Sony | BDV-EF1100 | Sony BDV-EF1100 Blu-ray систем за домашно кино Водич за брзо поставување и почеток

Blu-ray Disc™/DVD систем за домашно кино
МК
Започнете овде
Упатство за брз почеток
BDV-EF1100
BDV-EF1100
1
Што има во кутијата/Поставување на звучниците
2
Поврзување на телевизорот
3
Поврзување други уреди
4
Брзо поставување на екранот
5
Репродукција на диск и користење други функции
BDV-EF1100

 


Главен уред

Предни звучници

Сабвуфер
Што има во кутијата
Далечински управувач
Батерии R6 (големина AA) (2)
Жичена FM-антена (воздушна)
03
1
Започнете со поставување
на звучниците соодветно на
ознаките на задниот панел.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Главен уред
Потоа, поврзете ги звучниците
со главниот уред.
05
2
За да уживате во видео и аудио
со висок квалитет, најдобриот
метод е да се поврзете
преку HDMI-кабел со голема
брзина  (не се доставува).
Ако телевизорот нема
приклучок HDMI ARC, ќе ви
треба и оптички дигитален
кабел  (не се доставува)
за да уживате во звукот од
телевизорот преку звучниците
на системот.


06
3
За да го поврзете приемникот
за set-top box, конзолата за игри
или дигиталниот сателитски
приемник, направете аудио
поврзување на главниот
уред со оптички дигитален
кабел  (не се доставува).
Засебно направете и видео
поврзување со телевизорот.
За FM-радио, поврзете ја
дадената жичена антена
(воздушна) и издолжете ја
за најдобар прием. 


07
3
Може да се поврзете со
интернет и со домашната
мрежа користејќи безжичен
LAN или кабел за LAN 
(не се доставува).
Мрежните поставки може да
се најдат во почетното мени
(страница 12).
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Поврзете го кабелот
за наизменична струја
(ел. енергија)  во
ѕиден штекер.


08
Со широкопојасен рутер
4
За да го подготвите системот
за употреба, можете да ги
поминете почетните поставки
на екранот преку доставениот
далечински управувач. Ова ќе
трае само неколку минути.
Притиснете / за да го
вклучите системот. „SETUP“
се појавува на приказот на
предниот панел.
ко екранот за поставување
не се прикажува, изберете го
точниот AV-влез на телевизорот.
Штом ќе ја видите пораката на
екранот, [Easy Initial Settings are
complete.] (Лесните првични
поставки се завршени.),
изберете [Finish] (Заврши)
и системот е подготвен за
употреба.
/
///,
09
5
За репродукција на диск,
притиснете , потоа ставете
го дискот на носачот за диск.
Притиснете  повторно за да
го затворите носачот на дискот.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете во
категоријата [Video] (Видео),
[Music] (Музика) или [Photo]
(Фотографија) и притиснете .

10

Можете да уживате во
музиката на паметниот
телефон итн. со комуникација
преку Bluetooth од системот.
Можете да го спарите/поврзете
уредот со Bluetooth или со:
 притискање на копчето
BLUETOOTH или со
 користење на функцијата
NFC (само за уреди што
се компатибилни со NFC).
Преземете ха апликацијата
и едноставно држете го
уредот во близина на
ознаката N на главниот уред.
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
За да пристапите до повеќе функции, едноставно
притиснете HOME.
Примери:
 Слушајте радио преку звучниците на системот
 Претходно меморирани радиостаници
 Пристап до содржини на интернет
 Репродуцирајте датотеки на поврзаниот USB-уред





Преку ова мени
можете да направите
мрежни поставки
кога главниот
уред е поврзан
со широкопојасен
рутер.
12




HOME
Претходно меморирање радиостаници
1 Постојано притискајте FUNCTION сè
додека „FM“ не се појави на приказот
на предниот панел.
2 Притиснете и задржете TUNING +/–
сè додека не почне автоматско
скенирање.
3 Притиснете OPTIONS.
4 Притиснете / за да изберете
[Preset Memory] (Претходно поставена
меморија), потоа притиснете .
FUNCTION
5 Притиснете / за да го изберете
саканиот претходно поставен, потоа
притиснете .
///,
6 Повторете ги чекорите 2 до 5 за
да меморирате други станици.
Избор на претходно меморирана
радиостаница
1 Постојано притискајте FUNCTION сè
додека „FM“ не се појави на приказот
на предниот панел.
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
2 Постојано притискајте PRESET +/–
за да ја изберете претходно
поставената станица.
13
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии додека
го користите системот, користете го ова упатство за
решавање проблеми за да ви помогне да го решите
проблемот пред да побарате поправки.
Погледнете го и упатството за работа на следната
веб-локација:
http://support.sony-europe.com/
Напојувањето не се вклучува.
 Проверете дали кабелот за напојување со наизменична
струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во ѕиден
штекер (струја).
Системот не работи нормално.
 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична
струја (ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија),
потоа поврзете го повторно по неколку минути.
Системот не емитува звук на телевизиска програма
кога е поврзан со set-top box.
 Проверете го поврзувањето.
 Изберете го правилниот влез на системот за кој
е поврзан set-top box.
Дискот не се репродуцира.
 Кодот за област на дискот не соодветствува со
системот.
 Има кондензирана влага на леќите во главниот уред.
Отстранете го дискот и оставете го главниот дел да
биде вклучен околу половина час.
 Дискот не е финализиран правилно.
14
Намалување на користењето на струја
на помалку од 0,3 W во режимот на
подготвеност
Притиснете HOME, а потоа притиснете /// за да
изберете [Setup] (Поставување). Проверете дали се
направени следните поставки:
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[HDMI Settings] (Поставки за HDMI) > [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI), потоа поставете [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на[Off ] (Исклучено).
 Изберете [System Settings] (Системски поставки)
> [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток), потоа
поставете [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)
на [Off ] (Исклучено).
 Изберете [Network Settings] (Мрежни поставки) >
[Remote Start] (Далечински почеток), потоа поставете
[Remote Start] (Далечински почеток) на [Off ] (Исклучено).
15
Ова упатство за брз почеток штеди хартија
За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија
со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за
работа и повеќе може да се најдат на интернет:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-61(1) (MK)
2013 Sony Corporation
Download PDF