Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray систем за домашно кино со Bluetooth® Водич за брзо поставување и почеток

4-485-831-31(1) (MK)
Монтирање на звучниците на под
BDV-N9200W
Упатства за монтирање на звучниците
Преден лев звучник (Л): Бела
Преден десен звучник (Д): Црвена
Лев звучник за опкружувачки звук (Л): Сина
Десен звучник за опкружувачки звук (Д): Сива
(1)
©2014 Sony Corporation
Постелете платно на подот за да избегнете негово
оштетување кога ќе ги монтирате звучниците.
BDV-N9200W/BDV-N9200WL
1
3
5
Монтирање на звучниците на под
Обоено цевче
ɼ
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Монтирање на звучниците на ѕид
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
2
4
Внимание
• Контактирајте со продавница за шрафови или со монтажер за шрафовите што се погодни
за материјалот и силата на ѕидот.
• Sony не е одговорен за несреќи или оштетување предизвикани од несоодветно поставување,
недоволна јачина на ѕидот или несоодветно поставување на навртките, природни
катастрофи и сл.
70 cm
6
Монтирање на звучниците на под
Монтирање на звучниците на ѕид
BDV-N9200WL
BDV-N9200W
BDV-N9200WL
Преден лев звучник (Л)*: Бела
Преден десен звучник (Д)*: Црвена
Лев звучник за опкружувачки звук (Л)*: Сина
Десен звучник за опкружувачки звук (Д)*: Сив
централен звучник: Зелена
* само BDV-N9200W
*
4 mm
30 mm
* Не е испорачано
5 mm
Постелете платно на подот за да избегнете негово
оштетување кога ќе ги монтирате звучниците.
1
10 mm
3
1
Само за составување на високите звучници (само за BDV-N9200W)
2
За високите звучници
5 mm-7 mm
192 mm
Обоено цевче
За централниот звучник
150 mm
5 mm-7 mm
2
4
5
За централниот звучник
3
За високите звучници
Обоено цевче
За централниот звучник
Download PDF

advertising