Sony | BDP-S1200 | Sony BDP-S1200 Паметен Blu-ray Disc™ плеер Simple Manual

4-476-195-41(1) (MK)
Blu-ray Disc™ / DVD плеер
Едноставно упатство за работа
За да ги погледнете упатствата за напредните
функции, ве молиме да го преземете Упатството
за работа на следниот веб-сајт:
http://support.sony-europe.com/
2
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Почеток
5
7
8
8
Далечински управувач
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување
Чекор 3: Easy Setup (Лесно поставување)
Репродукција
10 Репродукција на диск
10 Репродукција од USB-уред
11 Репродукција преку мрежа
Интернет
13 Пребарување на интернет-страници
13 Software Update (Ажурирање на софтверот)
Дополнителни информации
14 Дискови што се репродуцираат
14 Типови датотеки кои се репродуцираат
16 Спецификации
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Фрлање на стара електрична
и електронска опрема
(применливо во Европската
Унија и во други европски земји
со засебни собирни системи)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар или електричен
шок, не го изложувајте апаратот на капење или прскање
и не поставувајте на него предмети што се наполнети со
течности, како на пример, вазни.
За да избегнете електричен шок, не отворајте ја кутијата.
За поправка обратете се само до квалификуван
персонал.
Главниот довод мора да се замени исклучиво кај
квалификуван сервис.
Не изложувајте ги батериите или апаратите што имаат
монтирана батерија на прекумерна топлина, како на
пример, сончева светлина или оган.
ВНИМАНИЕ
Користењето на оптички инструменти со овој производ
ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите. Бидејќи
ласерскиот зрак што се користи во овој Blu-ray Disc/
DVD плеер е штетен за очите, не обидувајте се да ја
расклопите кутијата.
За поправка обратете се само до квалификуван
персонал.
Оваа ознака е лоцирана на куќиштето коешто го
заштитува ласерот во заградениот простор.
Оваа направа е класификувана како производ CLASS 1
LASER. Ознаката CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING
е лоцирана на надворешна страна одзади.
Овој симбол на производот или на неговата амбалажа
покажува дека со овој производ не треба да се постапува
како со домашен отпад. Наместо тоа треба биде
предаден на применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на производот ќе помогнете
да се спречат потенцијални негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот
на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните богатства. За
подетални информации за рециклирањето на овој
производ, контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување на домашен
отпад или со продавницата каде што го купивте овој
производ.
Само за
Европа
Фрлање на потрошени батерии
(применливо во Европската
Унија и во други европски земји
со засебни собирни системи)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата покажува
дека со батеријата којашто е испорачана со овој производ
не треба да се постапува како со домашен отпад. Кај
определени батерии овој симбол може да се користи во
комбинација со хемиски симбол. Хемиските симболи за
жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии ќе помогнете
да се спречат потенцијално негативни последици за
природата и здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на
батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за
заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни причини,
поради изведба или интегритет на податоци имаат
потреба од трајна поврзаност со вметната батерија, оваа
батерија треба да ја замени само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го потрошениот производ на
применливото збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот за тоа како
безбедно да се отстрани батеријата од производот.
Батеријата предадете ја на применливото збирно место
за рециклирање на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето на овој
производ или батеријата, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата каде што го
купивте овој производ.
2
Овој производ е произведен од или во име на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Прашања поврзани со компатибилностa на
производот со законодавството на Европската Унија
треба да бидат упатени до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните документи за услуги или
гаранција за какви било прашања со услугата или
гаранцијата.
Мерки за претпазливост
• Оваа единица работи на 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz.
Проверете дали работниот напон на единицата е ист
како и вашето локално снабдување.
• Монтирајте ја единицава така што главниот вод
може да се исклучи од ѕидниот штекер веднаш штом
ќе се појави проблем.
• Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување
пократок од 3 метри при што е утврдено дека
е усогласена со ограничувањата поставени во
Директивата EMC.
• За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте
го отворот за вентилација на апаратот со весници,
прекривки, завеси итн.
• Не го изложувајте апаратот на извори на отворен
оган (како на пример, запалени свеќи).
• Не монтирајте го плееров во ограничен простор
како што е полица за книги или слично.
• Влагата може да се кондензира на леќите во плеерот
ако тој се внесе директно од ладна во топла
просторија или се постави во многу влажна
просторија. Плеерот нема да работи правилно ако
дојде до тоа. Во овој случај, отстранете го дискот
и оставете го плеерот вклучен околу половина час сè
додека не испари влагата.
• Плеерот не е исклучен од изворот за наизменична
струја (главен вод) сè додека е поврзан во ѕидниот
штекер дури и ако самиот плеер е исклучен.
За AC адаптерот
• Користете го испорачаниот АС адаптер за овој
плеер бидејќи другите адаптери може да
предизвикаат дефект.
• Не расклопувајте и не испитувајте ја техниката.
• Не затворајте го AC адаптерот во затворен простор,
како што е полица за книги или AV кутија.
• Не поврзувајте го AC адаптерот на патувачки
електричен трансформатор, кој може да создаде
топлина и да предизвика дефект.
• Не испуштајте го и не тресете го.
Авторски права и заштитени знаци
• „AVCHD“ и логото на „AVCHD 3D/Progressive“ се
заштитени знаци на Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или на неговите
партнери.
•
, „XMB“ и „xross media bar“ се заштитени знаци
на Sony Corporation и на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Произведено според лиценца на Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и симболот со двојно D се
заштитени знаци на Dolby Laboratories.
• За DTS патентите, погледнете
http://patents.dts.com. Произведено според
лиценца на DTS Licensing Limited. DTS, симболот
и DTS со симболот заедно се регистрирани
заштитени знаци, и DTS 2.0+Digital Out
е заштитен знак на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите
права се задржани.
• Називите HDMI® и HDMI High-Definition
Multimedia Interface и логото HDMI се заштитени
знаци или регистрирани заштитени знаци на HDMI
Licensing LLC во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™,
BONUSVIEW™ и логоата се заштитени знаци на
Blu-ray Disc Association.
• „DVD Logo“ е заштитен знак на DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• Логоата на „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ и „CD“ се заштитени
знаци.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony Corporation.
• Технологијата за аудио кодирање MPEG Layer-3
и патентите со дозвола од Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува сопствена технологија
според лиценцата на Verance Corporation што
е заштитена со патент 7,369,677 во САД и други
издадени или во процес на издавање патенти во
САД и ширум светот и е заштитена со авторско
право и деловна тајна за одредени аспекти на
таквата технологија. Cinavia е заштитен знак на
Verance Corporation. Авторски права 2004-2010
Verance Corporation. Сите права ги задржува
Verance. Повратното инженерство или
расклопувањето се забранети.
• Windows Media е или регистриран заштитен знак
или заштитен знак на Microsoft Corporation во
Соединетите Американски Држави и/или во други
земји.
Овој производ содржи технологија којашто
е предмет на определени права на интелектуална
сопственост на Microsoft. Користењето или
дистрибуцијата на оваа технологија надвор од овој
производ без соодветните лиценци на Microsoft се
забранети.
Сопствениците на содржината ја користат
технологијата за пристап до содржина на Microsoft
PlayReady™ за да ја заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи ја и содржината со
авторски права. Овој уред ја користи технологијата
PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена
содржина и/или WMDRM-заштитена содржина.
Ако уредот не успее соодветно да ги спроведе
ограничувањата за користење на содржина,
сопствениците на содржина може да имаат потреба
Microsoft да ја отповика способноста на уредот да ја
користи PlayReady-заштитената содржина.
Отповикувањето не треба да влијае врз
незаштитена содржина или врз содржината
заштитена со други технологии за пристап на
3
содржина. Сопствениците на содржина може да ви
побараат да го надградите PlayReady за да
пристапите кон нивната содржина. Ако ја одбиете
надградбата, нема да можете да пристапите кон
содржината за која треба надградба.
• Технологијата за препознавање музика и видео
и сродни податоци ја обезбедува Gracenote®.
Gracenote е индустриски стандард во
технологијата за препознавање музика и за
испорака на сродна содржина. За повеќе
информации, посетете ја страницата
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички или податоците
поврзани со видео од Gracenote, Inc., авторско
право © 2000-до денес Gracenote. Софтверот на
Gracenote, авторско право © 2000-до денес
Gracenote. Еден или повеќе патенти во
сопственост на Gracenote важат за овој производ
и услуга. Видете ја веб-страницата на Gracenote
каде е даден нецелосниот список со применливи
патенти на Gracenote. Логото и логотипот на
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote
и логото „Powered by Gracenote“ се или
регистрирани заштитени знаци или заштитени
знаци на Gracenote во Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi Alliance®
се регистрирани знаци на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ се заштитени
знаци на Wi-Fi Alliance.
• Логото Wi-Fi CERTIFIED е сертификациски знак
на Wi-Fi Alliance.
• Знакот Wi-Fi Protected Setup е знак на Wi-Fi
Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA CERTIFIED™ се
заштитени знаци, знаци за услуга или
сертификациски знаци на здружението Digital
Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK од Opera Software ASA.
Авторско право 2002-2012 Opera Software ASA.
Сите права се задржани.
• Сите други заштитени знаци се заштитени знаци
на нивните соодветни сопственици.
• Другите имиња на системи и производи се
генерално заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на производителите. Знаците ™
и ® не се посочени во овој документ.
4
Почеток
Далечински управувач
Достапните функции на далечинскиот
управувач се разликуваат во зависност од
дискот или ситуацијата.
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
Почеток
TOP MENU
A Z (отворање/затворање)
Го отвора или затвора носачот на дискот.
-TV- t (избор на ТВ-влез)
Менува меѓу телевизорот и другите
влезни извори.
-TV- [/1 (TV вклучено/подготвено)
Го вклучува телевизорот или го поставува
во режим на подготвеност.
[/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува плеерот или го поставува во
режим на подготвеност.
B Копчиња во боја (црвена/зелена/
жолта/сина)
Кратенки за интерактивни функции.
C TOP MENU
Го отвора или затвора главното мени на
BD или DVD.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното менито
на BD-ROM или менито на DVD.
OPTIONS
Ги прикажува достапните опции на
екранот.
RETURN
Се враќа на претходниот екран.
</M/m/,
Го поместува истакнувањето за да избере
прикажана ставка.
b
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
z
Копчињата N, 2 + и AUDIO имаат опиплива
точка. Користете ја допирната точка како референца
кога управувате со плеерот.
M/m како кратенка за барање песни при
репродукција на музичко CD.
Централно копче (ENTER)
Ја внесува избраната ставка.
HOME
Влегува во почетното мени на плеерот.
Ја прикажува позадината кога во
почетното мени е притисната иконата
за категорија.
SEN
Пристапува до мрежната услуга на
„Sony Entertainment Network™“.
NETFLIX
Пристапува до мрежната услуга на
„NETFLIX“. За повеќе детали за мрежната
услуга на „NETFLIX“, посетете го
следниов веб-сајт и погледнете ги
најчесто поставуваните прашања - ЧПП:
http://support.sony-europe.com/
5
D m/M (брзо премотување назад/
напред)
• Брзо премотување назад/напред на
дискот кога ќе го притиснете копчето за
време на репродукцијата. Брзината на
барање се менува секојпат кога ќе го
притиснете копчето за време на
репродукција на видео.
• Забавена репродукција кога ќе се
притисне подолго од една секунда во
режим на пауза.
• Репродуцира по еден кадар едновремено
кога ќе се притисне кратко во режим на
пауза.
N (репродукција)
Почнува или повторно ја започнува
репродукцијата.
./> (претходно/следно)
Прескокнува до претходното/следното
поглавје, песна или датотека.
X (пауза)
Ја паузира или повторно ја започнува
репродукцијата.
x (прекинување)
Ја прекинува репродукцијата и го
запомнува местото на прекин
(продолжува од местото на прекин).
Местото на прекинување на наслов/песна
е последното место кое што сте го
репродуцирале или последната
фотографија во папката со фотографии.
SUBTITLE
Го избира јазикот на превод кога се
снимени повеќејазични преводи на
BD-ROM/DVD видео дискови.
2 (јачина на звук) +/–
Ја прилагодува јачината на звукот за
телевизорот.
AUDIO
Го избира јазикот на песната кога се
снимени повеќејазични песни на
BD-ROM/DVD видео дискови.
Ги избира песните на CD.
(без глас)
Привремено го исклучува звукот.
DISPLAY
Ги прикажува информациите за
репродукција и за прелистување на
интернет (само BDP-S3200/S4200/S5200)
на екранот.
6
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Не поврзувајте со електрична мрежа додека не сте ги направиле сите поврзувања.
Поврзување на телевизорот
Поврзете го плеерот со телевизорот користејќи кабел за HDMI со голема брзина.
Кабел за HDMI со голема брзина (не се испорачува)
Почеток
Поврзување на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер)
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци на вашиот
аудио/видео засилувач (ресивер). Кога ќе изберете A или B, прилагодете ги соодветните
поставки во поставувањето за [Audio Settings] (Аудио поставки).
A
B
Кабел за HDMI со голема брзина
(не се испорачува)
Кабел за HDMI со голема брзина
(не се испорачува)
Дигитален коаксијален кабел
(не се испорачува)
7
Чекор 2: Подготовка за
мрежно поврзување
Wired Setup (Жично поставување)
Користете LAN-кабел за да се поврзете со
LAN (100)-терминалот на плеерот.
Чекор 3: Easy Setup
(Лесно поставување)
Вклучување за првпат
Почекајте плеерот да се вклучи
и да започне [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
1
LAN-кабел
(не се испорачува)
Вметнете две батерии R03 (големина AAA)
со спојување на соодветните краеви
3 и # на батериите со означувањата
внатре во одделот за батерии во
далечинскиот управувач.
Широкопојасен ADSL-модем/
Интернет
рутер
кабелски модем
z
Се препорачува да користите заштитен и исправен
интерфејс кабел (LAN-кабел).
Wireless Setup (Безжично поставување)
(само BDP-S3200/S5200)
Користете го безжичниот LAN што е вграден
во плеерот.
2
Поврзете го испорачаниот AC адаптер и AC
кабелот за струја (главен вод) по
нумеричкиот редослед прикажан подолу.
Кога ги отстранувате, направете го тоа по
обратен редослед.
LAN-кабел (не се испорачува)
1 во DC IN 12 V
AC адаптер (испорачан)
Рутер за
ADSL-модем/
Интернет
безжичен LAN кабелски модем
2
AC кабел за струја (главен вод)
(испорачан)
8
3
со електричната
мрежа
3
Притиснете [/1 за да го вклучите
плеерот.
*
* Го вклучува плеерот или го поставува во
режим на подготвеност.
5
Вклучете го телевизорот и поставете го
избирачот за влез на телевизорот. Ова ќе
го прикаже сигналот од плеерот на
екранот на телевизорот.
Почеток
4
Направете ги [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
Следете ги упатствата на екранот за да ги
направите основните поставки
користејќи </M/m/, и ENTER на
далечинскиот управувач.
</M/m/,
ENTER
b
• Кога чекорот [Easy Initial Settings] (Лесни првични
поставки) е завршен, изберете [Easy Network
Settings] (Лесни мрежни поставки) за да ги
користите мрежните функции на плеерот.
• За да го овозможите безжичното поврзување,
поставете [Internet Settings] (Поставки за
интернет) во [Network Settings] (Мрежни
поставки) на [Wireless Setup(built-in)] (Безжично
поставување (вградено)) (само BDP-S3200/S5200).
• За да го оневозможите безжичното поврзување,
поставете [Internet Settings] (Поставки за
интернет) во [Network Settings] (Мрежни
поставки) на [Wired Setup] (Жично поставување)
(само BDP-S3200/S5200).
9
Репродукција
Репродукција на диск
Уживање во Blu-ray 3D
(само BDP-S4200/S5200)
1
За дискови што се репродуцираат, видете
страница 14.
1
• Поврзете го плеерот со вашите 3Dкомпатибилни уреди користејќи кабел
за HDMI со голема брзина.
• Поставете [3D Output Setting] (Поставка
за 3D-излез) и [TV Screen Size Setting for
3D] (Поставка за големина на екранот на
телевизорот во 3D) во поставувањето за
[Screen Settings] (Поставки на екранот).
Притиснете Z и ставете го дискот на носачот
за диск.
2
Притиснете Z за да го затворите носачот на
дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете
во категоријата
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
или
[Photo] (Фотографија)
и притиснете ENTER.
Уживање во BONUSVIEW/BD-LIVE
1
Поврзете USB-меморија во приклучокот за
USB на плеерот.
Како локално складирање, користете 1 GB
или поголема USB-меморија.
2
Подгответе се за BD-LIVE (само BD-LIVE).
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 8).
• Поставете [BD Internet Connection] (BDврска преку интернет) во поставувањето
[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за
гледање BD/DVD) на [Allow] (Дозволи).
3
Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методот на работа се разликува во
зависност од дискот. Погледнете во
прирачникот со упатства што е испорачан
со дискот.
z
За да избришете податоци во USB-меморијата,
изберете [Delete BD Data] (Избриши податоци
од BD) во категоријата
[Video] (Видео)
и притиснете ENTER. Сите податоци што се
зачувани во папката buda ќе бидат избришани.
10
Вметнете Blu-ray 3D Disc.
Методот на работа се разликува во
зависност од дискот. Погледнете во
прирачникот со упатства што е испорачан
со дискот.
Страната за репродукција е свртена надолу
2
Подгответе се за репродукција на Blu-ray 3D
Disc.
z
Исто така, погледнете во прирачниците со упатства
што се испорачани со телевизорот и поврзаните
уреди.
Репродукција од USB-уред
За „Типови датотеки кои се репродуцираат“,
видете страница 14.
1
Поврзете го USB-уредот во приклучокот за USB
на плеерот.
2
Изберете ја категоријата
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или [Photo]
(Фотографија) во почетното мени,
користејќи </,.
3
Изберете
[USB device] (USB-уред)
користејќи M/m, и притиснете ENTER.
Репродукција преку мрежа
Уживање на Sony Entertainment
Network
За репродукција на датотека од DLNA-сервер
преку друг производ (Изведувач)
Кога репродуцирате датотеки од DLNAсервер на оваа единица, можете да користите
производ што е компатибилен со DLNAконтролер (телефон итн.), за да ја
контролирате репродукцијата.
Sony Entertainment Network служи како
капија која ја испорачува избраната содржина
од интернет и различна забава на барање
директно до плеерот.
1
2
3
Изведувач
Сервер
Поврзете го плеерот со мрежа (страница 8).
Притиснете го копчето SEN на далечинскиот
управувач.
z
• Некоја содржина од интернет бара регистрација
преку компјутер пред да може да се репродуцира.
• Одредена содржина од интернет не е достапна во
некои региони/земји.
Репродуцирање на датотеки на
домашна мрежа (DLNA)
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
Производ што е компатибилен со DLNA може
да репродуцира датотеки со видео/музика/
фотографии што се зачувани на друг уред што
е компатибилен со DLNA преку мрежа.
Подгответе се за користење DLNA.
• Поврзете го плеерот со мрежа (страница 8).
• Подгответе ги другите потребни производи
што се компатибилни со DLNA. Погледнете
во прирачникот со упатства што
е испорачан со производот.
За репродукција на датотека од DLNA-сервер
преку оваа единица (DLNA-плеер)
Репродукција
Изберете содржина од интернет и разна
забава на барање користејќи </M/m/,,
и притиснете ENTER.
Контролер
Контролирајте ја оваа единица користејќи
DLNA-контролер. Погледнете во
прирачникот со упатства што се испорачани
со DLNA-контролерот.
Користење на „TV SideView“
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
„TV SideView“ е бесплатна мобилна апликација
за далечински уреди (како паметни телефони
итн.). Со користење на „TV SideView“ со овој
плеер можете лесно да уживате во работата на
плеерот со управување преку далечинскиот
уред. Можете да вклучите услуга или
апликација директно од далечинскиот уред и да
ги гледате информациите на дискот за време на
неговата репродукција. „TV SideView“ може да
се користи и како далечински управувач и
софтверска тастатура.
Пред да го користите уредот „TV SideView“ со
овој плеер за првпат, прво регистрирајте го
уредот „TV SideView“. Следете ги упатствата
на екранот за регистрација на уредот
„TV SideView“.
b
Регистрацијата може да се изведе само од почетното
мени.
Плеер
Сервер
Изберете ја иконата на DLNA-серверот од
категоријата
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или
[Photo] (Фотографија),
а потоа изберете ја датотеката што сакате да ја
репродуцирате.
11
Користење прикажување содржина
од еден екран на друг
(само BDP-S3200/S5200)
„Screen mirroring“ е функција за прикажување
на екранот на мобилен уред на телевизорот
преку технологијата Miracast.
Плеерот може да се поврзе директно со уред
што поддржува прикажување содржина од
еден уред на друг (на пример, паметен телефон,
таблет). Може да уживате во содржините од
екранот на уредот на големиот телевизиски
екран. За оваа функција не е потребен
безжичен рутер (или пристапна точка).
b
• Кога користите „Screen mirroring“, квалитетот на
сликата и звукот некогаш може да се намали
поради пречки од друга мрежа.
• Некои мрежни функции може да не се достапни
во текот на „Screen mirroring“.
• Проверете дали уредот е компатибилен со
Miracast. Не се гарантира поврзливост со сите
уреди што се компатибилни со Miracast.
12
1
Изберете [Screen mirroring] (Пресликај екран)
од [Input] (Влез) категоријата на почетното
мени користејќи </,, и притиснете ENTER.
2
Следете ги упатствата на екранот.
Интернет
Пребарување на интернетстраници
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
Можете да се поврзете на интернет и да
уживате во веб-сајтовите.
1
2
3
Software Update
(Ажурирање на софтверот)
1
Изберете
[Setup] (Поставување) на
почетното мени користејќи </,.
2
Изберете
[Software Update] (Ажурирање
на софтверот) користејќи M/m, и притиснете
ENTER.
Поврзете го плеерот со мрежа (страница 8).
Изберете
[Network] (Мрежа) на почетното
мени користејќи </,.
Изберете
[Internet Browser] (Прелистувач
на интернет) користејќи M/m, и притиснете
ENTER.
За да го погледнете приказот на прелистувачот
Притиснете DISPLAY за да го проверите
приказот на интернет страницата.
Информацијата за приказот се разликува во
зависност од веб-сајтот и од статусот на
страницата.
За да ги изберете достапните опции
Притиснете OPTIONS за различни поставки
и операции. Достапните ставки се
разликуваат во зависност од ситуацијата.
За излегување од прелистувачот на интернет
Притиснете HOME.
Го ажурира софтверот на плеерот
користејќи достапна мрежа. Осигурете
се дека мрежата е поврзана на интернет.
За детали, видете „Чекор 2: Подготовка за
мрежно поврзување“ (страница 8).
x [Update via USB Memory]
(Ажурирање преку USB-меморија)
Интернет
z
Овој прелистувач не ги поддржува функциите на
некои веб-сајтови и некои веб-сајтови може да не се
прикажат правилно.
x [Update via Internet]
(Ажурирање преку интернет)
Го ажурира софтверот на плеерот
користејќи USB-меморија. Осигурете се
дека папката за ажурирање на софтверот
е именувана правилно како „UPDATE“
и дека сите датотеки за ажурирање мора да
се складирани во неа. Плеерот може да
препознае до 500 датотеки/папки во
единечен слој, вклучувајќи ги датотеките/
папките за ажурирање.
z
• Препорачуваме изведба на ажурирање на
софтверот на приближно секој втор месец.
• За информации околу функциите на
ажурирањето, посетете го следниот веб-сајт:
http://support.sony-europe.com/
13
Дополнителни информации
Дискови што се репродуцираат
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD со музика), CD-ROM, CD-R/CD-RW
*1
*2
*3
Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc се нови и се развиваат, некои дискови може да не се репродуцираат
во зависност од типот и верзијата на дискот. Аудио излезот се разликува во зависност од изворот,
поврзаниот приклучок за излез и избраните аудио поставки.
BD-RE: Вер.2.1, BD-R: Вер.1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи органски пигментен тип на BD-R (тип LTH). BD-R
дисковите што се снимени на компјутер не може да се репродуцираат ако постскриптите може да се снимаат.
CD или DVD дискот нема да се репродуцира ако не е правилно уреден. За повеќе информации, погледнете
го прирачникот со упатства, испорачан со уредот за снимање.
Типови датотеки кои се репродуцираат
Кодирање/
декодирање
Кутија
MPEG-1 Видео*1
MPEG-2 Видео
*2
Xvid
VC1*1
WMV9*1
Динамичен JPEG*6
14
Со аудио
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2, .3gpp,
AAC
.3gp2
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4
MPEG4/AVC*5
Наставка
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
b
Формат
AVCHD (Вер.2.0)*1*7*8
Кодирање/декодирање
Наставка
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*9 .mp3
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 стандард*1
.wma
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
Формат
Наставка
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
Дополнителни информации
*3
Плеерот може да не репродуцира датотека со
овој формат на DLNA-сервер (само BDP-S3200/
S4200/S5200).
На DLNA-сервер, плеерот може да репродуцира
само видео со стандардна резолуција
(само BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот не репродуцира датотека со DTS формат
на DLNA-сервер (само BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот може да репродуцира само датотеки во
форматот Dolby Digital на DLNA-сервер
(само BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот не поддржува AVC до нивото 4.1.
Плеерот не репродуцира датотека со овој формат
на DLNA-сервер (само BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот не поддржува стапка на кадри до 60 fps.
Плеерот репродуцира датотеки во форматот
AVCHD кои се снимени на дигитална видео
камера, итн. Дисковите во форматот AVCHD
нема да се репродуцираат ако не се правилно
финализирани.
Плеерот може да репродуцира „.mka“ датотеки.
(Оваа датотека не може да се репродуцира на
DLNA-сервер (само BDP-S3200/S4200/S5200).)
Плеерот не репродуцира анимирани PNGдатотеки или анимирани GIF-датотеки.
За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се прикажат
клучната слика или првата слика
(само BDP-S4200/S5200).
• Некои датотеки може да не се репродуцираат во
зависност од форматот на датотеката, кодирањето
или условот за снимање (само BDP-S1200).
• Некои датотеки може да не се репродуцираат во
зависност од форматот на датотеката, кодирањето
на датотеката, условот на снимање или состојбата
на DLNA-серверот (само BDP-S3200/S4200/S5200).
• Некои датотеки уредувани на компјутер може да
не се репродуцираат.
• Некои датотеки можеби нема да можат да ја
изведуваат функцијата за брзо премотување
напред или назад.
• Плеерот не репродуцира кодирани датотеки, како
на пример, DRM и Lossless.
• Плеерот може да ги препознае следниве датотеки
или папки на BD, DVD, CD и USB-уредите:
– до папки во 9-тиот слој, вклучително
и основната папка
– до 500 датотеки/папки во еден слој
• Плеерот може да ги препознае следните датотеки
или папки складирани во DLNA-серверот
(само BDP-S3200/S4200/S5200):
– до папки во 19-тиот слој
– до 999 датотеки/папки во еден слој
• Плеерот може да поддржи стапка на кадри:
– до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/AVC).
– до 30 fps за другите кодекси за видео.
• Плеерот може да поддржи бит-стапка на видео
до 40 Mbps.
• Плеерот може да поддржи резолуција на видео
до 1920 × 1080p.
• Некои USB-уреди може да не работат со овој
плеер.
• Плеерот може да препознае уреди со класа за
масовно складирање (MSC) (како што се флеш
меморија или HDD), уреди од класата за
фотографирање со мирна слика (SICD)
и тастатури со 101 копче.
• За да се избегне расипување или оштетување на
податоците на USB-меморијата, исклучете го
плеерот кога ја поврзувате или отстранувате
USB-меморијата или другите уреди.
• Плеерот може да не репродуцира беспрекорно
видео датотеки со голема бит-стапка на DATA CD.
Се препорачува таквите датотеки да се
репродуцираат користејќи DATA DVD или
DATA BD.
15
Спецификации
Систем
Ласер
Ласер од полуспроводник
Влезови и излези
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Име на приклучокот)
Фоно-приклучок/0,5 Vp-p/75 оми (Тип на приклучокот/Излезно
ниво/Импеданца на оптоварување)
HDMI OUT
HDMI 19-игли, стандарден приклучок
LAN (100)
100BASE-TX-терминал
USB
Приклучок за USB Тип A (За поврзување USB-меморија, читач на
мемориска картичка, дигитален фотоапарат и дигитален
фотоапарат)
DC IN
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA
Безжично (само BDP-S3200/S5200)
Стандард за безжичен LAN
IEEE 802.11 b/g/n
Појас на фреквенција
2,4 GHz појас: Канали 1-13
Модулација
DSSS и OFDM
Општо
Побарувања за напојување
12 V DC со AC адаптер за напојување
Опсег: Влез 220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
(кога користите AC адаптер)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Мрежно мирување*
4,5 W (сите жичени/безжични мрежни влезови поставени на ON
(Вклучено))
Димензии (прибл.)
265 mm x 199 mm x 43 mm
(ширина/длабочина/висина) вклучително и испакнатите делови
Маса (прибл.)
0,9 кг
Работна температура
5 °C до 35 °C
Работна влажност
25% до 80%
Испорачана дополнителна
опрема
•
•
•
•
AC адаптер (AC-M1208WW) (1)
Кабел за напојување со наизменична струја (главен вод) (1)
Далечински управувач (далечинско) (1)
Батерии R03 (големина AAA) (2)
* Поставете го [Remote Start] (Далечински почеток) во поставувањето [Network Settings] (Мрежни поставки)
на [On] (Вклучено) и исклучете го плеерот за да го активирате мрежното мирување.
Спецификациите и дизајнот се подложни на промена без известување.
16
Софтверот на овој плеер во иднина може да биде ажуриран. За информации за достапните
ажурирања и најновите упатства за работа, посетете го следниот веб-сајт:
http://support.sony-europe.com/
z
За да најдете корисни совети и информации за производите и услугите на Sony,
посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-195-41(1) (MK)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising