Sony | HMZ-T2 | Sony HMZ-T2 Уред за личен 3D приказ Водич за брзо поставување и почеток

Решавање на проблемите со
нерепродуцирање на аудио,
видео или 3D-содржини од
PlayStation ® 3 (PS3™)
Екран за глава
Упатство за почеток
Проблемите со аудио и видео може да се појават при промена
на излезот на PS3™ со еден од следните начини.
 Излезот на системот е променет со користење на системската
функција за пренос преку HDMI.
 Излезот на системот е променет со директно поврзување на
PS3™ со системот, после користење на PS3™ со телевизорот.
Во тој случај, додека системот е вклучен, исклучете го PS3™,
а потоа држете го копчето за вклучување/исклучување на PS3™
барем за 5 секунди (додека не слушнете друг краток звук) за да
го рестартирате.
„PlayStation“ е регистриран заштитен знак на Sony Computer
Entertainment Inc. Исто така, „PS3“ е заштитен знак на истата компанија.
Што има во кутијата
Уред за глава
Процесна единица
Слушалки
HDMI-кабел
Кабел за напојување
со наизменична
струја (напојување
со струја)
Дополнителна
опрема
Документација
Пред употреба, погледнете и во „Здравствени мерки за претпазливост“
и „Мерки за претпазливост“ во „Упатство со препораки“.
© 2012 Sony Corporation
4-439-021-11(1) (MK)
HMZ-T2
1
Поврзување
Поврзете опрема за репродукција и телевизор.
Поврзете ги дадените слушалки.
Наместете го десниот кабел во жлебот.
(Сокривањето на кабелот под јазичињата на неколку
места ќе го задржи кабелот неподвижен.)
Blu-ray DiscTM плеер
Телевизор
Конзола за игри
HDMI
OUT
Опрема за
репродукција
HDMI
IN
Кабел за HDMI (се доставува)
Ако опремата за репродукција има само еден
приклучок за HDMI OUT, можете сè уште да
гледате видео преку опремата за репродукција
на телевизорот со поврзување на телевизорот
со процесната единица си кабел за HDMI со
голема брзина. Во тој случај поставете го
„HDMI pass-through“ во „General Setup“ на „On“.
Процесна единица
(назад)
Забелешка
 Преносот преку HDMI не овозможува
истовремена репродукција на видео на уредот
за глава и на телевизорот.
Протнете го десниот
кабел под јазичето.
Целосно вметнете
го стерео
миниприклучокот
на слушалките во
приклучокот за
слушалки.
Поврзете го кабелот
за напојување со
наизменична струја
(главен вод) со уредот.
Совет
 Ако сакате, може да ги поврзете
сопствените стерео слушалки со
мини-приклучок.
Во ѕидниот
штекер
Кабел за напојување
со наизменична
струја (напојување со
струја) (се доставува)
Вклучете го
системот ().
Поврзете го уредот
за глава.
Процесна единица
(напред)
Уред за глава
Протнете го
левиот кабел
под јазичето.
Сега индикаторот за напојување на
процесната единица свети зелено.
Вклучете ја единицата за репродукција ().
Продолжува во
2 Носење
2 Носење
Кога го носите уредот за глава нема да можете да гледате надвор од екранот. Пред да го ставите уредот,
прегледајте ги чекорите 2 – 4 (Носење, Поставување и Уживање), за да знаете како си следат работите.
Прилагодете ја позицијата на главата.
За удобно местење
Внимателно прилагодете го уредот на левата и десната
страна, горе и долу, за да ја најдете најдобрата позиција
за гледање на центарот на екраните.
 Поддржете го уредот со челото
и на двете места на тилот
на главата.
 Да не се потпира на носот.
 Прилагодете го уредот така
што екраните се наоѓаат пред
вашите очи.
Забелешки
 Ако уредот открие дека додека гледате поддржувачот за чело
 не го допира челото, екраните автоматски ќе се исклучат.
Осигурете сека поддржувачот за чело лежи безбедно на челото.
 Ако поддржувачот за чело  се наоѓа премногу назад
(кон челото), може да биде тешко да ги видите екраните. Во тој
случај, држејќи ја рачката за заклучување  налево, подигнете
го поддржувачот за чело и притиснете го поддржувачот напред.
Затегнете ја лентата за глава безбедно.
Око
Екран
Совет
Ако носите очила или контактни леќи, носете ги и за време на употребата (со исклучок на очила за читање).
Гледањето со очила со двоен фокус може да го нема најдобриот ефект.
 Должините на горната и долната лента може да се прилагодат.
За детали, погледнете во „Упатство со препораки“.
Носете ги слушалките.
Носете ја слушалката означена со R во десното уво и таа
означена со L во левото уво.
Извлечете ја лентата за глава.
Прво од едната страна, а потоа на другата,
притискајте го копчето за отпуштање и извлечете
ја лентата за глава.
Отстранување на уредот за глава
Ставете го уредот за глава на
главата.
 Извадете ги слушалките од ушите пред да го извадите
уредот за глава.
 Држете ги копчињата за ослободување на лентата на
двете страни и повлечете го уредот напред кога го
подигнувате.
Наместете ја долната лента за глава на основата
на главата.
3 Поставување
Следете ги упатствата
што се прикажани на
екранот за работа.
Изберете јазик за приказ
(само првиот пат).
Притиснете го копчето / за да
изберете јазик и притиснете го копчето
MENU или копчето .
4 Уживајте
Контролирајте ја репродукцијата од
компатибилни извори на репродукција.
Контрола на репродукцијата од уредот
Брзо премотување
назад
Прилагодете го растојанието
меѓу леќите.
Задржете го копчето за да
скокнете на претходното поглавје.
Лизгајте го
прилагодувачот за
растојание на секоја од
леќите додека не ги видите јасно и двата екрани.
По прилагодувањето, притиснете го копчето
MENU или копчето .
Брзо
премотување
напред
 Ако после прилагодувањето на растојанието меѓу
леќите, започнете повторно од „2 Носење“.
 Ако прилагодувањето е тешко, обидете се со лизгање
на двата прилагодувачи кон централната позиција
пред прилагодувањето.
Се пресекуваат сите три ознаки
„I“ и хоризонталната линија.
Потврдете дека трите ознаки „I“ и хоризонталната
линија се пресекуваат, а потоа притиснете го
копчето MENU или копчето .
Прифатливо е ознаките „I“ и хоризонталната линија
да се сечат на друго место, не само во центарот
на екранот.
Вклучено/во
мирување
Задржете го копчето
за да влезете
во режимот на
подготвеност.
Совети
Проверете го прилагодувањето
на приказот.
Репродукција
Задржете го копчето
за да скокнете на
следното поглавје.
Пауза
Јачина на
звукот
Забелешки
 Системот не може да се користи за напредна
контрола на опремата за регистрација, како на
пример, операции на менито.
 Контролата со овие копчиња е можна само кога
„Control for HDMI“ во „General Setup“ е поставена
на „On“ (стандардна поставка).
 Некои опреми за репродукција не може да
се контролираат користејќи ги копчињата на
уредот за глава
Забелешка
Не се сечат хоризонталната
линија и повеќе од една од
ознаките „I“.
 Ако дури само една од ознаките „I“ и хоризонталната
линија не се сечат, престанете со користење на системот.
За детали, погледнете во „Упатство со препораки“.
За детали околу конфигурирањето на менито за поставки
и прикачувањето на дополнителна опрема, погледнете во
„Упатство со препораки“.
Забелешка
Следете ги прикажаните упатства.
Откако ќе ги прочитате информациите, притиснете
го копчето MENU или копчето .
 За да го решите проблемот поради неможна репродукција на аудио, видео или 3D кога
системот е поврзан на PlayStation®3 (PS3™), погледнете ги упатствата на страницата што
се наоѓа на десната страна од насловната страница за решавање проблеми.
Download PDF

advertising