Sony | BDV-N7100W | Sony BDV-N7100W Водич за брзо поставување и почеток

Blu-ray Disc™/DVD систем за домашно кино
МК
Започнете тука
Упатство за брз почеток
BDV-N8100W
BDV-N7100W
BDV-N9100W
BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W
1
Што има во кутијата/Поставување на звучниците
BDV-N9100W
 
 

2
Поврзување на телевизорот



BDV-N8100W

3
Поврзување на други уреди







BDV-N7100W
 
4
Брзо поставување преку екран
5
Репродукција на диск и користење други функции






Главен уред

Предни звучници

Звучници за звук
во опкружување

Централен звучник

Сабвуфер

Засилувач на звукот
во опкружувањето
Батерии R03 (големина AAA) (2)
Што има во кутијата
Кабли за звучник (5)
Капаци за долната страна на
звучниците
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))
Шрафови
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))
Далечински управувач
Жичена FM-антена (воздушна)
Микрофон за калибрација
Безжични трансивери (2)
Капачиња за дупките
од шрафовите
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))
или
03
1
Започнете со поставување
на звучниците соодветно на
ознаките на задниот панел. 
Исто така, можете да ги
поставите звучниците во
положбата ALL FRONT .
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/


Главен уред
Главен уред
Засилувач на звукот
во опкружувањето
Засилувач на звукот во опкружувањето
04
Потоа, поврзете ги
звучниците со главниот уред
и со засилувачот на звукот
во опкружувањето.
Погледнете во дадениот „Водич
за поставување на звучниците“
за составување на звучниците.
05
1
06
Вметнете ги безжичните
трансивери во главниот дел
и засилувачот на звукот во
опкружувањето за едноставна,
безжична врска.
2
За да уживате во видео и аудио
со висок квалитет, најдобриот
метод е да се поврзете
преку HDMI-кабел со голема
брзина  (не се доставува).
Ако телевизорот нема
приклучок HDMI ARC, ќе ви
треба и оптички дигитален
кабел  (не се доставува)
за да уживате во звукот од
телевизорот преку звучниците
на системот.


07
3
За да го поврзете телевизискиот
приемник, конзолата за игри
или дигиталниот сателитски
приемник, едноставно
поврзете со HDMI кабел 
(не се доставува).
За FM-радио, поврзете ја
дадената жичена антена
(воздушна) и издолжете ја
за најдобар прием. 


или
08
Може да се поврзете со
интернет и со домашната
мрежа користејќи безжичен
LAN или кабел за LAN 
(не се доставува).
Мрежните поставки може да
се најдат во почетното мени
(страница 14).
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/
Поврзете ги каблите за
напојување со наизменична
струја (главен вод)  на
главниот уред и засилувачот
на звукот во опкружувањето
во ѕиден штекер (главен вод).


Со широкопојасен рутер

09
4
Поврзете го микрофонот за
калибрација и поставете го
каде што вообичаено седите.
Ова ќе се искористи за да се
оптимизираат звучниците
во следниот дел за да ви
се овозможи најдоброто
можно доживување на
опкружувачкиот звук.
Микрофонот може трајно
да се отстрани штом ќе
го завршите процесот.
10
Притиснете / за да го
вклучите системот. „SETUP“
се појавува на приказот на
предниот панел.
на екранот преку доставениот
далечински управувач. Ова ќе
трае само неколку минути.
За да го подготвите системот
за употреба, можете да ги
поминете почетните поставки
Ако екранот за поставување
не се прикажува, изберете го
точниот AV-влез на телевизорот.
Откако на екранот ќе видите
[Easy Initial Settings are
complete.] (Лесните првични
поставки се завршени.),
изберете [Finish] (Заврши)
и системот е подготвен
за употреба.
/
///,
11
5
За репродукција на диск,
притиснете  за да се отвори
носачот на дискот, ставете
го дискот (со налепницата
свртена нагоре) во лежиштето,
потоа притиснете  за да се
затвори носачот на дискот.
Индикаторот за LINK/STANDBY
за засилувачот на звукот во
опкружување ќе стане зелен.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете во
категоријата [Video] (Видео),
[Music] (Музика) или [Photo]
(Фотографија) и притиснете .


12
Можете да уживате во
музиката на паметниот
телефон итн. со комуникација
преку Bluetooth од системот.
Можете да го спарите/поврзете
уредот со Bluetooth или со:
 со притискање на копчето
BLUETOOTH или со
 држење на уредот во
близина на ознаката N на
главниот уред (само за уреди
компатибилни со NFC).
Инаку, потребно е дејство
и на вашиот уред.
За повеќе детали, посетете:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
13
Едноставно притиснете HOME за пристап
до повеќе одлики.
Примери:
 Слушајте радио преку звучниците
на системот
 Претходно меморирани радио станици
 Пристап до содржини на интернет
 Репродуцирајте датотеки
на поврзаниот USB-уред









Преку ова мени можете
да направите мрежни
поставки кога главниот
уред е поврзан со
широкопојасен рутер.
14
HOME
Претходно меморирање
радиостаници
1 Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
2 Притиснете и задржете
TUNING +/– сè додека не почне
автоматско скенирање.
3 Притиснете OPTIONS.
4 Притиснете / за да изберете
[Preset Memory] (Претходно
поставена меморија), потоа
притиснете .
5 Притиснете / за да го
изберете саканиот претходно
поставен број, потоа
притиснете .
6 Повторете ги чекорите од 2 до 5
///,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
PRESET +/–
за да меморирате други станици.
Избор на претходно меморирана
радиостаница
1 Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
приказот на предниот панел.
2 Постојано притискајте
PRESET +/– за да ја изберете
претходно поставената станица.
15

Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните тешкотии додека го
користите системот, користете го ова упатство за решавање
проблеми за да ви помогне да го решите проблемот пред
да побарате поправки.
Погледнете го и упатството за работа на следната веблокација:
http://support.sony-europe.com/
Напојувањето не се вклучува.
 Проверете дали кабелот за напојување со наизменична
струја (ел. енергија) е безбедно поврзан во ѕиден
штекер (струја).

Системот не работи нормално.
 Исклучете го кабелот за напојување со наизменична струја
(ел. енергија) од ѕидниот штекер (ел. енергија), потоа
поврзете го повторно по неколку минути.
Системот не емитува звук на телевизиска програма кога
е поврзан со set-top box приемник.
 Проверете ги поврзувањата.
 Изберете го правилниот влез на системот за кој е поврзан
приемникот set-top box.
Нема звук или безжичното емитување не е активирано.
 Проверете го статусот на индикаторот за LINK/STANDBY
на засилувачот на звукот во опкружувањето.
 Се исклучува.
 Проверете дали кабелот за напојување со наизменична
струја (главен вод) на засилувачот на звукот
во опкружувањето е безбедно поврзан.
 Вклучете го засилувачот на звукот во опкружувањето
со притискање / на засилувачот на звукот во
опкружувањето.
 Брзо трепка зелено.
  Притиснете / на засилувачот на звукот во
опкружувањето.  Вметнете го правилно безжичниот
трансивер во засилувачот на звукот во опкружувањето.
 Притиснете / на засилувачот на звукот во
опкружувањето.
16

Трепка црвено.
 Притиснете / за да го исклучите засилувачот на
звукот во опкружувањето и проверете ги следните
делови.
 Дали каблите за звучниците + и – имаат краток спој?
 Дали нешто го блокира отворот за вентилацијата на
засилувачот на звукот во опкружувањето?
Откако ќе ги проверите горепосочените ставки и ќе
ги решите проблемите, вклучете го засилувачот
на звукот во опкружувањето. Ако проблемот не
може да го најдете дури и откако ќе ги проверите
сите делови наведени горе, консултирајте се
со најблискиот продавач на Sony.
Бавно трепка зелено или портокалово или преминува
во црвено.
 Осигурете се дека безжичниот трансивер е правилно
вметнат во главниот дел.
 Емитувањето на звук е лошо. Поместете го засилувачот
на звукот во опкружувањето така што индикаторот за
LINK/STANDBY ќе премине во зелено или портокалово.
 Поместете го системот подалеку од другите безжични
уреди.
 Избегнете користење на други безжични уреди.
Преминува во зелено или портокалово.
 Проверете дали звучниците се поврзани.
Нема звук од некој од звучниците за опкружувачки звук.
 Притиснете OPTION и проверете дали [Sound Mode] (Звучен
режим) е поставен на [Auto] (Автоматски).
Дискот не се репродуцира.
 Кодот за област на дискот не соодветствува со системот.
 Има кондензирана влага на леќите во главниот уред.
Отстранете го дискот и оставете го главниот уред да биде
вклучен околу половина час.
 Дискот не е финализиран правилно.
Намалување на користењето на струја
на помалку од 0,3 W во режимот на
подготвеност
Притиснете HOME, а потоа притиснете /// за да изберете
[Setup] (Поставување). Проверете дали се направени следните
поставки:
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[HDMI Settings] (Поставки за HDMI) > [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI), потоа поставете [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [Off ] (Исклучено).
 Изберете [System Settings] (Системски поставки) >
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток), потоа
поставете [Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)
на [Off ] (Исклучено).
 Изберете [Network Settings] (Мрежни поставки) >
[Remote Start] (Далечински почеток), потоа поставете
[Remote Start] (Далечински почеток) на [Off ] (Исклучено).
Ова упатство за брз почеток штеди хартија
За да се зачуваат природните богатства, Sony драстично ја намали употребата на хартија
со тоа што веќе не вклучува целосно печатени упатства. Сепак, целосните упатства за
работа и повеќе може да се најдат на интернет:
http://support.sony-europe.com/
4-456-340-11(1) (MK)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising