Sony | KDL-32W705C | Sony KDL-32W705C i-Manual

KDL­48W705C/40W705C/32W705C
Grunnleggende operasjoner
Se på TV
Se på filmer/musikk/bilder
Bruke Internett­tjenester og applikasjoner
Se på TV med venner nært og langt unna
Bruke andre enheter
Bruke BRAVIA Sync­enheter
Nyttige funksjoner
Koble til Internett
Bruke hjemmenettverk
Konfigurere forskjellige innstillinger
Feilsøking
Slik bruker du bokmerker
Innholdsfortegnelse
1
Grunnleggende operasjoner
Bruke fjernkontrollen
Ha glede av "Discover"
Skjermen Home­meny
Bildejustering
Bruke i­Manual
Se på tilkoblet enhet
Bruke Social Viewing
Bruke applikasjoner
Til toppen
2
Bruke fjernkontrollen
Bruke ­/ ­/ ­/ ­ og ­knappene
Grunnleggende betjening av denne TV­ens funksjoner og innstillinger kan gjøres med ­/ ­/ ­/ ­ og ­knappene.
Gå tilbake til den forrige skjermen
Trykk på RETURN­knappen.
OPTIONS­knapp
Ved å trykke på OPTIONS­knappen, vises alternativmenyen og gir rask tilgang til funksjonene som er tilgjengelige på skjermen som vises
for øyeblikket. (Elementene i alternativmenyen varierer avhengig av den valgte skjermen.) Dette gir raskere tilgang til funksjoner enn fra
home­menyen.
Betjeningsfunksjoner på fargeknapper
Fargeknappene og tilgjengelige funksjoner er indikert nederst på skjermen.
Trykk på fargeknappen som korresponderer med funksjonen du vil bruke.
De tilgjengelige funksjonene varierer avhengig av skjermen.
Tips
Illustrasjonene til høyre er et eksempel. Rekkefølgen på fargeknappene varierer avhengig av region/land.
Merknader
TV­en din støtter ikke operasjoner med fjernkontroll med styreflate som er beskrevet i denne i­Manual.
Relatert informasjon
Bruke i­Manual
Til toppen | Grunnleggende operasjoner
3
Ha glede av "Discover"
Oversikt
Du kan bruke Discover til å søke etter innhold (som TV­programmer, Internett­innhold, osv.). Innhold som vises i Discover varierer
avhengig av modellen/regionen/landet.
Trinn
1. Trykk på DISCOVER­knappen å starte Discover­appen. (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, berører du og skyver fingeren opp fra nedre område.)
2. Marker ønsket kategori med ­/ ­knappene.
(Sveip opp/ned når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
3. Marker ønsket element med ­/ ­knappene, trykk deretter på ­knappen for å velge. (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, skyver du til venstre/høyre for å markere elementet, deretter trykker du på styreflaten for
å velge.)
Det valgte innholdet vises.
Slik flytter du fokuset på skjermen raskt når du bruker Fjernkontroll med styreflate
Flytt fokuset til kanten av skjermen, og hold fingeren på styreflaten.
Endre Discover­innstillinger
For å endre Discover­innstillingene, trykker du på OPTIONS­knappen mens Discover vises, velg deretter ønsket element.
Tips
Noen valginnstillinger krever at TV­ens klokke er stilt inn.
Til toppen | Grunnleggende operasjoner
4
Skjermen Home­meny
Oversikt
Home­menyen kan vises ved å trykke på HOME­knappen. Kategorier som [Kanal], [Filmer] og [Apper] vises øverst i home­
menyen. Du kan spille av innhold ved å velge miniatyrbildet i en underkategori. Du kan også bruke funksjoner (som endring av innstilling)
ved å velge ikonet til funksjonen. Antall kategorier og tilgjengelige elementer varierer avhengig av regionen din / landet ditt.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen.
2. Velg ønsket kategori med ­/ ­knappene.
(Skyv til venstre/høyre når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
3. Trykk på ­knappen, velg deretter ønsket underkategori med ­/ ­knappene.
(Skyv ned, deretter til venstre/høyre når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Når du flytter markøren utenfor venstre/høyre kant på underkategorien, vises neste underkategori.
4. Velg miniatyrbildet av ønsket innhold.
Innholdet spilles av.
Kategorier i home­menyen
[Kanal]
Du kan se miniatyrbilder av direktesendinger og fremtidige sendinger samt opptak. Velg ønsket underkategori for å endre kilden. Du kan
også endre kringkastingssystemet ved å bruke [Kanalliste] nederst i home­menyen.
[Filmer]
Du kan se på filmer fra filmtjenesteleverandører på nettet, tilkoblede USB­enheter eller hjemmenettverket ditt. Velg ønsket underkategori
for å endre kilden.
[Album]
Du kan se på bilder fra tjenesteleverandører på nettet, tilkoblede USB­enheter eller hjemmenettverket ditt. Velg ønsket underkategori for
å endre kilden.
[Musikk]
Du kan spille av musikkinnhold fra musikktjenesteleverandører på nettet, tilkoblede USB­enheter eller hjemmenettverket ditt. Velg ønsket
underkategori for å endre kilden.
[Apper]
Du kan åpne applikasjoner. Miniatyrbilder av populære applikasjoner ([Fremhevet]) og favorittapplikasjonene dine ([Mine apper]) vises.
For å se alle applikasjoner, velg [Alle apper] nederst i home­menyen.
Tips
Underkategorier kan endres uten forvarsel.
Ikoner i home­menyen
[Search]
Du kan skrive inn et passord for å søke etter innhold. Du kan også velge nøkkelord som har blitt søkt tidligere.
(Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av regionen/landet.)
[Innganger]
5
Du kan velge en innmatingsenhet som er koblet til TV­en.
[Medieserver]
Du kan velge en medieserver (f.eks. USB­flashstasjon, hjemmenettverk) for å utforske innholdet med Mediespiller.
[Innstillinger]
Du kan endre TV­innstillinger (f.eks. Visning, Lyd, Kanal).
[Hjelp]
Du kan se informasjon om selvdiagnostikk og kundestøtte. Du kan også se denne i­Manual.
/ /
[Nettverksstatus]
Du kan se statusen til nettverkstilkoblingen. Du kan se en beskrivelse av statusen til nettverkstilkoblingen ved å velge ikonet. : Koblet til et kablet LAN. : Koblet til et trådløst LAN. Antall bølgelinjer indikerer signalstyrken. : Koblet til et mobilt nettverk. Antall streker indikerer signalstyrken. (Denne funksjonen er tilgjengelig avhengig av region/land.) Følgende merker er lagt til ikonet for å indikere en bestemt status. : Dette merket indikerer en nettverkstilkoblingsfeil. Dette merket vises også når nettverkskonfigurasjonen ikke ble fullført. (I dette tilfellet,
viser verktøytipset [Ikke noe nettverksoppsett].) : Dette merket indikerer at TV­en er koblet til hjemmenettverket, men at den ikke kan koble til Internett. : Dette merket indikerer at TV­en er midlertidig koblet fra nettverket ditt, eller at den for øyeblikket prøver å koble til nettverket. Hvis
nettverket er riktig konfigurert, vil tilkoblingen gjenopprette automatisk. Hvis eller vises, sjekker du nettverksinnstillingene og statusen. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Nettverksoppsett] → [Se gjennom netinnstillingene og status].
Relatert informasjon
Høre på musikk
Se på bilder
Bruke applikasjoner
Til toppen | Grunnleggende operasjoner
6
Bruke i­Manual
Søke etter informasjon
Denne i­Manual forklarer hvordan du bruker TV­ens funksjoner. På hovedsiden til i­Manual, kan du velge hvordan du vil søke etter
informasjon.
Innholdsfortegnelse: Søker fra en tittelliste.
Feilsøking: Søker etter løsninger på problemer.
Indeks: Søker etter funksjon/funksjonsnavn.
Velg mellom kategoriene /
/
.
Tips
Den inkluderte brukerhåndboken i papir inneholder viktig informasjon som advarsler og brukerveiledninger for å forhindre ulykker. Les
den inkluderte brukerhåndboken nøye for trygg bruk.
Trinn
Eksempel på fremgangsmåte: "Innholdsfortegnelse"­søk
1. På hovedsiden til denne håndboken, markerer du "Innholdsfortegnelse"­fanen med ­/ ­knappene. (Skyv til venstre/høyre når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
2. Marker en tittel på venstre side av skjermen med ­/ ­knappene, trykk deretter på ­knappen for å velge.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, skyver du opp/ned for å markere en tittel, deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
Titlene på høyre side av skjermen endres avhengig av tittelen som er valgt på venstre side av skjermen.
3. Marker en tittel på høyre side av skjermen med ­/ ­knappene, trykk deretter på ­knappen for å velge.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, skyver du opp/ned for å markere en tittel, deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
Siden til den valgte tittelen vises.
4. Trykk på ­knappen for å gå videre til neste side.
For å gå tilbake til forrige side, trykk på ­knappen.
(Skyv til venstre/høyre når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
For å gå til hovedsiden
Trykk på den korresponderende fargeknappen som er indikert nederst på skjermen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
korresponderende fargeknapp.)
) for å åpne skjermtastaturet og deretter velger du
For å lukke i­Manual
Trykk på i­MANUAL­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
knappen.)
) for å åpne skjermtastaturet og deretter velger du i­MANUAL­
Hvis du trykker på i­MANUAL­knappen igjen, vises den tidligere viste siden på nytt. Hvis du trykker på i­MANUAL­knappen etter at TV­en
er slått av og på igjen, vises hovedsiden.
Vise siden igjen mens TV­en betjenes
Trykk gjentatte ganger på i­MANUAL­knappen for å veksle mellom TV­skjermen og tidligere vist side av i­Manual. På denne måten kan du
henvise til i­Manual samtidig som du betjener TV­en.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
7
), skyver på styreflaten for å markere i­MANUAL­knappen og
Lagre ofte viste sider (bokmerke)
Du kan lagre ofte viste sider i denne håndboken med en fargeknapp. For detaljer om hvordan du lagrer et bokmerke, trykk på
fargeknappen som korresponderer med [Vis bokmerke] nederst på skjermen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen ( ), skyver på styreflaten for å markere fargeknappen som
korresponderer til [Vis bokmerke], og deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
Til toppen | Grunnleggende operasjoner
8
Se på tilkoblet enhet
Oversikt
Koble forskjellige enheter (f.eks. BD­opptaker, digitalkamera for stillbilder, PC, smarttelefon, tablet) til TV­en. Du kan hygge deg og spille av
innhold som bilder og musikk på den tilkoblede enheten.
Det er to måter å koble til på.
Til toppen | Grunnleggende operasjoner
9
Se på TV
Velge kanaler
Bedre visning av fotball
Vise tekstinformasjon
Bruke programoversikt
Bruke søkefunksjonen i TV­guiden
Se på tvillingbilde
Vise bilde­i­bilde (PIP)
Vise høyre­og­venstre­bilder (P&P)
Endre skjerminformasjon/ bildestørrelse/lyd
Vis informasjon
Teksting
Skjermformat / bred modus
Lyd
Se på NVOD/MF­tjeneste
Til toppen
10
Velge kanaler
Oversikt
Du kan velge kanaler med Discover, home­menyen eller tallknappene.
Velge kanaler med Discover
1. Trykk på DISCOVER­knappen å starte Discover­appen. (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, berører du og skyver fingeren opp fra nedre område.)
2. Velg ønsket TV­sendingssystem med ­/ ­knappene.
(Sveip opp/ned når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
3. Velg ønsket miniatyrbilde med ­/ ­knappene, trykk deretter på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, skyver du til venstre/høyre for å merke miniatyrbildet, deretter trykker du på styreflaten
for å velge.)
Velge kanaler med home­menyen
1. 2. 3. 4. Trykk på HOME­knappen.
Velg [Kanal] øverst i home­menyen.
Velg ønsket sendingssystem med [Kanalliste] nederst i home­menyen.
Velg ønsket kanal.
Velge kanaler med tallknappene
1. Trykk på DIGITAL/ANALOG­knappen for å velge digital/analog modus.
2. Trykk på tallknappen(e) for å velge en kanal.
For kanalnumre 10 og over, trykk raskt på den andre tallknappen etter det første sifret.
Om informasjonslinjen
En informasjonslinje vises kort på skjermen ved bytting av kanal. Følgende ikoner kan vises på linjen.
: Datatjeneste (sendingsapplikasjon)
: Radiotjeneste
: Kryptert tjeneste / abonnement
: Flere lydspråk er tilgjengelige
: Teksting er tilgjengelig
: Teksting og/eller lyd er tilgjengelig for hørselshemmede
: Anbefalt minimum alder for det aktuelle programmet (fra 3 til 18 år)
: Tilgangskontroll
: Digitalprogramlås
: Lyd er tilgjengelig for synshemmede
: Uttalt teksting av lyd er tilgjengelig
: Flerkanals lyd er tilgjengelig
Til toppen | Se på TV
11
Bedre visning av fotball
Oversikt
Du kan oppnå et mer realistisk bilde og lyd, som om du ser på fra tribunene i stadium. Du kan også se filmer og informasjon knyttet til
fotball.
Trinn
1. Trykk på FOOTBALL­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
knappen og deretter trykker du på styreflaten.)
), skyver på styreflaten for å markere FOOTBALL­
2. Trykk på ­knappen.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Modus for direktesendt fotball er skrudd på. Lyder fra publikum fremheves, og [Bildemodus] er stilt inn til [Dynamisk] eller [Standard].
For å slå av modus for direktesendt fotball, trykker du på FOOTBALL­knappen, deretter trykker du på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker på styreflaten og deretter trykker du på styreflaten igjen.)
), skyver på styreflaten for å markere FOOTBALL­knappen,
Modus for direktesendt fotball er skrudd av. [Scenevalg] er gjenopprettet til dens originale tilstand.
Se filmer og informasjon knyttet til fotball
Trykk på FOOTBALL­knappen, velg deretter ønsket tjeneste (som [Fotballvideoer]).
), skyver på styreflaten for å markere FOOTBALL­knappen,
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke ønsket tjeneste og trykker deretter på styreflaten.)
En Internett­tilkobling er nødvendig for å bruke denne funksjonen.
Tjenester kan endres eller opphøre uten varsel.
Merknader
Denne funksjonen slås av når en kanal endres, inngangen endres eller TV­en er skrudd av.
Til toppen | Se på TV
12
Vise tekstinformasjon
Oversikt
Du kan vise et utvalg av tekst og tekstbasert grafisk informasjon, inkludert nasjonale nyheter, værvarsel og TV­guider. Informasjon av
interesse kan velges fra flere sider ved å taste inn et nummer.
Trinn
Trykk på ­knappen for å vise tekstinformasjon.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og deretter
For å lukke tekstinformasjon, trykk på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og deretter
Om tekstinformasjonsskjermen
Sidetall­inntasting
Hopper direkte til en side ved å velge sidetallet på skjermen eller taste inn
sidetallet direkte.
Sidebytte­markør
Velger en ny tekstside med markøren ved å trykke på på styreflaten på fjernkontrollen med styreflate).
­knappen (eller trykke
Fastext
Går raskt til ønskede sider ved å trykke på den korresponderende fargeknappen
hvis tilgjengelig.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
skyver på styreflaten for å merke den korresponderende fargeknappen og
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
Trykk på ­/
),
­knappen for å holde siden.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
),
skyver på styreflaten for å markere ­knappen og deretter trykker du på
styreflaten for å velge.)
Trykk på ­/
spørreleker).
­knappen for å vise skjult informasjon (brukes ofte for
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
),
­knappen og deretter trykker du på
skyver på styreflaten for å markere styreflaten for å velge.)
Om den digitale tekstinformasjonstjenesten
Digital teksttjeneste tilbyr innhold med mye og jevn grafikk og bilder. Forskjellige funksjoner, som sidekoblinger og en enkel
navigasjonsmetode, kan brukes. Tjenesten støttes av flere sendere. (Denne funksjonen er tilgjengelig avhengig av modell/region/land.)
Om den digitale interaktive applikasjonstjenesten
Den interaktive applikasjonstjenesten tilbyr digital tekst og grafikk i høy kvalitet, sammen med avanserte alternativer. Tjenesten støttes av
13
sendere. (Denne funksjonen er tilgjengelig avhengig av modell/region/land.)
Merknader
Interaktive tjenester er kun tilgjengelige hvis disse gjøres tilgjengelige av kringkasteren.
Tilgjengelige funksjoner og skjerminnhold varierer avhengig av senderen.
Hvis teksting er valgt og brukeren åpner en digital tekstapplikasjon ved hjelp av "tekst"­tasten, kan det i noen tilfeller hende at teksting
forsvinner. Når brukeren avslutter den digitale tekstapplikasjonen, vil dekoding av teksting fortsette automatisk.
Til toppen | Se på TV
14
Bruke programoversikt
Oversikt
Du kan raskt finne foretrukne programmer og detaljert programinformasjon. Informasjon om aktuelt program og ukentlige programguider
for de neste åtte dagene er tilgjengelig. (Denne funksjonen er kun for digitale sendinger, og avhenger av regionen/landet. I noen land, er den
bare tilgjengelig ved innstilling av [Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [GUIDE­tastens funksjoner] → [Start
Guide].)
Trinn
1. Trykk på GUIDE­knappen for å vise den digitale programoversikten.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere GUIDE­knappen og
2. Velg programmet som du vil se på.
For å lukke den digitale programoversikten, trykk på GUIDE­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere GUIDE­knappen og
For å søke programmer etter sjanger
Trykk på OPTIONS­knappen, velg [Programsjanger­liste], ønsket sjanger, deretter ønsket program.
For å registrere foretrukne kanaler
Trykk på OPTIONS­knappen, velg [Favoritt guide oppsett]/[Favoritter­opps.]*, ønsket kategori, følg deretter anvisningene på skjermen for
å registrere kanaler.
* Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.
For å stille inn påminnelser
Du kan stille inn påminnelser for fremtidige programmer. Etter at du har valgt et fremtidig program i oversikten, velg [Påminnelse].
For å vise en liste over programmer med innstilte påminnelser, trykk på HOME­knappen, velg deretter [Tidsinnst.liste].
[Kanal] → [Opptak] →
(Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av modell/region/land.)
Om skjermen for digital programoversikt
Kategori
Indikerer kategorinavn (f.eks. [Favoritt guide 1]) som inneholder alle kanaler som
korresponderer til kategorien.
Informasjonsboks
Viser informasjon om det uthevede programmet.
Kanalinformasjon
Viser en kanaltittel og ­nummer for en sender.
Programliste­rutenett
Aktiverer valg av et program du vil se på eller som du vil ha en påminnelse for*.
* Tilgjengeligheten til innstilling av en påminnelse, avhenger av regionen/landet.
Til toppen | Se på TV
15
Bruke søkefunksjonen i TV­guiden
Oversikt
Du kan søke etter informasjon om TV­programmer og detaljer om skuespillere/medarbeidere.
Tips
Fra og med mars 2014, er denne funksjonen tilgjengelig i følgende regioner/land.
Tsjekkia / Danmark / Tyskland / Sveits / Østerrike / Storbritannia / Irland / Spania / Frankrike / Italia / Nederland / Belgia / Luxembourg /
Norge / Polen / Russland / Slovakia / Finland / Sverige / New Zealand / Australia / USA / Canada / Brasil
Guide og søk kan bare starte når [GUIDE­tastens funksjoner] er [Start Guide og søk].
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal].
3. Velg [Guide].
Viser detaljert informasjon om TV­programmer.
For å gå tilbake til den sist viste kilden, trykk et par ganger på RETURN­knappen.
Søke etter TV­programmer ved å angi et nøkkelord.
Du kan velge [Hendelsessøk] fra alternativmenyen for å søke etter TV­programmer ved å taste inn et søkeord (tittel, osv.).
Endre visningen til programoversikten ved å trykke på GUIDE­knappen eller GUIDE­ikonet
Du kan sette opp programoversikten som følger:
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Start Guide og søk].
[Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [GUIDE­tastens funksjoner] →
Du kan også velge [Start Guide] fra valgmenyen for å bytte til programguiden for sendingen.
Tips
Hvis den viste kanalen er forskjellig fra den valgte kanalen, velger du [Tilordning av program] ved å trykke på OPTIONS­knappen, velg
deretter ønsket kanal fra kanallisten. Hvis ønsket kanal ikke er i listen, søker du ved å skrive inn et søkeord (navn på kringkasteren).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på kanaler på en dekoder.
Mens du viser programoversikten, kan du ved å trykke på OPTIONS­knappen lage en favorittkanalliste, eller bytte mellom
programoversikt for digital/satellitt/dekoder.
Bytting mellom programoversikt for digital/satellitt/dekoder er bare tilgjengelig på satellitt­kompatible modeller eller IR Blaster­kompatible
modeller.
Merknader
Et TV­program vises uten innhold dersom ingen data er tilgjengelig på en kanal.
Kanalinformasjon vises kanskje ikke korrekt.
Til toppen | Se på TV
16
Vise bilde­i­bilde (PIP)
Oversikt
Du kan se på to bilder (hovedbilde og delbilde) samtidig. Hovedbildet kan vises i fullskjerm, og delbildet kan vises i et innsatt vindu (f.eks.,
HDMI­inngang (PC­format) og TV­program).
Trinn
1. Trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Dobbeltbilde]. Hvis den viste kilden er en annen enn en PC, velger du [PIP].
2. Trykk på ­/ ­knappene for å skifte lydutgangen mellom de to bildene.
(Skyv til venstre/høyre for å bytte lydutgangen når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
For å avslutte PIP­modusen, trykk på RETURN­knappen.
For å flytte det innsatte vinduet
Trykk på ­/ ­knappene.
(Skyv opp/ned når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Tilgjengelige kombinasjoner av to bilder
Når hovedbildekilden er et digitalt program, kan delbildekilden være:
­ Videoinngang
­ Komponentinngang
­ HDMI­inngang (videoformat)
Når hovedbildekilden er et analogt program, kan delbildekilden være:
­ HDMI­inngang (videoformat)
Når hovedbildekilden er en videoinngang, kan delbildekilden være:
­ Digitalt program
­ HDMI­inngang (videoformat)
Når hovedbildekilden er en komponentinngang, kan delbildekilden være:
­ Digitalt program
Når hovedbildekilden er en HDMI­inngang (videoformat eller PC­format), kan delbildekilden være:
­ Digitalt program
­ Analogt program
­ Videoinngang
Merknader
Hvis to bilder med forskjellige vertikale frekvenssignaler (f.eks. et bilde i fullskjerm med 24p og et bilde i et innsatt vindu med 60i) vises
samtidig, kan bildets jevne bevegelse i et innsatt vindu gå tapt.
Hvis [Motionflow] er stilt inn til noe annet enn [Impuls]/[Av], kan bildets jevne bevegelse i et innsatt vindu gå tapt. (Kun for [Motionflow]­
kompatible modeller.) For å rette opp i dette, still inn til [Av]. Trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Bilde] → [Motionflow] → [Av].
Til toppen | Se på TV
17
Vise høyre­og­venstre­bilder (P&P)
Oversikt
Du kan se på to bilder (venstre og høyre) samtidig (f.eks. tilkoblet enhet og TV­program).
Trinn
1. Trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Dobbeltbilde] → [P&P].
2. Trykk på ­/ ­knappene for å skifte lydutgangen mellom de to bildene.
(Skyv til venstre/høyre for å bytte lydutgangen når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Det uthevede bildet kan høres.
For å avslutte P&P­modusen, trykk på RETURN­knappen.
For å endre bildestørrelsen
Trykk gjentatte ganger på / ­knappene for å endre størrelsen.
(Skyv opp/ned flere ganger for å endre størrelsen når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Tilgjengelige kombinasjoner av to bilder
(Venstre og høyre, eller omvendt)
Digitalt program og videoinngang
Digitalt program og komponentinngang
Digitalt program og HDMI­inngang (videoformat)
Analogt program og HDMI­inngang (videoformat)
Videoinngang og HDMI­inngang (videoformat)
Merknader
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med PC­formatsignaler.
Hvis to bilder med forskjellige vertikale frekvenssignaler (f.eks. et venstre bilde med 24p og et høyre bilde med 60i) vises side om side, kan
den jevne bevegelsen til det høyre bildet gå tapt.
Til toppen | Se på TV
18
Vis informasjon
Trinn
1. Mens du ser på et program, trykk på ­knappen. (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og
I digital modus: Detaljer om det aktuelle programmet vises.
I analog modus: Gjeldende kanalnummer og skjermmodus vises.
For å lukke visningsinformasjon, trykk på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og
Tips
Hvis du viser tekstinformasjon, vil trykk på ­/ ­knappen vise skjult informasjon (f.eks. svar på en spørrelek).
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å markere deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
­knappen og
Til toppen | Se på TV
19
Teksting
Trinn
1. Mens du ser på et program med teksting, trykk på ­knappen. (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og
2. Velg ønsket språk eller av.
For å lukke denne listen, trykk på RETURN­ eller ­knappen.
(Trykk på RETURN­knappen eller styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Merknader
Hvis teksting er valgt og brukeren åpner en digital tekstapplikasjon ved hjelp av "tekst"­tasten, kan det i noen tilfeller hende at teksting
forsvinner. Når brukeren avslutter den digitale tekstapplikasjonen, vil dekoding av teksting fortsette automatisk.
Til toppen | Se på TV
20
Skjermformat / bred modus
Trinn
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Visning] → [Skjermkontroll] → [Skjermformat] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer (4:3 original kilde)
[Smart]
Forstørrer bildet for å fylle en 16:9­skjerm, mens det originale bildet bevares så mye som mulig.
[Normal]
Viser et 4:3­bilde i sin originalstørrelse. Sidekantene vises for å fylle 16:9­skjermen.
[Wide]
Strekker 4:3­bildet horisontalt, for å fylle 16:9­skjermen.
[Zoom]
Viser et 16:9­bilde som har blitt konvertert til 4:3 letter box­format, i det riktige sideforholdet.
[14:9]
Viser et 14:9­bilde i sin originalstørrelse. Sidekantene vises for å fylle 16:9­skjermen. (Dette alternativet er tilgjengelig avhengig av
regionen/landet.)
[Teksting]
Forstørrer bildet horisontalt for å fylle en 16:9­skjerm, mens teksting passes inn på skjermen.
Hvis komponentinngang (480p) er valgt og [Scenevalg] er stilt inn til [Spill] eller [Grafikk], endres de tilgjengelige alternativene til [Fin –
normal]/[Fin – full]/[Bærbart spill 1]/[Bærbart spill 2].
[Fin – normal]
Viser et 4:3­bilde i sin originalstørrelse. Sidekantene vises for å fylle 16:9­skjermen.
[Fin – full]
Strekker 4:3­bildet horisontalt, for å fylle 16:9­skjermen.
[Bærbart spill 1]
Strekker et spillvindu i svart ramme fra PlayStation®Portable.
[Bærbart spill 2]
Strekker et bilde med svart ramme (f.eks. nettleser) fra PlayStation®Portable.
21
Tilgjengelige alternativer (16:9 original kilde)
[Smart]
Forstørrer bildet, mens det originale bildet bevares så mye som mulig.
[Normal]
Viser et 4:3­bilde som har blitt horisontalt strukket til 16:9, i 4:3­format.
[Wide]
Viser et 16:9­bilde i sin originalstørrelse.
[Zoom]
Viser et 16:9­bilde som har blitt konvertert til 4:3 letter box­format, i det riktige sideforholdet.
[Teksting]
Strekker bildet horisontalt, mens teksting passer inn på skjermen.
Tilgjengelige alternativer (PC­timing)
Til toppen | Se på TV
22
Lyd
Trinn
Mens du ser på et program, trykk gjentatte ganger på AUDIO­knappen for å velge ønsket lydsignal.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere AUDIO­knappen og
Tips
Du kan også endre lydmodusen i home­menyen. Trykk på HOME­knappen, velg ønsket alternativ.
[Innstillinger] → [Lyd] → [Flerspråklig lyd] →
Til toppen | Se på TV
23
Se på NVOD/MF­tjeneste
Oversikt
NVOD (Near Video On Demand) og MF (Multi Feed) er standarder for kringkasting av flere programmer på samme tid i én kanal.
NVOD gir flere kopier av programmet på en forskjøvet timeplan, og MF lar deg velge ønsket program fra flere programmer på én kanal.
Trinn
1. Mens du ser på en NVOD/MF­tjeneste, trykk på OPTIONS­knappen.
2. Velg [Ytterligere tjenester] → ønsket program.
Merknader
Denne funksjonen er tilgjengelig når sendere leverer en NVOD/MF­tjeneste.
Til toppen | Se på TV
24
Se på filmer/musikk/bilder
Se på filmer
Høre på musikk
Se på bilder
Til toppen
25
Se på filmer
Oversikt
Du kan se på filmer fra tjenesteleverandører på nettet, tilkoblede USB­enheter eller hjemmenettverket ditt.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Filmer].
2. Velg ønsket underkategori.
3. Velg ønsket miniatyrbilde for å se på filmen.
Til toppen | Se på filmer/musikk/bilder
26
Høre på musikk
Oversikt
Du kan spille av musikkinnhold fra musikktjenesteleverandører på nettet, tilkoblede USB­enheter eller hjemmenettverket ditt.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Musikk].
2. Velg ønsket underkategori.
3. Velg ønsket miniatyrbilde for å spille av musikkinnholdet.
Til toppen | Se på filmer/musikk/bilder
27
Se på bilder
Oversikt
Du kan se på bilder fra tjenesteleverandører på nettet, tilkoblede USB­enheter eller hjemmenettverket ditt.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Album].
2. Velg ønsket underkategori.
3. Velg ønsket miniatyrbilde for å se innholdet.
Til toppen | Se på filmer/musikk/bilder
28
Bruke Internett­tjenester og applikasjoner
Bruke applikasjoner
Surfe websider
Se på Internett­video
Til toppen
29
Bruke applikasjoner
Oversikt
Trykk på SEN/APPS­knappen eller velg [Apper] fra home­menyen for å åpne Apper­kategorien, som fungerer som en gateway til
Internett­innhold. Fra denne skjermen kan du få tilgang til ulike tjenester og programmer. Elementene i Apper­kategorien avhenger av
regionen din / landet ditt, og kan endres når som helst.
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på SEN/APPS­knappen eller velg [Apper] fra home­menyen for å åpne Apper­kategorien.
3. Velg ønsket miniatyrbilde for å kjøre applikasjonen.
Du kan velge [Alle apper] nederst på home­menyen for å vise alle applikasjoner.
Tips
Avhengig av tjenesten, kan registrering være nødvendig før bruk.
Legge en applikasjon til [Mine apper]
Velg ikonet + for å vise alle applikasjoner, velg ønsket applikasjon og velg deretter [Legg til i Mine apper]. Eller velg [Alle apper] nederst i
home­menyen for å se alle applikasjoner, velg så ønsket applikasjon og deretter [Legg til i Mine apper].
Til toppen | Bruke Internett­tjenester og applikasjoner
30
Surfe websider
Oversikt
Når TV­en er koblet til Internett, kan du surfe på websider.
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling. Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Apper].
3. Velg [Alle apper] → [Nettleser].
For å gå tilbake til den sist viste kilden, trykk på HOME­knappen.
For å endre tegnstørrelsen
Trykk på OPTIONS­knappen, velg [Vis] → [Zoom], deretter ønsket alternativ.
Merknader
Hvis TV­en ikke støtter funksjonene som leveres av enkelte Internett­tjenester (f.eks. Adobe Flash­spiller, PDF­viser), kan det hende at
nettinnhold ikke vises riktig, eller at noen funksjoner ikke fungerer riktig. Det kan også hende at TV­en ikke støtter funksjoner som er
utviklet i fremtiden.
Ikke i noe tilfelle skal Sony holdes ansvarlig for eventuell skade som er forårsaket eller forbundet med bruk av nettleseren, feilfunksjon
(inkludert programvare) eller kommunikasjonsfeil.
Til toppen | Bruke Internett­tjenester og applikasjoner
31
Se på Internett­video
Oversikt
Du kan se på Internett­videoinnhold, inkludert filmer og tegneserier, ved å bruke en gateway som leverer et stort utvalg underholdning på
etterspørsel.
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling. Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Apper].
3. Velg [Alle apper] → ønsket tjeneste → ønsket innhold.
For å søke fremover/bakover i videoinnhold
Trykk på knappene på fjernkontrollen som korresponderer med kontrollindikasjonene på skjermen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å markere knappene som
korresponderer med kontrollindikasjonene på skjermen, og deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
For å unngå opphold i i video/lyd
Avhengig av nettverksmiljøet ditt eller datastørrelsen på innholdet, kan opphold i video eller lyd oppstå.
Oppholdet kan unngås ved å midlertidig lagre innholdet på en USB­enhet (ikke inkludert), og du kan ha videoavspilling uten hakking. Denne
funksjonen er tilgjengelig med tjenester som indikeres av ikonet når du velger dem.
Utfør følgende for å bruke denne funksjonen.
Tilkobling av USB­enhet
Koble til en USB­enhet som støtter USB 2.0 eller høyere til TV­ens USB­port.
Registrering av USB­enhet
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Sømløs streaming­innstilling] → [Registrer USB­
enheten].
Legg merke til at en USB­enhet formateres straks den er registrert, og at all lagret data slettes.
For å avregistrere en USB­enhet, velg [Avregistrer USB­enheten].
Når du ser innhold på en tilgjengelig tjeneste, kobler du en registert USB­enhet til TV­ens USB­port. Innholdet lagres midlertidig på USB­
enheten dersom et opphold skulle inntreffe under avspilling.
Denne registrerte USB­enheten vises ikke i listen over enheter som er koblet til TV­en.
For å oppdatere Internett­videoinnholdstjenester
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Oppdater Internett­innhold].
Tips
Informasjon om det uthevede ikonet vises i informasjonslinjen.
Grensesnittet til Internett­innhold avhenger av Internett­innholdsleverandører.
Merknader
Hvis du opplever problemer, må du sjekke at Internett­tilkoblingen er riktig satt opp.
Tjenester blokkerer videoinnhold basert på [Tilgangskontroll]­innstillingen til TV­en. Enkelte tjenesteleverandører støtter ikke denne
funksjonen.
Til toppen | Bruke Internett­tjenester og applikasjoner
32
Se på TV med venner nært og langt unna
Snakk med vennene dine mens du ser på TV
Invitere venner mens du ser på TV
Invitere venner med programguiden
Til toppen
33
Snakk med vennene dine mens du ser på TV
Oversikt
Social Viewing lar deg bruke dine sosiale nettverkstjenester mens du ser på TV. Snakk med venner og sjekk hva andre sier om
programmet fra skjermkommentarer.
(Funksjoner som kan brukes med Social Viewing varierer avhengig av modellen/regionen/landet).
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på SOCIAL VIEW­knappen for å starte Social Viewing.
Social Viewing­skjermen vises. (Bildestørrelsen på programmet du ser på reduseres og området med tvitremeldinger vises.)
3. Trykk på SOCIAL VIEW­knappen igjen for å åpne menyskjermbildet, logg deretter på ønsket sosiale nettverkstjeneste.
Etter at du har logget på, vises kontonavnet ditt ved siden av tjenestenavnet i menyskjermen.
For å stoppe Social Viewing, mens Social Viewing­skjermen vises, trykk på SOCIAL VIEW­knappen for å åpne menyskjermen, trykk
deretter på SOCIAL VIEW­knappen igjen.
Vise programmet på fullskjerm
Trykk på SOCIAL VIEW­knappen for å åpne menyskjermbildet, velg deretter [Oppsett] → [Skjermkontroll:] → [Overlapping].
Vær oppmerksom på at Social Viewing­skjermen kan skjule teksting eller annen informasjon når denne innstillingen er aktivert.
Skrive inn et søkeord
Området for sosial nettverkstjeneste viser tvitremeldinger for programmet du ser på. Du kan også skrive inn et søkeord. Mens Social
Viewing­skjermen vises, trykker du på SOCIAL VIEW­knappen for å åpne menyskjermen, velg [Angi Tvitre­nøkkelord] og skriv inn ønsket
søkeord.
Tips
Du kan bruke Twitter uten å logge på, men du kan bruke ekstrafunksjoner på Twitter og ha mer glede ut av det hvis du logger på.
Merknader
Hvis du ikke har en konto for et sosialt nettverk, kan du lage en med en datamaskin.
3D­bilder kan ikke vises under Social Viewing.
[Skjermformat] endres til [Full] under Social Viewing.
Når du starter Discover­appen under Social Viewing, vises ikke noen kategorier.
En BRAVIA Sync­enhet kan ikke kontrolleres via TV­ens fjernkontroll under Social Viewing. Bruk enhetens egen fjernkontroll til å
kontrollere den.
Til toppen | Se på TV med venner nært og langt unna
34
Invitere venner mens du ser på TV
Oversikt
Mens du ser på et program, kan du uttrykke at du liker det programmet. Du kan også invitere venner til å se på det samme programmet.
Tips
Fra og med mars 2014, er denne funksjonen tilgjengelig i følgende regioner/land.
Tsjekkia / Danmark / Tyskland / Sveits / Østerrike / Storbritannia / Irland / Spania / Frankrike / Italia / Nederland / Belgia / Luxembourg /
Norge / Polen / Russland / Slovakia / Finland / Sverige / New Zealand / Australia / USA / Canada / Brasil
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Mens du ser på TV, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Bra].
3. Følg anvisningene på skjermen for å logge på Facebook­kontoen din.
Tips
Du kan registrere opptil seks Facebook­kontoer med TV­en.
Etter at kontoen din er registrert, kan du velge den fra kontolisten for å logge på.
Invitere venner til å se på det samme programmet
Mens du ser på et program, trykker du på OPTIONS­knappen, deretter velger du [Inviter venner] for å invitere venner til å se på det
samme programmet.
Se historikken
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal] → [Venner] nederst i home­menyen → [Bra] eller [Invitasjon].
Til toppen | Se på TV med venner nært og langt unna
35
Invitere venner med programguiden
Oversikt
Du kan bruke programguiden til å invitere venner til å se på det samme programmet eller uttrykke at du liker visse programmer.
Tips
Fra og med mars 2014, er denne funksjonen tilgjengelig i følgende regioner/land.
Tsjekkia / Danmark / Tyskland / Sveits / Østerrike / Storbritannia / Irland / Spania / Frankrike / Italia / Nederland / Belgia / Luxembourg /
Norge / Polen / Russland / Slovakia / Finland / Sverige / New Zealand / Australia / USA / Canada / Brasil
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal].
3. Velg [Guide].
Detaljert informasjon om TV­programmer vises.
4. Velg ønsket program.
Detaljert informasjon om programmet vises.
5. Velg [Inviter venner].
6. Følg anvisningene på skjermen for å logge på TV­en med Facebook­kontoen din.
Skjermen for valg av en venn vises.
7. Følg instruksjonene på skjermen for å sende invitasjoner.
Tips
Du kan registrere opptil seks kontoer med TV­en.
Etter at kontoen din er registrert, kan du velge den fra kontolisten for å logge på.
Merknader
Guide og søk kan bare starte når [GUIDE­tastens funksjoner] er [Start Guide og søk].
Til toppen | Se på TV med venner nært og langt unna
36
Bruke andre enheter
BD/DVD­spiller
HDMI­tilkobling
Component video­tilkobling
SCART­tilkobling
Kompositt­tilkobling
USB HDD­opptaksenhet
Utføre innledende innstilling
Opptak med ett­trykk
Opptak med tidtaker
Se på innspilt innhold
Slette innspilt innhold
Pause et program som du ser på nå
Digitalt stillbildekamera/videokamera
USB­enhet
PC
Lydanlegg
HDMI­tilkobling
Optisk lydtilkobling
Lydkabel­tilkobling
MHL­enhet (smarttelefon, nettbrett, osv.)
Trådløs subwoofer (ekstrautstyr)
Filformater som kan spilles av (DLNA, USB­enheter, osv.)
Til toppen
37
HDMI­tilkobling
Opprette en tilkobling
En HDMI­tilkobling anbefales for optimal bildekvalitet. Hvis BD­/DVD­spilleren din har en HDMI­kontakt, kobler du den til med en HDMI­
kabel.
* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI­kabel med HDMI­logoen.
Trinn
1. Etter at en tilkobling er opprettet, slå på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
2. Trykk gjentatte ganger på ­knappen for å velge den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen,
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke den tilkoblede BD/DVD­spilleren, og trykker deretter på styreflaten.)
3. Start avspilling på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
Tips
Hvis du kobler til en BRAVIA Sync­kompatibel enhet, kan du enkelt kontrollere den med fjernkontrollen til TV­en.
Til toppen | Bruke andre enheter
38
Component video­tilkobling
Opprette en tilkobling
Hvis BD­/DVD­spilleren har komponentvideokontakter, koble den til TV­en ved hjelp av en komponentvideokabel og en lydkabel.
Trinn
1. Etter at en tilkobling er opprettet, slå på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
2. Trykk gjentatte ganger på ­knappen for å velge den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen,
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke den tilkoblede BD/DVD­spilleren, og trykker deretter på styreflaten.)
3. Start avspilling på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
Til toppen | Bruke andre enheter
39
SCART­tilkobling
Opprette en tilkobling
Hvis BD­/DVD­spilleren din har en SCART­kontakt, kobler du den til med en SCART­kabel.
Trinn
1. Etter at en tilkobling er opprettet, slå på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
2. Trykk gjentatte ganger på ­knappen for å velge den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen,
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke den tilkoblede BD/DVD­spilleren, og trykker deretter på styreflaten.)
3. Start avspilling på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
Tips
Mens du ser på en digital sending, kan du spille inn programmet du ser på med enheten som er koblet til via en SCART­tilkobling. Trykk
på OPTIONS­knappen, velg [SCART REC på], utfør deretter opptaksoperasjonen på den tilkoblede enheten.
Merknader
SCART­tilkobling kan gi samme bildekvalitet som en komposittilkobling avhengig av den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
Til toppen | Bruke andre enheter
40
Kompositt­tilkobling
Opprette en tilkobling
Hvis BD­/DVD­spilleren din har kompositt­kontakter, kobler du den til med en kompositt video­/lydkabel.
Trinn
1. Etter at en tilkobling er opprettet, slå på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
2. Trykk gjentatte ganger på ­knappen for å velge den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen,
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke den tilkoblede BD/DVD­spilleren, og trykker deretter på styreflaten.)
3. Start avspilling på den tilkoblede BD­/DVD­spilleren.
Til toppen | Bruke andre enheter
41
Utføre innledende innstilling
Opprette en tilkobling
Koble den eksterne USB HDD­enheten til TV­en og ha glede av digitale kringkastingsopptak. Hvis TV­en din har to eller flere USB­porter,
kobler du USB HDD­enheten til porten som er merket "HDD REC".
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for opptak] → [HDD­registrering].
3. Følg anvisningene på skjermen for å registrere USB HDD­enheten.
For å avregistrere en USB­enhet
Trykk på HOME­knappen, velg som skal avregistreres.
[Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for opptak] → [HDD­avregistrering] → enheten
Merknader
USB HDD­kapasiteter på over 32 GB støttes.
Tilkobling av en USB HDD­enhet via en USB­hub støttes ikke. Koble enheten direkte til TV­en.
Enhver data som er lagret i USB HDD­enheten slettes når den formateres under registreringen. USB HDD­enheten kan ikke brukes med
en PC straks den er registrert til TV­en. For å gjøre det mulig å bruke USB HDD­enheten på en PC, må du formatere den på PC­en. (Legg
merke til at all data i USB HDD­enheten blir slettet.)
Maksimalt 8 USB HDD­enheter kan registreres.
Kun denne TV­en kan spille av data som ble spilt inn på USB HDD­enheten.
Opptak støttes kun for digital TV­sending. Opptak støttes ikke for datasendinger eller radio.
Krypterte signaler kan ikke spilles inn.
Opptak kan ikke utføres i følgende tilfeller:
­ TV­en kan ikke gjenkjenne den registrerte USB HDD­enheten.
­ Mer enn 1000 programmer er spilt inn på USB HDD­enheten.
­ USB HDD­enheten er full.
USB HDD­opptak kan ikke utføres dersom [SCART REC på] velges.
Automatisk valg av programmet er ikke mulig mens det spilles inn.
Opptak er ikke mulig hvis programmet ikke er godkjent av operatøren.
Når du bruker en Conditional Access Module­modul (CAM), må du unngå å bruke aldersgrensebeskyttelsen, som muligens ikke fungerer
under opptak. Som et alternativ til dette, kan du bruke programblokkering eller TV­ens egen aldersgrense hvis sendingstjenesten støtter
dette.
I Norge kan ikke noen programmer spilles inn på grunn av lovmessige begrensninger.
Dersom TV­en utsettes for slag under USB HDD­opptak, kan støy oppstå på innspilt innhold.
Ikke i noe tilfelle skal Sony være ansvarlig for opptaksfeil eller noen skade eller tap av innspilt innhold som er forårsaket eller tilknyttet TV­
ens feilfunksjon, signalforstyrrelser eller noe annet problem.
Til toppen | Bruke andre enheter
42
Opptak med ett­trykk
Trinn
Mens du ser på programmet som du vil ta opp, trykk på REC­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere REC­knappen og
Opptaket starter og stopper automatisk ved slutten av programmet.
For å stoppe opptaket manuelt, trykk på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og deretter
Til toppen | Bruke andre enheter
43
Opptak med tidtaker
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal].
2. Velg [Guide] → et program som skal spilles inn → [REC­timer].
3. Trykk på ­knappen, konfigurer timerinnstillingen med ­/ ­/ ­/ ­knappene, trykk deretter på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på styreflaten, skyver opp/ned eller til venstre/høyre for å konfigurere
innstillingen av tidsbryteren, deretter trykker du på styreflaten.)
TV­en informerer deg hvis det valgte programmet er et delt program. Du kan ta opp alle deler hvis mellomrommet mellom delene er
mindre enn 3 timer. (Denne funksjonen er tilgjengelig avhengig av region/land.)
4. Velg [Still inn timer].
Hvis det valgte programmet er en del av en serie, kan du gjøre serieopptak ved å velge [Innstill tidsstyrt serie]. (Denne funksjonen er
tilgjengelig avhengig av region/land.)
For å manuelt stille inn timeren ved å spesifisere dato, tid og kanal
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal] → [Opptak] → [Tidsinnst.liste] → [Manuell REC­timer].
Konfigurer timerinnstillingen, velg deretter [Still inn timer].
For å sjekke, tilpasse eller slette timerinnstillinger
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal] → [Opptak] → [Tidsinnst.liste].
Tips
Opptil 32 timerinnstillinger kan gjøres.
Hvis opptaket mislykkes, kan resultatet vises i [Feilmeldingsliste] til [Opptak]­menyen.
Merknader
Timeropptaket kan ikke startes hvis vekselstrømledningen er koblet fra.
Hvis timerinnstillingene overlapper, vil programmet som starter først ha prioritering og opptaket av det andre programmet starter kun når
det første programmet er ferdig.
Til toppen | Bruke andre enheter
44
Se på innspilt innhold
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal].
2. Velg [Opptak] → [Tittelliste] → innholdet.
Til toppen | Bruke andre enheter
45
Slette innspilt innhold
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Kanal].
2. Velg [Opptak] → [Tittelliste] → innholdet.
3. Trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Slett] → [Ett]/[Selektivt]/[Alle].
Tips
Du kan også velge flere innhold og slette dem på én gang.
Til toppen | Bruke andre enheter
46
Pause et program som du ser på nå
Oversikt
Du kan pause programmet som du ser på nå. Denne funksjonen er praktisk når du må ta en pause.
Trinn
1. Mens du ser på et program, trykk på TV PAUSE­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
knappen og deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere TV PAUSE­
TV­en starter opptaket av programmet midlertidig på USB HDD­enheten.
2. Trykk på ­knappen for å fortsette å se på programmet.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og
For å gå tilbake til direktesendt program, trykk på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og deretter
Tips
Programmet settes på pause (tas opp midlertidig) for opptil 8 timer.
Merknader
Midlertidig innspilt innhold slettes fra USB HDD­enheten straks du avslutter pausemodusen ved å trykke på ­knappen eller bytte kanalen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen og deretter
trykker du på styreflaten for å velge.)
Pausemodusen avbrytes hvis timeropptaket starter. Du kan derimot se på det pausede programmet til det punktet hvor timeropptaket
startet.
Til toppen | Bruke andre enheter
47
Digitalt stillbildekamera/videokamera
Opprette en tilkobling
Koble til ditt digitale Sony­stillbildekamera eller ­videokamera med en HDMI­kabel. Bruk en kabel som har en HDMI­minikontakt for digitalt
stillbildekamera­/videokameraenden, og en standard HDMI­kontakt for TV­enden.
* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI­kabel med HDMI­logoen.
Trinn
1. Etter at en tilkobling er opprettet, slå på det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.
2. Trykk gjentatte ganger på ­knappen for å velge det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å markere ­knappen,
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet, og trykker deretter på
styreflaten.)
3. Start avspilling på det tilkoblede digitale stillbildekameraet/videokameraet.
Tips
Hvis du kobler til en BRAVIA Sync­kompatibel enhet, kan du enkelt kontrollere den med fjernkontrollen til TV­en. Sørg for at enheten er
BRAVIA Sync­kompatibel. Enkelte enheter er kanskje ikke kompatible med BRAVIA Sync selv om de har en HDMI­kontakt.
Til toppen | Bruke andre enheter
48
USB­enhet
Opprette en tilkobling
Koble USB­lagringsenheten til for å ha glede av foto­, musikk­ og videofiler lagret på enheten.
Trinn
1. Etter at en tilkobling er gjort, slå på den tilkoblede USB­enheten.
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Medieserver].
3. Velg [USB] → mappen eller filen fra listen.
Hvis du velger en mappe, velger du den ønskede filen.
Avspilling starter.
Kontrollere støttede filformater
Codec List
Tips
Hvis det er en tekstingfil i USB­minnet, kan du se på et program med teksting. I så fall må tekstingfilen være i samme mappe, og med
samme navn, som filmfilen.
(Avhengig av tekstingfilen, kan det hende at teksting ikke vises riktig selv om formatet støttes.)
Merknader
USB­viseren støtter FAT16­, FAT32­, exFAT, NTFS­filsystemer.
Når du kobler et digitalt Sony­stillbildekamera til TV­en med en USB­kabel, må USB­tilkoblingsinnstillinger på kameraet stilles inn til [Auto]­
eller [Lagringsenhet]­modus.
Hvis det digitale stillbildekameraet ikke fungerer med TV­en, kan du prøve følgende:
­ Still inn USB­tilkoblingsinnstillingene på kameraet til [Lagringsenhet].
­ Kopier filene fra kameraet til en USB­flashstasjon, og koble deretter stasjonen til TV­en.
[Ansiktszoom] og [Zoom og klipp] i alternativmenyen til [Klipping] fungerer kanskje ikke for noen bildefiler.
Du kan kun rulle panoramiske JPEG­filer i følgende horisontale/vertikale størrelser. (Hvis JPEG­filen er redigert på en PC, e.l. kan det
hende at rulling ikke er mulig.)
­ For horisontal rulling: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096,
11520/1080
­ For vertikal rulling: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480,
1080/11520
Videofiler er plassert i følgende mappestruktur (hierarkisk posisjon):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
Unngå å miste filene dine ved å sikkerhetskopiere alle mediefiler som er lagret på en USB­enhet. Sony kan ikke påta seg ansvar for tapt
eller skadet data som er lagret på en USB­enhet.
Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.
Til toppen | Bruke andre enheter
49
PC
Opprette en tilkobling
Koble til PC­en din med en HDMI­kabel for å ha glede av musikk, bilder og annet innhold som er lagret på den.
* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI­kabel med HDMI­logoen.
Korresponderende PC­inngangssignal
(Oppløsning, horisontal frekvens / vertikal frekvens)
640 x 480, 31,5 kHz / 60 Hz
800 x 600, 37,9 kHz / 60 Hz
1024 x 768, 48,4 kHz / 60 Hz
1280 x 768, 47,4 kHz / 60 Hz og 47,8 kHz / 60 Hz
1360 x 768, 47,7 kHz / 60 Hz
1280 x 1024, 64,0 kHz / 60 Hz (kun full HD­modell)
1920 x 1080, 67,5 kHz / 60 Hz (kun full HD­modell)*
* 1080p­timing, når brukt med HDMI­inngangen, behandles som en videotiming og ikke PC­timing. Dette vil påvirke [Systeminnstillinger]­
og [Visning]­innstillingene. For å vise PC­innhold, still inn [Scenevalg] til [Grafikk], [Skjermformat] til [Wide] og [Bildestørrelse] til [Full
piksel]. ([Bildestørrelse] kan kun konfigureres når [Automatisk bildestørrelse] er stilt inn til [Av].)
Merknader
Denne TV­en støtter ikke sammenflettede signaler.
For optimal bildekvalitet, anbefales det at du bruker signalene i diagrammet. I plug and play, registreres automatisk signaler med en 60 Hz
vertikal frekvens. (Det kan være nødvendig å starte PC­en på nytt.)
Avhengig av tilkoblingsstatusen, kan bildet være uskarpt eller flekkete. Dersom dette er tilfelle, endrer du PC­ens innstillinger, deretter
velger du et annet inngangssignal i "Korresponderende PC­inngangssignal".
1920 piksel x 1080 linje/60 Hz utmating er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av PC­en. Selv om du velger 1920 piksel x 1080 linje/60 Hz
utmating, kan det faktiske utgangssignalet være forskjellig. Dersom dette er tilfelle, endrer du PC­ens innstillinger, deretter velger du et
annet inngangssignal i "Korresponderende PC­inngangssignal".
Til toppen | Bruke andre enheter
50
HDMI­tilkobling
Opprette en tilkobling
Koble til et lydanlegg (f.eks. hjemmekinoanlegg) med HDMI­utmating til TV­en, ved hjelp av en HDMI­kabel.
* Sørg for at du bruker en autorisert HIGH SPEED HDMI­kabel med HDMI­logoen.
Tips
Når du kobler til et BRAVIA Sync­kompatibelt digitalt lydanlegg med Audio Return Channel­teknologi (ARC), finn HDMI­kontakten med
"ARC"­merket (HDMI IN 1 eller HDMI IN 2, avhengig av modellen/regionen/landet ditt), koble deretter til denne HDMI­kontakten med en
HDMI­kabel. Hvis du derimot kobler til et anlegg som ikke er BRAVIA Sync­kompatibelt eller Audio Return Channel­kompetent, er en
ekstra lydtilkobling via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nødvendig.
Se bruksanvisningen til lydanlegget for detaljer om tilkobling av andre enheter og for oppsett før bruk.
Trinn
1. Etter at du har opprettet en tilkobling, trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Lyd] → [Høyttaler] → [Lydanlegg].
[Innstillinger].
Det tilkoblede lydanlegget slås på automatisk. Volumet kan kontrolleres ved hjelp av TV­ens fjernkontroll.
Tips
Hvis du kobler til en BRAVIA Sync­kompatibel enhet, kan du enkelt kontrollere den med fjernkontrollen til TV­en.
Merknader
Du må konfigurere [Digital lyd ut]­innstillingene i henhold til lydanlegget ditt. Trykk på ­knappen (eller trykk på styreflaten på
fjernkontrollen med styreflate) for å gå til "Stille inn lyd for digital lydutgang" for detaljer.
Hopp til siden
Til toppen | Bruke andre enheter
51
Optisk lydtilkobling
Opprette en tilkobling
Koble til et lydanlegg (f.eks. hjemmekinoanlegg) med digital innmating til TV­en ved hjelp av en optisk lydkabel.
Tips
Se bruksanvisningen til lydanlegget for detaljer om tilkobling av andre enheter og for oppsett før bruk.
Trinn
1. 2. 3. 4. Etter at du har opprettet en tilkobling, trykk på HOME­knappen, velg deretter Velg [Innstillinger].
[Lyd] → [Høyttaler] → [Lydanlegg].
Trykk to ganger på HOME­knappen for å gå tilbake til sist viste kilde.
Slå på det tilkoblede lydanlegget, juster deretter volumet.
Merknader
Du må konfigurere [Digital lyd ut]­innstillingene i henhold til lydanlegget ditt. Trykk på ­knappen (eller trykk på styreflaten på
fjernkontrollen med styreflate) for å gå til "Stille inn lyd for digital lydutgang" for detaljer.
Hopp til siden
Til toppen | Bruke andre enheter
52
Lydkabel­tilkobling
Opprette en tilkobling
Koble et lydanlegg (f.eks. forsterker) til TV­en med en lydkabel.
Tips
Se bruksanvisningen til lydanlegget for detaljer om tilkobling av andre enheter og for oppsettet før bruk.
Trinn
1. 2. 3. 4. Etter at du har opprettet en tilkobling, trykk på HOME­knappen, velg deretter Velg [Innstillinger].
[Lyd] → [Hodetelefon/lyd ut] → [Lyd ut].
Trykk to ganger på HOME­knappen for å gå tilbake til sist viste kilde.
Slå på det tilkoblede lydanlegget, juster deretter volumet.
Tips
Når du bruker et eksternt lydanlegg, kan lyden ut fra TV­en kontrolleres med TV­ens fjernkontroll hvis [Lyd ut] er stilt inn til [Variabel].
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Lyd] → [Lyd ut] → [Variabel].
Når du kobler til en basshøyttaler, trykker du på HOME­knappen, deretter velger du → [Subwoofer].
[Innstillinger] → [Lyd] → [Hodetelefon/lyd ut]
Til toppen | Bruke andre enheter
53
MHL­enhet (smarttelefon, nettbrett, osv.)
Opprette en tilkobling
Koble til MHL­enheten din (f.eks. smarttelefon, nettbrett) med MHL­utmating til TV­ens HDMI IN 1­/MHL­port, ved hjelp av en MHL­kabel.
* Sørg for at du bruker en autorisert MHL 2­kabel med MHL­logoen.
Trinn
1. Etter at du har opprettet en tilkobling, trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [HDMI 1/MHL].
[Innganger].
Bytte til MHL­inngangen automatisk
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [Automatisk endring
av inngang (MHL)] → [På]. (Avhengig av MHL­enheten, kan det hende at inngangen ikke byttes.) Dersom TV­en er i standby­modus,
byttes den ikke automatisk.
Lade en MHL­enhet
Når TV­en er på, kan en MHL­enhet lades fra TV­en med en MHL­kabel.
Tips
Når TV­en er i standby­modus, hvis [MHL lades under hvilemodus] er stilt inn til [På], kan en MHL­enhet også lades fra TV­en, ved hjelp
av en MHL­kabel.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [AV­innganger] → [MHL lades under hvilemodus] → [På].
Til toppen | Bruke andre enheter
54
Trådløs subwoofer (ekstrautstyr)
Oversikt
Du kan bruke den ekstra trådløse subwooferen SWF­BR100 til å utvide bassresponsen for TV­ens lyd.
Koble den trådløse transceiveren som fulgte med den trådløse subwooferen SWF­BR100 for å bruke den trådløse subwooferen.
Opprette en tilkobling
1. Koble lydkabelen (inkludert) til den trådløse transceiveren.
2. Koble den andre enden av lydkabelen til AUDIO OUT/ ­kontakten på TV­en.
) på TV­en.
3. Koble den trådløse transceiveren til USB­porten (
[Hodetelefon/lyd ut] er automatisk stilt inn til [Subwoofer].
4. Plasser den trådløse subwooferen og koble den til nettstrøm.
Det anbefales at den trådløse subwooferen plasseres så nær TV­en som mulig.
Tips
Når den trådløse transceiveren er koblet fra, gjenopprettes [Hodetelefon/lyd ut] automatisk til dens originale innstilling.
For detaljer om hvordan du konfigurerer den trådløse subwooferen, henvis til bruksanvisningen som fulgte med den trådløse
subwooferen.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Lyd] → [Trådløs subwoofer].
[Innstillinger].
Tilgjengelige alternativer
Anbefalte verdier for TV­en er allerede stilt inn.
[Subwoofernivå]
Justerer lydnivået til den trådløse subwooferen.
[Grensefrekvens]
Justerer avkuttingsfrekvensen til den trådløse subwooferen. Alle frekvenser under avkuttingsfrekvensen mates ut til den trådløse
subwooferen i stedet for TV­høyttalerne.
[Fase]
Stiller inn fasepolariteten. Velg innstillingen basert på preferansen din. [Strøm]
Stiller inn strømkontrollmetoden til den trådløse subwooferen. Når du ikke bruker den trådløse subwooferen, velger du [Av]. Du kan også stille inn dette alternativet med valgmenyen.
[Tilbakestill]
Nullstiller de valgte innstillingene for den trådløse subwooferen til deres innledende verdier.
Til toppen | Bruke andre enheter
55
Filformater som kan spilles av (DLNA, USB­enheter, osv.)
Undersøke hvilke filformater som støttes
Codec List
Til toppen | Bruke andre enheter
56
Bruke BRAVIA Sync­enheter
Stille inn BRAVIA Sync
Bruke Sync Menu
Angi knapper for kontr. av HDMI/MHL­enhet
Vise BRAVIA Sync­enhetslisten
Til toppen
57
Stille inn BRAVIA Sync
Oversikt
Hvis en BRAVIA Sync­kompatibel enhet (f.eks. BD­spiller, AV­forsterker) er koblet til med en HDMI­kabel, eller en BRAVIA Sync­
kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon, nettbrett) er koblet til med en MHL­kabel, lar denne TV­en deg kontrollere enheten med TV­ens
fjernkontroll.
Trinn
1. Slå på den tilkoblede enheten.
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
3. Velg [AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [BRAVIA Sync­kontroll] → [På].
4. Aktiver BRAVIA Sync på den tilkoblede enheten.
Når en spesifikk Sony BRAVIA Sync­kompatibel enhet er koblet til og slått på, og [BRAVIA Sync­kontroll] er stilt inn til [På], aktiveres
BRAVIA Sync automatisk på enheten.
For detaljer, henvis til brukerveiledningen til den tilkoblede enheten.
For å ikke slå av den tilkoblede enheten automatisk når TV­en slås av
Trykk på HOME­knappen, velg deretter av] → [Av].
[Innstillinger] → [AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [Enheter automatisk
For ikke å slå på TV­en automatisk når den tilkoblede enheten slås på
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Av].
[Innstillinger] → [AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [TV på automatisk] →
For å bytte TV­inngangen til den korresponderende enheten som er koblet til med en MHL­kabel
Trykk på HOME­knappen, velg deretter av inngang (MHL)] → [På].
[Innstillinger] → [AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [Automatisk endring
Tilgjengelige BRAVIA Sync­operasjoner
BD/DVD­spiller
Slår automatisk på den BRAVIA Sync­kompatible enheten og skifter inngangen til den enheten når du velger den fra home­menyen eller
Sync Menu.
Slår automatisk på TV­en og skifter inngangen til den tilkoblede enheten når enheten starter avspillingen.
Slår automatisk av den tilkoblede enheten når du slår av TV­en.
Kontrollerer menyoperasjon ( ­/ ­/ ­/ ­knapper), avspilling (f.eks. fjernkontroll.
­knapp) og kanalvalg av den tilkoblede enheten gjennom TV­ens
AV­forsterker
Slår den tilkoblede AV­forsterkeren automatisk på og skifter lydutgangen fra TV­høyttaleren til lydsystemet når du slår på TV­en. Denne
funksjonen er kun tilgjengelig hvis du tidligere har brukt AV­forsterkeren til å sende ut TV­ens lyd.
Skifter automatisk lydutgangen til AV­forsterkeren ved å slå på AV­forsterkeren når TV­en slås på.
Slår automatisk av den tilkoblede AV­forsterkeren når du slår av TV­en.
Justerer volumet (knappene +/–) og demper lyden ( ) til den tilkoblede AV­forsterkeren via TV­ens fjernkontroll.
Videokamera
Slår TV­en automatisk på og skifter utgangen til det tilkoblede videokameraet når det tilkoblede videokameraet er slått på.
Slår automatisk av det tilkoblede videokameraet når du slår av TV­en.
Kontrollerer menyoperasjon ( ­/ ­/ ­/ ­knapper), avspilling (f.eks. TV­ens fjernkontroll.
­knapp) og kanalvalg på det tilkoblede videokameraet gjennom
Merknader
"BRAVIA Sync­kontroll" (BRAVIA Sync) er bare tilgjengelig for en tilkoblet BRAVIA Sync­kompatibel enhet som har BRAVIA Sync­logoen.
Til toppen | Bruke BRAVIA Sync­enheter
58
Bruke Sync Menu
Trinn
1. Trykk på SYNC MENU­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
knappen og deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere SYNC MENU­
2. Velg ønsket element i Sync Menu.
For å avslutte Sync Menu, trykk på SYNC MENU­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
og deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere SYNC MENU­knappen
Tips
Hvis du trykker på SYNC MENU­knappen, vises tilbudsskjermen i følgende tilfeller.
­ En HDMI­ eller MHL­enhet er ikke koblet til.
­ [BRAVIA Sync­kontroll] er stilt inn til [Av].
Tilgjengelige elementer
[Enhetsvalg]
Aktiverer valg av en BRAVIA Sync­kompatibel enhet som kan kontrolleres med TV­ens fjernkontroll.
[Enhetskontroll]
Viser menyen, alternativer og tittellisten til den tilkoblede enheten, eller slår av enheten.
[Bruk TV­høyttalerne som lydutgang]/[Bruk lydanlegget som lydutgang]
Skifter høyttalerutgangen mellom TV­en og den tilkoblede lydenheten.
[TV­kontroll]
Viser menyen og alternativene til TV­en, eller viser/skjuler visningselementene på TV­skjermen.
[Gå tilbake til TV]
Går tilbake til TV­kanaler.
[TV­kontroll med TV­fjernkontrollen]/[Enhetskontroll med TV­fjernkontr.]
Bytter enheten som skal kontrolleres av TV­ens fjernkontroll, mellom TV­en og den tilkoblede enheten.
Tips
Enhver BRAVIA Sync­kompatibel enhet (utenom lydanlegg) er oppført som en ny inngangskilde under [Innganger] i home­menyen.
Til toppen | Bruke BRAVIA Sync­enheter
59
Angi knapper for kontr. av HDMI/MHL­enhet
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Innstillinger].
[AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [Enhetskontrolltaster] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Ingen]
Deaktiverer kontrollen med TV­ens fjernkontroll.
[Normal]
Aktiverer grunnleggende operasjoner, slik som navigasjonsknapper (opp, ned, venstre eller høyre, osv.).
[Innstillingstaster]
Aktiverer grunnleggende operasjoner og betjening av kanalrelaterte knapper, slik som knappene PROG +/– eller 0 ­ 9, osv.
Nyttig når du kontrollerer en mottaker eller dekoder, osv. via fjernkontrollen.
[Menytaster]
Aktiverer grunnleggende operasjoner og betjening av HOME­/OPTIONS­knappene.
Nyttig når du kontrollerer menyer på BD­spiller, osv. via fjernkontrollen.
[Innstilling­ og menytaster]
Aktiverer grunnleggende operasjoner og operasjon av HOME­/OPTIONS­knappene og kanalrelaterte knapper.
Til toppen | Bruke BRAVIA Sync­enheter
60
Vise BRAVIA Sync­enhetslisten
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Innstillinger].
[AV­innganger] → [Innstillinger for BRAVIA Sync] → [Enhetsliste for BRAVIA Sync].
Til toppen | Bruke BRAVIA Sync­enheter
61
Nyttige funksjoner
Automatisk justering av bilde/lyd
Velge en bilde­ og lydinnstilling som passer for innholdet
Automatisk justere bildelysstyrke i henhold til belysningen i rommet
Legge til favorittapplikasjoner
Bruke søkefunksjonen
Informasjonssøk i gjeldende visning
Søk med søkeord
Spare strømforbruk
Spare strøm med bildelysstyrke
Slår av TV­en ved å overvåke inaktiv tid
Bruke klokke/tidtakere
Stille inn nåværende tid manuelt
Stille inn tidtaker for påslåing
Stille inn tidtaker for hvile
Til toppen
62
Velge en bilde­ og lydinnstilling som passer for innholdet
Oversikt
Du kan velge en forhåndsinnstilt bilde­ og lydinnstilling (f.eks. [Auto], [Kino], [Sport]) som passer innholdet.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Scenevalg] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Auto]
Velger automatisk scenen utifra visningsinnhold.
[Auto (24p synk.)]
Velger "Kino" automatisk for innhold med signal på 24 Hz. Reagerer som "Auto" for alle andre signaler.
[Generell]
Slå av Scenevalg for generelt innhold.
[Kino]
Optimalt bilde og lyd for å se på film.
[Sport]
Optimalt bilde og lyd for å se på sport.
[Musikk]
Optimal lyd for å lytte til musikk.
[Animasjon]
Optimalt bilde for å se på animasjon.
[Foto]
Optimalt bilde for visning av fotoer. Denne innstillingen gjelder bare formatene 1080i/p (50/60 Hz) og 480/576p. (1080i/p (50Hz) og 576p
er tilgjengelig avhengig av regionen din / landet ditt.)
[Spill]
Optimalt bilde og lyd for å spille videospill.
[Grafikk]
Optimalt bilde for å se på tabeller og tegn.
Til toppen | Nyttige funksjoner
63
Automatisk justere bildelysstyrke i henhold til belysningen i rommet
Oversikt
Bildelysstyrken kan automatisk justeres i henhold til belysningen i rommet. Du kan spare strømforbruket med en optimert bildelysstyrke.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Øko] → [Lyssensor] → [På].
Til toppen | Nyttige funksjoner
64
Legge til favorittapplikasjoner
Trinn
1. Vis en applikasjon som skal legges til [Mine apper].
Trykk på HOME­knappen, velg deretter → [Apper] [Alle apper] → ønsket applikasjon.
2. Trykk på ­knappen, velg deretter [Legg til i Mine apper].
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
For tilgang til elementer som er lagt til [Mine apper]
Trykk på HOME­knappen, velg [Apper], deretter ønsket element.
For å fjerne et element fra [Mine apper]
For å vise elementet du vil slette, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Fjern fra Mine apper].
Sortere listen over applikasjoner
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Apper].
Uthev ønsket element, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Flytt brukerprogram]. De valgte applikasjonene flytter til ønskede
posisjoner ved å bruke ­/ ­/ ­/ ­knappene på skjermen for sortering av applikasjoner. Trykk på ­knappen for å bruke endringen.
(Skyv til venstre/høyre/opp/ned for å gå til ønskede posisjoner når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykk deretter på styreflaten.)
Til toppen | Nyttige funksjoner
65
Informasjonssøk i gjeldende visning
Oversikt
Denne funksjonen søker etter informasjon om TV­programmet du ser på, eller gjeldende avspilt musikktittel/artistnavn på TV­en, basert på
en Internett­database. Musikk som spilles av på en enhet koblet til TV­en, kan også søkes etter.
Du kan også søke etter beslektet informasjon fra søkeresultatene.
Tips
Fra og med mars 2014, er denne funksjonen tilgjengelig i følgende regioner/land.
Tsjekkia / Danmark / Tyskland / Sveits / Østerrike / Storbritannia / Irland / Spania / Frankrike / Italia / Nederland / Belgia / Luxembourg /
Norge / Polen / Russland / Slovakia / Finland / Sverige / New Zealand / Australia / USA / Canada / Brasil
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Mens et TV­program, en video eller musikk spiller av, trykk på RELATED SEARCH­knappen.
3. Når du ser på et TV­program, vil informasjon knyttet til programmet vises. Gå til trinn 4.
For annet innhold enn TV­programmer, vil for eksempel informasjon knyttet til musikken under avspilling vises. Gå til trinn 3.
4. Etter at en melding vises i nedre høyre hjørne av skjermen som viser at søket er fullført, trykker du på ­knappen.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
5. Detaljert informasjon om gjeldende avspilt program eller musikk vil vises.
Hvis du vil vise tilknyttet detaljert informasjon, bytter du kategorier ved hjelp av knappene / .
(Skyv til venstre/høyre for å bytte kategoriene når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Slik bruker du søkeresultatet
Du kan bruke ulike operasjoner (f.eks. [Avspilling] og [Søk]). De tilgjengelige operasjonene avhenger av forholdene.
Merknader
Informasjon kan kanskje ikke hentes inn avhengig av hva du ser på.
Når du ser på TV via en ekstern inngang, kan du ikke søke etter informasjon om TV­programmer.
For kunder i USA eller Canada: Når du ser på TV med et kabelsignal, kan du ikke søke etter informasjon om TV­programmer.
Til toppen | Nyttige funksjoner
66
Søk med søkeord
Oversikt
Du kan søke etter informasjon om TV­programmer, musikk og videoer ved å taste inn et nøkkelord (sportittel, albumnavn, videotittel,
osv.). Du kan også søke etter og spille av Internett­video. Søkemålet kan avvike avhengig av region/land.
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Søk].
3. Velg tekstinntastingsområdet, skriv inn et nøkkelord, velg deretter [Enter].
Du kan også velge nøkkelord som har blitt søkt tidligere.
Søkeresultatet vil kategoriseres etter typen innhold, og deretter vises. Velg en kategori for å vise søkeresultatene for den kategorien.
4. Velg et søkeresultat.
For å gå tilbake til den sist viste kilden, trykk et par ganger på RETURN­knappen.
Til toppen | Nyttige funksjoner
67
Spare strøm med bildelysstyrke
Oversikt
Du kan redusere strømforbruket ved å endre bildelysstyrken.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Øko] → [Strømsparing] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Bilde av]
Maksimal strømsparing. Bildet slås av; lyden forblir på.
[Høy]
Høy strømsparing. Bildet mørkner.
[Lav]
Lav strømsparing. Bildet mørkner noe.
[Av]
Ingen strømsparing.
Tips
Hvis strømmen er slått av mens [Bilde av] er stilt inn, stilles [Strømsparing] inn til [Av] når strømmen slås på neste gang.
Til toppen | Nyttige funksjoner
68
Slår av TV­en ved å overvåke inaktiv tid
Oversikt
Du kan stille inn TV­en til å slå av automatisk etter at den har stått ubrukt i en forhåndsinnstilt tidsperiode.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Øko] → [Tidsavbrudd for standby] → perioden.
Når den innstilte tiden er inne, slås strømmen automatisk av. Hvis [Av] er valgt, slås ikke strømmen av.
Til toppen | Nyttige funksjoner
69
Stille inn nåværende tid manuelt
Oversikt
Nåværende tid stilles automatisk inn hvis TV­en mottar tiden fra et digitalt kringkastingssignal. Hvis TV­en ikke kan motta et digitalt
kringkastingssignal, må du stille inn nåværende tid manuelt.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Klokke/Timer] → [Klokkeinnstilling].
3. Trykk på ­knappen i [Dato], still deretter inn datoen → velg [Klokkeslett] → still inn klokkeslettet.
(Trykk på styreflaten i [Dato] når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
For å stille inn tidssonen du befinner deg i
Trykk på HOME­knappen, velg [Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Klokke/Timer] → [Tidssone] → ønsket alternativ.
(Denne innstillingen er tilgjengelig avhengig av region/land.)
For å bytte automatisk mellom sommer­ og vintertid i forhold til kalenderen
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Klokke/Timer] → [Automatisk sommertid] → [På].
(Denne innstillingen er tilgjengelig avhengig av region/land.)
Til toppen | Nyttige funksjoner
70
Stille inn tidtaker for påslåing
Oversikt
Du kan stille inn TV­en til å slå på fra standby­modus til en valgt tid.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Klokke/Timer] → [På­timer].
3. Trykk på ­knappen i [På­timer], velg deretter [På] → innstillingselementet → still inn elementet.
(Trykk på styreflaten i [På­timer] når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Til toppen | Nyttige funksjoner
71
Stille inn tidtaker for hvile
Oversikt
Du kan stille inn TV­en til å slå av etter en forhåndsinnstilt periode.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Klokke/Timer] → [Innsovningstid] → ønsket alternativ.
Merknader
Når du slår av TV­en og slår den på igjen, nullstilles [Innsovningstid] til [Av].
Til toppen | Nyttige funksjoner
72
Koble til Internett
Trådløs tilkobling (innebygd trådløs LAN)
Kablet tilkobling (med en LAN­kabel)
Stille inn IPv6
Til toppen
73
Trådløs tilkobling (innebygd trådløs LAN)
Opprette en tilkobling
Den innebygde trådløse LAN­enheten lar deg få tilgang til Internett og glede deg over et nettverk uten kabler.
Trinn
1. Sett opp din trådløse ruter (eller tilgangspunkt).
For detaljer, henvis til bruksanvisningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet), eller kontakt personen som satte opp nettverket
(nettverksadministrator).
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
3. Velg [Nettverk] → [Nettverksoppsett] → [Sett opp nettverksforbindelsen] → [Enkel].
4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.
5. Etter fullføring av oppsettet, velger du [Oppdater Internett­innhold].
For å slå av det innebygde trådløse LAN
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Innebygd Wi­Fi] → [Av].
Tips
For direkteavspilling av video uten hakking:
­ Endre innstillingen på din trådløse ruter (eller tilgangspunkt) til 802.11n hvis mulig. For detaljer om hvordan du endrer innstillingen,
henvis til bruksanvisningen til den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet), eller kontakt personen som satte opp nettverket
(nettverksadministrator).
­ Hvis tiltakene over ikke forbedrer noe, kan du prøve å endre innstillingen på den trådløse ruteren (eller tilgangspunktet) til 5 GHz, som
kan forbedre kvaliteten på direkteavspillingen av video.
­ 5 GHz­båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz­båndet ikke støttes, kan TV­en bare koblet til en
trådløs ruter (tilgangspunkt) ved hjelp av 2,4 GHz­båndet.
For å bruke WEP­sikkerhet med en trådløs ruter (eller tilgangspunkt), velger du [Ekspert] → [Wi­Fi­oppsett] → [Skann].
For å bruke WPS PIN­metoden, velger du [Ekspert] → [Wi­Fi­oppsett] → [WPS (PIN)].
Merknader
Innstillingselementene (f.eks. IP­adresse, nettverksmaske, DHCP) kan variere avhengig av Internett­tjenesteleverandøren eller ruteren.
For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett­tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Eller kontakt personen
som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
Til toppen | Koble til Internett
74
Kablet tilkobling (med en LAN­kabel)
Opprette en tilkobling
En kablet LAN­tilkobling lar deg få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt. Koble en LAN­kabel til TV­en.
Trinn
1. Sett opp LAN­ruteren.
For detaljer, henvis til bruksanvisningen til LAN­ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
3. Velg [Nettverk] → [Nettverksoppsett] → [Sett opp nettverksforbindelsen] → [Enkel].
4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.
5. Etter fullføring av oppsettet, velger du [Oppdater Internett­innhold].
Merknader
Innstillingselementene (f.eks. IP­adresse, nettverksmaske, DHCP) kan variere avhengig av Internett­tjenesteleverandøren eller ruteren.
For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett­tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Eller kontakt personen
som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
Til toppen | Koble til Internett
75
Stille inn IPv6
Opprette en tilkobling
Dersom leverandørens tjeneste er kompatibel med IPv6, kan du koble denne TV­en til Internett via IPv6.
Eksempel på trådløs tilkobling:
Trinn
1. Koble til en bredbåndstilkobling.
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Trådløs tilkobling" eller "Kablet tilkobling" i
"Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Trådløs tilkobling" eller
"Kablet tilkobling" i "Koble til Internett" for detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
3. Velg [Nettverk] → [Oppsett av IPv6] → [Installer IPv6­tilkobling].
4. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Merknader
Hvis nettverksmiljøet ditt ikke støtter IPv6, slår du av IPv6 på TV­en.
Til toppen | Koble til Internett
76
Bruke hjemmenettverk
Spille av innhold på en PC
Innstillinger for hjemmenettverk
Aktivere Renderer­funksjonen
Tillate/blokkere tilgang fra fjernkontroll
Gjøre avanserte Renderer­innstillinger
Velge servere som skal vises
Sjekke servertilkobling
Koble til via Wi­Fi Direct (uten en trådløs ruter)
Spille av innhold med Renderer­funksjon
Bruke smarttlf/nettbrett som fjernkontr.
Vise smarttelefonens skjerm på TV­en (Skjermspeiling)
Dele bilder
Til toppen
77
Spille av innhold på en PC
Oversikt
Du kan spille av foto­/musikk­/videofiler lagret på en server (f.eks. PC) som er koblet til samme hjemmenettverk som TV­en er koblet til.
Trinn
1. Koble TV­en til hjemmenettverket ditt, etter trinnene i "Koble til Internett".
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Apper].
3. Velg [Alle apper] → [Mediespiller] → [Foto], [Musikk] eller [Video] → serveren som inneholder filen som skal spilles av → mappen eller
filen fra listen.
Hvis du velger en mappe, velger du den ønskede filen.
Avspilling starter.
Kontrollere støttede filformater
Codec List
Merknader
Serveren må være DLNA­sertifisert (f.eks. VAIO).
Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.
Du kan kun rulle panoramiske JPEG­filer i følgende horisontale/vertikale størrelser. (Hvis JPEG­filen er redigert på en PC, e.l. kan det
hende at rulling ikke er mulig.)
­ For horisontal rulling: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096,
11520/1080
­ For vertikal rulling: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480,
1080/11520
[Ansiktszoom] og [Zoom og klipp] i alternativmenyen til [Klipping] fungerer kanskje ikke for noen bildefiler.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
78
Aktivere Renderer­funksjonen
Oversikt
Ved å aktivere Renderer­funksjonen, kan du spille av foto­/musikk­/videofiler i en kontroller (f.eks. digitalt stillbildekamera) på TV­skjermen
ved å betjene enheten direkte. En mobil enhet (f.eks. smarttelefon) kan også fungere som TV­ens fjernkontroll over hjemmenettverket.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Ekstern enhet / renderer] → [Ekstern enhet / renderer] → [På].
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
79
Tillate/blokkere tilgang fra fjernkontroll
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Ekstern enhet / renderer] → [Renderer­tilgangskontroll] → kontrolleren for
endring av innstillingen for tilgangsrettighet → [På] eller [Av].
Velg [På] for å tillate tilgang fra kontrolleren. Velg [Av] for å blokkere tilgang fra kontrolleren.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
80
Gjøre avanserte Renderer­innstillinger
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Ekstern enhet / renderer] → [Renderer­innstilling] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Automatisk tilgangsrettighet]
Tillater tilgang til TV­en automatisk når en kontroller får tilgang til TV­en for første gang.
[Smart valg]
Svarer på infrarøde signaler sendt fra kontrollere.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
81
Velge servere som skal vises
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Innstillinger for visning av server] → serveren som skal vises eller ikke vises
→ [Ja] eller [Nei].
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
82
Sjekke servertilkobling
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Serverdiagnostikk].
3. Følg instruksjonene på skjermen for å utføre diagnostikken.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
83
Koble til via Wi­Fi Direct (uten en trådløs ruter)
Oversikt
TV­en kan kobles direkte til en Wi­Fi/Wi­Fi Direct­kompatibel enhet (f.eks. smarttelefon, PC) som også støtter "DLNA Push controller"­
funksjonen. Innhold som fotoer/musikk/videoer på enheten kan spilles av på TV­en. Ingen trådløs ruter (eller tilgangspunkt) er nødvendig
for å bruke denne funksjonen.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Nettverk] → [Wi­Fi Direct] → [På].
3. Velg [Innstillinger for Wi­Fi Direct].
4. Velg TV­navnet som vises på TV­skjermen med Wi­Fi Direct­enheten.
Hvis enheten ikke støtter Wi­Fi Direct, trykker du på OPTIONS­knappen, deretter velger du [Manuell].
5. Betjen Wi­Fi Direct/Wi­Fi­enheten for å koble til med TV­en.
6. Send innholdet fra Wi­Fi Direct/Wi­Fi enheten til TV­en.
For detaljer, henvis til brukerveiledningen til enheten.
Hvis tilkoblingen ikke er vellykket
Når standby­skjermen for Wi­Fi Direct­innstillingene vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Manuell].
Velg [WPS (trykknapp)] dersom enheten støtter WPS. Ellers velger du [Andre metoder] og følger anvisningene på skjermen for å fullføre
oppsettet.
For å koble til en annen enhet
Følg trinnene over for å koble til enheter. Opptil 10 enheter kan kobles til på samme tid. For å koble til en annen enhet når 10 enheter
allerede er koblet til, kobler du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til enheten.
For å endre navnet på TV­en som vises på den tilkoblede enheten
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Enhetsnavn].
For å vise tilkoblede enheter / avregistrere enheter
Når standby­skjermen for Wi­Fi Direct­innstillingene vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Vis enhetsliste / slett].
For å avregistrere en enhet, velg enheten i listen som skal slettes, trykk deretter på ­knappen (eller trykk på styreflaten på fjernkontrollen
med styreflate). Velg deretter [Ja] i bekreftelsen.
For å avregistrere alle enheter, trykk på OPTIONS­knappen i listen, velg [Slett alle], deretter [Ja] i bekreftelsen.
Ikoner til venstre for listen viser følgende.
(kryssikon): Tilkoblede enheter
(skjermikon): Skjermspeiling­kompatible enheter
For å vise en dialog når du prøver å koble en enhet til med TV­en
Aktivering av denne funksjonen kan forhindre at en utilsiktet enhet kobles til.
Når standby­skjermen for Wi­Fi Direct­innstillingene vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Registreringsvarsling].
Legg merke til at straks du avslår en registreringsforespørsel fra en enhet, kan du ikke koble til enheten med mindre du sletter den fra
enhetslisten.
For å koble til den avslåtte enheten, trykk på OPTIONS­knappen, velg [Vis enhetsliste / slett], slett deretter den avslåtte enheten. Opprett
deretter en ny tilkobling med enheten.
Endre båndinnstillingen (for eksperter)
Når TV­en din ikke er koblet til en ruter over trådløs, kan du velge det trådløse båndet for Wi­Fi Direct­funksjonen. Når standby­skjermen
for Wi­Fi Direct­innstillingen vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Båndinnstilling].
[Auto]: Vanligvis bruker du dette alternativet. Det velger automatisk et passende bånd for Wi­Fi Direct­funksjonen.
[Auto (2.4GHz­bånd)]: Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som bare støtter 2,4 GHz. Dette alternativet kan støtte flere
enheter enn andre alternativer.
[Auto (5GHz­bånd)]: Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som støtter 5 GHz. Dette alternativet kan forbedre kvaliteten på
direkteavspilling av video.
Legg merke til at når du velger dette alternativet, kan ikke TV­en koble til med enheter som bare støtter 2,4 GHz.
[Velg kanal]: Bruk dette alternativet for å velge en bestemt trådløs kanal.
84
Tips
For informasjon om enhetens støttede trådløse bånd, kan du se bruksanvisningen til enheten.
5 GHz­båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz­båndet ikke støttes, kan du bare bruke [Auto] og
[Velg kanal].
Merknader
Hvis TV­en er koblet til med en trådløs ruter (eller et tilgangspunkt) på 5 GHz:
­ 5 GHz­tilkoblingen kobles fra når [Wi­Fi Direct] er stilt inn til [På]. Mens tilkoblingen er koblet fra, stoppes kommunikasjon via Internett
(som et innkommende anrop*).
* Innkommende anrop er tilgjengelig avhengig av TV­modellen din.
­ Tilkoblingen gjenopptas når [Wi­Fi Direct] er stilt inn til [Av].
5 GHz­båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz­båndet ikke støttes, kan TV­en bare koblet til en
trådløs ruter (tilgangspunkt) ved hjelp av 2,4 GHz­båndet.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
85
Spille av innhold med Renderer­funksjon
Oversikt
Du kan spille av foto­/musikk­/videofiler i en kontroller (f.eks. digitalt stillbildekamera) på TV­skjermen ved å betjene kontrolleren direkte.
Kontrolleren bør også være Renderer­kompatibel.
Trinn
1. Koble TV­en til hjemmenettverket ditt, etter trinnene i "Koble til Internett".
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Betjen kontrolleren for å starte avspilling av innholdet på TV­skjermen.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
86
Bruke smarttlf/nettbrett som fjernkontr.
Oversikt
Du kan kontrollere TV/en fra berøringspanelet på en mobil enhet (som en smarttelefon eller et nettbrett) med "TV SideView"­applikasjonen
installert. For å bruke den mobile enheten din som en fjernkontroll til TV­en, registrerer du den til TV­en som en ekstern enhet. (Registrering
er kun nødvendig første gang.)
Tilgjengelige operasjoner ved hjelp av den mobile enheten med "TV SideView"­applikasjonen installert
Slå på og kontrollere TV­en som en fjernkontroll
Taste inn tekst med den mobile enhetens tastatur
For omfattende informasjon om "TV SideView"­applikasjonen, kan du se følgende webside:
http://info.tvsideview.sony.net
For detaljer om hvordan du bruker "TV SideView"­applikasjonen, kan du henvise til hjelpefilen i applikasjonen.
Tips
Du kan søke etter og laste ned "TV SideView"­applikasjonen fra:
­ Google Play (for Android­operativsystemet)
­ App Store (for iOS)
Trinn
1. Koble TV­en til hjemmenettverket ditt, etter trinnene i "Koble til Internett".
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Koble til Internett" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Koble til Internett" for
detaljer.)
2. Koble den mobile enheten til hjemmenettverket som TV­en er koblet til.
3. Start "TV SideView"­programmet på den mobile enheten, og søk deretter etter TV­en i hjemmenettverket eller på de tilgjengelige Wi­Fi
Direct­enhetene.
Listen med registrerte enheter vises på den mobile enheten.
4. Velg TV­en fra listen over registrerte enheter, og utfør deretter ønsket operasjon på enheten.
Felles registrering (trinnene over) kreves kun første gang.
Tips
Du kan også koble "TV SideView"­applikasjonen til TV­en med Wi­Fi Direct. Slå på Wi­Fi Direct­funksjonen til TV­en ved å velge [Innstillinger] → [Nettverk] → [Wi­Fi Direct] → [På], naviger deretter til [Innstillinger for Wi­Fi Direct]­siden til TV­en ved å velge [Innstillinger] → [Nettverk] → [Innstillinger for Wi­Fi Direct].
Slå på TV­en fra "TV SideView" på den mobile enheten din
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Fjernstart] → [På].
Strømforbruket i hvilemodus øker dersom [På] er satt.
Merknader
Sørg for at [Ekstern enhet / renderer] er stilt inn til [På]. For å bekrefte innstillingen, trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Ekstern enhet / renderer] → [Ekstern enhet / renderer].
Navnet og de tilgjengelige funksjonene for "TV SideView" er gjenstand for endring.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
87
Vise smarttelefonens skjerm på TV­en (Skjermspeiling)
Oversikt
Du kan se skjermen til en mobil enhet (som en smarttelefon eller et nettbrett) på TV­en slik at du kan se på bilder, videoer eller websider.
"Skjermspeiling" er en funksjon for å vise skjermen til en Skjermspeiling­kompatibel enhet (som en smarttelefon eller en PC) på TV­en
med Miracast­teknologi. En trådløs ruter (tilgangspunkt) er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen.
Trinn
1. Trykk på ­knappen, velg deretter [Skjermspeiling].
), skyver på styreflaten for å markere (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
trykker på styreflaten, skyver på styreflaten for å merke [Skjermspeiling] og trykker deretter på styreflaten.)
­knappen,
2. Betjen smarttelefonen for å koble til med TV­en.
Når smarttelefonen er koblet til med TV­en, vises skjermbildet på smarttelefonen også på TV­en.
For detaljer, henvis til brukerveiledningen til smarttelefonen.
For å endre navnet på TV­en som vises på den tilkoblede enheten
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Enhetsnavn].
For å vise tilkoblede enheter / avregistrere enheter
Når standby­skjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Vis enhetsliste / slett].
For å avregistrere en enhet, velg enheten i listen som skal slettes, trykk deretter på ­knappen (eller trykk på styreflaten på fjernkontrollen
med styreflate). Velg deretter [Ja] i bekreftelsen.
For å avregistrere alle enheter, trykk på OPTIONS­knappen i listen, velg [Slett alle], deretter [Ja] i bekreftelsen.
Ikoner til venstre for listen viser følgende.
(kryssikon): Tilkoblede enheter
(skjermikon): Skjermspeiling­kompatible enheter
For å vise en dialog når du prøver å koble en enhet til med TV­en
Aktivering av denne funksjonen kan forhindre at en utilsiktet enhet kobles til.
Når standby­skjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Registreringsvarsling] → [På].
Legg merke til at straks du avslår en registreringsforespørsel fra en enhet, kan du ikke koble til enheten med mindre du sletter den fra
enhetslisten.
For å koble til den avslåtte enheten, trykk på OPTIONS­knappen, velg [Vis enhetsliste / slett], slett deretter den avslåtte enheten. Opprett
deretter en ny tilkobling med enheten.
Endre båndinnstillingen (for eksperter)
Når standby­skjermen for Skjermspeiling vises, trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Båndinnstilling].
[Auto]: Vanligvis bruker du dette alternativet. Den velger automatisk et passende bånd for Skjermspeiling­funksjonen.
[Auto (2.4GHz­bånd)]: Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som bare støtter 2,4 GHz. Dette alternativet kan støtte flere
enheter enn andre alternativer.
[Auto (5GHz­bånd)]: Bruk dette alternativet når du kobler til med enheter som støtter 5 GHz. Dette alternativet kan forbedre kvaliteten på
direkteavspilling av video.
Legg merke til at når du velger dette alternativet, kan ikke TV­en bare koble til med enheter som støtter 2,4 GHz (utenom standby­
skjermen for Skjermspeiling).
[Velg kanal]: Bruk dette alternativet for å velge en bestemt trådløs kanal.
Legg merke til at når TV­en er koblet til en trådløs ruter (tilgangspunkt), kan ikke [Båndinnstilling] endres.
Tips
For informasjon om enhetens støttede trådløse bånd, kan du se bruksanvisningen til enheten.
5 GHz­båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz­båndet ikke støttes, kan du bare bruke [Auto] og
[Velg kanal].
Et annet bånd kan kanskje brukes avhengig av den tilkoblede trådløse enheten.
Merknader
Mens standby­skjermen for Skjermspeiling vises, er den trådløse forbindelsen mellom TV­en og den trådløse ruteren (tilgangspunkt)
koblet fra. Derfor stoppes kommunikasjon via Internett (som et innkommende anrop*).
* Innkommende anrop er tilgjengelig avhengig av TV­modellen din.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
88
Dele bilder
Oversikt
Samle familie og venner rundt TV­en, koble smarttelefoner/nettbrett til TV­en og se på favorittbildene dine på storskjermen. Hvis du liker et
bilde på noen annens smarttelefon/nettbrett, kan du også kopiere bildet til enheten din.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Apper] → [Bildedeling].
Introduksjonen til trinnene for å koble smarttelefonen/nettbrettet til TV­en vises.
2. Trykk på ­knappen (eller trykk på styreflaten på fjernkontrollen med styreflate) for å starte trinnene.
3. Følg anvisningene på skjermen for å koble hver smarttelefon/nettbrett til TV­en.
4. Trykk på etter at alle tilkoblinger er opprettet.
(Skyv til høyre når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
5. Åpne nettleseren på smarttelefonen/nettbrettet og følg anvisningene på skjermen for å få tilgang til URL­adressen som vises på TV­
skjermen.
6. For å vise et bilde på TV­en, trykk [Start] på smarttelefonen/nettbrettet, trykk på , velg bildet på smarttelefonen/nettbrettet, trykk
deretter på . Bildet vises på TV­skjermen og miniatyrbildet vises på hver smarttelefon/nettbrett.
7. For å lagre et bilde som vises på TV­en, trykker du på miniatyrbildet på smarttelefonen/nettbrettet, deretter berører du og holder bildet
for å åpne hurtigmenyen. Velg [Lagre] for å lagre bildet. Du kan trykke på for å se bildet på TV­skjermen igjen.
Merknader
Historikken for miniatyrbilder lagrer opptil fem bilder. Du kan også koble en USB­flashstasjon til TV­en for å lagre opptil 55 bilder.
Ikke koble fra en USB­flashstasjon mens du bruker Bildedeling­applikasjonen. Ellers kan data på stasjonen bli skadet.
Hvis TV­en bruker 5 GHz­båndet til å koble til en trådløs ruter (eller tilgangspunkt), kobles tilkoblingen fra når Bildedeling er startet.
Opptil 10 smarttelefoner/nettbrett kan kobles til TV­en samtidig. For å koble til en annen enhet når 10 enheter allerede er koblet til, kobler
du fra en enhet du ikke har bruk for, deretter kobler du til enheten.
Standardnettleseren for Android 2.3 eller senere støttes.
Standard nettleser for iOS støttes, men noen funksjoner kan ikke brukes avhengig av iOS­versjonen.
Maksimal filstørrelse på bilder er 10 MB.
Til toppen | Bruke hjemmenettverk
89
Konfigurere forskjellige innstillinger
Bilde­/skjerminnstillinger
Velge bildemodus
Justere forskjellige bildeinnstillinger (f.eks. bildelysstyrke/farge)
Stille inn skjermstørrelse/­posisjon
Lydinnstillinger
Justere forskjellige lydinnstillinger (f.eks. bass/diskant/balanse)
Stille inn lyd i henhold til TV­posisjon
Innstillinger for digital kanal
Innstilling av teksting
Innstilling av lyd for digitale sendinger
Stille inn digitale kanaler automatisk
Stille inn digitale kanaler manuelt
Forbedre bildekvaliteten til den valgte kanalen
Lagre nye digitale tjenester automatisk
Sortere digitale kanaler
Overføre en programliste ved å bruke en USB­enhet
Stille inn satellittkanaler automatisk
Sortere satellittkanaler
Lagre nye satellittjenester automatisk
Innstillinger for analog kanal
Stille inn analoge kanaler automatisk
Forhåndsinnstille analoge programmer manuelt
Endre kanaler bare med 1­sifrede tallknapper
Sortere analoge kanaler
Redigere programnavn
Programinfo. og tjenesteinnstillinger
Vise analog programliste
Stille inn informasjonslinjen
Vise bakgrunn for radiosendinger
Bytte kanaler automatisk
Få tilgang til en betalt TV­tjeneste
Stille inn interaktive applikasjoner
Stille inn foreldrekontroll
Stille inn passord for foreldrekontroll
Stille inn aldersgrense
Blokkere spesifikke programmer
Blokkere interaktive kanaler
Blokkere innspilt innhold
Generelle innstillinger
Slå av tastetonen for fjernkontrolloperasjoner
Slå av oppstartslogo
Slå på/av og justere lysstyrken på opplysningen
Stille inn varsling
Stille inn menyspråk
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Innstillinger for ekstern lydutgang
Velge aktive høyttalere
Høre lyd fra hodetelefoner eller et annet lydanlegg
Kontrollere volumet på et lydanlegg med TV­ens fjernkontroll
Stille inn lyd for digital lydutgang
90
Stille inn høyttalerlink for hodetelefon
Stille inn lyd for hjemmekinokontroll
Innstillinger for ekstern inngang
Behandle eksterne innganger
Bytte videoinngangen
Gjøre detaljerte innstillinger på videoinngang
Kjøre innledende oppsett
Støtte
Sjekke systeminformasjon
Laste opp brukshistorikk
Programvareoppdatering
Oppdatere kringkastings­/tjenesteprogramvare
Oppdatere TV­ens programvare
Til toppen
91
Velge bildemodus
Oversikt
Du kan velge bildemodusen i henhold til din preferanse. [Bildemodus]­innstillingen fungerer i henhold til [Scenevalg]­innstillingen.
Trinn
1. Still inn [Scenevalg].
Trykk på ­knappen for å hoppe til tittellisten. Trykk deretter på ­knappen igjen for å gå til "Velge en bilde­ og lydinnstilling som
passer for innholdet" for detaljer.
(Trykk på styreflaten når du bruker fjernkontrollen med styreflate. Trykk deretter på styreflaten igjen for å gå til "Velge en bilde­ og
lydinnstilling som passer for innholdet" for detaljer.)
2. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 3. Velg [Innstillinger].
[Visning] → [Bilde] → [Bildemodus] → ønsket alternativ.
Legg merke til at alternativene endres avhengig av [Scenevalg]­innstillingen. (f.eks. hvis [Scenevalg] er stilt inn til [Generell], vil
alternativene i [Bildemodus] være [Dynamisk], [Standard] og [Egendefinert].)
Tilgjengelige alternativer
[Dynamisk]
Forbedrer bildekontrast og skarphet.
[Standard]
Gir standardbilde for grunnleggende bruk i hjemmet.
[Egendefinert]
Lagrer dine foretrukne innstillinger.
[Kino 1]
Gir filmbasert innhold som passer for et kinolignende miljø.
[Kino 2]
Gir filmbasert innhold for et vanlig hjemmemiljø.
[Sport]
Optimerer bildekvalitet for å se på sport.
[Spill­Standard]
Gir standardbilder som egner seg for spill.
[Spill­Orginal]
Justerer spillbildet etter din preferanse.
[Grafikk]
Optimerer bildekvalitet for visning av grafikk.
[Foto­Vivid]
Øker kontrast, skarphet og farge på bilder.
[Foto­Standard]
Optimerer bildekvalitet for å se på fotografier.
[Foto­Original]
Forsterker den synlige varmen i bilder.
[Foto­Egendefinert]
Justerer de detaljerte innstillingene for å vise bilder og lagrer de foretrukne innstillingene.
[Animasjon]
Optimerer bildekvalitet for å vise animasjoner.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
92
Justere forskjellige bildeinnstillinger (f.eks. bildelysstyrke/farge)
Oversikt
Du kan justere forskjellige bildeinnstillinger, slik som bildelysstyrke/farge, osv.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Innstillinger].
[Visning] → [Bilde] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Valgt inngang]
Bruker egendefinerte bildeinnstillinger til den gjeldende inngangen eller til felles minne som deles av andre innganger. For å bruke
samme bildeinnstillinger for mer enn én inngang, velg [Vanlig] og juster bildeinnstillingene.
[Bildemodus]
Muliggjør valg av en bildemodus i henhold til din preferanse. Trykk på ­knappen (eller trykk på styreflaten på fjernkontrollen med styreflate) for å gå til "Velge bildemodus" for detaljer. Hopp til siden
[Tilbakestill]
Nullstiller alle [Bilde]­innstillingene til fabrikkinnstillingene utenom [Valgt inngang], [Bildemodus] og [Avanserte innstillinger].
[Bakgr.lys]
Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen. Redusering av lysstyrken på skjermen vil redusere strømforbruket.
[Kontrast]
Justerer bildekontrast.
[Lysstyrke]
Justerer lysstyrken til bildet.
[Farge]
Justerer fargeintensitet.
[Fargetone]
Justerer grønne og røde toner. ([Fargetone] er tilgjengelig avhengig av fargesystem.)
[Fargetemperatur]
Justerer hvitfargen i bildet. [Kjølig]: Gir hvite farger en blåaktig tone. [Nøytral]: Gir hvite farger en nøytral tone. [Varm 1]/[Varm 2]: Gir hvite farger et rødskjær. [Varm 2] gir et sterkere rødskjær enn [Varm 1].
[Skarphet]
Justerer skarpheten til bildet.
[Støyreduksjon]
[Auto]: Reduserer automatisk bildestøy. [Høy]/[Middels]/[Lav]: Tilpasser virkningen av støyreduksjon. [Intelligent]: Optimerer automatisk bildekvalitet med støyreduksjon. (Denne funksjonen er bare tilgjengelig for analog RF­inngangen, SCART­tilkoblingen og kompositt videoinngangen.)
Det anbefales at du velger [Intelligent] for et analog inngangssignal av lav kvalitet. [Av]: Slår av funksjonen.
[MPEG støyreduksjon]
[Auto]: Reduserer automatisk støyen i MPEG­komprimerte videoer. [Høy]/[Middels]/[Lav]: Reduserer støyen i MPEG­komprimerte videoer. [Av]: Slår av funksjonen.
93
[Punktstøyreduksjon]
[Auto]: Reduserer automatisk punktstøy. [Av]: Slår av funksjonen.
[Naturlig gjengivelse]
Justerer detalj og støy for et realistisk bilde.
[Oppløsning]
Justerer detalj og klarhet for bildet.
[Lydfiltrering]
Justerer for å redusere støy i bildet.
[Jevn gradering]
Oppretter jevne graderinger på flate overflater av bildet.
[Filmmodus]
[Auto]: Viser filmbasert innhold med bildeuttrykk nært det originale ved å bruke en filmspesifikk prosess. [Av]: Slår av funksjonen. (Hvis bildet inneholder uregelmessige signaler eller for mye støy, slås denne innstillingen automatisk av, selv om [Auto] er valgt.)
[Avanserte innstillinger]
[Tilbakestill]: Nullstiller alle [Avanserte innstillinger] til standardverdiene (utenom for [Hvitbalanse]). [Sortnivåkorrigering]: Forbedrer svarte områder i bildet for sterkere kontrast. [Avansert kontrastkorr.]: Optimerer automatisk [Bakgr.lys] og [Kontrast] i henhold til lysstyrken på skjermen. Denne innstillingen er effektiv
for mørke bilder og scener. [Gamma]: Justerer balansen mellom lyse og mørke områder i bildet. [Automatisk lysbegrensning]: Reduserer gjenskinn som i scener hvor hele skjermen er hvit. [Fremhev hvitt]: Fremhever hvithet i bildet. [Ekte farger]: Gjør farger livligere. [Hvitbalanse]: Justerer rødt, grønt og blått nivå i bildet. [Detaljforbedring]: Forbedrer detaljene i bildet. [Kantforbedring]: Forbedrer kantene til bildet. [Hudfarge forbedrer]: Registrerer ansikter og reproduserer naturlig hudtone. [Ønsket visningshastighet]: Reduserer bildeforsinkelsen for å optimere respons til spillkontrollere/PC­mus ved å velge [På]. [LED­beveg.modus]: Reduserer bevegelsesuskarphet.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
94
Stille inn skjermstørrelse/­posisjon
Oversikt
Du kan stille inn skjermstørrelsen og posisjonen i henhold til preferansen din.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Innstillinger].
[Visning] → [Skjermkontroll] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer (for andre innganger enn en PC)
[Valgt inngang]
Bruker egendefinerte skjerminnstillinger til den gjeldende inngangen eller til felles minne som deles av andre innganger.
[Skjermformat]
[Smart]: Forstørrer bildet, mens det originale bildet bevares så mye som mulig. [Normal]: For original kilde i 4:3 , vises et 4:3­bilde i dens originale størrelse, med sidekanter for å fylle 16:9­skjermen. For en original
kilde i 16:9, vises et 4:3­bilde som har blitt horisontalt strukket til 16:9, i 4:3­format. [Wide]: Forstørrer bildet horisontalt for å fylle skjermen når inngangssignalet er 4:3. Når inngangssignalet er 16:9 (High­Definition­kilde),
velg dette alternativet for å vise 16:9­bildet i sin originalstørrelse. [Zoom]: Viser et 16:9­bilde som har blitt konvertert til 4:3 letter box­format, i det riktige sideforholdet. [14:9]: Viser 14:9­bildet med riktige proporsjoner. Som følge av dette vises sidekanter på skjermen. ([14:9] er tilgjengelig avhengig av
region/land.) [Teksting]: Forstørrer bildet horisontalt, mens teksting passer inn på skjermen. Hvis komponentinngang (480p) er valgt og [Scenevalg] er stilt inn til [Spill] eller [Grafikk], endres de tilgjengelige alternativene til [Fin –
normal]/[Fin – full]/[Bærbart spill 1]/[Bærbart spill 2]. [Fin – normal]: Viser et 4:3­bilde i sin originalstørrelse. Sidekantene vises for å fylle 16:9­skjermen. [Fin – full]: Strekker 4:3­bildet horisontalt, for å fylle 16:9­skjermen. [Bærbart spill 1]: Strekker et spillvindu i svart ramme fra PlayStation®Portable. [Bærbart spill 2]: Strekker et bilde med svart ramme (f.eks. nettleser) fra PlayStation®Portable.
[Autoformat]
Endrer automatisk [Skjermformat] for å samsvare med inngangssignalet.
[4:3 standard]
Stiller inn standard skjermformat for et 4:3­inngangssignal.
[Automatisk bildestørrelse]
Justerer automatisk bildet til det mest passende visningsområdet.
[Bildestørrelse]
[Full piksel]: Viser det originale bildet når deler av bildet er skjært bort. [+1]: Viser bildet med TV­ens maksimale visningsområde. [Normal]: Viser den anbefalte bildestørrelsen. [­1]: Forstørrer bildet. ([Full piksel] er kun tilgjengelig når inngangssignalet er 1080i/1080p og [Skjermformat] er stilt inn til [Wide].)
[Skjermposisjon]
Justerer den vertikale og horisontale posisjonen til bildet.
Den vertikale posisjonen kan ikke tilpasses når [Skjermformat] er stilt inn til [Smart], [Normal] eller [Wide].
[V Størrelse]
Justerer den vertikale størrelsen på bildet.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når [Skjermformat] er stilt inn til [Normal] eller [Wide].
Tilgjengelige alternativer (for PC­inngang)
[Tilbakestill]
Tilbakestiller alle PC­skjerminnstillinger til fabrikkinnstillingene.
95
[Skjermformat]
[Normal]: Viser det originale bildet. [Full 1]: Forstørrer bildet for å fylle visningsområdet mens det originale bildet opprettholdes. [Full 2]: Forstørrer bildet for å fylle visningsområdet.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
96
Justere forskjellige lydinnstillinger (f.eks. bass/diskant/balanse)
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Innstillinger].
[Lyd] → [Lyd] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Valgt inngang]
Bruker egendefinerte lydinnstillinger på den gjeldende inngangen eller til felles minne som deles av andre innganger.
[Lydmodus]
[Standard]: Optimerer lydkvalitet for generelt innhold. [Kino]: Optimerer surroundlyd for filmer. [Sport]: Reproduserer realistisk lyd, som i et stadium. [Musikk]: Lar deg oppleve dynamisk og klar lyd, som på en konsert. [Spill]: Utvider spilleopplevelsen din med overlegen lydkvalitet. [Komprimert lyd]: Forbedrer lydkvaliteten på komprimert lydinnhold med lav bithastighet.
[Surroundeffekt]
Justerer effekten av surroundlyd.
Dersom [Lydmodus] er stilt inn til [Kino], [Sport], [Musikk] eller [Spill], reproduserer en surroundlydteknologi utviklet av Sony et
surroundlydfelt.
[Automatisk surround]
Mater automatisk ut 5.1 surroundlyd når TV­en mottar et 5.1 surroundlydsignal fra inngangskilden.
[Sound Booster]
[På]: Forbedrer diskant/bass og reproduserer dynamisk lyd. [Av]: Gir en naturlig lyd.
[Equalizer]
Justerer lyden i henhold til spesifikke frekvenser.
[Juster nivå på stemme]
Fremhever stemmer eller omgivelseslyder.
[Modus for direktesendt fotball]
Du kan fremheve lyder fra publikum på sportshendelser, som om du ser på fra tribunene i stadium. [På]: Fremhver lyder fra publikum. [Av]: Slår av funksjonen. Når denne funksjonen er skrudd på, deaktiveres andre lydinnstillinger utenom [Sound Booster] og [Equalizer]. Denne funksjonen er skrudd av når en kanal endres, inngangen endres eller TV­en er skrudd av.
[Avansert auto lydinnstilling]
Kompenserer automatisk for volumnivået som kan variere avhengig av program eller inngang. [Av]: Slår av funksjonen. [Normal]: Normal modus. [Natt]: Komprimerer dynamisk område for et mer konstant nivå for visning om natten.
[Volumforstilling]
Justerer aktuelt volumnivå i forhold til andre innganger når [Valgt inngang] er stilt inn til den aktuelle inngangen.
[Balanse]
Vektlegger lyd fra venstre eller høyre høyttaler.
[Tilbakestill]
Nullstiller de valgte inngangsinnstillingene til den innledende verdien.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
97
Stille inn lyd i henhold til TV­posisjon
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Innstillinger].
[Lyd] → [TV­plassering] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Bordstativ]
Gir den beste lydkvaliteten når du plasserer TV­en på et TV­stativ.
[Veggmontering]
Gir den beste lydkvaliteten når du henger TV­en på veggen.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
98
Innstilling av teksting
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Oppsett for teksting] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Innstillinger for teksting]
[Av]: Slår av teksting. [Enkel]: Viser teksting. [Nedsatt hørsel]: Viser visuelle hjelpemidler for de med nedsatt hørsel, med teksting (hvis tilgjengelig).
[Foretrukket hovedspråk]
Stiller inn det mest foretrukne tekstingsspråket.
[Foretrukket sekundærspråk]
Stiller inn det foretrukne sekundærspråket for teksting.
Merknader
[Oppsett for teksting] er tilgjengelig avhengig av region/land.
[Foretrukket hovedspråk] og [Foretrukket sekundærspråk] er tilgjengelige avhengig av region/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
99
Innstilling av lyd for digitale sendinger
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Lydinnstilling] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Lydtype]
Bytter til en sending for hørselshemmede når du velger [Nedsatt hørsel].
[Foretrukket hovedspråk]
Stiller inn det mest foretrukne språket. Noen digitale kanaler kan sende mange lydspråk for et program.
[Foretrukket sekundærspråk]
Stiller inn det foretrukne sekundærspråket.
[Synstolkning]
Gir en lydbeskrivelse (tale) av visuell informasjon, hvis tilgjengelig.
[Miksenivå]
Justerer utgangsnivåene for TV­ens hovedlyd og [Synstolkning].
[Dynamisk område]
Kompenserer for forskjellene i lydnivået mellom de ulike kanalene (kun for Dolby Digital­lyd). (Effekten på denne innstillingen kan variere avhengig av programinnholdet.)
[MPEG­lydnivå]
Justerer MPEG audio­lydnivået.
[HE­AAC­lydnivå]
Justerer HE­AAC­lydnivået.
Merknader
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av region/land.
Avhengig av lyden, kan det hende at [Synstolkning]­funksjonen ikke fungerer under Social Viewing.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
100
Stille inn digitale kanaler automatisk
Trinn
1. 2. 3. 4. Sørg for at antennekabelen er riktig koblet til TV­en.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter Velg [Innstillinger].
[Digital innstilling] → [Automatisk kanalsøk].
Følg anvisningene på skjermen for å stille inn alle tilgjengelige digitale kanaler og lagre deres innstillinger på TV­en.
For å endre innstillingsområdet (tilgjengelig avhengig av regionen/landet)
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Digital innstilling] → [Autom. kanalinstillings rekkevidde] → [Normal]/[Full].
[Normal]: Søker etter tilgjengelige kanaler i regionen din / landet ditt.
[Full]: Søker etter tilgjengelige kanaler uavhengig av regionen din / landet ditt.
Tips
Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter å ha flyttet til en ny bolig, etter å ha skiftet servicetilbydere eller for å søke etter nylig lanserte
kanaler.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
101
Stille inn digitale kanaler manuelt
Trinn
1. 2. 3. 4. 5. 6. Sørg for at antennekabelen er riktig koblet til TV­en.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter Velg [Innstillinger].
[Digital innstilling] → [Manuell kanalsøk].
Velg [Kanalsøktype], velg deretter [Kanal] eller [Frekvens].
Still inn de andre elementene henholdsvis.
Velg [Søk oppover] eller [Søk nedover].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
102
Forbedre bildekvaliteten til den valgte kanalen
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [LNA] → [På].
Merknader
[LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
103
Lagre nye digitale tjenester automatisk
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Autom. tjenesteoppdat. (digital)] → [På].
Tips
Det anbefales at du stiller inn [Autom. tjenesteoppdat. (digital)] til [På], for å la nye digitale tjenester bli lagt til automatisk så snart de blir
tilgjengelige. Hvis [Av] er stilt inn, legges ikke nye digitale tjenester til automatisk. (Avhengig av region/land, varsles nye tjenester med en
melding på skjermen.) Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av regionen/landet. Hvis den ikke er tilgjengelig, utfører du
[Automatisk kanalsøk] for å legge til nye tjenester.
Merknader
[Autom. tjenesteoppdat. (digital)] er tilgjengelig avhengig av region/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
104
Sortere digitale kanaler
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Digital kanalsortering] → velg programmet som du vil flytte til en ny posisjon → velg den nye posisjonen
hvor du vil flytte det valgte programmet.
Merknader
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av region/land.
[Digital kanalsortering] er tilgjengelig avhengig av region/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
105
Overføre en programliste ved å bruke en USB­enhet
Trinn
Du kan kopiere listen over innstilte programmer til en annen TV eller redigere listen med en datamaskin.
1. 2. 3. 4. Koble USB­enheten til TV­en for å importere/eksportere listen over innstilte programmer.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter Velg [Innstillinger].
[Digital innstilling] → [Overføring av programliste], velg deretter [Importer] eller [Eksporter].
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre overføringen.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
106
Stille inn satellittkanaler automatisk
Trinn
1. 2. 3. 4. Sørg for at antennekabelen er riktig koblet til TV­en.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter Velg [Innstillinger].
[Digital innstilling] → [Automatisk satellittsøk].
Følg anvisningene på skjermen for å stille inn alle tilgjengelige satellittkanaler og lagre deres innstillinger i TV­en.
Tips
Du kan kjøre [Automatisk satellittsøk] etter å ha flyttet til en ny bolig, etter å ha skiftet servicetilbydere eller for å søke etter nylig lanserte
kanaler.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
107
Sortere satellittkanaler
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Satellitt kanalsortering] → velg programmet som du vil flytte til en ny posisjon → velg den nye posisjonen
hvor du vil flytte det valgte programmet.
For å fjerne uønskede kanaler
Velg programmet som du vil slette, trykk deretter på den blå knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
), skyver på styreflaten for å markere den blå knappen og
Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av regionen/landet.
Merknader
[Satellitt kanalsortering] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av tjenesteleverandøren eller regionen din.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
108
Lagre nye satellittjenester automatisk
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Autom. tjenesteoppdat. (satellitt)], velg deretter [Foretrukket satellitt] eller [Generell satellitt].
3. Velg [På].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
109
Stille inn analoge kanaler automatisk
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Analog innstilling] → [Automatisk kanalsøk].
3. Følg anvisningene på skjermen for å stille inn til alle tilgjengelige analoge kanaler og lagre deres innstillinger på TV­en.
Tips
Du kan kjøre [Automatisk kanalsøk] etter å ha flyttet til en ny bolig, etter å ha skiftet servicetilbydere eller for å søke etter nylig lanserte
kanaler.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
110
Forhåndsinnstille analoge programmer manuelt
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Analog innstilling] → [Manuell innstilling] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Program]
Velger et programnummer som skal stilles inn manuelt.
[TV­system]
Velger et TV­kringkastingssystem.
[Kanal]
Aktiverer valg av [S]/[Z]* for kabelkanaler eller [C]/[DS]* for vanlige kanaler. * Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.
[AFT]
Lar deg fininnstille analoge kanaler for å justere bildekvaliteten.
[Lydfilter]
Forbedrer lyden på den valgte kanalen i monosendinger.
[Hopp over]
Hopper over ubrukte analoge kanaler.
[LNA]
Forbedrer bildekvaliteten på den valgte kanalen når kringkastingssignalet er svakt. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen.)
[Fargesystem]
Stiller inn fargesystemet etter kanalen.
[Signalnivå]
Viser signalnivået for aktuelt program.
Merknader
Du kan ikke velge et programnummer som er innstilt på [Hopp over].
Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av region/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
111
Endre kanaler bare med 1­sifrede tallknapper
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Analog innstilling] → [Direktevalg] → [På].
Merknader
Du kan ikke velge kanalnumre 10 og over ved å taste inn to sifre på fjernkontrollen hvis [Direktevalg] er stilt inn til [På].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
112
Sortere analoge kanaler
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Analog innstilling] → [Kanalsortering] → velg programmet som du vil flytte til en ny posisjon → velg den nye posisjonen hvor
du vil flytte det valgte programmet.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
113
Redigere programnavn
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Analog innstilling] → [Programnavn] → programmet som du vil redigere navnet for.
3. Skriv inn det nye navnet, trykk deretter på ­knappen (eller trykk på styreflaten til fjernkontrollen med styreflate).
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
114
Vise analog programliste
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Analog innstilling] → [Programlistevisning] → [På].
Merknader
[Programlistevisning] er tilgjengelig avhengig av region/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
115
Stille inn informasjonslinjen
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Infobanner] → ønsket alternativ.
Tips
Denne innstillingen påvirker ikke betjeningen av ­knappen, som viser komplett informasjon om innholdet du ser på nå.
Tilgjengelige alternativer
[Skjult]
Skjuler informasjon om TV­kanalen, programmet og den eksterne inngangen som vises nå når du endrer
kanalen/programmet/inngangen.
[Liten]
Viser litt informasjon om TV­kanalen, programmet og den eksterne inngangen som vises nå når du endrer
kanalen/programmet/inngangen.
[Stor]
Viser fullstendig informasjon om TV­kanalen, programmet og den eksterne inngangen som vises nå når du endrer
kanalen/programmet/inngangen (utenom for analogt program).
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
116
Vise bakgrunn for radiosendinger
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Radio visning] → ønsket mønster på bakgrunnsbilde eller [Stillbildevisning].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
117
Bytte kanaler automatisk
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Tjeneste tilpasning] → [På].
Kanalen endres automatisk hvis en kringkaster endrer sendingen av visningsprogrammet til en annen kanal.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
118
Få tilgang til en betalt TV­tjeneste
Oversikt
Du kan få tilgang til en betalt TV­tjeneste etter at oppsett på TV­en er utført.
Sett inn en Conditional Access Module­modul (CAM) og et seerkort i TV­en, utfør deretter oppsettet.
Tilgjengeligheten til denne innstillingen avhenger av regionen/landet.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Oppsett av CA­modul].
3. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Merknader
Noen av funksjonene til CAM er kanskje ikke tilgjengelige under Social Viewing.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
119
Stille inn interaktive applikasjoner
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Digital innstilling] → [Oppsett, interaktivt brukerprogram] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Interaktivt program]
Aktiverer visning av programmer som har interaktive tjenester. (Denne funksjonen gjelder kun for enkelte programmer.)
[Auto­startprogram]
Starter kringkastingsrelaterte applikasjoner automatisk.
[Program for (Aktuelt program)]
Aktiverer den interaktive applikasjonstjenesten for det aktuelle programmet.
Merknader
[Oppsett, interaktivt brukerprogram] er tilgjengelig avhengig av TV­modellen/region/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
120
Stille inn passord for foreldrekontroll
Oversikt
Still inn det 4­sifrede passordet for foreldrekontroll. Passordet kreves når du endrer foreldrekontrollinnstillingene.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Tilgangskontroll] → [PIN­kode] → tast inn passordet.
3. Tast inn igjen passordet med tallknappene for å bekrefte, trykk deretter på ­knappen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
passordet på nytt, deretter trykker du på styreflaten.)
), skyver på styreflaten for å velge tallknappene for å angi
Tips
Se Feilsøking i papirutgaven av brukerhåndboken som fulgte med denne TV­en for passordet.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
121
Stille inn aldersgrense
Oversikt
Du kan låse enhver begivenhet som er rangert som upassende for de som er under en spesifisert aldersgrense. (Denne funksjonen er
tilgjengelig avhengig av region/land.)
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Tilgangskontroll].
3. Trykk på ­knappen i [PIN­kode], skriv inn passordet, velg deretter [Aldersgrense] → angi alderen.
(Trykk på styreflaten i [PIN­kode] når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
122
Blokkere spesifikke programmer
Oversikt
Du kan blokkere programmer ved å spesifisere programnummeret.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Tilgangskontroll].
3. Trykk på ­knappen i [PIN­kode], skriv inn passordet, velg deretter [Digitalprogramlås] eller [Satellittprogramlås] → programmet som
skal blokkeres → [Låst].
(Trykk på styreflaten i [PIN­kode] når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Du kan også velge programmet ved å taste inn programnummeret ved hjelp av tallknappene.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
123
Blokkere interaktive kanaler
Oversikt
Du kan blokkere interaktive kanaler ved å vise en veiledning som krever inntasting av et passord.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Tilgangskontroll].
3. Trykk på ­knappen i [PIN­kode], skriv inn passordet, velg deretter [Interaktiv kanalsperre] → [Veiledning].
(Trykk på styreflaten i [PIN­kode] når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Velg [Aldri] for å ikke vise veiledningen.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
124
Blokkere innspilt innhold
Oversikt
Du kan blokkere innspilt innhold ved å vise en veiledning som krever inntasting av et passord.
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Tilgangskontroll].
3. Trykk på ­knappen i [PIN­kode], tast inn passordet, velg deretter [Barnesikring på innspilte titler] → [På].
(Trykk på styreflaten i [PIN­kode] når du bruker fjernkontrollen med styreflate.)
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
125
Slå av tastetonen for fjernkontrolloperasjoner
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Lyd] → [Tastetone] → [Av].
[Innstillinger].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
126
Slå av oppstartslogo
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [Oppstartlogo] → [Av].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
127
Slå på/av og justere lysstyrken på opplysningen
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [Belysnings­LED] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Demo]
Lampen blinker hele tiden mens TV­strømmen er på.
[Autojustering av lysstyrke]
Optimer lysstyrke i henhold til belysningen i rommet.
[Mørk]
Reduserer lysstyrken til lampen.
[Enkel respons]
LED­lampen nederst på skjermen lyser som svar på operasjoner. Den lyser bare som brukerrespons, og vil ikke fortsette å lyse som
tidtakerindikasjon (som tidtaker, RED­tidtaker* eller påminner*). * Denne funksjonen er tilgjengelig avhengig av region/land.
[Av]
Lampen lyser ikke under normalt bruk.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
128
Stille inn varsling
Trinn
Du kan aktivere denne funksjonen for å motta varsler fra applikasjoner og tjenester. Marker en applikasjon eller tjeneste i varselområdet for
å se varselet.
(Varsler varierer avhengig av modell/region/land.)
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Varslingsinnstillinger].
2. Følg anvisningene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Merknader
Når du mottar et varsel, kan det skjule teksting eller annen informasjon.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
129
Stille inn menyspråk
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Språk/Language] → ønsket språk.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
130
Gjenopprette fabrikkinnstillinger
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [Fabrikkinnstillinger] → [Ja] → [Ja].
Etter fullføring av denne prosessen, vises den opprinnelige oppsettsskjermen.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
131
Velge aktive høyttalere
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Lyd] → [Høyttaler] → [TV­høyttaler] eller [Lydanlegg].
Merknader
For å bruke flerkanallyd, koble til et eksternt lydanlegg som er kompatibelt med Dolby Digital med en optisk kabel, og velg [Lydanlegg].
[Lydanlegg] må velges for å lytte til 5.1 flerkanals lyd.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
132
Høre lyd fra hodetelefoner eller et annet lydanlegg
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Lyd] → [Hodetelefon/lyd ut] → [Hodetelefon], [Lyd ut] eller [Subwoofer].
For å høre lyd fra hodetelefonene, velger du [Hodetelefon]. For å høre lyd fra et lydanlegg som er koblet til TV­en, velger du [Lyd ut].
For å høre lyd fra en basshøyttaler, velger du [Subwoofer].
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
133
Kontrollere volumet på et lydanlegg med TV­ens fjernkontroll
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Lyd] → [Hodetelefon/lyd ut] → [Lyd ut] → [Lyd ut] i lydinnstillingsmenyen → [Fast] eller [Variabel].
Velg [Fast] for å justere volumet med fjernkontrollen til det tilkoblede lydanlegget. Velg [Variabel] for å justere volumet med TV­ens
fjernkontroll når du bruker det eksterne lydanlegget.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
134
Stille inn lyd for digital lydutgang
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Lyd] → [Digital lyd ut] → [Auto] eller [PCM].
Velg [Auto] hvis enheten koblet til via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) er kompatibel med Dolby Digital. Velg [PCM] hvis enheten
ikke er kompatibel med Dolby Digital.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
135
Stille inn høyttalerlink for hodetelefon
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Lyd] → [Hodetelefonbryter] → [På] eller [Av].
Velg [På] for ikke å mate ut lyd fra TV­ens interne høyttalere når du kobler hodetelefoner til TV­en. Velg [Av] for å mate ut lyd fra både
TV­ens interne høyttalere og hodetelefoner.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
136
Stille inn lyd for hjemmekinokontroll
Trinn
Du kan koble TV­en til Internett og bruke oppsettsapplikasjoner for lydanlegg (som lydstolper).
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter 2. Velg [Lyd] → [Hjemmekinokontroll].
[Innstillinger].
Tips
En Internett­tilkobling kreves for å sette opp og bruke denne funksjonen.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
137
Behandle eksterne innganger
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [AV­innganger] → [AV­forvalg] → inngangen → [Auto] eller [Alltid].
Velg [Auto] for å kun vise ikoner eller navn når enheten er tilkoblet eller [Alltid] for å vise uansett tilkoblingsstatus.
3. Velg enhetsnavnet.
Velg [Endre] for å angi foretrukket navn. Etter at du har skrevet inn navnet, trykker du på ­knappen (eller skyver til høyre når du
bruker fjernkontrollen med styreflate), deretter velger du ikonet.
Merknader
"Hopp over" stilles inn for en SCART­tilkobling.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
138
Bytte videoinngangen
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [AV­innganger] → [AV2/Component input] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Auto]
Bytter automatisk inngangen til enten [Component] eller [AV2] ved å registrere terminaltilkoblingen.
[Component]
Bytter til komponentvideoinngangen.
[AV2]
Bytter til komposittvideoinngangen.
Merknader
Du kan ikke bruke [Component] og [AV2] samtidig.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
139
Gjøre detaljerte innstillinger på videoinngang
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Visning] → [Innstillinger for videoinngang] → ønsket alternativ.
Tilgjengelige alternativer
[Video­fargerom (x.v.Colour)]
Justerer fargerommet til den originale videoen til en bildekvalitet som passer for kilden. [x.v.Colour]: Dette er et videofargerom som støtter xvYCC internasjonale standarder og aktiverer en bredere fargeskala for livlig
representasjon av farger i den naturlige verden, som fantastiske fargenyanser på blomster og det brede spektret på blåfargen i havet.
[Fotofargespekter]
Justerer fargerommet på et stillbilde til en bildekvalitet som passer for kilden. [sRGB]: Et stillbildefargerom spesifisert før Exif­versjon 2.1. sRGB er en internasjonal standard med en smalere fargereproduksjonsskala
enn Adobe RGB og sYCC. [sYCC]: Et stillbildefargerom spesifisert etter Exif­versjon 2.2. sYCC er en internasjonal standard som dekker nesten alle synlige farger
mens kompatibilitet opprettholdes med sRGB­fargerom. [Adobe RGB]: Et stillbildefargerom spesifisert i Exif­versjon 2.21. Adobe RGB er en internasjonal standard som dekker fargeskalaen for
utskriftsenheter.
[Fargematrise]
Reproduserer fargedifferansesignaler. Det anbefales å la dette være i fabrikkstandardinnstillingen.
[Dynamisk område]
Gir et naturlig bilde ved å endre tonereproduksjonen til inngangssignaler. For standard bruk av HDMI­inngang, anbefales [Auto] da dette
endrer tonereproduksjonen automatisk. For Skjermspeiling­innmating, anbefales [Begrenset]. Velg [Full] hvis svarte/hvite farger vises
"smurt" utover på skjermen.
[SBM]
Oppretter graderinger med Super Bit Mapping­teknologi.
[Fargesystem]
Stiller inn fargesystemet etter signalet fra inngangskilden.
Merknader
[Video­fargerom (x.v.Colour)], [Fotofargespekter] og [Fargesystem] er tilgjengelige avhengig av TV­modellen din / regionen / landet.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
140
Kjøre innledende oppsett
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger].
2. Velg [Systeminnstillinger] → [Automatisk grunninnstilling].
3. Følg anvisningene på skjermen for å kjøre innledende oppsett som ble vist når du koblet til TV­en for første gang.
Tips
Denne innstillingen er nyttig når du endrer innstillingene etter å ha flyttet til et nytt hjem eller når du søker etter nye kanaler.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
141
Sjekke systeminformasjon
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Hjelp].
2. Velg [Kundestøtte] → [Systeminformasjon].
Informasjon som gjelder spesielt TV­en, som serienummer og programvareversjon, vises.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
142
Laste opp brukshistorikk
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Hjelp].
2. Velg [Kundestøtte] → [Last opp TV­bruk og statistikk] → [På].
Tips
Den opplastede informasjonen brukes som tilbakemelding for kvalitetskontroll av programvaren og forbedring av funksjoner.
Merknader
Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen regioner/land.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
143
Oppdatere kringkastings­/tjenesteprogramvare
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Hjelp].
2. Velg [Kundestøtte] → [Auto. nedlasting av programvare] → [På] → [Programv. nedlastingstid] → klokkeslettet for når en
programvareoppdatering skal sjekkes.
Når nedlastingen er ferdig, vises en melding om å starte en oppdatering når du slår på TV­en.
Merknader
Programvaren lastes ned når TV­en er i standbymodus.
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
144
Oppdatere TV­ens programvare
Trinn
1. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Hjelp].
2. Velg [Kundestøtte] → [Programvareoppdatering].
En melding vises med beskjed om at en oppdatering startes. Hvis ingen programvare har blitt lastet ned, vil TV­en starte søket for en
oppdatering via Internett (hvis Internett er koblet til).
Til toppen | Konfigurere forskjellige innstillinger
145
Feilsøking
Selvdiagnostikk
Symptomer for strøm
Symptomer for bilde/skjerm
Symptomer for sendingsmottak
Symptomer for lyd
Sympt. for tilkoblet enhet
Symptomer for USB­opptak
Testresultater for nettverkstilkobling
Symptomer for nettverk/appl.
Symptomer for hjemmenettverk
Symptomer for fjernkontroll
Symptomer på Skjermspeiling
TV SideView Symptomer
Symptomer for Bildedeling
Notes
Til toppen
146
Selvdiagnostikk
Sjekke om TV­en fungerer riktig.
Sjekke om TV­en fungerer riktig.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Hjelp] → [Kundestøtte] → [Problemdiagnose] → [Selvdiagnostikk].
Til toppen | Feilsøking
147
Symptomer for strøm
TV­en slås automatisk av.
TV­en slås automatisk på.
TV­en slås automatisk av.
Sjekk om [Innsovningstid] er aktivert, eller sjekk [Varighet]­innstillingen til [På­timer].
Sjekk om [Tidsavbrudd for standby] i [Øko] er aktivert.
TV­en slås automatisk på.
Sjekk om [På­timer] er aktivert.
Til toppen | Feilsøking
148
Symptomer for bilde/skjerm
Bildekvaliteten er ikke like god som sett i butikken.
Forvridd bilde.
Ingen farge / Mørkt bilde / Fargen er ikke riktig / Bildet er for lyst
Mørk skjerm. Slik gjør du skjermen lysere.
Farge er ikke riktig. Slik justerer du fargetonen.
Det er en forsinkelse mellom video og lyd.
Skjermformat / bred modus endres automatisk.
Plutselig blir bildet lite.
Svarte bånd vises på kantene av skjermen.
Demonstrasjonsmodus vises på skjermen.
Et varsel vises og skjuler teksting eller annen informasjon.
Teksting eller annen informasjon skjules av Social Viewing­skjermen.
Bildekvaliteten er ikke like god som sett i butikken.
Bildekvalitet avhenger av signalinnholdet. Se spesifikasjonene for å vise best mulig bilde for det signalet.
Forvridd bilde.
Sjekk antenne­/kabeltilkoblingen.
Hold antennen/kabelen unna andre tilkoblingskabler.
Når du installerer en valgfri enhet, la det være noe mellomrom mellom enheten og TV­en.
Still inn [Motionflow] til [Standard] eller [Av]. (Kun for [Motionflow]­kompatible modeller.)
Endre den gjeldende innstillingen for [Filmmodus] til en annen innstilling. (Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.)
Still inn [LNA] til [Av] for å forbedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen/regionen/landet.)
Utfør [AFT] i [Manuell innstilling] for å forbedre bilde for analogt mottak.
Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel.
Ingen farge / Mørkt bilde / Fargen er ikke riktig / Bildet er for lyst
Trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [Bilde] for å gjøre justeringer.
Velg [Tilbakestill] i [Bilde].
Hvis du stiller inn [Strømsparing] til [Lav] eller [Høy], kan nivået med svart forsterkes.
Mørk skjerm. Slik gjør du skjermen lysere.
Juster [Bakgr.lys] eller [Kontrast] i [Bilde].
Kontroller [Strømsparing]­valginnstillingen. Hvis den er [Lav] eller [Høy], blir skjermen mørkere. Still inn [Strømsparing] til [Av] for å gjøre
skjermen lysere.
Farge er ikke riktig. Slik justerer du fargetonen.
Juster [Fargetone] eller [Fargetemperatur] i [Bilde].
For å gjøre fargetonen dypere, justerer du [Farge] eller [Ekte farger] i [Bilde].
Det er en forsinkelse mellom video og lyd.
Når du bruker Karaoke fra en tilkoblet enhet, stiller du inn [Scenevalg] til [Spill].
Skjermformat / bred modus endres automatisk.
Når kanalen eller videoinngangen endres, hvis [Skjermformat] i [Skjermkontroll] er stilt inn til [På], endres [Skjermformat]­innstillingen
automatisk i henhold til inngangssignalet. For å låse [Skjermformat]­innstillingen, stiller du inn [Autoformat] til [Av].
Sjekk [Autoformat]­innstillingen i [Skjermkontroll].
Plutselig blir bildet lite.
Bildet blir mindre under reklamer på grunn av metoden en kringkaster bruker til å sende innhold. Når HD­innholdskanaler bytter til SD­
innhold (reklamer), kan bildet være lite med en svart ramme.
[Autoformat] vil ikke utvide bildet mens innholdet bytter, siden innholdsinformasjonen reguleres av leverandøren av kanalsignalet. Du kan
149
manuelt endre [Skjermformat]­innstillingen hvis du vil, som vil forbli i effekt til du endrer kanalen/inngangen eller manuelt endrer
[Skjermformat]­innstillingen igjen.
Svarte bånd vises på kantene av skjermen.
Enkelte bredskjermprogrammer filmes i sideforhold som er større enn 16:9 (dette er spesielt vanlig for kinoutgaver). TV­en din vil vise
disse programmene med svarte kanter på toppen og bunnen av skjermen. For flere detaljer, sjekk dokumentasjonen som fulgte med DVD­
en (eller kontakt programleverandøren din).
Programmer i 4:3­sideforholdet vil ha kanter på venstre og høyre sider av skjermen.
Programmer sendt i HD­format (720p og 1080i) med 4:3­innhold vil vanligvis ha svarte kanter på venstre og høyre sider av skjermen som
er lagt til av kringkasteren.
[Autoformat] vil ikke utvide bildet når de svarte kantene på sidene av skjermen er lagt til av kringkasteren. Du kan manuelt stille inn
[Skjermformat] til [Smart] eller [Zoom], som vil forbli i effekt til du endrer kanalen/inngangen eller manuelt endrer [Skjermformat]­
innstillingen igjen.
Noen kabel­ og satellittdekodere kan også kontrollere størrelsen på bildet. Dersom du bruker en dekoder, kan du kontakte produsenten av
dekoderen for mer informasjon.
Demonstrasjonsmodus vises på skjermen.
Trykk på OPTIONS­knappen på fjernkontrollen og velg [Avbryt demo]. Trykk deretter på HOME­knappen på fjernkontrollen, og velg [Innstillinger] → [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [Innstilling for butikkvindu]. Still inn [Demo­modus] og [Modus for
tilbakestilling av bilde] til [Av].
Et varsel vises og skjuler teksting eller annen informasjon.
Still inn at varsler ikke skal vises. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Varslingsinnstillinger].
[Innstillinger] → [Systeminnstillinger] →
Teksting eller annen informasjon skjules av Social Viewing­skjermen.
Endre utformingen av Social Viewing­skjermen. Trykk på SOCIAL VIEW­knappen for å åpne menyskjermbildet, velg deretter [Oppsett] →
[Skjermkontroll:] → [Sidestilt].
Til toppen | Feilsøking
150
Symptomer for sendingsmottak
Sjekk disse tingene først for å feilsøke TV­mottaket.
Spøkelsesbilder eller ekkobilder vises.
Kun hvit snø eller svart bilde vises på skjermen.
Det er bilde­ eller lydstøy når du ser på en TV­kanal.
Støy på bilde.
Noen kanaler er tomme.
Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet med digitale bakkebunnede sendinger.
Du kan ikke se digitale kanaler.
Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet med satellittsendinger. (Kun for satellitt­kompatible modeller.)
Du kan ikke se satellittkanaler. (Kun for satellitt­kompatible modeller)
Ikke alle kanaler er stilt inn.
Sjekk disse tingene først for å feilsøke TV­mottaket.
Sørg for at antennekabelen er godt koblet til TV­en.
­ Sørg for at antennekabelen ikke er løs eller koblet fra.
­ Sørg for at midtre leder i antennekabelen ikke er bøyd.
Spøkelsesbilder eller ekkobilder vises.
Sjekk kabel­ eller antennetilkoblingene.
Sjekk antenneplasseringen og retningen.
Still inn [Motionflow] til [Standard] eller [Av]. (Kun for [Motionflow]­kompatible modeller.)
Kun hvit snø eller svart bilde vises på skjermen.
Sjekk om automatisk fininnstilling er utført.
Sjekk om antennen er ødelagt eller bøyd.
Sjekk om antennen har nådd slutten av sin brukbare levetid (3­5 år for normal bruk, 1­2 år ved havet).
Det er bilde­ eller lydstøy når du ser på en TV­kanal.
Utfør [Fine Tune]/[AFT] for å oppnå bedre bildemottak. (Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.)
Still inn [Lydfilter] til [Av], [Lav] eller [Høy] for å forbedre lyd for analogt mottak. ([Lydfilter] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av
regionen/landet ditt.)
Still inn [LNA] til [Av] for å forbedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen/regionen/landet.)
Støy på bilde.
Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel.
Hold antennekabelen unna andre tilkoblingskabler.
For å unngå TV­interferens, sørg for at du bruker en uskadet antenneledning.
Noen kanaler er tomme.
Kanalen er kun for kryptert tjeneste/abonnementstjeneste. Abonner på en betalt TV­tjeneste.
Kanalen brukes kun for data (ingen bilde eller lyd).
Kontakt senderen for detaljer om overføring.
Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet med digitale bakkebunnede sendinger.
Endre posisjonen, retningen og vinkelen på fjernsynsantennen for å maksimere antennens signalnivå. Sørg for at retningen på antennen
ikke endres utilsiktet (som for eksempel av vind).
Dersom du bruker en signalforsterker for TV­en, justerer du signalmottaket.
Dersom utstyr (som en TV­signalfordeler) er koblet til mellom antennen og TV­en, kan dette påvirke TV­mottaket. Du kan koble antennen
og TV­en sammen direkte for å se om mottaket forbedres.
Du kan ikke se digitale kanaler.
Spør en lokal installatør om digitale sendinger er tilgjengelige i ditt område.
151
Oppgrader til en større antenne med bedre mottak.
Dårlig mottak eller dårlig bildekvalitet med satellittsendinger. (Kun for satellitt­kompatible modeller.)
Dårlige værforhold kan påvirke satellittkringkastingssystem. Vent til været er bedre.
Du kan ikke se satellittkanaler. (Kun for satellitt­kompatible modeller)
Spør en lokal installatør om satellittjenester er tilgjengelige i ditt område.
Sjekk LNB­enheten og innstillingene dine.
Hvis TV­en din har både "MAIN"­ og "SUB"­kontakter og ikke settes i modusen Twin Tuner for satellitt med [Valg av modus for
satellittuner], kan ikke kontakten som er merket "SUB" benyttes. I så fall kobler du satellittantennen til kontakten merket med "MAIN".
Ikke alle kanaler er stilt inn.
Prøv å forhåndsinnstille kanaler manuelt ved å konfigurere innstillingene i [Manuell innstilling]. (Tilgjengeligheten til [Manuell innstilling] og
alternativene til denne kan variere avhengig av region/land/situasjon.)
Til toppen | Feilsøking
152
Symptomer for lyd
Ingen lyd, men bra bilde.
Lydstøy.
Ingen lyd eller lav lyd med hjemmekinoanlegg.
Forvridd lyd.
Ingen lyd, men bra bilde.
Kontroller volumkontrollen.
Trykk på knappen eller + for å avbryte demping.
Still inn [Høyttaler] til [TV­høyttaler] i [Lyd]­innstillingen. Hvis den er stilt inn til [Lydanlegg], sender ikke TV­høyttalere ut lyd uavhengig av
TV­ens volumkontroll.
Når du bruker HDMI­inngang med Super Audio CD eller DVD­lyd, kan det hende DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ikke kan levere et
lydsignal.
Lydstøy.
Sørg for at antennen er koblet til med en 75 ohm koaksialkabel.
Hold antennekabelen unna andre tilkoblingskabler.
For å unngå TV­interferens, sørg for at du bruker en uskadet antenneledning.
Ingen lyd eller lav lyd med hjemmekinoanlegg.
Still inn [Høyttaler] til [Lydanlegg] i [Lyd]­innstillingen.
Still inn [Hodetelefon/lyd ut] til [Lyd ut] og still inn [Lyd ut] til [Fast] i [Lyd]­innstillingen.
Hvis du velger en analog kanal (RF) og bilder vises riktig, må du endre TV­sendingssystemet. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Analog innstilling] → [Manuell innstilling] → [TV­system]. (Tilgjengeligheten til [Manuell innstilling] eller navn på
alternativ varierer avhengig av region/land/situasjon.)
Forvridd lyd.
Sjekk antenne­/kabeltilkoblingen.
Hold antennen/kabelen unna andre tilkoblingskabler.
Hold TV­en borte fra elektriske støykilder som biler, hårfønere, Wi­Fi­enheter, mobiltelefoner eller en optisk enhet.
Når du installerer en valgfri enhet, la det være noe mellomrom mellom enheten og TV­en.
Utfør [AFT] i [Manuell innstilling] for å forbedre lyd for analogt mottak.
Still inn [Lydfilter] til [Lav] eller [Høy] for å forbedre lyd for analogt mottak. ([Lydfilter] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av
regionen/landet ditt.)
Til toppen | Feilsøking
153
Sympt. for tilkoblet enhet
Intet bilde fra tilkoblet enhet.
Du kan ikke velge tilkoblet enhet i home­menyen.
Noen inngangskilder kan ikke velges.
Enkelte programmer på digitale kilder viser et tap av detaljer.
Fotobilder vises små på skjermen.
Fotobilder eller mapper tar tid å vise.
Intet bilde fra enhet som er koblet til via SCART.
Du kan ikke finne en tilkoblet BRAVIA Sync HDMI­enhet.
Du kan ikke kontrollere en sekundær AV­mottaker.
TV­en mater ikke ut bilde og/eller lyd fra MHL­enheten.
Intet bilde fra tilkoblet enhet.
Slå på den tilkoblede enheten.
Sjekk kabeltilkoblingen mellom enheten og TV­en.
Trykk på ­knappen for å vise listen over innganger, velg deretter ønsket inngang.
), skyver på styreflaten for å markere (Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
deretter trykker du på styreflaten for å velge.)
­knappen og
Sett USB­enheten inn på riktig måte.
Sørg for at USB­enheten har blitt riktig formatert.
Operasjon garanteres ikke for alle USB­enheter. Operasjoner er også forskjellige avhengig av USB­enhetsfunksjonene eller videofilene
som spilles av.
Du kan ikke velge tilkoblet enhet i home­menyen.
Kontroller kabeltilkoblingen.
Noen inngangskilder kan ikke velges.
Velg [AV­forvalg] og bekreft [Alltid]­innstillingen for inngangskildene. (Navn på alternativ kan variere avhengig av region/land.)
Enkelte programmer på digitale kilder viser et tap av detaljer.
Færre detaljer enn vanlig eller artefakter (små klosser, prikker eller pikselering (pixelation)) kan oppstå på skjermen, på grunn av den
digitale komprimeringen til kildeinnholdet som brukes av enkelte digitale kringkastere og DVD­er. Mengden synlige artefakter avhenger av
klarheten og oppløsningen til TV­en.
Fotobilder vises små på skjermen.
Fotobilder vises kanskje ikke i fullskjerm avhengig av oppløsningen eller sideforholdet til filen.
Fotobilder eller mapper tar tid å vise.
Avhengig av bildedimensjonen, filstørrelsen og antall filer i en mappe, kan det ta noe tid å vise enkelte fotobilder eller mapper.
Første gang en USB­enhet kobles til TV­en via en USB­kabel, kan det ta opptil et par minutter å vise fotografiene.
Intet bilde fra enhet som er koblet til via SCART.
Noen modeller kan kreve følgende operasjon: Trykk på OPTIONS­knappen, velg deretter [SCART REC på].
Du kan ikke finne en tilkoblet BRAVIA Sync HDMI­enhet.
Sjekk at enheten din er BRAVIA Sync­kompatibel.
Sørg for at [Control for HDMI] er satt opp på en BRAVIA Sync­kompatibel enhet og [BRAVIA Sync­kontroll] er satt opp på TV­en.
Du kan ikke kontrollere en sekundær AV­mottaker.
Bare én BRAVIA Sync­kompatibel AV­mottaker kan brukes.
TV­en mater ikke ut bilde og/eller lyd fra MHL­enheten.
154
Koble fra MHL­kabelen, og koble den deretter til igjen. Eller slå av MHL­enheten, slå den deretter på igjen og lås opp skjermlåsen på
enheten.
Til toppen | Feilsøking
155
Symptomer for USB­opptak
Du kan ikke bruke en USB HDD­enhet.
Opptak kan ikke utføres./Opptak mislyktes.
Innspilt opptak forsvant.
Pause­modus blir utilsiktet avbrutt.
USB HDD­enheten betjener selv om den ikke er slått på.
Du kan ikke bruke en USB HDD­enhet.
Kontroller at USB HDD­enheten er:
­ riktig koblet til.
­ slått på.
­ registrert til TV­en.
Tilkobling av USB HDD­enheten via en USB­hub støttes ikke.
Utfør [HDD­ytelseskontroll] for å sjekke at spesifikasjonene til USB HDD­en møter kravene.
Opptak kan ikke utføres./Opptak mislyktes.
Kontroller gjenværende plass i HDD­en. Slett unødvendig innhold hvis det er lite plass igjen.
Følgende programmer kan ikke spilles inn.
­ Kopibeskyttede programmer
­ Analoge programmer
­ Programmer fra eksterne innganger (inkludert programmer fra en tilkoblet dekoder)
­ Bredbåndsvideoer
Tidtakeropptak er kanskje ikke mulig hvis sendingstiden til programmet er endret.
Innspilt opptak forsvant.
Opptak kan ikke utføres hvis nettstrømledningen eller tilkoblingskabelen er koblet fra under opptak. Ikke koble fra noen kabler under
opptak. Ellers kan det hende at opptaket som spilles inn eller alt innspilt innhold går tapt.
Pause­modus blir utilsiktet avbrutt.
Pausemodusen avbrytes hvis følgende fjernkontrollknapper trykkes, og det midlertidige innspilte innholdet slettes.
, RETURN, GUIDE, i­MANUAL, HOME, PROG +/­, , tallknapper.
USB HDD­enheten betjener selv om den ikke er slått på.
Tilkoblet USB HDD kan spinne eller enhetens LED­indikator kan tennes mens TV­en henter inn EPG­data under standby­modus.
Til toppen | Feilsøking
156
Testresultater for nettverkstilkobling
Testresultatene er "Mislyktes"/"Mislyktes"/"Mislyktes".
Testresultatene er "OK"/"Mislyktes"/"Mislyktes".
Testresultatene er "OK"/"OK"/"Mislyktes" eller "OK"/"OK (bare IPv6)"/"Mislyktes".
Testresultatene er "OK"/"OK (bare IPv6)"/"OK (bare IPv6)" eller "OK"/"OK"/"OK (bare IPv6)".
Testresultatene er "Mislyktes"/"Mislyktes"/"Mislyktes".
Når du bruker kablet LAN­funksjon, må du sørge for at kabelen er riktig koblet til.
Når du bruker den trådløse LAN­funksjonen, kobler du TV­en fra vekselstrømmen, venter litt og kobler den deretter til igjen.
Testresultatene er "OK"/"Mislyktes"/"Mislyktes".
Ruterfunksjonen til ruteren kan være slått av. Slå den på og prøv igjen.
Kontroller elementene under når du bruker den trådløse LAN­funksjonen:
­ Hvis [Trådløsenhet på TV] er stilt inn til [Av], still inn [Innebygd Wi­Fi] til [På].
­ Feil sikkerhetsnøkkel (WPA eller WEP) kan ha blitt angitt. Sørg for at riktig sikkerhetsnøkkel er angitt.
­ Hvis du velger et nettverk (SSID) fra skannelisten, sørger du for at du velger riktig nettverk (SSID). Hvis du angir en SSID manuelt, må
du sørge for at du angir riktig SSID.
­ For å finne riktig sikkerhetsnøkkel og SSID, tar du kontakt med personen som konfigurerte nettverket ditt eller henviser til ruterens
bruksanvisning eller webside, eller tar kontakt med produsenten.
­ Hvis du konfigurerte TV­ens trådløse LAN­funksjon til å koble til en trådløs ruter (eller tilgangspunkt) på 5 GHz, kobles tilkoblingen med
den trådløse ruteren fra mens [Wi­Fi Direct] er [På]. Når du slår av [Wi­Fi Direct], gjenopptas tilkoblingen automatisk.
Testresultatene er "OK"/"OK"/"Mislyktes" eller "OK"/"OK (bare IPv6)"/"Mislyktes".
Ruteren din (bredbåndsruteren) kan være feil satt opp for å koble til Internett­tjenesteleverandøren (som feil PPPoE­innstilling). For å sette
opp ruteren din riktig, henviser du til ruterens bruksanvisning eller webside, eller tar kontakt med ruterens produsent. Hvis du er usikker på
leverandørens konfigurasjon (som kontonavnet og passordet ditt), tar du kontakt med leverandøren.
Testresultatene er "OK"/"OK (bare IPv6)"/"OK (bare IPv6)" eller "OK"/"OK"/"OK (bare IPv6)".
TV­en din bruker bare IPv6 til å etablere en Internett­forbindelse, og kan kanskje ikke bruke visse nettverksfunksjoner. Ruteren din
(bredbåndsruteren) eller Internett­tjenesteleverandøren støtter kanskje bare IPv6. Se ruterens bruksanvisning eller webside, eller tar
kontakt med produsenten for å sjekke om ruteren støtter IPv4. Hvis du er usikker på om kontrakten din inkluderer IPv4­tilkoblingen, tar du
kontakt med leverandøren.
Til toppen | Feilsøking
157
Symptomer for nettverk/appl.
Noen ganger er kvaliteten på videostreaming dårlig når trådløs LAN brukes.
Trådløs LAN­tilkobling mislyktes eller det er dårlige forhold for radiomottak.
TV­en kan ikke koble til den trådløse ruteren din (eller tilgangspunkt) på 5 GHz.
Dårlig bilde på Internett­video.
Enkelte Internett­videoinnhold viser et tap av detaljer.
God bildekvalitet men ingen lyd på Internett­videoinnhold.
Applikasjoner er ikke tilgjengelige.
Noen applikasjoner i [Apper] er ikke tilgjengelige./Forsvunnet fra [Alle apper].
TV­en kan ikke få tilgang til Internett når IPv6 er stilt inn.
Noen ganger er kvaliteten på videostreaming dårlig når trådløs LAN brukes.
Kvaliteten på den trådløse nettverkstilkoblingen varierer avhengig av avstanden eller hindringer (f.eks. vegger) mellom TV­en og den
trådløse ruteren (tilgangspunkt), interferens i miljøet, og kvaliteten på den trådløse ruteren (tilgangspunkt). I dette tilfellet, bruker du en
kablet forbindelse for Internett, eller prøv å bruke 5 GHz­båndet.
5 GHz­båndet er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt. Hvis 5 GHz­båndet ikke støttes, kan TV­en bare koblet til en
trådløs ruter (tilgangspunkt) ved hjelp av 2,4 GHz­båndet.
Trådløs LAN­tilkobling mislyktes eller det er dårlige forhold for radiomottak.
Sjekk TV­ens og den trådløse ruterens (tilgangspunkt) installasjonsplassering. Signalforhold kan påvirkes av følgende årsaker.
­ Andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, fluorescerende lys, osv. er plassert i nærheten.
­ Det er gulv eller vegger mellom den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV­en.
Dersom problemet vedstår selv etter at du har kontrollert det som står over, kan du prøve å sette opp en kablet LAN­tilkobling.
TV­en kan ikke koble til den trådløse ruteren din (eller tilgangspunkt) på 5 GHz.
Mens [Wi­Fi Direct] er stilt inn til [På], kan du ikke koble til en trådløs ruter (eller tilgangspunkt) på 5 GHz. Still inn [Wi­Fi Direct] til [Av].
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Wi­Fi Direct] → [Av].
Dårlig bilde på Internett­video.
Kvalitet avhenger av den originale videoen som leveres fra videoinnholdsleverandøren og båndbredden din.
Enkelte Internett­videoinnhold viser et tap av detaljer.
Videokvalitet og bildestørrelse avhenger av bredbåndshastighet og levering fra innholdsleverandører.
God bildekvalitet men ingen lyd på Internett­videoinnhold.
Kvalitet avhenger av det originale innholdet som leveres av videoinnholdsleverandøren og båndbredden din.
På grunn av egenskapen til Internett­video, vil ikke alle videoer inneholde lyd.
Applikasjoner er ikke tilgjengelige.
Sjekk at LAN­kabelen eller strømledningen til ruteren/modemet* har blitt riktig koblet til.
* Ruteren/modemet må stilles inn på forhånd for å koble til Internett. Kontakt Internett­tjenesteleverandøren for ruter­/modeminnstillinger.
Prøv å bruke apper senere. Serveren til leverandøren av appinnholdet kan være nede.
Noen applikasjoner i [Apper] er ikke tilgjengelige./Forsvunnet fra [Alle apper].
Utfør [Fabrikkinnstillinger] for å gjenopprette TV­en til fabrikkinnstillingen. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Systeminnstillinger] → [Generelt oppsett] → [Fabrikkinnstillinger] → [Ja] → [Ja].
[Innstillinger] → TV­en kan ikke få tilgang til Internett når IPv6 er stilt inn.
IPv6 er kanskje ikke tilgjengelig, i så fall stiller du inn IPv6 til av. Trykk på HOME­knappen, velg deretter → [Oppsett av IPv6] → [Installer IPv6­tilkobling] → [Nei].
[Innstillinger] → [Nettverk]
Til toppen | Feilsøking
158
Symptomer for hjemmenettverk
TV­en kan ikke koble til serveren.
En melding vises om at TV­en ikke kan koble til nettverket.
Server er ikke tilgjengelig.
Enkelte mediefiler i USB­enheten eller serveren vises ikke.
Når renderer­funksjonen brukes, kan ikke musikkfiler spilles av.
TV­en kan ikke bli funnet av en Wi­Fi Direct­enhet.
TV­en kan ikke koble til serveren.
Sjekk LAN­kabelen eller trådløs tilkobling til serveren og TV­en.
Sjekk om nettverket ditt er riktig konfigurert på TV­en.
En melding vises om at TV­en ikke kan koble til nettverket.
Sjekk de gjeldende nettverksinnstillingene. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Nettverksoppsett]
→ [Se gjennom netinnstillingene og status]. Sjekk nettverkstilkoblingene dine og/eller serverens bruksanvisning for tilkoblingsinformasjon,
eller ta kontakt med personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).
Konfigurer nettverksinnstillingene dine på nytt ved å trykke på HOME­knappen, velg deretter [Nettverksoppsett].
[Innstillinger] → [Nettverk] →
Hvis LAN­kabelen er koblet til en aktiv server og TV­en har fått tildelt en IP­adresse, sjekk tilkoblinger og konfigurasjoner for serveren.
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Nettverksoppsett] → [Se gjennom netinnstillingene og status].
Server er ikke tilgjengelig.
Sjekk LAN­kabelen / den trådløse tilkoblingen eller serveren. TV­en kan ha mistet tilkobling med serveren.
Utfør [Serverdiagnostikk] for å sjekke om medieserveren din kommuniserer riktig med TV­en. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Innstilling av hjemmenettverk] → [Serverdiagnostikk].
Enkelte mediefiler i USB­enheten eller serveren vises ikke.
Ustøttede filer vises ikke.
Tilgjengelig fil­ eller mappegrense i en katalog er 1000 for USB og 30 000 for en server. Denne grensen inkluderer filer som ikke støttes
eller bare mapper. Filer eller mapper fylles basert på tidsstemplene deres. Foto­, musikkfiler eller mapper som overstiger grensen vises
ikke.
Når renderer­funksjonen brukes, kan ikke musikkfiler spilles av.
Noen applikasjoner viser en fotofil som er forhåndsinstallert i PC­en samtidig som musikkavspilling når Renderer­funksjonen brukes.
Avhengig av den forhåndsinstallerte fotofilen, er musikkavspilling kanskje ikke mulig, men kan bli mulig ved å endre fotofilen.
TV­en kan ikke bli funnet av en Wi­Fi Direct­enhet.
Still inn [Wi­Fi Direct] til [På]. Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Wi­Fi Direct] → [På].
Hvis TV­en ikke kan bli funnet selv om [Wi­Fi Direct] er [På], stiller du inn [Båndinnstilling] til [Auto (2.4GHz­bånd)]. Trykk på HOME­
knappen, velg deretter [Innstillinger] → [Nettverk] → [Innstillinger for Wi­Fi Direct] → trykk på OPTIONS­knappen → [Båndinnstilling]
→ [Auto (2.4GHz­bånd)].
Til toppen | Feilsøking
159
Symptomer for fjernkontroll
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Trykk på en knapp på TV­en for å finne ut om problemet ligger hos fjernkontrollen eller ikke.
Kontroller at hvert batteri ligger i riktig retning etter de positive (+) og negative (­) symbolene i batterirommet.
Batteristrømmen kan være lav. Skift ut batteriene med nye.
For detaljer om hvordan du setter inn batteriene, henvis til bruksanvisningen i papir som fulgte med TV­en.
Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren plassert foran på TV­en.
Hold området til fjernkontrollsensoren fri for hindringer.
Fluorescerende lys kan forstyrre med betjening av fjernkontrollen.
Til toppen | Feilsøking
160
Symptomer på Skjermspeiling
Hva slags enheter kan kobles til for å bruke Skjermspeiling­funksjonen?
TV­en kan ikke koble til en Miracast­enhet.
Video eller lyd kuttes av og til.
Noe betalt innhold kan ikke spilles av.
Skjermspeiling fungerer ikke./TV­en kan ikke bli funnet av en Skjermspeiling­kompatibel enhet.
Hva slags enheter kan kobles til for å bruke Skjermspeiling­funksjonen?
Sony Skjermspeiling­kompatible enheter (f.eks. noen modeller av Xperia) kan kobles til. Skjermspeiling­funksjonen fungerer ved hjelp av Miracast­teknologi, som gjør det mulig å koble til med en enhet som overholder Miracast.
TV­en kan ikke koble til en Miracast­enhet.
Hvis tilkobling av en Miracast­enhet (f.eks. et nettbrett) mislykkes, trykk på HOME­knappen, velg deretter [Skjermspeiling] for å vise standby­skjermen for Skjermspeiling­funksjonen.
[Innganger] →
Video eller lyd kuttes av og til.
Enheter som stråler ut radiobølger, som andre trådløse LAN­enheter eller mikrobølgeovner, kan forstyrre med Skjermspeiling­funksjonen
som bruker trådløst LAN. Hold TV­en eller Sony Skjermspeiling­kompatible enheter (f.eks. noen modeller av Xperia) unna slike enheter,
eller slå dem av hvis mulig.
Kommunikasjonshastighet kan endres i henhold til avstanden eller hindringer mellom enheter, enhetskonfigurasjon, radiobølgeforhold,
trafikk på linjen eller hva enheten din bruker. Kommunikasjon kan brytes på grunn av radiobølgeforholdet.
Noe betalt innhold kan ikke spilles av.
Kildeenheten må møte HDCP 2.0/2.1/2.2­standardene (High­bandwidth Digital Content Protection). Noe betalt innhold vises kanskje ikke
via en kildeenhet som ikke møter HDCP 2.0/2.1/2.2­standardene.
Skjermspeiling fungerer ikke./TV­en kan ikke bli funnet av en Skjermspeiling­kompatibel enhet.
Hvis du bruker Skjermspeiling med en annen enhet, slår du først av Skjermspeiling og prøver igjen.
Hvis enheten din ikke støtter 5 GHz og du stiller inn [Båndinnstilling]­alternativet til [Auto (5GHz­bånd)], kan du prøve å endre det til [Auto].
Trykk på HOME­knappen, velg deretter [Innganger] → [Skjermspeiling] for å vise standby­skjermen for Skjermspeiling og prøv igjen.
Til toppen | Feilsøking
161
TV SideView Symptomer
TV­en kan ikke slås på og kontrolleres ved hjelp av TV SideView­programmet når [Fjernstart] er satt til [På].
TV­en vises ikke på TV SideView­skjermen. TV­en kan ikke registreres med TV SideView­applikasjonen.
TV­en kan ikke slås på og kontrolleres ved hjelp av TV SideView­programmet når [Fjernstart] er satt til [På].
Når enheter som forårsaker radiobølgeinterferens (mikrobølgeovner, trådløse telefoner, osv.) er plassert i nærheten, kan det hende at TV
SideView­funksjonen ikke virker som den skal. I så fall holder du slike enheter unna den trådløse ruteren (tilgangspunkt) eller TV­en, eller
slår dem av.
I følgende tilfeller virker kanskje ikke TV SideView­funksjonen som den skal. Slå på TV­en og koble til den trådløse ruteren (tilgangspunkt)
igjen.
­ Slå strømmen til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) av/på i TV­standbymodus
­ Tilbakestill den trådløse ruteren (tilgangspunkt) i TV­standbymodus
­ Endre kanalen til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) i TV­standbymodus
TV SideView­funksjonen vil kanskje ikke virke med kommersielle trådløse rutere (tilgangspunkt) som krever periodisk gjentilkobling.
TV SideView­funksjonen fungerer kanskje ikke avhengig av innstillingene til den trådløse ruteren (tilgangspunkt) (f.eks. Multi SSID og
strømsparingsmodus).
Dersom Wi­Fi Direct brukes til å koble TV SideView­applikasjonen til TV­en, kan det hende at TV­en ikke kan slås på fra standby­modus
avhengig av smarttelefonen/nettbrettet.
TV­en bør være i påslått eller standby­modus. Ikke slå av TV­en ved å koble fra nettstrømledningen.
Kontroller at følgende har blitt stilt inn for TV­en din.
Når den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV­en er koblet til med trådløst LAN
­ TV med innebygd trådløs LAN brukes
­ [Innebygd Wi­Fi] under [Nettverk] er satt til [På]
­ [Fjernstart] av [Innstilling av hjemmenettverk] under [Nettverk] er satt til [På]
­ TV er koblet til den trådløse ruteren (tilgangspunkt)
Når den trådløse ruteren (tilgangspunkt) og TV­en er koblet til med kabelbasert LAN
­ [Fjernstart] av [Innstilling av hjemmenettverk] under [Nettverk] er satt til [På]
TV­en vises ikke på TV SideView­skjermen. TV­en kan ikke registreres med TV SideView­applikasjonen.
Sørg for at TV­en er slått på.
Sørg for at TV­en og smarttelefonen/nettbrettet har blitt med i samme hjemmenettverk.
(Når du derimot kobler til via Wi­Fi Direct, er ikke en tilkobling til hjemmenettverket nødvendig.)
Maksimalt antall registreringsenheter kan ha blitt nådd. Slett unødvendige registreringer før du registrerer en annen smarttelefon/nettbrett.
For detaljert informasjon, kan du se følgende webside:
http://info.tvsideview.sony.net/faq/
Til toppen | Feilsøking
162
Symptomer for Bildedeling
Støttet fotoformat
Støttet fotoformat
Bare jpeg­filer støttes.
Maksimal størrelse på bilder er 16 384 × 16 384.
Minimum størrelse på bilder er 16 × 16.
Panoramarulling støttes ikke.
Maksimal filstørrelse på bilder er 10 MB.
Til toppen | Feilsøking
163
Notes
Denne håndboken er en forenklet versjon av TV­ens innebygde i­Manual. For detaljer, se i­Manual.
Feilsøking er generelt for alle modeller/regioner/land. Derfor kan det hende at noen beskrivelser ikke gjelder for din TV.
Til toppen | Feilsøking
164
Slik bruker du bokmerker
Du kan lagre ofte viste sider i denne håndboken. Bruk fargeknappene som er indikert nederst på skjermen.
Lagre en side
På siden du vil bokmerke, trykk på den gule knappen som korresponderer med [Legg til bokmerke] nederst på skjermen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
på styreflaten for å velge.)
), skyver for å merke den gule knappen og deretter trykker du
Tilgang til den bokmerkede siden
Trykk på den grønne knappen som korresponderer med [Vis bokmerke] nederst på skjermen for å vise bokmerkelisten. (Når du bruker
fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
), skyver på styreflaten for å merke den grønne knappen og deretter trykker
du på styreflaten for å velge.) Velg ønsket tittel.
Gå tilbake til den forrige skjermen
Trykk på RETURN­knappen.
Fjerne et bokmerke
På en bokmerket side, trykk på den gule knappen som korresponderer med [Fjern bokmerke] nederst på skjermen.
(Når du bruker fjernkontrollen med styreflate, trykker du på kontrollinjen (
på styreflaten for å velge.)
), skyver for å merke den gule knappen og deretter trykker du
Til toppen
165
Download PDF

advertising