Sony | BDV-N9200W | Sony BDV-N9200W Blu-ray систем за домашно кино со Bluetooth® Водич за брзо поставување и почеток

Blu-ray Disc™/DVD систем за домашно кино
МК
Започнете овде
Упатство за брз почеток
BDV-N7200W
BDV-N9200W
BDV-N9200W
BDV-N7200W
1
Што има во кутијата/Поставување на звучниците
BDV-N9200W
 
 

2

Поврзување на телевизорот


BDV-N7200W

 

3

Поврзување други уреди
4
Брзо поставување на екранот
5
Репродукција на диск и користење други функции


Главен уред

Предни звучници

Звучници за звук во опкружување

Централен звучник

Сабвуфер

Засилувач на звукот во
опкружувањето
Што има во кутијата
Кабли за звучници (5)
Батерии R03 (големина AAA) (2)
Шрафови (големи)
(само за BDV-N9200W (4))
Шрафови (мали)
(BDV-N9200W (12))
Жична FM-антена (воздушна)
Микрофон за калибрација
Далечински управувач
(BDV-N7200W (8))
или
03
1
Започнете со поставување
на звучниците соодветно на
ознаките на задниот панел .
Исто така, можете да ги
поставите звучниците
во положбата [All Front]
(Сите напред) .
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/


Главен уред
Главен уред
Засилувач на звукот во опкружувањето
Засилувач на звукот во опкружувањето
04
Потоа, поврзете ги звучниците
со главниот уред и со
засилувачот на звукот
во опкружувањето.
Погледнете во дадениот „Водич
за поставување на звучниците“
за составување на звучниците.
05
2
За да уживате во видео и аудио
со висок квалитет, најдобриот
метод е да се поврзете преку
HDMI-кабел со голема брзина
 (не е испорачан)
и дигитален оптички кабел 
(не е испорачан).
Сепак, ако телевизорот има
приклучок HDMI ARC (Канал
за враќање аудио), не ви
е потребен дигитален оптички
кабел  (не е испорачан).
Поврзување телевизор без приклучок HDMI ARC

06

Поврзување телевизор со приклучок HDMI ARC

3
За да ги поврзете
телевизискиот приемник,
конзолата за игри или
дигиталниот сателитски
приемник, едноставно
поврзете со HDMI-кабел 
(не е испорачан).
За FM-радио, поврзете ја
дадената жична FM-антена
(воздушна)  и издолжете ја
за најдобар прием.


или
07
3
Може да се поврзете
со интернет и со домашната
мрежа користејќи безжичен
LAN или кабел за LAN 
(не се доставува).
Мрежните поставки може да
се најдат во почетното мени
(страница 13).
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Поврзете ги каблите за
напојување со наизменична
струја (главен вод)  на
главниот уред и засилувачот
на звукот во опкружувањето
во ѕиден штекер (главен вод).


Со широкопојасен рутер

08
4
Поврзете го микрофонот за
калибрација и поставете го
каде што вообичаено седите.
Ова ќе се искористи за да се
оптимизираат звучниците во
следниот дел за да ви се
овозможи најдоброто можно
доживување на опкружувачкиот
звук. Микрофонот може трајно
да се отстрани штом ќе го
завршите процесот.
09
4
Притиснете / за да го
вклучите системот. „SETUP“
се појавува на приказот
на горниот панел.
За да го подготвите системот
за употреба, можете да ги
поминете почетните поставки
на екранот преку доставениот
далечински управувач. Ова ќе
трае само неколку минути.
Ако екранот за поставување
не се прикажува, изберете го
точниот аудио/видеовлез
на телевизорот.
/
///,
10
Штом на екранот ќе ја видите
пораката [Easy Initial Settings
are complete.] (Лесните првични
поставки се завршени.),
изберете [Finish] (Заврши)
и системот е подготвен за
употреба.
5
За репродукција на диск,
притиснете  за да се отвори
капакот на дискот, ставете го
дискот (со налепницата свртена
нагоре) во лежиштето, потоа
притиснете  за да се затвори
капакот на дискот.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете во
категоријата
[Video] (Видео),
[Music] (Музика) или
[Photo]
(Фотографија) и притиснете .


11
5
Можете да уживате во музиката
на паметниот телефон итн. со
комуникација преку BLUETOOTH
од системот.
Можете да го спарите/поврзете
уредот со BLUETOOTH или со:
 притискање на копчето
BLUETOOTH или со
 држење на уредот во
близина на ознаката N на
главниот уред (само за уреди
компатибилни со NFC).
Во секој случај, потребно
е дејство и на вашиот уред.
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
12
За да пристапите до повеќе функции, едноставно
притиснете HOME.
Примери:
 Слушајте радио преку звучниците на системот
 Претходно меморирани радиостаници
 Пристап до содржини на интернет
 Репродуцирајте датотеки на поврзаниот
USB-уред









Преку ова мени можете
да направите мрежни
поставки кога главниот
уред е поврзан со
широкопојасен рутер.
HOME
13
Претходно меморирање
радиостаници
1
Притискајте на FUNCTION сè
додека „FM“ не се појави на
екранот на горниот панел.
2
Притиснете и задржете
TUNING +/– сè додека не
почне автоматско
скенирање.
3
4
Притиснете OPTIONS.
Притиснете / за да
изберете [Preset Memory]
(Претходно поставена
меморија), потоа
притиснете .
5
Притиснете / за да
го изберете саканиот
претходно поставен број,
потоа притиснете .
6
Повторете ги чекорите 2-5
за да меморирате други
станици.
Избор на претходно
меморирана радиостаница
1
Притискајте на FUNCTION сè
додека „FM“ не се појави на
екранот на горниот панел.
2
Притискајте на PRESET +/–
за да ја изберете претходно
поставената станица.
14
/,
OPTIONS
HOME
TUNING +/–
PRESET +/–

Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии додека го
користите системот, користете го ова упатство за решавање
проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред да
побарате поправки.
Погледнете го и упатството за работа на следната
веб-локација:
http://support.sony-europe.com/
Напојувањето не се вклучува.
 Проверете дали кабелот за напојување со наизменична
струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во ѕиден
штекер (струја).

Системот не работи нормално.
 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична
струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија),
потоа поврзете го повторно по неколку минути.
Системот не емитува звук на телевизиска програма кога
е поврзан со дигитален приемник.
 Проверете го поврзувањето.
 Изберете го правилниот влез на системот на којшто
е поврзан дигиталниот приемник.
Нема звук или безжичното емитување не е активирано.
 Проверете го статусот на индикаторот за LINK/STANDBY
на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 Се исклучува.
 Проверете дали кабелот за напојување со
наизменична струја (главен вод) на засилувачот
на звукот во опкружувањето е безбедно поврзан.
 Вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето
со притискање / на засилувачот на звукот
во опкружувањето.

Трепка црвено.
 Притиснете / за да го исклучите засилувачот
на звукот во опкружувањето и проверете ги следните
делови.
 Дали каблите за звучниците + и – имаат краток
спој?
 Дали нешто ги блокира отворите за вентилацијата
на засилувачот на звукот во опкружувањето?
Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе
ги решите проблемите, вклучете го засилувачот
на звукот во опкружувањето. Ако проблемот не може
да го најдете дури и откако ќе ги проверите сите
делови наведени горе, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
Бавно трепка зелено или портокалово или преминува
во црвено.
 Емитувањето звук е лошо. Поместете го засилувачот
на звукот во опкружувањето така што индикаторот
за LINK/STANDBY ќе премине во зелено или
портокалово.
 Поместете го системот подалеку од другите безжични
уреди.
 Избегнете користење на други безжични уреди.
Преминува во зелено или портокалово.
 Проверете дали звучниците се поврзани.
Намалување на користењето на струја
на помалку од 0,3 W во режимот
на подготвеност
Притиснете HOME, а потоа притиснете /// за да
изберете [Setup] (Поставување). Проверете дали се
направени следните поставки:
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[HDMI Settings] (Поставки за HDMI) > [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI), потоа поставете [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на[Off] (Исклучено).
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток), потоа поставете
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток) на [Off]
(Исклучено).
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) > [NFC],
потоа поставете го [NFC] на [Off] (Исклучено).
 Изберете [Network Settings] (Мрежни поставки) > [Remote
Start] (Далечински почеток), потоа поставете [Remote Start]
(Далечински почеток) на [Off] (Исклучено).
Нема звук од звучниците за опкружувачки звук.
 Притиснете OPTIONS и проверете дали [Sound Field]
(Звучно поле) е поставено на [ClearAudio+].
Дискот не се репродуцира.
 Кодот за област на дискот не соодветствува со системот.
 Има кондензирана влага на леќите во главниот уред.
Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде
вклучен околу половина час.
 Дискот не е финализиран правилно.
15
16
Назначената апликација за овој модел е достапна и на Google Play и на App Store.
Побарајте „SongPal“ и преземете ја бесплатната апликација за да дознаете повеќе
за угодните функции.
Со апликацијата „SongPal“ лесно се управува и истата поддржува безжична работа. Таа ви овозможува:
 избор на музичка/аудиосодржина од вградените функции на различни уреди и паметни телефони.
 интуитивна контрола на различни поставки;
 визуелно да ја збогатите музиката со екранот на паметниот телефон.
За да ја користите оваа функција, изведете ажурирање на софтверот.
Ова упатство за брз почеток штеди хартија
За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија,
па веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за работа
и повеќе може да се најдат на интернет:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-12(1) (MK)
©2014 Sony Corporation
Download PDF