Sony | BDP-S790 | Sony BDP-S790 Blu-ray Disc™ плеери со Wi-Fi® Упатства за употреба

4-418-507-11(2) (MK)
Blu-ray Disc™ /
DVD плеер
Упатство за работа
Врзувања и поставки
Репродукција
Интернет
Поставки и прилагодувања
Дополнителни информации
BDP-S790
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За да се намали ризикот од пожар или
електричен шок, не изложувајте го апаратот
на дожд или на влага.
За да избегнете електричен шок, не отворајте
ја кутијата. За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Главниот довод мора да се замени исклучиво
кај квалификуван сервис.
Батериите или апаратите со инсталирани
батерии не треба да се изложуваат на
прекумерна топлина како што се сонцето,
огнот или слично.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со овој
производ ќе ја зголеми опасноста за повреда
на очите. Бидејќи ласерскиот зрак што се
користи во овој Blu-ray Disc/DVD плеер
е штетен за очите, не обидувајте се да ја
расклопите кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Фрлање на стара
електрична и
електронска опрема
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со посебни собирни
системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ не
треба да се постапува како со домашен отпад.
Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на производот ќе
помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за природата и здравјето
на човекот, кои инаку може да се предизвикаат
со несоодветно постапување со отпадот на овој
производ. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните богатства.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис за
отстранување на домашен отпад или со
продавницата каде што го купивте овој
производ.
Отстранување на
потрошени батерии
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со посебни системи на
собирање)
Оваа ознака е лоцирана на куќиштето коешто
го заштитува ласерот во заградениот простор.
За потрошувачите во европските земји
Оваа направа е класификувана како производ
CLASS 1 LASER. Ознаката CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING е лоцирана на
надворешна страна одзади.
2
Овој симбол на батеријата или на амбалажата
покажува дека со батеријата којашто е дадена
со овој производ не треба да се постапува како
со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg) или
олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи
повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата и здравјето
на човекот, кои инаку може да се предизвикаат
со несоодветно постапување со отпадот на
батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна поврзаност
со вметната батерија, оваа батерија треба да
ја замени само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се
постапи соодветно, предадете го потрошениот
производ на применливото збирно место за
рециклирање на електрична и електронска
опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот
за тоа како безбедно да се отстрани батеријата
од производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање
на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ или батеријата,
контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата
каде што го купивте овој производ.
Производителот на овој производ е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот
претставник за EMC и безбедност на
производот е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Повикајте се на адресите дадени
во засебните документи за услуга или
гаранција за какви било проблеми со
услугата или со гаранцијата.
Мерки за претпазливост
• Оваа единица работи на 220–240V AC,
50/60 Hz. Проверете дали работниот напон
на единицата е ист како и вашето локално
снабдување.
• За да ја намалите опасноста од пожар или
електричен удар, врз апаратот не
поставувајте предмети полни со течности,
како што се вазните.
• Монтирајте ја единицава така што главниот
вод може да се исклучи од ѕидниот штекер
веднаш штом ќе се појави проблем.
Мерки за претпазливост
Оваа опрема е тестирана со кабел за
поврзување пократок од 3 метри при
што е утврдено дека е усогласена со
ограничувањата поставени во
Директивата EMC.
За поставувањето
• Поставете го плеерот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
зголемување на топлина во плеерот.
• Не поставувајте го плеерот на мека
површина како тепих што може да ги
блокира отворите за вентилација.
• Не монтирајте го плееров во ограничен
простор како што е полица за книги
или слично.
• Не поставувајте го плеерот во близина
на топлотни извори или на место кое
е на директна сончева светлина, има
прекумерна прашина или механички шок.
• Не поставувајте го плеерот надвор,
во возила, на бродови или во други
пловни објекти.
• Ако плеерот се внесува директно од ладна
во топла локација или се поставува во
многу влажна просторија, влагата може
да се кондензира на леќите во плеерот.
Ако се случи ова, плеерот нема да работи
правилно. Во тој случај, отстранете го
дискот и оставете го плеерот вклучен околу
половина час сè додека влагата не испари.
• Не монтирајте го плеерот во навалена
позиција. Тој е дизајниран за да работи
само во хоризонтална положба.
• Не поставувајте метални објекти
пред предниот панел. Тоа може да го
ограничи приемот на радиобранови.
• Не поставувајте го плеерот на места
каде што се користи медицинска опрема.
Може да предизвика дефект на
медицинските инструменти.
• Ако користите пејсмејкер или друг
медицински уред, консултирајте се со
вашиот лекар или производителот на
медицинскиот уред пред да ја користите
безжичната функција LAN.
3
• Овој плеер треба да се монтира и да
работи на растојание од најмалку 20 cm
или повеќе помеѓу плеерот и телото
на лицето (не вклучувајќи ги
екстремитетите: дланките, зглобовите
и стапалата).
• Не поставувајте тешки и нестабилни
објекти врз плеерот.
• Освен дисковите во носачот на диск,
не поставувајте никакви други објекти.
На тој начин можете да предизвикате
штета на плеерот или објектот.
• Кога го поместувате плеерот, извадете
го дискот. Ако не го извадите, дискот
може да се оштети.
• Исклучете ги кабелот за напојување
со наизменична струја (главен довод)
и сите други кабли од плеерот кога го
пренесувате плеерот.
За изворите за напојување со ел. енергија
• Плеерот не е исклучен од изворот
со наизменична струја (главен вод)
сè додека е поврзан во ѕидниот штекер,
дури и ако самиот плеер е исклучен.
• Исклучете го плеерот од ѕидниот штекер
ако не планирате подолго време да го
користите истиот. Фатете го самиот
приклучок, никогаш не влечете го
кабелот за да го исклучите кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод).
• Набљудувајте ги следниве точки за
да спречите оштетување на кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод). Не користете го кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод) ако е оштетен, затоа што
тоа може да предизвика електричен
шок или пожар.
– Не приклештувајте го кабелот за
напојување со наизменична струја
(главен вод) помеѓу плеерот и ѕид,
полица итн.
– Не ставајте ништо тешко врз кабелот
за напојување со наизменична струја
(главен вод) и не влечете го истиот.
4
За прилагодување на јачината на звукот
Не зголемувајте ја јачината на звукот
додека слушате делови со многу мал
капацитет или без аудио сигнали. Ако
го направите тоа, можете да ги оштетите
ушите и звучниците кога ќе се пушти
дел со максимално ниво.
За чистење
Исчистете ги кутијата, панелот и
контролите со мека крпа. Не користете
каков било вид абразивно перниче,
прашок за чистење или растворувач
како што е алкохолот или бензинот.
За дисковите за чистење, чистачите
на дискови/леќи
Не користете дискови за чистење или
чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи
влажни видови или спреј). Тие може
да предизвикаат дефект на уредот.
За заменување на делови
Во случај овој плеер да се поправа,
поправените делови може да се собираат
за повторна употреба или за рециклирање.
За поврзувањето на приклучокот за
HDMI OUT
Набљудувајте го следното затоа што
неправилното ракување може да ги оштети
приклучокот за HDMI OUT и конекторот.
• Внимателно порамнете го приклучокот
за HDMI OUT на задната страна на
плеерот со приклучокот/конекторот за
HDMI со проверка на нивните облици.
Осигурете се дека конекторот не
е завртен надолу и не е накривен.
• Кога ќе го местите плеерот, осигурете се
дека сте го исклучиле кабелот за HDMI.
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
• Држете го приклучокот за HDMI
исправено кога го поврзувате или
исклучувате кабелот за HDMI. Не
искривувајте го и не ставајте го насила
конекторот за HDMI во приклучокот
за HDMI OUT.
Внимание: Овој плеер може
бесконечно да задржи видео слика на
пауза или слика на екранот на вашиот
телевизор. Ако видео сликата на пауза
или сликата на екранот ја оставите
прикажана на вашиот ТВ подолг
период на време ризикувате трајно
оштетување на телевизискиот екран.
Телевизорите со панел со плазма екран
и проектните телевизии се подложни
на ова.
За гледање 3D видео слики
Некои луѓе може да искусат неудобност
(како што е напрегање на очите, замор или
лошење) додека гледаат 3D видео слики.
Sony препорачува сите гледачи да прават
редовни паузи додека гледаат 3D видео
слики. Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од едно лице
до друго. Мора да одлучите што најмногу
ви одговара. Ако искусите каква било
неудобност, треба да престанете да гледате
3D видео слики сè додека неудобноста не
заврши. Ако сметате дека е потребно,
консултирајте се со лекар. Исто така, треба
да го прегледате (i) прирачникот со
упатства и/или пораката за претпазливост
за секој друг уред што се користи со овој
производ или содржината на Blu-ray
дискот што е репродуцирана со овој
производ и (ii) нашата интернет-страница*
за најновите информации. Видот на малите
деца (особено оние на возраст под шест
години) сè уште се развива. Консултирајте
се со вашиот лекар (како што е педијатар
или очен лекар) пред да дозволите малите
деца да гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да ги надгледуваат децата
за да обезбедат дека тие ги следат
препораките дадени погоре.
* http://www.sony-europe.com/myproduct/
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со вашиот плеер,
консултирајте се со најблискиот продавач
на Sony.
Заштита од копирање
Имајте ги во предвид напредните системи
за заштита на содржината што се користат
за дискови Blu-ray™ и медиуми за DVD.
Овие системи, наречени AACS (Advanced
Access Content System - Напреден систем
за пристап до содржини) и CSS (Content
Scramble System - Систем за кодирање
содржина), може да содржат ограничувања
за репродукцијата, аналогниот излез и
други слични одлики. Работата на овој
производ и поставените ограничувања
може да варираат во зависност од датумот
на купување, бидејќи управниот одбор
на AACS може да ги прифати или смени
своите правила за ограничување по
времето на купување.
Известување за Cinavia
Овој производ користи технологија на Cinavia
за да се ограничи употребата на неовластени
копии на комерцијални филмови и видеа,
како и на нивните музички нумери. Ќе се
прикаже порака, а репродукцијата или
копирањето ќе се прекинат кога ќе се открие
забранета употреба на неовластена копија.
5
Повеќе информации за технологијата
на Cinavia има кај Информативниот
центар за потрошувачи на Cinavia на
http://www.cinavia.com. Испратете дописна
картичка со својата поштенска адреса за
да побарате дополнителни информации за
Cinavia по пошта на следната адреса: Cinavia
Consumer Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Авторски права и заштитени знаци
• „AVCHD“ и логото на „AVCHD 3D/
Progressive“ се заштитени знаци
на Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или
на неговите партнери.
•
, „XMB“ и „xross media bar“ се
заштитени знаци на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
• Овој производ вклучува технологија на
меѓуврска за мултимедиуми со висока
дефиниција (HDMI™). HDMI, логото
HDMI и High-Definition Multimedia
Interface се заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци на
HDMI Licensing LLC во Соединетите
Американски Држави и во други земји.
• Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“, „Super Audio CD“ и „CD“ се
заштитени знаци.
• „BD-LIVE“, логото на „BD-LIVE“ и
„BONUSVIEW“ се заштитни знаци
на асоцијацијата Blu-ray Disc.
• „Blu-ray 3D“ и логото „Blu-ray 3D“
се заштитени знаци на асоцијацијата
Blu-ray Disc.
• „x.v.Colour“ и логото на „x.v.Colour“ се
заштитени знаци на Sony Corporation.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на
Sony Corporation.
• „PhotoTV HD“ и логото на „PhotoTV HD“
се заштитени знаци на Sony Corporation.
• Технологијата за аудио кодирање MPEG
Layer-3 и патентите со дозвола од
Fraunhofer IIS и Thomson.
6
• Овој производ вклучува сопствена
технологија според лиценцата на Verance
Corporation што е заштитена со патент
7,369,677 во САД и други издадени или
во процес на издавање патенти во САД и
ширум светот и е заштитена со авторско
право и деловна тајна за одредени
аспекти на таквата технологија. Cinavia
е заштитен знак на Verance Corporation.
Авторски права 2004-2010 Verance
Corporation. Сите права ги задржува
Verance. Повратното инженерство
или расклопувањето се забранети.
• Windows Media е или регистриран
трговски заштитен знак или заштитен
знак на Microsoft Corporation во
Соединетите Американски Држави
и/или во други земји.
Овој производ содржи технологија
којашто е предмет на определени
права на интелектуална сопственост
на Microsoft. Употребата или
дистрибуцијата на оваа технологија
надвор од овој производ без соодветните
лиценци на Microsoft се забранети.
Сопствениците на содржината ја
користат технологијата Microsoft
PlayReady™ за пристап до содржина
за да ја заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи содржина
со авторски права. Овој уред ја користи
технологијата PlayReady за да пристапи
до PlayReady-заштитена содржина и/или
WMDRM-заштитена содржина. Ако
уредот не успее соодветно да ги спроведе
ограничувањата за користење на
содржина, сопствениците на содржина
може да имаат потреба Microsoft да
ја отповика способноста на уредот
да ја користи PlayReady-заштитената
содржина. Отповикувањето не треба
да влијае врз незаштитена содржина
или врз содржината заштитена со други
технологии за пристап на содржина.
Сопствениците на содржина може да
ви побараат да го надградите PlayReady
за да пристапите кон нивната содржина.
Ако ја одбиете надградбата, нема да
можете да пристапите кон содржината
за која треба надградба.
• Технологијата за препознавање музика
и видео и сродни податоци ја обезбедува
Gracenote®. Gracenote е индустриски
стандард во технологијата за
препознавање музика и за испорака на
сродна содржина. За повеќе информации,
посетете ја страницата
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички или
податоците поврзани со видео од
Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до
денес Gracenote. Софтверот на Gracenote,
авторско право © 2000-до денес
Gracenote. Еден или повеќе патенти
во сопственост на Gracenote важат
за овој производ и услуга. Видете ја
веб-страницата на Gracenote каде е даден
нецелосниот список со применливи
патенти на Gracenote. Логото и логотипот
на Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote и логото „Powered
by Gracenote“ се или регистрирани
заштитени знаци или заштитени знаци на
Gracenote во Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
Прелистувач на Opera
Прелистувач на Opera(r) од Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2010 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
• Овој производ вклучува SkypeKit
Version 3
Авторско право 2003-2010, Skype Limited
Патенти што чекаат одобрување
Skype, поврзаните заштитени знаци
и логоа и симболот „S“ се заштитени
знаци на Skype Limited.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® се регистрирани знаци на Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ и
Wi-Fi Protected Setup™ се знаци на Wi-Fi
Alliance.
• Логото Wi-Fi CERTIFIED е
сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.
• Знакот Wi-Fi Protected Setup е знак на
Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци
за услуга или сертифицирани знаци
на Digital Living Network Alliance.
• Сите други заштитени знаци се заштитени
знаци на нивните соодветни сопственици.
• Другите имиња на системи и производи
се генерално заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци на
производителите. Знаците ™ и ® не
се посочени во овој документ.
Информации за Лиценцата за крајниот
корисник
Лиценцата за крајниот корисник на
Gracenote®
Оваа апликација или уред содржат софртвер
на Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(„Gracenote“). Софтверот на Gracenote
(„софтвер на Gracenote“) ? овозможува на оваа
апликација да врши идентификација на диск
и/или датотека и да се здобива со информации
поврзани со музиката, вклучително
информации за името, изведувачот, нумерата
и насловот („податоци на Gracenote“) од
сервери преку интернет или од вградени бази
со податоци (севкупно „сервери на Gracenote“)
и да врши други функции. Може да ги
користите податоците на Gracenote само во
согласност со наменетите функции за крајниот
корисник на оваа апликација или уред.
Се сложувате дека ќе ги користите податоците
на Gracenote, софтверот на Gracenote и
серверите на Gracenote само за лична,
некомерцијална употреба. Се сложувате дека
нема да ги доделувате, копирате, пренесувате
или предавате софтверот на Gracenote или
кој било податок на Gracenote на трети лица.
СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ
КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ
ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE,
СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН
НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО
ДОЗВОЛЕН ТУКА.
7
Се сложувате дека вашата неексклузивна
лиценца за употреба на податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и на
серверите на Gracenote ќе се прекине ако
ги прекршите овие ограничувања. Ако се
прекине лиценцата, се сложувате дека ќе
престанете да ги користите сите податоци на
Gracenote, софтверот на Gracenote и серверите
на Gracenote. Gracenote ги задржува сите
права за податоците на Gracenote, софтверот
на Gracenote и за серверите на Gracenote,
вклучително и сите сопственички права.
Во никој случај Gracenote нема да биде
одговорен за какви било исплати во ваше име
за кои било информации што ќе ги доставите.
Се сложувате дека Gracenote, Inc. може да ги
спроведе своите права во лично име согласно
овој Договор против вас директно.
Услугата на Gracenote користи единствен
идентификатор за да ги следи прашањата
за статистички цели. Целта на случајно
доделениот нумерички идентификатор е да ?
се дозволи на услугата на Gracenote да ги брои
прашањата без да знае за вас. За повеќе
информации, погледнете ја веб-страницата
за политиката на приватност на Gracenote
во однос на услугата на Gracenote.
Софтверот на Gracenote и секоја ставка од
податоците на Gracenote ви се лиценцирани
„КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава
презентации или гаранциии, изречно или
имплицирано, во однос на прецизноста на
кој било податок на Gracenote од серверите на
Gracenote. Gracenote го задржува правото да
брише податоци од серверите на Gracenote
или да ги менува категориите за податоците
за секоја причина што Gracenote ќе ја смета
за задоволителна. Нема никаква гаранција
дека софтверот на Gracenote или серверите
на Gracenote се без грешки и дека
функционалноста на софтверот на
Gracenote или серверите на Gracenote ќе
биде непрекината. Gracenote не е обврзан
да ви обезбедува нови подобрени или
дополнителни видови на податоци или
категории што Gracenote ќе ги обезбедува
во иднина и слободно може да ги прекине
своите услуги во секое време.
8
GRACENOTE ГИ ОТФРЛА СИТЕ
ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА
ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА
НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО
ЌЕ СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА
НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ
ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА
ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© Gracenote, Inc. 2009
Содржина
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Мерки за претпазливост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Водич за делови и контроли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Врзувања и поставки
Чекор 1: Поврзување на плеерот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Чекор 2: Подготовка за мрежно поврзување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Чекор 3: Easy Setup (Лесно поставување) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Репродукција
Репродукција на диск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Репродукција од USB-уред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Репродукција преку мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Достапни опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Интернет
Пребарување на интернет-страници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Уживање во Skype (Скајп) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Поставки и прилагодувања
Користење на екраните со поставки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Network Update (Мрежно ажурирање) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Screen Settings (Поставки на екранот) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Audio Settings (Аудио поставки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
BD/DVD Viewing Settings (Поставки за гледање BD/DVD) . . . . . . . . . . . 37
Parental Control Settings (Поставки за родителска контрола) . . . . . . . 38
Music Settings (Поставки за музика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
System Settings (Системски поставки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Network Settings (Мрежни поставки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Easy Setup (Лесно поставување) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Resetting (Ресетирање) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Дополнителни информации
Решавање проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Индекс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9
Водич за делови и контроли
Преден панел
A [/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува плеерот или
го поставува во режим на
подготвеност.
B Носач на дискот
C Приказ на предниот панел
N, X: Засветува за време на
репродукција или пауза.
: Засветува кога се вклучува
поставката за повторување.
: Засветува кога се емитуваат
720p/1080i/1080p видео сигнали.
D Z (отворање/затворање)
E N (репродукција)
F x (стоп)
G Приклучок за
(USB)
Поврзете USB-уред со овој
приклучок.
H Далечински сензор
За заклучување на носачот на диск
(Забрана за деца)
Можете да го заклучите носачот на
диск за да спречите негово случајно
отворање.
Кога плеерот е вклучен, држете на
N на плеерот повеќе од 10 секунди.
Носачот на дискот заклучен или
отклучен.
За копчињата на допир/индикаторите
Овие копчиња, 4, 5 и 6
функционираат кога индикаторите
за копчињата на допир се осветлени.
Може да ги вклучите/исклучите
индикаторите со поставување на
[Dimmer] (Придушувач) во
поставувањето на [System Settings]
(Системски поставки) (страница 39).
b
Овие копчиња функционираат кога ќе
ги допрете нежно. Не притискајте ги
со прекумерна сила.
z
Овие копчиња функционираат дури
и ако ги исклучите индикаторите со
поставување на [Dimmer] (Придушувач)
во [Off] (Исклучено).
10
Заден панел
A Приклучок за LINE OUT
(VIDEO)
E Приклучоци за LINE OUT
(R-AUDIO-L)
B Приклучок за DIGITAL OUT
(COAXIAL)
F Приклучок за HDMI OUT 1
C Дупки за вентилација
H Приклучок за
D Приклучок за DIGITAL OUT
(OPTICAL)
I LAN (100)-терминал
G Приклучок за HDMI OUT 2
(USB)
11
Далечински управувач
Достапните функции на далечинскиот
управувач се разликуваат во зависност
од дискот или ситуацијата.
-TV- t
Менува меѓу телевизорот
и другите влезни извори.
-TV- [/1 (вклучено/во режим
на подготвеност)
Го вклучува телевизорот или
го поставува во режим на
подготвеност.
[/1 (вклучено/во режим
на подготвеност)
Го вклучува плеерот или
го поставува во режим на
подготвеност.
B Копчиња со броеви (0 - 9)
Ги внесува броевите на
насловите/поглавјата, итн.
2 +/–
Ја прилагодува јачината на звукот
за телевизорот.
(без глас)
Привремено го исклучува звукот.
AUDIO (страница 37)
Го избира јазикот на песната кога
се снимени повеќејазични песни
на BD-ROM/DVD VIDEO.
Ги избира песните на CD.
3D (страница 25)
Ја конвертира содржината од 2D
во симулирана содржина во 3D
кога е поврзан со уреди што се
компатибилни со 3D.
SUBTITLE (страница 37)
z
Копчето со број 5, копчињата AUDIO,
2 + и N имаат допирна точка. Користете
ја допирната точка како референца кога
управувате со плеерот.
AZ
Го отвора или затвора носачот
на дискот.
12
Го избира јазикот на превод
кога се снимени повеќејазични
преводи на BD-ROM/DVD
VIDEO.
C Копчиња во боја (црвена/
зелена/жолта/сина)
Кратенки за интерактивни
функции.
D TOP MENU
Го отвора или затвора главното
мени на BD или DVD.
SEN
Пристапува до мрежната
услуга на „Sony Entertainment
Network™“.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното
мени на BD-ROM или менито
на DVD.
OPTIONS (страница 25)
На екранот се појавува мени
со операциите што може да
се изберат.
HOME
Влегува во почетното мени на
плеерот.
Ја прикажува позадината кога
во почетното мени е притисната
иконата за категорија.
m/M (брзо/бавно/
замрзнат кадар)
• Брзо премотување назад/напред
на дискот кога е притиснато
за време на репродукцијата.
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето за време на видео
репродукција се менува
брзината на барање.
• Забавена репродукција кога
ќе се притисне подолго од една
секунда во режим на пауза.
• Репродуцира по еден кадар
едновремено кога ќе се притисне
кратко во режим на пауза.
z
Забавеното или репродуцирањето
на еден кадар не е достапно за
Blu-ray 3D диск.
N
Почнува или повторно ја
започнува репродукцијата.
RETURN
DISPLAY (страница 21)
Се враќа на претходниот екран.
Ги прикажува информациите за
репродукција и за прелистување
на интернет на екранот.
</M/m/,
Го поместува истакнувањето
за да избере прикажана ставка.
Централно копче (ENTER)
Ја внесува избраната ставка.
E ./> (претходно/следно)
Прескокнува до претходното/
следното поглавје, песна или
датотека.
/
(повторно
репродуцирај/оди напред)
Кратко повторно репродуцирање
на тековните сцени за 10 секунди/
кратко премотување напред на
тековните сцени за 15 секунди.
X
Ја паузира или повторно ја
започнува репродукцијата.
x
Ја прекинува репродукцијата
и го запомнува местото на
прекин (продолжува од местото
на прекин).
Местото на прекинување на
наслов/песна е последното место
коешто сте го репродуцирале
или последната фотографија
во папката со фотографии.
13
Екран на почетното мени
Почетното мени се појавува кога
ќе притиснете HOME. Изберете
категорија користејќи </,.
Изберете ставка користејќи M/m,
а потоа притиснете ENTER.
Ставка
Категорија
[Setup] (Поставување): Ги
прилагодува поставките на плеерот.
[Photo] (Фотографија):
Прикажува фотографии.
[Music] (Музика): Репродуцира
музика.
[Video] (Видео): Репродуцира
видео записи.
[Network] (Мрежа): Прикажува
мрежни ставки.
14
Врзувања и поставки
Чекор 1: Поврзување на плеерот
Поврзување на телевизорот
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните
приклучоци на телевизорот.
Кога поврзувате, бојата на приклучоците треба да соодветствува една со друга.
Кабел за HDMI со голема
брзина*1 (не се доставува)
Врзувања и поставки
Не поврзувајте со електрична мрежа додека не сте ги направиле сите други
поврзувања.
За доставената дополнителна опрема, погледнете „Доставена дополнителна
опрема“ (страница 48).
Висок квалитет
Аудио/видео кабел*1
Стандарден
квалитет
*1
Погледнете „Доставена дополнителна опрема“ (страница 48).
b
Не поврзувајте го плеерот преку VCR (видео рекордер). Видео сигналите пренесени
преку VCR (видео рекордерите) може да бидат под влијание на системите за заштита
на авторските права и сликата на телевизорот ќе биде искривена.
15
Поврзување на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер)
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните
приклучоци на вашиот аудио/видео засилувач (ресивер). Кога ќе изберете
A или B, прилагодете ги соодветните поставки во поставувањето за
[Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 36).
Кабел за HDMI со голема брзина*1
(не се доставува)
Кабел за HDMI со голема
брзина (не се доставува)
*2
*1
t Поставете [BD Audio MIX Setting] (страница 36).
Коаксијален дигитален кабел
(не се доставува)
или
Оптички дигитален кабел (не се доставува)
t Поставете [Dolby Digital]*3/[DTS]*4 (страница 36).
Аудио/видео кабел*5
16
За режимот за раздвојување на аудио/
видео
*4
*5
*1
Произведено со дозвола од Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic и симболот со двојно
D се заштитени знаци на Dolby
Laboratories.
Произведено согласно лиценцата на
Patent Nos во САД: 5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и други издадени или
во процес на издавање патенти во САД
и ширум светот. DTS-HD, the Symbol,
& DTS-HD и the Symbol заедно се
регистрирани заштитни знаци & DTSHD Master Audio е заштитен знак на
DTS, Inc. Производот вклучува софтвер.
© DTS, Inc. Сите права се задржани.
Погледнете „Доставена дополнителна
опрема“ (страница 48).
Врзувања и поставки
Овој режим ви овозможува да
емитувате одделно видео сигнали
преку приклучокот за HDMI OUT 1
и аудио сигнали преку приклучокот
за HDMI OUT 2 (страница 39).
Пример:
На сликата подолу е прикажан
пример каде што се поврзани
телевизор (компатибилен со 3D)
и аудио/видео засилувач
(некомпатибилен со 3D).
*3
*1
Аудио/видео
засилувач
Телевизор
(некомпатибилен (компатибилен со 3D)
со 3D)
*1
*2
Користете кабел за HDMI со голема
брзина. Препорачуваме користење на
кабел за HDMI на Sony (достапен кај
најблискиот продавач на Sony или кај
локалниот овластен сервис за Sony,
со број на делот 1-834-169-22, од
февруари 2012, или еквивалент).
За да уживате гледајќи 3D, поврзете
телевизор и аудио/видео засилувач
коишто се компатибилни со 3D.
17
Пред поставување на мрежните поставки
Чекор 2: Подготовка за
мрежно поврзување
Wired Setup (Поставки
за жично поврзување)
Употребете LAN-кабел за да се поврзете
со LAN (100)-терминалот на плеерот.
LAN-кабел
(не се доставува)
Кога рутерот за безжичен LAN
(пристапната точка) е компатибилен
со Wi-Fi Protected Setup (WPS), може
лесно да ги поставите мрежните
поставки со копчето за WPS.
Ако не можете, проверете ги следните
информации однапред и забележете
ги во обезбедениот простор подолу.
– Името на мрежата (SSID*1) што ја
идентификува мрежата*2.
SSID*1:
– Ако безбедноста е поставена на
безжичната мрежа, безбедносниот
клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)*2.
Безбедносен клуч:
Широкопоја
сен рутер
Интернет
ADSL-модем/
кабелски модем
z
Се препорачува користење на заштитен
кабел за меѓуврска (LAN-кабел).
Безжични поставки
Користете го безжичниот LAN што
е вграден во плеерот.
LAN-кабел
(не се доставува)
Рутер за
безжичен
LAN
Интернет
ADSL-модем/
кабелски модем
z
Користете рутер за безжичен LAN што
поддржува 802.11b/g или 802.11b/g/n.
18
*1
SSID (Идентификатор за поставена
услуга) е името што идентификува
дадена безжична мрежа.
*2 Треба да ја проверите поставката
за рутерот за безжичниот LAN за
информации за SSID и за безбедносниот
клуч.
За детали:
– посетете ја следната интернет-страница:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
– погледнете во упатството за работа
што се доставува со рутерот за
безжичен LAN.
– обратете се кај производителот на
рутерот за безжичен LAN.
4
Вклучете го телевизорот, а потоа
префрлете го избирачот за влез на
телевизорот така што сигналот од
плеерот ќе се појави на екранот на
телевизорот.
5
Изведете [Easy Setup] (Лесно
поставување).
Чекор 3: Easy Setup
(Лесно поставување)
Вклучување за првпат
1
Вметнете две R6 (големина AA)
батерии спојувајќи ги краевите 3
и # на батериите со означувањата
внатре во одделот за батерии.
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите основните
поставки користејќи </M/m/,
и ENTER на далечинскиот
управувач.
Врзувања и поставки
Почекајте плеерот да се вклучи
и да започне [Easy Setup] (Лесно
поставување).
</M/m/,
ENTER
2
Поврзете го плеерот со електричната
мрежа.
во штекерот за
наизменична струја
3
Притиснете [/1 за да го вклучите
плеерот.
19
Репродукција
Репродукција на диск
За дискови што се репродуцираат,
видете „Дискови што се репродуцираат“
(страница 48).
1
2
Префрлете го избирачот за влез на
телевизорот така што сигналот од
плеерот ќе се појави на екранот на
телевизорот.
Притиснете Z и ставете го дискот на
носачот за диск.
Страната за репродукција е свртена надолу
3
Притиснете Z за да го затворите
носачот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете
во
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или категоријата
[Photo] (Фотографија)
и притиснете ENTER.
20
Уживање во BONUSVIEW/
BD-LIVE
Некои дискови BD-ROM со логото
„BD-LIVE*“ имаат бонус содржина
и други податоци кои може да се
преземат за уживање.
*
1
Поврзете USB-меморија во
приклучокот за USB на задната
страна на плеерот (страница 11).
Како локално складирање,
користете 1 GB или поголема
USB-меморија.
2
Подгответе за BD-LIVE (само за
BD-LIVE).
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Поставете [BD Internet
Connection] (BD интернетврска) на [Allow] (Дозволи)
(страница 37).
3
Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методот на работа се разликува
во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е даден со дискот.
z
За да избришете податоци во USBмеморијата, изберете [Erase BD Data]
(Избриши податоци на BD) во
[Video] (Видео) и притиснете ENTER.
Сите податоци што се зачувани во папката
buda ќе бидат избришани.
Уживање во Blu-ray 3D
Пример: кога репродуцирате
BD-ROM
Можете да уживате во Blu-ray 3D Disc
со логото „Blu-ray 3D“*.
*
1
Подгответе се за репродукција на
Blu-ray 3D Disc.
2
Вметнете Blu-ray 3D Disc.
Методот на работа се разликува
во зависност од дискот.
Погледнете во прирачникот со
упатства што е даден со дискот.
z
Исто така, погледнете во прирачниците со
упатства што се доставени со телевизорот
и поврзаните уреди.
Прикажување на информацијата
за репродуцирање
A Излезна резолуција/видео
фреквенција
Репродукција
• Поврзете го плеерот со вашите
3D-компатибилни уреди
користејќи кабел за HDMI со
голема брзина.
• Поставете [3D Output Setting]
(Поставка за 3D-излез) и
[TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на
екранот на телевизорот во 3D)
во поставувањето за [Screen
Settings] (Поставки на екранот)
(страница 34).
B Број или име на наслов
C Тековно избраната аудио
поставка
D Достапни функции (
агол,
аудио,
превод)
E Информации за репродуцирање
Ги прикажува режимот на
репродукција, статусната лента за
репродуцирање, типот на дискот,
видео кодексот, стапката на
битови, видот на повторување,
поминатото време и целосното
време на репродукција.
F Број на глава
G Тековно избраниот агол
Може да ги проверите информациите
за репродукција, итн. со притискање
на DISPLAY.
Прикажаните информации се
разликуваат во зависност од видот
на дискот и статусот на плеерот.
21
Репродукција од USB-уред
Можете да репродуцирате видео/
музички/фотографски датотеки
на поврзаниот USB-уред.
За USB-уреди што се репродуцираат,
видете „Типови датотеки кои
се репродуцираат“ (страница 49).
1
Поврзете го USB-уредот во приклучокот
за USB на плеерот (страница 10).
Пред да ги поврзете, погледнете
во прирачникот со упатства што
е доставен со USB-уредот.
2
Изберете
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или [Photo]
(Фотографија) во почетното мени,
користејќи </,.
3
Изберете
[USB device (front)]
(USB-уред (напред)) користејќи M/m
и притиснете ENTER.
Репродукција преку мрежа
Уживање во Sony
Entertainment Network (SEN)
Служи како капија која ја испорачува
избраната содржина од интернет и
различна забава на барање директно
до плеерот.
z
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред
да може да се репродуцира.
• Одредена содржина од интернет не
е достапна во некои региони/земји.
22
1
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
2
3
Притиснете SEN.
Изберете содржина од интернет
и разна забава на барање користејќи
</M/m/, и притиснете ENTER.
За да го користите контролниот панел
за време на репродукција на видео
Контролниот панел се појавува кога
датотека со видео ќе започне да се
репродуцира. Прикажаните ставки
може да се разликуваат во зависност
од давателот на содржина од интернет.
За повторно прикажување,
притиснете DISPLAY.
A Контролен приказ
Притиснете </M/m/,
или ENTER операциите за
репродукција.
B Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја
покажува моменталната положба,
времето на репродуцирање,
времетраењето на видео
датотеката
C Мрежен услов
ја покажува јачината
на сигналот за безжично
поврзување.
го покажува жичното
поврзување.
D Брзина на мрежен пренос
E Име на следната видео датотека
F Име на тековната видео
датотека
Репродуцирање на датотеки
во домашна мрежа (DLNA)
Кога репродуцирате датотеки
од DLNA-сервер на оваа единица,
можете да користите производ што
е компатибилен со DLNA-контролор
(телефон, итн.), за да ја контролирате
репродукцијата.
Сервер
Изведувач
Репродукција
Плеерот (DLNA-плеер) може да
репродуцира датотеки со видео/
музика/фотографии што се зачувани
на друг уред што е компатибилен со
DLNA (DLNA-сервер) преку мрежа.
За контрола на плеерот користејќи
друг производ (Изведувач)
Контролор
Сервер
1
Плеер
Подгответе за користење DLNA.
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Подгответе ги другите
потребни производи што
се компатибилни со DLNA.
Погледнете во прирачникот
со упатства што е даден со
производот.
2
Изберете ја иконата DLNA-сервер
од
[Video] (Видео), [Music]
(Музика) или [Photo]
(Фотографија) во домашното мени.
3
Изберете ја датотеката што сакате да
ја репродуцирате користејќи M/m
и притиснете ENTER.
z
Погледнете во прирачникот со упатства
што е даден со DLNA-контролорот.
Репродукција на истата
музика во различни соби
(PARTY STREAMING)
Можете да репродуцирате музички
датотеки на плеерот (домаќин за
PARTY) во други соби истовремено
преку производите на Sony (гостин
за PARTY) што се компатибилни
со DLNA и функцијата PARTY
STREAMING или обратно.
Домаќин за
PARTY
Гостин за PARTY
Гостин за PARTY
23
1
Подгответе за PARTY STREAMING.
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Поврзете ги производите што
се компатибилни со функцијата
PARTY STREAMING со мрежа.
2
Изберете песна во [Music] (Музика)
на почетното мени.
3
Изберете [Start PARTY] (Започни
PARTY) од менито за опции.
3
Изберете
[Video] (Видео) или
[Music] (Музика) користејќи </,.
4
Изберете [Video Search]
(Пребарување на видео) или
[Music Search] (Пребарување
на музика) користејќи M/m
и притиснете ENTER.
Се прикажуваат информациите
за содржината.
Пример: Список со делата на
избраните актери
За придружување на PARTY (само за
гостинот за PARTY)
Изберете
[PARTY] во [Music]
(Музика), а потоа изберете ја иконата
за домаќинот за PARTY.
За затворање на PARTY
Изберете [Close PARTY] (Затвори
PARTY) од менито за опции.
z
Продажбата и подредувањето на
производите што се компатибилни
со функцијата PARTY STREAMING се
разликуваат во зависност од областа.
Барање на видео/музички
информации
Може да добиете информации
за содржината основано на
технологијата на Gracenote и да
ги барате сродните информации.
Прикажува листа на сродни
информации, како што се наслов,
улоги, песна или изведувач.
B Playback History (Историја на
репродукција)
Прикажува наслов во историјата
на репродуцирање на BD-ROM/
DVD-ROM/CD-DA.
C Search History (Историја на
пребарување)
Прикажува список на историјата
на пребарување.
1
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
За пребарување на други сродни
информации
2
Внесете диск што сакате да го
пребарате.
Изберете ставка во списоците и потоа
изберете ја услугата за пребарување.
• Видео: Само за BD-ROM или
DVD-ROM
• Музика: Само за CD-DA
24
A Детали за содржината
Достапни опции
Детали
A/V SYNC
Ја прилагодува
празнината помеѓу
сликата и звукот,
одложувајќи го
звучниот излез во
врска со излезот за
слика (0 до 120
милисекунди).
Video Settings
(Видео
поставки)
• Picture Quality Mode
(Режим за квалитет
на слика): Ги
прикажува
поставките за слика.
• Texture Remaster
(Повторна изведба на
текстурата): Ја
прилагодува
острината и деталите
на рабовите.
• Super Resolution
(Супер-резолуција):
Ја подобрува
резолуцијата.
• Smoothing
(Измазнување): Ги
намалува лентите
на екранот со
измазнување на
градациите кај
рамните области.
• Contrast Remaster
(Повторна изведба
на контрастот):
Автоматски ги
уредува црните
и белите нивоа така
што екранот не
е премногу темен
и сликата е
модулирана.
• Clear Black (Исчисти
црно): Го
прилагодува
приказот на темните
елементи на сликата.
Сенчењето не е
потиснато, туку
дозволува прекрасно
репродуцирани црни
тонови.
Достапни се различни поставки
и операции за репродукција со
притискање на OPTIONS. Достапните
ставки се разликуваат во зависност
од ситуацијата.
Општи опции
Ставка
Детали
Repeat Setting
(Поставка за
повторување)
Го поставува режимот
на повторување.
3D Menu
(3D-мени)
• Simulated 3D
(Симулирано 3D): Го
прилагодува ефектот
за симулирано 3D.
• 3D Depth Adjustment
(Прилагодување на
длабочина за 3D):
Ја прилагодува
длабочината на
слика во 3D
Play
Ја започнува или
(Репродуцирај)/ прекинува
Stop (Прекини) репродукцијата.
Play from start
(Репродуцирај
од почеток)
Ја репродуцира
ставката од почеток.
[Video] (Видео) само
Ставка
Детали
3D Output
Setting
(Поставка за
3D-излез)
Поставува дали
автоматски да
произведе или
не видео со 3D.
Репродукција
Ставка
25
Ставка
Детали
Ставка
Детали
Pause (Пауза)
Ја паузира
репродукцијата.
Top Menu
(Главно мени)
Го прикажува главното
мени за BD или DVD.
Start PARTY
(Започни
PARTY)
Започнува PARTY
со избраниот извор.
Оваа ставка може
да не се појави во
зависност од изворот.
Leave PARTY
(Напушти
PARTY)
Ја напушта
функцијата PARTY
каде што учествува
плеерот. Функцијата
PARTY STREAMING
продолжува меѓу
останатите производи
коишто учествуваат.
Close PARTY
(Затвори
PARTY)
Ја затвора функцијата
PARTY каде што
учествува плеерот.
Функцијата PARTY
STREAMING
завршува за сите
производи коишто
учествуваат.
Menu (Мени)/ Ги прикажува
Popup Menu
појавното мени на
(Појавно мени) BD-ROM или менито
за DVD.
Title Search
(Пребарување
по наслов)
Пребарува наслов
на BD-ROM/DVD
VIDEO и ја започнува
репродукцијата
од почеток.
Chapter Search Пребарува глава
(Пребарување и ја започнува
по глава)
репродукцијата
од почеток.
Angle (Агол)
Пребарува други агли
за гледање кога се
снимени повеќе агли
на BD-ROM/DVD
VIDEO.
IP Content
NR Pro (IPсодржина
НР Про)
Го прилагодува
квалитетот на
сликата од содржина
на интернет.
Video Search
(Пребарување
на видео)
Прикажува
информации за BDROM/DVD-ROM
според технологија
на Gracenote.
[Music] (Музика) само
26
Ставка
Детали
Add Slideshow
BGM (Додај
музика во
заднината на
приказот на
слајдови)
Регистрира музички
датотеки во USBмеморијата како
музика во заднината
на приказот на
слајдови (BGM).
Music Search
Прикажува
(Пребарување информации за
на музика)
CD-DA според
технологија на
Gracenote.
[Photo] (Фотографија) само
Ставка
Детали
Slideshow
Ја менува брзината на
Speed (Брзина приказот на слајдовите.
на приказот на
слајдовите)
Slideshow Effect Го поставува ефектот
(Ефект на
за приказите на
презентацијата) слајдови.
Ставка
Детали
Репродукција
Slideshow BGM • Off (Исклучено):
(Музика во
Ја исклучува
заднината за
функцијата.
приказ на
• My Music from USB
слајдови)
(Моја музика од
USB): Ги поставува
музичките датотеки
регистрирани во
[Add Slideshow BGM]
(Додај музика во
заднината на
приказот на
слајдови).
• Play from Music CD
(Репродуцирај од CD
со музика): Ги
поставува песните
на CD-DA (CD со
музика).
Switch Display Менува меѓу [Grid
(Приказ за
View] (Приказ во вид
префрлување) на мрежа) и [List View]
(Приказ во вид на
список).
Приказ на
слајдови
Репродуцира приказ
на слајдови.
Rotate Left
(Ротирај лево)
Ја ротира
фотографијата
спротивно на
стрелките на
часовникот за
90 степени.
Rotate Right
Ја ротира
(Ротирај десно) фотографијата во
насока на стрелките
на часовникот за
90 степени.
27
Враќање на претходната страница
Интернет
Пребарување на
интернет-страници
Можете да се поврзете со интернетот
и да уживате во интернет-страниците.
1
Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
2
Изберете [Network] (Мрежа) на
почетното мени користејќи </,.
3
Изберете [Internet Browser]
(Прелистувач на интернет)
користејќи M/m и притиснете ENTER.
z
Интернет-страниците што овој
прелистувач не ги поддржува може
да не се прикажат правилно. Некои
интернет-страници може да не се
прикажат правилно или може да не
функционираат.
Изберете [Previous page] (Претходна
страница) од менито за опции.
Кога претходната страница не се
појавува дури и откако ќе изберете
[Previous page] (Претходна страница),
изберете [Window List] (Список со
прозорци) од менито за опции и
од списокот изберете ја страницата
кон којашто сакате да се вратите.
За излегување од прелистувачот на
интернет
Притиснете HOME.
Приказ на прелистувачот
на интернет
Можете да ја проверите информацијата
за интернет-страницата со притискање
на DISPLAY.
Информацијата за приказот се
разликува во зависност од интернетстраницата и од статусот на страницата.
За внесување на URL
Изберете [URL entry] (Внесување
URL-адреса) од менито за опции.
Внесете URL користејќи ја
софтверската тастатура, а потоа
изберете [Enter] (Внесува).
За поставување на стандардната почетна
страница
Додека ја прикажувате страницата
којашто сакате да ја поставите,
изберете [Set as start page] (Постави
како почетна страница) од менито
за опции.
28
A Наслов на страницата
B Адреса на страницата
C Курсор
За да прегледате поврзана
страница, притиснете </M/m/,
за да го поместите курсорот
и притиснете ENTER.
D SSL-икона
Се појавува кога поврзаната
интернет-страница е безбедна.
E Индикатор за јачина на
сигналот (само за поврзување
со безжична мрежа)
Детали
Input (Влез)
Ја прикажува
софтверската тастатура
за внесување на знаци
додека пребарувате
интернет-страница.
Break (Прекин)
Го поместува курсорот
до следниот ред во
полето за внесување
текст.
Delete
(Избриши)
Брише еден знак
од левата страна на
курсорот за време на
внесување текст.
Window List
(Список со
прозорци)
Прикажува список
со сите тековно
отворени прозорци
на интернет-страници.
Ви дозволува да се
вратите на претходно
прикажаната интернетстраница со избирање
на прозорецот.
Bookmark List
(Список со
маркери)
Го прикажува списокот
со маркери.
URL entry
(Внесување
URL-адреса)
Ви овозможува да
внесете URL-адреса
кога е прикажана
софтверската
тастатура.
F Лента за напредок/Икона за
вчитување
Се појавува кога страницата се чита
или за време на преземање/пренос.
G Поле за внесување текст
Притиснете ENTER и одберете
[Input] (Влез) од менито за опции
за да ја прикажете софтверската
тастатура.
H Лента за листање
Притиснете </M/m/, за да го
поместите приказот на страницата.
Достапни опции
Достапни се различни поставки и
операции со притискање на OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат
во зависност од ситуацијата.
Ставка
Детали
Browser Setup • Zoom (Зумирање):
(Поставување
Ја зголемува или
на
намалува големината
прелистувачот) на прикажаните
содржини.
• JavaScript Setup
(Поставки на
JavaScript):
Овозможува или
оневозможува
JavaScript.
• Cookie Setup
(Поставка на
колачиња): Поставува
дали да се прифатат
колачиња.
• SSL Alarm Display
(Приказ на SSLаларм): Овозможува
или оневозможува
SSL.
Интернет
Ставка
Previous page
Се поместува на
(Претходна
претходната/следната
страница)/Next страница.
page (Следна
страница)
Cancel loading
(Откажи
вчитување)
Го сопира вчитувањето
на страницата.
Reload
(Повторно
вчитај)
Повторно ја вчитува
истата страница.
29
Ставка
Детали
Add to
Bookmark
(Додај во
маркери)
Ја додава тековно
отворената интернетстраница во списокот
со маркери.
Set as start page
(Постави како
почетна
страница)
Ја поставува тековно
прикажаната интернетстраница како зададена
почетна страница.
Уживање во Skype (Скајп)
Skype (Скајп) е софтвер за
комуницирање преку интернет.
Со плеерот можете да уживате во
бесплатните видео/гласовни повици
од Skype (Скајп)-до-Skype (Скајп).
Open in new
Отвора врска во нов
window
прозорец.
(Отвори во нов
прозорец)
Character
encoding
(Кодирање
знаци)
Го поставува кодот
за знакот.
Display
certificate
(Прикажи
сертификат)
Ги прикажува
сертификатите на
серверот испратени
од страниците што
поддржуваат SSL.
Компјутер
1
Подгответе за Skype (Скајп).
• Поврзете го плеерот со мрежа
(страница 18).
• Поврзете ја веб-камерата со
микрофонот со приклучокот
за USB (страница 10).
2
Изберете [Network] (Мрежа) на
почетното мени користејќи </,.
3
Изберете [Skype] (Скајп)
користејќи M/m и притиснете ENTER.
Кога ќе ја вклучите функцијата
Skype (Скајп) за првпат, следете ги
упатствата на екранот и пријавете
се за да користите Skype (Скајп).
Ако немате сопствена сметка,
создадете нова.
z
За информации околу достапните вебкамери, посетете ја следната интернетстраница:
http://support.sony-europe.com/
30
Користење на менито Skype
(Скајп)
Откако ќе се пријавите, можете да
остварувате/примате повици или
да ги направите поставките за Skype
(Скајп).
За да го напуштите Skype (Скајп)
Притиснете HOME.
Откако ќе се пријавите, кога ќе го
напуштите Skype (Скајп), лозинката
ќе биде зачувана. За да ја избришете
лозинката, одјавете се од Skype
(Скајп) пред да го напуштите.
За да се пријавите користејќи друга
сметка
Приказ на Skype (Скајп)
Интернет
Изберете [Sign Out] (Одјави се)
од менито за опции.
Изберете
од почетното мени
и следете ги упатствата на екранот.
A Вашето име на Skype (Скајп)
B Индикатор за јачина на
сигналот (само за поврзување
со безжична мрежа)
C Област со картички
• Contacts (Контакти): Ги
прикажува контактите што
можете да ги повикате.
• History (Историја): Ја прикажува
историјата на повици.
• Tools (Алатки): Нуди корисни
функции, како на пример,
барање контакт.
• Settings (Поставки)
За да остварите повик
Во менито Skype (Скајп) изберете ја
иконата на контактот што сакате да
го повикате и притиснете ENTER.
A Име на контактот
B Видео на контактот (само
за видео повици)
C Индикатор за јачина на
сигналот/брзина на преносот
во мрежата (само за поврзување
со безжична мрежа)
D Видео од вас (само за видео
повици)
За да примите повик
Активирајте Skype (Скајп)
и пријавете се.
31
E Достапни копчиња
Достапните копчиња се
разликуваат во зависност
од ситуацијата.
• Full screen (Цел екран)/Window
screen (Екран со прозорци):
Го менува режимот на
прикажување.
• Hang Up (Спушти слушалка)
• Hold (Задржи)/Resume
(Продолжи)
• Mute (Исклучи звук)/Unmute
(Вклучи звук)
• Start My Video (Започни со
моето видео)/Stop My Video
(Прекини го моето видео):
Го прикажува/сокрива вашето
видео.
• Voice call (Гласовен повик)/
Video call (Видео повик)
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции со притискање на
OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат
во зависност од ситуацијата.
Ставка
Детали
Switch Display Го менува приказот
(Приказ за
на контакт/историја.
префрлување)
32
Change Status
(Промени
статус)
Го менува статусот
на Skype (Скајп).
Sign Out
(Одјави се)
Излегува од Skype
(Скајп).
About Skype
(За Skype)
Го прикажува екранот
со авторски права.
Help (Помош)
Го прикажува делот
за помош за Skype
(Скајп).
Икона Објаснување
Поставки и прилагодувања
Користење на екраните
со поставки
Изберете
[Setup] (Поставување)
на почетното мени кога треба да ги
промените поставките на плеерот.
Стандардните поставки се
подвлечени.
Изберете
[Setup] (Поставување) на
почетното мени користејќи </,.
2
Изберете ја иконата за категоријата
на поставување користејќи M/m
и притиснете ENTER.
Икона Објаснување
Network Update
(Мрежно ажурирање)
(страница 34)
Го ажурира софтверот
на плеерот.
Screen Settings
(Поставки на екранот)
(страница 34)
Ги прави видео
поставките според типот
на приклучоците за
поврзување.
Audio Settings (Аудио
поставки)
(страница 36)
Ги прави аудио
поставките според
типот на приклучоците
за поврзување.
Parental Control
Settings (Поставки за
родителска контрола)
(страница 38)
Прави детални поставки
за функцијата Родителска
контрола.
Music Settings
(Поставки за музика)
(страница 38)
Прави детални поставки
за репродукција на Super
Audio CD.
System Settings
(Системски поставки)
(страница 39)
Ги прави поставките
поврзани со плеерот.
Поставки и прилагодувања
1
BD/DVD Viewing
Settings (Поставки
за гледање BD/DVD)
(страница 37)
Прави детални
поставки за BD/DVD
репродуцирање.
Network Settings
(Мрежни поставки)
(страница 40)
Прави детални поставки
за интернет и мрежа.
Easy Setup (Лесно
поставување)
(страница 41)
Повторно го пушта
[Easy Setup] (Брзото
поставување) за да ги
направи основните
поставки.
Resetting (Ресетирање)
(страница 41)
Го ресетира плеерот на
фабричките поставки.
33
Network Update
(Мрежно ажурирање)
4:3: Изберете го ова кога се поврзувате
со телевизор со екран 4:3 без
функција на широк режим.
Screen Format (Формат на екранот)
Изберете [OK] за да го ажурирате
софтверот на плеерот преку мрежата.
z
• Препорачуваме изведба на мрежните
ажурирања на приближно секој втор
месец.
• За информации околу функциите на
ажурирањето, посетете ја следната
интернет-страница:
http://support.sony-europe.com/
Screen Settings
(Поставки на екранот)
Full (Целосно): Изберете го ова
кога се поврзувате со телевизор
со функција на широк режим.
Прикажува слика на екран 4:3 во
пропорција на приказ 16:9, дури
и на телевизор со голем екран.
Normal (Нормално): Ја менува
големината на сликата за да
соодветствува со големината
на екранот со пропорција на
приказ на оригиналната слика.
DVD Aspect Ratio (DVD пропорција на
приказ)
Letter Box (Рамка): Прикажува
широка слика со црни ленти
на врвот и на дното.
3D Output Setting (Поставка за 3D-излез)
Auto (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
Off (Исклучено): Изберете го ова за да
се прикажува целата содржина во
2D.
Pan & Scan (Панорама): Прикажува
слика во полна големина на
целиот екран, со скратени страни.
z
Ако уживате во 4K/24p 3D содржини,
поставете [Off] (Исклучено) во [3D Output
Setting] (Поставка за 3D-излез).
TV Screen Size Setting for 3D (Поставка за
големина на екранот на телевизорот во 3D)
Ја поставува големината на екранот на
телевизор што е компатибилен со 3D.
TV Type (Тип на телевизор)
16:9: Изберете го ова кога се
поврзувате со телевизор со
голем екран или со телевизор
со функција на широк режим.
34
Cinema Conversion Mode (Режим на видео
конверзија)
Auto (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Плеерот
автоматски открива дали
материјалот е видео или филмска
содржина и се префрла на
соодветниот метод на конверзија.
Video (Видео): Методот на конверзија
кој соодветствува на материјалот
според видео содржина секогаш
ќе се избира, без разлика на
материјалот.
Output Video Format (Излезен видео
формат)
BD-ROM 24p Output (BD-ROM 24p излез)
Auto (Автоматски): Емитува 1080/24p
или 4K/24p видео сигнали само
ако поврзете телевизор што
е компатибилен со 1080/24p
или 4K/24p со приклучокот
за HDMI OUT.
On (Вклучено): Изберете го ова ако
телевизорот е компатибилен со
1080/24p или 4K/24p видео сигнали.
Off (Исклучено): Изберете го ова ако
телевизорот не е компатибилен со
1080/24p или 4K/24p видео сигнали.
DVD-ROM 24p Output (Излез за DVD-ROM 24p)
Auto (Автоматски): Емитува 1080/
24p или 4K/24p видео сигнали
само ако поврзете телевизор
што е компатибилен со 1080/24p
или 4K/24p со приклучокот за
HDMI OUT.
Off (Исклучено): Изберете го ова ако
телевизорот не е компатибилен со
1080/24p или 4K/24p видео сигнали.
Auto (Автоматски): Автоматски
емитува 4K/24p видео сигнали ако
поврзете уред што е компатибилен
со 4K/24p и ги наместите
соодветните поставки во [BD-ROM
24p Output] (BD-ROM 24p излез)
и [DVD-ROM 24p Output] (Излез за
DVD-ROM 24p). Емитува и слики
и фотографии во 4K/24p ако
репродуцирате датотеки со
фотографии во 2D.
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
YCbCr/RGB (HDMI)
Auto (Автоматски): Автоматски
го открива типот на поврзаниот
телевизор и се менува на
соодветните поставки за боја.
YCbCr (4:2:2): Емитува YCbCr 4:2:2
видео сигнали.
YCbCr (4:4:4): Емитува YCbCr 4:4:4
видео сигнали.
RGB: Емитува RGB видео сигнали.
Поставки и прилагодувања
HDMI: Нормално изберете
[Auto] (Автоматски). Изберете
[Original Resolution] (Оригинална
резолуција) за излез на снимената
резолуција на дискот. Кога
резолуцијата е помала од
SD-резолуцијата, се зголемува
до SD-резолуција.
Video (Видео): Автоматски ја
поставува најниската резолуција.
4K Output (Излез за 4K)
HDMI Deep Colour Output (HDMI-темелен
приказ на бои)
Auto (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
16bit/12bit/10bit: Емитува 16bit/12bit/
10bit видео сигнали кога
телевизорот е компатибилен
со Темелен приказ на бои.
Off (Исклучено): Изберете го ова
кога сликата е нестабилна или
бојата изгледа неприродно.
35
SBM (Super Bit Mapping - Супер
мапирање битови)
BD Audio MIX Setting (BD аудио MIX
поставки)
On (Вклучено): Ја измазнува
градацијата за видеосигналите
од приклучокот HDMI OUT.
Off (Исклучено): Изберете го ова кога
има нестабилни видео сигнали
или неприродна боја.
On (Вклучено): Го емитува аудиото
добиено со мешање на
интерактивното и секундарното
аудио во примарното аудио.
Off (Исклучено): Го емитува само
примарното аудио. Изберете го
ова за емитување на HD-аудио
сигнали на аудио/видео засилувач
(ресивер).
Pause Mode (Режим на пауза)
Auto (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Динамичните
слики се појавуваат без
заматување.
Frame (Кадар): Прикажува статични
слики во висока резолуција.
Audio Settings
(Аудио поставки)
Audio (HDMI) (Аудио (HDMI))
Auto (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Емитува аудио
сигнали во согласност со статусот
на поврзаниот HDMI-уред.
PCM: Емитува PCM-сигнали од
приклучокот за HDMI OUT.
DSD Output Mode (Режим на DSD-излез)
On (Вклучено): Емитува DSD-сигнали
од приклучокот за HDMI OUT кога
се репродуцира Super Audio CD.
Кога е избрано [On] (Вклучено),
од другите приклучоци не се
емитуваат сигнали.
Off (Исклучено): Емитува PCM-сигнали
од приклучокот за HDMI OUT кога
се репродуцира Super Audio CD.
36
Dolby Digital / DTS
Downmix PCM: Конвертира за да
емитува линеарни PCM-сигнали.
Изберете го ова кога поврзувате
аудио уред без вграден Dolby
Digital/DTS-декодер.
Bitstream (Проток на битови):
Изберете го ова кога поврзувате
аудио уред со вграден Dolby
Digital/DTS-декодер.
DTS Neo:6
Cinema (Кино): Го емитува
симулираниот повеќеканален звук
од 2 извора преку приклучокот
за HDMI OUT во согласност со
способноста на поврзаниот канал
користејќи го режимот [DTS Neo:6
Cinema] (DTS Neo:6 Кино).
Music (Музика): Го емитува
симулираниот повеќеканален звук
од 2 извора преку приклучокот
за HDMI OUT во согласност со
способноста на поврзаниот канал
користејќи го режимот [DTS Neo:6
Music] (DTS Neo:6 Музика).
Off (Исклучено): Емитува звук со
оригиналниот број на канали
преку приклучокот HDMI OUT.
Audio DRC (Аудио DRC)
Audio Language (Јазик за аудио)
Auto (Автоматски): Репродуцира според
динамичкиот опсег дефиниран со
дискот (BD-ROM само). Другите
дискови се репродуцираат на
нивото [On] (Вклучено).
On (Вклучено): Изведува репродукција
на стандардно ниво на компресија.
Off (Исклучено): Не работи ниту
една компресија. Произведен
е подинамичен звук.
Го избира зададениот јазик за песните
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Original] (Оригинален)
се избира јазикот на којшто во дискот
му е даден приоритет.
Кога ќе изберете [Select Language
Code] (Избор на код на јазик) се
појавува приказот за внесување на
кодот на јазикот. Внесете го кодот
за вашиот јазик осврнувајќи се на
„Список со кодови на јазици“
(страница 51).
Downmix
Subtitle Language (Јазик за превод)
Го избира зададениот јазик за превод
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Select Language
Code] (Избор на код на јазик) се
појавува приказот за внесување на
кодот на јазикот. Внесете го кодот
за вашиот јазик осврнувајќи се на
„Список со кодови на јазици“
(страница 51).
Поставки и прилагодувања
Surround (Опкружување): Емитува
аудио сигнали со ефекти на
опкружувањето. Изберете го
ова кога поврзувате аудио уред
што поддржува Dolby Surround
(Pro Logic) или DTS Neo:6.
Stereo (Стерео): Емитува аудио сигнали
без ефекти на опкружувањето.
Изберете го ова кога поврзувате
аудио уред што не поддржува
Dolby Surround (Pro Logic) или
DTS Neo:6.
BD Hybrid Disc Playback Layer (Слој на
репродуцирање на BD хибриден диск)
BD/DVD Viewing
Settings (Поставки
за гледање BD/DVD)
BD: Репродуцира BD слој.
DVD/CD: Репродуцира DVD или
CD слој.
BD/DVD Menu Language (Јазик на менито
на BD/DVD)
Allow (Дозволи): Нормално изберете
го ова.
Do not allow (Не дозволувај):
Забранува интернет-врска.
Го избира зададениот јазик за менито
за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Select Language
Code] (Избор на код на јазик) се
појавува приказот за внесување на
кодот на јазикот. Внесете го кодот
за вашиот јазик осврнувајќи се на
„Список со кодови на јазици“
(страница 51).
BD Internet Connection (BD интернетврска)
37
Parental Control
Settings (Поставки за
родителска контрола)
Password (Лозинка)
Ја поставува или менува лозинката
за функцијата Родителска контрола.
Лозинката во дозволува да поставите
ограничување на BD-ROM или
DVD VIDEO и на интернет видео
репродукција. Ако е потребно,
можете да направите разлика меѓу
нивоата на ограничување за BD-ROM,
DVD VIDEO и интернет-видеа.
Parental Control Area Code (Код на областа
за родителска контрола)
Репродуцирањето на некои BD-ROM,
DVD VIDEO или интернет видеа
може да се ограничи според
географската област. Сцените може
да се блокираат или заменат со други
сцени. Следете ги упатствата на
екранот и внесете ја вашата лозинка
со четири цифри.
BD Parental Control (Родителска контрола
за BD)/DVD Parental Control (Родителска
контрола за DVD)/Internet Video Parental
Control (Родителска контрола за видео
преку интернет)
Со поставување на родителската
контрола, сцените може да се
блокираат или да се заменат со
други сцени. Следете ги упатствата
на екранот и внесете ја вашата
лозинка со четири цифри.
38
Internet Video Unrated (Непроценето
интернет видео)
Allow (Дозволи): Го дозволува
репродуцирањето на нерангирани
видеа преку интернет.
Block (Блокирај): Ја блокира
репродукцијата на нерангирани
видеа преку интернет.
Music Settings
(Поставки за музика)
Super Audio CD Playback Layer (Слој на
репродукција на CD со супер аудио)
Super Audio CD: Го репродуцира
Super Audio CD-слојот.
CD: Го репродуцира CD-слојот.
Super Audio CD Playback Channels (Канали
за репродукција на CD со супер аудио)
DSD 2ch (DSD двоканален): Ја
репродуцира двоканалната
област.
DSD Multi (DSD повеќеканален):
Ја репродуцира повеќеканалната
област.
System Settings
(Системски поставки)
OSD Language (Јазик за приказ на екранот)
Го избира јазикот на екранот на
плеерот.
Dimmer (Придушувач)
Control for HDMI (Контрола за HDMI)
On (Вклучено): Достапни се следните
функции на BRAVIA Sync:
–One-Touch Play (Репродукција
со еден допир)
–Исклучување на системот
–Следење на јазик
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
z
За детали, погледнете во прирачникот со
упатства што е доставен со телевизорот или
компонентите. За да ги вклучите функциите
на BRAVIA Sync, поврзете го телевизорот со
приклучокот за HDMI OUT 1.
HDMI:Linked to TV-off (HDMI:Поврзано со ТВ)
On (Вклучено): Автоматски го
исклучува плеерот и компонентите
што се компатибилни со HDMI
кога поврзаниот телевизор влегува
во режимот на подготвеност
(BRAVIA Sync).
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
On (Вклучено): Ги емитува одделно
видео сигналите преку
приклучокот за HDMI OUT 1
и аудио сигналите преку
приклучокот за HDMI OUT 2 .
Off (Исклучено): Ги емитува
истовремено видео и аудио
сигналите преку приклучокот
за HDMI OUT 1 и преку
приклучокот за HDMI OUT 2 .
Quick Start Mode (Режим за брз почеток)
On (Вклучено): Го скратува времето
на почеток при вклучувањето
на плеерот.
Off (Исклучено): Ја намалува
потрошувачката на струја.
Auto Standby (Автоматски подготвено)
On (Вклучено): Автоматски се враќа
во режимот на подготвеност
ако подолго од 30 минути не
се притисне ниту едно копче.
Поставки и прилагодувања
Bright (Светло): Силна светлина.
Dark (Темно): Слаба светлина.
Off (Исклучено): Го исклучува
осветлувањето за време на
репродукција. Слабо осветлување
и кога нема репродукција.
AV Separation Output Mode (Излезен
режим за раздвојување на аудио/видео)
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
Auto Display (Автоматски приказ)
On (Вклучено): Автоматски
прикажува информација
на екранот кога ги менувате
насловите за гледање, режимите
на сликата, аудио сигналите итн.
Off (Исклучено): Прикажува
информации само кога ќе
притиснете DISPLAY.
39
Screen Saver (Заштитник на екранот)
On (Вклучено): Ја вклучува
функцијата заштитник на
екранот. Сликата на заштитникот
на екранот се појавува кога не
го користите плеерот повеќе од
10 минути додека е прикажан
приказ на екранот.
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
Software Update Notification (Известување
за ажурирање на софтверот)
On (Вклучено): Го поставува плеерот да
ве информира за поновите верзии
на софтверот (страница 34).
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
Gracenote Settings (Поставки на Gracenote)
Auto (Автоматски): Автоматски
ги презема информациите за
дискот кога репродуцирањето
на дискот ќе прекине. Поврзете
се со мрежата за да преземате.
Manual (Рачно): Ги презема
информациите за дискот
кога е означено [Video Search]
(Пребарување на видео) или
[Music Search] (Пребарување
на музика).
40
Network Settings
(Мрежни поставки)
Internet Settings (Интернет-поставки)
Однапред поврзете го плеерот со
мрежата. За детали, видете „Чекор 2:
Подготовка за мрежно поврзување“
(страница 18).
Wired Setup (Поставки за жично
поврзување): Изберете го ова
кога поврзувате широкопојасен
рутер користејќи LAN-кабел.
Wireless Setup(built-in) (Безжични
поставки (вградени)): Изберете
го ова кога за поврзување со
безжичната мрежа го користите
безжичниот LAN што е вграден во
плеерот.
View Network Status (Проверка на
статусот на мрежата): Го прикажува
тековниот статус на мрежата.
z
За повеќе детали, посетете ја следната
интернет-страница и погледнете ги
содржините во најчесто поставуваните
прашања:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
System Information (Информации за
системот)
Network Connection Diagnostics
(Дијагностика на мрежната врска)
Ги прикажува информациите за
верзијата на софтверот на плеерот
и MAC-адресата.
Можете да направите мрежна
дијагностика за да проверите дали
мрежната врска е правилно направена.
Software License Information
(Информации за лиценцата на софтверот)
Connection Server Settings (Поставки за
серверот за поврзување)
Ги прикажува информациите за
лиценцата на софтверот.
Поставува дали да се прикаже
поврзаниот сервер.
Renderer Set-up (Поставки на изведувач)
Remote Start (Далечински почеток)
Automatic Access Permission (Дозвола
за автоматски пристап):
Поставува дали да се дозволи
автоматски пристап од ново
откриен производ што е
компатибилен со DLNAконтролорот.
Renderer Name (Има на изведувач):
Го прикажува името на плеерот
како наведено на другите
DLNA-производи во мрежата.
On (Вклучено): Дозволува вклучување
на системот од уред
за „Далечински медиуми“.
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
Renderer Access Control (Контрола за
пристап на изведувач)
PARTY Auto Start (Автоматско вклучување
на PARTY)
On (Вклучено): Започнува PARTY
или се придружува кон постојна
PARTY на барање на мрежниот
производ што е компатибилен со
функцијата PARTY STREAMING.
Off (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
Media Remote Device Registration
(Регистрација на далечински уред
за медиуми)
Го регистрира вашиот „Media Remote
(Далечински уред за медиуми)“-уред.
Registered Media Remote Devices
(Регистрирани далечински уреди
за медиуми)
Прикажува список со регистрирани
„Media Remote (Далечински уред за
медиуми)“-уреди.
Easy Initial Settings (Лесни првични
поставки)
Вклучува [Easy Initial Settings] (Лесни
првични поставки) за да ги направи
основните поставки. Следете ги
упатствата на екранот.
Easy Network Settings (Лесни мрежни
поставки)
Вклучува [Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки) за да ги
направи основните мрежни поставки.
Следете ги упатствата на екранот.
Поставки и прилагодувања
Прикажува список со производи
што се компатибилни со DLNAконтролорот и поставува дали секој
од производите е достапен преку
овој плеер.
Easy Setup (Лесно
поставување)
Resetting (Ресетирање)
Reset to Factory Default Settings (Ресетирај
на фабрички стандардни поставки)
Можете да ги ресетирате поставките
на плеерот на стандардните фабрички
вредности со избирање на групата
поставки. Сите поставки во групата ќе
бидат ресетирани.
Initialize Personal Information (Постави
лични информации)
Можете да ги избришете вашите лични
информации складирани во плеерот.
41
Дополнителни информации
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите
плеерот, користете го ова упатство
за решавање проблеми за да ви
помогне да го решите проблемот пред
да побарате поправки. Ако кој било
проблем продолжи, консултирајте
се со најблискиот продавач на Sony.
Слика
Нема слика или сликата не се емитува
правилно.
, Проверете дали сите кабли се
безбедно поврзани (страница 15).
, Префрлете го изборот за влез на
телевизорот да го прикажува
сигналот од плеерот.
, Поставете ја резолуцијата на
излезот за видео на најниска
резолуција притискајќи на x на
плеерот подолго од 10 минути.
, За HDMI-врските, пробајте го
следново: 1Исклучете го плеерот и
повторно вклучете го. 2Исклучете
ја поврзаната опрема и повторно
вклучете ја. 3Исклучете го и
повторно поврзете го кабелот
за HDMI.
, Приклучокот за HDMI OUT е
поврзан на DVI-уред што не ја
поддржува технологијата за
заштита на авторските права.
, За HDMI-врските, проверете ги
поставките [Output Video Format]
(Излезен видео формат) во
поставувањето за [Screen Settings]
(Поставки на екранот) (страница 35).
42
, Кога се емитуваат и аналогните
сигнали, поставете ги опциите
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM
24p излез) или [DVD-ROM 24p
Output] (Излез за DVD-ROM 24p)
на [Off] (Исклучено) во
поставувањето за [Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 35).
, За BD-ROM, проверете ја поставката
[BD-ROM 24p Output] (BD-ROM 24p
излез) во поставувањето за [Screen
Settings] (Поставки на екранот)
(страница 35).
Јазикот на екранот се менува автоматски
кога ќе се поврзе приклучокот за HDMI OUT.
, Кога [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) е поставено на [On]
(Вклучено) (страница 39), јазикот
на екранот се менува автоматски во
согласност со поставката за јазик на
поврзаниот телевизор (ако ја смените
поставката на телевизорот, итн.).
Sound (Звук)
Нема звук или звукот не се емитува
правилно.
, Проверете дали сите кабли се
безбедно поврзани (страница 15).
, Префрлете го избирачот за влез
на вашиот аудио/видео засилувач
(ресивер) така што аудио сигналите
од плеерот се емитуваат од вашиот
аудио/видео засилувач (ресивер).
, Ако аудио сигналот не доаѓа од
приклучокот DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUT,
проверете ги поставките за аудио
(страница 36).
Аудиото во HD (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
and DTS-HD Master Audio) не се емитува
со проток на битови.
, Поставете [BD Audio MIX Setting]
(BD аудио MIX поставки) на [Off]
(Исклучено) во поставувањето за
[Audio Settings] (Аудио поставки)
(страница 36).
, Проверете дали поврзаниот
аудио/видео засилувач (ресивер)
е компатибилен со секој формат
на аудио во HD.
Интерактивното аудио не е излез.
, Поставете [BD Audio MIX Setting]
(BD аудио MIX поставки) на [On]
(Вклучено) во поставувањето за
[Audio Settings] (Аудио поставки)
(страница 36).
Диск
Дискот не се репродуцира.
, Дискот е извалкан или накривен.
, Дискот е свртен наопаку. Вметнете го
дискот со страната за репродукција
свртена надолу.
, Дискот има формат што овој плеер
не може да го репродуцира
(страница 48).
, Плеерот не може да репродуцира
снимен диск кој не е правилно
финализиран.
, Кодот за областа на BD или DVD
не соодветствува со плеерот.
Дополнителни информации
, За HDMI-врските, пробајте го
следново: 1Исклучете го плеерот и
повторно вклучете го. 2Исклучете
ја поврзаната опрема и повторно
вклучете ја. 3Исклучете го и
повторно поврзете го кабелот
за HDMI.
, За HDMI-врски, ако плеерот е
поврзан со телевизор преку аудио/
видео засилувач (ресивер), пробајте
да го поврзете кабелот за HDMI
директно со телевизорот.
Погледнете и во прирачникот со
упатства што е доставен со аудио/
видео засилувачот (ресиверот).
, Не се емитува звук ако го поврзете
аудио/видео засилувачот со
приклучокот за HDMI OUT 1
и го поставите [AV Separation
Output Mode] (Излезен режим за
раздвојување на аудио/видео)
на [On] (Вклучено) (страница 39).
Поставете ја опцијата [AV
Separation Output Mode] (Излезен
режим за раздвојување на аудио/
видео) на [Off] (исклучено)
или поврзете го аудио/видео
засилувачот со приклучокот за
HDMI OUT 2 (Видете „За режимот
за раздвојување на аудио/видео“
(страница 17).).
, Приклучокот за HDMI OUT
е поврзан со DVI-уред.
(Приклучоците за DVI не
прифаќаат аудио сигнали.)
, Уредот што е поврзан на
приклучокот за HDMI OUT не
го поддржува аудио форматот
на плеерот. Проверете ги аудио
поставките (страница 36).
43
USB-уред
Плеерот не открива USB-уред што
е поврзан на него.
, Осигурете се дека USB-уредот
е безбедно поврзан со приклучокот
за USB.
, Проверете дали USB-уредот
или кабелот е оштетен.
, Проверете дали USB-уредот
е вклучен.
, Ако USB-уредот е поврзан преку
USB-центар, поврзете го USBуредот директно со плеерот.
SEN (Sony Entertainment
Network)
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
, Квалитетот на сликата/звукот
може да е лош во зависност
од снабдувачите на интернетсодржина.
, Квалитетот на сликата/звукот
може да се подобри со промена
на брзината на врската.
Препорачуваме брзина на врската
од барем 2,5 Mbps за видео со
стандардна дефиниција (10 Mbps
за видео со висока дефиниција).
, Сите видео записи нема да содржат
звук.
Сликата е мала.
, Притиснете M за да зумирате.
44
Skype (Скајп)
Има сериозен шум или бучава.
, Намалете ја јачината на звукот
на поврзаниот телевизор.
, Поместете ја веб-камерата со
микрофонот подалеку од звучниците
на поврзаниот телевизор.
Мрежна врска
Плеерот не може да се поврзе со мрежата.
, Проверете ги мрежната врска
(страница 18) и мрежните поставки
(страница 40).
Можете да го поврзете компјутерот
со интернет откако ќе поставите
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] (Заштитена
поставка за Wi-Fi (WPS)).
, Безжичните поставки на рутерот
можат да се сменат автоматски
ако ја користите функцијата Wi-Fi
Protected Setup (Заштитена поставка
за Wi-Fi) пред да ги прилагодите
поставките на рутерот. Во тој случај,
соодветно сменете ги безжичните
поставки на компјутерот.
Не можете да го поврзете плеерот
со рутерот за безжичен LAN.
, Проверете дали е поврзан рутерот
за безжичен LAN.
, Во зависност од средината на
опкружувањето, како на пример,
материјалот на ѕидот, условите на
прием на радио бранови или пречките
помеѓу плеерот и рутерот за безжичен
LAN, можното растојание за
комуникација може да биде скратено.
Поместете го плеерот и рутерот за
безжичен LAN поблиску еден до друг.
, Уредите што користат појас на
фреквенција од 2,4 GHz, како што
се микробрановата печка, Bluetooth
или дигиталниот безжичен уред,
може да ја попречат комуникацијата.
Поместете го плеерот подалеку од
такви апарати или исклучете ги тие
апарати.
Саканиот безжичен рутер не се
прикажува во списокот со безжични
мрежи.
Кога го вклучувате уредот на екранот се
појавува пораката [A new software version
is available] (Достапна е нова верзија на
софтверот). [Please go to the „Setup“
section of the menu and select „Network
update“ to perform the update] (Одете до
делот „Setup“ (Поставки) на менито и
изберете „Network update“ (Мрежно
ажурирање) за да го изведете
ажурирањето).
, Видете „Network Update (Мрежно
ажурирање)“ (страница 34) за да
го ажурирате плеерот со понова
верзија на софтверот.
Функцијата [Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) не работи (BRAVIA Sync).
, Проверете дали телевизорот е
поврзан со приклучокот за HDMI
OUT 1. Ако телевизорот е поврзан
со приклучокот за HDMI OUT 2,
опцијата BRAVIA Sync е исклучена.
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е поставено
на [On] (Вклучено) (страница 39).
, Ако ја смените HDMI-врската,
исклучете го плеерот и повторно
вклучете го.
, Ако снема струја, поставете ја
опцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [Off]
(Исклучено), потоа поставете
ја опцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 39).
, Проверете го следното и осврнете
се прирачникот со упатства за што
е доставено со компонентата.
– поврзаната компонента е
компатибилна со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI).
– поставката на поврзаната
компонента за функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) е точна.
Дополнителни информации
, Притиснете RETURN за да се
вратите на претходниот екран
и повторно обидете се со [Wireless
Setup(built-in)] (Безжични поставки
(вградени)). Ако саканиот безжичен
рутер сè уште не се открива,
изберете [Manual registration]
(Рачна регистрација).
„Control for HDMI (Контрола
за HDMI)“ (BRAVIA Sync)
Не можете да ја вклучите функцијата
PARTY STREAMING.
, Проверете дали [PARTY Auto Start]
(Автоматско вклучување на PARTY)
е поставено на [On] (Вклучено) во
[Network Settings] (Мрежни
поставки) (страница 41).
45
, Кога ќе го поврзете плеерот со
телевизор преку аудио/видео
засилувач (ресивер),
– ако аудио/видео засилувачот не
е компатибилен со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI), можеби ќе можете
да го контролирате телевизорот
од плеерот.
– ако ја промените HDMI-врската,
исклучете и повторно вклучите го
главниот довод или ако снема
струја, пробајте го следново:
1Префрлете го избирачот за
влез аудио/видео засилувачот
(ресиверот) така што сликата од
плеерот ќе се појави на екранот
на телевизорот. 2Поставете
[Control for HDMI] (Контрола
за HDMI) на [Off] (Исклучено),
потоа поставете [Control for
HDMI] (Контрола за HDMI) на
[On] (Вклучено) (страница 39).
Погледнете во прирачникот со
упатства што е доставен со аудио/
видео засилувачот (ресиверот).
Функцијата System Power-Off
(Исклучување на системот) не работи
(BRAVIA Sync).
, Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) и
[HDMI:Linked to TV-off]
(HDMI:Поврзано со ТВ) се
поставени на [On] (Вклучено)
(страница 39).
46
Друго
Репродукцијата не започнува од
почетокот на содржината.
, Притиснете OPTIONS и изберете
[Play from start] (Репродуцирај од
почеток).
Репродуцирањето не продолжува од
местото на прекин, каде што последен пат
сте го прекинале репродуцирањето.
, Местото на прекин може да се
избрише од меморијата во
зависност од дискот кога
– го отворате носачот на дискот.
– го исклучувате USB-уредот.
– репродуцирате друга содржина.
– го исклучувате плеерот.
Дискот не се отвора и на екранот на
предниот панел се појавува „LOCK“
или „D ON“.
, Кога се појавува „LOCK“, плеерот
е заклучен. За да ја откажете
функцијата Child Lock (Забрана
за деца), држете на N на плеерот
додека на екранот на предниот
панел не се појави „UNLOCK“
(страница 10).
, Кога ќе се појави „D ON“,
контактирајте со вашиот продавач
на Sony или со локален овластен
сервис за Sony.
Носачот на дискот не се отвора и не
можете да го извадите дискот дури
и откако ќе притиснете Z.
, Обидете се со следното:
1Притискајте на Z и N на
плеерот подолго од 10 секунди,
додека носачот не се отвори.
2Отстранете го дискот. 3Кога
на екранот на предниот панел ќе се
појави „OPEN“, притискајте на [/1
на плеерот повеќе од 10 секунди,
додека плеерот не се исклучи.
На екранот на предниот панел се појавува
„Exxxx“ или „TEMP“.
Плеерот не реагира на ниту едно копче.
, Има кондензирана влага внатре
во плеерот (страница 3).
, Држете на [/1 на плеерот повеќе
од 10 секунди, додека не се исклучат
индикаторите на предниот панел.
Ако плеерот не реагира на ниту
едно копче, исклучете и повторно
вклучете го во електричната мрежа.
Систем
Ласер: Ласер од полупроводник
Влезови и излези
(Име на приклучокот:
Тип на приклучокот/Излезно ниво/
Импеданца на оптоварување)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Фоно-приклучок/2 Vrms/10 килооми
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Приклучок за оптички излез/–18 dBm
(бранова должина 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Фоно-приклучок/0,5 Vp-p/75 оми
HDMI OUT:
HDMI 19-игли, стандарден
приклучок
LINE OUT VIDEO:
Фоно-приклучок/1,0 Vp-p/75 оми
LAN (100):
100BASE-TX-терминал
USB:
Приклучок за USB,Тип A,
(За поврзување USB-меморија, читач
на мемориска картичка, дигитален
фотоапарат и дигитален фотоапарат)
Дополнителни информации
, Кога ќе се појави „Exxxx“,
контактирајте со најблискиот
продавач на Sony или со локален
овластен сервис за Sony и дадете
им го кодот на грешката.
, Кога ќе се појави „TEMP“, обидете
се со следното: 1Проверете дека
отворите за вентилација на задната
страна на плеерот не се блокирани.
2Поставете го плеерот на локација
со соодветна вентилација за да
спречите зголемување на топлина
во плеерот.
Спецификации
Безжично
Стандард за безжичен LAN:
IEEE802.11b/g/n
Појас на фреквенција:
2,4 GHz појас: Канали 1-13
Модулација:
DS-SS-модем и OFDM-модем
Општо
Побарувања за напојување:
220–240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја:
21 W
Димензии (прибл.):
430 mm × 193 mm × 42 mm
(ширина/длабочина/висина)
вклучително и испакнатите делови
Маса (прибл.):
1,9 kg
47
Работна температура:
5 ºC до 35 ºC
Работна влажност:
25 % до 80 %
Доставена дополнителна опрема
Далечински управувач
(далечинско) (1)
Батерии R6 (големина AA) (2)
Спецификациите и дизајнот се
подложни на промена без известување.
Дискови што се репродуцираат
Blu-ray
Disc*1
BD-ROM
BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD*3
*1
*2
*3
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
Бидејќи Blu-ray Disc спецификациите се
нови и се развиваат, некои дискови може
да не се репродуцираат во зависност од
типот и верзијата на дискот.
Аудио излезот се разликува во зависност
од изворот, поврзаниот приклучок за
излез и избраните аудио поставки.
BD-RE: Вер. 2,1
BD-R: Вер. 1.1, 1.2, 1.3 вклучувајќи органски
пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R дисковите што се снимени на
компјутер не може да се репродуцираат
ако постскриптите може да се снимаат.
CD или DVD дискот нема да се
репродуцира ако не е правилно уреден.
За повеќе информации, погледнете го
прирачникот со упатства, даден со
уредот за снимање.
• HD DVD
• DVD аудио дискови
• PHOTO CD
• Делот со податоци на CD-екстра
• Супер VCD
• Страната со аудио материјал на
DualDiscs (Двојни дискови)
Забелешка за дисковите
Овој производ е дизајниран да
репродуцира дискови кои се усогласени
со стандардот за компактен диск (CD).
Двојните дискови и некои од музичките
дискови што се кодирани со
технологиите за заштита на авторските
права не соодветствуваат со стандардот
за компактен диск (CD), затоа овој
производ можеби нема да може да ги
репродуцира.
Забелешка за управување со
репродукцијата на BD/DVD
Некои операции на репродуцирање на
BD/DVD може намерно да се поставени
од софтверските производители.
Бидејќи плеерот репродуцира BD/DVD
според содржината на дискот којашто
ја дизајнирале производителите
на софтверот, некои одлики за
репродукцијата нема да бидат достапни.
Забелешка за BD/DVD со двоен слој
Сликата и звукот на репродукцијата
може веднаш да се прекинат кога ќе
се менуваат слоевите.
Код на областа (BD-ROM/DVD VIDEO само)
Вашиот плеер на заднината на
единицата има испечатен код на областа
и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD
VIDEO дискови што се означени со
идентични кодови на областа или ALL .
Дискови што не може да се репродуцираат
• BD со кертриџ
• BDXL
• DVD-RAM
48
Код на областа
*5
Типови датотеки кои
се репродуцираат
Video (Видео)
*6
Формат на датотеката Наставки
Плеерот репродуцира датотеки во
форматот AVCHD кои се снимени на
дигитална видео камера, итн. Дисковите
во форматот AVCHD нема да се
репродуцираат ако не се правилно
финализирани.
Плеерот не репродуцира кодирани
датотеки, како на пример Lossless.
Плеерот не репродуцира анимирани
PNG-датотеки или анимирани
GIF-датотеки.
За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се
прикажат клучната слика или првата
слика.
*7
MPEG-4 AVC*1*2
„.mkv“, „.mp4“,
„.m4v“, „.m2ts“,
„.mts“
*8
WMV9*1*2
„.wmv“, „.asf“
b
AVCHD*2*4
*5
Xvid
„.avi“
• Некои датотеки може да не се
репродуцираат во зависност од форматот
на датотеката, кодирањето на датотеката,
условот на снимање или состојбата на
DLNA-серверот.
• Некои датотеки што се снимени или
уредувани на компјутер може да не се
репродуцираат.
• Плеерот може да ги препознае следниве
датотеки или папки на BD, DVD, CD
и USB-уредите:
– до папки во 9-тиот слој, вклучително
и основната папка
– до 500 датотеки/папки во еден слој
• Плеерот може да ги препознае препознае
следните датотеки или папки складирани
во DLNA-серверот:
– до папки во 19-тиот слој
– до 999 датотеки/папки во еден слој
• Некои USB-уреди може да не работат
со овој плеер.
• Плеерот може да препознае уреди со
класа за масовно складирање (MSC) (како
што се флеш меморија или HDD), уреди
од класата за фотографирање со мирна
слика (SICD) и тастатури со 101-тастер.
• За да се избегне расипување или
оштетување на податоците на USBмеморијата, исклучете го плеерот кога
ја поврзувате или отстранувате USBмеморијата или другите уреди.
• Плеерот може да не репродуцира
беспрекорно видео датотеки со голема
бит-стапка на DATA CD. Се препорачува
таквите датотеки да се репродуцираат
користејќи DATA DVD или DATA BD.
Music (Музика)
Формат на датотеката Наставки
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC*1*2*6
„.m4a“
WMA9-стандард*1*2*6 „.wma“
LPCM
„.wav“
Photo (Фотографија)
Формат на датотеката Наставки
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
PNG
„.png*7“
GIF
„.gif*7“
MPO
„.mpo*8“
*1
*2
*3
*4
Плеерот не репродуцира кодирани
датотеки, како на пример DRM.
Плеерот не репродуцира датотека
со овој формат на DLNA-сервер.
На DLNA-сервер плеерот може да
репродуцира само видео со стандардна
резолуција.
Плеерот може да го репродуцира
форматот AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D/
Progressive).
Дополнителни информации
MPEG-1 Video/PS*1*2
„.mpg“, „.mpeg“,
MPEG-2 Video/PS, TS*1*3 „.m2ts“, „.mts“
49
За безбедноста на безжичен LAN
Бидејќи комуницирањето преку
функцијата за безжичен LAN
е воспоставено со радиобранови,
безжичниот сигнал може да биде
подложен на пресретнување.
За заштитување на безжичната
комуникација, овој плеер поддржува
различни безбедносни функции.
Осигурете се дека правилно ќе ги
конфигурирате безбедносните
поставки соодветно на вашата
мрежна средина.
Без безбедност
Иако лесно можете да ги извршите
поставките, секој може да ја
пресретне безжичната комуникација
или да навлезе во вашата безжична
мрежа, дури и без современи алатки.
Имајте предвид дека има ризик
од неовластен пристап или
пресретнување на податоци.
WEP
WEP применува безбедност на
комуникации за да спречи надворешни
лица да ја пресретнат комуникацијата
или да навлезат во вашата безжична
мрежа. WEP е наследна безбедносна
технологија којашто овозможува да
се поврзат постари уреди што не
поддржуваат TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија
развиена за да ги поправи
недостатоците на WEP. TKIP
гарантира повисоко ниво на
безбедност од WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија која
користи напреден безбедносен метод
што е поинаков од WEP и TKIP.
AES гарантира повисоко ниво на
безбедност од WEP или TKIP.
50
Забелешки за дисковите
• За да го одржите дискот чист, држете го
дискот за неговите краеви. Не допирајте
ја површината.
Прашината, отпечатоците од прсти
или гребнатинките на дискот можат
да предизвикаат дефект.
• Не изложувајте го дискот на директна
сончева светлина или на топлотни
извори како што се каналите за топол
воздух или не оставајте го во автомобил
паркиран на директна сончева светлина
бидејќи температурата во автомобилот
може значително да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го
дискот во неговото пакување.
• Исчистете го дискот со материјал за
чистење. Бришете го дискот од центарот
кон надвор.
• Не користете растворувачи како што
е бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење на
дискови/леќи или антистатичен спреј
наменет за винил LP.
• Ако сте ја испечатиле ознаката на дискот,
исушете ја истата пред репродукција.
• Не користете ги следниве дискови.
– Диск за чистење леќи.
– Диск со нестандарден облик (на пр.
картичка, срце).
– Диск на кој има ознака или лепенка.
– Диск што има целофанска лента или
лепенка.
• Не изменувајте ја површината на
страната за репродукција на дискот
за да ги отстраните гребнатинките.
Броеви за кодови за
телевизори што може
да се контролираат
Додека држите на -TV- [/1, внесете
го кодот за телевизорот што го дава
производителот користејќи ги
копчињата со броеви.
Ако се наведени повеќе кодови,
внесувајте еден по еден додека не
го најдете оној што функционира
со телевизорот.
Број за код
Sony
01 (зададено)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Список со кодови на јазици
За детали, видете „BD/DVD Viewing
Settings (Поставки за гледање BD/
DVD)“ (страница 37).
Правописот на јазикот соодветствува
со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот.
Код
Јазик
1027
1032
1044
1051
1053
1059
1061
1067
Afar
Afrikaans
Arabic
Aymara
Bashkir
Bulgarian
Bislama
Tibetan
1028
1039
1045
1052
1057
1060
1066
1070
Abkhazian
Amharic
Assamese
Azerbaijani
Byelorussian
Bihari
Bengali
Breton
Јазик
1079
1097
1105
1130
Catalan
Czech
Danish
Bhutani;
Dzongkha
English
Spanish
Basque
Finnish
Faroese
Frisian
Scots Gaelic
Guarani
Hausa
Croatian
Armenian
Interlingue
Indonesian
Italian
Japanese
Javanese
Kazakh
1144
1149
1151
1165
1171
1181
1186
1196
1209
1226
1233
1239
1248
1254
1261
1283
1297
1299
1301
1307
1313
1327
1334
1347
1350
1353
1357
1363
1369
1379
1403
1417
1435
1463
1482
1489
1495
1501
1503
1506
1508
1093
1103
1109
1142
Corsican
Welsh
German
Greek
1145
1150
1157
1166
1174
1183
1194
1203
1217
1229
1235
1245
1253
1257
1269
1287
1298
Esperanto
Estonian
Persian
Fiji
French
Irish
Galician
Gujarati
Hindi
Hungarian
Interlingua
Inupiak
Icelandic
Hebrew
Yiddish
Georgian
Greenlandic;
Kalaallisut
Kannada
Cambodian;
1300
Khmer
Korean
1305
Kurdish
1311
Latin
1326
Laothian; Lao 1332
Latvian
1345
Maori
1349
Malayalam
1352
Moldavian
1356
Malay
1358
Burmese
1365
Nepali
1376
Norwegian
1393
Oromo
1408
Punjabi; Panjabi 1428
Pashto; Pushto 1436
Quechua
1481
Kirundi; Rundi
Russian
Sanskrit
Sangho; Sango
Singhalese;
Sinhalese
Slovenian
Shona
1483
1491
1498
1502
1505
Kashmiri
Kirghiz
Lingala
Lithuanian
Malagasy
Macedonian
Mongolian
Marathi
Malese; Maltese
Nauru
Dutch
Occitan
Oriya
Polish
Portuguese
RhaetoRomance
Romanian
Kinyarwanda
Sindhi
Serbo-Croatian
Slovak
1507
1509
Samoan
Somali
Дополнителни информации
Производител
Код
51
Код
Јазик
1511
1513
Albanian
Siswati; Swati
1512
1514
1515
1517
1525
1528
1531
1534
Sundanese
Swahili
Telugu
Thai
Turkmen
Setswana;
Tswana
Turkish
Tatar
Ukrainian
Uzbek
Volapük
Xhosa
Chinese
не е одредено
1516
1521
1527
1529
1532
1535
1538
1540
1557
1572
1587
1632
1684
1703
1539
1543
1564
1581
1613
1665
1697
Serbian
Sesotho; Sotho
southern
Swedish
Tamil
Tajik
Tigrinya
Tagalog
Tonga; Tonga
islands
Tsonga
Twi
Urdu
Vietnamese
Wolof
Yoruba
Zulu
Parental control/area code (Код на
областа за родителска контрола)
За детали, видете „Parental Control
Area Code (Код на областа за
родителска контрола)“ (страница 38).
52
Код
Област
2047
2044
2070
2200
2248
2239
2276
2093
2333
2362
2379
Австралија
Аргентина
Бразил
Грција
Индија
Ирска
Јапонија
Колумбија
Луксембург
Мексико
Норвешка
2046
2057
2109
2115
2238
2254
2092
2304
2363
2390
2184
2427
2436
2501
2528
2165
2376
2090
2499
Пакистан
Португалија
Сингапур
Тајланд
Финска
Холандија
Чиле
Шведска
2428
2489
2543
2424
2174
2219
2086
2149
Австрија
Белгија
Германија
Данска
Индонезија
Италија
Кина
Кореjа
Малезија
Нов Зеланд
Обединетото
Кралство
Полска
Русија
Тајван
Филипини
Франција
Хонг Конг
Швајцарија
Шпанија
Индекс
Нумерички
3D 12, 21
3D Output Setting
(Поставка за
3D-излез) 34
4K Output
(Излез за 4K) 35
A–Z
AUDIO 12
Audio Settings
(Аудио поставки) 36
Auto Standby
(Автоматски
подготвено) 39
BD/DVD Viewing
Settings (Поставки за
гледање BD/DVD) 37
BD-LIVE 20
BD-R 48
BD-RE 48
Bitstream (Проток
на битови) 43
Blu-ray Disc 48
BONUSVIEW 20
BRAVIA Sync 45
CD 48
Child Lock (Забрана
за деца) 10, 46
Control for HDMI
(Контрола за
HDMI) 39, 45
Deep Colour (Темелен
приказ на бои) 35
Dimmer
(Придушувач) 39
DLNA 23, 40, 41
Dolby Digital 36
DSD Output Mode
(Режим на DSDизлез) 36
DTS 36
DVD 48
Easy Setup (Лесно
поставување) 19, 41
Gracenote 24
Gracenote Settings
(Поставки на
Gracenote) 40
HDMI 35, 36
HOME 13, 33
Internet Browser
(Прелистувач на
интернет) 28
IP Content NR Pro (IPсодржина НР Про) 26
MAC-адреса 40
Music Settings
(Поставки за
музика) 38
Network Settings
(Мрежни
поставки) 40
Network Update
(Мрежно
ажурирање) 34
OPTIONS 13
OSD Language
(Јазик за приказ
на екранот) 39
Parental Control
Settings (Поставки
за родителска
контрола) 38
PARTY
STREAMING 23
POP UP/MENU 13
Quick Start Mode
(Режим за брз
почеток) 39
Resetting
(Ресетирање) 41
Resume
(Продолжи) 13, 46
Screen Settings
(Поставки на
екранот) 34
SEN 13, 22
Setup
(Поставување) 33
Skype (Скајп) 30
SUBTITLE 12
System Settings
(Системски
поставки) 39
TOP MENU 13
TV Screen Size Setting
for 3D (Поставка за
големина на екранот
на телевизорот во
3D) 34
TV Type (Тип на
телевизор) 34
USB 22
WEP 50
WPA2-PSK (AES) 50
WPA2-PSK (TKIP) 50
WPA-PSK (AES) 50
WPA-PSK (TKIP) 50
53
А
Ажурирање 34
Ажурирање на
софтверот 34, 40
Д
Далечински
управувач 12
Дискови што се
репродуцираат 48
И
Информации за
репродукција 21
К
Код на областа 48
Копчиња во боја 12
П
Поврзување
Network (Мрежа) 18
Аудио/видео
засилувач
(ресивер) 16
Телевизор 15
Почетно мени 33
Приказ 13
Р
Ресетирање на
плеерот 41
Решавање
проблеми 42
Родителска
контрола 38
С
Содржина од
интернет 22
54
55
Софтверот на овој плеер во иднина може да биде ажуриран. За информации
за достапните ажурирања и најновите упатства за работа, посетете ја следната
интернет-страница:
За потрошувачите во европските земји
http://support.sony-europe.com/
z
За да пронајдете корисни совети и информации за производите и услугите
на Sony, посетете ја страницата: www.sony-europe.com/myproduct/
4-418-507-11(2) (MK)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF

advertising