Sony | BDP-S7200 | Sony BDP-S7200 Blu-ray Disc™ плеер со зголемување на резолуцијата до 4K Упатства за употреба

4-535-717-21(1)
Blu-ray Disc™ /
DVD плеер
Упатство за употреба
Ви благодариме што го купивте овој плеер.
Пред да почнете да го користите плеерот,
Ве молиме внимателно прочитајте го ова
упатство за употреба.
BDP-S7200
Почнување со употреба
Репродукција
Интернет
Дотерувања и
прилагодувања
Дополнителни
информации
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За намалување на ризик од пожар или
електричен шок, уредот не го изложувајте на
прскање и не ставајте врз него предмети
полни со течност, пр. вазни.
За да избегнете електричен шок, не го
отварајте кабинетот. За сервис обратете се на
квалификуван персонал.
Главниот кабел мора да се менува само
во сервис.
Батерии или апарат со инсталирани батерии
не треба да се изложуваат на прекумерна
топлина како сонце, пожар.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ може да зголемат опасност за
очите. Бидејќи ласерскиот зрак кој се
користи во овој Blu- ray Disc/DVD плеер е
безопасен за очите, не се обидувајте да го
расклопите кабинетот.
За сервис обратете се само на квалификувани
лица.
Оваа етикета се наоѓа на заштитното
куќиште на ласерот внатре во куќиштето.
Овој апарат е класифициран како CLASS 1
LASER производ. CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING е поставен на долниот
дел од уредот.
2
Исфрлување на стара
електрична и
електронска опрема
(Применливо во
Европската унија и
други земји со посебни
собирни центри)
Овој симбол на апаратот Ви укажува дека апаратот не треба да го третирате како обичниот
домашен отпад. Наместо тоа тој треба да се
однесе во најблискиот собирен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на овој производ,
Вие помагате да се спречат негативните последици за околината и човечкото здравје, што
може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој продукт. Рециклирањето на составните материјали помага во зачувувањето
на природата. За подетални информации околу
рециклирањето, контактирајте ја локалната
канцеларија, сервисот за комунална хигиена
или продавницата каде што сте го купиле
производот.
Отпад на батерии
(апликативно во
Европската Унија
државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното
пакување укажува дека батериите не треба
да се третираат како обичен отпад.
Со правилно исфрлање на батериите, ќе
помогнете во спречувањето на појава на
потенцијално негативни последици на
животната средина и човечкото здравје кои
во спротивно може да се загрози поради
неправилното исфрлање на батериите.Со
рециклирањето на овој материјал ќе
помогнете во заштитата на природните
ресурси.
Овој производ е произведен од Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со
усогласеноста на производот врз основа на
закондавството на Европската унија доставете
ги до овластениот претставник, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Штутгарт, Германија. За било каков
сервис или во врска со гаранцијата, обратете
се на адресите наведени во гарантниот лист.
Мерки на претпазливост
• Овој уред работи на 220–240 V AC, 50/60
Hz. Проверете дали напонот на единицата е
идентичен со вашето локално напјување.
• Поставете го системот на лесно достапно
место за да може главниот кабел веднаш да се
исклучи од штекер.
За сигурност, перформанси или зачувување
на податоците за кои е потребна
перманентна конекција со вградената
батерија, оваа батерија треба да се замени
само од квалификуван персонал. За да се
уверите дека батериите ќе бидат правилно
третирани, предадете го овој производ кога
ќе биде скоро потрошен на колективен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето
за тоа како да ги извадите батериите од
производот. Предадете ги потрошените
батерии на колективен центар за отпад на
батерии.
За повеќе детали и информации за
рециклирањето на батериите, контактирајте
ги локалните комунални служби, локалниот
центар за рециклирање или продавницата од
каде сте го купиле апаратот.
3
Мерки на претпазливост
Оваа опрема е тестирана и одговара со
поставените ограничувања на EMC
Directive со поврзување на кабел пократок
од 3 метри.
За поставување
• Плеерот ставете го на место со соодветна вентилација за спречување од
загревање.
• За намалување на ризик од пожар,
отворите за вентилација не ги покривајте со весници, чаршафи, завеси и сл.
• Уредот не го изложувајте на отворен
пламен (на пр. запалени свеќи).
• Не го ставајте плеерот во затворен простор, како што се библиотека или сл.
• Не го оставајте на отворено, во возило,
брод или др. места.
• Ако плеерот е донесен директно од ладно на топло место, или е ставен во многу влажна соба, влага може да кондензира врз леќите во плеерот. Доколку се
случи ова, плеерот нема да работи
правилно. Во овој случај, извадете го
дискот и оставете го плеерот вклучен
околу половина час влагата да испари.
• Не го поставувајте во навалена
положба. Дизајниран е да работи само
во хоризонтална положга.
• Не ставајте метални предмети во предниот дел на предниот панел. Може да го
ограничи приемот на радио бранови.
• Плеерот не го ставајте на места каде
што се употребува медицинска опрема.
Може да предизвика дефект кај
медицинската опрема.
• Ако користите пејсмејкер или друг
медицински уред, консултирајте со
Вашиот доктор или прозиводителот на
медицинскиот уред пред употреба на
безжичен LAN.
• Овој уред треба да се постави и работи
со минимално растојание од најмалку 20
cm или повеќе меѓу плеерот и лицето
(со исклучок на екстремитетите: раце,
зглобови, стапала и глуждови).
4
• Не ставајте тешки или нестабилни
предмети врз плеерот.
• Во носачот за диск не ставајте други
предмети освен диск. Така можете да
го оштетите плеерот или предметот.
• Извадете го дискот пред да го поместите
плеерот. Ако не го извадите, дискот може
да се оштети.
• Исклучете го AC кабелот за напојување и
сите други кабли од плеерот кога го
поместувате.
За изворот за напојување
• Плеерот не е исклучен од струја се
додека е поврзан во штекер, дури и ако
самиот се исклучи.
• Исклучете го плеерот од штекер ако не
го користите подолго време. За да го
исклучите кабелот за напојување
повлечете за приклучокот, никогаш не
го влечете за кабелот.
• Внимавајте на следниве точки за да
спречите оштетување на кабелот за
напојување. Не користете кабел за
напојување ако е оштетен, со тоа може
да предизвикате електричен шок или
пожар.
– Кабелот за напојување не го
притискајте меѓу плеерот и ѕидот,
полици и т.н.
– Не ставајте ништо тешко врз кабелот
за напојување или не го влечете
кабелот.
За дотерување на јачината
Не ја зголемувајте јачината на звукот
додека слушате делови многу тивко или
нема аудио сигнал. Така Вашите уши и
звучниците може да ги оштетите.
За чистење
Чистете го кабинетот, панелот и
контролите со мека ткаенина. Не
користите абразивни средства, прашок,
растворувачи како алкохол или бензин.
За чистење дискови, чистачи за
диск/леќи
Не користете дискови за чистење или
чистачи за диск/леќи (вклучувајќи и
влажни типови или спреј). Ова може да
предизвика дефект.
За замена на деловите
При сервис на плеерот, поправените
делови може да се собираат за повторна
употреба или за рециклирање.
Поврзување на HDMI OUT приклучок
Внимавајте на следново што со неправилно ракување можете да го оштетите
HDMI OUT приклучокот и конекторот.
• Внимателно изедначете ги HDMI OUT
приклучокот на задната страна од плеерот и HDMI конекторот со проверка на
нивните форми. Внимавајте конекторот
да не е наопаку или навален.
• Исклучете го HDMI кабелот кога го
поместувате плеерот.
За гледање на 3D видео слики
Некои луѓе може да почувствуваат непријатност (како на пр. замор на очите, замор или
гадење) додека гледа3D видео слики. Sony
препорачува гледачите редовно да прават
паузи додека гледаат 3D видео слики.
Времетраењето на паузата зависи од самата
личност. Мора да одлучите како ви е најдобро. Ако почувствувате непријатност,
веднаш престанете да гледате 3D видео
слики се додека не се почувствувате
подобро; а ако има потреба консултирајте се
и со доктор. Исто така, треба да го прочитате
упатството за употреба и пораките за претпазливост, или содржината на Blu-ray Disc
репродуцирана со овој производ или да ја
посетите нашата веб страна
(http://www.sony-europe.com/myproduct/)
за најнови информации. Визијата на мали
деца (особено тие под шест години) се уште
се развива. Па затоа консултирајте се со
педијатар или очен доктор пред да му дозволите на детето да гледа 3D видео слики. Возрасните треба да вршат надзор врз децата да
се осигураат дека ги следат горните
пепораки.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој плеер може да задржи
фотографија на екран неодредено
време. Ако оставите фотографија или
слика на екран на Вашиот ТВ подолг
временски период, ризикувате
засекогаш да го оштетите екранот на
Вашиот ТВ. Плазмите и телевизорите
за проектирање многу се подложни на
ова.
Ако имате прашања или проблеми со
Вашиот плеер, Ве молиме
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
• Држете го HDMI конекторот рамно
кога го приклучувате или откачувате
HDMI кабелот. Не го вртете или насилно не го ставајте HDMI конекторот во HDMI OUT приклучокот.
5
Заштита од копирање
Имајте во предвид за напредната технологија за заштита на содржината и на Blu-ray
Disc™ и DVD медиа. Овие системи се наречени AACS (Advanced Access Content
System) и CSS (Content Scramble System),
може да содржат некои ограничувања за
репродукција, аналоген излез и други
слични карактеристики. Работата на овој
производ и ограничувањата може да се
разликуваат во зависност од датумот на
купување, како и управниот одбор на
AACS може да донесе нови или да ги смени правилата за ограничување по
купувањето.
Cinavia Известување
Овој производ користи Cinavia
технологија за ограничување на
неовластено копирање. Кога ќе се открие
неовластена употреба, ќе се прикаже
порака и репродукцијата или копирањето
ќе бидат прекинати.
Повеќе информации за Cinavia технологијата е обезбедна на Cinavia Online
Consumer Information Center на
http://www.cinavia.com. Да добиете дополнителни информации за Cinavia по меил,
пратете писмо со Ваша меил адреса на:
Cinavia Consumer Information Center, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Авторски права и заштитни знаци
• “AVCHD” и “AVCHD 3D/ Progressive”
логото се заштитни знаци на Panasonic
Corporation и Sony Corporation.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или
неговите филијали.
, “XMB,” и “xross media bar” се
•
заштитни знаци на Sony Corporation и
Sony Computer Entertainment Inc.
• Произведен под лиценца од Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic и doubleD симболот се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
6
• За DTS лиценци видете
http://patents.dts.com. Произведено под
лиценца на DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, Symbol, & DTS и Симболот
заедно се регистрирани трговски марки
и DTS-HD Master Audio е заштитен знак на
DTS, Inc. Product со вклучен софтвер. ©
DTS, Inc. Сите права се задржани.
• ТерминитеHDMI® и HDMI HighDefinition Multimedia Interface и HDMI
Logo се заштитни знаци или регистрирани
заштитни знаци на HDMI Licensing LLC во
САД и други земји.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™,
BD-Live™, BONUSVIEW™ и логата се
заштитни знаци на Blu-ray Disc Association.
• “DVD Logo” е заштитен знак на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• “DVD+RW,” “DVD-RW,” “DVD+R,”
“DVD-R,” “DVD VIDEO” и “CD” логото се
заштитни знаци.
• “BRAVIA” се заштитни знаци на Sony
Corporation.
• MPEG Layer-3 аудио технологија за
кодирање и лиценциран патентн од
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува соодветна
технологија под лиценца од Verance
Corporation и е заштитен од U.S. Patent
7,369,677 и други амеркански и светски
патеннти издадени и во очекување како
авторски права и заштита на трговска
марка во одреден аспект на оваа
технологија. Cinavia е заштитен знак на
Verance Corporation. Авторски права 20042010 Verance Corporation. Сите права
задржани од Verance. Не е дозволено
менување или расклопување.
• Windows Media е и регистриран
заштитен знак или заштитен знак на
Microsoft Corporation во САД и/или
други земји..
Овој производ содржи технологија со одредена интелектуална сопственост на
Microsoft. Користење или дистрибуција на
оваа технологија надвор од овој производ е
забрането без соодветна лиценца од
Microsoft.
Сопствениците на содржината користат
Microsoft PlayReady™ технологија за
заштита на нивната интелектуална
сопственост, вклучувајќи ги и авторските
права. Овој уред користи PlayReady
технологија за пристап кон PlayReadyзаштитена содржина и WMDRM-заштитена
содржина. Ако уредот не успее правилно да
ги примени ограничувањата при употребата
на содржината, сопствениците на
содржината може да побараат од Microsoft
да ја повлече PlayReady- заштитената
содржина. Повлекувањето не треба да
влијае врз незаштитената содржина или
содржина заштитена со други технологии.
Сопствениците на содржината може да
побараат надградба на PlayReady за пристап
кон нивната содржина. Ако ја одбиете
надградбата, нема да имате пристап до
содржината за која се бара надградба.
• Музичка и видео технологија за препознавање и поврзани податоци се обезбедени од
Gracenote®. Gracenote е музички стандард во
музичката технологија за препознавање и
испраќа поврзана содржина. За повеќе
информации, посетете ја веб страната
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички и видео
поврзани податоци од Gracenote, Inc.,
авторски права © 2000-сега Gracenote.
Gracenote Software, авторски права © 2000сега Gracenote. Една или повеќе патентни
во сопственост на Gracenote се однесуваат
на овој производ и сервис. Посетете ја веб
страната на Gracenote за неисцрпна листа на
можности Gracenote patents. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenote
лого и логотип у “Powered by Gracenote”
логото се регистрирани заштитни знаци или
заштитни знаци на Gracenote во САД и
други земји.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и
Wi-Fi Alliance® се регистрирани
трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ и WiFi CERTIFIED Miracast™ се заштитни
знаци Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED лого е сертифицирана
марка на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup Identifier Mark е
знак на Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, DLNA логото и DLNA
CERTIFIED™ се заштитни знаци,
сервисни ознаки или сертифицирани
знаци на Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK од Opera Software
ASA. Copyright 1995-2013 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
• Сите други заштитни знаци се
заштитни знаци на нивните соодветни
сопственици.
• Други системи и имиња на производи
главно се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци на
производителите. ™ и ® ознаките не се
наведени во овој документ.
7
Gracenote® лиценца со договор за краен
корисник
Оваа апликација или уред содржи софтвер
од Gracenote, Inc. од Emeryville, California
(“Gracenote”). Софтверот од Gracenote
(“Gracenote Software”) му овозможува на
овој софтвер да прави идентификација на
диск и/или фајл и добивање на поврзани
информации за музика, вклучувајќи
информација за име, пејач, песна и наслов
(“Gracenote Data”) од онлајн сервиси или
вградени бази на податоци (колективно,
“Gracenote Servers”) и да изведува други
функции. Можете да го користите
Gracenote Data само со Договор за краен
корисник за оваа апликација или уред.
Се согласувате дека Gracenote Data,
Gracenote Software и Gracenote Servers ќе
ги користите само за лична употреба. Се
согласувате дека нема да ја дадете,
копирате или префрлите Gracenote
Software или Gracenote Data на трето лице.
СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГО
КОРИСТИТЕ ИЛИ ЕКСПЛОАТИРАТЕ
GRACENOTE DATA, GRACENOTE
SOFTWARE ИЛИ GRACENOTE
SERVERS, ОСВЕН АКО НЕ ВИ Е
ДОЗВОЛЕНО.
Се согласувате дека Вашата лицена која
не е есклузивна за користење на Gracenote
Data, Gracenote Software и Gracenote
Servers ќе прекинете со користење ако ги
прекршите овие ограничувања. Ако
Вашата лиценца истече се согласувате да
престане целото користење на Gracenote
Data, Gracenote Software и Gracenote
Servers. Gracenote ги задржува сите права
врз Gracenote Data, Gracenote Software и
Gracenote Servers, вклучувајќи го и
правото за сопственост. Под никакви
околности Gracenote не е одговорен за
никаква исплата кон Вас за било каква
информација што сте ја обезбедиле. Се
согласувате дека Gracenote, Inc. може да ги
искористи своите права според овој
Договор против вас во сопствено име.
8
Gracenote service користи уникатен идентификатор за следење пребарувања за
статистички цели. Целта на случајно назначениот нумерички идентификатор овозможува Gracenote service да прави проверка без да знае кој сте. За повеќе информации, посетете ја веб страната на Gracenote
Privacy Policy за Gracenote service.
Gracenote Software и секој дел од
Gracenote Data се лиценцирани “КАКО
ШТО СЕ.” Gracenote не прави никакви
изјави или гаранции, експлицитни или
имплицитни, за точноста на Gracenote
Data од Gracenote Servers. Gracenote ги
задржува правата да брише податоци од
Gracenote Servers или да менува категории
на податоци за кои Gracenote смета дека се
доволно. Нема гаранција дека Gracenote
Software или Gracenote Servers се без
грешки или дека работењето на Gracenote
Software или Gracenote Servers ќе биде
континуирано. Gracenote не е обрврзан
обезбеднување на нови подобрени или
дополнителни типови на податоци или
категории кои Gracenote може да ги
обезбеди во иднина и може своите услуги
да ги прекини во било кое време.
Содржина
2
4
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Мерки на претпазливост
Почнување со употреба
10
14
16
16
Водич за делови и контроли
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Чекор 2: Подготовка за поврзување со мрежа
Чекор 3: Лесно дотерување
Репродукција
18
20
20
22
Репродукција на Disc
Репродукција од USB уред
Репродукција преку достапна мрежа
Опции
Интернет
25
Барање веб страни
Дотерувања и прилагодувања
27
27
27
29
30
30
31
31
32
33
33
Користење екран за дотерување
[Software Update]
[Screen Settings]
[Audio Settings]
[BD/DVD Viewing Settings]
[Parental Control Settings]
[Music Settings]
[System Settings]
[Network Settings]
[Easy Network Settings]
[Resetting]
Дополнителни информации
34
38
Проблеми и можни решенија
Спецификации
9
Почнување со употреба
Водич за делови и контроли
Предна плоча
Носач на диск
(отвори/затвори)
Екран на предна
плоча
(USB) приклучок
Тука поврзете го USB уредот.
Сензор за далечинско
[
(вклучи/мирување)
Се вклучува плеерот или
преминува во режим на
мирување.
10
За заклучување на носачот на диск
(Child Lock)
Можете да го заклучите носачот за
диск да се спречи да се отвори по
грешка. Додека плеерот е вклучен,
допрете на  (stop), HOME и потоа
на копчето TOP MENU на
далечинското за отклучување или
заклучување на носачот.
Задна плоча
LAN (100) терминал
HDMI OUT приклучок
(USB) приклучок
Почнување со употреба
DIGITAL OUT (COAXIAL) приклучок
11
(отвори/затвори)
Далечинско
Го отвора или затвора носачот за
диск.
Достапните функции на далечинското
се разликуваат во зависност од дискот
или ситуацијата.
-TV(избор на влезен
сигнал за ТВ)
Менување меѓу ТВ и друг влезен
извор.
-TV-
(TV вклу./мирување)
Вклучување на ТВ или режим на
мирување.
вклучување/мирување)
POP UP/
MENU
TOPMENU
Вклучување на плеерот и режим на
мирување.
Копчиња во боја (црвена/
зелена/жолта/сина)
Кратенки за интерактивни функции.
TOP MENU
RETURN
OPTIONS
HOME
SEN
NETFLIX
Го отвара или затвара топ
менито на BD или DVD.
POP UP/MENU
Го отвара или затвара менито на
BD-ROM Pop-up Menu или DVD.
OPTIONS (стр. 22)
На екранот се прикажуваат
достапни опции.
HOME
SUBTITLE
AUDIO
DISPLAY
z
,
, + и AUDIO копчињата имаат
сензибилна точка. Користете ги овие
точки како рефернца кога ракувате со
плеерот.
12
Влегува во главното мени на плеерот.
Приказ на позадината кога ќе
допрете на категорија икона на
главното мени.
RETURN
Враќање во претходниот екран.
///
Нагласено движење за избирање
на прикажаната ставка
/ како кратенка за пребарување
музика при репродукција на CD.
Централно копче (ENTER)
Влез во избраната ставка.
HOME
Влегува во главното мени на
плеерот.
Приказ на позадината кога ќе
допрете на категорија икона на
главното мени.
SEN (стр. 20)
Пристап до “Sony Entertainment
Network™” онлајн сервис.
AUDIO (стр. 30)
Изберете јазик за песна при
снимање на повеќејазични песни на BD-ROM/DVD VIDEO.
Изберете звук за песна на CD
(пригушување)
Привремено исклучување на звукот.
DISPLAY (стр. 19)
Приказ на репродукција и прелистување веб информација на
екран.
Приказ на главно мени
Главното мени се појавува кога ќе
допрете HOME. Изберете категорија
преку /. Изберете ставка преку
/ и допрете ENTER.
Ставка
Почнување со употреба
NETFLIX
Пристап кон “NETFLIX” онлајн
сервис. За понатамошни детали
за NETFLIX онлајн сервисот
посетете ја следната веб страна и
проверете FAQ:
http://support.sony-europe.com/
/
(брзо напред/брзо
назад)
• Брзо назад/брзо напред кога допирате при репродукција. Брзината на пребасрување се менува
секогаш кога ќе го допрете копчето при репродукција на видео.
• Бавна репродукција кога ќе
допрете за повеќе од една
секунда во режим на пауза.
• Репродукција на слика по
слика, кога кратко ќе допрете
во режим на пауза.
(јачина на звук) +/–
Дотерување јачина на звук на ТВ.
Мени
(репродукција)
Започнува со репродукција.
/
(претходно/следно)
Прескокнува на претходно/следно
поглавје, песна или фајл.
(пауза)
Пауза или повторно почнување
со репродукција.
Pauses or re-starts playback.
 (стоп)
Стопирање на репродукција и ја
помни точката на стопирање (точка
за продолжување). Точката за продолжување за наслов/песна е последната точка што сте ја репродуцирале или последната
фотографија.
SUBTITLE (стр. 30)
Изберете јазик за превод кога се
снимаат повеќејазични преводи
на BD-ROM/DVD VIDEO.
[Setup]: Прилагодување на дотерувања.
[Photo]: Приказ на фотографии.
[Music]: Репродукција на музика.
[Video]: Репродукција на видео.
[Input]: Прави Screen mirroring
(Реверсен екран) со компатибилни урди
[Network]: Приказ на делови од
мрежата.
13
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Не го поврзувајте главниот кабел се додека не ги направите сите поврзувања.
Поврзување со ТВ
Поврзување на плеерот со ТВ преку HDMI кабел со голема брзина.
HDMI кабел со голема брзина
(одделно се продава)
14
Висок квалитет
Поврзување со AV засилувач (ресивер)
Изберете една од следниве методи за поврзување во согласност со влезниот
приклучок на AV засилувачот (ресиверот). Кога ќе изберете (А) или (В) ,
направете соодветно дотерување во [Audio Settings] дотерување (стр. 29).
Почнување со употреба
HDMI кабел со голема брзина (одделно се продава)
HDMI кабел со голема брзина
(одделно се продава)
Дотерајте [BD Audio MIX Setting] (стр. 29).
Коаксијален дигитален кабел
(одделно се продава)
Плеерот не го ставајте директно врз AV засилувач (ресивер).
15
Чекор 2: Подготовка за
мрежно поврзување
Ако немате намера плеерот да го поврзете во мрежа, продолжете до “Чекор 3: Лесно дотерување” (стр. 16).
Жичано дотерување
Чекор 3: Лесно дотерување
Кога ќе го вклучите за прв пат
Почекајте кратко време пред
плеерот да се вклучи и почне со
репродукција [Easy Initial Settings].
1
Користете LAN кабел да поврзете со
LAN (100) терминал на плеерот.
Ставете две R03 (големина
AAA) батерии и да одговараат на краевите на батериите
со ознаките во делот за
батерии на далечинското.
LAN кабел
(оделно се продава)
Широкопојасен рутер
ADSL модем/ Интернет
Кабелски модем
Се препорачува да користете заштитен и
прав интерфејс кабел (LAN кабел).
2
Приклучете го плеерот во струја.
Безжично дотерување
Користете го безжичниот LAN кој е
вграден во плеерот.
LAN кабел (оделно се продава)
Безжичен LAN ADSL модем/ Интернет
Кабелски модем
рутер
16
кон штекер
3
Допрете
да го вклучите плеерот.
4
5
Вклучете го Тв и дотерајте го
влезниот селектор на Вашит
ТВ. Вака сигналот од плеерот
ќе се прикаже на ТВ екранот.
Направете [Easy Initial Settings].
ENTER на далечинското.
///
ENTER
Почнување со употреба
Следете ги инструкциите на
екранот да направите основни
дотерувања преку /// и
• Кога [Easy Initial Settings] е комплетно,
изберете [Easy Network Settings] за користење на мрежни функци на плеерот.
• За овозможување на безжично поврзување, дотерајте [Internet Settings] во
[Network Settings] во [Wireless
Setup(built-in)].
• За оневозможување на безжично поврзување, дотерајте [Internet Settings] во
[Network Settings] во [Wired Setup].
17
Репродукција
Репродукција на диск
Кои дискови може да се репродуцираат,
видете “Репродукција на диск” (стр.39).
1 Сменете го влезниот селектор на
2
ТВ така што сигналот од плеерот
се појави на ТВ екранот.
Допрете и ставете диск во
носачот за диск.
Уживајте со BONUSVIEW/
BD-LIVE
Некои BD-ROM со лого “BD-LIVE”
logo* имаат бонус содржина и други
податоци кои можат да се превземат
за уживање.
*
1
2
Со страната за репродукција надолу
3 Допрете
за диск.
за затварање на носачот
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не почне
автоматски, изберете
во
(Видео)
(Музика),
или , (Фотографија) и допрете
ENTER.
18
3
Поврзете USB меморија во USB
приклучокот на задната страна на
плеерот (стр. 11).
Користете 1 GB или поголема
USB меморија.
Подготовка за BD-LIVE (само
BD-LIVE).
• Поврзете го плеерот со
интернет (стр. 16).
• Дотерајте [BD Internet Connection]
во [BD/DVD Viewing Settings] да
дотерате [Allow] (стр. 30).
Ставете BD-ROM со
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Методата за работа се разликува во
зависност од дискот. Видете во
испорачаното упатство со дискот.
За бришење на податоци на USB меморијата,
[Video]
изберете [Delete BD Data] во
и допрете ENTER. Сите податоци
зачувани во папката ќе бидат избришани.
Уживајте со Blu-ray 3D
Можете да уживате во Blu-ray 3D
диск со “Blu-ray 3D” лого*.
**
1
Подготовки за репродукција на
Blu-ray 3D диск.
• Поврзете го плеерот со 3D-
Можете да ја проверите информацијата за репродукција со допирање на
DISPLAY.
Прикажаната информација се
разликува во зависност од типот на
дискот и статусот на плеерот.
Пр.: при репродукција на BD-ROM
Репродукција
компатибилен уред преку High
Speed HDMI кабел.
Прикажување информација за
репродукција
• Дотерајте [3D Output Setting] и
[TV Screen Size Setting for 3D] во
[Screen Settings] (стр. 27).
2
Ставете Blu-ray 3D диск.
Методата за работа може да се
разликува во зависност од
дискот. Видете во испорачаното
упатство со дискот.
Исто така, видете во испорачаното
упатство со ТВ и поврзаниот уред.
Излезна резолуција/Видео фреквенција
Број на наслов или име
Моментално избран агол
Моментално избрано аудио
дотерување
Достапни функции (
агол,
аудио,
превод)
Информација за репродукција
Приказ на режим за репродукција, статусна лента за репродукција, тип на диск, видео кодек,
брзина, тип на повторување, поминато време и вкупно време на
репродукција.
Број на поглавје
19
Репродукција од USB
уред
За “Тип на фајлови кои може да се
репродуцираат”, видете стр. 39.
1
Поврзете го USB уредот во USB
приклучок на плеерот (стр. 10).
Пред поврзување, видете во
испорачаното упатство со USB
уредот.
2
3
Изберете
[Video],
[Music],
или
[Photo] категорија во
главното мени преку /.
Уживајте во Sony Entertainment
мрежата
Sony Entertainment Network служи
како излез за доставување на избраната
интернет содржина и и различни
барања директно до плеерот.
• Некои интернет содржини бараат регистрација преку компјутер пред да се
репродуцираат.
• Некои интернет содржини не се достапни во зависност од регионот/ земјата.
2
20
Изберете интернет содржина и
различни програми на барање
преку /// и допрете
ENTER.
Видео контролен панел
Контрол панелот се појавува кога ќе
почне со репродукција на видео фајл.
Прикажаните ставки може да се разликуваат во зависност од интернет
провајдерот.
За повторно прикажување, допрете
DISPLAY.
Изберете
[USB device] преку
/ и допрете ENTER.
Репродукција преку
интернет
1
3
Поврзете го плеерот со
интернет (стр. 16).
Допрете го копчето SEN на
далечинското.
Приказ на контроли
Допрете /// или ENTER
за репродукција.
Статусна лента за репродукција
Статусна лента, Покажувач на
моменталната позиција, Време
на репродукција, Времетаење на
видео фајлот
Состојба на интернетот
ја покажува јачината на сигналот
за безжично поврзување.
покажува жичано поврзување.
Брзина на пренос преку интернет
Име на фајл на следно видео
Име на фајл на моментално избрано
видео
Репродуцирање фајлови на
Home Network (DLNA)
DLNA-компатибилен уред може да
репродуцира фајлови со видео/музика/
фотографии зачувани на друг DLNAкомпатибилен уред преку интернет.
1
За репродукција на фајл од DLNA
сервер преку друг уред (Renderer)
Кога репродуцирате фајлови од
DLNA Server на овој уред, можете да
користите DLNA Controller-компатибилен уред (телефон и т.н.), за
контролирање на репродукцијата.
Подготовка за користење DLNA.
За репродукција на фајл од DLNA сервер
преку овој уред (DLNA плеер)
Сервер
Режач
Контролер
Контролирајте го овој уред
преку DLNA controller. Видете
во упатството испорачано со
DLNA controller.
Репродукција
• Поврзете го плеерот со
интернет (стр. 16).
• Подгответе други неопходни
DLNA-компатибилни уреди.
Видете во упатството
испорачано со производот.
Користење на “TV SideView”
Сервер
Плеер
Изберете икона DLNA сервер од
[Video],
[Music] или
[Photo]
категориите, потоа изберете фајл
што сакате да го репродуцирате.
“TV SideView” е бесплатна мобилна
апликација за далечински уреди (пр.
смартфон и т.н.). Со користење на
“TV SideView” со овој плеер, можете
лесно да уживате во плеерот со користење на операциите на Вашиот далечински уред. Можете да активирате сервис или апликација директно
од далечинскиот уред и да ги гледате
информациите за репродукција на
дискот. “TV SideView” исто така
може да се користи како далечински
управувач или тастатура.
Пред да го користите “TV SideView”
уредот со овој плеер за прв пат, прво
регистрирајте го “TV SideView”
уредот. За регистрација следете ги
инструкциите на екранот на “TV
SideView” уредот.
Регистрацијата може да се направи само
преку Home Menu.
21
Користење на Screen mirroring
“Screen mirroring” е функција за приказ
на екран од мобилен телефон на ТВ
преку Miracast технологија.
Плеерот може директно да се поврзе со
Screen mirroring компатибилен уред
(пр. паметен телефон, таблет). Можете
да уживате прикажувајќи го екранот од
уредот на голем ТВ екран. За користење на оваа функција нема потреба од
безжичен рутер (или акцес поинт).
• Кога користите Screen mirroring,
квалитетот на сликата и звукот може
понекогаш да се испрекинати поради
пречки од друга мрежа.
• Некои мрежни функции може да не се
достапни за време на Screen mirroring.
• Проверете дали уредот е компатибилен
со Miracast. Не се гарантира поврзување
со сите Miracast компатибилни уреди.
1
2
Изберете [Screen mirroring]
од [Input] категорија во
почетно мени со помош на
/ и допрете ENTER.
Следете ги инструкциите на
екранот
Достапни опции
Некои дотерувања и репродукција се
достапни со допирање на OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат во
зависност од ситуацијата.
Заеднички опции
■ [Repeat Setting]: Дотерување режим
за повторување.
■ [3D Menu]:
– [Simulated 3D]: Прилагодување
на симулиран 3D ефект.
– [3D Depth Adjustment]: Прилагодување длабочина на 3D слика.
– [2D Playback]: Дотерување
репродукција за 2D слика.
■ [Play]/[Stop]: Почнување или
запирање со репродукција.
■ [Play from start]: Репродукција од
почеток.
■ [Change Category]: Менување
категории меѓу
[Video],
[Music] и
[Photo].
[Video] само
■ [3D Output Setting]: Дотерување дали
да има или не автоматски 3D излез.
■ [A/V SYNC]: Дотерување на отворот
меѓу сликата и звукот, со доцнење
на звукот во однос на сликата (0 до
120 милисекунди).
■ [Video Settings]:
– [Picture Quality Mode]: Избор на
дотерување за слика за различни
услови на светлина.
• [Direct]
• [Brighter Room]
• [Theater Room]
• [Auto]
• [Custom1]/[Custom2]
• [Texture Remaster]:
Прилагодување на острина и
детали на рабови.
22
■ [Subtitle]: Менување јазик за превод кога се снимени повеќејазични
преводи на BD-ROM/DVD VIDEO.
■ [Angle]: Менување во друг агол на
гледање кога се снимени повеќе
агли на BD-ROM/DVD VIDEO.
■ [Number Entry]: Изберете број со
помош на /// на
далечинското.
■ [IP Content NR Pro]:
Прилагодување на квалитет на
слика на содржина од интернет.
■ [Video Search]: Приказ на информација за BD-ROM/DVD-ROM врз
основа на Gracenote технологија.
Пребарување поврзани информации
по клучен збор од Gracenote кога ќе
изберете [Cast] или [Related].
Приказ на листа со наслови кога ќе
изберете [Playback History] или
[Search History].
Репродукција
• [Super Resolution]:
Подобрување на резолуција.
• [Smoothing]: Намалување на
екранско групирање со мала
градација на рамниот дел.
• [Contrast Remaster]:
Автоматско подредување на
црни и бело ниво за екранот
да не биде премногу темен и
сликата се модулира.
• [Clear Black]: Прилагодување
на приказ на темни елементи
на сликата. Сите сенки не се
потисната; ова овозможува
прекрасна репродукција на
темни тонови.
• [FNR]: Намалување на случајната бучава која се појавува
на сликата.
• [BNR]: Намалување на мозаик
блок шум на сликата.
• [MNR]: Намалување на мала
бучава околу цртите на
сликата (бучава од комарец).
• [Contrast]
• [Brightness]
• [Colour]
• [Hue]
■ [Pause]: Паузирање.
■ [Top Menu]: Приказ на BD или
DVD Top Menu.
■ [Menu]/[Popup Menu]: Приказ на
BD-ROM Pop-up Menu или DVD
менито.
■ [Title Search]: Барање наслов во
BD-ROM/DVD VIDEO и
репродуцирање од почеток.
■ [Chapter Search]: Барање поглавје
и репродуцирање од почеток.
■ [Audio]: Менување јазик на песна
кога се снимени повеќејазични
песни на BD-ROM/DVD VIDEO.
Изберете звук на песна од CD.
[Music] само
■ [Track Search]: Пребарување на
број на песна за време на
репродукција на музичко CD.
■ [Add Slideshow BGM]: Регистрирање музички фајлови на USB
меморија како слајд шоу позадинска музика (BGM).
■ [Music Search]: Приказ на информација за аудио CD (CD- DA) врз
основа на Gracenote технологија.
Пребарување поврзана информација по клучен збор од Gracenote кога
ќе изберете [Track], [Artist] или
[Related]. Приказ на листа со
наслови кога ќе изберете [Playback
History] или [Search History].
23
[Photo] само
■ [Slideshow Speed]: Менување
брзина на слајд шоу.
■ [Slideshow Effect]: Дотерување
ефект за слајд шоу.
■ [Slideshow BGM]:
– [Off]: Исклучување на функцијата.
– [My Music from USB]: Дотерување музички фајлови регистрирани во [Add Slideshow BGM].
– [Play from Music CD]: Дотерување песни во CD-DA.
■ [Change Display]: Менување меѓу
[Grid View] и [List View].
■ [View Image]: Приказ на избраната
фотографија.
■ [Slideshow]: Репродукција на слајд
шоу.
■ [Rotate Left]: Ротирање фотографија
во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.
■ [Rotate Right]: Ротирање фотографија во насока на стрелките на часовникот за 90 степени.
24
Интернет
Барање веб страни
Можете да се поврзете со интернет
и да уживате во веб страните.
1
3
Можете да проверите информација на
веб страна со допирање на DISPLAY.
Прикажаната информација се разликува во зависност од веб страната и
статусот на страната.
Подгответе за Internet Browser.
Поврзете го плеерот со интернет
(стр.16).
Изберете [Network] во главното
мени преку /.
Изберете
[Internet Browser]
преку / и допрете ENTER.
Интернет
2
Екран за интернет пребарувач
Наслов на страната
Адреса на страната
Овој пребарување не поддржува некои
функции на веб страните и некои веб страни
може да не се прикажат правилно.
За внесување на URL
Изберете [URL entry] од менито со
опции. Внесете URL преку тастатурата
и потоа изберете [Enter].
За дотерување на стандардна почетна
страна
При прикажување на страна што
сакате да ја дотерате, изберете [Set as
start page] од менито со опции.
За враќање во претходната страна
Изберете [Previous page] од менито со
опции. ога претходната страна нема да
се појави дури и да има избрано
[Previous page], изберете [Window List]
од менито со опции и изберете страна
што сакате да ја вратите од листата.
За прекинување на интернет пребарувач
Допрете HOME.
Покажувач
Движете се со допирање на
///. Покажувачот ставете
то на линког што сакате да го
видите и потоа допрете ENTER.
Веб страната се прикажува.
SSL икона
Се прикажува кога веб страната е
заштитена.
Индикатор за јачина на сигналот
(само безжична мрежна конекција)
Лента за дејство/Вчитување икони
Се појавува кога се вчитува
страна, или за време на
симнување/префрлање.
Поле за внесување текст
Допрете ENTER и изберете
“Input” од менито со опции за
приказ на тастатурата.
Лизгач
Допрете /// за
поместување на приказот лево,
горе, долу или десно.
25
Достапни опции
Разни дотерувања и операции се
достапни со допирање на
OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат
во зависност од ситуацијата.
■ [Browser Setup]: Приказ на
Internet Browser дотерувања.
– [Zoom]: Зголемување или намалување на прикажаната содржина.
– [JavaScript Setup]: Активирање
или деактивирање JavaScript.
– [Cookie Setup]: Дотерување дали
да прифати или не колаче.
– [SSL Alarm Display]: Активирање
или деактивирање на SSL.
■ [Input]: Приказ на софтверска
тастатура за внесување на знаци
при пребарување.
■ [Break]: Движење на покажувачот
до следната линија на текстот.
■ [Delete]: Брише еден крактер од лева
страна на покажувачот при
пишување текст.
■ [Window List]: Приказ на листа на
моментално отворени веб страни.
Ви овозможува враќање во
претходната веб страна со бирање
на прозорот.
■ [Bookmark List]: Приказ на
означена листа.
■ [URL entry]: Овозможува внесување
URL кога ќе се прикаже тастатурата.
■ [Previous page]/[Next page]:
Префрлање во претходна/следна
страна.
■ [Cancel loading]: Престанување со
вчитување страници.
■ [Reload]: Вчитување иста страна.
■ [Add to Bookmark]: Додавање на
прикажана веб страна во
означената листа.
26
■ [Set as start page]: Приказ на
прикажаната страна како
стандардна почетна страна.
■ [Open in new window]: Отварање
линк во нов прозор.
■ [Character encoding]: Дотерување
карактер код.
■ [Display certificate]: Преглед на
сервер сертификат пратени од
страна која поддржува SSL.
Дотерувања и прилагодувања
Користење екран за
дотерување
Изберете
[Setup] во главното мени
кога треба да ги смените
дотерувањата на плеерот. Фабрички
дотерувањата се подвлечени.
1
Изберете икона за дотерување преку
/ и допрете ENTER.
[Software Update]
■ [Update via Internet]
Надградба на софтверот на плеерот
преку мрежа. Проверете дали
мрежата е поврзана со интернет. За
детали видете “Чекор 2: Подготовки
за мрежно поврзување” (стр. 16).
■ [Update via USB Memory]
Надградба на софтверот на плеерот преку
USB мемроија. Проверете дали Software
Update Folder е правилно именувана како
“UPDATE” и сите надградени фајлови
треба да се зачуваат во оваа папка.
Плеерот може да препознае до 500
фајлови/ папки во еден слој вклучувајќи
го и фајлот/ папката за надградба.
• Ние препорачуваме надградбата на софтверот да се прави на секои 2 месеца.
• За информации за надградените
функции посетете ја следната веб страна:
http://support.sony-europe.com/
■ [3D Output Setting]
[Auto]: Изберете го ова.
[Off]: Изберете го ова за приказ на
цела содржина во 2D.
■ [TV Screen Size Setting for 3D]
Дотерајте ја големината на екранот
на Вашиот 3D-компатибилен ТВ.
■ [TV Type]
[16:9]: Обично изберете го ова кога
поврзувате ТВ со широк екран или
ТВ со функција за широк екран.
[4:3]: Изберете го ова кога поврзувате со ТВ со 4:3 екран без функција за
широк режим.
■ [Screen Format]
[Full]: Изберете го ова кога поврзувате ТВ со функција за широк режим.
Приказ на слики на 4:3 екран во размер 16:9 дури и на широк ТВ екран.
[Normal]: Менување големина на
слика да одговара со големината на
екранот во оригинален размер на
сликата.
Дотерувања и прилагодувања
2
Изберете
[Setup] во главното
мени преку /.
[Screen Settings]
27
■ [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box]: Приказ на широки слики со
[Pan & Scan]: Приказ на цела
висина на слика на цел екран со
исечени страни.
■ [Cinema Conversion Mode]
[Auto]: Обично изберете го ова.
Плеерот автоматски открива дали
материјалот е видео или филм и се
менува во соодветна метода за
конверзија.
[Video]: Методата за конверзија одговара за видео материјал и секогаш ќе
биде избран без оглед на материјалот.
■ [Output Video Resolution]
Обично изберете [Auto]. Изберете
[Original Resolution] за излез на резолуција снимена на диск. Кога резолуцијата е помала од SD резолуција, се
зголемува до SD резолуција.
■ [DVD-ROM 24p Output]
[Auto]: Излезни 1920 × 1080p/24 Hz
видео сигнали само при поврзување
на 1080/24p-компатибилен ТВ преку
HDMI OUT приклучок.
[Off]: Изберете го ова кога ТВ не е компатибилен со 1080/24p видео сигнали.
■ [4K Output]
[Auto1]: Емитува 2K (1920 × 1080)
видео сигнали при видео репродукција и 4K видео сигнали при репродукција на слики кога е поврзан во
Sony 4K-компактибилна опрема.
Емитува 4K видео сигнали при репродукција на 24p видео содржина
во BD/DVD ROM или репродукција
на слики кога е не е поврзан во -Sony
4K-компатибилна опрема. Ова дотерување на работи за 3D видео репродукција на слики.
[Auto2]: Автоматско емитување на
4K/24p видео сигнали кога ќе поврзете 4K/24p-компатибилна опрема и
направете соодветно дотерување во
[BD- ROM 24p Output] или [DVDROM 24p Output], и исто така емитува 4K/24p фото слики при репродукција на 2D фото фајлови.
[Off]: Функцијата е исклучена.
Доколку Вашата Sony опрема не е откриена кога е избрано [Auto1], дотерувањето
ќе има ист ефект како и [Auto2].
■ [YCbCr/RGB (HDMI)]
■ [BD-ROM 24p Output]
28
[Auto]: Излезни 1920 × 1080p/24 Hz
видео сигнали само кога ќе поврзете
1080/24p-компатибилен ТВ преку
HDMI OUT приклучок.
[On]: Вклучување на функцијата.
[Off]: Изберете го ова кога Вашиот
ТВ не е компатибилен со 1080/24p
видео сигнали.
[Auto]: Автоматски открива поврзан
тип на ТВ и се префрла во
дотерување на боја која одговара.
[YCbCr (4:2:2)]: Излезни YCbCr
4:2:2 видео сигнали.
[YCbCr (4:4:4)]: Излезни YCbCr
4:4:4 видео сигнали.
[RGB]: Излезни RGB видео сигнали.
■ [HDMI Deep Colour Output] [Auto]:
Обично изберете го ова.
[16bit]/[12bit]/[10bit]: Излезни
16bit/12bit/10bit видео сигнали кога
поврзаниот ТВ е компатибилен со
Deep Colour.
[Off]: Изберете го ова кога сликата не
е стабилна или бојата не е природна.
■ [SBM] (Super Bit Mapping)
[Off]: Излезни PCM сигнали од
HDMI OUT приклучок кога
репродуцирате Super Audio CD.
■ [BD Audio MIX Setting]
[On]: Аудио излез добиен со мешање
на интерактивен и секундарен аудио
кон основен аудио.
[Off]: Само излези од основен аудио.
Изберете го ова за HD излезен аудио
сигнал во AV засилувач (ресивер).
■ [IP Content NR Pro]
[Video3]/[Video2]/[Video1]/
[Film1]/[Film2]/[Film3]: Прилагодување на квалитет на слика на интернет
содржина.
[Off]: Исклучување на функцијата.
■ [Pause Mode]
[Auto]: Обично изберете го ова.
Слики кои се движат динамично се
појавуваат без замаглување.
[Frame]: Приказ на статични слики со
висока резолуција.
[Audio Settings]
■ [Digital Audio Output]
[Auto]: Обично изберете го ова. Излезни аудио сигнали во согласност со
статусот на поврзаниот HDMI уред.
[PCM]: Излезни PCM сигнали од
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT приклучок.
■ [Digital Music Enhancer]
[On]: Дотерување на звучен ефект
при репродукција на интернет или
USB содржина. [Off]/[Sound Bar
Mode]: Функцијата е исклучена.
■ [DTS Neo:6] [Cinema]/[Music]:
Излез на симулиран повеќеканален
звук од 2 канален извор преку HDMI
OUT приклучок во согласност со
способноста на поврзаниот уред
преку DTS Neo:6 Cinema или DTS
Neo:6 Music режим.
[Off]: Излез на звук со неговиот
оригинален број на канали преку
HDMI OUT приклучок.
Дотерувања и прилагодувања
[On]: Израмнување на градацијата
на емитуваните видео сиганли од
HDMI OUT приклучок.
[Off]: Изберете го ова при
емитување на искривени видео
сиганли или неприродна боја.
■ [DSD Output Mode]
[On]: DSD излезни сигнали од HDMI
OUT приклучок при репродукција на
Super Audio CD. Кога е избрано [On]
нема сигнал од друг приклучок.
■ [Audio DRC]
[Auto]: Врши репродукција специфичен динамичен опсег на дискот
(само BD-ROM). Други дискови се
репродуцираат во [On].
[On]: Врши репродукција со
стандардно ниво на компресија.
[Off]: Без компресија. Се
произведува подинамичен звук.
29
■ [Downmix]
[Surround]: Излезни аудио сигнали
со сараунд ефекти. Изберете го ова
при поврзување на аудио уред кој
поддржува Dolby Surround (Pro
Logic) или DTS Neo:6.
[Stereo]: Излезни аудио сигнали без
сараунд ефекти. Изберете го ова при
поврзување на аудио уред кој не
поддржува Dolby Surround (Pro
Logic) или DTS Neo:6.
[BD/DVD Viewing
Settings]
■ [BD/DVD Menu Language]
Избирање стандарден јазик за мени
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Изберете [Select Language Code] и
внесете код за јазик, видете во
“Листа со код за јазик” (стр. 43).
■ [Audio Language]
Изберете стандарден јазик за
песна за BD-ROM или DVD
VIDEO. Кога ќе изберете
[Original], се избира јазик кој е со
приоритет.
Изберете [Select Language Code] и
внесете код за јазик, видете
“Листа со код за јазик” (стр. 43).
■ [Subtitle Language]
Изберете стандарден јазик за превод
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Изберете [Select Language Code] и
внесете код за јазик, видете во
“Листа со код за јазик” (стр. 43).
30
■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]
[BD]: Репродукција на BD.
[DVD/CD]: Репродукција на DVD
или CD.
■ [BD Internet Connection]
[Allow]: Обично изберете го ова.
[Do not allow]: Забранува интернет
[Parental Control
Settings]
■ [Password]
Дотерување или менување на
лозинка за функцијата Родителска
контрола. Лозинката ви овозможува
ограничувања за BD-ROM или DVD
VIDEO и Интернет. Доколку е
потребно, ограничувањата можат
да се разликуваат за BD-ROM,
DVD VIDEO и Интернет.
■ [Parental Control Area Code]
Репродукцијата на некои BD-ROM,
DVD VIDEO или Интернет може да се
ограничат според географското
подрачје. Може да се блокираат сцени
или да се заменат со други сцени. Следете ги инструкциите на екранот и
внесете ја вашата лозинка од 4 цифри.
■ [BD Parental Control] / [DVD
Parental Control] /
[Internet Video Parental Control] Со
дотерување на Parental Control, некои
сцени можат да се блокираат или
заменуваат со други сцени. Следете ги
инструкциите на екранот и внесете ја
вашата лозинка од 4 цифри.
■ [Internet Video Unrated]
[Allow]: Овозможува репродукција
на неодредени интернет видеа.
[Block]: Блокирање на неодредени
интернет видеа.
[Music Settings]
■ [Super Audio CD Playback Layer]
[Super Audio CD]: Репродуцира
Super Audio CD.
[CD]: Репродуцира CD.
[DSD 2ch]: Репродукција на 2 канал.
[DSD Multi]: Репродукција на повеќе
[System Settings]
■ [OSD Language]
Изберете екрански приказ н јазик за
Вашиот плеер.
■ [Dimmer]
[On]: Следните BRAVIA Sync
функции се достапни:
– Репродукција со еден допир
– Исклучување на системот
– Следење на јазик
[Off]: Исклучување на функциите.
За детали, видете во упатството
испорачано со ТВ или компонентите.
[Linked to TV-off]
[On]: Автоматско исклучување на плеерот и HDMI-компатабилни компоненти
кога поврзаниот ТВ се префрла во
режим на мирување (BRAVIA Sync).
[Off]: Исклучување на функцијата.
■ [Quick Start Mode]
[On]: Скратување на почетното време
при вклучување на плеерот.
[Off]: Намалува на потрошувачката
во режим на мирување.
■ [Auto Standby]
[On]: Автоматски се враќа во режим
на мирување ако не се притисне
ниедно копче за повеќе од 20 минути.
[Off]: Исклучување на функцијата.
■ [Auto Display]
[Bright]: Светло осветлување.
[Dark]: Слабо осветлување.
[Off]: Исклучување на осветлување
при репродукција. Слабо осветлување, освен за време на репродукција.
[On]: Автоматски приказ на
информација на екран при менување
на наслов, режим на слика, аудио
сигнали и т.н..
[Off]: Приказ на информација само
кога ќе допрете DISPLAY.
■ [HDMI Settings]
■ [Screen Saver]
Со поврзување на Sony уреди кои се
компатибилни со HDMI функциите
со High Speed HDMI кабел, работата
е поедноставена.
Дотерувања и прилагодувања
■ [Super Audio CD Playback
Channels]
[Control for HDMI]
[On]: Вклучување на функцијата
скрин сејвер. Се појавува слика за
скрин сејвер кога не го користите
плеерот повеќе од 10 минути додека
на екранот се прикажува.
[Off]: Исклучување на функцијата.
31
■ [Software Update Notification]
[On]: Дотерување на плеерот да Ве
информира за понова верзија на
софтверот (стр. 27).
[Off]: Исклучување на функцијата.
■ [Gracenote Settings]
[Auto]: Автоматско преземање на
информација за диск кога ќе запре
репродукцијата на дискот. Поврзете
се со Интернет за преземање.
[Manual]: Преземање информација
за диск кога е избрано [Video
Search] или [Music Search].
■ [Device Name]
Приказ на име на плеерот. Името на
плеерот може да се смени.
■ [System Information]
Приказ на информација за верзија
на софтверот и MAC адреса.
■ [Software License Information]
Приказ на информација за Software
License.
[Network Settings]
За понатамошни детали, посетете ја
следнава веб страна и проверете ја FAQ
содржината:
http://support.sony-europe.com/
http://support.sony-europe.com/
■ [Network Connection Status]
Приказ на моменталниот статус на
мрежата.
■ [Network Connection
Diagnostics]
Проверка за правилно мрежно
поврзување со водење на
дијагностика на мрежата.
■ [Connection Server Settings]
Дотерајте дали да го прикажува
или не поврзаниот сервер.
■ [Auto Renderer Access
Permission]
[On]: Овозможува автоматски пристап од нов откриен DLNA контролер – компактибилен производ.
[Off]: Исклучување на функцијата.
■ [Renderer Access Control]
Приказ на листа од DLNA
контролер- компатибилен производ
и дотерува дали е достапен секој
производ пркеу овој плеер.
■ [Registered Remote Devices]
■ [Internet Settings]
32
Прво поврзете го плеерот со интернет. За детали, видете “Чекор 2:
Подготовка за мрежно поврзување”
(стр. 16).
[Wired Setup]: Изберете го ова при
при поврзување со широкопојасен
рутер преку LAN кабел.
[Wireless Setup(built-in)]: Изберете го
ова кога користите безжичен LAN кој е
вграден во плеерот за безжична
конекција со интернет.
[USB Wireless Setup] (само BDPS4100): Изберете го ова кога користите USB безжичен LAN адаптер за
Приказ на листа со регистрирани
далечински уреди.
■ [Remote Start]
[On]: Вклучување или исклучување
на плеерот преку далечински уред
кога е поврзан во мрежа.
[Off]: Исклучување на функцијата.
Дотерајте [Remote Start] во [On] и
исклучете го плеерот за активирање на
Network standby (стр. 38).
[Easy Network
Settings]
Изберете [Easy Network Settings] за
одредување на мрежни дотерувања.
Следете ги инструкциите на екранот.
[Resetting]
■ [Reset to Factory Default Settings]
■ [Initialise Personal Information]
Можете да ја избришете личната
информација зачувана во плеерот.
Ако го исфрлите, преместите или
продадете овој уред, избришете ги сите
лични информации за ваша безбедност.
Преземете соодветни мерки како на пр.
одјавување по употреба на мрежни
сервиси.
Дотерувања и прилагодувања
Можете да ги ресетирате дотерувањата
на плеерот во фабрички дотерување со
избор на група на дотерување. Сите
дотерувања во групата ќе бидат
ресетирани.
33
Дополнителни информации
Проблеми и можни
решенија
Ако имате било која од следниве
тешкотии при употреба на плеерот,
користете го овој водич за проблеми да
се обидете да го поправите проблемот.
Ако проблемот се уште постои,
консултирајте се со Sony продавач.
Слика
Нема слика или сликата не е правилно
прикажана.
→ Проверите дали сите кабли за поврзување се цврсто поврзани (стр. 14).
→ Сменете го влезниот селектор на ТВ
за приказ на сигнал од плеерот.
→ Ресетирајте ја видео резолуцијата во
пониска резолуција со допирање на
 (stop), HOME и потоа POP UP/
MENU копчето на далечинското.
→ За HDMI поврзување обидете се со
следново:  Исклучете го и
повторно вклучете го.  Исклучете
ја поврзаната порема и повторно
вклучете ја.  Исклучете ги и пак
приклучете ги HDMI каблите.
→ HDMI OUT приклучокот поврзете
го во DVI уред кој не подржува
технологија за авторски права.
→ Проверете го дотерувањето [Output
Video Resolution] во [Screen
Settings] (стр. 28).
→ За BD-ROM, проверете го
дотерувањето [BD-ROM 24p Output]
во [Screen Settings] (стр. 28).
→ За DVD-ROMs, проверете го
[DVD-ROM 24p Output] дотерувањето во [Screen Settings] (стр. 28).
34
Прикажаниот јазик на екранот автоматски се менува при поврзување со
HDMI OUT приклучок.
→ Кога [Control for HDMI] вп [HDMI
Settings] е дотерано во [On] (стр.
31), прикажаниот јазик на екранот
автоматски се менува според
дотерувањата за јазик на
поврзаниот ТВ (ако менувате
дотерување на ТВ).
Звук
Нема звук или звукот не се слуша
правилно.
→ Проверите дали сите кабли за поврзување се цврсто поврзани (стр. 14)
→ Сменете го влезниот селектор на AV
засилувачот (ресивер) аудио
сигналот на плеерот да излегува од
AV засилувачот (ресивер).
→ Ако аудио сигнал не се слуша низ
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)/ HDMI OUT приклучок,
проверете ги аудио дотерувањата
(стр. 29).
→ За HDMI поврзување обидете се со
следново:  Исклучете го и повторно
вклучете го.  Исклучете ја
поврзаната порема и повторно
вклучете ја.  Исклучете ги и пак
приклучете ги HDMI каблите.
→ За HDMI поврзување, ако плеерот е
поврзан со ТВ преку AV засилувач
(ресивер), обидете се HDMI каблите
да ги поврзете директно со ТВ.
Видете во упатството испорачано со
AV засилувачот (ресивер).
→ HDMI OUT приклучокот е поврзан
со DVI уред (DVI приклучок не
прима аудио сигнали).
→ Уред поврзан со HDMI OUT
приклучок не поддржува аудио
формат на плеер. Проверете ги
аудио дотерувањата (стр. 29).
HD Audio (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution
Audio, и DTS-HD Master Audio) нема
излез од посредување на битови.
→ Дотерајте [BD Audio MIX Setting] во
[Audio Settings] во [Off] (стр. 29).
→ Проверете дали поврзаниот AV
засилувач (ресивер) е компатибилен со секој HD аудио формат.
Нема излез за интерактивно аудио.
→ Дотерајте [BD Audio MIX Setting] во
[Audio Settings] во [On] (стр. 28).
→ Аудио песната од видеото кое го
репродуцирате има Cinavia код што
покажува дека е неовластена
копија на професионална
содржина (стр. 6).
Дискот не се репродуцира.
→ Дискот не е чист или е изгребан.
→ Дискот е ставен наопаку. Ставете го
дискот со страната за репродукција
надолу.
→ Дискот има формат кој не може да се
репродуцира на овој плеер (стр. 39).
→ Плеерот не може да репродуцира диск
кој не е правилно финализиран.
→ Регионалниот код на BD или DVD
не одговара со плеерот.
USB уред
Плеерот не го препознава USB уредот
кој е поврзан со плеерот.
→ Осигурете се дека USB уредот правилно е поврзан со USB приклучокот.
→ Проверите дали USB уредот или
каблите се оштетени.
→ Проверите дали USB уредот е вклучен.
→ Ако USB уред е поврзан преку
USB хаб, USB уредот поврзете го
директно со плеерот.
Дополнителни информации
Се прикажува порака Код 3 [Аудио
излезите привремено се запрени. Не го
прилагодувајте тонот. Содржината
која се репродуцира е заштитена со
Cinavia и овој уред нема лиценца за
нејзино репродуцирање. За повеќе
информации, видете
http://www.cinavia.com. Порака Код
3.] на екранот кога репродуцирате
диск.
Диск
Sony Entertainment мрежа
Сликата/звукот е слаб/одреден за
програмот да прикаже губење на
податоците, особено при брза
репродукција или темни сцени.
→ Квалитетот на слика/звукот може да
се подобри со менување на брзината
на поврзување. Препорачана брзина
на поврзување е 2.5 Mbps за стандардна дефиниција на видео (10 Mbps за
висока дефиниција на видео).
Сликата е мала.
→ Допрете  за зголемување.
35
Мрежно поврзување
Плеерот не може да се поврзе со мрежа.
→ Проверете го мрежното поврзување
(стр. 16) и мрежните дотерувања
(стр. 32).
Компјутерот не може да се поврзе со
интернет откако е направено [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)].
→ Безжичните дотерувања на рутерот
може автоматски да се сменат ако
користите функција Wi-Fi Protected
Setup пред да го дотерате рутерот.
Во овој случај, сменете ги безжичните дотерувања на компјутерот.
Не можете да го поврзете плеерот со
безжичен LAN рутер.
→ Проверите дали безжичниот LAN
рутер е вклучен.
→ Во зависност од опкружувањето,
како материјалот на ѕидот, прием на
радио бранови или пречки меѓу
плеерот и безжичниот LAN рутер,
растојанието за комуникација може
да се намали. Поместете го плеерот и
безжичниот LAN рутер поблиску
еден до друг.
→ Уреди кои користат 2.4 GHz фреквенција, како на пр. микробранова
печка, блутут или дигитален безжичен уред, можат да ја прекинат комуникацијата. Плеерот тргнете го
подалеку од такви уреди или
исклучете ги таквите уреди.
36
Бараниот безжичен рутер не се прикажува
во листата со безжична мрежа.
→ Допрете RETURN да се вратите на
претходниот екран и обидете се
повторно да дотерате. Ако бараниот рутер се уште не се прикажува,
изберете [New connection
registration] да направите [Manual
registration].
На екранот се прикажува порака
[Достапна е нова верзија на софтверот.
Одете во “Setup” во менито и изберете
“Software Update” да направите
ажурирање.] кога ќе го вклучите
плеерот.
→ Видете [Software Update] (стр. 27) за
ажурирање на плеерот со најнова
верзија на софтверот.
Контроли за HDMI (BRAVIA
Sync)
Функцијата [Control for HDMI] не
работи (BRAVIA Sync).
→ Проверете дали [Control for HDMI]
во [HDMI Settings] е дотерано во
[On] (стр. 31).
→ Ако го смените HDMI поврзувањето, исклучете го плеерот и повторно вклучете го.
→ Ако се случи прекин во напојувањето, дотерајте [Control for HDMI]
во [HDMI Settings] во [Off], потоа
дотерајте [Control for HDMI] во
[HDMI Settings] во [On] (стр. 31).
→ Проверете го следново и видете во
упатството испорачано со
компонентата.
– поврзаниот уред е компатибилен
со функцијата [Control for HDMI].
– дотерувањето на поврзаниот уред за
функцијата[Control for HDMI] е
точно.
Функцијата System Power-Off не работи
(BRAVIA Sync).
→ Проверете дали [Control for HDMI] и
[Linked to TV-off] во [HDMI Settings]
се дотерани во [On] (стр.31).
Друго
Репродукцијата не започнува од почеток
на содржината.
→ Допрете OPTIONS и изберете [Play
from start].
Репродукцијата не почнува од точката за
продолжување на кое сте запреле.
→Точката за продолжување можеби е избришана од меморија во зависност од дискот
–
–
–
–
сте го отвориле носачот за диск.
сте го откачиле USB уредот.
репродуцирате друга содржина.
сте го исклучиле плеерот.
На екранот се прикажува порака Код 1
[Репродукцијата е запрена.
Содржината која се репродуцира е
заштитена со Cinavia и не може да се
репродуцира на овој уред. За повеќе
информации видете http://
www.cinavia.com. Порака Код 1.] кога
репродуцирате диск.
→ Аудио песната на видеото кое се
репродуцира има содржина со
Cinavia код што укажува дека се
користи само за професионална
опрема и нема лиценца за
репродуцирање (стр. 6).
Носачот за дискот не се отвара и
на предниот панел се појавува
“LOCK” или “D ON”.
→ Кога ќе се појави “LOCK”, плеерот е
заклучен. За откажување на Child
Lock,  (stop), HOME и потоа TOP
MENU копчето на далечинското се
додека не се прикаже “UNLCK” на
предниот екран (page 10).
→ Кога ќе се прикаже “D ON”, контактирајте го Sony продавачот или
овластен локален Sony сервис.
Дополнителни информации
→ При поврзување на плеерот со ТВ
пеку AV засилувач (ресивер),
– ако AV засилувачот (ресивер) не
е компатибилен со функцијата
[Control for HDMI], може да не
можете да го контролирате ТВ
преку плеерот.
– ако го смените HDMI поврзувањето, откачете го и повторно
вклучете го кабелот за струја,
или ако има прекин во струјата,
обидете се со следното:
 Сменете го влезниот селектор на
AV засилувачот (ресивер) така да
сликата од плеерот се појави на ТВ
екранот.  Дотерајте [Control for
HDMI] во [HDMI Settings] во [Off],
потоа [Control for HDMI] во
[HDMI Settings] во [On] (стр. 31).
Видете во упатството испорачано
со AV засилувачот (ресивер).
Носачот за диск не се отвора и не
можете да го извадите дискот и
откако сте допреле
.
→ Обидете се со следново:  Исклучете го плеерот и извадете го главниот
кабел.  Повторно поврзете го
главниот кабел додека допирате надолу на
на плеерот.  Продолжете да притискате на
плеерот се
додека носачот не се отвори.  Извадете го дискот.
37
“Exxxx” или “TEMP” се
прикажува на екранот на
предната плоча.
→ Кога ќе се прикаже “Exxxx”,
контактирајте со Sony продавач или
локален овластен Sony сервис и
кажете му го кодот за грешка.
→ Кога ќе се прикаже “TEMP”,
плеерот ставете го на место со
соодветна вентилација да спречите
прегревање на плеерот. “TEMP” ќе
се прикаже за кратко време.
Плеерот не реагира на ниедно
копче.
→ Влага кондензирала во
внатрешноста на плеерот (стр. 4).
Спецификации
Систем
Ласер: Полупроводнички ласер
Влезови и излези
(Име на приклучокот:
Тип на приклучокот/Ниво на
излез/Импенданса на вчитување)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Фоно приклучок/0.5 Vp-p/75 ohms
HDMI OUT:
HDMI 19-пински стандарден
конектор
LAN (100):
100BASE-TX Термина
USB:
USB приклучок Тип A (За поврзување на USB меморија, читач за
мемориска картичка, дигитален
фотоапарат и дигитална видео
камера)
Безжично (само BDP-S5100)
Безжичен LAN стандард:
IEEE 802.11 b/g/n
Опсег на фреквенција:
2.4 GHz опсег: Канали 1-13
Модулација:
DSSS и OFDM
Општо
Можност:
220 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка:
16 W
Режим на мирување на мрежа:
5.8 W (сите жичани/безжични
влезови ON)
Димензии (приближ.):
430 mm × 210 mm × 49 mm
(в/ш/д) со испакнати делови
38
Маса (приближ.): 2.3 kg
Работна температура:
5 ºC до 35 ºC
Влажност при работа:
25 % до 80 %
Испорачани додатоци
Далечински () (1)
R03 (големина AAA) батерии (2)
Спецификациите и дизајнот се предмет на измена без претходна најава.
Дискови кои се репродуцираат
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1
Бидејќи спецификациите за Blu-ray Disc се
нови и се уште се развиваат, некои дискови можеби нема да се репродуцираат во
зависност од типот и верзијата на дискот.
Аудио излезот се разликува во зависност
од изворот, поврзаниот излезен приклучок и избраното аудио дотерување.
2
* BD-RE: Ver.2.1
BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи и
органски пигмент тип BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се
репродуцираат ако додатно се снимени.
3
* CD или DVD диск нема да се репродуцира
ако не се финализирани правилно. За
повеќе информации, видете го упатството
испорачано со уредот за снимање.
*
• BD со кертриџи
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• DVD аудио дискови
• PHOTO CD
• Податоци со дел од CD-Extras
• Super VCD
• Страна со аудио материјал на DualDiscs
Забелешка за дисковите
Овој производ е дизајниран за
репродукција на дискови кои одговара
со Compact Disc (CD) стандардот.
DualDiscs и некои музички дискови
заштитени со технологија за авторски
права кои не се во согласност со
Compact Disc (CD) стандардите не се
репродуцираат со овој производ.
Забелешка за репродукција на
BD/DVD
Некои операции за репродукција на BD/
DVD може намерно да се дотерани од
страна на производителот на софтверот.
Бидејќи овој плеер репродуцира BD/
DVD во согласност со содржината на
дискот, некои карактеристики за
репродукција не се достапни.
Дополнителни информации
Blu-ray
Disc*1
Дискови кои не се репродуцираат
Забелешка за двослојни BD/DVD
Репродукција на слики и звук може
моментално да биде прекинат кога се
менува слојот.
Регионален код (само BDROM/DVD VIDEO)
Вашиот плеер има регионален код
испечатен на задниот дел од уредот
и репродуцира само BD-ROM/ DVD
VIDEO означени со идентичен
регионален код или ALL .
Регионален
код
39
Тип на фајлови кои може да се репродуцираат
Видео
Кодер
MPEG-1
Video*1
MPEG-2
Video*2
Xvid
MPEG4/AVC*5
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
Уред
Екстензија
PS
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
.mpg, .mpeg
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
PS
*3
TS*4
MKV
*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
.avi
Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MKV*1
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
MP4*1
.mp4, .m4v
AAC
TS*1
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick
Time*6
.mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6
.flv, .f4v
LPCM, AAC, MP3
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
AAC
TS
.m2ts, .mts
Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
ASF
.wmv, .asf
WMA9
MKV
.mkv
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Quick Time .mov
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI
Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
Формат
AVCHD (Ver.2.0)*1*7*8
40
Со аудио
.avi
*9
Музика
Кодер
Екстензија
MP3 (MPEG-1 Audio
.mp3
Layer III)*9
AAC/HE-AAC*1*9
.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1
.wma
*9
LPCM
.wav
FLAC*6
Dolby Digital
.flac, .fla
*6*9
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*11
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Формат
Екстензија
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*10
GIF
.gif*10
MPO
.mpo*6*12
*1
Плеерот може нема да го репродуцира
овој формат на DLNA server.
*2 Плеерот може да репродуцира само стандар*3
*4
*5
*6
*7
*8
дна дефиниција на видео на DLNA server.
Плеерот не репродуцира DTS фајл на
DLNA server.
Плеерот репродуцира само Dolby
Digital фајлови на DLNA server.
Плеерот поддржуваAVC до Level
4.1.
Плеерот не го репродуцира овој формат
на DLNA server.
Плеерот поддржува слики до
60 fps.
Плеерот репродуцира AVCHD фајлови
снимени со дигитална видео камера и
т.н.. AVCHD диск нема да се репродуцира ако не е завршен правилно.
• Некои фајлови нема да се репродуцираат
во зависност од форматот на фајлот,
кодирање на фајлот, состојбата при
снимање или состојбата на DLNA сервер.
• Некои фајлови изменети на компјутер
може нема да се репродуцираат.
• Some files may not be able to perform fast
forward or fast reverse function.
• Плеерот не репродуцира кодирани
фајлови како на пр. DRM and Lossless.
• Плеерот ги препознава следниве
фајлови или папки во BD, DVD, CD и
USB уреди:
– папки до 9 слој, со рут папка
– до 500 фајлови/папки во еден слој
• Плеерот ги препознава следниве фајлови или папки зачувани на DLNA сервер:
– најмногу папки со 19 слоја
– до 999 фајлови/папки во еден слој
• Плеерот поддржува слики:
– до 60 fps за AVCHD (MPEG4/AVC)
само.
– до 30 fps за други видео кодери.
• Плеерот поддржува видео брзина до
40 Mbps.
• Некои USB уреди можеби нема да
работат со овој плеер.
• Плеерот може да препознае Mass Storage
Class (MSC) уреди (како флеш меморија
или HDD), Still Image Capture Device
(SICD) уреди и 101 карактери.
• За избегнување на искривување на податоците или оштетување на USB меморијата
или уредот, исклучете го плеерот при поврзување или отстранување на USB
меморијата или уредот.
• Плеерот можеби нема да репродуцира видео
фајлови со висока брзина на DATA CD. Се
препорачува вакви фајлови да репродуцирате со DATA DVD или DATA BD.
Дополнителни информации
Фотографија
Плеерот репродуцира “.mka” фајлови.
Овој фајл не се репродуцира на DLNA
сервер.
*10 Плеерот не репродуцира анимирани
PNG или анимирани GIF фајлови.
*11 Плеерот не репродуцира DST
кодирани фајлови.
*12
За MPO фајлови различни од 3D,
прикажана е главна или прва слика.
41
За безжична LAN безбедност
Бидејќи комуникацијата преку
безжичен LAN се добива преку радио
бранови, безжичниот сигнал може да
го следат. За заштита на безжична
комуникација, овој производ
поддржува разни функции за
безбедност. Правилно дотерајте ги
поставките за безбедност во
согласност со Вашата мрежа.
No Security
Иако можете лесно да направите
дотерување, секој може да ја следи
безжичната комуникација или да
влезе во вашата безжична мрежа,
дури и без никакви софистицирани
алатки. Имајте на ум дека има
ризик од неовластен пристап или
следење на податоците.
WEP
WEP се однесува на безбедноста за
комуникација за заштита од
надворешен пристап или влегување
во вашата безжична мрежа. WEP е
легална безбедносна технологија која
овозможува да се поврзат постари
уреди кои не поддржува TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија развиена за поправање на недостатоците на WEP. TKIP овозможува повисоко ниво на безбедност од WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија која
користи напредна безбедносна метода
која е различна од WEP и TKIP.
AES овозможува повисоко ниво на
безбедност од WEP или TKIP.
42
Забелешка за дисковите
• Дискот да го одржувате чист,
држете го за рабовите.
Не ја допирајте
површината.
Прашина, отпечатоци
од прсти или изгребано може да
предизвика дефект на дискт.
• Дискот не го изложувајте на
директна сончева светлина или
топлотни извори, или не го
оставајте во автомобил паркиран на
сонце бидејќи температурата може
значително да се зголеми внатре во
автомобилот.
• По репродукцијата,
дискот ставете го
неговата кутија.
• Дискот бришете го ткаенина
за бришење. Дискот бришете го од
центар кон надвор.
• Не користите средства како што се
бензин, разредувач, комерцијално
достапни чистачи за диск/леќи или
антистатички спрејови.
• Ако печатите етикети за дискот,
пред да го репродуцирате дискот
исушете ја етикетата.
• Не ги користете следниве дискови.
– Дискови за чистење на леќи.
– Дискови кои немаат стандардна
форма (пр., срце).
– Диск со етикета или налепница на него.
– Диск кој има целофанска лента или
налепница на него.
• Не ја чепкајте површината за
репродукција на дискот за
отстранување на гребнатинки.
Број на код на
контролираниот ТВ
Држете на -TVи кодот на производителот на ТВ на коопчињата на
далечинското околу 2 секунди.
Ако е наведен повеќе од еден број, обидете се да ги внесете еден по еден се додека
не го најдете тој што одговара со ТВ.
Копчиња
Sony (фабрички)
Копче во боја
(црвено)
Philips
Копче во боја
(зелено) / Копче
во боја (жолто) /
RETURN
Panasonic
Копче во боја
(сино)/Копче во
центар (ENTER)
Hitachi
TOP MENU
Sharp

Toshiba
POP UP/MENU
Loewe

Samsung

LG/Goldstar

Дополнителни информации
Производител
43
Софтверот на овој плеер може да се надгради во иднина. За информации за
достапни надоградби и најнови оперативни инструкции, Ве молиме да ја посетите
следнава веб страна:
http://support.sony-europe.com/
Да дознаете корисни совети и информации за Sony производите и
сервиси Ве молиме посетете ја: www.sony-europe.com/myproduct/
4-535-717-21(1)
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising