Sony | BDP-S1500 | Sony BDP-S1500 Blu-ray Disc™ плеер Simple Manual

4-549-793-11(2)
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
Едноставен прирасник
Да ги видите инструкциите за напредните
карактеристи, превземете го Упатството за
употреба на следната веб страна:
www.sony.eu/support
2
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Почнување со употреба
6
8
9
9
Далечинско
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување
Чекор 3: Лесно дотерување
Репродукција
11 Репродукција на диск
11 Репродукција од USB уред
12 Репродукција преку мрежа
Интернет
13 Пребарување веб страни
13 Ажурирање на софтвер
Дополниелни информации
14 Дискови кои може да се репродуцираат
14 Фајлови кои може да се репродуцираат
16 Спецификации
BDP-S5500/BDP-S4500/BDP-S1500
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, уредот не го изложувајте на
прскање и не ставајте врз него предмети
полни со течност, пр. вазни.
За да избегнете електричен шок, не го
отварајте кабинетот. За сервис обратете се на
квалификуван персонал.
Главниот кабел мора да се менува само
во сервис.
Батерии или апарат со инсталирани батерии
не треба да се изложуваат на прекумерна
топлина како сонце, пожар.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ може да зголемат опасност за
очите. Бидејќи ласерскиот зрак кој се
користи во овој Blu- ray Disc/DVD плеер е
безопасен за очите, не се обидувајте да го
расклопите кабинетот.
За сервис обратете се само на квалификувани
лица.
Оваа етикета се наоѓа на заштитното
куќиште на ласерот внатре во куќиштето.
Овој апарат е класифициран како CLASS 1
LASER производ. CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING е поставен на долниот
дел од уредот.
Исфрлување на стара електрична и електронска опрема (Применливо во Европската унија и други земји со
посебни собирни центри)
Овој симбол на апаратот Ви укажува дека апаратот
не треба да го третирате како обичниот домашен
отпад. Наместо тоа тој треба да се однесе во најблискиот собирен центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема. Со правилно отстранување на
овој производ, Вие помагате да се спречат
негативните последици за околината и човечкото
здравје, што може да се предизвикаат со неправилно
исфрлање на овој продукт. Рециклирањето на составните материјали помага во зачувувањето на
природата. За подетални информации околу
рециклирањето, контактирајте ја локалната
канцеларија, сервисот за комунална хигиена или
продавницата каде што сте го купиле производот.
Отпад на батерии
(апликативно во Европската
Унија државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното пакување
укажува дека батериите не треба да се третираат како
обичен отпад.
Со правилно исфрлање на батериите, ќе помогнете
во спречувањето на појава на потенцијално
негативни последици на животната средина и
човечкото здравје кои во спротивно може да се
загрози поради неправилното исфрлање на
батериите.Со рециклирањето на овој материјал ќе
помогнете во заштитата на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со
вградената батерија, оваа батерија треба да се замени
само од квалификуван персонал. За да се уверите дека
батериите ќе бидат правилно третирани, предадете го
овој производ кога ќе биде скоро потрошен на
колективен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа
како да ги извадите батериите од производот.
Предадете ги потрошените батерии на колективен
центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за рециклирањето на
батериите, контактирајте ги локалните комунални
служби, локалниот центар за рециклирање или
продавницата од каде сте го купиле апаратот.
2
Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања
поврзани со усогласеноста на производот врз основа на
закондавството на Европската унија доставете ги до
овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За
било каков сервис или во врска со гаранцијата,
обратете се на адресите наведени во гарантниот лист.
Мерки на претпазливост
• Овој уред работи на 220–240 V AC, 50/60 Hz.
Проверете дали напонот на единицата е
идентичен со вашето локално напјување.
• Поставете го системот на лесно достапно место за
да може главниот кабел веднаш да се исклучи од
штекер.
• Оваа опрема е тестирана и одговара со
поставените ограничувања на EMC Directive со
поврзување на кабел пократок од 3 метри.
• За намалување на ризик од пожар, отворите за
вентилација не ги покривајте со весници,
чаршафи, завеси и сл.
• Уредот не го изложувајте на отворен пламен (на
пр. запалени свеќи).
• Не го ставајте плеерот во затворен простор, како
што се библиотека или сл.
• Ако плеерот е донесен директно од ладно на
топло место, или е ставен во многу влажна соба,
влага може да кондензира врз леќите во плеерот.
Доколку се случи ова, плеерот нема да работи
правилно. Во овој случај, извадете го дискот и
оставете го плеерот вклучен околу половина час
влагата да испари.
• Плеерот не е исклучен од струја се додека е
поврзан во штекер, дури и ако самиот се
исклучи.
Забелешка за купувачите во Европа
(само BDP-S5500)
Со ова, Sony Corporation изјавува дека оваа опрема
е во согласност со основите побарувања и други
релевантни одредби од Директивата 1999/5/EC. За
детали, посетете ја следната URL адреса: http://
www.compliance.sony.de/
За AC адаптерот
• Користете го испорачаниот AC адаптер за овој
плеер, бидејќи други адаптери може да
предизвикаат дефект.
• Не ја расклопувајте или оштетувајте механиката.
• АС адаптерот не го ставајте во затворен простор
како на пр. библиотека или аудио/видео кабинет.
• АС адаптерот не го поврзувајте со преносен
електронски трансформатор, кој може да
генерира топлина и да предизвика дефект.
• Не го испуштајте или не правете шок.
Авторски права и заштитни знаци
• Java е заштитен знак на Oracle и/или неговите
филијали.
• Произведен под лиценца од Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic и double-D симболот се
заштитни знаци на Dolby Laboratories.
• За DTS лиценци видете http://patents.dts.com.
Произведено под лиценца на DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, Symbol, & DTS и
Симболот заедно се регистрирани трговски
марки и DTS 2.0+Digital Out е заштитен знак на
DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.
• ТерминитеHDMI® и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и HDMI Logo се
заштитни знаци или регистрирани заштитни
знаци на HDMI Licensing LLC во САД и други
земји.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™,
BONUSVIEW™ и логотата се заштитни знаци на
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray 3D™ и Blu-ray 3D™ логото е заштитен
знак на Blu-ray Disc Association.*1
• “DVD Logo” е заштитен знак на DVD Format/Logo
Licensing Corporation.
• “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,” “DVD-R,”
“DVD VIDEO” и “CD” логото се заштитни знаци.
• “BRAVIA” се заштитни знаци на Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио технологија за кодирање и
лиценциран патентн од Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува соодветна технологија под
лиценца од Verance Corporation и е заштитен од U.S.
Patent 7,369,677 и други амеркански и светски
патеннти издадени и во очекување како авторски
права и заштита на трговска марка во одреден аспект
на оваа технологија. Cinavia е заштитен знак на
Verance Corporation. Авторски права 2004-2010
Verance Corporation. Сите права задржани од
Verance. Не е дозволено менување или
расклопување.
• Windows Media е и регистриран заштитен знак
или заштитен знак на Microsoft Corporation во
САД и/или други земји..
Овој производ содржи технологија со одредена
интелектуална сопственост на Microsoft.
Користење или дистрибуција на оваа технологија
надвор од овој производ е забрането без соодветна лиценца од Microsoft.
Сопствениците на содржината користат Microsoft
PlayReady™ технологија за заштита на нивната
интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и
авторските права. Овој уред користи PlayReady
технологија за пристап кон PlayReady-заштитена
содржина и WMDRM-заштитена содржина. Ако
уредот не успее правилно да ги примени
ограничувањата при употребата на содржината,
сопствениците на содржината може да побараат
од Microsoft да ја повлече PlayReadyзаштитената содржина. Повлекувањето не треба
3
да влијае врз незаштитената содржина или содржина заштитена со други технологии.
Сопствениците на содржината може да побараат
надградба на PlayReady за пристап кон нивната
содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да
имате пристап до содржината за која се бара
надградба.
• Gracenote, Gracenote логото, “Powered by
Gracenote”, Gracenote MusicID, Gracenote VideoID
и Gracenote Video Explore се и регистрирани
заштитни знаци и трговски марки на Gracenote,
Inc. во САД и/или други земји.*1
®
®
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Access и
Wi-Fi Alliance® се регистрирани заштитни знаци
на Wi-Fi Alliance.* 2
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™, Miracast™ и Wi-Fi
CERTIFIED Miracast™ се заштитни занци на
Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi CERTIFIED логото е сертифицирана
ознаки на Wi-Fi Alliance.*2
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark е
сертифицирана ознаки на Wi-Fi Alliance.*2
• DLNA™, DLNA логото и DLNA CERTIFIED™
се заштитни знаци, сервисни марки и
сертифицирани ознаки на Digital Living Network
Alliance.*1
• Opera® Devices SDK од Opera Software ASA.
Авторски права 1995-2014 Opera Software ASA.
Сите права се задржани.
• Сите други заштитни знаци се заштитни знаци на
нивните соодветни сопственици.
• Други системи и имиња на производи главно се
заштитни знаци или регистрирани заштитни
знаци на производителите. ™ и ® ознаките не се
наведени во овој документ.
*1
*2
4
само BDP-S5500/S4500
само BDP-S5500
Gracenote® лиценца со договор за краен
корисник
Оваа апликација или уред содржи софтвер од
Gracenote, Inc. од Emeryville, California
(“Gracenote”). Софтверот од Gracenote (“Gracenote
Software”) му овозможува на овој софтвер да
прави идентификација на диск и/или фајл и
добивање на поврзани информации за музика,
вклучувајќи информација за име, пејач, песна и
наслов (“Gracenote Data”) од онлајн сервиси или
вградени бази на податоци (колективно, “Gracenote
Servers”) и да изведува други функции. Можете да
го користите Gracenote Data само со Договор за
краен корисник за оваа апликација или уред.
Се согласувате дека Gracenote Data, Gracenote
Software и Gracenote Servers ќе ги користите само
за лична употреба. Се согласувате дека нема да ја
дадете, копирате или префрлите Gracenote Software
или Gracenote Data на трето лице. СЕ
СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГО
КОРИСТИТЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТИРАТЕ
GRACENOTE DATA, GRACENOTE SOFTWARE
ИЛИ GRACENOTE SERVERS, ОСВЕН АКО НЕ
ВИ Е ДОЗВОЛЕНО.
Се согласувате дека Вашата лицена која не е
есклузивна за користење на Gracenote Data,
Gracenote Software и Gracenote Servers ќе
прекинете со користење ако ги прекршите овие
ограничувања. Ако Вашата лиценца истече се
согласувате да престане целото користење на
Gracenote Data, Gracenote Software и Gracenote
Servers. Gracenote ги задржува сите права врз
Gracenote Data, Gracenote Software и Gracenote
Servers, вклучувајќи го и правото за сопственост.
Под никакви околности Gracenote не е одговорен за
никаква исплата кон Вас за било каква информација
што сте ја обезбедиле. Се согласувате дека
Gracenote, Inc. може да ги искористи своите права
според овој Договор против вас во сопствено име.
Gracenote service користи уникатен идентификатор
за следење пребарувања за статистички цели.
Целта на случајно назначениот нумерички
идентификатор овозможува Gracenote service да
прави проверка без да знае кој сте. За повеќе
информации, посетете ја веб страната на Gracenote
Privacy Policy за Gracenote service.
Gracenote Software и секој дел од Gracenote Data се
лиценцирани “КАКО ШТО СЕ.” Gracenote не
прави никакви изјави или гаранции, експлицитни
или имплицитни, за точноста на Gracenote Data од
Gracenote Servers. Gracenote ги задржува правата
да брише податоци од Gracenote Servers или да
менува категории на податоци за кои Gracenote
смета дека се доволно. Нема гаранција дека
Gracenote Software или Gracenote Servers се без
грешки или дека работењето на Gracenote Software
или Gracenote Servers ќе биде континуирано.
Gracenote не е обрврзан обезбеднување на нови
подобрени или дополнителни типови на податоци
или категории кои Gracenote може да ги обезбеди
во иднина и може своите услуги да ги прекини во
било кое време.
5
(отвори/затвори)
Почнување со употреба
Далечинско
Достапните функции на далечинското се
разликуваат во зависност од дискот или
ситуацијата.
Го отвора или затвора носачот за диск.
-TV-
(избор на влезен сигнал за ТВ)
Менување меѓу ТВ и друг влезен извор.
-TV-
(TV вклу./мирување)
Вклучување на ТВ или режим на мирување.
вклучување/мирување)
Вклучување на плеерот и режим на
мирување.
Копчиња во боја (црвена/
зелена/жолта/сина)
Кратенки за интерактивни функции.
TOP MENU
Го отвара или затвара топ менито на BD
или DVD.
POP UP/MENU
Го отвара или затвара менито на BDROM Pop-up Menu или DVD.
OPTIONS
Се прикажуваат достапни опции.
HOME
Влегува во главното мени на плеерот.
Приказ на позадината кога ќе допрете на
категорија икона на главното мени.
RETURN
Враќање во претходниот екран.
///
Нагласено движење за избирање на
прикажаната ставка
/ како кратенка за пребарување музика при
репродукција на CD.
Централно копче (ENTER)
Влез во избраната ставка.
HOME
Влегува во главното мени на плеерот.
(омилени)
Пристап кон апликација која е
регистрирана како омилена.
z
,
, + и AUDIO копчињата имаат
сензибилна точка. Користете ги овие
точки како рефернца кога ракувате со
плеерот.
6
NETFLIX
Пристап кон “NETFLIX” онлајн сервис.
За понатамошни детали за NETFLIX
онлајн сервисот посетете ја следната веб
страна и проверете FAQ:
www.sony.eu/support
/
брзо напред/брзо назад)
• Брзо назад/брзо напред кога допирате при
репродукција. Брзината на пребасрување
се менува секогаш кога ќе го допрете копчето при репродукција на видео.
• Бавна репродукција кога ќе допрете за
повеќе од една секунда во режим на
пауза.
• Репродукција на слика по слика, кога
кратко ќе допрете во режим на пауза.
(репродукција)
/
(претходно/следно)
Прескокнува на претходно/следно
поглавје, песна или фајл.
(пауза)
Пауза или повторно почнување со
репродукција.
Pauses or re-starts playback.
 (стоп)
Стопирање на репродукција и ја помни
точката на стопирање (точка за
продолжување). Точката за продолжување
за наслов/песна е последната точка што сте
ја репродуцирале или последната
фотографија.
SUBTITLE
Изберете јазик за превод кога се снимаат
повеќејазични преводи на BD-ROM/
DVD VIDEO.
(јачина на звук) +/–
Дотерување јачина на звук на ТВ.
AUDIO
Изберете јазик за песна при снимање на
повеќејазични песни на BD-ROM/DVD
VIDEO.
Изберете звук за песна на CD
(пригушување)
Привремено исклучување на звукот.
плеерот е вклучен, допрете на  (stop),
HOME и потоа на копчето TOP MENU на
далечинското за отклучување или
заклучување на носачот.
Кодови за контролирани ТВ
Држете на -TVпроизводниот код на ТВ
преку далечинското околу 2 секунди.
Ако е допрено повеќе од едно копче на
далечинското, обидете се да ги разгледате
едно по едно се додека не го најдете копчето
што работи со Вашиот ТВ.
Производител
Копче на далечинско
Sony (Фабрички)
Копче во боја (црвено)
Philips
Копче во боја (зелено)
/ Копче во боја (жолто)
/ RETURN
Panasonic
Копче во боја (сино) /
Централно (ENTER)
Hitachi
Sharp
Почнување со употреба
Започнува со репродукција.
За заклучување на носачот на диск (Child Lock)
Можете да го заклучите носачот за диск да се
спречи да се отвори по грешка. Додека
TOP MENU

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar

DISPLAY
Екрански приказ на репродукција и веб
пребарувач (само BDP-S5500/S4500)
информација.
7
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Не го поврзувајте главниот кабел се додека не ги направите сите поврзувања.
Поврзување со ТВ
Поврзување на плеерот со ТВ преку HDMI кабел со голема брзина.
HDMI кабел со голема брзина (одделно се продава)
Поврзување со AV засилувач (ресивер)
Изберете една од следниве методи за поврзување во согласност со влезниот приклучок на AV
засилувачот (ресиверот). Кога ќе изберете (А) или (В) , направете соодветно дотерување во [Audio
Settings] дотерување.
A
B
8
HDMI кабел со голема
брзина (одделно се продава)
Коаксијален дигитален кабел
(одделно се продава)
HDMI кабел со голема брзина
(одделно се продава)
Чекор 2: Подготовка за
мрежно поврзување
Жичано дотерување
Користете LAN кабел да поврзете со LAN
(100) терминал на плеерот.
Чекор 3: Лесно дотерување
Кога ќе го вклучите за прв пат Почекајте
кратко време пред плеерот да се вклучи и
почне со репродукција [Easy Initial
Settings].
1
Почнување со употреба
Ставете две R03 (големина
AAA) батерии и да одговараат на краевите на батериите
со ознаките во делот за
батерии на далечинското.
LAN кабел
(оделно се продава)
Широкопојасен рутер
ADSL модем/ Интернет
Кабелски модем
Се препорачува да користете заштитен и
прав интерфејс кабел (LAN кабел).
Безжично (само BDP-S5500)
Користете го безжичниот LAN кој е
вграден во плеерот.
LAN кабел (оделно се продава)
2
Поврзете ги испорачаниот AC
адаптер и AC кабел за напојување
во нумерички редослед како што е
прикажано. При нивно вадење,
направете го истото но по
обратен редослед.
1 во DC IN 12 V
AC адаптер (испорачан)
Безжичен LAN ADSL модем/ Интернет
рутер
Кабелски модем
2
AC кабел за напојување
(испорачан)
3 Допрете
3
кон штекер
да го вклучите плеерот.
*
* Вклучете го плеерот или дотерајте
во режим на мирување.
9
4 Вклучете го ТВ и дотерајте го
влезниот селектор на Вашит
ТВ. Вака сигналот од плеерот
ќе се прикаже на ТВ екранот.
[Easy Initial Settings].
5 Направете
Следете ги инструкциите на
Приказ на почетен екран
Се прикажува почетен екран кога ќе
допрете HOME. Изберете апликација со
помош на/// и допрете ENTER.
Апликација
екранот да направите основни
дотерувања преку /// и
ENTER на далечинското.
Update Services
You can enjoy many
services after updating
network services from
the Sony server.
Алатки
All Apps
Setup
No Disc
You can customize this area by adding your favourite apps.
///
ENTER
• Кога [Easy Initial Settings] е комплетно,
изберете [Easy Network Settings] за користење на мрежни функци на плеерот.
• За овозможување на безжично поврзување, дотерајте [Internet Settings] во
[Network Settings] во [Wireless
Setup(built-in)] (само BDP-S5500).
• За оневозможување на безжично поврзување, дотерајте [Internet Settings] во
[Network Settings] во [Wired Setup] (само
BDP-S5500).
[My Apps]: Управување со омилена апликација. Можете да додадете кратенки за
апликацијата од [All Apps]
[Featured Apps]: Приказ на препорачана
апликација.
[Update Services]: Ажурирање на листа
со мрежни апликации. Се прикажува кога е
достапно ажурирање за мрежната
апликација.
[All Apps]: Приказ на сите достапни
апликации. Можете да додадете апликации
во [My Apps] со допирање на OPTIONS и
изберете [Add to My Apps].
[Setup]: Прилагодување на дотерувањата
на плеерот.
Функцијата со двоен екран е достапна само за
BDP-S5500.
Достапни опции
Разни дотерувања и операции за
репродукција се достапни со допирање на
OPTIONS. Достапните менија се разликуваат
во зависност од ситуацијата.
[Move Application]: Организирање на
апликации во [My Apps]. [Remove
Application]: Бришење на апликации во
[My Apps].
[Register as Favourite]: Регистрирање 1
апликација на
(омилено) копчето на
далечинското.
10
Репродукција
Репродукција на диск
За дискови кои може да се репродуцираат
видете на стр. 14.
1
Допрете
за диск.
и ставете диск во носачот
За бришење податоци на USB меморијата,
изберете [Delete BD Data] во [BD/DVD
Viewing Settings] и допрете ENTER. Сите
податоци зачувани во папката ќе се
избришат.
Уживајте во Blu-ray 3D (само
BDP-S5500/ S4500)
1
Подготовки за репродукција Blu-ray 3D диск.
• Поврзете го плеерот со 3D- компатибилен
уред преку High Speed HDMI кабел.
2
2
Допрете
за затварање на
носачот за диск.
Репродукција од USB уред
во
За “Тип на фајлови кои може да се
репродуцираат”, видете стр. 14.
[Music] или
[Photo] category
[Disc] и допрете ENTER.
Поврзете USB меморија во USB
приклучокот на задната страна на плеерот
Користете 1 GB или поголема USB
меморија.
2
3
Исто така, видете во испорачаното
упатство со ТВ и поврзаниот уред.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не почне
[Video],
автоматски, изберете
Уживајте во BONUSVIEW/BD-LIVE
1
Ставете Blu-ray 3D диск.
Методата за работа може да се разликува
во зависност од дискот. Видете во
испорачаното упатство со дискот.
Подготовка за BD-LIVE (само BD-LIVE).
• Поврзете го плеерот со мрежа (стр. 9).
• Дотерајте [BD Internet Connection] во
[BD/DVD Viewing Settings] во [Allow].
1
2
3
Репродукција
Со страната за репродукција надолу
• Дотерајте [3D Output Setting] и [TV Screen
Size Setting for 3D] во [Screen Settings].
Поврзете го USB уредот во USB
приклучок на плеерот.
Изберете
[USB device] со
/// и допрете ENTER.
Изберете
[Video],
[Music],
или
[Photo] категорија со
/ и допрете ENTER.
Ставете BD-ROM со
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методата за работа се разликува во зависност од дискот. Видете во испорачаното
упатство со дискот.
11
Репродукција преку мрежа
Користење “TV SideView” (само
BDP-S5500/ S4500)
“TV SideView” е бесплатна мобилна
апликација за далечински уреди (пр.
смартфон и т.н.). Со користење на “TV
SideView” со овој плеер, можете лесно да
уживате во плеерот со користење на
операциите на Вашиот далечински уред.
Можете да активирате сервис или
апликација директно од далечинскиот уред
и да ги гледате информациите за
репродукција на дискот. “TV SideView” исто
така може да се користи како далечински
управувач или тастатура.
Пред да го користите “TV SideView” уредот
со овој плеер за прв пат, прво регистрирајте
го “TV SideView” уредот. За регистрација
следете ги инструкциите на екранот на “TV
SideView” уредот.
Регистрацијата може да се направи само преку
Home Menu.
12
Користење Screen mirroring (само
BDP-S5500)
“Screen mirroring” е функција за приказ на
екран од мобилен телефон на ТВ преку
Miracast технологија.
Плеерот може директно да се поврзе со Screen
mirroring компатибилен уред (пр. паметен
телефон, таблет). Можете да уживате
прикажувајќи го екранот од уредот на голем ТВ
екран. За користење на оваа функција нема потреба од безжичен рутер (или акцес поинт).
• Кога користите Screen mirroring, квалитетот на
сликата и звукот може понекогаш да се
испрекинати поради пречки од друга мрежа.
• Некои мрежни функции може да не се достапни
за време на Screen mirroring.
• Проверете дали уредот е компатибилен со
Miracast. Не се гарантира поврзување со сите
Miracast компатибилни уреди.
1
2
Изберете [Screen mirroring] од почетен
екран со /// и допрете ENTER.
Следете ги инструкциите на екранот
Интернет
Пребарување веб страни
(само BDP-S5500/S4500)
Можете да се поврзете со интернет и да
уживате во веб страните.
1
2
3
Поврзете го плеерот со мрежа (стр. 9).
Изберете
[All Apps] на почетен
екран со ///.
Изберете [Internet Browser]
со /// и допрете ENTER.
Овој пребарување не поддржува некои
функции на веб страните и некои веб
страни може да не се прикажат правилно.
Ажурирање на софтверот
1
2
Изберете
[Setup] на почетен екран
преку ///.
Изберете [Software Update] со /
и допрете ENTER.
■ [Update via Internet]
Надградба на софтверот на плеерот
преку мрежа. Проверете дали
мрежата е поврзана со интернет. За
детали видете “Чекор 2: Подготовки
за мрежно поврзување” (стр. 9).
Интернет
■ [Update via USB Memory]
Надградба на софтверот на плеерот преку
USB мемроија. Проверете дали Software
Update Folder е правилно именувана како
“UPDATE” и сите надградени фајлови
треба да се зачуваат во оваа папка.
Плеерот може да препознае до 500
фајлови/ папки во еден слој вклучувајќи
го и фајлот/ папката за надградба.
• Ние препорачуваме надградбата на софтверот да се прави на секои 2 месеца.
• За информации за надградените
функции посетете ја следната веб страна:
http://support.sony-europe.com/
13
Дополнителни информации
Дискови кои може да се
репродуцираат
Blu-ray Disc*1
BD-ROM, BD-R*2/
BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/
DVD+RW
CD*3
CD-DA (Music CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW
1
Бидејќи спецификациите за Blu-ray Disc се нови и се
уште се развиваат, некои дискови можеби нема да
се репродуцираат во зависност од типот и верзијата
на дискот. Аудио излезот се разликува во зависност
од изворот, поврзаниот излезен приклучок и
избраното аудио дотерување.
2
* BD-RE: Ver.2.1 BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи и
органски пигмент тип BD-R (LTH тип)
*
3
*
BD-R снимени на компјутер не може да се
репродуцираат ако додатно се снимени.
CD или DVD диск нема да се репродуцира ако не се
финализирани правилно. За повеќе информации,
видете го упатството испорачано со уредот за
снимање.
Регионален код (само BD-ROM/DVD VIDEO)
Вашиот плеер има регионален код испечатен на задниот дел од уредот и репродуцира
само BD-ROM/ DVD VIDEO означени со
идентичен регионален код или
Регионален код
Тип на фајлови кои може да се репродуцираат
Кодер
Уред
MPEG-1 Video*1
MPEG-2 Video
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1*7
14
*2
Екстензија
Со аудио
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS*3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*6
Кодер
Уред
Motion JPEG*6
Екстензија
Quick Time
.mov
AVI
.avi
Со аудио
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
*11
Формат
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10
Кодер
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
WMA 10 Pro
*6
.wma
LPCM*11
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
Vorbis*6
.ogg
Monkey’s Audio
*6
.ape
Екстензија
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*12
GIF
.gif*12
MPO
.mpo*6*13
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
Плеерот може да не го репродуцира овој фајл
формат на DLNA сервер (само BDP-S5500/S4500).
Може да репродуцира само стандардна дефиниција
на видео на DLNA сервер (само BDP-S5500/S4500).
Плеерот не репродуцира DTS формат фајл на
DLNA сервер (само BDP-S5500/S4500).
Плеерот може да репродуцира само Dolby Digital
формат на фајл на DLNA сервер (BDP-S5500/S4500).
Плеерот може да поддржи AVC до Level 4.1.
Не го репродцира овој фајл формат на DLNA
сервер (само BDP-S5500/S4500).
Плеерот поддржува WMV9 до Advance Profile.
Плеерот поддржува брзина до 60 fps.
Плеерот репродуцира AVCHD фајлови снимени
со дигитална видео камера и т.н.. AVCHD диск
нема да се репродуцира ако не е завршен
правилно.
Плеерот репродуцира AVCHD 3D
формат (само BDP-S5500/S4500).
• Некои фајлови нема да се репродуцираат во
зависност од форматот на фајлот, кодирање на
фајлот, состојбата при снимање или состојбата на
DLNA сервер (само BDP-S5500/S4500).
• Некои фајлови изменети на компјутер може нема
да се репродуцираат.
• Some files may not be able to perform fast forward or
fast reverse function.
• Плеерот не репродуцира кодирани фајлови како
на пр. DRM and Lossless.
• Плеерот ги препознава следниве фајлови или
папки во BD, DVD, CD и USB уреди:
– папки до 9 слој, со рут папка
– до 500 фајлови/папки во еден слој
• Плеерот ги препознава следниве фајлови или
папки зачувани на DLNA сервер
(само BDP-S5500/S4500):
– најмногу папки со 19 слоја
– до 999 фајлови/папки во еден слој
• Плеерот поддржува слики:
– до 60 fps за AVCHD (MPEG4/AVC)
само.
– до 30 fps за други видео кодери.
• Плеерот поддржува видео брзина до
40 Mbps.
• Некои USB уреди можеби нема да работат со
овој плеер.
• Плеерот може да препознае Mass Storage Class
(MSC) уреди (како флеш меморија или HDD), Still
Image Capture Device (SICD) уреди и 101 карактери.
• За избегнување на искривување на податоците или
оштетување на USB меморијата или уредот,
исклучете го плеерот при поврзување или
отстранување на USB меморијата или уредот.
• Плеерот можеби нема да репродуцира видео фајлови
со висока брзина на DATA CD. Се препорачува вакви
фајлови да репродуцирате со DATA DVD или DATA
BD.
Дополнителни информации
Формат
Плеерот репродуцира “.mka” фајлови.
(Овој фајл не се репродуцира на DLNA сервер
(само BDP-S5500/S4500).)
*12 Плеерот не репродуцира анимирани PNG или
анимирани GIF фајлови.
*13
За MPO фајлови различни од 3D, главната
слика или првата слика се прикажува (само
BDP-S5500/S4500).
15
Спецификации
Систем
Ласер
Полупроводнички ласер
Влезови и излези
DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Име на приклучок)
Фоно приклучок/0.5 Vp-p/75 ohms (Тип на приклучок/
Ниво на излез/Импенданса на оптоварување)
HDMI OUT
HDMI 19-pin стандарден приклучок
LAN (100)
100BASE-TX терминал
USB
USB приклучок Тип A (За поврзување USB меморија, читач за мемориска картичка, дигитален фотоапарат и дигитална видео камера)
DC IN
BDP-S5500: 12 V DC, 750 mA
BDP-S4500: 12 V DC, 650 mA
BDP-S1500: 12 V DC, 600 mA
Безжично (само BDP-S5500)
Безжичен LAN стандард
IEEE 802.11 b/g/n
Опсег на фреквенција
2.4 GHz: Канали 1-13
Модулација
DSSS и OFDM
Општо
Моќност:
12 V DC со AC адаптер
Оцена: Влез220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка
(кога користите AC адаптер)
BDP-S5500: 11 W
BDP-S4500: 9.5 W
BDP-S1500: 8.8 W
Мрежа во мирување*
4.5 W (сите жичани/безжични мрежни порти се вклучени)
Димензии (приближ.)
230 mm x 194 mm x 39 mm
(в/ш/д) со испакнати делови
Маса (приближ.)
0.8 kg
Работна температура
5 ºC до 35 ºC
Работна влажност
25 % до 80 %
Испорачани додатоци
•
•
•
•
AC адаптер (AC-M1208WW) (1)
AC кабел за напојување (1)
Далечински управувач (далечинско) (1)
R03 (големина AAA) батерии (2)
* Дотерајте [Remote Start] во [Network Settings] во [On] и исклучете го плеерот за активирање на мрежа во
мирување.
Спецификациите и дизајнот се предмет на измена без претходна најава.
16
Софтверот на овој плеер може да се надгради во иднина. За информации за достапни
надоградби и најнови оперативни инструкции, Ве молиме да ја посетите следнава веб
страна:
www.sony.eu/support
Да дознаете корисни совети и информации за Sony производите и
сервиси Ве молиме посетете ја: www.sony-europe.com/myproduct/
4-549-793-11(2)
© 2015 Sony Corporation
Download PDF