Sony | BDV-E4100 | Sony BDV-E4100 Blu-ray систем за домашно кино со Bluetooth® Упатства за употреба

4-446-734-13(1) (MK)
Blu-ray Disc™/
DVD систем за
домашно кино
Упатство за работа
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не монтирајте ја направата во затворен
простор, како што е полица за книги или
вграден шкаф.
За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Не го изложувајте апаратот на извори
на отворен оган (како на пример,
запалени свеќи).
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте
на него предмети што се наполнети со
течности, како на пример, вазни.
Не изложувајте ги батериите или
апаратите што имаат монтирана батерија
на прекумерна топлина, како на пример,
сончева светлина или оган.
За да спречите повреда, овој апарат мора
да е безбедно поврзан со подот/ѕидот,
соодветно на упатствата за инсталација.
Само за употреба во затворени простории.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со
овој производ ќе ја зголеми опасноста за
повреда на очите.
Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во
овој Blu-ray Disc/DVD систем на домашно
кино е штетен за очите, не обидувајте се да
ја расклопите кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
2МК
Оваа направа е класификувана како CLASS
3R LASER производ. Кога ќе се отстрани
заштитното куќиште се емитува видлива
и невидлива радијација, затоа избегнете
директно изложување на очите.
Овој знак е лоциран на куќиштето коешто
го заштитува ласерот во заградениот простор.
Оваа направа е класификувана како
производ CLASS 1 LASER. Овој знак
е лоциран на надворешна страна одзади.
Плочката со името е лоцирана на
надворешна страна одоздола.
За потрошувачите во Европа
Фрлање на стара
електрична
и електронска
опрема (применливо
во Европската Унија
и во други европски
земји со засебни
собирни системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ
не треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема. Со
правилно отстранување на производот ќе
помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку може
да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне
за заштита на природните богатства. За
подетални информации за рециклирањето
на овој производ, контактирајте со локалната
месна заедница, сервисот за отстранување
на домашен отпад или со продавницата
каде што го купивте овој производ.
Само за
Европа
Фрлање на потрошени
батерии (применливо
во Европската Унија
и во други европски
земји со засебни
собирни системи)
Овој симбол на батеријата или на
амбалажата покажува дека со батеријата
којашто е дадена со овој производ не треба
да се постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004%
олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет
на податоци имаат потреба од трајна
поврзаност со вметната батерија, оваа
батерија треба да ја замени само
квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата
ќе се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го
делот за тоа како безбедно да се отстрани
батеријата од производот. Батеријата
предадете ја на применливото збирно
место за рециклирање на отпадни батерии.
За подетални информации за
рециклирањето на овој производ или
батеријата, контактирајте со вашата
локална месна заедница, вашиот сервис
за отстранување на домашен отпад или со
продавницата каде што го купивте овој
производ.
Напомена за потрошувачите: следните
информации се применливи само за
опремата продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилностa на производот со
законодавството на Европската Унија
треба да бидат упатени до овластениот
претставник, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ве молиме обратете се на
адресите дадени во посебните документи за
услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека оваа
опрема е во согласност со суштинските
барања и другите важни одредби од
Директивата 1999/5/EC.
За детали, посетете ја следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/
За потрошувачите во
Австралија
Оваа опрема треба да се постави и да
работи на растојание од најмалку 20 см или
повеќе меѓу радијаторот и телото на лицето
(вклучувајќи ги екстремитетите: дланките,
зглобовите, стапалата и глуждовите).
За потрошувачите во
Австралија и Индија
Фрлање на стара
електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската Унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
3МК
Мерки за претпазливост
Заштита од копирање
Оваа опрема е тестирана со кабел за
поврзување пократок од 3 метри при што
е утврдено дека е усогласена со
ограничувањата поставени во Директивата
EMC. (Само за моделите за Европа)
• Имајте ги во предвид напредните системи
за заштита на содржината што се
користат за дискови Blu-ray и медиуми
за DVD. Овие системи, наречени AACS
(Напреден систем за пристап до
содржини) и CSS (Систем за кодирање
содржина), може да содржат
ограничувања за репродукцијата,
аналогниот излез и други слични одлики.
Работата на овој производ и поставените
ограничувања може да варираат во
зависност од датумот на купување,
бидејќи управниот одбор на AACS може
да ги прифати или смени своите правила
за ограничување по времето на купување.
• Известување за Cinavia
Овој производ користи технологија на
Cinavia за да се ограничи употребата на
неовластени копии на комерцијални
филмови и видеа, како и на нивните
музички нумери. Ќе се прикаже порака,
а репродукцијата или копирањето ќе се
прекинат кога ќе се открие забранета
употреба на неовластена копија.
Повеќе информации за технологијата на
Cinavia има кај информативниот центар
за потрошувачи на Cinavia на
http://www.cinavia.com. Испратете
дописна картичка со својата поштенска
адреса за да побарате дополнителни
информации за Cinavia по пошта на
следната адреса: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
За изворите за напојување со ел.
енергија
• Уредот не е исклучен од главниот довод
сè додека е поврзан во приклучокот со
наизменична струја, дури и ако самиот
уред е исклучен.
• Бидејќи главниот приклучок се користи
за да се исклучи делот од главните водови,
поврзете го делот со лесно достапен AC
штекер. Ако забележите абнормалности
во делот, веднаш исклучете го главниот
приклучок од AC штекерот.
За гледање 3D видео слики
Некои луѓе може да искусат неудобност
(како што е напрегање на очите, замор или
лошење) додека гледаат 3D видео слики.
Sony препорачува сите гледачи да прават
редовни паузи додека гледаат 3D видео
слики. Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од едно лице
до друго. Мора да одлучите што најмногу
ви одговара. Ако искусите каква било
неудобност, треба да престанете да гледате
3D видео слики сè додека неудобноста
не заврши. Ако сметате дека е потребно,
консултирајте се со лекар. Исто така,
треба да го прегледате (i) прирачникот со
упатства и/или пораката за претпазливост
за секој друг уред што се користи со овој
производ или содржината на дискот Bluray што е репродуцирана со овој производ
и (ii) нашата интернет-страница
(http://esupport.sony.com/) за најновите
информации. Видот на малите деца
(особено оние на возраст под шест години)
сè уште се развива. Консултирајте се со
вашиот лекар (како што е педијатар
или очен лекар) пред да дозволите
малите деца да гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да ги надгледуваат децата
за да обезбедат дека тие ги следат
препораките дадени погоре.
4МК
Авторски права и заштитени
знаци
• Овој систем е опремен со Dolby* Digital
и прилагодлив матричен декодер за звук
во опкружување на Dolby Pro Logic,
како и со дигиталниот систем за звук во
опкружување на DTS**.
* Произведено според лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
** Произведено согласно лиценцата на
Patent Nos во САД: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други издадени или во
процес на издавање патенти во САД
и ширум светот. DTS-HD, симболот
и DTS-HD со симболот се
регистрирани заштитени знаци на
DTS, Inc. Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите права се
задржани.
• Овој систем вклучува технологија на
меѓуврска за мултимедиуми со висока
дефиниција (HDMI™).
Називите HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface и логото HDMI се
заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на HDMI Licensing LLC
во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или на
неговите партнери.
• „DVD logo“ е заштитен знак на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ и логоата
се заштитени знаци на Blu-ray Disc
Association.
• Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony
Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ и логото на
„AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени
знаци на Panasonic Corporation и на Sony
Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“ се
заштитени знаци на Sony Corporation и на
Sony Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистриран заштитен знак
на Sony Computer Entertainment Inc.
• „Sony Entertainment Network logo“
и „Sony Entertainment Network“ се
заштитени знаци на Sony Corporation.
• Технологијата за препознавање музика
и видео и сродни податоци ја обезбедува
Gracenote®. Gracenote е индустриски
стандард во технологијата за
препознавање музика и за испорака на
сродна содржина. За повеќе информации,
посетете ја страницата
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички
и податоци поврзани со видео од
Gracenote, Inc., авторско право © 2000-до
денес Gracenote. Софтвер на Gracenote,
авторско право ©2000-до денес Gracenote.
Еден или повеќе патенти во сопственост
на Gracenote важат за овој производ
и услуга. Видете ја веб-локацијата на
Gracenote каде е даден нецелосниот
список со применливи патенти на
Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, логото и логотипот на
Gracenote и логото „Powered by Gracenote“
се или регистрирани заштитени знаци
или заштитени знаци на Gracenote, Inc. во
Соединетите Американски Држави и/или
во други земји.
5МК
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® се регистрирани знаци на Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
и Wi-Fi Protected Setup™ се знаци на
Wi-Fi Alliance.
• Ознаката N е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на NFC
Forum, Inc. во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• Android е заштитен знак на Google Inc.
• Ознаката Bluetooth® и логоата се
регистрирани заштитни знаци во
сопственост на Bluetooth SIG, Inc.
и секаква употреба на тие ознаки од
страна на Sony Corporation е под лиценца.
Другите заштитени знаци и заштитени
имиња се оние на нивните соодветни
сопственици.
• Технологијата за аудио кодирање MPEG
Layer-3 и патентите со дозвола од
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува сопствена
технологија според лиценцата на Verance
Corporation што е заштитена со патент
7,369,677 во САД и други издадени или во
процес на издавање патенти во САД
и ширум светот и е заштитена со авторско
право и деловна тајна за одредени аспекти
на таквата технологија. Cinavia е заштитен
знак на Verance Corporation. Авторски
права 2004-2010 Verance Corporation.
Сите права ги задржува Verance.
Повратното инженерство или
расклопувањето се забранети.
6МК
• Windows Media е или регистриран
заштитен знак или заштитен знак на
Microsoft Corporation во Соединетите
Американски Држави и/или во други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забранета
е употреба или дистрибуција на таква
технологија надвор од овој производ без
дозвола од Microsoft или од овластена
филијала на Microsoft.
Сопствениците на содржината ја
користат технологијата за пристап до
содржина на Microsoft® PlayReady™
за да ја заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи ја и содржината
со авторски права. Овој уред ја користи
технологијата PlayReady за да пристапи до
PlayReady-заштитена содржина и/или
WMDRM-заштитена содржина. Ако
уредот не успее соодветно да ги спроведе
ограничувањата за користење на содржина,
сопствениците на содржина може да
имаат потреба Microsoft да ја отповика
способноста на уредот да ја користи
PlayReady-заштитената содржина.
Отповикувањето не треба да влијае врз
незаштитена содржина или врз содржината
заштитена со други технологии за
пристап на содржина. Сопствениците на
содржина може да ви побараат да го
надградите PlayReady за да пристапите
кон нивната содржина. Ако ја одбиете
надградбата, нема да можете да пристапите
кон содржината за која треба надградба.
• DLNA™, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци
за услуга или сертификациски знаци на
Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK од Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2013 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
• Сите други заштитени знаци се заштитени
знаци на нивните соодветни
сопственици.
• Другите имиња на системи и производи
се генерално заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци на
производителите. Знаците ™ и ® не се
посочени во овој документ.
Информации за лиценцата за
крајниот корисник
Лиценца за крајниот корисник на
Gracenote®
Оваа апликација или уред содржат
софртвер на Gracenote, Inc. of Emeryville,
California („Gracenote“). Софтверот
на Gracenote („софтвер на Gracenote“)
овозможува оваа апликација да врши
идентификација на диск и/или датотека
и да добива информации поврзани со
музиката, вклучително информации за
името, изведувачот, нумерата и насловот
(„податоци на Gracenote“) од сервери
преку интернет или од вградени бази
со податоци (севкупно „сервери на
Gracenote“) и да врши други функции.
Може да ги користите податоците на
Gracenote само во согласност со
наменетите функции за крајниот корисник
на оваа апликација или уред.
Се сложувате дека ќе ги користите
податоците на Gracenote, софтверот на
Gracenote и серверите на Gracenote само за
лична, некомерцијална употреба. Се
сложувате дека нема да ги доделувате,
копирате, пренесувате или предавате
софтверот на Gracenote или кој било
податок на Gracenote на трети лица.
СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ
КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ
ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE,
СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН
НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО
ДОЗВОЛЕН ТУКА.
Се сложувате дека вашата неексклузивна
лиценца за употреба на податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и на
серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги
прекршите овие ограничувања. Ако се
прекине лиценцата, се сложувате дека ќе
престанете да ги користите сите податоци
на Gracenote, софтверот на Gracenote
и серверите на Gracenote. Gracenote ги
задржува сите права за податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и за
серверите на Gracenote, вклучително
и сите сопственички права. Во никој случај
Gracenote нема да биде одговорен за какви
било исплати во ваше име за кои било
информации што ќе ги доставите. Се
сложувате дека Gracenote, Inc. може да
ги спроведе своите права во лично име
согласно овој Договор против вас
директно.
Услугата на Gracenote користи единствен
идентификатор за да ги следи прашањата
за статистички цели. Целта на случајно
доделениот нумерички идентификатор
е да се дозволи услугата на Gracenote да
ги брои прашањата без да знае за вас.
За повеќе информации, погледнете ја
веб-страницата за политиката на
приватност на Gracenote во однос на
услугата на Gracenote.
7МК
Софтверот на Gracenote и секоја ставка
од податоците на Gracenote ви се
лиценцирани „КАКО ШТО СЕ“. Gracenote
не дава презентации или гаранциии,
изречно или имплицирано, во однос
на прецизноста на кој било податок на
Gracenote од серверите на Gracenote.
Gracenote го задржува правото да брише
податоци од серверите на Gracenote или да
ги менува категориите за податоците за
секоја причина што Gracenote ќе ја смета за
задоволителна. Нема никаква гаранција
дека софтверот на Gracenote или серверите
на Gracenote се без грешки и дека
функционалноста на софтверот на
Gracenote или серверите на Gracenote ќе
биде непрекината. Gracenote не е обврзан
да ви обезбедува нови подобрени или
дополнителни видови на податоци или
категории што Gracenote ќе ги обезбедува
во иднина и слободно може да ги прекине
своите услуги во секое време.
GRACENOTE ГИ ОТФРЛА СИТЕ
ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА
ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА НА
ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ
СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА
НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ
ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА
ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© Gracenote, Inc. 2009
8МК
За ова упатство за работа
• Упатствата во ова упатство за работа ги
опишуваат контролите на далечинскиот
управувач. Може да ги користите
и контролите на уредот ако имаат исти
или слични имиња како оние на
далечинскиот управувач.
• Во ова упатство, „диск“ се користи како
општа референца за BD, DVD или CD
освен ако не е поинаку посочено во
текстот или во сликите.
• Упатствата во овој прирачник се дадени
за BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100
и BDV-E2100. BDV-E6100 е моделот што
се користи како пример. Секоја разлика
во работата е јасно истакната во текстот,
на пример, „само за BDV-E6100“.
• Некои илустрации се претставени како
концепциски цртежи и може да се
разликуваат од вистинските производи.
• Единиците прикажани на ТВ екранот
може да варираат во зависност од
областа.
• Стандардната поставка е подвлечена.
Содржина
За ова упатство за работа ......................... 8
Распакување ............................................... 10
Водич за делови и контроли .................. 13
Почеток
Чекор 1: Инсталирање
на звучниците ............................ 19
Чекор 2: Поврзување
на системот ............................ 20
Поврзување на звучниците ..... 20
Поврзување на телевизорот ... 21
Поврзување на друга опрема
(Set-top box итн.) ................... 22
Поврзување на антената
(воздушна) ............................. 23
Чекор 3: Подготовка за мрежно
поврзување ...........................
Чекор 4: Изведување на лесно
поставување ..........................
Чекор 5: Избор на изворот
за репродукција ....................
Чекор 6: Уживање во звукот
во опкружување ...................
23
25
26
26
Репродукција
Репродукција на диск .............................. 28
Репродукција од USB-уред ..................... 30
Уживање музика од уред
со Bluetooth ........................................ 30
Поврзување со паметен телефон со
функцијата за слушање со еден
допир (NFC) ...................................... 33
Репродукција преку мрежа .................... 34
Достапни опции ........................................ 38
Прилагодување на звукот
Избор на аудио формат, повеќејазични
правци или канал ............................. 41
Уживање на сложен преносен звук ..... 42
Пребарувач на станици
Слушање на радиото ................................ 42
Примање на системот
на радиоподатоци (RDS) ................ 44
Други операции
Користење на функцијата „Control
for HDMI“ (Контрола за HDMI)
за „BRAVIA“ Sync ............................. 44
Поставување за звучниците ................... 45
Употреба на тајмерот за спиење ........... 47
Деактивирање на копчињата
на уредот ............................................. 47
Контрола на телевизорот
со приложениот далечински
управувач ........................................... 47
Штедење струја во режим на
подготвеност ..................................... 48
Прелистување интернет-страници ...... 48
Поставки и прилагодувања
Користење на приказот за поставки .... 51
[Network Update] (Мрежно
ажурирање) ........................................ 52
[Screen Settings] (Поставки
на екранот) ......................................... 52
[Audio Settings] (Аудио поставки) ........ 54
[BD/DVD Viewing Settings]
(Поставки за гледање BD/DVD) ... 55
[Parental Control Settings] (Поставки
за родителска контрола) ................. 56
[System Settings] (Системски
поставки) ............................................ 56
[Network Settings] (Мрежни
поставки) ............................................ 58
[Easy Network Settings] (Лесни
мрежни поставки) ............................ 59
[Resetting] (Ресетирање) .......................... 59
Дополнителни информации
Мерки за претпазливост ......................... 60
Забелешки за дисковите .......................... 63
Решавање проблеми ................................. 63
Дискови што се репродуцираат ............ 70
Типови датотеки кои се
репродуцираат .................................. 71
Поддржани аудио формати ................... 72
Спецификации .......................................... 73
Список со кодови на јазици ................... 75
Индекс ......................................................... 77
9МК
Распакување
• Упатство за работа (само за моделите
за Океанија, Африка, Индија, Блискиот
Исток, Кина, Тајланд и Тајван)
• Упатство за брзо поставување
• Водич за инсталација на звучниците
• Референтен водич (само за моделите
за Европа)
• Далечински управувач (1)
• Батерии R6 (големина AA) (2)
• Жичена FM-антена (воздушна) (1)
• Кабел за HDMI со голема брзина (1)
(само за моделите за Африка*, Индија,
Блискиот Исток, Кина, Тајланд и Тајван)
Само за BDV-E6100
• Предни звучници (2)
• Звучници за звук во опкружување (2)
* Освен за Јужна Африка
• Централен звучник (1)
• Сабвуфер (1)
10МК
• Капаци за долната страна на
звучниците (4)
• Централен звучник (1)
• Основи (4)
• Сабвуфер (1)
• Долни делови за предните звучници и за
звучниците за звук во опкружување (4)
• Капаци за долната страна на
звучниците (2)
• Шрафови (големи) (4)
• Основи (2)
• Шрафови (мали) (16)
• Долни делови за предните звучници (2)
Само за BDV-E4100
• Предни звучници (2)
• Шрафови (големи) (2)
• Шрафови (мали) (8)
• Звучници за звук во опкружување (2)
11МК
Само за BDV-E3100
Само за BDV-E2100
• Предни звучници (2)
• Предни звучници (2)
• Звучници за звук во опкружување (2)
• Звучници за звук во опкружување (2)
• Централен звучник (1)
• Централен звучник (1)
• Сабвуфер (1)
• Сабвуфер (1)
12МК
Водич за делови и контроли
За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.
Преден панел
Отвор
Само за
BDV-E2100
A "/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува уредот или го поставува
во режим за подготвеност.
B Носач на дискот (страница 28)
C
(Ознака N) (страница 33)
Поставете го уредот што
е компатибилен со NFC близу
индикаторов за да ја вклучите
функцијата NFC.
D Копчиња за управување со
репродукцијата
Z (отворање/затворање)
Nа) б) (репродукција)
xб) (прекинување)
VOL +/–а)
./> (претходно/следно)
FUNCTION (страница 26)
Го избира изворот на репродукција.
a)
Копчињата N и VOL + имаат опиплива
точка. Користете ја опипливата точка
како референца кога управувате со уредот.
b)
Задржете го N на уредот подолго
од 2 секунди, вградената звучна
демонстрација ќе се репродуцира
на системот. Притиснете x за да ја
прекинете демонстрацијата.
Забелешка
Во текот на демонстрацијата, нивото на
јачина на звук може да е повисоко од
нивото на јачина на звук што сте го
поставиле.
E
Порта (USB) (страница 30)
(Само за BDV-E6100/BDV-E4100/
BDV-E3100) Ставете го ноктот во
отворот за да го отворите капакот.
F
(сензор за далечинскиот
управувач)
G Приказ на предниот панел
H LED-индикатор
Бело: Засветува кога ќе се вклучи уредот.
Сино (за статус на Bluetooth):
– Системот е подготвен за
спарување: Брзо трепка
– Во текот на спарувањето:
Брзо трепка
– Во текот на поврзувањете: Трепка
– Поврзувањето е воспоставено:
Засветува
13МК
Индикаторот на приказот на предниот панел
A Засветува кога се прима стерео
звук. (Само радио)
B Засветува кога се активира
повторна репродукција.
C Засветува кога системот
репродуцира преку функцијата
PARTY STREAMING.
D Засветува кога е исклучен звукот.
E Засветува кога приклучокот
HDMI (OUT) е правилно поврзан
со опрема што е во согласност со
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection - Заштита на
високо широкопојасна дигитална
содржина) со влез HDMI или
DVI (Digital Visual Interface Дигитален визуелен интерфејс)
14МК
F Го прикажува статусот на
системот, како што
е радиофреквенција итн.
Кога ќе притиснете DISPLAY,
се прикажуваат информација за
постојаниот тек/статусот на
декодирање ако функцијата
е поставена на „TV“.
Информацијата за постојаниот
тек/статусот за декодирање може
да не се прикажат во зависност од
текот или ставката што се декодира.
Забелешка
Кога [Main Unit illumination] (Осветлување
на главниот уред) е поставено на [Auto]
(Автоматски) во [System Settings] (Системски
поставки), светлото на приказот на предниот
панел се исклучува ако не работите со уредот
во текот на 10 секунди.
Заден панел
A Приклучоци SPEAKERS
(страница 20)
D Приклучок HDMI (OUT)
(страница 21)
B Приклучок TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (страница 21)
E Приклучоци AUDIO IN (L/R)
(страница 22)
C Терминал LAN (100)
(страница 23)
F Терминал ANTENNA (FM)
(страница 23)
15МК
Далечински управувач
Копчињата: број 5, AUDIO, 2 + и N
имаат допирна точка. Користете ја
опипливата точка како референца кога
управувате со далечинскиот управувач.
•
: За управување со телевизорот
(За детали, видете „Контрола на
телевизорот со приложениот
далечински управувач“ (страница 47).)
16МК
A Z (отворање/затворање)
Го отвора или затвора носачот на
дискот.
SPEAKERS TVyAUDIO
Избира дали звукот од телевизорот
ќе се емитува од звучниците на
системот или од звучниците на
телевизорот. Оваа функција работи
само кога ќе поставите [Control for
HDMI] (Контрола за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 57).
TV ?/1 (вклучено/во мирување)
(страница 48)
Го вклучува телевизорот или го
поставува во режим на
подготвеност.
?/1 (вклучено/во мирување)
(страници 25, 43)
Го вклучува системот или го
поставува во режим на
подготвеност.
B Копчиња со броеви
(страници 43, 48)
Се внесува број на наслов/поглавје,
број на претходно меморирана
станица итн.
AUDIO (страница 41)
Го избира форматот за аудио/
песната.
SUBTITLE
Го избира јазикот за превод кога се
снимени повеќејазични преводи на
BD-ROM/DVD VIDEO.
C Копчиња во боја
Копчиња со скратен пристап за
избор на ставки во некои менија
на BD (може да се користи и за
интерактивни операции на Java што
ги има на BD).
D TOP MENU
Го отвора или затвора главното
мени на BD или DVD.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното
менито на BD-ROM или менито на
DVD.
OPTIONS (страници 27, 38, 49)
Го прикажува менито со опции
на телевизискиот екран или на
приказот на предниот панел.
(Локацијата се разликува во
зависност од избраната функција.)
RETURN
Се враќа на претходниот екран.
B/V/v/b
Го поместува истакнувањето на
прикажаната ставка.
(внесување)
Ја внесува избраната ставка.
E SOUND MODE +/– (страница 26)
Го избира режимот за звук.
HOME (страници 25, 45, 51)
Влегува или излегува од почетното
мени на системот.
MUSIC EQ
Го избира претходно
програмираниот стабилизатор кога
слушате музика.
SEN
Пристапува до мрежната услуга на
„Sony Entertainment Network™“.
F Копчиња за управување со
репродукцијата
Видете „Репродукција“
(страница 28).
./> (претходно/следно)
Го избира претходното/следното
поглавје, песна или датотека.
m/M (брзо/бавно/замрзнат
кадар)
Брзо премотување назад/напред за
време на репродукцијата. Секојпат
кога ќе го притиснете копчето,
брзината на барање се менува.
Се активира забавена репродукција
кога ќе се притисне подолго од една
секунда во режим на пауза.
Репродуцира по еден кадар
едновремено кога ќе се притисне во
режим на пауза.
Забелешка
Забавеното премотување назад
и репродукција на еден кадар со
премотување назад не се достапни за
дисковите Blu-ray со 3D.
N (репродукција)
Започнува или повторно започнува
репродукција (продолжува со
репродукцијата).
Вклучува репродукција со еден
допир (страница 45) кога системот
е вклучен и поставен на функцијата
„BD/DVD“.
X (пауза)
Ја паузира или повторно ја
започнува репродукцијата.
17МК
x (прекинување)
Ја прекинува репродукцијата
и го запомнува местото на прекин
(продолжува од местото на прекин).
Местото на прекинување на наслов/
песна е последното место кое
што сте го репродуцирале или
последната фотографија во папката
со фотографии.
Ја прекинува вградената звучна
демонстрација.
Копчиња за управување со
радиото
Видете „Пребарувач на станици“
(страница 42).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(без глас)
Привремено го исклучува звукот.
2 (јачина на звук) +/–
Ја прилагодува јачината на звукот.
TV 2 (јачина на звук) +/–
Ја прилагодува јачината на звукот за
телевизорот.
TV t (ТВ-влез)
Го префрлува изворот за влез на
телевизорот меѓу телевизорот и
други влезни извори.
H DISPLAY (страници 29, 35, 43, 49)
Ги прикажува информациите за
репродукција и за прелистување на
интернет на телевизискиот екран.
Ги прикажува претходно
меморираната радиостаница,
фреквенцијата итн. на приказот на
предниот панел.
I FOOTBALL
Произведува звук што е оптимизиран
за гледање пренос на фудбалски
натпревар.
18МК
J BLUETOOTH
Ја избира функцијата „BT“.
Кога синиот LED-индикатор ќе се
исклучи за време на функцијата
„BT“, притиснете за да започнете
со спарување или поврзување на
спарениот уред со Bluetooth.
FUNCTION (страница 26)
Го избира изворот на репродукција.
K SLEEP (страница 47)
Го поставува тајмерот за спиење.
Почеток
Чекор 1: Инсталирање на
звучниците
DA F G CBE
Поставете ги звучниците според сликата
подолу.
A Преден лев звучник (Л)
B Преден десен звучник (Д)
C Централен звучник
D Лев звучник за звук во опкружување (Л)
E Десен звучник за звук во
опкружување (Д)
F Сабвуфер
G Телевизор
Инсталација на звучниците за
опкружувачки звук во задна
положба
(Изглед на звучниците:
[Standard] (Стандарден))
F G C
A
B
Забелешка
• Изберете го изгледот на звучниците
(страница 45) според поставувањето на
звучниците.
• Внимавајте кога ги поставувате звучниците
и/или држачите за звучниците прикачени
на звучниците на посебно обработен под
(со восок, со масло, полиран итн.) бидејќи
може да предизвикате дамки или
обезбојување.
• Не потпирајте се и не закачувајте ништо на
звучникот бидејќи може да падне.
Совет
Може да ги поставите звучниците на ѕид.
За детали, погледнете во дадениот „Водич за
инсталација на звучниците“.
D
E
19МК
Почеток
Инсталирање на сите звучници
во предна положба
(Изглед на звучниците:
[All Front] (Сите предни))
Почеток
Чекор 2: Поврзување на
системот
Црвено
(Преден десен
звучник (Д))
Виолетово
(Сабвуфер)
Сиво
(Десен звучник за
звук во
опкружување (Д))
Не поврзувајте го кабелот за
наизменична струја (ел. енергија) од
уредот во ѕиден штекер (за ел. енергија)
сè додека не ги направите сите други
поврзувања.
(Само за BDV-E6100/BDV-E4100) За
да ги составите звучниците, погледнете
во дадениот „Водич за инсталација на
звучниците“.
Забелешка
Кога ќе поврзете друга опрема со контрола
на звук, намалете ја јачината на звукот на
опремата до ниво каде што звукот нема да
биде изобличен.
Поврзување на звучниците
Поврзете ги каблите на звучникот
да соодветствуваат со бојата на
приклучоците за SPEAKERS на
главниот уред.
При поврзување со главниот уред,
вметнете ја спојката да кликне.
20МК
Бело
(Преден лев
звучник (Л))
Зелено
Сино
(Централен (Лев звучник за
звучник) звук во
опкружување (Л))
Поврзување на телевизорот
Почеток
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните
приклучоци на телевизорот.
A
B
C
Видео поврзување
A
Кабел за HDMI со голема брзина1) (се доставува само за
моделите за Африка*, Индија, Блискиот Исток, Кина,
Тајланд и Тајван)
2)
или
* Освен за Јужна Африка
1)
2)
Кабел за HDMI со голема брзина
Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return
Channel - Канал за враќање аудио), дигиталниот аудио сигнал може да се емитува од
телевизорот преку врска со кабел за HDMI. За поставување на функцијата ARC, видете
[Audio Return Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 57).
Аудио поврзувања
Ако не го поврзете системот со приклучокот HDMI на телевизорот што
е компатибилен со функцијата ARC, направете соодветно поврзување за да го
слушате звукот од телевизорот преку звучниците на системот.
B
Висок квалитет
Оптички дигитален кабел (не се доставува)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Аудио кабел (не се доставува)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Стандарден
квалитет
21МК
Почеток
Поврзување на друга опрема (Set-top box итн.)
Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и другата опрема ќе се
емитуваат до телевизорот, а аудио сигналите од опремата се емитуваат до системот
како што следи.
Телевизор
Излез за видео
Опрема
(Set-top box, VCR, PlayStation® или дигитален
сателитски приемник итн.)
Излез за аудио
Систем
Проток на сигналот
: Видео сигнал
: Аудио сигнал
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на
приклучокот на опремата.
A
A
B
Висок квалитет
Оптички дигитален кабел (не се доставува)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Аудио кабел (не се доставува)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Стандарден
квалитет
Забелешка
• Ако направите некои од поврзувањата погоре, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на
[Off] (Исклучено) (страница 57).
• Можете да уживате во звукот од опремата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето B.
22МК
Чекор 3: Подготовка за
мрежно поврзување
Совет
За да го поврзете системот со мрежата,
изведете [Easy Network Settings] (Лесни
мрежни поставки). За детали, видете „Чекор 4:
Изведување на лесно поставување“
(страница 25).
Жичена FM-антена (воздушна)
(се доставува)
Забелешка
• Проверете дали целосно сте ја издолжиле
жичената FM-антена (воздушна).
• По поврзување на жичената FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
похоризонтално.
Изберете го методот според средината
на вашата LAN (локална мрежа).
• Ако користите безжична LAN
Системот има вграден Wi-Fi и можете
да го поврзете системот со мрежата со
поставување на мрежните поставки.
• Ако користите друга наместо
безжична LAN
Употребете LAN-кабел за да се поврзете
со терминалот LAN (100) на уредот.
Широкопојасен рутер
LAN-кабел (не се доставува)
Совет
Се препорачува заштитен кабел за меѓуврска
(LAN-кабел), прав или вкрстен.
23МК
Почеток
Поврзување на антената
(воздушна)
Почеток
Пред да се направат мрежните
поставки
Кога рутерот за безжичен LAN
(пристапната точка) е компатибилен со
Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS),
може лесно да ги поставите мрежните
поставки со копчето WPS.
Ако не можете, проверете ги следните
информации однапред и забележете
ги во обезбедениот простор подолу.
• Името на мрежата (SSID*) што ја
идентифукава мрежата**.
• Ако безбедноста е поставена на
безжичната мрежа, безбедносниот
клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)**.
* SSID (Идентификатор за поставена услуга)
е името што идентификува дадена
безжична мрежа.
** Треба да ги проверите поставките за
рутерот за безжичниот LAN за да ги
дознаете информациите за SSID и за
безбедносниот клуч. За детали:
– посетете ја следната веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
– погледнете во упатството за работа што
се доставува со рутерот за безжичен LAN
– обратете се кај производителот на
рутерот за безжичен LAN
За безбедноста на безжичен LAN
Бидејќи комуницирањето преку
функцијата за безжичен LAN
е воспоставено со радиобранови,
безжичниот сигнал може да биде
подложен на пресретнување.
За заштитување на безжичната
комуникација, овој систем поддржува
различни безбедносни функции.
Осигурете се дека правилно ќе ги
конфигурирате безбедносните поставки
соодветно на вашата мрежна средина.
24МК
x Без безбедност
Иако лесно можете да ги извршите
поставките, секој може да ја пресретне
безжичната комуникација или да
навлезе во вашата безжична мрежа,
дури и без современи алатки. Имајте
предвид дека има ризик од неовластен
пристап или пресретнување на податоци.
x WEP
WEP применува безбедност на
комуникации за да спречи надворешни
лица да ја пресретнат комуникацијата
или да навлезат во вашата безжична
мрежа. WEP е наследна безбедносна
технологија којашто овозможува
да се поврзат постари уреди што не
поддржуваат TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија
развиена како одговор на недостатоците
на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво
на безбедност од WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија којашто
користи напреден безбедносен метод
поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира
повисоко ниво на безбедност од WEP
или TKIP.
5
Пред изведување на чекор 4
Проверете дали сите поврзувања се
безбедни и потоа поврзете кабел за
напојување со наизменична струја
(ел. енергија).
Следете ги чекорите подолу за да ги
направите основните прилагодувања
и мрежните поставки за системот.
Прикажаните ставки се разликуваат во
зависност од областа.
1
B/V/v/b
6
Вметнете две батерии R6
(големина AA) (се доставуваат)
со спојување на краевите 3 и #
на батериите со знаците во
преградата.
7
2
3
4
Вклучете го телевизорот.
Притиснете [/1.
Префрлете го избирачот за влез
на телевизорот така што
сигналот од системот ќе се
појави на телевизискиот екран.
Ќе се појави [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки) за избор
на јазикот што ќе се прикажува на
екранот.
Откако ќе завршите со [Easy
Initial Settings] (Лесни првични
поставки), притиснете V/v за да
изберете [Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки), потоа
притиснете
.
Се појавува екранот [Easy Network
Settings] (Лесни мрежни поставки).
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите мрежни
поставки користејќи B/V/v/b
и
.
Ако системот не може да се поврзе
со мрежата, видете „Мрежна врска“
(страница 68) или „[Wireless LAN
Connection] (Безжична врска LAN)“
(страница 68).
За да го повикате екранот
[Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки)
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете [Easy
Network Settings] (Лесни мрежни
поставки), потоа притиснете
.
25МК
Почеток
Чекор 4: Изведување на
лесно поставување
Изведете [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите основните
поставки користејќи B/V/v/b
и
.
Почеток
Чекор 5: Избор на
изворот за репродукција
Чекор 6: Уживање во
звукот во опкружување
Постојано притискајте на FUNCTION
сè додека не се појави саканата
функција на приказот на предниот
панел.
Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш,
тековната функција се појавува на
приказот на предниот панел и потоа,
секојпат кога ќе притиснете FUNCTION,
функцијата се менува како што следува.
По завршување на претходните чекори
и по вклучување на репродукцијата,
може лесно да уживате во претходно
меморираните режими за звук што се
создадени за разни видови на извори за
звук. Тие го доведуваат возбудливиот
и моќен звук на киното во вашиот дом.
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t
„TV“ t „BT“ t „AUDIO“
Постојано притискајте на
SOUND MODE +/– за време на
репродукцијата сè додека саканиот
режим не се појави на приказот на
предниот панел или на
телевизискиот екран.
Функција и извор за репродукција
„BD/DVD“
Диск или мрежен уред што ќе се
репродуцира преку системот
Избор на режимот за звук
„USB“
USB-уред што е поврзан на
(USB) (страница 13)
портата
„FM“
FM-радио (страница 42)
„TV“
Опрема (телевизор итн.) којашто е поврзана
со приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL)
или телевизор што е компатибилен со
функцијата ARC што е поврзан на
приклучокот HDMI (страница 21)
„BT“
Автоматски
Системот автоматски избира [Movie]
(Филм) или [Music] (Музика) а да
произведе звучен ефект во зависност од
дискот или протокот на звук.
• 2-канален извор: Системот симулира
звук во опкружување од двоканалните
извори и емитува звук од 5.1-каналните
звучници.
• Повеќеканален извор: Системот го
емитува звукот од звучниците како што
бил снимен.
Аудио содржини на уред со Bluetooth
Филм
„AUDIO“
Системот обезбедува оптимален звук за
гледање филмови.
Опрема којашто е поврзана со приклучоците
AUDIO IN (L/R) (страница 22)
Совет
• Некои функции може да се менуваат преку
телевизискиот екран со притискање на
FUNCTION, V/v и
.
• Можете да го притиснете и BLUETOOTH на
далечинскиот управувач за да ја изберете
функцијата „BT“.
26МК
Музика
Системот обезбедува оптимален звук за
слушање музика.
Подобрување на дигиталниот звук
[Digital Music] (Дигитална музика)
Системот произведува подобрен звук за
компресирано аудио.
Ноќно
Демо звук
Системот обезбедува звук што е пријатен
за увото, соодветно за демонстрација.
За да изберете режим за звук
од менито за опции
1
Притиснете OPTIONS и V/v за да
изберете [Sound Mode] (Звучен
режим), потоа притиснете
.
2
Притиснете V/v за да го изберете
звучниот режим, потоа изберете
.
За да го изберете претходно
програмираниот музички
стабилизатор
Притискајте на MUSIC EQ во текот на
репродукцијата.
Можете да го изберете звукот да
одговара на вашиот вкус.
Секојпат кога ќе го притиснете копчето,
поставката циклично се менува на
следниов начин.
[Standard] (Стандард) t [Rock] (Рок)
t [Hiphop] (Хип-хоп) t [Electronica]
(Електроника)
Притиснете FOOTBALL во текот на
репродукцијата.
На телевизискиот екран се појавува
[Football] (Фудбал).
Можете да се чувствувате како да сте на
стадионот додека гледате пренос од
фудбалски натпревар.
За да го исклучите фудбалскиот режим,
повторно притиснете на FOOTBALL за
да изберете [Football Off] (Исклучи
фудбал). Звучниот режим се менува на
последно избраниот звучен режим.
Забелешка
• Во зависност од изворот, фудбалскиот
режим може да не работи добро.
• Фудбалскиот режим ќе се исклучи кога ќе го
исклучите системот.
Совет
Можете да го изберете фудбалскиот режим
и од менито за опции.
Можете да го изберете музичкиот
стабилизатор и со користење на менито
со опции во звучниот режим [Music]
(Музика).
Забелешка
Звучниот режим може да се избере само кога
[Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на
[Sound Mode On] (Вклучен звучен режим)
(страница 55). Кога [Sound Effect] (Звучен
режим) не е поставен на [Sound Mode On]
(Вклучен звучен режим), поставката за звучен
режим не може да се примени.
Совет
За да уживате во двоканален извор како
CD или повеќеканално емитување, ви
препорачуваме да избере [Auto] (Автоматски).
27МК
Почеток
Избор на фудбалскиот
режим
Соодветно за гледање филмови ноќе со
намалување на гласните звуци додека се
одржува јасен дијалог.
Репродукција
Репродукција на диск
Уживање во BONUSVIEW/
BD-LIVE
Некои дискови BD-ROM со „BD-LIVE
Logo*“ имаат бонус содржина и други
податоци кои може да се преземат за
уживање.
За дискови што се репродуцираат,
видете „Дискови што се репродуцираат“
(страница 70).
*
1
1
2
Префрлете го избирачот за влез
на телевизорот така што
сигналот од системот ќе се
појави на телевизискиот екран.
Притиснете Z и ставете го
дискот на носачот за диск.
2
3
3
28МК
Притиснете Z за да го затворите
носачот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете
во
категоријата
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo]
(Фотографија) и притиснете
.
Поврзете го USB-уредот во
портата (USB) (страница 30).
Користете 1 GB или поголема
меморија на USB за локално
складирање.
Подгответе се за BD-LIVE
(BD-LIVE само).
• Поврзете го системот со мрежа
(страница 23).
• Поставете [BD Internet
Connection] (BD-врска преку
интернет) на [Allow] (Дозволи)
(страница 56).
Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методот на работа се разликува во
зависност од дискот. Погледнете во
упатствата за работа на дискот.
Совет
За да избришете податоци во USB-меморијата,
изберете [Delete BD Data] (Избриши
BD-податоци) во
[Video] (Видео)
и притиснете . Сите податоци складирани
во папката buda ќе бидат избришани.
Уживање во Blu-ray (3D)
Можете да уживате во дисковите Blu-ray
со логото 3D*.
1
2
Подгответе се за репродукција
на диск Blu-ray.
• Поврзете го системот со
телевизорот што е компатибилен
со 3D користејќи кабел за HDMI
со голема брзина (страница 21).
• Поставете ги [3D Output Setting]
(Поставка за 3D-излез) и [TV
Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на екранот
во 3D) во [Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 52).
Вметнете диск Blu-ray 3D.
Методот на работа се разликува во
зависност од дискот. Погледнете во
упатствата за работа што се дадени
со дискот.
Совет
Исто така, погледнете во упатството за работа
на телевизор што е компатибилен со 3D.
Може да ги проверите информациите
за репродукција итн. со притискање на
DISPLAY.
Прикажаната информација се разликува
во зависност од видот на дискот
и статусот на системот.
Пример: кога репродуцирате BD-ROM
A Излезна резолуција/видео
фреквенција
B Број или име на наслов
C Тековно избраната аудио поставка
D Достапни функции (
агол,
аудио,
превод)
E Информација за репродуцирање
Прикажува режим на репродуцирање,
статусна лента на репродуцирање,
тип на диск, видео кодек, брзина
на пренос на податоци, тип на
повторување, изминато време,
вкупно време на репродуцирање
F Број на глава
G Тековно избраниот агол
29МК
Репродукција
*
Прикажување на
информациите за
репродукцијата
Репродукција од
USB-уред
Може да репродуцирате датотеки со
видео/музика/фотографии од поврзаниот
USB-уред.
Видете „Типови датотеки кои се
репродуцираат“ (страница 71) за
видовите датотеки што може да се
репродуцираат.
1
2
Поврзете го USB-уредот во
портата (USB) .
Погледнете во упатството за работа
на USB-уредот пред поврзување.
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
3
Притиснете B/b за да изберете
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или
[Photo]
(Фотографија).
4
Притиснете V/v за да изберете
[USB device] (USB-уред),
потоа притиснете
.
Забелешка
Не отстранувајте го USB-уредот за време
на работа. За да избегнете оштетување на
податоците или дефект на USB-уредот,
исклучете го системот пред да го поврзете
или отстраните USB-уредот.
30МК
Уживање музика од уред
со Bluetooth
За безжичната технологија
Bluetooth
Безжичната технологија Bluetooth
е безжична технологија со краток опсег
што овозможува безжична
комуникација со податоци помеѓу
дигитални уреди. Безжичната
технологија Bluetooth работи во опсег од
околу 10 метри.
Не ви требаат жици за да се поврзете
како што тоа го правите со поврзување
со USB, и не треба да ги поставите
уредите свртени еден кон друг како што
тоа го правите со технологијата за
инфрацрвено.
Безжичната технологија Bluetooth е
глобален стандард што е поддржан од
илјадници компании. Овие компании
произведуваат производи што го
исполнуваат глобалниот стандард.
Поддржана верзија и профили
на Bluetooth
4
Спарување на системов со
уред со Bluetooth
Спарување е операција каде уредите со
Bluetooth се регистрираат еден со друг
однапред. Откако операцијата со
спарување е извршена, истата не треба
да се изврши повторно.
1
2
Поставете го уредот со Bluetooth
на околу 1 метар од главниот уред.
Притиснете BLUETOOTH.
Можете да изберете и [Bluetooth
AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) од
[Input] (Влез) во главното мени.
Изберете „BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM“ во екранот на
уредот со Bluetooth.
Изведете го овој чекор во текот на
5 минути. Во спротивно, спарувањето
ќе биде откажано.
Забелешка
Ако е потребен клуч за пристап на уредот
со Bluetooth, внесете „0000“. Клучот за
пристап може да се нарекува „код за
пристап“, „PIN-код“, „PIN-број“ или
„Лозинка“.
Забелешка
• За да можете да ја користите функцијата
Bluetooth, уредот со Bluetooth што се
поврзува треба да го поддржува истиот
профил како и системов. Дури и ако уредот
го поддржува истиот профил, функциите
може да се разликуваат во зависност од
спецификациите на уредот со Bluetooth.
• Репродукцијата на аудио на системов може
се одложи од онаа на уредот со Bluetooth
поради карактеристиките на безжичната
технологија Bluetooth.
Поставете го уредот со Bluetooth
во режим на спарување.
За детали околу поставувањето на
уредот со Bluetooth во режим на
спарување, погледнете ги упатствата
за работа дадени со уредот.
5
Откако спарувањето е завршено,
уредот е автоматски поврзан на
системот.
Името на уредот се појавува на
телевизискиот екран.
Забелешка
Можете да спарите до 9 уреди со
Bluetooth. Ако се спари 10. уред со
Bluetooth, уредот што е поврзан прв ќе се
замени со новиот уред.
6
7
Започнете репродукција на
уредот со Bluetooth.
Прилагодете ја јачината на
звукот.
Прво прилагодете ја јачината на
звукот на уредот со Bluetooth. Ако
нивото на јачината на звукот е уште
прениско, прилагодете го нивото на
јачината на звукот на главниот уред.
За откажување на операцијата
за спарување
Притиснете HOME или FUNCTION.
31МК
Репродукција
Профил се однесува на множество
стандарди за способности за различни
способности на производите со
Bluetooth. Овој систем ги поддржува
следната верзија и профили на Bluetooth.
Поддржана верзија на Bluetooth:
Bluetooth, верзија со спецификации 3.0
Поддржани профили на Bluetooth:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile - Профил за напредна
дистрибуција на аудио)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile - Профил за далечинска контрола
на аудио/видео)
3
Поврзување на уред со
Bluetooth од системов
Можете да се поврзете на уред со
Bluetooth од главниов уред.
Проверете го следново пред да
репродуцирате музика:
– Функцијата Bluetooth на уредот со
Bluetooth е вклучена.
– Спарувањето е завршено
(страница 31).
1
Притиснете BLUETOOTH.
Забелешка
За да се поврзете на последниот поврзан
уред со Bluetooth, притиснете N. Потоа
продолжете на чекор 5.
2
3
Притиснете OPTIONS.
6
Прилагодете ја јачината на
звукот.
Прво прилагодете ја јачината на
звукот на уредот со Bluetooth. Ако
нивото на јачината на звукот е уште
прениско, прилагодете го нивото на
јачината на звукот на главниот уред.
Забелешка
Откако главниот уред и уредот со Bluetooth
се поврзани, можете да ја контролирате
репродукцијата со притискање на N, X, x,
m/M и ./>.
Исклучување на поврзувањето
на уредот со Bluetooth
Притиснете HOME, FUNCTION или
RETURN.
За бришење на спарен уред со
Bluetooth од списокот на уреди
Притискајте на V/v за да
изберете [Device List] (Список со
уреди), потоа притиснете
.
Се појавува список со спарени уреди
со Bluetooth.
1
Следете ги чекорите 1 до 3 погоре.
2
Притискајте на V/v за да го изберете
саканиот уред, потоа притиснете
OPTIONS.
4
Притискајте на V/v за да го
изберете саканиот уред, потоа
притиснете
.
3
Притискајте на V/v за да изберете
[Remove] (Отстрани), потоа
притиснете
.
5
Притиснете N за да ја
започнете репродукцијата.
4
Следете ги упатствата на екранот за
да го изберете уредот користејќи B/
V/v/b и
.
Забелешка
Додека е поврзан на уред со Bluetooth системов
не може да се открие и не може да се воспостави
поврзување од друг уред со Bluetooth.
32МК
Дводимензионален код* за
директен пристап
Поврзување со паметен
телефон со функцијата за
слушање со еден допир
(NFC)
* Користете апликација за читање
дводимензионален код.
Репродукција
Со држење на паметен телефон што е
компатибилен со NFC во близина на
на главниот уред, главниот уред
и паметниот телефон втоматски
продолжуваат да го завршат спарувањето
и поврзувањето преку Bluetooth.
Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена
функција NFC (ОС: Android 2.3.3 –
4.0.x, со исклучок на Android 3.x)
Што е „NFC“?
NFC (Near Field Communication Комуникација на блиски полиња)
е технологија што овозможува безжична
комуникација на краток опсег помеѓу
различни уреди, како мобилни
телефони и IC-ознаки. Благодарение
на функцијата NFC, комуникацијата со
податоци може да се достигне лесно,
само со држење на уредот во близина на
уредите што се компатибилни со NFC.
1
Преземете и инсталирајте ја
апликацијата „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е бесплатна
апликација за паметните телефони
со Android што може да се добие на
Google Play. Побарајте ја апликацијата
со користење на клучниот збор
„NFC Easy Connect“ на локацијата
или пристапете до локацијата за
преземање директно со читање на
дводимензионалниот код подолу.
Бидете свесни дека „NFC Easy
Connect“ е бесплатна, но таксите за
комуникација со податоци кога ја
преземате ќе бидат наплатени посебно.
Забелешка
Апликацијата може да не е достапна во
некои земји/региони.
2
3
Отворете ја апликацијата
„NFC Easy Connect“ на паметниот
телефон.
Осигурете се дека е прикажан
екранот на апликацијата.
Држете го паметниот телефон во
близина на
на главниот уред
додека уредот не почне да
вибрира.
Вибрацијата се случува кога
паметниот телефон е препознаен
од страна на главниот уред.
Откако главниот уред ќе го
препознае, следете ги упатствата
на екранот на паметниот телефон
и завршете ја постапката за
поврзување преку Bluetooth.
Кога поврзувањето преку Bluetooth
е воспоставено, синиот LEDиндикатор на предниот панел
престанува да трепка. Времето
за репродукција се појавува на
приказот на предниот панел.
33МК
Забелешка
• Системот може да препознае и да се поврзе
со само еден уред што е компатибилен со
NFC истовремено.
• Во зависност од паметниот телефон,
можеби ќе треба претходно да ја вклучите
функцијата NFC на паментниот телефон. За
детали, погледнете во упатствата за работа на
паметниот телефон.
Совет
Ако спарувањето и поврзувањето преку
Bluetooth се неуспешни, сторете го следново.
– Повторно отворете ја апликацијата „NFC
Easy Connect“ и полека поместете го
паметниот телефон преку
.
– Отстранете ја футролата од паметниот
телефон ако користите футрола за паметни
телефони што е комерцијално достапна.
За слушање музика
Започнете ја репродукцијата на извор за
аудио на паметниот уред. За деталите за
операциите за репродукција, погледнете
во упатствата за работа на паметниот
телевизор.
Совет
Ако нивото на јачината на звукот е ниско,
прво прилагодете го на паметниот телефон.
Ако нивото на јачината на звукот е сè уште
ниско, прилагодете го нивото на јачина на
звукот на главниот уред.
За прекинување на
репродукцијата
Репродукцијата ќе се прекинњ кога ќе го
извршите некоја од следните ставки:
– Повторно држете го паметниот телефон
во близина на
на главниот уред.
– Прекинете го музичкиот плеер на
паметниот телефон.
– Исклучете го главниот уред или
паметниот телефон.
– Променете ја функцијата.
– Исклучете ја функцијата Bluetooth на
паметниот телефон.
34МК
Репродукција преку
мрежа
Уживање во Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network служи како
капија која испорачува избрана
содржина од интернет и различна забава
на барање директно до уредот.
Совет
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред да може
да се репродуцира. За повеќе детали,
посетете ја следната веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Одредена содржина од интернет не
е достапна во некои земји/региони.
1
2
3
Подгответе за Sony
Entertainment Network.
Поврзете го системот со мрежа
(страница 23).
Притиснете SEN.
Притиснете B/V/v/b за да
изберете содржина од интернет
и разна забава на барање, потоа
притиснете
.
Контролне панел за проток на
видео
A Контролен приказ
Притиснете B/V/v/b или
за
операциите за репродукција.
B Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја
покажува моменталната положба,
времето на репродуцирање,
времетраењето на видео датотеката
Може да репродуцирате датотеки со
видео/музика/фотографии на друга
опрема потврдена од DLNA поврзувајќи
ги со домашната мрежа.
Овој уред може да се користи како плеер
и прикажувач.
• Сервер: Зачувува и споделува
дигитални медиумски содржини
• Плеер: Наоѓа и репродуцира дигитални
медиумски содржини од DMS
• Изведувач: Прима и репродуцира
датотеки од серверот и друга опрема
(контролор) може да го управува
• Контролор: Управува со опремата на
изведувачот
Сервер
C Индикатор за состојба на мрежа
Покажува јачина на сигнал за
безжично поврзување.
Покажува жична конекција.
D Брзина на мрежен пренос
E Име на следната видео датотека
Плеер
(Овој систем)
Плеер
F Име на тековната видео датотека
Подгответе за употреба на
функцијата DLNA.
• Поврзете го системот со мрежа
(страница 23).
• Подгответе друга опрема ште е потврдена
од DLNA. За детали, погледнете во
упатствата за работа на опремата.
35МК
Репродукција
Контролниот панел се појавува кога
датотека со видео ќе започне да се
репродуцира. Прикажани ставки може
да се разликуваат во зависност од
давателот на содржина од интернет.
За повторно прикажување, притиснете
DISPLAY.
Репродуцирање на
датотеки на домашна
мрежа (DLNA)
За репродукција на датотеки
складирани на DLNA-сервер
преку системот (DLNA-плеер)
Изберете ја иконата за DLNA-сервер
од
[Video] (Видео),
[Music]
(Музика) или
[Photo] (Фотографија)
во почетното мени, потоа изберете ја
датотеката којашто сакате да ја
репродуцирате.
Сервер
Плеер
(Овој систем)
За репродукција на неповрзани
датотеки со управување на
системот (изведувач) преку
DLNA-контролор
Можете да ракувате со системот со
контролор што е потврден од DLNA
(мобилен телефон итн.), кога
репродуцирате датотеки што се
зачувани на DLNA-сервер.
Сервер
Репродукција на истата
музика во различни соби
(PARTY STREAMING)
Може да ја репродуцирате истата музика
во исто време на сета опрема на Sony
што е компатибилна со функцијата
PARTY STREAMING и е поврзана со
домашната мрежа.
Содржините во
[Music] (Музика)
и функциите „FM“, „BT“ и „AUDIO“
може да се користат со функцијата
PARTY STREAMING.
Има два вида опрема што
е компатибилна со PARTY STREAMING.
• Домаќин за PARTY: Репродуцира
и испраќа датотеки.
• Гостин за PARTY: Ја репродуцира
музиката што е примена од домаќинот
за PARTY.
Овој уред може да се користи како
домаќин за PARTY или како гостин
за PARTY.
Домаќин за PARTY
(Овој систем)
Изведувач
(Овој систем)
Гостин за PARTY
Контролор
За детали околу работата, погледнете ги
упатствата за работа на DLNA-контролорот.
Забелешка
Не управувајте со системот со дадениот
далечински управувач и со DLNA-контролор
во исто време.
Совет
Системот е компатибилен со функцијата
„Play To“ на Windows Media® Player 12 која
стандардно доаѓа со Windows 7.
36МК
Гостин за PARTY
Подгответе се за PARTY STREAMING.
• Поврзете го системот со мрежа
(страница 23).
• Поврзете ја опремата што
е компатибилна со функцијата
PARTY STREAMING.
Употреба на системот како
домаќин за PARTY
Може да добиете информации за
содржината користејќи ја технологијата
на Gracenote и да барате сродни
информации.
1
2
Забелешка
Ако се репродуцира содржина што не
е компатибилна со функцијата PARTY
STREAMING, системот автоматски ја
исклучува опцијата PARTY.
Употреба на системот како
гостин на PARTY
Изберете
[PARTY] во
[Music]
(Музика), а потоа изберете ја иконата на
уредот за домаќин на PARTY.
За да излезете од PARTY, притиснете
OPTIONS, потоа изберете [Leave
PARTY] (Напушти PARTY).
За да ја затворите PARTY, притиснете
OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY]
(Затвори PARTY).
Забелешка
Продажното и производното подредување
на производите што се компатибилни со
функцијата PARTY STREAMING се
разликуваат во зависност од областа.
Поврзете го системот со мрежа
(страница 23).
Внесете диск со содржина за која
сакате да пребарувате.
Може да изведете видеопребарување од BD-ROM или DVDROM и музичко пребарување од
CD-DA (музички CD).
3
Притиснете B/b за да изберете
[Video] (Видео) или
[Music]
(Музика).
4
Притиснете V/v за да изберете
[Video Search] (Пребарување
на видео) или
[Music Search]
(Пребарување на музика).
Прикажани се информациите за
содржината (како наслов, актерска
екипа, песна или изведувач),
[Playback History] (Историја на
репродуцирање) и [Search History]
(Историја на пребарување).
• [Playback History] (Историја на
репродуцирање)
Прикажува листа на претходно
репродуцирани BD-ROM/DVDROM/CD-DA (музички CD)
наслови. Изберете наслов за да
добиете информација за
содржината.
• [Search History] (Историја на
пребарување)
Прикажува листа на претходни
пребарувања изведени преку
функцијата [Video Search]
(Пребарување на видео) или
[Music Search] (Пребарување на
музика).
37МК
Репродукција
Изберете песна во
[Music] (Музика),
радиостаница во
[Radio] (Радио),
[AUDIO] (Аудио) или [Bluetooth
AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) во
[Input] (Влез), притиснете OPTIONS.
Потоа изберете [Start PARTY] (Започни
PARTY) за да започнете.
За да затворите, притиснете OPTIONS,
потоа изберете [Close PARTY] (Затвори
PARTY).
Барање на видео/музички
информации
За пребарување на други
сродни информации
Изберете ставка во списоците и потоа
изберете ја услугата за пребарување.
Користење TV SideView
TV SideView бесплатна мобилна
апликација за далечинскиот уред
(паметен телефон итн.). Со користење
на TV SideView со системов можете
лесно да уживате во системот со
управување преку далечинскиот уред.
Можете да вклучите услуга или
апликација директно од далечинскиот
уред и да ги гледате информациите на
дискот за време на неговата
репродукција. TV SideView може да се
користи и како далечински управувач
и софтверска тастатура.
Пред да го користите уредот TV
SideView со системов за првпат, прво
регистрирајте го уредот TV SideView.
Следете ги упатствата на екранот за
регистрација на уредот TV SideView.
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции за репродукција со
притискање на OPTIONS. Достапните
ставки се разликуваат во зависност од
ситуацијата.
Општи опции
[Sound Mode] (Звучен режим)
Ја менува поставката за режим за звук
(страница 26).
[Football] (Фудбал)
Го вклучува или фудбалскиот режим
(страница 27).
[Repeat Setting] (Поставка за повторување)
Поставува повторна репродукција.
[3D Menu] (3D мени)
[Simulated 3D] (Симулирано 3D): Го
прилагодува ефектот за симулирано 3D.
[3D Depth Adjustment] (Прилагодување
длабочина во 3D): Се прилагодува
длабочината на сликите во 3D.
[2D Playback] (Репродукција во 2D): Ја
поставува репродукцијата за слика во 2D.
Забелешка
[Play/Stop] (Започнување/Прекинување)
Регистрацијата ќе биде можна само кога
почетното мени ќе се појави на телевизискиот
екран.
Започнува или прекинува репродукција.
[Play from start] (Репродуцирај од почеток)
Ја репродуцира ставката од почеток.
[Start PARTY] (Започни PARTY)
Започнува забава со избраниот извор.
Оваа ставка може да не се појави во
зависност од изворот.
[Leave PARTY] (Напушти PARTY)
Ја напушта забавата во којашто учествува
системот. Функцијата PARTY
STREAMING продолжува меѓу другата
опрема којашто учествува.
38МК
[Close PARTY] (Затвори PARTY)
[Title Search] (Пребарување наслов)
За домаќин за PARTY: Ја затвора забавата.
За гостин за PARTY: Ја напушта забавата
во којашто учествува системот.
Функцијата PARTY STREAMING завршува
на сета опрема којашто учествува.
Пребарува наслов на BD-ROM/DVD
VIDEO и ја започнува репродукцијата од
почеток.
Се префрлува меѓу категориите
[Video] (Видео),
[Music] (Музика)
и
[Photo] (Фотографија) во функциите
„BD/DVD“ (само за дискови) или „USB“.
Оваа ставка е достапна само кога
списокот за приказ е достапен за
категоријата.
Репродукција
[Change Category] (Менување категорија)
[Chapter Search] (Пребарување глава)
Пребарува глава и ја започнува
репродукцијата од почеток.
[Audio] (Аудио)
Го избира форматот за аудио/песната.
[Subtitle] (Превод)
Го избира јазикот за превод кога се
снимени повеќе јазични преводи на
BD-ROM/DVD VIDEO.
[Angle] (Агол)
[Video] (Видео) само
[A/V SYNC] (Синхронизација
на аудио/видео)
Ја прилагодува временската разлика
помеѓу сликата и звукот (страница 41).
[3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)
Поставува дали автоматски да произведе
или не видео со 3D.
[Video Settings] (Поставки за видео)
• [Picture Quality Mode] (Режим за
квалитет на слика): Ги избира
поставките за слика за различни
средини на осветлување.
• [BNR]: Ги намалува блок-пречките како
мозаик во сликата.
• [MNR]: Намалува помали пречки околу
контурите на сликата (пречка како
комарец).
Ги менува аглите за гледање кога се
снимени повеќе агли на BD-ROM/DVD
VIDEO.
[IP Content Noise Reduction] (Намалување
на пречки на IP-содржина)
Приспособете го видео квалитетот на
интернет содржината.
[Video Search] (Пребарување на видео)
Ги прикажува информациите на
BD-ROM/DVD-ROM врз основа на
технологијата на Gracenote.
[Music] (Музика) само
[Add Slideshow BGM] (Додај музика во
заднината на приказот на слајдови)
Регистрира музички датотеки во USBмеморијата како музика во заднината на
приказот на слајдови (BGM).
[Pause] (Пауза)
[Music Search] (Пребарување на музика)
Ја паузира репродукцијата.
Ги прикажува информациите на CD со
аудио (CD-DA) врз основа на технологијата
на Gracenote.
[Top Menu] (Главно мени)
Го прикажува главното мени за BD или
DVD.
[Menu/Popup Menu]
(Мени/Појавувачко мени)
Ги прикажува појавното мени на
BD-ROM или менито за DVD.
39МК
[Photo] (Фотографија) само
[Slideshow] (Приказ на слајдови)
Започнува приказ на слајдови.
[Slideshow Speed] (Брзина на приказ на
слајдови)
Ја менува брзината на приказот на
слајдовите.
[Slideshow Effect] (Ефект на приказ на
слајдови)
Го поставува ефектот кога репродуцира
презентација.
[Slideshow BGM] (Музика во заднина на
приказ на слајдови)
• [Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
• [My Music from USB] (Моја музика од
USB): Ги поставува музичките датотеки
регистрирани во [Add Slideshow BGM]
(Додај музика во заднината на приказот
на слајдови).
• [Play from Music CD] (Репродуцирај од
CD со музика): Ги поставува песните на
CD-DA (музички CD).
[Change Display] (Менување приказ)
Менува меѓу [Grid View] (Преглед во
мрежа)) и [List View] (Приказ со список).
[Rotate Left] (Ротирање лево)
Ја ротира фотографијата спротивно на
стрелките на часовникот за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирање десно)
Ја ротира фотографијата во насока на
стрелките на часовникот за 90 степени.
[View Image] (Приказ на слика)
Ја прикажува избраната слика.
40МК
Прилагодување на
доцнењето помеѓу сликата
и звукот
(A/V SYNC)
Кога е избрано нешто друго,
а не функцијата „BT“ или „TV“
1
Притиснете OPTIONS.
На телевизискиот екран се појавува
менито за опции.
2
Притиснете V/v за да изберете
[A/V SYNC] (Синхронизација
на аудио/видео), потоа
притиснете
.
3
Притиснете B/b за да го
прилагодите одложувањето,
потоа притиснете
.
Може да прилагодите од 0 ms до
300 ms со зголемувања од 25 ms.
Кога е избрана функцијата „TV“
1
2
3
4
Притиснете OPTIONS.
„AV.SYNC“ се појавува на приказот
на предниот панел.
Притиснете
или b.
Притиснете V/v за да го
прилагодите одложувањето,
потоа притиснете
.
Може да прилагодите од 0 ms до
300 ms со зголемувања од 25 ms.
Притиснете OPTIONS.
Менито за опции на приказот на
предниот панел се исклучува.
Избор на аудио формат,
повеќејазични правци
или канал
Кога системот репродуцира BD/DVD
VIDEO што е снимено во повеќе аудио
формати (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или повеќејазични
правци, можете да го промените аудио
форматот или јазикот.
Со CD, можете да го изберете звукот
од десниот или левиот канал и да го
слушате звукот од избраниот канал
и преку десниот и преку левиот звучник.
Постојано притискајте AUDIO за
време на репродукцијата за да го
изберете саканиот аудио сигнал.
На телевизискиот екран се појавуваат
информациите за аудиото.
x BD/DVD VIDEO
Во зависност од BD/DVD VIDEO,
опцијата на јазик се разликува.
Кога се прикажани 4 броеви, тие
претставуваат код на јазик. Видете
„Список со кодови на јазици“
(страница 75). Кога истиот јазик
е претставен два или повеќе пати,
BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе
формати на аудио.
x DVD-VR
Прикажани се типовите звучни правци
снимени на диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио2))
• [ Main] (Главен)
• [ Sub] (Превод)
• [ Main/Sub] (Главен/Превод)
41МК
Прилагодување на звукот
Кога звукот не соодветствува на сликите
на телевизискиот екран, може да го
прилагодите задоцнувањето помеѓу
сликата и звукот за секоја функција
посебно.
Методот за поставување се разликува во
зависност од функцијата.
Прилагодување на звукот
Забелешка
[ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1)) и
[ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2)) не се
појавуваат ако на дискот е снимен само еден
аудио проток.
x CD
• [ Stereo] (Стерео): Стандардниот
стерео звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукот на левиот канал
(моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукот за десниот канал
(моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот и од
десниот канал излегува од секој
индивидуален звучник.
Пребарувач на станици
Слушање на радиото
1
2
Рачно барање станици
Постојано притискајте на
TUNING +/–.
(DUAL MONO)
3
Забелешка
За да го примите сигналот Dolby Digital, треба
да поврзете телевизор или друга опрема со
приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) со
оптички дигитален кабел (страници 21, 22).
Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот
е компатибилен со функцијата ARC (страници
21, 57), може да примите сигнал Dolby Digital
преку HDMI-кабел.
Постојано притискајте на AUDIO сè
додека на приказот на предниот
панел не се појави саканиот сигнал.
• „MAIN“: Звукот на главниот јазик ќе се
емитува.
• „SUB“: Звукот на јазикот на
поднасловот ќе се емитува.
• „MN/SUB“: Излезот ќе биде составен
од мешаниот звук од главниот јазик
и јазикот на преводот.
42МК
Изберете ја радио станицата.
Автоматско барање на станица
Задржете на TUNING +/– сè додека
не почне автоматското скенирање.
На телевизискиот екран се појавува
[Auto Tuning] (Автоматско барање
станици). Скенирањето прекинува
кога системот ќе најде станица.
За да го откажете автоматското
бирање, притиснете кое било копче.
Уживање на сложен
преносен звук
Може да уживате во сложен преносен звук
кога системот прима или репродуцира
сложен преносен сигнал Dolby Digital.
Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
Постојано притискајте на 2 +/–
за да ја прилагодите јачината на
звукот.
Ако FM-програмата е со пречки
Ако FM-програмата е со пречки, може
да изберете моно-прием. Нема да има
стерео ефект, но приемот ќе се подобри.
1
Притиснете OPTIONS.
На телевизискиот екран се појавува
менито за опции.
2
Притиснете V/v за да изберете
[FM Mode] (FM-режим), потоа
притиснете
.
3
Притиснете V/v за да изберете
[Monaural] (Моно), потоа
притиснете
.
• [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
• [Monaural] (Моно): Моно-прием.
Совет
Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим)
посебно за секоја веќе меморирана станица.
За исклучување на радиото
Избор на претходно
меморирана радиостаница
1
Притиснете "[/1.
Претходно меморирање
радиостаници
1
2
3
Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
Задржете на TUNING +/– сè
додека не почне автоматското
скенирање.
Скенирањето прекинува кога
системот ќе најде станица.
Притиснете OPTIONS.
На телевизискиот екран се појавува
менито за опции.
4
Притиснете V/v за да изберете
[Preset Memory] (Претходно
поставена меморија), потоа
притиснете
.
5
Притиснете V/v за да го изберете
саканиот претходно мемориран
број, потоа притиснете
.
6
2
Постојано притискајте PRESET
+/– за да ја изберете претходно
поставената станица.
Претходно меморираните број
и фреквенција се појавуваат на
телевизискиот екран и на приказот
на предниот панел.
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето, системот поставува една
претходно поставена станица.
Совет
• Може директно да го изберете претходно
меморираниот број на станицата со
притискање на копчињата со броеви.
• Секојпат кога ќе притиснете на
DISPLAY, приказот на предниот панел
се менува циклусно како што следува:
Фреквенција t Мемориран број t
Статус на декодирање*
* Се појавува кога [Sound Effect]
(Звучен ефект) е поставен на [Dolby
Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] (DTS
Neo:6 кино) или [DTS Neo:6 Music]
(DTS Neo:6 музика) (страница 55).
Повторете ги чекорите 2 до 5 за
да меморирате други станици.
За менување на претходно
мемориран број
Изберете го саканиот претходно
мемориран број со притискање на
PRESET +/–, потоа изведете ја
постапката од чекор 3.
43МК
Пребарувач на станици
Можете да меморирате до 20 станици.
Пред бирање станици, проверете дали
сте ја намалиле јачината на звукот на
минимум.
Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
Последната примената станица
е поставена.
Примање на системот на
радиоподатоци (RDS)
(Само за моделите за Европа)
Системот на радиоподатоци (RDS)
е услуга за емитување којашто дозволува
радиостаниците да испраќаат
дополнителни информации заедно со
вообичаениот сигнал на програмата.
Овој систем нуди погодни RDSкарактеристики, како што е прикажување
на името на станицата.
Исто така името на станицата се
појавува и на телевизискиот екран.
Едноставно изберете станица од
FM-појасот.
Забелешка
• RDS може да не работи соодветно ако
станицата што сте ја поставиле не го емитува
соодветно RDS-сигналот или ако јачината на
сигналот е слаба.
• Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту
го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте
запознаени со системот RDS, проверете во
вашите локални радиостаници за детали за
RDS-услугите во вашата област.
Други операции
Користење на функцијата
„Control for HDMI“
(Контрола за HDMI) за
„BRAVIA“ Sync
Оваа функција е достапна на телевизори
со функцијата „BRAVIA“ Sync.
Работата се поедноставнува со
поврзување на опрема на Sony што
е компатибилна со функцијата [Control
for HDMI] (Контрола за HDMI) преку
HDMI-кабел со голема брзина.
Забелешка
За да ја користите функцијата за
синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги
системот и сета поврзана опрема по нивно
поврзување преку HDMI.
[Control for HDMI] (Контрола на
HDMI) - Лесно поставување
Може автоматски да ја поставите
функцијата на системот [Control for
HDMI] (Контрола на HDMI) со
овозможување на поставката за
кореспондирање на телевизорот.
За детали околу функцијата [Control for
HDMI] (Контрола на HDMI), видете
„[HDMI Settings] (Поставки за HDMI)“
(страница 57).
Исклучување на системот
Можете да го исклучите системот во
синхронизација со телевизорот.
Забелешка
Системот не се исклучува автоматски додека
се репродуцира музика или кога е избрана
функцијата „FM“.
44МК
Репродукција со еден допир
Кога ќе притиснете N на далечинскиот
управувач, системот и телевизорот се
вклучуваат и влезот на телевизорот
е поставен на влез HDMI со којшто
е поврзан системот.
Поставување за
звучниците
Системска аудио контрола
За да го добиете најдобриот можен
звук во опкружување, поставете го
растојанието меѓу звучниците во однос
на вашата положба за слушање. Потоа,
употребете го тестот за тонот за да го
приспособите нивото и балансот на
звучниците.
Можете да уживате во звук од
телевизорот или од друга опрема со
едноставно ракување.
1
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
[Audio Settings] (Поставки за
аудио), потоа притиснете
.
4
Притиснете V/v за да изберете
[Speaker Settings] (Поставки
за звучниците), потоа
притиснете
.
Се појавува екранот [Select speaker
layout.] (Изберете изглед на
звучниците).
5
Притиснете V/v за да го изберете
изгледот на звучниците според
поставувањето на звучниците,
потоа притиснете
.
• [Standard] (Стандарден):
Звучниците за опкружувачки
звук се инсталирани во задната
положба.
• [All Front] (Сите предни): Сите
звучници се инсталирани во
предната положба.
Канал за враќање аудио
Можете да уживате во звукот на
телевизорот преку системот со
користење на само еден HDMI-кабел. За
детали околу поставката, видете „[Audio
Return Channel] (Канал за враќање на
аудиото)“ (страница 57).
Следење на јазик
Кога ќе го смените јазикот за приказ
на екранот на телевизорот, јазикот за
приказ на екранот на системот исто
така ќе се смени по исклучување
и вклучување на системот.
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
45МК
Други операции
Функцијата за системска аудио контрола
можете да ја користите како што следува:
• Кога системот е вклучен, звукот на
телевизорот или на другата опрема
може да излегува од звучниците на
системот.
• Кога звукот од телевизорпт или од
другата опрема излегува преку
звучниците на системот, можете да
го промените излезот на звукот од
звучниците на телевизорот со
притискање на SPEAKERS
TVyAUDIO.
• Кога звукот од телевизорот или од
другата опрема излегува преку
звучниците на системот, може да ја
прилагодите јачината на звукот и да
го исклучите звукот на системот со
управување на телевизорот.
[Speaker Settings] (Поставки
за звучниците)
Забелешка
Поставките [Distance] (Растојание)
и [Level] (Ниво) се ресетирани на
стандардните вредности секојпат кога ќе
го промените изгледот на звучниците.
6
Притиснете V/v за да ја изберете
ставката, потоа притиснете
.
7
Притиснете V/v за да го
прилагодите параметарот.
8
Притиснете B/b и
за да ги
потврдите поставките.
Проверете ги следните поставки.
x [Distance] (Растојание)
Проверете дали сте ги поставиле
параметрите за растојание од положбата
на слушање до звучниците.
Може да ги поставите параметрите од
0,0 до 7,0 метри.
[Front Left/Right] (Преден лев/десен)
3,0 m: Поставете го растојанието за
предните звучници.
[Centre] (Централен) 3,0 m: Поставете го
растојанието за централниот звучник.
[Surround Left/Right] (Звучник за звук на
опкружување Л/Д) 3,0 m: Поставете го
растојанието за звучникот за звук во
опкружување.
[Subwoofer] (Сабвуфер) 3,0 m: Поставете
го растојанието за сабвуферот.
x [Level] (Ниво)
Може да го приспособите нивото на
звук за звучниците. Можете да ги
поставите параметрите од –6,0 dB до
+6,0 dB. Проверете дали сте го поставиле
[Test Tone] (Тон за тестирање) на [On]
(Вклучено) за лесно прилагодување.
[Front Left/Right] (Преден лев/десен)
0,0 dB: Поставете го нивото за предните
звучници.
46МК
[Centre] (Централен) 0,0 dB: Поставете
го нивото за централниот звучник.
[Surround Left/Right] (Лев/Десен
опкружувачки) 0,0 dB: Поставете го
нивото за звучниците за звук во
опкружување.
[Subwoofer] (Сабвуфер) 0,0 dB:
Поставете го нивото за сабвуферот.
x [Test Tone] (Тон за тестирање)
Звучниците ќе емитуваат тон за тестирање
за да се приспособи [Level] (Ниво).
[Off] (Исклучено): Тонот за тестирање
не се емитува од звучниците.
[On] (Вклучено): Тонот за тестирање се
емитува од секој звучник во низа додека
се приспособува нивото. Кога ќе
изберете една од ставките на [Speaker
Settings] (Поставки на звучниците),
тонот за тестирање се емитува од секој
звучник во низа.
Приспособете го нивото на звук како
што следува.
1
Поставете го [Test Tone] (Тон за
тестирање) на [On] (Вклучено).
2
Притиснете V/v за да изберете
[Level] (Ниво), потоа притиснете
3
Притиснете V/v за да го изберете
саканиот вид звучници, потоа
притиснете
.
4
Притиснете B/b за да го изберете
левиот или десниот звучник, потоа
притиснете V/v за да го прилагодите
нивото.
5
6
7
Притиснете
.
Повторете ги чекорите 3 до 5.
Притиснете RETURN.
Системот се враќа на претходниот
екран.
.
8
9
Притиснете V/v за да изберете
[Test Tone] (Тон за тестирање),
потоа притиснете
.
Притиснете V/v за да изберете [Off]
(Исклучено), потоа притиснете
.
Забелешка
Сигналите на тонот за тестирање не
излегуваат од приклучокот HDMI (OUT).
Совет
За истовремено да ја приспособите јачината на
звукот на сите звучници, притиснете 2 +/–.
Можете да го поставите системот да се
исклучува на претходно поставено
време за да можете да заспиете слушајќи
музика. Времето може претходно да се
постави во интервали од 10 минути.
(Забрана за деца)
Можете да ги деактивирате копчињата
на уредот (освен "/1) за спречување на
погрешна употреба, како што е детска
грешка.
Задржете на x на главниот уред
подолго од 5 секунди.
„LOCKED“ се појавува на приказот
на предниот панел.
Функцијата за забрана за деца
е активирана и копчињата на уредот
се заклучени. (Може да ракувате со
системот користејќи го далечинскиот
управувач.)
За да откажете, задржете на x подолго
од 5 секунди додека „UNLOCK“ не се
појави на приказот на предниот панел.
Забелешка
Притиснете SLEEP.
Секојпат кога ќе притиснете SLEEP,
приказот на минутите (преостанатото
време) на приказот на предниот панел се
менува за 10 минути.
Ако ракувате со копчињата на уредот додека
е вклучена забраната за деца, „LOCKED“
трепка на приказот на предниот панел.
Кога ќе го поставите тајмерот за спиење,
преостанатото време се појавува на
секои 5 минути.
Кога преостанатото време е помало од
2 минути, „SLEEP“ трепка на приказот
на предниот панел.
Контрола на телевизорот
со приложениот
далечински управувач
За проверка на преостанатото
време
Притиснете SLEEP еднаш.
За менување на преостанатото
време
Постојано притискајте на SLEEP.
Со прилагодувањето на сигналот од
далечинскиот управувач, може да го
контролирате телевизорот преку
приложениот далечински управувач.
Забелешка
Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот
управувач, бројот на кодот може да се ресетира
на стандардната поставка (SONY). Повторно
поставете го соодветниот број за кодот.
47МК
Други операции
Употреба на тајмерот за
спиење
Деактивирање на
копчињата на уредот
Подготовка на
далечинскиот управувач
за контрола на телевизорот
– [Remote Start] (Далечински почеток)
во [Network Settings] (Мрежни
поставки) е поставен на [Off]
(Исклучено) (страница 59).
Додека притискате на TV "/1,
притиснете ги копчињата со
броеви за да го внесете кодот на
производителот за телевизорот
(видете ја табелата). Потоа, пуштете
го TV "/1.
Прелистување интернетстраници
Производител
Број за код
SONY
01 (зададено)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ако поставката не е успешна, тековно
регистрираниот код нема да се смени.
Внесете го бројот за кодот повторно.
Ако се наведени повеќе кодови,
внесувајте еден по еден додека не го
најдете кодот што функционира со
телевизорот.
1
2
Подгответе за прелистување
интернет.
Поврзете го системот со мрежа
(страница 23).
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
3
Притиснете B/b за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Притиснете V/v за да
изберете [Internet Browser]
(Прелистувач на интернет),
потоа притиснете
.
Се појавува екранот [Internet
Browser] (Прелистувач на интернет).
Забелешка
Некои веб-локации може да не се прикажат
правилно или да не функционираат.
Штедење струја во
режим на подготвеност
За внесување URL-адреса
Проверете дали сте ги направиле
следните поставки:
– [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки
за HDMI) е поставено на [Off]
(Исклучено) (страница 57).
– [Quick Start Mode] (Режим на брз
почеток) е поставено на [Off]
(Исклучено) (страница 57).
За поставување на
стандардната почетна
страница
48МК
Изберете [URL entry] (Внесување
URL-адреса) од менито за опции.
Внесете URL користејќи ја софтверската
тастатура, а потоа изберете [Enter] (Внеси).
Додека се прикажува страницата
којашто сакате да ја поставите, изберете
[Set as start page] (Постави како почетна
страница) од менито за опции.
Враќање на претходната
страница
Изберете [Previous page] (Претходна
страница) од менито за опции.
Кога претходната страница не се
појавува дури и откако ќе изберете
[Previous page] (Претходна страница),
изберете [Window List] (Список со
прозорци) од менито за опции и од
списокот изберете ја страницата кон
којашто сакате да се вратите.
Притиснете HOME.
Приказ на прелистувачот
на интернет
Можете да ги проверите информациите
за веб-локацијата со притискање на
DISPLAY. Информацијата за приказот
се разликува во зависност од веблокацијата и од статусот на страницата.
E Индикатор за јачина на сигналот
Се појавува кога системот е поврзан
со безжична мрежа.
F Лента за напредок/Вчитување
на икона
Се појавува кога страницата се
чита или за време на преземање/
трансфер.
G Поле за внес на текст
Притиснете , потоа изберете
[Input] (Внеси) од менито за опции
за да ја отворите софтверската
тастатура.
H Лента за листање
Притиснете B/V/v/b за да го
поместите приказот на страницата
лево, горе, долу или десно.
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции со притискање на OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат во
зависност од ситуацијата.
[Browser Setup] (Поставки на
прелистувач)
A Наслов на страница
B Адреса на страницата
C Курсор
Поместете со притискање на B/V/v/b.
Поставете го курсорот на врската
што сакате да ја видите, потоа
притиснете . Се прикажува
поврзаната веб-локација.
Ги прикажува поставките на прелистувачот
на интернет.
• [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или
намалува големината на прикажаните
содржини.
• [JavaScript Setup] (Поставување на
JavaScript): Поставува дали да се
овозможи или оневозможи JavaScript.
• [Cookie Setup] (Поставка на колачиња):
Поставува дали да се прифатат
колачињата од прелистувачот.
• [SSL Alarm Display] (Приказ на
SSL­аларм): Поставува дали да се
овозможи или оневозможи SSL.
49МК
Други операции
За излегување од
прелистувачот на интернет
D SSL-икона
Се појавува кога поврзаниот
веб-адреса е безбедна.
[Window List] (Список со прозорци)
Прикажува листа на сите тековно
отворени веб-локации.
Ви дозволува да се вратите на претходно
прикажаната веб-локација со избирање
на прозорецот.
[Set as start page] (Постави како почетна
страница)
Ја поставува тековно прикажаната веблокација како зададена почетна страница.
[Open in new window] (Отвори во нов
прозорец)
[Bookmark List] (Список со маркери)
Отвора врска во нов прозорец.
Го прикажува списокот со маркери.
[Character encoding] (Кодирање знаци)
[URL entry] (Внесување URL)
Го поставува системот за кодирање знаци.
Ви дозволува да внесете URL-адреса кога
е прикажана софтверската тастатура.
[Display certificate] (Прикажи сертификат)
[Previous page] (Претходна страница)
Се поместува на претходно прикажаната
страница.
Ги прикажува сертификатите на серверот
испратени од страниците што
поддржуваат SSL.
[Input] (Внеси)
Се поместува на претходно прикажаната
следна страница.
Ја прикажува софтверската тастатура за
внесување знаци додека прелистувате
веб-локација.
[Cancel loading] (Откажи вчитување)
[Break] (Прелом)
Го сопира вчитувањето на страницата.
Го поместува курсорот до следниот ред во
полето за внесување текст.
[Next page] (Следна страница)
[Reload] (Повторно вчитување)
Повторно ја вчитува истата страница.
[Delete] (Избриши)
[Add to Bookmark] (Додавање во маркери)
Брише еден знак од левата страна на
курсорот за време на внесување текст.
Ја додава тековно отворената веблокација во списокот со маркери.
50МК
Икона
Поставки и прилагодувања
Користење на приказот
за поставки
Може да правите различни
прилагодувања на ставките како што се
слика и звук.
Стандардните поставки се подвлечени.
Забелешка
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
икона на категоријата
за поставување, потоа
притиснете
.
Икона
Објаснување
[Network Update]
(Мрежно ажурирање)
(страница 52)
Го ажурира софтверот на
системот.
[Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 52)
[Audio Settings] (Аудио
поставки) (страница 54)
Ги прави аудио
поставките според
типот приклучоци за
поврзување.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Поставки за гледање BD/
DVD) (страница 55)
Прави детални поставки
за BD/DVD
репродуцирање.
[Parental Control Settings]
(Поставки за родителска
контрола) (страница 56)
Прави детални поставки
за функцијата
„Родителска контрола“.
[System Settings]
(Системски поставки)
(страница 56)
Ги прави поставките
поврзани со системот.
[Network Settings]
(Мрежни поставки)
(страница 58)
Прави детални поставки
за интернет и мрежа.
[Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки)
(страница 59)
Изведува [Easy Network
Settings] (Лесни мрежни
поставки) за да ги
направи основните
мрежни поставки.
[Resetting] (Ресетирање)
(страница 59)
Го ресетира системот на
фабричките поставки.
Ги прави поставките на
екранот според типот
телевизор.
51МК
Поставки и прилагодувања
Поставките за репродуција складирани на
дискот се приоритетни пред поставките на
екранот за поставување. Затоа, некои од
функциите може да не се изведат.
Објаснување
[Network Update]
(Мрежно ажурирање)
Со ажурирање на софтверот со
најновата верзија можете да ги
искористите најновите функции.
За информации околу функциите на
ажурирањето, осврнете се на следната
веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
За време на ажурирање на софтверот,
„UPDATE“ се појавува на приказот на
предниот панел. Откако ажурирањето
ќе заврши, главниот уред автоматски се
исклучува.
Додека трае операцијата за ажурирање,
не вклучувајте и не исклучувајте го
главниот уред и не ракувајте со
гласовниот уред и телевизорот.
Почекајте ажурирањето на софтверот
да заврши.
[Screen Settings]
(Поставки на екранот)
x [3D Output Setting] (Поставка
за 3D излез)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да
се прикажува целата содржина во 2D.
52МК
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на екранот
во 3D)
Ја поставува големината на екранот на
телевизор што е компатибилен со 3D.
x [TV Type] (Тип на телевизор)
[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате
со телевизор со голем екран или со
телевизор со функција на широк режим.
[4:3]: Изберете го ова кога се поврзувате
со телевизор со екран 4:3 без функција
на широк режим.
x [Screen Format] (Формат на екран)
[Full] (Целосен): Изберете го ова кога се
поврзувате со телевизор со функција на
широк режим. Прикажува слика на
екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9
дури и на телевизор со голем екран.
[Normal] (Нормален): Ја менува
големината на сликата за да соодветствува
со големината на екранот со пропорција
на приказ на оригиналната слика.
x [DVD Aspect Ratio] (Пропорција на
приказ на DVD)
[Letter Box] (Рамка): Прикажува широка
слика со црни ленти на врвот и на дното.
[Pan & Scan] (Панорама): Прикажува
слика во полна големина на целиот
екран, со скратени страни.
x [Cinema Conversion Mode] (Режим
на видеоконверзија)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Уредот автоматски
открива дали материјалот е видео или
филмска содржина и се префрлува на
соодветниот метод на конверзија.
[Video] (Видео): Методот на конверзија
кој соодветствува на материјалот според
видео содржина секогаш ќе се избира
без разлика на материјалот.
* Ако системот на бои на дискот е NTSC,
резолуцијата на видео сигналите може да се
претвори само во [480i] и [480p].
x [BD-ROM 24p Output] (Излез за
BD­ROM 24p)"
[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео
сигнали само кога ќе поврзете телевизор
што е компатибилен со 1080/24p преку
поврзување со HDMI и [Output Video
Resolution] (Резолуција на излезно
видео) е поставено на [Auto]
(Автоматски) или [1080p].
[On] (Вклучено): Изберете го ова кога
телевизорот е компатибилен со видео
сигнали 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (Излез за
DVD-ROM 24p)
[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео
сигнали само кога ќе поврзете телевизор
што е компатибилен со 1080/24p преку
поврзување со HDMI и [Output Video
Resolution] (Резолуција на излезно
видео) е поставено на [Auto]
(Автоматски) или [1080p].
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
телевизорот не е компатибилен со видео
сигнали 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)] (YCbCr/RGB
(HDMI))
[Auto] (Автоматски): Автоматски
го открива типот надворешната
опрема и се менува на соодветните
поставки за боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитува видео сигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитува видео сигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Изберете го ова кога се
поврзувате со опрема со приклучок
DVI што е во согласност со HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI­темелен приказ на бои)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[16bit], [12bit], [10bit]: Емитува
16bit/12bit/10bit видео сигнали кога
телевизорот е компатибилен со
„Темелен приказ на бои“.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
сликата е нестабилна или бојата изгледа
неприродно.
53МК
Поставки и прилагодувања
x [Output Video Resolution]
(Резолуција на излезно видео)
[Auto] (Автоматски): Емитува видео
сигнал во согласност со резолуцијата на
телевизорот или поврзаната опрема.
[Original Resolution] (Оригинална
резолуција): Емитува видео сигнал во
согласност со снимената резолуција на
дискот. (Кога резолуцијата е помала од
стандардната резолуција, се зголемува
до стандардна резолуција.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Емитува видео сигнал во
согласност со избраната поставка за
резолуција.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
телевизорот не е компатибилен со видео
сигнали 1080/24p.
x [Pause Mode] (Пауза) (само за
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Автоматски): Сликата,
вклучувајќи ги објектите кои се
движат динамички, се прикажува без
треперење. Нормално изберете ја оваа
положба.
[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи
ги објектите кои не се движат
динамички, се прикажува со висока
резолуција.
[Audio Settings]
(Аудио поставки)
x [BD Audio MIX Setting] (Поставка
за мешано аудио на BD)
[On] (Вклучено): Го емитува аудиото
добиено со мешање на интерактивното
аудио и секундарното аудио во
примарното аудио.
[Off] (Исклучено): Го емитува само
примарното аудио.
x [Audio DRC] (Аудио DRC)
Може да го компресирате динамичкиот
опсег на звучниот запис.
[Auto] (Автоматски): Репродуцира
според динамичкиот опсег дефиниран
со дискот (BD-ROM само).
[On] (Вклучено): Системот го
репродуцира звучниот запис со
динамичкиот опсег што го замислил
инженерот којшто снимал.
[Off] (Исклучено): Без компресија на
динамички опсег.
54МК
x [Attenuate - AUDIO] (Намалено АУДИО)
Може да се појави дисторзија кога
слушате на опрема што е поврзана
на приклучоците AUDIO IN (L/R).
Може да ја спречите дисторзијата со
намалување на влезното ниво на уредот.
[On] (Вклучено): Го намалува влезното
ниво. Излезното ниво ќе се намали со
оваа поставка.
[Off] (Исклучено): Нормално влезно ниво.
x [Audio Output] (Аудио излез)
Може да изберете метод за излез каде
што ќе се емитува аудио сигналот.
[Speaker] (Звучник): Емитува
повеќеканален звук само од звучниците
на системот.
[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI):
Емитува повеќеканален звук само од
звучниците на системот и двоканални
линеарни PCM-сигнали од приклучокот
HDMI (OUT).
[HDMI]: Емитува звук само од
приклучокот HDMI (OUT). Форматот
на звукот зависи од поврзаната опрема.
Забелешка
• Кога [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) е поставена на [On] (Вклучено)
(страница 57), [Audio Output] (Аудио излез)
автоматски се поставува на [Speaker + HDMI]
(Звучник + HDMI) и оваа поставка не може
да се смени.
• Кога [Audio Output] (Аудио излез)
е поставен на [HDMI], форматот на
излезниот сигнал од функцијата „TV“
е двоканален линеарен PCM.
x [Sound Effect] (Звучен ефект)
Може да ги вклучите или исклучите
звучните ефекти на системот (поставка
SOUND MODE, (страница 26)).
Може да изберете [Dolby Pro Logic], [DTS
Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 кино) или
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 музика) за
да симулирате звук во опкружување за
двоканален извор.
x [Speaker Settings] (Поставки за
звучниците)
Поставете ги звучниците за да
постигнете најдобар можен звук
во опкружување. За детали, видете
„Поставување за звучниците“
(страница 45).
[On] (Вклучено): AAC-аудио ако уредот
со Bluetooth поддржува AAC.
[Off] (Исклучено): SBC-аудио.
Забелешка
Можете да уживате во висококвалитетен звук
ако AAC е вклучено. Ако не можете да слушате
AAC-звук од уредот, изберете [Off]
(Исклучено).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Поставки
за гледање BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Јазик на
менито за BD/DVD)
Може да го изберете зададениот јазик за
менито за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик), се појавува
приказот за внесување на кодот на
јазикот. Внесете го кодот за вашиот
јазик осврнувајќи се на „Список со
кодови на јазици“ (страница 75).
x [Audio Language] (Јазик за аудио)
Може да го изберете зададениот јазик за
запис за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Original]
(Оригинален) се избира јазикот на
којшто во дискот му е даден приоритет.
Кога ќе изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик), се појавува
приказот за внесување на кодот на
јазикот. Внесете го кодот за вашиот
јазик осврнувајќи се на „Список со
кодови на јазици“ (страница 75).
55МК
Поставки и прилагодувања
[Sound Mode On] (Вклучен звучен
режим): Го овозможува ефектот за
звук во опкружување во звучниот
режим (страница 26) и фудбалскиот
режим (страница 27).
[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic):
Системот симулира звук во
опкружување од двоканалните извори
и емитува звук од сите звучници.
(5.1­канални) (декодирање со Dolby
Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema](DTS Neo:6 кино)/
[DTS Neo:6 Music](DTS Neo:6 музика):
Системот симулира звук во
опкружување од двоканалните извори
и произведува повеќеканален звук
(декодирање во режимот DTS Neo:6
Cinema/DTS Neo:6 Music)
[2ch Stereo] (Двоканално стерео):
Овој систем го емитува звукот само
од предните леви/десни звучници
и сабвуферот. Повеќеканалните
формати за опкружувачки звук се
намалени на два канали.
[Off] (Исклучено): Звучните ефекти
се оневозможени. Може да го слушате
звукот како што е снимен.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Можете да вклучите или исклучите
AAC-аудио.
x [Subtitle Language] (Јазик
за превод)
Може да го изберете зададениот јазик за
превод за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик), се појавува
приказот за внесување на кодот на
јазикот. Внесете го кодот за вашиот
јазик осврнувајќи се на „Список со
кодови на јазици“ (страница 75).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слој на репродуцирање на
BD­хибриден диск)
[BD]: Репродуцира BD-слој.
[DVD/CD]: Репродуцира DVD или
CD-слој.
x [BD Internet Connection] (BD-врска
преку интернет)
[Allow] (Дозволи): Нормално изберете
го ова.
[Do not allow] (Не дозволувај):
Забранува поврзување на интернет.
[Parental Control
Settings] (Поставки за
родителска контрола)
x [Password] (Лозинка)
Поставете или променете ја лозинката за
функцијата „Родителска контрола“.
Лозинката во дозволува да поставите
ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO
или на интернет видео репродукција.
Ако е потребно, можете да направите
разлика меѓу нивоата на ограничување
за BD-ROM и DVD VIDEO.
56МК
x [Parental Control Area Code] (Код на
областа за родителска контрола)
Репродуцирањето на некои BD-ROM
или DVD VIDEO може да се ограничи
според географската област. Сцените
може да се блокираат или заменат со
други сцени. Следете ги упатствата на
екранот и внесете ја вашата лозинка со
четири цифри.
x [BD Parental Control](Родителска
контрола за BD)/[DVD Parental
Control](Родителска контрола
за DVD)/[Internet Video Parental
Control](Родителска контрола
за видео преку интернет)
Со поставување на родителската контрола,
сцените може да се блокираат или да се
заменат со други сцени. Следете ги
упатствата на екранот и внесете ја
вашата лозинка со четири цифри.
x [Internet Video Unrated]
(Непроценето интернет видео)
[Allow] (Дозволи): Го дозволува
репродуцирањето на нерангирани
видеа преку интернет.
[Block] (Блокирај): Ја блокира
репродукцијата на нерангирани
видеа преку интернет.
[System Settings]
(Системски поставки)
x [OSD Language] (Јазик за приказ
на екранот)
Може да го изберете саканиот јазик за
приказ на екранот на системот.
x [Main Unit illumination]
(Осветлување на главниот уред)
[On] (Вклучено): Приказот на предниот
панел е секогаш вклучен и осветлувањето
на LED-индикаторот е најсилно.
[Auto] (Автоматски): Приказот
на предниот панел е исклучен
и осветлувањето на LED-индикаторот
е намалено автоматски ако не ракувате
со системот во текот на 10 секунди.
[Audio Return Channel] (Канал за
враќање на аудиото)
Оваа функција е достапна кога ќе го
поврзете системот во приклучок HDMI
IN на телевизорот што е компатибилен
со функцијата ARC и [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е поставено на [On]
(Вклучено).
[Auto] (Автоматски): Системот може
автоматски да го прима дигиталниот
аудио сигнал на телевизорот преку кабел
за HDMI.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
Забелешка
(Само за моделите за Европа)
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode]
(Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено),
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
е автоматски поставена на [Off] (Исклучено).
Забелешка
(Само за моделите за Европа)
Кога ќе ги поставите [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) или [Remote Start]
(Далечински почеток) на [On] (Вклучено),
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)
е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).
x [Auto Standby] (Автоматски
подготвено)
[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата
[Auto Standby] (Автоматски подготвено).
Кога не управувате со системот околу
30 минути, системот автоматски влегува
во режим подготвено.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
x [Auto Display] (Автоматски приказ)
[On] (Вклучено): Автоматски прикажува
информација на екранот кога ги менувате
насловите за гледање, режимите на
сликата, аудио сигналите итн.
[Off] (Исклучено): Прикажува
информации само кога ќе притиснете
DISPLAY.
x [Screen Saver] (Заштитник на
екранот)
[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата
заштитник на екранот.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
57МК
Поставки и прилагодувања
x [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI).
Може взаемно да управувате со опремата
што е поврзана преку кабел за HDMI.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
x [Quick Start Mode] (Режим за брз
почеток)
[On] (Вклучено): Го скратува времето на
вклучување од режимот на подготвеност.
Можете брзо да ракувате со системот
откако ќе го вклучите.
[Off] (Исклучено): Стандардната
поставка.
x [Software Update Notification]
(Известување за ажурирање на
софтверот)
[On] (Вклучено): Го поставува системот
да ве информира за најновата верзија на
софтверот (страница 52).
[Off] (Исклучено): Исклучено.
x [Gracenote Settings] (Поставки на
Gracenote)
[Auto] (Автоматски): Автоматски ги
презема информациите за дискот кога
ќе го прекинете репродуцирањето на
дискот. За преземање, системот мора
да биде поврзан со мрежата.
[Manual] (Рачно): Ги презема
информациите за дискот кога
е означено [Video Search]
(Пребарување на видео) или [Music
Search] (Пребарување на музика).
x [System Information] (Информации
за системот)
Може да ги прикажете информациите за
верзијата на софтверот на компјутерот
и MAC-адресата.
x [Software License Information]
(Информации за лиценцата на
софтверот)
Може да прикажете информации за
лиценцата на софтверот.
[Network Settings]
(Мрежни поставки)
x [Internet Settings] (Интернетпоставки)
Однапред поврзете го системот со
мрежата. За детали, видете „Чекор 3:
Подготовка за мрежно поврзување“
(страница 23).
58МК
[Wired Setup] (Жичено поставување):
Изберете го ова кога поврзувате
широкопојасен рутер користејќи
LAN­кабел.
[Wireless Setup(built-in)] (Безжични
поставки (вградени)): Изберете го ова
кога користите вграден безжичен LAN
во системот за поврзување со
безжичната мрежа.
Совет
За повеќе детали, посетете ја следната
веб-локација и погледнете ги најчесто
поставуваните прашања -ЧПП):
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(Статус на мрежното поврзување)
Го прикажува тековниот статус на
мрежната врска.
x [Network Connection Diagnostics]
(Дијагностика на мрежната врска)
Можете да направите мрежна
дијагностика за да проверите дали
поврзувањето на мрежата е направено
правилно.
x [Connection Server Settings]
(Поставки за серверот за
поврзување)
Поставува дали да се прикаже
поврзаниот DLNA-сервер.
x [Renderer Set-up] (Поставки на
изведувач)
[Automatic Access Permission] (Дозвола
за автоматски пристап): Поставува дали
да се дозволи автоматски пристап од
ново откриен DLNA-контролор.
[Smart Select] (Паметен избор):
Овозможува DLNA-контролор на Sony
да го најде системот како целна опрема
за да го управува преку инфрацрвени
зраци. Може да ја вклучите или
исклучите оваа функција.
[Renderer Name] (Име на изведувачот):
Го прикажува името на системот како
наведено на други DLNA-уреди во
мрежата.
x [Renderer Access Control]
(Контрола за пристап на изведувач)
Поставува дали да се прифатат
командите од DLNA-контролори.
x [Registered Remote Devices]
(Регистрирани далечински уреди)
Прикажува список со регистрирани
далечински уреди.
Забелешка
За да ја користите оваа функција, изведете
ажурирање на софтверот (страница 52).
x [Remote Start] (Далечински
почеток)
[On] (Вклучено): Ви овозможува да
го вклучите системот со уред што
е поврзан преку мрежа кога системот
е во режим на подготвеност.
[Off] (Исклучено): Системот не може да
се вклучи со уред поврзан преку мрежа.
[Easy Network
Settings] (Лесни
мрежни поставки)
Изведува [Easy Network Settings] (Лесни
мрежни поставки) за да ги направи
основните мрежни поставки. Следете
ги упатствата на екранот.
[Resetting]
(Ресетирање)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Ресетирај на фабрички стандардни
поставки)
Можете да ги ресетирате системските
поставки на стандардните фабрички
вредности со избирање на групата
поставки. Сите поставки во групата
ќе бидат ресетирани.
x [Initialise Personal Information]
(Постави лични информации)
Можете да ги избришете вашите лични
информации складирани во системот.
59МК
Поставки и прилагодувања
x [PARTY Auto Start] (Автоматско
вклучување PARTY)
[On] (Вклучено): Започнува PARTY или
се придружува кон постојна PARTY на
барање на мрежниот уред компатибилен
со функцијата PARTY STREAMING.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
Забелешка
(Само за моделите за Европа)
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode]
(Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено),
[Remote Start] (Далечински почеток)
е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).
Дополнителни информации
Мерки за претпазливост
За безбедност
• Ако цврст објект или течност падне во
кутијата, исклучете го системот и нека
го провери квалификувано лице пред
да го користите пак.
• Не допирајте го кабелот за напојување
со наизменична струја (ел. енергија) со
мокри раце. Тоа може да предизвика
електричен удар.
За изворите за напојување со
ел. енергија
Ако не планирате подолго време да го
користите системот, осигурете се дека
сте го исклучиле системот од ѕидниот
штекер. Фатете го самиот приклучок,
никогаш не влечете го кабелот за да го
исклучите кабелот за напојување со
наизменична струја.
• Не го инсталирајте системот во
близина на топлотни извори, како што
се радијатори, воздушни канали или на
место кое е на директна сончева
светлина, прекумерна прашина,
механички вибрации или шок.
• Не го монтирајте системот во навалена
позиција. Тој е дизајниран за да работи
само во хоризонтална положба.
• Држете ги системот и дисковите
подалеку од компоненти со силни
магнети, како што се микробранови
печки или големи звучници.
• Не поставувајте тешки објекти врз
системот.
• Не поставувајте метални објекти пред
предниот панел. Тоа може да го
ограничи приемот на радиобранови.
• Не поставувајте го системот на места
каде што се користи медицинска
опрема. Може да предизвика дефект
на медицинската опрема.
• Ако користите пејсмејкер или друг
медицински уред, консултирајте се
со вашиот лекар или производителот
на медицинскиот уред пред да ја
користите безжичната функција LAN.
За поставувањето
• Поставете го системот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
зголемување на топлина во системот.
• Иако главниот уред се загрева за време
на работата, ова не претставува
дефект. Ако постојано многу го
користите главниов уред,
температурата на кутијата на врвот,
од страните и на дното значително се
зголемува. За да не се изгорите, не ја
допирајте кутијата.
• Не поставувајте го главниот уред на
мека површина (ќилим, ќебиња итн.)
бидејќи тоа може да ги блокира
отворите за вентилација.
60МК
За работата
Ако системот се внесува директно од
ладна во топла локација или се
поставува во многу влажна просторија,
влагата може да се кондензира на леќите
во уредот. Ако се случи ова, системот
нема работи правилно. Во тој случај,
отстранете го дискот и системот
оставете го вклучен околу половина
час сè додека влагата не испари.
За прилагодување на јачината
на звукот
Не зголемувајте ја јачината на звукот
додека слушате делови со многу мал
капацитет или без аудио сигнали. Ако го
направите тоа, звучниците може да се
оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со
максимално ниво.
За чистење
Чистете ја кутијата, плочата и контролите
со мек материјал малку натопен со слаб
раствор на детергент. Не користете
каков било вид абразивно перниче,
прашок за чистење или растворувач,
како алкохол или бензин.
Не користете дискови за чистење или
чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи
влажни или видови на спреј). Тие
може да предизвикаат дефект на
уредот.
За заменување на делови
Во случај овој систем да се поправа,
поправените делови може да се
задржат за повторна употреба или
за рециклирање.
За бојата на телевизорот
Ако звучниците предизвикаат
неправилности во бојата на екранот на
телевизорот, исклучете го телевизорот
и потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
Ако неправилноста на бојата е истрајна,
поставете ги звучниците подалеку од
телевизорот.
За поместување на системот
Пред да го поместите системот,
обезбедете да нема вметнат диск
и исклучете го кабелот за напојување
со наизменична струја (довод на струја)
од ѕидниот штекер (за струја).
За комуникација преку
Bluetooth
• Уредите со Bluetooth треба да се
користат на околу 10 метри
(непречено растојание) еден од друг.
Ефективниот опсег за комуникација
може да стане пократок под следните
услови.
– Кога некоја личност, метален објект,
ѕид или друга пречка се наоѓа помеѓу
уредите со поврзување преку
Bluetooth
– Локации каде што е инсталиран
безжичен LAN
– Околу микробранови печки што се
користат
– Локации каде што може да се појават
други електромагнетни бранови
61МК
Дополнителни информации
За дисковите за чистење,
чистачите на дискови/леќи
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој систем може
бесконечно да задржи видео слика
на пауза или слика на екранот на
телевизорот. Ако видео сликата на
пауза или сликата на екранот ја
оставите прикажана на телевизорот
подолг временски период, ризикувате
трајно оштетување на телевизискиот
екран. Телевизорите со панел со
плазма екран и проектните телевизии
се посебно подложни на ова.
• Уредите со Bluetooth и безжичен LAN
(IEEE 802.11b/g) го користат истиот
фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го
користите уредот со Bluetooth во
близина на уред што ја има
способноста за безжичен LAN, може
да се појави електромагнетна пречка.
Ова може да резултира со послаби
стапки на пренос на податоци, шум
и неможност за поврзување. Ако ова се
случи, пробајте да го решите
проблемот на следните начини:
– Користете го главниов уред барем
10 метри подалеки од уредот со
безжичен LAN.
– Исклучете го напојувањето на
опремата за безжичен LAN кога го
користите уредот со Bluetooth на
растојание од 10 метри.
– Монтирајте ги главниов уред
и уредот со Bluetooth колку што
е можно поблиску еден до друг.
• Емитувањето радиобранови од
главниов уред може да предизвика
пречки во работата на некои
медицински уреди. Бидејќи пречката
може да предизвика дефект, секогаш
исклучете го напојувањето на главниот
уред и уредот со Bluetooth на следните
локации:
– Во болница, воз, авион, бензинска
пумпа и други места каде може да се
присутни запаливи гасови
– Во близина на автоматски врати или
аларми за пожар
• Главниот уред поддржува функции за
безбедност што се во согласност со
спецификациите на Bluetooth за да
гарантира безбедно поврзување за
време на комуникацијата со користење
на технологијата Bluetooth. Сепак, оваа
безбедност може да не е доволна во
зависност од поставките и други
фактори. Затоа секогаш бидете
внимателни кога изведувате
комуникација со користење на
технологијата Bluetooth.
62МК
• Sony не е одговорен на никој начин
за штетите и другите загуби што
настанаке како резултат на
протекување информации за време
на комуникација со користење на
технологијата Bluetooth.
• Комуникацијата преку Bluetooth не
е неопходно гарантирана за сите уреди
со Bluetooth што го имаат истиот
профил како главниот уред.
• Уредите со Bluetooth што се поврзани
со главниот уред мора да се во
согласност со спецификациите на
Bluetooth пропишани со Bluetooth SIG,
Inc. и мора да се потврдени дека
соодвестуваат. Сепак, дури и кога
уредот е во согласност со
спецификациите на Bluetooth,
може да постојат случаи каде
што карактеристиките или
спецификациите на уредот со
Bluetooth го прават поврзувањето
невозможно или може да резултира со
други начини на контрола, приказ или
ракување.
• Може да се појави шум или аудиото
може да е исечено во зависност од
уредот со Bluetooth што е поврзан
со главниот уред, средината за
комуникација или условите на
опкружувањето.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со системот,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
Забелешки за дисковите
За ракување со дисковите
• За да го одржите дискот чист,
држете го дискот за неговите краеви.
Не допирајте ја површината.
• Не лепете хартија или леплива лента
на дискот.
Овој систем може да репродуцира само
стандарден кружен диск. Користењето
на дискови коишто не се ниту стандардни
ниту кружни (пр. во форма на картичка,
срце или ѕвезда) може да предизвика
дефект.
Не користете диск кој има прикачен
комерцијално достапен додаток, како
што е етикета или прстен.
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите системот,
користете го ова упатство за решавање
проблеми за да ви помогне да го решите
проблемот пред да побарате поправки.
Консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony ако кој било проблем
опстојува.
Општо
За чистење
Напојувањето не се вклучува.
• Пред репродуцирање, исчистете го
дискот со материјал за чистење.
Бришете го дискот од центарот кон
надвор.
t Проверете дали кабелот за
наизменична струја (напојување
со струја) е безбедно поврзан.
Далечинскиот управувач не
функционира.
t Растојанието помеѓу далечинскиот
управувач и уредот е премногу
големо.
t Батериите во далечинскиот
управувач се слаби.
• Не користете растворувачи како што
е бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење или
антистатичен спреј наменет за винил LP.
63МК
Дополнителни информации
• Не изложувајте го дискот на директна
сончева светлина или на топлотни
извори како што се каналите за
топол воздух или не оставајте го во
автомобил паркиран на директна
сончева светлина бидејќи
температурата во автомобилот може
значително да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го
дискот во неговото пакување.
Носачот на дискот не се отвора и не
можете да го извадите дискот дури
и откако ќе притиснете Z.
„PRTECT“, „PUSH“ и „POWER“ наизменично
се појавуваат на приказот на предниот
панел.
t Обидете се со следното:
1 Задржете N и Z на уредот
подолго од 5 секунди за да го
отворите носачот на дискот.
2 Извадете го дискот.
3 Исклучете го кабелот за
напојување со наизменична
струја (ел. енергија) од ѕидниот
штекер (ел. енергија), потоа
поврзете го повторно по неколку
минути.
t Притиснете "/1 за да го исклучите
системот и проверете ги следните
делови откако „STBY“ ќе исчезне.
• Дали ги користите само дадените
звучници?
• Дали нешто ги блокира отворите
за вентилацијата на системот?
• Откако ќе ги проверите
горепосочените ставки и ќе ги
решите проблемите, вклучете го
системот. Ако проблемот не може
да го најдете дури и откако ќе ги
проверите сите делови наведени
горе, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
Системот не работи нормално.
t Исклучете го кабелот за напојување
со наизменична струја (ел. енергија)
од ѕидниот штекер (ел. енергија),
потоа поврзете го повторно по
неколку минути.
Пораки
На телевизискиот екран се појавува
[A new software version is available. Please
go to the „Setup” section of the menu and
select „Network Update” to perform the
update.] (Достапна е нова верзија за
софтверот. Одете до делот
„Setup“(Поставки) на менито и изберете
„Network Update“ (Мрежно ажурирање) за
да го изведете ажурирањето).
t Видете [Network Update] (Мрежно
ажурирање) (страница 52) за да го
ажурирате системот со најновата
верзија на софтверот.
„LOCKED“ се појавува на приказот на
предниот панел.
t Исклучете ја функцијата за забрана
за деца (страница 47).
„D. LOCK“ се појавува на приказот на
предниот панел.
t Контактирајте го најблискиот
продавач на Sony или локалниот
овластен сервис за Sony.
„Exxxx“ (x е број) се појавува на приказот
на предниот панел.
t Контактирајте го најблискиот
продавач на Sony или со локален
овластен сервис за Sony и кажете им
го кодот на грешката.
се појавува без какви било пораки на
целиот телевизиски екран.
t Контактирајте го најблискиот
продавач на Sony или локалниот
овластен сервис за Sony.
64МК
Слика
Нема слика или сликата не се емитува
правилно.
t Проверете го излезниот метод на
системот (страница 21).
t Задржете N и VOL – на уредот
подолго од 5 секунди за да ја
ресетирате резолуцијата на излезот
за видео на најниска резолуција.
t За BD-ROM, проверете ја
поставката [BD-ROM 24p Output]
(Излез за BD-ROM 24p) во [Screen
Settings] (Поставки на екранот)
(страница 53).
t Главниот уред е поврзан со влезен
уред кој не е во согласност со HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection - Заштита на високо
широкопојасна дигитална
содржина) (на предниот панел не се
осветлува „HDMI“) (страница 21).
Темната област на сликата е премногу
темна/светлата област е премногу светла
или неприродна.
t Поставете [Picture Quality Mode]
(Режим за квалитет на сликата) на
[Standard] (Стандарден) (зададено)
(страница 39).
t Проверете ја поставката [TV Type]
(Тип телевизор) во [Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 52).
t Пропорцијата на приказот на
дискот е фиксна.
На телевизискиот екран се појавува
неправилност на бојата.
t Ако звучниците се користат со ТВ
или проектор базирани на CRT,
монтирајте ги звучниците барем
0,3 метри од ТВ.
t Ако неправилноста на бојата
е истрајна, исклучете го ТВ еднаш,
потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
t Осигурете се дека во близина на
звучниците не е поставен магнетен
објект (магнетна брава на држачот
за телевизор, уред за здравствена
нега, играчка итн.).
Звук
Нема звук.
t Каблите за звучниците не се
правилно поврзани.
t Проверете ги поставки за звучникот
(страница 45).
Се појавуваат пречки на сликата.
Нема звук од телевизорот преку
приклучокот HDMI (OUT) кога ја користите
функцијата ARC.
t Исчистете го дискот.
t Ако излезот за слика од вашиот
систем оди преку VCR за да стигне
до телевизорот, сигналот за заштита
од копирање применет на некои BD/
DVD-програми може да влијае на
квалитетот на сликата. Ако сè уште
имате проблеми дури и откако ќе го
поврзете уредот со телевизорот,
обидете се да го поврзете уредот со
другите приклучоци за влез.
t Поставете [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI) под
[System Settings] (Системски
поставки) на [On] (Вклучено)
(страница 57). Исто така, поставете
[Audio Return Channel] (Канал за
враќање аудио) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) под [System
Settings] (Системски поставки) на
[Auto] (Автоматски) (страница 57).
65МК
Дополнителни информации
Нема слика кога ќе остварите врска со
HDMI-кабел.
Сликата не се прикажува на целиот
телевизиски екран.
t Проверете дали телевизорот
е компатибилен со функцијата ARC.
t Проверете дали кабелот за HDMI
е поврзан со приклучок на
телевизорот што е компатибилен со
функцијата ARC.
Системот не го емитува звукот на
телевизиските програми правилно кога
е поврзан со приемник за set-top box.
t Поставете [Audio Return Channel]
(Канал за враќање аудио) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI) под
[System Settings] (Системски
поставки) на [Off] (Исклучено)
(страница 57).
t Проверете го поврзувањето
(страница 22).
Се слуша сериозен шум или врева.
t Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
t Исчистете го дискот.
Звукот го губи стерео ефектот кога
репродуцирате CD.
t Изберете стерео звук со притискање
на AUDIO (страница 41).
Звукот се емитува само од централниот
звучник.
t Во зависност од дискот, звукот
може да се емитува само од
централниот звучник.
Нема звук или само многу слаб звук се
слуша од звучниците за звук во
опкружување.
t Проверете ги поврзувањата
на звучниците и поставките
(страници 20, 45).
t Проверете ја поставката за звучен
режим (страница 26).
66МК
t Во зависност од изворот, ефектот на
звучниците за звук во опкружување
нема да биде забележителен.
t Се репродуцира двоканален извор.
Се појавува дисторзија на звукот од
поврзаната опрема.
t Намалете го влезното ниво за
поврзаната опрема преку
поставката [Attenuate - AUDIO]
(Намалено - АУДИО) (страница 54).
Се слуша ненадејна гласна музика.
t Вклучена е вградената звучна
демонстрација. Притиснете 2 – за
да ја намалите јачината на звукот
или притиснете x за да ја прекинете
демонстрацијата.
Пребарувач на станици
Радиостаниците не може да се
препознаат.
t Проверете дали антената
(воздушна) е правилно поврзана.
Прилагодете ја антената (воздушна).
t Јачината на сигналот на станицата
е премногу слаб (кога пребарувате
со автоматско пребарување).
Пребарајте рачно.
Репродукција
Дискот не се репродуцира.
t Кодот за областа на БД/ДВД не
соодветствува со системот.
t Влага се кондензирала во уредот
и може да предизвика оштетување
на леќите. Отстранете го дискот
и оставете го уредот вклучен околу
половина час.
t Системот не може да репродуцира
снимен диск кој не е правилно
финализиран (страница 70).
Имињата на датотеките не се
прикажуваат правилно.
t Системот може да прикажува само
формати на знаци усогласени со ISO
8859-1. Знаците напишани во други
формати може да се прикажуваат
поинаку.
t Во зависност од користениот
софтвер за пишување, влезните
знаци може да бидат поинаку
прикажани.
Дискот не започнува со репродуцирање
од почетокот.
Репродуцирањето не продолжува од
местото на прекин, каде што последен пат
сте го прекинале репродуцирањето.
t Местото на прекин може да се
избрише од меморијата во
зависност од дискот кога
• го отворате носачот на дискот.
• го исклучувате USB-уредот.
• репродуцирате друга содржина.
• го исклучувате уредот.
Јазикот за звучниот запис/преводот или
аглите не може да се сменат.
t Обидете се со користење на BD или
DVD менито.
t Повеќејазичните записи/преводи
или повеќе агли не се снимени на БД
или ДВД коешто се репродуцира.
t Обидете се со следното:
1 Извадете го дискот.
2 Исклучете го системот.
3 Отстранете го и повторно поврзете
го USB-уредот (страница 30).
4 Вклучете го системот.
5 Внесете BD-ROM со
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-уред
USB-уредот не се препознава.
t Обидете се со следното:
1 Исклучете го системот.
2 Отстранете го и повторно
поврзете го USB-уредот.
3 Вклучете го системот.
t Осигурете се дека USB-уредот
е безбедно поврзан со портата
(USB).
t Проверете дали USB-уредот или
кабелот е оштетен.
t Проверете дали USB-уредот
е вклучен.
t Ако USB-уредот е поврзан
преку USB-центар, исклучете го
и поврзете го USB-уредот директно
со уредот.
Видео преку интернет на
BRAVIA
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
t Квалитетот на сликата/звукот може
да е лош во зависност од
снабдувачите на интернет
содржина.
67МК
Дополнителни информации
t Избрано е продолжување со
репродукцијата. Притиснете
OPTIONS и изберете [Play from
start] (Репродуцирај од почеток),
потоа притиснете
.
Бонус содржината или другите податоци
кои се содржат во BD-ROM не може да се
репродуцираат.
t Квалитетот на сликата/звукот може
да се подобри со промена на
брзината на врската. Sony
препорачува брзина на врската од
барем 2,5 Mbps за видео со
стандардна дефиниција и 10 Mbps за
видео со висока дефиниција.
t Сите видео записи не содржат звук.
Мрежна врска
Системот не може да се поврзе со
мрежата.
t Проверете ги мрежната врска
(страница 23) и мрежните поставки
(страница 58).
Сликата е мала.
t Притиснете V за да зумирате.
„BRAVIA“ Sync ([Control for
HDMI] (Контрола за HDMI))
Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).
t Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е поставено на
[On] (Вклучено) (страница 57).
t Ако го смените поврзувањето преку
HDMI, исклучете го системот и
повторно вклучете го.
t Ако снема струја, поставете ја
опцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [Off]
(Исклучено), потоа поставете ја
опцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 57).
t Проверете го следното и осврнете
се на упатството за работа што се
доставува со опремата.
• Поврзаната опрема
е компатибилна со функцијата
[Control for HDMI] (Контрола за
HDMI).
• Поставката на поврзаната опрема
за функцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е точна.
68МК
[Wireless LAN Connection]
(Безжична врска LAN)
Можете да го поврзете компјутерот со
интернет откако ќе поставите [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Поставки за
заштитен Wi-Fi (WPS)).
t Безжичните поставки на рутерот
може автоматски да се променат ако
ја користите функцијата Wi-Fi
заштитена поставка пред да ги
приспособите поставките на
рутерот. Во тој случај, соодветно
сменете ги безжичните поставки на
компјутерот.
Системот не може да се поврзе со
мрежата или мрежната врска не
е стабилна.
t Проверете дали е вклучен рутерот за
безжичен LAN.
t Проверете ги мрежната врска
(страница 23) и мрежните поставки
(страница 58).
t Во зависност од средината на
користење, вклучувајќи го
материјалот на ѕидот, условите на
прием на радио бранови или
пречките помеѓу системот и рутерот
за безжичен LAN, можното
растојание за комуникација може да
биде скратено. Поместете го
системот и рутерот за безжичен
LAN поблиску еден до друг.
t Уредите што користат појас на
фреквенција од 2,4 GHz, како што се
микробрановата печка, Bluetooth
или дигиталниот безжичен уред,
може да ја попречат
комуникацијата. Поместете го
уредот подалеку од такви апарати
или исклучете ги тие апарати.
t Поврзувањето преку безжичен LAN
може да биде нестабилно во
зависност од средината на
користење, посебно додека ја
користите функцијата Bluetooth на
системот. Во тој случај прилагодете
ја средината на користење.
t Притиснете RETURN за да се
вратите на претходниот екран
и повторно обидете се со [Wireless
Setup(built-in)] (Безжично
поставување (вградено)). Ако
саканиот безжичен рутер сè уште
не е откриен, изберете [Add a new
address.] (Додај нова адреса.) во
списокот со мрежи, потоа изберете
[Manual Registration] (Рачна
регистрација) за рачно да внесете
име на мрежата (SSID).
Уред со Bluetooth
Спарувањето не може да се направи.
t Поместете го уредот со Bluetooth
поблиску до главниот уред.
t Спарувањето можеби е неможно
ако околу главниот уред се
присутни други уреди со Bluetooth.
Во тој случај, исклучете ги другите
уреди со Bluetooth.
t Избришете го системот од уредот со
Bluetooth и повторно изведете го
спарувањето (страница 31).
t Информациите од регистрацијата
на спарувањето се избришани.
Повторно изведете ја операцијата
на спарување (страница 31).
Нема звук.
t Осигурете се дека системот не
се наоѓа предалеку од уредот со
Bluetooth и дека системот не прима
пречки од мрежа Wi-Fi, друг
безжичен уред од 2,4 GHz или
микробранова печка.
t Проверете дали поврзувањето преку
Bluetooth е направено соодветно
помеѓу системот и уредот со
Bluetooth.
t Повторно спарете ги системот
и уредот со Bluetooth.
t Држете го системот подалеку од
метални објекти и површини.
t Проверете дали е избрана
функцијата „BT“.
t Прво прилагодете ја јачината на
звукот на уредот со Bluetooth. Ако
нивото на јачината на звукот е уште
прениско, прилагодете го нивото на
јачината на звукот на главниот уред.
Звукот прескокнува или варира или
врската е загубена.
t Главниот уред и уредот со Bluetooth
се премногу оддалечени.
t Ако постојат пречки помеѓу
главниот уред и уредот со Bluetooth,
отстранете ги или избегнете ги
пречките.
t Ако во близина постои опрема што
емитува електромагнетна
радијација, како безжичен LAN,
друг уред со Bluetooth или
микробранова печка, поместете ги
подалеку.
69МК
Дополнителни информации
Саканиот безжичен рутер не се
прикажува во списокот со безжични
мрежи.
Поврзувањето не може да се направи.
Забелешки за дисковите
Дискови што се
репродуцираат
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (музички CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1) Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc се
нови и се развиваат, некои дискови може да
не се репродуцираат во зависност од типот
и верзијата на дискот. Исто така, аудио
излезот се разликува во зависност од
изворот, поврзаниот приклучок за излез
и избраните аудио поставки.
2)
BD-RE: Вер. 2,1
BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски
пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се
репродуцираат ако постскриптите може да
се снимаат.
3)
CD или DVD диск нема да се репродуцира
ако не е правилно уреден. За повеќе
информации, погледнете ги упатствата за
работа, дадени со уредот за снимање.
Овој производ е дизајниран да
репродуцира дискови кои
соодветствуваат со стандардот
Компактен диск (CD).
Двојните дискови и некои музички
дискови што се кодирани со
технологиите за заштита на авторските
права на соодветствуваат со стандардот
Компактен диск (CD). Затоа, овие
дискови може да не се компатибилни со
овој производ.
Забелешка за операцијата
репродуцирање на BD/DVD
Некои операции на репродуцирање на
BD/DVD може намерно да се поставени
од софтверските производители.
Бидејќи системов репродуцира
BD/DVD според содржината на дискот
којашто ја дизајнирале софтверските
производители, некои карактеристики
на репродуцирањето може да не бидат
достапни.
Забелешка за BD/DVD со
двоен слој
Сликата и звукот на репродуцирање
може привремено да се прекине кога се
менуваат слоевите.
Дискови што не може да се
репродуцираат
Код на област (само за BD-ROM/
DVD VIDEO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Системот има отпечатено код на област
на долната страна на уредот и ќе
репродуцира само BD-ROM/DVD
VIDEO (само репродуцирање) означени
со идентични кодови на област или ALL .
BD со кертриџ
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
DVD аудио дискови
PHOTO CD
Делот со податоци на CD-екстра
Супер VCD
Страната со аудио материјал на
DualDiscs (Двојни дискови)
70МК
Фотографија
Типови датотеки кои се
репродуцираат
Формат за
фотографии
Наставка
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
Видео
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
Видео кодекс
Кутија
MPEG-1 видео*1 PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 видео*2 PS*3
TS
Xvid
MPEG4/AVC*5
Наставка
*4
.mpg, .mpeg
.m2ts, .mts
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Динамичен
JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Формат на видео Кутија
AVCHD*1*7
Наставка
Формат на папки
AVCHD*8
Системот може да не репродуцира датотека
со овој формат на DLNA-сервер.
На DLNA-сервер, системот може да
репродуцира само видео со стандардна
резолуција.
*3
Системот не репродуцира датотеки во
форматот DTS на DLNA-сервер.
*4 Системот може да репродуцира само
датотеки во форматот Dolby Digital на
DLNA-сервер.
*5
Системот не поддржува AVC до нивото 4.1.
*6
Системот не репродуцира датотека со овој
формат на DLNA-сервер.
*7 Системот може да го репродуцира
форматот AVCHD Ver.2.0 (AVCHD
3D/Напредно).
*8 Системот репродуцира датотеки во
форматот AVCHD што се снимени на
дигитална видеокамера итн.
Дискот во формат AVCHD нема да се
репродуцира ако не бил правилно
финализиран.
*9 Системот не репродуцира анимирани
PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.
*10 За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се
прикажат клучната слика или првата слика.
*2
Музика
Кодекс за аудио
Наставка
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
Стандард WMA9*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
71МК
Дополнителни информации
AVI
*1
Забелешка
• Некои датотеки може да не се репродуцираат
во зависност од форматот на датотеката,
кодирањето на датотеката, условот на
снимање или состојбата на DLNA-серверот.
• Некои датотеки уредувани на компјутер
може да не се репродуцираат.
• Некои датотеки можеби нема да можат да ја
изведуваат функцијата за брзо премотување
напред или назад.
• Системот не репродуцира кодирани
датотеки, како на пример, DRM и Lossless.
• Системот може да ги препознае следните
датотеки или папки на BD, DVD, CD и USBуреди:
– до папки во 9-тиот слој (вклучително
и основната папка)
– до 500 датотеки/папки во еден слој
• Системот може да ги препознае следните
датотеки или папки складирани во DLNAсерверот:
– до папки во 19-тиот слој
– до 999 датотеки/папки во еден слој
• Системот може да поддржи стапка на кадри:
– до 60 fps само за AVCHD.
– до 30 fps за другите кодекси за видео.
• Системот може да поддржи бит-стапка на
видео до 40 Mbps.
• Системот може да поддржи резолуција на
видео до 1920 × 1080p.
• Некои USB-уреди може да не работат со овој
систем.
• Системот може да препознае MSC-уреди
(уреди за масовно складирање) (како што
се флеш-меморија или HDD), уреди за
фотографирање со мирна слика (SICD)
и тастатури со 101 тастер.
• Системот може да не репродуцира
беспрекорно видео датотеки со голема битстапка од DATA CD. Се препорачува да се
репродуцираат видео датотеки со голема
бит-брзина користејќи DATA DVD или
DATA BD.
72МК
Поддржани аудио
формати
Овој систем ги поддржува следните
аудио формати.
Функција
Формат
„BD/DVD“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: Поддржан формат.
–: Неподдржан формат.
* Декодирано како јадро на DTS.
Забелешка
За двоканалниот формат LPCM, поддржаната
одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал е
до 48 kHz кога ја користите функцијата „TV“.
Систем за BD/DVD/CD
Спецификации
Систем на форматирање на сигнал
NTSC/PAL
Дел на засилувач
Дел за USB
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
BDV-E2100 (Освен за моделите за
Обединетото Кралство и Ирска)
Порта (USB):
Тип A (За поврзување USB-меморија,
читач на мемориска картичка, дигитален
фотоапарат и дигитална видео камера)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Напред Л/Напред Д:
75 W + 75 W (со 3 оми, 1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Напред Л/Напред Д/Опкружувачки
Л/Опкружувачки Д:
125 W (по канал со 3 оми, 1 kHz)
Центар:
250 W (со 6 оми, 1 kHz)
Сабвуфер:
250 W (со 6 оми, 80 Hz)
Дел за LAN
Влезови (аналогни)
AUDIO IN
Чувствителност: 1 V/400 mV
Влезови (дигитални)
Телевизор (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати: LPCM 2CH
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Дел за Bluetooth
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Напред Л/Напред Д:
75 W + 75 W (со 3 оми, 1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Напред Л/Напред Д/Опкружувачки
Л/Опкружувачки Д:
100 W (по канал со 3 оми, 1 kHz)
Центар:
200 W (со 6 оми, 1 kHz)
Сабвуфер:
200 W (со 6 оми, 80 Hz)
Влезови (аналогни)
AUDIO IN
Чувствителност: 1 V/400 mV
Влезови (дигитални)
Телевизор (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати: LPCM 2CH
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Дел за HDMI
Приклучок
Тип A (19pin)
Дел за безжичен LAN
Согласност со стандардите
IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција и канал
Тајвански модел:
2,4 GHz појас: канали 1–11
Други модели:
2,4 GHz појас: канали 1–13
Систем за комуникација
Bluetooth, верзија со спецификации 3.0
Излез
Bluetooth, спецификации за класа за
напојување 2
Максимален опсег за комуникација
Видна линија приближно 10 m1)
Појас на фреквенција
2,4 GHz појас
Метод на модулација
FHSS
Компатибилни профили на Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile - Профил за напредна
дистрибуција на аудио)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile - Профил за далечинска
контрола на аудио/видео)
Поддржани кодекси3)
SBC4), AAC
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Одмерна
фреквенција 44,1 kHz, 48 kHz)
1) Вистинскиот опсег може да се разликува во
зависност од фактори како пречки помеѓу
уредите, магнетно поле околу микробранова
печка, статичен електрицитет, безжичен
телефон, чувствителност на приемот,
перформансите на антената, оперативниот
систем, софтверска апликација итн.
73МК
Дополнителни информации
BDV-E2100 (Само за моделите за
Обединетото Кралство и Ирска)
Терминал LAN (100)
100BASE-TX-терминал
2)
Стандардните профили за Bluetooth ја
покажуваат целта на комуникацијата преку
Bluetooth помеѓу уредити.
3)
Кодекс: Компресија на аудио сигнал
и формат за претворање
4) Кодекс за потпојас
Центар (SS-CTB122) за BDV-E6100/
BDV-E4100/BDV-E3100
Дел на FM-пребарувач
Центар (SS-CTB121) за BDV-E2100
Систем
PLL-кварцно блокиран дигитален
синтисајзер
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz (стапка од 50 kHz)
Антена (воздушна)
Жичена FM-антена (воздушна)
Димензии (ш/в/д) (приближно)
225 mm × 84 mm × 75 mm
Маса (приближно)
0,5 kg (со кабел на звучникот)
Звучници
Димензии (ш/в/д) (приближно)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Маса (приближно)
5,8 kg (со кабел на звучникот)
Преден/опкружување (SS-TSB123) за
BDV-E6100
Преден (SS-TSB123) за BDV-E4100
Димензии (ш/в/д) (приближно)
100 mm × 650 mm × 100 mm
(дел поставен на ѕид)
260 mm × 1.200 mm × 260 mm
(цел звучник)
Маса (приближно)
Преден:1,3 kg (дел поставен на ѕид
со кабел на звучникот)
2,9 kg (цел звучник)
Опкружување:1,4 kg (дел поставен
на ѕид со кабел на
звучникот)
3,0 kg (цел звучник)
Преден/опкружување (SS-TSB122) за
BDV-E3100
Опкружување (SS-TSB122) за
BDV-E4100
Димензии (ш/в/д) (приближно)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Маса (приближно)
Преден: 0,53 kg (со кабел на звучникот)
Опкружување: 0,62 kg (со кабел на
звучникот)
Преден/опкружување (SS-TSB121) за
BDV-E2100
Димензии (ш/в/д) (приближно)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Маса (приближно)
Преден: 0,49 kg (со кабел на звучникот)
Опкружување: 0,54 kg (со кабел на
звучникот)
74МК
Димензии (ш/в/д) (приближно)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Маса (приближно)
0,58 kg (со кабел на звучникот)
Сабвуфер (SS-WSB123) за
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
Сабвуфер (SS-WSB122) за
BDV-E2100
Димензии (ш/в/д) (приближно)
220 mm × 305 mm × 255 mm
Маса (приближно)
3,8 kg (со кабел на звучникот)
Општо
Побарувања за напојување
Тајвански модел:
120 V AC, 50/60 Hz
Други модели:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
Вклучено: 95 W
Во мирување: 0,3 W (За детали околу
поставката, видете страница 48.)
Димензии (ш/в/д) (приближно)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm,
вклучително и испакнатите делови
Маса (приближно)
2,7 kg
Дизајнот и спецификациите се подлежни
на промена без известување.
• Потрошувачка на струја при мирување:
0,3W
• Преку 85% од успешноста на моќта на
блокот на засилувачот е постигната
преку целосниот дигитален засилувач,
S-Master.
Список со кодови на јазици
Правописот на јазикот соодветствува со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Јазик
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Код
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Јазик
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Код
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Јазик
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Код
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Јазик
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Не е одредено
Дополнителни информации
Код
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
75МК
Родителска контрола/Список со кодови на област
Код
2047
2046
2044
2057
2070
2109
2200
2115
2248
2238
2239
76МК
Област
Австралија
Австрија
Аргентина
Белгија
Бразил
Германија
Грција
Данска
Индија
Индонезија
Ирска
Код
2254
2276
2092
2093
2304
2333
2363
2362
2390
2379
Област
Италија
Јапонија
Кина
Колумбија
Кореjа
Луксембург
Малезија
Мексико
Нов Зеланд
Норвешка
Код
2184
2427
2428
2436
2489
2501
2543
2528
2424
2165
Област
Обединето
Кралство
Пакистан
Полска
Португалија
Русија
Сингапур
Тајван
Тајланд
Филипини
Финска
Код
2174
2376
2219
2090
2086
2499
2149
Област
Франција
Холандија
Хонгконг
Чиле
Швајцарија
Шведска
Шпанија
Индекс
Нумерички
Д
3D 29
Далечински почеток 59
Далечински управувач 16
Дијагностика на мрежната врска 58
Дискови што се репродуцираат 70
A–Z
А
Автоматски подготвено 57
Автоматски приказ 57
Автоматско вклучување PARTY 59
Ажурирање 52
Аудио DRC 54
Аудио излез 54
З
Забрана за деца 47
Заден панел 15
Заштитник на екранот 57
Звучен ефект 54
И
Дополнителни информации
A/V SYNC 41
BD-LIVE 28
BD-врска преку интернет 56
Bluetooth 30
BONUSVIEW 28
BRAVIA Sync 44
CD 70
DLNA 35, 58
Dolby Digital 41
DTS 41
DVD 70
FM-режим 42
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 53
HDMI-темелен приказ на бои 53
NFC 33
RDS 44
SLEEP 47
USB 30
WEP 24
WPA2-PSK (AES) 24
WPA2-PSK (TKIP) 24
WPA-PSK (AES) 24
WPA-PSK (TKIP) 24
Излез за BD-ROM 24p 53
Излез за DVD-ROM 24p 53
Излезна поставка за 3D 52
Информации за лиценцата на
софтверот 58
Информации за репродукција 29
Информации за системот 58
Ј
Јазик за аудио 55
Јазик за превод 56
Јазик за приказ на екранот 56
Јазик на менито за BD/DVD 55
К
Канал за враќање аудио 57
Код на областа 70
Код на областа за родителска
контрола 56
Контрола за HDMI 44, 57
Контрола за пристап на изведувач 59
77МК
Л
Р
Лесни мрежни поставки 59
Лесно поставување 25
Лозинка 56
Регистрирани далечински уреди 59
Режим за брз почеток 57
Режим на видеоконверзија 53
Режим на пауза 54
Ресетирај на фабрички стандардни
поставки 59
Ресетирање 59
Родителска контрола за BD 56
Родителска контрола за DVD 56
Родителска контрола за видео
преку интернет 56
М
Мрежни поставки 58
Мрежно ажурирање 52
Н
Намалено - АУДИО 54
Непроценето интернет видео 56
С
О
Осветлување на главниот уред 57
П
Постави лични информации 59
Поставка за големина на екранот
во 3D 52
Поставка за мешано аудио на BD 54
Поставки за аудио 54
Поставки за гледање BD/DVD 55
Поставки за звучниците 45, 55
Ниво 46
Растојание 46
Поставки за интернет 58
Поставки за родителска контрола 56
Поставки за серверот за поврзување 58
Поставки на Gracenote 58
Поставки на екранот 52
Поставки на изведувач 58
Преден панел 13
Приказ на предниот панел 14
Приказ на слајдови 40
Пропорција на приказ на DVD 52
78МК
Сложен преносен звук 42
Слој на репродуцирање на
BD-хибриден диск 56
Содржина од интернет 34
Список со кодови на јазици 75
Т
Тип телевизор 52
Тон за тестирање 46
Ф
Формат на екранот 52
Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. Посетете ја следната
веб-адреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising