Sony DSC-T100 Bruksanvisning

Add to My manuals
56 Pages

advertisement

Sony DSC-T100  Bruksanvisning | Manualzz
Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-T100
Hvis du vil vite mer om de avanserte operasjonene, kan du
åpne "Brukerhåndbok for Cyber-shot" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot" som
finnes på CD-ROM-en som følger med, via en datamaskin.
Der findes oplysninger om avanceret betjening i "Cybershot Håndbog" og "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" på den medfølgende CD-ROM, som du kan få
adgang til via en computer.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne betjeningsvejledning grundigt og gemme den til fremtidig
brug.
© 2007 Sony Corporation
2-319-294-33(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ............................................................. 4
Komme i gang .................................................................................. 5
Kontrollere tilbehøret som er inkludert ..................................................... 5
1 Klargjøre batteripakken ......................................................................... 6
2 Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ............... 7
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ......................................................... 9
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ....................................... 10
Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display .................................................... 11
Vise/slette bilder ............................................................................ 12
Lære de forskjellige funksjonene – HOME/Meny ........................ 14
Bruke HOME-skjermbildet ...................................................................... 14
Elementer i HOME-skjermbildet ............................................................. 15
Bruke menyelementer ............................................................................ 16
Menyelementer ....................................................................................... 17
NO
Bruke datamaskinen ..................................................................... 18
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ............................................................................................... 18
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" eller "Videregående veiledning for
Cyber-shot" ............................................................................................. 19
Indikatorer på skjermen ................................................................ 20
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 22
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer ............................................ 23
Feilsøking ....................................................................................... 24
Batteripakke og strøm ............................................................................ 24
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 25
Vise bilder ............................................................................................... 25
Forholdsregler ............................................................................... 26
Spesifikasjoner .............................................................................. 27
3
Merknader om bruk av kameraet
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
Du må ikke slå av kameraet eller ta ut
batteripakken eller "Memory Stick Duo" når
tilgangslampen lyser. Dette kan føre til at dataene
i internminnet eller i "Memory Stick Duo" blir
ødelagt. Beskytt alltid dataene ved å ta en
sikkerhetskopi.
[ Om opptak/avspilling
• Før du tar opp, bør du gjøre et prøveopptak for å
forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 26) før du begynner å
bruke kameraet.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å
virke som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 26).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
4
[ Merknader om LCD-skjermen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av pikslene er reelt operative. Det
kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller
lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn
farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket
på noen måte.
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet, kan spilles av på annet
utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr, kan spilles av med
kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. gjør opptak eller avspilling
umulig.
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret som er inkludert
• Batterilader BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
(1)
• USB, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• Håndleddsrem (1)
• Strømledning (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• CD-ROM (Cyber-shot-programvare/
"Brukerhåndbok for Cyber-shot"/
"Videregående veiledning for Cyber-shot") (1)
• Bruksanvisning (denne håndboken) (1)
• Oppladbar batteripakke NP-BG1 (1)/
Batterietui (1)
Fest remen og tre hånden gjennom den
for å hindre at kameraet blir skadet hvis
du mister det.
NO
Krok
5
1 Klargjøre batteripakken
For kunder i USA og Canada
For kunder utenfor USA og Canada
Plugg
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.
2 Koble batteriladeren til vegguttaket.
CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (praktisk opplading).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare litt
lenger.
[ Ladetid
Fullstendig ladetid
Praktisk ladetid
Omkring 330 min.
Omkring 270 min.
• Tiden det tar å lade en helt utladet batteribakke ved en temperatur på 25 °C. Ladingen kan ta lenger tid
under bestemte forhold.
• Se side 22 for å finne ut hvor mange bilder som kan tas.
• Koble batteriladeren til et lett tilgjengelig vegguttak i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
6
2 Sette i batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-deksel
ɠ
Sett i "Memory Stick Duo"
med forsiden mot LCDskjermen.
Sett i batteripakken
mens du trykker på
batteriutløseren med
tuppen på
batteripakken.
NO
1 Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) helt inn til du hører et klikk.
3 Sett i batteripakken.
4 Lukk batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet spiller inn/av bilder ved hjelp av internminnet (omkring 31 MB).
7
[ Slik kontrollerer du gjenværende batteritid
Trykk på POWER-knappen for å slå på og kontrollere gjenværende batteritid på LCDskjermen.
Indikator
for gjenværende
batteritid
Retningslinjer for
gjenværende
batteritid
Tilstrekkelig strøm
igjen
Batteriet er
nesten
fullstendig
oppladet
Batteri
halvfullt
Batteriet er
nesten tomt,
opptak/
avspilling
vil stoppe
snart.
Bytt ut batteriet med
et fullstendig
oppladet batteri, eller
lad opp batteriet
(advarselslampen
blinker).
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværede batteritid vises.
• Visningen av gjenværende levetid for batteriet kan være feil under enkelte forhold.
• Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet for første gang (side 9).
[ Slik tar du ut batteripakken/"Memory Stick Duo"
Åpne batteri/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Kontroller at tilgangslampen ikke
lyser og skyv så "Memory Stick Duo"
inn én gang.
Batteripakke
Skyv batteriutløseren.
Pass på at du ikke mister
batteripakken.
• Du må aldri ta ut batteripakken/"Memory Stick Duo" når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade
på data i "Memory Stick Duo".
8
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
POWER-knapp
Linsedeksel
ɟ Kontrollknapp
1
2
3
HOME-knapp
z-knapp
NO
1 Trykk på POWER-knappen eller skyv linsedekselet ned.
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformatet med v/V, og trykk deretter på z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK] og trykk deretter på z.
[ Endre dato og klokkeslett
Trykk på HOME-knappen og velg [
Klokkeinnstillinger] i
(Innst.) (side 14).
[ Når du slår på strømmen
• Når batteriet er installert i kameraet kan det ta litt tid før operasjonen blir tilgjengelig.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet av automatisk
for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
9
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Følgende prosedyre er for å ta stillbilder.
ɠ Lukkerknapp
Mikrofon
Blits
Selvutløserlampe
Zoomknapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
Skruehull for stativ
(på undersiden)
Linsedeksel
Linse
HOME-knapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Makroknapp
Selvutløserknapp
1 Skyv linsedekselet ned.
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
Indikator for AE/AF-lås
Film:
Trykk på HOME-knappen og velg [
10
Filmmodus] i
(Opptak) (side 14).
Zoom/Blits/Makro/Selvutløser/Display
[
[
[ DISP Endre skjermbildet
Bruke zoomen
Trykk på
for å zoome. Trykk på
angre zoomen.
for å
Blits (velge en blitsmodus for
stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller baklys
(standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synkronisering (blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
: Blits tvunget av
[
Trykk på v (DISP) på kontrollknappen.
Hver gang du trykker på v (DISP), endres
bildet som følger.
Lysstyrken for LCD-baklys økes
r
Histogram på
r
Indikatorer av
r
Indikatorer på
NO
Makro/nærfokus (ta bilder på
nært hold)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Makro av
: Makro på (W-side: Ca. 8 cm eller mer, T-side:
Ca. 80 cm eller mer)
: Nærfokus aktivert (Låst til W-siden: Ca. 1 til
20 cm)
[
Bruke selvutløser
Trykk på V ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
: Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen.
Selvutløserlampen blinker og du hører en
pipelyd til lukkeren aktiveres.
11
Vise/slette bilder
-knapp
(avspilling)
-knapp (indeks)/
-knapp
(avspillingszoom)
-knapp
(avspillingszoom)
MENU-knapp
ɟ Kontrollknapp
Multikontakt (bunn)
1 Trykk på
HOME-knapp
(Avspilling).
Hvis du trykker på
når kameraet er slått av, slås kameraet automatisk på og stilles inn på
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på
en gang til.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z på nytt hvis du vil stoppe avspillingen.)
Trykk på b/B for å spole bakover/fremover. (Trykk på z for å gå tilbake til normal avspilling.)
Trykk på V hvis du vil vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere volumet.
[ Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk deretter på MENU.
2 Velg (Slett) med v og velg [Dette bildet] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Justere utsnittet: v/V/b/B
Oppheve avspillingszoom: z
12
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
for å vise indeksskjermen mens du viser et stillbilde.
Deretter velger du et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
• Du kan også åpne indeksskjermen ved å velge [
Indeksvisning] i HOME-skjermbildet.
• Hver gang du trykker på
, endres antallet bilder på indeksskjermen.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Trykk på MENU mens indeksskjermen vises.
2 Velg [Slett] med v og velg [Flere bilder] med b/B, og trykk deretter på z.
3 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B. Deretter trykker du på z.
Avmerkingsboksen for bildet er merket med
.
Hvis du vil avbryte en sletting, velger du et bilde du har merket for sletting og trykker på z på nytt.
4 Trykk på MENU og velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Hvis du vil slette alle bilder i en mappe, velger du [Alt i denne mappen] og trykker på z i trinn 2.
[ Spille av en serie bilder (Lysbildevisning)
Velg [ Lysbildevisning] i
med v og trykk på z.
(Vise bilder) i HOME-skjermbildet og velg deretter [Start]
NO
[ Vise bilder på en TV-skjerm
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
Til multikontakten
Til lyd-/
videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal
13
Lære de forskjellige funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermen er gateway-skjermen for alle funksjonene i kameraet.
Du kan velge opptaksmodus eller avspillingsmodus eller endre innstillingene fra HOMEskjermen.
z-knapp
Kontrollknapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermen.
Kategori
Element
Veiledning
2 Velg en kategori med b/B.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter z.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
1 Velg menyvalget du ønsker, med v/V.
• Denne fremgangsmåten er bare nødvendig når du velger
(Innst.).
2 Flytt rammen med B og velg en innstilling med v/V. Deretter trykker du på z.
3 Velg ønsket innstilling med v/V og trykk på z.
14
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 14
Elementer i HOME-skjermbildet
Følgende kategorier og elementer vises når du trykker på HOME-knappen.
En beskrivelse av den valgte kategorien eller det valgte elementet vises på skjermen av
veiledningen.
Kategori
Elementer
Opptak
Autojustering
Scenevalg
Program Auto
Filmmodus
Vise bilder
Enkeltbilde
Indeksvisning
Lysbildevisning
Skrive ut, annet
Utskrift
Musikkverktøy
Last ned musikk
Formater musikk
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Ny REC-mappe
Kopier
Administrer minne
NO
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Opptaksinnstillinger 2
Auto-orient.
Funksj.veiv.
COMPONENT
Rutenettlinje
Digital zoom
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
15
Bruke menyelementer
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
Funksj.veiv.
• Menyen kan bare vises når kameraet er i opptaksmodus eller avspillingsmodus.
• Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av valgt modus.
2 Velg ønsket element med v/V på kontrollknappen.
Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på skjermen.
3 Velg ønsket innstilling med b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus.
4 Trykk på MENU for å slå av menyen.
16
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 16
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av valgt kameramodus.
Opptaksmenyen er bare tilgjengelig i opptaksmodus, og visningsmenyen er bare tilgjengelig i
avspillingsmodus.
I tillegg kan forskjellige valg være tilgjengelige avhengig av opptaksmodus (for eksempel
Autojustering, Scenevalg, Program Auto, Filmmodus) i HOME-skjermbildet.
Opptaksmeny
Scenevalg
Velger forhåndsinnstilte innstillinger i samsvar med scenen.
Bildestørr.
Velger stillbildekvalitet.
Ansiktsregistrering
Registrerer ansiktene og justerer fokus og andre innstillinger.
REC-modus
Velger modus for kontinuerlig opptak.
Fargemodus
Endrer livaktigheten til bildet eller legger til spesialeffekter.
ISO
Velger lysfølsomhet.
EV
Justerer eksponering.
Målemodus
Velger målemodus.
Fokus
Endrer fokusmetode.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
SteadyShot
Velger modus for fjerning av uskarphet.
SETUP
Velger opptaksinnstillinger.
NO
Meny for visning
(Slett)
Sletter bilder.
(Lysbildevisning)
Spiller av en serie bilder.
(Retusjere)
Retusjerer bilder.
(Beskytt)
DPOF
Hindrer utilsiktet sletting.
Legger til et merke for utskriftsrekkefølge.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for visning av bilder.
17
Bruke datamaskinen
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet, på datamaskinen. Ved hjelp av programvaren kan
du også bruke stillbildene og filmene fra kameraet mer enn noen gang. Du finner mer
informasjon i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.4)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
ikke kompatibel
* 64-bits versjoner og Starter (Edition) støttes ikke.
• Må installeres med ovennevnte operativsystem ved levering.
• Hvis operativsystemet ditt ikke støtter USB-tilkoblinger, kan du bruke en kommersielt tilgjengelig
Memory Stick Reader/Writer.
• Du finner mer informasjon om driftsmiljøet for programvaren "Picture Motion Browser" for Cyber-shot i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
18
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" eller "Videregående
veiledning for Cyber-shot"
[ For Windows-brukere
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-
Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROMen (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Følg anvisningene nedenfor.
en (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
Skjermbildet nedenfor vises.
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
1 Velg mappen [Handbook] og kopier
"Handbook.pdf", som er lagret i mappen
[NO], til datamaskinen.
2 Når kopieringen er fullført, dobbeltklikker
du på "Handbook.pdf".
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skjermbildet for kopiering
av "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg anvisningene på skjermen for å
kopiere.
Hvis du klikker på knappen
"Brukerhåndbok for Cyber-shot", vil både
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
bli installert.
3 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
Vise "Videregående veiledning for Cybershot"
1 I mappen [stepupguide] på CD-ROM-en er
NO
det en mappe som heter [stepupguide].
Kopier denne mappen til datamaskinen.
2 Velg [stepupguide], [language] og deretter
mappen [NO] som er lagret på CD-ROMen. Kopier alle filene i mappen [NO] på
CD-ROM-en og bruk dem til å overskrive
filene i mappen [img] i mappen
[stepupguide] som ble kopiert til
datamaskinen i trinn 1.
3 Når kopieringen er fullført, dobbeltklikker
du på "stepupguide.hqx" i mappen
[stepupguide] for å dekomprimere den, og
deretter dobbeltklikker du på den genererte
filen "stepupguide".
• Hvis det ikke er installert et
dekomprimeringsverktøy for HQX-filen, må du
installere Stuffit Expander.
19
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP), endres
bildet (side 11).
[ Når du tar stillbilder
A
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
E
Bildestørrelse
Opptaksmodus (Scenevalg)
Opptaksmodus (Program)
Hvitbalanse
[ Når du filmer
WB
Opptaksmodus
Målemodus
Ansiktsregstrering
SteadyShot
Vibrasjonsvarsel
Selvutløser
[ Når du viser
-
Beskytt
DPOF
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
PictBridge kobler til
Zooming
1.3
1.3
Zooming
Fargemodus
VOL.
Volum
PictBridge kobler til
20
B
Endre mappe
1.0m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tall
AF-lys
ON
Rødøyereduksjon
Målemodus
SL
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
Blitsmodus
Blitsen lades
Hvitbalanse
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
C:32:00
Egendiagnose-display
Indikator for AFavstandssøkerramme
ISO400
ISO-nummer
+2.0EV
Eksponeringsverdi
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Makro/nærfokus
N
Avspilling
Avspillingsindikator
Standby
REC
00:00:12
Standby/Spiller inn film
Opptakstid
WB
D
C:32:00
AF-avstandssøkerramme
Histogram
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
101-0012
Mappe-fil-nummer
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Veiledning for avspilling av
bilder
BACK/
NEXT
Velge bilder
VOLUME
NO
Egendiagnose-display
+
Trådkors for punktmåling
Histogram
Justere volumet
C
Opptak/avspilling av
medier
101
REC-mappe
101
Avspillingsmappe
96
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:00:00
Gjenværende opptakstid
21
Batterilevetid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises pluss
batteritiden når du tar bilder i [Normal]
modus når batteripakken har full kapasitet
og omgivelsestemperaturen er 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises,
forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes
ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres etter hvert som du
bruker batteriet og etter som tiden går.
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken har økt for LCD-baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– [Ansiktsregistrering] er satt til [På].
[ Når du tar stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
Ca. 340
Ca. 170
• Opptak i følgende situasjoner:
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
22
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet bilder/batteritiden endres ikke med
bildestørrelsen.
[ Når du viser stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
Ca. 6600
Ca. 330
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
[ Når du filmer
Batteritid (min.)
Ca. 140
• Kontinuerlig opptak med en bildestørrelse på
[320]
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Antallet stillbilder du kan ta og opptakstiden for filmer kan variere avhengig av
opptaksforholdene og/eller opptaksmediene som skal brukes.
• Du kan velge bildestørrelsen du vil bruke når du tar bilder fra menyen (side 16, 17).
[ Omtrentlig antall stillbilder
(Enheter: bilder)
Internminne
Kapasitet
Størrelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
2457
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
NO
• Bildeantallet som står oppført, gjelder når [REC-modus] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
[ Omtrentlig innspillingstid for filmer
(Enheter: time : minutt : sekund)
Internminne
Kapasitet
Størrelse
Ca.
31 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
–
0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10
0:50:00
1:40:20
640 (std.)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50 1:27:00 2:57:50 6:04:30 12:00:20 24:04:50
0:21:40
0:44:20
1:31:00
• Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Størrelsen på en filmfil er begrenset til ca. 2 GB.
Under innspilling stopper filminnspillingen automatisk når filstørrelsen for filmen når ca. 2 GB.
• Dette kameraet støtter ikke HD-opptak eller -avspillinger for filmer.
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
23
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller elementene nedenfor og se "Brukerhåndbok for Cyber-shot (PDF)".
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss" på skjermen, kan du se
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 15).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene,
kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Installer batteripakken på korrekt måte ved å bruke tuppen på batteripakken til å skyve
batteriutløseren (side 7).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter at batteripakken er installert i kameraet, kan det ta en liten stund før det blir strøm på
kameraet.
• Installer batteripakken på korrekt måte (side 7).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 6).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke (side 5).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 9).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
24
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad
batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 6).
• Batteripakken er helt utladet. Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken
• Du kan ikke lade batteripakken ved å bruke vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 23). Hvis
det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 12).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Velg en annen opptaksmodus enn [
Filmmodus] ved å bruke HOME-skjermen når du tar
stillbilder.
• Velg [
Filmmodus] ved å bruke HOME-skjermen når du filmer.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
NO
Kan ikke sette inn datoer på bilder.
• Dette kameraet har ikke noen funksjon for å legge datoer på bilder. Du kan skrive ut eller lagre
bilder med dato satt inn ved hjelp av "Picture Motion Browser".
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Flekkfenomenet oppstår, og hvite, svarte, røde eller fiolette flekker vises på bildet. Dette
fenomenet skyldes ikke en feil.
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(Avspilling) (side 12).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
25
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om bæring
Ikke sett deg ned i en stol eller andre steder når du
har kameraet i baklommen, da dette kan føre til
funksjonsfeil eller skade på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset.
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
26
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 og 40 °C. Fotografering på svært kalde
eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
avslått.
Spesifikasjoner
Kamera
[System]
Batteriladeren BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC
Bildeenhet: 7,18 mm (1/2,5 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 8 286 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 8 083 000 piksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zoomlinse f =
5,8–29,0 mm (35–175 mm ved konvertering
til et 35 mm stillbildekamera) F3,5–4,4
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (9 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, Dagslys, Skyet,
Fluorescerende 1, Fluorescerende 2,
Fluorescerende 3, Hvitglødende, Blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibel (Mono)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 31 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsrekkevidde (ISO (Anbefalt
eksponeringsindeks) satt til Auto): Ca. 0,1 til
3,7 m (W)/ca. 0,8 til 2,9 m (T)
Strømkrav: Vekselstrøm 100 V til 240 V, 50/
60 Hz, 2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W
(BC-CSGB)
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 62×24×91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
[Inngangs- og utgangskontakter]
Varemerker
Multikontakt:
Video-utgang
Lyd-utgang (mono)
USB-komunikasjon
USB-kommunikasjon:
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt)
•
Oppladbar batteripakke NP-BG1
Batteri som brukes: Lithium-ion-batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Kapasitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
NO
[LCD-skjerm]
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960×240) punkter
[Strøm, generelt]
Effekt:
Oppladbar batteripakke NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K Vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,1 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 91,8×59,2×22,3 mm (B/H/D, uten
utstikkende deler)
Vekt: Ca. 172 g (inkludert NP-BG1-batteripakken
og håndleddsrem osv.)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
•
•
•
•
•
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemerker for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Microsoft Corporation i
USA og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Google er et registrert varemerke for Google
Inc.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
27
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Introduktion ...................................................................................... 5
Gennemgang af det medfølgende tilbehør .............................................. 5
1 Klargøring af batteriet ............................................................................ 6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ..................... 7
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret ................................................. 9
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling) ... 10
Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display ................................................... 11
Vis/slet billeder .............................................................................. 12
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu ..................... 14
Brug af skærmbilledet HOME ................................................................ 14
Menupunkter på skærmbilledet HOME .................................................. 15
Brug af menupunkter .............................................................................. 16
Menupunkter .......................................................................................... 17
Brug af din computer .................................................................... 18
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger) ............................................................................................. 18
Visning af "Cyber-shot Håndbog" eller "Cyber-shot – Vejledning til næste
trin" .......................................................................................................... 19
DK
Indikatorer på skærmen ................................................................ 20
Batterilevetid og hukommelseskapacitet .................................... 22
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises ..................... 22
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 23
Fejlfinding ...................................................................................... 24
Batterienhed og strøm ............................................................................ 24
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 25
Visning af billeder ................................................................................... 25
Forsigtig ......................................................................................... 26
Specifikationer ............................................................................... 27
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
[ Bemærkninger vedrørende LCDskærmen
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteriet eller
"Memory Stick Duo", mens adgangsindikatoren
er tændt, da data i den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at tage en sikkerhedskopi.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixler
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant vises på LCD-skærmen.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du optager, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 26), før du
betjener kameraet.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 26).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
4
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen kompensation for
optagelsens indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
(1)
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal (1)
• Håndledsrem (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• CD-ROM (Cyber-shot-programsoftware/
"Cyber-shot Håndbog"/"Cyber-shot –
Vejledning til næste trin") (1)
• Brugervejledning (denne vejledning) (1)
• Genopladeligt batteri NP-BG1 (1)/
Batteriholder (1)
DK
Montér remmen, og stik hånden
gennem den for at forhindre, at
kameraet bliver beskadiget, hvis det
tabes osv.
Krog
5
1 Klargøring af batteriet
Til kunder i USA og Canada
For andre kunder end dem i USA og Canada
Stik
ɟ
ɟ
CHARGEindikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Sæt batteriet i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriopladeren til stikkontakten i væggen.
CHARGE-indikatoren lyser, og opladning begynder.
Når CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen afsluttet (praktisk opladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (indtil det er helt opladet), vil opladningen vare
lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Opladningstid i praksis
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Den nødvendige tid til opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan
tage længere tid under visse omstændigheder eller forhold.
• Se side 22 for det antal billeder, der kan optages.
• Tilslut batteriadapteren til en let tilgængelig stikkontakt i væggen tæt ved.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen og batteriet fjernes fra
batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
ɟ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-dæksel
Indsæt "Memory Stick
Duo" med forsiden
vendende mod LCDskærmen.
ɠ
Indsæt batteriet,
mens du trykker på
udløsergrebet til
batteriet med
spidsen af batteriet.
1 Åbn batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
DK
2 Sæt "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) helt ind, indtil den klikker på
plads.
3 Sæt batteriet i.
4 Luk batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den interne hukommelse (ca. 31 MB).
7
[ Sådan kontrollerer du den resterende batteritid
Tryk på POWER-kontakten for at tænde, og kontroller den resterende batteriopladning på
LCD-skærmen.
Indikator for
resterende
batteritid
Retningslinjer
for
resterende
batteritid
Tilstrækkelig
resterende
strøm
Batteriet er
næsten helt
opladet
Batteri
halv fuldt
Batteri lavt,
optagelse/
afspilning
stopper
snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet
batteri, eller oplad
batteriet. (Advarselsindikatoren blinker).
• Det varer ca. et minut, før den korrekte indikator for resterende batteritid vises.
• Den viste indikator for resterende batteritid er muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder.
• Følgende skærmbillede vises, når der tændes for kameraet for første gang (side 9).
[ Fjernelse af batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
"Memory Stick Duo"
Kontroller, at adgangsindikatoren
ikke er tændt, og tryk derefter
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Batteripakke
Skub udløsergrebet til
batteriet.
Pas på ikke at tabe batteriet.
• Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo", når adgangsindikatoren er tændt. Dette kan beskadige data i
"Memory Stick Duo".
8
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret
POWER-knap
Objektivdæksel
ɟ Kontrolknap
1
2
3
HOME-knap
z-knap
DK
1 Tryk på POWER-kontakten, eller lad objektivdækslet glide nedad.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på
z.
3 Vælg [OK], og tryk derefter på z.
[ Sådan ændrer du dato og klokkeslæt
Tryk på knappen HOME, og vælg [
Indstillinger af ur] i
(Indstillinger) (side 14).
[ Når du tænder for strømmen
• Efter at batteriet er monteret i kameraet, kan der gå et stykke tid, før kameraet kan bruges.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet automatisk for
at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukningsfunktion).
9
Nem optagelse af billeder (automatisk
justeringsindstilling)
Følgende fremgangsmåde er til optagelse af et stillbillede.
ɠ Udløserknap
Mikrofon
Blitz
Selvudløserlampe
Zoom-knap
MENU-knap
Kontrolknap
Stik til kamerastativ
(bund)
Objektivdæksel
Objektiv
HOME-knap
DISP-knap
Blitz-knappen
Selvudløserknap
Makro-knap
1 Lad objektivdækslet glide nedad.
2 Hold kameraet roligt, og hold armen ind til kroppen.
Anbring motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med udløserknappen.
Stillbillede:
1 Tryk på udløserknappen, og hold
den halvvejs nede for at fokusere på
motivet.
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn)
blinker, der høres bip-lyde, indikatoren
holder op med at blinke og forbliver
tændt.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
AE/AF-låsindikator
Lukkeren giver lyd.
Film:
Tryk på knappen HOME, og vælg [
10
Filmtilstand] i
(Optagelse) (side 14).
Zoom/Blitz/Makro/Selvudløser/Display
[
[
[ DISP Ændring af skærmdisplayet
Brug af zoom
Tryk på
for at zoome, og på
fortryde zoom.
for at
Blitz (Valg af en blitz-indstilling
til stillbilleder)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
: Blitz auto
Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys
eller baggrundsbelysning (standardindstilling)
: Blitz tændt
SL : Langsom synkronisering (blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
[
Tryk på v (DISP) på kontrolknappen.
Hver gang du trykker på knappen
v (DISP), ændres displayet på følgende
måde.
LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke
r
Histogram til
r
Indikatorer fra
r
Indikatorer til
DK
Makro/Fokusering tæt på
(fotografere nærbillede)
Tryk på b ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
: Makro fra
: Makro til (W-siden: Ca. 8 cm eller længere,
T-siden: Ca. 80 cm eller længere)
: Fokusering tæt på aktiveret (låst til W-siden:
Ca. 1 cm til 20 cm)
[
Brug af selvudløseren
Tryk på V ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
: Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren med
10-sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse
Tryk på udløserknappen,
selvudløserlampen blinker, og biplyden
høres, indtil lukkeren betjenes.
11
Vis/slet billeder
(Afspilning) knap
(Indeks)/
(afspilningszoom)-knap
(afspilningszoom)knap
MENU-knap
ɟ Kontrolknap
HOME-knap
Multistik (bund)
1 Tryk på
(Afspil).
Hvis du trykker på knappen
afspilningstilstanden. Tryk på
, når kameraet er slukket, tændes det automatisk og indstilles til
igen for at skifte til optagetilstand.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen.)
Tryk på b/B for at spole tilbage/hurtigt fremad. (Tryk på z for at vende tilbage til normal afspilning.)
Tryk på V for at få vist skærmbilledet med volumenkontrollen, og tryk derefter på b/B for at justere
volumen.
[ Sådan sletter du billeder
1 Få vist det billede, du vil slette, og tryk på MENU.
2 Vælg (Slet) med v, vælg [Dette bil.] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
[
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Justér sekvensen: v/V/b/B
Annullér afspilningszoom: z
12
[
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på
for at få vist indeksskærmbilledet, mens der vises et stillbillede.
Vælg derefter et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
• Du kan også få vist indeksskærmbilledet ved at vælge [
Indeksvisning] på skærmbilledet HOME.
• Hver gang du trykker på
, skifter antallet af billeder på indeksskærmbilledet.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på MENU, mens indeksskærmbilledet vises.
2 Vælg [Slet] med v, vælg [Flere billeder] med b/B, og tryk derefter på z.
3 Vælg det billede, du ønsker at slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
-mærket er markeret i afkrydsningsfeltet på billedet.
Hvis du vil annullere et valg, skal du vælge et billede, du har valgt til sletning, og derefter trykke på z
igen.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med v, og tryk derefter på z.
• Hvis du vil slette alle billederne i en mappe, skal du vælge [Alle i denne mappe] og derefter trykke på z
i trin 2.
[ Sådan afspiller du en serie billeder (diasshow)
Vælg [ Diasshow] i
(Vis billeder) på skærmbilledet HOME, vælg derefter [Start] med
v, og tryk derefter på z.
DK
[ Visning af billeder på en tv-skærm
Tilslut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Til multistikket
Til lyd/video-indgangsstik
Kabel til flerfunktionsterminal
13
Lære om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Brug af skærmbilledet HOME
Skærmbilledet HOME er indgangen til alle funktionerne i kameraet.
Du kan vælge optagelse eller afspilning eller ændre indstillingerne fra skærmbilledet HOME.
z-knap
Kontrolknap
HOME-knap
1 Tryk på HOME for at få vist indeksskærmbilledet.
Kategori
Menupunkt
Vejledning
2 Vælg en kategori med b/B.
3 Vælg et punkt med v/V, og tryk derefter på z.
[ Når du vælger kategorien
(Indstillinger)
(Hukommelsesadmin.) eller
1 Vælg det ønskede punkt med v/V.
• Denne er kun nødvendig, når du vælger
(Indstillinger).
2 Flyt billedet med B, vælg en indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
3 Vælg den ønskede indstilling med v/V, og tryk derefter på z.
14
Flere oplysninger om betjening 1 side 14
Menupunkter på skærmbilledet HOME
De følgende kategorier og menupunkter vises, når du trykker på knappen HOME.
Guiden viser en beskrivelse af den valgte kategori eller menupunkt på skærmen.
Kategori
Punkter
Optagelse
Autojustering
Valg af motiv
Auto programmeret
Filmtilstand
Vis billeder
Enkelt billede
Indeksvisning
Diasshow
Udskrivning, andet
Udskriv
Musikværktøj
Hent musik
Hukommelsesadmin.
Hukommelsesværktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagrings mappe
Internt huk.værktøj
Format
Indstillinger
Primære indstillinger
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
Indstill. for optagelse
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
AF-fkt.
Indstillinger for optagelse 2
Autoretning
Format musik
DK
Opretter lagr. Mappe
Kopier
Funkt.guide
COMPONENT
Gitterlinje
Digital zoom
Autom. visn.
Indstillinger af ur
Language Setting
15
Brug af menupunkter
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tryk på MENU for at få vist menuen.
Funkt.guide
• Menuen kan kun blive vist, når kameraet er i optage- eller afspilningstilstand.
• Der er forskellige menupunkter til rådighed, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Vælg det ønskede menupunkt med v/V på kontrolknappen.
Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på v/V, indtil punktet vises på
skærmen.
3 Vælg den ønskede indstilling med b/B på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede menupunkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises
på skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et punkt i afspilningstilstand.
4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
16
Flere oplysninger om betjening 1 side 16
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af kameratilstanden.
Optagemenuen er kun tilgængelig i optagetilstand, og visningsmenuen er kun tilgængelig i
afspilningstilstand.
Der er også forskellige tilgængelige punkter afhængigt af den valgte optagetilstand (f.eks.
Autojustering, Valg af motiv, Auto programmeret, Filmtilstand) på skærmbilledet HOME.
Menu til optagelse
Valg af motiv
Vælger de forvalgte indstillinger svarende til motivet.
Billedformat
Vælger stillbilledets kvalitet.
Registrering af ansigter
Registrerer ansigter og indstiller fokus og andre indstillinger
herefter.
Opt.funkt.
Vælger metoden til kontinuert optagelse.
Farvetilstand
Ændrer billedets livagtighed eller tilføjer specielle effekter.
ISO
Vælger en lysfølsomhed.
EV
Justerer eksponeringen.
Lysmålermetode
Vælger målemetode.
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Hvidbalance
Justerer farvetoner.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Reducerer af rødøjeeffekten ved brug af blitz.
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
SETUP
Vælger optageindstillinger.
DK
Menu for visning
(Slet)
Sletter billeder.
(Diasshow)
Afspiller en serie billeder.
(Retouchering)
Retoucherer billeder.
(Beskyt)
DPOF
Forhindrer sletning ved et uheld.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke.
(Udskriv)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælger mappen til visning af billeder.
17
Brug af din computer
Du kan få vist de billeder, der er taget med kameraet, på computeren. Du kan også bruge
stillbilleder og film fra kameraet i højere grand end nogensinde før ved at udnytte softwaren.
Yderligere oplysninger finder du i "Cyber-shot Håndbog".
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional,
Windows XP*, Windows Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1
til v10.4)
Program "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional,
Windows XP*
ikke kompatibel
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
• Skal installeres sammen med ovennævnte OS ved levering.
• Hvis dit OS ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du bruge en Memory Stick Reader/Writer, der kan
købes i forretningerne.
• Yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for "Picture Motion Browser"-softwaren til Cyber-Shot
finder du i "Cyber-shot Håndbog".
18
Visning af "Cyber-shot Håndbog" eller "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin"
[ For Windows-brugere
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Følg nedenstående fremgangsmåde.
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmbilledet herunder vises.
[ Visning af "Cyber-shot Håndbog"
1 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf" i mappen [DK] til din
computer.
2 Når kopieringen er færdig, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmbilledet til kopiering
af "Cyber-shot Håndbog".
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere. Når du klikker på knappen
"Cyber-shot Håndbog", installeres både
"Cyber-shot Håndbog" og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin".
3 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
[ Visning af "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin"
1 I mappen [stepupguide] på CD-ROM'en er
der en anden mappe med navnet
[stepupguide]. Kopier denne mappe til din
computer.
DK
2 Vælg [stepupguide],[language], og
derefter mappen [DK] på CD-ROM'en.
Kopier alle filerne i mappen [DK] på CDROM'en, og brug dem derefter til at
overskrive filerne i mappen [img] i mappen
[stepupguide], som blev kopieret til din
computer i trin 1.
3 Når kopieringen er færdig, skal du
dobbeltklikke på "stepupguide.hqx" i
mappen [stepupguide] for at pakke den ud,
og derefter skal du dobbeltklikke på den
generede fil "stepupguide".
• Hvis der ikke er installeret et udpakningsværktøj
til filen HQX, skal du installere Stuffit
Expander.
19
Indikatorer på skærmen
Hver gang du trykker på knappen
v (DISP), ændres displayet (side 11).
A
[ Ved optagelse af stillbilleder
E
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
Optagetilstand (Valg af
motiv)
Optagetilstand (Program)
Hvidbalance
[ Ved optagelse af film
WB
Optagehastighed
Målemetode
Ansigtsregistrering
SteadyShot
Advarsel om vibration
Selvudløser
[ Ved afspilning af film
-
Beskyt
DPOF
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
PictBridge-tilslutning
Zoomskalering
1.3
1.3
Zoomskalering
Farvetilstand
VOL.
Lydstyrke
PictBridge-tilslutning
20
B
AF-lampe
ON
1.0m
Forudindstillet
fokuseringsafstand
z
AE/AF-lås
ISO400
ISO-tal
Blitzen oplades
NR langsom lukker
Hvidbalance
Rødøjereduktion
Målemetode
SL
Blitzindstilling
125
Lukkerhastighed
F3.5
Aperturværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
Indikator for AFafstandsmålerramme
ISO400
ISO-nummer
Makro/Fokusering tæt på
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Afspilning
500
Lukkerhastighed
Afspilningsbjælke
F3.5
Aperturværdi
N
Standby
OPT
Standby/Optagelse af en
film
00:00:12
Optagetid
WB
D
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
DK
Histogram
•
101-0012
Mappe- og filnummer
2007 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
z STOP
z PLAY
Guide til afspilning af
billeder
BACK/
NEXT
Vælg billeder
VOLUME
Ramme for AFområdesøger
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
+
Kryds til punktmåling
Histogram
Juster lydstyrke
C
Optagelse/afspilning
101
Optagemappe
101
Afspilningsmappe
96
Resterende antal billeder,
der kan optages
12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:00:00
Resterende optagetid
Skift mappe
21
Batterilevetid og hukommelseskapacitet
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets levetid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batteriet på fuld
kapacitet og ved en omgivende temperatur
på 25°C. Det antal billeder, som kan
optages eller vises, beregnes om nødvendigt
ved hensyntagen til udskiftning af
"Memory Stick Duo".
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end dem, der er vist i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
• Batterikapaciteten falder, jo mere du bruger det,
og efterhånden som tiden går.
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke er
indstillet til Op.
– [AF-fkt.] er indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– [Registrering af ansigter] er indstillet til [Til].
[ Ved optagelse af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 340
Ca. 170
• Optagelse i følgende situationer:
– [AF-fkt.] er indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hvert 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen udløses hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
22
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder/batteriets levetid.
[ Ved visning af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 6600
Ca. 330
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
[ Ved optagelse af film
Batteriets levetid (min.)
Ca. 140
• Optagelse af film kontinuert med en
billedstørrelse på [320]
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og varigheden af film kan variere afhængigt af optageforholdene og/
eller det anvendte optagemedie.
• Du kan vælge den billedstørrelse, der skal bruges ved optagelse, i menuen (side 16, 17).
[ Det omtrentlige antal stillbilleder
(Enheder: billeder)
Intern
Kapacitet hukommelse
Format
Ca. 31 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
148
302
620
1225
3:2
10
40
72
148
302
620
1225
2457
5M
13
51
92
188
384
789
1559
3127
3M
2457
21
82
148
302
617
1266
2501
5017
VGA
202
790
1428
2904
5928
12154
24014
48166
16:9
33
133
238
484
988
2025
4002
8027
DK
• Det viste antal billeder gælder, når [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
[ Den omtrentlige optagetid for film
(Enheder: time : minutter : sekund)
Intern
Kapacitet hukommelse
Format
640(Fin)
Ca. 31 MB
–
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128 MB
–
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25:10
0:50:00
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31:00
3:00:00
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40 0:42:50 1:27:00 2:57:50 6:04:30 12:00:20 24:04:50
• Film med størrelsen indstillet til [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Størrelsen af en filmfil er begrænset til ca. 2 GB.
Under optagelse stopper filmoptagelsen automatisk, når filstørrelsen når ca. 2 GB.
• Dette kamera understøtter ikke HD-optagelser eller -afspilninger af film.
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
23
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Se nedenstående punkter, og se i "Cyber-shot Håndbog (PDF)".
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se
"Cyber-shot Håndbog".
2 Fjern batteriet, indsæt det igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 15).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet i den interne hukommelse,
musikfiler, kan blive kontrolleret, når du sender dit kamera til reparation.
Batterienhed og strøm
Batteriet kan ikke installeres.
• Når du indsætter batteriet, skal du bruge spidsen af batteriet til at skubbe udløsergrebet
(side 7).
Kan ikke tænde kameraet.
• Efter installation af batteriet i kameraet kan det tage lidt tid, før der kommer strøm på
kameraet.
• Isæt batteriet korrekt (side 7).
• Batteriet er afladet. Isæt et opladet batteri (side 6).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri (side 5).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen (side 9).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
24
Indikatoren for resterende batteri viser forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Den viste resterende batteritid afviger fra den faktiske resterende tid. Aflad Batteriet helt, og
oplad det derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Isæt det opladede batteri (side 6).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades
• Du kan ikke oplade batteriet ved hjælp af lysnetadapteren (medfølger ikke).
Optagelse af stillbilleder/film
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse "Memory Stick Duo" (side 23).
Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 12).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCKposition. Sæt knappen i optagestillingen.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Vælg en anden optagetilstand end [
Filmtilstand] ved hjælp af skærmbilledet HOME ved
optagelse af stillbilleder.
• Vælg [
Filmtilstand] ved hjælp af skærmbilledet HOME ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
DK
Der kan ikke indsættes datoer på billeder.
• Dette kamera har ikke en funktion til overlejring af datoer på billeder. Du kan udskrive eller
gemme billeder med indsat dato ved hjælp af "Picture Motion Browser".
Der vises lodrette striber, når du optager et meget lyst motiv.
• Der er opstået udtværing, og der er hvide, sorte, røde eller violette striber på billedet. Dette
fænomen er ikke en fejl.
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Tryk på
(Afspil) (side 12).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
25
Forsigtig
[ Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På et meget varmt, koldt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
hvilket kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om transport
Undgå at sidde i en stol eller et andet sted med
kameraet i baglommen i bukserne eller skjorten,
da dette kan forårsage fejl eller beskadigelse af
kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
26
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug ved temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
[ Om det interne genopladelige
reservebatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad
kameraet være slukket i 24 timer eller mere.
Specifikationer
Kamera
[System]
Billedenhed: 7,18 mm (1/2,5 type) farve-CCD,
Primært trefarvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 8 286 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 8 083 000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 5×
zoomobjektiv f = 5,8 – 29,0 mm (35 –
175 mm ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera) F3,5 – 4,4
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (9 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1, fluorescerende 2,
fluorescerende 3, skarpt lys, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Film: MPEG1 kompatibel (Mono)
Optagemedier: Intern hukommelse (ca. 31 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzinterval (ISO (Anbefalet
eksponeringsindeks) sat til auto): ca. 0,1 til
3,7 m (W)/ca. 0,8 til 2,9 m (T)
[Input- og outputstik]
Multistik:
Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation:
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt)
[LCD-skærm]
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960×240) punkter
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGCbatterioplader
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Udgangsspænding: 4,2 V DC, 0,25 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62×24×91 mm (W/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BG1
Anvendt batterienhed: Lithium-ion-batteri
Maksimal spænding: 4,2 V DC
Nominel spænding: 3,6 V DC
Kapacitet: 3,4Wh (960 mAh)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Varemærker
•
•
•
[Strøm, generelt]
Strøm:
Genopladeligt batteri NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K lysnetadapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under optagelse): 1,1 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 91,8×59,2×22,3 mm (B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt: Ca. 172 g (inkl. NP-BG1-batteri og
håndledsrem osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
•
•
•
•
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick Micro", "MagicGate" og
er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Google er et registreret varemærke tilhørende
Google Inc.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
27
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte
uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement