Sony | DSC-T10 | Sony DSC-T10 Bruksanvisning

Digital Still Camera
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
NO
DK
DSC-T10
Hvis du vil ha nærmere informasjon om de avanserte
operasjonene, kan du se i "Brukerhåndbok for Cyber-
shot".
CD-ROM
(inkludert/
medfølger)
Yderligere oplysninger om avanceret betjening finder du
"Cyber-shot Håndbog".
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og oppbevare den for
fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne Betjeningsvejledning grundigt og gemme den til fremtidig
brug.
© 2006 Sony Corporation
2-691-406-31(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den
angitte typen. Bruk av andre batterityper
kan medføre brann eller helseskader.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Innhold
Merknader om bruk av kameraet ............................................................. 4
Komme i gang .................................................................................. 5
Kontrollere tilbehøret som er inkludert ..................................................... 5
1 Klargjøre batteripakken ......................................................................... 6
2 Sette inn batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) ........... 7
3 Slå på kameraet/stille inn klokken ......................................................... 9
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ....................................... 10
Vise/slette bilder ............................................................................ 13
Indikatorer på skjermen ................................................................ 15
Endre innstillingene – Meny/Oppsett .......................................... 17
Menyelementer ....................................................................................... 18
Oppsettselementer ................................................................................. 19
Bruke datamaskinen ..................................................................... 21
NO
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare
(inkludert) ............................................................................................... 21
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ..................................................... 21
Batterilevetid og minnekapasitet ................................................. 22
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises ............................... 22
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer ............................................ 23
Feilsøking ....................................................................................... 25
Batteripakke og strøm ............................................................................ 25
Ta stillbilder/filme .................................................................................... 26
Vise bilder ............................................................................................... 26
Forholdsregler ............................................................................... 27
Spesifikasjoner .............................................................................. 28
3
Merknader om bruk av kameraet
[ Sikkerhetskopiering av
internminne og "Memory Stick
Duo"
4
[ Merknader om LCD-skjermen
Du må ikke slå av kameraet eller ta ut
batteripakken eller "Memory Stick Duo"
når tilgangslampen lyser. Dette kan føre til
at dataene i internminnet eller i "Memory
Stick Duo" blir ødelagt. Beskytt alltid
dataene ved å ta en sikkerhetskopi.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
[ Om opptak/avspilling
[ Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 27) før du begynner å
bruke kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal.
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 27).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet, kan spilles av på annet
utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr, kan spilles av med
kameraet.
[ Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
[ Ingen erstatning for innhold av
opptak
Det kan ikke gis erstatning for innholdet av
et opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. gjør opptak eller
avspilling umulig.
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret som er inkludert
• Batterilader BC-CS3 (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel for
flerbruksterminal (1)
• Strømledning (nettledning) (1)
(ikke inkludert i USA og Canada)
• Håndleddsrem (1)
• CD-ROM (Cyber-shot-programvare/
"Brukerhåndbok for Cyber-shot") (1)
• Bruksanvisning (denne håndboken) (1)
• Oppladbar batteripakke NP-FT1 (1) /
batteriholder (1)
NO
Fest remmen for å hindre at kameraet
blir skadet hvis du mister det.
Krok
5
1 Klargjøre batteripakken
For kunder i USA og Canada
For kunder utenfor USA og Canada
plugg
ɟ
ɟ
CHARGE-lampe
CHARGE-lampe
Strømledning
1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.
2 Koble batteripakken til vegguttaket.
CHARGE-lampen lyser, og ladingen begynner.
Når CHARGE-lampen slås av, er ladingen fullført (praktisk opplading).
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent én time til (til den er helt oppladet), vil batteriet vare litt
lenger.
• Koble batteriladeren til et lett tilgjengelig vegguttak i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående
bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladingen er fullført, kobler du strømledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra
batteriladeren.
• Tiden det tar å lade den medfølgende batteripakken helt opp, når den er fullstendig utladet og
lufttemperaturen er 25 °C, er omtrent 220 minutter. Den praktiske ladetiden er omtrent 160 minutter.
Ladingen kan ta lenger tid under bestemte forhold.
6
2 Sette inn batteripakken/en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
ɟ
Batteri-/"Memory Stick
Duo"-deksel
ɠ
Sett inn "Memory Stick
Duo" med
terminalsiden pekende
mot LCD-skjermen.
Batteriutløserhendel
Trykk på batteriutløserhendelen
med enden av batteripakken, og
sett inn batteripakken.
NO
1 Åpne batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
2 Sett "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) helt inn til den kommer på plass
med et klikk.
3 Sett inn batteripakken.
4 Lukk batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
[ Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
Kameraet tar/viser bilder ved hjelp av det interne minnet (ca. 56 MB).
[ Sjekke gjenværende batteritid
Åpne linsedekselet eller trykk på POWER-knappen for å slå på og sjekke tiden på
LCD-skjermen.
• Det tar omtrent ett minutt før korrekt gjenværende
batteritid vises.
• Gjenværende tid som vises, kan være feil under enkelte
forhold.
• Når du slår på strømmen for første gang, vises
Gjenværende tid skjermbildet for innstilling av klokken (side 9).
Indikator for
gjenværende tid
LCD-skjerm
7
[ Ta ut batteripakken/"Memory Stick Duo"
Åpne batteri-/"Memory Stick Duo"-dekselet.
8
"Memory Stick Duo"
Batteripakke
Kontroller at tilgangslampen ikke
lyser, og skyv så "Memory Stick Duo"
inn én gang.
Skyv på batteriutløserhendelen.
• Pass på at du ikke mister
batteripakken.
• Du må aldri ta ut batteripakken når
tilgangslampen lyser.
3 Slå på kameraet/stille inn klokken
Modusvelger
POWER-knapp
Linse
Linsedeksel
ɟ Kontrollknapp
1
2
NO
3
1 Velg
med modusvelgeren, og trykk deretter på POWER-knappen eller
skyv linsedekselet ned.
2 Still inn klokken med kontrollknappen.
1 Velg datovisningsformatet med v/V, og trykk deretter på z.
2 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter
på z.
3 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
[ Endre dato og klokkeslett
Velg [Stille klokke] i
-skjermbildet (Oppsett) (side 17).
[ Når du slår på strømmen
• Hvis ikke du stiller inn klokken, vises Innstilling av klokken-skjermbildet hver gang
kameraet slås på.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker kameraet i omlag tre minutter, slås kameraet
av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk strøm av-funksjon).
9
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
ɠ Lukkerknapp
Mikrofon
-knapp (STEADY
SHOT)
Modusvelger
Zoom-knapp (W/T)
-knapp
(Skjermbildebryter)
Kontrollknapp
Skruehull for stativ (på
undersiden)
-knapp (EV)
-knapp
(Bildestørrelse)
1 Velg modus med modusvelgeren.
Stillbilde: Velg
Film: Velg
.
.
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
Stillbilde:
1 Trykk og hold lukkerknappen
halvveis nede.
Indikator for AE/AF-lås
Indikatoren z (AE/AF-las) (grønn)
blinker, det kommer et lydsignal og
indikatoren slutter å blinke og lyser jevnt.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
Film:
Trykk lukkerknappen helt ned.
Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket.
10
[
Bruke zoomen
Trykk på zoomeknappen.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 3×, bruker
kameraet Digital zoom-funksjonen.
• Kameraet zoomer sakte mens du tar opp en film.
[
Hurtigsøk (sjekke det siste
stillbildet du tok)
Trykk på b ( ) på kontrollknappen.
Hvis du vil avbryte, trykker du på b en
gang til.
[
Blits (Velge en blitsmodus for
stillbilder)
Trykk på v ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller baklys
(standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synkronisering (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik
at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen,
skal vises klart.
: Blits tvunget av
[
Makro/Lupe (ta bilder på nært
hold)
[
Bruke selvutløser
Trykk på V ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen.
Selvutløserlampen blinker og du hører en
pipelyd til lukkeren aktiveres.
[
Funksjon for fjerning av
uskarphet
Fjerning av uskarphet er alltid aktivert når
(Kamera) er satt til [Auto].
Du kan kontrollere at funksjonen for
fjerning av uskarphet er aktivert, ved å
trykke lukkerknappen halvveis ned og se
etter et
(STEADY SHOT)-ikon på
skjermen.
NO
Annen modus enn [Auto]-justeringsmodus:
Trykk på knappen
(STEADY SHOT)
for å avbryte funksjonen for fjerning av
uskarphet. Hvis du vil aktivere funksjonen
for fjerning av uskarphet, trykker du på
-knappen en gang til.
[
EV (Justere eksponeringen)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen
gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Trykk på
-knappen (EV), og trykk
så på v/V for å justere eksponeringen.
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W-side: Ca. 8 cm eller mer, T-side:
Ca. 25 cm eller mer)
:Lupe på (låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm)
Mot +: Gjør bildet lysere.
Mot –: Gjør bildet mørkere.
Hvis du vil fjerne indikatoren for EVjustering, trykker du på
en gang til.
11
[
Endre bildestørrelsen
Trykk på
-knappen (Bildestørrelse),
og trykk så på v/V for å velge størrelse.
Hvis du vil slå av menyen for bildestørrelse,
trykker du på
en gang til.
Antallet stillbilder du kan ta og hvor mye
film du kan ta opp varierer avhengig av
hvilken bildestørrelse du velger.
Stillbilder
Stillbilder
Bildestørrelse
7M :
Retningslinjer
7M
Utskrift på opptil
A3/11 × 17"
3:2 :
3:2
Tilpass bildeforhold 3:2
5M :
5M
Utskrift på opptil
A4/8 × 10"
3M :
3M
Utskrift på opptil
13 × 18 cm/5 × 7"
2M :
2M
Utskrift på opptil
10 × 15 cm/4 × 6"
VGA
For e-post
16:9
Vis på 16:9 HDTV
VGA :
16:9 :
Filmer
Bildestørrelse
Retningslinjer
FINE
:640 (fin)
Vise på TV (høy kvalitet)
640
STD
:640 (std.)
Vise på TV (standard)
160
:160
For e-post
640
12
[ Om antall stillbilder du kan ta og
hvor mye film du kan ta opp
Maksimalt antall bilder som kan tas
Filmer
Maksimal opptakstid
• Antallet bilder du kan ta og opptakstiden, kan
variere avhengig av opptaksforholdene.
Vise/slette bilder
Modusvelger
-knapp (Indeks)/
-knapp
(avspillingszoom)
-knapp
(avspillingszoom)
-knapp (Slett)
Multikontakt (bunn)
1 Velg
ɟ Kontrollknapp
-knapp
(Lysbildevisning)
med modusvelgeren.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
NO
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z for å stoppe avspillingen igjen.)
Trykk på b/B for å spole bakover/fremover. (Trykk på z for å gå tilbake til normal avspilling.)
Trykk på v/V for å justere volumet.
[
Slette bilder
1 Vis bildet du vil slette, og trykk på
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter på z.
• Du kan slette et bilde under Hurtigsøk (side 11).
[
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Justere utsnittet: v/V/b/B
Oppheve avspillingszoom: z
[
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B. Du kan vise neste (forrige)
indeksskjerm ved å trykke på b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
13
[ Slette bilder i indeksmodus
1 Når det vises et indeksskjermbilde, trykker du på
(Slett) og velger [Velg] med v/V
på kontrollknappen. Deretter trykker du på z.
2 Velg bildet du vil slette, med v/V/b/B, og trykk deretter på z for å vise indikatoren
(Slett) på det valgte bildet.
3 Trykk på
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
[
Spille av en serie bilder (Lysbildevisning)
Trykk på
(Lysbildevisning) når du spiller av stillbilder. Du avbryter ved å trykke på
en gang til.
[ Vise bilder på en TV-skjerm
1 Koble kameraet til TVen med kabelen for flerbruksterminal (inkludert).
2 Sett bryteren på kabelen for flerbruksterminal til "TV".
Til multikontakten
Kabel for flerbruksterminal
14
Til lyd-/
videoinngangskontakter
Indikatorer på skjermen
[ Når du tar stillbilder
A
60min
z
AE/AF-lås
BRK
M
Gjenværende batteritid
Opptaksmodus
Hvitbalanse
WB
STBY
REC
Standby/Spiller inn film
Kameramodus (scenevalg)
[ Når du filmer
Kameramodus (program)
SL
Blitsmodus
Blitsen lades
Zooming
NO
1.3
Rødøyereduksjon
Skarphet
Kontrast
AF-lys
ON
Målemodus
[ Når du viser
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Fargemodus
-
Beskytt
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
1.3
Zooming
Trinn
12/16
Bilde for bilde-avspilling
N
Avspilling
Volum
15
B
12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
00:00:12
Telleverk
Makro/Lupe
AF-modus
S AF M AF
Indikator for
AF-avstandssøkerramme
1,0 m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand
D
Vibrasjonsvarsel
E
Indikator for EV-justering
Advarsel om lite
batteristrøm
PictBridge kobler til
+2.0EV
Eksponeringsverdi
ISO-tall
V Mørkere
v Lysere
Målemodus
Justere EV
Blits
STEADY SHOT
WB
Hvitbalanse
Mappe-fil-nummer
101-0012
Avspillingsindikator
Trådkors for punktmåling
+
AF-avstandssøkerramme
C
PictBridge kobler til
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Bildestørrelse
101
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
E
160
FINE STD
500
Bildekvalitet
Histogram
REC-mappe
•
Endre mappe
101
Avspillingsmappe
Gjenværende intern
minnekapasitet
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
125
Lukkerhastighet
Gjenværende "Memory
Stick"-kapasitet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi
00:00:00
[00:28:05]
Innspillingstid [maksimal
innspillingstid]
2006 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
1/30"
Multiserie-intervall
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
z PAUSE
z SPILL
Spille av Multiserie-bilder i
serie
TILB./
NESTE
Velge bilder
Selvutløser
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO-tall
±0.7EV
16
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Verdi for nivåtrinn
VOLUM
Justere volumet
Meny
Endre innstillingene – Meny/Oppsett
Modusvelger
ɟ MENU-knapp
ɠ Kontrollknapp
NO
1 Still inn modusvelgeren.
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren og menyinnstillingene
for
(Kamera).
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg ønsket menyelement med b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på b/B til elementet vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element når modusbryteren er satt til
.
4 Velg en innstilling med v/V.
Innstillingen du velger, zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk på MENU for å slå av menyen.
[ Velge et oppsettselement
Trykk og hold inne MENU, eller velg
(Oppsett) i trinn 3 og trykk deretter på B.
Velg elementet som skal angis, med
v/V/b/B, og trykk deretter på z.
17
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av innstillingen på
modusvelgeren og innstillingene i menyen
(kamera). Bare de tilgjengelige elementene
vises på skjermen.
Opptaksmeny
(Kamera)
COLOR (Fargemodus)
Endrer lysstyrken for bildet.
9 (Fokus)
Endrer fokuseringsmetoden.
(Målemodus)
Velger målemodus.
WB (Hvitbalanse)
Justerer fargetonene.
ISO
Velger lysfølsomhet.
(Bildekval.)
Velger stillbildekvalitet.
Mode (REC-modus)
Velger modus for kontinuerlig opptak.
BRK (Nivåtrinn)
Endrer EV når REC-modus er satt til [Eksp-gruppe].
M
(Intervall)
Velger rammeintervall når REC-modus er satt til [Multiserie].
(Blitsnivå)
Justerer mengden blitslys.
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
18
Velger stillbildekameramodus.
Auto:
Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som
justeres automatisk.
Program: Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk
justering av eksponeringen (både lukkerhastighet
og blenderåpning). Du kan også bruke menyen til
å velge forskjellige innstillinger.
Scenevalg-modus:
Gir deg muligheten til å ta opp med
forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen.
Justerer kontrasten i bildet.
Justerer skarpheten i bildet.
Endrer oppsettselementer.
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Meny for visning
(Mappe)
Velger mappe for visning av bilder.
- (Beskytt)
Hindrer utilsiktet sletting.
DPOF
Legger til et merke for utskriftsrekkefølge.
(Skriv ut)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(Lysbilde)
Spiller av en serie bilder.
(Endre str.)
Endrer bildestørrelsen for et bilde.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Dele)
Klipper filmer.
(Oppsett)
Endrer oppsettselementer.
Trimme
Roterer et forstørret bilde. (Tilgjengelig bare for
avspillingszoom.)
NO
Oppsettselementer
Kamera1
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Digital zoom
Velger modus for digital zoom.
Funksj.veiv.
Viser beskrivelsen av funksjonene når du bruker kameraet.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av blits.
AF-lys
Gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i
mørke omgivelser.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter
at det er tatt.
Kamera2
STEADY SHOT
Velger modus for fjerning av uskarphet.
Internt minneverktøy
Format
Formaterer internminnet.
19
Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 17
Memory Stick-verktøy
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av
bilder.
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
Kopier
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
Oppsett1
Last ned musikk
Laster ned musikken som skal spilles av for
lysbildevisningen.
Formater musikk
Sletter alle musikkfilene.
LCD-baklys
Velger lysstyrken på LCD-bakgrunnslyset når du bruker
kameraet med batteripakken.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Språk
Initialiser
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer,
advarsler og meldinger.
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen.
Oppsett2
20
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til
en datamaskin eller en PictBridge-kompatibel skriver ved
hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med
TV-fargesystemet til det tilkoblede videoutstyret.
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
Bruke datamaskinen
Du kan vise bilder som er tatt med kameraet, på datamaskinen. Ved hjelp av programvaren kan
du også bruke stillbildene og filmene fra kameraet mer enn noen gang. Mer informasjon finner
du i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Støttede operativsystemer for USB-tilkobling og programvare (inkludert)
For Windows-brukere
For Macintosh-brukere
USB-tilkobling
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 til v10.4)
Programvaren "Picture
Motion Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
ikke kompatibel
• Må installeres med ovennevnte operativsystem ved levering.
• Hvis operativsystemet ditt ikke støtter USB-tilkoblinger, bruker du en Memory Stick Reader/Writer (ikke
inkludent).
• Du finner mer informasjon om driftsmiljøet for "Picture Motion Browser", i "Brukerhåndbok for Cybershot".
NO
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
[ For Windows-brukere
[ For Macintosh-brukere
1 Slå på datamaskinen, og sett inn CD-
1 Slå på datamaskinen, og sett inn CD-
ROMen i CD-ROM-stasjonen (inkludert).
ROMen i CD-ROM-stasjonen (inkludert).
Skjermbildet nedenfor vises.
Velg mappen "Handbook" og kopier
"Handbook.pdf", som er lagret i mappen
"NO", til datamaskinen.
2 Når kopieringen er fullført, dobbeltklikker
du på "Handbook.pdf".
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skjermbildet for kopiering
av "Brukerhåndbok for Cyber-shot". Følg
instruksjonene på skjermen.
2 Når installeringen er fullført,
dobbeltklikker du på snarveien som er
opprettet på skrivebordet.
21
Batterilevetid og minnekapasitet
Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden
når du tar bilder i [Normal]-modus når
batteripakken (inkludert) har full kapasitet
og omgivelsestemperaturen er 25 °C.
Antallet bilder som kan tas opp eller vises,
forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes
ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt i tabellen,
avhengig av bruksforholdene.
• Batterikapasiteten reduseres etter hvert som du
bruker batteriet, og ettersom tiden går.
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysstyrken er øket for LCD-baklyset.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [STEADY SHOT] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
[ Når du tar stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
Ca. 250
Ca. 125
• Opptak i følgende situasjoner:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [STEADY SHOT] er satt til [Opptak].
– Ett opptak hvert 30 sekunder.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet bilder/batteritiden endres ikke med
bildestørrelsen.
22
[ Når du viser stillbilder
Antall bilder
Batteritid (min.)
Ca. 4800
Ca. 240
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
[ Når du filmer
Batteritid (min.)
Ca. 110
• Kontinuerlig opptak med en bildestørrelse på
[160]
Antall stillbilder og innspillingstid for filmer
Antallet stillbilder du kan ta, samt opptakstiden, kan variere avhengig av opptaksforholdene.
• Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse, kan du se side 12.
[ Omtrentlig antall stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen
og [Standard] på den nederste linjen.)
(Enheter: bilder)
Kapasitet Internminne
Størrelse
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Ca. 56 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
23
25
51
92
188
384
789
43
48
96
174
354
723
1482
37
41
82
148
302
617
1266
67
74
149
264
537
1097
2250
60
66
133
238
484
988
2025
111
123
246
446
907
1852
3798
357
394
790
1428
2904
5928
12154
892
985
1975
3571
7261
14821
30385
60
66
133
238
484
988
2025
111
123
246
446
907
1852
3798
NO
• Bildeantallet som er oppgitt, gjelder når [Mode] er satt til [Normal].
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 19).
23
[ Omtrentlig innspillingstid for filmer
(Enheter: timer : minutter : sekunder)
Kapasitet Internminne
Størrelse
Ca. 56 MB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:25:10
640 (fin)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640 (std.)
0:02:30
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:42:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Filmer med størrelsen [640 (fin)], kan bare spilles inn på en "Memory Stick PRO Duo".
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
24
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor, og se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot".
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss", på skjermen, kan du se i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Starte innstillingene (side 20).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte
Sony-servicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene,
kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
NO
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Installer batteripakken på korrekt måte ved å bruke tuppen på batteripakken til å trykke på
batteriutløseren (side 7).
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på korrekt måte (side 7).
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke (side 6).
• Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke (side 5).
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet igjen (side 9).
• Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
25
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad
batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn den oppladede batteripakken (side 6).
• Batteripakken er tom for strøm. Bytt den ut med en ny.
Ta stillbilder/filme
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo" (side 23, 24).
Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 13).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak.
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still inn modusvelgeren på
når du tar stillbilder.
• Still inn modusvelgeren på
når du filmer.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen.
26
Forholdsregler
[ Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
[ Om bæring
Ikke sett deg ned i en stol eller andre steder når du
har kameraet i baklommen, da dette kan føre til
funksjonsfeil eller skade på kameraet.
[ Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et
LCD-rensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset:
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
[ Om driftstemperaturer
Kameraet er konstruert for bruk ved temperaturer
mellom 0 og 40 °C. Fotografering på svært kalde
eller varme steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
[ Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
[ Om det interne, oppladbare
tilleggsbatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du likevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart
tilleggsbatteri
Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (ikke inkludert), og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
NO
27
Spesifikasjoner
Kamera
BC-CS3-batterilader
[System]
Strømkrav: Vekselstrøm 100 til 240 V, 50/60 Hz,
3,2 W
Utgangsspenning: Likestrøm 4,2 V 500 mA
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: Ca. 66 × 23 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 70 g
Bildeenhet: 7,20 mm (1/2,5 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 7 410 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 7 201 000 piksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomlinse f =
6,33–19,0 mm (38–114 mm ved konvertering
til et 35 mm stillbildekamera) F3,5–4,3
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (9 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, hvitglødende, blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2,21 JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibel (Monaural)
Opptaksmedier: Internminne (Ca. 56 MB)
"Memory Stick Duo"
Blits: Anbefalt avstand (ISO satt til Auto): ca.
0,1 til 2,8 m (W)/ca. 0,25 til 2,3 m (T)
Oppladbar batteripakke NP-FT1
Batteri som brukes: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V
Kapasitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB
(USB 2,0-kompatibelt)
[LCD-skjerm]
Varemerker
LCD-skjerm: 6,2 cm (2,5 type) TFT drive
Totalt antall punkter: 230 400 (960 × 240) punkter
•
[Strøm, generelt]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-FT1, 3,6 V
AC-LS5K vekselstrømadapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,0 W
Driftstemperatur: 0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60 °C
Mål: 89,7 × 54,9 × 20,6 mm (B/H/D, uten
utstikkende deler)
Vekt: Ca. 165 g (inkludert batteripakken NP-FT1,
håndleddsstropp osv.)
Mikrofon: Mono
Høyttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
•
•
•
•
•
28
er et varemerke for Sony
Corporation.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
, "MagicGate"
er varemerker for Sony
Duo",
og
Corporation.
InfoLITHIUM er et varemerke for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerte varemerker eller varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
land.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken, som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
29
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at datoaverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ....................................................... 4
Introduktion ...................................................................................... 5
Gennemgang af det medfølgende tilbehør .............................................. 5
1 Klargøring af batteripakken ................................................................... 6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) ..................... 7
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret ................................................. 9
Nem optagelse af billeder
(automatisk justeringsindstilling) ................................................ 10
Vis/slet billeder .............................................................................. 13
Indikatorer på skærmen ................................................................ 15
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning ........................... 17
Menupunkter .......................................................................................... 18
Opsætningsindstillinger ......................................................................... 19
Brug af din computer .................................................................... 21
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger) ............................................................................................. 21
Visning af "Cyber-shot Håndbog" ........................................................... 21
DK
Batterilevetid og hukommelseskapacitet .................................... 22
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises ..................... 22
Antal stillbilleder og optagetid for film .................................................... 23
Fejlfinding ...................................................................................... 25
Batterienhed og strøm ............................................................................ 25
Optagelse af stillbilleder/film .................................................................. 26
Visning af billeder ................................................................................... 26
Forsigtig ......................................................................................... 27
Specifikationer ............................................................................... 28
3
Bemærkninger om brug af kameraet
[ Intern hukommelse og "Memory
Stick Duo"-sikkerhedskopiering
[ Bemærkninger vedrørende LCDskærmen
Sluk ikke kameraet, og fjern ikke batteriet
eller "Memory Stick Duo", mens
adgangsindikatoren er tændt, da data i den
interne hukommelse eller "Memory Stick
Duo" kan blive ødelagt. Beskyt altid dine
data ved at tage en sikkerhedskopi.
• LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj
præcision, således at andelen af effektive pixler
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller
grønne), som konstant vises på LCD-skærmen.
Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
[ Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs “Forsigtig" (side 27), før du
betjener kameraet.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 27).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
4
[ Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (Design rule for
Camera File system), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
[ Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
[ Ingen kompensation for
optagelsens indhold
Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke
er mulig pga. en fejl i kameraet eller
optagemediet osv.
Introduktion
Gennemgang af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CS3 (1)
• USB, A/V, DC IN-kabel til
flerfunktionsterminal (1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
• Håndledsrem (1)
• Cd-rom (Cyber-shot-programsoftware/
"Cyber-shot Håndbog") (1)
• Betjeningsvejledning (denne vejledning) (1)
• Genopladeligt batteri NP-FT1 (1)/
Batteriholder (1)
DK
Montér remmen, hvilket forhindrer, at
kameraet bliver beskadiget, hvis det
tabes osv.
Krog
5
1 Klargøring af batteripakken
Til kunder i USA og Canada
For andre kunder end dem i USA og Canada
stik
CHARGE-indikator
CHARGE-indikator
Netledning
1 Sæt batteriet i batteriopladeren.
2 Tilslut batteriet til stikkontakten i væggen.
CHARGE-indikatoren lyser, og opladning begynder.
Når CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen afsluttet (praktisk opladning).
Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time (indtil det er helt opladet), vil opladningen vare
lidt længere.
• Tilslut batteriadapteren til en let tilgængelig stikkontakt i væggen tæt ved.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug
af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen og batteriet fjernes fra
batteriopladeren.
• Den nødvendige tid til fuld opladning af batteriet fra det er helt afladet ved en temperatur på 25°C er ca.
220 min., og i praksis er opladningstiden ca. 160 min. Opladningen kan vare længere under visse
omstædigheder eller forhold.
6
2 Indsæt batteriet/en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
ɠ
Batteri/"Memory Stick
Duo"-dæksel
Indsæt "Memory Stick
Duo" med
terminalsiden vendende
mod LCD-skærmen.
Udløsergreb til
batteri
Indsæt batteripakken, mens du
trykker på udløsergrebet til batteriet
med spidsen af batteripakken.
1 Åbn batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
DK
2 Sæt "Memory Stick Duo" (medfølger ikke) helt ind, indtil den klikker på
plads.
3 Sæt batteriet i.
4 Luk batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
[ Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Kameraet optager/afspiller billeder ved hjælp af den interne hukommelse (Ca. 56 MB).
[ Sådan kontrollerer du den resterende batteritid
Åbn dækslet til objektivet, eller tryk på POWER-knappen for at tænde, og kontroller tiden på
LCD-skærmen.
Indikator for
resterende plads
Resterende tid
• Det varer ca. et minut, før den korrekte resterende
batteritid vises.
• Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under
visse omstændigheder.
• Når du tænder for strømmen for første gang, vises
skærmbilledet Clock Set (side 9).
LCD-skærm
7
[ Fjernelse af batteriet/"Memory Stick Duo"
Åbn batteri-/"Memory Stick Duo" dækslet.
8
"Memory Stick Duo"
Batterienhed
Kontroller, at adgangsindikatoren
ikke er tændt, og tryk derefter
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Skub udløsergrebet til batteriet.
• Pas på ikke at tabe batteriet.
• Fjern aldrig batteriet, når
adgangsindikatoren er tændt.
3 Tænding af kameraet/indstilling af uret
Funktionsvælger
POWER-knap
Objektiv
Objektivdæksel
1
Kontrolknap
2
3
DK
1 Vælg
med funktionsvælgeren, og tryk derefter på POWER-knappen, eller
skub dækslet til objektivet nedad.
2 Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg datovisningsformatet med v/V, og tryk derefter på z.
2 Vælg hvert punkt med b/B, indstil den numeriske værdi med v/V, og tryk derefter på
z.
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
[ Sådan ændrer du dato og klokkeslæt
Vælg [Urindstilling] i
(Opsætning)-skærmbilledet (side 17).
[ Når du tænder for strømmen
• Medmindre du indstillede uret, vises Urindstilling-skærmbilledet , hver gang kameraet
tændes.
• Hvis kameraet kører på batterier, og du ikke betjener det i ca. 3 minutter, slukkes kameraet
automatisk for at forhindre afladning af batterierne (automatisk slukningsfunktion).
9
Nem optagelse af billeder (automatisk
justeringsindstilling)
ɠ Udløserknap
Mikrofon
(STEADY SHOT)-
Funktionsvælger
knap
Zoom-knap (W/T)
(Skærmvisning)knap
Kontrolknap
Stik til kamerastativ
(bund)
(EV)-knap
(Billedstørrelse)knap
1 Vælg en tilstand med funktionsvælgeren.
Stillbillede: Vælg
Film: Vælg
.
.
2 Hold kameraet roligt, og hold armen ind til kroppen.
Anbring motivet i
midten af
fokuseringsområdet.
3 Optag med lukkerknappen.
Stillbillede:
1 Tryk på lukkerknappen, og hold den
halvvejs nede for at fokusere på
motivet.
AE/AF-låsindikator
z (AE/AF-lås)-indikatoren (grøn)
blinker, der høres bip-lyde, indikatoren
holder op med at blinke og forbliver
tændt.
2 Tryk udløserknappen helt ned.
Lukkeren giver lyd.
Film:
Tryk udløserknappen helt ned.
Tryk lukkerknappen helt ned igen for at stoppe optagelse.
10
[
Brug af zoom
Tryk på zoomknappen.
• Når zoomskalaen overstiger 3×, bruger
kameraet funktionen Digital zoom.
• Kameraet zoomer langsomt under optagelse af
en film.
[
Hurtigt gennemsyn
(kontrollerer det seneste
stillbillede, du optog)
[
Brug af selvudløseren
Tryk på V ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
(Ingen indikator): Ikke brug af selvudløseren
: Indstilling af selvudløseren med 10-sekunders
forsinkelse
: Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders
forsinkelse
Tryk på b ( ) på kontrolknappen.
Tryk på b igen for at annullere.
Tryk på udløserknappen,
selvudløserlampen blinker, og biplyden
høres, indtil lukkeren betjenes.
[
[
Blitz (Valg af en blitz-indstilling
til stillbilleder)
Tryk på v ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
(Ingen indikator): Blitz auto
Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys
eller baggrundsbelysning (standardindstilling)
: Blitz tændt
SL : Langsom synkronisering (blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke
omgivelser, så der optages et klart billede af
baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
: Blitz slukket
[
Makro/Forstørrelsesglas
(fotografere nærbillede)
Anti-slørfunktion
Anti-slørfunktionen aktiveres altid, når
kameraet indstilles til [Auto].
Tryk udløserknappen halvejs ned for at
bekræfte, at anti-slørfunktionen aktiveres,
og se efter et
(STEADY SHOT)-ikon
på skærmen.
Bortset fra den automatiske [Auto]
justeringsindstilling:
DK
Tryk på knappen
(STEADY SHOT)
for at annullere anti-slørfunktionen. Tryk på
-knappen igen for at aktivere antislørfunktionen.
[
EV (Manuel justering af
eksponeringen)
Tryk på B ( ) på kontrolknappen gentagne
gange, indtil den ønskede indstilling er
valgt.
Tryk på
(EV)-knappen, og tryk
derefter på v/V for at justere
eksponeringen.
(Ingen indikator): Makro fra
: Makro til (W-siden: Ca. 8 cm eller længere, Tsiden: Ca. 25 cm eller længere)
: Forstørrelsesglas til (låst til W-siden:
Ca. 1 cm til 20 cm)
Mod +: Gør et billede lysere.
Mod –: Gør et billede mørkere.
Tryk på
-knappen igen, for at
deaktivere EV-justeringen.
11
[
Ændring af billedformat
Tryk på
(Indeksformat)-knappen,
og tryk derefter på v/V for at vælge
formatet.
Tryk igen på
-knappen igen for at
fjerne menuen til billedformat.
Stillbilleder
Billedformat
7M
Op til A3/11×17" udskrift
3:2
Bredde-højde-forholdet 3:2
5M :
5M
Op til A4/8×10" udskrift
3M :
3M
Op til 13×18cm/5×7"
udskrift
VGA :
2M
Op til 10×15cm/4×6"
udskrift
VGA
Til e-mail
16:9
Til visning på 16:9 HDTV
Film
Billedformat
FINE
640
:640(Fin)
:640
(Standard)
STD
640
160
12
:160
Stillbilleder
Maksimalt antal billeder, der kan optages
3:2 :
16:9 :
Antal stillbilleder, der kan optages og
optagetid for film varierer afhængigt af det
valgte billedformat.
Retningslinjer
7M :
2M :
[ Antal stillbilleder, der kan
optages og optagetid for film
Retningslinjer
Vis på tv (høj kvalitet)
Vis på tv (standard)
Til e-mail
Film
Maksimal optagetid
• Antallet at billeder, der kan optages, og tiden
kan variere afhænger af optageforholdene.
Vis/slet billeder
Funktionsvælger
(Indeks)/
(afspilningszoom)-knap
(afspilningszoom)knap
Kontrolknap
(Slet)-knap
(Diasshow)-
Multistik (bund)
1 Vælg
knap
med funktionsvælgeren.
2 Vælg et billede med b/B på kontrolknappen.
DK
Film:
Tryk på z for at afspille en film. (Tryk på z igen for at stoppe afspilningen.)
Tryk på b/B for at spole tilbage/hurtigt fremad. (Tryk på z for at vende tilbage til normal afspilning.)
Tryk på v/V for at justere lydstyrken.
[
Sådan sletter du billeder
1 Få vist det billede, du vil slette, og tryk på
2 Vælg [Slet] med v, og tryk derefter på z.
(Slet).
• Du kan slette et billede under Hurtigt gennemsyn (side 11).
[
Sådan vises et forstørret billede (afspilningszoom)
Tryk på , mens der vises et stillbillede.
Tryk på
for at fortryde zoom.
Justér sekvensen: v/V/b/B
Annullér afspilningszoom: z
[
Visning af et indeksskærmbillede
Tryk på
(Indeks), og vælg et billede med v/V/b/B. Tryk på b/B for at få vist det næste
(forrige) indeksskærmbillede.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmbilledet med enkelt-billede.
13
[ Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Når der vises et indeksskærmbillede, skal du trykke på
(Slet) og vælge [Vælg] med
v/V på kontrolknappen og derefter trykke på z.
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk derefter på z for at få vist (Slet)indikatoren på det valgte billede.
3 Tryk på
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
[
Sådan afspiller du en serie billeder (diasshow)
Under afspilning af stillbilleder skal du trykke på
for at annullere.
(Diasshow). Tryk på
igen
[ Visning af billeder på en tv-skærm
1 Tilslut kameraet til tv'et med kablet til flerfunktionsterminal (medfølger).
2 Sæt kontakten på kablet til flerfunktionsterminalen til "TV".
Til multistikket
Kabel til flerfunktionsterminal
14
Til lyd/video-indgangsstik
Indikatorer på skærmen
[ Ved optagelse af stillbilleder
A
60min
z
AE/AF-lås
BRK
M
Resterende batteri
Optage-tilstand
Hvidbalance
WB
STBY
OPT
Standby/Optagelse af en
film
Kameratilstand (Valg af
motiv)
[ Ved optagelse af film
Kameratilstand (Program)
SL
Blitzindstilling
Blitzen oplades
Zoomskalering
1.3
Rødøjereduktion
DK
Skarphed
Kontrast
AF-lampe
ON
[ Ved afspilning af film
Målemetode
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Farvetilstand
-
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
1.3
Zoomskalering
Trin
12/16
Afspilning billede for
billede
N
Afspille
Lydstyrke
15
B
12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:00:12
Tæller
Makro/Forstørrelsesglas
AF-tilstand
S AF M AF
Indikator for AFafstandsmålerramme
1.0 m
D
Forudindstillet
fokuseringsafstand
EV-justering
Advarsel om vibration
E
Advarsel om lavt
batteriniveau
PictBridge-tilslutning
+2.0EV
V Mørkere
v Lysere
ISO-tal
Justering af EV
Målemetode
Blitz
STEADY SHOT
WB
Mappe- og filnummer
101-0012
Eksponeringsværdi
Hvidbalance
Afspilningsbjælke
Kryds til punktmåling
+
C
Ramme for AFområdesøger
PictBridge-tilslutning
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Billedformat
Lukkerhastighed
F3.5
Aperturværdi
160
FINE STD
101
101
Billedkvalitet
E
Optagemappe
Histogram
Skift mappe
•
Afspilningsmappe
Resterende intern
hukommelseskapacitet
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Aperturværdi
+2.0EV
Eksponeringsværdi
2006 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der afspilles
Afspilning af Multi Burstbilleder i serier
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal
optagetid]
1/30"
Multi Burst-interval
400
Resterende antal billeder,
der kan optages
z PAUSE
z SPIL
Selvudløser
TILBAGE/ Vælg billeder
NÆSTE
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
ISO-tal
±0.7EV
16
500
Værdi for niveautrin
LYDST.
Juster lydstyrke
Menu
Ændring af indstillingerne – Menu/Opsætning
Funktionsvælger
MENU-knap
ɠ Kontrolknap
1 Indstil funktionsvælgeren.
Forskellige punkter er tilgængelige, afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og
menuindstillingerne.
(Kamera)
DK
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med b/B på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du blive ved at trykke på b/B, indtil punktet vises på
skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et punkt, hvor funktionsvælgeren er indstillet til
.
4 Vælg en indstilling med v/V.
Der zoomes ind på den indstilling, du vælger, og den angives.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
[ Sådan vælges et punkt i
Opsætning
Tryk på MENU, og hold den nede, eller
vælg
(Opsætning) i trin 3, og tryk
derefter på B.
Vælg hvert punkt, der skal indstilles, med
v/V/b/B, og tryk derefter på z.
17
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Menupunkter
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens position og
(Kamera) menuindstillingerne. Kun de tilgængelige menupunkter vises på skærmen.
Menu til optagelse
(Kamera)
COLOR (Farvetilstand)
Ændring af billedets lysstyrke.
9 (Fokus)
Ændring af fokuseringsmetoden.
(Målemetode)
Valg af målemetode.
WB (Hvidbalance)
Justering af farvetoner.
ISO
Vælger en lysfølsomhed.
(B.kvalitet)
Vælger stillbilledets kvalitet.
Mode (Opt.funktion)
Vælger metoden til kontinuert optagelse.
BRK (Niveautrin)
Skifter EV, når Opt.funktion er indstillet til [Eksp.niv].
M
(Interval)
Vælger billedinterval, når Opt.funktion er indstillet til [Multi
Burst].
(Blitzniveau)
Justerer mængden af blitzlys.
(Kontrast)
Justerer billedets kontrast.
(Skarphed)
(Opsætning)
18
Valg af stillbilledkameratilstanden.
Auto:
Giver dig mulighed for let optagelse, hvor
indstillingerne justeres automatisk.
Program: Giver mulighed for at optage med eksponeringen
justeret automatisk (både lukkerhastigheden og
blændeværdien). Du kan også vælge forskellige
indstillinger ved hjælp af menuen.
Valg af motiv-tilstand:
Giver dig mulighed for at optage med forvalgte
indstillinger afhængigt af motivet.
Justerer billedets skarphed.
Ændring af opsætningspunkter.
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Menu for visning
(Mappe)
Vælger mappen til visning af billeder.
- (Beskyt)
Forhindring af sletning ved et uheld.
DPOF
Tilføjelse af et udskriftsbestillingsmærke.
(Udskriv)
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel
printer.
(Dias)
Afspilning af en serie billeder.
(Tilpas)
Ændring af billedformatet for et optaget billede.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Del)
Klipning af film.
(Opsætning)
Beskær
Ændring af opsætningspunkter.
Rotering af et forstørret billede. (Kun tilgængelig til zoom
under afspilning).
DK
Opsætningsindstillinger
Kamera 1
AF-funktion
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Digital zoom
Valg af digital zoom.
Funkt.guide
Visning af beskrivelsen af funktioner, når du betjener
kameraet.
Rødøjereduk.
Reduktion af rødøjeeffekten ved brug af blitz.
AF-lampe
Sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere
på et motiv i mørke omgivelser.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder,
umiddelbart efter at et stillbillede er optaget.
Kamera 2
STEADY SHOT
Vælger anti-slørfunktionen.
Internt huk.værktøj
Format
Formaterer den interne hukommelse.
19
Flere oplysninger om betjening 1 side 17
Memory Stick-værktøj
Format
Formaterer "Memory Stick Duo".
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af
billeder.
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af
billeder.
Kopier
Kopierer alle billederne i den interne hukommelse til en
"Memory Stick Duo".
Opsætning 1
Hent musik
Indlæser musik, der skal afspilles til et diasshow.
Format musik
Sletter alle musikfiler.
LCD-baggr.lys
Vælger lysstyrken for LCD-baggrundslyset, når kameraet
bruges med en batterienhed.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Sprog
Initialiser
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter,
advarsler og meddelelser.
Initialiserer indstillingen tilbage til standardindstillingen.
Opsætning 2
20
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til
billeder.
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af
kameraet til en computer eller en PictBridge-kompatibel
printer med kablet til flerfunktionsterminal.
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tvfarvesystemet på det tilsluttede videoudstyr.
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Brug af din computer
Du kan få vist de billeder, der er taget med kameraet, på computeren. Du kan også bruge
stillbilleder og film fra kameraet i højere grand end nogensinde før ved at udnytte softwaren.
Se "Cyber-shot Håndbog" for at få yderligere oplysninger.
Understøttede operativsystemer for USB-tilslutning og programmer
(medfølger)
For Windows-brugere
For Macintosh-brugere
USB-tilslutning
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X
(v10.1 til v10.4)
Programmet "Picture
Motion Browser"
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
ikke kompatibel
• Skal installeres sammen med ovennævnte OS ved levering.
• Hvis dit OS ikke understøtter USB-tilslutninger, skal du bruge en Memory Stick Reader/Writer
(medfølger ikke).
• Yderligere oplysninger om operativsystemmiljøet for "Picture Motion Browser" finder du i "Cyber-shot
Håndbog".
DK
Visning af "Cyber-shot Håndbog"
[ For Windows-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
i CD-ROM-drevet (medfølger).
Skærmbilledet herunder vises.
2 Når installationen er fuldført, skal du
dobbeltklikke på den oprettede genvej på
skrivebordet.
[ For Macintosh-brugere
1 Tænd for computeren, og sæt CD-ROM'en
i CD-ROM-drevet (medfølger).
Vælg mappen "Handbook", og kopier
"Handbook.pdf" i mappen "DK" til din
computer.
2 Når installationen er færdig, skal du
dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
Når du klikker på knappen [Cyber-shot
Handbook], vises skærmbilledet til kopiering
af "Cyber-shot Håndbog". Følg vejledningen
på skærmen for at kopiere.
21
Batterilevetid og hukommelseskapacitet
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets levetid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batteriet
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25°C. Det antal
billeder, som kan optages eller vises,
beregnes om nødvendigt ved hensyntagen
til udskiftning af "Memory Stick Duo".
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end dem, der er vist i tabellen,
afhængigt af forholdene under brug.
• Batterikapaciteten falder, jo mere du bruger det,
og efterhånden som tiden går.
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets brugstid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– LCD-baggrundsbelysningens lysstyrke er
indstillet til Op.
– [AF-funktion] er indstillet til [Monitor].
– [STEADY SHOT] er indstillet til [Fortsæt].
– Når batteriniveauet er lavt.
[ Ved optagelse af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 250
Ca. 125
• Optagelse i følgende situationer:
–
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– [AF-funktion] er indstillet til [Enkelt].
– [STEADY SHOT] er indstillet til
[Fotografer].
– Optagelse en gang hver 30 sekunder.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen udløses hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10 gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
22
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder/batteriets levetid.
[ Ved visning af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 4800
Ca. 240
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
[ Ved optagelse af film
Batteriets levetid (min.)
Ca. 110
• Optagelse af film kontinuert med en
billedstørrelse på [160]
Antal stillbilleder og optagetid for film
Antallet af stillbilleder og varigheden af film kan variere afhængigt af optageforholdene.
• Flere oplysninger om billedformat, se side 12.
[ Det omtrentlige antal stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste
linje og [Standard] på den nederste linje.)
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Format
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
Intern
hukommelse
Ca. 56 MB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
16
18
37
67
137
279
573
33
36
73
132
268
548
1125
23
25
51
92
188
384
789
43
48
96
174
354
723
1482
37
41
82
148
302
617
1266
67
74
149
264
537
1097
2250
2025
60
66
133
238
484
988
111
123
246
446
907
1852
3798
357
394
790
1428
2904
5928
12154
892
985
1975
3571
7261
14821
30385
60
66
133
238
484
988
2025
111
123
246
446
907
1852
3798
DK
• Det viste antal billeder gælder, når [Mode] er indstillet til [Normal].
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9.999".
• Du kan tilpasse billedernes størrelse senere ([Tilpas], side 19).
23
[ Den omtrentlige optagetid for film
(Enheder: time: minut: sekund)
Kapacitet
Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
Format
Ca. 56 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
640(Fin)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(Standard)
0:02:30
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:42:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Film med størrelsen indstillet til [640(Fin)] kan kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
24
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Se nedenstående punkter, og se i "Cyber-shot Håndbog".
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se "Cyber-shot
Håndbog".
2 Fjern batteriet, indsæt det igen efter ca. et minut, og tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 20).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet i den interne hukommelse,
musikfiler, kan blive kontrolleret, når du sender dit kamera til reparation.
Batterienhed og strøm
DK
Batteriet kan ikke installeres.
• Når du indsætter batteriet, skal du bruge spidsen af batteriet til at skubbe udløsergrebet
(side 7).
Kan ikke tænde kameraet.
• Isæt batteriet korrekt (side 7).
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 6).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri (side 5).
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det er tændt, slukkes det automatisk
for at forhindre afladning af batteriet. Tænd kameraet igen (side 9).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
25
Indikatoren for resterende batteri viser forkert.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser.
• Den viste resterende batteritid afviger fra den faktiske resterende tid. Aflad batterienheden
helt, og oplad den derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 6).
• Batteriet er afladet. Udskift det med et nyt.
Optagelse af stillbilleder/film
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" (side 23,
24). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (side 13)
– Udskift "Memory Stick Duo"
• Du bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse, og knappen er i LOCKposition. Sæt knappen i optagestillingen.
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Indstil funktionsvælgeren til
ved optagelse af billeder.
• Indstil funktionsvælgeren til
ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)] ved optagelse af film. Gør ét af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til noget andet end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo".
Visning af billeder
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
26
Forsigtig
[ Brug/opbevar ikke kameraet på
følgende steder
• På et meget varmt, koldt eller fugtigt sted
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
hvilket kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
[ Om transport
Undgå at sidde i en stol eller et andet sted med
kameraet i baglommen i bukserne eller skjorten,
da dette kan forårsage fejl eller beskadigelse af
kameraet.
[ Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
[ Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
[ Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
[ Om det interne genopladelige
reservebatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt opladede batterier i kameraet, eller tilslut
kameraet til en stikkontakt med lysnetadapteren
(medfølger ikke), og lad kameraet stå i 24 timer
eller længere med strømmen slukket.
DK
27
Specifikationer
Kamera
BC-CS3 batterioplader
[System]
Strømkrav: 100 - 240 V (vekselstrøm), 50/60 Hz,
3,2 W
Udgangsspænding: 4,2 V (jævnstrøm), 500 mA
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Approx. 66×23×91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 70 g
Billedenhed: 7,20 mm (1/2.5 type) farve-CCD,
Primært trefarvefilter
Samlet antal pixel for kameraet:
Ca. 7 410 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet:
Ca. 7 201 000 pixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
zoomobjektiv f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm ved konvertering til at 35 mm
stillbilledkamera) F3,5 – 4,3
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (9 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, skarpt lys, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibel,
DPOF-kompatibel
Film: MPEG1-kompatibel (mono)
Optagemedier: Intern hukommelse (Ca. 56 MB)
"Memory Stick Duo"
Blitz: Anbefalet afstand (ISO sat til auto): ca. 0,1
til 2,8 m (W)/ca. 0,25 til 2,3 m (T)
Genopladeligt batteri NP-FT1
Anvendt batteri: Lithium-ion-batteri
Maksimal spænding: 4,2 V jævnstrøm
Nominel spænding: 3,6 V jævnstrøm
Kapacitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
[Input- og outputstik]
Varemærker
Multistik
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
•
•
[LCD-skærm]
LCD-panel: 6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt: 230 400 (960×240) punkter
[Strøm, generelt]
Strøm: Genopladeligt batteri NP-FT1, 3,6 V
AC-LS5K lysnetadapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under optagelse): 1,0 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 89,7×54,9×20,6 mm (B/H/D,
fremspringende dele)
Vægt: Ca. 165 g (inkl. NP-FT1 batteri og
håndledsrem osv.)
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
•
•
•
•
•
28
er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
Microsoft, Windows og DirectX er enten
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising