Sony | DSC-T300 | Sony DSC-T300 Bruksanvisning

Digitalt stillkamera/Digitalt stillbilledkamera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-T300
For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående
veiledning for Cyber-shot" på CD-ROM-en (inkludert) ved
hjelp av en datamaskin.
For yderligere oplysninger om avancerede betjeninger, læs
venligst "Cyber-shot Håndbog" (PDF) og "Cyber-shot –
Vejledning til næste trin" på CD-ROM’en (medfølger) ved
hjælp af en computer.
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne instruksjonsboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme den til senere reference.
© 2008 Sony Corporation
3-288-702-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som
solskinn, brann eller lignende.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn
3 meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligs henvis til adressen som er
oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
NO
3
Innhold
Kort informasjon om bruk av kameraet ..................................................... 5
Komme i gang ................................................................................. 6
Kontrollere medfølgende tilbehør ............................................................. 6
1 Klargjøre batteriet .................................................................................. 7
2 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ..................... 8
3 Slå på kameraet/stille klokken ............................................................. 10
Ta bilder ......................................................................................... 12
Bildestørrelse/selvutløser/opptaksmodus/blits/makro/display ................ 13
Ta opp i smilutløsermodus ...................................................................... 16
Vise/slette bilder ............................................................................ 17
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny .................................. 20
Bruke HOME-skjermbildet ...................................................................... 20
HOME-elementer ..................................................................................... 21
Bruke menyelementene .......................................................................... 22
Menyelementer ........................................................................................ 23
Få glede av datamaskinen din ..................................................... 25
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvaren
"Picture Motion Browser" (inkludert) ....................................................... 25
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 26
Indikatorer på skjermen ................................................................ 27
Batteritid og minnekapasitet ........................................................ 30
Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise ...................................... 30
Antall stillbilder og innspilt tid for filmer .................................................. 31
Feilsøking ...................................................................................... 32
Batteri og strøm ...................................................................................... 32
Ta stillbilder/ta opp film ........................................................................... 33
Vise bilder ............................................................................................... 34
Forholdsregler ............................................................................... 35
Spesifikasjoner .............................................................................. 36
4
Kort informasjon om bruk av kameraet
[ Internminne og "Memory Stick
Duo"-backup
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen lyser.
Da kan nemlig data i internminnet eller "Memory
Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta en
sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.
[ Om opptak/avspilling
• Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller
vanntett. Les "Forholdsregler" (side 35) før du
begynner å bruke dette kameraet.
• Unngå at kameraet kommer i kontakt med vann.
Hvis det kommer vann inn i kameraet, kan det
slutte å virke som det skal. I enkelte tilfeller vil
kameraet ikke kunne repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så fall
vil kameraet kanskje ikke ta opp eller spille av
bilder på riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 35).
• Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan
medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke
kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene bli
ubrukelige, eller bildedata kan bli ødelagt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil
gi dårligere blitsstyrke.
[ Om LCD-skjermen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises på LCD-skjermen.
Disse punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Hvis det kommer vanndråper eller andre væsker
på LCD-skjermen og gjør den våt, må du
omgående tørke av den med en myk klut. Hvis
væske blir liggende på overflaten av LCDskjermen, kan det redusere kvaliteten og
forårsake feil.
[ Om kompatibilitet av bildedata
NO
• Dette kameraet samsvarer med den universelle
standarden DCF (Design rule for Camera File
system), som ble etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne
spille av bilder som er tatt opp eller redigert med
annet utstyr, eller at annet utstyr vil kunne spille
av bilder som er tatt med kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for ødelagt
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil, tap av
eller skade på innspilt innhold som følge av
funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene e.l.
5
Komme i gang
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSD (1)
• USB-, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
• Håndleddsrem (1)
• Nettledning (1) (ikke inkludert i USA og
Canada)
• Oppladbart batteri NP-BD1 (1)/batterietui (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-programvare
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cyber-shot"
• Bruksanvisning (denne instruksjonsboken) (1)
• Pekepenn (1)
Om håndleddsremmen
Fest remmen og stikk hånden din gjennom
løkken for å hindre at kameraet faller ned og
blir ødelagt.
Om pekepennen
• Du kan tegne på eller stemple stillbilder med
pekepennen.
• Fest pekepennen til håndleddsremmen (vist til
høyre).
• Ikke bær kameraet etter pekepennen. Kameraet
kan falle av.
6
Krok
1 Klargjøre batteriet
For kunder i USA og Canada
For kunder i andre land eller regioner enn USA og
Canada
Støpsel
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Nettledning
1 Sett batteriet inn i batteriladeren.
NO
2 Koble batteriladeren til stikkontakten.
CHARGE-lampen tennes, og ladingen begynner.
Når ladelampen (CHARGE) slukkes, er ladingen fullført (normal lading).
Hvis du fortsetter å lade batteriet i ca. én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare noe lenger.
[ Ladetid
Tid til fullading
Normal ladetid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
• Tabellen over viser den tiden som trengs for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på 25°C.
Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
• På side 30 står det hvor mange bilder som kan tas opp.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteriet fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
7
2 Sette inn batteriet/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
Batterideksel/
"Memory Stick
Duo"-deksel
Hold "Memory Stick Duo"
slik at kontaktene vender
mot objektivet, og sett den
inn til den glir på plass med
et klikk.
Stor
Liten
Plasser v-merket på batterisporet i
flukt med v-merket på siden av
batteriet. Trykk og hold på
batteriutkasteren, og sett inn batteriet.
1 Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett inn "Memory Stick Duo" (ikke inkludert).
3 Sett inn batteriet.
4 Lukk batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (ca. 15 MB).
8
Batteriutkaster
[ Kontrollere hvor mye strøm som er igjen på batteriet
Trykk på POWER-knappen for å slå på kameraet, og kontroller batterinivået på LCDskjermen.
Indikator
for
batterinivå
Status
Tilstrekkelig
gjenværende
strøm
Batteriet er
nesten
fulladet
Halvfullt
batteri
Lavt
batterinivå,
opptak/
avspilling
vil snart
stoppe.
Skift ut batteriet med
et helt oppladet
batteri, eller lad
batteriet.
(Varselindikatoren
blinker.)
• Hvis NP-FD1-batteriet (ikke inkludert) brukes, vises minuttdisplayet (
60 min) også etter
batterinivåindikatoren.
• Det tar omtrent ett minutt før riktig batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende batterinivåindikatoren ikke er riktig.
• Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet for første gang (side 10).
NO
[ Ta ut batteriet/"Memory Stick Duo"
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet.
"Memory Stick Duo"
Batteriet
Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og
skyv så inn "Memory Stick Duo" én gang.
Skyv batteriutkasteren til side.
Pass på at du ikke mister batteriet.
• Batteriet/"Memory Stick Duo" må aldri tas ut mens tilgangslampen lyser. Dette kan skade dataene i
"Memory Stick Duo"/internminnet.
• NP-BD1-batteriet (inkludert) må kun brukes med dette kameraet.
9
3 Slå på kameraet/stille klokken
Linse
Støtt den delen
som vises på
bildet, og senk
linsedekselet.
POWER-knapp
Linsedeksel
Linsedekselet
består av to lag.
Ikke trykk på det
innvendige
dekselet.
Pekeskjerm
1 Trykk på POWER-knappen eller skyv ned linsedekselet.
• Pass på ikke å bruke makt på linsedekselet når du senker det.
2 Still klokken ved å peke på knappen på pekeskjermen.
1 Pek på det ønskede visningsformatet, og pek deretter på
.
2 Pek på hvert enkelt element, og still inn elementets numeriske verdi ved å peke på v/V.
3 Pek på [OK].
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "Picture Motion Browser"
på CD-ROM (inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
[ Stille inn dato og klokkeslett igjen
Pek på [HOME], og pek deretter på
10
(Innst.) t [
Klokkeinnstillinger] (side 20, 21).
[ Merknad: Når kameraet er slått på
• Når batteriet akkurat er satt inn i kameraet, kan det ta litt tid før det er mulig å bruke kameraet.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare
batteriet (auto-AV-funksjon).
Om knappene på pekeskjermen
Foreta innstillingene på dette kameraet ved å berøre
knappene på skjermen lett med fingeren din.
• Når det elementet du vil stille inn ikke befinner seg på skjermen,
må du peke på v/V/b/B for å bla til en annen side.
• Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å peke på [BACK]
eller [×].
• Ved å peke på [OK] går du videre til neste skjermbilde.
• Hvis du peker på øvre høyre hjørne av skjermen mens du
fotograferer, vil knappene og ikonene forsvinne et lite øyeblikk.
Knappene og ikonene vil dukke opp igjen når du løfter fingeren
din fra skjermen.
Kalibrer enheten hvis skjermen ikke reagerer når du peker
på den.
NO
1 Pek på [HOME], og under
(Innst.) må du deretter velge
[
Hovedinnstillinger] t [Kalibrering].
2 Bruk pekepennen og pek på midten av ×-merket som vises på
skjermen.
11
Ta bilder
Zoomespak (W/T)
Lukkerknapp
Mikrofon
Selvutløserlampe/
Smilutløserlampe
Blits
Linsedeksel
Skruehull for stativ (på undersiden)
1 Åpne linsedekselet.
2 Hold armene presset mot kroppen for å stabilisere kameraet.
Plasser motivet i midten
av fokuseringsrammen.
• Du kan velge det punktet du vil ha i fokus ved å peke på skjermen.
vises øverst til høyre på
skjermen hvis det registreres et ansikt i den posisjonen du pekte på, eller
vises hvis det registreres
noe som ikke er et ansikt.
3 Ta opp med lukkerknappen.
Når du tar stillbilder:
1 Trykk lukkerknappen halvveis ned, og hold
den for å fokusere.
z (AE/AF-låseindikatoren) blinker (grønt), det
høres en pipelyd, indikatoren holder opp å blinke og
forblir tent.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Når du tar opp film:
Pek på knappen for innstilling av opptaksmodus, og pek deretter på
(side 13, 14).
(Filmmodus)
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 8 cm (W)/80 cm (T) (fra linsen).
Bruke zoomen:
Skyv zoomespaken (W/T) til T-siden for å zoome, og skyv den til W-siden for å gå tilbake.
12
Bildestørrelse/selvutløser/opptaksmodus/blits/makro/display
Dette kapitlet beskriver de grunnleggende knappene som vises på pekeskjermen.
Pek på knappen, og pek på [OK] når du har gjort innstillingen.
A
B
C
D
E
F
[
Bildestørrelse
Selvutløser
Opptaksmodus
Blitsmodus
Makro/nærfokus
DISP (Vis oppsett)
Endre bildestørrelse
Pek på knappen for innstilling av bildestørrelse på skjermen.
Stillbilde
: For bilder på opptil A3+
: For bilder på opptil A4
: For bilder opptil 10×15 cm eller 13×18 cm
: Ta opp med liten bildestr. for e-postvedlegg
: Ta opp med bildeforhold 3:2
*: For visning på HDTV-er og utskrift i opptil A4-format
*: For visning på HDTV-er
* Bilder tatt med bildeforholdet 16:9 fyller hele skjermen.
NO
Film
(fin): Ta opp film med høy kvalitet for TV-visning
(std.): Ta opp film med standard kvalitet for TV-visning
: Ta opp med liten størrelse for e-postvedlegg
[
Bruke selvutløseren
Pek på knappen for selvutløserinnstillinger på skjermen.
: Uten bruk av selvutløser
: Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse
: Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til
lukkeren aktiveres.
13
[
Endre opptaksmodus
Pek på knappen for opptaksmodusinnstillinger på skjermen.
Autojustering
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte
innstillinger.
Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av
eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan
justere andre innstillinger ved hjelp av menyen.
Innstillingsknappene for fokus, målemodus, ISO og EV vil vises
nederst på skjermen.
Scenevalg
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i
samsvar med den aktuelle scenen.
Enkelt opptak
Tillater enkel fotografering med lett synlige indikatorer.
Filmmodus
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd.
Scenevalg
Pek på
14
, og velg deretter den ønskede modusen.
Høy følsomhet
Tar bilder uten blits, selv i svakt lys.
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk
(side 16).
Mykt snapshot
Tar bilder med en mykere atmosfære for portretter av folk,
blomsteropptak osv.
Landskap
Tar bilder med fokus på et motiv langt unna.
Halvlysportrett
Tar skarpe bilder av folk på mørke steder, uten at den nattlige
atmosfæren går tapt.
Halvlys
Fotograferer nattscener uten at den nattlige atmosfæren går tapt.
Strand
Fotograferer scener ved sjøen med enda tydeligere gjengivelse av
blåskjæret i vannet.
Snø
Fotograferer snøscener enda tydeligere i hvitt.
Fyrverkeri
Fotograferer fyrverkeri i all sin prakt.
Under vann
Tar undervannsbilder i naturlige farger når det vanntette huset er
montert.
Høyhast.-lukker
Brukes til å fotografere motiv i bevegelse på godt opplyste steder.
[
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Pek på knappen for blitsmodusinnstillinger på skjermen.
: Autoblits
Blitser når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling)
: Tvungen blits på
: Sakte synkronisering (tvungen blits på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises
klart.
: Tvungen blits av
[
Makro/Nærfokus aktivert (Ta nærbilder)
Pek på knappen for innstilling av Makro-/Nærfokusmodus på skjermen.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra motiver på lang avstand til motiver på kort avstand.
Vanligvis må du stille inn kameraet på denne modusen.
: Makro på
Kameraet justerer fokus slik at nære motiver prioriteres.
Still inn Makro på ved opptak av nære motiver.
: Nærfokus aktivert
Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
NO
[ Endre skjermbildet
Pek på [DISP] på skjermen for å gå til skjermbildet for displayvalg.
Skjermoppsett: Denne stiller inn om knappene og ikonene skal vises på skjermen eller ikke.
Velg blant [Normal], [Enkel] og [Kun bilde].
Vis histogram: Denne stiller inn om histogrammet skal vises på skjermen eller ikke.
LCD-lysstyrke: Dette stiller inn lysstyrken til bakgrunnslyset.
15
Ta opp i smilutløsermodus
Når kameraet registrerer et smil, utløses lukkeren automatisk.
1 Pek på
(Scenevalg) for opptaksmodus, og velg modusen
(Smilutløser) (side 14).
2 Trykk lukkerknappen helt ned for å stille inn smilregistreringsmodus.
Smilutløseren går over i standby.
Smilregistreringsmerke/Antall bilder
Smilregistreringsramme (oransje)
Smilfølsomhetsindikator
Angir det aktuelle smilnivået.
Hver gang smilnivået når den innstilte smilfølsomheten (vises med b), vil kameraet
automatisk utløse lukkeren og ta opptil seks bilder. Etter at bildet er tatt, tennes
smilutløserlampen.
3 Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å forlate smilutløsermodus.
• Opptak med smilutløseren avsluttes automatisk når enten "Memory Stick Duo" eller internminnet er fullt,
eller når seks bilder er tatt.
• Du kan velge den delen av motivet som skal ha prioritet for smilregistrering med [Smilregistrering]
(side 23).
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilfølsomhet] (side 23).
• Du kan la kameraet ta bildet automatisk når en hvilken som helst person som vises i
smilregistreringsrammen (oransje) smiler, etter at du har trykket lukkerknappen helt ned.
• Bildet vil kanskje ikke være i fokus hvis avstanden mellom kameraet og motivet har endret seg etter at
lukkerknappen ble trykket helt ned. Eksponeringen vil kanskje ikke bli riktig hvis lysstyrken i
omgivelsene endrer seg.
• Ansikter vil kanskje ikke bli registrert på riktig måte når:
– Det er for mørkt eller for lyst.
– Ansikter er delvis skjult av solbriller, masker, hatter osv.
– Motivene ikke vender mot kameraet.
• Smil vil kanskje ikke kunne slettes på riktig måte, avhengig av forholdene.
• Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
• Du kan ikke endre zoomeforholdet når smilutløseren er i standby.
16
Vise/slette bilder
Stillbilde
(Avspillingsknapp)
Zoomespak (W/T)
Film
Høyttaler
B/x
Pekeskjerm
1 Trykk på
(avspillingsknappen).
Hvis du trykker på
(avspilling) mens kameraet er av, slås kameraet automatisk på i
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, må du trykke på
(avspilling) på nytt.
2 Pek på
(forrige)/
NO
(neste) på skjermen for å velge et bilde.
Film:
Pek på B for å spille av en film.
Fort forover/bakover: m/M (Pek på B for å gå tilbake til normal avspilling.)
Volumkontroll: Pek på
under filmavspilling, og juster deretter volumet med / .
Pek på [Avslutt] for å slå av volumkontrollskjermbildet.
Stopp: Pek på x.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er tatt med en tidligere Sony-modell.
Pek på [HOME], og velg deretter [
Mappevisning] fra
(Vise bilder) for å spille av disse bildene.
[
Slette bilder
1 Velg det bildet du vil slette, og pek deretter på
2 Pek på [OK].
[
(Slett).
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Pek på et stillbilde mens det vises, for å forstørre det aktuelle området.
v/V/b/B: Justerer posisjonen.
: Endrer zoomeforstørrelsen.
: Slår v/V/b/B på/av.
[BACK]: Avbryter avspillingszoomen.
• Du kan også forstørre bildet ved å skyve zoomespaken (W/T) mot T-siden. Skyv spaken mot W-siden for
å gå tilbake.
17
[
Vise en indeksskjerm
Pek på
(Indeks) for å vise indeksskjermen.
Pek på / for å vise forrige/neste side.
Gå tilbake til enkeltbildeskjermen ved å peke på miniatyrbildet.
• Ved bruk av standardinnstillingene vises skjermen i datovisningen (ved bruk av en "Memory Stick Duo")
eller mappevisningen (ved bruk av internminnet). Du kan endre visningsmodus ved hjelp av
(Vise
bilder) i HOME-skjermbildet (side 21).
• Hvis du peker på [DISP] i indeksmodus, kan du stille inn antallet bilder som skal vises på indeksskjermen
til 12 eller 20 bilder.
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Pek på (Slett) mens indeksskjermen vises.
2 Pek på de miniatyrbildene du vil slette.
-merket vises i avkrysningsboksen til bildet.
For å avbryte slettingen, må du peke på bildet igjen for å oppheve merkingen.
3 Pek på
, og pek deretter på [OK].
• For å slette alle bildene i det valgte datointervallet eller i en mappe, må du velge
(Alle bilder i
datoområdet) eller
(Alt i denne mappen) fra (Slett) i menyskjermbildet, og deretter peke på [OK].
[ Spille av en bildeserie (Lysbildevisning)
1 Pek på (Lysbildevisning).
2 Pek på [Start].
Musikken vil endres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre musikk, og skifte til
musikk du heller vil høre.
For å overføre og skifte musikk må du gjøre følgende:
1 Pek på [HOME]. Velg deretter [ Musikkverktøy] t [Last ned musikk] i
(Lysbildevisning)
(side 20, 21).
2 Installer den programvaren som er inkludert på CD-ROM-en (inkludert) til datamaskinen din.
3 Koble sammen kameraet og en datamaskin med USB-kabelen.
4 Start "Music Transfer" som er installert på datamaskinen din, og endre musikken.
For nærmere informasjon om å endre musikken, kan du slå opp i hjelpen i "Music Transfer".
18
[ Vise bilder på TV-en
Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminalen (inkludert).
Til multikontakten
Til audio/videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal
For å vise på HD (High Definition) TV, trenger du en adapterkabel for HD-utgang (ikke
inkludert).
• Hvis du stiller inn bildestørrelsen på [16:9], kan du ta opp bilder i en størrelse som fyller hele skjermen til
HD TV-en.
• Du kan ikke vise film som sendes i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på [SD] når du
tar opp film.
NO
19
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermbildet er inngangsskjermbildet for alle funksjonene til kameraet, og det kan
hentes frem uansett modusinnstilling (opptak/visning).
1 Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
Element
Kategori
HOME
2 Pek på den kategorien du vil stille inn.
3 Pek på elementet i den kategorien du vil stille inn.
Funksj.veiv.
Hvis funksjonsveiledningen vises,
må du peke på [OK] for å bekrefte.
[ Når du velger kategorien
(Administrer minne) eller
(Innst.)
Guide
1 Pek på det elementet du vil endre innstillinger for.
• Hvis du velger
(Administrer minne), må du peke på [
Minneverktøy].
2 Pek på v/V for å vise de andre innstillingselementene.
• Denne operasjonen er kun aktuell hvis
(Innst.) er blitt valgt.
3 Pek på det innstillingselementet du vil endre, og deretter på [OK].
4 Pek på den ønskede innstillingsverdien.
• Pek på [×] eller [BACK] for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
20
Nærmere informasjon om bruken 1 side 20
HOME-elementer
Hvis du peker på [HOME], vises følgende elementer. Bare de tilgjengelige elementene vises
på skjermen. Nærmere informasjon om de enkelte elementene vises i veiledningen nederst på
skjermen.
Kategorier
Elementer
Opptak
Opptak
Vise bilder
Datovisning
Mappevisning
Favoritter
Lysbildevisning
Lysbildevisning
Musikkverktøy
Last ned musikk
Utskrift
Utskrift
Administrer minne
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy
Format
Endre REC-mappe
Internt minneverktøy
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1
Pip
Initialiser
Hus
Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.
Video ut
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1
AF-lys
AF-modus
Opptaksinnstillinger 2
Auto-orient.
Formater musikk
NO
Ny REC-mappe
Kopier
Funksj.veiv.
Kalibrering
Smildemomodus
COMPONENT
TV-TYPE
Rutenettlinje
Digital zoom
Autovisning
Klokkeinnstillinger
Language Setting
21
Bruke menyelementene
1 Pek på [MENU] for å vise menyen.
Funksj.veiv.
MENU
• Forskjellige elementer vil være synlige, avhengig av den valgte modusen.
2 Pek på et ønsket menyelement.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å peke på v/V, inntil elementet vises på
skjermen.
3 Pek på et ønsket innstillingselement.
4 Pek på [OK] for å slå av menyen.
22
Nærmere informasjon om bruken 1 side 22
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer, avhengig av modusinnstillingen (opptak/visning),
og opptaksmodusen. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
Opptaksmeny
Bildestørr.
Velger stillbildestørrelse i Enkelt opptak-modus.
Blits
Velger blitsinnstillingen i Enkelt opptak-modus.
Ansiktsregistrering
Velger det motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved
bruk av ansiktsregistrering.
Smilregistrering
Velger den delen av motivet som skal prioriteres for
smilutløserfunksjonen.
Smilfølsomhet
Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering.
REC-modus
Velger kontinuerlig opptaksmetode.
Scenegjenkjenning
Oppdager automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet.
EV
Justerer eksponeringen.
Målemodus
Velger målemodus.
Fokus
Skifter fokuseringsmetode.
Hvitbalanse
Justerer fargetonene.
Hvitbalanse under vann
Justerer fargene ved opptak under vann.
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Rødøyered.
Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne.
DRO
Optimaliserer lysstyrken og kontrasten.
Fargemodus
Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter.
SteadyShot
Velger bildestabiliseringsmodus.
Opptaksinnstillinger
Velger opptaksinnstillingene.
NO
23
Nærmere informasjon om bruken 1 side 22
Visningsmeny
(Datoliste)
Velger avspillingsdatoen.
(Filtrer etter ansikt)
Spiller av bilder som er filtrert etter visse kriterier.
(Legge til/fjerne
Favoritter)
Registrerer bilder i Favoritter, eller fjerner bilder fra Favoritter.
(Visningsmodus)
Veksler visningsmodus.
(Vid zoomevisning)
Viser stillbilder i 16:9.
(Lysbildevisning)
Stiller inn og kjører en lysbildevisning (kontinuerlig avspilling).
(Retusjere)
Retusjerer stillbilder.
(Male)
Tegner på et stillbilde og lagrer resultatet som et nytt bilde.
(Div. størrelser for
endring)
Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken.
(Slett)
Sletter bilder.
(Beskytt)
Forhindrer utilsiktet sletting.
Tilføyer et utskriftsbestillingsmerke til bilder du vil skrive ut.
24
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Velg mappe)
Velger mappe for bildevisning.
(Voluminnstillinger)
Justerer volumet.
Få glede av datamaskinen din
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet, på en datamaskin. Ved å bruke programvaren på
CD-ROM-en (inkludert) vil du få enda større glede av bildene og filmene fra kameraet. Hvis
du vil ha mer informasjon, se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CD-ROM (inkludert).
Operativsystemer som støttes for USB-tilkobling og programvaren
"Picture Motion Browser" (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Programvare "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
ikke kompatibel
* 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
• Et av de operativsystemene som er listet opp ovenfor må være forhåndsinstallert på datamaskinen din.
Oppdateringer av operativsystemer støttes ikke.
• Hvis operativsystemet ditt ikke støtter USB-tilkobling, må du kopiere bilder ved å sette inn "Memory
Stick Duo" i Memory Stick-sporet i datamaskinen din, eller bruke en lese-/skriveenhet for Memory Stick,
som er tilgjengelig i handelen.
• Hvis du trenger mer informasjon om driftsmiljøet til "Picture Motion Browser" Cyber-shot-programvare,
må du slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
NO
25
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot" på CDROM-en (inkludert) forklarer i detalj
hvordan kameraet skal brukes. Du trenger
Adobe Reader for å vise den.
[ For Macintosh-brukere
[ For Windows-brukere
2 Velg mappen [Handbook] og kopier
1 Slå på datamaskinen din og legg CDROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
Nedenstående skjermbilde vises.
Når du klikker på [Cyber-shot Handbook]knappen, vises skjermbildet for kopiering av
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Følg anvisningene på skjermen for å
kopiere.
• Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", vil "Videregående veiledning
for Cyber-shot" installeres automatisk.
3 Etter at installasjonen er fullført, må du
dobbeltklikke på den snarveien som er blitt
opprettet på skrivebordet.
26
1 Slå på datamaskinen din og legg CDROM-en (inkludert) inn i CD-ROMstasjonen.
"Handbook.pdf" fra mappen [NO] til
datamaskinen din.
3 Etter at kopieringen er fullført, må du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Indikatorer på skjermen
Pek på [DISP] på skjermen for å gå til
skjermbildet for displayvalg (side 15).
A
Indikator
[ Når du tar stillbilder
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
PictBridge kobler til
Indikator for
smilfølsomhet/antall bilder
• Indikatorene er begrenset i modusen
(Enkelt opptak).
NO
[ Når du tar opp film
Zooming
Visningsmodus
Filtrer etter ansikt
Favoritter
Beskytt
Merke for
utskriftsbestilling (DPOFmerke)
[ Ved avspilling
Avspillingszoom
B
Indikator
Betydning
SteadyShot
REC-mappe
Avspillingsmappe
27
Indikator
Betydning
96
Antall bilder som kan tas
8/8
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:25:05
Tilgjengelig opptakstid
(t:m:s)
C
Indikator
Betydning
AF-avstandssøkerramme
Opptaks-/avspillingsmedia
("Memory Stick Duo",
internminne)
Selvutløser
PictBridge kobler til
DRO
Skifte mappe
Scenegjenkjenning
Databasen er full
VOL.
Volum
C:32:00
Egendiagnose-display
Histogram
Rødøyereduksjon
•
Blitsnivå
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Blits lader
Opptaksmodus
Ansiktsregistrering/
Smilregistrering
D
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
Målemodus
Fokus
125
Lukkerhastighet
AF-lys
F3.5
Blenderverdi
Vibrasjonsvarsel
ISO400
ISO-tall
Pekeindikator for AF
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Hus
Hvitbalanse
Målemodus
Blits
Hvitbalanse
Fargemodus
Makro/nærfokus
• Vises når [Skjermoppsett]
er stilt inn på [Kun bilde].
Blitsmodus
• Vises når [Skjermoppsett]
er stilt inn på [Kun bilde].
28
Indikator
Betydning
Standby
REC
Sett en film i standby/Ta
opp en film
0:12
Opptakstid (m:s)
N
Avspilling
Avspillingsindikator
0:00:12
Teller
101-0012
Mappefilnummer
2008 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
NO
29
Batteritid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise
Tallene i nedenstående tabeller forutsetter
at et fulladet batteri (inkludert) brukes ved
en omgivelsestemperatur på 25°C. Det viste
antallet bilder du kan ta opp/vise, er
omtrentlige tall som gjør det mulig å skifte
"Memory Stick Duo" ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
[ Når du tar stillbilder
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ca. 130
Ca. 260
• Opptak i følgende situasjoner:
– [REC-modus] er satt til [Normal].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [SteadyShot] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30. sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden og antallet bilder endres ikke,
uansett bildestørrelse.
30
[ Når du viser stillbilder
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ca. 220
Ca. 4400
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
[ Om batteriet
• Batterikapasiteten reduseres med tiden og med
gjentatt bruk.
• Batteritiden og antallet bilder du kan ta opp/vise
reduseres under følgende omstendigheter:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på
sterkere lys.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [SteadyShot] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
– Ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
Antall stillbilder og innspilt tid for filmer
Antallet stillbilder og opptakstiden for film kan variere med opptaksforholdene.
• Selv om kapasiteten som vises på opptaksmediene er den samme som i nedenstående tabell,
kan antallet stillbilder og varigheten av filmene være forskjellig.
[ Det omtrentlige antallet stillbilder som kan tas
(Enheter: Bilder)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
10M
3
32
58
120
246
496
982
1973
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3
32
58
121
248
500
990
1990
3:2(8M)
16:9(7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9(2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
NO
• Det oppførte antallet bilder forutsetter at [REC-modus] er stilt inn på [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde er blitt tatt med en tidligere Sony-modell og spilles av med kameraet, vil det kanskje ikke
vises med den faktiske bildestørrelsen.
[ Den omtrentlige opptakstiden for film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale tiden for
alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 10 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet
Størrelse
Internminne
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
640 (fin)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
640 (std.)
0:00:40
0:05:50
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:02:50
0:23:20
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10 11:59:00 24:04:10
• Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
• Dette kameraet støtter ikke HD-opptak eller avspilling av film.
31
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor, og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF).
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, må du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 21).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Vær oppmerksom på at du ved å sende inn kameraet til reparasjon, samtykker i at innholdet i
internminnet og musikkfilene kan kontrolleres.
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å trykke på batteriutløserspaken og holde den åpen
(side 8).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 8).
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri (side 7).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen (side 10).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
32
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende
batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på
indikatoren.
• Batteriet er utladet. Sett inn det ladede batteriet (side 7).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Batteriet kan ikke lades mens det står i kameraet.
• Du kan ikke lade batteriet med vekselstrømadapteren (ikke inkludert). Bruk batteriladeren
(inkludert) til å lade batteriet.
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 31). Hvis det er fullt,
må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 17).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du bruke en annen opptaksmodus enn
.
• Still inn opptaksmodus på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
NO
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen" og hvite, svarte, røde og lilla streker (eller streker med andre farger)
vises på bildet. Dette er ikke feil.
33
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspillingsknappen) (side 17).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Sony garanterer ikke at det vil gå an å spille av bildefiler med kameraet hvis filene er blitt
behandlet av en datamaskin eller tatt opp med et annet kamera.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Avspilling er umulig hvis smilutløseren er i standbymodus. Gå ut av standbymodus ved å
trykke lukkerknappen helt ned.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av bilder som er lagret på "Memory Stick Duo" og som er tatt
med en tidligere Sony-modell. Spill av slike bilder i mappevisning (side 21).
• Dette skjer når du kopierer bilder fra PC-en til "Memory Stick Duo" uten å bruke "Picture
Motion Browser". Spill av slike bilder i mappevisning (side 21).
34
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da
dette kan føre til skader på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade
på overflaten eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av de ovennevnte
stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0°C og 40°C. Fotografering
på svært kalde eller varme steder som overskrider
dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
[ Om det interne, oppladbare
reservebatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
vil du fortsatt kunne bruke kameraet, men dato og
klokkeslett vil ikke bli angitt.
Lademetode for det interne, oppladbare
reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, og la så
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
NO
35
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (ikke inkludert), 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (ikke inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,0 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 94,0 × 59,3 × 21,4 mm (B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt (inklusive NP-BD1-batteri, pekepenn og
rem osv.): Ca. 177 g
Mikrofon: Monolyd
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Bildeenhet: 7,7 mm (1/2,3 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 10,3 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 10,1 megapiksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zoomobjektiv
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (35 mm
filmekvivalent))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (11 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, strålende, blits
Hvitbalanse under vann: Auto, Undervanns 1,2,
Blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibelt,
DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (monolyd)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) innstilt på Auto):
ca. 0,1 til 3,5 m (W)/ca. 0,8 til 2,7 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt: Videoutgang
Lydutgang (mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel: Vid (16:9), 8,8 cm (3,5 type) TFT
drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
36
BC-CSD batterilader
Strømbehov: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,33 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Oppladbart batteri NP-BD1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Merkespenning: DC 3,6 V
Kapasitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Varemerker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
og "Cyber-shot" er varemerker
for Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
,
"Memory Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate", og
er
varemerker for Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemerke for Sony
Corporation.
"Info LITHIUM" er et varemerke for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Adobe og Reader er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
37
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys,
åben ild eller lignende.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 5
Kom i gang ....................................................................................... 6
Kontrol af det medfølgende tilbehør ......................................................... 6
1 Klargøring af batteri ............................................................................... 7
2 Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ......... 8
3 Tænde for kameraet/indstille uret ........................................................ 10
Stillbilleder ..................................................................................... 12
Billedformat/Selvudløser/Optagetilstand/Blitz/Makro/Display ................ 14
Optagelse i Smiludløser-tilstand ............................................................. 17
Visning/sletning af billeder .......................................................... 18
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu ....................... 21
Anvendelse af skærmbilledet HOME ...................................................... 21
HOME menupunkter ................................................................................ 22
Anvendelse af menupunkter ................................................................... 23
Menupunkter............................................................................................ 24
Brug af computeren ...................................................................... 26
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmet
"Picture Motion Browser" (medfølger) ..................................................... 26
Visning af "Cyber-shot Håndbog" ........................................................... 27
Indikatorer på skærmen ............................................................... 28
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet ............................. 31
Batteritid og antallet af billeder du kan optage/vise ............................... 31
Antal af stillbilleder og optagetid for film ................................................ 32
Fejlfinding ...................................................................................... 33
Batteri og strøm ...................................................................................... 33
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 34
Visning af billeder ................................................................................... 35
Forsigtig ......................................................................................... 36
Specifikationer .............................................................................. 37
4
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick
Duo"
Du skal ikke slukke kameraet, fjerne batteriet eller
"Memory Stick Duo", mens aktivitetslampen er
tændt. Ellers kan det medføre, at dataene i den
interne hukommelse eller "Memory Stick Duo"
kan blive ødelagt. Sørg for at oprette en
sikkerhedskopi for at beskytte dine data.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 36), før du
betjener kameraet.
• Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl. I visse tilfælde kan kameraet ikke
repareres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andet kraftigt
lys. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Ellers kan det medføre at kameraet ikke
kan optage eller afspille billeder korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 36).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Det
kan medføre en funktionsfejl, og du vil muligvis
ikke kunne optage billeder. Endvidere kan
optagemediet blive ustabilt, eller billeddataene
kan blive ødelagt.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
[ Bemærkninger angående LCDskærmen
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle
pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske
små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er
et resultat af den normale produktionsproces, og
påvirker ikke optagelsen.
• Hvis der sprøjter vanddråber eller andre væsker
på LCD-skærmen, og den bliver våd, skal du
straks tørre skærmen af med en blød klud. Lader
du væske forblive på LCD-skærmens overflade,
kan det skade kvaliteten og forårsage
funktionsfejl.
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke, at kameraet kan afspille
billeder, der er optaget eller redigeret med andet
udstyr, eller at andet udstyr vil kunne afspille
billeder, der er optaget med dette kamera.
DK
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen kompensation for ødelagt
indhold eller optagefejl
Sony kan ikke kompensere for manglende evne til
at optage eller tab af optaget indhold pga.
funktionsfejl på kameraet eller optagemediet osv.
5
Kom i gang
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSD (1)
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal (1)
• Håndledsrem (1)
• Netledning (1) (medfølger ikke i USA og
Canada)
• Genopladeligt batteri NP-BD1 (1)/
Batterietui (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-software
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
• Malepen (1)
Angående håndledsremmen
Monter remmen og stik hånden igennem
løkken for at forhindre, at kameraet bliver
beskadiget, hvis det tabes.
Om malepennen
• Du kan male på eller stemple stillbilleder med
malepennen.
• Påsæt malepennen på håndledsremmen som vist
til højre.
• Du bør ikke transportere kameraet ved at holde i
malepennen. Kameraet kan falde af.
6
Krog
1 Klargøring af batteri
For kunder i USA og Canada
For kunder i andre lande/regioner end USA og
Canada
Stik
CHARGEindikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Indsæt batteriet i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriopladeren til en stikkontakt i væggen.
DK
CHARGE-indikatoren lyser, og opladningen begynder.
Når lampen CHARGE slukker, er opladningen færdig (Normal opladning).
Hvis du fortsætter med at oplade batteriet i yderligere en time (indtil den er helt opladet), holder
opladningen lidt længere.
[ Opladningstid
Fuld opladningstid
Normal opladningstid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
• I tabellen ovenfor vises den tid, der behøves for at oplade et fuldstændigt opbrugt batteri ved en
temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af forholdene for brug og
omstændighederne.
• Se side 31 for antallet af billeder, der kan optages.
• Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen afbrydes fra stikkontakten i væggen, og batteriet skal
fjernes fra batteriopladeren.
• Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
7
2 Indsættelse af batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger
ikke)
Dæksel til
batteri/"Memory
Stick Duo"
Indsæt "Memory Stick
Duo" med terminalsiden
mod objektivet indtil den
klikker på plads.
Åben
Lukke
Ret v-mærket på batteriåbningen ind med
v-mærket på siden af batteriet. Tryk og
hold på udløsergrebet til batteriet og
indsæt batteriet.
1 Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
2 Indsæt "Memory Stick Duo" (medfølger ikke).
3 Indsæt batteriet.
4 Luk dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (ca. 15 MB).
8
Batteriudløser
mekanisme
[ Sådan kontrollerer du den resterende batteriopladning
Tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet og kontroller den resterende batteriopladning
på LCD-skærmen.
Indikator for
resterende
opladning
Status
Der er
Batteriet er
tilstrækkelig næsten helt
strøm.
opladet
Batteriet er Batterinihalvt opladet veauet er lavt,
optagelse/
afspilning
stopper snart.
Udskift batteriet med
et fuldt opladet, eller
oplad batteriet.
(Advarselsindikatoren
blinker.)
• Hvis NP-FD1-batteriet (medfølger ikke) anvendes, vises minutdisplayet (
60 min) også efter
indikatoren for resterende batteri.
• Det tager cirka et minut, før den korrekte indikator for resterende opladning vises.
• Indikatoren for resterende opladning er muligvis ikke korrekt under visse forhold.
• Skærmen til indstilling af ur vises, første gang du tænder kameraet (side 10).
[ Sådan fjernes batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo".
DK
"Memory Stick Duo"
Batteri
Sørg for, at aktivitetslampen ikke lyser, og
tryk så "Memory Stick Duo" ind én gang.
Skub udløsergrebet til batteriet.
Pas på ikke at tabe batteriet.
• Du må aldrig fjerne batteriet/"Memory Stick Duo", når aktivitetslampen er tændt. Dette kan muligvis
beskadige data i "Memory Stick Duo"/den interne hukommelse.
• Anvend kun NP-BD1-batteriet (medfølger) sammen med dette kamera.
9
3 Tænde for kameraet/indstille uret
Objektiv
Hold på det
område som er
vist på
illustrationen og
skub
objektivdækslet
nedad.
Objektivdækslet
har en to-lags
opbygning.
Tryk ikke på
indersiden af
dækslet.
POWER-knap
Objektivdæksel
Berøringspanel
1 Tryk på POWER-knappen eller skub objektivdækslet nedad.
• Sørg for, at du ikke anvender kraft, når du skubber objektivdækslet ned.
2 Indstil uret ved at trykke på knappen på berøringspanelet.
1 Tryk på det ønskede datoformat og tryk derefter på
.
2 Tryk på hvert punkt, indstil derefter den nummeriske værdi ved at trykke på v/V.
3 Tryk på [OK].
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "Picture
Motion Browser" på CD-ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
[ Sådan indstiller du datoen og klokkeslættet igen
Tryk på [HOME], og tryk derefter på
(side 21, 22).
10
(Indstillinger) t [
Indstillinger af ur]
[ Bemærkninger angående tænding af kameraet
• Når først batteriet er indsat i kameraet, kan det tage lidt tid, før det er muligt at betjene kameraet.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet
automatisk for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
Om knapperne på berøringspanelet
Udfør indstillinger på dette kamera ved at trykke let med
din finger på knapperne på skærmen.
• Når det punkt, du ønsker at indstille, ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V/b/B for at skifte side.
• Du kan vende tilbage til den forrige skærm ved at trykke på
[BACK] eller [×].
• Trykker du på [OK], kommer du videre til den næste skærm.
• Hvis du trykker øverst til højre på skærmen under optagelse,
forsvinder knapperne og ikonerne et øjeblik. Knapperne og
ikonerne vises igen, når du fjerner din finger fra skærmen.
Udfør kalibrering hvis reaktionen på dit tryk er ringe.
1 Tryk på [HOME] og under
(Indstillinger) skal du vælge
[
Primære indstill.] t [Kalibrering].
2 Brug malepennen til at trykke på midten af det × mærke der
vises på skærmen.
DK
11
Stillbilleder
Zoomknap (W/T)
Udløserknap
Mikrofon
Selvudløserlampe/
Smiludløserlampe
Blitz
Objektivdæksel
Stik til kamerastativ (bund)
1 Åbn objektivdækslet.
2 Tryk albuerne ind til kroppen så kameraet holdes roligt.
Placer motivet i centrum
af fokuseringsområdet.
• Du kan vælge det punkt, der skal fokuseres på, ved at trykke på skærmen.
vises øverst til højre på
skærmen, hvis der registreres et ansigt på det sted, der blev trykket på, eller der vises
, hvis der
registreres et andet objekt end et ansigt.
3 Optag med udløserknappen.
Ved optagelse af stillbilleder:
1 Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede
for at fokusere.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grøn) blinker, der lyder
et bip, indikatoren holder op med at blinke og lyser
konstant.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Indikator for AE/AF-lås
Ved optagelse af film:
Tryk på knappen for indstilling af optagetilstand, tryk derefter på
(side 14, 15).
• Den korteste optageafstand er cirka 8 cm (W)/80 cm (T) (fra objektivet).
12
(Filmtilstand)
Brug af zoom:
Skub zoomknappen (W/T) over mod T-siden for at zoome og skub den mod W-siden for at
vende tilbage.
DK
13
Billedformat/Selvudløser/Optagetilstand/Blitz/Makro/Display
Dette afsnit beskriver de grundlæggende knapper, der vises på berøringspanelet.
Tryk på knappen og når du er færdig med at udføre indstillingerne, tryk på [OK].
A Billedformat
B Selvudløser
C Optagetilstand
D Blitzindstilling
E Makro/Fokusering tæt på
F DISP (Opsætning af display)
[
Ændring af billedstørrelsen
Tryk på knappen for billedformatindstilling på skærmen.
Stillbillede
: Til udskrifter op til A3+
: Til udskrifter op til A4
: Til udskrifter op til 10×15 cm eller 13×18 cm
: Brug lille billedstørrelse til vedhæftning i e-mails
: Fotografer i højde-bredde- forholdet 3:2
*: Til visning på HDTV'er og udskrifter op til A4
*: Til visning på HDTV'er
* Billeder, der er optaget med et bredde-højde-forhold på 16:9, fylder hele skærmen.
Film
(Fin): Optag film i høj kvalitet til visning på tv-skærm
(Standard): Optag film i standardkvalitet til visning på tv-skærm
: Optag i lille størrelse til vedhæftning i e-mails
[
Brug af selvudløser
Tryk på knappen for selvudløserindstilling på skærmen.
: Uden brug af selvudløser
: Indstilling af selvudløseren med 10 sekunders forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2 sekunders forsinkelse
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, og der lyder et bip, indtil
lukkeren aktiveres.
14
[
Ændring af optagetilstanden
Tryk på knappen for indstilling af optagetilstand på skærmen.
Autojustering
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk
justering af indstillingen.
Auto
programmeret
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret
automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan
justere andre indstillinger vha. menuen.
Knapperne for indstilling af Fokus, Lysmålermetode, ISO og EV
vises nederst på skærmen.
Valg af motiv
Giver dig muligheden at optage med forudangivne indstillinger
svarende til forholdene.
Nem optagelse
Giver dig mulighed for at optage med indikatorer, der er nemme at
se.
Filmtilstand
Giver dig mulighed for at optage film med lyd.
DK
Valg af motiv
Tryk på
og vælg derefter på den ønskede tilstand.
Høj følsomhed
Optager billeder uden blitz selv ved lav belysning.
Smiludløser
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk
(side 17).
Blødt snap
Optager billeder med en blødere atmosfære til portrætter af personer,
blomster osv.
Landskab
Optager med fokus på et fjernt motiv.
Tusmørke
portræt
Optager skarpe billeder af personer i mørke omgivelser uden at miste
den natlige atmosfære.
Tusmørke
Optager nattesekvenser uden at miste den natlige atmosfære.
Strand
Optager sekvenser af strand- eller søbredder, hvor det blå vand
gengives mere levende.
Sne
Optager hvide snesekvenser mere klart.
Fyrværkeri
Optager fyrværkeri i al dets pragt.
15
[
Under vandet
Optager under vand i naturlige farver, når undervandshuset er
monteret.
Højhastighedslukker
Optager motiver i bevægelse i lyse omgivelser.
Blitz (valg af en blitztilstand til stillbilleder)
Tryk på knappen for indstilling af blitztilstand på skærmen.
: Automatisk blitz
Blinker, når der ikke er tilstrækkeligt med lys eller modlys (standardindstilling)
: Tvungen blitz til
: Langsom synkronisering (Tvungen blitz til)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
: Tvungen blitz fra
[
Makro/Fokusering tæt på aktiveret (optagelse af nærbilleder)
Tryk på knappen for indstilling af Makro/Fokusering tæt på-tilstand på skærmen.
: Auto
Kameraet justerer automatisk fokus fra fjerne motiver til nærbilleder.
Kameraet bør normalt sættes til denne tilstand.
: Makro til
Kameraet justerer fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres.
Indstil Makro til ved optagelse af motiver på nært hold.
: Fokusering tæt på aktiveret
Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
[ Ændring af skærmdisplayet
Tryk på [DISP] på skærmen for at skifte til skærmvalgsbilledet.
Opsætning af display: Dette indstiller, om knapperne og ikonerne skal vises på skærmen eller ej.
Vælg fra [Normal], [Enkel] eller [Kun billede].
Displayoversigt: Dette indstiller, om histogrammet skal vises på skærmen eller ej.
LCD-lysstyrke: Dette indstiller lysstyrken på baggrundsbelysningen.
16
Optagelse i Smiludløser-tilstand
Når kameraet registrerer et smil, udløses lukkeren automatisk.
1 Tryk på
(Valg af motiv) for optagetilstanden og indstil den til
(Smiludløser)-tilstand (side 15).
2 Tryk udløserknappen helt ned for at indstille Smilregistreringstilstanden.
Smiludløseren går på standby.
Symbol for registrering af smil/antal billeder
Smilregistreringsramme (orange)
Indikator for følsomhed for smilregistrering
Dette angiver det aktuelle smileniveau.
Hver gang smileniveauet når den indstillede følsomhed for smileregistrering (angivet med b),
aktiverer kameraet automatisk udløseren og tager op til seks billeder. Smiludløser-lyser, når
billedet er optaget.
DK
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at forlade Udløserknap for smiltilstanden.
• Optagelse med Smiludløser afsluttes automatisk, når enten "Memory Stick Duo" eller den interne
hukommelse er fuld, eller når der er optaget seks billeder.
• Du kan vælge det motiv, der skal prioriteres af smileregistrering med [Registrering af smil] (side 24).
• Hvis der ikke registreres noget smil, skal du indstille [Følsomhed for smilregist.] (side 24).
• Du kan få kameraet til at tage billedet automatisk, når en person der vises i smilregistreringsrammen
(orange) smiler, efter du har trykket udløserknappen helt ned.
• Billedet er muligvis ikke i fokus, hvis afstanden mellem kameraet og motivet ændres, efter du har trykket
helt ned på udløserknappen. Den passende eksponering opnås muligvis ikke, hvis omgivelsernes lysstyrke
ændres.
• Ansigter registreres muligvis ikke korrekt når:
– Det er for mørkt eller lyst.
– Ansigter er delvist skjulte pga. solbriller, masker, hatte etc.
– Motiverne ikke vender mod kameraet.
• Smil registreres muligvis ikke korrekt afhængigt af forholdene.
• Du kan ikke anvende Digital zoom-funktionen.
• Du kan ikke ændre zoomforholdet, mens Smiludløseren er på standby.
17
Visning/sletning af billeder
Stillbillede
(Afspil)-knap
Zoomknap (W/T)
Film
Højttaler
B/x
Berøringspanel
1 Tryk på
(Afspil)-knap.
Hvis du trykker på
(Afspil), når kameraet er slukket, tændes kameraet automatisk og indstilles til
afspilningstilstand. Tryk på
(Afspil) igen for at skifte til optagetilstanden.
2 Tryk på
(forrige) /
(næste) på skærmen for at vælge et billede.
Film:
Tryk på B for at afspille en film.
Hurtigt fremad/tilbage: m/M (Tryk på B for at vende tilbage til normal afspilning.)
Lydstyrkekontrol: Tryk på
under filmafspilning, juster derefter lydstyrken med / .
Tryk på [Afslut] for at slå lydstyrkekontrolskærmen fra.
Stop: Tryk på x.
• Du er måske ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med en tidligere Sony-model.
Tryk på [HOME] og vælg derefter [
Mappevisning] fra
(Vis billeder) for at afspille disse billeder.
[
Sletning af billeder
1 Vis det billede du vil slette, tryk derefter på
2 Tryk på [OK].
[
(Slet).
Visning af et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på et stillbillede, der vises på skærmen, for at forstørre det tilsvarende område.
v/V/b/B: Justerer positionen.
: Ændrer zoomskalaen.
: Slår v/V/b/B til/fra.
[BACK]: Annullerer afspilningszoom.
• Du kan også forstørre billedet ved at skubbe zoomknappen (W/T) til T-siden. Skub knappen til W-siden
for at vende tilbage.
18
[
Sådan får du vist en indeksskærm
Tryk på
(Indeks) for at vise indeksskærmen.
Tryk på / for at vise forrige/næste side.
Tryk på miniaturebilledet for at vende tilbage til skærmbilledet med enkeltbilleder.
• Under standardindstillingerne vises skærmen i Datovisning (når du anvender en "Memory Stick Duo")
eller Mappevisning (når du anvender den interne hukommelse). Du kan ændre visningstilstanden vha.
(Vis billeder) på skærmbilledet HOME (side 22).
• Hvis du trykker på [DISP] i indekstilstanden, kan du indstille antallet af billeder på indeksskærmen til 12
eller 20 billeder.
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Tryk på (Slet) mens indeksskærmbilledet vises.
2 Tryk på de miniaturebilleder du vil slette.
-tegnet er afkrydset i afkrydsningsfeltet for billedet.
Vil du annullere sletningen, skal du trykke på billedet igen for at fjerne afkrydsningen.
3 Tryk på
og tryk derefter på [OK].
• Hvis du vil slette alle billederne i det valgte datoområde eller mappe, skal du vælge
(Alle billeder i
datointerval) eller
(Alle i denne mappe) fra (Slet) i skærmmenuen og derefter trykke på [OK].
[ Sådan afspilles en serie billeder (Diasshow)
1 Tryk på (Diasshow).
2 Tryk på [Start].
DK
Musikken vil ændres sammen med [Effekter]. Du kan også overføre eller ændre musikken til
den musik, du ønsker.
Overfør og ændr musik ved hjælp af følgende trin.
1 Tryk på [HOME]. Vælg derefter [ Musikværktøj] t [Hent musik] in
(Diasshow) (side 21, 22).
2 Installer softwaren på CD-ROM’en (medfølger) på din computer.
3 Forbind kameraet og en computer vha. et USB-kabel.
4 Start "Music Transfer" der er installeret på din computer og ændr musikken.
For yderligere oplysninger om ændring af musikken, se Hjælp i "Music Transfer".
19
[ Visning af billeder på et tv
Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
Til flerfunktionsstikket
Til lyd-/videoindgangsstik
Kabel til flerfunktionsterminal
Du behøver et adapterkabel til HD-output (medfølger ikke) for at vise HD (High Definition)
TV.
• Hvis du indstiller billedformatet til [16:9], kan du optage billeder i et format, der fylder hele skærmen på
HD TV’et.
• Du kan ikke vise film sendt i [HD(1080i)]-signalformat. Indstil [COMPONENT] til [SD] når du optager
film.
20
Lær om de forskellige funktioner – HOME/Menu
Anvendelse af skærmbilledet HOME
Skærmbilledet HOME er indgangsskærmen til alle funktioner på kameraet, og kan kaldes
frem uanset tilstandsindstillingen (optagelse/visning).
1 Tryk på [HOME] for at vise skærmbilledet HOME.
Menupunkt
Kategori
HOME
2 Tryk på den kategori du vil indstille.
3 Tryk på menupunktet i den kategori, du vil indstille.
DK
Funkt.guide
Hvis funktionsguiden vises, skal
du trykke på [OK] for at bekræfte.
[ Når du vælger kategorien
(Hukommelsesadmin.) eller
(Indstillinger)
Vejledning
1 Tryk på det punkt du vil ændre indstillingerne for.
• Hvis du vælger
(Hukommelsesadmin.), skal du trykke på [
Hukomm.værktøj].
2 Tryk på v/V for at vise andre indstillingspunkter.
• Denne betjening gælder kun, når
(Indstillinger) er valgt.
3 Tryk på det indstillingspunkt du ønsker at ændre, og tryk derefter på [OK].
4 Tryk på den ønskede indstillingsværdi.
• Tryk på [×] eller [BACK] for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
21
Flere oplysninger om betjening 1 side 21
HOME menupunkter
Trykker du på [HOME], vises følgende menupunkter. Kun de tilgængelige punkter vises på
skærmen. Oplysninger om hvert punkt vises i guiden nederst på skærmen.
Kategorier
Punkter
Optagelse
Optagelse
Vis billeder
Datovisning
Mappevisning
Favoritter
Diasshow
Diasshow
Musikværktøj
Hent musik
Udskriv
Udskriv
Hukommelsesadmin.
Hukomm.værktøj
Memory Stick-værktøj
Format
Skift lagringsmappe
Internt huk.værktøj
Format
Indstillinger
Primære indstill.
Primære indstillinger 1
Bip
Initialiser
Undervandshus
Primære indstillinger 2
USB-tilslut
Video ud
Format musik
Opret lagr.mappe
Kopier
Funkt.guide
Kalibrering
Smil-demotilstand
COMPONENT
Tv-type
Optagelsesindstil.
Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe
Gitterlinje
AF-fkt.
Digital zoom
Indstillinger for optagelse 2
Autoretning
Autom. visn.
Indstillinger af ur
Language Setting
22
Anvendelse af menupunkter
1 Tryk på [MENU] for at vise menuen.
Funkt.guide
MENU
• Der vil komme forskellige menupunkter frem, afhængigt af den valgte tilstand.
2 Tryk på et ønsket menupunkt.
• Hvis det ønskede menupunkt er skjult, skal du blive ved med at trykke på v/V, indtil menupunktet
vises på skærmen.
3 Tryk på et ønsket indstillingspunkt.
DK
4 Tryk på [OK] for at slå menuen fra.
23
Flere oplysninger om betjening 1 side 23
Menupunkter
De menupunkter, der er til rådighed, afhænger af tilstandsindstillingen (optagelse/visning) og
optagetilstanden. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
Optagemenu
24
Billedformat
Vælger stillbilledformatet i Nem optagelse-tilstand.
Blitz
Vælger blitzindstillingen i Nem optagelse-tilstand.
Registrering af ansigter
Vælger det prioriterede motiv som fokus justeres efter, når du
anvender ansigtsregistrering.
Registrering af smil
Vælger det prioriterede motiv for Smiludløser-funktionen.
Følsomhed for smilregist.
Indstiller følsomhedsniveauet for smilregistrering.
Opt.funkt.
Vælger den kontinuerlige optagemetode.
Scenegenkendelse
Registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter
billedet.
EV
Justerer eksponeringen.
Lysmålermetode
Vælger målemetode.
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Hvidbalance
Justerer farvetonerne.
Hvidbalance under vandet
Justerer farverne ved optagelse under vand.
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Rødøjereduktion
Indstilles for at reducere problemet med røde øjne.
DRO
Optimerer lysstyrken og kontrasten.
Farvetilstand
Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer
specialeffekter.
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
Optagelsesindstil.
Vælger optageindstillingerne.
Flere oplysninger om betjening 1 side 23
Visningsmenu
(Datoliste)
Vælger den dato, der skal afspilles.
(Filtrer efter ansigter)
Afspiller billeder, der er filtreret for at møde visse betingelser.
(Tilføj/fjern Favoritter)
Registrerer billeder til Favoritter, eller fjerner billeder fra
Favoritter.
(Visningstilstand)
Ændrer visningstilstanden.
(Vis zoom i bredf.)
Viser stillbilleder i 16:9.
(Diasshow)
Indstiller og afspiller et diasshow (fortløbende afspilning).
(Retouchering)
Retoucherer stillbilleder.
(Male)
Maler på et stillbillede og gemmer det som et nyt billede.
(Tilpasning af flere)
Ændrer billedformatet i henhold til brug.
(Slet)
Sletter billeder.
(Beskyt)
Forhindrer utilsigtet sletning.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til billeder, som du vil
udskrive.
(Udskriv)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Vælg mappe)
Vælger mappen til visning af billeder.
DK
(Indstillinger for lydstyrke) Justerer lydstyrken.
25
Brug af computeren
Du kan vise billeder, der er optaget med kameraet, på en computer. Ved at anvende softwaren
på CD-ROM’en (medfølger) kan du få endnu større fornøjelse af stillbilleder og film fra
kameraet end tidligere. For yderligere oplysninger, se "Cyber-shot Håndbog" på CD-ROM’en
(medfølger).
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmet
"Picture Motion Browser" (medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
til v10.5)
Software "Picture
Motion Browser"
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
ikke kompatibelt
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
• Din computer skal have et af de ovennævnte operativsystemer installeret. Opgraderinger af
operativsystem er ikke understøttet.
• Hvis dit operativsystem ikke understøtter USB-tilslutninger, kan du kopiere billeder ved at indsætte en
"Memory Stick Duo" i Memory Stick-åbningen på din computer eller anvende en Memory Stick læser/
skriver, der kan købes i forretningerne.
• For yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for Cyber-shot-softwaren "Picture Motion
Browser", se "Cyber-shot Håndbog".
26
Visning af "Cyber-shot Håndbog"
"Cyber-shot Håndbog" på CD-ROM’en
(medfølger) forklarer i detaljer, hvordan du
kan anvende kameraet. Du behøver Adobe
Reader for at kunne vise den.
[ For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
Skærmen nedenfor vises.
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmen til kopiering af
"Cyber-shot Håndbog".
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en
(medfølger) i CD-ROM-drevet.
2 Vælg mappen [Handbook], og kopier
"Handbook.pdf", som er gemt i mappen
[DK], til computeren.
3 Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når
kopieringen er udført.
DK
2 Følg vejledningen på skærmen for at
kopiere.
• Når du installerer "Cyber-shot Håndbog",
installeres "Cyber-shot – Vejledning til
næste trin" automatisk.
3 Når installationen er afsluttet, skal du
dobbeltklikke på genvejen, der er oprettet
på skrivebordet.
27
Indikatorer på skærmen
Tryk på [DISP] på skærmen for at skifte til
skærmvalgsbilledet (side 16).
A
Skærm
[ Ved optagelse af stillbilleder
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
PictBridge-tilslutning
Indikator for følsomhed af
smilregistrering/Antal
billeder
• Indikatorerne er begrænsede i tilstanden
(Nem optagelse).
[ Ved optagelse af film
Zoomskalering
Visningstilstand
Filtrer efter ansigter
Favoritter
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
[ Ved afspilning
Zoom under afspilning
B
Skærm
Beskrivelse
SteadyShot
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
28
Antal billeder, der kan
optages
Skærm
Beskrivelse
8/8
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:25:05
C
Skærm
Beskrivelse
Ramme for AFområdesøger
Optagetid (t:m:s)
Optage-/Afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
intern hukommelse)
PictBridge-tilslutning
Selvudløser
Ændring af mappe
DRO
Scenegenkendelse
Rødøjereduktion
Database fuld
VOL.
Lydstyrke
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
Blitzniveau
Histogram
Blitzen oplades
•
Optageindstilling
Registrering af ansigter/
Registrering af smil
Lysmålermetode
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås
Fokus
NR langsom lukker
AF-lampe
125
Lukkerhastighed
Advarsel om vibration
F3.5
Blændeværdi
AF-tryk indikator
ISO400
ISO-tal
Undervandshus
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Hvidbalance
DK
D
Målemetode
Blitz
Hvidbalance
Farvetilstand
Makro/Fokusering tæt på
• Vises når [Opsætning af
display] er indstillet til
[Kun billede].
Blitzindstilling
• Vises når [Opsætning af
display] er indstillet til
[Kun billede].
29
Skærm
Beskrivelse
Standby
OPT
Film på standby/Optagelse
af en film
0:12
Optagetid (m:s)
N
Afspilning
Afspilningslinje
30
0:00:12
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer
2008 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
Batteriets levetid og hukommelseskapacitet
Batteritid og antallet af billeder du kan optage/vise
Tallene, der vises i de følgende tabeller, er
for et fuldt opladet batteri (medfølger), der
anvendes ved en omgivende temperatur på
25°C. De viste billedantal du kan optage/
vise er omtrentlige og giver mulighed for
udskiftning af "Memory Stick Duo" efter
behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de værdier, der vises i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
[ Ved optagelse af stillbilleder
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Ca. 130
Ca. 260
• Optagelse i følgende situationer:
– [Opt.funkt.] er indstillet til [Normal].
– [AF-fkt.] er indstillet til [Enkelt].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fotografer].
– Optagelse en gang hver 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver tiende gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteriets levetid og antallet af billeder ændres
ikke uanset billedformatet.
[ Ved visning af stillbilleder
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Ca. 220
Ca. 4400
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
[ Bemærkninger angående
batteriet
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med
gentaget brug.
• Batterilevetiden og det antal af billeder, som du
kan optage/vise, er nedsat under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken for LCD-baggrundslys er
indstillet til op.
– [AF-fkt.] er indstillet til [Monitor].
– [SteadyShot] er indstillet til [Fortsat].
– Når batteriniveauet er lavt.
– Når funktionen Registrering af ansigter er
aktiveret.
DK
31
Antal af stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og længden af film kan variere afhængigt af optageforholdene.
• Selvom kapaciteten, der vises på mediet, er den samme som den i tabellen nedenfor, er det
muligt at antallet af billeder eller tidslængden for film kan afvige.
[ Det omtrentlige antal stillbilleder der kan optages
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Størrelse
Intern
hukommelse
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
10M
3
32
58
120
246
496
982
1973
5M
6
51
92
190
390
786
1556
3127
3M
10
81
148
305
625
1261
2497
5016
VGA
96
782
1420
2932
6000
12102
23956
48138
3:2(8M)
3
32
58
121
248
500
990
1990
16:9(7M)
4
34
61
127
261
526
1042
2093
16:9(2M)
16
132
236
489
1001
2018
3995
8025
• De angivne antal billeder forudsætter at [Opt.funkt.] er sat til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når et billede, som blev optaget med en tidligere Sony-model, afspilles på dette kamera, vises billedet
muligvis ikke i den faktiske billedstørrelse.
[ Den omtrentlige optagetid for film
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle
filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 10 minutter.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet
Størrelse
640(Fin)
Intern
hukommelse
Ca.
15 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:10
640(Standard)
0:00:40
0:05:50
0:10:30
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:40
6:01:00
320
0:02:50
0:23:20
0:42:30
1:28:00
3:00:00
6:03:10
11:59:00 24:04:10
• Hvis filmstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], kan filmen kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Dette kamera understøtter ikke HD-optagelser eller afspilninger for film.
32
Fejlfinding
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, kan du finde flere
oplysninger i "Cyber-shot Håndbog".
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 22).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at hvis du sender kameraet til reparation, giver du tilladelse til, at
indholdet på den interne hukommelse samt musikfiler kan kontrolleres.
DK
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt ved at trykke og holde batteriudløsermekanismen åben (side 8).
Kan ikke tænde kameraet.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme
op.
• Indsæt batteriet korrekt (side 8).
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 7).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd kameraet igen (side 10).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
33
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at
rette angivelsen.
• Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 7).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades, mens det er inde i kameraet.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. lysnetadapteren (medfølger ikke). Anvend batteriopladeren
(medfølger) til at oplade batteriet.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 32). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 18).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Indstil en anden optagetilstand end
, når du optager et stillbillede.
• Indstil filmtilstanden til
, når du optager film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
Der vises lodrette striber, når du fotograferer et meget lyst motiv.
• Der er opstået udtværing, og der ses hvide, sorte, røde, violette eller andre striber på billedet.
Dette er ikke en fejl.
34
Visning af billeder
Der kan ikke afspilles billeder.
• Tryk på
(Afspil)-knap (side 18).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Sony kan ikke garantere afspilning af billedfiler på kameraet, hvis filerne har været bearbejdet
vha. en computer, eller er blevet optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
• Afspilning er ikke mulig hvis Smiludløseren er i standby-tilstand. Forlad standby-tilstand ved
at trykke udløserknappen helt ned.
• Du er måske ikke i stand til at afspille visse billeder, der er gemt på "Memory Stick Duo", og
som er optaget med en tidligere Sony-model. Afspil sådanne billeder i Mappevisning
(side 22).
• Dette er forårsaget af kopiering af billeder fra PC’en til "Memory Stick Duo" uden brug af
"Picture Motion Browser". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 22).
DK
35
Forsigtig
[ Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. For at du undgår at
beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske
produkter som fx fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller
insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med ovennævnte
ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
36
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt ind i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
[ Om det interne genopladelige
backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er opladet,
kan du stadig anvende kameraet, men så vil
datoen og klokkeslættet ikke blive angivet.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad
kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket
tilstand.
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladeligt batteri NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (medfølger ikke), 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapte (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under fotografering): 1,0 W
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål: 94,0 × 59,3 × 21,4 mm (B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt (inklusive NP-BD1-batteri, malepen og rem
osv.):
Ca. 177 g
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Billedenhed: 7,7 mm (1/2,3-type) farve-CCD,
primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 10,3 megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 10,1 megapixel
Objektiv:
Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zoomobjektiv
f = 5,8 – 29,0 mm (33 – 165 mm (svarende til
35 mm film))
F3,5 (W) – F4,4 (T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (11 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, skarpt lys, blitz
Hvidbalance under vandet: Auto, Under vandet
1,2, Blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (Mono)
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 15 MB),
"Memory Stick Duo"
Blitz: Blitzinterval (ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks) indstillet til Auto):
ca. 0,1 til 3,5 m (W)/ca. 0,8 til 2,7 m (T)
[Input- og outputstik]
Multistik: Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skærm]
BC-CSD-batterioplader
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Udgangsspænding: DC 4,2 V, 0,33 A
Driftstemperatur: 0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20°C til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
DK
Genopladeligt batteri NP-BD1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
LCD-panel:
Bred (16:9), 8,8 cm (3,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960 × 240) punkter
37
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
, "Cyber-shot" er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate", og
er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"PhotoTV HD" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"Info LITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
39
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF