Sony | BDV-E4100 | Sony BDV-E4100 Blu-ray систем за домашно кино со Bluetooth® Водич за брзо поставување и почеток

Blu-ray Disc™/DVD систем за домашно кино
МК
Започнете овде
Упатство за брз почеток
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
1
2
Што има во кутијата/Поставување на звучниците
BDV-E6100




Поврзување на телевизорот



BDV-E4100


3
Поврзување други уреди
4
Брзо поставување преку екран
5
Репродукција на диск и користење други функции





BDV-E3100

 

 

 

BDV-E2100
 



Главен уред

Предни звучници

Звучници за звук во
опкружување

Централен звучник

Сабвуфер
Далечински управувач
Што има во кутијата
Капаци за долната страна
на звучниците
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
Шрафови
(големи)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
Батерии R6 (големина AA) (2)
Жичена FM-антена (воздушна)
Шрафови
(мали)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))
03
1
Започнете со поставување
на звучниците соодветно на
ознаките на задниот панел. 
Исто така, можете да ги
поставите звучниците во
положбата СИТЕ НАПРЕД .
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/

SUBWOOFER
SUR L
FRONT L
FRONT R
SUR R

SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Главен уред
CENTER
SUR L
04
SUR R
Главен уред
Потоа, поврзете ги звучниците
со главниот уред.
За BDV-E6100/BDV-E4100,
осврнете се на дадениот „Водич
за монтирање на звучниците“
за составување на звучниците.
05
2
За да уживате во видео и аудио
со висок квалитет, најдобриот
метод е да се поврзете
преку HDMI-кабел со голема
брзина  (не се доставува).
Ако телевизорот нема
приклучок HDMI ARC, ќе ви
треба и оптички дигитален
кабел  (не се доставува)
за да уживате во звукот од
телевизорот преку звучниците
на системот.


06
3
За да го поврзете телевизискиот
приемник, конзолата за игри
или дигиталниот сателитски
приемник, направете аудио
поврзување на главниот уред
со оптички дигитален кабел 
(не се доставува). Засебно
направете и видео поврзување
со телевизорот.
За FM-радио, поврзете ја
дадената жичена антена
(воздушна) и издолжете ја
за најдобар прием. 


07
3
Може да се поврзете со
интернет и со домашната
мрежа користејќи безжичен
LAN или кабел за LAN 
(не се доставува).
Мрежните поставки може да
се најдат во почетното мени
(страница 12).
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Поврзете го кабелот
за наизменична струја
(ел. енергија)  во ѕидниот
штекер.


08
Со широкопојасен рутер
4
За да го подготвите системот
за употреба, можете да ги
поминете почетните поставки
на екранот преку доставениот
далечински управувач. Ова ќе
трае само неколку минути.
Притиснете / за да го
вклучите системот. „SETUP“
се појавува на приказот на
предниот панел.
Ако екранот за поставување
не се прикажува, изберете го
точниот AV-влез на телевизорот.
Откако на екранот ќе видите
[Easy Initial Settings are
complete.] (Лесните првични
поставки се завршени.),
изберете [Finish] (Заврши)
и системот е подготвен за
употреба.
/
///,
09
5
За репродукција на диск,
притиснете , потоа ставете
го дискот на носачот за диск.
Притиснете  повторно за да
го затворите носачот на дискот.
Ако репродукцијата не
започне автоматски, изберете
во категоријата [Video]
(Видео), [Music] (Музика)
или [Photo] (Фотографија)
и притиснете .

10

Можете да уживате во
музиката на паметниот
телефон итн. со комуникација
преку Bluetooth од системот.
Можете да го спарите/поврзете
уредот со Bluetooth или со:
 со притискање на копчето
BLUETOOTH или со
 користење на функцијата
NFC (само за уреди што
се компатибилни со NFC).
Преземете ја апликацијата
и едноставно држете го уредот
во близина на ознаката N
на главниот уред. За повеќе
детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Едноставно притиснете HOME за пристап
до повеќе одлики.
Примери:
 Слушајте радио преку звучниците
на системот
 Претходно меморирани радиостаници
 Пристап до содржини на интернет
 Репродуцирајте датотеки на
поврзаниот USB-уред





Преку ова мени
можете да направите
мрежни поставки
кога главниот
уред е поврзан
со широкопојасен
рутер.
12




HOME
Претходно меморирање
радиостаници
1 Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
2 Притиснете и задржете
TUNING +/– сè додека не почне
автоматско скенирање.
3 Притиснете OPTIONS.
4 Притиснете / за да изберете
[Preset Memory] (Претходно
поставена меморија), потоа
притиснете .
5 Притиснете / за да го
изберете саканиот претходно
поставен број, потоа
притиснете .
FUNCTION
///,
OPTIONS
6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за
да меморирате други станици.
HOME
Избор на претходно меморирана
радиостаница
PRESET +/–
1 Постојано притискајте FUNCTION
TUNING +/–
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
2 Постојано притискајте PRESET
+/– за да ја изберете претходно
поставената станица.
13
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии додека го користите
системот, користете го ова упатство за решавање проблеми
за да ви помогне да го решите проблемот пред да побарате
поправки.
Погледнете го и упатството за работа на следната
веб-локација:http://support.sony-europe.com/
Напојувањето не се вклучува.
 Проверете дали кабелот за напојување со наизменична
струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во ѕиден
штекер (струја).
Системот не работи нормално.
 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја
(ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа
поврзете го повторно по неколку минути.
Системот не емитува звук на телевизиска програма кога
е поврзан со set-top box.
 Проверете ги поврзувањата.
 Изберете го правилниот влез на системот за кој е поврзан
приемникот set-top box.
Дискот не се репродуцира.
 Кодот за област на дискот не соодветствува со системот.
 Има кондензирана влага на леќите во главниот уред.
Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде
вклучен околу половина час.
 Дискот не е финализиран правилно.
14
Намалување на користењето на струја
на помалку од 0,3 W во режимот на
подготвеност
Притиснете HOME, а потоа притиснете /// за да изберете
[Setup] (Поставување). Проверете дали се направени следните
поставки:
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[HDMI Settings] (Поставки за HDMI) > [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI), потоа поставете [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [Off ] (Исклучено).
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток), потоа поставете
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [Off ]
(Исклучено).
 Изберете [Network Settings] (Мрежни поставки) >
[Remote Start] (Далечински почеток), потоа поставете
[Remote Start] (Далечински почеток) на [Off ] (Исклучено).
15
Ова упатство за брз почеток штеди хартија
За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија
со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за
работа и повеќе може да се најдат на интернет:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-11(1) (MK)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising