Sony | BDP-S5100 | Sony BDP-S5100 3D Blu-ray Disc™ плеер со Wi-Fi® Упатства за употреба

4-442-385-11(2) (MK)
Blu-ray Disc™ /
DVD -плеер
Упатство за работа
Почеток
Репродукција
Интернет
Поставки и прилагодувања
Ви благодариме за купувањето. Пред да го
користите плееров, внимателно прочитајте
ги упатствава.
BDP-S4100/S5100
Дополнителни информации
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте на
него предмети што се наполнети со течности,
како на пример, вазни.
За да избегнете електричен шок, не отворајте
ја кутијата. За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Главниот довод мора да се замени исклучиво
кај квалификуван сервис.
Не изложувајте ги батериите или апаратите
што имаат монтирана батерија на прекумерна
топлина, како на пример, сончева светлина
или оган.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ ќе ја зголеми опасноста за повреда
на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се
користи во овој Blu-ray Disc/DVD плеер
е штетен за очите, не обидувајте се да ја
расклопите кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Оваа ознака е лоцирана на куќиштето коешто
го заштитува ласерот во заградениот простор.
За потрошувачите во европските земји
Оваа направа е класификувана како производ
CLASS 1 LASER. Ознаката CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING е лоцирана на
надворешна страна одзади.
2
Известување за потрошувачите во
Обединетото Кралство и Република Ирска
Приклучок што одговара со BS1363 се наоѓа во
опремата за ваша безбедност и лесна употреба.
Ако дадените осигурач или приклучок треба
да се заменат, мора да се користи осигурач со
истата оцена како дадениот осигурач и да биде
одобрен од ASTA или BSI за BS1362, (на пр.,
означено со ознаката
или
).
Ако приклучокот што е доставен со опремата
има отстранлив капак на осигурачот,
проверете дека сте го наместиле капакот
откако ќе го промените осигурачот. Никогаш
не користете го приклучокот без капакот на
осигурачот. Ако го загубите капакот на
осигурачот, обратете се на најблиската
станица за сервис на Sony.
Фрлање на стара
електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со посебни збирни
системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ
не треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на производот
ќе помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување со
отпадот на овој производ. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита
на природните богатства. За подетални
информации за рециклирањето на овој
производ, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или
со продавницата каде што го купивте
овој производ.
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со посебни системи
на собирање)
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека со батеријата којашто е дадена
со овој производ не треба да се постапува како
со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или
олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи
повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку може да
се предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да
ја замени само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата
ќе се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот за
тоа како безбедно да се отстрани батеријата
од производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање
на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ или батеријата,
контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата
каде што го купивте овој производ.
За потрошувачите во европските
земји
Овој производ е произведен во името на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилност на производот со
законодавството на Европската Унија треба да
бидат упатени до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете
се на адресите дадени во посебните документи
за услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
Мерки за претпазливост
• Оваа единица работи на 220 V - 240 V AC,
50/60 Hz. Проверете дали работниот напон
на единицата е ист како и вашето локално
снабдување.
• Монтирајте ја единицава така што главниот
вод може да се исклучи од ѕидниот штекер
веднаш штом ќе се појави проблем.
Мерки за претпазливост
Оваа опрема е тестирана со кабел за
поврзување пократок од 3 метри при
што е утврдено дека е усогласена со
ограничувањата поставени во
Директивата EMC.
За поставувањето
• Поставете го плеерот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
зголемување на топлина во плеерот.
• За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација
на апаратот со весници, прекривки,
завеси итн.
• Не го изложувајте апаратот на извори
на отворен оган (како на пример,
запалени свеќи).
• Не монтирајте го плееров во ограничен
простор како што е полица за книги
или слично.
• Не поставувајте го плеерот надвор,
во возила, на бродови или во други
пловни објекти.
3
• Ако плеерот се внесува директно од
ладна во топла локација или се поставува
во многу влажна просторија, влагата
може да се кондензира на леќите во
плеерот. Ако се случи ова, плеерот
нема да работи правилно. Во тој случај,
отстранете го дискот и оставете го
плеерот вклучен околу половина
час сè додека влагата не испари.
• Не монтирајте го плеерот во навалена
позиција. Тој е дизајниран за да работи
само во хоризонтална положба.
• Не поставувајте метални објекти пред
плочата. Тоа може да го ограничи
приемот на радиобранови.
• Не поставувајте го плеерот на места каде
што се користи медицинска опрема.
Може да предизвика дефект на
медицинските инструменти.
• Ако користите пејсмејкер или друг
медицински уред, консултирајте се со
вашиот лекар или производителот
на медицинскиот уред пред да ја
користите безжичната LAN функција.
• Овој плеер треба да се монтира и да
работи на растојание од најмалку 20 cm
или повеќе помеѓу плеерот и телото
на лицето (не вклучувајќи ги
екстремитетите: дланките,
зглобовите и стапалата).
• Не поставувајте тешки и нестабилни
објекти врз плеерот.
• Освен дисковите во носачот на диск,
не поставувајте никакви други објекти.
На тој начин можете да предизвикате
штета на плеерот или објектот.
• Кога го пренесувате плеерот, извадете
ги дисковите од носачот. Ако не ги
извадите, дискот може да се оштети.
• Исклучете ги кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод)
и сите други кабли од плеерот кога го
пренесувате плеерот.
4
За изворите за напојување со ел. енергија
• Плеерот не е исклучен од изворот со
наизменична струја (главен вод) сè
додека е поврзан во ѕидниот штекер,
дури и ако самиот плеер е исклучен.
• Исклучете го плеерот од ѕидниот штекер
ако не планирате подолго време да го
користите истиот. Фатете го самиот
приклучок, никогаш не влечете го
кабелот за да го исклучите кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод).
• Набљудувајте ги следниве точки за да
спречите оштетување на кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен вод). Не користете го кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод) ако е оштетен, затоа што
тоа може да предизвика електричен
шок или пожар.
– Не приклештувајте го кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен вод) помеѓу плеерот и ѕид,
полица итн.
– Не ставајте ништо тешко врз кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод) и не влечете го истиот.
За прилагодување на јачината на звукот
Не зголемувајте ја јачината на звукот
додека слушате делови со многу мал
капацитет или без аудио сигнали. Ушите
и звучниците може да се оштетат кога
звучното ниво одеднаш ќе го достигне
својот врв.
За чистење
Исчистете ги кутијата, панелот
и контролите со мека крпа. Не користете
каков било вид абразивно перниче,
прашок за чистење или растворувач
како што е алкохолот или бензинот.
За дисковите за чистење, чистачите на
дискови/леќи
Не користете дискови за чистење или
чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи
влажни или видови на спреј). Тие може
да предизвикаат дефект на уредот.
За заменување на делови
Во случај овој плеер да се поправа,
поправените делови може да се собираат
за повторна употреба или за рециклирање.
За поврзувањето на приклучокот за
HDMI OUT
Набљудувајте го следното затоа што
неправилното ракување може да ги оштети
приклучокот за HDMI OUT и конекторот.
• Внимателно порамнете го приклучокот
за HDMI OUT на задната страна на
плеерот со приклучокот/конекторот за
HDMI со проверка на нивните облици.
Осигурете се дека конекторот не
е завртен надолу и не е накривен.
• Кога ќе го местите плеерот, осигурете се
дека сте го исклучиле кабелот за HDMI.
• Држете го приклучокот за HDMI
исправено кога го поврзувате или
исклучувате кабелот за HDMI.
Не искривувајте го и не ставајте
го насила конекторот за HDMI
во приклучокот за HDMI OUT.
За гледање видео слики во 3D
Некои луѓе може да искусат неудобност
(како што е напрегање на очите, замор или
лошење) додека гледаат 3D видео слики.
Sony препорачува сите гледачи да прават
редовни паузи додека гледаат 3D видео
слики. Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од едно лице
до друго. Мора да одлучите што најмногу
ви одговара. Ако искусите каква било
неудобност, треба да престанете да гледате
3D видео слики сè додека неудобноста
не заврши. Ако сметате дека е потребно,
консултирајте се со лекар. Исто така,
треба да го прегледате (i) прирачникот со
упатства и/или пораката за претпазливост
за секој друг уред што се користи со овој
производ или содржината на Blu-ray
дискот што е репродуцирана со овој
производ и (ii) нашата интернет-страница*
за најновите информации. Видот на малите
деца (особено оние на возраст под шест
години) сè уште се развива. Консултирајте
се со вашиот лекар (како што е педијатар
или очен лекар) пред да дозволите малите
деца да гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да ги надгледуваат децата
за да обезбедат дека тие ги следат
препораките дадени погоре.
* За потрошувачите во европските земји
http://www.sony-europe.com/myproduct/
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој плеер може
бесконечно да задржи видео слика на
пауза или слика на екранот на вашиот
телевизор. Ако видео сликата на пауза
или сликата на екранот ја оставите
прикажана на телевизорот подолг
период на време ризикувате трајно
оштетување на телевизискиот екран.
Телевизорите со панел со плазма
екран и проектните телевизии се
подложни на ова.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот плеер,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
5
Заштита од копирање
Имајте ги во предвид напредните системи
за заштита на содржината што се користат
за дискови Blu-ray™ и медиуми за DVD.
Овие системи, наречени AACS (Advanced
Access Content System - Напреден систем
за пристап до содржини) и CSS (Content
Scramble System - Систем за кодирање
содржина), може да содржат ограничувања
за репродукцијата, аналогниот излез
и други слични одлики. Работата на овој
производ и поставените ограничувања
може да варираат во зависност од датумот
на купување, бидејќи управниот одбор
на AACS може да ги прифати или смени
своите правила за ограничување по
времето на купување.
Известување за Cinavia
Овој производ користи технологија на
Cinavia за да се ограничи употребата на
неовластени копии на комерцијални
филмови и видеа, како и на нивните
музички нумери. Ќе се прикаже порака,
а репродукцијата или копирањето ќе се
прекинат кога ќе се открие забранета
употреба на неовластена копија.
Повеќе информации за технологијата
на Cinavia има кај Информативниот
центар за потрошувачи на Cinavia на
http://www.cinavia.com. Испратете дописна
картичка со својата поштенска адреса за
да побарате дополнителни информации
за Cinavia по пошта на следната адреса:
Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Авторски права и заштитени знаци
• „AVCHD“ и логото на „AVCHD 3D/
Progressive“ се заштитени знаци на
Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или
на неговите партнери.
•
, „XMB“ и „xross media bar“ се
заштитени знаци на Sony Corporation
и на Sony Computer Entertainment Inc.
6
• Произведено според лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
• Произведено согласно лиценцата на
Patent Nos во САД: 5 956 674; 5 974 380;
6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929;
7 392 195; 7 272 567 и други издадени или
во процес на издавање патенти во САД
и ширум светот. DTS-HD, the Symbol,
& DTS-HD и the Symbol заедно
се регистрирани заштитни знаци
& DTS-HD Master Audio е заштитен
знак на DTS, Inc. Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите права
се задржани.
• Називите HDMI® и HDMI
High-Definition Multimedia Interface
и логото HDMI се заштитени знаци
или регистрирани заштитени знаци
на HDMI Licensing LLC во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ и логоата
се заштитени знаци на асоцијацијата
Blu-ray Disc.
• „DVD Logo“ е трговска марка на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• Логоата на „DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
и „CD“ се заштитени знаци.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на
Sony Corporation.
• Технологијата за аудио кодирање
MPEG Layer-3 и патентите со дозвола
од Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува сопствена
технологија според лиценцата на Verance
Corporation што е заштитена со патент
7 369 677 во САД и други издадени или
во процес на издавање патенти во САД
и ширум светот и е заштитена со
авторско право и деловна тајна за
одредени аспекти на таквата технологија.
Cinavia е заштитен знак на Verance
Corporation. Авторски права 2004-2010
Verance Corporation. Сите права ги
задржува Verance. Повратното
инженерство или расклопувањето
се забранети.
• Windows Media е или регистриран
заштитен знак или заштитен знак на
Microsoft Corporation во Соединетите
Американски Држави и/или во
други земји.
Овој производ содржи технологија
којашто е предмет на определени
права на интелектуална сопственост
на Microsoft. Употребата или
дистрибуцијата на оваа технологија
надвор од овој производ без соодветните
лиценци на Microsoft се забранети.
Сопствениците на содржината ја
користат технологијата за пристап до
содржина на Microsoft PlayReady™ за
да ја заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи ја и содржината
со авторски права. Овој уред ја користи
технологијата PlayReady за да пристапи
до PlayReady-заштитена содржина и/или
WMDRM-заштитена содржина. Ако
уредот не успее соодветно да ги спроведе
ограничувањата за користење на
содржина, сопствениците на содржина
може да имаат потреба Microsoft да ја
отповика способноста на уредот да
ја користи PlayReady-заштитената
содржина. Отповикувањето не треба да
влијае врз незаштитена содржина или
врз содржината заштитена со други
технологии за пристап на содржина.
Сопствениците на содржина може да
ви побараат да го надградите PlayReady
за да пристапите кон нивната содржина.
Ако ја одбиете надградбата, нема да
можете да пристапите кон содржината
за која треба надградба.
• Технологијата за препознавање музика
и видео и сродни податоци ја обезбедува
Gracenote®. Gracenote е индустриски
стандард во технологијата за
препознавање музика и за испорака
на сродна содржина. За повеќе
информации, посетете ја страницата
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички
или податоците поврзани со видео
од Gracenote, Inc., авторско право
© 2000-до денес Gracenote. Софтверот
на Gracenote, авторско право © 2000-до
денес Gracenote. Еден или повеќе патенти
во сопственост на Gracenote важат
за овој производ и услуга. Видете ја
веб-страницата на Gracenote каде е даден
нецелосниот список со применливи
патенти на Gracenote. Логото
и логотипот на Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, Gracenote
и логото „Powered by Gracenote“ се
или регистрирани заштитени знаци
или заштитени знаци на Gracenote во
Соединетите Американски Држави
и/или во други земји.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
и Wi-Fi Alliance® се регистрирани
знаци на здружението Wi-Fi.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
и Wi-Fi Protected Setup™ се знаци
на здружението Wi-Fi.
• Логото Wi-Fi CERTIFIED
е сертификациски знак на
здружението Wi-Fi.
• Знакот Wi-Fi Protected Setup
е знак на здружението Wi-Fi.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ се заштитени знаци,
знаци за услуга или сертификациски
знаци на здружението Digital Living
Network Alliance.
• Opera® Devices SDK од Opera Software
ASA. Авторско право 2002-2012 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
• Сите други заштитени знаци се
заштитени знаци на нивните
соодветни сопственици.
• Другите имиња на системи и производи
се генерално заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци на
производителите. Знаците ™ и ®
не се посочени во овој документ.
7
Лиценцата за крајниот корисник на
Gracenote®
Оваа апликација или уред содржат софтвер
на Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(„Gracenote“). Софтверот на Gracenote
(„софтвер на Gracenote“) овозможува
апликацијава да врши идентификација
на диск и/или датотека и да се здобива
со информации поврзани со музиката,
вклучително информации за името,
изведувачот, нумерата и насловот
(„податоци на Gracenote“) од сервери
преку интернет или од вградени бази
со податоци (севкупно „сервери на
Gracenote“) и да врши други функции.
Може да ги користите податоците
на Gracenote само во согласност
со наменетите функции за крајниот
корисник на оваа апликација или уред.
Се сложувате дека ќе ги користите
податоците на Gracenote, софтверот
на Gracenote и серверите на Gracenote
само за лична, некомерцијална употреба.
Се сложувате дека нема да ги доделувате,
копирате, пренесувате или предавате
софтверот на Gracenote или кој било
податок на Gracenote на трети лица.
СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ
КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ
ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE,
СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН
НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО
ДОЗВОЛЕН ТУКА.
Се сложувате дека вашата неексклузивна
лиценца за употреба на податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и на
серверите на Gracenote ќе се прекине ако
ги прекршите овие ограничувања. Ако се
прекине лиценцата, се сложувате дека ќе
престанете да ги користите сите податоци
на Gracenote, софтверот на Gracenote
и серверите на Gracenote. Gracenote ги
задржува сите права за податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и за
серверите на Gracenote, вклучително
и сите сопственички права. Во никој случај
Gracenote нема да биде одговорен за какви
8
било исплати во ваше име за кои било
информации што ќе ги доставите. Се
сложувате дека Gracenote, Inc. може
да ги спроведе своите права во лично
име согласно овој Договор против
вас директно.
Услугата на Gracenote користи единствен
идентификатор за да ги следи прашањата
за статистички цели. Целта на случајно
доделениот нумерички идентификатор е да
се даде дозвола на услугата на Gracenote
да ги брои прашањата без да знае за вас.
За повеќе информации, погледнете
ја веб-страницата за политиката на
приватност на Gracenote во однос
на услугата на Gracenote.
Софтверот на Gracenote и секоја
ставка од податоците на Gracenote
ви се лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“.
Gracenote не дава презентации или
гаранции, изречно или имплицирано,
во однос на прецизноста на кој било
податок на Gracenote од серверите на
Gracenote. Gracenote го задржува правото
да брише податоци од серверите на
Gracenote или да ги менува категориите
за податоците за секоја причина што
Gracenote ќе ја смета за задоволителна.
Нема никаква гаранција дека софтверот
на Gracenote или серверите на Gracenote
се без грешки и дека функционалноста на
софтверот на Gracenote или серверите на
Gracenote ќе биде непрекината. Gracenote
не е обврзан да ви обезбедува нови
подобрени или дополнителни видови на
податоци или категории што Gracenote ќе
ги обезбедува во иднина и слободно може
да ги прекине своите услуги во секое време.
GRACENOTE ГИ ОТФРЛА СИТЕ
ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА
ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА
НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ
СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА
НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ
ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА
ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© Gracenote, Inc. 2009
9
Содржина
2
3
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Мерки за претпазливост
Почеток
11
16
16
18
19
Водич за делови и контроли
Чекор 1: Доставена дополнителна опрема
Чекор 2: Поврзување на плеерот
Чекор 3: Подготовка за мрежно поврзување
Чекор 4: Лесно поставување
Репродукција
20
22
22
24
Репродукција на диск
Репродукција од USB-уред
Репродукција преку мрежа
Достапни опции
Интернет
27
Пребарување на интернет-страници
Поставки и прилагодувања
30
30
30
32
33
34
34
35
36
38
38
Користење на екраните со поставки
[Network Update] (Мрежно ажурирање)
[Screen Settings] (Поставки на екранот)
[Audio Settings] (Поставки за аудио)
[BD/DVD Viewing Settings] (Поставки за гледање BD/DVD)
[Parental Control Settings] (Поставки за родителска контрола)
[Music Settings] (Поставки за музика)
[System Settings] (Системски поставки)
[Network Settings] (Мрежни поставки)
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки)
[Resetting] (Ресетирање)
Дополнителни информации
39
45
10
Решавање проблеми
Спецификации
Почеток
Водич за делови и контроли
Преден панел
Почеток
z
Копчето N има допирна точка. Користете ја допирната точка како референца кога
управувате со плеерот.
A Носач на дискот
B Приказ на предниот панел
C Z (отворање/затворање)
D N (репродукција)
E x (прекинување)
F [/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува плеерот или го
поставува во режим на
подготвеност.
За заклучување на носачот на диск
(Забрана за деца)
Можете да го заклучите носачот
на диск за да избегнете негово
случајно отворање.
Кога плеерот е вклучен, држете го
копчето N на плеерот повеќе од
10 секунди за да го заклучите или
отклучите носачот.
G Приклучок (USB)
Поврзете USB-уред со овој
приклучок.
H Далечински сензор
11
Заден панел
A Приклучок DIGITAL OUT
(COAXIAL)
B Приклучок HDMI OUT
12
C LAN (100)-терминал
D Приклучок
(USB)
Далечински управувач
Достапните функции на
далечинскиот управувач се
разликуваат во зависност од
дискот или ситуацијата.
A Z (отворање/затворање)
Го отвора или затвора носачот
на дискот.
-TV- t (избор на ТВ-влез)
Менува меѓу телевизорот
и другите влезни извори.
Почеток
-TV- [/1 (телевизорот
е вклучен/во режим на
подготвеност)
Го вклучува телевизорот или
го поставува во режим на
подготвеност.
[/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува плеерот или го
поставува во режим на
подготвеност.
B Копчиња со броеви (0 - 9)
Ги внесува броевите на
насловите/поглавјата/
песните итн.
b
Броевите на песните се применливи
само на CD-DA (музички CD).
2 (јачина на звук) +/–
Ја прилагодува јачината на звукот
за телевизорот.
AUDIO (страница 33)
Го избира јазикот на песната кога
се снимени повеќејазични песни
на BD-ROM/DVD VIDEO.
Ги избира песните на CD.
z
Копчињата: број 5, AUDIO, 2 + и N
имаат допирна точка. Користете ја
допирната точка како референца
кога управувате со плеерот.
SUBTITLE (страница 33)
Го избира јазикот на превод кога
се снимени повеќејазични
преводи на BD-ROM/DVD
VIDEO.
(без глас)
Привремено го исклучува звукот.
13
C Копчиња во боја (црвена/
зелена/жолта/сина)
Кратенки за интерактивни
функции.
D TOP MENU
Го отвора или затвора главното
мени на BD или DVD.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното
менито на BD-ROM или менито
на DVD.
OPTIONS (страница 24)
Ги прикажува достапните опции
на екранот.
HOME
Влегува во почетното мени
на плеерот.
Ја прикажува позадината кога во
почетното мени е притисната
иконата за категорија.
RETURN
Се враќа на претходниот екран.
</M/m/,
Го поместува истакнувањето за
да избере прикажана ставка.
Централно копче (ENTER)
Ја внесува избраната ставка.
E ./> (претходно/следно)
Прескокнува до претходното/
следното поглавје, песна или
датотека.
X (пауза)
Ја паузира или повторно ја
започнува репродукцијата.
14
m/M (брзо премотување
назад/напред)
• Брзо премотување назад/напред
на дискот кога ќе го притиснете
копчето за време на
репродукцијата. Брзината на
барање се менува секојпат кога
ќе го притиснете копчето за
време на репродукција на видео.
• Забавена репродукција кога ќе
се притисне подолго од една
секунда во режим на пауза.
• Репродуцира по еден кадар
едновремено кога ќе се
притисне кратко во режим
на пауза.
N (репродукција)
Почнува или повторно ја
започнува репродукцијата.
DISPLAY (страница 21)
Ги прикажува информациите за
репродукција и за прелистување
на интернет на екранот.
x (прекинување)
Ја прекинува репродукцијата и го
запомнува местото на прекин
(продолжува од местото на
прекин).
Местото на прекинување на
наслов/песна е последното место
кое што сте го репродуцирале или
последната фотографија во
папката со фотографии.
SEN (страница 22)
Пристапува до мрежната услуга
на „Sony Entertainment
Network™“.
Екран на почетното мени
Почетното мени се појавува кога
ќе притиснете HOME. Изберете
категорија користејќи </,.
Изберете ставка користејќи M/m
и притиснете ENTER.
Ставка
Категорија
Почеток
[Setup] (Поставување):
Ги прилагодува поставките
на плеерот.
[Photo] (Фотографија):
Прикажува фотографии.
[Music] (Музика): Репродуцира
музика.
[Video] (Видео): Репродуцира
видео записи.
[Network] (Мрежа): Прикажува
мрежни ставки.
15
Чекор 1: Доставена дополнителна опрема
Проверете дека ги имате следниве ставки:
• Далечински управувач (далечинско) (1)
• Батерии R6 (големина AA) (2)
Чекор 2: Поврзување на плеерот
Не поврзувајте со електрична мрежа додека не сте ги направиле сите
поврзувања.
Поврзување на телевизорот
Поврзете го плеерот со телевизорот користејќи кабел за HDMI со голема брзина.
Кабел за HDMI со голема брзина
(не се доставува)
Висок квалитет
b
Не поврзувајте го плеерот преку VCR (видео рекордер). Видео сигналите од VCR (видео
рекордерите) може да бидат под влијание на системите за заштита на авторските права,
предизвикувајќи сликата на телевизорот да биде искривена.
16
Поврзување на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер)
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните
приклучоци на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер). Кога ќе изберете A
или B, прилагодете ги соодветните поставки во поставувањето за [Audio
Settings] (Аудио поставки) (страница 32).
Почеток
Кабел за HDMI со голема брзина (не се доставува)
Кабел за HDMI со голема
брзина (не се доставува)
t Поставете [BD Audio MIX Setting] (Поставка
за мешано аудио на BD) (страница 32).
Дигитален коаксијален кабел
(не се доставува)
17
b
Чекор 3: Подготовка за
мрежно поврзување
Ако не го поврзувате плеерот со
мрежа, продолжете до „Чекор 4:
Лесно поставување“ (страница 19).
Жично поставување
Употребете LAN-кабел за да се
поврзете со LAN (100)-терминалот
на плеерот.
LAN-кабел
(не се доставува)
Интернет
ADSL-модем/ Широкопојасен
кабелски
рутер
модем
z
Се препорачува употреба на заштитен
кабел за меѓуврска (LAN-кабел), прав
или вкрстен.
Безжично поврзување преку
USB (само за BDP-S4100)
Исклучете го плеерот, потоа поврзете
Безжичен адаптер за LAN преку USB
(UWA-BR100 (не се доставува)) со
приклучокот за USB на задниот
дел на плеерот.
18
• Безжичен адаптер за LAN преку USB
може да не е достапен во некои
региони/земји.
• Приемната чувствителност се менува во
зависност од средината. Ако е потребно,
користете го продолжниот кабел што
е доставен со адаптерот за безжичен LAN
преку USB.
Безжичен адаптер за LAN
LAN-кабел (не се доставува)
ADSL-модем/
Рутер за
безжичен LAN кабелски
модем
Интернет
Безжично поставување
(само за BDP-S5100)
Користете го безжичниот LAN што
е вграден во плеерот.
LAN-кабел (не се доставува)
Рутер за
безжичен LAN
ADSL-модем/ Интернет
кабелски
модем
Чекор 4: Лесно
поставување
Вклучување за првпат
4
Вклучете го телевизорот и поставете
го избирачот за влез на телевизорот.
Ова ќе го прикаже сигналот од
плеерот на екранот на телевизорот.
5
Изведете [Easy Initial Settings] (Лесни
првични поставки).
Почекајте плеерот да се вклучи
и да започне [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
Вметнете две батерии R6 (големина
AA) со спојување на соодветните
краеви 3 и # на батериите со
означувањата внатре во одделот
за батерии.
Почеток
1
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите основните
поставки користејќи
</M/m/ и ENTER на
далечинскиот управувач.
</M/m/,
ENTER
b
Кога чекорот [Easy Initial Settings] (Лесни
првични поставки) е завршен, изберете
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни
поставки) за да ги користите мрежните
функции на плеерот.
2
Поврзете го плеерот со електричната
мрежа.
со електричната мрежа
3
Притиснете [/1 за да го вклучите
плеерот.
19
Репродукција
Репродукција на диск
Уживање во BONUSVIEW/
BD-LIVE
За дискови што се репродуцираат,
видете страница 45.
Некои BD-ROM-дискови со логото
„BD-LIVE“* имаат бонус содржини
и други податоци кои може да се
преземат за ваше уживање.
1
*
2
Префрлете го избирачот за влез на
телевизорот така што сигналот од
плеерот ќе се појави на екранот на
телевизорот.
1
Како локално складирање,
користете 1 GB или поголема
USB-меморија.
Притиснете Z и ставете го дискот на
носачот за диск.
2
Притиснете Z за да го затворите
носачот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете
во
категоријата
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Фотографија)
и притиснете ENTER.
Подгответе се за BD-LIVE
(BD-LIVE само).
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Поставете [BD Internet
Connection] (BD-врска преку
интернет) во поставувањето
[BD/DVD Viewing Settings]
(Поставки за гледање BD/DVD)
на [Allow] (Дозволи)
(страница 34).
Страната за репродукција е свртена надолу
3
Поврзете USB-меморија во
приклучокот за USB на задната
страна на плеерот (страница 12).
3
Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методот на работа се разликува
во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е даден со дискот.
z
За да избришете податоци во USBмеморијата, изберете [Delete BD Data]
(Избриши податоци од BD) во категоријата
[Video] (Видео) и притиснете ENTER.
Сите податоци што се зачувани во папката
buda ќе бидат избришани.
20
Уживање во Blu-ray 3D
Можете да уживате во Blu-ray 3D Disc
со логото „Blu-ray 3D“*.
*
1
Подгответе се за репродукција
на Blu-ray 3D Disc.
2
Може да ги видите информациите
за репродукција и слично, со
притискање на DISPLAY.
Прикажаните информации се
разликуваат во зависност од видот
на дискот и статусот на плеерот.
Пример: кога репродуцирате
BD-ROM
Репродукција
• Поврзете го плеерот со вашите
3D-компатибилни уреди
користејќи кабел за HDMI
со голема брзина.
• Поставете [3D Output Setting]
(Поставка за 3D-излез)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на
екранот на телевизорот во 3D)
во поставувањето за [Screen
Settings] (Поставки на екранот)
(страница 30).
Прикажување на
информацијата за
репродуцирање
Вметнете Blu-ray 3D Disc.
Методот на работа се разликува
во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е даден со дискот.
z
Исто така, погледнете во прирачниците со
упатства што се доставени со телевизорот
и поврзаните уреди.
A Излезна резолуција/видео
фреквенција
B Број или име на наслов
C Тековно избраниот агол
D Тековно избраната поставка
за аудио
E Достапни функции (
агол,
аудио,
превод)
F Информација за репродуцирање
Ги прикажува режимот на
репродукција, статусната лента за
репродуцирање, типот на дискот,
видео кодексот, стапката на
битови, видот на повторување,
поминатото време и целосното
време на репродукција.
G Број на глава
21
Репродукција од
USB-уред
За „Типови датотеки кои се
репродуцираат“, видете страница 47.
1
Поврзете го USB-уредот во
приклучокот за USB на плеерот
(страница 11).
Пред да ги поврзете, погледнете
во прирачникот со упатства што
е доставен со USB-уредот.
2
Изберете ја категоријата
[Video]
(Видео), [Music] (Музика) или
[Photo] (Фотографија) во
почетното мени, користејќи </,.
3
Изберете
[USB device] (USB-уред)
користејќи M/m и притиснете ENTER.
Репродукција преку
мрежа
Уживање во Sony
Entertainment Network
22
1
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
2
Притиснете го копчето SEN на
далечинскиот управувач.
3
Изберете содржина од интернет
и разна забава на барање користејќи
</M/m/, и притиснете ENTER.
Контролна плоча за проток на видео
Контролната плоча се појавува кога
видео датотеката ќе започне да се
репродуцира. Прикажаните ставки
може да се разликуваат во зависност
од снабдувачите на интернетсодржина.
За повторно прикажување,
притиснете DISPLAY.
A Контролен приказ
Притиснете </M/m/,
или ENTER за операциите
за репродукција.
Sony Entertainment Network служи
како капија која ја испорачува
избраната содржина од интернет
и различна забава на барање
директно до плеерот.
B Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја
покажува моменталната положба,
времето на репродуцирање,
времетраењето на видео
датотеката
z
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред
да може да се репродуцира.
• Одредена содржина од интернет не
е достапна во некои региони/земји.
C Мрежен услов
ја покажува јачината на
сигналот за безжично
поврзување.
го покажува жичното
поврзување.
D Брзина на мрежен пренос
E Името на следната видео датотека
F Името на датотеката на тековниот
избор на видео
Репродуцирање на датотеки
на домашна мрежа (DLNA)
За репродукција на датотека од DLNAсервер преку друг производ (Изведувач)
Кога репродуцирате датотеки од
DLNA-сервер на оваа единица,
можете да користите производ што
е компатибилен со DLNA-контролор
(телефон итн.), за да ја контролирате
репродукцијата.
1
Сервер
Изведувач
Контролор
Подгответе се за користење DLNA.
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Подгответе ги другите потребни
производи што се
компатибилни со DLNA.
Погледнете во прирачникот
со упатства што се дадени со
производот.
За репродукција на датотека од DLNAсервер преку оваа единица (DLNA-плеер)
Сервер
Плеер
Изберете ја иконата на DLNAсерверот од категоријата
[Video]
(Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo] (Фотографија), а потоа
изберете ја датотеката што сакате
да ја репродуцирате.
Репродукција
Производ што е компатибилен со
DLNA може да репродуцира датотеки
со видео/музика/фотографии што
се зачувани на друг уред што
е компатибилен со DLNA
преку мрежа.
Контролирајте ја оваа единица
користејќи DLNA-контролор.
Погледнете во прирачникот
со упатства што се дадени со
DLNA-контролорот.
Репродукција на истата
музика во различни соби
(PARTY STREAMING)
Можете да репродуцирате музички
датотеки на плеерот (домаќин за
PARTY) во други соби истовремено
преку производите на Sony (гостин
за PARTY) што се компатибилни
со DLNA и функцијата PARTY
STREAMING или обратно.
1
Подгответе се за PARTY STREAMING.
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Поврзете ги производите што
се компатибилни со функцијата
PARTY STREAMING со мрежа.
23
За користење на плеерот како домаќин
за PARTY
Изберете песна во категоријата
[Music] (Музика), потоа изберете
[Start PARTY] (Започни PARTY) од
менито за опции за да започнете
со PARTY.
За користење на плеерот како гостин
за PARTY
Изберете
[PARTY] во
категоријата
[Music] (Музика),
а потоа изберете ја иконата за
производот за домаќин на PARTY.
b
Продажното и производното подредување
на производите што се компатибилни
со функцијата PARTY STREAMING се
разликуваат во зависност од областа.
b
Регистрацијата може да се изведе само од
почетното мени.
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции за репродукција со
притискање на OPTIONS. Достапните
ставки се разликуваат во зависност
од ситуацијата.
Општи опции
x
[Repeat Setting] (Поставка за
повторување): Го поставува
x
[3D Menu] (3D-мени):
режимот на повторување.
– [Simulated 3D] (Симулирано 3D):
Го прилагодува ефектот за
симулирано 3D.
– [3D Depth Adjustment]
(Прилагодување на длабочина за
3D): Ја прилагодува длабочината
на слика во 3D.
– [2D Playback] (Репродукција во
2D): Ја поставува репродукцијата
за слика во 2D.
Користење „TV SideView“
„TV SideView“ е бесплатна мобилна
апликација за далечински уреди
(како паметни телефони итн.).
Со користење на „TV SideView“ со
овој плеер можете лесно да уживате
во работата на плеерот со управување
преку далечинскиот уред. Можете
да вклучите услуга или апликација
директно од далечинскиот уред и да
ги гледате информациите на дискот
за време на неговата репродукција.
„TV SideView“ може да се користи
и како далечински управувач
и софтверска тастатура.
Пред да го користите уредот
„TV SideView“ со овој плеер за
првпат, прво регистрирајте го уредот
„TV SideView“. Следете ги упатствата
на екранот за регистрација на уредот
„TV SideView“.
24
x
[Play]/[Stop] (Репродукција/
Прекини): Ја започнува или
x
[Play from start] (Репродуцирај од
почеток): Ја репродуцира ставката
x
[Change Category] (Промени ја
категоријата): Ја менува
прекинува репродукцијата.
од почеток.
категоријата помеѓу категориите
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) и
[Photo]
(Фотографија).
[Video] (Видео) само
x
автоматски да произведе 3D-видео
или да не произведе.
x
x
x
– [Picture Quality Mode] (Режим
за квалитет на слика): Ги избира
поставките за слика за различни
средини на осветлување.
– [BNR]: Ги намалува блокпречките како мозаик во сликата.
– [MNR]: Намалува помали пречки
околу контурите на сликата
(пречка како комарец).
[Pause] (Пауза): Ја паузира
репродукцијата.
[Top Menu] (Главно мени): Го
прикажува главното мени на
BD или DVD.
[Menu]/[Popup Menu] (Мени/Мени
што се појавува): Го прикажува
x
[Chapter Search] (Пребарување на
глава): Пребарува глава и ја
започнува репродукцијата
од почеток.
[Audio] (Аудио): Го менува јазикот
на песната кога на BD-ROM/DVD
VIDEO се снимени повеќејазични
песни. Ги избира песните на CD.
[IP Content Noise Reduction]
(Намалување на пречки на
IP-содржина): Го прилагодува
квалитетот на сликата на
интернет-содржината.
x
[Video Search] (Пребарување на
видео): Прикажува информации
за BD-ROM/DVD-ROM според
технологијата на Gracenote.
Бара поврзани информации
користејќи клучни зборови од
Gracenote при избор на [Cast]
(Доделено) или [Related]
(Поврзано).
Прикажува список со наслови
при избор на [Playback History]
(Историја на репродукција) или
[Search History] (Историја на
пребарување).
[Music] (Музика) само
x
[Title Search] (Пребарување по
наслов): Пребарува наслов на BD-
ROM/DVD VIDEO и ја започнува
репродукцијата од почеток.
x
x
[Video Settings] (Поставки за
видео):
менито кое се појавува на BD-ROM
или менито на DVD.
x
x
јазикот на преводот кога на BDROM/DVD VIDEO се снимени
повеќејазични преводи.
[Angle] (Агол): Менува на други
агли за гледање кога на BD-ROM/
DVD VIDEO се снимени повеќе
агли.
Репродукција
x
[Subtitle] (Превод): Го менува
[A/V SYNC] (Синхронизација на
аудио/видео): Ја прилагодува
празнината помеѓу сликата
и звукот, одложувајќи го звучниот
излез во врска со излезот за слика
(0 до 120 милисекунди).
x
x
[3D Output Setting] (Поставка
за 3D-излез): Поставува дали
[Add Slideshow BGM] (Додај
музика во заднината на приказот
на слајдови): Регистрира музички
датотеки во USB-меморијата како
музика во заднината на приказот
на слајдови (BGM).
x
[Start PARTY] (Започни PARTY):
Започнува PARTY со избраниот
извор. Оваа ставка може да не се
појави во зависност од изворот.
x
[Leave PARTY] (Напушти PARTY):
Ја напушта функцијата PARTY каде
што учествува плеерот. Функцијата
PARTY STREAMING продолжува
меѓу останатите производи коишто
учествуваат.
25
x
[Close PARTY] (Затвори PARTY):
Ја затвора функцијата PARTY каде
што учествува плеерот. Функцијата
PARTY STREAMING завршува
за сите производи коишто
учествуваат.
x
[Music Search] (Пребарување на
музика): Прикажува информации
за CD со аудио (CD-DA) според
технологијата на Gracenote.
Бара поврзани информации
користејќи клучни зборови од
Gracenote при избор на [Track]
(Песна), [Artist] (Изведувач) или
[Related] (Поврзано). Прикажува
список со наслови при избор на
[Playback History] (Историја на
репродукција) или [Search History]
(Историја на пребарување).
[Photo] (Фотографија) само
x
[Slideshow Speed] (Брзина на
приказот на слајдовите): Ја менува
брзината на приказот на
слајдовите.
x
[Slideshow Effect] (Ефект на
презентацијата): Го поставува
x
[Slideshow BGM] (Музика во
заднината на приказот на
слајдови):
ефектот за приказите на слајдови.
– [Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
– [My Music from USB] (Моја
музика од USB): Ги поставува
музичките датотеки
регистрирани во [Add Slideshow
BGM] (Додај музика во заднината
на приказот на слајдови).
– [Play from Music CD]
(Репродуцирај од CD со музика):
Ги поставува песните на CD-DA
(CD со музика).
26
x
[Change Display] (Промени екран):
Менува меѓу [Grid View] (Приказ во
вид на мрежа) и [List View] (Приказ
во список).
x
[View Image] (Погледни ја сликата):
Ја прикажува избраната
фотографија.
x
[Slideshow] (Приказ на слајдови):
Репродуцира приказ на слајдови.
x
[Rotate Left] (Ротирај лево):
Ја ротира фотографијата спротивно
на стрелките на часовникот за
90 степени.
x
[Rotate Right] (Ротирај десно):
Ја ротира фотографијата во насока
на стрелките на часовникот за
90 степени.
Враќање на претходната страница
Интернет
Пребарување на
интернет-страници
Можете да се поврзете на интернет
и да уживате во интернет-страниците.
1
Изберете [Previous page] (Претходна
страница) од менито за опции. Кога
претходната страница не се појавува
дури и откако ќе изберете [Previous
page] (Претходна страница), изберете
[Window List] (Список со прозорци)
од менито за опции и од списокот
изберете ја страницата кон којашто
сакате да се вратите.
За излегување од прелистувачот
на интернет
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
Притиснете HOME.
2
Изберете
[Network] (Мрежа) на
почетното мени користејќи </,.
3
Изберете
[Internet Browser]
(Прелистувач на интернет)
користејќи M/m и притиснете ENTER.
z
Овој прелистувач не ги поддржува
функциите на некои интернет-страници
и некои интернет-страници може да не
се прикажат правилно.
Приказ на прелистувачот
на интернет
Интернет
Подгответе го прелистувачот
на интернет.
Можете да ја проверите
информацијата за интернетстраницата со притискање
на DISPLAY.
Информацијата за приказот
се разликува во зависност од
интернет-страницата и од
статусот на страницата.
За внесување на URL
Изберете [URL entry] (Внесување
URL-адреса) од менито за опции.
Внесете URL користејќи ја
софтверската тастатура, а потоа
изберете [Enter] (Внеси).
За поставување на стандардната
почетна страница
Додека ја прикажувате страницата
којашто сакате да ја поставите,
изберете [Set as start page] (Постави
како почетна страница) од менито
за опции.
A Наслов на страница
B Адреса на страницата
27
C Курсор
Поместете со притискање на
</M/m/,. Поставете го
курсорот на врската што сакате
да ја видите, потоа притиснете
ENTER. Се прикажува поврзаната
интернет-страница.
D SSL-икона
Се прикажува кога интернетстраницата е заштитена
и поврзувањето е безбедно.
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции со притискање на
OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат
во зависност од ситуацијата.
x
E Индикатор за јачина на сигналот
(само за поврзување со безжична
мрежа)
F Лента за напредок/Икона за
вчитување
Се појавува кога страницата
се чита или за време на
преземање/трансфер.
G Поле за внес на текст
Притиснете ENTER и одберете
[Input] (Влез) од менито за опции
за да ја прикажете софтверската
тастатура.
H Лента за листање
Притиснете </M/m/, за
да го поместите приказот на
страницата лево, горе, долу
или десно.
x
x
x
x
[Browser Setup] (Поставување на
прелистувачот): Ги прикажува
поставките на прелистувачот
на интернет.
– [Zoom] (Зумирај): Ја зголемува
или намалува големината на
прикажаните содржини.
– [JavaScript Setup] (Поставување
на JavaScript): Овозможува или
оневозможува JavaScript.
– [Cookie Setup] (Поставка на
колачиња): Поставува дали
да се прифатат колачиња.
– [SSL Alarm Display] (Приказ на
SSL-аларм): Овозможува или
оневозможува SSL.
[Input] (Влез): Ја прикажува
софтверската тастатура за
внесување на знаци додека
прелистувате интернет-страница.
[Break] (Прекин): Го поместува
курсорот до следниот ред во
полето за внесување на текст.
[Delete] (Избриши): Брише еден
знак од левата страна на курсорот
за време на внесување на текст.
[Window List] (Список со
прозорци): Прикажува список со
сите тековно отворени прозорци
на интернет-страници.
Ви дозволува да се вратите
на претходно прикажаната
интернет-страница со избирање
на прозорецот.
28
x
[Bookmark List] (Список со
маркери): Го прикажува
списокот со маркери.
x
[URL entry] (Внесување
URL-адреса): Ви дозволува
да внесете URL-адреса кога
е прикажана софтверската
тастатура.
x
[Previous page]/[Next page]
(Претходна страница/Следна
страница): Се поместува на
претходната/следната страница.
x
[Cancel loading] (Откажи
вчитување): Го сопира
[Reload] (Повторно вчитај):
Повторно ја вчитува истата
страница.
x
Интернет
вчитувањето на страницата.
x
[Add to Bookmark] (Додај во
маркери): Ја додава тековно
отворената интернет-страница
во списокот со маркери.
x
[Set as start page] (Постави како
почетна страница): Ја поставува
тековно прикажаната интернетстраница како зададена почетна
страница.
x
[Open in new window] (Отвори во
нов прозорец): Отвора врска во
нов прозорец.
x
[Character encoding] (Кодирање
знаци): Го поставува кодот за
знакот.
x
[Display certificate] (Прикажи
сертификат): Ги прикажува
сертификатите на серверот
испратени од страниците
што поддржуваат SSL.
29
Поставки и прилагодувања
Користење на екраните
со поставки
Изберете
[Setup] (Поставување)
на почетното мени кога треба да ги
промените поставките на плеерот.
Стандардните поставки се
подвлечени.
x [3D Output Setting] (Поставка за
3D-излез)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
за да се прикажува целата содржина
во 2D.
1
Изберете
[Setup] (Поставување)
на почетното мени користејќи
</,.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на
екранот во 3D)
2
Изберете ја иконата за категоријата
на поставување користејќи M/m
и притиснете ENTER.
x [TV Type] (Тип на телевизор)
[Network Update]
(Мрежно ажурирање)
Изберете [OK] (Во ред) за да го
ажурирате софтверот на плеерот
преку мрежата.
z
• Препорачуваме изведба на мрежните
ажурирања на приближно секој
втор месец.
• За информации околу функциите на
ажурирањето, посетете ја следната
интернет-страница:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
30
[Screen Settings]
(Поставки на екранот)
Ја поставува големината на екранот
на 3D-компатибилен телевизор.
[16:9]: Изберете го ова кога се
поврзувате со телевизор со голем
екран или со телевизор со функција
на широк режим.
[4:3]: Изберете го ова кога се
поврзувате со телевизор со екран 4:3
без функција на широк режим.
x [Screen Format] (Формат на
екранот)
[Full] (Целосно): Изберете го ова
кога се поврзувате со телевизор
со функција на широк режим.
Прикажува слика на екран 4:3 во
пропорција на приказ 16:9 дури
и на телевизор со голем екран.
[Normal] (Нормално): Ја менува
големината на сликата за да
соодветствува со големината на
екранот со пропорција на приказ
на оригиналната слика.
x [DVD Aspect Ratio] (DVDпропорција на приказ)
x [BD-ROM 24p Output] (Излез за
BD-ROM 24р)
[Letter Box] (Рамка): Прикажува
широка слика со црни ленти на
врвот и на дното.
[Auto] (Автоматски): Емитува
видео сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz
само кога се поврзува со 1080/24pкомпатибилен телевизор користејќи
го приклучокот HDMI OUT.
[On] (Вклучено): Ја вклучува
функцијата.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
кога телевизорот не е компатибилен
со видео сигнали 1080/24p.
[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува
слика во полна големина на целиот
екран, со скратени страни.
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Плеерот автоматски
открива дали материјалот е видео или
филмска содржина и се префрлува на
соодветниот метод на конверзија.
[Video] (Видео): Методот на
конверзија кој соодветствува на
материјалот според видео содржина
секогаш ќе се избира без разлика на
материјалот.
x [Output Video Resolution]
(Излезна видеорезолуција)
[Auto] (Автоматски): Емитува видео
сигнали со 1920 × 1080p/24 Hz само
кога се поврзува со 1080/24pкомпатибилен телевизор користејќи
го приклучокот HDMI OUT.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
кога телевизорот не е компатибилен
со видео сигнали 1080/24p.
Поставки и прилагодувања
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим на видеоконверзија)
x [DVD-ROM 24p Output] (Излез за
DVD-ROM 24р)
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Автоматски): Автоматски
го открива типот на поврзаниот
телевизор и се менува на соодветните
поставки за боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитува YCbCr 4:2:2
видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитува YCbCr 4:4:4
видео сигнали.
[RGB]: Емитува RGB видео сигнали.
Нормално изберете [Auto]
(Автоматски). Изберете [Original
Resolution] (Оригинална резолуција)
за излез на снимената резолуција на
дискот. Кога резолуцијата е помала
од стандардната резолуцијата,
се зголемува до стандардната
резолуција.
31
x [HDMI Deep Colour Output] (HDMIтемелен приказ на бои)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Емитува 16bit/
12bit/10bit видео сигнали кога
телевизорот е компатибилен со
„Темелен приказ на бои“.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова
кога сликата е нестабилна или бојата
изгледа неприродно.
x [Pause Mode] (Режим на пауза)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Динамичните слики
се појавуваат без заматување.
[Frame] (Кадар): Прикажува статични
слики во висока резолуција.
[Audio Settings]
(Поставки за аудио)
x [Digital Audio Output] (Излез за
дигитално аудио)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Емитува аудио
сигнали во согласност со статусот
на поврзаните уреди.
[PCM]: Емитува PCM-сигнали
од приклучокот DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT.
x [DSD Output Mode] (Режим на
DSD-излез)
[On] (Вклучено): Емитува DSDсигнали од приклучокот HDMI OUT
кога се репродуцира Super Audio CD.
Кога е избрано [On] (Вклучено),
од другите приклучоци не се
емитуваат сигнали.
[Off] (Исклучено): Емитува PCMсигнали од приклучокот HDMI OUT
кога се репродуцира Super Audio CD.
x [BD Audio MIX Setting] (Поставка
за мешано аудио на BD)
[On] (Вклучено): Го емитува
аудиото добиено со мешање на
интерактивното и секундарното
аудио во примарното аудио.
[Off] (Исклучено): Го емитува само
примарното аудио. Изберете го ова за
емитување на HD-аудио сигнали на
аудио/видео засилувач (ресивер).
32
x [DTS Neo:6]
[Cinema]/[Music] (Кино)/(Музика):
Го емитува симулираниот
повеќеканален звук од 2 извора
преку приклучокот HDMI OUT
во согласност со способноста на
поврзаниот канал користејќи го
режимот DTS Neo:6 Cinema или
DTS Neo:6 Music.
[Off] (Исклучено): Емитува звук со
оригиналниот број на канали преку
приклучокот HDMI OUT.
x [Audio DRC] (Аудио DRC)
x [Downmix] (Намалување)
[Surround] (Опкружување): Емитува
аудио сигнали со ефекти на
опкружувањето. Изберете го ова кога
поврзувате аудио уред што поддржува
Dolby Surround (Pro Logic) или DTS
Neo:6.
[Stereo] (Стерео): Емитува
аудио сигнали без ефекти на
опкружувањето. Изберете го ова
кога поврзувате аудио уред што не
поддржува Dolby Surround (Pro Logic)
или DTS Neo:6.
x [BD/DVD Menu Language] (Јазик
на менито за BD/DVD)
Го избира зададениот јазик за менито
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик) и внесете го
кодот за вашиот јазик осврнувајќи
се на „Список со кодови на јазици“
(страница 50).
x [Audio Language] (Јазик за аудио)
Го избира зададениот јазик за песните
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Original]
(Оригинален) се избира јазикот
на којшто во дискот му е даден
приоритет.
Изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик) и внесете го
кодот за вашиот јазик осврнувајќи
се на „Список со кодови на јазици“
(страница 50).
Поставки и прилагодувања
[Auto] (Автоматски): Репродуцира
според динамичкиот опсег
дефиниран со дискот (BD-ROM само).
Другите дискови се репродуцираат
на нивото [On] (Вклучено).
[On] (Вклучено): Изведува
репродукција на стандардно
ниво на компресија.
[Off] (Исклучено): Не работи ниту
една компресија. Произведен
е подинамичен звук.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Поставки за
гледање BD/DVD)
x [Subtitle Language] (Јазик на
превод)
Го избира зададениот јазик за превод
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик) и внесете го
кодот за вашиот јазик осврнувајќи
се на „Список со кодови на јазици“
(страница 50).
33
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слој на репродуцирање на
BD-хибриден диск)
[BD]: Репродуцира BD-слој.
[DVD/CD]: Репродуцира DVD или
CD-слој.
x [BD Internet Connection] (BD-врска
преку интернет)
[Allow] (Дозволи): Нормално
изберете го ова.
[Do not allow] (Не дозволувај):
Забранува поврзување на интернет.
x [BD Parental Control] (Родителска
контрола за BD)/[DVD Parental
Control] (Родителска контрола
за DVD)/[Internet Video Parental
Control] (Родителска контрола
за видео преку интернет)
Со поставување на родителската
контрола, сцените може да се
блокираат или да се заменат со други
сцени. Следете ги упатствата на
екранот и внесете ја вашата лозинка
со четири цифри.
x [Internet Video Unrated]
(Непроценето интернет-видео)
[Parental Control
Settings] (Поставки за
родителска контрола)
[Allow] (Дозволи): Го дозволува
репродуцирањето на непроценети
интернет-видеа.
[Block] (Блокирај): Ја блокира
репродукцијата на нерангирани
видеа преку интернет.
x [Password] (Лозинка)
Ја поставува или менува лозинката
за функцијата „Родителска контрола“.
Лозинката во дозволува да поставите
ограничување на BD-ROM или DVD
VIDEO и на видео репродукција
преку интернет. Ако е потребно,
можете да направите разлика меѓу
нивоата на ограничување за BD-ROM,
DVD VIDEO и интернет-видеа.
x [Parental Control Area Code] (Код на
област за родителска контрола)
Репродуцирањето на некои BD-ROM,
DVD VIDEO или интернет-видеа
може да се ограничи според
географската област. Сцените може да
се блокираат или заменат со други
сцени. Следете ги упатствата на
екранот и внесете ја вашата лозинка
со четири цифри.
34
[Music Settings]
(Поставки за музика)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Слој на репродукција на Super
Audio CD)
[Super Audio CD]: Го репродуцира
слојот за Super Audio CD.
[CD]: Го репродуцира слојот за CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали за репродукција на Super
Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD двоканален): Ја
репродуцира двоканалната област.
[DSD Multi] (DSD повеќеканален): Ја
репродуцира повеќеканалната област.
[Linked to TV-off] (Поврзано со ТВ)
[System Settings]
(Системски поставки)
x [OSD Language] (Јазик за приказ
на екранот)
Го избира јазикот на екранот
на плеерот.
x [Dimmer] (Придушувач)
x [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)
Со поврзување на компоненти
на Sony кои се компатибилни
со функциите за HDMI преку
кабел за HDMI со голема брзина,
операцијата се поедноставува.
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
[On] (Вклучено): Достапни се
следните функции на BRAVIA Sync:
– Репродукција со еден допир
– Исклучување на системот
– Следење на јазик
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
z
За детали, погледнете во прирачникот со
упатства што е доставен со телевизорот
или компонентите.
x [Startup Screen] (Екран за
започнување)
Поставете го екранот за започнување
при вклучувањето на плеерот.
[Network Service Screen] (Екран
на мрежната услуга): Започнува
на екранот на порталот
Sony Entertainment Network.
[Home Menu Screen] (Екран на
почетното мени): Започнува на
почетното мени.
x [Quick Start Mode] (Режим за
брз почеток)
Поставки и прилагодувања
[Bright] (Светло): Силна светлина.
[Dark] (Темно): Слаба светлина.
[Off] (Исклучено): Го исклучува
осветлувањето за време на
репродукција. Слабо осветлување
и кога нема репродукција.
[On] (Вклучено): Автоматски го
исклучува плеерот и компонентите
што се компатибилни со HDMI
кога поврзаниот телевизор влегува
во режимот на подготвеност
(BRAVIA Sync).
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
[On] (Вклучено): Го скратува
времето на почеток при
вклучувањето на плеерот.
[Off] (Исклучено): Ја намалува
потрошувачката на струја.
x [Auto Standby] (Автоматски
подготвено)
[On] (Вклучено): Автоматски се враќа
во режимот на мирување ако подолго
од 30 минути не се притисне ниту
едно копче.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
35
x [Auto Display] (Автоматски приказ)
[On] (Вклучено): Автоматски
прикажува информација на екранот
кога ги менувате насловите за
гледање, режимите на сликата,
аудио сигналите итн.
[Off] (Исклучено): Прикажува
информации само кога ќе
притиснете DISPLAY.
x [Screen Saver] (Заштитник
на екранот)
[On] (Вклучено): Ја вклучува
функцијата заштитник на екранот.
Сликата на заштитникот на екранот
се појавува кога не го користите
плеерот повеќе од 10 минути додека
е прикажан приказ на екранот.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Software Update Notification]
(Известување за ажурирање
на софтверот)
[On] (Вклучено): Го поставува
плеерот да ве информира за поновите
верзии на софтверот (страница 30).
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Gracenote Settings] (Поставки
на Gracenote)
[Auto] (Автоматски): Автоматски
ги презема информациите за дискот
кога репродуцирањето на дискот ќе
прекине. Поврзете се со мрежата за
да преземате.
[Manual] (Рачно): Ги презема
информациите за дискот кога
е означено [Video Search]
(Пребарување на видео) или [Music
Search] (Пребарување на музика).
36
x [System Information] (Информации
за системот)
Ги прикажува информациите за
верзијата на софтверот на плеерот
и MAC-адресата.
x [Software License Information]
(Информации за лиценцата
на софтверот)
Ги прикажува информациите
за лиценцата на софтверот.
[Network Settings]
(Мрежни поставки)
x [Internet Settings] (Поставки
за интернет)
Однапред поврзете го плеерот со
мрежата. За детали, погледнете во
„Чекор 3: Подготовка за мрежно
поврзување“ (страница 18).
[Wired Setup] (Жично поставување):
Изберете го ова кога поврзувате
широкопојасен рутер користејќи
LAN-кабел.
[Wireless Setup (built-in)] (Безжично
поставување (вградено)) (BDP-S5100
само): Изберете го ова кога за
поврзување со безжичната мрежа
го користите безжичниот LAN
што е вграден во плеерот.
[USB Wireless Setup] (Безжично
поставување преку USB) (BDP-S4100
само): Изберете го ова кога користите
адаптер за безжичен LAN преку USB
за поврзување со безжична мрежа.
z
За повеќе детали, посетете ја следната
интернет-страница и погледнете ги
содржините во најчесто поставуваните
прашања:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
x [Network Connection Status]
(Статус на мрежното поврзување)
Го прикажува тековниот статус
на мрежата.
x [Network Connection Diagnostics]
(Дијагностика на мрежното
поврзување)
x [Connection Server Settings]
(Поставки за серверот за
поврзување)
Поставува дали да се прикаже
поврзаниот сервер.
x [Renderer Set-up] (Поставување на
изведувачот)
[Automatic Access Permission]
(Дозвола за автоматски пристап):
Поставува дали да се дозволи
автоматски пристап од ново
откриениот производ што
е компатибилен со
DLNA-контролорот.
[Renderer Name] (Име на
изведувачот): Го прикажува името
на плеерот како наведено на другите
DLNA-производи во мрежата.
Прикажува список со производи
што се компатибилни со DLNAконтролорот и поставува дали секој
од производите е достапен преку
овој плеер.
x [PARTY Auto Start] (Автоматско
вклучување на PARTY)
[On] (Вклучено): Започнува PARTY
или се придружува кон постојна
PARTY на барање на мрежниот
производ што е компатибилен со
функцијата PARTY STREAMING.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [Registered Remote Devices]
(Регистрирани далечински уреди)
Прикажува список со регистрирани
далечински уреди.
Поставки и прилагодувања
Со изведување на мрежната
дијагностика проверете дали имате
правилно мрежно поврзување.
x [Renderer Access Control]
(Контрола за пристап до
изведувачот)
b
За да ја користите оваа функција,
ажурирајте го софтверот на плеерот
преку мрежата.
x [Remote Start] (Далечински
почеток)
[On] (Вклучено): Го вклучува или
исклучува плеерот користејќи
го далечинскиот уред кога сте
поврзани на мрежата.
[Off] (Исклучено): Ги исклучува
функциите.
b
Оваа функција не работи со адаптерот
за безжичен LAN преку USB
(BDP-S4100 само).
37
[Easy Network
Settings] (Лесни мрежни
поставки)
Изберете [Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки) за да
ги одредите мрежните поставки.
Следете ги упатствата на екранот.
[Resetting]
(Ресетирање)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Ресетирај на фабричките
стандардни поставки)
Ги ресетира поставките на плеерот
на стандардните фабрички вредности
со избирање на групата поставки.
Сите поставки во групата ќе бидат
ресетирани.
x [Initialise Personal Information]
(Постави лични информации)
Ги брише вашите лични информации
складирани во плеерот.
38
Дополнителни информации
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите
плеерот, користете го ова упатство за
решавање проблеми за да ви помогне
да го решите проблемот пред да
побарате поправки. Ако кој било
проблем продолжи, консултирајте
се со најблискиот продавач на Sony.
Слика
, Проверете дали сите кабли се
безбедно поврзани (страница 16).
, Префрлете го изборот за влез на
телевизорот да го прикажува
сигналот од плеерот.
, Поставете [Output Video Resolution]
(Резолуцијата на излезот за видео)
на најниска резолуција притискајќи
на x на плеерот подолго од
10 секунди.
, Обидете се со следното:
1Исклучете го плеерот и повторно
вклучете го. 2Исклучете ја
поврзаната опрема и повторно
вклучете ја. 3Исклучете го
и повторно поврзете го
HDMI-кабелот.
, Приклучокот HDMI OUT е поврзан
на DVI-уред што не ја поддржува
технологијата за заштита на
авторските права.
Јазикот на екранот се менува автоматски
кога ќе се поврзе приклучокот HDMI OUT.
, Кога [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) е поставена
на [On] (Вклучено) (страница 35),
јазикот на екранот се менува
автоматски во согласност со
поставката за јазик на поврзаниот
телевизор (ако ја смените
поставката на телевизорот итн.).
Дополнителни информации
Нема слика или сликата не се емитува
правилно.
, Проверете ги поставките [Output
Video Resolution] (Резолуцијата на
излезот за видео) во поставувањето
[Screen Settings] (Поставки на
екранот) (страница 31).
, За BD-ROM, проверете ја
поставката [BD-ROM 24p Output]
(Излез за BD-ROM 24p) во
поставувањето [Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 31).
, За DVD-ROM, проверете ја
поставката [DVD-ROM 24p Output]
(Излез за DVD-ROM 24p) во
поставувањето [Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 31).
Звук
Нема звук или звукот не се емитува
правилно.
, Проверете дали сите кабли се
безбедно поврзани (страница 16).
, Префрлете го избирачот за влез
на вашиот аудио/видео засилувач
(ресивер) така што аудио сигналите
од плеерот се емитуваат од вашиот
аудио/видео засилувач (ресивер).
39
, Ако аудио сигналот не доаѓа од
приклучокот DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT
проверете ги поставките
за аудио (страница 32).
, За HDMI-врските, пробајте го
следново: 1Исклучете го
плеерот и повторно вклучете го.
2Исклучете ја поврзаната
опрема и повторно вклучете ја.
3Исклучете го и повторно
поврзете го HDMI-кабелот.
, За HDMI-врски, ако плеерот
е поврзан со телевизор преку аудио/
видео засилувач (ресивер), пробајте
да го поврзете HDMI кабелот
директно со телевизорот.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е доставен со аудио/
видео засилувачот (ресиверот).
, Приклучокот HDMI OUT е поврзан
со DVI-уред (приклучоците за DVI
не прифаќаат аудио сигнали).
, Уредот што е поврзан на
приклучокот за HDMI OUT не
го поддржува аудио форматот
на плеерот. Проверете ги аудио
поставките (страница 32).
Аудиото во HD (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio
и DTS-HD Master Audio) не се емитува
со проток на битови.
, Поставете [BD Audio MIX Setting]
(Поставка за мешано аудио на BD)
во поставувањето [Audio Settings]
(Поставки за аудио) на [Off]
(Исклучено) (страница 32).
, Проверете дали поврзаниот
аудио/видео засилувач (ресивер)
е компатибилен со секој
формат на аудио во HD.
40
Интерактивното аудио не е излез.
, Поставете [BD Audio MIX Setting]
(Поставка за мешано аудио на BD)
во поставувањето [Audio Settings]
(Поставки за аудио) на [On]
(Исклучено) (страница 32).
Кога репродуцирате диск, на екранот
се појавува порака за грешка 3
[Audio outputs temporarily muted.
Do not adjust the playback volume.
The content being played is protected by
Cinavia and is not authorized for playback
on this device. For more information, see
http://www.cinavia.com. Message Code 3.]
(Емитувањето на аудио е привремено без
глас. Не прилагодувајте ја јачината на
звукот на репродукцијата. Содржината
што се репродуцира е заштитена од
страна на Cinavia и не е овластена за
репродукција на овој уред. За повеќе
информации, погледнете на
http://www.cinavia.com.).
, Звукот на видеото што го
репродуцирате содржи код на
Cinavia што покажува дека
е неовластена копија на
професионална содржина
(страница 6).
Диск
Дискот не се репродуцира.
, Дискот е извалкан или накривен.
, Дискот е свртен наопаку. Вметнете
го дискот со страната за
репродукција свртена надолу.
, Дискот има формат што овој плеер
не може да го репродуцира
(страница 46).
, Плеерот не може да репродуцира
снимен диск кој не е правилно
финализиран.
, Кодот за областа на BD или DVD
не соодветствува со плеерот.
USB device (USB-уред)
Плеерот не открива USB-уред што
е поврзан на него.
Sony Entertainment Network
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
, Квалитетот на сликата/звукот
може да се подобри со промена на
брзината на врската. Препорачаната
брзина на врската е барем 2,5 Mbps
за видео со стандардна дефиниција
(10 Mbps за видео со висока
дефиниција).
Сликата е мала.
, Притиснете M за да зумирате.
Плеерот не може да се поврзе со мрежата.
, Проверете ги поврзувањето на
мрежата (страница 18) и мрежните
поставки (страница 36).
Не можете да го поврзете компјутерот
со интернет откако ќе изведете [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Заштитена
поставка за Wi-Fi (WPS)).
, Безжичните поставки на рутерот
можат да се сменат автоматски ако
ја користите функцијата „Wi-Fi
Protected Setup“ (Заштитена
поставка за Wi-Fi) пред да ги
прилагодите поставките на рутерот.
Во тој случај, соодветно сменете
ги безжичните поставки на
компјутерот.
Не можете да го поврзете плеерот
со рутерот за безжичен LAN.
, Проверете дали е вклучен рутерот
за безжичен LAN.
, Во зависност од средината на
опкружувањето, како на пример,
материјалот на ѕидот, условите
на прием на радио бранови или
пречките помеѓу плеерот и рутерот
за безжичен LAN, можното
растојание за комуникација може
да биде скратено. Поместете го
плеерот и рутерот за безжичен
LAN поблиску еден до друг.
, Уредите што користат појас на
фреквенција од 2,4 GHz, како што
се микробрановата печка, Bluetooth
или дигиталниот безжичен уред,
може да ја попречат
комуникацијата. Поместете го
плеерот подалеку од такви апарати
или исклучете ги тие апарати.
Дополнителни информации
, Осигурете се дека USB-уредот
е безбедно поврзан со приклучокот
за USB.
, Проверете дали USB-уредот или
кабелот е оштетен.
, Проверете дали USB-уредот
е вклучен.
, Ако USB-уредот е поврзан преку
USB-центар, поврзете го USBуредот директно со плеерот.
Поврзување на мрежата
41
Саканиот безжичен рутер не се појавува
во списокот со безжични мрежи.
, Притиснете RETURN за да се
вратите на претходниот екран
и повторно обидете се со
безжичното поставување. Ако
посакуваниот безжичен рутер сè
уште не е пронајден, притиснете
RETURN за да изберете [Manual
registration] (Рачна регистрација).
Кога го вклучувате уредот на екранот се
појавува пораката [A new software version
is available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network update” to
perform the update.] (Достапна е нова
верзија на софтверот. Отидете до делот
„Setup“ (Поставување) на менито
и изберете „Network update“ (Мрежно
ажурирање) за да го изведете
ажурирањето).
, Погледнете во [Network Update]
(Мрежно ажурирање) (страница 30)
за да го ажурирате плеерот со
понова верзија на софтверот.
Функцијата PARTY STREAMING не може
да се вклучи.
, Проверете дали [PARTY Auto Start]
(Автоматско вклучување на PARTY)
во поставувањето [Network Settings]
(Мрежни поставки) е поставено на
[On] (Вклучено) (страница 37).
42
Control for HDMI (BRAVIA Sync)
Функцијата [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI)
е поставено на [On] (Вклучено)
(страница 35).
, Ако ја смените HDMI-врската,
исклучете го плеерот и повторно
вклучете го.
, Ако снема струја, поставете ја
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [Off]
(Исклучено), а потоа поставете
ја [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 35).
, Проверете го следното и осврнете се
прирачникот со упатства за што
е доставено со компонентата.
– поврзаната компонента
е компатибилна со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI).
– поставката на поврзаната
компонента за функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) е точна.
Функцијата System Power-Off
(Исклучување на системот) не работи
(BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) и [Linked to
TV-off] (Поврзано со ТВ) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI) се
поставени на [On] (Вклучено)
(страница 35).
Друго
Репродукцијата не започнува од
почетокот на содржината.
, Притиснете OPTIONS и изберете
[Play from start] (Репродуцирај од
почеток).
Репродуцирањето не продолжува од
местото на прекин, каде што последен пат
сте го прекинале репродуцирањето.
, Местото на прекин може да се
избрише од меморијата во
зависност од дискот кога
– го отворате носачот на дискот.
– го исклучувате USB-уредот.
– репродуцирате друга содржина.
– го исклучувате плеерот.
Кога репродуцирате диск, на екранот се
појавува порака за грешка 1 [Playback
stopped. The content being played is
protected by Cinavia and is not authorized
for playback on this device. For more
information, see http://www.cinavia.com.
Message Code 1.] (Репродукцијата
прекина. Содржината што се
репродуцира е заштитена од страна на
Cinavia и не е овластена за репродукција
на овој уред. За повеќе информации,
погледнете на http://www.cinavia.com.
Порака за грешка 1.).
Дополнителни информации
, Кога ќе го поврзете плеерот со
телевизор преку аудио/видео
засилувач (ресивер),
– ако аудио/видео засилувачот не
е компатибилен со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола за
HDMI), можеби ќе можете да го
контролирате телевизорот од
плеерот.
– ако ја промените HDMI-врската,
исклучете и повторно вклучите го
главниот довод или ако снема
струја, пробајте го следново:
1Префрлете го избирачот за
влез аудио/видео засилувачот
(ресиверот) така што сликата од
плеерот ќе се појави на екранот
на телевизорот. 2Поставете ја
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [Off]
(Исклучено), а потоа поставете
ја [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 35).
Погледнете во прирачникот со
упатства што е доставен со аудио/
видео засилувачот (ресиверот).
, Звукот на видеото што го
репродуцирате содржи код
на Cinavia што покажува дека
е наменето за презентација само
со професионална опрема и не
е овластено за репродукција од
страна на потрошувачите
(страница 6).
43
Дискот не се отвора и на екранот на
предниот панел се појавува „LOCK“
или „D ON“.
, Кога се појавува „LOCK“, плеерот
е заклучен. За да ја откажете
функцијата Child Lock (Забрана за
деца), држете на N на плеерот
додека на екранот на предниот
панел не се појави „UNLCK“
(страница 11).
, Кога ќе се појави „D ON“,
контактирајте со вашиот продавач
на Sony или со локален овластен
сервис за Sony.
Носачот на дискот не се отвора и не
можете да го извадите дискот дури
и откако ќе притиснете Z.
, Обидете се со следното:
1Исклучете го плеерот и исклучете
го од електричната мрежа.
2Повторно поврзете го со
електричната мрежа додека
притискате на Z на плеерот.
3Продолжете со притискање на Z
на плеерот додека не се отвори
носачот на диск. 4Отстранете
го дискот. 5Кога на екранот
на предниот панел ќе се појави
„OPEN“, држете на [/1 на плеерот
повеќе од 10 секунди додека плеерот
не се исклучи.
44
На екранот на предниот панел се појавува
„Exxxx“ или „TEMP“.
, Кога ќе се појави „Exxxx“,
контактирајте со најблискиот
продавач на Sony или со локален
овластен сервис за Sony и дадете
им го кодот на грешката.
, Кога ќе се појави „TEMP“, поставете
го плеерот на локација со соодветна
вентилација за да спречите
зголемување на топлина во плеерот.
За кратко време ќе се појави
„TEMP“.
The player does not respond to any button.
(Плеерот не реагира на ниту едно копче.)
, Има кондензирана влага внатре во
плеерот (страница 4).
, Држете на [/1 на плеерот повеќе
од 10 секунди додека плеерот не
се исклучи.
Ако плеерот не реагира на ниту
едно копче, исклучете и повторно
вклучете го во електричната мрежа.
Доставена дополнителна опрема
Спецификации
Систем
Ласер: Ласер од полупроводник
Видете страница 16.
Спецификациите и дизајнот
се подложни на промена без
известување.
Влезови и излези
Дискови што се репродуцираат
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (CD со музика)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1
Безжично (BDP-S5100 само)
Стандард за безжичен LAN:
IEEE 802.11 b/g/n
Појас на фреквенција:
2,4 GHz појас: Канали 1-13
Модулација:
DSSS и OFDM
*2
Општо
Побарувања за напојување:
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја:
BDP-S4100: 13 W
BDP-S5100: 14 W
Димензии (прибл.):
360 mm × 199 mm × 43 mm
(ширина/висина/длабочина)
вклучително и истакнатите делови
Маса (прибл.): 1,3 kg
Работна температура:
5ºC до 35ºC
Работна влажност:
25% до 80%
*3
Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc
се нови и се развиваат, некои дискови
може да не се репродуцираат во
зависност од типот и верзијата
на дискот.
Аудио излезот се разликува во зависност
од изворот, поврзаниот приклучок за
излез и избраните аудио поставки.
BD-RE: Вер. 2.1
BD-R: Вер. 1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи
органски пигментен тип на BD-R
(вид LTH)
BD-R дисковите што се снимени на
компјутер не може да се репродуцираат
ако постскриптите може да се снимаат.
CD или DVD дискот нема да се
репродуцира ако не е правилно уреден.
За повеќе информации, погледнете го
прирачникот со упатства, даден со
уредот за снимање.
Дополнителни информации
(Име на приклучокот:
Тип на приклучокот/Излезно ниво/
Импеданца на оптоварување)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Фоно-приклучок/0,5 Vp-p/75 оми
HDMI OUT:
HDMI 19-игли, стандарден
приклучок
LAN (100):
100BASE-TX-терминал
USB:
Приклучок за USB Тип A
(За поврзување USB-меморија,
читач на мемориска картичка,
дигитален фотоапарат и дигитален
фотоапарат)
45
Дискови што не може да се
репродуцираат
• BD со кертриџ
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD аудио дискови
• PHOTO CD
• Делот со податоци на CD-екстра
• Супер VCD
• Страната со аудио материјал на
DualDiscs (Двојни дискови)
Забелешка за дисковите
Овој производ е дизајниран да
репродуцира дискови кои се
усогласени со стандардот за
компактен диск (CD). Двојните
дискови и некои од музичките
дискови што се кодирани со
технологиите за заштита на
авторските права не соодветствуваат
со стандардот за компактен диск
(CD), затоа овој производ можеби
нема да може да ги репродуцира.
Забелешка за управување со
репродукцијата на BD/DVD
Некои операции на репродуцирање
на BD/DVD може намерно да се
поставени од софтверските
производители. Бидејќи плеерот
репродуцира BD/DVD според
содржината на дискот којашто
ја дизајнирале производителите
на софтверот, некои одлики за
репродукцијата нема да бидат
достапни.
Забелешка за BD/DVD со двоен слој
Сликата и звукот на репродукцијата
може веднаш да се прекинат кога ќе се
менуваат слоевите.
46
Код на областа (BD-ROM/DVD VIDEO само)
На задниот дел на плеерот
е испечатен код на областа
и плеерот ќе репродуцира само
дискови BD-ROM/DVD VIDEO што
се означени со идентични кодови на
областа или ALL .
Код на областа
Типови датотеки кои се репродуцираат
Видео
Кодирање/
декодирање
Кутија
MPEG-1 Видео*1 PS
Наставка
Со аудио
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
WMA9
Динамичен
JPEG*6
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MPEG-2 Видео*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
.avi
Дополнителни информации
.mpg, .mpeg
*3
Формат
AVCHD (Вер. 2.0)*1*7*8
Музика
Кодирање/
декодирање
Фотографија
Формат
Наставка
Наставка
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*9
.mp3
PNG
.png*10
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
GIF
.gif*10
WMA9 стандард*1
.wma
MPO
.mpo*6*11
LPCM*9
.wav
FLAC*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*9
.ac3
47
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
Плеерот може да не репродуцира
датотека со овој формат на
DLNA-сервер.
На DLNA-сервер, плеерот може
да репродуцира само видео со
стандардна резолуција.
Плеерот не репродуцира датотеки
во форматот DTS на DLNA-сервер.
Плеерот може да репродуцира само
датотеки во форматот Dolby Digital
на DLNA-сервер.
Плеерот не поддржува AVC до
нивото 4.1.
Плеерот не репродуцира датотека
со овој формат на DLNA-сервер.
Плеерот не поддржува стапка на
кадри до 60 fps.
Плеерот репродуцира датотеки во
форматот AVCHD што се снимени
на дигитална видеокамера итн.
Дискот во формат AVCHD нема да
се репродуцира ако не бил правилно
финализиран.
Плеерот може да репродуцира датотеки
во форматот „.mka“.
Оваа датотека не може да се
репродуцира на DLNA-сервер.
Плеерот не репродуцира анимирани
PNG-датотеки или анимирани
GIF-датотеки.
За MPO-датотеки што не се 3D,
ќе се прикажат клучната слика
или првата слика.
b
• Некои датотеки може да не се
репродуцираат во зависност од форматот
на датотеката, кодирањето на датотеката,
условот на снимање или состојбата на
DLNA-серверот.
• Некои датотеки уредувани на компјутер
може да не се репродуцираат.
• Некои датотеки можеби нема да можат
да ја изведуваат функцијата за брзо
премотување напред или назад.
• Плеерот не репродуцира кодирани
датотеки, како на пример, DRM
и Lossless.
48
• Плеерот може да ги препознае следниве
датотеки или папки на BD, DVD, CD
и USB-уредите:
– до папки во 9-тиот слој, вклучително
и основната папка
– до 500 датотеки/папки во еден слој
• Плеерот може да ги препознае следните
датотеки или папки складирани во
DLNA-серверот:
– до папки во 19-тиот слој
– до 999 датотеки/папки во еден слој
• Плеерот може да поддржи стапка на
кадри:
– до 60 fps само за AVCHD (MPEG4/
AVC).
– до 30 fps за другите кодекси за видео.
• Плеерот може да поддржи бит-стапка на
видео до 40 Mbps.
• Плеерот може да поддржи резолуција на
видео до 1920 × 1080p.
• Некои USB-уреди може да не работат со
овој плеер.
• Плеерот може да препознае уреди со
класа за масовно складирање (MSC) (како
што се флеш меморија или HDD), уреди
од класата за фотографирање со мирна
слика (SICD) и тастатури со 101 копче.
• За да се избегне расипување или
оштетување на податоците на USBмеморијата, исклучете го плеерот кога
ја поврзувате или отстранувате USBмеморијата или другите уреди.
• Плеерот може да не репродуцира
беспрекорно видео датотеки со голема
бит-стапка на DATA CD. Се препорачува
таквите датотеки да се репродуцираат
користејќи DATA DVD или DATA BD.
За безбедноста на
безжичен LAN
Бидејќи комуницирањето преку
функцијата за безжичен LAN
е воспоставено со радиобранови,
безжичниот сигнал може да биде
подложен на пресретнување.
За заштитување на безжичната
комуникација, овој плеер поддржува
различни безбедносни функции.
Осигурете се дека правилно ќе
ги конфигурирате безбедносните
поставки соодветно на вашата
мрежна средина.
WEP
WEP применува безбедност
на комуникации за да спречи
надворешни лица да ја пресретнат
комуникацијата или да навлезат
во вашата безжична мрежа. WEP
е наследна безбедносна технологија
којашто овозможува да се поврзат
постари уреди што не поддржуваат
TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија
развиена да ги поправи
недостатоците на WEP. TKIP
гарантира повисоко ниво на
безбедност од WEP.
Забелешки за дисковите
• За да го одржите
дискот чист,
држете го дискот
за неговите
краеви.
Не допирајте ја површината.
Прашината, отпечатоците од прсти
или гребнатинките на дискот можат
да предизвикаат дефект.
• Не изложувајте го дискот на
директна сончева светлина или
на топлотни извори како што се
каналите за топол воздух или не
оставајте го во автомобил паркиран
на директна сончева светлина
бидејќи температурата во
автомобилот може значително
да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го
дискот во неговото пакување.
• Исчистете го дискот
со материјал за
чистење. Бришете го
дискот од центарот
кон надвор.
• Не користете
растворувачи како што е бензин,
разредувач, комерцијално достапни
средства за чистење на дискови/леќи
или антистатичен спреј наменет за
винил LP.
• Ако сте ја испечатиле ознаката на
дискот, исушете ја истата пред
репродукција.
Дополнителни информации
Без безбедност
Иако лесно можете да ги извршите
поставките, секој може да ја
пресретне безжичната комуникација
или да навлезе во вашата безжична
мрежа, дури и без современи алатки.
Имајте предвид дека има ризик
од неовластен пристап или
пресретнување на податоци.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија која
користи напреден безбедносен метод
што е поинаков од WEP и TKIP.
AES гарантира повисоко ниво на
безбедност од WEP или TKIP.
49
• Не користете ги следниве дискови.
– Диск за чистење леќи.
– Диск со нестандарден облик
(на пр. картичка, срце).
– Диск на кој има ознака или
лепенка.
– Диск што има целофанска лента
или лепенка.
• Не изменувајте ја површината на
страната за репродукција на дискот
за да ги отстраните гребнатинките.
Броеви за кодови за
телевизори што може
да се контролираат
Додека држите на -TV- [/1, внесете
го кодот за телевизорот што го дава
производителот користејќи ги
копчињата со броеви.
Ако се наведени повеќе кодови,
внесувајте еден по еден додека не
го најдете оној што функционира
со телевизорот.
50
Список со кодови на јазици
За детали, погледнете во [BD/DVD
Viewing Settings] (Поставки за
гледање BD/DVD) (страница 33).
Правописот на јазикот соодветствува
со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).
Код
Јазик
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
1079
1097
1105
1130
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
1093
1103
1109
1142
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Cambodian;
Khmer
Korean
Kurdish
Latin
Laothian; Lao
Latvian
Maori
Malayalam
1300
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
1305
1311
1326
1332
1345
1349
1352
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
Производител
Број за код
Sony
01 (зададено)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
1299
Toshiba
38
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
Јазик
1353
1357
Moldavian
Malay
1356
1358
1363
1369
1379
1403
1417
Burmese
Nepali
Norwegian
Oromo
Punjabi;
Panjabi
Pashto; Pushto
Quechua
1365
1376
1393
1408
1428
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
Albanian
Siswati; Swati
1483
1491
1498
1502
1505
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1511
1513
1515
1517
1525
1528
1531
1534
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1436
1481
1507
1509
1512
1514
Sundanese
1516
Swahili
1521
Telugu
1527
Thai
1529
Turkmen
1532
Setswana;
1535
Tswana
Turkish
1539
Tatar
1543
Ukrainian
1564
Uzbek
1581
Volapük
1613
Xhosa
1665
Chinese
1697
Не е одредено
Marathi
Malese;
Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
Samoan
Somali
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Parental control/area code
(Код на областа за родителска
контрола)
За детали, погледнете во [Parental
Control Area Code] (Код на област за
родителска контрола) (страница 34).
Код
Област
2047
2044
2070
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
Австралија
Аргентина
Бразил
Грција
Индија
Ирска
Јапонија
Колумбија
Луксембург
Мексико
Норвешка
2046
2057
2109
2115
2238
2254
2092
2304
2363
2390
2184
2427
2436
2501
2528
2165
2376
2090
2499
Пакистан
Португалија
Сингапур
Тајланд
Финска
Холандија
Чиле
Шведска
2428
2489
2543
2424
2174
2219
2086
2149
Австрија
Белгија
Германија
Данска
Индонезија
Италија
Кина
Кореjа
Малезија
Нов Зеланд
Обединето
Кралство
Полска
Русија
Тајван
Филипини
Франција
Хонгконг
Швајцарија
Шпанија
Дополнителни информации
Код
51
Софтверот на овој плеер во иднина може да биде ажуриран. За информации за
достапните ажурирања и најновите упатства за работа, посетете ја следната
интернет-страница:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
z
За да најдете корисни совети и информации за производите и услугите на
Sony, посетете: www.sony-europe.com/myproduct/
4-442-385-11(2) (MK)
© 2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising