Sony | DSC-T5 | Sony DSC-T5 Bruksanvisning

2-635-481-32 (1)
1
1
Digital Still Camera
2
Klargjøre batteripakken
1
Sett inn batteripakken.
Slå på kameraet / stille inn klokken
Velg
2
.
Skyv den bakre delen av batteripakken forsiktig inn, til den glir på plass med et klikk.
Batterilader
___________________________ NO
3
Bruksanvisning
Åpne linsedekselet eller
trykk på strømbryteren
(POWER).
Til stikkontakt
Terminalsiden
Lyser
Sett "Memory Stick Duo" helt
inn, til du hører et klikk.
Nettledning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og
"Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
2
Ladelampe (CHARGE)
__________________________ DK
Lys på: Lading pågår
Koble til
nettledningen
3
Lys av: Fullført (praktisk lading)
Betjeningsvejledning
Kameraet spiller inn/av bilder med internminnet (32 MB). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 21)
Still inn klokken med
kontrollknappen.
1 Velg datoformat med v/V, og trykk deretter på z.
Hvis du fortsetter å lade batteripakken i ca. én time til (til den er helt oppladet),
vil batteriet vare noe lenger.
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding"
(særskilt dokument) grundigt og gemme dem til senere reference.
Innstilling av klokken
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
• Koble batteriladeren til en enkelt tilgjengelig stikkontakt i nærheten.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er
tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte
strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteripakken fra
batteriladeren.
• Hvis den medfølgende batteripakken er helt utladet når ladesyklusen begynner, tar det ca. 220 min. å lade den
helt opp, forutsatt at temperaturen er 25 °C. Den praktiske ladetiden er ca. 160 min. Under visse
omstendigheter kan ladingen ta lengre tid.
DSC-T5
3
Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert)
4
2005 / 1 /
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
2 Velg hvert enkelt alternativ med b/B og still inn
tallverdien med v/V, og trykk deretter på z.
4
1
Velge den bildestørrelsen som skal
brukes
Velg modus.
Velg
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
1
12 : 00
OK
AM
Avbryt
Sett inn den ladede batteripakken.
3M
Film:
Bildestørr.
2005 / 1 /
10 : 30
OK
AM
Avbryt
Kontrollere medfølgende tilbehør
• USB-, A/V-, DC IN-kabel
for flerbruksterminal (1)
• For å avbryte må du velge [Avbryt] og trykke på z.
Lukk batteridekselet/
"Memory Stick Duo"dekselet.
Sett inn batteripakken mens du
trykker på batteriutkasteren
med enden av batteriet.
En "Memory Stick Duo" er
ikke inkludert.
Kameraet har sitt eget
internminne (32 MB), men det
anbefales å kjøpe en "Memory
Stick Duo" hvis du vil ta flere
bilder.
Bruke strømadapteren
Endre dato og klokkeslett
Om stillbildestørrelser
Du kan koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert). t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 14). Slå opp i bruksanvisningen som følger med
strømadapteren.
Velg [Stille klokke] i skjermbildet
(Oppsett) og utfør prosedyren i trinn 3 ovenfor.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (sider 43 og 53)
Standardinnstillingene er markert med
Kontrollere gjenværende batteritid
Åpne linsedekselet eller trykk på strømbryteren (POWER) for å slå på kameraet og kontrollere
tiden på LCD-skjermen.
Indikator for gjenværende • Det tar omtrent ett minutt før riktig gjenværende batteritid
vises.
batteritid
• Under visse forhold kan det hende den viste gjenværende
tiden ikke er riktig.
60min
Nærmere informasjon om bildestørrelsen t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 11)
• CD-ROM (Cyber-shotprogramvare) (1)
Bildestørrelse
Retningslinjer
• Hvis du valgte [D/M/ÅR] i trinn 3-1, må du stille inn 24 timers visning.
• Midnatt vises som 12:00 AM, og klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
5M (2592×1944)
Brukes til utskrift av bilder i A4-format
eller bilder med høy oppløsning i A5format
Når du slår på kameraet
3:2* (2592×1728)
• Hvis du ikke stiller klokken, vil innstillingsskjermen for klokken vises hver gang kameraet slås på.
• Følgende skjermbilde vises fra og med andre gang kameraet slås på.
3M (2048×1536)
60min
• Bruksanvisning: "Les dette
først" (denne håndboken) (1)
• Bruksanvisning:
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(1)
Ta ut batteripakken.
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet og skyv batteriutkasteren i pilens retning.
Grip om kantene på batteripakken for å trekke den ut. Når batteriutkasteren er ute, må du ikke
holde kameraet med batterisporet nedover, da batteripakken kan komme til å falle ut.
Når du åpner linsedekselet
• Hvis du åpner linsedekselet for fort, vil kameraet kanskje ikke slås på. Hvis dette
skjer, må du lukke dekselet igjen og åpne det litt saktere.
• Når du åpner linsedekselet må du være forsiktig så du ikke berører linsen.
Batteriutkaster
Andre minnekort kan ikke
brukes.
• Åpne linsedekselet til det sier klikk.
1M (1280×960)
Brukes til utskrift i postkortstørrelse
VGA (E-post)
(640×480)
Brukes til opptak av et stort antall bilder
Brukes når bilder legges ved e-post, eller
ved opprettelse av hjemmesider
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Til å vise bilder på en widescreen-TV
eller en TV som er kompatibel med HiVision***
Antall bilder
Skriver ut
Færre
Fin
Flere
Grov
* Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort el.l.
** Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 86)
*** Du kan oppnå enda bedre bildekvalitet ved å koble til kameraet via et "Memory Stick"-spor eller en USBforbindelse.
Om antall stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film
• Nærmere informasjon om
"Memory Stick Duo" t
"Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 92)
Antallet stillbilder som kan tas, og mulig opptakstid for film varierer med den valgte
bildestørrelsen.
Slå av kameraet
Merknader
Lukk linsedekselet eller trykk på strømbryteren (POWER) igjen.
• Lad opp den medfølgende batteripakken NP-FT1 før du bruker kameraet for første gang.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn
99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte.
• Kameraet er et presisjonsinstrument. Ikke slå borti
Krok
noe med linsen eller LCD-skjermen, og ikke bruk
makt på kameraet. Fest remmen for å unngå at
kameraet faller ned og skades.
.
På klokkedisplayet
Gjenværende tid
"Memory Stick": Du kan ikke
bruke en "Memory Stick"
med kameraet ditt.
Trykk på
(bildestørrelse) for å fullføre
innstillingen.
-knapp
"Memory Stick Duo": Du kan
bruke en "Memory Stick Duo"
med kameraet ditt.
• Håndleddsrem (1)
• Oppladbar batteripakke
NP-FT1 (1)/batterietui (1)
4
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig organisk forbindelse)fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
2635481320
• Nettledning (1)
1
50 bld
• Skjermbildet over er for stillbilder.
• For film må du velge [640 (fin)] (kun "Memory Stick
PRO Duo"), [640 (std.)] eller [160].
• Antall stillbilder som kan tas, eller mulig opptakstid
for film vises på høyre side av [Bildestørr.].
Batteriutkaster
Åpne batteridekselet/
"Memory Stick Duo"dekselet.
• Batterilader BC-CS3 (1)
.
ÅR/M/D
M/D/ÅR
D/M/ÅR
Forklarer avancerede teknikker og beskriver, hvad du skal gøre, hvis der
opstår problemer med dit kamera.
Velg størrelsen med v / V.
VGA(E-post)
16:9(HDTV)
Innstilling av klokken
Se "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument)
3
3:2
Velg
Forklarer avanserte teknikker og hva du skal gjøre hvis du får problemer
med kameraet ditt.
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
.
1M
3 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
Se også "Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok)
Trykk på
(bildestørrelse).
Stillbilde:
Innstilling av klokken
2005 / 1 /
2
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk for å spare
batteripakken (auto-AV-funksjon).
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, den medfølgende batteriladeren og strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Nærmere informasjon om antall stillbilder som kan tas eller mulig opptakstid
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 20)
Stillbilder
Film
Maksimalt antall bilder som kan tas opp
Endre språkinnstilling
Du kan endre innstillingene for skjermen så meldinger vises på et bestemt språk. For å endre
språkinnstillingen må du trykke på MENU for å vise menyskjermen. Velg
(Oppsett) med
kontrollknappen, og deretter [ A Språk] i
(Oppsett1), og velg ønsket språk.
1
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 51)
Maksimal opptakstid
• Antallet bilder som kan tas opp, og mulig opptakstid, kan variere med opptaksforholdene.
Ta ut en "Memory Stick Duo"
Åpne batteridekselet/"Memory Stick Duo"-dekselet, og
trykk deretter "Memory Stick Duo" inn én gang.
Tilgangslampe
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på
kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).
Når tilgangslampen er tent
http://www.sony.net/
Batteriet/"Memory Stick Duo" må ikke tas ut, og kameraet
må ikke slås av. Da kan data bli ødelagt.
Fortsettes på baksiden
1
1
Digital Still Camera
2
Gør batterienheden klar
1
Indsæt batterienheden.
Vælg
2
.
Tryk forsigtigt bag på batterienheden, indtil den klikker på plads.
3
Batterioplader
___________________________ NO
Bruksanvisning
Isæt en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke)
Åbn objektivdækslet, eller
tryk på POWER-knappen.
Terminalside
Lyser
Til stikkontakten i
væggen
Skub "Memory Stick Duo" helt ind,
indtil enheden klikker på plads.
Netledning
Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og
"Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
2
CHARGE-indikator
__________________________ DK
Lyser: Oplader
3
Tilslut
netledningen.
Betjeningsvejledning
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
Indstil uret med kontrolknappen.
1 Vælg visningsformatet for datoen med v/V, og tryk
derefter på z.
Lyser ikke: Opladt (Praktisk opladning)
Hvis du fortsætter med at oplade batterienheden i yderligere en time (indtil den er
helt opladet), holder opladningen lidt længere.
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Brugervejledning/fejlfinding"
(særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug.
Urindstilling
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2005 / 1 /
• Tilslut batteriopladeren til en lettilgængelig stikkontakt i væggen.
• Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af
batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.
• Når opladningen er afsluttet, skal stikket trækkes ud af kontakten, og batteriet skal fjernes fra opladeren.
• Den tid, det tager at oplade den medfølgende batterienhed helt, når den er fuldstændig afladet, ved en
temperatur på 25°C, er cirka 220 minutter, og den praktiske opladningstid er cirka 160 minutter. Opladningen
kan tage længere tid under særlige forhold.
DSC-T5
3
Tænd for kameraet/indstil uret
12 : 00
OK
AM
Fortryd
2 Vælg hvert punkt med b/B, og indstil talværdierne
med v/V, tryk derefter på z.
4
1
Vælg det billedformat, der skal bruges
Vælg en indstilling.
Stillbillede:
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Indsæt den opladede batterienhed.
1
Vælg
Vælg format med v / V.
3:2
3M
12 : 00
OK
AM
Fortryd
VGA(E-mail)
16:9(HDTV)
Film:
Billedformat
Vælg
2005 / 1 /
1
Se "Brugervejledning/fejlfinding" (særskilt dokument)
10 : 30
OK
AM
Fortryd
4
• Annuller ved at vælge [Fortryd], og tryk derefter på z.
Udløsergreb til batteri
50 bil.
• Skærmbilledet ovenfor er til stillbilleder.
• Til film skal du vælge [640(Fin)] (kun "Memory
Stick PRO Duo"), [640(Standard)] eller [160].
• Det antal stillbilleder, der kan optages, eller den tid,
der kan optages film, vises i højre side af
[Billedformat].
.
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
Forklarer avanserte teknikker og hva du skal gjøre hvis du får problemer
med kameraet ditt.
Indsæt batterienheden, mens du
trykker på udløsergrebet med
spidsen af batteriet.
3
(Billedformat).
1M
Urindstilling
Åbn dækslet til
batteriet/"Memory
Stick Duo".
Tryk på
.
3 Vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Se også "Brukerhåndbok/feilsøking" (egen bok)
Forklarer avancerede teknikker og beskriver, hvad du skal gøre, hvis der
opstår problemer med dit kamera.
2
Urindstilling
2005 / 1 /
4
1
Kameraet optager/afspiller billeder vha. den interne hukommelse (32 MB).
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 21)
Tryk på
(Billedformat)
for at afslutte indstillingen.
Luk dækslet til
batteriet/"Memory Stick
Duo".
-knap
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CS3 (1)
• Netledning (1)
• USB-, A/V-, DC IN-kabel
til flerfunktionsterminal (1)
• Håndledsrem (1)
En "Memory Stick Duo"
medfølger ikke.
Kameraet har sin egen interne
hukommelse (32 MB), men det
anbefales at købe en "Memory
Stick Duo" til fotografering af
flere billeder.
"Memory Stick Duo": du kan
bruge en "Memory Stick
Duo" til kameraet.
Brug af vekselstrømsadapteren
Ændring af dato og klokkeslæt
Om formater for stillbilleder
Du kan tilslutte kameraet til en stikkontakt i væggen med en AC-LS5K-vekselstrømsadapter
(medfølger ikke). t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 14). Du kan finde flere oplysninger i
betjeningsvejledningen til vekselstrømsadapteren.
Vælg [Urindstilling] på skærmen
(Opsætning), og følg fremgangsmåden i trin 3 ovenfor.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 43 og 53)
Flere oplysninger om billedformatet t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 11)
Kontrol af den resterende batteritid
Åbn objektivdækslet eller tryk på POWER-knappen for at tænde kameraet, og kontroller tiden
på LCD-skærmen.
Indikator for resterende
batteritid
60min
• Det tager omkring et minut, før den korrekte resterende
batteritid vises.
• Den viste resterende tid er muligvis ikke korrekt under visse
omstændigheder.
• Genopladelig batterienhed
NP-FT1 (1)/Batterietui (1)
• CD-ROM (Cyber-shotsoftware) (1)
• Betjeningsvejledning: "Læs
dette først" (denne vejledning)
(1)
• Betjeningsvejledning:
"Brugervejledning/fejlfinding"
(1)
Andre hukommelseskort kan
ikke bruges.
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo", og skub udløsergrebet til batteriet i pilens
retning. Tag fat i batterienhedens sider, og træk batterienheden ud. Hold ikke kameraet med
batteriåbningen nedad, når udløsergrebet til batteriet bruges. Du risikerer at tabe batteriet.
Udløsergreb til batteri
• Flere oplysninger om
"Memory Stick Duo" t
"Brugervejledning/
fejlfinding" (side 92)
Bemærkninger
• Oplad den medfølgende NP-FT1-batterienhed, før kameraet bruges første gang.
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99% af alle pixel
fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå
eller grøn farve), som konstant vises på LCD-skærmen. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde optagelserne.
• Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at
Krog
støde objektivet eller LCD-skærmen, og undlad at
bruge vold mod kameraet. Monter stroppen for at
forhindre, at kameraet tabes og derved beskadiges
osv.
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
http://www.sony.net/
Sådan fjernes batterienheden
Billedformat
Retningslinjer
• Hvis du vælger [D/M/Å] i trin 3-1, indstilles uret til visning af tiden i 24-timers format.
• Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
5M (2592×1944)
Til udskrivning i A4-format eller
billeder med høj opløsning i A5-format
Når der tændes for strømmen
• Medmindre du indstiller uret, vises skærmen Urindstilling, hver gang kameraet tændes.
• Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller senere.
60min
Når objektivdækslet åbnes
• Hvis du åbner objektivdækslet for hurtigt, tænder kameraet muligvis ikke. I den
situation skal du lukke dækslet, og derefter åbne det igen langsommere.
Udskrivning
Færre
Fin
Flere
Grov
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Til udskrivning i postkortformat
VGA(E-mail)
(640×480)
Til optagelse af et stort antal billeder
Til vedhæftelse af billeder til e-mails
eller oprettelse af websider
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Til visning af billeder på et vidvinkel-tv
eller et Hi-Vision-kompatibelt tv***
* Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort osv.
** Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 86)
*** Du kan opnå en endnu højere billedkvalitet ved at tilslutte kameraet via et stik til "Memory Stick" eller via
en USB-forbindelse.
Om det antal stillbilleder, der kan optages, og den spilletid, der kan optages for film
• Åbn objektivdækslet, indtil der lyder et klik.
Antallet af stillbilleder, der kan optages, og den spilletid, der kan optages for film, varierer,
afhængigt af det valgte billedformat.
Flere oplysninger om antal billeder eller spilletid, der kan optages t "Brugervejledning/
fejlfinding" (side 20)
Stillbilleder
Luk objektivdækslet, eller tryk på POWER-knappen igen.
• Hvis kameraet kører på batteri, og du ikke betjener kameraet i ca. tre minutter, slukkes kameraet automatisk
for at undgå, at batteriet opbruges (automatisk strømbesparende funktion).
Du kan bruge kameraet, den medfølgende batterioplader og AC-LS5K-vekselstrømsadapteren
(medfølger ikke) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC,
50/60 Hz.
• Brug ikke en elektronisk transformator (rejseadapter), da dette kan forårsage
fejl.
Antal billeder
• Når du åbner objektivdækslet, skal du være forsigtig ikke at berøre objektivet.
Sådan slukker du for strømmen
Brug af kameraet i udlandet – strømkilder
.
Om visning af uret
Resterende tid
"Memory Stick": du kan ikke
bruge en "Memory Stick" til
kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med
Maks. antal billeder, der kan optages
Film
Maksimal optagetid
Ændring af sprogindstilling
Du kan ændre skærmvisningen, så meddelelser vises på et angivet sprog. Sprogindstillingen
ændres ved at trykke på MENU for at få vist menuskærmen. Vælg
(Opsætning) med
kontrolknappen, vælg derefter [ A Sprog] i
(Opsætning1), og vælg det ønskede sprog.
1
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 51)
• Antallet af billeder, der kan optages, og optagetid kan variere afhængigt af optageforhold.
Sådan fjernes en "Memory Stick Duo"
Aktivitetslampe
Åbn dækslet til batteriet/"Memory Stick Duo", og tryk
"Memory Stick Duo" ind én gang.
Når aktivitetslampen lyser
Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo" og sluk heller
ikke for strømmen. Dataene kan blive beskadiget.
fortsættes på bagsiden
5
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Holde kameraet
1
2
Velg modus.
Stillbilde
(autojusteringsmodus):
Velg
1
Ta opp med lukkerknappen.
Velg
2
.
1
Trykk på MENU.
Vise/slette bilder
Velg
2
.
60min
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende indikator
tIndikator tent/piper
Trykk lukkerknappen
halvveis ned og hold
den for å fokusere.
.
101-0003
Mode
3
TILB./NESTE
3/9
.
Film:
/
-knapp
VOLUM
vises
Film:
Program
Auto
Kamera
AF-søkeramme
2005 1 1 10:30PM
Stillbilde: Bildestørrelsen vises
Velg
(Kamera) med b, og velg
deretter en modus med v/V.
-knapp
For å spille av en film, må du trykke på z.
WB
60min
ISO
STD
B
640
10/10
00:00:03
Film:
• Se nedenfor for nærmere informasjon om ulike modi.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
Trykk lukkerknappen
helt ned.
Zoomeknapp
VGA
Program
Auto
Kamera
Trykk lukkerknappen helt
ned.
Du hører lyden av lukkeren.
Film:
Plasser motivet i midten av
fokuseringsrammen.
Velg et bilde med b/B.
Stillbilde:
60min
Velg
6
Ta stillbilder (scenevalg)
101_0010
60min
4
MENU-knapp
REC
Kontrollknapp
5
STOPP
Trykk på MENU for å slå av
menyen.
VOLUM
Spol tilbake / fort forover: b/B
(Gå tilbake til vanlig avspilling: z)
Volum: v/V
Stoppe avspillingen: z
-knapp
Ta opp med lukkerknappen.
Avspillingsindikator
2005 1 1 10:30PM
BAK/FOR
Kontrollknapp
Kontrollknapp
• Filmer med bildestørrelsen [160] vises en størrelse
mindre.
For å stoppe opptaket må du trykke lukkerknappen helt ned igjen.
Bruke zoomen
Bruke kontrollknappen
60min
VGA
96
Zoomeknapp
Bruke blitsen til
stillbilder
60min
Avbryte scenevalget
Slette bilder
Velg [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Vis det bildet du vil slette, og trykk på
(Slett).
2 Velg [Slett] med v, og trykk deretter på z.
60min
S AF
60min
Kontrollere det
siste bildet du tok
(hurtigvisning)
VGA
Visning
101-0029
60min
8/8
2005 1 1 10:30PM
VGA
60min
96
Ta nærbilder
(makro)
S AF
TILBAKE
60min
VGA
Avbryte slettingen
• Når zoom-innstillingen er større enn 3×, bruker kameraet funksjonen Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten t "Brukerhåndbok/feilsøking"
(side 44)
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
96
Bruke
selvutløseren
Velg [Avslutt], og trykk deretter på z.
Slett
Avslutt
TILB./NESTE
S AF
Kontrollere det siste stillbildet du tok (hurtigvisning)
Trykk på b (
Bruke selvutløseren
) på kontrollknappen.
Før trinn 2 må du trykke på V (
For å avbryte må du trykke på b igjen.
) på kontrollknappen.
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene.
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å zoome ut igjen.
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker, og en pipelyd lyder helt til lukkeren
aktiveres (ca. 10 sekunder senere).
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet.
• For å slette bildet må du trykke på
(Slett) og velge [Slett] med v på kontrollknappen, og deretter
trykke på z.
Mykt snapshot
Lupe
Tar opp portretter av mennesker,
blomster osv., i en behagelig
atmosfære.
Motivet vises på LCD-skjermen,
forstørret opptil 3,5×.
For å avbryte må du trykke på V igjen.
Selvutløserlampe
Avstand til motivet
1 cm
2 cm
5 cm
10 cm
20 cm
Velge en blitsmodus for stillbilder
Før trinn 2 må du trykke gjentatte ganger på v ( ) på kontrollknappen, inntil den ønskede
modusen er valgt.
• Det anbefales å bruke stativ (ikke inkludert).
Ingen indikator Blitslys hvis det er mørkt (standardinnstilling)
Landskap
Forstørrelse
3,5×
2,2×
1,1×
0,5×
0,3×
Tar opp landskap osv. ved å
fokusere på et fjerntliggende
motiv.
Høyhastighetslukker
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
Sakte synkronisering (tvungen blits)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp
av blitsen, skal vises klart.
• Hvis motivet er nærmere enn ca. 50 cm, må du bruke makromodus (venstre spalte).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke
sakte, og pipelyden høres ikke. Komponer bildet på nytt og fokuser igjen.
Motiver det kan være vanskelig å fokusere på:
– Mørkt motiv langt unna kameraet
– Dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
– Motivet vises gjennom glass
– Motiv i rask bevegelse
– Motiv med lysreflekser eller glinsende overflate
Ingen blits
• Opptaksavstand (når [ISO] er stilt inn på [Auto])
W-siden: Ca. 0,1 til 2,5 m
T-siden: Ca. 0,5 til 2,0 m
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket tjener til å justere lysmengden.
– Blinkende motiv
– Motiv med bakgrunnsbelysning
• Den optiske zoomen er låst til W-siden og kan
ikke brukes.
Strand
• Når du trykker på zoomeknappen, forstørres bildet
ved hjelp av den digitale zoomen.
Tar opp fra bredden av et hav eller
en innsjø, med tydelig opptak av
vannets blåfarge.
1.1
Snø
Halvlys*
Gir klare opptak av scener i hvitt.
Tar opp nattlige scener på
avstand, uten at omgivelsene
mister den mørke atmosfæren.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 15)
) på kontrollknappen.
Hvis du vil gå tilbake til enkeltbildeskjermen, må du trykke på z. For å vise neste (forrige)
indeksskjerm, må du trykke på b/B.
60min
• ENKEL TBILDE
Når zoomen står helt over på W-siden (full vidvinkel): Ca. 8 cm
Når zoomen står helt over på T-siden (full tele): Ca. 25 cm
2005 1 1 10:30PM
VOLUM
1 Når indeksskjermen vises, må du trykke på
kontrollknappen, og deretter trykke på z.
(Slett) og velge [Velg] med v/V på
2 Bruk v/V/b/B til å velge det bildet du vil slette, og trykk deretter på z for å merke det valgte
bildet med indikatoren
(Slett).
Oppheve et valg
Velg et bilde du allerede har merket for sletting, og trykk så på z
for å fjerne -indikatoren fra bildet.
NESTE
(Slett).
• For å slette alle bildene i mappen, må du velge [Alt i denne mappen] med v/V i trinn 1, i stedet for [Velg], og
deretter trykke på z.
Bruke kontrollknapp-funksjonene med Scenevalg
Før du begynner opptaket i trinn 5, må du velge innstillinger med kontrollknappen. Enkelte
funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenevalgmodusen. Når du trykker på knappen for
å velge funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg, høres en pipelyd.
t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 24)
Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
1
2
Vælg en indstilling.
Stillbilleder (automatisk
justeringsindstilling):
Vælg
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
1
Optagelse med udløserknappen.
Vælg
2
.
1
Tryk på MENU.
Vælg
2
.
Tryk, og hold
udløserknappen halvvejs
nede for at fokusere.
.
Indikator for AE/AF-lås
Blitzindikator
t Indikatoren lyser/bipper
101-0003
Mode
3
Film:
/
-knap
Zoom-knap
Film:
60min
4
Kontrolknap
5
Kontrolknap
Brug af zoom
Zoom-knap
Brug af blitz til
stillbilleder
60min
B
10/10
00:00:03
101_0010
STOP
Tryk på MENU for at slå menuen
fra.
-knap
Kontrolknap
Optag med udløserknappen.
Afspilningslinje
2005 1 1 10:30PM
TILB/FREM
LYDST.
Tilbage/hurtigt fremad: b/B
(Tilbage til normal afspilning: z)
Lydstyrke: v/V
Stop afspilningen: z
• Film med billedformatet [160] vises en størrelse
mindre.
Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Brug af kontrolknappen
STD
640
ISO
• Se nedenfor, hvis du ønsker flere oplysninger om
indstillinger.
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
MENU-knap
OPT
vises
Du kan afspille en film ved at trykke på z.
WB
Film:
LYDST.
Stillbillede: Billedformatet vises
Vælg
(Kamera) med b, og
vælg derefter en indstilling med
v/V.
Program
Auto
Kamera
Ramme for AF-områdesøger
60min
3/9
2005 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
-knap
Tryk udløserknappen
helt ned.
VGA
Program
Auto
Kamera
Tryk udløserknappen
helt ned.
Lyden af lukkeren høres.
.
Placer motivet i centrum af
fokuseringsområdet.
Vælg et billede med b/B.
60min
Film:
Vælg
6
Vis/slet billeder
Stillbillede:
60min
96
TILB./NESTE
Slette bilder i indeksmodus
3 Trykk på
* Lukkerhastigheten reduseres, så det anbefales å bruke stativ.
VGA
101-0003
• ENKEL TBILDE
3/9
4 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
Korteste opptaksavstand fra linseoverflaten
60min
VGA
Hvis du trykker en gang til,
vises en seksten siders indeksskjerm.
VELG
Tar opp stearinlysbelyste scener,
uten å ødelegge atmosfæren.
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
• Det området som er i fokus blir fort smalt, og det er mulig at ikke alle deler av motivet vil være helt i fokus.
• Autofokus-hastigheten synker.
• For å ta opp på enda kortere avstand enn nærbilder (makro), må du bruke
(lupemodus) i scenemodus.
Sådan holdes kameraet
(Indeks) og velg et bilde med v/V/b/B.
Trykk på
Stearinlys*
For å avbryte må du trykke på B igjen.
5
Vise en indeksskjerm
Fyrverkeri tas opp i all sin
herlighet.
Identifisere elementer på skjermen
Før trinn 2 må du trykke på B (
Avbryte avspillingszoom: z
Lagre forstørrede bilder: [Trimme] t "Brukerhåndbok/feilsøking" (side 42)
Fyrverkeri*
Halvlysportrett*
Tar portrettbilder på mørke steder.
Ta nærbilder (makro)
Justere utsnittet: v/V/b/B
Tar opp motiv i bevegelse
utendørs eller på andre godt
opplyste steder.
• Brennvidden til et motiv er ca. 1 cm til 20 cm.
Tvungen blits
SL
Scenevalgmodi
Annullering af valg af motiv
Sletning af billeder
Vælg [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på
(Slet).
2 Vælg [Slet] med v, og tryk på z.
60min
S AF
60min
Kontrol af det
sidste billede, du
har optaget
(Hurtigt
gennemsyn)
VGA
Vis
101-0029
60min
8/8
2005 1 1 10:30PM
VGA
60min
96
Optagelse af
nærbillede (makro)
S AF
RETUR
60min
VGA
96
Brug af
selvudløser
Annullering af sletningen
• Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet funktionen Digital zoom.
Flere oplysninger om indstilling af [Digital zoom] og billedkvalitet t "Brugervejledning/fejlfinding"
(side 44)
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, mens du optager en film.
Vælg [Afslut], og tryk på z.
Slet
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
S AF
Kontrol af det sidste stillbillede, du har optaget (Hurtigt gennemsyn)
Tryk på b (
) på kontrolknappen.
Brug af selvudløser
Før trin 2 skal du trykke på V (
Tryk igen på b for at annullere.
• Billedet ser muligvis se grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Du kan slette billedet ved at trykke på
(Slet) og vælge [Slet] med v på kontrolknappen. Tryk derefter
på z.
) på kontrolknappen.
under visning af et stillbillede.
Tryk på
for at annullere zoom.
Forstørrelsesglas
Motivet vises på LCD-skærmen
med en forstørrelse på op til 3,5×.
Selvudløserlampe
Afstand til motivet
1 cm
2 cm
5 cm
10 cm
20 cm
• Det anbefales at bruge et kamerastativ (medfølger ikke).
Forstørrelsesskala
3,5×
2,2×
1,1×
0,5×
0,3×
• Fokusafstanden til et motiv er ca. 1 cm til 20 cm.
Tvungen blitz
Hvis du optager et stillbillede af et motiv, som er svært at fokusere på
Langsom synkronisering (tvungen blitz)
Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede
af baggrunden, som ligger uden for blitzlyset.
• Hvis motivet er tættere på end ca. 50 cm, skal du bruge makrotilstanden (venstre kolonne).
• Når kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, ændres indikatoren for AE/AF-lås til at blinke
langsomt, og der lyder ikke noget bip. Stil ind på motivet igen, og fokuser en gang til.
Motiver, som er svære at fokusere på, er:
Ingen blitz
• Optageafstand (når [ISO] er indstillet til [Auto])
W-siden: Ca. 0,1 til 2,5 m
T-siden: Ca. 0,5 til 2,0 m
• Blitzen affyres to gange. Første gang sker det for at justere lysmængden.
Optagelse af nærbillede (makro)
Før trin 2 skal du trykke på B (
Tryk på
Tryk igen på V for at annullere.
Inden trin 2 skal du trykke flere gange på v ( ) på kontrolknappen, indtil den ønskede tilstand
er valgt.
SL
Visning af et forstørret billede (zoom under afspilning)
Følgende indstillinger er forudindstillet til at passe til motivforholdene.
Tryk på udløserknappen, selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren
aktiveres (ca. 10 sekunder senere).
Valg af en blitztilstand til stillbilleder
Ingen indikator Affyrer blitz, hvis det er mørkt (standardindstilling)
Indstillinger til valg af motiv
) på kontrolknappen.
Tryk igen på B for at annullere.
• Det anbefales at indstille zoom helt frem til W-siden.
• Området i fokus bliver smalt, og hele motivet er muligvis ikke fuldstændigt i fokus.
• Den automatiske fokuseringshastighed falder.
• Hvis du vil optage endnu tættere på end med nærbilledoptagelse (makro), skal du bruge
(forstørrelsesglastilstand) i Sceneindstilling.
Korteste optageafstand fra objektivets overflade
Indstilling helt frem til W-siden: Ca. 8 cm
Indstilling helt frem til T-siden: Ca. 25 cm
– Langt væk fra kameraet og mørke
– Kontrasten mellem motivet og baggrunden er
dårlig.
– Set gennem glas
– I hurtig bevægelse
– Motiver, som reflekterer lys eller har en blank
overflade
– Motiver, der blinker
– Motiver, der belyses bagfra
• Den optiske zoom er låst til W-siden og kan ikke
bruges.
• Når du trykker på zoomknappen, forstørres
billedet med den digitale zoom.
1.1
Tusmørke*
Til natoptagelser på afstand, uden
at den mørke atmosfære ved
omgivelserne går tabt.
Tusmørkeportræt*
Sådan identificeres elementer på skærmen
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 15)
Til portrætoptagelser på mørke
steder.
Blødt snap
Til portrætoptagelser af personer,
blomster osv. med en blød
atmosfære.
Panorama
Til optagelse af landskaber osv.
ved at fokusere på et fjernt motiv.
Højhastighedslukker
Juster området: v/V/b/B
Annuller zoom under afspilning: z
Hvis du vil gemme forstørrede billeder: [Beskær] t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 42)
Visning af en indeksskærm
Tryk på
(Indeks), og vælg et billede med v/V/b/B.
Tryk på z for at vende tilbage til skærmen med et enkelt billede. Tryk på b/B for at vise den
næste (forrige) indeksskærm.
Til optagelse af motiver i
bevægelse udendørs eller på andre
steder med kraftig belysning.
Strand
Til optagelse af strand- eller
søbredder, hvor det blå vand klart
gengives.
Sne
Til optagelse af hvide motiver.
60min
• ETBILLEDSV.
101-0003
• ETBILLEDSV.
VGA
3/9
2005 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
LYDST.
Hvis du trykker igen,
vises indeksskærmen med 16 billeder.
Sådan slettes billeder i indekstilstand
1 Når en indeksskærm vises, skal du trykke på
kontrolskærmen. Tryk derefter på z.
(Slet) og vælge [Vælg] med v/V på
2 Vælg det billede, du vil slette, med v/V/b/B, og tryk på z for at vise indikatoren
det markerede billede.
(Slet) på
Fyrværkeri*
Sådan annulleres en markering
Fyrværkeri optages i al sin pragt.
Vælg et billede, som du tidligere har markeret til sletning, og tryk
fra billedet.
på z for at slette indikatoren
Levende lys*
Til optagelser, der belyses med
levende lys, uden at atmosfæren
går tabt.
* Lukkerhastigheden bliver langsommere, så det anbefales at bruge et kamerastativ.
Brug af de funktioner, der indstilles med kontrolknappen til valg af motiv
Før du optager i trin 5, skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Visse funktioner er
ikke tilgængelige, afhængigt af tilstanden for valg af motiv. Når du trykker på knappen for at
vælge funktioner, som ikke kan kombineres med valg af motiv, lyder der et bip.
t "Brugervejledning/fejlfinding" (side 24)
VÆLG
3 Tryk på
NÆSTE
(Slet).
4 Vælg [OK] med B, og tryk på z.
• Hvis du vil slette alle billeder i mappen, kan du vælge [Alle i denne mappe] med v/V i trin 1 i stedet for
[Vælg] og derefter trykke på z.
Download PDF

advertising