Sony | DSC-T70 | Sony DSC-T70 Bruksanvisning

VKLIKK!
Innhold
Grunnleggende bruk
Bruke funksjonene til å
ta opp
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke funksjonene til å
vise
Tilpasse innstillingene
DSC-T70/T75/T200
Før du begynner å bruke enheten må du lese
denne håndboken, "Bruksanvisning" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
nøye. Ta så vare på dem for fremtidig bruk.
Vise bilder på en TVskjerm
Bruke datamaskinen din
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
3-219-482-22(1)
NO
Kort-informasjon om bruk av kameraet
Merknader om "Memory Stick"-typer
som kan brukes (ikke inkludert)
"Memory Stick Duo":
Du kan bruke en "Memory
Stick Duo" med kameraet
ditt.
"Memory Stick":
Du kan ikke bruke
en "Memory Stick"
med kameraet ditt.
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 122.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Carl Zeiss-linse
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere
skarpe bilder med glimrende kontrast.
Linsen til dette kameraet er produsert med
et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Om LCD-skjermen og linsen
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert).
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
Memory Stick Duo-adapter
Om batteripakken
• Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilket batteri
som kan brukes, på side 124.
2
• Hvis det kommer vanndråper eller andre væsker
på LCD-skjermen og gjør den våt, må du
omgående tørke av den med en myk klut. Hvis
væske blir liggende på overflaten av LCDskjermen, kan det redusere kvaliteten og
forårsake feil.
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Kort-informasjon om bruk av kameraet
Bildene som brukes i denne
brukerhåndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne brukerhåndboken er reproduserte bilder, og
ikke bilder som er tatt med dette kameraet.
Om illustrasjonene
Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er
av DSC-T200 hvis ikke annet er angitt.
3
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet..................................................... 2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder................................................. 8
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 8
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 10
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 11
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 12
Blits – Om bruk av blitsen................................................................................ 14
Identifisere deler ..................................................................................... 15
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 17
Bruke pekeskjermen ............................................................................... 22
Endre skjermbildet .................................................................................. 23
Bruke internminnet.................................................................................. 25
Grunnleggende bruk
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)................................. 26
Stille inn bildestørrelse/selvutløser/blitsmodus/makroopptak.......................... 28
Stille inn fokus/målemodus/ISO/EV.................................................................. 30
Vise bilder ............................................................................................... 35
Slette bilder ............................................................................................. 37
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny ............................................. 39
Menyelementer ....................................................................................... 42
Bruke funksjonene til å ta opp
Skifte opptaksmodus............................................................................... 43
Ta bilder med Scenevalg ........................................................................ 44
Opptaksmeny.......................................................................................... 47
REC-modus: Velge kontinuerlig opptaksmetode
EV: Justere lysintensiteten
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Målemodus: Velge målemodus
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Fargemodus: Endre livligheten i bildet eller legge til spesialeffekter
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Rødøyered.: Redusere problemet med røde øyne
Ansiktsregistrering: Registrere motivets ansikt
SteadyShot: Velger bildestabiliseringsmodus
Oppsett: Velge opptaksinnstillinger
4
Innhold
Bruke funksjonene til å vise
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet .........................................54
(Enkeltbilde): Spille av ett enkelt bilde
(Bildeindeks): Spille av en bildeliste
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
Visningsmeny ......................................................................................57
(Retusjere): Retusjere stillbilder
(Male): Male på stillbilder
(Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen i samsvar med bruken
(Vid zoomevisning): Vise stillbilder i 16:9
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
(Slett): Slette bilder
(Beskytt): Forhindre utilsiktet sletting
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for bildevisning
(Voluminnstillinger): Justere volumet
Tegne på eller stemple stillbilder (Male) ......................................65
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og innstillingene .............67
Administrer minne ........................................................................68
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy ............................................68
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy — Internt minneverktøy ..............................................70
Format
Innst. ...............................................................................................71
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1.........................................71
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Kalibrering
Hus
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2.........................................73
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
TV-TYPE
5
Innhold
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1 .................................. 75
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2 .................................. 78
Auto-orient.
Autovisning
Smilintensitet
Klokkeinnstillinger............................................................................. 79
Language Setting ............................................................................. 80
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm.................................................................... 81
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den medfølgende kabelen
for flerbruksterminalen..................................................................................... 81
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD-TV. ............................................ 83
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din ................................................ 85
Installere programvaren (inkludert) ......................................................... 87
Om "Picture Motion Browser" (inkludert) ................................................ 89
Kopiere bilder til datamaskinen din med "Picture Motion Browser" .......... 90
Kopiere bilder til en datamaskin uten "Picture Motion Browser" ............. 94
Kopiere bildefiler som er lagret på en datamaskin til "Memory Stick
Duo" og vise dem på kameraet............................................................... 96
Bruke "Music Transfer" (inkludert) .......................................................... 97
Bruke Macintosh-datamaskinen din........................................................ 98
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot" .................................... 100
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder ................................................................... 101
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver.............. 102
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter ...................................................... 105
6
Innhold
Feilsøking
Feilsøking ..............................................................................................107
Varselindikatorer og meldinger..............................................................117
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder ..............................................121
Om "Memory Stick Duo"........................................................................122
Om batteripakken ..................................................................................124
Om batteriladeren..................................................................................125
Om Cyber-shot Station..........................................................................126
Indeks
Indeks....................................................................................................128
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Ekspone- Farge
ring
Fokus
Kvalitet Blits
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks. HOMEskjermbildet (side 39), menyene (side 41) og
så videre.
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen
raskt helt ned.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
blinker , tent/piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 31)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Tips for å unngå uskarpe bilder
Du beveget på kameraet uten å mene det da du tok bildet. Dette kalles "kamerarystelser".
Hvis derimot motivet beveget seg da du tok bildet, kalles det "uskarpt motiv".
Kamerarystelser
Årsak
Hendene eller kroppen din er urolige mens du
holder kameraet og trykker på utløseren, og hele
skjermen blir uskarp.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Bruk et stativ eller plasser kameraet på en flat,
stabil overflate for å holde kameraet i ro.
• Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde
kameraarmen tett mot siden av kroppen etter at
du har trykket på lukkerknappen.
Uskarpt motiv
Årsak
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg
under eksponeringen, så motivet blir uskarpt når
lukkerknappen trykkes.
Hva du kan gjøre for å redusere
uskarpheten
• Velg modusen
(Høy følsomhet) i Scenevalg.
• Velg en høyere ISO-følsomhet for å øke
lukkerhastigheten, og trykk på lukkerknappen før
motivet beveger seg.
Merknader
• Bildestabiliseringsfunksjonen er aktivert i fabrikkens standardinnstillinger, så kamerarystelsene
automatisk reduseres. Dette har imidlertid ingen innvirkning på uskarpe motiv.
• Dessuten forekommer kamerarystelser og uskarpt motiv ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er
lav, som f.eks. i
(Halvlys) eller
(Halvlysportrett). I så fall må du ta bilder med ovenstående tips
i bakhodet.
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Ekspone- Justere lysintensiteten
ring
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks)
= Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 24, 34).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
10
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 33).
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor
som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISOfølsomheten.
Hvis du vil justere ISO-følsomheten, se side 34.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv ved fotografering på et mørkt sted, og reduserer
uskarphet med høy lukkerhastighet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 49).
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis bildet inneholder et stort antall piksler, vil det bli stort, legge beslag på mer minne og
vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se
forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8M
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (side 13)
Piksel
12
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal legges ved en
e-post
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Standardinnstillingene er markert med
.
Bildestørrelse
Retningslinjer
Antall bilder
8M
(3264×2448)
For bilder på opptil A3
3:2*1
(3264×2176)
Ta opp med bildeforhold 3:2
5M
(2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M
(2048×1536)
For bilder opptil 10×15 cm eller
13×18 cm
VGA
(640×480)
Ta opp med liten bildestr. for
e-postvedlegg
16:9*2
(1920×1080)
Ta opp med HDTVbildeforhold
Skrive ut
Færre
Fin
Flere
Grov
*1 Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort el.l.
*2 Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 114).
Filmbildestørrelse
640 (fin) (640×480)
640 (std.)
(640×480)
320 (320×240)
Bilder/sekund
Retningslinjer for bruk
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for epostvedlegg
• Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten.
• Jo flere bilder som spilles av per sekund, jo jevnere blir avspillingen.
13
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Blits
Om bruk av blitsen
Øynene til motivet kan bli røde, eller det kan vises uklare, runde, hvite flekker ved bruk av
blitsen. Disse fenomenene kan reduseres ved hjelp av følgende trinn:
Problemet med røde øyne
Forårsakes av at blitslyset reflekteres mot blodkarene i netthinnen til motivets øyne, fordi
pupillene er vidåpne på grunn av mørket.
Kamera
Øye
Netthinne
Hvordan kan problemet med røde øyne reduseres?
• Still inn [Rødøyered.] på [På] (side 52).
• Velg modusen
(Høy følsomhet)* i Scenevalg (side 44). (Blitsen slås automatisk av.)
• Når øynene til motivet blir røde, kan du korrigere bildet ved hjelp av [Retusjere] på visningsmenyen
(side 57) eller med den medfølgende programvaren "Picture Motion Browser".
De "runde, hvite flekkene"
Dette skyldes partikler (støv, pollen osv.) i luften, som, når de befinner seg nær linsen, kan bli
fremhevet av blitsen på kameraet.
Kamera
Motiv
Partikler (støv,
pollen osv.) i
luften
Hvordan kan omfanget av de "runde, hvite flekkene" reduseres?
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet uten blits.
• Velg modusen
(Høy følsomhet)* i Scenevalg. (Blitsen slås automatisk av.)
* Selv om du valgte
(Høy følsomhet) i Scenevalg, kan lukkerhastigheten være lavere på et sted med
svakt lys eller hvor det er mørkt. I så fall må du bruke stativ eller holde kameraarmen din godt inntil siden
etter at du har trykket på utløseren.
14
Identifisere deler
DSC-T200
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Bunn
A Zoomespak (W/T) (28)
B Lukkerknapp (27)
C Mikrofon
D
-knapp (avspilling) (35)
A LCD-skjerm/Pekeskjerm (22, 23)
E POWER-knapp/POWER-lampe
B Krok for håndleddsrem/grep
F Blits (29)
C Høyttaler
G Linse
D Spor for innsetting av batteri
H AF-lys (75)/Selvutløserlampe (28)/
Smilutløserlampe (46)
E Multikontakt
Brukes i følgende situasjoner:
I Linsedeksel
• Opprette en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
• Opprette en forbindelse til audio/videoinngangskontakter på en TV.
• Opprette en forbindelse til en PictBridgekompatibel skriver.
F Tilgangslampe
G "Memory Stick Duo"-spor
H Batteriutkaster
I Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
J Skruehull for stativ
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
15
Identifisere deler
DSC-T70/T75
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Bunn
A POWER-knapp/POWER-lampe
B Zoomespak (W/T) (28)
C Lukkerknapp (27)
D
-knapp (avspilling) (35)
A Høyttaler
E Blits (29)
B LCD-skjerm/Pekeskjerm (22, 23)
F Mikrofon
C Krok for håndleddsrem/grep
G Linse
D Spor for innsetting av batteri
H AF-lys (75)/Selvutløserlampe (28)/
Smilutløserlampe (46)
E Multikontakt
Brukes i følgende situasjoner:
I Linsedeksel
• Opprette en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
• Opprette en forbindelse til audio/videoinngangskontakter på en TV.
• Opprette en forbindelse til en PictBridgekompatibel skriver.
F Tilgangslampe
G "Memory Stick Duo"-spor
H Batteriutkaster
I Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
J Skruehull for stativ
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
16
Indikatorer på skjermen
Pek på [DISP] på skjermen for å gå til
skjermbildet for displayvalg (side 23).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Når du tar stillbilder
Bruke skjermen
Du kan endre innstillingene ved å peke på
følgende: 1, 2, 3.
• Når du peker på et ikon, vises en
veiledning for det punktet du pekte på.
For å skjule denne veiledningen kan du
peke på [?] (side 22).
A
Indikator
HOME
Betydning
Viser HOME-skjermen.
Bildestørrelsesinnstillinger
(13)
Selvutløserinnstillinger
(28)
Opptaksmodusinnstillinger
(43)
Innstillinger for
opptaksmodus (Scenevalg)
(44)
• Pek på
i
opptaksmodusinnstillingene
for å velge
scenevalgmodus.
Når du tar opp film
MENU
Viser MENU-skjermen.
B
Indikator
Betydning
BACK
Går tilbake til forrige
skjermbilde.
Dette opphever
fokuseringen på motivet,
som ble valgt da du pekte
på skjermen.
Blitsmodusinnstillinger
(29)
Makro/nærfokusinnstillinger (30)
DISP
Endrer skjermvisningen.
17
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
Indikator
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
Vibrasjonsvarsel
Forhåndsinnstillinger for
AF-modus/fokus (31, 32)
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
slår på
bildestabiliseringsfunksjonen, bruker blits for å få
bedre lys, eller at du
stabiliserer kameraet med et
stativ eller på en annen
måte (side 9).
• [0.5 m] er tilgjengelig kun i
DSC-T70/T75.
Målemodusinnstillinger
(33)
ISO-tallinnstillinger (34)
0EV
Eksponeringsverdiinnstillinger (34)
Skjermindikatorer
Skjermindikatorene 4 til 7 viser den
aktuelle innstillingsstatusen.
[
]5
Selvutløser (28)
96
Antall bilder som kan tas
00:00:00
Betydning
Tilgjengelig opptakstid
(t:m:s)
Gjenværende batteritid
Rødøyereduksjon (52)
Smilutløser (antall
stillbilder)
Blitsnivå (51)
D
Indikator
Betydning
Betydning
Opptaksmodus (47)
Zooming (28, 76)
Ansiktsregistrering (52)
Pekeindikator for AF (26)
Hus (72)
Blits lader
C:32:00
E
Indikator
Fargemodus (50)
Betydning
SteadyShot (53)
• Vises når lukkerknappen er
trykket halvveis ned i
standardinnstillingene.
Opptaksmedier ("Memory
Stick Duo", internminne)
REC-mappe (68)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
AF-lys (75)
18
Hvitbalanse (49)
Egendiagnosedisplay (117)
Indikatorer på skjermen
F
Indikator
G
Betydning
Indikator
Betydning
AF-avstandsmålerramme
(31)
z
AE/AF-lås (27)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten blir
lavere enn en bestemt verdi
i svakt lys, aktiveres
funksjonen NR
(støyreduksjon) med sakte
lukker automatisk, for å
redusere støy i bildet.
Advarsel om lite
batteristrøm (117)
Histogram (24)
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-tall (34)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (34)
Makro/nærfokus (30)
• Når [Skjermoppsett] er stilt
inn på [Kun bilde], vises de
aktuelle innstillingene.
Blitsmodus (29)
• Når [Skjermoppsett] er stilt
inn på [Kun bilde], vises de
aktuelle innstillingene.
Standby
REC
Sett en film i standby/Ta
opp en film
0:12
Opptakstid (m:s)
19
Indikatorer på skjermen
Spille av stillbilder
B
Indikator
Betydning
BACK
Går tilbake til forrige
skjermbilde.
Justerer volumet (35).
x
Stopp
N
/
Avspilling
Avspillingszoom (36)
Slår v/V/b/B på/av.
Viser forrige/neste bilde.
Spille av film
mM
Fort forover/bakover
DISP
Endrer skjermvisningen.
Skjermindikatorer
Skjermindikatorene 3 til 5 viser den
aktuelle innstillingsstatusen.
C
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Bildestørrelse (13)
Hakemerke
Bruke skjermen
Du kan endre innstillingene ved å peke på
følgende: 1, 2.
Merke for
utskriftsbestilling (DPOFmerke) (105)
A
Beskytt (61)
Indikator
Betydning
HOME
Viser HOME-skjermen.
Endrer til indeksmodus.
Spiller av
lysbildevisningen.
Sletter bildet.
MENU
Viser MENU-skjermen.
Velger avspillingsmappen.
Går tilbake til
enkeltbildeskjerm fra
indeksskjermen.
20
Avspillingszoom (36)
C:32:00
Egendiagnose-display
(117)
Indikatorer på skjermen
D
Indikator
E
Betydning
Indikator
PictBridge kobler til (103)
8/8 12/12
Betydning
Advarsel om lite
batteristrøm (117)
Avspillingsmedier
("Memory Stick Duo",
internminne)
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Avspillingsmappe (64)
ISO400
ISO-tall (34)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
+2.0EV
Eksponeringsverdi (34)
Målemodus (33)
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Blits
PictBridge kobler til (104)
Hvitbalanse (49)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen mens
ikonet vises.
N
Bytt mappe (64)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
REC-mappe (68)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Avspilling (35)
Avspillingsindikator
0:00:00
Teller
101-0012
Mappe-filnummer (64)
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Histogram (24)
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
21
Bruke pekeskjermen
Denne LCD-skjermen viser også knappene for bruk av kameraet (pekeskjerm).
Pekeskjerm
1 Trykk på POWER-knappen eller skyv ned linsedekselet.
2 Trykk lett på knappene på skjermen med fingeren din.
Om knappene på pekeskjermen
• Når det elementet du vil stille inn ikke befinner seg på skjermen, må du peke på v/V for å
bla til en annen side.
• Du kan gå tilbake til forrige skjermbilde ved å peke på [BACK].
• Når du peker på [?], vises en veiledning for det punktet du pekte på. For å skjule denne
veiledningen må du peke på [?] igjen.
?
• Bruk pekeskjermen ved å trykke lett ("peke") på den med fingeren eller den medfølgende
pekepennen.
• Ikke trykk på pekeskjermen med spisse gjenstander, bortsett fra den medfølgende
pekepennen.
• Ikke trykk mer enn nødvendig på LCD-skjermen.
• Når du peker på (berører) øvre høyre hjørne av skjermen, vil ikonene forsvinne et lite
øyeblikk. Når fingeren fjernes fra skjermen, vises ikonene igjen.
22
Endre skjermbildet
Pek på [DISP] på skjermen for å gå til
skjermbildet for displayvalg.
• Andre innstillinger enn [LCD-lysstyrke] kan
gjøres separat for opptak og avspilling.
• I indeksmodus kan du stille inn hvor mange
bilder som skal vises.
[Skjermoppsett]
Denne stiller inn om ikonene skal vises på
skjermen eller ikke.
Normal
Enkelt
DISP
Kun bilde
• [Kun bilde] passer for opptak eller avspilling
med bildeforhold 16:9.
• Under avspilling kan du peke på høyre eller
venstre side av skjermen for å vise neste/
forrige bilde, og peke på midten for å vise
veiledningen.
23
Endre skjermbildet
[LCD-lysstyrke]
Dette stiller inn lysstyrken til
bakgrunnslyset.
• Når du viser bilder i skarpt utendørs lys med
[LCD-lysstyrke] stilt inn på [Normal], må du
endre innstilling til [Lyst].
Under slike forhold kan imidlertid
batteristrømmen reduseres fortere.
[Vis histogram]
Denne stiller inn om histogrammet skal
vises på skjermen eller ikke.
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde når
den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde
når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lyshet
24
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp film
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under avspilling av filmer
• Det kan være stor forskjell mellom det
histogrammet som vises under opptak og det
som vises under avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
Bruke internminnet
Kameraet har ca. 31 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt
inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
• Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet.
Når det settes inn en "Memory Stick Duo"
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere
operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo".
B
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
B
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre flere
operasjoner på bildene i internminnet.
Internminne
Om bildedata som er lagret i internminnet
Vi anbefaler at du passer på å lage sikkerhetskopi av data på en av følgende måter:
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig kapasitet, og utfør så den prosedyren som
er forklart i [Kopier] (side 69).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 90 til 95 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminalen, kan du
kopiere data fra internminnet til en datamaskin. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en datamaskin til
internminnet.
25
Grunnleggende bruk
Ta bilder på en enkel måte
(autojusteringsmodus)
Prosedyren for å ta bilder med de grunnleggende funksjonene er beskrevet nedenfor.
Lukkerknapp
Zoomespak (W/T)
Pekeskjerm
1 Åpne linsedekselet.
2 Hold kameraet støtt, med armen din langs siden.
Plasser motivet i
sentrum av
fokusrammen, eller pek
på punktet for
fokusering.
z Du kan peke på skjermen for å velge det punktet du vil ha i fokus.
Når du peker på motivet på pekeskjermen, vises en ramme, og
ved å trykke lukkerknappen halvveis ned, kommer rammen i
fokus. Hvis det er et ansikt i rammen, vil ikke bare fokuset, men
også lysstyrken og fargenyansene automatisk optimaliseres.
•
vises hvis det registreres et ansikt i den posisjonen du pekte
på, eller
vises hvis det registreres noe som ikke er et ansikt.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen når du bruker den digitale
zoomen og nærfokusmodus.
• Du kan også bruke denne funksjonen i
(Mykt snapshot)-modus.
• Hvis du peker på utsiden av det valgbare fokusområdet, vises det valgbare området.
26
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
3 Ta opp med lukkerknappen.
1 Trykk lukkerknappen halvveis ned og hold den for å fokusere.
z (AE/AF-låseindikatoren) blinker (grønt), det høres en pipelyd, indikatoren holder opp å blinke
og forblir tent.
2 Trykk lukkerknappen helt ned.
Grunnleggende bruk
Indikator for AE/AF-lås
Ta opp film
Pek på [HOME], og pek deretter på
(Opptak) t [
Filmmodus] (side 39).
Eller pek på ikonet for innstilling av opptaksmodus, og pek deretter på
(Filmmodus).
Ikon for innstilling av opptaksmodus
Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
• Den korteste opptaksavstanden er ca. 50 cm (W-siden), 80 cm (T-siden) (DSC-T200)/ca. 50 cm
(DSC-T70/T75). Ta opp i næropptaksmodus (makro) eller nærfokusmodus når du fotograferer et motiv
som er nærmere enn den korteste opptaksavstanden (side 30).
• Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å
blinke sakte, og pipelyden høres ikke. I tillegg forsvinner AF-avstandssøkerrammen. Komponer bildet på
nytt og fokuser igjen.
Motiver det kan være vanskelig å fokusere på:
–
–
–
–
–
–
–
Mørkt motiv langt unna kameraet
Dårlig kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Motivet vises gjennom glass
Motiv i rask bevegelse
Motiv med lysreflekser eller glinsende overflate
Blinkende motiv
Motiv med bakgrunnsbelysning
27
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
W/T Bruke zoomen
Skyv zoomespaken (W/T) til T-siden for å zoome, og skyv den til W-siden for å gå tilbake.
• Når zoomeforstørrelsen er større enn 5× (DSC-T200)/3× (DSC-T70/T75), bruker kameraet funksjonen
Digital zoom.
Nærmere informasjon om [Digital zoom]-innstillinger og bildekvaliteten finner du på side 76.
• Kameraet zoomer langsomt mens du tar opp en film.
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du ikke bruke den digitale zoomefunksjonen.
• Når du bruker Digital zoom, kan du ikke fokusere ved å peke på skjermen.
Stille inn bildestørrelse/selvutløser/blitsmodus/makroopptak
A
B
C
D
Endre bildestørrelse
Bruke selvutløseren
Velge en blitsmodus for stillbilder
Ta nærbilder
Endre bildestørrelse
Pek på ikonet for innstilling av bildestørrelse på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og
deretter på [BACK].
Nærmere informasjon om bildestørrelsen, se side 12.
Ikon for innstilling av bildestørrelse
Bruke selvutløseren
Pek på ikonet for selvutløserinnstillinger på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og
deretter på [BACK].
Ikon for selvutløserinnstillinger
Selvutløser av (
): Uten bruk av selvutløser
Selvutløser 10 sek. ( ): Selvutløser med 10 sekunders forsinkelse
Selvutløser 2 sek. ( ): Selvutløser med 2 sekunders forsinkelse
28
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker, og en pipelyd lyder helt til lukkeren
aktiveres.
Selvutløserlampe
.
• Bruk selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse til å motvirke uskarphet i bildet som følge av
kamerarystelser når du trykker på lukkerknappen.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Pek på ikonet for blitsmodusinnstillinger på skjermen. Pek på det ønskede elementet, og
deretter på [BACK].
Grunnleggende bruk
For å avbryte må du peke på
Ikon for blitsmodusinnstillinger
Autoblits (
): Blinker når lyset er utilstrekkelig eller bildet tas i motlys (standardinnstilling)
Blits på ( )
Sakte synk (Tvungen blits på) ( ): Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen,
som ikke lyses opp av blitsen, skal vises klart.
Blits av ( )
• Blitsen blinker to ganger. Det første blinket tjener til å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
29
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Makro/Nærfokus (Ta nærbilder)
Pek på ikonet for innstilling av Makro/Nærfokusmodus på skjermen. Pek på det ønskede
elementet, og deretter på [BACK].
Ikon for innstilling av Makro/Nærfokusmodus
Makro av (
Makro på (
)
):W-siden
DSC-T200: Ca. 8 cm eller lenger
DSC-T70/T75: Ca. 8 cm eller lenger
T-siden
DSC-T200: Ca. 80 cm eller lenger
DSC-T70/T75: Ca. 25 cm eller lenger
Nærfokus aktivert (
): Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
Makro
• Det anbefales å sette zoomen helt over til W-siden.
• Det området som er i fokus blir fort smalt, og det er mulig at ikke alle deler av motivet vil være helt i
fokus.
• Autofokushastigheten synker.
Nærfokus
•
•
•
•
•
Bruk denne modusen til å gjøre opptak på enda kortere avstand enn
(Makro på)-opptak.
Den optiske zoomen er låst til W-siden og kan ikke brukes.
Du kan ikke ta bilder i serie- eller eksponeringsgruppemodus (side 47).
Du kan ikke bruke ansiktsregistreringsfunksjonen når du tar bilder i nærfokusmodus.
Denne modusen oppheves hvis du slår av strømmen eller skifter til en annen modus.
Stille inn fokus/målemodus/ISO/EV
Ikonene for fokus, målemodus, ISO og EV vises kun når opptaksmodus er stilt inn på
A
B
C
D
30
Skifte fokuseringsmetode
Velge målemodus
Velge en lysfølsomhet
Justere lysintensiteten
.
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
• Når opptaksmodus er stilt inn på
(Multi-AF)
, vises [Fokus] i [MENU].
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
(Senter-AF)
(Kun for stillbilde)
Grunnleggende bruk
AFavstandssøkerramme
(Kun for stillbilde)
Indikator for AFavstandssøkerramme
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Ved bruk sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med
den ønskede bildekomposisjonen.
AFavstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
(Punkt-AF)
(AF med fleksibelt punkt)
(Kun for stillbilde)
Ved å flytte AF-avstandssøkerrammen hvor du vil på
skjermen, kan du fokusere på et ekstremt lite objekt eller på et
smalt område.
• Stille inn AF med fleksibelt punkt, se side 32.
• Dette er nyttig når du bruker stativ og motivet befinner seg
utenfor sentrum av bildet.
• Når du fotograferer et motiv i bevegelse, må du passe på å holde
kameraet støtt, så motivet ikke beveger seg ut av rammen til
avstandssøkeren.
AFavstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
31
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
0.5 m (kun DSC-T70/T75)
1.0 m
3.0 m
7.0 m
Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til
motivet. (Forhåndsinnstilt fokus)
Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
Da er det praktisk å bruke forhåndsinnstilt [Fokus].
(ubegrenset avstand)
• AF står for autofokus.
• Avstandsinnstillingsinformasjonen i "Forhåndsinnstilt fokus" er omtrentlig. Hvis du zoomer til T-siden
eller retter linsen oppover eller nedover, forstørres feilen.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny
AF-avstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. I dette tilfellet prioriteres AF-bevegelse for motiver i
sentrum av rammen.
Bruke [Punkt-AF]
A Still inn ikonet for innstilling av opptaksmodus på
[BACK].
B Pek på ikonet for fokusmodusinnstillinger t
(Program Auto), og pek deretter på
(Punkt-AF).
C Pek på [BACK] for å slå av menyen.
D Pek på det stedet på bildet som skal settes i fokus.
• Hvis du peker på utsiden av det valgbare fokusområdet, vises det valgbare området.
32
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
• Når opptaksmodus er stilt inn på
, vises [Målemodus] i [MENU].
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (sentervektet måling).
(Punkt)
(Kun for stillbilde)
Måler bare på en del av motivet (punktmåling).
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
Grunnleggende bruk
(Multi)
Trådkors for
punktmåling
Posisjonerer seg på
motivet
• Nærmere informasjon om eksponeringen, se side 10.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [Fokus] på
for å fokusere på måleposisjonen (side 31).
(Senter-AF)
33
Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
ISO: Velge en lysfølsomhet
Lav ISO-følsomhet
Høy ISO-følsomhet
Stiller inn ISO-følsomheten.
(Auto)
Når du tar et bilde i svakt lys eller av et motiv i bevegelse,
kan du øke ISO-følsomheten (høyere tall) for å redusere
uskarpheten. Høyere ISO-følsomhet resulterer imidlertid i
mer støy. Still inn ISO-følsomheten i henhold til
opptaksforholdene.
• Nærmere informasjon om ISO-følsomheten, se side 11.
• Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400] når du stiller inn Serie eller
Eksponeringsgruppe.
• Når du tar opp i bedre lys, øker kameraet automatisk reproduksjonen av fargetoner og bidrar til å unngå
hvitaktige bilder (unntatt når [ISO] er stilt inn på [80]).
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
• Når opptaksmodus er stilt inn på
Mot –
,
eller
, vises [EV] i [MENU].
Mot +
–2.0EV
Mot –: Gjør bildet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjør bildet lysere.
• Nærmere informasjon om eksponeringen, se side 10.
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
34
Vise bilder
-knapp
(avspilling)
-knappen (avspilling).
Grunnleggende bruk
1 Trykk på
• Hvis du trykker på
(avspilling) mens kameraet er av, slås kameraet automatisk på i
avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, må du trykke på
(avspilling) på nytt.
2 Pek på
(forrige)/
(neste) for å velge et bilde.
Film:
Pek på B for å spille av en film.
Fort forover/bakover: m/M (Pek på B eller x for å vende tilbake til normal
avspilling.)
Volumkontroll: Pek på
, og juster deretter volumet med / .
Pek på
igjen. Volumkontrollinjen forsvinner.
Stopp: Pek på x.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises i en mindre størrelse.
35
Vise bilder
Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Pek på et stillbilde mens det vises, for å forstørre det aktuelle området.
Pek på
for å zoome ut.
v/V/b/B: Justerer posisjonen.
BACK: Avbryter avspillingszoomen.
: Slår v/V/b/B på/av.
• Lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 58)
Du kan også forstørre bildet med zoomespaken (W/T).
Viser det viste området av hele bildet
Vise en indeksskjerm
Pek på
(Indeks) for å vise indeksskjermen.
Pek på / for å vise forrige/neste side. Gå tilbake til enkeltbildeskjermen ved å peke på
miniatyrbildet.
(Indeks)
Når du bruker "Memory Stick Duo" og det er flere mapper, må du peke på
og deretter velge den ønskede mappen fra skjermbildet for valg av mappe.
• Du kan også aksessere indeksskjermen ved å velge [
(Velg mappe),
Bildeindeks] i
(Vise bilder) i
HOME-skjermbildet.
• Hvis du peker på [DISP] i indeksmodus, kan du stille inn hvor mange bilder som skal vises
på indeksskjermen.
36
Slette bilder
-knapp (avspilling)
Grunnleggende bruk
1 Trykk på
-knappen (avspilling).
2 Velg det bildet du vil slette, og pek deretter på
.
3 Pek på [OK].
Når du sletter bilder fra MENU-skjermbildet
1 Pek på [MENU] mens skjermen er i enkeltbildemodus eller i indeksmodus.
2 Pek på
.
3 Pek for å velge den ønskede slettemetoden blant
(Alt i denne mappen).
(Dette bildet),
(Flere bilder) eller
Hvis du velger [Dette bildet]
Sletter det valgte bildet.
Pek på [OK].
37
Slette bilder
Hvis du velger [Flere bilder]
Velger og sletter flere bilder på en gang.
1 Pek på midten av bildet for å sette et hakemerke på det bildet du vil slette.
-merket vises i avkrysningsboksen til bildet.
For å avbryte slettingen, må du peke på bildet igjen for å oppheve merkingen.
Enkeltbilde
Indeksvisning
• Hvis du peker på
, vises indeksskjermen. På dette skjermbildet må du peke på miniatyrbildene for å
sette et hakemerke på de bildene du vil slette.
• Ved å peke på
på indeksskjermen går du tilbake til enkeltbildemodus.
2 Pek på [t], og pek deretter på [OK].
Hvis du velger [Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Pek på [OK].
38
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermbildet er en portal til alle funksjoner i kameraet ditt.
Du kan gå til dette skjermbildet uansett om kameraet befinner seg i opptaks- eller
avspillingsmodus.
1 Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
HOME
Grunnleggende bruk
Element
2 Pek på den kategorien du vil stille inn.
3 Pek på elementet i den kategorien du vil stille inn.
• Du kan ikke vise HOME-skjermbildet når det opprettes en PictBridge-forbindelse eller en USBforbindelse.
• Du stiller inn kameraet på opptaksmodus ved å trykke lukkerknappen halvveis ned.
• Pek på [×] eller [BACK] for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
39
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
HOME-elementer
Hvis du peker på [HOME], vises følgende elementer. Nærmere informasjon om elementene
vises på skjermen i veiledningen.
Kategori
Elementer
Opptak
Autojustering (side 43)
Scenevalg (side 43)
Program Auto (side 43)
Filmmodus (side 43)
Vise bilder
Enkeltbilde (side 54)
Bildeindeks (side 54)
Lysbildevisning (side 54)
Skrive ut, annet
Utskrift (side 102)
Musikkverktøy (side 97)
Last ned musikk
Administrer minne
Innst.
Formater musikk
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 68)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Internt minneverktøy (side 70)
Format
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 71)
Pip
Initialiser
Hus
Hovedinnstillinger 2 (side 73)
USB-tilk.
Video ut
Funksj.veiv.
Kalibrering
COMPONENT
TV-TYPE
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 75)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Opptaksinnstillinger 2 (side 78)
Auto-orient.
Autovisning
Smilintensitet
Klokkeinnstillinger (side 79)
Language Setting (side 80)
40
Lære de ulike funksjonene – HOME/Meny
Bruke menyelementene
1 Pek på [MENU] for å vise menyen.
MENU
• Forskjellige elementer vil være synlige, avhengig av den valgte modusen.
Grunnleggende bruk
Pek på [?] for å
skjule denne
veiledningen
(side 22).
2 Pek på det ønskede menyelementet.
• Hvis det ønskede elementet er skjult, må du fortsette å peke på v/V, inntil elementet vises på
skjermen.
3 Pek på det ønskede innstillingselementet.
4 Pek på [BACK] for å slå av menyen.
41
Menyelementer
De tilgjengelige menyelementene varierer, avhengig av modusinnstillingen (opptak/visning),
og opptaksmodusen.
Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
(
Valgt modus:
Autojustering
Scenevalg
: Tilgjengelig)
Program
Auto
Filmmodus
Opptaksmeny (side 43)
*2
REC-modus
1
EV*
—
—
Fokus*1
—
—
—
Målemodus*
—
—
—
Hvitbalanse
—
1
*2
Fargemodus
—
—
Blitsnivå
—
—
Ansiktsregistrering
SteadyShot
—
*2
Rødøyered.
*
2
—
—
—
Oppsett
*1 Du kan også endre denne innstillingen i [Program Auto] (side 30).
*2 Bruken er begrenset i samsvar med den valgte Scenevalg-modusen (side 44).
Visningsmeny (side 57)
(Retusjere)
(Div. størrelser for endring)
(Lysbildevisning)
(Male)
(Vid zoomevisning)
(Slett)
(Beskytt)
42
(Utskrift)
(Rotere)
(Velg mappe)
(Voluminnstillinger)
—
Bruke funksjonene til å ta opp
Skifte opptaksmodus
Du kan skifte opptaksmodus i HOME-skjermbildet.
Opptaksmodi:
Det er tre opptaksmodi tilgjengelige for stillbilder: Autojustering,
Scenevalg og Program Auto og en opptaksmodus for film.
Standardinnstillingen er Autojustering.
For å skifte opptaksmodus til noe annet enn Autojustering, må du følge den prosedyren
som er beskrevet nedenfor.
1Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
2Pek på
(Opptak).
3Pek på ønsket modus.
• Du kan også skifte opptaksmodus ved å peke på ikonet for
innstilling av opptaksmodus (side 17).
: Scenevalg
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen (side 44).
: Program Auto
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av
menyen. (Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner, se side 42.)
Bruke funksjonene til å ta opp
: Autojustering
Setter deg i stand til å ta stillbilder med automatisk justerte innstillinger.
: Filmmodus
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd.
43
Ta bilder med Scenevalg
Scenevalg-modi
Følgende modi er forhåndsinnstilt for å passe til sceneforholdene.
Høy følsomhet
Setter deg i stand til å ta bilder
uten blits i svakt lys, med
bildestabilisering.
Landskap
Fokuserer bare på et motiv på lang
avstand ved
landskapsfotografering osv.
Høyhast.-lukker
Smilutløser
Når kameraet registrerer et smil,
utløses lukkeren automatisk. Hvis
du vil vite mer, se side 46.
Setter deg i stand til å fange inn
motiv i rask bevegelse utendørs
eller på andre godt opplyste
steder.
• Lukkerhastigheten øker, så
bilder som tas på mørke steder,
blir mørkere.
Strand
Mykt snapshot
Setter deg i stand til å ta bilder
med en mykere atmosfære for
portretter av folk, blomsteropptak
osv.
Halvlysportrett*
Passer for portrettfotografering på
mørke steder. Setter deg i stand til
å ta skarpe bilder av mennesker på
mørke steder, uten at omgivelsene
mister den mørke atmosfæren.
Når du tar opp fra bredden av et
hav eller en innsjø, kommer
vannets blåfarge tydelig med.
Snø
Når du tar opp snøscener eller
fotograferer på andre steder hvor
hele skjermen ser ut til å være
hvit, bør du bruke denne modusen
til å ta klare bilder og unngå
utviskede farger.
Fyrverkeri*
Halvlys*
Setter deg i stand til å ta opp
nattlige scener på avstand, uten at
omgivelsene mister den mørke
atmosfæren.
Setter deg i stand til å ta bilder av
fyrverkeri i all sin prakt.
* Når du tar bilder med en av modiene
(Halvlysportrett),
(Halvlys) eller
(Fyrverkeri), er
lukkerhastigheten lavere, og bildene har en tendens til å bli uskarpe. For å unngå uskarphet, anbefales det
å bruke stativ.
44
Ta bilder med Scenevalg
Funksjoner du kan bruke i Scenevalg
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalgmodusen.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro/
nærfokus
Blits
Serie/
Ansiktsre- Eksponeringsgistrering
gruppe
EV
Hvitbalanse Rødøyered. SteadyShot
/—
—
—
*
—
/—
—
—
—
—
—
/—
—/—
—
—
—
—
—
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
—/—
—
—
—
—
Bruke funksjonene til å ta opp
/—
—
* Hvitbalanse for [Blits] kan ikke velges.
45
Ta bilder med Scenevalg
Ta opp i smilutløsermodus
A Trykk lukkerknappen helt ned.
[ ] vises for å signalisere at kameraet er i smilutløsermodus. Når et smil blir registrert,
utløses lukkeren automatisk for å ta bildet.
Smilutløserlampen lyser under opptak (side 15 og 16).
B Ved å holde lukkerknappen nede igjen, går du ut av skjermbildet for smilregistrering.
• Det kan tas maksimalt 6 bilder. Opptaket avsluttes automatisk når enten opptaksmediet/internminnet er
fullt, eller 6 bilder er nådd.
• Hvis et smil ikke registreres, må du stille inn [Smilintensitet] (side 78).
• Et smil kan ikke registreres hvis et ansikt ikke registreres.
• Under visse forhold er det ikke mulig å registrere ansikter, og lukkeren vil ikke utløses.
• Et smil kan registreres for kun én person som vises i ansiktsregistreringsrammen etter at lukkerknappen er
trykket helt ned.
• Hvis flere ansikter registreres, vil det ansiktet du peker på før du trykker lukkerknappen halvveis ned, få
prioritet. Hvis du ikke peker på noe ansikt, vil kameraet velge hovedmotiv for å bestemme hvilket ansikt
som skal prioriteres.
• Bildet vil kanskje ikke være i fokus hvis avstanden mellom kameraet og motivet har endret seg etter at
lukkerknappen ble trykket helt ned. Eksponeringen vil kanskje ikke bli riktig hvis lysstyrken i
omgivelsene endrer seg.
• Lukkeren kan utløses på galt tidspunkt.
z Tips for å lykkes bedre med smilfangsten
A Ikke dekk øynene med panneluggen.
BPrøv å posisjonere ansiktet foran kameraet og beveg deg minst mulig opp og ned.
Registreringshyppigheten er høyere når øynene er smalere enn vanlig (ikke vidåpne).
C Smil tydelig med åpen munn. Det er enklere å registrere smilet når tennene synes.
46
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
De tilgjengelige modiene indikeres som vist nedenfor. Nærmere informasjon om bruken av
menyen finner du på side 41.
Du kan velge den modusen som er vist i hvitt.
Tilgjengelig
Utilgjengelig
Opptaksmodus (Autojustering/Scenevalg/Program Auto) Filmmodus
Standardinnstillingene er markert med
.
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Ikke kontinuerlig opptak.
Tar opp opptil 100 bilder i rask rekkefølge når du trykker på
lukkerknappen og holder den nede.
• Blitsen er stilt inn på
BRK±0,3EV
BRK±0,7EV
BRK±1,0EV
Bruke funksjonene til å ta opp
REC-modus: Velge kontinuerlig opptaksmetode
(Blits av).
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnet er, jo større er forskjellen i
eksponeringsverdi.
• Når du ikke kan avgjøre hva som er riktig eksponering, kan du
ta opp i eksponeringsgruppemodus, så du får ulike
eksponeringsverdier. Du kan velge det bildet som er best
eksponert etterpå.
• Du kan ikke ta opp i eksponeringsgruppemodus når
opptaksmodusen er stilt inn på
(Autojustering).
• Blitsen er stilt inn på
(Blits av).
47
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Om Serie (motormodus)
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Opptaksintervallet er ca. 0,46 sekunder (DSC-T200)/ca. 0,51 sekunder (DSC-T70/T75).
Opptaksintervallet blir lenger, avhengig av innstillingen for bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Du vil kanskje ikke være i stand til å ta bilder i Serie-modus, avhengig av Scenevalg-modusen (side 45).
Om Eksponeringsgruppemodus
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 34), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
lysheten.
• Opptaksintervallet er ca. 0,46 sekunder (DSC-T200)/ca. 0,51 sekunder (DSC-T70/T75).
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av Scenevalg-modus (side 45).
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt. Denne menyen er den samme som den menyen som dukker
opp når du peker på ikonet for EV-innstillinger i
-modus. Se side 34.
Fokus: Skifte fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus. Denne menyen er den samme som den menyen som dukker opp når du peker
på ikonet for fokusinnstillinger i
-modus. Se side 31.
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering. Denne menyen er den samme som den menyen som dukker opp når du
peker på ikonet for målemodusinnstillinger i
-modus. Se side 33.
48
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser
merkelige ut.
(Auto)
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for utendørsforhold på en fin dag, kveldsscener,
nattscener, neonskilt, fyrverkeri osv.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller steder med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
Fluorescerende lys 1: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
Fluorescerende lys 2: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
Fluorescerende lys 3: Justerer for dagslyshvitt fluorescerende
lys.
n (Hvitglødende)
Bruke funksjonene til å ta opp
(Dagslys)
Justerer for steder under strålende lamper, eller under klart
lys, som f.eks. i et fotostudio.
49
Opptaksmeny
(Blits)
(Kun for stillbilde)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film.
• Nærmere informasjon om hvitbalansen, se side 11.
• Under fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2], [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra i [Blits]-modi, er [Hvitbalanse] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen (side 45).
Fargemodus: Endre livligheten i bildet eller legge til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter.
50
(Normal)
Gir bildet normal fargetone.
(Livlig)
Gir bildet sterk og klar farge.
(Naturlig)
Gir bildet rolig farge.
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
(Bruntone)
Gjør bildet sepia-farget.
(S/HV)
Gjør bildet svart/hvitt.
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
(–)
Mot –: Reduserer blitsnivået.
Bruke funksjonene til å ta opp
• Når du tar opp film, kan du kun velge [Normal], [Bruntone] eller [S/HV].
(Normal)
(+)
Mot +: Øker blitsnivået.
• Hvis du vil skifte blitsmodus, se side 29.
51
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Rødøyered.: Redusere problemet med røde øyne
Blitsen blinker to ganger eller mer før bildet tas,
for å redusere problemet med røde øyne ved bruk
av blits.
(Auto)
Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold. I et slikt tilfelle kan du korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i
visningsmenyen etter opptak (side 59).
• Hvis du ikke bruker ansiktsregistreringsfunksjonen, virker Rødøyered. ikke, selv om du velger [Auto].
• Denne innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av Scenevalg-modusen (side 45).
Ansiktsregistrering: Registrere motivets ansikt
Velger om du skal bruke ansiktsregistreringsfunksjonen kontinuerlig eller når du berører
pekeskjermen.
(Fortsett)
Registrering av ansikter i motivet vil også justere fokus,
blink, eksponering, hvitbalanse og forhåndsblink for
reduksjon av problemet med røde øyne.
Ansiktsregistreringsmerke
Ansiktsprioritetsramme
Ansiktsregistreringsramme
Når du berører ansiktet, endres ansiktsregistreringsrammen til
ansiktsprioritetsrammen.
Hvis det området du peker på ikke er et ansikt, vil den delen
av motivet som befinner seg i nærheten av det området du
pekte på, komme i fokus.
(Ved berøring)
52
Pek på skjermen, og hvis kameraet registrerer et ansikt der,
kan du bruke samme fremgangsmåte som for [Fortsett].
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
SteadyShot: Velger bildestabiliseringsmodus
Velger bildestabiliseringsmodus.
(Opptak)
Bildestabiliseringsfunksjonen aktiveres når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid bildestabiliseringsfunksjonen. Du kan
stabilisere bildene selv om du zoomer inn på et motiv langt
unna.
Bruke funksjonene til å ta opp
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert
– Du kan ikke bruke AF-lyset.
– Du kan ikke bruke den digitale zoom-funksjonen.
• I modusen
(Mykt snapshot), er standardinnstillingen [Fortsett].
•I
(Smilutløser), er ansiktsregistreringsfunksjonen aktivert kontinuerlig.
• Kameraet kan registrere opptil 8 ansikter i motivet. I modusen
(Mykt snapshot) kan det imidlertid
bare registrere opptil 4 ansikter i motivet.
• Når kameraet registrerer flere motiver, vil det velge ett av dem som hovedmotiv og stille inn fokus etter
prioritet.
• Den rammen som er i fokus, vil bli grønn når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Selv om rammen
ikke blir grønn, vil alle delene av motivet komme i fokus hvis avstanden til motivdelene er den samme
som avstanden til den delen av motivet det blir fokusert på.
• Ansiktsregistreringen kan slå feil, avhengig av forholdene når funksjonen brukes.
• Ansiktsregistreringsfunksjonen er alltid slått av, unntatt for opptaksmodusene
(Autojustering),
(Smilutløser) og
(Mykt snapshot).
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Opptak]-modus.
(Av)
Bruker ikke bildestabiliseringsmodus.
• I autojusteringsmodus vil [SteadyShot] stilles inn på [Opptak].
• For film er valgmulighetene begrenset til [Fortsett] og [Av].
Standardinnstillingen er [Fortsett].
• I følgende tilfeller vil kanskje ikke bildestabiliseringsfunksjonen fungere som den skal.
– Når kameraet ristes for kraftig
– Når lukkerhastigheten er for lav, for eksempel ved opptak av nattlige scener
Oppsett: Velge opptaksinnstillinger
Velger innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene som vises i denne menyen, er de
samme som de du finner i [
Opptaksinnstillinger] i
(Innst.) i HOME-skjermbildet. Se
side 40.
53
Bruke funksjonene til å vise
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Du kan velge hvordan bildene skal avspilles.
1 Pek på [HOME].
2 Pek på
(Vise bilder).
3 Pek på den ønskede visningsmetoden.
(Enkeltbilde): Spille av ett enkelt bilde
Viser det bildet som ble tatt sist.
Dette er det samme som å trykke på
(avspilling) (side 35).
(Bildeindeks): Spille av en bildeliste
Viser en liste over bilder i den valgte mappen.
Dette er det samme som å peke på
(indeks) (side 36).
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
1 Pek på [
Lysbildevisning] i HOME-skjermbildet.
2 Pek på [Start] for å starte avspilling.
Justere musikkvolumet
Pek på skjermen for å vise volumkontrollskjermbildet, og juster deretter volumet med
Eller utfør justeringen ved hjelp av (Voluminnstillinger) i MENU-skjermbildet, før
avspillingen starter.
• Pek på [×] for å slå av volumkontrollskjermbildet.
Avslutte lysbildevisningen
Pek på skjermen og deretter på [Avslutt].
54
/ .
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Endre oppsettet
Du kan endre innstillingene for lysbildevisning.
1 Pek på [MENU] t
(Lysbildevisning) t
(Lysbildevisning).
2 Pek på det ønskede menyelementet.
3 Pek på den ønskede innstillingen, og deretter på [Start].
• Du kan endre innstillingene ved å peke på
i volumkontrollskjermbildet.
Følgende elementer kan stilles inn:
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Kan velges kun når en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) er satt inn i kameraet.
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på en "Memory Stick Duo" i
rekkefølge.
Enkelt
En enkel lysbildevisning som passer til en lang rekke scener.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en
atmosfære som i en filmscene.
Stilfullt
En stilfullt lysbildevisning som foregår i middels tempo.
Aktivt
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.
Normal
En grunnleggende lysbildevisning som veksler fra ett bilde til
et annet i forhåndsinnstilte intervaller.
Bruke funksjonene til å vise
Effekter
• Kun stillbilder vises når [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] er valgt.
• Musikk spilles ikke (stilt inn på [Av]) under en [Normal] lysbildevisning. Filmlyd vil høres.
55
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Musikk
Den forhåndsvalgte musikken varierer med den effekten du velger.
Kombinasjonen av bakgrunnsmusikk og effekter kan endres.
Music1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Enkelt].
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt].
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Aktivt].
Av
Innstilling for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig.
Intervall
3 sek.
5 sek.
Stiller inn visningsintervallet for bildene i en [Normal]
lysbildevisning.
10 sek.
30 sek.
1 min.
Auto
Intervallet er stilt inn så det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er låst på [Auto] når [Normal] ikke er valgt som
[Effekter].
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
z Legge til/skifte ut musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet og spille dem av under
lysbildevisningen. Du kan overføre musikk ved hjelp av [
Musikkverktøy] i
(Skrive ut, annet) i
HOME-skjermbildet og "Music Transfer"-programvaren (inkludert) som er installert på en datamaskin. Du
finner mer informasjon på side 97 og 99.
• Du kan ta opp opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsinnstilte stykkene (Music1 –
Music4) kan byttes ut med dem du overførte).
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet, er ca. 3 minutter.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du
utføre [Formater musikk] (side 97) og overføre musikken igjen.
56
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Dette avsnittet forklarer de menyelementene som er tilgjengelige når du peker på [MENU] i
avspillingsmodus. Nærmere informasjon om bruken av menyen finner du på side 41.
(Retusjere): Retusjere stillbilder
Setter deg i stand til å modifisere et stillbilde eller legge til spesialeffekter i bildet.
Det opprinnelige bildet beholdes.
Retusjere stillbilder
1 Velg de bildene du vil retusjere fra enkeltbildeskjermen eller indeksskjermen.
2 Pek på [MENU].
3 Pek på
(Retusjere), og pek deretter på den ønskede modusen.
4 Retusjer bildene i samsvar med instruksjonene.
(Mykt fokus)
Gjør omkretsen rundt et valgt punkt uklar, for å angi et motiv.
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
[t].
2 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på [t].
3 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på [t].
4 Pek på [Lagre].
(Delvis farge)
Bruke funksjonene til å vise
• Hvis du peker på
i retusjeringsskjermbildet, vil du kunne kontrollere de effektene som er stilt inn
(unntatt [Trimme] og [Rødøyekorreksjon]).
• Du kan ikke retusjere bilder mens kameraet er koblet til en TV.
Omgir et valgt punkt med en sort/hvitt-effekt for å angi et motiv.
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
[t].
2 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på [t].
3 Pek på [Lagre].
57
Visningsmeny
(Fiskeøyeobjektiv)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Legger til en "en fiskeøyeeffekt" rundt et valgt punkt.
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
[t].
2 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på [t].
3 Pek på [Lagre].
(Kryssfilter)
Legger til stjerneglanseffekter for lyskilder.
1 Juster lengden av det området du vil retusjere, med b/B, og
pek deretter på [t].
2 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på [t].
3 Pek på [Lagre].
(Trimme)
Tar opp det zoomede avspillingsbildet.
1 Pek på bildet eller skyv på zoomespaken (W/T) for å zoome
inn på trimmeområdet.
2 Still inn punktet med v/V/b/B, og pek deretter på [t].
3 Velg bildestørrelsen med b/B, og pek deretter på [t].
4 Pek på [Lagre].
• Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av
det opprinnelige bildet.
• Den bildestørrelsen du kan trimme, kan variere med bildets
egenskaper.
58
Visningsmeny
(Rødøyekorreksjon)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Korrigerer forekomsten av røde øyne som skyldes blitsen.
Når du har korrigert for røde øyne, kan du peke på [Lagre].
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde øyne, avhengig av bildets
egenskaper.
(Uskarp stråleeffekt)
Bestemmer midtpunktet for å skape inntrykk av bevegelse i
stillbildet.
(Retro)
Dette gjør bildet mykere, ved å gjøre fokus mindre skarpt og
redusere lyset fra omgivelsene, så det ser ut som om bildet er tatt
med et gammelt kamera.
Bruke funksjonene til å vise
1 Pek på midtpunktet i det bildet du vil retusjere, og pek så på
[t].
2 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på [t].
3 Pek på [Lagre].
1 Juster det området du vil retusjere, med b/B, og pek deretter
på [t].
2 Velg retusjeringsnivå med b/B, og pek deretter på [t].
3 Pek på [Lagre].
(Male): Male på stillbilder
Maler tegn eller grafikk på stillbildene, og lagrer dem deretter som nye bilder.
Se side 65.
59
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
(Div. størrelser for endring): Endre bildestørrelsen i samsvar med bruken
Du kan endre bildeforholdet og størrelsen på bildene som skal tas opp.
Du kan konvertere bilder til bildeforhold 16:9 for visning med høy oppløsning, og til VGAstørrelse for vedlegg til blogger eller e-post.
HDTV (
)
Blogg / E-postvedlegg (
4:3/3:2 til 16:9
)
16:9/3:2 til 4:3
1 Vis det bildet du vil endre.
2 Pek på [MENU], og deretter på
3 Pek på den ønskede bildestørrelsen (
(Div. størrelser for endring).
(HDTV) eller
(Blogg / E-postvedlegg)).
4 Angi det området du vil trimme, og pek på [t]. ([Trimme] t side 58)
5 Pek på [Lagre].
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste bilde i REC-mappen.
•
•
•
•
Nærmere informasjon om bildestørrelsen, se side 12.
Du kan ikke endre størrelsen på filmer.
Du kan ikke endre bildestørrelsen fra VGA til
(HDTV).
Forstørring og trimming av bildet kan redusere bildekvaliteten.
(Vid zoomevisning): Vise stillbilder i 16:9
Under avspilling vises stillbilder med et bildeforhold på 4:3 og 3:2 med bildeforholdet 16:9.
Pek på [MENU] t
(Vid zoomevisning) t
(Vid zoomevisning).
• Hvis du slår av strømmen eller kobler om til opptaksmodus, oppheves denne innstillingen.
• De eneste bildene som kan spilles av med vid zoomevisning er bilder med bildeforhold 4:3 og 3:2. Filmer,
16:9-bilder og portrettbilder kan ikke zoomes.
• Hvis du peker på midten av pekeskjermen, kommer du til avslutningsskjermbildet for vid zoomevisning.
60
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
(Lysbildevisning): Spille av en bildeserie
Pek på [MENU] t
(Lysbildevisning) t
(Lysbildevisning).
Dette elementet har samme funksjon som [
Lysbildevisning] i HOME-skjermbildet.
Se side 54.
Spille av en lysbildevisning fra indeksskjermen
Pek på
og pek deretter på det bildet du vil starte lysbildevisningen med.
(Slett): Slette bilder
Velger og sletter bilder på enkeltbildeskjermen eller indeksskjermen.
Se side 37.
Sletter det bildet som nå er valgt.
(Flere bilder)
Velger og sletter flere bilder.
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
(Beskytt): Forhindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
(Beskytt)-indikatoren vises på det beskyttede bildet.
(Dette bildet)
Beskytter/låser opp det bildet som er valgt i øyeblikket.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
(Velg alt i denne
mappen)
Beskytter alle bildene i den valgte mappen.
(Slett alt i denne
mappen)
Låser opp alle bildene i den valgte mappen.
Bruke funksjonene til å vise
(Dette bildet)
Beskytte et bilde
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Pek på [MENU] for å vise menyen.
3 Vis
4 Pek på
(Beskytt) ved å peke på v/V, og pek så på det.
(Dette bildet).
61
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
Velge og beskytte bilder
1 Pek på [MENU] i enkeltbildemodus eller i indeksmodus.
2 Vis
(Beskytt) ved å peke på v/V, og pek så på det.
3 Pek på
(Flere bilder).
I enkeltbildemodus:
4 Bruk / for å vise det bildet som skal beskyttes, og pek så på sentrum av dette bildet.
legges til på det valgte bildet.
5 Pek på
/
for å vise andre bilder du vil beskytte, og pek så på sentrum av disse.
6 Pek på [t] t [OK].
I indeksmodus:
4 Pek på det miniatyrbildet du vil beskytte.
legges til på det valgte bildet.
5 For å beskytte andre bilder, må du gjenta trinn 3.
6 Pek på [t] t [OK].
• Pek på
på indeksskjermen for å gå tilbake til enkeltbildeskjermen.
Velge alle bildene i mappen
1 Pek på [MENU] i indeksmodus.
2 Vis
(Beskytt) ved å peke på v/V, og pek så på det.
3 Pek på
(Velg alt i denne mappen).
Alle bildene i den valgte mappen beskyttes.
• Denne beskyttelsfunksjonen kan ikke brukes når mappen inneholder mer enn 100 filer. I dette tilfelle må
du stille inn beskyttelsen fra
(Flere bilder).
Oppheve beskyttelsen
Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å utføre den
samme prosedyren som da du beskyttet bildet.
(Beskytt)-indikatoren forsvinner.
• Pek på
(Slett alt i denne mappen) for å låse opp alle bildene i mappen.
• Merk at formatering sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder
som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
62
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
: Legge til et utskriftsbestillingsmerke
Tilføyer et
Se side 105.
-merke (utskriftsbestilling) til bilder du vil skrive ut.
(Dette bildet)
Legger til/fjerner DPOF-baserte utskriftsmerker (på/fra) det
bildet som nå er valgt.
(Flere bilder)
Velger bilder og legger til/fjerner DPOF-baserte utskriftsmerker
(på/fra) bildene.
(Velg alt i denne
mappen)
Merker alle bildene i den valgte mappen med DPOF-baserte
utskriftsmerker.
(Slett alt i denne
mappen)
Sletter DPOF-baserte utskriftsmerker fra alle bildene i den valgte
mappen.
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
Bruke funksjonene til å vise
Skriver ut de innspilte bildene.
Se side 102.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Pek på [MENU] for å vise menyen.
3 Vis
(Rotere) ved å peke på v/V, og pek så på det.
4 Pek på
(Rotere).
5 Pek på [
] for å rotere bildet.
6 Pek på [OK].
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
63
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 41
(Velg mappe): Velge mappe for bildevisning
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med
"Memory Stick Duo".
1 Velg ønsket mappe med v/V.
2 Pek på [OK].
Avbryte mappevalg
Pek på [Avslutt] eller [BACK] i trinn 2.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller
opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 68).
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 69).
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Går enten til forrige eller neste mappe.
(Voluminnstillinger): Justere volumet
Justerer volumet.
Se side 35.
64
Tegne på eller stemple
stillbilder (Male)
Du kan male på eller stemple stillbilder og lagre dem separat. Bruk pekepennen (inkludert) til
denne operasjonen.
• Du kan ikke tegne på eller stemple filmer.
• Når du viser innspilte bilder på en TV, kan du ikke male på bildene.
Vise det du har malt
1 Trykk på
(avspilling)-knappen.
(Male) t
(Male).
A
(lagre)-knapp
B
(penn)-knapp
C
(viskelær)-knapp
D
(stempel)-knapp
E Tykkelsesvalgknapp
F Knapp for fargevalg
G
Bruke funksjonene til å vise
2 Pek på [MENU] t
(avslutt)-knapp
H
(ramme)-knapp
I
(angre)-knapp
J
(fjern alt)-knapp
Male tegn eller grafikk
1 Pek på
.
2 Velg linjetykkelse.
Pek på knappen for tykkelsesvalg, den ønskede tykkelsen og deretter på [BACK].
3 Male tegn eller grafikk.
Stemple
1 Pek på
.
2 Velg et stempel.
Pek på knappen for stempelvalg, det ønskede stempelet og deretter på [BACK].
3 Stemple bildet.
65
Tegne på eller stemple stillbilder (Male)
Legge til en ramme
1 Pek på
.
2 Velge en ramme.
Velg den ønskede rammen med b/B, og pek så på [OK].
Pek på [BACK] for å gå tilbake til tegneskjermbildet.
Endre fargen på linjen
Pek på knappen for fargevalg, en farge du vil bruke og deretter på [BACK].
Gjøre rettelser
Pek på
, og gni deretter på det du ønsker å viske ut med pekepennen. Du kan også peke på
for å gå tilbake til forrige tilstand (hvis du peker på
igjen, gjenopprettes den siste
tilstanden).
• Du kan velge tykkelse på viskelæret på samme måte som for pennen, ved hjelp av knappen for
tykkelsesvalg. Den valgte tykkelsen tas i bruk både for linjen og viskelæret.
Viske ut alt du har malt
1 Pek på
.
"Fjern alt" vises.
2 Pek på [OK].
Alt du har malt vil forsvinne fra bildet.
Pek på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
Lagre det du har malt
1 Pek på
.
2 Pek på bildestørrelsen som skal lagres, og deretter på [OK].
Bildet du har malt på, tas opp som nyeste fil i REC-mappen.
Pek på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
• Du kan velge den bildestørrelsen som skal lagres, enten [VGA] eller [3M].
Avslutte malemodus
1 Pek på .
"Avslutt" vises.
2 Pek på [OK].
Pek på [Avbryt] for å avbryte operasjonen.
66
Tilpasse innstillingene
Tilpasse Administrer minne-funksjonen og
innstillingene
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME-skjermbildet.
(Administrer minne) eller
(Innst.) i
1 Pek på [HOME] for å vise HOME-skjermbildet.
HOME
2 Pek på
(Administrer minne) eller
(Innst.).
Pek på v/V for å vise de andre innstillingselementene.
Tilpasse innstillingene
3 Pek på det ønskede innstillingselementet.
4 Pek på det innstillingselementet du vil endre, og pek så på den ønskede
innstillingsverdien for å stille den inn.
Avbryte innstillingsendringen
Pek på [Avbryt] hvis det er et av innstillingselementene.
Hvis ikke, må du peke på [BACK] eller [×].
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
67
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Minneverktøy — Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er
allerede formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Pek på [Format].
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Pek på [OK].
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Pek på [Ny REC-mappe].
Meldingen "Oppretter REC-mappe" vises.
2 Pek på [OK].
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeopprettelsen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
•
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du finner mer informasjon på "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 92).
68
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Pek på [Endre REC-mappe].
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Pek på [OK].
Avbryte bytte av REC-mappe
Pek på [Avslutt] eller [BACK] i trinn 2.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig kapasitet.
2 Pek på [Kopier].
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Pek på [OK].
Kopieringen begynner.
Tilpasse innstillingene
Kopier
Avbryte kopieringen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 3.
• Bruk et fulladet batteri. Hvis du forsøker å kopiere bildefiler med en batteripakke som nesten er oppbrukt,
kan det hende batteripakken vil gå tom for strøm. Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli
skadet.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter utføre [Format]-kommandoen
i [Internt minneverktøy] (side 70).
• Når du kopierer data fra det interne minnet til "Memory Stick Duo", vil det opprettes en ny mappe i
"Memory Stick Duo". Du kan ikke velge en konkret mappe i "Memory Stick Duo" som målmappe for de
dataene som skal kopieres.
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merker (utskriftsbestilling).
69
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Minneverktøy — Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
1 Pek på [Format].
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Pek på [OK].
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
70
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du bruker pekeskjermen/trykker
på lukkerknappen.
Av
Pipe-/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises beskrivelser av funksjonene.
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Visning av denne veiledningen kan slås på og av med
ovenstående innstilling.
Tilpasse innstillingene
På
• Den veiledningen som vises når du peker på [?], kan ikke slås på eller av med ovenstående innstilling. For
å slå av denne veiledningen, må du peke på [?] igjen (side 22).
Initialiser
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen. Selv om du utfører denne funksjonen,
opprettholdes de bildene som er lagret i internminnet.
1 Pek på [Initialiser].
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Pek på [OK].
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte tilbakestillingen
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 2.
• Pass på at strømmen ikke slås av under tilbakestillingen.
71
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Kalibrering
Gir deg muligheten til å kalibrere når knappene på pekeskjermen ikke reagerer på de riktige
stedene når du peker på dem.
Bruk pekepennen og pek på ×-merket som vises på skjermen.
For å stoppe kalibreringsprosessen midt i, må du peke på [Avbryt]. De justeringene du har
foretatt frem til dette punktet, vil ikke bli brukt.
×-merket beveger seg på skjermen.
Hvis du ikke trykker på riktig punkt, foretas det ingen kalibrering. Trykk på ×-merket igjen.
Hus
Endrer funksjonen av enkelte av knappene, så kameraet kan brukes montert i Marine Pack.
På (
Av
)
Endrer funksjonene til knappene.
Endrer ingen funksjoner.
Knappene fungerer som følger når innstillingen er [På].
– Du kan ikke fokusere på en gjenstand ved å peke på skjermen.
– Når [Punkt-AF] er valgt, vil bruk av skjermen fokusere på den sentrale delen av bildet.
– Under avspilling kan ikke avspillingszoom benyttes.
– Under avspilling kan du bevege zoomespaken (W/T) for å gå fremover eller bakover i
skjermavspillingen.
– Skjermvisningen er alltid [Normal].
– Enkelte funksjoner er innskrenket. (Ikonene vises ikke.)
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Marine Pack.
72
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Hovedinnstillinger — Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen til flerbruksterminalen.
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 102). Når du kobler kameraet til en datamaskin, starter
kopieringsveiviseren automatisk, og bildene i opptaksmappen
på kameraet kopieres til datamaskinen. (Med Windows XP/
Vista, Mac OS X)
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 90).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 90 og 102).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Mass Storage].
Tilpasse innstillingene
PictBridge
COMPONENT
Brukes til å velge SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal, i henhold til den tilkoblede
TV-en (side 81).
HD(1080i)
Velg dette elementet for å koble kameraet til en HD-TV
(High Definition TV) som er 1080i-kompatibel.
SD
Velg dette elementet for tilkobling av kameraet til en TV som
ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.
73
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 84 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (f.eks. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (f.eks. for
Europa).
TV-TYPE
Still inn på bildeforholdet til den TV-en som skal kobles til for avspilling.
16:9
Velg dette elementet for å spille av bildene på et widescreenfjernsyn.
16:9-bilde
4:3
Velg dette elementet for å spille av bildene på et TV-apparat
med bildeforhold på 4:3.
16:9-bilde
74
4:3-bilde
4:3-bilde
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren
vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Tilpasse innstillingene
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet allikevel ikke komme i fokus.
(Den anbefalte avstanden
DSC-T200: opptil ca. 2,5 m (zoom: W)/opptil ca. 2,0 m (zoom: T)
DSC-T70/T75: opptil ca. 2,7 m (zoom: W)/opptil ca. 2,5 m (zoom: T))
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av
motivet eller ikke.
• Du kan ikke bruke AF-lyset når:
– Når Forhåndsinnstilt fokus er stilt inn (side 31).
– Når
(Smilutløser) eller (Halvlys) eller
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) er valgt i modusen
Scenevalg.
– Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert.
– Når [Hus] er stilt inn på [På].
• Når du bruker AF-lys, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AFavstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær
midten av rammen.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort hold.
75
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Rutenettlinje
Med referanse til rutenettlinjene kan du enkelt plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
På
Viser rutenettlinjene.
Av
Viser ikke rutenettlinjene.
• Rutenettlinjene lagres ikke.
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, er AF-modus deaktivert.
Digital zoom
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom
(DSC-T200: opptil 5×/DSC-T70/T75: opptil 3×). Når zoomeskalaen overskrides, bruker
kameraet enten smart zoom eller nøyaktig digital zoom.
Smart
(smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt innenfor det området hvor bildet ikke
vil bli forvrengt, i samsvar med bildestørrelsen. Ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [8M] eller [3:2].
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
76
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt
10× (DSC-T200)/6× (DSC-T70/T75), men bildekvaliteten
forringes.
Av
Ikke bruk digital zoom.
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomeforstørrelse
DSC-T200
DSC-T70/T75
Ca. 6,3×
Ca. 3,8×
3M
Ca. 8×
Ca. 4,8×
VGA
Ca. 25×
Ca. 15×
16:9
Ca. 8,5×
Ca. 5,1×
5M
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du ikke bruke Digital zoom.
Tilpasse innstillingene
77
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Opptaksinnstillinger — Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Auto-orient.
Når kameraet dreies for opptak av et portrettbilde, registrerer det sin egen posisjonsendring,
og viser bildet i portrettstilling.
På
Tar opp det korrekt orienterte bildet.
Av
Autoorientering deaktivert.
• Avhengig av kameraets opptaksvinkel, kan det hende kameraet ikke vil registrere bilderetningen riktig.
Hvis bildet ikke er riktig orientert, kan du dreie bildet ved å bruke prosedyren på side 63.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning er ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
Smilintensitet
Dette stiller inn smilregistreringsnivået når [Smilutløser] (side 44) er valgt i Scenevalg.
Høy
Middels
Hvis innstillingen endres til [Høy], blir det lettere å registrere
et smil.
Lav
• Under følgende forhold er det vanskelig å registrere smil.
– Når ansiktet er for mørkt eller for lyst
– Når ansiktet er langt unna kameraet og for lite
– Når motivet bruker solbriller eller briller med tykk ramme
– Når panneluggen, en hatt eller andre gjenstander dekker øynene
– Når personens ansikt ikke vender mot kameraet
78
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Velg
(Klokkeinnstillinger) i
(Innst.) i HOME-skjermbildet.
2 Pek på [Klokkeinnstillinger].
3 Pek på det ønskede datovisningsformatet, og deretter på [t].
Klokkeinnstillingsbildet vises.
4 Pek på hvert enkelt element, og still inn elementets numeriske verdi ved å peke på v/V.
5 Pek på [OK].
Pek på [Avbryt] eller [BACK] i trinn 5.
Tilpasse innstillingene
Avbryte klokkeinnstillingen
79
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 67
Language Setting
Language Setting
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
80
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer med den TV-typen kameraet er koblet til.
Se "TV-TYPE" (side 74).
• Ikoner og andre indikatorer vises ikke på TV-skjermen.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den medfølgende
kabelen for flerbruksterminalen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-apparatet.
VIDEO AUDIO
Gul
1 Til audio/videoinngangskontakter
Svart
-knapp (avspilling)
2 Til multikontakten
• Hvis TV-en din har stereo-inngangskontakter, må du koble audiopluggen (svart) på kabelen for
flerbruksterminalen til den venstre audiokontakten (hvit).
Vise bilder på en TV-skjerm
Kabel for
flerbruksterminal
(inkludert)
2 Slå på TV-apparatet og koble inngangen.
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
81
Vise bilder på en TV-skjerm
3 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-skjermen.
Pek på
/
for å velge det ønskede bildet.
• Når du bruker kameraet ditt i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet ditt (side 74).
82
Vise bilder på en TV-skjerm
Vise et bilde ved å koble kameraet til en HD-TV.
Du kan vise et bilde som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til en HD-TV* (High
Definition TV) med adapterkabelen for HD-utgangen (kun DSC-T75).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
* Bilder som er tatt med [VGA]-oppløsning kan ikke spilles av med høy bildekvalitet.
• I forbindelse med [Vid zoomevisning] kan stillbilder med et bildeforhold på 4:3 eller 3:2 vises med et
bildeforhold på 16:9 (side 60).
• I forbindelse med [Div. størrelser for endring] kan bildeforholdet konverteres til 16:9 for
høydefinisjonsvisning (side 60).
1 Koble kameraet til en HD-TV (High Definition TV) med en adapterkabel for
HD-utgangen (kun DSC-T75).
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
1 Til audio/videoinngangskontakter
Grønn/blå/rød
Hvit/rød
Adapterkabel for HDutgang (kun DSC-T75)
Vise bilder på en TV-skjerm
-knapp (avspilling)
2 Til multikontakten
2 Slå på TV-apparatet og koble inngangen.
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
83
Vise bilder på en TV-skjerm
3 Trykk på
(avspillingsknappen) for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-skjermen.
Pek på
/
for å velge det ønskede bildet.
• Still inn [COMPONENT] på [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) i HOMEskjermbildet (side 73).
• Når du bruker kameraet ditt i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet ditt (side 74).
• Du kan ikke vise film som sendes i HD-signalformat.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminalen. Fargesystemet til TV-en må passe til fargesystemet på ditt
digitale stillbildekamera. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
PAL-system
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania,
Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike
osv.
PAL-M-system
Brasil
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
84
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen din" (side
98).
De skjermbildeillustrasjonene som brukes i dette avsnittet, er
basert på den engelske versjonen.
• Under Windows Vista kan enkelte navn og
arbeidsoperasjoner avvike fra de som er
beskrevet nedenfor.
Installere programvaren (inkludert) først (side 87)
• Installer programvaren som følger:
– "Picture Motion Browser"
– "Music Transfer"
Kopiere bilder til datamaskinen din (side 90)
• Kopiere bilder til datamaskinen din med "Picture Motion
Browser".
• Gled deg over bildene med "Picture Motion Browser" og
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på
vanlige spørsmål finner du på Sonys kundeservice-sider på
Internett (Sony Customer Support Website).
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen din
"Music Transfer" som følger:
– Se på bilder som er lagret på datamaskinen din.
– Rediger bilder.
– Vis opptaksstedene for stillbildene på kart online.
– Opprett en plate med de bildene du har tatt (krever en CDeller DVD-brenner).
– Skriv ut eller lagre stillbilder med dato.
– Legg til/endre musikken til lysbildevisningen (med "Music
Transfer").
85
Få glede av Windows-datamaskinen din
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP2/Windows Vista*
Hovedprosessor (CPU)/Minne: Pentium
III 500 MHz eller raskere, 256 MB RAM
eller mer (anbefalt: Pentium III 800 MHz
eller raskere, 512 MB RAM eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 200 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer
Farger: High Color (16 bits farge) eller
mer
* 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
86
Om å koble kameraet til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Nærmere
informasjon om [PictBridge], se side 73.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Installere programvaren (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
med følgende prosedyre.
• Logg deg på som administrator.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis den ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer (Min datamaskin)) t
(SONYPICTUTIL).
• Under Windows Vista kan det hende at
Autokjør-skjermbildet vises. Velg "Run
Install.exe." og følg anvisningene som vises
på skjermen for å fortsette installasjonen.
2 Klikk på [Install] (installer).
3 Velg ønsket språk, og klikk så på
[Next] (neste).
Skjermbildet [Location Settings]
(Stedsinnstillinger) vises.
[Country/Area] (Land/område), og
klikk så på [Next] (Neste).
Når [Welcome to the InstallShield
Wizard for SonyPicture Utility]
(Velkommen til InstallShield-veiviseren
for Sony bildeverktøy) vises, må du
klikke på [Next] (Neste).
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises. Les avtalen nøye.
Hvis du godtar vilkårene i avtalen, må
du klikke på boksen ved siden av [I
accept the terms of the license
agreement] (Jeg aksepterer vilkårene i
lisensavtalen) og deretter klikke på
[Next] (Neste).
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Når du får se en melding som ber deg svare
på om du vil foreta en omstart, kan du starte
datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• DirectX vil kanskje bli installert, avhengig
av operativsystemet på datamaskinen din.
6 Ta ut CD-ROM-en etter at
installeringen er fullført.
• Installer programvaren som følger:
– Picture Motion Browser
– Music Transfer
Bruke datamaskinen din
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
4 Velg [Region] (Region) og
Etter at du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for det nettstedet
hvor kundene kan registrere seg, på
skrivebordet.
Så snart du har registrert deg på nettstedet,
får du tilgang til sikker og nyttig
kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
87
Installere programvaren (inkludert)
Etter at du har installert programvaren, opprettes snarveisikonene for "Picture Motion
Browser", "Picture Motion Browser Guide" og "Music Transfer" på skrivebordet.
• Dobbeltklikk for å starte "Picture Motion Browser".
• Dobbeltklikk for å starte "Picture Motion Browser Guide".
• Dobbeltklikk for å starte "Music Transfer".
88
Om "Picture Motion Browser" (inkludert)
Hvis du nyttiggjør deg programvaren, kan
du bruke stillbilder og film fra kameraet på
flere måter enn noen gang.
Dette avsnittet oppsummerer "Picture
Motion Browser".
Oversikt over "Picture Motion
Browser"
Med "Picture Motion Browser" kan du:
• Importere bilder tatt med kameraet og vise dem
på datamaskinen.
• Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
• Retusjer (rødøyekorreksjon o.l.), skriv ut og
send stillbilder som vedlegg til e-post, endre
opptaksdato m.m.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med dato.
• Du kan opprette en dataplate med en CDbrenner eller DVD-brenner.
• Hvis du vil vite mer, se "Picture Motion
Browser Guide".
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk på ikonet for
(Picture
Motion Browser) på skrivebordet.
Eller gå via Start-menyen: Klikk på [Start]
t [All Programs] (Alle programmer) (i
Windows 2000, [Programs] (Programmer))
t [Sony Picture Utility] (Sony
bildeverktøy) t [Picture Motion
Browser].
• Bekreftelsen dukker opp på skjermen når du
starter "Picture Motion Browser" for første
gang. Velg [Start]. Denne funksjonen
informerer deg om nyheter, som f.eks.
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Forlate "Picture Motion Browser"
Klikk på -knappen i øvre høyre hjørne av
skjermen.
Bruke datamaskinen din
For å få tilgang til "Picture Motion Browser
Guide" fra Start-menyen, må du klikke på
[Start] t [All Programs] (Alle
programmer) (i Windows 2000, [Programs]
(Programmer)) t [Sony Picture Utility]
(Sony bildeverktøy) t [Help] (Hjelp) t
[Picture Motion Browser Guide].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
89
Kopiere bilder til datamaskinen din med "Picture
Motion Browser"
Klargjøre kameraet og
datamaskinen
Koble kameraet til
datamaskinen din
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
dette trinnet unødvendig.
2 Sett inn en tilstrekkelig oppladet
2 Til
multikontakten
batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til et vegguttak
med vekselstrømadapteren (ikke
inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
ved hjelp av en batteripakke med lite strøm,
kan kopieringen mislykkes, eller bildedata
kan bli ødelagt hvis batteripakken går tom
for strøm for tidlig.
3 Trykk på
(avspilling) og slå
deretter på datamaskinen.
1 Til en USBkontakt
Kabel for
flerbruksterminal
"Kobler til Mass Storage…" vises på
skjermen på kameraet.
-knapp (avspilling)
Tilgangsindikatorer*
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for å kunne gjenkjenne
kameraet. Vent en stund.
*
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren forandres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Kobler til Mass Storage…" ikke vises, må
du stille inn [USB-tilk.] på [Mass Storage]
(side 73).
90
Kopiere bilder til datamaskinen din med "Picture Motion Browser"
Kopiere bilder til en datamaskin
1 Koble kameraet til en datamaskin,
2 Importer bildene.
Klikk på [Import]-knappen (Importer)
for å begynne å importere bildene.
som beskrevet i "Connecting the
camera to your computer" (Koble
kameraet til datamaskinen din).
Etter at du har opprettet en USBforbindelse, vises [Import Media Files]
(Importere mediafiler)-skjermbildet til
"Picture Motion Browser" automatisk.
Standardinnstillingen gjør at bildene
importeres til en mappe som opprettes i
"My Pictures" (Mine bilder), som
navngis med importdatoen.
• Hvis du vil vite mer om "Picture Motion
Browser", se "Picture Motion Browser
Guide".
Vise bilder på datamaskinen din
Når importeringen er avsluttet, startes
"Picture Motion Browser". Miniatyrbilder
av de importerte bildene vises.
• Mappen "My Pictures" (Mine bilder) er stilt inn
som standardmappe i "Viewed folders" (viste
mapper).
Bruke datamaskinen din
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet må du
slå opp på side 94.
• Hvis du bruker Windows XP/Vista og den
automatiske avspillingsveiviseren dukker
opp, må du lukke den.
91
Kopiere bilder til datamaskinen din med "Picture Motion Browser"
Organisere bilder så de kan vises på
datamaskinen i en kalender, sortert etter
opptaksdato.
Du finner mer informasjon i "Picture
Motion Browser Guide".
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo" eller i internminnet.
Eksempel: Se på mapper i Windows XP
Eksempel: Skjermbilde for
månedsvisning
Slette USB-tilkoblingen
Utfør prosedyrene fra trinn 1 til 4
nedenfor før du:
• kobler fra kabelen for flerbruksterminalen.
• tar ut en "Memory Stick Duo".
• setter inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• slår av kameraet.
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
(USB Mass Storage Device)
t [Stop] (Stopp).
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP/
Vista.
92
A Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt
med en funksjon for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": kun "101MSDCF"
– Internminne: kun "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i denne mappen er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
Kopiere bilder til datamaskinen din med "Picture Motion Browser"
• Bildefiler navngis som følger:
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn
film: MOV0ssss.THM
ssss står for et hvilket som helst nummer
mellom 0001 og 9999. De numeriske delene av
navnet på en filmfil som er tatt opp i filmmodus
og dens tilhørende indeksfil er de samme.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på side 64 og 68.
Bruke datamaskinen din
93
Kopiere bilder til en datamaskin uten "Picture
Motion Browser"
Du kan kopiere bilder til datamaskinen uten
"Picture Motion Browser", ved å gå frem
som beskrevet nedenfor.
For en datamaskin med et Memory
Stick-spor
Ta ut "Memory Stick Duo" av kameraet og
sett den inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett Memory Stick Duo-adapteren inn i
datamaskinen og kopier bildene.
• Selv hvis du bruker Windows 95/98/98
SecondEdition/NT/Me, kan du kopiere bilder
ved å stikke "Memory Stick Duo" inn i Memory
Stick-sporet på datamaskinen din.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, se side 112.
For en datamaskin uten Memory Stickspor
Opprett en USB-tilkobling og følg trinnene
nedenfor for å kopiere bildene til
datamaskinen.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Kameraet er ikke kompatibelt med Windows 95/
98/98 SecondEdition/NT/Me av Windows’
operativsystem.
Hvis du bruker en datamaskin uten Memory
Stick-spor, må du bruke en Memory Stick-lese/
skriveenhet som er tilgjengelig i handelen til å
kopiere bilder fra en "Memory Stick Duo" til
datamaskinen din.
• For å kopiere bilder fra kameraets internminne
til datamaskinen din, må du først kopiere
bildene til en "Memory Stick Duo", og deretter
kopiere dem til datamaskinen.
94
Kopiere bilder til en
datamaskin–Windows XP/Vista
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"mappe (Mine dokumenter) (For Windows
Vista: "Documents" (Dokumenter)).
1 Klargjør kameraet og en
datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 90.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminalen.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen din" på side 90.
• Hvis "Picture Motion Browser" er installert
allerede, startes [Import Media Files]
(Importere mediafiler) på "Picture Motion
Browser", men velg [Cancel] (Avbryt) for å
avslutte.
Kopiere bilder til en datamaskin uten "Picture Motion Browser"
3 Klikk på [Open folder to view
files] (Åpne mappe for å vise filer)
t [OK] (Kun for Windows XP) når
veiviseren automatisk vises på
skrivebordet.
6 Dobbeltklikk på mappen [My
Documents] (Mine dokumenter)
(For Windows Vista:
"Documents" (Dokumenter)).
Høyreklikk deretter på vinduet
"My Documents" (Mine
dokumenter) for å vise menyen,
og klikk på [Paste] (Lim inn).
1
1
2
• Hvis veiviseren ikke vises automatisk, må
du følge denne prosedyren: t "For
Windows 2000" på side 95.
4 Dobbeltklikk på [DCIM].
5 Dobbeltklikk på mappen hvor de
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter) (For
Windows Vista: "Documents"
(Dokumenter)).
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at
hvis du endrer filnavnet (side 96), vil du
senere ikke kunne spille av det bildet med
kameraet ditt.
Bruke datamaskinen din
bildefilene du vil kopiere er lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
2
1
2
• Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål
for bildefiler, se side 92.
For Windows 2000
Dobbeltklikk på [My Computer] (Min
datamaskin) t [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) etter at du har koblet
kameraet til datamaskinen din. Fortsett
deretter fra trinn 4.
95
Kopiere bildefiler som er lagret på en datamaskin
til "Memory Stick Duo" og vise dem på kameraet
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise det bildet
igjen på kameraet ved å kopiere bildefilen
fra datamaskinen og over på en "Memory
Stick Duo".
• Hopp over trinn 1 hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Sony garanterer ikke at det vil gå an å spille av
bildefiler med kameraet hvis filene er blitt
behandlet av en datamaskin eller tatt opp med et
annet kamera.
• Hvis det ikke er noen mapper i en "Memory
Stick Duo", må du opprette en mappe (side 68)
med kameraet først, og deretter kopiere
bildefilene.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinens
innstillinger. Suffikset for stillbilder er JPG,
og suffikset for filmer er MPG. Ikke endre
suffikset.
96
2 Kopier bildefilen til "Memory
Stick Duo"-mappen i følgende
rekkefølge.
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Min
datamaskin).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken, med
musikkfiler du heller vil bruke, ved hjelp av
"Music Transfer" på CD-ROM-en
(inkludert). Du kan også slette eller legge til
disse filene når du måtte ønske det.
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndsinnstilt musikk lagret på dette
kameraet
• Gjenopprette fabrikkinnstilt musikk på
kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] (Gjenopprett
standard) på "Music Transfer".
Alle musikkfiler tilbakestilles til de
forhåndsinnstilte musikkfilene, og [Musikk] i
[Lysbildevisning]-menyen stilles inn på [Av].
• Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndsinnstilte ved hjelp av [Initialiser]
(side 71), men dette vil også føre til at andre
innstillinger tilbakestilles.
• For nærmere informasjon om bruken av "Music
Transfer", må du slå opp i online-hjelpen i
"Music Transfer".
1 Pek på [HOME] for å vise HOMEskjermbildet.
2 Pek på
(Skrive ut, annet), og
pek så på [
Musikkverktøy].
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen din.
5 Start "Music Transfer".
Bruke datamaskinen din
3 Pek på [Last ned musikk].
6 Følg instruksene på skjermen for
å legge til/skifte ut musikkfiler.
97
Bruke Macintosh-datamaskinen din
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen din.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X(v10.1 til
v10.4)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "Music
Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.3 til v10.4)
Hovedprosessor (CPU): iMac, eMac,
iBook, PowerBook, Power Mac G3/G4/
G5-seriene, Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 250 MB
Om å koble kameraet til en datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne
foreta avansert overføring
(høyhastighetsoverføring), da dette kameraet er
kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt).
98
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Nærmere
informasjon om [PictBridge], se side 73.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at
kommunikasjonen mellom kameraet og
datamaskinen ikke vil gjenopprettes samtidig.
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Klargjøre kameraet og
datamaskinen" på side 90.
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminalen.
Utfør den samme prosedyren som
beskrevet i "Koble kameraet til
datamaskinen din" på side 90.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsmål for bildene og filnavnene, se
side 92.
Bruke Macintosh-datamaskinen din
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
på den ønskede bildefilen i den mappen
som inneholder de kopierte filene, for å
åpne filen.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert) inn i CDROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklikk på filen [MusicTransfer.pkg]
i [Mac]-mappen.
Programvaren begynner å installeres.
Legge til/skifte ut musikkfiler
Slette USB-tilkoblingen
Dra og slipp stasjonsikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til "Trash"-ikonet
(søppelkasseikonet) på forhånd når du
utfører de prosedyrene som er oppført
nedenfor, slik at kameraet kobles fra
datamaskinen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminalen.
• Ta ut en "Memory Stick Duo".
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet.
• Slå av kameraet.
Se "Legge til/skifte ut musikk ved hjelp av
"Music Transfer"" på side 97.
Teknisk støtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys
kundeservice-sider på Internett (Sony
Customer Support Website).
http://www.sony.net/
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndsinnstilt musikk lagret på kameraet
Bruke datamaskinen din
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken, med
musikkfiler du heller vil bruke. Du kan også
slette eller legge til disse filene når du måtte
ønske det.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
Installere "Music Transfer"
• Lukk alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For å installere programmet må du logge deg på
som administrator.
99
Vise "Videregående veiledning for Cyber-shot"
Når du installerer "Brukerhåndbok for
Cyber-shot", installeres også
"Videregående veiledning for Cyber-shot".
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
viser mer inngående hvordan kameraet og
tilleggsutstyret skal brukes.
Vise i Windows
Start fra snarveisikonet på skrivebordet.
Vise på Macintosh
1 Kopier [stepupguide]-mappen i
[stepupguide]-mappen til
datamaskinen din.
2 Velg [stepupguide] t [language]
t [NO], og kopier og overskriv
deretter alle filene fra [NO]mappen til [img]-mappen i
[stepupguide]-mappen som ble
kopiert til datamaskinen i trinn 1.
3 Etter at kopieringen er fullført, må
du dobbeltklikke på
"stepupguide.hqx" i
[stepupguide]-mappen for å
pakke den opp (dekomprimere
den), og deretter dobbeltklikke på
filen "stepupguide".
• Hvis det ikke er installert noe
dekomprimeringsverktøy for HQX-filer,
kan du installere Stuffit Expander.
100
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan kantene på begge sider bli beskåret,
så kontroller dette før du skriver ut (side 114).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 102)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende programvaren "Picture Motion Browser", og skrive
ut bildene.
Du kan legge til datoen på bildet og skrive det ut.
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet til en fotoforretning. Du kan forhåndsmerke bilder
du vil skrive ut med et
(utskriftsbestillingsmerke).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 105)
101
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet
ditt, ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
1 Koble kameraet til skriveren.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
2 Til multikontakten
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Gjør kameraet klart til å koble det til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminalen. Når du kobler
kameraet til en skriver som blir gjenkjent
når [USB-tilk.] er stilt inn på [Auto], er
trinn 1 unødvendig.
• Det anbefales å bruke et fulladet batteri for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Pek på [HOME] for å vise HOMEskjermbildet.
2 Pek på
(Innst.), og pek på [
Hovedinnstillinger].
3 Pek på [Hovedinnstillinger 2] og
deretter på [USB-tilk.].
4 Pek på [PictBridge].
USB-modus er innstilt.
102
1 Til USBkontakten
Kabel for
flerbruksterminal
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
2 Trykk på
(avspilling), og slå på
kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
Hvis du velger [Flere bilder]
Du kan skrive ut flere valgte bilder.
1 Pek på det bildet du vil skrive ut.
-merket vises på det valgte bildet.
2 Pek på [t].
3 Pek på [OK].
Trinn 4: Skrive ut
1 Pek på det ønskede
innstillingselementet for å foreta
utskriftsinnstillingene.
Kameraet er stilt inn på
avspillingsmodus.
Trinn 3: Velge de bildene du vil
skrive ut
1 Pek på [MENU] for å vise menyen.
2 Pek på v/V for å vise
(Utskrift), og pek på
(Utskrift).
En utskriftsmeny vises på skjermen.
bilder].
Hvis du velger [Dette bildet]
Du kan skrive ut det valgte bildet. Gå videre
til trinn 4.
Når [Layout] er stilt inn på [1/side u.
kant] eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Layout] ikke er stilt inn på [1/
side u. kant] eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 3, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark, som et indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Skrive ut stillbilder
3 Pek på [Dette bildet] eller [Flere
[Antall]
Velger det antall bilder du vil skrive ut
side om side på et ark.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
103
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
[Dato]
Velg [Dag og tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 79). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
2 Pek på [OK].
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen mens indikatoren
(PictBridge kobler til) vises på skjermen.
Indikatoren
Skrive ut andre bilder
Velg [Flere bilder], og utfør deretter
prosessen igjen fra trinn 3.
Trinn 5: Fullføre utskriften
Forviss deg om at skjermen har gått tilbake
til trinn 2, og koble kabelen for
flerbruksterminalen fra kameraet.
104
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/
kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester
som er kompatible med DPOF, kan du lage
et
-merke (utskriftsbestilling) på
bildene på forhånd, så du ikke trenger å
velge bildene på nytt når du får dem skrevet
ut.
Merke et valgt bilde
-knapp (avspilling)
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier
bildene til en "Memory Stick Duo", og ta så
"Memory Stick Duo" med deg til
fotoforretningen eller kopisenteret.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (utskriftsbestilling) på de
bildene i "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
merket (utskriftsbestilling) ved hjelp av en
skriver som er kompatibel med DPOFstandarden (Digital Print Order Format) eller en
PictBridge-kompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
(avspilling).
2 Vis det bildet du vil skrive ut.
3 Pek på [MENU] for å vise menyen.
4 Pek på [DPOF] og deretter på
(Dette bildet).
(utskriftsbestillingsmerket) er lagt
til bildet.
Fjerne merket
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra din type "Memory Stick Duo",
kan du kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til
et annet medium, som f.eks. en CD-R og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Når du vil påføre datoene på bildene, må du be
om dette i fotoforretningen eller kopisenteret.
1 Trykk på
Gjenta trinn 3 og 4.
105
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
1 Pek på [MENU] mens du viser
bilder i enkeltbildemodus eller i
indeksmodus.
2 Pek på [DPOF] og deretter på
(Flere bilder).
Fjerne merket
Pek på de bildene du ønsker å fjerne
merkene fra.
Merke alle bildene i mappen
1 Pek på [MENU] mens du viser bilder i
indeksmodus.
2 Pek på [DPOF] t
(Velg alt i denne
mappen).
-merke legges til på alle bildene i den
valgte mappen.
• Utskriftsbestillingmerket kan ikke legges til hvis
det er mer enn 100 filer i en mappe.
3 Pek på et bilde å merke.
-merket legges til på det valgte bildet.
Enkeltbilde
Indeksvisning
4 Pek på [t].
5 Pek på [OK].
-merket vises på skjermen.
• Ved å peke på
på indeksskjermen går du
tilbake til enkeltbildemodus.
Oppheve valget
For å avbryte må du peke på [Avslutt] i
trinn 5.
106
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
1 Kontroller punktene på side 108 til 116.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 117.
2 Ta ut batteripakken, sett den inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 71).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Når du sender inn kameraet ditt til reparasjon, betyr dette samtidig at du samtykker i at
internminnet og musikkfilene i kameraet kan kontrolleres.
Klikk på et av de nedenstående elementene for å gå til den siden som forklarer symptomet og
årsaken, eller riktig avhjelpende tiltak.
108
Internminne
114
Ta stillbilder/ta opp film
108
Skrive ut
114
Vise bilder
111
PictBridge-kompatibel skriver 115
Slette bilder
112
Pekeskjerm
116
Datamaskiner
112
Annet
116
"Memory Stick Duo"
113
Feilsøking
Batteripakke og strøm
107
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Batteriet kan ikke settes inn.
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å trykke på og holde åpen batteriutløserspaken.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter at du har installert batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet kan startes.
• Sett inn batteriet på riktig måte.
• Batteripakken er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteripakken er oppbrukt (side 124). Skift den ut med en ny.
• Bruk et anbefalt batteri.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteripakken går tom. Slå på kameraet igjen.
• Batteripakken er oppbrukt (side 124). Skift den ut med en ny.
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den viste gjenværende strømmen er forskjellig fra den faktiske. Lad ut batteripakken
fullstendig, og lad den helt opp igjen for å rette på displayet.
• Batteripakken er utladet. Sett inn et ladet batteri.
• Batteripakken er oppbrukt (side 124). Skift den ut med en ny.
Batteriet kan ikke lades mens det står i kameraet.
• Bruk batteriladeren til å lade batteriet.
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Hvis det er fullt, må du
gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 37).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du bruke en annen opptaksmodus enn
.
• Still inn opptaksmodus på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
108
Feilsøking
Dette motivet er ikke synlig på skjermen.
• Kameraet ditt er stilt inn på avspillingsmodus. Trykk på
for å endre til opptaksmodus
(side 35).
Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke.
• Bildestabiliseringsfunksjonen virker ikke hvis
vises på skjermen.
• Bildestabiliseringsfunksjonen vil kanskje ikke fungere som den skal når du tar opp nattscener.
• Ta bildet etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned. Du må ikke plutselig trykke den
helt ned.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 19). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk Opptaksmodus
(Makro på). Husk å holde linsen lenger unna
motivet enn den korteste opptaksavstanden, ca. 8 cm (W)/80 cm (T) (DSC-T200), 8 cm (W)/
25 cm (T) (DSC-T70/T75), når du tar bilder (side 30). Eller still inn på
(Nærfokus
aktivert) og knips ca. 1 til 20 cm fra W-siden (side 30).
•
(Halvlys) eller
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) velges i Scenevalg når du tar
stillbilder.
• Forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 31).
• Se "Bruke [Punkt-AF]" på side 32.
Zoomen virker ikke.
• Den optiske zoomen kan ikke brukes i
(Nærfokus aktivert)-modus.
• Du kan ikke bruke Smart zoom når:
– bildestørrelsen er stilt inn på [8M], [3:2].
• Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktivert, kan du ikke bruke Digital Zoom.
Blitsen virker ikke.
Feilsøking
• Blitsen er stilt inn på
(Blits av) (side 29).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er stilt inn på [Serie] eller Eksponeringsgruppe (side 47).
–
(Høy følsomhet) eller (Halvlys) eller
(Fyrverkeri) velges i Scenevalg (side 45).
– Du fotograferer i
(Nærfokus aktivert) modus.
– Du tar opp film.
• Still inn blitsen på (Blits på) når
(Landskap),
(Strand) eller
(Snø) er valgt i
Scenevalg (side 29).
109
Feilsøking
Uklare, runde, hvite flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Partikler (støv, pollen osv.) i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil
(side 14).
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
•
(Halvlys) eller
(Landskap) eller
(Fyrverkeri) velges i Scenevalg (side 45).
• Opptak med
(Nærfokus aktivert) er deaktivert når
(Smilutløser) er valgt i Scenevalg.
• Nærbildeopptak (makroopptak) er deaktivert når
(Nærfokus aktivert) er valgt.
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og klokkeslett vises ikke under opptak. De vises bare ved avspilling.
Kan ikke angi dato på bildene.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene (side 114). Ved å bruke
"Picture Motion Browser" kan du skrive ut eller lagre bildene med datoen.
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 34).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken til bakgrunnslyset (side 23).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 33) eller juster
eksponeringen (side 34).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 34).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Still inn [Fargemodus] på [Normal] (side 50).
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen" og hvite, svarte, røde og lilla streker (eller streker med andre farger)
vises på bildet. Dette er ikke feil.
110
Feilsøking
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Still inn [Rødøyered.] på [Auto] eller [På] (side 52).
• Fotografer motivet med blits på en avstand som er kortere enn blitsens rekkevidde.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet med [Rødøyekorreksjon] (side 59).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Slett unødvendige bilder
(side 37).
• Det er lite strøm på batteriet. Installer en oppladet batteripakke.
Vise bilder
Kameraet ditt kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspillings)-knappen (side 35).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din (side 96).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 92).
Dato og klokkeslett vises ikke.
• [Skjermoppsett] er stilt inn på [Enkelt] eller [Kun bilde]. Pek på [DISP] for å stille inn
[Skjermoppsett] på [Normal] (side 23).
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
Feilsøking
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
Ikonene vises ikke lenger.
• Når du peker på (berører) øvre høyre hjørne av skjermen, vil ikonene forsvinne et lite
øyeblikk. Når fingeren fjernes fra skjermen, vises ikonene igjen.
• [Skjermoppsett] er satt til [Kun bilde]. Still inn på [Normal] eller [Enkelt].
111
Feilsøking
Musikken til lysbildevisningen (bakgrunnsmusikken) spiller ikke.
• Bruk "Music Transfer" til å importere musikk til kameraet (side 97).
Bildet vises ikke på TV-en.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 74).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 81).
• Hvis USB-kontakten til flerbruksteminalen er koblet til en annen enhet, må du koble den fra
(side 92).
• Du prøver å spille av film med utgangsformat HD(1080i). Innspilte filmer kan ikke vises med
høyoppløsningsbildekvalitet. Still inn [COMPONENT] på [SD] (side 73).
Slette bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 61).
Datamaskiner
Det er ukjent om datamaskinens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 86 for Windows, og side 98 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick-leseren/-skriveren støtter "Memory Stick PRO
Duo". De som bruker datamaskiner og Memory Stick-lesere/-skrivere som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen
(side 90 og 98). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
• Slå på kameraet.
• Når det er lite strøm på batteriet, må du sette inn det ladede batteriet eller bruke
vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 90).
• Still inn [USB-tilk.] på [Mass Storage] (side 73).
• Bruk kabelen for flerbruksterminalen (inkludert) (side 90).
• Koble kabelen for flerbruksterminalen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt
til igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 90).
112
Feilsøking
Kan ikke kopiere bilder.
• Koble sammen kameraet og datamaskinen din på riktig måte via USB (side 90).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 91 og 98).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med en "Memory Stick
Duo" som er formatert av kameraet (side 68).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 90).
Kan ikke spille av bilder på datamaskinen.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", må du slå opp i "Picture Motion Browser Guide"
(side 89).
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Du vet ikke hvordan du skal bruke "Picture Motion Browser".
• Slå opp i "Picture Motion Browser Guide" (side 89).
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
harddisken på datamaskinen, og spill så av filmen derfra (side 90).
Kan ikke skrive ut et bilde.
• Slå opp i skriverens bruksanvisning.
Bilder som er kopiert en gang til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 92).
• Følg de riktige prosedyrene (side 96).
"Memory Stick Duo"
• Sett den inn i riktig retning.
Feilsøking
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
113
Feilsøking
Internminne
Kan ikke spille av eller ta opp bilder med internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kopier til en "Memory Stick Duo" med tilstrekkelig kapasitet.
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skrive ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Avhengig av skriveren din kan venstre, høyre, øvre og/eller nedre kant av bildet bli trimmet.
Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9], kan
sidekanten bli beskåret.
• Når du skriver ut bilder med din egen skriver, må du oppheve innstillingene for trimming eller
utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren har
disse funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan
skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.
Kan ikke skrive ut bilder med dato.
• Ved hjelp av "Picture Motion Browser" kan du skrive ut bilder med dato.
• Dette kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Fordi bilder som er tatt
med kameraet inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du imidlertid skrive ut bilder
med datoen påført, forutsatt at skriveren eller programvaren er i stand til å gjenkjenne Exifinformasjon. Når det gjelder kompatibilitet med Exif-informasjon, må du rådføre deg med
produsenten av skriveren eller programvaren.
• Når du skriver ut bilder i en fotoforretning, kan bildene skrives ut med datoen påført, hvis du
ber om det.
114
Feilsøking
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilk.] på [PictBridge] (side 73).
• Koble fra og til igjen kabelen for flerbruksterminalen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre, med kabelen for
flerbruksterminalen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og til
igjen kabelen for flerbruksterminalen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du
koble fra kabelen for flerbruksterminalen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminalen igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminalen før ikonet
(PictBridge
kobler til) forsvinner.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
• Bilder som ikke har opptaksdata kan ikke skrives ut med datoen. Still [Dato] på [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 103).
Feilsøking
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
115
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminalen og koble den til igjen når du skifter papirformat
etter at skriveren er blitt koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 103) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Pekeskjerm
Kan ikke betjene knappene på pekeskjermen riktig eller fullstendig.
• Utfør [Kalibrering] (side 72).
• [Hus] er satt til [På] (side 72).
Når jeg bruker pekepennen, skjer det ting på uventede steder.
• Utfør [Kalibrering] (side 72).
Annet
Filnummeret kan ikke tilbakestilles.
• Selv om du skifter opptaksmedium, kan ikke filnummeret tilbakestilles i kameraet. For å
tilbakestille må du utføre [Format] (side 68 og 70) med kameraet, og deretter initialisere
innstillingene om igjen (side 71). Alle data vil imidlertid bli slettet, og alle innstillinger,
inklusive dato og tid, vil bli opphevet.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 79).
Du ønsker å endre datoen eller tiden.
• Still inn dato og klokkeslett igjen (side 79).
116
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, viser kameraet ditt et
egendiagnose-display. De to siste sifrene
(markert med ss) vil variere med
kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet selv
om du har prøvd nedenstående
løsningsforslag noen ganger, må kameraet
ditt kanskje repareres. Ta kontakt med
Sony-forhandleren din eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:ss
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet ditt. Slå strømmen av og på
igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data til "Memory Stick Duo".
Forsøk å slå kameraet av og på igjen,
eller å ta ut og sette inn igjen "Memory
Stick Duo" flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 68, 70).
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes med
dette kameraet, eller dataene er ødelagt.
Sett inn en ny "Memory Stick Duo".
Meldinger
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteriet omgående. Avhengig av
bruksbetingelsene eller
batteripakketypen kan indikatoren
blinke selv om det fortsatt er strøm nok
på batteriet til 5 til 10 minutters drift.
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det batteriet som er satt inn er ikke en
NP-BD1/NP-FD1-batteripakke.
Systemfeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og deretter på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 122).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
E:62:ss
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
Feilsøking
E:61:ss
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 122).
kameraet. Initialiser kameraet (side 71)
og slå så på strømmen igjen.
117
Varselindikatorer og meldinger
Ingen tilgang Memory Stick
Tilgang avvist
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
kontrollert tilgang.
Memory Stick- formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet igjen (side 68 og 70).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak.
Kan ikke opprette flere mapper
• En mappe med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt
opp av et kamera av en annen modell
enn ditt, kan det ikke garanteres at du
vil kunne spille av filen med kameraet
ditt.
Skrivebeskyttet mappe
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 37).
Leseminne
• Kameraet ditt kan ikke ta opp eller slette
• Du har valgt en mappe som ikke kan
stilles inn som opptaksmappe på
kameraet ditt. Velg en annen mappe
(side 69).
Beskytt fil
• Opphev beskyttelsen (side 61).
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
Ingen bilder
• Ingen avspillbare bilder er lagret i det
interne minnet.
• Ingen avspillbare bilder er spilt inn i
denne mappen.
• Den valgte mappen inneholder ingen
filer som kan spilles av i lysbildevisning
med musikk.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet
ditt.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
• Du har valgt en funksjon som ikke er
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (side 68 og
69).
118
tilgjengelig for filmer.
• Du har berørt skjermen mens du brukte
digital zoomemodus eller
nærfokusmodus. Når du bruker disse
modiene, kan du ikke fokusere ved å
peke på skjermen.
• Du prøver å forandre størrelsen av
VGA-formatbildet til
(HDTV) med
funksjonen Flere alternativer for
størrelsesendring.
Varselindikatorer og meldinger
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på
bildestabiliseringsfunksjonen eller
monter kameraet på et stativ for at det
skal stå støtt.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer med størrelsen 640 (fin) kan tas
opp kun ved hjelp av en "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller still inn en annen
bildestørrelse enn [640 (fin)].
Makro er ugyldig
• Makro er ikke tilgjengelig med disse
innstillingene (side 30 og 45).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Blits er ikke tilgjengelig med disse
innstillingene (side 29 og 45).
Zoom deaktivert
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut
er i orden.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminalen.
Behandler…
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
• [Digital zoom] er stilt inn på [Av] når
du fotograferer med [Nærfokus
aktivert]. Eller du prøver å bruke
[Smart] i [Digital zoom] når
bildestørrelsen er stilt inn på [8M] eller
[3:2] (side 76).
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Fjern
dette hakemerket.
• Når du kopierer et bilde som er tatt opp i
internminnet til "Memory Stick Duo",
må du bruke et fulladet batteri.
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last
deretter ned en ny musikkfil.
Feil ved musikkformatering
• Utfør [Formater musikk].
Ugyldig operasjon
HD (1080i) utmating pågår…
• Du prøver å spille av film.
• Du prøver å bruke [Retusjere]-
Feilsøking
Ikke nok batteri
Musikkfeil
funksjonen.
TV-utmating pågår…
• Kameraet spiller av bilder i
lysbildevisningsmodus.
119
Varselindikatorer og meldinger
Ingen røde øyne registrert
• Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde
øyne, avhengig av bildets egenskaper.
120
Annet
Bruke kameraet i utlandet — strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og strømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert) i alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Annet
121
Om "Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" er et kompakt,
bærbart, IC-basert opptaksmedium. De
ulike typene "Memory Stick Duo" som kan
brukes med dette kameraet er listet opp i
tabellen nedenfor. Det kan imidlertid ikke
gis noen garanti for at alle "Memory Stick
Duo"-funksjoner vil virke som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a*2
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1*2
Memory Stick PRO Duo
a*1*4
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1 "Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2 Høyhastighetsdataoverføring med
parallellgrensesnitt støttes ikke.
*3 Dette kameraet støtter ikke 8 bits parallell
dataoverføring. Det utfører den samme 4 bits,
parallelle dataoverføringen som Memory Stick
PRO Duo.
*4 Filmer med størrelsen [640 (fin)] kan tas opp.
• Dette produktet er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er en forkortelse for
"Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
122
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av
viktige data.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
• Ikke sett inn noe annet enn en "Memory Stick
Duo" i "Memory Stick Duo"-sporet. Hvis du
gjør det, vil det forårsake feil.
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Om "Memory Stick Duo"
Om å bruke Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på å sette inn "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei, og så
sette den helt inn. Hvis den settes inn gal vei,
kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Om å bruke "Memory Stick PRO Duo"
(ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo" med
en kapasitet på opptil 8 GB fungerer godt med
dette kameraet.
Om å bruke "Memory Stick Micro" (ikke
inkludert)
• Når du vil bruke en "Memory Stick Micro" med
dette kameraet, må du passe på å sette inn
"Memory Stick Micro" i en "M2"-adapter av
Duo-størrelse. Hvis du setter inn en "Memory
Stick Micro" i kameraet uten en "M2"-adapter
av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta
den ut igjen av kameraet.
• Oppbevar "Memory Stick Micro" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
Annet
123
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Om batteriets levetid
Vi anbefaler at batteripakken lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10°C og
30°C. Utenfor dette temperaturintervallet vil det
kanskje ikke være mulig å lade opp batteripakken
skikkelig.
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
som du bruker den, og ettersom tiden går. Hvis
batteriets driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene
og med miljøet der batteripakken brukes.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Dermed er den tiden batteriet kan
brukes kortere hvis det er kaldt. Vi anbefaler
følgende metode for at batteripakken skal kunne
brukes så lenge som mulig:
– Putt batteripakken i en lomme nær kroppen
for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet ditt rett før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil
batteripakken raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatteripakker for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de
faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteripakken.
Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder,
som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Oppbevare batteripakken
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
må den lades helt opp og deretter utlades helt
ved hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted. Gjenta
lading og utlading én gang i året for å
vedlikeholde batteripakkens funksjoner.
• For å bruke opp batteriet må du la kameraet
være i lysbildeavspillingsmodus (side 54) til
strømmen er brukt opp.
• For å unngå flekker på terminalen, kortslutning
osv. må du passe på å bruke det medfølgende
batterietuiet når du transporterer eller
oppbevarer batteripakken.
124
Kompatibelt batteri
• NP-BD1 (inkludert) kan kun brukes i Dtypekompatible Cyber-shot-modeller. Det kan
ikke brukes i Cyber-shot-modeller som er
kompatible med T-typen og andre batterityper.
• Hvis NP-FD1-batteriet (ikke inkludert) brukes,
vises minuttdisplayet (
60 min) også etter
batterinivåindikatoren.
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Kun batterier av D-type, T-type, R-type og Etype (og ingen andre) kan lades i batteriladeren
(inkludert). Andre batterier enn de spesifiserte
kan begynne å lekke, bli overoppvarmet eller
eksplodere hvis du forsøker å lade dem, noe som
medfører risiko for skader i form av strømstøt
og forbrenninger.
• Batteriene som er kompatible med dette
kameraet er D-typebatterier. Det medfølgende
batteriet er NP-BD1 (D-type).
• Ta den ladede batteripakken ut av
batteriladeren. Hvis du lar det ladde batteriet stå
i laderen, kan batteriets levetid reduseres.
• Hvis CHARGE-lampen blinker, må du ta ut det
batteriet som lades, og sette det inn igjen på
riktig måte. Hvis CHARGE-lampen blinker
igjen, kan det hende batteriet ikke virker som
det skal, eller at det er satt inn et batteri av en
annen type enn den spesifiserte typen.
Kontroller at batteriet er av den spesifiserte
typen.
Hvis det batteriet som er satt inn, er av den
spesifiserte typen, må du ta ut batteriet og sette
inn et batteri av en annen type eller et nytt
batteri for å kontrollere om batteriladeren
fungerer som den skal. Hvis batteriladeren
fungerer som den skal, er det sannsynligvis en
feil ved batteriet.
Annet
125
Om Cyber-shot Station
Om Cyber-shot Station
Følgende typer Cyber-shot Station (ikke inkludert) er kompatible med kameraet.
– CSS-HD1 (med fjernkontroll)
– CSS-PC1
– CSS-HD2 (med fjernkontroll) (kun DSC-T70/T75)
Ved bruk av Cyber-shot Station (ikke inkludert) kan du lade batteriet raskere enn med den medfølgende
batteriladeren og enkelt koble til en TV eller datamaskin.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med Cyber-shot Station.
Plassere kameraet på CSS-HD1/CSS-PC1
Før du monterer kameraet i CSS-HD1 eller CSS-PC1, må den adapterplaten som fulgte med kameraet,
monteres.
1 Still inn MODEL SELECT-bryteren til A.
2 Plasser adapterplaten på Cyber-shot Station.
3 Sette kameraet i Cyber-shot Station.
Sette kameraet i CSS-HD2
Før du fester kameraet og CSS-HD2 (kun DSC-T70/T75), må den stasjonsplaten som fulgte med CSS-HD2,
festes. Hvis du vil vite mer om hvordan du skal sette på stasjonsplaten, må du slå opp i bruksanvisningen
som fulgte med CSS-HD2.
126
Om Cyber-shot Station
Bruke Cyber-shot Station med fjernkontrollen
Når fjernkontrollen som fulgte med CSS-HD1 eller CSS-HD2 (kun DSC-T70/T75), brukes med kameraet,
er følgende operasjoner tilgjengelige.
• Nærmere informasjon om knapper som ikke er beskrevet her, finner du i bruksanvisningen som fulgte
med Cyber-shot Station.
*
*
2
1
2
1
4
*
3
*
3
4
1 MENU-knapp: Viser innstillingsskjermbildet for lysbildevisning (side 54).
• Innstillingsskjermbildet for lysbildevisningen ser annerledes ut når du bruker fjernkontrollen, men
innstillingselementene er de samme.
2 v-merke: Endrer skjermvisningen.
3 b/B-knapp: Viser forrige/neste bilde.
4 V-knapp: Spiller av bildet med vid zoomevisning (side 60).
* Denne knappen har ingen funksjon.
Annet
127
Indeks
Indeks
Tallstørrelser
C
Flermønstermåling ............... 33
16:9.......................................74
COMPONENT..................... 73
Fluorescerende lys 1, 2, 3..... 49
4:3.........................................74
Fokus .......................... 8, 27, 31
D
Forhåndsinnstilt fokus .......... 32
A
Dagslys................................. 49
Format ............................68, 70
Adapterplate .......................126
Datamaskin .......................... 85
Formater musikk ..................97
Administrer minne..........40, 68
Anbefalt miljø......... 86, 98
Fort forover/bakover ............ 35
AF med fleksibelt punkt .......31
Kopiere bilder......... 90, 98
Funksj.veiv. .......................... 71
AF-avstandssøkerramme ......31
Macintosh ..................... 98
Fyrverkerimodus ..................44
AF-lys...................................75
Programvare ................. 87
AF-modus.............................76
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ditt ......... 96
Ansiktsregistrering ...............52
Autofokus ...............................8
Autojusteringsmodus............26
Auto-orient. ..........................78
Autovisning ..........................78
Avspillingszoom...................36
B
Batterilader .........................125
Batteripakke........................124
Beskytt..................................61
Bildeindeks...........................54
Bildekvalitet .........................12
Bildestørrelse..................12, 28
Blender .................................10
Blits ......................................29
Blits (fotografering)..............14
Blits (Hvitbalanse)................49
Blits av..................................29
Blits på..................................29
Blitsmodus............................29
Blitsnivå................................51
Bruke kameraet i
utlandet ........................121
Bruntone ...............................51
Halvlysmodus....................... 44
Halvlysportrettmodus ...........44
Windows....................... 85
HD(1080i) ............................ 73
Dato.............................. 79, 104
Histogram .............................24
Delvis farge.......................... 57
HOME ................39, 43, 54, 67
Digital zoom ........................ 76
HOME-elementer ................. 40
DirectX................................. 87
Hovedinnstillinger 1 .............71
DISP..................................... 23
Hovedinnstillinger 2 .............73
Div. størrelser for endring.... 60
Hus ....................................... 72
DPOF ........................... 63, 105
Hvitbalanse...........................49
E
Hvitglødende ........................ 49
Høyhast.-lukkermodus .........44
Egendiagnose-display ........ 117
Eksponering ......................... 10
I
Eksponeringsgruppe............. 48
Identifisere deler................... 15
Elektronisk omformer ........ 121
Indeksvisning ....................... 36
Endre REC-mappe ............... 69
Indikator ............................... 17
Enkel .................................... 76
Indikator for AE/AF-lås ....... 27
Enkeltbilde ........................... 54
Indikator for AFavstandssøkerramme ..... 31
EV ........................................ 34
Initialiser............................... 71
F
Innst................................ 40, 71
Farge .............................. 11, 66
Installer................................. 87
Fargemodus.......................... 50
Internminne .......................... 25
Feilsøking........................... 107
Internt minneverktøy ............ 70
Fillagringsmål ...................... 92
ISO ........................... 10, 11, 34
Filmmodus ........................... 43
Filnavn ................................. 92
Fiskeøyeobjektiv .................. 58
128
H
Indeks
J
Memory Stick-verktøy ......... 68
P
JPG........................................93
Meny
PAL.......................................74
Elementer ...................... 42
PC .........................................85
Opptak..................... 43, 47
Pekepenn...............................65
Visning.......................... 57
Pekeskjerm ...........................22
Kabel for flerbruksterminal
.........................81, 90, 102
Merke for
utskriftsbestilling ........ 105
PictBridge .....................73, 102
Kalibrering ............................72
Modus for høy følsomhet ..... 44
Picture Motion Browser
.................................89, 94
Klokkeinnstillinger ...............79
MPG ..................................... 93
Piksel ....................................12
Koble til
Multi-AF .............................. 31
Pip.........................................71
Multikontakt
............ 15, 16, 81, 90, 102
Program Auto-modus ...........43
Justere EV.............................34
K
Datamaskin....................90
Skriver .........................102
TV............................81, 83
Kopier ...................................69
Kopiere bilder til
datamaskinen din.....90, 94
Kryssfilter .............................58
Music Transfer ............... 97, 99
Musikk ................................. 56
Musikkverktøy ..................... 97
Myk snapshot-modus ........... 44
Mykt fokus ........................... 57
Målemodus........................... 33
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................92
Naturlig ................................ 50
Normal ................................. 50
Language Setting ..................80
NTSC ................................... 74
Last ned musikk....................97
Ny REC-mappe .................... 68
LCD-skjerm ..........................23
Nærfokus .............................. 30
Livlig ....................................50
Nøyaktig digital zoom.......... 76
Lukkerhastighet ....................10
M
Oppsett ................................. 53
Macintosh-datamaskin ..........98
Opptak ............................ 40, 43
R
REC-modus ..........................47
Retro .....................................59
Rotere ...................................63
Rutenettlinje .........................76
Rødøyekorreksjon.................59
Rødøyered.............................52
S
S/HV .....................................51
Film............................... 27
Stillbilde........................ 26
Male ................................59, 65
Opptaksinnstillinger 1 .......... 75
Mappe ...................................64
Opptaksinnstillinger 2 .......... 78
Bytter .............................69
Opptaksmeny ....................... 47
Oppretter........................68
Optisk zoom ................... 28, 76
Velger ............................64
Overeksponering .................. 10
Overskyet ............................. 49
Scenevalg..............................44
SD .........................................73
Selvutløser ............................28
Senter-AF .............................31
Sentervektet måling ..............33
Serie ......................................47
Skjerm...................................76
Endre displayet..............23
Indeks
Anbefalt miljø................98
Makro....................................30
"Memory Stick Duo" ..........122
Punktmåling..........................33
Sakte synk.............................29
O
Operativsystem............... 86, 98
Mass Storage.........................73
Punkt-AF ..............................31
Retusjere ...............................57
N
Landskapsmodus ..................44
Lysbildevisning ..............54, 61
Programvare .............87, 89, 97
Indikator ........................17
LCD-bakgrunnslys ........23
Skrive ut direkte .................102
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ....................105
129
Indeks
Skrive ut, annet.....................40
W
Slett.................................37, 61
Windows-datamaskin........... 85
Format .....................68, 70
Anbefalt miljø............... 86
Slette bilder...........................37
Smart zoom...........................76
Z
Smilintensitet........................78
Zoom .............................. 28, 36
Smilutløser............................46
Snømodus .............................44
SteadyShot............................53
Strandmodus.........................44
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................19
Suffiks ..................................96
T
Trimme .................................58
Trykke halvveis ned ...............8
Trådkors for punktmåling.....33
TV.........................................81
TV-TYPE .............................74
U
Undereksponering ................10
USB-tilk................................73
Uskarp stråleeffekt ...............59
Uskarpe bilder ........................9
Utskrift..........................63, 101
V
Varselindikatorer og
meldinger.....................117
Velg mappe...........................64
VGA .....................................13
Vid zoomevisning.................60
Video ut ................................74
Vise bilder ......................35, 40
Visningsmeny.......................57
Volum...................................35
Voluminnstillinger................64
130
Indeks
Lisensmerknader
"C Library"-, "Expat"- og "zlib"programvare er inkludert i kameraet. Vi
tilbyr denne programvaren basert på
lisensavtaler med opphavsrettseierne.
Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene,
er vi forpliktet å informere deg om
følgende: Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på
engelsk) for "C Library"-, "Expat"- og
"zlib"-programvare.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvare som er kvalifisert for følgende
GNU General Public License (heretter kalt
"GPL") eller GNU Lesser General Public
License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert
i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha
tilgang til, endre og videredistribuere
kildekode for disse programmene under
vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk
følgende URL for å laste den ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROM-en. Du finner lisenser (på
engelsk) for "GPL"- og "LGPL"programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise
PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet
fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
Indeks
131
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Download PDF

advertising