Sony | HMZ-T3W | Sony HMZ-T3W Безжичен уред за личен 3D приказ Упатства за употреба

4-471-977-G1(1) (MK)
Екран
за глава
Упатство со препораки
Пред првата употреба
Погледнете во „Упатство за почеток“
за упатствата за поврзување на системот,
носење на уредот и завршување на
почетните поставки.
HMZ-T3W
Предупредување
Не изложувајте го овој апарат на дожд
или на влага за да го намалите ризикот
од пожар или електричен удар.
За да го намалите ризикот од пожар,
не покривајте го отворот за вентилација
на апаратот со весници, прекривки,
завеси итн.
Не изложувајте го апаратот на извори на
отворен оган (на пример, запалени свеќи).
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте
апаратот на капење или прскање и не
поставувајте на него предмети што
се наполнети со течности, како на
пример, вазни.
Бидејќи приклучокот за напојување (главен
приклучок) се користи за да се исклучи
делот од ѕидниот штекер (напојување
со струја), поврзете го делот со лесно
достапен штекер за напојување
со наизменична струја.
Ако забележите неправилности во делот,
веднаш исклучете го приклучокот за
напојување (главен приклучок) од
штекерот за наизменична струја.
Не поставувајте ја опремата во ограничен
простор како што се полица за книги
или слично.
Не изложувајте ги батериите или апаратите
што имаат монтирана батерија на
прекумерна топлина, како на пример,
сончева светлина или оган.
Мерки на претпазливост
Комплетот не е исклучен од изворот
за напојување со наизменична струја
(напојување со струја) сè додека е поврзан
во ѕидниот штекер (напојување со струја),
дури и ако комплетот е исклучен.
Плочката со името се наоѓа на дното
на процесната единица и на дното
на единицата за батерија.
2
Здравствени мерки
за претпазливост
Старосни ограничувања
Гледањето видеослики или
играњето игри на уредот може да
влијае врз здравјето на децата во
развој. Уредот не треба да го
користат деца од 15 години
и помали.
Користете ја функцијата за заштита
со лозинка (страница 34) на уредот
за да ги спречите децата да го
користат уредот.
Гледање видео со екранот на глава
• Некои луѓе може да искусат
неудобност (како што е напрегање
на очите, лошење или болест од
движење) додека гледаат видеослики
или играат игри. Sony препорачува
сите гледачи да прават редовни паузи
додека гледаат видеослики или играат
игри. Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе се разликуваат
од едно лице до друго. Мора да
одлучите што најмногу ви одговара.
Ако искусите каква било неудобност,
треба да престанете да гледате
видеослики или да играте игри сè
додека неудобноста не заврши.
Ако сметате дека е потребно,
консултирајте се со лекар.
• Избегувајте носење на уредот
во средини каде главата може да се
тресе или додека одите или вежбате,
бидејќи постои поголема можност
да искусите неудобност.
• Исто така, треба да го прегледате (i)
прирачникот со упатства за секој друг
уред или медиум што се користи со
овој уред и (ii) нашата интернетстраница подолу за најновите
информации.
За потрошувачите во Европа, Русија,
Украина и Обединетото Кралство:
http://www.sony-europe.com/support
За потрошувачите во САД
и Латинска Америка:
http://esupport.sony.com/
За потрошувачите во Канада:
http://esupport.sony.com/CA/
За потрошувачите во Кина:
http://service.sony.com.cn/index.htm
За потрошувачите во други земји/
региони:
http://www.sony-asia.com/support/
Правилна употреба
• Осигурете се дека уредот за глава
го носите правилно.
– За упатства за носење на уредот,
погледнете во „Упатство за почеток“.
– За да избегнете гледање искривени
екрани, погледнете во екранот за
потврда што е прикажан првично
за да го проверите порамнувањето
на екраните.
– Испуштањето на уредот или грубото
ракување со него може да ги
искриви екраните.
• Не допирајте ги процесната единица,
единицата за батерија или адаптерот
за напојување со наизменична струја
долго време кога тие се користат.
Продолжениот контакт на кожа со
единицата може да резултира со
изгореници од низок степен.
• Уредот за глава може да се прилагоди
во опсег од 53,0 mm – 76,7 mm
(2 1/8 инчи – 3 1/8 инчи) за да одговара
на растојанието помеѓу очите
(растојанието помеѓу двете зеници).
Ако не можете да го користите
системот во овој опсег, воздржете
се од негова употреба.
• Стандардно, после три часа
непрекинато гледање се појавува
порака за предупредување за
автоматско исклучување. Ако ја
тргнете пораката и продолжите да
гледате, системот ќе се исклучи
автоматски после следните 3 часа.
За удобно гледање
Сликите изгледаат како да се појавуваат
на некое растојание од гледачот.
Ако носите очила или контактни леќи,
носете ги и за време на употребата (со
исклучок на очила за читање).
Гледањето со очила со двоен фокус
може да не даде најдобар ефект.
3
Вградена батерија
Мерки на
претпазливост
Напојување
Поставете го адаптерот за напојување
со наизменична струја во близина
на ѕидниот штекер што се користи
(напојување со струја). Во случај на
чудни звуци, чад или дим од системот,
веднаш исклучете го кабелот за
напојување со наизменична струја
(напојување со струја) за да го исклучите
напојувањето. Притискањето на копчето
за вклучување/исклучување на уредот
за глава или процесната единица нема
да го исклучи системот целосно.
Адаптер за напојување со
наизменична струја
• Не користете неодредени адаптери.
Тоа може да предизвика дефект
на производот.
• Перформансите и безбедноста не се
гарантирани за други кабли за USB или
кабли за напојување со наизменична
струја (напојување со струја), освен
за оние што се за ексклузивна
употреба со системов.
• Не расклопувајте го и не изменувајте
го адаптерот за напојување
со наизменична струја.
• Не допирајте го адаптерот за
напојување со наизменична струја
со метални делови. Посебно бидете
свесни дека неговото допирање со
метален алат може да предизвика
краток спој, оштетувајќи го адаптерот
за напојување со наизменична струја.
• Ако се користи центар за USB или
продолжен кабел за USB, работата
не е гарантирана. Користете го
ексклузивниот кабел за USB што
е доставен со системот и следете
ги упатствата за поврзување одредени
од уредот што треба да се поврзе.
4
• Се препорачува да ја замените
батеријата ако времето на работа
на полно наполнета батерија
стане скоро половина од она при
првичната употреба. Консултирајте
се со најблискиот сервисен центар
на Sony.
• Целосно испразнетата батерија може
нормално да се наполни 500-пати.
Бројот на полнења се разликува во
зависност од условите на употреба.
• Ако производот не се користи подолг
временски период, полнете ја
батеријата на секои шест месеци за
да не дојде до нејзина деградација.
Средина за монтирање
Избегнувајте монтирање во следниве
средини:
• места подложни на вибрирање;
• на директна сончева светлина или
на многу топли или
• места што се екстремно студени.
Исто така, избегнувајте ставање садови
наполнети со вода (на пример, вази
со цвеќиња) на врвот на процесната
единица или единицата за батерија.
Избегнувајте користење на системот на
места каде што тој може да се напрска.
Системот може да се оштети ако се
напрска со вода.
Превоз
Не преместувајте го производот со
влечење на кабелот или лентата за
глава. Производот може да падне или
да се скрши, предизвикувајќи дефект.
Кондензација
Кондензација се појавува кога влагата
во воздухот се кондензира на металните
плочи или другите делови, формирајќи
капки. Кондензацијата може да се
создаде на надворешни површини
или во внатрешноста ако системот
е наеднаш пренесен од ладна во
топла средина или кога затоплувањето
е вклучено во простор каде што
системот е наместен. Ако се создаде
кондензација, не користете го системот
додека капките не испарат.
• Системот не е приклучен на ѕиден
штекер (напојување со струја)
Оставете го системот неповрзан
на напојување и почекајте додека
капките не испарат.
• Системот не е вклучен
Оставете го системот исклучен
и почекајте додека капките не испарат.
• Системот е вклучен
Оставете го системот вклучен
и почекајте додека капките не испарат.
Користењето на системот кога
е формирана кондензација може
да го оштети.
Статичен електрицитет
Можете да почувствувате скокоткање
во ушите во сувите сезони. Тоа не
значи дека системот е оштетен, само
е резултат на насобраниот статички
електрицитет во вашето тело.
Влијанието на статичниот електрицитет
може да се намали со носење облека
од природни материјали што создава
помал статичен електрицитет.
Грижа за леќите
• Внимателно ракувајте со леќите на
уредот за главата за да избегнете
дамки и гребнатини. Ако леќите се
извалкаат, нежно избришете ги со
мека крпа за бришење леќи.
• Не користете течни раствори, како
на пример, течност за чистење леќи,
вода или алкохолни средства
за чистење.
• Не применувајте прекумерен шок или
сила на леќите. Оштетените или
напукнати леќи може да предизвикаат
повреда. Доколку леќите се оштетени
или напукнати, веднаш престанете со
користење на системот и не допирајте
го оштетениот дел.
Чистење на системот
Исчистете ги надворешните површини
на системот со мека крпа делумно
натопена со благ детергент. Не
користете растворувачи, како
разредувач, бензин или алкохол,
што може да ги оштетат површините.
Грижа за слушалките
• Валкан приклучок за слушалки може
да предизвика прекинување или
прескокнување на звукот.
За да осигурите оптимален
звук, повремено исчистете го
приклучокот со мека крпа.
• Исчистете ги и пупките за уши.
Отстранете ги пупките за уши од
слушалките и измијте ги рачно
користејќи благ детергент.
По миењето, исушете ги пупките
за уши пред употреба.
Продолжено слушање со голема јачина
на звукот
Слушањето со голема јачина на звукот
за подолг период може да го оштети
звукот. За да го заштитите звукот,
одбегнувајте слушање со голема јачина
на звукот.
Првична јачина на звукот
За да избегнете ненадејно гласно
емитување, поставете ниска првична
јачина на звукот. Постепено
зголемувајте ја јачината на звукот
додека не се постигне саканото ниво.
Материјали за пакување
Задржете ја оригиналната кутија
и материјалот за изолација за идна
употреба, ако се селите или треба да го
испратите уредот на поправка или други
причини.
Приклучоци и конектори за HDMI
Преземете ги следните мерки на
претпазливост за да избегнете
оштетување на приклучоците
и конекторите за HDMI.
• Кога ги местите каблите, видете
ја формата и насочувањето на
конекторот и приклучокот за HDMI
на единицата за батерија или
на процесната единица.
Влез и излез за HDMI
Конекторот е свртен наопаку
5
Влез и излез за HDMI
Конекторот не е исправен
• Пред да ја преместите процесната
единица секогаш исклучете го кабелот
за HDMI.
• Кога приклучувате или исклучувате
кабли за HDMI држете го конекторот
исправен. Не држете го конекторот
под агол и не ставајте го насила во
приклучокот за HDMI.
• Користете го или дадениот кабел за
HDMI или кабел што е комерцијално
достапен за HDMI со висока брзина.
Ракување со слушалките
• Ако искусите алергиска реакција
од дадените слушалки, веднаш
престанете да ги користите и обратете
се на лекар.
• Кога ќе ги исклучите слушалките од
уредот за главата или од процесната
единица, држете го приклучокот на
слушалките за да ги исклучите.
Влечењето на кабелот на слушалките
може да ги оштети слушалките.
• Пупките за уши може да се оштетат
по долго користење или складирање.
Безжична комуникација
• Иако системов е опремен со функција
за шифрирање на неговата безжична
комуникација, посветете посебно
внимание на можни пресретнувања.
Не користете го системот за
испраќање/примање чувствителни
податоци или разузнавачки податоци
или за користење што може да
е фатално за животот на човекот.
6
• Пресретнување значи дека трето лице
намерно или ненамерно ја добива
содржината на безжичната
комуникација со приемник.
• Системот користи фреквентен појас
од 60 GHz за безжична комуникација.
Овој појас може да се користи од други
уреди за безжична комуникација.
За да спречите пресретнување
на сигналите меѓу системов и овие
уреди, забележете дека:
Фреквентниот појас од 60 GHz што
го користи овој систем го применува
системот за модулација OFDM.
• Ако три или повеќе парови уреди
што го користат појасот од 60 GHz за
безжична комуникација се активни
во област од 20 метри (66 стапки)
квадратни, безжичната комуникација
може да се исклучи поради
пресретнување на сигналот.
• Во авион исклучете ја функцијата
за безжична комуникација
на системов.
Ограничувања за користење на
функцијата за безжична комуникација
во држави/региони
• Во САД, Канада, Порторико, Мексико,
Австралија и Турција безжичната
комуникација може да се користи само
во затворен простор. Безжичната
комуникација надвор е забранета
со закон и незаконската работа
се казнува.
• Функцијата за безжична комуникација
на системов се користи само во
државите подолу. Употребата во други
држави може да е противзаконска
и да се казнува.
За потрошувачите што користат
HMZ-T3W, продаден во САД, Канада,
Порторико
Функцијата за безжична комуникација
на системов се користи само во САД,
Канада и Порторико.
За потрошувачите што користат
HMZ-T3W, продаден во ЕУ или другите
европски држави, Турција, Австралија
или Нов Зеланд
Функцијата за безжична комуникација
на системов се користи само во
следните држави: Германија,
Франција, Италија, Шпанија,
Швајцарија, Португалија, Австрија,
Грција, Холандија, Белгија,
Луксембург, Данска, Шведска,
Норвешка, Финска, Полска, Унгарија,
Романија, Република Чешка, Турција,
Бугарија, Обединето Кралство,
Австралија и Нов Зеланд.
За потрошувачите што користат
HMZ-T3W, продаден во други држави
Функцијата за безжична комуникација
на системов се користи само во
државата каде што сте го купиле
системот.
7
Содржина
Здравствени мерки за претпазливост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Мерки на претпазливост. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Доставена дополнителна опрема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Делови и контроли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Полнење на батеријата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Користење при безжична комуникација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Користење при жична комуникација . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Користење со преносен уред. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Местење на уредот за глава. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Потврда на порамнувањето на екраните . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Системски поставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Решавање проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Фрлање на системот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Заштитени знаци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8
• Кабел за HDMI (1)
Доставена
дополнителна опрема
Осигурете се дека следните ставки
се вклучени во системот по
купувањето. Ако нешто недостасува,
обратете се кај продавачот на Sony
или кај овластен локален центар за
сервис на Sony.
За монтирање на доставената
дополнителна опрема, погледнете
во „Упатство за почеток“.
• Кабел за напојување со
наизменична струја (главен вод) (2)
Користете го дадениот кабел за
напојување со наизменична струја
(главен вод) само за овој систем,
не со друга електроника.
• Адаптер за напојување со
наизменична струја (голем)
(AC-L200D) (1)
• Адаптер за напојување со
наизменична струја (мал)
(AC-UD10) (1)
• Блокатор на светлина (долу) (1)
• Држач на кабелот за поврзување (1)
• Слушалки (1)
• Пупки за уши (1 пар)
При купувањето обично
се наместени пупки за уши
со средна големина.
• Футрола за чување (1)
• Кабел за Micro USB (за AC-UD10) (1)
• Држач (1)
• Упатство со препораки (ова упатство)
• Упатство за почеток
9
Делови и контроли
За поврзување и носење на системот, погледнете во „Упатство за почеток“.
Уред за глава (HMZ-T3W-H)
Прилагодувач
на горната лента
за глава
Горна лента за глава
Поддржувач на чело
Долна лента за глава
Прилагодувач на долната
лента за глава
Сензор за прикачување
Копчиња VOL +/–
Не блокирајте ја дупката на
сензорот.
Копче  (вклучено/
во мирување)
Прилагодувачи
на растојанието
меѓу леќите
*
Притиснете и задржете го
копчето подолго од една
секунда за да го вклучите/
исклучите системот.
Копчиња за контрола
(///, MENU*)
Копчето MENU има две употреби. Притиснете го копчето MENU за да ги прегледате
менијата за поставување како и да ги потврдите промените на поставките (тогаш делува
како копчето Enter).
Приклучок 
(слушалки)*
Рачка RELEASE
(ослободување
на поддржувачот
на чело)
Леќи
*
Може да ги поврзете или дадените слушалки или сопствените стерео слушалки
со мини-приклучок.
Забелешка
10
• Кабелот што ги поврзува уредот за глава и единицата за батерија не може
да се исклучи.
Единица за батерија (напред)
Отвор за вентилација
(горе)
Отвор за
вентилација
(назад)
Индикатор 
(напојување)
Приклучок
HDMI IN/MHL
Приклучок
Micro USB
Приклучок WIRELESS
(безжично
поврзување)
Процесна единица (HMZ-T3W-P) (напред/горе)
Коче / (вклучено/во мирување)
Копче INPUT
Индикатор POWER
Приклучок  (слушалки)
Индикатор PASS THROUGH
Индикатори HDMI INPUT 1/2/3
Приклучок HDMI OUT (HMD)
Приклучок WIRELESS
(безжично поврзување)
Процесна единица (HMZ-T3W-P) (назад)
Приклучоци HDMI IN 1/2/3
Приклучок HDMI OUT (TV)
Приклучок DC IN 8.4V
11
Индикатори
Индикаторите на единицата за батерија и процесната единица ги покажуваат
статусите на системот.
Покажување
Статус
Единица за батерија
Индикатор 
(напојување)
Приклучок
WIRELESS
(безжично
поврзување)
Свети зелено
Вклучено напојување (не се полни)
Свети портокалово Вклучено или исклучено напојување
(се полни)
Не свети
Исклучено напојување (не се полни)
Свети сино
Воспоставено е безжично поврзување
Брзо трепка сино
Безжичното поврзување
е воспоставено (на избраниот влезен
приклучок нема видеовлез)
Трепка сино
Се воспоставува безжично поврзување
Не свети
Безжичното поврзување е исклучено
Процесна единица
Индикатор
POWER
(напојување)
Свети зелено
Вклучено напојување
Свети црвено
Мирување со исклучено напојување
Не свети
Напојувањето не е поврзано
Индикатор PASS Свети портокалово Исклучено напојување
THROUGH
(во подготвеност)
со „HDMI pass-through“ поставено
на „On“
Не свети
Во случаи што не се споменати погоре
Индикатори
HDMI INPUT
1/2/3
Свети портокалово Индикаторот за избраниот влез
HDMI свети.
Не свети
Во режим на подготвеност со
„HDMI pass-through“ поставено на „Off“
Приклучок
WIRELESS
(безжично
поврзување)
Свети сино
Воспоставено е безжично поврзување
Брзо трепка сино
Безжичното поврзување
е воспоставено (на избраниот влезен
приклучок нема видеовлез)
Трепка сино
Се воспоставува безжично поврзување
Не свети
Безжичното поврзување е исклучено
За предупредувања од индикаторите, погледнете во „Предупредување од
индикаторот“ во „Решавање проблеми“ (страница 45).
12
Полнење на
батеријата
Кога системот се користи за првпат
или батеријата е истрошена,
наполнете ја батеријата.
За детали околу полнењето,
погледнете во „Упатството
за почеток“.
Поврзете го адаптерот за
напојување со наизменична струја
AC-UD10 (мал) и кабелот за
напојување со наизменична струја
на единицата за батерија за да
започнете со полнењето.
Индикаторот  (напојување) свети
портокалово додека се полни
и индикаторот се исклучува кога
полнењето е завршено (ако
напојувањето на системот
е исклучено).
Доколку единицата за батерија или
адаптерот за напојување со
наизменична струја се прекумерно
жешки, прекинете со користење на
системот и исклучете го напојувањето
на системот.
Време на полнење и време на работа
Времето на полнење и времето на
работа на собна температура од
23°C (74°F) се наведени подолу.
Време на
полнење
Приближно 4,5 часа
(во режим на
подготвеност)
Време на
работа
Забелешки
• Полнењето може да не е можно или да
е потребно подолго време на полнење
во зависност од температурата на
околината или другите услови
за употреба.
– Изведете полнење на температури
во опсегот 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
– Полнењето може да не е можно во
режимот на безжична комуникација.
Во тој случај, исклучете го
напојувањето на системот или
обидете се со полнење во режимот
на жичена комуникација.
• Единицата за батерија и адаптерот
за напојување со наизменична струја
се стоплуваат кога системот се користи
или во текот на полнење. Ова не
е безбедносен проблем.
Приближно 3 часа
(при безжично
поврзување)
Приближно 7 часа
(при жично
поврзување)
Совет
• Полнењето е можно дури и кога
системот е вклучен, но трае подолго.
Препорачуваме полнење кога
системот е исклучен или кога
системот не се користи.
Приближно 5,5 часа
(при жично
поврзување)
Приближно 3 часа
(при работа со MHL)
Забелешки
• Времето на полнење и времето
на работа може да се разликуваат,
зависно од температурата на
околината, состојбата на батеријата
и другите услови за употреба.
• Полнењето трае подолго или истото
не е завршено во следните случаи:
– системот се користи во режим
на безжична комуникација;
– опремата е поврзана на единицата
за батерија и се ракува при
поврзување со MHL;
– високи температури на околината.
• Времето на работа е пократко кога
условите за безжична комуникација
се слаби.
13
Проверка на преостанатиот капацитет
на батеријата
Притиснете го копчето MENU на
уредот за глава за да го изберете
менито, потоа изберете
„Information“.
Преостанатиот капацитет на
батеријата се појавува во горниот
десен агол на екранот Information
(страница 27).
Индикатор за преостаната батерија
Целосно
наполнета
14
Батеријата
е испразнета
Користење при безжична комуникација
Поврзете ги процесната единица и единицата за батерија безжично.
Примери на монтирање и растојание на комуникација
Процесната единица и единицата за батерија на системот имаат антена за
безжична комуникација. Антената на двете единици се наоѓа на страната со
логото SONY. Кога безжично ги поврзувате процесната единица и единицата
за батерија, монтирајте ги според следните примери за монтирање.
Сивите делови на следниот дијаграм ги покажуваат областите каде што
е можна безжична комуникација.
Рамно поставување
Поставување со дадениот
држач
Горен приказ
Приближно 2,5 m (8,2 стапки)
Горен приказ
Приближно 3,5 m (11,5 стапки)
Лого SONY
Приближно 5 m
(16,4 стапки)
Приближно 7 m (23 стапки)
Лого SONY
Приближно 2,5 m (8,2 стапки)
Страничен приказ
Приближно 3,5 m (11,5 стапки)
Таван
Страничен приказ
Поставете ја страната на
логото SONY свртена кон
единицата за батерија.
Радиобран
Приближно 5 m
(16,4 стапки)
Со страната
на логото
SONY свртена
нагоре
Поставете ја
страната на логото
SONY свртена кон
процесната
единица.
Радиобран
Приближно 7 m (23 стапки)
Совет
• Кога единицата за батерија е поставена на хоризонтална површина, безжичната
комуникација се остварува главно преку одбивање на радиобрановите од таванот
или ѕидовите. Доколку растојанието за комуникација е намалено поради собната
средина, користете го дадениот држач за поголемо растојание за комуникација.
15
Користење на држачот
1
Наместете го дадениот држач
на единицата за батерија.
Вметнете ја проекцијата на
држачот во отворот на дното
на единицата за батерија.
Проверка на јачината
на радиобрановите
Притиснете го копчето MENU
на уредот за глава за да го
изберете менито, потоа изберете
„Information“. Јачината на
радиобрановите се појавува на
горниот десен дел на екранот
Information (страница 27).
Јачина на радиобрановите
Ниво на јачина на радиобрановите
4
Јако
2
Поставете ја единицата за
батерија со страната на логото
SONY свртена кон процесната
единица.
Процесна
Лого SONY
3
2
1
0
Слабо
За да одржите стабилно
поврзување, користете го системот
на места каде што радиобрановите
се најсилни. Поддржаното ниво
на јачина на радиобрановите
е 2 или повисоко како репер.
Белешки за безжичната комуникација
По употреба
Отстранете го држачот од
единицата за батерија и обесете
го на кабелот на единицата
за батерија.
16
• Системот не може да постигне
безжична комуникација доколку има
пречки меѓу процесната единица
и единицата за батерија (на пример,
комуникација од соба во соба).
• Во следните случаи, статусот на
безжичната комуникација помеѓу
процесната единица и единицата
за батерија е негативно погоден,
намалувајќи го можното растојание за
комуникација и создавајќи пречки на
видеото и/или аудиото (деградација
на сликата, прекинување на сигналите,
шум итн.):
– кога системот се користи во соба
со ѕидови или под од бетон
или камен или кога е вклучено
подното загревање;
– кога постојат пречки, на пример,
делење на собата, врата,
противпожарно стакло, мебел со
метални материјали или електрични
апарати помеѓу процесната единица
и единицата за батерија;
– кога процесната единица или
единицата за батерија се монтирани
на полица со врата или на метална
полица;
– кога процесната единица
и единицата за батерија се
монтирани на истата полица.
• Во следните случаи, условот за
безжична комуникација е привремено
влошен заради промена во околината,
предизвикувајќи пречки во видеото
и аудиото или влијаејќи врз
операциите на системот:
– доколку плочата со логото SONY
на процесната единица или
единицата за батерија е блокирана
од човечко тело или некој објект;
– доколку личност, животно или објект
(на пример, завеса, врата, делење на
собата) во собата се премести.
• Доколку видеото или аудиото се
изобличени, проверете ги локациите
и насоките на процесната единица
и единицата за батерија.
• Безжичната комуникација е вклучена
само меѓу процесната единица
и единицата за батерија што се
купени заедно.
• Само два пара единици, вклучувајќи
го системов, може да се користат во
истата соба.
Користење при жична
комуникација
Поврзете ги процесната единица
и единицата за батерија користејќи
кабел за HDMI.
Процесна единица (напред)
HDMI IN/
MHL
Кабел за HDMI*
Единица за батерија
*
Користете кабел за High-Speed HDMI
што се продава посебно.
17
Користење со
преносен уред
Системот може да се користи со
поврзување на единицата за
батерија директно на опремата за
репродуцирање користејќи кабел
за HDMI.
Со ова поврзување, може да го
користите системот каде што нема
напојување со наизменична струја.
MHL-уред може да се поврзе
користејќи го кабелот за MHL
(се продава посебно).
Паметен телефон итн.
Поврзување кабел*
HDMI IN/
MHL
Единица за батерија
*
За поврзување на MHL-уред, користете
го кабелот за MHL (се продава
посебно) или за поврзување друга
опрема за репродуцирање користете
го дадениот кабел за HDMI.
Забелешки
18
• Кога го користите системот во авион
или на друго место каде што
е забранет пренос на радиобранови,
поставете го „Wireless Connection“
во „General Setup“ на „Off“
(страница 36).
• Со овој начин на поврзување што
ја исклучува процесната единица,
некои поставки во менито Sound
(страница 32) и менито General Setup
(страница 34) не се достапни и не
можете да ги користите тие функции.
Користење на футрола
за чување
Може да го спакувате системот
во дадената футрола за чување.
Ставете ја единицата за батерија
во џебот и наместете го уредот за
глава со куката и затегнувачот.
Уред за глава
Единица за батерија
Местење на уредот за глава
Уредот за глава може да се прилагоди на неколку начини за да се осигури
добро, удобно местење. За подобно местење, секогаш прилагодете
го уредот за глава пред да го ставите на главата.
Кога го местите уредот за глава за првпат по купувањето, погледнете
во „Упатството за почеток“.
 Прилагодување на поддржувачот
на чело
Поддржувачот на чело може да
се прилагоди назад и напред
или нагоре и надолу.
Прилагодување нагоре и надолу
Прилагодување назад и напред
Поместете го поддржувачот на чело нагоре
и надолу.
Совет
За да го поместите поддржувачот на чело
назад или напред, лизгајте ја рачката
RELEASE (ослободување на поддржувачот
на чело) надесно, потоа поместете
го поддржувачот на чело.
• Прилагодете ја положбата на
поддржувачот на чело напред
или надолу ако уредот за глава
ги допира вашите очила или нос.
19
 Блокатор на светлина
Горните блокатори на светлина
може да се отстрануваат. Ако ви
пречи надворешното светло што се
одбива од екраните, наместете ги
блокаторите на светлина.
„L“ Блокатор на светлина (горе)
„R“ Блокатор на светлина (горе)
Горниот лев блокатор на светлина е означен
со „L“, а горниот десен со „R“. Наместете ги
правилните горни блокатори на светлина на
секоја страна со притискање на јазичињата
во трите дупки на врвот на делот за леќи.
Забелешки
• Кога носите очила можеби нема да
можете да ги наместите блокаторите
на светлина.
• Ако надворешната светлина ви пречи
и откако ќе ги наместите блокаторите
за светлина, пригушете ги светлата во
собата или тргнете се од
надворешната светлина.
 Местење на држачот на кабелот
за поврзување
За да ги држите каблите за
поврзување на уредот за глава
настрана, користете го дадениот
држач на кабелот за поврзување
и прикачете го кабелот за
поврзување на долната лента
за чело.
Држач на
кабелот за
поврзување
Блокатор на светлина (долу)
За да го прикачите долниот блокатор на
светлина, притиснете ги јазичињата во
осумте дупки на дното и на страната за леќи
и обесете ги на десниот и левиот крај.
20
За удобно местење
Нека тежината на уредот за глава биде
разделена помеѓу челото и тилот
на главата
Поддржувач
на чело
прилагодувачот на лентата за глава
и повлечете го малку десниот крај
на лентата.
За да затегнете, едноставно
притиснете го десниот крај
на лентата.
Прилагодување на лентите налево
За разлабавување
За затегнување
Долна лента за глава
Носете го уредот за глава така што
ќе се чувствува рамнотежа помеѓу
држачот за чело и долната лента
за глава. Откако ќе го промените
прилагодувањето за да ги
наместите леќите пред очите,
осигурете се дека е наместен
безбедно.
Оставете простор помеѓу мостот
на уредот за глава (меѓу леќите)
и лицето, така што уредот не
го допира носот.
Безбедно местење
Ако лентата за глава е премногу
лабава или затегната, прилагодете
ја должината на лентата за подобро
прилагодување.
За да разлабавите, држете го
копчето за затегнување на дното
на прилагодувачот на лентата за
глава и повлечете го малку левиот
крај на лентата.
За да затегнете, држете го копчето
за затегнување на дното на
прилагодувачот на лентата
за глава и притиснете го малку
левиот крај на лентата.
Забелешка
• Круговите на прилагодувачите
на лентата за глава се капачиња
за дупките за местење навртки
за дополнителна опрема за идна
употреба. Тие не се копчиња и нема
да работат ако се притиснат.
Прилагодување на лентите надесно
За разлабавување
За затегнување
За да разлабавите, притиснете
го копчето за затегнување на
21
Местење и замена на пупките
за уши
Басот може да не се слуша ако
пупките не се наместени добро.
За подобро слушање, пробајте
пупки за уши со различни големини
или прилагодете ја положбата на
пупките за уши за да се наместат
одлично во вашите уши.
При купувањето на слушалките се
обично наместени пупките за уши
со средна големина. Ако носењето
на пупките за уши е неудобно,
заменете ги со дадените големи
или мали пупки. Пупките за уши
се означени со боја и може да се
идентификуваат според бојата
во внатрешноста.
За да избегнете вадење на пупките
за уши во ушите, кога ги
заменувате, безбедно наместете
ги пупките на слушалките.
Големина на пупките за уши (боја
во внатрешноста)
Совет
• Ако пупката за уши ви се излизне
низ прстите и остане прикачена
на слушалките, задржете ја со сува
крпа за подобар зафат.
Прикачување на пупка за уши
Притиснете ги внатрешните делови на
пупката за уши во слушалката додека
издадениот дел на слушалката не
е целосно покриен.
Пупки за уши за изолација
на бучава
Дадените пупки за уши за изолација
на бучава нудат удобно изолирање
на бучавата од околината.
Обоени делови
Перниче од уретан
за ослободување
на притисок
S (портокалово) M (зелено) L (светло сино)
Мали

SS
S
(црвено) (портокалово)
Големи
M
L
(зелено) (светло
сино)
Откачување на пупка за уши
Додека безбедно ја држите слушалката,
засукајте ја пупката за уши за да ја
извлечете.
22
Забелешки
• Продолжена употреба на удобните
пупки за уши може да им наштети на
вашите уши. Доколку искусите
неудобност, прекинете со употребата.
• Перничето од уретан за ослободување
на притисок е навистина меко. Ако се
скрши или одлепи од пупките за уши,
нема да ја заземе неговата правилна
положба и пупките за уши ќе ја загубат
способноста за изолација на бучава.
• Перничето од уретан може да се
оштетат со текот на времето. Ако се
изгуби моќта за ослободување на
притисокот и перничето од уретан
се стврдне, пупките за уши може да ја
загубат способноста за изолација
на бучава.
• Не мијте ги пупките за уши. Чувајте
ги суви. Во спротивно може брзо да
се оштетат.
Заменливи делови
Достапни се следните делови
за замена:
• пупки за уши*;
• блокатор на светлина (горе)
(по 1 за левата и десната страна);
• блокатор на светлина (долу);
• држач на кабелот за поврзување;
• перниче на поддржувачот на чело;
• перниче на прилагодувачот на
лентата за глава;
• држач.
Кога деловите за замена ќе
се скршат или ќе се изабат,
советувајте се со најблискиот
продавач на Sony или со
сервисниот центар на Sony.
*
Замена на перничето на поддржувачот
на чело или на перничето на
прилагодувачот на лентата за глава
Перничето е прикачено со двојна
лента. За да го замените перничето,
излупете го старото перниче од
поддржувачот на чело или од
прилагодувачот на лентата за глава,
потоа ставете го новото перниче
на истото место.
Перниче на поддржувачот на чело
Перниче на прилагодувачот
на лентата за глава
Изборните резервни пупки за уши
може да се нарачаат од најблискиот
продавач на Sony.
23
Потврда на порамнувањето на екраните
Погледнете во екранот за потврда што е прикажан првично за да го
проверите порамнувањето на екраните по прилагодувањето на растојанието
меѓу леќите. Подолу се опишани екраните на уредот за глава, со објаснување
како да го потврдите порамнувањето.
Делот за приказ на уредот за глава се состои до два мали екрани, на левата
и десната страна. Сликите од секој од екраните се прекриваат создавајќи
една слика.
Секогаш погледнете во екранот за потврда што е прикажан првично
за да го проверите дали екраните се правилно порамнети.
Лева слика
Десна слика
Слика примена со двете очи
24
Правилен приказ
За правилен приказ, наместете ги прилагодувачите на растојанието меѓу
леќите така што сите три ознаки „“ и хоризонталната линија се сечат.
Прифатливо е ознаките „“ и хоризонталната линија да се сечат на друго
место, не само центарот на екранот.
Неправилен приказ
Дури и ако една од ознаките „“ и хоризонталната линија не се сечат,
проверете дали го носите уредот за глава правилно, според „Упатството
за почеток“. Ако сè уште не се сечат, прекинете со користење на системот,
бидејќи уредот за глава може да е деформиран или можеби е оштетен.
Ако тоа се случи, обратете се до најблискиот продавач на Sony или на
овластен локален центар за сервис на Sony.
Ознаките „“ и хоризонталната
линија не се сечат.
Хоризонталната линија
изгледа многу накосено.
Средната ознака „“ не се
сече со хоризонталната
линија.
25
4
Системски поставки
Менијата за поставки може да се
пристапат во секое време за да
се променат или прилагодат
системските поставки, како на
пример, квалитетот на сликата
на видеото, форматот за излез
на аудио и форматот за 3D-приказ.
За да ги видите менијата,
притиснете го копчето MENU
на уредот за глава.
Основни операции на мени
26
1
Притиснете го копчето MENU
на уредот за глава.
2
Притиснете го копчето / за да
ја изберете иконата на саканата
категорија поставки, а потоа
притиснете го копчето MENU.
3
Притиснете го копчето / за
да го изберете саканото мени,
а потоа притиснете го
копчето MENU.
Притиснете го копчето ///
за да ги промените или
прилагодите поставките според
потребите, а потоа притиснете
го копчето MENU за да
ги внесете промените.
Забелешка
• По 90 секунди неактивност, менито
за поставки ќе се затвори автоматски.
Совети
• За да се вратите на претходното мени,
притиснете го копчето .
• За да го напуштите менито за
поставки, притиснете го копчето 
во менито на категоријата поставки.
Менија
Стандардните поставки се подвлечени.
Information
Идентификува влезни сигнали (видео и аудиосигнали) од опремата што
е поврзана на системот и покажува различни информации. „Unsupported
signal“ покажува дека влезниот сигнал не е компатибилен со системот
и „No signal“ е прикажан кога нема влезни сигнали.
 Напојување со наизменична струја
 Јачина на радиобран (страница 16)
 Преостанат капацитет на батеријата
(страница 14)
 Влезен видеосигнал
 Надворешен влез
 Влезен аудиосигнал
Lens span adjustment
Lens span
adjustment
Го прилагодува растојанието меѓу леќите
да одговара на растојанието помеѓу очите
(растојанието помеѓу двете зеници), за оптимално
гледање. За прилагодување, користете ги
прилагодувачите на растојанието меѓу леќите
на уредот за глава. Погледнете во дадениот
„Упатство за почеток“.
Забелешки
• Ако растојанието меѓу леќите не е точно прилагодено не
можете да уживате во оптималното гледање. Секогаш
прилагодете го растојанието меѓу леќите пред употреба.
• Во текот на прилагодувањето звукот е исклучен.
• Јачината на звукот не може да се промени во текот
на прилагодувањето.
27
3D Settings
Reset
Ги враќа сите ставки „3D Settings“ на оригиналните
стандардни вредности.
3D Display
Рачно изберете го форматот за приказ на 3D-содржини.
Достапните поставки може да се разликуваат во зависност
од тоа дали изворниот сигнал вклучува сигнал за
идентификација на формат за 3D, како што следи.
Пример на 3D-приказ
За 3D-содржини без сигнал за идентификација
на формат за 3D
Side-by-Side: Изберете за една-до-друга 3D-содржина
со слични слики што се прикажани една до друга.
Off: Изберете за приказ на содржината во формат на 2D.
Over-Under: Изберете за горе и долу 3D-содржина со слични
слики што се прикажани на врвот и дното.
За 3D-содржини за сигнал за идентификација
на формат за 3D
On: Изберете за приказ на содржината во формат на 3D
Off: Изберете за приказ на содржината во формат на 2D.
Забелешки
28
• Ако 3D-содржината не е прикажана правилно користејќи ги
избраните поставки, пробајте со менување на „Side-by-Side“
во „Over-Under“ или обратно.
• Кога ќе изберете „Side-by-Side“ или „Over-Under“, сменете ја
поставката на „Off“ по гледањето на 3D-содржина.
Auto 3D
On: Автоматски се менува на режимот на приказ на 3D кога
е откриен сигнал за идентификација на формат за 3D.
Ако веќе не се открива сигналот за идентификација
на формат за 3D, системот автоматски се менува
на режим за приказ на 2D.
Off: Ја исклучува функцијата.
Забелешка
• Ако сликите не се појавуваат во 3D кога „Auto 3D“ е поставено
на „On“, пробајте да ја промените поставката „3D Display“.
Display
Picture Mode Vivid: Живи бои и остар контраст, за концерти, спортски
настани и други телевизиски содржини.
Деталите
за опцијата
Standard: Нагласува природна слика. Стандарден квалитет
„Picture Mode“
на сликата за палета на извори на видео.
што ќе ги
Cinema: Квалитетот на сликата е посебно дизајниран
изберете овде
за филмски содржини.
може да се
Custom1/Custom2: Го зачувува претпочитаниот квалитет на
прилагодат во
сликата, прилагодувајќи од оригиналната рамна слика.
поставките
Game1:
Квалитетот на сликата е дизајниран за игри.
од „Reset“
Game2:
Квалитет на слика за подобрување на видливоста
на „Contrast
на задимените сцени во игрите.
Remaster“
Game3: Квалитет на слика за подобрување на видливоста
подолу.
на темните сцени во игрите.
Game4: Квалитет на слика за подобрување на видливоста
на екстремно темните сцени во игрите.
Забелешка
• Кога „Picture Mode“ е поставено на „Game1“ на „Game4“, може да го
смените преку следните режими со притискање на , ,  или 
(страница 10) додека гледате. Оваа постапка не е достапна кога
менито за поставки е прикажано.
Reset
Ги враќа сите вредности (освен вредностите на „Display Size“,
„Screen“, „24p True Cinema“, „Cinema Conversion“, „Overscan“
и „Wide Mode“ во „Display“) во избраниот режим во менито
„Picture Mode“ на стандардните поставки кога ќе
изберете „Yes“.
Picture
Го прилагодува контрастот на сликата.
Brightness
Ја прилагодува осветленоста на сликата.
Color
Го прилагодува интензитетот на бојата на сликата.
29
Color
Ја прилагодува температурата на боја на сликата.
Temperature Natural: Автоматски ја прилагодува температурата на боја
за секое „Picture Mode“ врз основа на карактеристиките
на човековиот вид.
Cool: Тонови на студена сина боја.
Medium: Тонови на боја меѓу „Cool“ и „Warm 1/Warm 2“.
Warm 1/Warm 2: Тонови на топла црвена боја. „Warm 2“
е поцрвено од „Warm 1“.
Panel Drive
Mode
Изберете го видот на начинот за приказ на слики во
движење.
Normal: Приказ на стандардна слика.
Clear: Го намалува заматувањето на сликите што се
движат брзо.
Забелешки
• Иако изборот на „Clear“ го намалува заматувањето на сликите што
се движат брзо, исто така го затемнува и целиот екран. Ако ова ви
пречи, изберете „Normal“.
• Во зависност од изворниот сигнал може да изгледа како екранот
да трепка. Ако ова ви пречи, изберете „Normal“.
Clear Black
Го прилагодува појавувањето на темни области за да
одговара на избраното „Picture Mode“.
SharpnessHi
Ги контролира тенките рабови и фината текстура на сликите
за да направи тие да се истакнат или да станат помеки.
SharpnessMid
Ги контролира дебелите рабови и грубата текстура
на сликите за да направи тие да се истакнат или да
станат помеки.
Noise
Reduction
Го намалува случајниот шум на сликата, слично како
статично.
High/Medium/Low: Изберете го нивото на овој ефект.
Off: Ја исклучува функцијата.
Contrast
Remaster
Автоматски ги оптимизира нивоата на црно и бело за добар
контраст без избледени црни или бели области.
High/Medium/Low: Изберете го нивото на овој ефект.
Off: Ја исклучува функцијата.
Display Size
30
Ја избира големината за приказ на сликата.
100%: Ја прикажува сликата на целиот екран.
90%/80%/70%: Големината за приказ е намалена на 90%,
80% или 70%, соодветно.
Screen
Normal: Ја прикажува оригиналната слика.
Не е достапно
Theater1: Емитува кино-симулација на сликата, прикажана
за време на
преку закривен екран.
репродукција
Theater2:
Емитува кино-симулација на сликата со екран
на 3D.
CinemaScope повеќе од „Theater1“.
Поставката
се враќа на
„Normal“
ако изведете
прилагодување
користејќи го
менито „Lens
span adjustment“
(страница 27).
24p True
Cinema
On: Реално прикажува видео со 24 fps при 24 fps. Филмските
содржини од овој вид се достапни на Blu-ray disc.
Обезбедува гледачко искуство слично на она во кината.
Off: Ја исклучува функцијата. Видеосигналите со 24 fps
се прикажани по претворање во 60 fps.
Забелешка
• Кога „Panel Drive Mode“ е поставено на „Clear“ екранот може да
трепка (во зависност од влезниот сигнал), што може да го
нарушува квалитетот на гледање. Во тој случај, или исклучете ја
функцијата или поставете го „Panel Drive Mode“ на „Normal“.
Cinema
Conversion
Auto: Системот автоматски открива дали гледате
видеосодржини (како на пример, телевизиски драми
или цртани филмови) или филмска содржина
(филмови) и се префрлува на соодветниот начин
на конверзија.
Video: Системот секогаш прикажува во формат за
видеосодржини, без разлика дали репродуцирате
видео или филмска содржина.
Overscan
Ја прилагодува областа за прикажување.
On: Ги сокрива рабовите на сликата. Изберете во случај на
проблеми, како на пример, шум на рабовите на
сликите.
Off: Ја прикажува целата слика.
Не е достапно
за време на
репродукција
на 3D.
Wide Mode
Не е достапно
за време на
репродукција
на 3D.
Normal: Ги прикажува сликите во оригиналниот сооднос
на слики 4:3.
Full: Ги прикажува содржините снимени во сооднос 4:3
на целиот екран, раширувајќи ја сликата хоризонтално.
Содржините снимени во 16:9 исто така се прикажуваат
на цел екран, во оригиналниот сооднос на сликата.
Zoom: Го зголемува сликите вертикално и хоризонтално,
задржувајќи го оригиналниот сооднос на сликата.
Забелешка
• „Normal“ не е достапно со влезни извори за HD (1080i, 720p
или 1080p).
31
Sound
Забелешка
• Ставките на менито Sound (освен „A/V SYNC“) се достапни само кога е поврзана
процесната единица.
Reset
Ги враќа сите поставки „Sound“ на оригиналните
стандардни вредности.
Surround
Standard: Стандардна поставка за акустика, давајќи
широк звук за палета на звуци.
Cinema: Го истакнува природниот звук во споредба
со импресивната акустика во кината, посебно
во говорен дијалог. Извонредно, секој канал се
вклопува природно. Добар избор за филмови.
Game: Идеално за игри. Обезбедува точна
локализација на звукот, со точна идеја за тоа од
каде звуците доаѓаат. За извонредно играње
игри во средини со звуци на опкружување од
повеќе канали. Посебно одговара за игри што
имаат саундтрак со повеќе канали.
Music: Ги нагласува деталите и јасноста на изворното
аудио. Верна репродукција, слична на опремата
за надзор во студијата за снимање. Добар избор
за музика.
Off: Ги исклучува ефектите на звук на опкружување.
Забелешка
• Јачината на звукот може да се разликува во зависност
од изворниот сигнал за аудио и избраниот режим за звук
на опкружување.
Dolby Pro Logic IIx
Ја избира операцијата на матричен декодер. Можете
лесно да уживате во ефектите на опкружувачки звук
кога влезниот сигнал е во 2 канала, со едноставно
вклучување на матричниот декодер.
Movie: Изведува обработка во филмски режим
на Dolby Pro Logic IIx. Погодно за
репродуцирање филмска музика кодирана со
Dolby Surround. Филмовите со снимен превод во
повеќе јазици или видеата на старите филмови
може да се репродуцираат во 7.1-канален
режим.
Music: Изведува обработка во музички режим
на Dolby Pro Logic IIx. Соодветно за нормални
стерео извори како CD.
Off: Го исклучува матричниот декодер.
Забелешка
• „Dolby Pro Logic IIx“ е фиксирано на „Off“ ако поставката
„DTS Neo:6“ не е „Off“.
32
DTS Neo:6
Ја избира операцијата на матричен декодер. Можете
лесно да уживате во ефектите на опкружувачки звук
кога влезниот сигнал е во 2 канала, едноставно
вклучете го матричниот декодер.
Cinema: Изведува обработка во кино-режим
на DTS Neo:6.
Music: Изведува обработка во музички режим
на DTS Neo:6.
Off: Го исклучува матричниот декодер.
Забелешка
• „DTS Neo:6“ е фиксиран на „Off“ ако поставката „Dolby Pro
Logic IIx“ не е „Off“.
Treble
Го прилагодува емитувањето на аудио со висока
фреквенција.
Bass
Го прилагодува емитувањето на аудио со ниска
фреквенција.
Harmonics Equalizer
On: Ја враќа формата на брановите за звук,
што веројатно е изгубена од алгоритмите
за аудиостиснување поради ниската амплитуда.
Off: Ја исклучува функцијата.
A/V SYNC
Ја поправа синхронизацијата на аудио
и видеосигналите со задоцнување на аудиоизлезот.
Аудиоизлезот може да се задоцнува на интервали
од 10 милисекунди, во опсег 0–100 ms.
Забелешка
• Оваа функција не може да ги синхронизира сите аудио
и видеосигнали. Зависи од изворниот сигнал.
33
Type of Headphones
Менува на оптималната поставка за виртуелен звук на
опкружување за видот на слушалки што се користат.
Inner Ear: Идеално за слушалки што се носат
во ушите, како доставените слушалки.
Overhead: Идеално за слушалки што се носат на
или врз ушите.
Забелешка
• Ефектите за звук на опкружувањето може да не се
создадат правилно ако поставката не одговара на видот
слушалки што се користат.
Dual Mono
Достапно само со
двојни моно изворни
аудиосигнали.
Не е достапно за
изворните сигнали
со линеарен PCM.
Го менува главниот или споредниот излез за аудио
за аудиосигналите што не се PCM.
Main: Излезот на левата и на десната слушалка
се состои само од главната аудиосодржина.
Sub: Излезот на левата и на десната слушалка се
состои само од споредната аудиосодржина.
Main/Sub: Излезот на едната слушалка се состои
од главната аудиосодржина. Излезот на другата
слушалка се состои од споредната
аудиосодржина.
General Setup
Може да се постави лозинка за да ја ограничите
употребата на системот. Откако е одредена лозинка,
Cancel password
мора да се внесе секојпат кога се вклучува системот.
„Set password“
За да ја откажете заштитата со лозинка, изберете
не е достапно кога
лозинката е поставена. „Cancel password“ и внесете ја лозинката.
Set password
„Cancel password“
не е достапно кога
не е поставена
лозинка.
Input
Не е достапно кога
не е поврзана
процесната единица.
34
Забелешка
• Системот автоматски се исклучува во следните ситуации.
Или вклучете го системот и повторно внесете ја лозинката
или откажете ја заштитата со лозинка.
– Кога ќе внесете погрешна лозинка и ќе го затворите
прикажаното мени за поставки користејќи го копчето 
– По 90 секунди неактивност на екранот за внесување
лозинка
Изберете го влезот на процесната единица.
Влезниот сигнал на избраниот влезен приклучок
се прикажува на уредот за глава.
HDMI1: Влез преку приклучокот HDMI IN 1
HDMI2: Влез преку приклучокот HDMI IN 2
HDMI3: Влез преку приклучокот HDMI IN 3
HDMI Dynamic
Range
Го избира нивото на влезниот сигнал за видео.
Auto: Системот автоматски го открива влезното
ниво. Нормално поставете на „Auto“.
Full: Изберете ја оваа опција кога истакнувањата на
сликата се издувани или сенките се блокирани.
Limited: Изберете ја оваа опција кога истакнувањата
на сликата се матни или сенките се истакнати.
HDMI pass-through
On: Го вклучува преносот, овозможувајќи ви да
гледате или слушате содржини на телевизор
или друг уред за приказ кога системот се наоѓа
во режим на подготвеност. Погледнете во
дадениот „Упатство за почеток“.
Off: Ја исклучува функцијата. За да зачувате енергија,
изберете „Off“ кога на процесната единица не
е поврзан телевизор или друг уред за приказ.
Не е достапно кога
не е поврзана
процесната единица.
Control for HDMI
On: Ја вклучува контролата за опрема што
е компатибилна со HDMI CEC (електронска
контрола на потрошувачи) и е поврзана
со системот користејќи ги копчињата ///
(страница 10) на уредот за глава.
Копче  : ја започнува репродукцијата.
Копче  : ја паузира репродукцијата.
Копче  : скока на претходното поглавје.
Држете го копчето за брзо премотување
назад.
Копче  : скока на следното поглавје. Држете
го копчето за брзо премотување напред.
Off: Ја исклучува функцијата. Користете го
далечинскиот управувач на поврзаната опрема
за да ја контролирате.
Забелешки
• Ако не е можна контрола кога е активирана оваа
поставка, поврзаната опрема не е компатибилна
со функцијата „Control for HDMI“ на системот.
Директно контролирајте ја поврзаната опрема.
• Поврзаната опрема не може да се контролира кога
„Picture Mode“ е поставено на „Game1“, „Game2“, „Game3“
или „Game4“ (страница 29).
Power off when
unmounted
On: Автоматски го исклучува системот по 20 минути
откако ќе го симнете уредот за глава.
Off: Ја исклучува функцијата.
Совет
• Без разлика на оваа поставка, екранот ќе се исклучи
автоматски после 10 секунди откако ќе го симнете
уредот за глава.
35
No signal Standby
On: Автоматски го исклучува системот кога ќе
поминат 30 минути без да се прими влезен
сигнал.
Off: Ја исклучува функцијата.
Language setting
Го поставува јазикот што се користи за менијата
и другите елементи за интерфејс.
Забелешки
• Кога оваа поставка е конфигурирана звукот е исклучен.
• Јачината на звукот не може да се прилагоди кога
е конфигурирана оваа поставка.
Menu Display
3D: Го прикажува менито во формат 3D.
2D: Го исклучува форматот 3D на приказот
на менито.
Prolonged viewing
warning
On: После 3 часа непрекинато гледање прикажува
автоматско предупредување дали да се
исклучи напојувањето. Изборот на поставката
„Yes“ на екранот за предупредување ќе го
исклучи напојувањето. Изборот на „No“ ќе
предизвика исклучување на напојувањето
3 часа подоцна, после 6 часа непрекинато
гледање.
Off: Ја исклучува функцијата.
Забелешка
• Кога прикажувањето ќе се прикаже после 3 часа гледање,
ако во текот на 90 секунди не се обезбеди одговор,
напојувањето автоматски се исклучува.
Startup viewer
warning
On: Го вклучува автоматскиот приказ на
предупредување за почеток.
Off: Ја исклучува функцијата.
Wireless Connection
On: Го вклучува безжичното поврзување
на единицата за батерија.
Off: Го исклучува безжичното поврзување
на единицата за батерија.
Wireless Standby
On: Кога системот е во режим на подготвеност,
процесната единица започнува
синхронизирано со почетокот на работата
на уредот за глава во безжичната работа.
Off: Ја исклучува функцијата. Овој режим ја намалува
потрошувачката на струја.
Не е достапно кога
не е поврзана
процесната единица.
Reset to factory
settings
Ги враќа сите поставки на оригиналните стандардни
вредности.
Забелешка
36
• Ќе се избрише и лозинката што е поставена во „Set
password“ (во „General Setup“).
Решавање проблеми
Ако следните симптоми се појават кога го користите системот, проверете
ги причината и делувањето пред да побарате сервис. Ако проблемот
продолжи да постои, обратете се кај продавачот на SONY или кај овластен
локален центар за сервис на SONY.
За проблеми со видеото или аудиото, погледнете во бројните делови подолу.
• Проблеми со видеото   Често поставувани прашања,  Аудио/
Видео (заедничко),  Видео или  Безжично
• Проблеми со аудиото   Често поставувани прашања,  Аудио/Видео
(заедничко),  Аудио или  Безжично\
 Често поставувани прашања
ЧПП Нема видео или аудио. Нема 3D-слика.
1
2
Вклучете го напојувањето на системов.
Исклучете ја опремата за репродуцирање и потоа повторно вклучете ја.
• Кога PlayStation®3 се користи со системов, исклучете го PlayStation®3, а потоа
повторно вклучете го со притискање на копчето за вклучување/исклучување
за барем 5 секунди додека не чуете краток звук двапати. (Ако PlayStation®3
е поврзан преку аудио/видео засилувач, исклучете го и засилувачот
и повторно вклучете го.)
Проблеми со приказот на 3D
Истата слика е прикажана една до друга или горе и долу.
 Поставката за форматот за приказ на 3D може да е неправилна. Обидете
се да ја промените поставката „3D Display“ во „3D Settings“ (страница 28).
Сликата не се прикажува во 3D.
 Проверете ги поставките на опремата за репродукција. Погледнете
и во упатствата за работа на таа опрема.
ЧПП Видеото или аудиото на опремата за репродукција не може да се гледа
на телевизорот што е поврзан преку приклучокот HDMI OUT (TV) на
процесната единица.
1
Осигурете се дека поставката „HDMI pass-through“ во „General Setup“
е поставена на „On“ (страница 35).
2
Исклучете го напојувањето на системот, потоа поставете го во режим
на подготвеност.
• Функцијата HDMI pass-through е вклучена само кога поставката
„HDMI pass-through“ е поставена на „On“, потоа системот се исклучува.
• Истовременото гледање на системов и на телевизорот не е можно.
3
Исклучете ја опремата за репродуцирање и потоа повторно вклучете ја.
• Ако опремата за репродуцирање е PlayStation®3, држете го копчето
за напојување на PlayStation®3 барем 5 секунди додека не чуете краток
звук двапати за да го вклучите повторно.
37
ЧПП Ознаките „“ не се сечат со хоризонталната линија на екранот
за потврдување што се појавува кога системот се вклучува.
1
Прилагодете ја должината и положбата на лентата за глава, според
„За удобно местење“ и „2 Прилагодување и носење“ во „Упатството
за почеток“.
2
Прилагодете го растојанието кога го проверувате приказот. Погледнете
во „3 Поставување и приказ“ во „Упатството за почеток“.
• Ако ниедна ознака „“ не се сече со хоризонталната линија по изведувањето
на дејствата 1 и 2, проверете на „Потврда на порамнувањето на екраните“
(страница 24).
 Напојување
Симптом
Причина/Делување
Системот не
се вклучува
 Потврдете дека адаптерот за напојување со наизменична
струја е поврзан правилно, според „Упатството за
почеток“.
 Потврдете дека батеријата е наполнета (страница 13).
 Задржете го копчето  (вклучено/во мирување) на уредот
за глава барем една секунда.
Системот не
се исклучува
 Задржете го копчето  (вклучено/во мирување) на уредот
за глава барем една секунда.
 Аудио/Видео (заедничко)
Симптом
Нема аудио или
видео или аудиото
или видеото
е искривено
38
Причина/Делување
 Погледнете во „Упатството за почеток“ и потврдете дека
адаптерот за напојување со наизменична струја и кабелот
за HDMI се поврзани правилно.
 Осигурете се дека опремата што е поврзана на приклучокот
за HDMI IN на процесната единица е вклучена.
 Осигурете се дека опремата преку којашто сакате
да гледате е избрана правилно со копчето INPUT на
процесната единица кога се користи процесната единица.
 Потврдете дека системов го поддржува влезниот сигнал.
За достапните сигнали, погледнете „Видеовлез“
и „Аудиовлез“ на „Спецификации“ (страница 47).
Ако влезниот сигнал не е поддржан од системов, проверете
ги поставките за видео и/или аудиоизлез на поврзаната
опрема.
 Потврдете дека кабелот за HDMI е цврсто приклучен. Ако
квалитетот на видеото не се подобри, кабелот за HDMI
може да е оштетен. Во тој случај, пробајте со нов кабел.
 Ако опремата е поврзана на процесната единица преку
аудио/видео засилувач (ресивер), обидете се да ја поврзете
опремата директно на процесната единица. За детали,
погледнете во прирачникот со упатства на опремата
што се користи.
 Користете го или дадениот кабел за HDMI или кабел што
е комерцијално достапен за HDMI, означен како кабел
со висока брзина.
 Проверете го и делот  Видео,  Аудио или  Безжично.
 Видео
Симптом
Причина/Делување
Нема видео или
видеоизлезот е искривен
 Кога ќе изберете „Side-by-Side“ или „Over-Under“
во „3D Display“ (во „3D Settings“), променете ја
поставката на „Off“ по гледањето на 3D-содржина
(страница 28).
 Исклучете го излезот на видео со сигналот Deep Color
на поврзаната опрема. Ако оваа опција не е достапна
на опремата и содржината се емитува со 1080FP
(Frame Packing), сменете ја резолуцијата на 720FP.
 Проверете го и делот  Аудио/Видео (заедничко)
или  Безжично.
Екранот е темен
или заматен
 Погледнете во „Упатство за почеток“ и проверете дали
адаптерот за напојување со наизменична струја
и кабелот за HDMI се правилно поврзани и дека
правилно го носите уредот за глава.
 Растојанието меѓу леќите можеби не е правилно
прилагодено (страница 25). Изведете повторно
прилагодување со пристап до „Lens span adjustment“
во менито за поставки (страница 27).
 Ако леќите на уредот за глава се извалкаат, нежно
избришете ги со сува мека крпа за да ги исчистите.
Светлата област на
 Феноменот може да се појави кога нивото на RGB
сликата е пресветла или
на влезниот сигнал е над нивото одредено со
темната област на сликата
стандардните HDMI. Прилагодете го излезното ниво на
е премногу темна
RGB на поврзаната опрема или сменете ја поставката
„HDMI Dynamic Range“ на системов (страница 35).
 Проверете ја поставката „Picture Mode“ и сменете
ја на соодветниот режим (страница 29).
Екраните наеднаш
се исклучуваат
 После 3 часа непрекинато гледање, системот ќе
прикаже екран со предупредување и ќе се исклучи
после 90 секунди неактивност. Ако ја тргнете пораката
и продолжите да гледате, системот ќе се исклучи
автоматски после следните 3 часа, со цел да охрабри
здрави навики за гледачот. За детали, погледнете
во „Prolonged viewing warning“ (страница 36).
 Носете го правилно уредот за глава. После 10 секунди
откако сензорот на уредот за глава ќе открие дека сте
го отстраниле уредот, екранот автоматски се
исклучува. За детали, погледнете „Power off when
unmounted“ (страница 35).
 Системот ќе се исклучи автоматски ако поминат
30 минути без да се прими влезен сигнал кога
„No signal Standby“ е поставено на „On“ (страница 36).
39
Симптом
40
Причина/Делување
Сликата се затемнува
после некое време
 Иако приказот на фотографии или неподвижни слики
може да се затемни после некое време, тоа не
посочува на проблем на системот. За да ја вратите
нормалната осветленост, изведете директно некоја
операција на уредот за глава или на поврзаната
опрема.
Некои пиксели
на екраните не се
осветлени или некои
пиксели секогаш светат
 Плочата што е наместена на
системов е произведена со
технологија за висока прецизност,
со стапка на функционални
пиксели од барем 99,99%. Затоа,
многу мал дел од пикселите може
Пиксел кој е секода се „заглавени“, секогаш да се
гаш осветлен или
исклучени (црни), секогаш да се
затемнет
вклучени (црвени, зелени или
сини) или да трепкаат. Овој феномен се појавува
поради структурата на системов и не е показател
за дефект. SONY не е одговорен за замена или
враќање на системот поради овој феномен.
Некои сцени на дискови
Blu-ray снимени со 24 fps
(одговараат на
оригиналниот филм)
изгледаат неприродно
 Во тој случај обидете се да вклучите „24p True Cinema“.
За детали, погледнете „24p True Cinema“ (страница 31).
Екранот трепка
 Некои изворни сигнали може да предизвикаат
екранот да трепка кога „Panel Drive Mode“ е поставено
на „Clear“ или кога е вклучено „24p True Cinema“.
За детали, погледнете „Panel Drive Mode“ (страница 30)
и „24p True Cinema“ (страница 31).
Видеото не се прикажува
во 3D
 Ако истата слика се прикажува една до друга или горе
и долу, поставката на форматот за приказ на 3D може
да не е правилна. Обидете се да ја промените
поставката „3D Display“ во „3D Settings“ (страница 28).
 Перцепцијата на 3D се разликува од гледачот.
 Ако менито „3D Settings“ е прикажано но сликите не
се прикажани во 3D, обидете се со рестартирање
на поврзаната опрема што се користи за
репродукција на 3D
 Системот не поддржува претворање од 2D во 3D
(симулиран 3D).
 За гледање на анаглифни слики во 3D потребни се
анаглифни очила (со црвени и сини леќи, на пример).
 Проверете ги поставките на опремата за репродукција
што е поврзана на процесната единица.
Приказот на 3D не се
вклучува автоматски
 Проверете дали поставката „Auto 3D“ во „3D Settings“
е поставена на „On“ (страница 29).
 3D-содржини без сигнал за идентификација на формат
за 3D не се прикажуваат автоматски во 3D. Обидете
се да ја промените поставката „3D Display“ во
„3D Settings“ на „Side-by-Side“ или „Over-Under“
(страница 28).
 Аудио
Симптом
Причина/Делување
Нема звук /
Има статика /
Јачината на звукот не
може да се зголеми
 Прилагодете ја јачината на звукот користејќи
ги копчињата VOL +/– на уредот за глава.
 Вметнете го приклучокот за слушалки безбедно
(Погледнете во „1 Поврзување“ во „Упатството за
почеток“.). Звукот за репродуцирање може да не
се слуша правилно ако поврзувањето на слушалките
е неправилно.
 Приклучокот за слушалките е извалкан. Исчистете
го приклучокот за слушалките со мека сува крпа.
 Кога системот е поврзан на системи за домашно
кино што е компатибилно со HDMI CEC или аудио/
видео засилувачи (ресивери), проверете ги следните
поставки.
– Проверете дали поставката „Control for HDMI“ во
„General Setup“ е поставена на „On“ (страница 35).
– Проверете дали поставката „Control for HDMI“
е вклучена на аудио/видео засилувачот (ресиверот)
или другата опрема. За детали, погледнете во
прирачникот со упатства на опремата што
се користи.
 Кога се користи приклучокот за слушалки на
процесната единица, се појавува мало одложување
во промената на јачината на звукот како одговор
на прилагодувањето на јачината.
 Проверете го и делот  Аудио/Видео (заедничко)
или  Безжично.
Нема ефект на звук
на опкружување
 Осигурете се дека поставката „Surround“ во „Sound“
не е поставена на „Off“ (страница 32).
 Осигурете се дека поставката „Type of Headphones“
во „Sound“ е правилна за видот на слушалки што се
користат (страница 34).
 Перцепцијата на звукот се разликува од слушателот.
Нема бас
 Осигурете се дека пупките за уши се удобно
наместени во ушите (страница 22).
Аудиосигналите не
влегуваат во форматот
за аудио „codec“*
 Опремата за репродукција може да се конфигурира
да претвора излезни сигнали од форматот за аудио
„codec“ во линеарни PCM-сигнали. Во тој случај, во
поставките на опремата за репродукција, исклучете
го претворањето на форматот за аудио „codec“,
а потоа продолжете се репродукцијата. За детали,
погледнете во прирачникот со упатства на опремата
што се користи.
*
Форматот за аудио „codec“
ги претставува форматите за
аудио што не се PCM и се
опишани во „Аудиовлез“
во „Спецификации“
(страница 48).
Репродукцијата на аудио
не е во правилниот
формат
 За аудио со двоен моно, променете ја поставката
„Dual Mono“ во „Sound“ (страница 34). За другите
формати на аудио проверете ги поставките на
поврзаната опрема.
41
 Безжично
Симптом
Нема безжично
поврзување
Аудиото или видеото
е прекинато или
прекинува
Индикаторот WIRELESS
не свети
42
Причина/Делување
 Осигурете се дека процесната единица и единицата
за батерија се вклучени.
 Може да биде потребно време пред сликата
да се појави на екранот.
 Радиобрановите слабеат или се прекинати, зависно
од растојанието или ориентацијата на процесната
единица и единицата за батерија или пречките
меѓу двете единици.
Поставете ги процесната единица и единицата
за батерија поблиску (приближно 3 m или помалку)
и насочете ги двете единици со логоата SONY
свртени едно наспроти друго.
Квалитетот на безжичната комуникација се намалува
ако плочата со логото SONY (страната каде што
е монтирана антената) на единицата за батерија
е свртена кон подот или спротивно од процесната
единица.
 Ако не може успешно да се воспостави безжична
комуникација кога единицата за батерија
е положена, прикачете го дадениот држач
на единицата за батерија и прилагодете ја неговата
ориентација така што логото SONY е насочено
кон процесната единица (страница 15).
 Користете го системот на места каде што нема
препреки меѓу процесната единица и единицата
за батерија.
 Може да се појават пречки од други безжични уреди.
Исклучете ги овие уреди и проверете дали појавата
е подобрена.
 Преносот на аудио и видеосигнали или правилната
работа на уредот може да се ослабнати од пречки
ако се користат повеќе од три безжични уреди
што го користат истиот фреквентен појас (60 GHz),
вклучувајќи го системов.
 Полнење
Симптом
Не може да се изведе
полнење
Времето за полнење
е продолжено
Причина/Делување
 Осигурете се дека адаптерот и кабелот за
напојување со наизменична струја се цврсто
поврзани.
 Полнењето може да не се изведе во прекумерно
студени или жешки места. Изведете полнење на
температури во опсегот 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
 Времето на полнење е подолго доколку полните кога
системот е вклучен. Исклучете го системот пред
полнење.
 Полнењето може да е неможно кога процесната
единица и единицата за батерија се поврзани во
безжичен режим. За да изведете полнење, исклучете
го напојувањето на единиците или користете жичено
поврзување.
 Батеријата може да се оштети ако системот не
е користен повеќе од една година. Обратете се
до најблискиот продавач на SONY или до овластен
центар за сервис за SONY.
 Контрола за HDMI
Симптом
Причина/Делување
Поврзаната опрема не
може да се контролира
користејќи ги копчињата
на уредот за глава
 Проверете дали поставката „Control for HDMI“ во
„General Setup“ е поставена на „On“ (страница 35).
 Осигурете се дека поврзаната опрема ги поддржува
функциите HDMI CEC.
 Проверете дали поставката „Control for HDMI“ на
поврзаната опрема е правилно конфигурирана.
За детали, погледнете во прирачникот со упатства
на опремата што се користи.
 Поврзаниот аудио/видео засилувач (ресивер)
може да не е компатибилен со системската функција
„Control for HDMI“. Функцијата „Control for HDMI“
може да не работи правилно во овој случај.
 Контролата на поврзаната опрема со притискање
на копчињата на уредот за глава може да не
е можно веднаш по вклучувањето на системот
или веднаш по вклучувањето на „Control for HDMI“
во „General Setup“.
 Контролирањето на поврзаната опрема е неможно
кога „Picture Mode“ е поставено на „Game1“, „Game2“,
„Game3“ или „Game4“ (страница 29).
43
 Други проблеми
Симптом
44
Причина/Делување
„Control for HDMI“ на
телевизорот не може
да се користи за
контрола на опремата
за репродукција дури
и кога се користи
системскиот пренос
преку HDMI
 Погледнете во прирачникот со упатства за
телевизорот и поставката на телевизорот „Control for
HDMI“, одредете ја опремата за репродукција што
е поврзана на процесната единица како уред
за контрола.
Копчињата на уредот
за глава не реагираат
 Копчињата на уредот за глава не работат ако не
го носите уредот на глава.
Во горниот десен агол
на екранот на менито
за поставки се појавува
„DEMO“
 Обратете се до најблискиот продавач на SONY
или до овластен центар за сервис за SONY.
„Language setting“ не
може да се прилагоди
бидејќи менито
за поставки е на
непознат јазик
 Ако првичното поставување не е завршено,
постојано притискајте на копчето  за да се вратите
на екранот за избор на јазик, а потоа повторно
изберете го саканиот јазик.
 Ако сте го завршиле првичното поставување,
следете ги овие чекори за да го вратите системот
на оригиналните фабрички поставки и одредете
го правилниот јазик.
1 Притиснете го копчето MENU за да ги прикажете
менијата за поставки.
2 Притиснете го копчето , изберете „ General
Setup“, а потоа притиснете го копчето MENU.
3 Притиснете го копчето  и движете го курсорот
до поставката на дното.
4 Притиснете го копчето MENU. (Се прикажува
порака за потврда на „Reset to factory settings“.)
5 Притиснете го копчето , а потоа притиснете го
копчето MENU. (Системот ќе се рестартира.)
6 Откако ќе се прикаже екранот за првично
поставување, притиснете ги копчињата / за
да го изберете саканиот јазик, а потоа притиснете
го копчето .
7 Следете ги прикажаните упатства за да го
завршите првичното поставување.
Неудобност на носот или
челото од контакт
со уредот за глава
 Прилагодете ја положбата на поддржувачот на чело
нагоре или надолу (страница 19).
Предупредување од индикаторите
Индикаторите на единицата за батерија и процесната единица
предупредуваат за необични услови на системот.
Покажување
Грешка/Делување
Единица за батерија
Индикатор  Повторува трепкање
(напојување) двапати на секои
(портокалово) 3 секунди
Обратете се до најблискиот
продавач на SONY или до овластен
центар за сервис за SONY.
Единицата за батерија може
да е оштетена.
Повторува трепкање
трипати на секои
3 секунди
Грешка за температурата на
единицата за батерија.
Не ракувајте со единицата некое
време. Трепкањето прекинува
кога единицата ќе се излади.
Користете ја единицата за батерија
на места со добра вентилација за да
спречите блокирање на отворите за
вентилација.
Повторува трепкање
петпати на секои
3 секунди
Грешка на батеријата.
Престанете со користење на
системот и обратете се кај
продавачот на SONY или кај
овластен локален центар за
сервис на SONY.
Процесна единица
Индикатор
POWER
(црвено)
Повторува трепкање
двапати на секои
3 секунди
Обратете се до најблискиот
продавач на SONY или до овластен
центар за сервис за SONY.
Процесната единица може
да е оштетена.
Повторува трепкање
трипати на секои
3 секунди
Грешка за температурата на
процесната единица.
Не ракувајте со единицата некое
време. Трепкањето прекинува
кога единицата ќе се излади.
Користете ја процесната единица
на места со добра вентилација за
да спречите блокирање на отворите
за вентилација.
45
2
Фрлање на системот
Отстранете ги трите навртки
и предната плоча, потоа
исклучете го приклучокот.
Приклучок
За заштита на животната средина,
отстранете ја вградената литиумска
батерија од системот.
Пред да ја отстраните батеријата,
истрошете ја со отстранување на
адаптерот за напојување со
наизменична струја и со користење
на системот само со батеријата.
• Извадете ја литиумската батерија
за рециклирање.
Не отворајте ја кутијата.
Направете го тоа само кога
го фрлате системот.
• Бидете внимателни и не
дозволувајте да дојде до контакт
на врвот на завртувачот со
литиумската батерија кога
ја отстранувате кутијата на
батеријата. Ако батеријата
се оштети, постои ризик од
протекување, создавање
топлина, пожар или експлозија.
Предна плоча
Забелешка
• Бидете внимателни да не го
оштетите изолирањето на кабелот
со метални пинцети итн. кога го
исклучувате приклучокот.
3
Отстранете ги шесте навртки
и кутијата на батеријата.
Фрлете ја отстранетата кутија на
батеријата заедно со батеријата
за рециклирање.
Батерија
Кутија за батерија
Отстранување на кутијата
на батеријата
1
Отстранете ги четирите навртки,
потоа отстранете ја долната
плоча од единицата за батерија.
Навртки
Долна плоча
Гумена
стапка
Забелешка
• Не отстранувајте ја батеријата
од нејзината кутија.
46
Работна температура
од 5°C до 35°C (од 41°F до 95°F)
Спецификации
Побарување за напојување
Процесна единица:
Приклучок DC IN 8,4 V
Уред за глава и единица за
батерија:
Приклучок Micro USB
(за полнење) 5 V DC
Потрошувачка на енергија
Процесна единица:
8,0 W (при безжично
поврзување)
40 W (при жично
поврзување)
0,4 W (во режим на
подготвеност)
5,0 W (во безжичен режим
на подготвеност)
2,0 W (во режим на пренос
на HDMI)
Уред за глава и единица
за батерија:
11 W (за време на полнење)
Време за полнење на батеријата
Уред за глава и единица за
батерија:
Приближно 4,5 часа
(во режим на подготвеност
на 23°C (74°F))
Приближно 5,5 часа (при
жично поврзување на 23°C
(74°F))
Време за работа на батеријата
Уред за глава и единица за
батерија:
Приближно 3 часа (при
безжично поврзување
на 23 °C (74 °F))
Приближно 7 часа (при
жично поврзување на 23°C
(74°F))
Приближно 3 часа (при
работа на MHL на 23°C (74°F))
Работна влажност
од 25% до 80%
Димензии (Ш×В×Д, вклучувајќи
ги најголемите издадени делови)
Процесна единица:
Приближно 150 mm × 31 mm ×
107 mm
(6 инчи × 1 1/4 инчи ×
4 1/4 инчи)
Уред за глава:
Приближно 189 mm × 148 mm
× 270 mm
(7 1/2 инчи × 5 7/8 инчи ×
10 3/4 инчи)
(со исклучок на горната лента
за глава и должината на
долната лента за глава
прилагодена на средината)
Единица за батерија:
Приближно 80 mm × 26 mm ×
119 mm
(3 1/4 инчи × 1 1/16 инчи ×
4 3/4 инчи)
Маса
Процесна единица:
Приближно 250 g (8,9 oz)
(исклучувајќи ги каблите
за поврзување)
Уред за глава:
Приближно 320 g (12 oz)
(вклучувајќи ги горните
блокатори на светлина
и исклучувајќи ги каблите
за поврзување)
Единица за батерија:
Приближно 210 g (7,5 oz)
(исклучувајќи го кабелот
за поврзување)
Резолуција на приказ
1.280 точки (хоризонтално) ×
720 точки (вертикално)
Растојание помеѓу двете зеници
53,0 mm – 76,7 mm
(2 1/8 инчи – 3 1/8 инчи)
47
Приклучоци за влез и излез
Аудиовлез
Процесна единица:
HDMI IN 1:
19-игли, стандарден
приклучок
HDMI IN 2:
19-игли, стандарден
приклучок
HDMI IN 3:
19-игли, стандарден
приклучок
HDMI OUT (TV)*:
19-игли, стандарден
приклучок
HDMI OUT (HMD):
19-игли, стандарден
приклучок (на предна плоча)
Приклучок за слушалки:
Приклучок за стерео
Уред за глава:
Приклучок за слушалки:
Стерео миниприклучок
Единица за батерија:
HDMI IN/MHL:
19-игли, стандарден
приклучок
MHL 1 е поддржан
MHL: 5 V, 500 mA капацитет
за напојување со струја
Единица за батерија:
Linear PCM (2-канален):
32/44,1/48 kHz
Процесна единица:
Linear PCM (2-канален):
До 192 kHz
Linear PCM (повеќеканален)
MPEG-2 AAC
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-ES
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD LBR
*
Кога е вклучен преносот преку HDMI,
сигналите што се доставуваат
до процесорската единица
се пренесуваат преку неа
до HDMIизлезот. Сепак, следниве
сигнали не се компатибилни
со преносот.
– Видеосигнали со 4k-резолуција
(висока резолуција поголема
од 3 840 (хоризонтално) × 2 160
(вертикално) пиксели)
Видеовлез
48
Видеовлез (формати за 2D):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/
50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p1), 1080/60p1)
Видеовлез (формати за 3D:
формати Frame Packing, Side-bySide и Top-and-Bottom):
720/50p1), 720/60p1), 1080/50i2),
1080/60i2), 1080/24p1), 1080/50p3),
1080/60p3)
1) не е достапно за влезот MHL
2) не е достапно за влезот MHL
и форматите Frame Packing
и Top-and-Bottom
3) не е достапно за влезот MHL
и форматот Frame Packing
Дел за безжично поврзување
Компатибилни стандарди
WirelessHD 1.1
Метод на модулација
OFDM
Корисна фреквенција
59,40 GHz – 63,72 GHz (канал 2
до канал 3)
Растојание за комуникација
Приближно 7 m (23 стапки)*
*
Растојанието за комуникација се
разликува во зависност од условите
на употреба.
Слушалки
Реакција на фреквенција:
4 Hz – 27 000 Hz
Импеданса:
16 Ω (1 kHz)
Адаптер за напојување со
наизменична струја AC-UD10
(за уредот за глава и единицата
за батерија)
Номинален влез
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Номинален излез
5 V DC, 1,5 A
Работна температура
0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Температура на складирање
–20°C до +60°C (–4°F до 140°F)
Димензии (Ш × В × Д)
Приближно 78 mm × 22 mm ×
36 mm
(3 1/8 инчи × 7/8 инчи ×
1 7/16 инчи)
Маса
Приближно 45 g (1,6 oz)
Адаптер за напојување со
наизменична струја AC-L200D
(за процесната единица)
Технологија што се користи
во системов
• Процесорската единица му
овозможува на корисникот
да слуша виртуелен звук на
опкружување со длабочина од
повеќе канали, произведена од
слушалките и технологијата на
виртуелни слушалки од 7.1 канали
(Virtualphones Technology, „VPT“).
• Извонредно играње игри со
прецизна локализација на звук
може да се ужива во режимот
Game, што произведува звук
посебно дизајниран за игри со
звук на опкружување од повеќе
канали. Дизајнот на звукот за
системов во режимот Game беше
надгледуван од дизајнерите
за звук на Sony Computer
Entertainment.
Номинален влез
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz,
0,35 A – 0,18 A
Номинален излез
8,4 V DC, 1,7 A
Работна температура
0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Температура на складирање
–20°C до +60°C (–4°F до 140°F)
Димензии (Ш × В × Д)
Приближно 48 mm × 29 mm ×
81 mm
(1 15/16 инчи × 1 3/16 инчи ×
3 1/4 инчи)
Маса
Приближно 170 g (6 oz)
Испорачана дополнителна опрема
Видете „Доставена дополнителна
опрема“ (страница 9).
Системските спецификации
и изгледот се предмет на промена
за подобрување, без известување.
49
Заштитени знаци
• Условите на HDMI™ и HDMI
HighDefinition Multimedia Interface
и логото на HDMI се заштитени
трговски знаци или регистрирани
заштитени знаци на HDMI Licensing
LLC во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• MHL™, Mobile High-Definition Link
и логото MHL се заштитени знаци
или регистрирани заштитени
знаци на MHL Licensing, LLC.
• Произведено според лиценца
на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и симболот со
двојно D се заштитени знаци
на Dolby Laboratories.
• За патентите на DTS, погледнете
http://patents.dts.com.
Произведено според лиценца
на DTS Licensing Limited.
DTS, DTS-HD, симболот и DTS
со симболот се регистрирани
заштитени знаци на DTS, Inc.
© DTS, Inc. Сите права
се задржани.
• WirelessHD™ е регистриран
заштитен знак на Silicon Image, Inc.
• „PlayStation“ е регистриран
заштитен знак на Sony Computer
Entertainment Inc. Исто така, „PS3“
е заштитен знак на истата
компанија.
• „VPT“, Virtualphones Technology
е заштитен знак на
Sony Corporation.
50
• Другите имиња на системи
и производи се генерално
заштитени знаци или
регистрирани заштитени
знаци на производителите.
™ и ® знаците не се назначени
во овој документ.
© 2013 Sony Corporation
4-471-977-G1(1) (MK)
Download PDF

advertising