Sony | BDP-S1200 | Sony BDP-S1200 Паметен Blu-ray Disc™ плеер Упатства за употреба

4-476-203-41(1) (MK)
Blu-ray Disc™ /
DVD -плеер
Упатство за работа
Почеток
Репродукција
Интернет
Поставки и прилагодувања
Ви благодариме за купувањето. Пред да го
користите плееров, внимателно прочитајте
ги упатствава.
BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200
Дополнителни информации
Фрлање на стара
електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте на
него предмети што се наполнети со течности,
како на пример, вазни.
За да избегнете електричен шок, не отворајте
ја кутијата. За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Главниот довод мора да се замени исклучиво
кај квалификуван сервис.
Не изложувајте ги батериите или апаратите
што имаат монтирана батерија на прекумерна
топлина, како на пример, сончева светлина
или оган.
ВНИМАНИЕ
Користењето на оптички инструменти со овој
производ ќе ја зголеми опасноста за повреда
на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се
користи во овој Blu-ray Disc/DVD плеер
е штетен за очите, не обидувајте се да ја
расклопите кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Оваа ознака е лоцирана на куќиштето коешто
го заштитува ласерот во заградениот простор.
Оваа направа е класификувана како производ
CLASS 1 LASER. Ознаката CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING е лоцирана на
надворешна страна одзади.
2
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ не
треба да се постапува како со домашен отпад.
Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на производот
ќе помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за природата и здравјето
на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на овој производ. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства. За подетални
информации за рециклирањето на овој
производ, контактирајте со вашата локална
месна заедница, вашиот сервис за
отстранување на домашен отпад или со
продавницата каде што го купивте овој
производ.
Само за
Европа
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со посебни системи на
собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека со батеријата којашто
е испорачана со овој производ не треба да
се постапува како со домашен отпад. Кај
определени батерии овој симбол може да се
користи во комбинација со хемиски симбол.
Хемиските симболи за жива (Hg) или олово
(Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе
од 0,0005% жива или 0,004% олово. Со
правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата и здравјето
на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да
ја замени само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата
ќе се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот
за тоа како безбедно да се отстрани батеријата
од производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање
на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ или батеријата,
контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата
каде што го купивте овој производ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилностa на производот со
законодавството на Европската Унија треба да
бидат упатени до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете
се на адресите дадени во посебните документи
за услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
Мерки за претпазливост
• Оваа единица работи на 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz. Проверете дали работниот напон
на единицата е ист како и вашето локално
снабдување.
• Монтирајте ја единицава така што главниот
вод може да се исклучи од ѕидниот штекер
веднаш штом ќе се појави проблем.
Мерки за претпазливост
Оваа опрема е тестирана со кабел за
поврзување пократок од 3 метри при
што е утврдено дека е усогласена со
ограничувањата поставени во
Директивата EMC.
За поставувањето
• Поставете го плеерот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
зголемување на топлина во плеерот.
• За да го намалите ризикот од пожар,
не покривајте го отворот за вентилација
на апаратот со весници, прекривки,
завеси итн.
• Не го изложувајте апаратот на извори
на отворен оган (како на пример,
запалени свеќи).
• Не монтирајте го плееров во ограничен
простор како што е полица за книги
или слично.
• Не поставувајте го плеерот надвор,
во возила, на бродови или во други
пловни објекти.
• Влагата може да се кондензира на леќите
во плеерот ако тој се внесе директно од
ладна во топла просторија или се постави
во многу влажна просторија. Плеерот
нема да работи правилно ако дојде до тоа.
Во овој случај, отстранете го дискот
и оставете го плеерот вклучен околу
половина час сè додека не испари влагата.
• Не монтирајте го плеерот во навалена
позиција. Тој е дизајниран за да работи
само во хоризонтална положба.
• Не поставувајте метални објекти пред
плочата. Тоа може да го ограничи
приемот на радиобранови.
• Не поставувајте го плеерот на места каде
што се користи медицинска опрема.
Може да предизвика дефект на
медицинските инструменти.
• Ако користите пејсмејкер или друг
медицински уред, консултирајте се со
вашиот лекар или производителот на
медицинскиот уред пред да ја користите
функцијата безжичен LAN.
3
• Овој плеер треба да се монтира и да
работи на растојание од најмалку 20 cm
или повеќе помеѓу плеерот и телото
на лицето (не вклучувајќи ги
екстремитетите: дланките, зглобовите
и стапалата).
• Не поставувајте тешки и нестабилни
објекти врз плеерот.
• Освен дисковите во носачот на диск,
не поставувајте никакви други објекти.
На тој начин можете да предизвикате
штета на плеерот или објектот.
• Кога го пренесувате плеерот, извадете
ги дисковите од носачот. Ако не ги
извадите, дискот може да се оштети.
• Исклучете ги кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод)
и сите други кабли од плеерот кога го
пренесувате плеерот.
За изворите за напојување со ел. енергија
• Плеерот не е исклучен од изворот за
наизменична струја (главен вод) сè
додека е поврзан во ѕидниот штекер,
дури и ако самиот плеер е исклучен.
• Исклучете го плеерот од ѕидниот штекер
ако не планирате подолго време да го
користите истиот. Фатете го самиот
приклучок, никогаш не влечете го
кабелот за да го исклучите кабелот за
напојување со наизменична струја.
• Набљудувајте ги следниве точки за да
спречите оштетување на кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен вод). Не користете го кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод) ако е оштетен, затоа што
тоа може да предизвика електричен
шок или пожар.
– Не приклештувајте го кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен вод) помеѓу плеерот и ѕид,
полица итн.
– Не ставајте ништо тешко врз кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод) и не влечете го истиот.
4
За AC адаптерот
• Користете го испорачаниот АС адаптер
за овој плеер бидејќи другите адаптери
може да предизвикаат дефект.
• Не расклопувајте и не испитувајте
ја техниката.
• Не затворајте го AC адаптерот во
затворен простор, како што е полица
за книги или AV кутија.
• Не поврзувајте го AC адаптерот на
патувачки електричен трансформатор,
кој може да создаде топлина и да
предизвика дефект.
• Не испуштајте го и не тресете го.
За прилагодување на јачината на звукот
Не зголемувајте ја јачината на звукот
додека слушате делови со многу мал
капацитет или без аудио сигнали. Ушите
и звучниците може да се оштетат кога
звучното ниво одеднаш ќе го достигне
својот врв.
За чистење
Исчистете ги кутијата, панелот
и контролите со мека крпа. Не користете
каков било вид абразивно перниче,
прашок за чистење или растворувач како
што е алкохолот или бензинот.
За дисковите за чистење, чистачите на
дискови/леќи
Не користете дискови за чистење или
чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи
влажни или видови на спреј). Тие може
да предизвикаат дефект на уредот.
За заменување на делови
Во случај овој плеер да се поправа,
поправените делови може да се собираат за
повторно користење или за рециклирање.
За поврзувањето на приклучокот
за HDMI OUT
Набљудувајте го следното затоа што
неправилното ракување може да ги оштети
приклучокот за HDMI OUT и конекторот.
• Внимателно порамнете го приклучокот
за HDMI OUT на задната страна на
плеерот со приклучокот/конекторот за
HDMI со проверка на нивните облици.
Осигурете се дека конекторот не
е завртен надолу и не е накривен.
упатства и/или пораката за претпазливост
за секој друг уред што се користи со
овој производ или содржината на дискот
Blu-ray што е репродуцирана со овој
производ и (ii) нашиот веб-сајт
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
за најновите информации. Видот на малите
деца (особено оние на возраст под шест
години) сè уште се развива. Консултирајте
се со вашиот лекар (како што е педијатар
или очен лекар) пред да дозволите малите
деца да гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да ги надгледуваат децата
за да обезбедат дека тие ги следат
препораките дадени погоре.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
• Кога ќе го местите плеерот, осигурете се
дека сте го исклучиле кабелот за HDMI.
• Држете го приклучокот за HDMI
исправено кога го поврзувате или
исклучувате кабелот за HDMI. Не
искривувајте го и не ставајте го насила
конекторот за HDMI во приклучокот
за HDMI OUT.
За гледање 3D видео слики
(само BDP-S4200/S5200)
Внимание: Овој плеер може
бесконечно да задржи видео слика
на пауза или слика на екранот на
вашиот телевизор. Ако видео сликата
на пауза или сликата на екранот ја
оставите прикажана на телевизорот
подолг период на време ризикувате
трајно оштетување на телевизискиот
екран. Телевизорите со панел со
плазма екран и проектните телевизии
се подложни на ова.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот плеер,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
Некои луѓе може да искусат неудобност
(како што е напрегање на очите, замор или
мачнина) додека гледаат 3D видео слики.
Sony препорачува сите гледачи да прават
редовни паузи додека гледаат 3D видео
слики. Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од едно лице
до друго. Мора да одлучите што најмногу
ви одговара. Ако искусите каква било
неудобност, треба да престанете да гледате
3D видео слики сè додека неудобноста
не заврши. Ако сметате дека е потребно,
консултирајте се со лекар. Исто така,
треба да го прегледате (i) прирачникот со
5
Заштита од копирање
Авторски права и заштитени знаци
Имајте ги во предвид напредните системи
за заштита на содржината што се користат
за дискови Blu-ray™ и медиуми за DVD.
Овие системи, наречени AACS (Advanced
Access Content System - Напреден систем за
пристап до содржини) и CSS (Content
Scramble System - Систем за кодирање
содржина), може да содржат ограничувања
за репродукцијата, аналогниот излез
и други слични одлики. Работата на овој
производ и поставените ограничувања
може да варираат во зависност од датумот
на купување, бидејќи управниот одбор на
AACS може да ги прифати или смени
своите правила за ограничување по
времето на купување.
• „AVCHD“ и логото на „AVCHD 3D/
Progressive“ се заштитени знаци на
Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или
на неговите партнери.
•
, „XMB“ и „xross media bar“ се
заштитени знаци на Sony Corporation
и на Sony Computer Entertainment Inc.
• Произведено според лиценца на Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic и симболот
со двојно D се заштитени знаци на
Dolby Laboratories.
• За DTS патентите, погледнете
http://patents.dts.com. Произведено
според лиценца на DTS Licensing Limited.
DTS, симболот и DTS со симболот заедно
се регистрирани заштитени знаци,
и DTS 2.0+Digital Out е заштитен знак
на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се
задржани.
• Називите HDMI® и HDMI HighDefinition Multimedia Interface
и логото HDMI се заштитени знаци
или регистрирани заштитени знаци
на HDMI Licensing LLC во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ и логоата
се заштитени знаци на Blu-ray
Disc Association.
• „DVD Logo“ е заштитен знак на
DVD Format/Logo Licensing Corporation.
• Логоата на „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
и „CD“ се заштитени знаци.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony
Corporation.
• Технологијата за аудио кодирање
MPEG Layer-3 и патентите со дозвола
од Fraunhofer IIS и Thomson.
Известување за Cinavia
Овој производ користи технологија на
Cinavia за да се ограничи користењето
на неовластени копии на комерцијални
филмови и видеа, како и на нивните
музички нумери. Ќе се прикаже порака,
а репродукцијата или копирањето ќе се
прекинат кога ќе се открие забрането
користење на неовластена копија.
Повеќе информации за технологијата
на Cinavia може да се најдат кај
Информативниот центар за потрошувачи
на Cinavia на http://www.cinavia.com.
Испратете дописна картичка со својата
поштенска адреса за да побарате
дополнителни информации за Cinavia по
пошта на следната адреса: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
За ова упатство
Фотографијата на насловната страница
е BDP-S5200.
6
• Овој производ вклучува сопствена
технологија според лиценцата на Verance
Corporation што е заштитена со патент
7,369,677 во САД и други издадени или во
процес на издавање патенти во САД
и ширум светот и е заштитена со
авторско право и деловна тајна за
одредени аспекти на таквата технологија.
Cinavia е заштитен знак на Verance
Corporation. Авторски права 2004-2010
Verance Corporation. Сите права ги
задржува Verance. Повратното
инженерство или расклопувањето
се забранети.
• Windows Media е или регистриран
заштитен знак или заштитен знак на
Microsoft Corporation во Соединетите
Американски Држави и/или во
други земји.
Овој производ содржи технологија
којашто е предмет на определени
права на интелектуална сопственост
на Microsoft. Користењето или
дистрибуцијата на оваа технологија
надвор од овој производ без соодветните
лиценци на Microsoft се забранети.
Сопствениците на содржината ја
користат технологијата за пристап до
содржина на Microsoft PlayReady™ за
да ја заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи ја и содржината
со авторски права. Овој уред ја користи
технологијата PlayReady за да пристапи
до PlayReady-заштитена содржина и/или
WMDRM-заштитена содржина. Ако
уредот не успее соодветно да ги спроведе
ограничувањата за користење на
содржина, сопствениците на содржина
може да имаат потреба Microsoft да ја
отповика способноста на уредот да ја
користи PlayReady-заштитената
содржина. Отповикувањето не треба да
влијае врз незаштитена содржина или
врз содржината заштитена со други
технологии за пристап на содржина.
Сопствениците на содржина може да ви
побараат да го надградите PlayReady за да
пристапите кон нивната содржина. Ако
ја одбиете надградбата, нема да можете да
пристапите кон содржината за која треба
надградба.
• Технологијата за препознавање музика
и видео и сродни податоци ја обезбедува
Gracenote®. Gracenote е индустриски
стандард во технологијата за
препознавање музика и за испорака
на сродна содржина. За повеќе
информации, посетете ја страницата
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички или
податоците поврзани со видео од
Gracenote, Inc., авторско право
© 2000-до денес Gracenote. Софтверот
на Gracenote, авторско право
© 2000-до денес Gracenote. Еден или
повеќе патенти во сопственост на
Gracenote важат за овој производ
и услуга. Видете ја веб-страницата на
Gracenote каде е даден нецелосниот
список со применливи патенти на
Gracenote. Логото и логотипот на
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenote и логото „Powered by
Gracenote“ се или регистрирани
заштитени знаци или заштитени
знаци на Gracenote во Соединетите
Американски Држави и/или во други
земји.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® се регистрирани
знаци на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ се
знаци на Wi-Fi Alliance.
• Логото Wi-Fi CERTIFIED
е сертификациски знак на Wi-Fi Alliance.
• Знакот Wi-Fi Protected Setup е знак на
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ се заштитени знаци,
знаци за услуга или сертификациски
знаци на здружението Digital Living
Network Alliance.
• Opera® Devices SDK од Opera Software
ASA. Авторско право 2002-2012 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
7
• Сите други заштитени знаци се
заштитени знаци на нивните соодветни
сопственици.
• Другите имиња на системи и производи
се генерално заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци на
производителите. Знаците ™ и ®
не се посочени во овој документ.
Лиценцата за крајниот корисник на
Gracenote®
Оваа апликација или уред содржат софтвер
на Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(„Gracenote“). Софтверот на Gracenote
(„софтвер на Gracenote“) ѝ овозможува на
оваа апликација да врши идентификација
на диск и/или датотека и да се здобива
со информации поврзани со музиката,
вклучително информации за името,
изведувачот, нумерата и насловот
(„податоци на Gracenote“) од сервери
преку интернет или од вградени бази
со податоци (севкупно „сервери на
Gracenote“) и да врши други функции.
Може да ги користите податоците
на Gracenote само во согласност со
наменетите функции за крајниот
корисник на оваа апликација или уред.
Се сложувате дека ќе ги користите
податоците на Gracenote, софтверот на
Gracenote и серверите на Gracenote само
за лична, некомерцијална употреба. Се
сложувате дека нема да ги доделувате,
копирате, пренесувате или предавате
софтверот на Gracenote или кој било
податок на Gracenote на трети лица.
СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ
КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ
ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE,
СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН
НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО
ДОЗВОЛЕН ТУКА.
8
Се сложувате дека вашата неексклузивна
лиценца за користење на податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и на
серверите на Gracenote ќе се прекине ако
ги прекршите овие ограничувања. Ако се
прекине лиценцата, се сложувате дека ќе
престанете да ги користите сите податоци
на Gracenote, софтверот на Gracenote
и серверите на Gracenote. Gracenote ги
задржува сите права за податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и за
серверите на Gracenote, вклучително
и сите сопственички права. Во никој случај
Gracenote нема да биде одговорен за какви
било исплати во ваше име за кои било
информации што ќе ги доставите. Се
сложувате дека Gracenote, Inc. може да
ги спроведе своите права во лично име
согласно овој Договор против вас директно.
Услугата на Gracenote користи единствен
идентификатор за да ги следи прашањата
за статистички цели. Целта на случајно
доделениот нумерички идентификатор
е да ѝ се дозволи на услугата на Gracenote
да ги брои прашањата без да знае за вас.
За повеќе информации, погледнете ја вебстраницата за политиката на приватност на
Gracenote во однос на услугата на Gracenote.
Софтверот на Gracenote и секоја ставка од
податоците на Gracenote ви се
лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote
не дава презентации или гаранции,
изречно или имплицирано, во однос на
прецизноста на кој било податок на
Gracenote од серверите на Gracenote.
Gracenote го задржува правото да брише
податоци од серверите на Gracenote или да
ги менува категориите за податоците за
секоја причина што Gracenote ќе ја смета за
задоволителна. Нема никаква гаранција
дека софтверот на Gracenote или серверите
на Gracenote се без грешки и дека
функционалноста на софтверот на
Gracenote или серверите на Gracenote ќе
биде непрекината. Gracenote не е обврзан
да ви обезбедува нови подобрени или
дополнителни видови на податоци или
категории што Gracenote ќе ги обезбедува
во иднина и слободно може да ги прекине
своите услуги во секое време.
GRACENOTE ГИ ОТФРЛА СИТЕ
ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА
ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА
ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ
СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА
НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ
ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА
ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© 2000 до денес. Gracenote, Inc.
9
Содржина
2
3
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Мерки за претпазливост
Почеток
11
16
18
18
Водич за делови и контроли
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување
Чекор 3: Easy Setup
Репродукција
20
22
22
25
Репродукција на диск
Репродукција од USB-уред
Репродукција преку мрежа
Достапни опции
Интернет (само BDP-S3200/S4200/S5200)
27
Пребарување на интернет-страници
Поставки и прилагодувања
30
30
30
32
32
33
34
35
36
36
Користење на екраните со поставки
[Software Update] (Ажурирање на софтверот)
[Screen Settings] (Поставки на екранот)
[Audio Settings] (Поставки за аудио)
[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)
[System Settings] (Системски поставки)
[Network Settings] (Мрежни поставки)
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)
[Resetting] (Ресетирање)
Дополнителни информации
37
42
10
Решавање проблеми
Спецификации
Почеток
Водич за делови и контроли
Преден панел
2
6
A Носач на дискот
B Z (отворање/затворање)
C [/1 (вклучено/во режим
на подготвеност)
Го вклучува плеерот или
го поставува во режим на
подготвеност.
D
(USB) приклучок
Поврзете USB-уред со овој
приклучок.
34
Почеток
1
5
За заклучување на носачот на диск
(Забрана за деца)
Можете да го заклучите носачот на
диск за да избегнете негово случајно
отворање.
Додека плеерот е вклучен, притиснете
го x (прекинување), HOME, а потоа
копчето TOP MENU на далечинскиот
управувач за да го заклучите или
отклучите носачот.
E Индикатор за напојување
Засветува кога е плеерот
е исклучен.
F Далечински сензор
11
Заден панел
A DC IN 12 V (влез за AC адаптер) приклучок
B LAN (100)-терминал
C HDMI OUT приклучок
D Приклучок DIGITAL OUT (COAXIAL)
12
Далечински управувач
Достапните функции на далечинскиот
управувач се разликуваат во зависност
од дискот или ситуацијата.
A Z (отворање/затворање)
Го отвора или затвора носачот
на дискот.
-TV- t (избор на ТВ-влез)
Менува меѓу телевизорот
и другите влезни извори.
TOP MENU
POP UP/
MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
SUBTITLE
NETFLIX
AUDIO
DISPLAY
Почеток
-TV- [/1 (TV вклучено/
подготвено)
Го вклучува телевизорот или
го поставува во режим на
подготвеност.
[/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува плеерот или го
поставува во режим на
подготвеност.
B Копчиња во боја (црвена/
зелена/жолта/сина)
Кратенки за интерактивни
функции.
C TOP MENU
Го отвора или затвора главното
мени на BD или DVD.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното
менито на BD-ROM или менито
на DVD.
OPTIONS (страница 25)
Ги прикажува достапните опции
на екранот.
RETURN
Се враќа на претходниот екран.
z
Копчињата N, 2 + и AUDIO имаат
опиплива точка. Користете ја допирната
точка како референца кога управувате
со плеерот.
</M/m/,
Го поместува истакнувањето за
да избере прикажана ставка.
b
M/m како кратенка за барање песни
при репродукција на музичко CD.
Централно копче (ENTER)
Ја внесува избраната ставка.
13
HOME
Влегува во почетното мени на
плеерот.
Ја прикажува позадината кога
во почетното мени е притисната
иконата за категорија.
SEN (страница 22)
Пристапува до мрежната
услуга на „Sony Entertainment
Network™“.
NETFLIX
Пристапува до мрежната услуга
на „NETFLIX“. За повеќе детали за
мрежната услуга на „NETFLIX“,
посетете го следниов веб-сајт
и погледнете ги најчесто
поставуваните прашања - ЧПП:
http://support.sony-europe.com/
D m/M (брзо премотување
назад/напред)
• Брзо премотување назад/напред
на дискот кога ќе го притиснете
копчето за време на
репродукцијата. Брзината на
барање се менува секојпат кога
ќе го притиснете копчето за
време на репродукција на видео.
• Забавена репродукција кога ќе
се притисне подолго од една
секунда во режим на пауза.
• Репродуцира по еден кадар
едновремено кога ќе се
притисне кратко во режим
на пауза.
N (репродукција)
Почнува или повторно ја
започнува репродукцијата.
./> (претходно/следно)
Прескокнува до претходното/
следното поглавје, песна или
датотека.
14
X (пауза)
Ја паузира или повторно ја
започнува репродукцијата.
x (прекинување)
Ја прекинува репродукцијата и го
запомнува местото на прекин
(продолжува од местото на
прекин).
Местото на прекинување на
наслов/песна е последното место
кое што сте го репродуцирале или
последната фотографија во
папката со фотографии.
SUBTITLE (страница 33)
Го избира јазикот на превод
кога се снимени повеќејазични
преводи на BD-ROM/DVD
видео дискови.
2 (јачина на звук) +/–
Ја прилагодува јачината на звукот
за телевизорот.
AUDIO (страница 32)
Го избира јазикот на песната кога
се снимени повеќејазични песни
на BD-ROM/DVD видео дискови.
Ги избира песните на CD.
(без глас)
Привремено го исклучува звукот.
DISPLAY (страница 21)
Ги прикажува информациите за
репродукција и за прелистување
на интернет (само BDP-S3200/
S4200/S5200) на екранот.
Екран на почетното мени
Почетното мени се појавува кога
ќе притиснете HOME. Изберете
категорија користејќи </,.
Изберете ставка користејќи M/m
и притиснете ENTER.
Ставка
Категорија
Почеток
[Setup] (Поставување): Ги
прилагодува поставките на
плеерот.
[Photo] (Фотографија):
Прикажува фотографии.
[Music] (Музика): Репродуцира
музика.
[Video] (Видео): Репродуцира
видео записи.
[Input] (Влез): Изведете
Пресликување на екранот со
компатибилен изворен уред
(само BDP-S3200/S5200).
[Network] (Мрежа): Прикажува
мрежни ставки.
15
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Не поврзувајте со електрична мрежа додека не сте ги направиле сите
поврзувања.
Поврзување на телевизорот
Поврзете го плеерот со телевизорот користејќи кабел за HDMI со голема брзина.
Кабел за HDMI со голема брзина
(не се испорачува)
16
Висок
квалитет
Поврзување на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер)
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните
приклучоци на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер). Кога ќе изберете
A или B, прилагодете ги соодветните поставки во поставувањето за
[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 32).
Почеток
Кабел за HDMI со голема брзина (не се испорачува)
Кабел за HDMI со голема
брзина (не се испорачува)
t Поставете [BD Audio MIX Setting]
(Поставка за мешано аудио на BD) (страница 32).
Дигитален коаксијален кабел
(не се испорачува)
17
Чекор 2: Подготовка за
мрежно поврзување
Ако не го поврзувате плеерот
со мрежа, продолжете до „Чекор 3:
Easy Setup“ (страница 18).
Wireless Setup (Безжично
поставување) (само BDP-S3200/
S5200)
Користете го безжичниот LAN што
е вграден во плеерот.
Wired Setup (Жично
поставување)
LAN-кабел (не се испорачува)
Користете LAN-кабел за да се
поврзете со LAN (100)-терминалот
на плеерот.
LAN-кабел
(не се испорачува)
Рутер за
ADSL-модем/
безжичен LAN кабелски
модем
Интернет
Чекор 3: Easy Setup
Вклучување за првпат
Широкопоја ADSL-модем/
Интернет
сен рутер
кабелски модем
z
Се препорачува да користите заштитен
и исправен интерфејс кабел (LAN-кабел).
18
Почекајте плеерот да се вклучи
и да започне [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
1
Вметнете две батерии R03 (големина
AAA) со спојување на соодветните
краеви 3 и # на батериите со
означувањата внатре во одделот за
батерии во далечинскиот управувач.
2
Поврзете го испорачаниот AC адаптер
и AC кабелот за струја (главен вод) по
нумеричкиот редослед прикажан
подолу. Кога ги отстранувате,
направете го тоа по обратен редослед.
</M/m/,
ENTER
b
AC адаптер (испорачан)
2
3
Кабел за напојување со
со електричната
наизменична струја
мрежа
(главен довод)
(испорачан)
3
Притиснете [/1 за да го вклучите
плеерот.
4
Вклучете го телевизорот и поставете
го избирачот за влез на телевизорот.
Ова ќе го прикаже сигналот од
плеерот на екранот на телевизорот.
5
Изведете [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
Почеток
1 во DC IN 12 V
• Кога чекорот [Easy Initial Settings] (Лесни
првични поставки) е завршен, изберете
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни
поставки) за да ги користите мрежните
функции на плеерот.
• За да го овозможите безжичното
поврзување, поставете [Internet Settings]
(Поставки за интернет) во [Network
Settings] (Мрежни поставки) на [Wireless
Setup(built-in)] (Безжично поставување
(вградено)) (само BDP-S3200/S5200).
• За да го оневозможите безжичното
поврзување, поставете [Internet Settings]
(Поставки за интернет) во [Network
Settings] (Мрежни поставки) на
[Wired Setup] (Жично поставување)
(само BDP-S3200/S5200).
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите основните
поставки користејќи </M/m/,
и ENTER на далечинскиот
управувач.
19
Репродукција
Репродукција на диск
Уживање во BONUSVIEW/
BD-LIVE
За дискови што се репродуцираат,
видете страница 43.
Некои BD-ROM дискови со логото
„BD-LIVE“* имаат бонус содржини
и други податоци кои може да се
преземат за ваше уживање.
1
*
2
Префрлете го избирачот за влез на
телевизорот така што сигналот од
плеерот ќе се појави на екранот на
телевизорот.
1
Како локално складирање,
користете 1 GB или поголема
USB-меморија.
Притиснете Z и ставете го дискот
на носачот за диск.
2
Притиснете Z за да го затворите
носачот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете
во
категоријата
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Фотографија)
и притиснете ENTER.
Подгответе се за BD-LIVE
(само BD-LIVE).
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Поставете [BD Internet
Connection] (BD-врска преку
интернет) во поставувањето
[BD/DVD Viewing Settings]
(Поставки за гледање BD/DVD)
на [Allow] (Дозволи)
(страница 33).
Страната за репродукција
е свртена надолу
3
Поврзете USB-меморија во
приклучокот за USB на плеерот
(страница 11).
3
Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методот на работа се разликува
во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот
со упатства што е испорачан
со дискот.
z
За да избришете податоци во USBмеморијата, изберете [Delete BD Data]
(Избриши податоци од BD) во категоријата
[Video] (Видео) и притиснете ENTER.
Сите податоци што се зачувани во папката
buda ќе бидат избришани.
20
Уживање во Blu-ray 3D
(само BDP-S4200/S5200)
Можете да уживате во Blu-ray 3D Disc
со логото „Blu-ray 3D“*.
*
1
Подгответе се за репродукција на
Blu-ray 3D Disc.
2
Може да ги видите информациите
за репродукција и слично, со
притискање на DISPLAY.
Прикажаните информации се
разликуваат во зависност од видот
на дискот и статусот на плеерот.
Пример: кога репродуцирате BD-ROM
Репродукција
• Поврзете го плеерот со вашите
3D-компатибилни уреди
користејќи кабел за HDMI
со голема брзина.
• Поставете [3D Output Setting]
(Поставка за 3D-излез) и [TV
Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на
екранот на телевизорот во 3D)
во поставувањето за [Screen
Settings] (Поставки на екранот)
(страница 30).
Прикажување на
информацијата за
репродуцирање
Вметнете Blu-ray 3D Disc.
Методот на работа се разликува
во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот
со упатства што е испорачан
со дискот.
z
Исто така, погледнете во прирачниците со
упатства што се испорачани со телевизорот
и поврзаните уреди.
A Излезна резолуција/видео
фреквенција
B Број или име на наслов
C Тековно избраниот агол
D Тековно избраната поставка
за аудио
E Достапни функции (
агол,
аудио,
превод)
F Информација за репродуцирање
Ги прикажува режимот на
репродукција, статусната лента за
репродуцирање, типот на дискот,
видео кодексот, стапката на
битови, видот на повторување,
поминатото време и целосното
време на репродукција.
G Број на глава
21
1
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
За „Типови датотеки кои се
репродуцираат“, видете страница 44.
2
Притиснете го копчето SEN на
далечинскиот управувач.
1
3
Изберете содржина од интернет
и разна забава на барање користејќи
</M/m/,, и притиснете ENTER.
Репродукција од USB-уред
Поврзете го USB-уредот во
приклучокот за USB на плеерот
(страница 11).
Пред да ги поврзете, погледнете
во прирачникот со упатства што
е испорачан со USB-уредот.
2
Изберете ја категоријата
[Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Фотографија) во
почетното мени, користејќи </,.
3
Изберете
[USB device] (USB-уред)
користејќи M/m и притиснете ENTER.
Контролен панел за проток на видео
Контролната плоча се појавува кога
видео датотеката ќе започне да се
репродуцира. Прикажаните ставки
може да се разликуваат во зависност
од снабдувачите на интернетсодржина.
За повторно прикажување,
притиснете DISPLAY.
Репродукција преку
мрежа
Уживање на Sony
Entertainment Network
Sony Entertainment Network служи
како капија која ја испорачува
избраната содржина од интернет
и различна забава на барање директно
до плеерот.
z
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред
да може да се репродуцира.
• Одредена содржина од интернет не
е достапна во некои региони/земји.
22
A Контролен приказ
Притиснете </M/m/, или
ENTER операциите за
репродукција.
B Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја
покажува моменталната положба,
времето на репродуцирање,
времетраењето на видео
датотеката
C Мрежен услов
ја покажува јачината на
сигналот за безжично поврзување
(само BDP-S3200/S5200).
го покажува жичното
поврзување.
D Брзина на мрежен пренос
E Името на следната видео датотека
F Името на датотеката на тековниот
избор на видео
Репродуцирање на датотеки
на домашна мрежа (DLNA)
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
1
Подгответе се за користење DLNA.
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Подгответе ги другите потребни
производи што се
компатибилни со DLNA.
Погледнете во прирачникот
со упатства што е испорачан
со производот.
Кога репродуцирате датотеки од
DLNA-сервер на оваа единица,
можете да користите производ што
е компатибилен со DLNA-контролер
(телефон итн.), за да ја контролирате
репродукцијата.
Сервер
Изведувач
Репродукција
Производ што е компатибилен со
DLNA може да репродуцира датотеки
со видео/музика/фотографии што
се зачувани на друг уред што
е компатибилен со DLNA
преку мрежа.
За репродукција на датотека од DLNAсервер преку друг производ (Изведувач)
Контролер
Контролирајте ја оваа единица
користејќи DLNA-контролер.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е испорачан со DLNAконтролерот.
За репродукција на датотека од DLNAсервер преку оваа единица (DLNA-плеер)
Сервер
Плеер
Изберете ја иконата на DLNAсерверот од категоријата
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Фотографија), а потоа
изберете ја датотеката што сакате
да ја репродуцирате.
23
Користење „TV SideView“
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
„TV SideView“ е бесплатна мобилна
апликација за далечински уреди
(како паметни телефони итн.). Со
користење на „TV SideView“ со овој
плеер можете лесно да уживате во
работата на плеерот со управување
преку далечинскиот уред. Можете
да вклучите услуга или апликација
директно од далечинскиот уред и да
ги гледате информациите на дискот
за време на неговата репродукција.
„TV SideView“ може да се користи
и како далечински управувач
и софтверска тастатура.
Пред да го користите уредот „TV
SideView“ со овој плеер за првпат,
прво регистрирајте го уредот „TV
SideView“. Следете ги упатствата на
екранот за регистрација на уредот
„TV SideView“.
b
Регистрацијата може да се изведе само
од почетното мени.
24
Користење прикажување
содржина од еден екран на
друг (само BDP-S3200/S5200)
„Screen mirroring“ (Пресликување на
екранот) е функција за прикажување
на екранот на мобилен уред на
телевизорот преку технологијата
Miracast.
Плеерот може да се поврзе директно
со уред што поддржува прикажување
содржина од еден уред на друг
(на пример, паметен телефон, таблет).
Може да уживате во содржините
од екранот на уредот на големиот
телевизиски екран. За оваа функција
не е потребен безжичен рутер
(или пристапна точка).
b
• Кога користите „Screen mirroring“,
квалитетот на сликата и звукот некогаш
може да се намали поради пречки
од друга мрежа.
• Некои мрежни функции може да не се
достапни во текот на „Screen mirroring“.
• Проверете дали уредот е компатибилен
со Miracast. Не се гарантира поврзливост
со сите уреди што се компатибилни
со Miracast.
1
Изберете [Screen mirroring]
(Пресликување на екранот) од
категоријата [Input] (Влез) во
почетното мени, користејќи </,,
и притиснете ENTER.
2
Следете ги упат-ствата на екранот.
x
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции за репродукција со
притискање на OPTIONS. Достапните
ставки се разликуваат во зависност
од ситуацијата.
Општи опции
x
[Repeat Setting] (Поставка за
повторување): Го поставува
x
x
[3D Menu] (3D Мени)
(само BDP-S4200/S5200):
– [Simulated 3D] (Симулирано 3D):
Го прилагодува ефектот за
симулирано 3D
– [3D Depth Adjustment]
(Прилагодување длабочина во 3D):
Ја прилагодува длабочината
на слика во 3D
– [2D Playback]
(Репродукција во 2D): Ја поставува
репродукцијата за слика во 2D.
x
[Play]/[Stop] (Репродукција/
Прекини): Ја започнува или
x
[Play from start] ( Репродуцирај
од почеток): Ја репродуцира
x
x
x
x
x
[Change Category] (Промени ја
категоријата): Ја менува
[Video] (Видео) само
x
[A/V SYNC] (Синхронизација на
аудио/видео): Ја прилагодува
празнината помеѓу сликата
и звукот, одложувајќи го звучниот
излез во врска со излезот за слика
(0 до 120 милисекунди).
[Title Search] (Пребарување по
наслов): Пребарува наслов на
BD-ROM/DVD видео дисковите
и ја започнува репродукцијата
од почеток.
ставката од почеток.
категоријата помеѓу категориите
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) и
[Photo]
(Фотографија).
[Menu]/[Popup Menu] (Мени/Мени
што се појавува): Ги прикажува
појав-ното мени на BD-ROM-от
или менито на DVD-то.
прекинува репродукцијата.
x
– [Picture Quality Mode] (Режим
за квалитет на слика): Ги избира
поставките за слика за различни
средини на осветлување.
– [BNR]: Ги намалува блокпречките како мозаик во сликата.
– [MNR]: Намалува помали пречки
околу контурите на сликата
(пречка како комарец).
[Pause] (Пауза): Ја паузира
репродукцијата.
[Top Menu] (Главно мени): Го
прикажува главното мени за BD
или DVD.
Репродукција
режимот на повторување.
[Video Settings] (Поставки за
видео):
x
x
x
[Chapter Search] (Пребарување
на глава): Пребарува глава и ја
започнува репродукцијата
од почеток.
[Audio] (Аудио): Го менува јазикот
на песната кога на BD-ROM/DVD
видео дисковите се снимени
повеќејазични песни. Ги избира
песните на CD.
[Subtitle] (Превод): Го менува
јазикот на преводот кога на
BD-ROM/DVD видео дисковите се
снимени повеќејазични преводи.
[Angle] (Агол): Пребарува други
агли за гледање кога се снимени
повеќе агли на BD-ROM/DVD видео
дисковите.
[Number Entry] (Внес на број):
Го избира бројот со користење
на копчето </M/m/, на
далечинскиот управувач.
25
x
[IP Content Noise Reduction]
(Намалување на пречки на
IP-содржина): Го прилагодува
[Photo] (Фотографија) само
x
квалитетот на сликата на
интернет-содржината.
x
[Video Search] (Пребарување на
видео) (само BDP-S3200/S4200/
S5200): Прикажува информации
за BD-ROM/DVD-ROM дисковите
според технологијата на Gracenote.
Бара поврзани информации
користејќи клучни зборови
од Gracenote при избор на
[Cast] (Доделено) или [Related]
(Поврзано). Прикажува список
со наслови при избор на
[Playback History] (Историја на
репродукција) или [Search History]
(Историја на пребарување).
менува брзината на приказот
на слајдовите.
x
[Slideshow Effect] (Ефект на
презентацијата): Го поставува
x
[Slideshow BGM] (Музика во
заднината на приказот на
слајдови):
ефектот за приказите на слајдови.
– [Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
– [My Music from USB] (Моја
музика од USB): Ги поставува
музичките датотеки
регистрирани во [Add Slideshow
BGM] (Додај музика во заднината
на приказот на слајдови).
– [Play from Music CD]
(Репродуцирај од CD со музика):
Ги поставува песните во CD-DA.
[Music] (Музика) само
x
[Track Search] (Пребарување по
песна): Го бара бројот на песната
x
[Add Slideshow BGM] (Додај
музика во заднината на приказот
на слајдови): Регистрира музички
при репродукција на музичко CD.
датотеки во USB-меморијата како
музика во заднината на приказот
на слајдови (BGM).
x
[Music Search] (Пребарување на
музика) (само BDP-S3200/S4200/
S5200): Прикажува информации
за CD со аудио (CD-DA) според
технологијата на Gracenote. Бара
поврзани информации користејќи
клучни зборови од Gracenote при
избор на [Track] (Песна), [Artist]
(Изведувач) или [Related]
(Поврзано). Прикажува список
со наслови при избор на
[Playback History] (Историја на
репродукција) или [Search History]
(Историја на пребарување).
26
[Slideshow Speed] (Брзина на
приказот на слајдовите): Ја
x
[Change Display] (Промени екран):
Менува меѓу [Grid View] (Приказ во
вид на мрежа) и [List View] (Приказ
во список).
x
[View Image] (Погледни ја сликата):
Ја прикажува избраната
фотографија.
x
x
x
[Slideshow] (Приказ на слајдови):
Репродуцира приказ на слајдови.
[Rotate Left] (Ротирај лево): Ја
ротира фотографијата спротивно
на стрелките на часовникот
за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирај десно): Ја
ротира фотографијата во насока
на стрелките на часовникот за
90 степени.
Враќање на претходната страница
Интернет (само BDP-S3200/
S4200/S5200)
Пребарување на
интернет-страници
Можете да се поврзете на интернет
и да уживате во веб-сајтовите.
1
Подгответе го прелистувачот на
интернет.
2
Изберете
[Network] (Мрежа) на
почетното мени користејќи </,.
3
Изберете
[Internet Browser]
(Прелистувач на интернет)
користејќи M/m и притиснете ENTER.
z
Овој прелистувач не ги поддржува
функциите на некои веб-сајтови и некои
веб-сајтови може да не се прикажат
правилно.
За излегување од прелистувачот
на интернет
Притиснете HOME.
Приказ на прелистувачот на
интернет
Можете да ја проверите
информацијата за веб-сајтот
со притискање на DISPLAY.
Информацијата за приказот се
разликува во зависност од веб-сајтот
и од статусот на страницата.
Интернет (само BDP-S3200/S4200/S5200)
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
Изберете [Previous page] (Претходна
страница) од менито за опции.
Кога претходната страница не се
појавува дури и откако ќе изберете
[Previous page] (Претходна страница),
изберете [Window List] (Список со
прозорци) од менито за опции и од
списокот изберете ја страницата кон
којашто сакате да се вратите.
За внесување на URL
Изберете [URL entry] (Внесување
URL-адреса) од менито за опции.
Внесете URL користејќи ја
софтверската тастатура, а потоа
изберете [Enter] (Внеси).
За поставување на стандардната почетна
страница
Додека ја прикажувате страницата
којашто сакате да ја поставите,
изберете [Set as start page] (Постави
како почетна страница) од менито
за опции.
A Наслов на страница
B Адреса на страницата
C Курсор
Поместете со притискање на
</M/m/,. Поставете го
курсорот на врската што сакате да
ја видите, потоа притиснете
ENTER. Се прикажува
поврзаниот веб-сајт.
27
D SSL-икона
Се прикажува кога веб-сајтот
е заштитен и поврзувањето
е безбедно.
E Индикатор за јачина на сигналот
(само за поврзување со безжична
мрежа) (само BDP-S3200/S5200)
F Лента за напредок/Вчитување
на икона
Се појавува кога страницата
се чита или за време на
преземање/трансфер.
G Поле за внес на текст
Притиснете ENTER и одберете
[Input] (Влез) од менито за опции
за да ја прикажете софтверската
тастатура.
H Лента за листање
Притиснете </M/m/, за
да го поместите приказот на
страницата лево, горе, долу
или десно.
x
x
x
x
x
[Browser Setup]
(Поставување на прелистувачот):
Ги прикажува поставките на
прелистувачот на интернет.
– [Zoom] (Зумирај): Ја зголемува
или намалува големината на
прикажаните содржини.
– [JavaScript Setup] (Поставување на
JavaScript): Овозможува или
оневозможува JavaScript.
28
[Bookmark List] (Список со
маркери): Го прикажува списокот
со маркери.
[URL entry] (Внесување URL-адреса):
Ви дозволува да внесете URL-адреса
кога е прикажана софтверската
тастатура.
Достапни опции
x
[Window List] (Список со прозорци):
Прикажува список со сите тековно
отворени прозорци на интернетстраници. Ви дозволува да се
вратите на претходно прикажаниот
веб-сајт со избирање на прозорецот.
x
Достапни се различни поставки
и операции со притискање на
OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат
во зависност од ситуацијата.
– [Cookie Setup] (Поставка на
колачиња): Поставува дали
да се прифатат колачиња.
– [SSL Alarm Display] (Приказ на
SSL-аларм): Овозможува или
оневозможува SSL.
[Input] (Влез): Ја прикажува
софтверската тастатура за внесување
на знаци додека прелистувате
веб-сајт.
[Break] (Прекин): Го поместува
курсорот до следниот ред во полето
за внесување на текст.
[Delete] (Избриши): Брише еден
знак од левата страна на курсорот
за време на внесување на текст.
x
[Previous page]/[Next page]
(Претходна страница/Следна
страница): Се поместува на
претходната/следната страница.
x
[Cancel loading] (Откажи
вчитување): Го сопира
вчитувањето на страницата.
x
[Reload] (Повторно вчитај):
117 Повторно ја вчитува истата
x
[Add to Bookmark] (Додај во
маркери): Го додава тековно
страница.
отворениот веб-сајт во списокот
со маркери.
x
[Set as start page] (Постави како
почетна страница): Го поставува
тековно прикажаниот веб-сајт како
стандардна почетна страница.
x
[Open in new window] (Отвори
во нов прозорец): Отвора врска
x
[Character encoding] (Кодирање
знаци): Го поставува кодот за
во нов прозорец.
знакот.
x
[Display certificate] (Прикажи
сертификат): Ги прикажува
Интернет (само BDP-S3200/S4200/S5200)
сертификатите на серверот
испратени од страниците што
поддржуваат SSL.
29
Поставки и прилагодувања
Користење на екраните
со поставки
Изберете
[Setup] (Поставување) на
почетното мени кога треба да ги
промените поставките на плеерот.
Стандардните поставки се подвлечени.
1
Изберете
[Setup] (Поставување) на
почетното мени користејќи </,.
2
Изберете ја иконата за категоријата
на поставување користејќи M/m
и притиснете ENTER.
[Software Update]
(Ажурирање на
софтверот)
z
• Препорачуваме изведба на ажурирање
на софтверот на приближно секој
втор месец.
• За информации околу функциите
на ажурирањето, посетете го следниот
веб-сајт: http://support.sony-europe.com/
[Screen Settings]
(Поставки на екранот)
x [3D Output Setting] (Поставка за 3D
излез) (само BDP-S4200/S5200)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да
се прикажува целата содржина во 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на екранот
во 3D) (само BDP-S4200/S5200)
Ја поставува големината на екранот на
телевизор што е компатибилен со 3D.
x [TV Type] (Тип на телевизор)
x [Update via Internet]
(Ажурирање преку интернет)
Го ажурира софтверот на плеерот
користејќи достапна мрежа. Осигурете
се дека мрежата е поврзана на
интернет. За детали, видете „Чекор 2:
Подготовка за мрежно поврзување“
(страница 18).
x [Update via USB Memory]
(Ажурирање преку USB-меморија)
30
Го ажурира софтверот на плеерот
користејќи USB-меморија. Осигурете
се дека папката за ажурирање на
софтверот е именувана правилно како
„UPDATE“ и дека сите датотеки за
ажурирање мора да се складирани
во неа. Плеерот може да препознае
до 500 датотеки/папки во единечен
слој, вклучувајќи ги датотеките/
папките за ажурирање.
[16:9]: Изберете го ова кога се
поврзувате со телевизор со голем
екран или со телевизор со функција
на широк режим.
[4:3]: Изберете го ова кога се
поврзувате со телевизор со екран 4:3
без функција на широк режим.
x [Screen Format]
(Формат на екранот)
[Full] (Целосно): Изберете го ова кога
се поврзувате со телевизор со
функција на широк режим.
Прикажува слика на екран 4:3 во
пропорција на приказ 16:9 дури и на
телевизор со голем екран.
[Normal] (Нормално): Ја менува
големината на сликата за да
соодветствува со големината на
екранот со пропорција на приказ на
оригиналната слика.
x [DVD Aspect Ratio]
(DVD-пропорција на приказ)
[Letter Box] (Рамка): Прикажува
широка слика со црни ленти на врвот
и на дното.
[On] (Вклучено: Ја вклучува
функцијата.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
кога телевизорот не е компатибилен
со видео сигнали 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Излез за DVD-ROM 24p)
[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува
слика во полна големина на целиот
екран, со скратени страни.
[Auto] (Автоматски): Емитува видео
сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само
кога се поврзува со 1080/
24p-компатибилен телевизор
користејќи го HDMI OUT
приклучокот.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
кога телевизорот не е компатибилен
со видео сигнали 1080/24p.
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим на видеоконверзија)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Плеерот автоматски
открива дали материјалот е видео или
филмска содржина и се префрлува на
соодветниот метод на конверзија.
[Video] (Видео): Методот на конверзија
кој соодветствува на материјалот
според видео содржина секогаш ќе се
избира без разлика на материјалот.
x [Output Video Resolution]
(Резолуцијата на излезот за видео)
Нормално изберете [Auto]
(Автоматски). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална резолуција)
за излез на снимената резолуција на
дискот. Кога резолуцијата е помала
од стандардната резолуцијата, се
зголемува до стандардната резолуција.
x [BD-ROM 24p Output]
(Излез за BD-ROM 24p)
[Auto] (Автоматски): Емитува видео
сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само
кога се поврзува со 1080/
24p-компатибилен телевизор
користејќи го HDMI OUT
приклучокот.
[Auto] (Автоматски): Автоматски го
открива типот на поврзаниот
телевизор и се менува на соодветните
поставки за боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитува YCbCr 4:2:2
видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитува YCbCr 4:4:4
видео сигнали.
[RGB]: Емитува RGB видео сигнали.
Поставки и прилагодувања
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI-темелен приказ на бои)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Емитува 16bit/
12bit/10bit видео сигнали кога
телевизорот е компатибилен со
„Темелен приказ на бои“.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
кога сликата е нестабилна или бојата
изгледа неприродно.
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Динамичните слики
се појавуваат без заматување.
[Frame] (Кадар): Прикажува статични
слики во висока резолуција.
31
[Audio Settings]
(Поставки за аудио)
x [Digital Audio Output]
(Излез за дигитално аудио)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Емитува аудио
сигнали во согласност со статусот на
поврзаните уреди.
[PCM]: Емитува PCM-сигнали од
приклучокот DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
x [BD Audio MIX Setting]
(Поставка за мешано аудио на BD)
[On] (Вклучено): Го емитува аудиото
добиено со мешање на
интерактивното и секундарното
аудио во примарното аудио.
[Off] (Исклучено): Го емитува само
примарното аудио. Изберете го ова за
емитување на HD-аудио сигнали на
аудио/видео засилувач (ресивер).
x [Dolby D Compatible Output]
(Излез компатибилен со Dolby D)
[On] (Вклучено): Го претвора DTS
изворот на аудио во Dolby Digital
аудио користејќи EDID (Extended
Display Identification Data).
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Audio DRC] (Аудио DRC)
[Auto] (Автоматски): Репродуцира
според динамичкиот опсег дефиниран
со дискот (само за BD-ROM). Другите
дискови се репродуцираат на нивото
[On] (Вклучено).
[On] (Вклучено): Изведува
репродукција на стандардно ниво на
компресија.
[Off] (Исклучено): Не работи ниту
една компресија. Произведен
е подинамичен звук.
32
x [Downmix] (Намалување)
[Surround] (Опкружување): Емитува
аудио сигнали со ефекти на
опкружувањето. Изберете го ова кога
поврзувате аудио уред што поддржува
Dolby Surround (Pro Logic) или DTS
Neo:6.
[Stereo] (Стерео): Емитува аудио
сигнали без ефекти на
опкружувањето. Изберете го ова кога
поврзувате аудио уред што не
поддржува Dolby Surround (Pro Logic)
или DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Поставки за
гледање BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language]
(Јазик на менито за BD/DVD)
Го избира зададениот јазик за
менито за BD-ROM или DVD
видео дисковите.
Изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик) и внесете го
кодот за вашиот јазик осврнувајќи
се на „Список со кодови на јазици“
(страница 48).
x [Audio Language] (Јазик за аудио)
Го избира зададениот јазик за песните
за BD-ROM или DVD видео дисковите.
Кога ќе изберете [Original]
(Оригинален) се избира јазикот
на којшто во дискот му е даден
приоритет.
Изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик) и внесете го
кодот за вашиот јазик осврнувајќи
се на „Список со кодови на јазици“
(страница 48).
x [Subtitle Language]
(Јазик на превод)
x [Parental Control Area Code] (од на
област за родителска контрола)
Го избира зададениот јазик за превод
за BD-ROM или DVD видео дискови.
Изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик) и внесете го
кодот за вашиот јазик осврнувајќи
се на „Список со кодови на јазици“
(страница 48).
Репродуцирањето на некои BD-ROM,
DVD видео дискови или интернет видеа
може да се ограничи според
географската област. Сцените може да се
блокираат или заменат со други сцени.
Следете ги упатствата на екранот и
внесете ја вашата лозинка со четири
цифри.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слој на репродуцирање на
BD-хибриден диск)
[BD]: Репродуцира BD-слој.
[DVD/CD]: Репродуцира DVD
или CD-слој.
[Allow] (Дозволи): Нормално
изберете го ова.
[Do not allow] (Не дозволувај):
Забранува поврзување на интернет.
[Parental Control
Settings] (Поставки за
родителска контрола)
x [Password]
(Јазик за приказ на екранот)
Со поставување на родителската
контрола, сцените може да се
блокираат или да се заменат со
други сцени. Следете ги упатствата
на екранот и внесете ја вашата
лозинка со четири цифри.
x [Internet Video Unrated]
(Непроценето интернет-видео)
Поставки и прилагодувања
x [BD Internet Connection]
(BD-врска преку интернет)
x [BD Parental Control] (Родителска
контрола за BD)/[DVD Parental
Control] (Родителска контрола
за DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Родителска контрола
за видео преку интернет)
[Allow] (Дозволи): Го дозволува
репродуцирањето на непроценети
интернет видеа.
[Block] (Блокирај): Ја блокира
репродукцијата на нерангирани
видеа преку интернет.
Ја поставува или менува лозинката
за функцијата „Родителска контрола“.
Лозинката во дозволува да поставите
ограничување на BD-ROM или DVD
видео и на репродукција на видео
преку интернет. Ако е потребно,
можете да направите разлика меѓу
нивоата на ограничување за BD-ROM,
DVD видео дисковите и интернет
видеата.
33
[System Settings]
(Системски поставки)
x [OSD Language]
(Јазик за приказ на екранот)
Го избира јазикот на екранот
на плеерот.
x [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)
Со поврзување на компоненти на Sony
кои се компатибилни со функциите за
HDMI преку кабел за HDMI со голема
брзина, операцијата се поедноставува.
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
[On] (Вклучено): Достапни се
следните функции на BRAVIA Sync:
– Репродукција со еден допир
– Исклучување на системот
– Следење на јазик
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
z
За детали, погледнете во прирачникот со
упатства што е испорачан со телевизорот
или компонентите.
[Linked to TV-off] (Поврзано со ТВ)
[On] (Вклучено): Автоматски го
исклучува плеерот и компонентите
што се компатибилни со HDMI кога
поврзаниот телевизор влегува
во режимот на подготвеност
(BRAVIA Sync).
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Startup Screen] (Екран за
започнување)
Поставете го екранот за започнување
при вклучувањето на плеерот.
[Network Service Screen] (Екран на
мрежната услуга): Започнува
на екранот на порталот Sony
Entertainment Network.
34
[Home Menu Screen] (Екран на
почетното мени): Започнува на
почетното мени.
x [Quick Start Mode] (Режим за брз
почеток)
[On] (Вклучено): Го скратува времето
на почеток при вклучувањето на
плеерот.
[Off] (Исклучено): Ја намалува
потрошувачката на струја.
x [Auto Standby] (Автоматски
подготвено)
[On] (Вклучено): Автоматски се враќа
во режимот на мирување ако подолго
од 20 минути не се притисне ниту
едно копче.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Auto Display] (Автоматски приказ)
[On] (Вклучено): Автоматски
прикажува информација на екранот
кога ги менувате насловите за
гледање, режимите на сликата,
аудио сигналите итн.
[Off] (Исклучено): Прикажува
информации само кога ќе притиснете
DISPLAY.
x [Screen Saver]
(Заштитник на екранот)
[On] (Вклучено): Ја вклучува
функцијата заштитник на екранот.
Сликата на заштитникот на екранот
се појавува кога не го користите
плеерот повеќе од 10 минути додека
е прикажан приказ на екранот.
[Off]: Ја исклучува функцијата.
x [Software Update Notification]
(Известување за ажурирање
на софтверот)
[On] (Вклучено): Го поставува
плеерот да ве информира за поновите
верзии на софтверот (страница 30).
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Gracenote Settings]
(Gracenote поставки)
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
[Auto] (Автоматски): Автоматски
ги презема информациите за дискот
кога репродуцирањето на дискот ќе
прекине. Поврзете се со мрежата
за да преземате.
[Manual] (Рачно): Ги презема
информациите за дискот кога
е означено [Video Search]
(Пребарување на видео) или [Music
Search] (Пребарување на музика).
[Wireless Setup(built-in)] (Безжично
поставување (вградено))
(само BDP-S3200/S5200): Изберете го
ова кога за поврзување со безжичната
мрежа го користите безжичниот
LAN што е вграден во плеерот.
z
За повеќе детали, посетете го следниот
веб-сајт и погледнете ги содржините
во најчесто поставуваните прашања:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Статус на мрежното поврзување)
Го прикажува името на плеерот.
Името на плеерот може да се измени.
Го прикажува тековниот статус
на мрежата.
x [System Information]
(Информации за системот)
x [Network Connection Diagnostics]
(Дијагностика на мрежното
поврзување)
Ги прикажува информациите за
верзијата на софтверот на плеерот
и MAC-адресата.
x [Software License Information]
(Информации за лиценцата на
софтверот)
Ги прикажува информациите
за лиценцата на софтверот.
[Network Settings]
(Мрежни поставки)
x [Internet Settings]
(Поставки за интернет)
Однапред поврзете го плеерот со
мрежата. За детали, видете „Чекор 2:
Подготовка за мрежно поврзување“
(страница 18).
[Wired Setup] (Жично поставување)
(само BDP-S3200/S5200): Изберете го
ова кога поврзувате широкопојасен
рутер користејќи LAN-кабел.
Со изведување на мрежната
дијагностика проверете дали имате
правилно мрежно поврзување.
Поставки и прилагодувања
x [Device Name] (Име на уредот)
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
x [Connection Server Settings]
(Поставки за серверот за
поврзување) (само BDP-S3200/
S4200/S5200)
Поставува дали да се прикаже
поврзаниот сервер.
x [Auto Renderer Access Permission]
(Автоматска дозвола на
изведувачот за пристап)
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
[On] (Вклучено): Дозволува
автоматски пристап од ново откриен
DLNA-контролер-компатибилен
производ.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
35
x [Renderer Access Control]
(Контрола за пристап до
изведувачот) (само BDP-S3200/
S4200/S5200)
Прикажува список со производи
што се компатибилни со DLNAконтролерот и поставува дали секој
од производите е достапен преку
овој плеер.
x [Registered Remote Devices]
(Регистрирани далечински уреди)
(само BDP-S3200/S4200/S5200)
Прикажува список со регистрирани
далечински уреди.
x [Remote Start]
(Далечински почеток)
[On] (Вклучено): Го вклучува или
исклучува плеерот користејќи го
далечинскиот уред кога сте поврзани
на мрежата.
[Off] (Исклучено): Ги исклучува
функциите.
b
Поставете го [Remote Start] (Далечински
почеток) на [On] (Вклучено) и исклучете го
плеерот за да го активирате мрежното
мирување (страница 42).
[Easy Network
Settings] (Лесни мрежни
поставки)
Изберете [Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки) за да
ги одредите мрежните поставки.
Следете ги упатствата на екранот.
[Resetting]
(Ресетирање)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Ресетирај на фабричките
стандардни поставки)
Ги ресетира поставките на плеерот
на стандардните фабрички вредности
со избирање на групата поставки.
Сите поставки во групата ќе бидат
ресетирани.
x [Initialise Personal Information]
(Постави лични информации)
Ги брише вашите лични информации
складирани во плеерот.
b
Ако ја фрлате, пренесувате или продавате
единицата, избришете ги сите лични
информации заради безбедносни причини.
Преземете ги соодветните мерки како
одјавување откако ќе завршите со
користење на некоја мрежна услуга.
36
Дополнителни информации
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите
плеерот, користете го ова упатство
за решавање проблеми за да ви
помогне да го решите проблемот пред
да побарате поправки. Ако кој било
проблем е истраен, консултирајте
се со најблискиот продавач на Sony.
Слика
, Проверете дали сите кабли се
безбедно поврзани (страница 16).
, Префрлете го изборот за влез на
телевизорот да го прикажува
сигналот од плеерот.
, Поставете [Output Video Resolution]
(Резолуцијата на излезот за видео)
на најниска резолуција притискајќи
на x (прекинување), HOME,
а потоа на копчето POP UP/MENU
на далечинскиот управувач.
, Обидете се со следното:
1Исклучете го плеерот и повторно
вклучете го. 2Исклучете ја
поврзаната опрема и повторно
вклучете ја. 3Исклучете го
и повторно поврзете го
HDMI-кабелот.
, Приклучокот HDMI OUT е поврзан
на DVI-уред што не ја поддржува
технологијата за заштита на
авторските права.
Јазикот на екранот се менува автоматски
кога ќе се поврзе приклучокот HDMI OUT.
, Кога [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) е поставена
на [On] (Вклучено) (страница 34),
јазикот на екранот се менува
автоматски во согласност со
поставката за јазик на поврзаниот
телевизор (ако ја смените
поставката на телевизорот итн.).
Дополнителни информации
Нема слика или сликата не се емитува
правилно.
, Проверете ги поставките [Output
Video Resolution] (Резолуцијата на
излезот за видео) во поставувањето
[Screen Settings] (Поставки на
екранот) (страница 31).
, За BD-ROM, проверете ја поставката
[BD-ROM 24p Output] (Излез за
BD-ROM 24p) во поставувањето
[Screen Settings] (Поставки на
екранот) (страница 31).
, За DVD-ROM, проверете ја
поставката [DVD-ROM 24p Output]
(Излез за DVD-ROM 24p) во
поставувањето [Screen Settings]
(Поставки на екранот) (страница 31).
Звук
Нема звук или звукот не се емитува
правилно.
, Проверете дали сите кабли се
безбедно поврзани (страница 16).
, Префрлете го избирачот за влез
на вашиот аудио/видео засилувач
(ресивер) така што аудио сигналите
од плеерот се емитуваат од вашиот
аудио/видео засилувач (ресивер).
, Ако аудио сигналот не доаѓа од
приклучокот DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT проверете
ги поставките за аудио
37
(страница 32).
, За HDMI-врските, пробајте
го следново: 1Исклучете го
плеерот и повторно вклучете го.
2Исклучете ја поврзаната
опрема и повторно вклучете ја.
3Исклучете го и повторно поврзете
го HDMI-кабелот.
, За HDMI-врски, ако плеерот
е поврзан со телевизор преку аудио/
видео засилувач (ресивер), пробајте
да го поврзете HDMI кабелот
директно со телевизорот.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е испорачан со аудио/
видео засилувачот (ресиверот).
, Приклучокот HDMI OUT е поврзан
со DVI-уред (приклучоците за DVI
не прифаќаат аудио сигнали).
, Уредот што е поврзан на
приклучокот за HDMI OUT не го
поддржува аудио форматот на
плеерот. Проверете ги аудио
поставките (страница 32).
Аудиото во HD (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
и DTS-HD Master Audio) не се емитува
со проток на битови.
, Поставете [BD Audio MIX Setting]
(Поставка за мешано аудио на BD)
во поставувањето [Audio Settings]
(Поставки за аудио) на [Off]
(Исклучено) (страница 32).
, Проверете дали поврзаниот
аудио/видео засилувач (ресивер)
е компатибилен со секој
формат на аудио во HD.
Интерактивното аудио не е излез.
, Поставете [BD Audio MIX Setting]
(Поставка за мешано аудио на BD)
во поставувањето [Audio Settings]
(Поставки за аудио) на [On]
(Вклучено) (страница 32).
38
Кога репродуцирате диск, на екранот се
појавува порака за грешка 3 [Audio outputs
temporarily muted. Do not adjust the
playback volume. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized for
playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 3.] (Емитувањето на аудио
е привремено без глас. Не прилагодувајте
ја јачината на звукот на репродукцијата.
Содржината што се репродуцира
е заштитена од страна на Cinavia и не
е овластена за репродукција на овој уред.
За повеќе информации, погледнете на
http://www.cinavia.com. Порака
за грешка 3.).
, Звукот на видеото што го
репродуцирате содржи код
на Cinavia што покажува дека
е неовластена копија на
професионална содржина
(страница 6).
Диск
Сликата е мала.
, Притиснете M за да зумирате.
Дискот не се репродуцира.
, Дискот е извалкан или накривен.
, Дискот е свртен наопаку. Вметнете
го дискот со страната за
репродукција свртена надолу.
, Дискот има формат што овој
плеер не може да го репродуцира
(страница 43).
, Плеерот не може да репродуцира
снимен диск кој не е правилно
финализиран.
, Кодот за областа на BD или DVD
не соодветствува со плеерот.
USB-уред
, Осигурете се дека USB-уредот
е безбедно поврзан со приклучокот
за USB.
, Проверете дали USB-уредот или
кабелот е оштетен.
, Проверете дали USB-уредот
е вклучен.
, Ако USB-уредот е поврзан преку
USB-центар, поврзете го USBуредот директно со плеерот.
Sony Entertainment Network
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
, Квалитетот на сликата/звукот може
да се подобри со промена на
брзината на врската. Препорачаната
брзина на врската е барем 2,5 Mbps
за видео со стандардна дефиниција
(10 Mbps за видео со висока
дефиниција).
Плеерот не може да се поврзе со мрежата.
, Проверете ги мрежната врска
(страница 18) и мрежните поставки
(страница 35).
Не можете да го поврзете компјутерот
со интернет откако ќе изведете
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Заштитена поставка за Wi-Fi (WPS))
(само BDP-S3200/S5200).
, Безжичните поставки на рутерот
можат да се сменат автоматски ако
ја користите функцијата „Wi-Fi
Protected Setup“ (Заштитена
поставка за Wi-Fi) пред да ги
прилагодите поставките на рутерот.
Во тој случај, соодветно сменете
ги безжичните поставки на
компјутерот.
Дополнителни информации
Плеерот не открива USB-уред што
е поврзан на него.
Поврзување на мрежата
Не можете да го поврзете плеерот
со рутерот за безжичен LAN (само
BDP-S3200/S5200).
, Проверете дали е вклучен рутерот
за безжичен LAN.
, Во зависност од средината на
опкружувањето, како на пример,
материјалот на ѕидот, условите на
прием на радио бранови или
пречките помеѓу плеерот и рутерот
за безжичен LAN, можното
растојание за комуникација може
да биде скратено. Поместете го
плеерот и рутерот за безжичен
LAN поблиску еден до друг.
39
, Уредите што користат појас на
фреквенција од 2,4 GHz, како што
се микробрановата печка, Bluetooth
или дигиталниот безжичен уред,
може да ја попречат
комуникацијата. Поместете го
плеерот подалеку од такви апарати
или исклучете ги тие апарати.
Саканиот безжичен рутер не се појавува
во списокот со безжични мрежи
(само BDP-S3200/S5200).
, Притиснете RETURN за да се
вратите на претходниот екран
и повторно обидете се со
безжичното поставување. Ако
посакуваниот безжичен рутер
сè уште не е пронајден, изберете
[New connection registration]
(Регистрација на нова врска) за
да изведете [Manual registration]
(Рачна регистрација).
Кога го вклучувате уредот на екранот се
појавува пораката [A new software version
is available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Software Update” to
perform the update.] (Достапна е нова
верзија на софтверот. Отидете до делот
[Setup] (Поставување) на менито
и изберете [Network update] (Мрежно
ажурирање) за да го изведете
ажурирањето.).
, Погледнете во [Software Update]
(Ажурирање на софтверот)
(страница 29) за да го ажурирате
плеерот со понова верзија на
софтверот.
40
Control for HDMI (Контрола за
HDMI) (BRAVIA Sync)
Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI)
е поставено на [On] (Вклучено)
(страница 34).
, Ако ја смените HDMI-врската,
исклучете го плеерот и повторно
вклучете го.
, Ако снема струја, поставете ја
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [Off]
(Исклучено), а потоа поставете
ја [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 34).
, Проверете го следното и осврнете
се на прирачникот со упатства што
е испорачан со компонентата.
– поврзаната компонента
е компатибилна со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI).
– поставката на поврзаната
компонента за функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) е точна.
Функцијата System Power-Off
(Исклучување на системот) не
работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) и [Linked to
TV-off] (Поврзано со ТВ-исклучено)
во [HDMI Settings] (Поставки за
HDMI) се поставени на [On]
(Вклучено) (страница 34).
Друго
Репродукцијата не започнува од
почетокот на содржината.
, Притиснете OPTIONS и изберете
[Play from start] (Репродуцирај
од почеток).
Репродуцирањето не продолжува од
местото на прекин, каде што последен пат
сте го прекинале репродуцирањето.
, Местото на прекин може да се
избрише од меморијата во
зависност од дискот кога
– го отворате носачот на дискот.
– го исклучувате USB-уредот.
– репродуцирате друга содржина.
– го исклучувате плеерот.
Кога репродуцирате диск, на екранот
се појавува порака за грешка 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Репродукцијата
прекина. Содржината што се
репродуцира е заштитена од страна на
Cinavia и не е овластена за репродукција
на овој уред. За повеќе информации,
погледнете на http://www.cinavia.com.
Порака за грешка 1.).
Дополнителни информации
, Кога ќе го поврзете плеерот со
телевизор преку аудио/видео
засилувач (ресивер),
– ако аудио/видео засилувачот не
е компатибилен со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI), можеби ќе можете
да го контролирате телевизорот
од плеерот.
– ако ја промените HDMI-врската,
исклучете и повторно вклучите го
главниот довод или ако снема
струја, пробајте го следново:
1Префрлете го избирачот за влез
аудио/видео засилувачот
(ресиверот) така што сликата од
плеерот ќе се појави на екранот
на телевизорот. 2Поставете ја
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [Off]
(Исклучено), а потоа поставете
ја [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 34).
Погледнете во прирачникот
со упатства што е испорачан
со аудио/видео засилувачот
(ресиверот).
, Звукот на видеото што го
репродуцирате содржи код
на Cinavia што покажува дека
е наменето за презентација само
со професионална опрема и не
е овластено за репродукција
од страна на потрошувачите
(страница 6).
41
Носачот на дискот не се отвора и не
можете да го извадите дискот дури
и откако ќе притиснете Z.
, Обидете се со следното:
1Исклучете го плеерот и исклучете
го од електричната мрежа.
2Повторно поврзете го со
електричната мрежа додека
притискате на Z на плеерот.
3Продолжете со притискање на Z
на плеерот додека не се отвори
носачот на диск. 4Отстранете
го дискот.
Плеерот не реагира на ниту едно копче.
, Има кондензирана влага внатре
во плеерот (страница 3).
Спецификации
Систем
Ласер: Ласер од полуспроводник
Влезови и излези
(Име на приклучокот:
Тип на приклучокот/Излезно ниво/
Импеданца на оптоварување)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Фоно-приклучок/0,5 Vp-p/75 оми
HDMI OUT:
HDMI 19-игли, стандарден
приклучок
LAN (100):
100BASE-TX-терминал
USB:
Приклучок за USB Тип A
(За поврзување USB-меморија,
читач на мемориска картичка,
дигитален фотоапарат и дигитален
фотоапарат)
DC IN:
BDP-S1200: 12 V DC, 600 mA
BDP-S3200/S4200: 12 V DC, 650 mA
BDP-S5200: 12 V DC, 750 mA
42
Безжично (само BDP-S3200/S5200)
Стандард за безжичен LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Појас на фреквенција:
2,4 GHz појас: Канали 1-13
Модулација:
DSSS и OFDM
Општо
Побарувања за напојување:
12 V DC со AC адаптер
Опсег: Влез 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Потрошувачка на струја
(кога се користи АС адаптер)
BDP-S1200: 8,8 W
BDP-S3200/S4200: 9,5 W
BDP-S5200: 11 W
Мрежно мирување:
4,5 W (сите жичени/безжични
мрежни влезови поставени на
ON (Вклучено))
Димензии (прибл.):
265 mm × 199 mm × 43 mm
(ширина/висина/длабочина)
вклучително и истакнатите делови
Маса (прибл.): 0,9 kg
Работна температура:
5 °C до 35 °C
Работна влажност:
25% до 80%
Испорачана дополнителна опрема
AC адаптер (AC-M1208WW) (1)
Кабел за напојување со наизменична
струја (главен вод) (1)
Далечински управувач (далечинско) (1)
Батерии R03 (големина AAA) (2)
Спецификациите и дизајнот
се подложни на промена без
известување.
Дискови што се репродуцираат
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD со музика)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
*1
*3
Дискови што не може да
се репродуцираат
• BD со кертриџ
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD аудио дискови
• PHOTO CD
• Делот со податоци на CD-екстра
• Супер VCD
• Страната со аудио материјал на
DualDiscs (Двојни дискови)
Овој производ е дизајниран да
репродуцира дискови кои се
усогласени со стандардот за
компактен диск (CD). Двојните
дискови и некои од музичките
дискови што се кодирани со
технологиите за заштита на
авторските права не соодветствуваат
со стандардот за компактен диск
(CD), затоа овој производ можеби
нема да може да ги репродуцира.
Забелешка за управување со
репродукцијата на BD/DVD
Некои операции на репродуцирање
на BD/DVD може намерно да се
поставени од софтверските
производители. Бидејќи плеерот
репродуцира BD/DVD според
содржината на дискот којашто
ја дизајнирале производителите
на софтверот, некои одлики за
репродукцијата нема да бидат
достапни.
Забелешка за BD/DVD со двоен слој
Сликата и звукот на репродукцијата
може веднаш да се прекинат кога ќе
се менуваат слоевите.
Дополнителни информации
*2
Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc
се нови и се развиваат, некои дискови
може да не се репродуцираат во
зависност од типот и верзијата
на дискот.
Аудио излезот се разликува во зависност
од изворот, поврзаниот приклучок за
излез и избраните аудио поставки.
BD-RE: Вер. 2.1
BD-R: Вер. 1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи
органски пигментен тип на BD-R
(тип LTH)
BD-R дисковите што се снимени на
компјутер не може да се репродуцираат
ако постскриптите може да се снимаат.
CD или DVD дискот нема да се
репродуцира ако не е правилно уреден.
За повеќе информации, погледнете го
прирачникот со упатства, испорачан
со уредот за снимање.
Забелешка за дисковите
Код на област (само BD-ROM/DVD видео)
Вашиот плеер на заднината на
единицата има испечатен код на
областа и ќе репродуцира само
BD-ROM/DVD видео дискови што
се означени со идентични кодови
на областа или ALL .
Код на областа
43
Типови датотеки кои се репродуцираат
Video (Видео)
Кодирање/
декодирање
MPEG-1 Видео*1
Кутија
.mpg, .mpeg
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
MPEG4/AVC
*5
VC1*1
WMV9*1
Динамичен
JPEG*6
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Формат
AVCHD (Вер.2.0)*1*7*8
44
Со аудио
PS
MPEG-2 Видео*2 TS*4
Xvid
Наставка
.avi
*8
Music (Музика)
Кодирање/
декодирање
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
*1*9
Наставка
.mp3
*9
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac*6
WMA9 стандард*1
.wma
LPCM*9
.wav
*6
*10
FLAC
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
*11
Photo (Фотографија)
Формат
Наставка
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*11
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Плеерот може да не репродуцира
датотека со овој формат на DLNAсервер (само BDP-S3200/S4200/S5200).
На DLNA-сервер, плеерот може
да репродуцира само видео со
стандардна резолуција (само
BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот не репродуцира датотека
со DTS формат на DLNA-сервер
(само BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот може да репродуцира само
датотеки во форматот Dolby Digital
на DLNA-сервер (само BDP-S3200/
S4200/S5200).
Плеерот не поддржува AVC до
нивото 4.1.
Плеерот не репродуцира датотека
со овој формат на DLNA-сервер
(само BDP-S3200/S4200/S5200).
Плеерот не поддржува стапка на
кадри до 60 fps.
b
• Некои датотеки може да не се
репродуцираат во зависност од форматот
на датотеката, кодирањето или условот за
снимање (само BDP--S1200).
• Некои датотеки може да не се
репродуцираат во зависност од
форматот на датотеката, кодирањето
на датотеката, условот на снимање
или состојбата на DLNA-серверот
(само BDP-S3200/S4200/S5200).
• Некои датотеки уредувани на компјутер
може да не се репродуцираат.
• Некои датотеки можеби нема да можат
да ја изведуваат функцијата за брзо
премотување напред или назад.
• Плеерот не репродуцира кодирани
датотеки, како на пример, DRM
и Lossless.
• Плеерот може да ги препознае следниве
датотеки или папки на BD, DVD, CD
и USB-уредите:
– до папки во 9-тиот слој, вклучително
и основната папка.
– до 500 датотеки/папки во еден слој.
• Плеерот може да ги препознае следните
датотеки или папки складирани
во DLNA-серверот (само BDP-S3200/
S4200/S5200):
– до папки во 19-тиот слој.
– до 999 датотеки/папки во еден слој.
Дополнителни информации
JPEG
Плеерот репродуцира датотеки во
форматот AVCHD што се снимени
на дигитална видеокамера итн.
Дискот во формат AVCHD нема да
се репродуцира ако не бил правилно
финализиран.
Плеерот може да репродуцира
датотеки во форматот „.mka“.
(Оваа датотека не може да се
репродуцира на DLNA-сервер
(само BDP-S3200/S4200/S5200).)
Плеерот не репродуцира анимирани
PNG-датотеки или анимирани
GIF-датотеки.
За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се
прикажат клучната слика или првата
слика (само BDP-S4200/S5200).
45
• Плеерот може да поддржи стапка
на кадри:
– до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/AVC).
– до 30 fps за другите кодекси за видео.
• Плеерот може да поддржи бит-стапка
на видео до 40 Mbps.
• Плеерот може да поддржи резолуција
на видео до 1920 × 1080p.
• Некои USB-уреди може да не работат
со овој плеер.
• Плеерот може да препознае уреди со
класа за масовно складирање (MSC)
(како што се флеш меморија или HDD),
уреди од класата за фотографирање
со мирна слика (SICD) и тастатури
со 101 копче.
• За да се избегне расипување или
оштетување на податоците на USBмеморијата, исклучете го плеерот кога
ја поврзувате или отстранувате USBмеморијата или другите уреди.
• Плеерот може да не репродуцира
беспрекорно видео датотеки со голема
бит-стапка на DATA CD. Се препорачува
таквите датотеки да се репродуцираат
користејќи DATA DVD или DATA BD.
За безбедноста на безжичен
LAN (само BDP-S3200/S5200)
Бидејќи комуницирањето преку
функцијата за безжичен LAN
е воспоставено со радиобранови,
безжичниот сигнал може да
биде подложен на пресретнување.
За заштитување на безжичната
комуникација, овој плеер поддржува
различни безбедносни функции.
Осигурете се дека правилно ќе
ги конфигурирате безбедносните
поставки соодветно на вашата
мрежна средина.
46
Без безбедност
Иако лесно можете да ги извршите
поставките, секој може да ја
пресретне безжичната комуникација
или да навлезе во вашата безжична
мрежа, дури и без современи алатки.
Имајте предвид дека има ризик
од неовластен пристап или
пресретнување на податоци.
WEP
WEP применува безбедност на
комуникации за да спречи
надворешни лица да ја пресретнат
комуникацијата или да навлезат
во вашата безжична мрежа. WEP
е наследна безбедносна технологија
којашто овозможува да се поврзат
постари уреди што не поддржуваат
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија
развиена да ги поправи
недостатоците на WEP. TKIP
гарантира повисоко ниво на
безбедност од WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија која
користи напреден безбедносен метод
што е поинаков од WEP и TKIP.
AES гарантира повисоко ниво на
безбедност од WEP или TKIP.
Забелешки за дисковите
Броеви за кодови за
телевизори што може
да се контролираат
За 2 секунди држете на -TV- [/1
и на кодот за телевизорот што го
дава производителот користејќи
ги копчињата на далечинскиот
управувач.
Ако се наведени повеќе од едно
копче на далечинскиот управувач,
внесувајте ги едно по едно додека
не го најдете она што функционира
со телевизорот.
Производител
Копче на
далечинскиот
управувач
Sony (стандардно)
Копче во боја
(црвено)
Philips
Копче во боја
(зелено)/Копче
во боја (жолто)/
RETURN
Panasonic
Копче во боја
(сино)/
Централно копче
(ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Дополнителни информации
• За да го одржите
дискот чист,
држете го дискот
за неговите
краеви. Не
допирајте ја површината.
Прашината, отпечатоците од прсти
или гребнатинките на дискот можат
да предизвикаат дефект.
• Не изложувајте го дискот на
директна сончева светлина или
на топлотни извори како што се
каналите за топол воздух или не
оставајте го во автомобил паркиран
на директна сончева светлина
бидејќи температурата во
автомобилот може значително
да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го
дискот во неговото пакување.
• Исчистете го дискот
со материјал за
чистење. Бришете го
дискот од центарот
кон надвор.
• Не користете
растворувачи како што е бензин,
разредувач, комерцијално достапни
средства за чистење на дискови/леќи
или антистатичен спреј наменет
за винил LP.
• Ако сте ја испечатиле ознаката на
дискот, исушете ја истата пред
репродукција.
• Не користете ги следниве дискови.
– Диск за чистење леќи.
– Диск со нестандарден облик
(на пр. картичка, срце).
– Диск на кој има ознака или
лепенка.
– Диск што има целофанска лента
или лепенка.
• Не изменувајте ја површината на
страната за репродукција на дискот
за да ги отстраните гребнатинките.
47
Список со кодови на јазици
За детали, видете [BD/DVD Viewing
Settings] (Поставки за гледање BD/
DVD) (страница 32).
Правописот на јазикот соодветствува
со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Јазик
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
48
Код
Јазик
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
Sundanese
1516
Swahili
1521
Telugu
1527
Thai
1529
Turkmen
1532
Setswana;
1535
Tswana
Turkish
1539
Tatar
1543
Ukrainian
1564
Uzbek
1581
Volapük
1613
Xhosa
1665
Chinese
1697
Не е одредено
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Код на областа за родителска
контрола
За детали, видете [Parental Control
Area Code] (Код на област за
родителска контрола) (страница 32).
Област
2047
2044
2070
2109
2115
2238
2254
2092
2304
2363
2390
2184
Австралија
Аргентина
Бразил
Германија
Данска
Индонезија
Италија
Кина
Кореjа
Малезија
Нов Зеланд
Обединетото
Кралство
Полска
Русија
Тајван
Филипини
Франција
Хонгконг
Швајцарија
Шпанија
2428
2489
2543
2424
2174
2219
2086
2149
2046
2057
2586
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
2427
Австрија
Белгија
Виетнам
Грција
Индија
Ирска
Јапонија
Колумбија
Луксембург
Мексико
Норвешка
Пакистан
2436
2501
2528
2165
2376
2090
2499
Португалија
Сингапур
Тајланд
Финска
Холандија
Чиле
Шведска
Дополнителни информации
Код
49
Софтверот на овој плеер во иднина може да биде ажуриран. За информации
за достапните ажурирања и најновите упатства за работа, посетете го следниот
веб-сајт:
http://support.sony-europe.com/
z
За да најдете корисни совети и информации за производите и услугите
на Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
4-476-203-41(1) (MK)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF