Sony | UBP-X700 | Sony UBP-X700 4K Ultra HD Blu-ray™-плеер | UBP-X700 со звук со висока резолуција Упатства за употреба

masterpage:Right
4-698-407-11(1)
Ултра HD Bluray™ / DVD плеер
Упатство за употреба
Започнување со употреба
Репродукција
Дотерувања и
прилагодувања
Дополнителни
информации
Ви благодариме што го купивте овој плеер. Пред да
почнете да го користите плеерот, Ве молиме
внимателно прочитајте го ова упатство за употреба.
Софтверот на овој плеер може да се ажурира во
иднина. Посетете ја следната веб страна:
www.sony.eu/support
UBP-X700
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\010CO
VTOC.fm
master page=left
Содржина
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОС . . . . . . . . . . . 4
За безжична LAN безбедност . . . . . . 6
Забелешки за дискови . . . . . . . . . . . . 6
Започнување со употреба
Испорачани додатоц . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Вметнување батери во далечинскиот
управувач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7
Водич низ делови и контроли .. . . . . . . . 8
Преден панел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Заден панел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Далечински . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Броеви на кодови за контролирани
ТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Чекор 1: Поврзување на плеерот . . . . . 11
Поврзување со ТВ . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Поврзување со ТВ преку Саунд бар/
AV засилувач (ресивер) . . . . . . . . . . .12
Чекор 2: Мрежно поврзување . . . . . . . .13
Жичано дотерување . . . . . . . . . . . . . .13
Безжично дотерување . . . . . . . . . . . .13
Чекор 3: Лесно дотерување . . . . . . . . . .14
Приказ на почетен екран . . . . . . . . . .14
Достапни опции . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Репродукција
Репродукција на диск . . . . . . . . . . . . . . .15
Уживајте во Blu-ray 3D . . . . . . . . . . . .15
Уживајте во 4K Ultra HD Blu-ray . . . . .15
Репродукција од USB уред . . . . . . . . . . .15
Репродукција преку мрежа . . . . . . . . . .16
Репродукција на фајлови на
домашна мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Користење “Видео & ТВ слајд шоу” .16
Користење Screen mirroring . . . . . . .16
Достапни опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Дотерувања и прилагодувања
Користење прикажани дотерувања . . .19
[Software Update] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Screen Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
[Audio Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
[BD/DVD Viewing Settings] . . . . . . . . . . . 21
[Parental Control Settings] . . . . . . . . . . . 22
[Music Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[System Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Network Settings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Easy Setup] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
[Resetting] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Дополнителни информации
Проблеми и решениај . . . . . . . . . . . . . . 25
Слика . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Звук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
USB уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Интернет стриминг . . . . . . . . . . . . . . 26
Мрежно поврзување . . . . . . . . . . . . . 26
Control for HDMI (BRAVIA Sync) . . . . .27
Друго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Дискови кои се репродуцира . . . . . . . . 28
Типови на фајлови за репродукција . . 29
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Авторски права и заштитни знаци . 32
Листа со код за јазик . . . . . . . . . . . . . 34
Родителска контрола/код за област 35
Интернет поврзување и приватност на податоци
Овој производ се поврзува со интернет за
време на почетното дотерување штом се
поврзе мрежата за потврдување на интернет
поврзувањето, а подоцна за конфигурирање
на Почетниот екран. Вашата IP адреса се
користи во овие и сите други интернет
поврзувања. Ако не сакате вашата IP адреса
да се користи воопшто, не дотерувајте ја
функцијата безжична интернет и не
поврзувајте интернет кабел. Видете ја
информацијата за приватност презентирана
на екранот за дотерување за понатамошни
детали за интернет поврзувањето.
2
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\010CO
VTOC.fm
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, уредот не го изложувајте
на прскање и не ставајте врз него предмети
полни со течност, пр. вазни.
За да избегнете електричен шок, не го
отварајте кабинетот. За сервис обратете
се на квалификуван персонал.
Главниот кабел мора да се менува само
во сервис.
Батерии или апарат со инсталирани батерии
не треба да се изложуваат на прекумерна
топлина како сонце, пожар.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ може да зголемат опасност за
очите. Бидејќи ласерскиот зрак кој се
користи во овој Ultra HD Blu-ray/DVD плеер е
безопасен за очите, не се обидувајте да го
расклопите кабинетот.
За сервис обратете се само на
квалификувани лица.
Оваа етикета се наоѓа на заштитното
куќиште на ласерот внатре во куќиштето.
master page=right
Забелешка за купувачите во Велика
Британија и Република Ирска
Обликуваниот приклучок што е во согласност
со BS1363 е поставен на опремата за ваша безбедност и удобност. Доколку осигурувачот во
приклучокот треба да се замени, заменете го
исклучиво со ист напон како што е испорачан и
одобрен од ASTA или BSI до BS1362, (пр., обележани со
или
знак) . Ако испорачаниот
приклучок има отстранлив капак, прикачете го
капакот за осигурувач откако ќе го замените.
Не користете никогаш приклучок без капак за
осигурувачот. Ако го изгубите капакот за
осиуграч обратете се во сервисот на Sony .
Исфрлање на стари батерии и
електрична и електронска
опрема (апликативно во
Европската Унија државите со
посебни колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното
пакување укажува дека батериите не треба
да се третираат како обичен отпад.
Со правилно исфрлање на батериите, ќе
помогнете во спречувањето на појава на
потенцијално негативни последици на
животната средина и човечкото здравје кои
во спротивно може да се загрози поради
неправилното исфрлање на батериите.Со
рециклирањето на овој материјал ќе
помогнете во заштитата на природните
ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување
на податоците за кои е потребна
перманентна конекција со вградената
батерија, оваа батерија треба да се замени
само од квалификуван персонал. За да се
уверите дека батериите ќе бидат правилно
третирани, предадете го овој производ кога
ќе биде скоро потрошен на колективен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го
поглавјето за тоа како да ги извадите
батериите од производот. Предадете ги
потрошените батерии на колективен центар
за отпад на батерии.
Овој апарат е класифициран како CLASS 1
LASER производ. CLASS 1 LASER PRODUCT
MARKING е поставен на долниот дел од
уредот.
3
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\010CO
VTOC.fm
Овој производ е произведен од Sony
Corporation.
EU увозник: Sony Europe Limited.
Прашања поврзани со усогласеноста на
производот врз основа на закондавството
на Европската унија доставете ги до
овластениот претставник, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Забелешка за купувачите во Европа
Со ова, Sony Corporation изјавува дека овој
уред е во согласност со Директивата
2014/53/EU.
Целиот текст на ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на следната
интернет адреса: http://
www.compliance.sony.de/
МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ
• Овој уред работи на 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz. Проверете дали работниот
напон на уредот е идентичен со
локалното напојување.
• Уредот инсталирајте го така што
галвниот штекер да може веднаш да
се исклучи од струја доколку се случи
незгода.
• Оваа опрема е тестирана и о дговара
со поставените ограничувања на EMC
Regulations со поврзување на кабел
пократок од 3 метри.
• Плеерот ставете го на место со соодветна
вентилација за спречув ање од
загревање.
• За намалување на ризик од пожар,
отворите за вентилација не ги покри
вајте со весници, чаршафи, завеси и сл.
• Уредот не го изложувајте на о творен
пламен (на пр. запален и свеќи).
• Не го ставајте плеерот во затворен простор, како што се библиотека или сл.
• Не го оставајте на отворено, во возило,
брод или др. места.
master page=left
• Ако плеерот е донесен директно од ладно на топло место, или е ставен во многу влажна соба, влага може да кондензира врз леќите во плеерот. Доколку се
случи ова, плеерот нема да работи
правилно. Во овој случај, извадете го
дискот и оставете го плеерот вклучен
околу половина час влагата да испари.
• Не го поставувајте во навалена
положба. Дизајниран е да работи само
во хоризонтална полога.
• Не ставајте метални предмети во предниот дел на предниот панел. Може да го
ограничи приемот на радио бранови.
• Не го ставајте плеерот на места каде се користи медицинска опрема. Ова може да предизвика дефект на медицинските инструменти.
• Ако користите пејсмејкер или друг медицински уред, консултирајте со Вашиот доктор
или прозиводителот на медицинскиот уред
пред употреба на безжичен LAN.
• Овој уред треба да се постави и работи
со минимално растојание од најмалку
20 cm или повеќе меѓу плеерот и лицето
(со исклучок на екстремитетите: раце,
зглобови, стапала и глуждови).
• Не ставајте тешки или нестабилни
предмети врз плеерот.
• Во носачот за диск не ставајте други
предмети освен диск. Така можете да го
оштетите плеерот или предметот.
• Извадете го дискот пред да го
поместите плеерот. Ако не го извадите,
дискот може да се оштети.
• Исклучете го AC кабелот за напојување и
сите други кабли од плеерот кога го
поместувате.
• Плеерот не е исклучен од струја се
додека е поврзан во штекер, дури и ако
самиот се исклучи.
• Исклучете го плеерот од штекер ако не
го користите подолго време. За да го
исклучите кабелот за напојување
повлечете за приклучокот, никогаш не
го влечете за кабелот.
• Внимавајте на следниве точки да
спречите оштетување на кабелот за
напојување. Не користете кабел за
напојување ако е оштетен, со тоа може
да предизвикате електричен шок или
пожар.
– Кабелот за напојување не го
притискајте меѓу плеерот и ѕидот,
полици и т.н.
– Не ставајте ништо тешко врз кабелот
за напојување или не го влечете
кабелот.
4
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\010CO
VTOC.fm
• Користете го испорачаниот АС адаптер, бидејќи
други адаптери може да предизвикаат дефект.
• Не го расклопувајте или менувате АС
адаптерот.
• Не го ставајте АС адаптерот на затворен
простор како библиотека или AV кабинет.
• НЕ го поврзувајте АС адаптерот во патнички електричен трансформатор, може да
генерира топлина и да предизвика дефект.
• Не дозволувајте да ви падне или не
применувате шок врз АС адаптерот.
• Не ја зголемувајте јачината на звукот
додека слушате делови многу тивко или
нема аудио сигнал. Така Вашите уши и
звучниците може да ги оштетите.
• Чистете го кабинетот, панелот и
контролите со мека ткаенина. Не
користите абразивни средства, прашок,
растворувачи како алкохол или бензин.
• Не користете дискови за чистење или
чистачи за диск/леќи (вклучувајќи и
влажни типови или спреј). Ова може
да предизвика дефект.
• При сервис на плеерот, поправените
делови може да се собираат за повторна
употреба или за рециклирање.
• Внимавајте на следново што со неправилно ракување можете да го оштетите
HDMI OUT приклучокот и конекторот.
– Внимателно изедначете ги HDMI OUT
приклучокот на задната страна од
плеерот и HDMI конекторот со проверка
на нивните форми. Внимавајте конекторот да не е наопаку или навален.
– Исклучете го HDMI кабелот кога го
поместувате плеерот.
master page=right
За гледање на 3D видео слики
Некои луѓе може да почувствуваат
непријатност (како на пр. замор на очите,
замор или гадење) додека гледа3D видео
слики. Sony препорачува гледачите
редовно да прават паузи додека гледаат
3D видео слики.
Времетраењето на паузата зависи од
самата личност. Мора да одлучите како
ви е најдобро. Ако почувствувате
непријатност, веднаш престанете да
гледате 3D видео слики се додека не се
почувствувате подобро; а ако има
потреба консултирајте се и со доктор.
Исто така, треба да го прочитате
упатството за употреба и пораките за
претпазливост, или содржината на Blu-ray
Disc репродуцирана со овој производ или
да ја посетите нашата веб страна
(www.sony.eu/myproducts/) за најнови
информации. Визијата на мали
деца (особено тие под шест години) се
уште се развива. Па затоа консултирајте
се со педијатар или очен доктор пред да
му дозволите на детето да гледа 3D
видео слики. Возрасните треба да вршат
надзор врз децата да се осигураат дека
ги следат горните пепораки.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој плеер може да задржи
фотографија на екран неодредено
време. Ако оставите фотографија или
слика на екран на Вашиот ТВ подолг
временски период, ризикувате
засекогаш да го оштетите екранот на
Вашиот ТВ. Плазмите и телевизорите
за проектирање многу се подложни на
ова.
Ако имате прашања или проблеми со
Вашиот плеер, Ве молиме консултирајте
се со најблискиот продавач на Sony.
– Држете го HDMI конекторот рамно
кога го приклучувате или откачувате
HDMI кабелот. Не го вртете или насилно не го ставајте HDMI конекторот во HDMI OUT приклучокот.
5
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\010CO
VTOC.fm
За безжична LAN заштита
Бидејќи комуникацијата преку безжичен
LAN се добива преку радио бранови,
безжичниот сигнал може да го следат. За
заштита на безжична комуникација, овој
производ поддржува разни функции за
безбедност. Правилно дотерајте ги
поставките за безбедност во согласност
со Вашата мрежа.
No Security
Иако можете лесно да направите
дотерување, секој може да ја следи
безжичната комуникација или да влезе во
вашата безжична мрежа, дури и без
никакви софистицирани алатки. Имајте на
ум дека има ризик од неовластен пристап
или следење на податоците.
WEP
WEP се однесува на безбедноста за
комуникација за заштита од надворешен
пристап или влегување во вашата
безжична мрежа. WEP е легална
безбедносна технологија која овозможува
да се поврзат постари уреди кои не
поддржува TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија развиена
за поправање на недостатоците на WEP.
TKIP овозможува повисоко ниво на
безбедност од WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија која
користи напредна безбедносна метода
која е различна од WEP и TKIP.
AES овозможува повисоко ниво на
безбедност од WEP или TKIP.
master page=left
Забелешка за дисковите
• Дискот да го одржувате
чист, држете го за
рабовите. Не ја допирајте
површината. Прашина,
отпечатоци од прсти или
изгребано може да предизвика
дефект на дискт.
• Дискот не го изложувајте на директна
сончева светлина или топлотни извори,
или не го оставајте во автомобил
паркиран на сонце бидејќи
температурата може значително да се
зголеми внатре во автомобилот.
• По репродукцијата, дискот ставете го во
кутија.
• Дискот бришете го ткаенина
за бришење. Дискот бришете
го од центар кон надвор.
• Не користите средства како
што се бензин, разредувач,
комерцијално достапни
чистачи за диск/леќи или
антистатички спрејови.
• Ако печатите етикети за дискот, пред да го
репродуцирате дискот исушете ја
етикетата.
• Не ги користете следниве дискови.
– Дискови за чистење на леќи.
– Дискови кои немаат стандардна
форма (пр., срце).
– Диск со етикета или налепница на него.
– Диск кој има целофанска лента или
налепница на него.
• Не ја чепкајте површината за репродукција
на дискот за отстранување на
гребнатинки.
6
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\020W
AR.fm
master page=right
Започнување со употреба
Испорачани додатоци
• AC адаптер (AC-M1215WW) (1)
• Кабел за струја (1)
• Далечински управувач (1)
• R03 (size AAA) батрии (2)
Започнување со употреба
Вметнување батерии во
далечинскиот управувач
Ставете две R03 (size AAA) батерии да
одговараат на + и – на батериите на
означеното во делот за батерии на
далечинското.
7
UBP-X700
4-698-407-11(1)
Getting Started
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
master page=left
Водич низ делови и контроли
Преден панел
A
B
C
F
A Врата
B Z (open/close)
C 1 (on/standby)
Се вклучува плеерот или преминува
во режим на мирување
D
E
D Индикатор за напојување
Свети кога плеерот е вклучен
(USB) џек
E
Поврзете USB уред во овој џек.
Видете стр. 15.
F Сензор за далечинско
Заден панел
A
F
E
D
C
B
A Отвори за вентилација
E LAN (100) терминал
B DIGITAL OUT (COAXIAL) џек
F DC IN 12 V (велз за AC адаптер) џек
C HDMI OUT 2 џек (AUDIO ONLY)
Емитува само дигитален аудио сигнал.
D HDMI OUT 1 џек (VIDEO/AUDIO)
Емитува дигитален видео и аудио
сигнал.
8
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
Далечинско
Достапните функции на далечинското
се разликуваат во зависност од дискот
или ситуацијата.
master page=right
Започнување со употреба
A Z (open/close)
Отвора или затвора носачот за диск.
-TV- t (TV input select)
Менување меѓу ТВ и други влезни извори.
-TV- 1 (TV on/standby)
Вклучување на ТВ или дотерување во
мирување.
1 (on/standby)
Вклучување на плеерот и режим на
мирување.
B Копчиња во боја (црвено/зеелно/
жолто/сино)
Кратенки за интерактивни функции.
C TOP MENU
Отварање или затварање на Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD топ мени.
POP UP/MENU
Отварање или затварање на Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD мени
OPTIONS (стр. 17)
Прикажување на достапни опции
на екран.
RETURN
Враќање во претходен приказ.
</M/m/,
Нагласено движење за избирање
на прикажаната ставка.
z
N , TV 2 + и AUDIO копчињата имаат
сензибилна точка. Користете ги овие
точки како рефернца кога ракувате со
плеерот.
z
• M/m како кратенка за отварање
прозор и внесување број на
песнапри репродукција на CD .
• M/m како кратенка за ротирање слика
во насока на стрелките/спротивно од
стрелките за 90 степени.
• </, како кратенка да направите
функција за пребарување при репродукција на видео со домашна мрежа.
• </, како кратенка за менување
менување кога може.
Средно копче (ENTER)
Влез во избраната ставка.
HOME
Влегува во главното мени на плеерот.
(favourite) (стр. 14)
Пристап кон апликација
регистрирана како омилена.
NETFLIX
Пристап кон “NETFLIX” онлајн сервис.
За понатамошни детали за NETFLIX
онлајн сервисот посетете ја следната
веб страна и проверете FAQ:
www.sony.eu/support
9
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=left
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
D m/M (fast reverse/fast forward)
• Брзо назад/брзо напред кога допирате
при репродукција. Брзината на пребарување се менува секогаш кога ќе го допрете копчето при репродукција на видео.
• Бавна репродукција кога ќе допрете повеќе од една секунда во режим на пауза.
• Репродукција на слика по слика, кога
кратко ќе допрете во режим на пауза.
N (play)
Започнува со репродукција.
./> (previous/next)
Прескокнува на претходно/следно
поглавје, песна или фајл.
X (pause)
Пауза или повторно репродуцирање.
x (stop)
Стопирање на репродукција и ја
помни точката на стопирање (точка
за продолжување). Точката за продолжување за наслов/песна е последната точка што сте ја репродуцирале или последната фотографија.
SUBTITLE (стр. 21)
Извбор на јазик за превод кога
повеќејазични наслови се снимени на
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
TV 2 (volume) +/
Прилагодување звук на ТВ.
AUDIO (стр. 21)
Избор на јазик за песна кога
повеќејазични песни се снимени на
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
Изберете звучен запис на CD.
(muting)
Привремено исклучување на ТВ звукот.
DISPLAY
Приказ на информација за
репродукција на екран.
Кодови за управување со ТВ
Допрете и држете -TV- 1 и потоа допрете
и држете на кодот за производител на ТВ
преку копче од далечинското повеќе од 2
секунди. Ако на далечинскиот се
наведени повеќе од еден, обидете со
внесување на еден по еден се додека
најдете тој кој работи со ТВ .
Пр.: Ако Вашиот ТВ е Hitachi, допрете и
држете на -TV- 1 и потоа допрете и
држете TOP MENU повеќе од 2 секунди.
Производител
Копче на далечинско
Sony (Фабрички)
Копче во пбоја (црвено)
Philips
Копче во боја
(зелено) / Копче во
боја (жолто) /
RETURN
Panasonic
Копче во боја
(сино) / Средно
копче (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp
M
Toshiba
POP UP/MENU
Loewe
<
Samsung
,
LG/Goldstar
m
Заклучување на носачот за диск (Child
Lock)
Може да го заклучите носачот за диск да
избегнете несакано отварање на носачот.
Кога плеерот е вклучен, допрете x (stop),
HOME и потоа TOP MENU копчето на
далечинскиот за заклучување или
отклучување на носачот.
10
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
master page=right
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Не го поврзувајте главниот кабел се додека не ги направите сите поврзувања.
Поврзување со ТВ
Започнување со употреба
HDMI кабел
(одделно се продава)*
* Premium High Speed HDMI кабел или High Speed HDMI кабел кој поддржува 18 Gbps проток.
b
• Да уживате во 4K Ultra HD 60p содржина плеерот треба да го поврзете со Вашиот 4K ТВ преку
Premium High Speed HDMI кабел или High Speed HDMI кабел кој поддржува 18 Gbps протик.
• 4K излез бара компатибилен 4K приказ кој има HDCP2.2 соодветен HDMI влез.
• Ако користите BRAVIA ТВ кој поддржува 4K60p, дотерајте го ТВ во “HDMI формат на сигнал”
дотерување во “Подобрен формат”.
11
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=left
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
Поврзување на ТВ преку Саунд бар/AV засилувач (ресивер)
Изберете A, B или C метода за поврзување во согласност со влезниот приклучок
на вашиот AV засилувач (ресивер).
A 4K AV засилувач (ресивер)
HDMI кабел
(одделно се продава)*
HDMI кабел
(одделно се продава)*
t Да уживате во Bitstream (Dolby/DTS), дотерајте [BD Secondary Audio] во [Audio Settings] (стр. 21).
B Non-4K AV засилувач (ресивер) со HDMI IN
HDMI кабел (одделно се продава)*
High Speed HDMI
кабел (одделно се
продава)
C Non-4K AV засилувач (ресивер) без HDMI IN
Коаксијален
дигитален кабел
(одделно се продава)
HDMI кабел (одделно се продава)*
* Premium High Speed HDMI кабел или High Speed HDMI кабел кој поддржува 18 Gbps проток.
12
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
Чекор 2: Мрежно поврзување
Ако немате намера плеерот да го поврзете в о мрежа, продолжете до “Чекор 3: Лесно
дотерување” (стр.14).
Жичано дотерување
LAN кабел
(одделно се продава)
LAN кабел
(одделно се продава)
Модем
Започнување со употреба
Рутер
Интернет
z
Се препорачува да користете заштитен и прав интерфејс кабел (LAN кабел).
Безжично дотерување
LAN кабел
(одделно се продава)
Безжичен LAN
Рутер
Модем
Интернет
z
Не е повтребен кабел за поврзување меѓу плеерот и безжичниот LAN рутер.
13
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=left
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\030ST
U.fm
b
Чекор 3: Лесно дотерување
Кога ќе го вклучите за прв пат
Почекајте кратко време пред плеерот
да се вклучи и почне [Easy Setup].
1 Поврзете го испорачаниот AC адаптер и
кабел за струја во нумеричкиот редоследн прикажан подолу. Кога го вадите,
направете исто во обратен редослед.
• Кога [Easy Setup] е комплетно, изберете
[Easy Network Settings] за користење на
мрежни функции на плеерот.
• За овозможување безжично поврзување,
дотерајте [Internet Settings] во [Network
Settings] во [Wireless Setup].
• За оневозможување на безжично поврзување,
дотерајте [Internet Settings] во [Network
Settings] во [Wired Setup].
• Ако нема излез или се прикаже црн екран,
видете во “Проблеми и решенија” (стр. 25).
Приказ на почетен екран
1 to DC IN 12 V
AC адаптер (испорачан)
Почетниот екран се прикажува кога ќе
допрете HOME. Изберете апликација со
</M/m/,, и допрете ENTER.
Апликација
2
Алатки
Ultra
U
ltra HD Blu-rayy Player
y
Кабел за струја
(испорачан)
3
до мрежа
2 Допрете 1 да го вклучите плеерот.
Индикаторот за напојување светнува.
3 Вклучете го ТВ и допрете на TV t копче на
далечинскиот да го дотерате
избирачот за влез. Ова ќе го прикаже
сигналот од плеерот на ТВ екранот.
4 Направете [Easy Setup].
Следете ги инструкциите на екранот да
направите основни дотерувања преку
</M/m/, и допрете ENTER на
далечинското.
</M/m/,
ENTER
14
[My Apps]: Уредување омилена
апликација. Може да додадете кратенки
за апликација од [All Apps].
[Featured Apps]: Прикажување на
препорачана апликација.
[All Apps]: Прикажување на сите
апликации. Може да додадете
апликации во [My Apps] со допирање на
OPTIONS и изберете [Add to My Apps].
[Setup]: Прилагодување дотерувања на
плеерот.
Достапни опции
Некои дотерувања и репродукција се
достапни со допирање на OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат во
зависност од ситуацијата.
[Move Application]: Организирање
апликации во [My Apps].
[Remove Application]: Бришење
апликации од [My Apps].
[Register as Favourite]: Регистрирање 1
(favourite) копче на
апликација во
далечинското.
[Data Contents]: Прикажување содржина
на мешан диск
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\040PL
Y.fm
Репродукција
Репродукција на диск
Можете да репродуцирате Ultra HD Bluray дискови, BD, DVD и CD. За “Дискови
што се репродуцираат”, видете стр 28.
1 Подгответе за 4K Ultra HD Blu-ray репродукција.
• Поврзете го плеерот во 4K TV преку
Premium High Speed HDMI кабел.
• Да гледате 4K Ultra HD 60p содржина
проверете дали е избрано правилно
дотерување во HDMI дотерување на ТВ.
• Ако користите BRAVIA TV кој
поддржува 4K60p, дотерајте го ТВ во
“HDMI формат на сигнал”
дотерување во “Подобрен формат”.
2 Ставете 4K Ultra HD Blu-ray диск.
Методот на работа се разликува зависно од дискот. Видете во упатството
за употреба испорачано со дискот.
Репродукција
1 Press Z (open/close), и ставете диск
во носачот за диск
Ставете ја страната на дискот со
буквите или слика нагоре.
За двострани дискови, ставете ја надолу
страната што сакате да ја репродуцирате.
Уживајте во 4K Ultra HD Blu-ray
b
2 Допрете Z (open/close) за затварање на носачот
Репродукцијата почнува.
Ако репродукцијата не почне автоматски, изберете [Video], [Music], или [Photo]
категорија во
(Disc), и допрете ENTER.
z
(Mixed disc) содржи податоци. Допрете
OPTIONS на далечинското и изберете [Data
Contents] за приказ на достапна содржина.
При репродукција на 4K Ultra HD Blu-ray диск
без копче за диск, потребно е мрежно
поврзување во зависност од мрежното
опкружување и официјално копче за сервер
(Studio).
Репродукција од USB уред
За “Типови на фајлови што се
репродуцираат”, видете стр. 29.
1 Поврзете USB уред во USB џек на
плеерот.
Уживајте во Blu-ray 3D
1 Подгответе се за Blu-ray 3D репродукција.
• Поврзете го плеерот во 3Dкомпатибилен уред преку High
Speed HDMI кабел.
• Дотерајте [3D Output Setting] и [TV
Screen Size Setting for 3D] во [Screen
Settings] (стр. 19).
2 Вметнете Blu-ray 3D диск.
Методот на работа се разликува зависно од дискот. Видете во упатството за
употреба испорачано со дискот.
2 Изберете [
USB device] преку
</M/m/,, и допрете ENTER.
3 Изберете [Video], [Music] или [Photo]
категорија со M/m и допрете ENTER.
b
Да избегнете оштетување на податоците
или оштетување на USB уредот исклучете
го плеерот кога поврзувате или вадите USB
уред.
z
Видете во упатството за употреба
испорачано со ТВ и поврзаниот уред.
15
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=left
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\040PL
Y.fm
Репродукција преку мрежа
Репродукција фајлови на домашна мрежа
Домашна мрежа-компатибилен производ
може да репродуцира видео/музички/
фото фајлови зачувани на домашна мрежа
компатибилен производ преку интернет.
Подготовка за користење домашна мрежа
1 Поврзете го плеерот со мрежата (стр. 13).
2 Подгответе други неопходни Домашна
мрежа-компатибилни производи.
Видете во упатството за употреба
испорачано со производот.
Репродукција на фајл од сервер на Домашна
мрежа преку овој уред (Home Network player)
Користење “Видео & ТВ слајд шоу”
“Видео & ТВ слајд шоу” е бесплатна мобилна апликација за далечински уреди (пр.
смарт телефон и т.н.). Со користење на
“Водео & ТВ Слајд шоу” со овој плеер, може
лесно да уживате со плеерот со користење
на операциите на далечинскиот уред. Може
да активирате сервис или апликација директно од далечинскиот уред . “Видео & ТВ
слајд шоу” може да се користи и како далечински управувач и софтверска тастатура.
Пред да користите “Видео & ТВ слајдшоу”
уред со овој плеер за прв пат, прво
регистрирајте го “Видео & ТВ слајдшоу”
уредот. Следете ги екранските инструкции
на “Видео & ТВ
слајдшоу” уредот за регистрација.
b
Регистрацијата може да се направи само
на почетниот екран.
Користење Screen mirroring
Сервер
Плеер
Изберете [Video], [Music], или [Photo]
категорија од
[Media Server] во [All
Apps] и изберете фајл за репродукција.
Репродукција на фајл од сервер Home
Network преку друг производ (Рендерер)
Кога репродуцирате фајл од Home
Network Server на овој уред, може да
користите Home Network Controllerкомпатибилен производ (телефон и т.н.)
за управување со репродукцијата.
Сервер
Рендерер
Контролер
Управувајте со овој уред преку Home
Network контролер. Видете во
упатството за употреба испорачано со
Home Network контролерот.
“Screen mirroring” е функција за
прикажување екран на мобилен уред на
ТВ со Miracast технологија.
Плеерот може да се поврзе директно со
Screen mirroring компатибилен уред (пр.
паметен телефон, таблет). Може да
живате во прикажување екран од уред на
голем ТВ екран. Не е потребен безжичен
рутер (или акцес поинт) за користење на
оваа функција.
b
• Кога користите Screen mirroring,
квалитетот на сликата и звукот може
понекогаш да е испрекинат поради
мешање од други мрежи. Може да го
подобрите прилагодувајќи го[Screen
mirroring RF Setting] (стр. 23).
• Некои мрежни функции може да не се
достапни за време на Screen mirroring.
• Проверете дали уредот е компатибилен со
Miracast. Не се гарантира поврзување со
сите Miracast компатибилни уреди.
[Screen mirroring] од
1 Изберете
почетниот екран со </M/m/,, и
допрете ENTER.
2 Следете ги инструкциите на екранот.
16
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\040PL
Y.fm
Достапни опции
Некои дотерувања и репродукција се достапни
со допирање на OPTIONS. Достапните ставки се
разликуваат во зависност од ситуацијата.
Заеднички опции
*1
x [Repeat Setting] : Режим за повторување.
x [Play]/[Stop]: Почнување или запирање.
from start]: Репродукција од
почеток.
x [Play
Само видео
[Video Settings]*3:
– [Picture Quality Mode]: Избор на
дотерување за слика за различни
услови на светлина.
z [Direct]
*4
z [Brighter Room]
*4
z [Theatre Room]
z [Auto]: Режим за намалување шум
(NR) зависи од медиумите и
содржината.
z [Custom1]/[Custom2]
x [FNR]: Намалува случајна бучава да
се прикаже на слика.
x [BNR]: Намалување мозаик блок
пречки на слика.
x [MNR]: Намалува помали пречки
околу контурите на сликата
(бучава од комарец).
x [Contrast]
x [Brightness]
x [Colour]
x [Hue]
x [Pause]: Паузирање.
x
Репродукција
Output Setting]: Дотерување дали да се
емитува автоматски или не 3D видео.
x [A/V SYNC]: Дотерување на отворот
меѓу сликата и звукот, со доцнење
на звукот во однос на сликата (0 до
120 милисекунди)
*2
x [HDR Conversion] : Конвертира High
Dynamic Range (HDR) сигнал во Standard
Dynamic Range (SDR) сигнал кога плеерот е
поврзан во ТВ или Проектор кој не
поддржува HDR влез. Сликата е послична
на HDR кога е избрана погоелма вредност,
но ја намалува вкупната светлина.
x [3D
Menu]: Приказ на Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD топ мени.
x [Menu]/[Popup Menu]: Приказ на Ultra
HD Blu-ray/BD’s Pop-up мени или DVD
мени.
x [Title Search]: Пребарување наслов на
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO и почнување со репродукција од почеток.
x [Chapter Search]: Пребарување поглавје
и почнување со репродукција од почеток.
x [Audio]: Менување јазик на песна кога
се снимени повеќејазични песни на
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD. Изберете
звучен запис на CD.
x [Subtitle]: Менување јазикс о превод
кога повеќејазични преводи се снимени
на Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
x [Angle]: Префрлање во други агли на
гледање кога се снимени повеќе агли
на Ultra HD Blu-ray/BD/DVD.
x [Number Entry]: Изберете број со
x [Top
</M/m/, копче на далечинското.
Само музика
Search]: Пребарување број на
песна при репродукција на музичко CD.
x [Add Slideshow BGM]: Регистрирање
музички фајлови на USB меморија како
слајд шоу позадинска музика (BGM).
x [Shuffle Setting]: Дотерај во [On] за
репродукција на музички фајлови по
случаен редослед.
x [Track
Само фотографии
Speed]: Менување брзина
на слајд шоу.
x [Slideshow Effect]: Дотерување ефект
за слајд шоу.
*5
x [Slideshow BGM] :
– [Off]: Исклучување на функцијата.
– [My Music from USB]: Дотерување
музички фајлови регистрирани во [Add
Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: Дотерување
песни на CD-DA.
*6
x [2D Playback] : Дотерување репродукција
на 2D слика.
x [Change Display]: Префрлање меѓу
[Grid View] и [List View].
x [Slideshow
17
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\040PL
Y.fm
master page=left
Image]: Приказ на избрана
фотографија
x [Slideshow]: Репродукција на слајдшоу.
x [Rotate Left]: Ротирање фотографија
спротивно од стрелките за 90 степени.
x [Rotate Right]: Ротирање фотографија
во насока на стрелките за 90 степени.
x [View
b
*1 [Repeat
Setting] не е достапно при BDJ
репродукција на наслови или HDMV
интерактивен наслов.
*2
[HDR Conversion] е достапно само при
HDR видео репродукција, кога уредот за
приказ не е компатабилен со HDR приказ
или кога [HDR Output] во [Screen Settings]
е дотеран во [Off].
*3 [Video Settings] излезот не може многу да
се забележи со нормално гледање.
*4 [Brighter
Room] и [Theatre Room] не се
достапни при HDR видео репродукција.
*5
[Slideshow BGM] не е достапен при
Home Network репродукција на
фотографии.
*6
[2D Playback] е достапен само при 3D
репродукција на фотографии.
18
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\060AD
D.fm
Дотерувања и прилагодувања
Користење екран за дотерување
Изберете
[Setup] во почетното мени
кога треба да ги смените дотерувањата
на плеерот. Фабрички дотерувањата се
подвлечени.
[Setup] на почетниот екран
1 Изберете
со </M/m/,.
2 Изберете икона за дотерување преку M/m,
и допрете ENTER.
x [Update via Internet]
Надградба на софтверот на плеерот
преку мрежа. Проверете дали
мрежата е поврзана со интернет. Видете
“Чекор 2: Мрежно поврзување” (стр. 13).
x [Update via USB Memory]
Надградба на софтверот на плеерот преку
USB мемроија. Направете папка наречена
“UPDATE” и сите надградени фајлови
треба да се зачуваат во оваа папка.
Плеерот може да препознае до 500
фајлови/ папки во еден слој вклучувајќи
го и фајлот/ папката за надградба.
z
• Ние препорачуваме надградбата на софтверот да се прави на секои 2 месеца.
• Ако мрежата е слаба, посетете ја
www.sony.eu/support за да преземете
најнова верзија на софтверот и да
направите ажурирање преку USB меморија.
[Screen Settings]
x [HDR Output]
[Auto]: Емитува HDR сигнал во зависност од
содржината и HDMI-SINK способноста. Функцијата за конверзија се применува кога содржината е HDR и HDMI-SINK не поддржува HDR.
[Off]: Секогаш емитува SDR.
x [Display Type]
[TV]: Изберете го ова кога плеерот е
поврзан во ТВ .
[Projector]: Изберете го ова кога плеерот е
поврзан во Проектор.
z
[HDR Conversion] се прилагодува во зависност од
избраниот прикажан тип. Иако е избрана иста
вредност за дотерување на [HDR Conversion],
динамичниот опсег на сликата е различен.
Settings and Adjustments
[Software Update]
master page=right
x [Output Video Resolution]
Обично изберете [Auto]. Кога
резолуцијата е помала од SD резолуција,
се зголемува до SD резолуција.
x [24p Output]
Емитува 24p видео сигнали само кога ќе
поврзете 24p-компатибилен ТВ преку HDMI
поврзување и [Output Video Resolution] е
дотерано во [Auto], [1080p] или [4K].
[Ultra HD Blu-ray/BD-ROM]
[Auto]: Емитува само 24 Hz видео сигнали
кога поврзувате 24p-компатибилен ТВ
преку HDMI OUT џек.
[On]: Вклучување на функцијата.
[Off]: Изберете го ова кога ТВ не е
компатибилен со 24p видео сигнали.
[DVD-ROM]
[Auto]: Емитува 24 Hz видео сигнали само
кога ќе поврзете 24p-компатибилен ТВ
преку HDMI OUT џек.
[Off]: Изберете го ова кога вашиот ТВ не е
компатибилен со 24p видео сигнали.
[Data content]
Оваа функција е достапна за
репродукција на содржини зачувана во
USB меморија или диск со податоци.
[Auto]: Емитува 24 Hz видео сигнали само
кога ќе поврзете 24p-компатибилен ТВ
преку HDMI OUT џек.
[Off]: Изберете го ова кога вашиот ТВ не е
компатибилен со 24p видео сигнали.
19
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\060AD
D.fm
[Network content]
Оваа функција е достапна за репродукција на содржин од други мрежи, пр.
домашна мрежа, Screen mirroring и т.н.
[Auto]: Емитува 24 Hz видео сигнали само
кога ќе поврзете 24p-компатибилен ТВ
преку HDMI OUT џек.
[Off]: Изберете го ова кога вашиот ТВ не е
компатибилен со 24p видео сигнали.
x [4K Upscale Setting]
[Auto1]: Емитува 2K (1920 × 1080) видео
сигнали при видео репродукција и 4K
видео сигнали при фото/Мрежни сервиси/Miracast репродукција кога ќе поврзете во Sony 4K-компатибилна опрема.
Емитува 4K видео
сигнали кога ќе поврзете во опрема која
не е компатибилна со Sony 4K. Ова
дотерување не работи за 3D видео слики.
[Auto2]: Автоматски емитува 4K видео
сигнали кога ќе поврзете 4Kкомпатибилна опрема.
[Off]: Исклучена е функцијата.
b
Ако вашата Sony опрема не е откриена кога
е избрано [Auto1], дотерувањето ќе има ист
ефект како и [Auto2] дотерувањето.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Автоматски открива поврзан ТВ
тип и префрла да одговара дотерувањето
на боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитува YCbCr 4:2:2 видео
сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитува YCbCr 4:4:4 видео
сигнали.
[RGB]: Емитува RGB видео сигнали.
x [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Емитува 12bit/10bit видео сигнали
кога поврзаниот ТВ е компатибилен со
Deep Colour.
[Off]: Изберете го ова кога сликата не е
стабилна или бојата не е природна .
x [IP Content NR]
[Auto] / [Strong] / [Medium] / [Mild]:
Прилагодување квалитет на слика за
интернет содржина.
[Off]: Исклучена е функцијата.
master page=left
x [3D Output Setting]
[Auto]: Обично изберете го ова.
[Off]: Изберете го ова за приказ на цела
содржина во 2D или да уживате во 4K
емитување преку 3D содржина.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
Дотерајте големина на екран на 3Dкомпатибилен ТВ.
x [TV Type]
[16:9]: Изберете го ова кога ќе поврзете во
ТВ со шриок екран или ТВ со функција за
широк режим.
[4:3]: Изберете го ова кога ќе поврзете во
ТВ со 4:3 екран без функција за шриок
режим.
x [Screen Format]
[Full]: Изберете го ова кога поврзувате ТВ со функција за широк режим.
Приказ на слики на 4:3 екран во размер 16:9 дури и на широк ТВ екран.
[Normal]: Менување големина на слика да
одговара со големината на екранот во
оригинален размер на сликата.
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Приказ на широки слики со
црна лента на горниот и долниот дел.
[Pan & Scan]: Приказ на цела висина на
слика на цел екран со исечени страни.
x [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Обично изберете го ова. Плеерот
автоматски открива дали материјалот е
видео или филм и се менува во
соодветна метода за конверзија.
[Video]: Методата за конверзија одговара
за видео материјал и секогаш ќе биде
избран без оглед на материјалот.
x [Pause Mode]
[Auto]: Обично изберете го ова. Слики кои
се движат динамично се појавуваат без
замаглување.
[Frame]: Приказ на статични слики со
висока резолуција.
20
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\060AD
D.fm
[Audio Settings]
x [Digital Audio Output]
[Auto]: Обично изберете го ова. Излезни аудио сигнали во согласност со
статусот на поврзаните уреди.
[PCM]: Емитува PCM сигнали од DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT џек. Изберете го ова
ако нема емитување од поврзаниот уред.
x [BD Secondary Audio]
[On]: Емитува аудио добиено со мешање
на интерактивното и секундарно аудио во
примарното аудио.
[Off]: Емитува само примарно аудио. Изберете го ова кога емитувате Bitstream (Dolby/
DTS) сигнали на АВ засилувач (ресивер).
z
Да уживате во Bitstream (Dolby/DTS) сигнали,
дотерајте [BD Secondary Audio] во [Off] и
[Digital Audio Output] во [Auto].
x [Digital Music Enhancer]
[On]: Дотерајте звучен ефект кога репродуцирате интернет или USB содржина.
[Off]/[Sound Bar Mode]: Исклучена е
функцијата.
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music]: Емитува симулиран
повеќеканален звук од 2 канални извори
преку HDMI OUT џек во согласност со
можноста на поврзаниот уред преку
[Cinema]/[Music] режим.
[Off]: Емитува звук со оригинален број на
канали преку HDMI OUT џек.
b
Кога [DTS Neo:6] е дотеран во [Cinema] или
[Music], [DSEE HX] не може да се дотера во
[On].
b
Некои уреди не поддржуваат [96kHz] и
[192kHz] фреквенции.
x [Audio DRC]
[Auto]: Врши репродукција специфичен
динамичен опсег на дискот (само BD-ROM).
Други дискови се репродуцираат во [On].
[On]: Врши репродукција со
стандардно ниво на компресија.
[Off]: Без компресија. Се
произведува подинамичен звук.
x [Downmix]
[Surround]: Излезни аудио сигнали со
сараунд ефекти. Изберете го ова при
поврзување на аудио уред кој поддржува
Dolby Surround (Pro Logic) или DTS Neo:6.
[Stereo]: Излезни аудио сигнали без
сараунд ефекти. Изберете го ова при
поврзување на аудио уред кој не
поддржува Dolby Surround (Pro Logic) или
DTS Neo:6.
Дотерувања и прилагодувања
x [DSD Output Mode]
[Auto]: Емитува DSD сигнал од HDMI OUT
џек кога репродуцирате Super Audio CD &
DSD формат на фајл (ако поврзаниот
уред исто така поддржува DSD).
Емитува LPCM сигнал од HDMI OUT џек
кога репродуцирате Super Audio CD &
DSD формат на фајл (ако поврзаниот
уред не поддржува DSD).
[Off]: Емитува PCM сигнали од HDMI OUT
џек кога репродуцирате Super Audio CD и
DSD формат на фајл.
x [48kHz/96kHz/192kHz PCM]
[48kHz]/[96kHz]/[192kHz]: Дотерува
фреквенција за излез за PCM сигнали од
DIGITAL OUT (COAXIAL) џек.
[BD/DVD Viewing
Settings]
x [BD/DVD Menu Language]
Избирање стандарден јазик за мени
за Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Изберете [Select Language Code] и
внесете код за јазик, видете во
“Листа со код за јазик” (стр. 34).
x [Audio Language]
Изберете фабрички аудио јазик за Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Original], се избира
јазик кој е со приоритет.
Изберете [Select Language Code] и
внесете код за јазик, видете “Листа со
код за јазик” (стр. 34).
x [Subtitle Language]
Изберете стандарден јазик за превод
за Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO.
Изберете [Select Language Code] и
внесете код за јазик, видете во
“Листа со код за јазик” (стр. 34).
21
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\060AD
D.fm
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Репродукција на BD.
[DVD/CD]: Репродукција на DVD или CD.
x [BD Internet Connection]
[Allow]: Овозможува интернет
поврзување од BD содржина.
[Do not allow]: Забранува интернет
поврзување од BD содржина.
x [Delete BD Data]
Бришење податоци на USB меморија.
Сите податоци зачувани во папката ќе се
избришат.
master page=left
[Music Settings]
x [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Репродукција на Super
Audio CD .
[CD]: Репродукција на CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
[DSD 2ch]: Репродукција на 2 канала.
[DSD Multi]: Репродукција на
повеќеканални делови.
[System Settings]
[Parental Control
Settings]
x [Password]
Дотерување или менување на лозинка за
функцијата Родителска контрола. Лозинката ви овозможува ограничувања за
Ultra HD Blu-ray/BD/DVD VIDEO и Интернет. Доколку е потребно, ограничувањата
можат да се разликуваат за Ultra HD Bluray/BD/DVD VIDEO и интернет видео.
x [Parental Control Area Code]
Репродукција од некои Ultra HD Blu-ray/
BD/DVD VIDEO или Интернет може да се
ограничат според географското подрачје.
Може да се блокираат сцени или да се
заменат со други сцени. Следете ги
инструкциите на екранот и внесете ја
вашата лозинка од 4 цифри.
x [BD Parental Control] /
[DVD Parental Control] /
[Internet Video Parental Control]
Со дотерување на Parental Control, некои
сцени можат да се блокираат или
заменуваат со други сцени. Следете ги
инструкциите на екранот и внесете ја
вашата лозинка
x [Internet Video Unrated]
[Allow]: Репродуцирање
нерангирани видеа преку интернет.
[Block]: Блокирање на нерангирана
видео репродукција на интернет.
x [OSD Language]
Изберете екрански приказ н јазик за
Вашиот плеер.
x [HDMI Settings]
Со поврзување на Sony уреди кои се компатибилни со HDMI функциите со High Speed
HDMI кабел, работата е поедноставена.
[Control for HDMI]
[On]: Следните BRAVIA Sync функции се
достапни:
– Репродукција со еден допир
– Системско исклучување
– Следење на јазик
[Off]: Исклучена е функцијата.
z
За детали, видете во упатството испорачано
со ТВ или компонентите. За овозможување
на BRAVIA Sync карактеристиката, поврзете
го ТВ преку HDMI OUT 1 џек.
[Linked to TV-off]
[Valid]: Автоматско исклучување на
плеерот кога поврзаниот ТВ се префрла
во режим на мирување (BRAVIA Sync).
[Invalid]: Исклучена е функцијата.
x [HDMI Audio Output]
[Auto]: Емитува аудио сигнал преку HDMI
OUT 2 џек ако е поврзан во уред и уредот
е вклучен. Во спротивно, емитува аудио
сигнал преку HDMI OUT 1 џек.
[HDMI1]: Емитува аудио сигн ал преку
HDMI OUT 1 џек.
[HDMI2]: Емитува аудио сигнал преку
HDMI OUT 2 џек.
22
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\060AD
D.fm
x [Auto Standby]
[On]: Автоматски се враќа во режим на
мирување ако не е притиснато ниедно
копче повеќе од 20 минути.
[Off]: Исклучена е функцијата.
x [Auto Display]
[On]: Автоматски приказ на информација
на екран при менување на наслов,
режим на слика, аудио сигнали и т.н.
[Off]: Приказ на информација само кога
ќе допрете DISPLAY.
x [Software Update Notification]
[On]: Дотерување плеерот да Ве информира
за понова верзија на софтверот (стр. 19).
[Off]: Исклучена е функцијата.
x [System Information]
Приказ на информација за верзија на
софтверот и MAC адреса.
x [Software License Information]
Приказ на информација за Software
License.
[Network Settings]
x [Internet Settings]
Прво поврзете го плеерот со интернет. За
детали, видете “Чекор 2: Мрежно поврзување” (стр. 13).
[Wired Setup]: Изберете само при
поврзување со широкопојасен рутер
преку LAN кабел.
[Wireless Setup]: Изберете го ова кога
користите безжичен LAN кој е вграден во
плеерот за безжична конекција со
интернет.
x [Screen mirroring RF Setting]
[Auto]: Дотерување на RF (Radio
Frequency) канал автоматски за Screen
mirroring поврзувањето.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Дотерува CH 1/CH 6/
CH 11 како приоритет.
x [Connection Server Settings]
Дотерајте дали да го прикажува или не
поврзаниот сервер.
x [Auto Home Network Access Permission]
[On]: Овозможува автоматски пристап од
нов откриен Home Network контролер компатибилен производ.
[Off]: Исклучена е функцијата.
Дотерувања и прилагодувања
x [Device Name]
Прикажување име на плеери. Името
на плеерите може да се смени.
x [Network Connection Diagnostics]
Проверка за правилно мрежно поврзување
со водење на дијагностика на мрежата.
x [Home Network Access Control]
Прикажува листа со Home Network
контролер-компатиблни производи и
дотерува дали да прифатат или не
команди од контролерите во листата.
x [Registered Remote Devices]
Прикажува листа со регистрирани
далечински уреди.
x [Remote Start]
[On]: Овозможува вклучување на
плеерот со уред поврзан преку мрежа.
[Off]: Исклучена е функцијата.
b
Дотерајте [Remote Start] во [On] и исклучете
го плеерот за активирање Network standby
(стр. 31).
[Easy Setup]
Видете “Чекор 3: Лесно дотерување”
(стр. 14).
z
За понатамошни детали, посетете ја
следнава веб страна и проверете ја FAQ
содржината:
www.sony.eu/support
x [Network Connection Status]
Приказ на моменталниот статус на
мрежата.
23
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\060AD
D.fm
master page=left
[Resetting]
x [Reset to Factory Default Settings]
Можете да ги ресетирате дотерувањата
на плеерот во фабрички дотерување со
избор на група на дотерување. Сите
дотерувања во групата ќе бидат
ресетирани.
x [Initialise Personal Information]
Можете да ја избришете личната
информација зачувана во плеерот.
b
Ако го исфрлите, преместите или продадете
овој уред, избришете ги сите лични
информации за ваша безбедност.
Преземете соодветни мерки како на пр.
одјавување по употреба на мрежни сервиси.
24
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Звук
Дополнителни информации
Проблеми и решенија
Ако се случи проблем додека работите со
плеерот, користете го водичот со
проблеми и решенија да го поправите
проблемот пред да го однесете на
сервис. Ако проблемот постори, обратете
се во најблиската продавница на Sony.
Слика
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos and
DTS:X) не се слуша од стримингот.
• Дотерајте [BD Secondary Audio] во [Audio
Settings] во [Off] (стр. 21).
• Проверете дали AV засилувачот (ресивер) е
компатибилен со секој HD аудио формат.
Нема излез за интерактивно аудио.
• Дотерајте [BD Secondary Audio] во [Audio
Settings] во [On] (стр. 21).
Прикажаниот јазик на екранот автоматски се менува при поврзување со
HDMI OUT приклучок.
• Кога [Control for HDMI] во [HDMI Settings]
е дотерано во [On] (стр. 22), прикажаниот
јазик на екранот автоматски се менува
според дотерувањата за јазик на
поврзаниот ТВ (ако менувате
дотерување на ТВ).
25
UBP-X700
4-698-407-11(1)
Дополнителни информации
Нема слика или сликата не е правилно
прикажана.
• Проверите дали сите кабли се цврсто
поврзани (стр. 11).
• Сменете го влезниот селектор на ТВ
за приказ на сигнал од плеерот.
• Ресетирајте ја видео резолуцијата во
пониска резолуција со допирање на x
(stop), HOME, и потоа на POP UP/MENU
копчето на далечинското.
• Обидете се со следното: 1Исклучете го
плеерот и повторно вклучете го.
2Исклучете ја и вклучете ја поврзаната
опрема. 3Откачете го и повторно
прикачете го HDMI кабелот.
• HDMI OUT приклучокот поврзете го во
DVI уред кој не подржува технологија за
авторски права.
• Проверете го [Output Video Resolution]
дотерувањето во [Screen Settings] (стр. 19).
• За Ultra HD Blu-ray/BD-ROM/DVD-ROM/
Data content/Network content, проверете
го [24p Output] дотерување во [Screen
Settings] (стр. 19).
• За 4K емитување, проверете дали плеерот
е поврзан во 4K приказ кој поддржува
HDCP2.2 соодветен HDMI влез преку
Premium High Speed HDMI кабел или
High Speed HDMI кабел кој поддржува
18 Gbps проток (стр. 11).
Нема звук или звукот не се слуша
правилно.
• Проверите дали сите кабли се цврсто
поврзани (стр. 12).
• Сменете го влезниот селектор на AV
засилувачот (ресивер) аудио сигналот на
плеерот да излегува од AV засилувачот
(ресивер).
• Ако аудио сигнал не се слуша низ DIGITAL OUT
(OPTICAL/ COAXIAL)/ HDMI OUT приклучок,
проверете ги аудио дотерувањата (стр. 21).
• За HDMI поврзување обидете се со следново:
1Исклучете го и повторно вклучете го
плеерот. 2Исклучете ја и повторно
вклучете ја поврзаната опрема. 3Откачете
го и повторно прикачете го HDMI кабелот.
• За HDMI поврзување, ако плеерот е
поврзан со ТВ преку AV засилувач
(ресивер), обидете се HDMI каблите да ги
поврзете директно со ТВ. Видете во
упатството испорачано со AV засилувачот
(ресивер).
• HDMI OUT приклучокот е поврзан со DVI
уред (DVI приклучок не прима аудио
сигнали).
• Уред поврзан со HDMI OUT приклучок не
поддржува аудио формат на плеер.
Проверете ги аудио дотерувањата (стр. 21).
• Проверете [HDMI Audio Output]
дотерување во [System Settings] (стр. 22).
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Порака Код 3 [Audioизлезите привремено се запрени. Не го прилагодувајте
тонот. Содржината која се репродуцира
е заштитена со Cinavia и овој уред нема
лиценца за нејзино репродуцирање. За
повеќе информации, видете http://
www.cinavia.com. Порака Код 3.] на
екранот кога репродуцирате диск.
• Аудио песната од видеото кое го
репродуцирате има Cinavia код што
покажува дека е неовластена копија на
професионална содржина (стр. 33).
Диск
Дискот не се репродуцира.
• Дискот не е чист или е изгребан.
• Дискот е ставен наопаку. Ставете го дискот
со страната за репродукција надолу.
• Дискот има формат кој не може да се
репродуцира на овој плеер (стр. 28).
• Плеерот не може да репродуцира диск
кој не е правилно финализиран или
дискот не е во Mastered формат на диск.
• Регионалниот код на BD/DVD does не
одговара со плеерот.
USB уред
Плеерот не го препознава USB уредот
кој е поврзан со плеерот.
• Осигурете се дека USB уредот правилно
е поврзан со USB приклучокот.
• Проверете да не се оштетени USB уредот
или USB кабелот.
• Проверите дали USB уредот е вклучен.
• Ако USB уред е поврзан преку USB хаб,
USB уредот поврзете го директно со
плеерот.
Интернет стриминг
Сликата/звукот е слаб/одреден за
програмот да прикаже губење на
податоците, особено при брза
репродукција или темни сцени.
• Квалитетот на слика/звукот може да се подобри со менување на брзината на поврзување. Препорачана брзина на поврзување
е 2.5 Mbps за стандардна дефиниција на
видео , 10 Mbps за висока дефиниција на
видео и најмалку 25 Mbps за Ultra HD видео
26 (во зависност од провајдерот).
master page=left
Нема мени со опции за време на
интернет стриминг.
• Менито со опции не е достапно за
време на интернет стриминг.
Мрежно поврзување
Плеерот не може да се поврзе со мрежа.
• Проверете го мрежното поврзување (стр.
13) и мрежното дотерување (стр. 23).
Компјутерот не може да се поврзе со
интернет откако ќе се направи [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)].
• Безжичното дотерување на рутерот
може да се смени автоматски ако
користите Wi-Fi Protected Setup функција
пред да го прилагодите дотерувањето
на рутерот. Во ваков случај, сменете го
безжичното дотерување во согласност
со вашиот компјутер.
Не можете да го поврзете плеерот со
безжичен LAN рутер
• Проверите дали безжичниот LAN рутер е
вклучен.
• Поместете го плеерот и безжичниот LAN
рутер поблиску еден до друг.
• Плеерот тргнете го подалеку од уредот
кои користат 2.4 GHz фреквенција, како
микробранова, Bluetooth или дигитални
безжични уреди, или исклучете ги
уредите.
Бараниот безжичен рутер не се
прикажува во листата со безжична мрежа
• Допрете RETURN да се вратите на
претходниот екран и обидете се
повторно да дотерате. Ако бараниот
рутер се уште не се прикажува изберете
[New connection registration] да
направите [Manual registration].
На екранот се прикажува порака
[Достапна е нова верзија на софтверот.
Одете во “Setup” во менито и изберете
“Software Update” да направите
ажурирање.] кога ќе го вклучите
плеерот
• Видете [Software Update] (стр. 19) за
ажурирање на плеерот со најнова
верзија на софтверот.
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Функцијата System Power-Off не
работи (BRAVIA Sync).
• Проверете дали [Control for HDMI] и
[Linked to TV-off] во [HDMI Setti ngs] се
дотерани во [On] и [Valid] (стр. 22).
Репродукцијата не започнува од
почеток на содржината.
• Допрете OPTIONS и изберете [Play from start].
Репродукцијата не почнува од точката
за продолжување на кое сте запреле.
• Точката за продолжување можеби е избришана од меморија во зависност од дискот
– сте го отвориле носачот за диск.
– сте го откачиле USB уредот.
– репродуцирате друга содржина.
– сте го исклучиле плеерот.
На екранот се прикажува порака Код 1
[Репродукцијата е запрена. Содржината
која се репродуцира е заштитена со
Cinavia и не може да се репродуцира на
овој уред. За повеќе информации
видете http://www.cinavia.com. Порака
Код 1.] кога репродуцирате диск.
• Аудио песната на видеото кое се
репродуцира има содржина со Cinavia
код што укажува дека се користи само за
професионална опрема и нема лиценца
за репродуцирање (стр. 33).
Дополнителни информации
Функцијата [Control for HDMI] не
работи (BRAVIA Sync).
• Проверете дали ТВ е поврзан преку
HDMI OUT 1 џек.
• Проверете дали [Control for HDMI] во
[HDMI Settings] е дотерано во [On] (стр. 22).
• Ако го смените HDMI поврзувањето, исклучете го плеерот и повторно вклучете го.
• Ако се случи прекин во напојувањето,
дотерајте [Control for HDMI] во [HDMI
Settings] во [Off], потоа дотерајте [Control
for HDMI] во [HDMI Settings] во [On] (стр. 22).
• Проверете го следново и видете во
упатството испорачано со
компонентата.
– поврзаниот уред е компатибилен
со функцијата [Control for HDMI].
– дотерувањето на поврзаниот уред
за функцијата [Control for HDMI] е
точно.
• При поврзување на плеерот со ТВ
пеку AV засилувач (ресивер),
– ако AV засилувачот (ресивер) не е
компатибилен со функцијата [Control
for HDMI], може да не можете да го
контролирате ТВ преку плеерот.
– ако го смените HDMI поврзувањето,
откачете го и повторно вклучете го
кабелот за струја, или ако има
прекин во струјата, обидете се со
следното: 1Сменете го влезниот
селектор на AV засилувачот
(ресивер) така да сликата од
плеерот се појави на ТВ екранот
2Дотерајте[Control for
HDMI] во [HDMI Settings] во [Off],
потоа дотерајте [Control for HDMI] во
[HDMI Settings] во [On] (стр. 22).
Видете во упатството за употреба
испорачано со AV засилувачот
(ресивер).
Друго
Носачот за диск не се отвора и не
можете да го извадите дискот и откако
сте допреле Z (open/close).
• Додека плеерот е вклучен допрете x
(stop), HOME, и потоа на TOP MENU копче
на далечинското за отклучување на носачот и откажување на Child Lock (стр. 10).
• Обидете се со следното: 1Исклучете го
плеерот и откачете го кабелот за струја .
2Повторно приклучете го кабелот за
струја додека допирате Z (open/close)
на плеерот. 3Држете на Z (open/close)
на плеерот додека носачот не се
отвори. 4Извадете го дискот.
• Носачот за диск не реагира за време на
мрежен стриминг (пр. Netflix) дури и
откако ќе допрете Z (open/close).
На екранот се прикажува порака [[EJECT]
Key is currently unavailable.] откако ќе
допрете Z (open/close).
• Обратете се во најблиската продавница на
Sony или локален овластен Sony сервис.
Плеерот не реагира на ниедно копче.
• Влага кондензирала во внатрешноста
на плеерот (стр. 4).
27
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Дискови кои се репродуцираат
Blu-ray
Disc*1
Ultra HD Blu-ray, BD-ROM,
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM, DVD-R/
DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Music CD),
CD-ROM, CD-R/CD-RW,
Super Audio CD
master page=left
Забелешка за двослојни Ultra HD Blu-ray/BD/
DVD и трослојни Ultra HD Blu-ray
Репродукција на слики и звук може
моментално да биде прекинат кога се
менува слојот.
Регионален код (само BD/DVD VIDEO)
Вашиот плеер има регионален код
испечатен на задниот дел од уредот и
репродуцира само BD/DVD VIDEO
означени со идентичен регионален код
или ALL .
*1 Бидејќи
спецификациите за Blu-ray Disc се
нови и се уште се развиваат, некои дискови можеби нема да се репродуцираат во
зависност од типот и верзијата на дискот.
Аудио излезот се разликува во зависност
од изворот, поврзаниот излезен приклучок и избраното аудио дотерување.
*2 BD-RE: Ver.2.1, BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи
и органски пигмент тип BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се
репродуцираат ако додатно се снимени.
*3 CD или DVD диск нема да се репродуцира
ако не се финализирани правилно или
дискот не е во Mastered формат за диск. За
повеќе информации, видете го упатството
испорачано со уредот за снимање.
Дискови кои не се репродуцираат
• BDs со кертриџи
• BDXLs
• DVD-RAMs
• HD DVDs
• PHOTO CDs
• Data part of CD-Extras
• Super VCDs
• DVD AUDIO
• Страна со аудио материјал на DualDiscs
Забелешка за дисковите
Овој производ е дизајниран за репродукција на дискови кои одговара со Compact
Disc (CD) стандардот. DualDiscs и некои
музички дискови заштитени со технологија за авторски права кои не се во согласност со CompactDisc (CD) стандардите
не се репродуцираат со овој производ.
Забелешка за репродукција на Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD
Некои операции за репродукција на Ultra HD
Blu-ray/BD/DVD може намерно да се дотерани од страна на производителот на софтверот. Бидејќи овој плеер репродуцира Ultra
HD Blu-ray/BD/DVD во согласност со содржината на дискот, некои карактеристики за
репродукција не се достапни.
28
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=right
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Тип на фајлови кои може да се репродуцираат
Видео
Кодекс
MPEG-1 Video*1
Уред
Екстензија
Со Аудио
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
*3
MPEG-2 Video*2
Xvid
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
.mp4, .m4v
AAC
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MP4
MPEG4/AVC/
H.264*5
VC1*1
WMV9*1*6
Motion JPEG
HEVC/H.265
VP6
VP8/VP9
*1
TS*1
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
ASF
.wmv, .asf
WMA9, WMA 10 Pro
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Quick Time
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4
.mp4, .m4v
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
FLV
.flv
MP3
Webm
.webm
Vorbis
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Дополнителни информации
AVI
Формат
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8*9
29
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=left
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Музика
*11 Плеерот
Кодекс
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio Layer
III)*10
.mp3
AAC/HE-AAC*1*10
.m4a, .aac
WMA9
Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*11
.wma
LPCM*10
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*10*12
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*13
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Фотографија
Формат
Екстензија
JPEG
.jpeg, .jpg,
.jpe
PNG
.png*14
GIF
.gif*14
MPO
.mpo*12*15
BMP
.bmp*12*16
WEBP
.webp*12
*1 Плеерот
може да не го репродуцира овој
фајл формат на Домашен мрежен сервер.
*2 Плеерот може да репродуцира само стандардна
дефиниција на видео на Домашен мрежен сервер.
*3 Плеерот не репродуцира DTS формат фајл
на Home Network сервер.
*4 Плеерот може да репродуцира само Dolby
Digital формат на фајл на Домашен мрежен
сервер.
*5 Плеерот може да поддржи AVC до Level 4.1.
*6 Плеерот поддржува WMV9 до Advance
Profile..
*7 The player can support frame rate up to
60 fps.
*8 Плеерот репродуцира AVCHD фајлови
снимени со дигитална видео камера и
т.н. AVCHD диск нема да се репродуцира
ако не е завршен правилно.
*9 Плеерот репродуцира AVCHD 3D формат
*10 Плеерот репродуцира “.mka” фајлови.
Овој фајл не може да се репродуцира
на Home Network сервер.
не репродуцира кодирани фајлови
како Lossless.
*12 Плеерот не го репродуцира овој формат на
фајл на Home Network сервер.
*13 Плеерот не репродуцира DST кодирани фајлови.
*14 Плеерот не репродуцира анимирани
PNG или анимирани GIF фајлови.
*15 За MPO фајлови различни од 3D, главната
слика или првата слика се прикажува
*16 Плеерот не поддржува 16bit BMP фајлови.
b
• Некои фајлови нема да се репродуцираат
во зависност од форматот, кодирањето,
состојбата при снимање или состојбата на
Домашниот мрежен сервер.
• Некои фајлови изменети на компјутер
може нема да се репродуцираат.
• Некои фајлови не можат да направат
брзо напред или брзо назад.
• Плеерот не репродуцира кодирани
фајлови како на пр. DRM.
• Плеерот ги препознава следниве фајлови
или папки во BD, DVD, CD и USB уреди:
– папки до 9 слој, со рут папка
– до 500 фајлови/папки во еден слој
• Плеерот ги препознава следниве фајлови
или папки зачувани на Домашен мрежен
сервер
– најмногу папки со 19 слоја
– до 999 фајлови/папки во еден слој
• Плеерот поддржува слики:
– само до 60 fps за AVCHD (MPEG4/AVC).
– до 30 fps за други видео кодери.
• Плеерот поддржува видео брзина до
40 Mbps.
• Некои USB уреди можеби нема да
работат со овој плеер.
• Плеерот може да препознае Mass Storage
Class (MSC) уреди (како флеш меморија
или HDD), Still Image Capture Device
(SICD) уреди и 101 карактери.
• Плеерот можеби нема да репродуцира видео фајлови со висока брзина на DATA CD.
Се препорачува вакви фајлови да репродуцирате со DATA DVD или DATA BD.
30
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
master page=right
Спецификации
Спецификациите и дизајнот се предмет на измена без претходна најава.
Систем
Ласер
Полупроводнички ласер
Влезови и излези
Име на приклучокот
Тип на приклучокот/Излезно ниво/Импенданса на оптоварува
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Фоно џек /0.5 Vp-p/75 ohms
HDMI 19-пин стандарден приклучок
HDMI OUT 1*/2
* HDMI OUT 1 подржува само видео излез.
LAN (100)
USB џек Тип A (За поврзување USB меморија, читач на
мемориска картичка, дигитален фотоапарат и
дигитална видео камера)*
Дополнителни информации
USB
100BASE-TX Terminal
* Не го користете за полнење.
DC IN
12 V DC, 1.25 A
Безжично
Безжичен LAN стандард
Protocol IEEE802.11b/g/n
Опсег на фреквенција /
Излезен напон
2,400 - 2,483.5 MHz / < 20.0 dBm
Модулација
DSSS и OFDM
Општо
Потребен напон
Потрошувачка
(кога користите AC адаптер)
12 V DC со AC Адаптер
Процена: Влез 220 V - 240 V AC, 50/60
Hz
15 W
Мрежа во мирување
Помалку од 2 W (сите жичани/безжични мрежни порти ON)
Димензии (приближ.)
320 mm × 217 mm × 45 mm
(ширина × висина × длабочина) вклучувајќи испакнати делови
Маса (приближ.)
1.4 kg
Работна температура
5 ºC до 35 ºC
Влажност при работа
25 % до 80 %
31
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Авторски права и заштитни знаци
• Oracle и Java се регистрирани трговски
марки на Oracle и/или филијали. Други
имиња може да се заштитни знаци на
нивните сопственици.
• Произведен под лиценца од Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio и дупло-D
симболот се заштитни знаци на Dolby
Laboratories.
• За DTS лиценци видете http://patents.dts.com.
Произведено под лиценца на DTS Licensing
Limited. DTS, DTSHD, Symbol, & DTS и
Симболот заедно се регистрирани трговски
марки и DTS-HD Master Audio се заштитни
знаци на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се
задржани.
• Термините HDMI®, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, Premium High Speed
HDMI кабел и HDMI логото се заштитни
знаци или регистрирани трговски марки
на HDMI Licensing, LLC во САД и други
земји.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™,
BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™ знаците и
логата се заштитен знак на Blu-ray Disc
Association.
• Blu-ray 3D™ и Blu-ray 3D™ логото е
заштитен знак на Blu-ray Disc Association.
• “DVD Logo” е заштитен знак на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD VIDEO”, “DVD AUDIO”, “Super Audio
CD” и “CD” логата се заштитни знаци.
• “BRAVIA” е заштитен знак на Sony Corporation.
• MPEG Layer-3 технологија за аудио
кодирање и патенти лиценцирани од
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува соодветна технологија под лиценца од Verance Corporation
и е заштитен од U.S. Patent 7,369,677 и
други амеркански и светски патеннти
издадени и во очекување како авторски
права и заштита на трговска марка во
одреден аспект на оваа технологија.
Cinavia е заштитен знак на Verance
Corporation. Авторски права 2004-2010
Verance Corporation. Сите права задржани
од Verance. Не е дозволено менување или
расклопување.
master page=left
• Windows Media е и регистриран заштитен
знак или заштитен знак на Microsoft
Corporation во САД и/или други земји. Овој
производ е заштитен со одредени интелектуални права на Microsoft Corporation. Користење или дистрибуција на ваква технологија надвор од овој производ е забрането без дозвола на Microsoft претставниците. Сопствениците на содржината користат Microsoft PlayReady™ технологија за
заштита на нивната интелектуална сопственост, вклучувајќи ги и авторските права.
Овој уред користи PlayReady технологија за
пристап кон PlayReady-заштитена содржина и WMDRM-заштитена содржина. Ако
уредот не успее правилно да ги примени
ограничувањата при употребата на содржината, сопствениците на содржината може да побараат од Microsoft да ја повлече
PlayReady-заштитената содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз незаштитената содржина или содржина заштитена
со други технологии. Сопствениците на
содржината може да побараат надградба
на PlayReady за пристап кон нивната содржина. Ако ја одбиете надградбата, нема да
имате пристап до содржината за која се
бара надградба.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® и Miracast® се регистрирани
трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ , Wi-Fi
Protected Setup™ и Wi-Fi CERTIFIED Miracast™
се заштитни знаци на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED логото е сертификациски
знак на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier ознака е
сертификациски знак на Wi-Fi Alliance.
• Овој производ вклучува Spotify софтвер
кои се предмет на 3ти лиценци може да ги
најдете тука*:
https://developer.spotify.com/esdkthirdparty-licenses/
Spotify и Spotify логата се заштитни знаци
на Spotify Group.*
* Оваа функција може да не е достапна
во некои земји/региони.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. Сите права се задржани.
• Сите други заштитни знаци се заштитни
знаци на нивните соодветни сопственици.
• Други системи и имиња на производи
главно се заштитни знаци или
регистрирани заштит-ни знаци на
производителите. ™ и ® ознаките не се
наведени во овој документ.
32
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
master page=right
Заштита од копирање
Имајте ги во предвид напредните ситеми за
заштита на содржина кои се користени во
Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray Disc™ и DVD медиум.
Овие системи, наречени AACS (Advanced Access
Content System) и CSS (Content Scramble
System), може да содржат некои забрани за
репродукција, аналоген излез и други слични
карактеристики. Работата на овој производ и
поставените ограничувања може да се
разликуваат зависно од датумот на купување,
бидејќи управниот одбро на AACS може да
прифати или смени правила на ограничувања
по времето на купување.
Забелешки за Cinavia
Дополнителни информации
Овој производ користи Cinavia технологија
за ограничување на користење на
неовластени копии на некои комерцијални
филмови и видеа нивните музички нумери.
Кога ќе се открие забрането користење, ќе
се прикаже порака и репродукцијата или
копирањето ќе се прекине.
Повеќе информации за Cinavia технологијата
е обезбедена на Cinavia онлајн
информативен центар за потрошувачите на
http://www.cinavia.com. Да побарате
дополнителни информации за Cinavia по емаил, пратете мејл со ваша адреса на:
Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Информација за лиценца за софтверот
За EULA (End User License Agreement), видете
во ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА КРАЕН
КОРИСНИК испорачан со овој плеер.
СО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОИЗВОДОТ
ПОКАЖУВА ДЕКА ГО ПРИФАЌАТЕ ОВОЈ
ДОГОВОР.
За детали за други лицен ци за софтвер,
изберете [Setup] и видете во [Software
License Information] во [System Settings].
Овој производ содржи софтвер кој е предмет на GNU General Public License (“GPL”) или
GNU Lesser General Public License (“LGPL”).
Овие лиценци утврдуваат дека корисникот
има право да се здобие, модифицира и
редистрибуира изворен код на наведениот
софтвер во согласност со условите на GPL
или LGPL.
Изворниот код за софтверот користен во
овој производ е предмет на GPL и LGPL и е
достапен на интернет. За превземање
посетете ја следната веб страна:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Запомнете дека Sony не одговара на било
какви прашања во врска со содржината на
овој изворен код.
33
UBP-X700
4-698-407-11(1)
master page=left
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
Политика за приватност
За Политика за приватност видете во [Privacy
Policy] во менито со опции за секоја икона
на мрежната услуга.
Мрежната услуга, содржината и
софтверот на овој производ може да се
предмет на поединечни услови и да се
менуваат, прекинат во било кое време и
може да бараат информација за наплата,
регистрација и кредитна картичка.
Листа со код за јазик
За детали видете [BD/DVD Viewing
Settings] (стр. 21).
Јазичните описи се во согласност со ISO
639: 1988 (E/F) стандардот.
Код
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
Јазик
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
Kashmiri
Kirghiz
Код
Јазик
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
Moldavian
Malay
1326
1332
1345
1349
1352
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
Not specified
1436
1481
1483
1491
1498
1502
1505
1507
1509
1512
1514
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
34
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\070AD
D.fm
master page=right
Родителска контрола/код за регион
За детали видете [Parental Control Area
Code] (стр. 22).
Код
Регион
Argentina
Austria
Brazil
China
Denmark
France
Greece
India
Ireland
Japan
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Pakistan
Poland
Russia
Spain
Switzerland
Thailand
2586
Vietnam
2047
2057
2090
2093
2165
2109
2219
2238
2254
2304
2363
2376
2379
2424
2436
2501
2499
2543
2184
Australia
Belgium
Chile
Colombia
Finland
Germany
Hong Kong
Indonesia
Italy
Korea
Malaysia
Netherlands
Norway
Philippines
Portugal
Singapore
Sweden
Taiwan
United
Kingdom
Дополнителни информации
2044
2046
2070
2092
2115
2174
2200
2248
2239
2276
2333
2362
2390
2427
2428
2489
2149
2086
2528
35
UBP-X700
4-698-407-11(1)
F:\JOB\SONY
DVD\2017\SD_13G_CEK_IM\4698407111_GB\
070BCO.fm
master page=left
За Ваша употребливост
Пред да прашате:
Видете ги следните детали:
• Видете во "Проблеми и решенија" (стр. 25) да се обидете да
го решите проблемот.
• Исклучете го плеерот и откачете го кабелот за струја.
Почекајте кратко, потоа повторно поврзете го кабелот за
струја
Запишете го серискиот број (S/N) во местото обезбедено подолу. Обезбедете го
овој број на Sony продавачот да добиете побрз одговор кога ќе се јавите во
врска со овој производ._____________________________
дознаете корисни совети и информации за Sony производите и
z Дасервиси
Ве молиме посетете ја www.sony.eu/myproducts/
4-698-407-11(1)
http://www.sony.net/
© 2017 Sony Corporation Printed in Czech Republic
UBP-X700
4-698-407-11(1)
Download PDF

advertising