Sony | DSC-T30 | Sony DSC-T30 Bruksanvisning

Klargjøre batteripakken
1
1
2
1
Sett inn batteripakken.
Slå på kameraet/stille inn klokken
Velg
2
.
Skyv batteripakken forsiktig til den kommer på plass med et klikk.
Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
3
Terminalsiden
Åpne linsedekselet eller trykk
på strømbryteren (POWER).
Lyser
Batterilader
3
Til stikkontakt
Sett "Memory Stick Duo" helt
inn, til du hører et klikk.
Nettledning
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
2
Ladelampe (CHARGE)
Lys på: Lading pågår
3
Koble til
nettledningen.
Lys av: Fullført (praktisk lading)
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (58 MB). t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 21)
Still inn klokken med
kontrollknappen.
1 Velg datoformat med v/V, og trykk deretter på z.
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i ca. én time til (til den er helt oppladet),
vil batteriet vare noe lenger.
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
Digital Still Camera
Les dette først
NO
Læs dette først
DK
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra
batteriladeren.
• Det tar omtrent 350 minutter å lade opp den helt utladede batteripakken (inkludert) ved en temperatur på
25 °C. Den praktiske ladetiden er omtrent 290 minutter. Under visse omstendigheter kan ladingen ta lengre
tid.
4
DSC-T30
2006 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
2 Velg hvert enkelt alternativ med b/B og still inn
tallverdien med v/V, og trykk deretter på z.
Velge den bildestørrelsen som skal
brukes
4
1
2
Velg modus.
Stillbilde:
Innstilling av klokken
Velg
.
Velg
.
3
Velg størrelsen med v / V.
Utskrift på opptil 10x15cm/4x6"
33bld.
Ca. bildekapasitet
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
2006 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
Sett inn den ladede batteripakken.
Film:
Bildestørr.
3 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
• Skjermbildet ovenfor vises for stillbilder.
• For film må du velge [640(fin)] (kun "Memory Stick
PRO Duo"), [640(std.)] eller [160].
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/
feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Trykk på
(bildestørrelse).
2006 / 1 /
Batteriutkaster
Sett inn batteripakken mens du
Åpne dekselet for
trykker inn batteriutkasteren
batteripakken/
med enden av batteripakken.
"Memory Stick Duo".
1
4
10 : 30
OK
AM
Avbryt
Trykk på
(bildestørrelse)
for å fullføre innstillingen.
• For å avbryte må du velge [Avbryt] og trykke på z.
Lukk dekselet for
batteripakken/
"Memory Stick Duo".
-knapp
© 2006 Sony Corporation Printed in Japan
2-675-570-31 (1)
Bruke strømadapteren
Endre dato og klokkeslett
Om stillbildestørrelser
Du kan koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert). t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 14)
Velg [Stille klokke] i skjermbildet
(Oppsett) og utfør prosedyren i trinn 3 ovenfor.
t "Bruksanvisning/feilsøking" (sider 47 og 58)
Nærmere informasjon om bildestørrelsen t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 11)
En "Memory Stick Duo" er
ikke inkludert.
Kameraet har sitt eget
internminne (58 MB), men det
anbefales å kjøpe en "Memory
Stick Duo" hvis du vil ta flere
bilder.
Kontrollere gjenværende batteritid
På klokkedisplayet
Bildestørrelse
Retningslinjer
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
• Hvis du valgte [D/M/ÅR] i trinn 3-1, må du stille inn 24 timers visning.
7M
Utskrift på opptil A3/11×17"
3:21)
Tilpass bildeforhold 3:2
Når du slår på kameraet
5M
Utskrift på opptil A4/8×10"
Utskrift på opptil 13×18cm/5×7"
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet ditt.
60min
• Hvis du ikke stiller klokken, vises skjermbildet Stille klokke hver gang kameraet slås på.
• Følgende skjermbilde vises fra og med andre gang kameraet slås på.
3M
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC
(= flyktig organisk forbindelse)-fri
vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CS3 (1)
• Nettledning (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel
for flerbruksterminal (1)
• Håndleddsrem (1)
Åpne linsedekselet eller trykk på strømbryteren (POWER) for å slå på kameraet og kontrollere
tiden på LCD-skjermen.
Indikator for gjenværende
batteritid
• Det tar omtrent ett minutt før riktig gjenværende batteritid
vises.
• Under visse forhold kan det hende den viste gjenværende
tiden ikke er riktig.
60min
Standardinnstillingene er markert med
7M
Gjenværende tid
2M
Utskrift på opptil 10×15cm/4×6"
VGA
For e-post
2)
• Oppladbar batteripakke
NP-FR1 (1)/batterietui (1)
• CD-ROM (Cyber-shotprogramvare) (1)
16:9
Ta ut batteripakken
"Memory Stick": Du kan ikke
bruke en "Memory Stick"
med kameraet ditt.
Åpne dekselet for batteripakken /"Memory Stick Duo" og skyv batteriutkasteren i pilens retning.
Grip om kantene på batteripakken for å trekke den ut. Når batteriutkasteren er ute, må du ikke
holde kameraet med batterisporet nedover, da batteripakken kan komme til å falle ut.
Når du åpner linsedekselet
• Når du åpner linsedekselet, må du være forsiktig så du ikke berører linsen.
• Bruksanvisning: "Les dette
først" (denne håndboken) (1)
• Bruksanvisning:
"Bruksanvisning/feilsøking"
(1)
Andre minnekort kan ikke
brukes.
.
Vis på 16:9 HDTV
Antall bilder
Skriver ut
Færre
Fin
Flere
Grov
3)
1) Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort el.l.
2) Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret. t "Bruksanvisning/feilsøking"
(side 94)
3) Hvis du bruker et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre
kvalitet.
Om antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film
Antallet stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film, varierer med den valgte
bildestørrelsen.
• Nærmere informasjon om
"Memory Stick Duo" t
"Bruksanvisning/feilsøking"
(side 100)
Merknader
Nærmere informasjon om antall stillbilder som kan tas eller mulig opptakstid
t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 20)
Slå av kameraet
Batteriutkaster
Stillbilder
Lukk linsedekselet eller trykk på strømbryteren (POWER) igjen.
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
• Lad batteripakken (inkludert) før du bruker kameraet for første gang.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn
99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Kameraet er et presisjonsinstrument. Ikke slå borti
Krok
noe med linsen eller LCD-skjermen, og ikke bruk
makt på den. Fest håndleddsremmen for å hindre at
du mister kameraet i bakken.
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert) i alle land eller områder der strømforsyningen ligger mellom 100 og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
• Hvis du ikke bruker kameraet i omtrent tre minutter når det er slått på og bruker batteripakken, slås kameraet
av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp (automatisk strømsparing).
Film
Maksimalt antall bilder som kan tas opp
Maksimal opptakstid
Endre språkinnstilling
Du kan endre innstillingene for skjermen så meldinger vises på et bestemt språk. For å endre
språkinnstillingen må du trykke på MENU for å vise menyskjermen. Velg
(Oppsett) med
kontrollknappen, og deretter [ A Språk] i
(Oppsett1), og velg ønsket språk.
1
t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 55)
• Antallet bilder som kan tas opp, og mulig opptakstid, kan variere med opptaksforholdene.
Ta ut en "Memory Stick Duo"
Tilgangslampe
Åpne dekselet for batteripakken /"Memory Stick Duo", og
skyv én gang på "Memory Stick Duo".
Når tilgangslampen er tent
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
Du må aldri fjerne dekselet for batteripakken /"Memory
Stick Duo" eller slå av strømmen. Da kan data bli ødelagt.
http://www.sony.net/
Fortsettes på baksiden
Gør batterienheden klar
1
1
2
1
Indsæt batterienheden.
Tænd for kameraet/indstil uret
Vælg
2
.
Skub forsigtigt batterienheden, så den klikker på plads.
3
Batterioplader
Isæt en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke)
3
Terminalside
Åbn objektivdækslet, eller
tryk på POWER-knappen.
Lyser
Til stikkontakten i
væggen
Skub "Memory Stick Duo" helt ind,
indtil enheden klikker på plads.
Netledning
2
CHARGE-indikator
Lyser: Oplader
3
Tilslut
netledningen.
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk
derefter på z.
Lyser ikke: Opladt (Praktisk opladning)
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere en time (indtil den er
helt opladet), holder opladningen lidt længere.
Urindstilling
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
Digital Still Camera
Læs dette først
DK
4
1
12 : 00
OK
AM
Fortryd
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batteriet skal fjernes fra opladeren.
• Den nødvendige tid til fuld opladning af batteripakken (medfølger) fra den er helt afladet ved en temperatur
på 25 °C er ca. 350 min., og i praksis er opladningstiden ca. 290 min. Opladningen kan tage længere tid under
særlige forhold.
2 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne
med v/V, tryk derefter på z.
Vælg det billedformat, der skal bruges
4
1
Vælg en indstilling.
Stillbillede:
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Indsæt den opladede batterienhed.
1
Vælg
3
Vælg format med v / V.
(Billedformat).
Op til 10x15cm/4x6" udskrift
33bill
Gn. bill.kapacitet
.
OK
AM
Fortryd
Film:
Billedformat
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Vælg
• Skærmbilledet ovenover vises for stillbilleder.
• Til film skal du vælge [640(Fin)] (kun "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].
.
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt
dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
2006 / 1 /
1
4
10 : 30
OK
AM
Fortryd
Tryk på
(Billedformat)
for at afslutte indstillingen.
• Annuller ved at vælge [Fortryd], og tryk derefter på z.
Udløsergreb til batteri
Indsæt batterienheden, mens du
trykker på udløsergrebet til batteriet
med spidsen af batterienheden.
Tryk på
12 : 00
Urindstilling
Åbn batterienhed/
"Memory Stick Duo"låget.
2
Urindstilling
2006 / 1 /
DSC-T30
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (58 MB).
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 21)
Luk batterienhed/
"Memory Stick Duo"låget.
-knap
© 2006 Sony Corporation Printed in Japan
Trykt på 100% genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CS3 (1)
• Netledning (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel
til flerfunktionsterminal (1)
• Håndledsrem (1)
En "Memory Stick Duo"
medfølger ikke.
Kameraet har sin egen interne
hukommelse (58 MB), men det
anbefales at købe en "Memory
Stick Duo" til fotografering af
flere billeder.
Brug af lysnetadapteren
Ændring af dato og klokkeslæt
Om formater for stillbilleder
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen med en AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger
ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 14)
Vælg [Urindstilling] på skærmen
(Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin 3 ovenfor.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 47 og 58)
Flere oplysninger om billedformatet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 11)
Kontrol af den resterende batteritid
Om visning af uret
Billedformat
Retningslinjer
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
• Hvis du vælger [D/M/Å] i trin 3-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.
7M
Op til A3/11×17" udskrift
• Det tager omkring et minut, før den korrekte resterende
batteritid vises.
Når der tændes for strømmen
5M
Op til A4/8×10" udskrift
• Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under visse
omstændigheder.
• Hvis du ikke indstiller uret, vises skærmbilledet Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.
3M
Op til 13×18cm /5×7" udskrift
Åbn objektivdækslet eller tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet, og kontroller tiden
på LCD-skærmen.
Indikator for resterende
batteritid
"Memory Stick Duo": du kan
bruge en "Memory Stick
Duo" til kameraet.
60min
60min
7M
• Genopladelig batterienhed
NP-FR1 (1)/Batterietui (1)
• CD-ROM (Cyber-shotsoftware) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs
dette først" (denne vejledning)
(1)
• Betjeningsvejledning:
"Brugervejledning/fejlfinding"
(1)
3:2
1)
.
Antal billeder
Åbn batteri/"Memory Stick Duo"-låget, og lad udløsergrebet til batteriet glide i pilens retning.
Tag fat i batterienhedens sider, og træk batterienheden ud. Hold ikke kameraet med
batteriåbningen nedad, når udløsergrebet til batteriet bruges. Du risikerer at tabe batteriet.
Når objektivdækslet åbnes
• Når du åbner objektivdækslet, skal du være forsigtig ikke at berøre objektivet.
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
Bredde-højde-forholdet 3:2
2M
Op til 10×15cm /4×6" udskrift
VGA
Til e-mail
16:92)
Til visning på 16:9 HDTV3)
Resterende tid
Sådan fjernes batterienheden
"Memory Stick": du kan ikke
bruge en "Memory Stick" til
kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med
1) Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
2) Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 94)
3) Du kan opnå billeder i højere kvalitet, hvis du bruger et stik til Memory Stick eller et USB-stik.
Om det antal stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og den tid, der kan optages film i, varierer, afhængigt af
det valgte billedformat.
Flere oplysninger om antal billeder eller tid, der kan optages t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 20)
Andre hukommelseskort kan
ikke bruges.
• Flere oplysninger om
"Memory Stick Duo"
t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 100)
Bemærkninger
• Oplad batterienheden (medfølger), før kameraet bruges første gang.
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel
fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå
eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at
Krog
støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at
bruge vold mod kameraet. Montér håndledsremmen,
hvilket forhindrer, at kameraet bliver beskadiget,
hvis det tabes osv.
Sådan slukker du for strømmen
Udløsergreb til
batteri
Luk objektivdækslet, eller tryk på POWER-knappen igen.
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
• Hvis du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, mens det forsynes med strøm fra batterienheden, slukkes
det automatisk for at forhindre afladning af batterienheden (automatisk slukning).
Du kan bruge kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K-lysnetadapteren (medfølger
ikke) i ethvert land eller område, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
Stillbilleder
Film
Maks. antal billeder, der kan optages
Maksimal optagetid
Ændring af sprogindstilling
• Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sprogindstillingen
ændres ved at trykke på MENU for at få vist menuskærmen. Vælg
(Opsætning) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Sprog] i
(Opsætning1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 55)
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Adgangsindikator
Åbn batterienhed/"Memory Stick Duo"-låget, og tryk
derefter på "Memory Stick Duo" én gang.
Når adgangsindikatoren lyser
Fjern aldrig batterienheden/"Memory Stick Duo", eller sluk
for strømmen. Dataene kan blive beskadigede.
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
fortsættes på bagsiden
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
5
1
Holde kameraet
2
Velg modus.
Stillbilde (autojusteringsmodus):
Velg
Ta stillbilder (scenevalg)
1
Ta opp med lukkerknappen.
Velg
2
.
Trykk lukkerknappen
halvveis ned og hold
den for å fokusere.
Indikator for AE/AF-lås
Indikator blinker
tIndikator tent/piper
Velg
1
Velg
2
.
Velg et bilde med b/B.
60min
Halvlysportrett
Halvlys
Høy følsomhet
Program
Auto
Kamera
Trykk lukkerknappen helt
ned.
Du hører lyden av lukkeren.
VGA
3/9
101-0003
Mode
2006 1 1 10:30PM
TILB./NESTE
3
60min
Film:
6
Trykk på MENU.
Stillbilde:
.
Vise/slette bilder
Stillbilde: Bildestørrelsen vises
Velg
(Kamera) med b, og velg
deretter en modus med v/V.
/
-knapp
Film:
AF-søkeramme
vises
-knapp
Film:
Halvlysportrett
Halvlys
Høy følsomhet
Program
Auto
Kamera
.
VOLUM
For å spille av en film, må du trykke på z.
WB ISO
60min
STD
B
640
10/10
00:00:03
-knapp (STEADY
SHOT)
Plasser motivet i midten av
fokuseringsrammen.
Film:
• Se nedenfor for nærmere informasjon om ulike modi.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
MENU-knapp
Trykk lukkerknappen
helt ned.
101_0010
60min
REC
Zoomeknapp
Kontrollknapp
4
Trykk på MENU for å slå av
menyen.
Avspillingsindikator
2006 1 1 10:30PM
BAK/FOR
VOLUM
Spol tilbake / fort forover: b/B
(Gå tilbake til vanlig avspilling: z)
Volum: v/V
Stoppe avspillingen: z
-knapp
(skjermbryter)
5
STOPP
-knapp
Kontrollknapp
Ta opp med lukkerknappen.
Kontrollknapp
• Filmer med bildestørrelsen [160] vises en størrelse
mindre.
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
Bruke kontrollknappen
60min
VGA
96
Bruke zoomen
Bruke blitsen til
stillbilder
Zoomeknapp
S AF
60min
60min
Kontrollere det
siste bildet du tok
(hurtigvisning)
VGA
60min
96
2006 1 1 10:30PM
Slette bilder
Velg [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Vis det bildet du vil slette, og trykk på
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter på z.
60min
VGA
8/8
Visning
101-0029
Avbryte scenevalget
Ta nærbilder
(Makro/Lupe)
60min
S AF
TILBAKE
60min
Avbryte slettingen
• Når zoom-innstillingen er større enn 3×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten t "Bruksanvisning/feilsøking"
(side 48)
• Kameraet zoomer sakte mens du tar opp en film.
VGA
96
Bruke
selvutløseren
Velg [Avslutt], og trykk deretter på z.
Slett
Avslutt
TILB./NESTE
S AF
• Når du trykker på kontrollknappen, vises beskrivelsene av funksjonene kort.
t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 49)
Kontrollere det siste stillbildet du tok (hurtigvisning)
Bruke selvutløseren
Trykk på b ( ) på kontrollknappen.
For å avbryte må du trykke på b igjen.
Før trinn 2 trykker du V (
Scenevalgmodi
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene.
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å zoome ut igjen.
Ingen indikator Ikke bruke selvutløsereren
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet.
• For å slette bildet må du trykke på
(Slett) og velge [Slett] med v på kontrollknappen, og deretter
trykke på z.
Landskap
Høy følsomhet
Fotografer landskap med fokus
langt unna
Opptak uten blits i svakt lys, med
bildestabilisering
Bruke selvutløser med ti sekunders forsinkelse
Justere utsnittet: v/V/b/B
Avbryte avspillingszoom: z
Lagre forstørrede bilder: [Trimme] t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 46)
Velge en blitsmodus for stillbilder
Bruke selvutløser med to sekunders forsinkelse
Før trinn 2 må du trykke gjentatte ganger på v ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede
modusen er valgt.
Høyhast.-lukker
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen lyser,
og du hører en pipelyd til lukkeren aktiveres.
Ingen indikator Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling)
"Frys" objekt i bevegelse
Selvutløserlampe
For å avbryte må du trykke på V igjen.
Strand
• Hvis du bruker selvutløser med to sekunders forsinkelse,
kan du forhindre uskarpe bilder.
Blits tvunget på
Sakte synkronisering (Blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp
av blitsen, skal vises klart.
SL
) på kontrollknappen flere ganger til ønsket modus er valgt.
Halvlys*
Fotografere scene I lite lys uten
blits
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
Trykk på
(Lysbildevisn.) mens du spiller av stillbilder. For å avbryte må du trykke på
igjen.
• Du kan endre innstillingene, f.eks. for å skifte musikkfiler. Nærmere informasjon om en rekke
operasjoner og innstillinger for lysbildevisningen. t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 26)
Vise en indeksskjerm
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B.
Trykk på
• Den korteste fotograferingsdistansen er omtrent 50 cm. Bruk nærbildemodus (Makro) eller Lupe-modus
(vises til venstre) når motivet er nærmere enn den korteste fotograferingsavstanden.
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke
sakte, og pipelyden høres ikke. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Blits tvunget av
Fotogr. Vannkanten med varm blå
farge
Spille av en bildeserie (lysbildevisning)
Snø
Halvlysportrett*
Gjør klart opptak av hvitaktig
scene
Ta portretter I dårlig lys med blits
Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z. For å vise neste (forrige)
indeksskjerm, må du trykke på b/B.
60min
VGA
3/9
• Opptaksavstand (når [ISO] er stilt inn på [Auto])
W-siden: Ca. 0.1 til 3.4 m
T-siden: Ca. 0.25 til 2.7 m
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket tjener til å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
Motiver det kan være vanskelig å fokusere på:
– Mørkt motiv langt unna kameraet
– Dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
– Motivet vises gjennom glass
– Motiv i rask bevegelse
Fyrverkeri*
– Motiv med lysreflekser eller glinsende overflate
– Blinkende motiv
– Motiv med bakgrunnsbelysning
Mykt snapshot
Ta opp fyrverkeri I all sin prakt
Fotografer motiv m/myk
bakgrunn
t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 19)
Ingen indikator
Bruke kontrollknapp-funksjonene med Scenevalg
Kameraet er utstyrt med en bildestabiliseringsfunksjon.
For å slå av bildestabiliseringsfunksjonen må du stille inn modusbryteren på noe annet enn
[Auto] i
(Kamera) på menyen (vises øverst til høyre), og deretter trykke på
-knappen
(STEADY SHOT) (vist ovenfor) for å vise
-indikatoren. For å slå på
bildestabiliseringsfunksjonen må du trykke en gang til på
-knappen.
• Når modusbryteren er stilt inn på [Auto] i
(Kamera) på menyen, kan du ikke slå av
bildestabiliseringsfunksjonen.
• Du kan endre bildestabiliseringsfunksjonen. t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 51)
Lupe på
Fokusavstand til motivet
Makro
Sette helt til W-siden: Omtrent 8 cm eller lenger
Sette helt til T-siden: Omtrent 25 cm eller lenger
Lupe
Låst til W-siden: Omtrent 1–20 cm
• Hvis du vil fotografere enda nærmere enn med
(Makro), kan du bruke
Før du begynner opptaket i trinn 5, må du velge innstillinger med kontrollknappen. Enkelte
funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen. Når du trykker på knappen for
å velge funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg, høres en pipelyd.
t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 25)
Oppheve et valg
Velg et bilde du allerede har merket for sletting, og trykk så på z for å
fjerne -indikatoren fra bildet.
3 Trykk på
NESTE
(Slett).
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
• For å slette alle bildene i mappen, må du velge [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1, i stedet for [Velg], og
deretter trykke på z.
Identifisere elementer på skjermen
t "Bruksanvisning/feilsøking" (side 15)
• Vi anbefaler at du stiller zoomen helt inn på W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten blir lavere.
Grønn utvalgsramme
VELG
(Lupe).
Makro
VOLUM
2 Bruk v/V/b/B til å velge det bildet du vil slette, og trykk deretter på z for å merke det valgte
bildet med indikatoren
(Slett).
* Lukkerhastigheten reduseres, så det anbefales å bruke stativ.
Bildestabiliseringsfunksjon
Makro på
2005 1 1 10:30PM
2006
TILB./NESTE
(Slett) og velge [Velg] med v/V på
1 Når indeksskjermen vises, må du trykke på
kontrollknappen, og deretter trykke på z.
Gjøre skjermen lysere
) på kontrollknappen flere ganger til ønsket modus er valgt.
101-0003
• ENKEL TBILDE
Slette bilder i indeksmodus
Ta nærbilde (Makro/Lupe)
Før trinn 2 trykker du B (
• ENKEL TBILDE
Lupe
• Den optiske zoomen er låst til W-siden, og kan ikke brukes.
• Når du trykker zoomknappen, forstørres bildet ved hjelp av den digitale zoomen.
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
5
1
Sådan holdes kameraet
2
Vælg en indstilling.
Stillbilleder (automatisk
justeringsindstilling):
Vælg
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
1
Optagelse med lukkerknappen.
Vælg
.
2
.
Indikator for AE/AF-lås
Indikatoren blinker
t Indikatoren lyser/bipper
Tryk lukkerknappen
helt ned.
Lyden af lukkeren høres.
2
.
Vælg et billede med b/B.
60min
101-0003
3
Ramme for AF-områdesøger
/
-knap
Film:
vises
-knap
Film:
Du kan afspille en film ved at trykke på z.
60min
STD
10/10
00:00:03
Placer motivet i centrum af
fokuseringsområdet.
• Se nedenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om
indstillinger.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
MENU-knap
60min
OPT
Kontrolknap
Zoom-knap
(Skærmvisning
til/fra)-knap
5
Kontrolknap
Brug af blitz til
stillbilleder
Zoom-knap
S AF
60min
VGA
60min
60min
96
2006 1 1 10:30PM
S AF
RETUR
60min
Optagelse af
nærbillede (Makro/
Forstørrelsesglas)
VGA
96
Brug af
selvudløser
-knap
Tryk på MENU for at slå menuen
fra.
Afspilningslinje
2006 1 1 10:30PM
TILB/FREM
LYDST.
Tilbage/hurtigt fremad: b/B
(Tilbage til normal afspilning: z)
Lydstyrke: v/V
Stop afspilningen: z
-knap
Kontrolknap
Optag med lukkerknappen.
Annullering af Valg af motiv
Sådan slettes billeder
Vælg [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
(Slet).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk på z.
60min
VGA
8/8
Vis
101-0029
STOP
• Film med billedformatet [160] vises en størrelse
mindre.
Brug af zoom
VGA
96
Kontrol af det
sidste billede, du
har optaget
(Hurtigt
gennemsyn)
101_0010
Tryk lukkerknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Brug af kontrolknappen
60min
4
B
640
WB ISO
Film:
LYDST.
Stillbillede: Billedformatet vises
Vælg
(Kamera) med b, og
vælg derefter en indstilling med
v/V.
Tusm. portræt
Tusmørke
Høj følsomhed
Program
Auto
Kamera
.
Tryk lukkerknappen
helt ned.
2006 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
Film:
(STEADY
SHOT)-knap
VGA
3/9
Mode
60min
Vælg
Vælg
Tusm. portræt
Tusmørke
Høj følsomhed
Program
Auto
Kamera
Stillbillede:
Tryk, og hold
lukkerknappen halvvejs
nede for at fokusere.
6
1
Tryk på MENU.
Vis/slet billeder
60min
Annullering af sletningen
• Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 48)
• Kameraet zoomer langsomt under optagelse af en film.
Vælg [Afslut], og tryk på z.
Slet
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
S AF
• Når du trykker på kontrolknappen, vises beskrivelserne af funktionerne midlertidigt.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 49)
Kontrol af det sidste stillbillede, du har optaget (Hurtigt gennemsyn)
Tryk på b ( ) på kontrolknappen.
Tryk igen på b for at annullere.
• Billedet ser muligvis grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Du kan slette billedet ved at trykke på
(Slet) og vælge [Slet] med v på kontrolknappen. Tryk derefter
på z.
Valg af en blitztilstand til stillbilleder
Ingen indikator Blitz auto
Udløser blitz, når der ikke er tilstrækkelig lys eller baggrundsbelysning
(standardindstilling)
Blitz tændt
Langsom synkronisering (Blitz tændt)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede
af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
Blitz slukket
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-siden: Ca. 0.1 til 3.4 m
T-siden: Ca. 0.25 til 2.7 m
• Blitzen udløses to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden.
• Når blitzen oplades, vises
.
Fotografere nærbillede (Makro/Forstørrelsesglas)
Før trin 2 skal du trykke på B (
indstilling er valgt.
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede
Indstillinger til Valg af motiv
Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)
Følgende indstillinger er forudindstillet til at passe til motivforholdene.
Tryk på
under visning af et stillbillede.
Tryk på
for at annullere zoom.
Høj følsomhed
Ingen indikator Uden brug af selvudløseren
Optagelse uden blitz i svag
belysning reducerer sløring
Panorama
Optag landskaber med fjernt fokus
) på kontrolknappen gentagne gange, indtil den ønskede
Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær] t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 46)
Højhast.-lukker
Indstilling af selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse
Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker,
og biplyden høres, indtil lukkeren betjenes.
Optag motiv i fart og fang
bevægelsen
Selvudløserlampe
Tryk igen på V for at annullere.
Strand
• Hvis du bruger selvudløseren med 2-sekunders forsinkelse,
kan du muligvis undgå sløring.
Tusmørke*
Optag svagt belyst motiv uden
blitz
Optag ved vandet med klar blå
farve
• Den korteste optageafstand er ca. 50 cm. Optag i nærbillede (Makro)-tilstand eller Forstørrelsesglas-tilstand
(vist til venstre), når du skal tage et motiv, der er tættere på end den korteste optageafstand.
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke
langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til.
Motiver, som er svære at fokusere på, er:
– Langt væk fra kameraet og mørke
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er
dårlig.
– Set gennem glas
– I hurtig bevægelse
Sne
Tusm. portræt*
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 19)
Antisløringsfunktion
Kameraet er udstyret med en antisløringsfunktion.
Forstørrelsesglas til
Fokuseringsafstand til motivet
Makro
Indstilling hele vejen til W-siden: Ca. 8 cm eller længere
Indstilling hele vejen til T-siden: Ca. 25 cm eller længere
Forstørrelsesglas
Låst til W-siden: Ca. 1 cm til 20 cm
• Til optagelse på afstande, der er kortere end
(Macro), bruges
(Forstørrelsesglas).
Makro
• Det anbefales at indstille zoom helt til W-siden.
• Fokuseringsområdet bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke helt i fokus.
• Den automatiske fokuseringshastighed falder.
Forstørrelsesglas
• Optisk zoom er låst til W-siden og kan ikke bruges.
• Når du trykker på zoomknappen, vises billedet forstørret ved hjælp af digital zoom.
Når du afspiller stillbilleder, skal du trykke på
(Diasshow). Tryk igen på
for at annullere.
• Du kan ændre indstillingerne, f.eks. ændre musikfilerne. Flere oplysninger om en række
forskellige handlinger og indstillinger for diasshowet. t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 26)
Visning af en indeksskærm
Hvis du vil annullere antisløringsfunktionen, skal du sætte funktionsvælgeren til en anden
indstilling end [Auto] i
(Kamera) i menuen (vist øverst til højre) og derefter trykke på
(STEADY SHOT)-knappen (vist ovenfor) for at få vist
-indikatoren. Hvis du vil
aktivere antisløringsfunktionen, skal du trykke på
-knappen igen.
• Når funktionsvælgeren er indstillet til [Auto] i
(Kamera) i menuen, kan du ikke annullere
antisløringsfunktionen.
• Du kan ændre antisløringstilstanden. t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 51)
Sådan identificeres elementer på skærmen
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 15)
(Indeks), og vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Tryk på b/B for at få vist den
næste (forrige) indeksskærm.
60min
VGA
3/9
Fyrværkeri*
Blødt snap
– Motiver, som reflekterer lys eller har en blank
overflade
– Motiver, der blinker
– Motiver, der belyses bagfra
Optag hvidt motiv i lyse farver
Optag svagt portræt motiv med
blitz
Optag fyrværkeri i al sin pragt
• ETBILLEDSV.
101-0003
• ETBILLEDSV.
2005 1 1 10:30PM
2006
TILBAGE/NÆSTE
LYDST.
Optag motiv med blød baggrund
Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Når en indeksskærm vises, skal du trykke på
kontrolknappen. Tryk derefter på z.
Sådan gøres displayet lysere
Makro til
Afspilning af en serie billeder (Diasshow)
Tryk på
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på
* Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
Ingen indikator
Juster området: v/V/b/B
Annuller zoom under afspilning: z
Indstilling af selvudløseren med 10-sekunders forsinkelse
Inden trin 2 skal du trykke flere gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
SL
Brug af selvudløser
Før trin 2 skal du trykke på V (
indstilling er valgt.
Brug af de funktioner, der indstilles med kontrolknappen til valg af motiv
(Slet) og vælge [Vælg] med v/V på
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk på z for at få vist indikatoren
på det markerede billede.
(Slet)
Grøn markeringsramme
Før du optager i trin 5, skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Når du trykker på knappen for at
vælge funktioner, som ikke kan kombineres med valg af motiv, lyder der et bip.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 25)
Sådan annulleres en markering
Vælg et billede, som du tidligere har markeret til sletning, og tryk på z
for at slette indikatoren
fra billedet.
VÆLG
3 Tryk på
NÆSTE
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk på z.
• Hvis du vil slette alle billeder i mappen, kan du vælge [Alle i denne mappe] med v/V i trin 1 i stedet for
[Vælg] og derefter trykke på z.
Download PDF

advertising