Sony | DSC-T700 | Sony DSC-T700 Bruksanvisning

4-000-952-32(1)
Digitalt stillkamera
Digitalt stillbilledkamera
DSC-T700
Bruksanvisning
···································································································
NO
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne
instruksjonsboken og oppbevare den for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
···········································································
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning grundigt og gemme
den til senere reference.
© 2008 Sony Corporation
DK
Norsk
ADVARSEL!
[ Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
den Europeiske Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Forsiktig
Bytt batteri kun med et batteri av den angitte
typen. Bruk av andre batterityper kan medføre
brann eller helseskader.
Ikke utsett batteriene for urimelig stor varme som
solskinn, brann eller lignende.
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
[ NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne
enheten.
[ Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med
separate resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen
betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig
husholdningsavfall.
Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig
vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers
helse fra potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil
bidra til å bevare naturlige ressurser.
Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt
skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for
elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner batteriet
på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt
avfallsmetode av dette produktet og av andre
batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
[ Merknad for kunder i land som
benytter EU direktiver
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserte representanten
for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller
garantisaker vennligs henvis til adressen som er
oppgitt i de separate service eller
garantidokumentene.
NO
3
Innhold
Om bruk av kameraet ............................................................................... 6
Komme i gang
...................................................................... 7
Kontrollere medfølgende tilbehør .............................................................. 7
Identifisere deler ........................................................................................ 8
Lade batteriet............................................................................................. 9
Sette inn batteriet..................................................................................... 11
Stille klokken ............................................................................................ 13
Ta/vise bilder
....................................................................... 14
Ta bilder................................................................................................... 14
Vise bilder ................................................................................................ 15
Lagre bilder ............................................................................................. 16
Bruke opptaksfunksjoner
........................................................ 17
Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk (Smilutløser)............................. 17
Registrere opptaksforhold automatisk (Scenegjenkjenning)................... 18
Ta nærbilder (Makro/nærfokus) ............................................................... 19
Bruke selvutløseren ................................................................................. 19
Velge en blitsmodus ................................................................................ 20
Fokusere på et konkret punkt i bildet ...................................................... 21
Fokusere på ansiktet til motivet (Ansiktsregistrering) .............................. 21
Velge bildestørrelse som passer til bruken ............................................. 22
Bruk en opptaksmodus som passer til scenen (Scenevalg) ................... 24
Ta opp film ............................................................................................... 25
Vise færrest mulig indikatorer (Enkelt opptak)......................................... 26
Bruke visningsfunksjonene
................................................... 27
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom) ................................................ 27
Vise bilder i fullskjermmodus (Vid zoom)................................................. 27
Rotere et bilde som står vertikalt (Midlertidig rotert visning) ................... 28
Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning) .......................................... 28
Vise bilder med skjermbildet Utklippsbok ............................................... 29
Søke etter et bilde (Bildeindeks).............................................................. 30
Velge skjermformat (Visningsmodus) ...................................................... 30
4
Slette bilder
...................................................................................... 32
Slette det bildet som vises i øyeblikket ................................................... 32
Slette flere bilder ..................................................................................... 32
Slette alle bilder (Format) ........................................................................ 33
Koble til andre enheter
.............................................................. 34
Vise bilder på en TV-skjerm .................................................................... 34
Skrive ut stillbilder ................................................................................... 35
Bruke kameraet med en datamaskin ...................................................... 36
Endre kamerainnstillinger
....................................................... 41
Endre skjermbildet .................................................................................. 41
Stille inn passordbeskyttelsen for internminnet....................................... 42
Bruke HOME-skjermbildet....................................................................... 43
Bruke MENU-elementene........................................................................ 45
Bruke funksjoner i programopptaksmodus ............................................. 47
Annet
.................................................................................................... 48
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot" ...................................................... 48
Liste over ikoner som vises på skjermen ................................................ 49
Feilsøking ................................................................................................ 51
Forholdsregler ......................................................................................... 53
Spesifikasjoner ........................................................................................ 54
5
x Om bruk av kameraet
Internminne og "Memory Stick
Duo"-backup
Om LCD-skjermen
Ikke slå av kameraet eller ta ut batteriet eller
"Memory Stick Duo" mens tilgangslampen
lyser. Da kan nemlig data i internminnet eller
"Memory Stick Duo" bli ødelagt. Pass på å ta
en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.
ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99% av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte
og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller
grønn farge) vises på LCD-skjermen. Disse
punktene er en normal følge av
produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket.
• Hvis det kommer vanndråper eller andre
væsker på LCD-skjermen og gjør den våt,
må du omgående tørke av den med en myk
klut. Hvis væske blir liggende på overflaten
av LCD-skjermen, kan det redusere
kvaliteten og forårsake feil.
Om administrasjonsfiler
Når du setter inn en "Memory Stick Duo" uten
en administrasjonfil i kameraet og slår det på,
vil en del av "Memory Stick Duo"-kapasiteten
brukes til automatisk å opprette en
administrasjonsfil. Det kan vare en liten stund
før du kan utføre den neste
arbeidsoperasjonen.
Om opptak/avspilling
• Før du begynner å gjøre opptak, bør du gjøre
•
•
•
•
•
•
•
•
6
et prøveopptak for å forvisse deg om at
kameraet virker som det skal.
Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig
eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 53)
før du begynner å bruke dette kameraet.
Unngå at kameraet kommer i kontakt med
vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet,
kan det slutte å virke som det skal. I enkelte
tilfeller vil kameraet ikke kunne repareres.
Ikke rett kameraet mot solen eller andre
sterke lyskilder. Det kan få kameraet til å
slutte å virke som det skal.
Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. I så
fall vil kameraet kanskje ikke ta opp eller
spille av bilder på riktig måte.
Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet,
må denne fjernes før du bruker kameraet
(side 53).
Ikke rist eller slå på kameraet. Dette kan
medføre funksjonsfeil, og du vil kanskje ikke
kunne ta bilder. I tillegg kan opptaksmediene
bli ubrukelige, eller bildedata kan bli
ødelagt.
Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som
vil gi dårligere blitsstyrke.
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet samsvarer med den
universelle standarden DCF (Design rule for
Camera File system), som ble etablert av
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne
spille av bilder som er tatt opp eller redigert
med annet utstyr, eller at annet utstyr vil
kunne spille av bilder som er tatt med
kameraet.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan
stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Ingen erstatning for ødelagt
innhold eller opptaksfeil
Sony kan ikke gi erstatning for opptaksfeil, tap
av eller skade på innspilt innhold som følge av
funksjonsfeil i kameraet eller opptaksmediene
e.l.
Komme i gang
Kontrollere medfølgende tilbehør
• Batterilader BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-programvare
– "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
– "Videregående veiledning for Cybershot"
• Bruksanvisning (denne instruksjonsboken)
(1)
• Nettledning (1) (ikke inkludert i USA og
Canada)
x Bruke håndleddsremmen
Krok
• Oppladbart batteri NP-BD1 (1)/batterietui
(1)
Komme i gang
Fest remmen og stikk hånden din gjennom
løkken for å hindre at kameraet faller ned og
blir ødelagt.
x Bruke pekepennen
• Pekepenn (1)
Pekepennen brukes til å velge knapper og
funksjoner på pekeskjermen. Den festes til
håndleddsremmen.
• USB-, A/V-kabel for flerbruksterminal (1)
Merk
• Ikke bær kameraet etter pekepennen.
Kameraet kan falle av.
• Håndleddsrem (1)
• Stasjonplate G (1)
Stasjonsplaten brukes til montering av
kameraet i Cyber-shot station (ikke
inkludert).
7
Identifisere deler
A Zoomespak (W/T)
B Lukkerknapp
C Mikrofon
D POWER-knapp
Komme i gang
E POWER-lampe
F Blits
G Selvutløserlampe/Smilutløserlampe/
AF-lys
H Linse
I Linsedeksel
J LCD-skjerm/pekeskjerm
K
(Avspillingsknapp)
L Krok for håndleddsrem
M Høyttaler
N Batterideksel/"Memory Stick Duo"deksel
O Skruehull for stativ
• Bruk et stativ med en skrue som er kortere
Bunn
enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste
kameraet skikkelig, og kameraet kan ta
skade.
P Batteriutkaster
Q Tilgangslampe
R "Memory Stick Duo"-spor
S Spor for innsetting av batteri
T Multikontakt
8
Lade batteriet
batteriet inn i
1 Sett
batteriladeren.
•
Du kan lade batteriet selv om det er
delvis oppladet.
batteriladeren
2 Koble
til stikkontakten.
For kunder i USA og Canada
Støpsel
Hvis du fortsetter å lade batteriet
i ca. én time etter at CHARGElampen er slukket, vil det vare
noe lenger (full ladning).
Komme i gang
Batteriet
CHARGE-lampe
Tent: Lading pågår
Av: Lading fullført (normal
ladetid)
CHARGE-lampe
For kunder i andre land eller regioner enn
USA og Canada
Nettledning
CHARGE-lampe
ladesyklusen er avsluttet, må du koble
3 Når
batteriladeren fra stikkontakten.
9
x Ladetid
Tid til fullading
Normal ladetid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
Merknader
• Tabellen over viser den tiden som trengs for å lade et helt utladet batteri ved en temperatur på
25°C. Ladeprosessen kan ta lenger tid, avhengig av bruksforhold og andre omstendigheter.
• Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
• Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge
Komme i gang
den er tilkoblet stikkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må
du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkontakten.
• Når ladesyklusen er avsluttet, må du koble nettledningen fra stikkontakten og fjerne batteriet fra
batteriladeren.
• Konstruert for bruk med kompatible Sony-batterier.
x Batteritiden og antall bilder du kan ta opp/vise
Batteritid (min.)
Antall bilder
Ta stillbilder
Ca. 100
Ca. 200
Vise stillbilder
Ca. 210
Ca. 4200
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Merk
• Batteritiden og antallet stillbilder kan variere med kamerainnstillingene.
zBruke kameraet i utlandet
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og AC adapter AC-LS5K (ikke inkludert) i
alle land eller regioner hvor nettspenningen er mellom 100 V og 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Ikke bruk en elektronisk transformator. Dette kan forårsake feil.
10
Sette inn batteriet
1 Åpne dekselet.
Komme i gang
2 Sett inn batteriet.
Plasser v-merket på batteriet overett med
batteriutkasteren, og sett deretter inn
batteriet mens du trykker spaken i pilens
retning.
3 Lukk dekselet.
x Kontrollere den
gjenværende
batteriladningen
• Batterikapasiteten reduseres med tiden og
med gjentatt bruk. Når driftstiden per
oppladning synker markant, må batteriet
skiftes ut. Kjøp et nytt batteri.
Det vises en batterinivåindikator øverst
til venstre på skjermen.
x Ta ut batteriet
Batteriutkaster
Høy
Lav
Tilgangslampe
Merknader
Skyv batteriutkasteren til
side. Pass på at du ikke
mister batteriet.
• Det tar omtrent ett minutt før riktig
batterinivå vises.
• Under visse forhold kan det hende
batterinivåindikatoren ikke er riktig.
• Hvis NP-FD1-batteriet (ikke inkludert)
brukes, vises minuttdisplayet også etter
batterinivåindikatoren.
Merk
• Batteriet/"Memory Stick Duo" (ikke
inkludert) må aldri tas ut mens tilgangslampen
lyser. Dette kan skade dataene.
11
x Opptak til internminne
"Memory Stick"
Kameraet har ca. 4 GB internminne, så
du kan ta opp og spille av mange bilder
også uten en "Memory Stick Duo" (ikke
inkludert).
Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med
kameraet.
x Opptak til en "Memory Stick
Duo"
Komme i gang
Når en "Memory Stick Duo" er satt inn,
kan du ta opp bilder til "Memory Stick
Duo" og spille av bildene fra "Memory
Stick Duo".
Du kan ikke ta opp eller spille av bilder
med internminnet.
Hold "Memory
Stick Duo" slik at
kontaktene
vender mot
objektivet, og sett
den inn til den glir
på plass med et
klikk.
For å ta ut "Memory Stick Duo" må du
trykke inn "Memory Stick Duo" en gang.
"Memory Stick Duo"
Du kan også bruke en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
med kameraet.
Nærmere informasjon om antallet bilder som
kan tas og hvor lenge du kan gjøre opptak,
finner du på sidene 23, 26. Andre typer
"Memory Stick" eller minnekort er ikke
kompatible med kameraet.
12
x Kopiere bilder mellom
opptaksmedier
Du kan ikke overføre bilder mellom
internminnet og en "Memory Stick Duo"
som befinner seg i kameraet. Bruk
"PMB" i CD-ROM-en (inkludert) for å
flytte bilder til PC-en og deretter velge
det opptaksmediet du vil skrive bildene
til.
Hvis du vil vite mer, se "PMB Guide"
etter at du har installer "PMB" (side 37).
Stille klokken
1 Senk linsedekselet.
POWER-knapp
Kameraet slår seg på.
• Du kan også slå på kameraet ved å
trykke på POWER-knappen.
• Det kan ta en liten stund før kameraet
er slått helt på og kan brukes.
på det ønskede
2 Pek
visningsformatet, og pek
deretter på
.
Komme i gang
Linsedeksel
på hvert enkelt
3 Pek
element, og pek deretter
på v/V for å stille inn den
numeriske verdien av
elementet.
•
Midnatt vises som 12:00 AM, og
klokken 12 på dagen som 12:00 PM.
4 Pek på [OK].
Merknader
• Kameraet har ingen funksjon for å legge datoen oppå bildene. Ved å bruke "PMB" på CD-ROM
(inkludert) kan du skrive ut eller lagre bilder med datostempel.
• Hvis kameraet går på batteri og du ikke bruker det på ca. tre minutter, vil det slås av automatisk
(auto-AV-funksjon).
x Stille inn dato og klokkeslett igjen
Pek på
t
(Innst.) t [Klokkeinnstillinger] (side 44).
13
Ta/vise bilder
Ta bilder
1 Senk linsedekselet.
Kameraet slår seg på.
Linsedeksel
Ta/vise bilder
kameraet
2 Hold
støtt, som vist.
Zoomespak (W/T)
• Skyv zoomespaken (W/T)
til T-siden for å zoome.
Skyv den til W-siden for å
gå tilbake.
lukkerknappen
3 Trykk
halvveis ned for å
Lukkerknapp
SteadyShotmerke
fokusere.
vises for å indikere at
SteadyShot virker. Når bildet er i
fokus, høres en pipetone, og
indikatoren z tennes. Den
korteste opptaksavstanden er ca.
8 cm (W), 50 cm (T) (fra linsen).
lukkerknappen
4 Trykk
helt ned.
Bildet tas.
14
AE/AFlås
Vise bilder
på -knappen
1 Trykk
(avspilling).
Det siste bildet som er tatt, vises.
• Hvis bilder på "Memory Stick Duo", som
er tatt med andre kameraer, ikke kan
spilles av på dette kameraet, kan du vise
bildene i [Mappevisning] (side 30).
x Velge forrige/neste bilde
Pek på
(Neste)/
skjermen.
(Forrige) på
Ta/vise bilder
(Avspillingsknapp)
x Slette et bilde
Pek på
(Slett), og pek så på [OK].
x Gå tilbake til å ta bilder
Trykk lukkerknappen halvveis ned.
x Slår av kameraet
Lukk linsedekselet.
• Du kan også slå av kameraet ved å trykke på POWER-knappen.
15
Lagre bilder
Kameraet har et internminne på ca. 4 GB, som kan lagre mange bilder. Du kan importere
bilder fra en datamaskin til kameraet og vise dem på kameraet når som helst.
bilder til
1 Eksportere
kameraet ved hjelp av
"PMB".
• Nærmere informasjon om
datamaskintilkoblingen eller "PMB",
se side 36.
Ta/vise bilder
x Vise lagrede bilder
Du kan spille av bilder som er lagret på kameraet ved hjelp av funksjonene
Lysbildevisning og Utklippsbok. Du kan også organisere og lett søke gjennom et stort
antall bilder ved hjelp av den ønskede visningsmodusen.
Lysbildevisning (side 28)
16
Utklippsbok (side 29)
Visningsmodus (side 30)
Bruke opptaksfunksjoner
Gjenkjenne smil og ta bilder automatisk
(Smilutløser)
på
(REC-modus)
1 Pek
t
(Autojustering) t
eller
t
(smilikon).
på at et smil skal
2 Vent
registreres.
Bruke opptaksfunksjoner
Når smilnivået overskrider punktet
b på indikatoren, tar kameraet bilder
automatisk. Når du peker på
(smilikon) igjen, slås smilutløseren
av.
• Hvis du trykker på lukkerknappen
mens smilutløseren er aktivert, tar
Ansiktsregistreringsramme
kameraet bildet i
Smilfølsomhetsindikator
autojusteringsmodus og går
deretter tilbake til
smilutløsermodus.
zTips for å lykkes bedre med smilfangsten
1 Ikke dekk øynene med panneluggen.
2 Prøv å posisjonere ansiktet foran
kameraet og beveg deg minst mulig
opp og ned.
Registreringshyppigheten er høyere
når øynene er smalere enn vanlig.
3 Smil tydelig med åpen munn. Det er
enklere å registrere smilet når tennene
synes.
17
Registrere opptaksforhold automatisk
(Scenegjenkjenning)
Kameraet registrerer automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet.
på
(REC-modus) t
1 Pek(Autojustering)
t
eller
.
på
t
2 Pek
elementet t
(Scenegjenkjenning) t det ønskede
.
(Av): Bruker ikke scenegjenkjenning.
(Auto): Hvis kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale
innstillingene og tar bildet.
(Avansert): Hvis kameraet gjenkjenner scenen, skifter det til de optimale
innstillingene og tar bildet.
Hvis kameraet gjenkjenner (Halvlys),
(Halvlysportrett),
(halvlys med
stativ),
(motlys) eller
(motlysportrett), vil det dessuten ta et bilde til. Hvis
kamera gjenkjenner
(portrett), brukes Lukkede øyne-reduksjon.
Merk
• Scenegjenkjenning fungerer ikke i modusene
(Makro på),
(Nærfokus aktivert) eller Serie.
zHvis kameraet gjenkjenner scenen
Hvis kameraet gjenkjenner scenen,
(Halvlys),
(Halvlysportrett),
(halvlys med
stativ),
(motlys),
(motlysportrett),
(Landskap),
(Makro) eller
(portrett) vises.
Hvis kameraet ikke gjenkjenner scenen, tas bildet
som om scenegjenkjenning er [Av].
Scenegjenkjenning-ikon
Ikon for å stille inn verdi
18
Ta nærbilder (Makro/nærfokus)
Du kan ta ta nydelige nærbilder av små motiver, som insekter eller blomster.
Pek på
(Makro) t
1 ønsket
modus t
.
(Auto): Kameraet justerer
automatisk fokus fra motiver på lang
avstand til motiver på kort avstand.
Vanligvis må du stille inn kameraet på
denne modusen.
(Makro på): Kameraet justerer
fokus slik at nære motiver prioriteres.
Still inn Makro på ved opptak av nære motiver.
(Nærfokus aktivert): Bruk denne modusen til å gjøre opptak på enda kortere
avstand enn makroopptak.
Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm
Pek på
(Selvutl.) t
1 ønsket
modus t
.
Bruke opptaksfunksjoner
Bruke selvutløseren
(Av): Uten bruk av selvutløser.
(Selvutløser 10 sek.): Opptak
begynner etter en forsinkelse på
10 sekunder. Bruk denne innstillingen
hvis du selv vil være med på bildet.
For å avbryte må du peke på
.
(Selvutløser 2 sek.): Opptak begynner etter en forsinkelse på to sekunder.
Dette er for å unngå uskarphet fordi kameraet ikke ble holdt støtt da lukkerknappen
ble trykket.
på lukkerknappen.
2 Trykk
Selvutløserlampen blinker og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
19
Velge en blitsmodus
Pek på
(Blits) t
1 ønsket
modus t
.
(Autoblits): Blinker når lyset
er utilstrekkelig, eller i motlys.
(Blits på): Blitsen kommer alltid
på.
(Sakte synk): Blitsen kommer
alltid på. Lukkerhastigheten er lav på
mørke steder, slik at bakgrunnen som ikke lyses opp av blitsen skal vises klart.
(Blits av): Blitsen virker ikke.
Merknader
• Du kan ikke bruke
(Blits på) eller
(Sakte synk) når scenegjenkjenning er stilt inn på [Auto]
eller [Avansert].
• Selv om blitsen er på, vil den kanskje ikke virke i seriemodus.
20
Fokusere på et konkret punkt i bildet
Bare pek på det punktet i rammen du vil fokusere på, for å endre fokus.
kameraet mot motivet,
1 Rett
og pek på det punktet i
fokusrammen du vil
fokusere på.
Du kan endre fokuspunktet så
mange ganger du vil, før du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
• Hvis du vil at kameraet skal velge et
fokuspunkt automatisk, må du peke
på
.
•
: Ansikt registrert.
: Intet ansikt registrert.
Kameraet registrerer ansiktet til motivet og fokuserer på det. Du kan velge hvilken av
personene i motivet som skal prioriteres når du fokuserer.
på
t
1 Pek
(Ansiktsregistrering) t
ønsket modus t
Bruke opptaksfunksjoner
Fokusere på ansiktet til motivet
(Ansiktsregistrering)
.
(Ved berøring): Registrerer
ansiktet når du peker på et område på
skjermen hvor det er et ansikt.
(Auto): Velger det ansiktet
kameraet automatisk skal fokusere på.
(Barneprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på et barns ansikt.
(Voksenprioritet): Registrerer og fotograferer med prioritet på en voksens
ansikt.
21
Velge bildestørrelse som passer til bruken
Bildestørrelsen avgjør størrelsen av bildefilen som lagres når du tar et bilde.
Jo større bildestørrelsen er, jo flere detaljer vil reproduseres når bildet skrives ut på papir
i stort format. Jo mindre bildestørrelsen er, jo flere bilder kan tas. Velg den
bildestørrelsen som passer med den måten du vil vise bildene dine på.
(Bildestørr.) t
1 ønskettstørrelse
t
.
Bildestørrelse
Retningslinjer for bruk
10M
(3648×2736)
For utskrifter med format på opptil
A3+
5M
(2592×1944)
For utskrifter med format på opptil A4
3M
(2048×1536)
For utskrifter med format på opptil L/
L2
VGA
(640×480)
For e-postvedlegg
3:2 (8M)
(3648×2432)
Bildeforhold 3:2, som for
fotoutskrifter og postkort
16:9 (7M)
(3648×2056)
For visning på en TV med høy
oppløsning.
LCD-skjerm
Bildene vises med bildeforhold 4:3
eller 3:2.
16:9 (2M)
(1920×1080)
Bilder vil fylle hele skjermen.
Merk
• Når du skriver ut bilder som er tatt med bildeforhold 16:9, kan begge kantene bli beskåret.
22
x Antall stillbilder som kan tas opp
Tallene i tabellen nedenfor angir antallet bilder når [REC-modus] er stilt inn på
[Normal].
(Enheter: Bilder)
Kapasitet Internminne
Størrelse
Ca. 4 GB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
988
56
118
242
493
972
1963
3991
5M
1566
89
188
384
781
1541
3111
6324
3M
2512
144
301
617
1253
2472
4991
10140
24120
1385
2898
5925
12030
23730
47910
97390
3:2(8M)
996
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
1048
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
4020
230
483
987
2005
3955
7986
16230
VGA
Merknader
vises i den faktiske bildestørrelsen.
• Når det er lagret mange bilder i internminnet, kan kameraet bli noe tregere i bruk.
Bruke opptaksfunksjoner
• Antallet stillbilder kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
• Når et bilde som er tatt med et annet kamera spilles av på dette kameraet, vil bildet kanskje ikke
23
Bruk en opptaksmodus som passer til
scenen (Scenevalg)
opptaksmodus.
1 Velg
Velge / / / / : Pek på
(REC-modus) t ønsket
modus t
.
Velge / / / / / : Pek
på
(REC-modus) t
(Scenevalg) t ønsket
modus t
.
(Høy følsomhet): Tar
bilder uten blits, selv i svakt
lys.
(Gourmet): Fotograferer
matretter i appetittvekkende
farger.
(Strand): Fotograferer
scener ved sjøen med enda
tydeligere gjengivelse av
blåskjæret i vannet.
(Landskap): Tar bilder
med fokus på et motiv langt
unna.
(Snø): Fotograferer
snøscener enda tydeligere i
hvitt.
(Mykt snapshot): Tar
bilder med en mykere
atmosfære for portretter av
folk, blomsteropptak osv.
(Fyrverkeri):
Fotograferer fyrverkeri i all
sin prakt.
(Halvlysportrett): Tar
skarpe bilder av folk på
mørke steder, uten at den
nattlige atmosfæren går
tapt.
(Under vann): Tar
undervannsbilder i naturlige
farger når det vanntette
huset er montert.
(Halvlys): Fotograferer
nattscener uten at den
nattlige atmosfæren går
tapt.
(Høyhast.-lukker):
Brukes til å fotografere motiv
i bevegelse på godt
opplyste steder.
Merk
• Blitsen virker ikke i alle modi.
24
Ta opp film
på
(REC-modus) t
1 Pek(Filmmodus)
t
.
2 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket.
3 Trykk lukkerknappen helt ned igjen for å stoppe opptaket.
Trykk på knappen
velge en film å vise.
Knapp
(avspilling) og pek på knappene
(Neste) /
(Forrige) for å
Handling
Volumkontroll
B
Avspilling
x
Stopp
M/m
Fort forover/fort bakover
Bruke opptaksfunksjoner
x Vise film
x Bildestørrelse
Jo større bilde, jo bedre er bildekvaliteten. Jo høyere antall bilder i sekundet, jo jevnere
blir de avspilte scenene.
Filmbildestørrelse
Bilder/sekund
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
For visning på en TV (høy bildekvalitet)
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
For visning på en TV (standard bildekvalitet)
320 (320×240)
Ca. 8
For e-postvedlegg
25
x Maksimum opptakstid
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale opptakstidene. Dette er den totale
tiden for alle filmfiler. Kontinuerlig opptak er mulig i ca. 10 minutter.
(Enheter: time : minutt : sekund)
Kapasitet Internminne
Ca. 4 GB
"Memory Stick Duo" formatert med dette kameraet
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
640 (fin)
0:50:10
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
3:22:50
640 (std.)
3:00:50
0:10:20
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
12:03:30
0:41:30
1:25:20
2:57:40
6:01:00 11:52:00 23:57:30 48:41:50
Størrelse
320
256 MB 512 MB
Merknader
• Opptakstiden kan variere med opptaksforholdene og opptaksmediene.
• Når du bruker en "Memory Stick Duo", kan film med størrelsen innstilt på [640 (fin)] kun lagres på
en "Memory Stick PRO Duo".
• Dette kameraet støtter ikke HD-opptak eller avspilling av film.
• Når det er lagret mange bilder i internminnet, kan kameraet bli noe tregere i bruk.
Vise færrest mulig indikatorer (Enkelt
opptak)
Denne modusen reduserer antallet innstillinger til et minimum, og gjør indikatorene
enklere å se.
(REC-modus) t
1 Pek på
(Enkelt opptak) t
.
Action
Endre
Selvutl.
Velg
(Selvutløser 10 sek.) eller
(Av) med
Bildestørr.
tVelg [Stor] eller [Liten] i [Bildestørr.]
Blits
tVelg [Auto] eller [Av] i [Blits]
x Gå tilbake til vanlig visning
Pek på
26
(REC-modus) t
(Autojustering) t
.
-knappen.
Bruke visningsfunksjonene
Vise et forstørret bilde (Avspillingszoom)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et bilde,
og pek deretter på det bildet
du vil forstørre.
Bildet forstørres til den dobbelte
størrelsen, med det området du pekte på
i sentrum. Når
er stilt inn på
[Kun bilde], må du peke på midten av
skjermen, og deretter på det området du
vil forstørre.
zoomeforstørrelsen og
2 Juster
plasseringen.
Viser det viste området av hele bildet
Vise bilder i fullskjermmodus (Vid zoom)
Bruke visningsfunksjonene
Zoomeforstørrelsen øker hver gang du
peker på skjermen.
/ / / : Justerer posisjonen.
: Endrer zoomeforstørrelsen.
: Slår / / / på/av.
: Avbryter avspillingszoomen.
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise
stillbildet, og pek deretter på
.
•
Pek på
igjen for å avslutte vid
zoomevisning.
27
Rotere et bilde som står vertikalt (Midlertidig
rotert visning)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise
stillbildet, velg bilder som
står vertikalt, og pek
deretter på .
•
Pek på
igjen for å avslutte
visningen.
Vise stillbilder med musikk (Lysbildevisning)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
stillbilde, og pek deretter på
(Lysbildevisning).
på [Start].
2 Pek
Lysbildevisningen starter.
•
For å avslutte lysbildevisningen må du peke på skjermen og deretter på [Avslutt].
zVelge bakgrunnsmusikk
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet, og spille dem av under
lysbildevisningen. For å kunne overføre musikkfiler må du installere "Music Transfer"programvaren (inkludert) på datamaskinen din (side 37), og deretter følge trinnene nedenfor.
1 Pek på
t
(Vise bilder 2) t [Musikkverktøy] t [Last ned musikk].
2 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen din.
3 Start og bruk "Music Transfer".
Nærmere informasjon om "Music Transfer", se hjelpen til "Music Transfer".
28
Vise bilder med skjermbildet Utklippsbok
Kameraet presenterer bildene automatisk mot en bakgrunn som minner om et
hjemmelaget fotoalbum.
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
stillbilde, og pek deretter på
t
(Utklippsbok) t
.
/ .
2 Bla/ med
: Lagre bilde på et
Merk
• Utklippsbokvisning er ikke tilgjengelig når visningsmodusen er stilt inn på [Mappevisning].
zVelge lagringsmetode
Bruke visningsfunksjonene
opptaksmedium
: Bakgrunnsvalg
: Starte automatisk avspilling
Pek på skjermen for å stoppe
automatisk avspilling.
: Avslutt
: Gå tilbake til forsiden
[Lagre denne siden]: Lagre den siden du viser akkurat nå.
[Velg sider og lagre]: Pek på
/
for å vise bildet, og pek deretter på bildet for å lagre det.
[Lagre alle sider i Utklippsbok]: Lagrer alle bilder i utklippsboken.
Bildestørrelsen som skal lagres, er 3M.
29
Søke etter et bilde (Bildeindeks)
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
bilde, og pek deretter på
(bildeindeks).
•
Hvis du peker på
, kan du stille
inn antallet bilder som skal vises på
indeksskjermen til 12 eller 20 bilder.
på knappene /
2 Pek
bla mellom sidene.
•
for å
Gå tilbake til enkeltbildeskjermen
ved å peke på miniatyrbildet.
Velge skjermformat (Visningsmodus)
Lar deg velge visningsformat for visning av flere bilder.
på knappen
1 Trykk
(avspilling) for å vise et
bilde, og pek deretter på
(bildeindeks) t
(Visningsmodus) t ønsket
modus.
(Datovisning): Viser bilder sortert
etter dato.
(Hendelsesvisning): Analyserer datoene, bildene og hyppigheten, og
organiserer bildene automatisk i grupper og viser dem.
(Favoritter): Viser bilder registrert som Favoritter.
(Mappevisning): Viser og organiserer bilder i mapper.
30
x Enkelt finne de bildene som skal vises
Når innstillingen er datovisning/hendelsesvisning/mappevisning:
Pek på
(Datoliste),
(Hendelsesliste) eller
(Velg mappe) for enkelt å finne de
ønskede bildene.
Datoliste: Viser en liste
over bilder som ble tatt på
den valgte datoen.
Hendelsesliste: Viser en
liste over bilder som er
registrert under den
valgte hendelsen.
Velg mappe: Pek på [OK]
for å vise en liste over
bilder i den valgte
mappen.
Favoritter: Viser en liste over bilder som er registrert
under det valgte Favoritter-nummeret.
Merk
Bruke visningsfunksjonene
Når innstilt på Favoritter: Du kan vise bildene som er registrert under Favoritter i
seks grupper.
• Når du ikke kan spille av bilder som er tatt med et annet kamera, kan du vise bildene i
[Mappevisning].
31
Slette bilder
Slette det bildet som vises i øyeblikket
1 Pek på
(Slett) t [OK] (side 15).
Slette flere bilder
på
1 Pek(Slett).
(bildeindeks) t
de bildene som skal
2 Velg
slettes.
1 Pek på / for å bla om, og pek
deretter på de bildene du vil slette.
-merket legges til på de valgte
bildene.
2 Gjenta trinn 1.
t [OK].
3 Pek på
Ved hjelp av
kan du veksle
mellom enkeltbilde- og indeksbildevisning når du velger bilder.
x Slette i dato-, hendelses- eller mappeenheter
t (Slett) t
(Alt i denne mappen) t
32
(Alle bilder i datoområdet),
t [OK].
(Alle i hendelsen) eller
Slette alle bilder (Format)
Du kan slette alle data lagret på "Memory Stick Duo" eller i internminnet. Hvis det er
satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data lagret på "Memory Stick Duo" bli slettet.
Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo", vil alle data i internminnet bli slettet.
Formatering fører til permanent sletting av alle data, inklusive beskyttede bilder.
1
Pek på
t
(Administrer minne) t
[Minneverktøy] t
t
[Format] t
.
2
Pek på [OK].
Slette bilder
33
Koble til andre enheter
Vise bilder på en TV-skjerm
1
Koble kameraet til TV-en med kabelen for
flerbruksterminalen (inkludert).
Til multikontakten
Til audio/videoinngangskontakter
Kabel for flerbruksterminal
zVise bilder på en HD-TV (High Definition-TV)
• Du kan vise bilder som er tatt opp med kameraet, ved å koble kameraet til en HD-TV (High
Definition-TV) med adapterkabelen for HD-utgangen (ikke inkludert) eller Cyber-shot station
(ikke inkludert).
• Still inn [COMPONENT] på [HD(1080i)] i [Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) i
HOME-skjermbildet.
• Du kan ikke vise film som sendes i [HD(1080i)]-signalformat. Still inn [COMPONENT] på
[SD] når du viser film.
34
Skrive ut stillbilder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel skriver, kan du skrive ut bilder på følgende måte:
Først må du stille inn kameraet slik at du aktiverer USB-tilkobling mellom kameraet og
skriveren.
1
Pek på
t
(Innst.)
t [Hovedinnstillinger] t
t [USB-tilk.] t
t
[PictBridge] t
.
USB-modus er innstilt.
2
Koble kameraet til skriveren med kabelen for
flerbruksterminalen (inkludert).
3
Slå på skriveren.
4
Pek på
.
Etter at forbindelsen er opprettet, vises indikatoren
t
.
(Utskrift) t det ønskede elementet t
(Dette bildet): Skriv ut det bildet som vises i øyeblikket.
(Flere bilder): Pek på / for å vise bildet, og pek deretter på det bildet du
vil skrive ut.
Pek på det ønskede innstillingselementet, og deretter på
[OK].
Bildet skrives ut.
zSkrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i internminnet direkte fra kameraet i en fotoforretning
eller et kopisenter. Eksporter bildene til en "Memory Stick Duo" med "PMB", og ta så "Memory
Stick Duo" med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
1 Importer bilder til datamaskinen (side 38).
2 Sett "Memory Stick Duo" inn i kameraet.
3 Velg ut de bildene som skal eksporteres, og klikk deretter på
øverst på skjermen t
[Cyber-shot (Album/Photo Library supported)] (Cyber-shot (album/fotobibliotek støttes)).
4 Velg [Cyber-shot(Memory Stick)] under harddisk, og klikk deretter på [Export].
Du finner mer informasjon på "PMB Guide".
Når du vil påføre datoene på bildene, må du be om dette i fotoforretningen eller kopisenteret.
Koble til andre enheter
5
35
Bruke kameraet med en datamaskin
x Bruke "PMB (Picture Motion Browser)"
Ved å utnytte programvaren "PMB" som er inkludert på en CD-ROM (inkludert), kan du
glede deg over bildene som aldri før.
I tillegg til de funksjonene som er listet opp nedenfor, er det enda flere funksjoner som
vil være til glede for deg. Du finner mer informasjon i "PMB Guide".
Importer til
datamaskin
Kalender
Vise bilder i en kalender.
Skriv ut
Skrive ut bilder
med
datostempler.
DVD
Oppretter en dataplate
med en CD-brenner eller
DVD-brenner.
Medietjeneste
Laste opp bildet til
medietjenesten.
Eksporter til
kamera
x Bruke "PMB Portable"
Kameraet har et innebygd program, "PMB Portable", som gjør det enkelt å laste opp
bilder til en medietjeneste. Du kan også laste opp bilder med dette programmet fra en
datamaskin som "PMB" ikke er installert på. Du finner mer informasjon i hjelpen for
"PMB Portable".
Merk
• "PMB" og "PMB Portable" er ikke kompatible med Macintosh-datamaskiner.
36
x Installere "PMB" (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert) med følgende prosedyre. Når du installerer
"PMB", installeres også "Music Transfer".
• Logg deg på som administrator.
1
Kontroller datamaskinmiljøet ditt.
Anbefalt miljø for bruk av "PMB" og "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
Hovedprosessor (CPU): Intel Pentium III 500 MHz eller raskere (Anbefalt:
Intel Pentium III 800 MHz eller raskere)
Minne: 256 MB eller mer (Anbefalt: 512 MB eller mer)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—ca. 400 MB
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768 punkter eller mer
* 64 bits-utgaver og Starter (Edition) støttes ikke.
2
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
Vinduet med installeringsmenyen vises.
3
Klikk på [Install] (Installer).
4
5
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
Koble til andre enheter
Ta ut CD-ROM-en etter at installeringen er fullført.
37
x Importere bilder til datamaskinen din med "PMB"
1
Sett et fullt ladet batteri inn i kameraet, og trykk deretter på
knappen
(avspilling).
2
Koble kameraet til datamaskinen din.
"Kobler til…" vises på skjermen på kameraet.
1 Til USB-kontakten
Kabel for
flerbruksterminal
2 Til
multikontakten
•
3
vises på skjermen under kommunikasjonsøkten. Ikke bruk datamaskinen mens
indikatoren vises. Når indikatoren forandres til
, kan du begynne å bruke
datamaskinen igjen.
Klikk på [Import]-knappen (Importer).
Du finner mer informasjon i "PMB Guide".
Merknader
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen fra kameraet mens kameraet brukes, eller mens
"Tilgang…" vises på skjermen til kameraet. Dette kan ødelegge dataene.
• Når du bruker et batteri med lite strøm igjen, vil du kanskje ikke kunne overføre data, eller dataene
kan bli ødelagt. Det anbefales å bruke AC-adapter (ikke inkludert) og USB- / A/V- / DC INkabelen for flerbruksterminalen (ikke inkludert).
38
x Eksportere bilder til kameraet ved hjelp av "PMB"
Du kan velge og eksportere bilder som ikke automatisk er blitt eksportert til
internminnet.
1
Koble kameraet til datamaskinen din.
2
3
Dobbeltklikk på
Hvis Autokjør-veiviseren vises, må du lukke den.
Klikk på
(PMB) på skrivebordet for å starte "PMB".
øverst på skjermen.
Skjermbildet for enkel eksport vises.
Du finner mer informasjon på "PMB Guide".
x Vise "PMB Guide"
1
Dobbeltklikk på
•
(PMB Guide)-ikonet på skrivebordet.
For å åpne "PMB Guide" fra startmenyen: Klikk på [Start] t [All Programs] t
[Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide].
Koble til andre enheter
39
x Bruke "PMB Portable"
1
Koble kameraet til datamaskinen din.
Når du kobler sammen kameraet og datamaskinen din, vises Autokjør-veiviseren
[PMBPORTABLE].
• Hvis den ønskede Autokjør-veiviseren ikke vises, må du klikke på [Computer]
(Datamaskin) (i Windows XP/2000, [My Computer] (Min datamaskin)) t
[PMBPORTABLE], og deretter dobbeltklikke på "PMB_P.exe".
2
Klikk på "PMB Portable" i Autokjør-veiviseren.
3
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
Skjermbildet for brukeravtalen vises.
"PMB Portable" starter opp.
Du finner mer informasjon i hjelpen for "PMB Portable".
Merk
• Koble alltid til et nettverk når du bruker "PMB Portable".
x Bruke kameraet med en Macintosh-datamaskin
Du kan kopiere bilder til Macintosh-datamaskinen din. "PMB" er ikke kompatibel, men
du kan installere "Music Transfer" på Macintosh-datamaskinen din. Når bilder
eksporteres til kameraet, bør du vise dem i [Mappevisning].
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø anbefales for en datamaskin som skal kobles til
kameraet.
Anbefalt miljø for import av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for bruk av "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert): Mac OS X (v10.3 to v10.5)
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for installering—ca. 250 MB
40
Endre kamerainnstillinger
Endre skjermbildet
på
1 Pek
modus t
t ønsket
.
(Normal): Viser knapper og
ikoner
(Enkel): Viser kun knapper
(Kun bilde): Skjuler knapper og
ikoner
Merk
•
forsvinner fra skjermen hvis [Kun bilde]-avspilling er valgt. For å vise knappene må du
peke på midten av skjermen. [Normal]-visningen vises forbigående.
zHistogram- og lysstyrkeinnstillinger
Du kan få tilgang til følgende innstillinger ved å peke på
.
Histogram: Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Grafen indikerer et lyst bilde
når den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er forskjøvet til venstre.
Lysstyrke: Dette stiller inn lysstyrken til bakgrunnslyset ([Normal]/[Lyst]). Når du viser bilder
i sterkt lys utendørs, må du stille om til [Lyst]. Under slike forhold kan imidlertid
batteristrømmen reduseres fortere.
Endre kamerainnstillinger
41
Stille inn passordbeskyttelsen for
internminnet
Du kan stille inn et passord for å hindre avspilling av bilder fra internminnet.
på
t
(Innst.)
1 Pek
t [Hovedinnstillinger] t
t [Passordlås] t
.
2 Legg inn et 4-sifret tall etter eget ønske t pek på [OK].
Legg inn det samme 4-sifrede tallet en gang til t pek på
3 [OK]
t [OK].
av kameraet.
4 Slå
Passordlåsen er aktivert fra og med neste avspilling.
x Legge inn passordet og spille av bilder
Skjermbildet for inntasting av passordet vises t skriv inn det passordnummeret du la
inn t pek på [OK].
x Oppheve passordbeskyttelsen på kameraet
Pek på
t
(Innst.) t [Hovedinnstillinger] t
t legg inn det passordet du stilte inn t [OK] t [OK].
t [Passordlås] t
Merk
• Du kan ikke stille inn noe passord for "Memory Stick Duo"-bilder.
zHva skal du gjøre hvis du har glemt passordet?
1 Slå av kameraet, og trykk deretter på knappen
(Avspilling) mens du flytter zoomespaken
(W/T) til W-siden.
2 Kameraet er nå slått på, og skjermbildet for oppheving av passordet vises t pek på [OK].
3 Legg inn nummeret for oppheving av passordet (side 54) t pek på [OK] t [OK].
42
Bruke HOME-skjermbildet
I skjermbildet HOME er operasjonene som kan utføres med kameraet praktisk organisert
i større kategorier du kan velge mellom, f.eks. opptak, visning og utskrift av bilder.
Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
x
Opptak
Element
Beskrivelse
Opptak
Tar opp stillbilder eller film.
x
Vise bilder 1
Element
Beskrivelse
Datovisning
Viser bilder sortert etter dato.
Hendelsesvisning
Analyserer datoene, bildene og hyppigheten, og organiserer bildene
automatisk i grupper og viser dem.
Favoritter
Viser bilder registrert som Favoritter.
Mappevisning
Viser og organiserer bilder i mapper.
x
Vise bilder 2
Beskrivelse
Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
Musikkverktøy
Last ned musikk:
Formater musikk:
Utklippsbok
Legger til en bakgrunn og viser bildene som i et fotoalbum.
x
Utskrift
Element
Beskrivelse
Utskrift
Skriver ut stillbilder.
Endrer musikken til lysbildevisningen.
Sletter all musikk til lysbildevisninger.
Endre kamerainnstillinger
Element
Lysbildevisning
43
x
Administrer minne
Element
Beskrivelse
Minneverktøy
Format:
Ny REC-mappe:
Endre REC-mappe:
x
Innst.
Element
Beskrivelse
Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger 1
Pip:
Funksj.veiv.:
Initialiser:
Kalibrering:
Hus:
Demomodus:
Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger 2
USB-tilk.:
LUN-innstillinger:
COMPONENT:
Video ut:
TV-TYPE:
Passordlås:
Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger 1
AF-lys:
Rutenettlinje:
AF-modus:
Digital zoom:
Opptaksinnstillinger Opptaksinnstillinger 2
Auto-orient.:
Autovisning:
44
Formaterer opptaksmedier.
Oppretter en ny mappe på opptaksmedier.
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
Brukes til å velge den pipetonen du hører når
du bruker kameraet.
Viser funksjonsveiviseren.
Tilbakestiller kameraet til
standardinnstillingene dets.
Korrigerer feiltilpasning av
responsposisjonene til knappene på
pekeskjermen.
Endrer knappeoperasjonene når kameraet er i
huset (vanntett hus).
Demonstrerer smilutløseren og
scenegjenkjenningsfunksjonen.
Stiller inn den modusen som skal brukes ved
tilkobling av kameraet til en datamaskin eller
en skriver.
Stiller inn det opptaksmediet som skal vises
på en datamaskin eller annen enhet ved
tilkobling av kameraet med en USBtilkobling.
Stiller inn videosignalet i samsvar med en
tilkoblet TV-terminal.
Stiller inn modusen i samsvar med det
videoutgangssystemet som skal kobles til.
Still inn på bildeforholdet til den TV-en som
skal kobles til.
Stiller inn passordet for bilder i internminnet.
Blinker med fyllblitsen ved fokusering i svakt
lys.
Viser linjer som gjør det lettere å enkelt
plassere et motiv i horisontal/vertikal stilling.
Velger driftsmodusen for autofokus.
Velger zoomemetode for zooming som går
utover optisk zoom.
Gjenkjenner orienteringsendring og lagrer
bildet med riktig orientering.
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder
etter at det er tatt.
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
Language Setting
Velger det språket som skal brukes i menyelementer, advarsler og
meldinger.
Bruke MENU-elementene
Viser tilgjengelige funksjoner for enkel innstilling når kameraet er i opptaks- eller
avspillingsmodus. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen.
x MENU i opptaksmodus
Element
Beskrivelse
Bildestørr.
Stiller inn bildestørrelsen.
(
10M/
16:9(7M)/
5M/
3M/
VGA/
16:9(2M)/
640 (fin)/
3:2(8M)/
640 (std.)/
320)
Scenegjenkjenning
Oppdager automatisk opptaksforholdene og tar deretter bildet.
Ansiktsregistrering
Velger det motivet som skal prioriteres for justering av fokus ved bruk av
ansiktsregistrering.
(
Av/
Auto/
( Ved berøring/
Voksenprioritet)
Avansert)
Auto/
Barneprioritet/
Smilfølsomhet
Stiller inn følsomhetsnivået for smilregistrering.
REC-modus
Velger kontinuerlig opptaksmetode.
(
(
Lav/
Middels/
Normal/
Høy)
Serie/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV, BRK±1,0EV)
Justerer eksponeringen manuelt.
Målemodus
Stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å gi riktig
eksponering.
Fokus
Skifter fokuseringsmetode.
Hvitbalanse
Juster fargetonene i henhold til lysforholdene i omgivelsene.
(–2,0EV til +2,0EV)
(
(
(
Hvitbalanse under vann
Multi/
Multi-AF/
Senter)
ubegrenset avstand)
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blits)
Overskyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Hvitglødende/
Endre kamerainnstillinger
EV
Justerer fargene ved opptak under vann.
(
Auto/
Under vann 1,
Under vann 2/
Blits)
45
Element
Beskrivelse
Blitsnivå
Justerer mengden blitslys.
Lukkede øyne-reduksjon
Stiller inn funksjonen Lukkede øyne-reduksjon.
Rødøyered.
Stilles inn for å redusere problemet med røde øyne.
DRO
Optimaliserer lysstyrken og kontrasten.
(
(
(
(
/
Standard/
Auto/
Auto/
Av/
)
Av)
På/
Av)
DRO standard/
DRO plus)
Fargemodus
Endrer livligheten i bildet eller legger til spesialeffekter.
SteadyShot
Velger bildestabiliseringsmodus.
Opptaksinnstillinger
Velger opptaksinnstillingene.
(
(
Normal/
Livlig/
Opptak/
Fortsett/
Bruntone/
S/HV)
Av)
x MENU i visningsmodus
Element
Beskrivelse
(Datoliste)
Velger avspillingsdatolisten.
(Hendelsesliste)
Velger den hendelsesgruppen som skal spilles av.
(Velg mappe)
Velger mappe for bildevisning.
(Visningsmodus)
Veksler visningsmodus.
(
Datovisning/
Mappevisning)
Hendelsesvisning/
Favoritter/
(Filtrer etter ansikt)
Spiller av bilder som er filtrert etter visse kriterier.
(Lysbildevisning)
Spiller av bilder i rekkefølge, ledsaget av effekter og musikk.
(Utklippsbok)
Legger til en bakgrunn og viser bildene som i et fotoalbum.
(
Av/
Alle mennesker/
Barn/
Babyer/
Smil)
(Legge til/fjerne
Favoritter)
Legger til bilder i Favoritter, eller fjerner bilder fra Favoritter.
(Legge til/fjerne
Delemerke)
Registrerer/opphever registreringen av bilder som skal lastes opp til et
nettverksmedium.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Legg til alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt visningsmodus.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Legg til alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt visningsmodus.
(Retusjere)
Retusjerer stillbilder.
(
Trimme/
Rødøyekorreksjon/
Uskarp maskering/
Mykt fokus/
Delvis farge/
Fiskeøyeobjektiv/
Kryssfilter/
Uskarp stråleeffekt/
Retro/
Smil)
46
(Male)
Tegner på et stillbilde og lagrer resultatet som et nytt bilde.
Element
Beskrivelse
(Div. størrelser for
endring)
Endrer bildestørrelsen i samsvar med bruken.
(
HDTV/
Blogg / E-postvedlegg)
(Slett)
Sletter bilder.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Alle bilder i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt visningsmodus.
(Beskytt)
Forhindrer utilsiktet sletting.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Still inn alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt visningsmodus.
Legger til et utskriftsbestillingsmerke til det bildet du vil skrive ut, i en
"Memory Stick Duo".
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Still inn alle i datoområdet*/
Fjern alle i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt visningsmodus.
(Utskrift)
Skriver ut bilder med en PictBridge-kompatibel skriver.
(
Dette bildet/
Flere bilder/
Alle bilder i datoområdet*)
* Hvilken tekst som vises varierer med hver enkelt visningsmodus.
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
(Voluminnstillinger)
Justerer volumet.
Bruke funksjoner i programopptaksmodus
Du kan endre fokus, målemodus, ISO, og EV-innstillinger når [REC-modus] er stilt inn
på
(Program Auto).
(Fokus)
Beskrivelse
Skifter fokuseringsmetode.
(
Multi-AF/
Senter-AF/
ubegrenset avstand)
(Målemodus)
Måler måleområdet.
(
Multi/
Senter/
(ISO)
Stiller inn ISO-følsomheten.
(ISO AUTO/ISO80 til ISO3200)
(EV)
Justerer eksponeringen
(–2,0EV til +2,0EV)
Punkt)
Punkt-AF/1,0m/ 3,0m/7,0m/
Endre kamerainnstillinger
Element
47
Annet
Vise "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
"Brukerhåndbok for Cyber-shot", som følger med på CD-ROM-en (inkludert), beskriver
i detalj hvordan kameraet skal brukes. Slå opp i den for å få grundige instruksjoner om
kameraets mange funksjoner.
x For Windows-brukere
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2
Klikk på "Cyber-shot Handbook".
3
Start "Brukerhåndbok for Cyber-shot" fra snarveisikonet på
skrivebordet.
"Videregående veiledning for Cyber-shot",
som inneholder informasjon om tilbehør for
kameraet, installeres samtidig.
x For Macintosh-brukere
48
1
Slå på datamaskinen din og legg CD-ROM-en (inkludert) inn
i CD-ROM-stasjonen.
2
Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" fra
mappen [NO] til datamaskinen din.
3
Etter at kopieringen er fullført, må du dobbeltklikke på
"Handbook.pdf".
Liste over ikoner som vises på skjermen
Ikoner vises på skjermen for å angi kameraets status.
Du kan velge skjerminnstillingene ved å peke på
-indikatoren nederst til høyre på
skjermen (side 41).
Når du tar stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm
Bildestørrelse
PictBridge kobler til
Smilfølsomhetsindikator
• Ikonene er begrenset i modusen
(Enkelt opptak).
Når du tar opp film
Zooming
Visningsmodus
Filtrer etter ansikt
PMB-eksport
Favoritter
Delemerke
Beskytt
Merke for utskriftsbestilling
(DPOF-merke)
Ved avspilling
B
Indikator
Annet
Avspillingszoom
Betydning
SteadyShot
REC-mappe
Avspillingsmappe
96
Antall bilder som kan tas
8/8
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
49
Indikator
Betydning
00:25:05
Tilgjengelig opptakstid
(t:m:s)
Opptaks-/avspillingsmedia
("Memory Stick Duo",
internminne)
PictBridge kobler til
Skifte mappe
Scenegjenkjenning
D
Indikator
Betydning
z
AE/AF-lås
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
ISO400
ISO-tall
+2.0EV
Eksponeringsverdi
Målemodus
Rødøyereduksjon
Blits
Blitsnivå
Hvitbalanse
Blits lader
Opptaksmodus
Makro/nærfokus
• Vises når
Ansiktsregistrering
Målemodus
[Skjermoppsett] er stilt
inn på [Kun bilde].
Fokus
AF-lys
Blitsmodus
• Vises når
Vibrasjonsvarsel
[Skjermoppsett] er stilt
inn på [Kun bilde].
Pekeindikator for AF
Hus
Hvitbalanse
REC
Standby
Ta opp en film/Sett en film i
standby
0:12
Opptakstid (m:s)
N
Avspilling
Fargemodus
C
Indikator
Betydning
AF-avstandssøkerramme
Selvutløser
DRO
Administrasjonsfil full
VOL.
Volum
C:32:00
Egendiagnose-display
Histogram
vises når histogram•
displayet deaktiveres.
50
Avspillingsindikator
0:00:12
Teller
101-0012
Mappefilnummer
2008 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller elementene nedenfor, og slå opp i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
(PDF).
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, må du slå opp i
"Brukerhåndbok for Cyber-shot".
2 Ta ut batteriet, vent ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.
3 Initialiser innstillingene (side 44).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Ved reparasjon av kameraer med internminne eller musikkfilfunksjon inkludert, kan det
hende data i kameraet vil bli sjekket i den grad det er nødvendig for å verifisere og rette
feilsymptomene. Sony vil ikke kopiere eller lagre noen av disse dataene.
Batteri og strøm
Kan ikke sette inn batteriet.
• Sett inn batteriet på riktig måte ved å skyve på utløserspaken for batteriet (side 11).
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter innsetting av batteriet i kameraet, kan det ta en liten stund før kameraet er klart til bruk.
• Sett inn batteriet på riktig måte (side 11).
• Batteriet er utladet. Sett inn et ladet batteri (side 9).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
• Bruk et anbefalt batteri.
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteriet går tomt. Slå på kameraet igjen (side 13).
Annet
Strømmen slås plutselig av.
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
51
Batterinivåindikatoren viser feil.
• Batteriet brukes opp raskt i følgende tilfeller:
– Når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
– Hvis du bruker blitsen eller zoomen ofte.
– Hvis du slår kameraet på og av igjen mange ganger.
– Når [Lysstyrke] i
(skjermvisning) er stilt inn på [Lyst].
• Det er et misforhold mellom batterinivåindikatoren og den faktisk gjenværende
batteriladningen. Lad ut batteriet helt en gang, og lad det så opp igjen for å rette på
indikatoren.
• Batteriet er utladet. Sett inn det ladede batteriet (side 9).
• Batteriet er oppbrukt. Skift det ut med et nytt.
Kan ikke lade batteriet mens det sitter i kameraet.
• Du kan ikke lade batteriet med AC-adapter (ikke inkludert). Bruk batteriladeren (inkludert) til
å lade batteriet.
Ta stillbilder/ta opp film
Kan ikke ta opp bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 23, 26). Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (side 32).
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Når du tar et stillbilde, må du bruke en annen opptaksmodus enn
(film).
• Still inn opptaksmodus på
(film) når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Lagre bilder i internminnet eller på en "Memory Stick PRO Duo".
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen" og hvite, svarte, røde og lilla streker (eller streker med andre farger)
vises på bildet. Dette er ikke feil.
Vise bilder
Kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspillingsknappen) (side 15).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din.
• Det gis ingen garantier for avspilling på dette kameraet av filer som inneholder bilder som har
vært behandlet på en datamaskin eller bilder som ble tatt med andre kameraer.
• Kameraet er i USB-modus. Slett USB-tilkoblingen.
• Du vil kanskje ikke kunne spille av enkelte bilder som er lagret på "Memory Stick Duo" og
som er tatt med andre kameraer. Spill av slike bilder i mappevisning (side 30).
• Dette skjer når du kopierer bilder fra datamaskinen din til "Memory Stick Duo" uten å bruke
"PMB". Spill av slike bilder i mappevisning (side 30).
52
Forholdsregler
Ikke bruk/oppbevar kameraet på
følgende steder
• På svært varme, kalde eller fuktige steder
•
•
•
•
I en bil som er parkert i solen kan
kamerahuset bli deformert, noe som kan føre
til at kameraet slutter å virke som det skal.
Dette kan også skje på liknende steder.
I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller
deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal.
På et sted som er utsatt for vuggende
bevegelser
I nærheten av sterke magnetfelt
På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller
støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til
å slutte å virke som det skal, og i enkelte
tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke
kan repareres.
Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt,
da dette kan føre til skader på kameraet.
Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0°C og 40°C.
Fotografering på svært kalde eller varme
steder som overskrider dette
temperaturintervallet, er ikke å anbefale.
Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til
kondensen har fordampet. Merk at om du
forsøker å fotografere med kondens i linsen,
vil du ikke få klare bilder.
Forholdsregel ved kassering av
kameraet
Formatering av kameraet sletter ikke
fullstendig alle data i internminnet. Når du
kasserer kameraet, bør du derfor ødelegge det
fysisk.
Om det interne, oppladbare
reservebatteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og
klokken og andre innstillinger, uansett om
strømmen er på eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig
når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid
bare bruker kameraet i korte perioder, vil det
gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i
det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt
utladet. I så fall må du passe på å lade opp
dette oppladbare batteriet før du bruker
kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er
ladet, vil du fortsatt kunne bruke kameraet,
men dato og klokkeslett vil ikke bli angitt.
Annet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut
som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. For å forhindre
skade på overflaten eller huset:
– Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter
som tynner, bensin, alkohol, engangskluter,
insektmiddel, solkrem eller insektgift.
– Ikke ta på kameraet med noen av de
ovennevnte stoffene på hånden.
– Ikke la kameraet være i langvarig kontakt
med gummi eller vinyl.
Om driftstemperaturer
Lademetode for det interne, oppladbare
reservebatteriet
Sett inn det ladede batteriet i kameraet, og la så
kameraet ligge i 24 timer eller mer med
strømmen slått av.
53
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Oppladbar batteripakke NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (ikke inkludert), 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (ikke inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak): 1,2 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 95,0 × 58,4 × 16,4 mm (B/H/D, bortsett fra
fremspring)
Vekt (inklusive NP-BD1-batteri og rem osv.): Ca.
160 g
Mikrofon: Monolyd
Høyttaler: Monolyd
Exif Print: Kompatibelt
PRINT Image Matching III: Kompatibelt
PictBridge: Kompatibelt
Bildeenhet: 7,7 mm (1/2,3 type) farge-CCD,
primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall:
Ca. 10,3 megapiksler
Kameraets effektive pikselantall:
Ca. 10,1 megapiksler
Linse: Carl Zeiss Vario-Tessar 4× zoomobjektiv
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm (35 mm
filmekvivalent))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering,
scenevalg (11 modi)
Hvitbalanse: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, strålende, blits
Hvitbalanse under vann: Auto, Undervanns 1,2,
Blits
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibelt,
DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (monolyd)
Opptaksmedier: Internminne (ca. 4 GB*),
"Memory Stick Duo"
* Ved måling av lagringskapasitet er 1 GB det
samme som 1 milliard byte, hvorav en del
brukes til systemadministrasjon og/eller
programfiler. Den kapasiteten en bruker kan
utnytte, er ca. 3,71 GB.
Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) innstilt på Auto):
ca. 0,08 til 4,3 m (W)/ca. 0,5 til 3,4 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt: Videoutgang
Lydutgang (mono)
USB-kommunikasjon
USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel: Vid (16:9), 8,8 cm (3,5 type) TFT
drive
Totalt antall punkter: 921 600 (1920 × 480)
punkter
54
[Passord]
Opphevingsnummer: 7669
BC-CSD batterilader
Strømbehov: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz,
2,2 W
Utgangsspenning: DC 4,2 V, 0,33 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Oppbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vekt: Ca. 75 g
Oppladbart batteri NP-BD1
Brukt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spenning: DC 4,2 V
Merkespenning: DC 3,6 V
Kapasitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Varemerker
• Følgende merker er varemerker for Sony
Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"PhotoTV HD", "Info LITHIUM"
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker eller
registrerte varemerker for Apple Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
Adobe og Reader er enten varemerker eller
registrerte varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
I tillegg er system- og produktnavn som
brukes i denne håndboken som regel
varemerker eller registrerte varemerker for
sine respektive utviklere eller produsenter.
Merkene ™ eller ® brukes imidlertid ikke i
alle tilfeller i denne håndboken.
Stick",
•
•
•
•
•
Annet
55
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
[ Håndtering af udtjente elektriske
og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske
Union og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys,
åben ild eller lignende.
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
[ OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
[ Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
[ Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant
for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
DK
3
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 6
Kom i gang
............................................................................... 7
Kontrol af det medfølgende tilbehør .......................................................... 7
Identifikation af kameraets dele................................................................. 8
Opladning af batteriet................................................................................ 9
Indsættelse af batteriet ............................................................................ 11
Indstilling af uret ...................................................................................... 13
Optagelse/visning af billeder
............................ 14
Optagelse af billeder ............................................................................... 14
Visning af billeder .................................................................................... 15
Lagring af billeder.................................................................................... 16
Brug af optagefunktioner
........................................................ 17
Automatisk registrering og optagelse af smil (Smiludløser) .................... 17
Automatisk registrering af optageforholdene (Scenegenkendelse)........ 18
Optagelse af nærbilleder (Makro/Fotografering tæt på) ......................... 19
Brug af selvudløser.................................................................................. 19
Valg af en blitztilstand.............................................................................. 20
Fokusering på et særligt punkt på billedet .............................................. 21
Fokusering på motivets ansigt (Registrering af ansigter)........................ 21
Valg af billedformat i henhold til brug...................................................... 22
Brug af den optagetilstand der svarer til scenen (Valg af motiv) ............ 24
Optagelse af film...................................................................................... 25
Minimal visning af indikatorer (Nem optagelse) ...................................... 26
Brug af visningsfunktioner
.................................................... 27
Visning af et forstørret billede (Afspilningszoom) .................................... 27
Visning af billeder på hele skærmen (Bredfm. zoom) ............................. 27
Rotation af et billede i lodret position (Midlertidigt roteret visning) ......... 28
Visning af stillbilleder med musik (Diasshow) ......................................... 28
Visning af billeder med scrapbogsvisningen .......................................... 29
Søgning efter et billede (Billedindeks)..................................................... 30
Valg af visningsformat (Visningstilstand)................................................. 30
4
Sletning af billeder
....................................................................... 32
Sletning af det viste billede ..................................................................... 32
Sletning af flere billeder........................................................................... 32
Sletning af alle billeder (Format) ............................................................. 33
Tilslutning til andet udstyr
...................................................... 34
Visning af billeder på et tv....................................................................... 34
Udskrivning af stillbilleder ....................................................................... 35
Brug af kameraet med en computer ....................................................... 36
Ændring af kameraindstillingerne ...................................... 41
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 41
Indstilling af kodeordslåsen for den interne hukommelse....................... 42
Anvendelse af skærmbilledet HOME ...................................................... 43
Brug af MENU-punkterne ........................................................................ 45
Brug af funktioner i Auto programmeret-tilstand ..................................... 48
Andet
.................................................................................................... 49
Visning af "Cyber-shot Håndbog"............................................................ 49
Liste over ikoner der vises på skærmen ................................................. 50
Fejlfinding ................................................................................................ 52
Forsigtig................................................................................................... 54
Specifikationer......................................................................................... 55
5
x Bemærkninger om brug af kameraet
Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick
Duo"
Du skal ikke slukke kameraet, fjerne batteriet
eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen er tændt. Ellers kan det
medføre, at dataene i den interne hukommelse
eller "Memory Stick Duo" kan blive ødelagt.
Sørg for at oprette en sikkerhedskopi for at
beskytte dine data.
Om styrefiler
Når du indsætter en "Memory Stick Duo" uden
en styrefil og tænder for kameraet, anvendes
en del af kapaciteten på "Memory Stick Duo"
til automatisk at oprette en styrefil. Det kan
tage noget tid, før du kan udføre næste
betjening.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at
snavs på blitzens overflade giver
misfarvning eller sætter sig fast på blitzens
overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.
Bemærkninger angående LCDskærmen
• LCD-skærmen er fremstillet med ekstremt
præcis højteknologi, så mere end 99,99% af
alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme
ganske små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen.
Disse prikker er et resultat af den normale
produktionsproces, og påvirker ikke
optagelsen.
• Hvis der sprøjter vanddråber eller andre
væsker på LCD-skærmen, og den bliver våd,
skal du straks tørre skærmen af med en blød
klud. Lader du væske forblive på LCDskærmens overflade, kan det skade kvaliteten
og forårsage funktionsfejl.
• Inden du begynder at optage, skal du
•
•
•
•
•
•
•
6
foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at
kameraet fungerer korrekt.
Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 54), før du
betjener kameraet.
Undgå at udsætte kameraet for vand. Hvis
der trænger vand ind i kameraet, kan det
medføre funktionsfejl. I visse tilfælde kan
kameraet ikke repareres.
Ret ikke kameraet mod solen eller andet
kraftigt lys. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet.
Brug ikke kameraet i nærheden af steder,
hvor der genereres stærke radiobølger eller
udsendes stråling. Ellers kan det medføre at
kameraet ikke kan optage eller afspille
billeder korrekt.
Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
Hvis der opstår fugtdannelse, skal den
fjernes, før kameraet bruges (side 54).
Du må ikke ryste kameraet eller slå på det.
Det kan medføre en funktionsfejl, og du vil
muligvis ikke kunne optage billeder.
Endvidere kan optagemediet blive ustabilt,
eller billeddataene kan blive ødelagt.
Om kompatibilitet for billeddata
• Dette kamera overholder den universelle
standard DCF (Design rule for Camera File
system), der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony garanterer ikke, at kameraet kan
afspille billeder, der er optaget eller redigeret
med andet udstyr, eller at andet udstyr vil
kunne afspille billeder, der er optaget med
dette kamera.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt
beskyttet materiale er i strid med
bestemmelserne i lovene om ophavsret.
Ingen kompensation for ødelagt
indhold eller optagefejl
Sony kan ikke kompensere for manglende
evne til at optage eller tab af optaget indhold
pga. funktionsfejl på kameraet eller
optagemediet osv.
Kom i gang
Kontrol af det medfølgende tilbehør
• Batterioplader BC-CSD (1)
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-software
– "Cyber-shot Håndbog"
– "Cyber-shot – Vejledning til næste trin"
• Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
• Netledning (1)
(medfølger ikke i USA og Canada)
x Brug af håndledsremmen
Krog
• Genopladeligt batteri NP-BD1 (1)/
Batterietui (1)
Kom i gang
Monter remmen og stik hånden igennem
løkken for at forhindre, at kameraet bliver
beskadiget, hvis det tabes.
x Brug af malepennen
• Malepen (1)
Malepennen bruges til betjening på
berøringspanelet. Den sidder fast i
håndledsremmen.
• USB, A/V-kabel til flerfunktionsterminal
(1)
Bemærk
• Du bør ikke transportere kameraet ved at
holde i malepennen. Kameraet kan falde af.
• Håndledsrem (1)
• Stationsplade G (1)
Stationspladen skal bruges, når kameraet
monteres på Cyber-shot station (medfølger
ikke).
7
Identifikation af kameraets dele
A Zoomknap (W/T)
B Udløserknap
C Mikrofon
D POWER-knap
Kom i gang
E POWER-indikator
F Blitz
G Selvudløserlampe/Lampe til
smiludløser/AF-lampe
H Objektiv
I Objektivdæksel
J LCD-skærm/Berøringspanel
K
(Afspil)-knap
L Krog til håndledsrem
M Højttaler
N Dæksel til batteri/"Memory Stick
Duo"
O Stik til kamerastativ
• Anvend et stativ med en skrue, der er mindre
Bund
end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre
kameraet ordentligt, og der kan opstå skade
på kameraet.
P Batteriudløser-mekanisme
Q Aktivitetslampe
R Åbning til "Memory Stick Duo"
S Åbning til batteriindsættelse
T Flerfunktionsstik
8
Opladning af batteriet
batteriet i
1 Indsæt
batteriopladeren.
•
Du kan foretage opladning af batteriet,
selvom det er delvist opladet.
2 Tilslut
batteriopladeren til en
stikkontakt i væggen.
For kunder i USA og Canada
Stik
Kom i gang
Batteri
Hvis du fortsætter med at oplade
batteriet i cirka en time efter at
CHARGE-lampen slukker,
holder opladningen en lille
smule længere (fuld opladning).
CHARGE-indikator
Tændt: Oplader
Slukket: Opladning afsluttet
(normal opladning)
CHARGE-indikator
For kunder i andre lande/regioner end USA
og Canada
Netledning
CHARGE-indikator
opladningen er afsluttet, skal du frakoble
3 Når
batteriopladeren.
9
x Opladningstid
Fuld opladningstid
Normal opladningstid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
Bemærkninger
• I tabellen ovenfor vises den tid, der behøves for at oplade et fuldstændigt opbrugt batteri ved en
•
•
Kom i gang
•
•
temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og
omstændighederne.
Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt.
Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen
(stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer
under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af
kontakten.
Når opladningen er afsluttet, skal netledningen afbrydes fra stikkontakten i væggen, og batteriet
skal fjernes fra batteriopladeren.
Designet til brug med kompatible Sony-batterier.
x Batteritid og antallet af billeder du kan optage/vise
Batteriets levetid (min.)
Antal billeder
Optagelse af stillbilleder
Ca. 100
Ca. 200
Visning af stillbilleder
Ca. 210
Ca. 4200
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
Bemærk
• Batteriets levetid og antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af
kameraindstillingerne.
zBrug af kameraet i udlandet
Du kan anvende kameraet, batteriopladeren (medfølger) og AC-LS5K lysnetadapteren
(medfølger ikke) i alle lande eller regioner, hvor strømforsyningen er mellem 100 V til 240 V
AC, 50/60 Hz.
Du skal ikke bruge en elektronisk transformer (rejseomformer). Det kan forårsage en
funktionsfejl.
10
Indsættelse af batteriet
1 Åbn dækslet.
Kom i gang
2 Indsæt batteriet.
Ret v-mærket på batteriet ind med
udløsergrebet til batteriet og indsæt derefter
batteriet, mens du trykker udløsergrebet i
pilens retning.
3 Luk dækslet.
x Kontrol af den resterende
batteriopladning
Der vises en indikator for resterende
opladning oppe til venstre på LCDskærmen.
forringes betydeligt, er det nødvendigt at
udskifte batteriet. Anskaf et nyt batteri.
x Sådan fjernes batteriet
Batteriudløsermekanisme
Aktivitetslampe
Høj
Lav
Skub udløsergrebet til
batteriet. Pas på ikke at
tabe batteriet.
Bemærkninger
• Det tager cirka et minut, før den korrekte
indikator for resterende opladning vises.
• Indikatoren for resterende opladning er
muligvis ikke korrekt under visse forhold.
• Hvis NP-FD1-batteriet (medfølger ikke)
anvendes, vises minutdisplayet også efter
indikatoren for resterende opladning.
• Batterikapaciteten aftager med tiden og med
gentaget brug. Når driftstiden pr. opladning
Bemærk
• Fjern aldrig batteriet/"Memory Stick Duo"
(medfølger ikke), mens aktivitetslampen er
tændt. Det kan muligvis beskadige data.
11
x Optagelse på den interne
hukommelse
"Memory Stick"
Du kan ikke bruge en "Memory Stick" med
dette kamera.
Kameraet har en intern hukommelse på
cirka 4 GB, hvilket giver dig mulighed
for at optage og afspille mange billeder,
selv uden en "Memory Stick Duo"
(medfølger ikke).
x Optagelse på en "Memory
Stick Duo"
Kom i gang
Når der er indsat en "Memory Stick
Duo", kan du optage billeder på
"Memory Stick Duo" og afspille billeder
fra "Memory Stick Duo".
Du kan ikke optage eller afspille billeder
på den interne hukommelse.
Indsæt "Memory
Stick Duo" med
terminalsiden
mod objektivet
indtil den klikker
på plads.
"Memory Stick Duo" kan fjernes ved at
trykke én gang ind på "Memory Stick
Duo".
"Memory Stick Duo"
Du kan også bruge en "Memory Stick PRO
Duo" eller "Memory Stick PRO-HG Duo"
med dette kamera.
For yderligere oplysninger om antallet af
billeder/tid, der kan optages, se side 23, 26.
Andre typer "Memory Stick" eller
hukommelseskort er ikke kompatible med
kameraet.
12
x Kopiering af billeder mellem
optagemedier
Du kan ikke overføre billeder mellem
den interne hukommelse og en "Memory
Stick Duo", der er indsat i kameraet.
Brug "PMB" på CD-ROM’en
(medfølger) til at flytte billeder over på
pc’en og vælg derefter det optagemedie,
som billederne skal gemmes på.
Se "PMB Guide" efter installation af
"PMB" for yderligere oplysninger
(side 37).
Indstilling af uret
objektivdækslet
1 Tryk
nedad.
POWER-knap
Objektivdæksel
på det ønskede
2 Tryk
datoformat og tryk
derefter på
Kom i gang
Kameraet tændes.
• Du kan også tænde for kameraet ved at
trykke på POWER-knappen.
• Det kan tage tid, før kameraet tændes,
og betjening er mulig.
.
på hvert enkelt
3 Tryk
punkt og tryk derefter på
v/V for at indstille den
numeriske værdi.
•
Midnat angives som 12:00 AM, og
middag som 12:00 PM.
4 Tryk på [OK].
Bemærkninger
• Kameraet har ikke nogen funktion til overlejring af datoer på billeder. Ved at anvende "PMB" på
CD-ROM’en (medfølger) kan du udskrive eller gemme billeder med datoen på.
• Hvis kameraet forbliver tændt, og du ikke udfører betjeninger på kameraet i cirka tre minutter,
slukker kameraet automatisk (automatisk strømbesparende funktion).
x Indstilling af datoen og klokkeslættet igen
Tryk på
t
(Indstillinger) t [Indstillinger af ur] (side 44).
13
Optagelse/visning af billeder
Optagelse af billeder
objektivdækslet
1 Tryk
nedad.
Kameraet tændes.
Objektivdæksel
Optagelse/visning af billeder
kameraet stille
2 Hold
som vist på
Zoomknap (W/T)
illustrationen.
• Skub zoomknappen (W/T)
over mod T-siden for at
zoome.
Skub den mod W-siden for
at vende tilbage.
udløserknappen
3 Tryk
halvvejs ned for at
Udløserknap
Symbol for
SteadyShot
fokusere.
vises for at angive, at
SteadyShot er aktiveret. Når
billedet er fokuseret, lyder der et
bip, og z-indikatoren lyser. Den
korteste optageafstand er cirka
8 cm (W)/50 cm (T) (fra
objektivet).
udløserknappen
4 Tryk
helt ned.
Billedet optages.
14
AE/AF-lås
Visning af billeder
1 Tryk på
(Afspil)-knappen.
Det sidst optagede billede vises.
• Når billeder på "Memory Stick Duo", der
er optaget med andre kameraer, ikke kan
afspilles på dette kamera, kan du vise
billederne i [Mappevisning] (side 30).
x Valg af næste/forrige billede
Tryk på
(næste)/
skærmen.
(forrige) på
x Sletning af et billede
Tryk på
[OK].
(Slet) og derefter tryk på
Optagelse/visning af billeder
(Afspil)-knap
x Vend tilbage til optagelse af billeder
Tryk udløserknappen halvvejs ned.
x Sluk for kameraet
Luk objektivdækslet.
• Du kan også slukke for kameraet ved at trykke på POWER-knappen.
15
Lagring af billeder
Dette kamera har en intern hukommelse på cirka 4 GB, der kan lagre mange billeder. Du
kan importere billeder fra en computer til kameraet og se dem, når du har lyst vha.
kameraet.
billeder til
1 Eksporter
kameraet med "PMB".
• For yderligere oplysninger om
tilslutning til en computer eller
"PMB", se side 36.
Optagelse/visning af billeder
x Visning af lagrede billeder
Du kan afspille de billeder, der er gemt i kameraet, vha. diasshow- og scrapbogfunktionerne. Du kan også organisere store billeder med den ønskede visningstilstand og
nemt søge iblandt dem.
Diasshow (side 28)
16
Scrapbog (side 29)
Visningstilstand (side 30)
Brug af optagefunktioner
Automatisk registrering og optagelse af smil
(Smiludløser)
på
(Opt.funkt.) t
1 Tryk(Autojustering)
t
eller
t
(smil-ikon).
mens der registreres
2 Vent
et smil.
Brug af optagefunktioner
Når smileniveauet overstiger bpunktet på indikatoren, optager
kameraet automatisk billeder. Når du
trykker på
(smil-ikon) igen,
afsluttes Smiludløser.
• Når du trykker på udløserknappen
under brug af Smiludløser, optager
Registrering af ansigter-ramme
kameraet billedet i tilstanden
Indikator for følsomhed for smilregistrering
Autojustering og vender derefter
tilbage til Smiludløsertilstanden.
zTips til bedre optagelser af smil
1 Undlad at dække øjnene med
pandehåret.
2 Prøv at få ansigtet vendt lige mod
kameraet og hold det så vandret som
muligt. Registreringsprocenten er
højere, når øjnene knibes sammen.
3 Giv et klart smil med en åben mund.
Smilet registreres nemmere, hvis man
kan se tænderne.
17
Automatisk registrering af optageforholdene
(Scenegenkendelse)
Kameraet registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet.
på
(Opt.funkt.) t
1 Tryk(Autojustering)
t
eller
.
på
2 Tryk
t
.
t
(Scenegenkendelse) t ønsket tilstand
(Fra): Der anvendes ikke Scenegenkendelse.
(Auto): Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger og optager billedet.
(Avanceret): Når kameraet genkender scenen, skifter det til de optimale
indstillinger og optager billedet.
Når kameraet endvidere genkender (Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med et stativ),
(Modlys) eller
(Modlys portræt), optager det
endnu et billede. Når kameraet genkender
(Portræt), aktiveres funktionen
Reduktion af lukkede øjne.
Bemærk
• Scenegenkendelse fungerer ikke i
(Makro til),
(Fokusering tæt på aktiveret) eller
tilstanden Serieoptagelse.
zNår kameraet genkender scenen
Når kameraet genkender scenen.
(Tusmørke),
(Tusmørke portræt),
(Tusmørke med et stativ),
(Modlys),
(Modlys portræt),
(Landskab),
(Makro)
eller
(Portræt) vises.
Når kameraet ikke genkender scenen, optages
billedet som Scenegenkendelse [Fra].
Ikon for
Scenegenkendelse
Ikon for indstillingsværdi
18
Optagelse af nærbilleder (Makro/
Fotografering tæt på)
Du kan optage smukke nærbilleder af små motiver som fx insekter og blomster.
på
(Makro) t
1 Tryk
ønsket tilstand t
.
Brug af selvudløser
på
(Selvudløser)
1 Tryk
t ønsket tilstand t
.
Brug af optagefunktioner
(Auto): Kameraet justerer
automatisk fokus fra fjerne motiver til
nærbilleder.
Kameraet bør normalt sættes til denne
tilstand.
(Makro til): Kameraet justerer
fokus sådan, at motiver på nært hold prioriteres.
Indstil Makro til ved optagelse af motiver på nært hold.
(Fokusering tæt på aktiveret): Anvend denne tilstand til at optage på
endnu tættere afstande end med Makrooptagelse.
Låst til W-siden: Cirka 1 til 20 cm
(Fra): Uden brug af selvudløser.
(Selvudløser 10sek):
Optagelse starter efter en forsinkelse
på 10 sekunder. Brug denne
indstilling hvis du selv ønsker at
optræde på billedet. For at annullere,
tryk på
.
(Selvudløser 2sek): Optagelse starter efter en forsinkelse på 2 sekunder.
Dette er til at forhindre slør på grund af bevægelse, når udløserknappen trykkes
ned.
på udløserknappen.
2 Tryk
Selvudløserlampen blinker, og der lyder et bip, indtil lukkeren aktiveres.
19
Valg af en blitztilstand
på
(Blitz) t
1 Tryk
ønsket tilstand t
.
(Automatisk blitz): Udløses,
når der ikke er tilstrækkeligt med lys
eller modlys.
(Blitz til): Blitzen udløses altid.
(Langsom synkro): Blitzen
udløses altid. Lukkerhastigheden er
langsom i mørke omgivelser, så der optages et klart billede af baggrunden, som
ligger uden for blitzlyset.
(Blitz fra): Blitzen udløses ikke.
Bemærkninger
• Du kan ikke anvende
(Blitz til) eller
(Langsom synkro), når Scenegenkendelse er indstillet
til [Auto] eller [Avanceret].
• Selvom blitzen er slået til, aktiveres den muligvis ikke under serieoptagelse.
20
Fokusering på et særligt punkt på billedet
Du behøver blot at trykke på punktet på billedet for at ændre fokuspositionen.
kameraet mod motivet
1 Ret
og tryk derefter på det punkt
på billedet, du ønsker at
fokusere på.
Du kan ændre fokuspunktet, lige så
mange gange du ønsker, inden du
trykker udløserknappen halvvejs
ned.
• Hvis du vil have kameraet til at
vælge fokuspunktet automatisk, skal
du trykke på
.
•
: Der er registreret et ansigt.
: Der er ikke registreret noget ansigt.
Kameraet registrerer motivets ansigt og fokuserer på det. Du kan vælge hvilket motiv,
der skal prioriteres ved fokuseringen.
på
t
1 Tryk
(Registrering af ansigter) t
ønsket tilstand t
Brug af optagefunktioner
Fokusering på motivets ansigt (Registrering
af ansigter)
.
(Ved berøring): Registrerer
ansigtet, når der trykkes på et område
med et ansigt på skærmen.
(Auto): Vælger det ansigt, som
kameraet automatisk skal fokusere på.
(Prioriter børn): Registrerer og optager med prioritet på ansigtet af et barn.
(Prioriter voksne): Registrerer og optager med prioritet på ansigtet af en
voksen.
21
Valg af billedformat i henhold til brug
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et
stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages. Vælg det
billedformat der svarer til den måde, du ønsker at se dine billeder på.
t
(Billedformat)
1 t ønsket
format t
.
Billedformat
Retningslinjer for brug
10M
(3648×2736)
Til udskrifter op til A3+ format
5M
(2592×1944)
Til udskrifter op til A4 format
3M
(2048×1536)
Til udskrifter op til L/L2 format
VGA
(640×480)
Til e-mailvedhæftninger
3:2 (8M)
(3648×2432)
Bredde-højde-forholdet 3:2 ligesom
for almindelige fotos og postkort
16:9 (7M)
(3648×2056)
Til visning på et højopløsnings-tv.
LCD-skærm
Billeder vises i bredde-højdeforholdet 4:3 eller 3:2.
16:9 (2M)
(1920×1080)
Billederne fylder hele skærmen ud.
Bemærk
• Når du udskriver billeder, der er optaget i bredde-højde-forholdet 16:9, kan begge kanter muligvis
blive skåret væk.
22
x Antal stillbilleder der kan optages
Tallene i tabellen nedenfor angiver antallet af billeder, når [Opt.funkt.] er indstillet til
[Normal].
(Enheder: billeder)
Kapacitet
Intern
hukommelse
Størrelse
Ca. 4 GB
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
256 MB 512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
10M
988
56
118
242
493
972
1963
5M
1566
89
188
384
781
1541
3111
6324
3M
2512
144
301
617
1253
2472
4991
10140
97390
VGA
3991
24120
1385
2898
5925
12030
23730
47910
3:2(8M)
996
57
119
244
497
980
1980
4024
16:9(7M)
1048
60
126
257
523
1031
2083
4234
16:9(2M)
4020
230
483
987
2005
3955
7986
16230
• Antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
• Når der afspilles et billede på dette kamera, der er optaget med et andet kamera, vises billedet
muligvis ikke i det rigtige billedformat.
• Når der er gemt mange billeder i den interne hukommelse, kan betjeningen af kameraet muligvis
tage længere tid.
Brug af optagefunktioner
Bemærkninger
23
Brug af den optagetilstand der svarer til
scenen (Valg af motiv)
optagetilstanden.
1 Vælg
For at vælge / / /
/ :
Tryk på
(Opt.funkt.) t
ønsket tilstand t
.
For at vælge / / / / /
: Tryk på
(Opt.funkt.)
t
(Valg af motiv) t
ønsket tilstand t
.
(Høj følsomhed):
Optager billeder uden blitz
selv ved lav belysning.
(Gourmet): Optager
madopstillinger i
indbydende farver.
(Strand): Optager
sekvenser af strand- eller
søbredder, hvor det blå
vand gengives mere
levende.
(Landskab): Optager
med fokus på et fjernt motiv.
(Blødt snap): Optager
billeder med en blødere
atmosfære til portrætter af
personer, blomster osv.
(Tusmørke portræt):
Optager skarpe billeder af
personer i mørke omgivelser
uden at miste den natlige
atmosfære.
(Tusmørke): Optager
nattesekvenser uden at
miste den natlige
atmosfære.
Bemærk
24
• Blitzen udløses ikke i visse tilstande.
(Sne): Optager hvide
snesekvenser mere klart.
(Fyrværkeri): Optager
fyrværkeri i al dets pragt.
(Under vandet):
Optager under vand i
naturlige farver, når
undervandshuset er
monteret.
(Højhastigheds-lukker):
Optager motiver i
bevægelse i lyse
omgivelser.
Optagelse af film
på
(Opt.funkt.) t
1 Tryk(Filmtilstand)
t
.
2 Tryk udløserknappen helt ned for at starte med at optage.
3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
Tryk på
(afspil)-knappen og tryk derefter på
at vælge den film du ønsker at se.
Knap
(næste) /
(forrige)-knapperne for
Handling
Lydstyrkekontrol
B
Afspilning
x
Stop
M/m
Hurtigt fremad/hurtigt tilbage
Brug af optagefunktioner
x Visning af film
x Billedformat
Jo større billedstørrelse, desto højere er billedkvaliteten. Jo højere antal billeder i
sekundet, desto mere jævnt bliver det afspillede billede.
Billedstørrelse for film
640(Fin) (640×480)
Billeder pr.
sekund
Retningslinjer for brug
Ca. 30
Til visning på et tv (høj billedkvalitet)
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Til visning på et tv (standard billedkvalitet)
320 (320×240)
Ca. 8
Til e-mailvedhæftninger
25
x Maksimal optagetid
Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider. Disse er totaltider for alle
filmfiler. Kontinuerlig optagelse kan foretages i cirka 10 minutter.
(Enheder: timer : minutter : sekunder)
Kapacitet Intern
hukommelse
"Memory Stick Duo" formateret med dette kamera
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
640(Fin)
0:50:10
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:00
0:49:20
1:39:40
3:22:50
640(Standard)
3:00:50
0:10:20
0:21:40
0:44:20
1:30:10
2:58:00
5:59:20 12:10:20
12:03:30
0:41:30
1:25:20
2:57:40
6:01:00 11:52:00 23:57:30 48:41:50
Størrelse
Ca. 4 GB 256 MB 512 MB
320
Bemærkninger
• Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og optagemediet.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo", kan film med størrelsen indstillet til [640(Fin)] kun
optages til en "Memory Stick PRO Duo".
• Dette kamera understøtter ikke HD-optagelser eller afspilninger for film.
• Når der er gemt mange billeder i den interne hukommelse, kan betjeningen af kameraet muligvis
tage længere tid.
Minimal visning af indikatorer (Nem optagelse)
Denne tilstand reducerer det minimale antal indstillinger og gør indikatorerne nemmere
at se.
på
(Opt.funkt.) t
1 Tryk (Nem
optagelse) t
.
Handling
Sådan foretages ændringer
Selvudløser
Vælg
(Selvudløser 10sek) eller
(Fra) med
Billedformat
t Vælg [Stort] eller [Lille] i [Billedformat]
Blitz
t Vælg [Auto] eller [Fra] i [Blitz]
x Sådan vender du tilbage til normal visning
26
Tryk på
(Opt.funkt.) t
(Autojustering) t
.
-knappen.
Brug af visningsfunktioner
Visning af et forstørret billede
(Afspilningszoom)
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at vise et billede, tryk
derefter på det område du
ønsker at forstørre.
Billedet forstørres op til dobbelt
størrelse, centreret omkring det område
du trykkede på. Når
er indstillet
til [Kun billede], skal du trykke på
midten af skærmen, og derefter trykke
på det område du ønsker at forstørre op.
zoomgraden og
2 Juster
positionen.
Viser det viste område af hele billedet
Visning af billeder på hele skærmen (Bredfm.
zoom)
Brug af visningsfunktioner
Zoomgraden stiger, hver gang du
trykker på skærmen.
/ / / : Justerer positionen.
: Ændrer zoomskalaen.
: Slår / / / til/fra.
: Annullerer afspilningszoom.
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist stillbilledet, tryk
derefter på
•
.
Tryk igen på
for at afslutte
zoom i bredformat.
27
Rotation af et billede i lodret position
(Midlertidigt roteret visning)
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist stillbilledet,
vælg derefter billederne i
lodret position og tryk på
•
.
Tryk på
igen for at afslutte
visningen.
Visning af stillbilleder med musik (Diasshow)
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et stillbillede,
tryk derefter på
(Diasshow).
på [Start].
2 Tryk
Diasshowet begynder.
•
Du kan stoppe diasshowet ved først at trykke på skærmen og derefter trykke på
[Afslut].
zValg af baggrundsmusik
Du kan overføre en ønsket musikfil fra dine CD'er eller MP3-filer til kameraet og afspille den
under et diasshow. For at kunne overføre musikfiler skal du installere "Music Transfer"softwaren (medfølger) på din computer (side 37) og derefter følge trinene nedenfor.
1 Vælg
t
(Vis billeder 2) t [Musikværktøj] t [Hent musik].
2 Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og computeren.
3 Start og anvend "Music Transfer".
For yderligere oplysninger angående "Music Transfer", se hjælp for "Music Transfer".
28
Visning af billeder med scrapbogsvisningen
Kameraet viser automatisk billeder med en baggrund som et hjemmelavet fotoalbum.
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et stillbillede,
tryk derefter på
(Scrapbog) t
t
.
siden med / .
2 Skift
/ : Gem billede på optagemedie
Bemærk
• Visning som scrapbog er ikke til rådighed, når visningstilstanden er indstillet til [Mappevisning].
zSådan vælges lagringsmetoden
[Gem denne side]: Gem den side du aktuelt kigger på.
[Vælg sider og gem dem]: Tryk på
/
for at få vist billedet, tryk derefter på det billede
der skal gemmes.
[Gem alle sider i Scrapbog]: Gemmer alle billeder i scrapbogen.
Brug af visningsfunktioner
: Vælg baggrund
: Start automatisk afspilning
Tryk på skærmen for at standse
automatisk afspilning.
: Afslut
: Vend tilbage til forsiden
Billederne gemmes i formatet 3M.
29
Søgning efter et billede (Billedindeks)
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et billede, tryk
derefter på
(Billedindeks).
•
Hvis du trykker på
, kan du
indstille antallet af billeder på
indeksskærmen til 12 eller 20
billeder.
på / -knapperne for
2 Tryk
at skifte side.
•
Tryk på miniaturebilledet for at
vende tilbage til skærmbilledet med
enkeltbilleder.
Valg af visningsformat (Visningstilstand)
Giver dig mulighed for at vælge visningsformatet for visning af flere billeder.
på
(afspil)-knappen
1 Tryk
for at få vist et billede, tryk
derefter på (Billedindeks)
t
(Visningstilstand)
t ønsket tilstand.
(Datovisning): Viser billeder efter
dato.
(Vis. af Begivenh.): Analyserer datoernes optagelser og hyppigheden,
inddeler automatisk billederne i grupper og viser dem.
(Favoritter): Viser billeder der er registreret som Favoritter.
(Mappevisning): Viser og inddeler billeder ved hjælp af mapper.
30
x Nem lokalisering af de billeder der skal vises
Når kameraet er indstillet til Datovisning/Visning af begivenheder/
Mappevisning:
Tryk på
(Datoliste),
(Liste over begivenheder) eller
(Vælg mappe) for nemt
at finde de ønskede billeder.
Datoliste: Viser en liste
med de billeder, der er
taget på en udvalgt dato.
Liste over
begivenheder: Viser en
liste med de billeder, der
er registreret til en udvalgt
begivenhed.
Vælg mappe: Tryk på
[OK] for at vise en liste
med billeder, som er
indeholdt i den valgte
mappe.
Favoritter: Viser en liste med de billeder, der er
registreret til det udvalgte Favoritter-nummer.
Brug af visningsfunktioner
Når kameraet er indstillet til Favoritter: Du kan få vist de billeder, der er
registreret til Favoritter, inddelt i seks grupper.
Bemærk
• Når du ikke kan afspille billeder, der er optaget med andre kameraer, kan du se billederne i
[Mappevisning].
31
Sletning af billeder
Sletning af det viste billede
1 Tryk på
(Slet) t [OK] (side 15).
Sletning af flere billeder
på
1 Tryk
(Slet).
(Billedindeks) t
de billeder der skal
2 Vælg
slettes.
1 Tryk på / for at skifte side, tryk
derefter på de billeder du ønsker at
slette.
-mærket tilføjes til de udvalgte
billeder.
2 Gentag trin 1.
t [OK].
3 Tryk på
Du kan skifte mellem skærmen for enkeltbilled- og indekstilstand vha.
vælger billeder.
, når du
x Sletning i henhold til dato, begivenhed eller mappe
t (Slet) t
(Alle billeder i datointerval)
(Alle i denne mappe) t
t [OK].
32
(Alle i Begivenh.) eller
Sletning af alle billeder (Format)
Du kan slette alle data, der er gemt på "Memory Stick Duo" eller i den interne
hukommelse. Hvis der indsat en "Memory Stick Duo", slettes alle data på "Memory
Stick Duo". Hvis der ikke er indsat nogen "Memory Stick Duo", slettes alle de data, der
er gemt på den interne hukommelse. Ved formatering slettes alle data permanent,
inklusive beskyttede billeder.
1
Tryk på
t
(Hukommelsesadmin.) t
[Hukomm.værktøj] t
t [Format] t
.
2
Tryk på [OK].
Sletning af billeder
33
Tilslutning til andet udstyr
Visning af billeder på et tv
1
Tilslut kameraet til tv’et med kablet til flerfunktionsterminal
(medfølger).
Til flerfunktionsstikket
Til lyd-/videoindgangsstik
Kabel til flerfunktionsterminal
zVisning af billeder på et HD (High Definition) TV
• Du kan vise billeder, der er optaget på kameraet, ved at tilslutte kameraet til et HD (High
Definition) TV vha. adapterkablet til HD-output (medfølger ikke) eller Cyber-shot station
(medfølger ikke).
• Indstil [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [Primære indstillinger 2] ved at vælge
(Indstillinger) på skærmbilledet HOME.
• Du kan ikke vise film sendt i [HD(1080i)]-signalformat. Indstil [COMPONENT] til [SD] når
du viser film.
34
Udskrivning af stillbilleder
Hvis du har en PictBridge-kompatibel printer, kan du udskrive billeder ved hjælp af
følgende procedure.
Indstil først kameraet til at aktivere USB-forbindelse mellem kameraet og printeren.
1
Tryk på
t
(Indstillinger) t [Primære
indstill.] t
t [USBtilslut] t
t [PictBridge]
t
.
USB-indstillingen er indstillet.
2
Tilslut kameraet til printeren vha. kablet til
flerfunktionsterminal (medfølger).
3
Tænd printeren.
4
Tryk på
5
Tryk på det ønskede indstillingspunkt, derefter på [OK].
Når forbindelsen er oprettet, vises
t
-indikatoren.
(Udskriv) t ønsket punkt t
.
(Dette bil.): Udskriv det aktuelt viste billede.
(Flere billeder): Tryk på / for at vise billedet og tryk derefter på det
billede du ønsker at udskrive.
zUdskrivning i en fotoforretning
Du kan ikke udskrive billeder direkte fra kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den interne
hukommelse. Eksporter billederne til en "Memory Stick Duo" med "PMB" og tag derefter
"Memory Stick Duo" med hen til en fotoforretning.
1 Importer billederne til computeren (side 38).
2 Indsæt "Memory Stick Duo" i kameraet.
3 Vælg de billeder der skal eksporteres, klik derefter på
øverst på skærmen t [Cybershot(Album/Photo Library supported)] (Cyber-shot(Album/Fotobibliotek understøttet)).
4 Vælg [Cyber-shot(Memory Stick)] under drev og klik derefter på [Export].
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
Tilslutning til andet udstyr
Billedet udskrives.
Når du ønsker at indkopiere datoer på billeder, skal du spørge fotoforretningen til råds.
35
Brug af kameraet med en computer
x Brug af "PMB (Picture Motion Browser)"
Du kan få endnu mere glæde af dine optagede billeder ved at gøre brug af softwaren, og
"PMB" er indeholdt på en CD-ROM (medfølger).
Der er flere funktioner, du kan anvende til at få glæde af dine billeder med, end dem der
er opremset nedenfor. Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
Importer til
computer
Kalender
Visning af billeder på
en kalender.
Udskrivning
Udskrivning af
datostemplede
billeder.
DVD
Oprettelse af en datadisk
ved hjælp af en CD- eller
DVD-brænder.
Medietjeneste
Overførsel af billedet til
medietjenesten.
Eksporter til
kamera
x Brug af "PMB Portable"
Kameraet er udstyret med et indbygget program "PMB Portable", der gør det nemt at
overføre billeder til en medietjeneste. Du kan også overføre billeder med dette program
fra en computer, der ikke har "PMB" installeret. Se hjælp for "PMB Portable" angående
yderligere oplysninger.
Bemærk
• "PMB" og "PMB Portable" er ikke kompatible med Macintosh-computere.
36
x Installering af "PMB" (medfølger)
Udfør nedenstående procedure for at installere softwaren (medfølger). Når du installerer
"PMB", installeres "Music Transfer" også.
• Log på som Administrator.
1
Kontroller dit computermiljø.
Anbefalet miljø til brug af "PMB" og "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Microsoft Windows 2000 Professional
SP4, Windows XP* SP3/Windows Vista SP1*
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller hurtigere (Anbefalet: Intel Pentium III
800 MHz eller hurtigere)
Hukommelse: 256 MB eller mere (Anbefalet: 512 MB eller mere)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen—cirka 400 MB
Skærm: Skærmopløsning: 1.024 × 768 punkter eller mere
* 64-bit udgaver og Starter (Edition) understøttes ikke.
2
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i
CD-ROM-drevet.
Installationsmenuen vises.
3
Klik på [Install] (Installer).
4
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
installationen.
5
Tag CD-ROM’en ud, når installationen er fuldført.
Skærmbilledet "Choose Setup Language"
(Vælg installationssprog) vises.
Tilslutning til andet udstyr
37
x Import af billeder til din computer vha. "PMB"
1
Indsæt et fuldt opladet batteri i kameraet, og tryk derefter på
(afspil)-knappen.
2
Tilslut kameraet til computeren.
"Opretter forbindelse…" vises på kameraets skærm.
1 Til et USB-jackstik
Kabel til
flerfunktionsterminal
2 Til
flerfunktionsstikket
•
3
vises på skærmen under kommunikationen. Betjen ikke computeren mens indikatoren
vises. Når indikatoren skifter til
, kan du begynde at bruge computeren igen.
Klik på [Import] (Importer)-knappen.
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
Bemærkninger
• Frakobl ikke kablet til flerfunktionsterminal fra kameraet, mens kameraet arbejder, eller mens der
står "Adgang…" på kameraets skærm. Det kan muligvis ødelægge dataene.
• Når du anvender et batteri med en lille resterende opladning, er du muligvis ikke i stand til at
overføre dataene, eller dataene kan muligvis blive ødelagt. Det anbefales, at du bruger
lysnetadapteren (medfølger ikke) og USB / A/V / DC IN-kablet til flerfunktionsterminal
(medfølger ikke).
38
x Eksport af billeder til kameraet med "PMB"
Du kan automatisk vælge og eksportere billeder, der ikke er eksporteret til den interne
hukommelse.
1
Tilslut kameraet til computeren.
2
3
Dobbeltklik
Hvis guiden for Automatisk afspilning vises, skal du lukke den.
Klik på
(PMB) på skrivebordet for at starte "PMB".
øverst på skærmen.
Skærmen for nem eksport vises.
Se "PMB Guide" for yderligere oplysninger.
x Visning af "PMB Guide"
1
Dobbeltklik på ikonet
•
(PMB Guide) på skrivebordet.
For at starte "PMB Guide" fra startmenuen: Klik på [Start] (Start) t [All
Programs] (Alle programmer) t [Sony Picture Utility] t [Help] (Hjælp) t
[PMB Guide].
Tilslutning til andet udstyr
39
x Brug af "PMB Portable"
1
Tilslut kameraet til computeren.
Når du slutter kameraet til din computer, vises guiden Automatisk afspilning
[PMBPORTABLE].
• Hvis den ønskede Automatisk afspilning-guide ikke vises, skal du klikke på [Computer]
(Computer) (i Windows XP/2000, [My Computer] (Denne computer)) t
[PMBPORTABLE], og derefter dobbeltklikke på "PMB_P.exe".
2
Klik på "PMB Portable" i guiden Automatisk afspilning.
3
Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre
installationen.
Skærmen for brugeraftalen.
"PMB Portable" starter.
Se hjælp for "PMB Portable" angående yderligere oplysninger.
Bemærk
• Tilslut altid til et netværk når du anvender "PMB Portable".
x Brug af kameraet med din Macintosh computer
Du kan kopiere billeder til Macintosh-computeren. "PMB" er ikke kompatibel, men du
kan installere "Music Transfer" på din Macintosh-computer. Når du har eksporteret
billeder til kameraet, kan du se dem i [Mappevisning].
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer, der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø for import af billeder
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til v10.5)
USB-jackstik: Medfølger som standard
Anbefalet miljø for anvendelse af "Music Transfer"
Operativsystem (forudinstalleret): Mac OS X (v10.3 til v10.5)
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB eller mere anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplads til installationen — cirka 250 MB
40
Ændring af kameraindstillingerne
Ændring af skærmdisplayet
på
1 Tryk
tilstand t
t ønsket
.
(Normal): Viser knapper og
ikoner
(Enkel): Viser kun knapper
(Kun billede): Skjuler knapper
og ikoner
Bemærk
•
forsvinder fra skærmen, hvis du vælger [Kun billede]-afspilning. Tryk midt på skærmen for
at vise knapperne. [Normal]-displayet vender midlertidigt tilbage.
zHistogram- og lysstyrkeindstillinger
Den følgende indstilling kan du finde ved at trykke på
.
Histogram: Et histogram er et diagram, som viser et billedes lysstyrke. Diagrammet indikerer
et lyst billede, når overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når overvægten er mod venstre.
Lysstyrke: Dette indstiller lysstyrken på baggrundsbelysningen ([Normal]/[Lys]). Når du ser
billeder under lyse udendørs forhold, skal du indstille den til [Lys]. I denne situation kan
batteristrømmen imidlertid blive opbrugt hurtigere.
Ændring af kameraindstillingerne
41
Indstilling af kodeordslåsen for den interne
hukommelse
Du kan indstille en adgangskode for at forhindre afspilning af billeder i den interne
hukommelse.
på
t
1 Tryk
(Indstillinger) t [Primære
indstill.] t
t [Lås m
adgangskode] t
.
2 Indtast et 4-cifret nummer efter eget valg t tryk på [OK].
det samme 4-cifrede nummer igen t tryk på [OK] t
3 Indtast
[OK].
for kameraet.
4 Sluk
Adgangskodelåsen er aktiveret fra næste gang, du afspiller billeder.
x Indtastning af adgangskoden og afspilning af billeder
Skærmen til indtastning af adgangskode vises t indtast den adgangskode du indstillede
t tryk på [OK].
x Ophævelse af adgangskodelåsen på kameraet
Tryk på
t
adgangskode] t
(Indstillinger) t [Primære indstill.] t
t [Lås m
t indtast den adgangskode du indstillede t [OK] t [OK].
Bemærk
• Du kan ikke indstille adgangskoden for billeder på "Memory Stick Duo".
zSådan skal du gøre, når du har glemt adgangskoden
1 Sluk for kameraet og tryk derefter på
(afspil)-knappen, mens du flytter zoomknappen
(W/T) over mod W-siden.
2 Kameraet tændes, og skærmen til ophævelse af adgangskoden vises t tryk på [OK].
3 Indtast nummeret til ophævelse af adgangskoden (side 55) t tryk på [OK] t [OK].
42
Anvendelse af skærmbilledet HOME
På skærmbilledet HOME er betjeningerne af kameraet af hensyn til brugervenlighed
inddelt i brede valgbare kategorier, som fx optagelse, visning eller udskrivning af
billeder.
Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
x
Optagelse
Menupunkt
Beskrivelse
Optagelse
Optager stillbilleder eller film.
x
Vis billeder 1
Menupunkt
Beskrivelse
Datovisning
Viser billeder efter dato.
Vis. af Begivenh.
Analyserer datoernes optagelser og hyppigheden, inddeler automatisk
billederne i grupper og viser dem.
Favoritter
Viser billeder der er registreret som Favoritter.
Mappevisning
Viser og inddeler billeder ved hjælp af mapper.
x
Vis billeder 2
Beskrivelse
Afspiller billeder i rækkefølge sammen med effekter og musik.
Musikværktøj
Hent musik:
Format musik:
Scrapbog
Tilføjer en baggrund og viser billeder i fotoalbumstil.
x
Udskriv
Menupunkt
Beskrivelse
Udskriv
Udskriver stillbilleder.
Ændrer diasshowets musik.
Sletter al diasshowmusik.
Ændring af kameraindstillingerne
Menupunkt
Diasshow
43
x
Hukommelsesadmin.
Menupunkt
Beskrivelse
Hukomm.værktøj
Format:
Opret lagr.mappe:
Skift lagringsmappe:
x
Indstillinger
Menupunkt
Beskrivelse
Primære indstill. - Primære
indstillinger 1
Bip:
Funkt.guide:
Initialiser:
Kalibrering:
Undervandshus:
Demotilstand:
Primære indstill. - Primære
indstillinger 2
USB-tilslut:
LUN-indstillinger:
COMPONENT:
Video ud:
Tv-type:
Lås m adgangskode:
Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse 1
AF-lampe:
Gitterlinje:
AF-fkt.:
Digital zoom:
Optagelsesindstil. Indstillinger for optagelse 2
Autoretning:
Autom. visn.:
44
Formaterer optagemediet.
Opretter en ny mappe på optagemediet.
Ændrer den mappe der anvendes til lagring af
billeder.
Vælger den bip-lyd, der afgives når du
anvender kameraet.
Viser funktionsguiden.
Stiller kameraet tilbage til dets
standardindstillinger.
Korrigerer justeringsfejl for knappernes
reaktionspositioner på berøringspanelet.
Ændrer knapbetjeningerne når kameraet er
placeret i undervandshuset (vandtæt hus).
Demonstrerer funktionerne Smiludløser og
Scenegenkendelse.
Indstiller den tilstand der anvendes ved
tilslutning af kameraet til en computer eller
en printer.
Indstiller optagemediet til at vises på en
computer eller andet udstyr, når du tilslutter
kameraet vha. en USB-forbindelse.
Indstiller videosignalet i henhold til en
tilsluttet tv-terminal.
Indstiller tilstanden i henhold til det
videoudgangssystem, der tilsluttes.
Indstiller bredde-højde-forholdet for det tv,
der tilsluttes.
Indstiller adgangskoden for billeder i den
interne hukommelse.
Udsender udfyldningslys ved fokusering
under forhold med lav belysning.
Viser linjer for nemt at kunne indstille et
motiv i vandret eller lodret position.
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk
fokusering.
Vælger zoommetoden for zoomning udover
optisk zoom.
Genkender orienteringsændringer og gemmer
billedet i den rigtige retning.
Viser billedet på skærmen i cirka to sekunder
efter optagelse af et stillbillede.
Indstillinger af ur
Indstiller datoen og klokkeslættet.
Language Setting
Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og
meddelelser.
Brug af MENU-punkterne
Viser de funktioner der er til rådighed for nem indstilling, når kameraet er i optage- eller
afspilningstilstand. Kun de tilgængelige punkter vises på skærmen.
x MENU i optagetilstand
Menupunkt
Beskrivelse
Billedformat
Indstiller billedformatet.
(
10M/
16:9(7M)/
320)
5M/
3M/
VGA/
16:9(2M)/
640(Fin)/
3:2(8M)/
640(Standard)/
Scenegenkendelse
Registrerer automatisk optageforholdene og optager derefter billedet.
Registrering af ansigter
Vælger det prioriterede motiv som fokus justeres efter, når du anvender
ansigtsregistrering.
(
Fra/
Auto/
( Ved berøring/
voksne)
Avanceret)
Auto/
Prioriter børn/
Følsomhed for smilregist.
Indstiller følsomhedsniveauet for smilregistrering.
Opt.funkt.
Vælger den kontinuerlige optagemetode.
(
Lav/
Mellem/
(
Normal/
BRK±1,0EV)
Prioriter
Høj)
Serieoptagelse/BRK±0,3EV, BRK±0,7EV,
Justerer manuelt eksponeringen.
Lysmålermetode
Indstiller på hvilken del af motivet eksponeringen skal bestemmes.
Fokus
Ændrer fokuseringsmetoden.
Hvidbalance
Justerer farvenuancerne i henhold til de omgivende lysforhold.
(–2,0EV til +2,0EV)
(
(
(
Hvidbalance under vandet
Multi/
Multi-AF/
Center)
ubegrænset afstand)
Auto/
Dagslys/
Fluorescerende lys 2,
Blitz)
Skyet/
Fluorescerende lys 1,
Fluorescerende lys 3/n Skinnende/
Justerer farverne ved optagelse under vand.
(
Auto/
Under vandet 1,
Under vandet 2/
Blitz)
Ændring af kameraindstillingerne
EV
45
Menupunkt
Beskrivelse
Blitzniveau
Justerer mængden af blitzlys.
Reduktion af lukkede øjne
Indstiller Reduktion af lukkede øjne-funktionen.
Rødøjereduktion
Indstilles for at reducere problemet med røde øjne.
DRO
Optimerer lysstyrken og kontrasten.
(
(
(
(
/
Standard/
Auto/
Auto/
Fra/
)
Fra)
Til/
Fra)
DRO standard/
DRO plus)
Farvetilstand
Ændrer graden af billedets skarphed eller tilføjer specialeffekter.
SteadyShot
Vælger anti-slørfunktionen.
Optagelsesindstil.
Vælger optageindstillingerne.
(
(
Normal/
Levende/
Fotografer/
Sepia/
Fortsat/
S-H)
Fra)
x MENU i visningstilstand
Menupunkt
(Datoliste)
(Liste over
begivenheder)
(Vælg mappe)
(Visningstilstand)
Beskrivelse
Vælger den datoliste, der skal afspilles.
Vælger den begivenhedsgruppe, der skal afspilles.
Vælger mappen til visning af billeder.
Skifter visningstilstandene.
(
Datovisning/
Mappevisning)
(Filtrer efter ansigter)
Vis. af Begivenh./
Favoritter/
Afspiller billeder, der er filtreret for at møde visse betingelser.
(
Fra/
Smil)
Alle mennesker/
Børn/
Småbørn/
(Diasshow)
Afspiller billeder i rækkefølge sammen med effekter og musik.
(Scrapbog)
Tilføjer en baggrund og viser billeder i fotoalbumstil.
(Tilføj/fjern Favoritter)
Tilføjer billeder til Favoritter, eller fjerner billeder fra Favoritter.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Tilføj alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Tilføj/fjern
Delemærke)
Registrerer/annullerer registreringen af billeder, der skal overføres til et
netværksmedie.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Tilføj alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
46
Menupunkt
(Retouchering)
Beskrivelse
Retoucherer stillbilleder.
(
Beskær/
Rødøjekorrektion/
Uskarp maskering/
Blød
fokusering/
Delvis farve/
Fiskeøjeobjektiv/
Tværfilter/
Sløring af omkreds/
Retro/
Smil)
(Male)
Maler på et stillbillede og gemmer det som et nyt billede.
(Tilpasning af flere)
Ændrer billedformatet i henhold til brug.
(Slet)
Sletter billeder.
(
HDTV/
Blog / e-mail)
(
Dette bil./
Flere billeder/
Alle billeder i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Beskyt)
Forhindrer utilsigtet sletning.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Angiv alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
Tilføjer et udskriftsbestillingsmærke til det billede, du ønsker at udskrive
på en "Memory Stick Duo".
(
Dette bil./
Flere billeder/
Angiv alle i datointerval*/
Fjern alle i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Udskriv)
Udskriver billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer.
(
Dette bil./
Flere billeder/
Alle billeder i datointerval*)
* Den viste tekst varierer i henhold til hver visningstilstand.
(Roter)
Roterer et stillbillede.
(Indstillinger for
lydstyrke)
Justerer lydstyrken.
Ændring af kameraindstillingerne
47
Brug af funktioner i Auto programmerettilstand
Du kan ændre fokus, lysmålermetode, ISO og EV-indstillinger, når [Opt.funkt.] er
indstillet til
(Auto programmeret).
Menupunkt
(Fokus)
(Lysmålermetode)
48
Beskrivelse
Ændrer fokuseringsmetoden.
(
Multi-AF/
Center-AF/
ubegrænset afstand)
Måler lysmålerområdet.
(
Multi/
Center/
Spot)
(ISO)
Indstiller ISO-følsomheden.
(ISO AUTO/ISO80 til ISO3200)
(EV)
Justerer eksponeringen
(–2,0EV til +2,0EV)
Spot - AF/1,0m/3,0m/7,0m/
Andet
Visning af "Cyber-shot Håndbog"
"Cyber-shot Håndbog" der beskriver i detaljer, hvordan du skal anvende kameraet, er
indeholdt på CD-ROM'en (medfølger). Slå op i håndbogen for detaljerede forklaringer
om kameraets mange funktioner.
x For Windows-brugere
1
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2
Klik på "Cyber-shot Handbook".
3
Start "Cyber-shot Håndbog" fra genvejen på skrivebordet.
"Cyber-shot – Vejledning til næste trin", der
indeholder oplysninger om tilbehør,
installeres på samme tid.
x For Macintosh-brugere
1
Tænd for computeren, og sæt CD-ROM’en (medfølger) i CDROM-drevet.
2
Vælg mappen [Handbook], og kopier "Handbook.pdf", som
er gemt i mappen [DK], til computeren.
3
Dobbeltklik på "Handbook.pdf", når kopieringen er udført.
Andet
49
Liste over ikoner der vises på skærmen
Der vises ikoner på skærmen for at angive kameraets status.
Du kan vælge visningsindstillingerne ved at trykke på
nede i bunden til højre på
skærmen (side 41).
Ved optagelse af stillbilleder
A
Skærm
Beskrivelse
Resterende batteritid
Advarsel om lavt
batteriniveau
Billedformat
PictBridge-tilslutning
Indikator for følsomhed for
smilregistrering
• Ikonerne er begrænsede i tilstanden
(Nem optagelse).
Ved optagelse af film
Zoomskalering
Visningstilstand
Filtrer efter ansigter
PMB-eksport
Favoritter
Delemærke
Beskyt
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF)
Ved afspilning
Zoom under afspilning
B
Skærm
Beskrivelse
SteadyShot
Optagemappe
Afspilningsmappe
96
50
Antal billeder, der kan
optages
Skærm
Beskrivelse
8/8
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
00:25:05
Optagetid (t:m:s)
Optage-/afspilningsmedie
("Memory Stick Duo",
intern hukommelse)
PictBridge-tilslutning
Skærm
Histogram
•
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
D
Skærm
Beskrivelse
z
AE/AF-lås
Ændring af mappe
Scenegenkendelse
Rødøjereduktion
Beskrivelse
NR langsom lukker
125
Lukkerhastighed
F3.5
Blændeværdi
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Eksponeringsværdi
Blitzniveau
Målemetode
Blitzen oplades
Blitz
Optageindstilling
Hvidbalance
Registrering af ansigter
Målemetode
Fokus
Makro/Fokusering tæt på
• Vises når [Opsætning af
AF-lampe
display] er indstillet til
[Kun billede].
Advarsel om vibration
AF-tryk indikator
Blitzindstilling
• Vises når [Opsætning af
Undervandshus
Hvidbalance
Farvetilstand
C
Skærm
display] er indstillet til
[Kun billede].
OPT
Standby
Optagelse af en film/Film
på standby
0:12
Optagetid (m:s)
N
Afspilning
Afspilningslinje
Beskrivelse
Ramme for AFområdesøger
Tæller
101-0012
Mappe- og filnummer
2008 1 1
9:30 AM
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives
Andet
0:00:12
Selvudløser
DRO
Styrefilen er fuld
VOL.
Lydstyrke
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay
51
Fejlfinding
Prøv følgende løsninger hvis du oplever problemer med kameraet.
1 Kontroller punkterne nedenfor, og se i "Cyber-shot Håndbog" (PDF).
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, kan du finde flere
oplysninger i "Cyber-shot Håndbog".
2 Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for
kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 44).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.
Ved reparation af kameraer med intern hukommelse eller indeholdende
musikfilsfunktion, kontrolleres data i kameraet muligvis for det allermest nødvendige
for at bekræfte og udbedre funktionsfejl. Sony ikke vil kopiere eller gemme nogen af
disse data.
Batteri og strøm
Batteriet kan ikke sættes i.
• Indsæt batteriet korrekt så det skubber til udløsergrebet til batteriet (side 11).
Kameraet kan ikke tændes.
• Efter indsætning af batteriet i kameraet kan det tage nogle få øjeblikke for kameraet at varme
op.
• Indsæt batteriet korrekt (side 11).
• Batteriet er afladet. Indsæt et opladet batteri (side 9).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
• Brug et anbefalet batteri.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batteriet aflades. Tænd kameraet igen (side 13).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
52
Indikatoren for resterende opladning er forkert.
• Batteriets opladning er hurtigt opbrugt i følgende tilfælde:
– Når du anvender kameraet på et ekstremt varmt eller koldt sted.
– Når du ofte anvender blitz og zoom.
– Når du gentagne gange tænder og slukker for kameraet.
– Når [Lysstyrke] for
(skærmbilledet) er indstillet til [Lys].
• Der opstod en uoverensstemmelse mellem indikatoren for resterende opladning og den aktuelt
resterende batteriopladning. Aflad batteriet fuldstændig én gang og oplad det derefter for at
rette angivelsen.
• Batteriet er afladet. Indsæt det opladede batteri (side 9).
• Batteriet er udbrændt. Udskift det med et nyt.
Batteriet kan ikke oplades, mens det er inde i kameraet.
• Du kan ikke oplade batteriet vha. AC-vekselstrømsadapter (medfølger ikke). Anvend
batteriopladeren (medfølger) til at oplade batteriet.
Optagelse af stillbilleder/film
Kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 23, 26). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet billeder du ikke behøver (side 32).
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Når du optager et stillbillede, skal du indstille optagetilstanden til en anden tilstand end
(Film).
• Indstil optagetilstanden til
(Film) ved optagelse af film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Gem billeder i den interne hukommelse eller på en "Memory Stick PRO Duo".
Der vises lodrette striber, når du fotograferer et meget lyst motiv.
• Der er opstået udtværing, og der ses hvide, sorte, røde, violette eller andre striber på billedet.
Dette er ikke en funktionsfejl.
Visning af billeder
• Tryk på
(Afspil)-knappen (side 15).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren.
• Der gives ingen garanti for, at der på dette kamera kan afspilles filer, der indeholder billeder,
Andet
Der kan ikke afspilles billeder.
som blev behandlet på en computer, eller billeder som blev optaget med et andet kamera.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen.
• Du er muligvis ikke i stand til at afspille visse billeder, der er optaget med andre kameraer og
gemt på "Memory Stick Duo". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 30).
• Dette er fordi, du kopierer billeder fra din computer til "Memory Stick Duo" uden at bruge
"PMB". Afspil sådanne billeder i Mappevisning (side 30).
53
Forsigtig
Undlad at bruge/opbevare
kameraet på følgende steder
• På meget varme, kolde eller fugtige steder
•
•
•
•
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller
deformeret, og det kan medføre
funktionsfejl.
På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
Tæt på stærke magnetiske kilder
I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv
ind i kameraet. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde
kan denne funktionsfejl ikke udbedres.
Om transport
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud,
der er let fugtet med vand, og tør derefter
overfladen af med en tør klud. For at du
undgår at beskadige overfladebehandlingen
eller kabinettet:
– Du må ikke udsætte kameraet for kemiske
produkter som fx fortynder, benzin, alkohol,
engangsklude, insektmiddel, solcreme eller
insektgift.
– Du må ikke røre ved kameraet med
ovennævnte ting på hænderne.
– Lad ikke kameraet komme i kontakt med
gummi eller vinyl gennem længere tid.
54
Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt
kolde eller varme omgivelser, som overstiger
dette interval, anbefales ikke.
Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller
uden på kameraet. Denne fugtdannelse kan
medføre funktionsfejl i kameraet.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil
fugten er fordampet. Bemærk, at hvis du
forsøger at optage, mens der er fugt inde i
objektivet, vil du ikke være i stand til at optage
klare billeder.
Vær opmærksom på følgende ved
bortskafning af kameraet
Formatering af kameraet sletter ikke
fuldstændigt alle dataene i den interne
hukommelse. Det anbefales derfor, at du
fysisk ødelægger kameraet, inden du skaffer
dig af med det.
Om det interne genopladelige
backupbatteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt
andre indstillinger, uanset om der er tændt
eller slukket for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades
kontinuerligt, så længe du bruger kameraet.
Hvis du kun bruger kameraet i korte perioder,
aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet
ikke bruger kameraet i omkring en måned,
bliver det fuldstændigt afladet. I denne
situation skal du sørge for at oplade det
genopladelige batteri, før du bruger kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er
opladet, kan du stadig anvende kameraet, men
så vil datoen og klokkeslættet ikke blive
angivet.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige backupbatteri
Indsæt et opladet batteri i kameraet, og lad
kameraet stå i 24 timer eller længere i slukket
tilstand.
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm: Genopladeligt batteri NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (medfølger ikke), 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapter (medfølger ikke),
4,2 V
Strømforbrug (under fotografering): 1,2 W
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: 95,0 × 58,4 × 16,4 mm (B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Vægt (inklusive NP-BD1-batteri og rem osv.): Ca.
160 g
Mikrofon: Mono
Højttaler: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Billedenhed: 7,7 mm (1/2,3-type) farve-CCD,
primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet: Ca. 10,3
megapixel
Effektivt antal pixel for kameraet: Ca. 10,1
megapixel
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4×
zoomobjektiv
f = 6,18 – 24,7 mm (35 – 140 mm (svarende
til 35 mm film))
F3,5 (W) – F4,6 (T)
Eksponeringskontrol: Automatisk eksponering,
Valg af motiv (11 tilstande)
Hvidbalance: Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende 1,2,3, skarpt lys, blitz
Hvidbalance under vandet: Auto, Under vandet
1,2, Blitz
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilleder: Exif Ver. 2.21 JPEGkompatibelt, DPOF-kompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt (Mono)
Optagemedie: Intern hukommelse (ca. 4 GB*),
"Memory Stick Duo"
* Ved måling af mediekapacitet svarer 1 GB til 1
milliard bytes, hvoraf en del anvendes til
systembehandling og/eller programfiler. Den
kapacitet, som er rådighed for brugeren, er cirka
3,71 GB.
Blitz: Blitzinterval (ISO-følsomhed (Anbefalet
eksponeringsindeks) indstillet til Auto):
ca. 0,08 til 4,3 m (W)/ca. 0,5 til 3,4 m (T)
[Input- og outputstik]
[LCD-skærm]
LCD-panel: Bred (16:9), 8,8 cm (3,5 type) TFTdrev
Antal punkter i alt: 921 600 (1920 × 480) punkter
Nummer til ophævelse af koden: 7669
BC-CSD batterioplader
Strømkrav: AC 100 V til 240 V, 50/60 Hz, 2,2 W
Udgangsspænding: Jævnstrøm 4,2 V, 0,33 A
Driftstemperatur: 0 til 40°C
Opbevaringstemperatur: –20 til +60°C
Mål: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vægt: Ca. 75 g
Genopladeligt batteri NP-BD1
Anvendt batteri: Litium-ion-batteri
Maksimal spænding: Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding: Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Andet
Multistik: Videoudgang
Lydudgang (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
[Adgangskode]
55
Varemærker
• Følgende mærker er varemærker tilhørende
•
•
•
•
•
56
Sony Corporation.
, "Cyber-shot", "Memory
Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "Memory
Stick PRO-HG Duo",
, "Memory Stick
Micro", "MagicGate",
,
"PhotoTV HD", "Info LITHIUM"
Microsoft, Windows, DirectX og Windows
Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Apple
Inc.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Adobe og Reader er enten varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller andre
lande.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
Andet
57
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support
Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med
planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige
organiske forbindelser).
Printed in Japan
Download PDF

advertising