende utskriftsmodi:
• Indeksutskrift
• Utskrift med ramme/uten ramme*
• Datoutskrift
* Når du angir utskrift med ramme for bilder
med størrelsen 16:9, kan du skrive ut hele
bildet uten at margene blir kuttet av.
(side 30)
6 Velg "OK" med kontrollknappene
Gå videre til trinn 5.
og trykk på
3 Velg "Flere bilder" med
kontrollknappene på
fjernkontrollen, og trykk på
midten når du velger bilder.
på
på midten.
Bildet blir skrevet ut.
Skjermbildet "Skriver ut..." forsvinner når
utskriften er fullført.
• Mer informasjon om å skrive ut finner du i
Brukerhåndbok for Cyber-shot.
• Du kan spille av og vise bilder på TV-skjermen
mens du skriver ut bilder. (t side 17)
POm utskrift
• Du må aldri flytte eller slå av skriveren under
utskrift. Fargebåndet eller papiret kan komme til
å sitte fast. Hvis du slår av strømmen, må du la
papirskuffen stå i og deretter slå på skriveren.
Hvis papiret som skrives ut, ligger igjen i
skriveren, fjerner du papiret som kom ut
automatisk og fortsetter utskriften fra trinn 1.
18
• Utskriftspapiret kommer ut på baksiden et par
ganger i løpet av utskriftsperioden. Ikke rør eller
trekk i papiret som vises. Pass på at det er plass
bak skriveren ved å bruke papirbeskytteren
under utskrift.
• Hvis du slipper opp for papir under kontinuerlig
utskrift, eller hvis du skriver ut uten papir i
papirskuffen, vil ERROR-indikatoren lyse. Legg
mer papir i skriveren uten å slå skriveren av og
gjenoppta deretter utskriften.
Om indikatoren ACCESS
Indikatoren ACCESS viser
tilkoblingsstatusen mellom skriveren og
kameraet på følgende måte:
• Når indikatoren lyser:
Tilkoblingen mellom skriveren og kameraet er
opprettet.
• Når indikatoren blinker:
Bildet som skal skrives ut, er skadet.
NO
19
Lade batteripakken
Slå av kameraet og plasser det med
batteripakken på plass, på
kameraadapteren. Ladingen starter
automatisk. Indikatoren CHARGE i
kameraadapteren lyser.
• Når kameraet slås på, stopper
kameraadapteren å lade batteripakken.
• Når ladingen når normalt ladenivå*, slås
indikatoren CHARGE av.
* Innspillings- og avspillingstid med vanlig
ladenivå er omkring 90 % av komplett lading.
• Det tar omkring 230 minutter å utføre en
komplett lading av et fullstendig utladet
batteri når temperaturen ligger på 25 °C.
Det kan hende at ladingen tar lengre tid,
avhengig av ladeforholdene og
omgivelsene.
• Hvis motoren i skriveren fremdeles kjører,
slår du av kameraet når motoren er
stoppet. Du kan ikke lade batteriet mens
motoren kjører.
• Hvis indikatoren CHARGE ikke lyser
eller blinker i mer enn 10 sekunder, kan
du se delen om "feilsøking".
• Når du har koblet kameraet til
kameraadapteren, kan det hende at
indikatoren CHARGE blinker i 3 til 10
sekunder. Dette angir at kameraet og
kameraadapteren kommuniserer, og det er
ikke en feil.
Ladetemperatur
Ladetemperaturen kan ligge mellom 0 °C til
40 °C. Hvis du imidlertid ønsker å oppnå
maksimal effektivitet i batteriet, er den
anbefalte temperaturen fra 10 °C til 30 °C.
20
Feilsøking
Hvis det oppstår problemer
Hvis du får problemer ved bruk av skriveren, bruker du følgende veiledning for å løse
problemet. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du ta kontakt med Sony-forhandleren.
x Slå på/av og lading
Kan ikke slå på skriveren.
• Kontroller om strømkabelen er ordentlig tilkoblet veggkontakten.
Kan ikke lade batteripakken (når CHARGE-indikatoren ikke lyser).
• Slå av kameraet.
• Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til.
• Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren.
• Kontroller om batteripakken er korrekt installert.
• Batteripakken er fullstendig ladet.
• Batteripakken som er installert i kameraet, er ikke kompatibel. Installer batteripakken som er
kompatibel med kameraet.
NO
• Motoren i skriveren kjører fremdeles. Slå av kameraet når motoren er stoppet.
CHARGE-indikatoren blinker hurtig, eller blinker i mer enn 10 sekunder.
• Batteripakken som er installert i kameraet, er ikke kompatibel. Installer batteripakken som er
kompatibel med kameraet.
• Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren.
Kan ikke slå av kameraet, eller kameraet slår seg plutselig av.
• Kontroller om kameraet er ordentlig plassert på kameraadapteren.
• Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til.
x Koble til et kamera
ACCESS-indikatoren på skriveren lyser ikke.
• Kontroller om kabelen er ordentlig koblet til.
• Kontroller om skriveren er slått på.
• Når ACCESS-indikatoren på skriveren blinker, følger du et av alternativene nedenfor.
– Koble fra kameraet og skriveren og koble dem deretter til igjen. Eventuelt kan du slå av og
deretter slå på skriveren og kameraet.
– Kameraet er innstilt til "Mass Storage". Endre innstillingene til "PictBridge" eller "Auto".
21
x Skrive ut
Det vises en feilmelding på kameraet, og du kan ikke skrive ut bilder.
• Fargebåndet samsvarer ikke med papirtypen. Sett inn korrekt papirtype som passer til
fargebåndet som er satt inn i skriveren. For å bytte fargebånd må du stoppe utskriften, bytte ut
fargebåndet og deretter gjenoppta utskriften.
Papiret mates ikke. Skriveren kan mates med flere ark. Skriveren kan mates
diagonalt.
• Hvis papiret ikke er ordentlig lagt i skriveren, kan dette føre til funksjonsfeil. Kontroller
følgende:
– Kontroller om det er brukt korrekt type papir og fargebånd. (tside 11)
– Kontroller at papiret er lagt i i riktig retning. (tside 14)
– Kontroller om det er mer enn 20 ark i papirskuffen. (tside 14)
– Kontroller om papiret er luftet skikkelig.
– Kontroller om papiret er bøyd eller brettet før utskrift.
– Hvis du slipper opp for papir under kontinuerlig utskrift, eller hvis du skriver ut uten papir i
papirskuffen, vil ERROR-indikatoren lyse. Legg mer papir i skriveren uten å slå av
skriveren, og gjenoppta deretter utskriften.
• Utskriftspapiret du brukte, er ikke kompatibelt med skriveren. Bruk papir som er kompatibelt
med skriveren. Hvis du bruker utskriftspapir som ikke er kompatibelt med skriveren, kan det
oppstå funksjonsfeil. (tside 11)
• Når skriveren ikke kan mate papir, vil ERROR-indikatoren blinke hurtig. Fjern papirskuffen
og kontroller om det er papirstopp. (tside 25)
Utskriftspapiret kommer ut før utskriften er ferdig.
• Utskriftspapiret kan komme ut noen få ganger i løpet av utskriften. Ikke rør eller trekk i
papiret som vises. Vent til papiret er løst helt ut og utskriften er ferdig. Utskriftspapiret
kommer ut på baksiden et par ganger i løpet av utskriftsperioden, så pass på at det er plass bak
skriveren ved å bruke papirbeskytteren under utskrift.
Kan ikke skrive ut.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
22
x Utskriftsresultater
De utskrevne bildene har dårlig kvalitet.
• Det er støv på fargebåndet. Tørk plastdelen av fargebåndet for å fjerne støv.
• Det er støv eller fingeravtrykk på utskriftsoverflaten. Ikke berør utskriftsoverflaten (den
glansede siden uten trykk). Fingeravtrykk på utskriftsoverflaten kan føre til utskrifter av
dårligere kvalitet.
• Du bruker utskriftspapir eller fargebånd som er brukt tidligere. Ikke anvend brukt
utskriftspapir. Det blir ikke bedre kvalitet på bildet om du skriver ut to ganger på samme papir.
Du risikerer også at skriveren ikke fungerer som den skal.
Bildekvalitet og farger på det bildet som forhåndsvises på kameraets skjerm, er
forskjellig fra utskriftsresultatet.
• Farger og kvalitet på et bilde varierer avhengig av skjermen eller LCD-skjermen. Bildet som
vises på skjermen, er kun for referanse.
Bildet skrives ikke ut i full størrelse innenfor utskriftsområdet.
• Utskriftsområdet varierer avhengig av bildestørrelsen. Se side 30.
NO
Det trykte bildet er skjevt.
• Papirskuffen er ikke skikkelig satt inn. Sett inn papirskuffen på nytt. Bruk en bestemt
bevegelse, og pass på at skuffen står bent og når helt inn.
Et rotert bilde på kameraet vises ikke som det skal på utskriften.
• Når du prøver å skrive ut et rotert bilde, vil skriveren skrive ut bildet slik det var før
roteringen.
x Vise bilder på TV
Bilder/lyd kan ikke spilles av på en TV.
• Lyden kan ikke høres når bare komponentvideokabelen er koblet til. Koble A/V-
tilkoblingskabelen til lydkontakten som samsvarer med komponentvideokabelen.
• Det er mulig at innstillingen for HD-komponentvideo ut på kameraet ikke er korrekt. Sjekk
brukerveiledningen for kameraet og angi korrekt innstilling for "COMPONENT".
Bilder kan ikke vises via A/V-tilkoblingskabelen.
• Hvis komponentvideokabelen er koblet til skriveren og TVen, kobler du
komponentvideokabelen fra skriveren.
23
x Annet
Har problemer med å sette inn fargebåndet.
• Ta ut fargebåndet og sett det deretter tilbake igjen. Hvis fargebåndet er for slakt til å settes inn,
kan du stramme båndet ved å vinde det opp i pilens retning. (tside 13)
Fargebåndet kan ikke tas ut.
• La papirskuffen stå i og slå av ved å trykke på knappen 1 (på/standby). Deretter slår du på
igjen. Når den første bevegelsen er over, tar du ut fargebåndet. Hvis dette ikke løser
problemet, kontakter du Sony-servicesenteret eller Sony-forhandleren.
Utskriftspapiret kommer ikke ut.
• Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtig, er det papirstopp. Se "Papirstopp" (tside 25) og
fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter
du Sony-servicesenteret.
• Hvis ERROR-indikatoren lyser, starter du utskriften på nytt etter at utskriftspapiret er fjernet.
Se "Papirstopp" (tside 25) og fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte
papiret ikke kan fjernes, kontakter du Sony-servicesenteret.
Skrivingen stopper underveis.
• Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtig, er papiret fastkjørt. Se "Papirstopp" (tside 25) og
fjern det fastkjørte papiret fra skriveren. Hvis det fastkjørte papiret ikke kan fjernes, kontakter
du Sony-servicesenteret.
Knappene på fjernkontrollen virker ikke, og ingen funksjoner fungerer.
• Kontroller om kameraet er korrekt tilkoblet kameraadapteren.
• Kontroller om vekselstrømadapteren er ordentlig koblet til.
• Batteriet i fjernkontrollen er helt utladet. Bytt det ut med et nytt.
Kan ikke feste kameraet på kameraadapteren.
• Kontroller om bryteren for modellvalg er satt til "A". (tside 9)
24
Papirstopp
Rengjøre innsiden av skriveren
Ved papirstopp vil ERROR-indikatoren lyse
eller blinke hurtig og utskriften stopper.
Hvis ERROR-indikatoren lyser, fjerner du
utskriftspapiret og gjenopptar utskriften.
Når ERROR-indikatoren blinker hurtig,
kobler du strømkabelen fra vegguttaket og
plugger den deretter i igjen. Når skriverens
innledende innlastingsprosess er avsluttet,
fjerner du papirskuffen fra skriveren.
Kontroller om det er fastkjørt papir i
papiruttaket eller papirinntaket og fjern
eventuelt fastkjørt papir.
Hvis det er hvite streker eller prikker med
jevne mellomrom på bildene, bruker du
rensekassetten og rensearket som ble levert
med utskriftspakken, for å rense skriveren
innvendig.
1 Åpne dekselet for
fargebåndrommet. Hvis det er et
fargebånd der, fjerner du det
(side 12).
2 Sett den medfølgende
rensekassetten inn i skriveren og
lukk dekselet for
fargebåndrommet.
NO
ERROR-indikatoren
PMerk
Hvis du ikke klarer å fjerne det fastkjørte
papiret, kontakter du Sony-forhandleren eller
servicesenteret.
3 Fjern papirskuffen fra skriveren.
Hvis det er utskriftspapir i
skuffen, så fjerner du det.
25
4 Legg rensearket i papirskuffen.
Legg rensearket inn slik at den
blanke siden uten trykk vender
opp.
overflate uten
trykk
5 Sett papirskuffen inn i skriveren.
Skriveren starter rengjøringen automatisk.
Indikatoren 1 (på/standby) blinker sakte i
grønt.
Etter at rensingen er ferdig, blir rensearket
automatisk løst ut via papiruttaket.
6 Fjern rensekassetten og
rensearket fra skriveren.
• Oppbevar rensekassetten og rensearket
sammen slik at du kan bruke dem ved
fremtidig rengjøring.
26
Når rengjøringen er ferdig
Sett fargebåndet og utskriftspapiret inn i
skriveren.
PMerk
• Du skal bare rengjøre hvis det er hvite streker
eller prikker på utskriften.
• Hvis du oppnår vanlig kvalitet på utskriftene, vil
ikke rengjøring forbedre bildekvaliteten på
utskriftene.
• Ikke plasser rensearket øverst i papirskuffen når
du utfører rengjøringen. Dette kan føre til
papirstopp og andre problemer.
• Hvis du ikke synes at bildekvaliteten er blitt bra
nok etter én rengjøringsomgang, kan du gjenta
prosessen et par ganger.
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Pass på at du ikke plasserer eller mister
•
•
•
•
•
•
tunge gjenstander på strømledningen eller
skader den på noen måte. Du må aldri
bruke skriveren hvis strømledningen er
skadet.
Hvis en gjenstand eller væske kommer inn
i kabinettet, må du plugge ut kontakten og
få skriveren sjekket av kvalifisert
personell før den brukes igjen.
Du må aldri demontere skriveren.
Når du skal koble fra strømledningen, må
du trekke den ut ved å holde i pluggen.
Trekk aldri i selve strømledningen.
Når skriveren ikke skal brukes over en
lengre periode, bør du koble
strømledningen fra vegguttaket.
Behandle skriveren forsiktig.
For å redusere risikoen for elektrisk støt
må du alltid koble skriveren fra
strømuttaket før rengjøring og
vedlikehold.
Ved installasjon
• Sørg for å installere skriveren vannrett
eller loddrett som beskrevet. Ellers kan
det oppstå feil.
• Ikke oppbevar skriveren på et sted som er
utsatt for:
–
–
–
–
–
vibrasjon
høy fuktighet
mye støv
direkte sollys
ekstremt høye eller lave temperaturer
• Ikke bruk elektrisk utstyr nær skriveren.
Skriveren vil ikke fungere på riktig måte i
elektromagnetiske felt.
• Ikke plasser tunge gjenstander på enheten.
• La det være nok rom rundt skriveren, slik
at ventilasjonshullene ikke blokkeres.
Hvis disse hullene blokkeres, kan det
oppstå varmedannelse inne i enheten.
Om vekselstrømadapteren
• Pass på å bruke vekselstrømadapteren
som følger med skriveren. Ikke bruk andre
vekselstrømadaptere, da dette kan føre til
feil.
• Ikke koble den medfølgende
vekselstrømadapteren til andre enheter.
• Elektrisk transformator (reiseomformer)
må ikke brukes, siden disse kan føre til
overoppheting eller funksjonsfeil.
• Hvis ledningen på vekselstrømadapteren
er skadet, må den ikke brukes, da dette
kan være farlig.
Om kondens
Hvis skriveren blir fraktet direkte fra et
kaldt til et varmt sted, eller hvis den blir
plassert i et svært varmt eller fuktig rom,
kan fuktighet kondensere inne i enheten. I
slike tilfeller vil skriveren sannsynligvis
ikke fungere på korrekt måte, og den kan til
og med bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke
den. Hvis det dannes kondens, må du koble
fra strømkabelen til skriveren og ikke bruke
skriveren i minst én time.
NO
Om transport
Når du transporterer skriveren, må du fjerne
fargebåndet, papirskuffen og
vekselstrømadapteren fra skriveren og legge
skriveren og tilleggsutstyret i originalesken
med den beskyttende innpakningen.
Hvis du ikke lenger har originalesken og
innpakningsdelene, må du bruke lignende
materiale slik at skriveren ikke blir skadet
under transporten.
Om rengjøring
Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene
med en tørr, myk klut eller en myk klut som
er fuktet lett med et mildt vaskemiddel.
Ikke bruk løsemidler, som for eksempel
alkohol eller rensebensin, da dette kan
skade overflaten.
27
Merknader om oppbevaring av
utskriftspapir og fargebånd
Ved oppbevaring av utskriftspapir og
fargebånd må du være oppmerksom på
følgende:
• Ikke legg utskriftspapiret eller fargebåndet
på et sted som er utsatt for høy temperatur,
høy fuktighet, mye støv eller direkte
sollys.
• Ved oppbevaring av delvis brukt
utskriftspapir eller fargebånd må du legge
dette i originalposen.
Om begrensninger for
duplisering
Ved duplisering av dokumenter med
skriveren må du være oppmerksom på
følgende:
• Duplisering av pengesedler, mynter eller
verdipapirer er forbudt ved lov.
• Duplisering av tomme sertifikater,
førerkort, pass, private verdipapirer eller
ubrukte frimerker er også forbudt ved lov.
• TV-programmer, filmer, videobånd, bilder
av andre personer og annet materiale kan
være opphavsrettslig beskyttet.
Uautorisert videoutskrift av slikt materiale
kan stride mot bestemmelsene i
Åndsverkloven.
28
Spesifikasjoner
x Skriver
Utskriftsmetode Blekksublimeringsutskrift (gul/
magenta/cyan i 3 omganger)
Oppløsning
300 (H) × 300 (B) ppt
Tilsvarer
3-fargers blekkskriver 4800 ppt
× 4800 ppt *1
6-fargers blekkskriver 3810 ppt
× 3810 ppt *2
Bildebehandling per punkt
256 nivåer (8 biter for hver gul/
magenta/cyan), ca. 16 770 000
farger
Utskriftsstørrelse Postkortstørrelse (10 × 15 cm):
101,6 × 152,4 mm (maksimalt,
kantløs)
Utskriftstid (per ark)
PictBridge-modus:
Ca. 59 sek.: 7 M, filstørrelse
1,89 MB
Ca. 52 sek.: 3 M, filstørrelse
968 KB
Inngangs-/utgangskontakter
DC IN-kontakt
A/V OUT-kontakt
COMPONENT OUT-kontakt
Kompatible bildefilformater
JPEG:
DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21kompatibel, JFIF*3
Noen bildefilformater er ikke
kompatible.
Fargebånd/utskriftspapir
Se "Klargjøre utskriftspakken"
på side 11.
Strømkrav
DC IN-kontakt, DC 24 V
(under 1 W i standby-modus)
Strømforbruk
Gjennomsnittlig: 52 W eller
mindre
Maksimalt: 93 W eller mindre
Medfølgende tilbehør
Se "Kontrollere innholdet i
pakken" på side 4.
x Kameraadapter
Mål
Ca. 124 × 45 × 65 mm
(b/h/d, eksklusive utstikkende
deler)
Vekt
Ca. 90 g (eksklusive kabelen)
Driftstemperatur 5–35 °C
x Vekselstrømadapter AC-S2422
Strømkrav
Vekselstrøm 100 V til 240 V,
50/60 Hz, 1,5 til 0,75 A
Nominell utgangsspenning
24 V likestrøm, 2,2 A
(toppbelastning 3,7 A, 6,5 s)
Mål
Ca. 60 × 30,5 × 122 mm
(b/h/d, eksklusive utstikkende
deler)
Vekt
Ca. 305 g
NO
Driftstemperatur 5–35 °C
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
*1: Når 16 × 16-matrisen brukes: 300 × 16 =
4800 ppt
*2: Når 12,7 × 12,7-matrisen brukes: 300 × 12,7 =
3810 ppt
*3: Baseline JPEG med format 4:4:4, 4:2:2 eller
4:2:0
Hjemmeside for kundestøtte
Den nyeste støtteinformasjonen er
tilgjengelig på følgende webadresse:
http://www.sony.net/
Driftstemperatur 5–35 °C
Mål
Ca. 185 × 62 × 302 mm
(b/h/d, eksklusive utstikkende
deler, papirbeskytteren og
sokkelfestene)
Vekt
Ca. 1,75 kg
(eksklusive fargepatronen,
utskriftspapiret og
vekselstrømadapteren)
29
Visningsområde for bilder
x Visningsområde
HD-TVen kan vise 1920 × 1080 fullstendige piksler, og bildeforholdet er 16:9.
Bilder på en HD-TV
Utskriftspapir (3:2)
Bildestørrelse
Normalt (4:3)
: Vises med mørk farge.
Topp- og bunnmargene er noe
beskåret.
: Vises med mørk farge.
Hele bildet skrives ut.
3:2
16:9
Utskrift uten ramme
Høyre og venstre marg er noe
beskåret.
Utskrift med ramme
Hele bildet nedskaleres noe og
skrives ut.
30
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening
Kopiering, redigering eller udskrivning af en
CD, TV-programmer, copyright-beskyttet
materiale såsom billeder eller publikationer
eller noget anden materiale med undtaglese af
dine egne optagelser eller dit eget materiale er
begrænset til privat brug eller brug i hjemmet.
Medmindre du er ejer af copyright eller har fået
tilladelse af ejerne af copyright til det
materiale, der skal kopieres, vil brug af disse
materialer uden for dette begrænsede område
være en overtrædelse af bestemmelserne i
copyright-lovgivningen og underlagt
copyright-ejerens erstatningskrav.
Når du anvender fotografier i denne printer,
skal du være specielt opmærksom på ikke at
overtræde bestemmelserne i copyrightlovgivningen. Enhver uautoriseret anvendelse
eller ændring af en andens portræt kan også
være en overtrædelse af dennes rettigheder.
Ved visse former for demonstration, optræden
eller udstilling, kan fotografering være forbudt.
Anbefalinger til sikkerhedskopiering
Vi anbefaler, at du gemmer en sikkerhedskopi
af dine data for at undgå tab af data ved
fejlagtig betjening eller fejl i printeren.
DK
Information
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN
SÆLGEREN GØRES ANSVARLIG FOR
NOGEN FORM FOR DIREKTE SKADE,
SKADE SOM FØLGE AF UHELD ELLER
FØLGESKADER AF ENHVER ART, ELLER
TAB ELLER UDGIFTER SOM FØLGE AF
NOGEN FEJL VED PRODUKTET ELLER
BRUG AF NOGET PRODUKT.
Varemærker
• Cyber-shot er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• Alle andre virksomheds- og produktnavne, der
nævnes i denne betjeningsvejledning, kan være
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive virksomheder.
Yderligere er ™ og ® ikke medtaget i alle
tilfælde i denne betjeningsvejledning.
• Denne software er delvis baseret på arbejdet i
Independent JPEG Group.
3
Kontrol af pakkens indhold
Kontrollér, at følgende tilbehør følger med
din printer.
A/V-tilslutningskabel (1)
Vekselstrømsadapter (AC-S2422) (1)
Komponentvideokabel (1)
Netledning * (1)
* Netledningen er kun vist for 120V. Stikkets
form og specifikationerne for netledningen
afhænger af det område, hvor du har købt din
printer.
Rengøringskassette (1) /
Rengøringsark (1)
Fjernbetjening (1)
Fødder til lodret placering (2)
4
Papirbeskytter (1)
• Pakke med prøver på farveprint
(Postkortstørrelse)
• Betjeningsvejledning
(denne vejledning, 1)
Innhold
Kontrol af pakkens indhold ........................................................................4
Hvad du kan gøre med denne printer........................................................6
Identifikation af delene ..............................................................................8
Forberedelser ..........................................................................................11
Klargøring af printpakken................................................................................ 11
Isættelse af farvebånd..................................................................................... 12
Isættelse af fotopapir....................................................................................... 13
Tilslutning ........................................................................................................ 15
Visning af billeder på TV .........................................................................17
Udskrivning af billeder .............................................................................18
Opladning af batteriet ..............................................................................20
Fejlfinding ................................................................................................21
Hvis der opstår problemer .............................................................................. 21
Hvis der opstår papirstop................................................................................ 25
Rengøring af printeren indeni.......................................................................... 25
Forholdsregler .........................................................................................27
Specifikationer.........................................................................................29
Skærmområder for billeder ............................................................................. 30
DK
5
Hvad du kan gøre med denne printer
Du kan få vist billeder på et TV med høj
opløsning og straks udskrive det ønskede
billede ved at bruge den digitale
fotoprinter DPP-FPHD1.
Fotografer billeder med DSC-W80.
For oplysninger om brug af DSC-W80, se
den Betjeningsvejledning, der fulgte med
kameraet, og Cyber-shot Håndbog (PDF).
Fotografer
Indstilling
6
Sæt kameraet i
kameraadapteren.
Afspilning
Opladning
Du kan se billeder i kameraet på et TV med
høj opløsning ved hjælp af
komponentvideokablet (medfølger).
t side 17
Når du slukker kameraet, kan
kameraadapteren oplade batteriet indeni
kameraet.
Kameraadapteren kan oplade batteriet
hurtigere end den batterioplader, der følger
med kameraet. t side 20
DK
Du kan afspille en serie optagne billeder
med den ønskede effekt og musik
(Diasshow). t side 17
f
Udskrivning
Du kan udskrive det ønskede billede ved at trykke på knappen PRINT på fjernbetjeningen.
t side 18
• Du kan udskrive op til 20 sider papir ad gangen.
• Funktionen Super Coat 2 muliggør høj holdbarhed eller hjælp til fingeraftryk, så dine fotos
holder længere.
7
Identifikation af delene
Se siderne angivet i parentes, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Printer
A Åbning til montering af fødder (side 16)
F
B 1 (tænd/standby) indikator
• Lyser rødt: Printeren er i standby-tilstand.
• Lyser gulgrønt: Der er tændt for printeren.
• Blinker gulgrønt: Udskrivning er i gang.
Den blinker også, når der opstår en fejl.
C ACCESS-indikator (side 19)
• Lyser: Kameraet er tilsluttet til printeren.
• Blinker: Det billede, der skal udskrives, er
beskadiget.
A
B
C
D
E
D ERROR-indikator (sider 12, 25)
• Lyser:
Papirbakken er ikke sat i. Der er
ikke papir i papirbakken. Papiret
forbliver i printeren.
• Blinker langsomt: Farvebåndet er nået til
enden. Der er ingen
farvebånd i.
• Blinker hurtigt:
Der er papirstop.
E Papirbakke (side 13)
F Papirudgang
• Fjern udskrevet papir, når der er 20 ark.
8
G
H
I
J
G Ventilationshuller
H DC IN 24V-stik (side 15)
Sæt den medfølgende
vekselstrømsadapter i her, og tilslut den
til stikkontakten med den medfølgende
netledning.
I A/V OUT-stik (side 16)
J COMPONENT OUT-stik (side 16)
K Åbning til farvebånd (side 12)
L Håndtag til at skubbe farvebåndet ud
(side 12)
M
M Dæksel til rummet med farvebånd
(side 12)
K
L
Papirbakke
A Låg til papirbakke (side 13)
DK
A
Kameraadapter
A Kontakt til valg af model
A
E
Når du bruger denne printer, skal
kontakten til valg af model være
indstillet til A.
B CHARGE-indikator (side 20)
D
B
C HD OUTPUT-indikator
• Lyser, når indstillingen er sat til
"HD(1080i)" på kameraet.
D Fjernbetjeningssensor
C
E Multistik
9
Fjernbetjening
PBemærk!
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
A
D
B
E
C
F
Isoleringsark
• Peg med fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på kameraadapteren for
at betjene kameraet.
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
A SLIDE SHOW-knap (17)
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
B PRINT-knap (side 18)
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
C MENU-knap*
• Funktionerne virker på samme måde som
MENU-knapperne på kameraet.
• Imidlertid kan funktionen "Retouchering" i
visningsmenuen ikke bruges.
D 1 (tænd/standby) knap (side 17)
• Tænd printeren ved at trykke på 1 for at få
indikatoren 1 til at lyse gulgrønt.
• Sluk printeren ved at trykke på 1 igen for at
få indikatoren 1 til at lyse rødt.
E
(Indeks) knap
• Tryk på
siden for at skifte til
indeksskærmbilledet.
• Tryk på
siden igen for at skifte til
indeksskærmbilledet med mindre
miniaturebilleder.
• Tryk på den anden side for at gå tilbage til
det forrige indeksskærmbillede.
F Kontrolknapper (v/V/b/B/ )*
• Tryk på v/V/b/B for at vælge billederne
eller MENU-punkterne.
• Tryk på
for at angive det valgte.
* Yderligere oplysninger finder du i den
Betjeningsvejledning, der fulgte med kameraet
og Cyber-shot Håndbog.
10
Tap
Forsigtig!
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet
udskiftes med en forkert type.
Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med
instruktionerne.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres
forkert.
Du må ikke genoplade, adskille batteriet eller
udsætte det for åben ild.
• Fjernbetjeningen er forsynet med et indbygget
lithium-batteri (CR2025) af knaptypen. Brug
ikke andre batterier end CR2025.
Forberedelser
Klargøring af printpakken
Du skal have en printpakke, der er beregnet
til printeren, for at kunne udskrive et
billede. Prøvepakken med farvefotopapir
indeholder et sæt på 5 ark i
postkortstørrelse og et farvebånd til 5 fotos.
Størrelse på fotopapir
Postkortpapir har følgende størrelser:
• Postkortstørrelse (10 × 15 cm)
(101,6 × 152,4 mm)
(den maksimale størrelse ved udskrivning
uden kant)
Ekstra fotopapirpakker
Du kan bruge de følgende ekstra
fotopapirpakker til printeren:
Fotopapirpakke i postkortstørrelse
SVM-F40P
• 40 ark 10 × 15 cm fotopapir (20-arks
pakke × 2)
• Farvebånd til 40 fotos
SVM-F120P
• 120 ark 10 × 15 cm fotopapir (20-arks
pakke × 6)
• 3 farvebånd hver til 40 fotos
PBemærk!
Ikke alle modeller er tilgængelige i alle
lande eller områder.
PBemærkninger til brug af
fotopapirpakker
• Brug altid kun fotopapirpakker, der er
beregnet specielt til denne printer. Hvis du
bruger andre typer fotopapirpakker, er
udskrivning muligvis ikke mulig, eller der
kan opstå fejl.
• Siden uden prægning er udskriftssiden. Der kan
forekomme forringet udskriftkvalitet, hvis
udskriftsoverfladen er forurenet med støv eller
fingeraftryk. Undgå at berøre
udskriftsoverfladen.
• Undgå at bøje papiret eller rive det af ved
perforeringen før udskrivning.
• Undgå at udskrive på brugte ark fotopapir og
spole farvebåndet tilbage inden i kassetten.
Dette kan resultere i beskadigelse af
printeren.
PBemærkninger til opbevaring af
fotopapirpakker (til kvalitetsudskrifter)
• Hvis du skal opbevare delvis brugte pakker af
farvebånd og fotopapir i længere tid, skal du
opbevare dem i den oprindelige pose eller
tilsvarende beholder.
• Undgå at placere fotopapirpakker på steder med
høj temperatur, høj fugtighed og meget støv
eller direkte sollys.
• Brug fotopapirpakken inden for 2 år fra
produktionsdatoen.
PBemærkninger til opbevaring af
udskrifter
• Undgå at sætte cellofantape på udskrifter, og
brug ikke viskelæder på dem. Undgå også at
lægge udskrifterne under skrivebordsunderlag af
plastik.
DK
11
Isættelse af farvebånd
Fjernelse af farvebåndet
1 Træk i dækslet til rummet med
Når farvebåndet løber ud, blinker
indikatoren ERROR langsomt. Åbn dækslet
til rummet med farvebåndet, tryk opad på
håndtaget til at skubbe det ud, og fjern det
brugte farvebånd.
farvebåndet, og åbn det.
Håndtag til at skubbe
farvebåndet ud
2 Isæt farvebåndet i pilens retning,
indtil det klikker på plads.
PBemærk!
• Brug det farvebånd, der ligger i den samme
æske som fotopapiret.
• Undgå at berøre farvebåndet og anbringe det på
et støvet sted. Fingeraftryk eller støv på
farvebåndet kan give dårlig udskrift.
Farvebånd
3 Luk dækslet til rummet med
farvebåndet.
12
• Stik aldrig hånden ind i rummet til farvebåndet.
Det termiske hoved kan opnå høje temperaturer,
specielt ved gentagne udskrivninger.
• Farvebåndet må ikke spoles tilbage og bruges til
udskrivning igen. I modsat fald opnås der ikke
en god udskrift, og der kan også forekomme fejl.
• Hvis farvebåndet ikke klikker på plads, skal du
fjerne det og sætte det i igen. Hvis farvebåndet
er for slapt til at kunne sættes i, skal du spole det
i pilens retning for at fjerne slækket.
• Fjern ikke farvebåndet under udskrivning.
Isættelse af fotopapir
1 Åbn papirbakken.
2 Løft låget til papirbakken.
DK
13
3 Læg fotopapiret i papirbakken.
4 Fjern beskyttelsesarket.
Du kan ilægge op til 20 sider fotopapir.
Luft fotopapiret grundigt. Læg fotopapiret i
bakken med beskyttelsesarket øverst.
Hvis der ikke er noget beskyttelsesark:
Luft fotopapiret grundigt. Læg fotopapiret i
med udskriftssiden (siden uden prægning)
opad.
Udskriftsside
5 Luk låget til papirbakken.
Papirfremføringsretning
• Læg fotopapiret mod
papirfremføringsretningen med bagsiden af
papiret med SONY-logoet nedad.
Bagsiden af
fotopapiret
PBemærk!
Undgå at berøre udskriftsoverfladen.
Fingeraftryk på udskriftsoverfladen kan bevirke
en dårlig udskrift.
14
6 Sæt papirbakken i printeren.
Sæt papirbakken lige ind, indtil den når
enden.
Tilslutning
1 Sæt stikket fra
vekselstrømsadapteren
(medfølger) i DC IN 24V-stikket i
printeren.
2 Sæt det ene stik på netledningen i
PBemærk!
• Fjern ikke papirbakken under udskrivning.
• Foretag følgende før udskrivning for at undgå, at
der opstår papirstop eller fejl på printeren:
– Skriv ikke på fotopapiret. Brug en oliepen til
at skrive på papiret efter udskrivning. Du kan
ikke skrive på papiret med en ink-jet printer
el.lign.
– Undgå at sætte klæbemærker eller frimærker
på fotopapiret.
– Undgå at folde eller bøje fotopapiret.
– Det samlede antal fotopapirark må ikke
overstige 20 ark.
– Undgå at udskrive på brugt fotopapir.
Udskrivning af et billede to gange på det
samme papir vil ikke gøre det udskrevne
billede tykkere.
– Brug altid kun fotopapiret til denne printer.
– Brug ikke fotopapir, der er skubbet ud uden at
være udskrevet.
PBemærkning til opbevaring af fotopapir
• Undgå at opbevare papiret, så de udskrevne
overflader rører hinanden eller kommer i
kontakt med gummi- eller plastikprodukter,
inkl. vinylklorid eller blødgøringsmiddel, i
længere tid. Der kan forekomme farveskift eller
forringelse af det udskrevne billede.
den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt det
andet stik på netledningen i en
stikkontakt i nærheden.
Indikatoren 1 (tændt/standby) lyser rødt.
DC-stik
DK
Vekselstrømsadapter
Til en
stikkontakt i
væggen
Netledning
PBemærk!
Stikkontakten skal være i nærheden af udstyret,
og der skal være let adgang til den.
15
Sådan installeres printeren lodret
3 Tilslut printeren til et TV.
Tilslut printeren til et TV med høj
opløsning med
komponentvideokablet og A/Vtilslutningskablet.
Du kan sætte fødderne på printeren og
installere den lodret.
Ret mærkerne v ved
åbningen til fødderne ind
efter fødderne.
Brug af papirbeskytteren (medfølger)
Komponent
Komponentvideokabel
Rød
Hvid
Lyd
(Mono)
A/V-tilslutningskabel
• Når såvel komponentvideokablet som A/Vtilslutningskablet er tilsluttet, sendes
billederne ikke ud via A/V OUT-stikket,
men via COMPONENT OUT-stikket.
• Sæt først indstillingen "COMPONENT" på
kameraet til "HD(1080i)".
Tilslut printeren til TV'et med høj
opløsning med A/Vtilslutningskablet.
Til A/V OUT-stik
Rød
Hvid
Gul
Lyd
(Mono)
A/V-tilslutningskabel
Yderligere oplysninger om afspilning på et
TV, se side 17.
16
Fotopapiret kommer ud på bagsiden nogle
få gange under udskrivning. Du kan
beskytte det papir, der skubbes ud af
printeren, ved at bruge papirbeskytteren.
Beskytteren forhindrer også blokering af
ventilationshullerne.
PForsigtig
• Strømmen til printeren er ikke afbrudt, så længe
printeren er tilsluttet stikkontakten. Dette gælder
også, selvom selve printeren er slukket.
• Slut vekselstrømsadapteren til et let tilgængeligt
stik i væggen tæt ved. Hvis der opstår
problemer, mens du anvender adapteren, skal du
straks slukke for strømmen ved at trække stikket
i væggen ud.
• Når du er færdig med at bruge
vekselstrømsadapteren, skal du tage den ud af
DC IN 24V-stikket i printeren.
• DC-stikket på vekselstrømsadapteren må ikke
kortsluttes med en metalgenstand, da dette kan
medføre funktionsfejl.
• Undlad at placere vekselstrømsadapteren på
snæver plads, f.eks. mellem printeren og
væggen.
Visning af billeder på TV
PBemærk!
Kontroller, at indstillingen for "USB-tilslut " i
kameraet er indstillet til "PictBridge" eller
"Auto".
Yderligere oplysninger finder du i den
Betjeningsvejledning, der fulgte med kameraet
og Cyber-shot Håndbog.
Du kan afspille billeder ved at tilslutte den
til TV'et med A/V-tilslutningskablet
(medfølger) eller komponentvideokablet
(medfølger) sammen med A/Vtilslutningskablet.
1 Sæt kameraet i kameraadapteren.
3 Tryk på 1 på fjernbetjeningen for
at tænde kameraet.
Udskrivningsmenuen vises på skærmen.
4 Vælg "Afslut" ved at trykke på V
på fjernbetjeningen, og tryk på
i midten.
Afspilningsskærmbilledet vises.
5 Vælg det ønskede billede ved at
trykke på b/B.
DK
• Du kan ikke afspille film.
• Sæt først indstillingen "COMPONENT" på
kameraet til "HD(1080i)", og tilslut derefter
komponentvideokablet.
Visning af billeder som et diasshow
Du kan afspille en serie stillbilleder, du har
optaget med kameraet, blot ved at trykke på
knappen SLIDE SHOW på
fjernbetjeningen.
• Denne printer er kun beregnet til DSC-W80.
• Du kan ændre indstillingerne for diasshow ved
hjælp af indstillingerne i kameraet.
2 Tænd TV’et, og indstil TV/Videokontakten til "Video".
• Se den betjeningsvejledning, der følger med
TV'et, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
17
Udskrivning af billeder
• Du kan udskrive billeder ved at trykke på
kontrolknapperne på fjernbetjeningen
eller på kameraet.
4 Vælg de ønskede billeder med
kontrolknapperne.
1 Vælg billederne med b/B, og tryk på
i midten.
1 Anbring kameraet i
2 Tryk på MENU-knappen.
kameraadapteren, og tænd
kameraet.
3 Vælg "OK", og tryk på
i midten.
Udskrivningsmenuen vises på skærmen.
5 Indstil udskrivningsfunktionen.
Du kan vælge blandt følgende
udskrivningsfunktioner:
• Udskrivning af det billede, der i øjeblikket
vises på skærmen t Til trin 2
• Udskrivning af flere valgte billeder t Til
trin 3
2 Vælg "Dette bil." med knappen
PRINT eller kontrolknapperne på
fjernbetjeningen, og tryk på
i
midten.
6 Vælg "OK" med
Fortsæt til trin 5.
kontrolknapperne, og tryk på
midten.
3 Vælg "Flere billeder" med
kontrolknapperne på
fjernbetjeningen, og tryk på
midten ved valg af billeder.
Du kan vælge blandt følgende
udskrivningsfunktioner:
• Indeksudskrivning
• Udskrivning med kant/uden kant *
• Udskrivning med dato
* Når du angiver udskrivning med kant af
billeder i størrelsen 16:9, kan du udskrive de
komplette billeder uden afskæring af
marginerne. (side 30)
i
i
Billedet udskrives.
Skærmbilledet "Udskriver…" forsvinder, når
udskrivningen er afsluttet.
• Se Cyber-shot Håndbog for at få yderligere
oplysninger om udskrivning.
• Du kan afspille og gennemse billeder på et TV
under udskrivning af billederne. (tside17)
PBemærkninger til udskrivning
• Flyt eller sluk aldrig printeren, mens den
udskriver. Farvebåndet eller papiret kan sætte
sig fast. Hvis du slukker printeren, skal du lade
papiret sidde i og derefter tænde printeren. Hvis
det papir, der udskrives på, bliver siddende i
printeren, skal du fjerne det papir, som
automatisk er skubbet ud, og genoptage
udskrivningen fra trin 1.
18
• Fotopapiret kommer ud på bagsiden nogle få
gange under udskrivning. Rør ikke og træk ikke
i det papir, der kommer ud. Sørg for at have
tilstrækkelig plads bag printeren, f.eks. ved at
bruge papirbeskytteren osv. under
udskrivningen.
• Hvis der mangler papir under kontinuert
udskrivning, eller hvis du udskriver uden
fotopapir i papirbakken, lyser printerens
ERROR-indikator. Læg fotopapir i uden at
slukke for strømmen, og genoptag
udskrivningen.
Om ACCESS-indikatoren
ACCESS-indikatoren viser status for
tilslutningen mellem printeren og kameraet
på følgende måde:
• Når indikatoren lyser:
Forbindelsen mellem printeren og kameraet er
oprettet.
• Når indikatoren blinker:
Det billede, der skal udskrives, er beskadiget.
DK
19
Opladning af batteriet
Sluk kameraet, og anbring det med batteriet
indsat i kameraopladeren. Opladningen
starter automatisk. CHARGE-indikatoren
på kameraadapteren lyser.
• Når kameraet tændes, holder
kameraadapteren op med at oplade
batteriet.
• Når opladningen når Normal opladning*,
slukkes CHARGE-indikatoren.
* Optage- og afspilningstiden med Normal
opladning er ca. 90% af Fuld opladning.
• Tiden for opladning af et komplet afladet
batteri ved en temperatur på 25 °C er ca.
230 minutter.
Opladningen kan vare længere afhængigt
af forholdene ved opladning og
omgivelserne.
• Hvis motoren i printeren fortsat kører,
skal du slukke kameraet, når motoren
stopper. Du kan ikke oplade batteriet,
mens motoren kører.
• Hvis CHARGE-indikatoren ikke lyser
eller blinker i mere end 10 sekunder, skal
du se i "Fejlfinding".
• Efter anbringelse af kameraet i
kameraadapteren kan CHARGEindikatoren blinke i 3 til 10 sekunder.
Dette angiver kommunikation mellem
kameraet og kameraadapteren, og det er
ikke en fejl.
Opladningstemperatur
Temperaturintervallet for opladning er 0 °C
til 40 °C . Den maksimale batteriydelse
opnås imidlertid ved et anbefalet
temperaturinterval på 10 °C til 30 °C.
20
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer
Hvis der opstår problemer, når du bruger printeren, kan du bruge følgende retningslinjer til at
løse problemet. Kontakt din Sony-forhandler, hvis problemet fortsat opstår.
x Strøm/Opladning
Kan ikke tænde printeren.
• Check, at netledningen er sat rigtigt i en stikkontakt.
Det er ikke muligt at oplade batteriet (når CHARGE-indikatoren ikke lyser).
• Sluk kameraet.
• Check, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet rigtigt.
• Check, at kameraet er anbragt rigtigt i kameraadapteren.
• Check, at batteriet er installeret rigtigt.
• Batteriet er helt opladet.
• Det batteri, der er installeret i kameraet, er uanvendeligt. Installer et batteri, der er kompatibelt
med kameraet.
• Motoren i printeren kører fortsat. Sluk kameraet, når motoren stopper.
DK
CHARGE-indikatoren blinker hurtigt eller blinker i mere end 10 sekunder.
• Det batteri, der er installeret i kameraet, er uanvendeligt. Installer et batteri, der er kompatibelt
med kameraet.
• Check, at kameraet er anbragt rigtigt i kameraadapteren.
Du kan ikke tænde kameraet, eller det slukkes pludseligt.
• Check, at kameraet er anbragt rigtigt i kameraadapteren.
• Check, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet rigtigt.
x Tilslutning med et kamera
ACCESS-indikatoren på printeren tændes ikke.
• Check, at kablet er tilsluttet rigtigt.
• Check, at der er tændt for printeren.
• Når ACCESS-indikatoren i printeren blinker, skal du følge nedenstående trin.
– Kobl kameraet og printeren fra hinanden, og tilslut dem igen. Eller sluk kameraet og
printeren, og tænd dem igen.
– Kameraet er indstillet til "Mass Storage". Skift indstilling til "PictBridge" eller "Auto".
21
x Udskrivning
Der vises en fejl på kameraet, og du kan ikke udskrive billeder.
• Farvebåndet passer ikke til papirtypen. Isæt det fotopapir, der passer til farvebåndet i
printeren. Hvis du vil skifte farvebånd, skal du stoppe udskrivningen, udskifte farvebåndet og
derefter genoptage udskrivningen.
Fotopapiret fremføres ikke. Printeren fremfører muligvis flere stykker fotopapir.
Printeren fremfører muligvis fotopapiret diagonalt.
• Hvis fotopapiret ikke er lagt rigtigt i printeren, kan der opstå fejl. Check følgende:
– Check, at der er ilagt det rigtige fotopapir og farvebånd. (tside 11)
– Check, at fotopapiret er ilagt i den rigtige retning. (tside 14)
– Check, om der er mere end 20 ark fotopapir i papirbakken. (tside 14)
– Check, at fotopapiret er luftet grundigt.
– Check, om fotopapiret er bøjet eller foldet før udskrivning.
– Hvis der mangler papir under kontinuert udskrivning, eller hvis du udskriver uden fotopapir
i papirbakken, lyser printerens ERROR-indikator. Læg fotopapir i uden at slukke for
strømmen, og genoptag udskrivningen.
• Det anvendte fotopapir er ikke kompatibelt med printeren. Brug fotopapir, der er beregnet til
printeren. Brug af fotopapir, der ikke er kompatibelt med printeren, kan bevirke fejl.
(tside 11)
• Når printeren ikke kan fremføre fotopapir, blinker ERROR-indikatoren hurtigt. Fjern
papirbakken, og check, om der er papirstop. (tside 25)
Fotopapiret kommer ud under udskrivningen.
• Fotopapiret kommer ud nogle få gange under udskrivning. Rør ikke og træk ikke i det papir,
der kommer ud. Vent til fotopapiret er skubbet helt ud, når udskrivningen er afsluttet. Da
fotopapiret kommer ud på bagsiden nogle få gange under udskrivning, skal du sørge for, at der
er tilstrækkelig plads bag printeren ved at bruge papirbeskytter osv. under udskrivningen.
Det er ikke muligt at udskrive.
• Du kan ikke udskrive film.
22
x Resultater af udskrivningen
De udskrevne billeder er af ringe kvalitet.
• Der er støv på farvebåndet. Tør plastikdelen af farvebåndet af, og fjern støv.
• Der er støv eller fingeraftryk på udskriftens overflade. Undgå at berøre udskriftssiden (den
blanke side uden prægning). Fingeraftryk på udskriftssiden kan bevirke en dårlig udskrift.
• Brugt fotopapir eller farvebånd genbruges. Brug ikke brugt fotopapir. Udskrivning af et
billede to gange på det samme papir vil ikke gøre det udskrevne billede tykkere. Dette kan
medføre fejl.
Billedkvaliteten og farverne på det billede, der vises på kameraets skærm, kan
afvige fra det, der faktisk udskrives.
• Farverne og billedkvaliteten varierer afhængigt af monitoren eller LCD-skærmen. Det billede,
der vises på skærmen, er kun beregnet som reference.
Billedet udskrives ikke i fuld størrelse inden for udskrivningsområdet.
• Udskrivningsområdet afviger afhængigt af billedstørrelsen. Se side 30.
Det udskrevne billede er forvrænget.
DK
• Papirbakken er ikke sat rigtigt i. Sæt papirbakken lige ind igen, indtil den når enden.
Et billede, der er roteret i kameraet, ser ikke ud, som det vises, på fotopapiret.
• Når du forsøger at udskrive et roteret billede, udskriver printeren billedet før rotationen.
x Visning af billeder på TV
Billeder/lyd kan ikke afspilles på et TV.
• Lyden kan ikke udsendes, når kun komponentvideokablet er tilsluttet. Tilslut A/V-
tilslutningskablet til det lydstik, der svarer til komponentvideostikket.
• HD-komponentvideo ud-indstillingen i kameraet er muligvis ikke korrekt. Se i den
betjeningsvejledning, der fulgte med kameraet, og indstil "COMPONENT"-indstillingen
korrekt.
Billeder kan ikke udsendes via A/V-tilslutningskablet.
• Hvis komponentvideokablet er tilsluttet til printeren og TV'et, skal komponentvideokablet
tages ud af printeren.
23
x Andet
Det er svært at isætte farvebåndet.
• Tag farvebåndet ud, og sæt det i igen. Kun hvis farvebåndet er for slapt til at kunne sættes i,
skal du spole det i pilens retning for at fjerne slækket. (tside 13)
Farvebåndet kan ikke fjernes.
• Lad papirbakken blive i, sluk på knappen 1 (tændt/standby), og tænd derefter igen. Når den
første bevægelse stopper, skal du fjerne farvebåndet. Hvis dette ikke løser problemet, skal du
kontakte Sony-serviceværkstedet eller Sony-forhandleren.
Fotopapiret skubbes ikke ud.
• Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtigt, er der papirstop. Se "Hvis der opstår papirstop"
(tside 25), og fjern det fastsiddende papir i printeren. Hvis det fastsiddende papir ikke kan
fjernes, skal du kontakte Sony-serviceværkstedet.
• Hvis ERROR-indikatoren lyser, skal du genstarte udskrivningen, efter at fotopapiret er fjernet.
Se "Hvis der opstår papirstop" (tside 25), og fjern det fastsiddende papir i printeren. Hvis
det fastsiddende papir ikke kan fjernes, skal du kontakte Sony-serviceværkstedet.
Udskrivningen stopper midtvejs.
• Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtigt, er der papirstop. Se "Hvis der opstår papirstop"
(tside 25), og fjern det fastsiddende papir i printeren. Hvis det fastsiddende papir ikke kan
fjernes, skal du kontakte Sony-serviceværkstedet.
Knapperne på fjernbetjeningen fungerer ikke, og ingen funktioner er tilladt.
• Check, at kameraet er tilsluttet korrekt til kameraadapteren.
• Check, at vekselstrømsadapteren er tilsluttet rigtigt.
• Batteriet i fjernbetjeningen er dødt. Udskift det med et nyt.
Kameraet kan ikke sættes i kameraadapteren.
• Check, at kontakten til valg af model er indstillet til "A". (tside 9)
24
Hvis der opstår papirstop
Hvis der opstår papirstop, lyser ERRORindikatoren eller blinker hurtigt, og
udskrivningen stopper.
Hvis ERROR-indikatoren lyser, skal du
fjerne fotopapiret og genstarte
udskrivningen.
Hvis ERROR-indikatoren blinker hurtigt,
skal du tage netledningen ud af
stikkontakten og sætte den i igen. Når
printerens første opstartsproces er afsluttet,
skal du tage papirbakken ud af printeren.
Check, om der er fastsiddende papir i
papirudgangen eller fremføringsåbningen i
printeren, og fjern eventuelt fastsiddende
papir.
Rengøring af printeren indeni
Hvis der udskrives hvide striber og
lejlighedsvis prikker på billederne, skal du
bruge den medfølgende rensekassette og
rensearket i den medfølgende pakke med
fotopapir til at rengøre printeren indeni.
1 Åbn dækslet til rummet med
farvebåndet, og fjern farvebåndet,
hvis det sidder i (side 12).
2 Sæt den medfølgende
rensekassette i printeren, og luk
dækslet til rummet med
farvebåndet.
DK
ERROR-indikator
PBemærk!
Hvis du ikke kan fjerne fastsiddende papir, skal
du kontakte Sony-forhandleren eller
serviceværkstedet.
3 Tag
papirbakken ud af printeren.
Hvis der er fotopapir i bakken,
skal du tage det ud.
25
4 Anbring rensearket i papirbakken.
Siden uden prægning på
rensearket skal vende opad.
side uden
prægning
5 Sæt papirbakken i printeren.
Printeren starter automatisk rengøringen.
Indikatoren 1 (tændt/standby) blinker
langsomt grønt.
Når rengøringen er afsluttet, skubbes
rensearket automatisk ud af papirudgangen.
6 Tag rensekassetten og
rensesarket ud af printeren.
• Opbevar rensekassetten og rensesarket til
fremtidig rengøring af printeren.
26
Når rengøringen afsluttes
Sæt farvebåndet og fotopapiret i printeren.
PBemærk!
• Udfør kun rengøringen, når der er hvide striber
eller prikker på udskriften.
• Når udskrifterne er i orden vil rengøring ikke
forbedre udskriftskvaliteten.
• Undgå at anbringe rensearket ovenpå
fotopapiret og udføre rengøringen, da dette vil
bevirke papirstop eller andre problemer.
• Hvis rengøringen ikke forbedrer
billedkvaliteten, skal du udføre rengøringen et
par gange.
Forholdsregler
Sikkerhed
• Pas på ikke at anbringe eller tabe tunge
•
•
•
•
•
•
gensande på netledningen eller på anden
måde beskadige den. Brug aldrig
printeren med en beskadiget netledning.
Hvis der tabes en genstand eller spildes
væske i kabinettet, skal strømmen
afbrydes, og printeren skal kontrolleres af
en servicetekniker, før den igen tages i
brug.
Adskil aldrig printeren.
Tag netledningen ud ved at trække i
stikket. Træk aldrig i selve netledningen.
Hvis printeren ikke skal bruges i længere
tid, skal netledningen tages ud af
stikkontakten.
Vær forsigtig ved håndtering af printeren.
Tag altid ledningen til printeren ud af
stikkontakten før rengøring og servicering
for at reducere risikoen for elektrisk stød.
Installation
• Sørg for at installere printeren vandret
eller lodret som angivet i vejledningen. I
modsat fald kan det medføre fejl.
• Undgå at anbringe printeren på et sted, der
er udsat for:
–
–
–
–
–
vibration
høj luftfugtighed
store mængder støv
direkte sollys
meget høje eller lave temperaturer
• Undgå at bruge elektrisk udstyr i
nærheden af printeren. Printeren fungerer
ikke korrekt i elektromagnetiske felter.
• Anbring ikke tunge genstande på
printeren.
• Sørg for, at der er tilstrækkelig plads
omkring printeren, så ventilationshullerne
ikke blokeres. Blokering af disse huller
kan forårsage indvendig overophedning.
Om vekselstrømsadapteren
• Sørg for at bruge den
vekselstrømsadapter, der følger med
printeren. Brug ikke andre
vekselstrømsadaptere, da dette kan
bevirke fejl.
• Brug ikke den medfølgende
vekselstrømsadapter til andre enheder.
• Brug ikke en elektrisk transformator
(rejseadapter), da dette kan forårsage
overophedning eller fejl.
• Hvis ledningen til vekselstrømsadapteren
er beskadiget, må den ikke bruges
længere, da det kan forårsage ulykker.
Om fugtdannelse
Hvis printeren flyttes direkte fra et koldt til
et varmt sted eller placeres i et meget varmt
rum eller et rum med høj luftfugtighed, er
der risiko for, at der dannes kondensvand
indeni enheden. I sådanne tilfælde fungerer
printeren sandsynligvis ikke korrekt, og der
kan også opstå fejl på den, hvis du
fortsætter med at bruge den. Hvis der opstår
fugtdannelse, skal netledningen til printeren
tages ud af stikkontakten, og printeren må
ikke bruges i mindst en time.
DK
Transport
Når du transporterer printeren, skal du tage
farvebåndet, papirbakken og
vekselstrømsadapteren ud af printeren og
anbringe printeren og dens ydre enheder i
den originale kasse med beskyttende
emballering.
Hvis du ikke har den originale kasse og
emballage, kan du bruge tilsvarende
emballage, så printeren ikke beskadiges
under transporten.
27
Rengøring
Rengør kabinettet, panelet og
kontrolknapperne med en blød, tør klud
eller en blød klud, der er fugtet let med et
mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge nogen former for
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller benzin,
da dette kan ødelægge overfladen.
Bemærkninger om opbevaring af
fotopapir og farvebånd
Ved opbevaring af fotopapir eller farvebånd
skal du være opmærksom på følgende.
• Undgå at placere fotopapir eller farvebånd
på steder med høj temperatur, høj
fugtighed og meget støv eller direkte
sollys.
• Når du skal opbevare delvis brugte pakker
med fotopapir eller farvebånd, skal det
opbevares i den originale pose.
Begrænsninger for kopiering
Ved kopiering af dokumenter med printeren
skal du være specielt opmærksom på
følgende:
• Kopiering af pengesedler, mønter eller
værdipapirer er ulovligt.
• Kopiering af tomme certifikater, licenser,
pas, private værdipapirer eller ubrugte
frimærker er ligeledes ulovligt.
• TV-programmer, film, videobånd,
portrætter af andre eller andet materiale
kan være beskyttet af copyright.
Uautoriseret udskrivning af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
28
Specifikationer
x Printer
Vægt
Udskrivningsmetode
Dye sublimation (gul/magenta/
cyan 3 gennemløb)
Opløsning
300 (H) × 300 (V) dpi
Svarende til
3 farve Ink-Jet 4800 dpi × 4800
dpi *1
6 farve Ink-Jet 3810 dpi × 3810
dpi *2
Billedbehandling pr. dot
256 niveauer (8 bit for hver af
gul/magenta/cyan), ca.
16 770 000 farver
Udskriftsstørrelse Postkort (10 × 15 cm) størrelse:
101,6 × 152,4 mm (maksimum,
uden kant)
Ca. 1,75 kg
(ekskl. farvebånd, fotopapir og
vekselstrømsadapter)
Medfølgende tilbehør
Se "Kontrol af pakkens
indhold" på side 4.
x Kameraadapter
Mål
Ca. 124 × 45 × 65 mm
(b/h/d, eksklusiv fremstikkende
dele)
Vægt
Ca. 90 g (ekskl. kabel)
Driftstemperatur 5°C til 35°C
x Vekselstrømsadapter AC-S2422
Strømkrav
100 V til 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz, 1,5 til 0,75 A
Udskrivningstid (pr. ark)
PictBridge-tilstand:
Ca. 59 sek.: 7 Mega,
filstørrelse 1,89 MB
Ca. 52 sek.: 3 Mega,
filstørrelse 968 KB
Nominel udgangsspænding
DC 24 V, 2,2 A (spids 3,7 A,
6,5 s)
Mål
Ca. 60 × 30,5 × 122 mm
(b/h/d, ekskl. fremstikkende
dele)
Indgangs/udgangsstik
DC IN-stik
A/V OUT-stik
COMPONENT OUT-stik
Vægt
Ca. 305 g
Kompatible billedfilformater
JPEG:
DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21kompatibel, JFIF*3
Nogle billedfilformater er ikke
kompatible.
Farvebånd/fotopapir
Se "Klargøring af printpakken"
på side 11.
Strømkrav
DC IN-stik, DC 24 V
(I standby-tilstand, mindre end
1 W)
Strømforbrug
Gennemsnit: 52 W eller mindre
Spidsværdi: 93 W eller mindre
DK
Driftstemperatur 5°C til 35°C
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
*1: Ved brug af 16 × 16 matrix: 300 × 16 =
4.800 dpi
*2: Ved brug af 12,7 × 12,7 matrix: 300 × 12,7 =
3.800 dpi
*3: Grundlæggende JPEG med 4:4:4, 4:2:2 eller
4:2:0 format
Hjemmeside til kundesupport
De nyeste supportoplysninger findes på
følgende hjemmeside:
http://www.sony.net/
Driftstemperatur 5°C til 35°C
Mål
Ca. 185 × 62 × 302 mm
(b/h/d, ekskl. fremstikkende
dele, papirbeskytter og fødder)
29
Skærmområder for billeder
x Skærmområde
TV-apparater med fuld høj opløsning kan vise 1920 × 1080 pixel fuld ud og i formatet 16:9.
Billeder på et TV med høj opløsning
Fotopapir (3:2)
Billedstørrelse
Normal (4:3)
: Vist med mørke farver.
Top og bund er lidt afskåret.
: Vist med mørke farver.
Hele billedet udskrives.
3:2
16:9
Udskrift uden kant
Venstre og højre side er lidt
afskåret.
Udskrift med kant
Billeder formindskes lidt og
udskrives i sin helhed.
30
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske
forbindelser).
Printed in China
Download PDF

advertising