Sony BDV-N7100W, BDV-N8100W, BDV-N7100WL, BDV-N9100W, BDV-N9100WL User manual

Sony BDV-N7100W, BDV-N8100W, BDV-N7100WL, BDV-N9100W, BDV-N9100WL User manual
4-456-335-11(1) (MK)
Blu-ray Disc™/DVD
систем за домашно
кино
Упатство за работа
BDV-N9100W/BDV-N9100WL/BDV-N8100W
BDV-N7100W/BDV-N7100WL
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не монтирајте ја направата во затворен
простор, како што е полица за книги или
вграден шкаф.
За да го намалите ризикот од пожар, не
покривајте го отворот за вентилација на
апаратот со весници, прекривки, завеси итн.
Не го изложувајте апаратот на извори на
отворен оган (како на пример, запалени
свеќи).
За да го намалите ризикот од пожар или
електричен шок, не го изложувајте апаратот
на капење или прскање и не поставувајте на
него предмети што се наполнети со течности,
како на пример, вазни.
Не изложувајте ги батериите или апаратите
што имаат монтирана батерија на прекумерна
топлина, како на пример, сончева светлина
или оган.
За да спречите повреда, овој апарат мора
да е безбедно поврзан со подот/ѕидот,
соодветно на упатствата за инсталација.
Само за употреба во затворени простории.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички инструменти со
овој производ ќе ја зголеми опасноста за
повреда на очите.
Бидејќи ласерскиот зрак што се користи во
овој Blu-ray Disc/DVD систем на домашно
кино е штетен за очите, не обидувајте се да
ја расклопите кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
Оваа направа е класификувана како CLASS
3R LASER производ. Кога ќе се отстрани
заштитното куќиште се емитува видлива
и невидлива радијација, затоа избегнете
директно изложување на очите.
Овој знак е лоциран на надворешната
долна страна.
Оваа направа е класификувана како
производ CLASS 1 LASER. Овој знак
е лоциран на надворешната долна страна.
За главниот уред
Плочката со името е лоцирана на
надворешната долна страна.
Препорачани кабли
За поврзување на компјутерите домаќини
и/или периферните уреди мора да се
користат соодветно заштитени и вземјени
кабли и приклучоци.
За потрошувачите во Европа
Фрлање на стара
електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
Овој симбол на производот или на неговата
амбалажа покажува дека со овој производ
не треба да се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде предаден на
применливото збирно место за рециклирање
на електрична и електронска опрема.
Со правилно отстранување на производот
ќе помогнете да се спречат потенцијални
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку може
да се предизвикаат со несоодветно
постапување со отпадот на овој производ.
2МК
Рециклирањето на материјалите ќе
помогне за заштита на природните
богатства. За подетални информации за
рециклирањето на овој производ,
контактирајте со локалната месна
заедница, сервисот за отстранување на
домашен отпад или со продавницата каде
што го купивте овој производ.
Само за
Фрлање на потрошени
батерии (применливо
во Европската Унија
и во други европски
земји со засебни
собирни системи)
Овој симбол на батеријата или на
амбалажата покажува дека со батеријата
којашто е дадена со овој производ не треба
да се постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој симбол може
да се користи во комбинација со хемиски
симбол. Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако батеријата
содржи повеќе од 0.0005% жива или
0.004% олово.
Со правилно отстранување на овие батерии
ќе помогнете да се спречат потенцијално
негативни последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку може да се
предизвикаат со несоодветно постапување
со отпадот на батеријата. Рециклирањето
на материјалите ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од безбедносни
причини, поради изведба или интегритет
на податоци имаат потреба од трајна
поврзаност со вметната батерија,
оваа батерија треба да ја замени само
квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со батеријата
ќе се постапи соодветно, предадете го
потрошениот производ на применливото
збирно место за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го делот
за тоа како безбедно да се отстрани батеријата
од производот. Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за рециклирање
на отпадни батерии.
За подетални информации за рециклирањето
на овој производ или батеријата,
контактирајте со вашата локална месна
заедница, вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со продавницата
каде што го купивте овој производ.
Напомена за потрошувачите: следните
информации се применливи само за
опремата продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.
Овој производ е произведен од или во име
на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Прашања поврзани
со компатибилностa на производот со
законодавството на Европската Унија треба
да бидат упатени до овластениот претставник,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Обратете се на
адресите дадени во посебните документи
за услуги или гаранција за какви било
прашања со услугата или гаранцијата.
Со ова, Sony Corp., изјавува дека
BDV-N9100W/BDV-N9100WL/
BDV-N8100W/BDV-N7100W/
BDV-N7100WL/EZW-RT50 се во согласност
со суштинските барања и другите важни
одредби од Директивата 1999/5/EC.
За детали, посетете ја следната веб-адреса:
http://www.compliance.sony.de/
За потрошувачите во Австралија
Оваа опрема треба да се постави и да
работи на растојание од најмалку 20 см или
повеќе меѓу радијаторот и телото на лицето
(вклучувајќи ги екстремитетите: дланките,
зглобовите, стапалата и глуждовите).
Фрлање на стара
електрична
и електронска опрема
(применливо во
Европската унија и во
други европски земји
со засебни собирни
системи)
3МК
Мерки за претпазливост
Заштита од копирање
Оваа опрема е тестирана со кабел за
поврзување пократок од 3 мети при
што е утврдено дека е усогласена со
ограничувањата поставени во Директивата
EMC. (Само за моделите за Европа.)
• Имајте ги предвид напредните системи за
заштита на содржината што се користат
за дискови Blu-ray и медиуми за DVD.
Овие системи, наречени AACS (Напреден
систем за пристап до содржини) и CSS
(Систем за кодирање содржина), може да
содржат ограничувања за репродукцијата,
аналогниот излез и други слични одлики.
Работата на овој производ и поставените
ограничувања може да варираат во
зависност од датумот на купување,
бидејќи управниот одбор на AACS може
да ги прифати или смени своите правила
за ограничување по времето на купување.
• Известување за Cinavia
Овој производ користи технологија на
Cinavia за да се ограничи употребата на
неовластени копии на комерцијални
филмови и видеа, како и на нивните
музички нумери. Ќе се прикаже порака,
а репродукцијата или копирањето ќе се
прекинат кога ќе се открие забранета
употреба на неовластена копија.
Повеќе информации за технологијата
на Cinavia има кај информативниот
центар за потрошувачи на Cinavia на
http://www.cinavia.com. Испратете
дописна картичка со својата поштенска
адреса за да побарате дополнителни
информации за Cinavia по пошта на
следната адреса: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
За изворите за напојување со
електрична енергија
• Уредот не е исклучен од главниот довод
сè додека е поврзан во приклучокот со
наизменична струја, дури и ако самиот
уред е исклучен.
• Бидејќи главниот приклучок се користи
за да се исклучи делот од главните водови,
поврзете го делот со лесно достапен AC
штекер. Ако забележите абнормалности
во делот, веднаш исклучете го главниот
приклучок од AC штекерот.
За гледање 3D видео слики
Некои луѓе може да искусат неудобност
(како што е напрегање на очите, замор или
лошење) додека гледаат 3D видео слики.
Sony препорачува сите гледачи да прават
редовни паузи додека гледаат 3D видео
слики. Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од едно лице
до друго. Мора да одлучите што најмногу
ви одговара. Ако искусите каква било
неудобност, треба да престанете да гледате
3D видео слики сè додека неудобноста
не заврши. Ако сметате дека е потребно,
консултирајте се со лекар. Исто така,
треба да го прегледате (i) прирачникот со
упатства и/или пораката за претпазливост
за секој друг уред што се користи со овој
производ или содржината на дискот
Blu-ray што е репродуцирана со овој
производ и (ii) нашата интернет-страница
(http://esupport.sony.com/) за најновите
информации. Видот на малите деца
(особено оние на возраст под шест години)
сè уште се развива. Консултирајте се со
вашиот лекар (како што е педијатар или
очен лекар) пред да дозволите малите деца
да гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да ги надгледуваат децата
за да обезбедат дека тие ги следат
препораките дадени погоре.
4МК
Авторски права и заштитени
знаци
• Овој систем е опремен со Dolby* Digital
и прилагодлив матричен декодер за звук
во опкружување на Dolby Pro Logic,
како и со дигиталниот систем за звук во
опкружување на DTS**.
* Произведено според лиценца на
Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic
и симболот со двојно D се заштитени
знаци на Dolby Laboratories.
** Произведено согласно лиценцата
на Patent Nos во САД: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други издадени или во
процес на издавање патенти во
САД и ширум светот. DTS-HD,
симболот и DTS-HD со симболот
се регистрирани заштитени знаци
на DTS, Inc. Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите права
се задржани.
• Овој систем вклучува технологија на
меѓуврска за мултимедиуми со висока
дефиниција (HDMI™).
Називите HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface и логото HDMI се
заштитени знаци или регистрирани
заштитени знаци на HDMI Licensing
LLC во Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• Java е заштитен знак на Oracle и/или
на неговите партнери.
• „DVD logo“ е заштитен знак на DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ и логоата се
заштитени знаци на Blu-ray Disc Association.
• Логоата „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „CD“ се заштитени знаци.
• „Super Audio CD“ е заштитен знак.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на Sony
Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ и логото на
„AVCHD 3D/Progressive“ се заштитени
знаци на Panasonic Corporation и на Sony
Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“ се заштитени
знаци на Sony Corporation и на Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистриран заштитен знак
на Sony Computer Entertainment Inc.
• „Sony Entertainment Network logo“
и „Sony Entertainment Network“ се
заштитени знаци на Sony Corporation.
• Технологијата за препознавање музика
и видео и сродни податоци ја обезбедува
Gracenote®. Gracenote е индустриски
стандард во технологијата за препознавање
музика и за испорака на сродна содржина.
За повеќе информации, посетете ја
страницата www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc и музички и податоци
поврзани со видео од Gracenote, Inc.,
авторско право © 2000-до денес Gracenote.
Софтвер на Gracenote, авторско право
© 2000-до денес Gracenote. Еден или повеќе
патенти во сопственост на Gracenote
важат за овој производ и услуга. Видете ја
веб-локацијата на Gracenote каде е даден
нецелосниот список со применливи
патенти на Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, логото и логотипот
на Gracenote и логото „Powered by Gracenote“
се или регистрирани заштитени знаци
или заштитени знаци на Gracenote, Inc. во
Соединетите Американски Држави и/или
во други земји.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® и Wi-Fi
Alliance® се регистрирани знаци на Wi-Fi
Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
и Wi-Fi Protected Setup™ се знаци на WiFi Alliance.
• Ознаката N е заштитен знак или
регистриран заштитен знак на NFC Forum,
Inc. во Соединетите Американски Држави
и во други земји.
• Android е заштитен знак на Google Inc.
• Ознаката Bluetooth® и логоата се
регистрирани заштитни знаци во
сопственост на Bluetooth SIG, Inc.
и секаква употреба на тие ознаки од
страна на Sony Corporation е под лиценца.
Другите заштитени знаци и заштитени
имиња се оние на нивните соодветни
сопственици.
• Технологијата за аудио кодирање MPEG
Layer-3 и патентите со дозвола од
Fraunhofer IIS и Thomson.
5МК
• Овој производ вклучува сопствена
технологија според лиценцата на Verance
Corporation што е заштитена со патент
7,369,677 во САД и други издадени или во
процес на издавање патенти во САД
и ширум светот и е заштитена со авторско
право и деловна тајна за одредени аспекти
на таквата технологија. Cinavia е заштитен
знак на Verance Corporation. Авторски
права 2004-2010 Verance Corporation.
Сите права ги задржува Verance. Повратното
инженерство или расклопувањето се
забранети.
• Windows Media е или регистриран заштитен
знак или заштитен знак на Microsoft
Corporation во Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
Овој производ е заштитен со определени
права на интелектуална сопственост на
Microsoft Corporation. Забранета е употреба
или дистрибуција на таква технологија
надвор од овој производ без дозвола од
Microsoft или од овластена филијала на
Microsoft.
Сопствениците на содржината ја користат
технологијата за пристап до содржина на
Microsoft® PlayReady™ за да ја заштитат
својата интелектуална сопственост,
вклучувајќи ја и содржината со авторски
права. Овој уред ја користи технологијата
PlayReady за да пристапи до PlayReadyзаштитена содржина и/или WMDRMзаштитена содржина. Ако уредот не успее
соодветно да ги спроведе ограничувањата
за користење на содржина, сопствениците
на содржина може да имаат потреба
Microsoft да ја отповика способноста на
уредот да ја користи PlayReady-заштитената
содржина. Отповикувањето не треба да
влијае врз незаштитена содржина или врз
содржината заштитена со други технологии
за пристап на содржина. Сопствениците
на содржина може да ви побараат да го
надградите PlayReady за да пристапите
кон нивната содржина. Ако ја одбиете
надградбата, нема да можете да пристапите
кон содржината за која треба надградба.
• DLNA™, логото DLNA и DLNA
CERTIFIED™ се заштитени знаци, знаци
за услуга или сертификациски знаци на
Digital Living Network Alliance.
6МК
• Opera® Devices SDK од Opera Software
ASA. Авторско право 1995-2013 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
• Сите други заштитени знаци се заштитени
знаци на нивните соодветни сопственици.
• Другите имиња на системи и производи
се генерално заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци на
производителите. Знаците ™ и ® не се
посочени во овој документ.
Информации за Лиценцата за
крајниот корисник
Лиценцата за крајниот корисник
на Gracenote®
Оваа апликација или уред содржат софртвер
на Gracenote, Inc. of Emeryville, California
(„Gracenote“). Софтверот на Gracenote
(„софтвер на Gracenote“) ѝ овозможува на
оваа апликација да врши идентификација
на диск и/или датотека и да се здобива
со информации поврзани со музиката,
вклучително информации за името,
изведувачот, нумерата и насловот
(„податоци на Gracenote“) од сервери
преку интернет или од вградени бази со
податоци (севкупно „сервери на Gracenote“)
и да врши други функции. Може да ги
користите податоците на Gracenote само во
согласност со наменетите функции за крајниот
корисник на оваа апликација или уред.
Се сложувате дека ќе ги користите
податоците на Gracenote, софтверот на
Gracenote и серверите на Gracenote само
за лична, некомерцијална употреба.
Се сложувате дека нема да ги доделувате,
копирате, пренесувате или предавате
софтверот на Gracenote или кој било
податок на Gracenote на трети лица.
СЕ СЛОЖУВАТЕ ДЕКА НЕМА ДА ГИ
КОРИСТИТЕ ИЛИ ИСКОРИСТУВАТЕ
ПОДАТОЦИТЕ НА GRACENOTE,
СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
СЕРВЕРИТЕ НА GRACENOTE, ОСВЕН
НА НАЧИНОТ КОЈШТО Е ИЗРЕЧНО
ДОЗВОЛЕН ТУКА.
Се сложувате дека вашата неексклузивна
лиценца за употреба на податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и на
серверите на Gracenote ќе се прекине ако ги
прекршите овие ограничувања. Ако се
прекине лиценцата, се сложувате дека ќе
престанете да ги користите сите податоци
на Gracenote, софтверот на Gracenote
и серверите на Gracenote. Gracenote ги
задржува сите права за податоците на
Gracenote, софтверот на Gracenote и за
серверите на Gracenote, вклучително
и сите сопственички права. Во никој случај
Gracenote нема да биде одговорен за какви
било исплати во ваше име за кои било
информации што ќе ги доставите. Се
сложувате дека Gracenote, Inc. може да
ги спроведе своите права во лично име
согласно овој Договор против вас директно.
Услугата на Gracenote користи единствен
идентификатор за да ги следи прашањата
за статистички цели. Целта на случајно
доделениот нумерички идентификатор е да
ѝ се дозволи на услугата на Gracenote да ги
брои прашањата без да знае за вас. За повеќе
информации, погледнете ја веб-страницата
за политиката на приватност на Gracenote
во однос на услугата на Gracenote.
Софтверот на Gracenote и секоја ставка од
податоците на Gracenote ви се лиценцирани
„КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не дава
презентации или гаранции, изречно или
имплицирано, во однос на прецизноста на
кој било податок на Gracenote од серверите
на Gracenote. Gracenote го задржува
правото да брише податоци од серверите
на Gracenote или да ги менува категориите
за податоците за секоја причина што
Gracenote ќе ја смета за задоволителна.
Нема никаква гаранција дека софтверот
на Gracenote или серверите на Gracenote се
без грешки и дека функционалноста на
софтверот на Gracenote или серверите на
Gracenote ќе биде непрекината. Gracenote
не е обврзан да ви обезбедува нови
подобрени или дополнителни видови на
податоци или категории што Gracenote ќе
ги обезбедува во иднина и слободно може
да ги прекине своите услуги во секое време.
GRACENOTE ГИ ОТФРЛА СИТЕ
ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО ИЛИ
ИМПЛИЦИРАНО, ВКЛУЧИТЕЛНО НО
НЕ И ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА, ПОДОБНОСТА ЗА
ДАДЕНАТА ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА СЛОБОДАТА
НА ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE НЕ
ГАРАНТИРА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ
СЕ ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА УПОТРЕБА
НА СОФТВЕРОТ НА GRACENOTE ИЛИ
ОД КОЈ БИЛО СЕРВЕР НА GRACENOTE.
ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ СЛУЧАЈНИ
ОШТЕТУВАЊА ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА
ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© Gracenote, Inc. 2009
За ова упатство за работа
• Упатствата во ова упатство за работа ги
опишуваат контролите на далечинскиот
управувач. Може да ги користите
и контролите на главниот уред ако
имаат исти или слични имиња како
оние на далечинскиот управувач.
• Во ова упатство, „диск“ се користи како
општа референца за BD, DVD, Super
Audio CD или CD освен ако не е поинаку
посочено во текстот или во сликите.
• Упатствата во овој прирачник се дадени
за BDV-N9100W, BDV-N9100WL,
BDV-N8100W, BDV-N7100W
и BDV-N7100WL. BDV-N9100WL
е моделот што се користи како пример.
Секоја разлика во работата е јасно
истакната во текстот, на пример, „само
за BDV-N9100WL“.
• Некои слики се претставени како
концепциски цртежи и може да се
разликуваат од вистинските производи.
• Единиците прикажани на ТВ екранот
може да варираат во зависност од областа.
• Стандардната поставка е подвлечена.
7МК
Содржина
За ова упатство за работа ..................... 7
Распакување .......................................... 10
Водич за делови и контроли ............. 13
Почеток
Чекор 1: Инсталирање на
звучниците ............................. 19
Чекор 2: Поврзување
на системот ............................ 20
Поврзување на звучниците ....
Поврзување
на телевизорот .....................
Поврзување на друга опрема
(Set-top box итн.) ..................
Поврзување на антената
(воздушна) ............................
Чекор 3: Подготовка за
мрежно поврзување .............
Чекор 4: Поставување на
безжичниот систем ...............
Чекор 5: Изведување
на Easy Setup ..........................
Чекор 6: Избор на изворот
за репродукција ....................
Чекор 7: Уживање во
опкружувачкиот звук ...........
20
22
23
25
25
27
28
30
30
Репродукција
Репродукција на диск ......................... 32
Репродукција од USB-уред ................ 34
Уживање музика од уред
со Bluetooth .................................... 35
Поврзување со паметен телефон
со функцијата за слушање
со еден допир (NFC) .................... 37
Репродукција преку мрежа ............... 38
Достапни опции ................................... 42
8МК
Прилагодување на звукот
Избор на аудио формат,
повеќејазични правци
или канал ........................................45
Уживање на сложен
преносен звук ................................45
Пребарувач на станици
Слушање на радиото ............................46
Примање на системот на
радиоподатоци (RDS) ..................47
Други операции
Користење на функцијата
„Control for HDMI“ за
„BRAVIA“ Sync ..............................48
Автоматска калибрација на
соодветните поставки за
звучниците .....................................49
Поставување за звучниците ...............50
Употреба на тајмерот за спиење .......52
Деактивирање на копчињата на
главниот уред ................................53
Уживање во осветлување на
звучниците .....................................53
Контролирање на вашиот ТВ или
на другата према со дадениот
далечински управувач .................53
Штедење струја во режим
на мирување ...................................55
Прелистување
интернет-страници ......................55
Понатамошни поставки за
безжичниот систем ......................57
Поставки и прилагодувања
Користење на приказот
за поставки .................................... 59
[Remote Control Setting Guide]
(Упатство за поставка на
далечинскиот управувач) ........... 60
[Network Update]
(Мрежно ажурирање) ................. 60
[Screen Settings]
(Поставки на екранот) ................ 61
[Audio Settings]
(Аудио поставки) ......................... 63
[BD/DVD Viewing Settings]
(Поставки за
гледање BD/DVD) ........................ 65
[Parental Control Settings]
(Поставки за
родителска контрола) ................. 66
[Music Settings]
(Поставки за музика) .................. 66
[System Settings]
(Системски поставки) ................. 67
[External Input Settings]
(Поставки за
надворешни влезови) .................. 69
[Network Settings]
(Мрежни поставки) ..................... 69
[Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки) ......... 70
[Resetting] (Ресетирање) ..................... 71
Дополнителни информации
Мерки за претпазливост .................... 71
Забелешки за дисковите ..................... 74
Решавање проблеми ............................ 74
Дискови што се репродуцираат ....... 82
Типови датотеки кои
се репродуцираат ......................... 83
Поддржани аудио формати .............. 85
Спецификации ..................................... 85
Список со кодови на јазици .............. 88
Индекс .................................................... 90
9МК
Распакување
• Упатства за работа (само модели на
Океанија)
• Упатство за брз почеток
• Упатство за монтирање на звучниците
• Референтни упатства (само за
моделите за Европа)
• Далечински управувач (1)
• Батерии R03 (големина AAA) (2)
• Жичена FM-антена (воздушна) (1)
Само за BDV-N9100W/BDV-N9100WL
• Предни звучници (2)
или
• Микрофон за калибрација (1)
• Звучници за опкружувачки звук (2)
• Засилувач на опкружувачкиот звук (1)
• Безжични трансивери (2)
• Централен звучник (1)
• Сабвуфер (1)
10МК
• Кабли за звучниците (5, црвен/бел/
сив/син/зелен)
Само за BDV-N8100W
• Предни звучници (2)
или
• Капаци за долната страна на
звучниците (4)
• Основи (4)
• Звучници за опкружувачки звук (2)
• Долни делови за предните и за
звучниците за опкружувачки звук (4)
• Централен звучник (1)
• Шрафови (16)
• Сабвуфер (1)
• Кабли за звучниците (5, црвен/бел/
сив/син/зелен)
11МК
• Капаци за долната страна на
звучниците (2)
• Звучници за опкружувачки звук (2)
• Основи (2)
• Долни делови за предните звучници (2)
• Централен звучник (1)
• Сабвуфер (1)
• Држачи (за звучници за опкружувачки
звук) (2)
• Капачиња за дупките од шрафовите (2)
• Шрафови (10)
Само за BDV-N7100W/
BDV-N7100WL
• Кабли за звучниците (5, црвен/бел/
сив/син/зелен)
или
• Држачи (за предни и за звучници за
опкружувачки звук) (4)
• Предни звучници (2)
• Капачиња за дупките од шрафовите (4)
• Шрафови (4)
12МК
Водич за делови и контроли
За повеќе информации, погледнете на страниците посочени во заградите.
Главен уред
Горен и преден панел
2
3
4
5
6
1 0
A "/1 (вклучено/во режим на
подготвеност)
Го вклучува главниот дел или го
поставува во режим на подготвеност.
B Капак за дискот (страница 32)
C LED-индикатор
Бело: Засветува кога ќе се вклучи
главниот уред.
Сино (за статус на Bluetooth):
– Системот е подготвен за
спарување: Брзо трепка
– Во текот на спарувањето: Брзо трепка
– Во текот на поврзувањето: Трепка
– Поврзувањето е воспоставено:
Засветува
D Екран на горниот панел
9
8
7 Отвор
E
(Ознака N) (страница 38)
Поставете го уредот што
е компатибилен со NFC близу
индикаторов за да ја вклучите
функцијата NFC.
F Копчиња на допир/индикатори
FUNCTION (страница 30)
Го избира изворот на репродукција.
N* (репродукција)
x* (стоп)
VOL +/–
* Допрете го и задржете го N на главниот
уред подолго од 2 секунди, вградената
звучна демонстрација ќе се репродуцира
на системот. Допрете x за да ја прекинете
демонстрацијата.
13МК
Забелешка
Во текот на демонстрацијата, нивото на
јачина на звук може да е повисоко од
нивото на јачина на звук што сте го
поставиле.
G
Порта (USB) (страница 34)
Ставете го ноктот во отворот за да
го отворите капакот.
H ./> (претходно/следно)
I
(сензор за далечинскиот
управувач)
J Z (отворање/затворање)
За копчињата на допир/
индикаторите
Овие копчиња функционираат кога
индикаторите за копчињата на допир
се осветлени.
Може да ги вклучите/исклучите
индикаторите со поставување на
[Main Unit illumination] (Осветлување
на главниот уред) (страница 67).
Индикаторите ќе се исклучат кога ќе
го поставите [Main Unit illumination]
(Осветлување на главниот уред) на
[Auto] (автоматски). Во тој случај,
допрете го кое било копче на допир.
Допрете го саканото копче кога ќе
засветат индикаторите.
Ако допрете кое било копче кога
индикаторите се исклучени, тие ќе
се осветлат на неколку секунди.
Ако повторно допрете N, индикаторот
за N трепка неколку секунди и се
осветлува за време на репродукцијата.
Забелешка
• Овие копчиња функционираат кога ќе ги
допрете нежно. Не притискајте на нив со
прекумерна сила.
• Ако копчето не работи, отпуштете го
и почекајте неколку секунди. Потоа,
повторно допрете го додека со прстот го
покривате индикаторот за копче.
14МК
Индикатори на екранот на горниот панел
A Засветува кога се прима
стерео-звук. (Само радио)
B Засветува кога се активира
повторна репродукција.
C Засветува кога системот
репродуцира преку функцијата
PARTY STREAMING.
D Засветува кога е исклучен звукот.
E Засветува кога приклучокот
HDMI (OUT) е правилно поврзан
со опрема што е во согласност
со HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection - Заштита на
високо широкопојасна дигитална
содржина) со влез HDMI или DVI
(Digital Visual Interface - Дигитален
визуелен интерфејс)
F Го прикажува статусот на
системот, како што
е радиофреквенција итн.
Кога ќе притиснете DISPLAY,
се прикажуваат информација за
постојаниот тек/статусот на
декодирање ако функцијата
е поставена на „TV“.
Информацијата за постојаниот
тек/статусот за декодирање може
да не се прикажат во зависност од
текот или ставката што се декодира.
Забелешка
Кога [Main Unit illumination] (Осветлување
на главниот уред) е поставено на [Auto]
(Автоматски) во [System Settings] (Системски
поставки), светлото на екранот на горниот
панел се исклучува ако не работите со
главниот уред во текот на 10 секунди.
15МК
Заден панел
1
2
0
A Терминали за SPEAKER
ILLUMINATION (само за
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL)
(страница 21)
B Приклучок A.CAL MIC
(страници 29, 49)
C Приклучоци AUDIO (AUDIO IN L/R)
(страница 23)
D Приклучок ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (страница 25)
E Приклучок TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (страница 22)
9 8
7
3
4
65
F Приклучок HDMI (OUT)
(страница 22)
G Приклучоци HDMI (IN 1/IN 2)
(страница 23)
H Терминал LAN (100)
(страница 25)
I Отвор за безжичен трансивер
(страница 27)
J Приклучоци SPEAKERS
(страница 20)
Засилувач на опкружувачки звук
Преден панел
12
A "/1 (вклучено/во мирување)
B Индикатор за LINK/STANDBY
(страница 28)
Можете да го проверите статусот
на безжичниот пренос помеѓу
главниот дел и засилувачот на
опкружувачкиот звук.
C Безжичен трансивер
(EZW-RT50) отвор
16МК
Заден панел
3
45 6
D Копче за SECURE LINK
(страница 58)
Ја започнува функцијата Безбедна
врска.
E Терминали за SPEAKER
ILLUMINATION (само за
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL)
(страница 21)
F Приклучоци за SPEAKERS
Далечински управувач
Описот за следниве копчиња е само
за работа со системот. Погледнете во
„Контролирање на вашиот ТВ или на
другата према со дадениот далечински
управувач“ (страница 53) за копчињата
за работа со поврзаната опрема.
BDV-N9100WL/
1 BDV-N7100WL
2
BDV-N9100W/
BDV-N8100W/
3 BDV-N7100W
4
5
6
7
8
• Копчињата: број 5, AUDIO, N
и PROG + имаат допирна точка.
Користете ја опипливата точка
како референца кога управувате
со далечинскиот управувач.
• Копчињата испечатени во жолто се
активираат по притискање на копчето
за работа на режимот TV или STB.
A Z (отворање/затворање)
Го отвора или затвора капакот на
дискот.
SPEAKERS TVyAUDIO
Избира дали звукот од телевизорот
ќе се емитува од звучниците на
системот или од звучниците на
телевизорот. Оваа функција работи
само кога ќе поставите [Control for
HDMI] (Контрола за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 67).
AV "/1 (вклучено/подготвено)
(страница 53)
Го вклучува телевизорот или друга
опрема или го поставува во режим
на подготвеност.
?/1 (вклучено/подготвено)
(страници 29, 46)
Го вклучува системот или го поставува
во режим на подготвеност.
B SPEAKER ILLUMINATION
(страница 53)
Го исклучува или го вклучува
осветлувањето на звучниците.
Копчиња за режимот на работа
(страница 53)
Ја менува опремата со која се управува
користејќи го далечинскиот управувач.
STB: Може да управувате со
кабелската кутија, дигиталниот
сателитски приемник, дигиталниот
видео приемник, итн.
TV: Можете да управувате со
ТВ-уредот.
BD: Може да управувате со овој
систем.
C Копчиња со броеви
(страници 47, 53)
Се внесува број на наслов/поглавје,
број на претходно меморирана
станица, итн.
ENTER
Ја внесува избраната ставка.
17МК
D Копчиња во боја
Копчиња со скратен пристап за
избор на ставки во некои менија
на BD (може да се користи и за
интерактивни операции на Java
што ги има на BD).
E TOP MENU
Го отвора или затвора главното
мени на BD или DVD.
POP UP/MENU
Го отвора или затвора појавното
менито на BD-ROM или менито
на DVD.
OPTIONS (страници 31, 42, 57)
Го прикажува менито со опции на
ТВ-екранот или на екранот на
горниот панел. (Локацијата се
разликува во зависност од
избраната функција.)
RETURN
Се враќа на претходниот екран.
B/V/v/b
Го поместува истакнувањето на
прикажаната ставка.
(внесување)
Ја внесува избраната ставка.
F BLUETOOTH (страници 35, 36)
Ја избира функцијата „BT“.
Кога синиот LED-индикатор ќе се
исклучи за време на функцијата
„BT“, притиснете за да започнете
со спарување или поврзување на
спарениот уред со Bluetooth.
HOME (страници 29, 50, 59)
Влегува или излегува од почетното
мени на системот.
SEN
Пристапува до мрежната услуга на
„Sony Entertainment Network™“.
FUNCTION (страница 30)
Го избира изворот на репродукција.
Со поставување [External Input
Settings] (Поставки за надворешен
18МК
влез) (страница 69), може да ги
прескокнете неупотребените
влезови кога ќе избирате функција.
FOOTBALL (страница 32)
Произведува звук што е оптимизиран
за гледање пренос на фудбалски
натпревар.
SOUND MODE (страница 30)
Го избира режимот за звук.
AUDIO (страница 45)
Го избира форматот за аудио/песната.
SUBTITLE
Го избира јазикот за превод кога се
снимени повеќејазични преводи на
BD-ROM/DVD VIDEO.
DISPLAY (страници 34, 39, 47, 56)
Ги прикажува информациите за
репродукција и за прелистување на
вебот на ТВ-екранот.
Ги прикажува претходно
меморираната радиостаница,
фреквенцијата, итн. на екранот на
горниот панел.
MUSIC EQ (страница 31)
Го избира претходно
програмираниот стабилизатор кога
слушате музика.
G Копчиња за управување со
репродукцијата
Погледнете „Репродукција“
(страница 32).
m/M (брзо/бавно/замрзнат
кадар)
Брзо премотување назад/напред за
време на репродукцијата. Секојпат
кога ќе го притиснете копчето,
брзината на барање се менува.
Се активира забавена репродукција
кога ќе се притисне подолго од една
секунда во режим на пауза.
Репродуцира по еден кадар
едновремено кога ќе се притисне во
режим на пауза.
Забелешка
./> (претходно/следно)
Го избира претходното/следното
поглавје, песна или датотека.
N (репродукција)
Започнува или повторно започнува
репродукција (продолжува со
репродукцијата).
Вклучува репродукција со еден
допир (страница 48) кога системот
е вклучен и поставен на функцијата
„BD/DVD“.
X (пауза)
Ја паузира или повторно ја
започнува репродукцијата.
x (прекинување)
Ја прекинува репродукцијата
и го запомнува местото на прекин
(продолжува од местото на прекин).
Местото на прекинување на наслов/
песна е последното место кое
што сте го репродуцирале или
последната фотографија во
папката со фотографии.
Ја прекинува вградената звучна
демонстрација.
Копчиња за управување со
радиото
Погледнете „Пребарувач на
станици“ (страница 46).
TUNING +/–
Почеток
Чекор 1: Инсталирање на
звучниците
Поставете ги звучниците според сликата
подолу.
A Преден лев звучник (Л)
B Преден десен звучник (Д)
C Централен звучник
D Лев звучник за звук во
опкружување (Л)
E Десен звучник за звук во
опкружување (Д)
F Сабвуфер
G Телевизор
Инсталација на звучниците
за опкружувачки звук во
задна положба
(Изглед на звучниците:
[Standard] (Стандарден))
A
G
C
B
F
D
E
PRESET +/–
H
(без глас)
Привремено го исклучува звукот.
2 (јачина на звук) +/–
Ја прилагодува јачината на звукот.
SLEEP (страница 52)
Го поставува тајмерот за спиење.
19МК
Почеток
Забавеното премотување назад
и репродукција на еден кадар со
премотување назад не се достапни за
дисковите Blu-ray со 3D.
Почеток
Инсталирање на сите
звучници во предна положба
(Изглед на звучниците:
[All Front] (Сите предни))
DA
G
C B E
F
Чекор 2: Поврзување на
системот
Не поврзувајте го кабелот за
наизменична струја (ел. енергија) од
главниот уред во ѕиден штекер (за ел.
енергија) сè додека не ги направите сите
други поврзувања.
Погледнете во „Водич за поставување
на звучниците“ за составување на
звучниците.
Забелешка
Забелешка
• Изберете го изгледот на звучниците
(страница 50) според поставувањето на
звучниците.
• Внимавајте кога ги поставувате звучниците
и/или држачите за звучниците прикачени на
звучниците на посебно обработен под (со восок,
со масло, полиран, итн.) бидејќи може да
предизвикате дамки или обезбојување.
• Не потпирајте се и не закачувајте ништо
на звучникот бидејќи може да падне.
• Звучниците во овој систем не се магнетски
заштитени. Тоа може да доведе до
неправилност кога ќе се постават близу
CRT ТВ или проектор.
Совет
• За да се добие поефективен звук кога
ќе се одбере [All Front] (Сите предни),
препорачуваме да ги инсталирате предните
звучници и оние за опкружувачки звук
поблиску едни до други.
• Може да ги поставите звучниците на ѕид.
За детали, погледнете во дадениот „Водич за
инсталација на звучниците“.
20МК
Кога ќе поврзете друга опрема со контрола
на звук, намалете ја јачината на звукот на
опремата до ниво каде што звукот нема да
биде изобличен.
Поврзување на звучниците
Поврзете ги каблите на звучникот да
соодветствуваат со бојата на приклучоците
за SPEAKERS на главниот уред и на
засилувачот за опкружувачки звук.
При поврзување со главниот уред и со
засилувачот за опкружувачки звук,
вметнете го приклучокот додека да кликне.
За главниот уред
Виолетово
(Сабвуфер)
Поврзување на терминалот
SPEAKER ILLUMINATION (само за
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL)
Поврзете го приклучокот за осветлувањето
на звучникот (прикачено за кабелот
на звучникот) со главниот уред и со
засилувачот за опкружувачки звук за да
може да уживате во светлечките ефекти
на звучниците.
За да уживате во осветлувањето на
звучниците, треба да ги составите високите
звучници. (само за BDV-N9100WL)
За главниот уред
Бело
(Преден лев
звучник (Л))
Зелено
(Централен
звучник)
На засилувачот на
опкружувачки звук
Сино
(Лев звучник за
опкружувачки
звук (L))
Сиво
(Десен звучник за
опкружувачки
звук (R))
Преден десен
звучник (Д)
Преден лев
звучник (Л)
На засилувачот на
опкружувачки звук
Лев звучник за
опкружувачки
звук (L)
Десен звучник за
опкружувачки
звук (R)
21МК
Почеток
Црвено
(Преден десен
звучник (Д))
Почеток
Поврзување на телевизорот
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од влезните приклучоци
на телевизорот.
C
A
B
Видео поврзување
A
Кабел за HDMI1) (не се доставува)
2)
or
1)
Кабел за HDMI со голема брзина
2) Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот е компатибилен со функцијата ARC (Audio Return
Channel - Канал за враќање аудио), дигиталниот аудио сигнал може да се емитува од телевизорот
преку врска со кабел за HDMI. За поставување на функцијата ARC, видете [Audio Return
Channel] (Канал за враќање аудио) (страница 67).
Аудио поврзувања
Ако не го поврзете системот со приклучокот HDMI на телевизорот што е компатибилен
со функцијата ARC, направете соодветно поврзување за да го слушате звукот од
телевизорот преку звучниците на системот.
B
Висок квалитет
Оптички дигитален кабел (не се доставува)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Аудио кабел (не се доставува)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Стандарден
квалитет
22МК
Поврзување на друга опрема (Set-top box итн.)
Почеток
Поврзете ги системот, телевизорот и другата опрема, како што следува.
Телевизор
Излез за видео*
A
Систем
Опрема
(Set-top box, VCR, PlayStation® или
дигитален сателитски приемник итн.)
B, C
Проток на сигналот
: Видео сигнал
: Аудио сигнал
* Ова поврзување е неопходно за поврзувањето A (поврзување на HDMI).
Изберете еден од следните методи за поврзување во зависност од видот на
приклучокот на опремата.
C
A
B
23МК
A
Висок квалитет
Почеток
HDMI кабел* (не се доставува)
HDMI OUT
* Кабел за HDMI со голема брзина
B
Оптички дигитален кабел (не се доставува)
C
DIGITAL OUT
OPTICAL
Аудио кабел (не се доставува)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Стандарден
квалитет
Кога воспоставувате поврзување A
Ова поврзување може да емитува и видео и аудио сигнали.
Забелешка
• Видео сигналите од приклучоците за HDMI (IN 1/2) се испраќаат до приклучокот HDMI (OUT)
само кога ќе се избере функцијата „HDMI1“ или „HDMI2“.
• За излез аудио сигнал од приклучоците за HDMI (IN 1/2) до приклучокот за HDMI (OUT),
ќе треба да ги смените поставките на аудио излезот. За детали, погледнете [Audio Output]
(Аудио излез) во [Audio Settings] (Аудио поставки) (страница 64).
• Можете да го смените аудио влезот на опремата којашто е поврзана со приклучок за HDMI
(IN 1) на приклучок за TV (DIGITAL IN OPTICAL). За детали, погледнете [HDMI1 Audio Input
mode] (Режим за аудио влез HDMI1) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI1) (страница 67).
(Само за моделите за Европа.)
Кога воспоставувате поврзување B, C
Поврзете го системот така што видео сигналите од системот и другата опрема ќе се
емитуваат до телевизорот, а аудио сигналите од опремата се емитуваат до системот
како што следи.
Забелешка
• Ако направите некои од поврзувањата погоре, поставете ја [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки за HDMI) под [System Settings] (Системски поставки) на
[Off] (Исклучено) (страница 67).
• Можете да уживате во звукот од опремата со избор на функцијата „AUDIO“ за поврзувањето C.
24МК
Чекор 3: Подготовка за
мрежно поврзување
Задна страна на главниот дел
Совет
За да го поврзете системот со мрежата, изведете
[Easy Network Settings] (Лесни мрежни поставки).
За детали, видете „Чекор 5: Изведување на
Easy Setup“ (страница 28).
или
Жичена FM-антена (воздушна)
(се доставува)
Изберете го методот според средината
на вашата LAN (локална мрежа).
• Ако користите безжична LAN
Системот има вграден Wi-Fi и можете
да го поврзете системот со мрежата со
поставување на мрежните поставки.
• Ако користите друга наместо
безжична LAN
Користете LAN кабел за да се поврзете со
LAN (100) терминалот на главниот дел.
Забелешка
• Проверете дали целосно сте ја издолжиле
жичената FM-антена (воздушна).
• По поврзување на жичената FM-антена
(воздушна), држете ја колку што е можно
повеќе хоризонтално.
Совет
Широкопојасен рутер
Ако имате слаб FM прием, користете 75-ohm
коаксијален кабел (не е даден) за да го
поврзете главниот дел со надворешна FM
жичена антена (воздушна).
LAN-кабел (не се доставува)
Совет
Се препорачува заштитен кабел за меѓуврска
(LAN-кабел), прав или вкрстен.
25МК
Почеток
Поврзување на антената
(воздушна)
Почеток
Пред да се направат мрежните
поставки
Кога рутерот за безжичен LAN
(пристапната точка) е компатибилен
со Поставки за заштитен Wi-Fi (WPS),
може лесно да ги поставите мрежните
поставки со копчето WPS.
Ако не можете, проверете ги следните
информации однапред и забележете ги
во обезбедениот простор подолу.
• Името на мрежата (SSID*) што ја
идентифукава мрежата**.
• Ако безбедноста е поставена на
безжичната мрежа, безбедносниот
клуч (клуч за WEP, клуч за WPA)**.
* SSID (Идентификатор за поставена услуга)
е името што идентификува дадена
безжична мрежа.
** Треба да ги проверите поставките за
рутерот за безжичниот LAN за да ги
дознаете информациите за SSID и за
безбедносниот клуч. За детали:
– посетете ја следната веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
– погледнете во упатството за работа што
се доставува со рутерот за безжичен LAN.
– обратете се кај производителот на рутерот
за безжичен LAN
За безбедноста на безжичен LAN
Бидејќи комуницирањето преку
функцијата за безжичен LAN
е воспоставено со радиобранови,
безжичниот сигнал може да биде
подложен на пресретнување.
За заштитување на безжичната
комуникација, овој систем поддржува
различни безбедносни функции.
Осигурете се дека правилно ќе ги
конфигурирате безбедносните поставки
соодветно на вашата мрежна средина.
26МК
x Без безбедност
Иако лесно можете да ги извршите
поставките, секој може да ја пресретне
безжичната комуникација или да
навлезе во вашата безжична мрежа,
дури и без современи алатки. Имајте
предвид дека има ризик од неовластен
пристап или пресретнување на податоци.
x WEP
WEP применува безбедност на
комуникации за да спречи надворешни
лица да ја пресретнат комуникацијата
или да навлезат во вашата безжична
мрежа. WEP е наследна безбедносна
технологија којашто овозможува
да се поврзат постари уреди што не
поддржуваат TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP е безбедносна технологија
развиена како одговор на недостатоците
на WEP. TKIP гарантира повисоко ниво
на безбедност од WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES е безбедносна технологија којашто
користи напреден безбедносен метод
поинаков од WEP и TKIP. AES гарантира
повисоко ниво на безбедност од WEP
или TKIP.
Главниот уред пренесува звук до
засилувачот на звукот во опкружувањето
којшто е поврзан со звучниците за звук
на опкружувањето. За да го активирате
безжичното емитување, изведете ги
следните чекори.
1
3
4
Вметнете го безжичниот
трансивер во главниот уред.
Поврзете го кабелот за напојување
со наизменична струја (главен
вод) со главниот уред.
Пред да го поврзете кабелот за
напојување со наизменична струја,
проверете дали сите поврзувања во
„Чекор 2: Поврзување на системот“
(страница 20) се безбедни.
Притиснете "/1 за да го вклучите
системот.
"/1
Задна плоча на главниот дел
5
Поврзете го кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен вод) со засилувачот
на опкружувачки звук.
Индикатор за LINK/STANDBY
Безжичен трансивер
2
Вметнете го безжичниот
трансивер во засилувачот на
звукот во опкружувањето.
Заден панел на засилувачот на звукот во опкружување
Кога е вклучено безжичното
емитување, индикаторот за LINK/
STANDBY преминува во зелено.
Ако не се вклучи индикаторот за
LINK/STANDBY, погледнете во
„Безжичен звук“ (страница 78).
Безжичен трансивер
27МК
Почеток
Чекор 4: Поставување на
безжичниот систем
Почеток
За индикаторот за LINK/
STANDBY
Индикаторот за LINK/STANDBY
го покажува статусот на безжично
емитување, објаснет подолу.
Индикатор
Статус
Преминува во
зелено.
Системот е вклучен,
безжичното емитување
е активирано и се
примаат сигнали на
опкружување.
Преминува во
портокалово.
Системот е вклучен,
безжичното емитување
е активирано со
функцијата Безбедна
врска и се примаат
сигнали на опкружување.
Бавно трепка
зелено или
портокалово.
Безжичното емитување
е деактивирано.
Преминува во
црвено.
Засилувачот на звукот
во опкружувањето е во
режимот подготвено
додека системот
е во режимот на
подготвеност или
безжичното емитување
е деактивирано.
Се исклучува.
засилувачот на звукот
во опкружувањето
е исклучен.
Брзо трепка
зелено.
Безжичниот трансивер
не е правилно внесен во
отворот за безжичен
трансивер.
Трепка црвено.
Активна е заштитата на
засилувачот на звукот
во опкружувањето.
Засилувачот на звукот во опкружувањето
автоматски се вклучува кога главниот
дел е вклучен или безжичното емитување
е активирано.
За да се дефинира безжичната
врска
Ако користите бројни безжични
продукти или вашите соседи користат
безжични продукти, може да настанат
пречки. За да го спречите тоа, може да ја
дефинирате безжичната врска за да го
поврзете главниот дел со засилувачот на
опкружувачки звук (функција Безбедна
врска). За детали, видете „Понатамошни
поставки за безжичниот систем“
(страница 57).
Чекор 5: Изведување на
Easy Setup
Пред изведување на чекор 5
Следете ги чекорите подолу за да ги
направите основните прилагодувања
и мрежните поставки за системот.
Прикажаните ставки се разликуваат во
зависност од областа.
1
Внесете две батерии R03 (AAA)
(се доставуваат) со спојување на
краевите 3 и # на батериите со
знаците во преградата.
За режимот подготвено
Засилувачот на звукот во опкружувањето
автоматски влегува во режимот
подготвено кога главниот дел е во режим
на подготвеност или безжичното
емитување е деактивирано.
28МК
2
Вклучете го телевизорот.
3
5
6
Притиснете [/1 за да го вклучите
системот.
Префрлете го избирачот за
влез на телевизорот така што
сигналот од системот ќе се
појави на ТВ-екранот.
Ќе се појави [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки) за избор
на јазикот што ќе се прикажува на
екранот.
Изведете [Easy Initial Settings]
(Лесни првични поставки).
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите основните
поставки користејќи B/V/v/b и .
За детали околу функцијата [Auto
Calibration] (Автоматска калибрација),
погледнете „Автоматска калибрација
на соодветните поставки за
звучниците“ (страница 49).
7
8
Откако ќе завршите со [Easy
Initial Settings] (Лесни првични
поставки), притиснете V/v за да
изберете [Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки), потоа
притиснете
.
Се појавува екранот [Easy Network
Settings] (Лесни мрежни поставки).
Следете ги упатствата на екранот
за да ги направите мрежни
поставки користејќи B/V/v/b и .
Ако системот не може да се поврзе
со мрежата, видете „Мрежна врска“
(страница 81) или „Безжична LAN
врска“ (страница 81).
За да го повикате екранот
[Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки)
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете [Easy
Network Settings] (Лесни мрежни
поставки), потоа притиснете
.
B/V/v/b
29МК
Почеток
4
Поврзете го микрофонот за
калибрација во приклучокот за
A.CAL MIC на задниот панел.
Ставете го микрофонот за
калибрација на ниво на увото
на троножец (не се доставува).
Микрофонот за калибрација треба
да е насочен кон ТВ екранот.
Предната страна на секој звучник
треба да е свртена кон микрофонот
за калибрација и не смее да има
препреки меѓу звучниците и
микрофонот за калибрација.
Почеток
Совет
Чекор 6: Избор на
изворот за репродукција
Постојано притискајте на FUNCTION
сè додека не се појави саканата
функција на екранот на горниот панел.
Кога ќе притиснете FUNCTION еднаш,
тековната функција се појавува на екранот
на горниот панел, а потоа секојпат кога
ќе притиснете FUNCTION, функцијата
се менува како што следува.
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t
„HDMI1“ t „HDMI2“ t „TV“ t
„BT“ t „AUDIO“
Функција и извор за репродукција
„BD/DVD“
Диск или мрежен уред што ќе се
репродуцира преку системот
„USB“
USB-уред што е поврзан на
(USB) (страница 13)
портата
„FM“
FM-радио (страница 46)
„HDMI1“/„HDMI2“
Опрема којашто е поврзана со
приклучоците HDMI (IN 1) или HDMI
(IN 2) (страница 23)
„TV“
Опрема (телевизор итн.) којашто
е поврзана со приклучокот TV
(DIGITAL IN OPTICAL) или телевизор,
компатибилен со функцијата Канал за
враќање на аудиото, што е поврзан на
приклучокот HDMI (OUT) (страница 22)
„BT“
Аудио содржини на уред со Bluetooth
„AUDIO“
Опрема којашто е поврзана со
приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R)
(страница 23)
30МК
• Некои функции може да се менуваат преку
телевизискиот екран со притискање на
FUNCTION, V/v и
.
• Можете да го притиснете и BLUETOOTH на
далечинскиот управувач за да ја изберете
функцијата „BT“.
Чекор 7: Уживање во
опкружувачкиот звук
По завршување на претходните чекори
и по вклучување на репродукцијата,
може лесно да уживате во претходно
меморираните режими за звук што се
создадени за разни видови на извори за
звук. Тие доведуваат возбудлив и моќен
звук во вашиот дом.
Избор на режимот за звук
Постојано притискајте на SOUND
MODE за време на репродукцијата сè
додека саканиот режим не се појави
на екранот на горниот панел или на
телевизискиот екран.
Автоматски
Системот автоматски избира [Movie]
(Филм) или [Music] (Музика) за да
произведе звучен ефект во зависност од
дискот или протокот на звук.
• 2-канален извор: Системот симулира
звук во опкружување од двоканалните
извори и емитува звук од 5.1-каналните
звучници.
• Повеќеканален извор: Системот го
емитува звукот од звучниците како што
бил снимен.
Филм
Системот обезбедува оптимален звук за
гледање филмови.
Музика
За да изберете режим за звук
од менито за опции
Почеток
Системот обезбедува оптимален звук за
слушање музика.
1
Притиснете OPTIONS и V/v за да
изберете [Sound Mode] (Звучен
режим), потоа притиснете
.
Опкружувачки звук во 3D
2
[3D Surround] (Опкружувачки звук во
3D) е единствен алгоритам на Sony што
обезбедува искуство на звук во 3D со
длабочина и присутност создавајќи
виртуелно звучно поле близу до ушите.
Притиснете V/v за да го изберете
звучниот режим, потоа изберете
За да го изберете претходно
програмираниот музички
стабилизатор
Подобрување на дигиталниот звук
[Digital Music] (Дигитална музика)
Системот произведува подобрен звук за
компресирано аудио.
Berlin Philharmonic Hall
[Philharmonic Hall] (Сала на филхармонија)
Системот ги репродуцира звучните
карактеристики на Берлинската
филхармониска сала за слушање на
двоканален стерео извор како што е CD.
Ноќно
Соодветно за гледање филмови ноќе со
намалување на гласните звуци додека се
одржува јасен дијалог.
Демо звук
Системот обезбедува звук што е пријатен
за увото, соодветно за демонстрација.
Совет
• Ако го поставите режимот за звук на
[Auto] (Режим на aвтоматски звук) и ако
репродуцирате содржина на Берлинската
филхармонија од интернет, системот
автоматски ќе го избере режимот
[Philharmonic Hall] (Сала на филхармонија)
(само во региони коишто ја нудат услугата).
• Кога распоредот на звучниците е поставен на
[All Front] (Сите предни) и репродуцирате
мултиканален звук, изберете [Auto]
(Автоматски) или [3D Surround]
(Опкружување во 3Д) за да уживате во
виртуелен опкружувачки звук.
.
Притискајте на MUSIC EQ во текот на
репродукцијата.
Можете да го изберете звукот да одговара
на вашиот вкус.
Секојпат кога ќе го притиснете копчето,
поставката циклично се менува на
следниов начин.
[Standard] (Стандард) t [Rock] (Рок) t
[Hiphop] (Хип-хоп) t [Electronica]
(Електроника)
Можете да го изберете музичкиот
стабилизатор и со користење на менито
со опции во звучниот режим [Music]
(Музика).
Забелешка
Звучниот режим може да се избере само кога
[Sound Effect] (Звучен ефект) е поставен на
[Sound Mode On] (Вклучен звучен режим)
(страница 64). Кога [Sound Effect] (Звучен
режим) не е поставен на [Sound Mode On]
(Вклучен звучен режим), поставката за звучен
режим не може да се примени.
Совет
За да уживате во двоканален извор како
CD или повеќеканално емитување, ви
препорачуваме да изберете [Auto] (Автоматски).
31МК
Избор на фудбалскиот
режим
Притиснете FOOTBALL додека
гледате пренос на фудбалски
натпревар.
Можете да се чувствувате како да сте на
стадионот додека го гледате преносот од
фудбалскиот натпревар.
• [Football : Narration On] (Фудбал:
коментирањето е вклучено): Може да
уживате во чувството како да сте на
стадион преку засиленото навивање од
стадионот.
• [Football : Narration Off] (Фудбал:
коментирањето е исклучено): Може да
уживате во уште подобро чувството
како да сте на стадион намалувајќи ја
јачината на звукот на коментирањето
и засилувајќи го навивањето.
• [Football Off] (Фудбалот е исклучен):
Фудбалскиот режим е исклучен.
Репродукција
Репродукција на диск
За дискови што се репродуцираат,
видете „Дискови што се репродуцираат“
(страница 82).
1
Префрлете го избирачот за
влез на телевизорот така што
сигналот од системот ќе се
појави на ТВ-екранот.
2
Притиснете Z и ставете го
дискот во одделот за диск
додека не кликне.
3
Притиснете Z за да го затворите
капакот на дискот.
Репродукцијата започнува.
Ако репродукцијата не започне
автоматски, изберете
во
категоријата
[Video] (Видео),
[Музика] (Музика) или
[Photo] (Фотографија)
и притиснете
.
Забелешка
• Кога гледате пренос на фудбалски натпревар,
препорачуваме да го изберете фудбалскиот
режим.
• Ако слушнете неприроден звук во содржината
кога е избрано [Football : Narration Off]
(Фудбал: коментирањето е исклучено),
тогаш се препорачува
[Football : Narration On] (Фудбал:
коментирањето е вклучено).
• Фудбалскиот режим ќе се исклучи кога ќе го
исклучите системот.
• Функцијата не поддржува моно-звук.
Совет
• Можете да го изберете фудбалскиот режим
и од менито за опции.
• Ако е достапен аудио проток со 5.1 канали,
препорачуваме да го изберете него на
телевизорот или на приемникот set-top box.
32МК
Уживање во BONUSVIEW/
BD-LIVE
Можете да уживате во дисковите Blu-ray
со логото 3D*.
*
1
*
1
2
3
Поврзете го USB-уредот во
портата (USB) (страница 34).
Користете 1 GB или поголема
меморија на USB за локално
складирање.
Подгответе се за BD-LIVE
(BD-LIVE само).
• Поврзете го системот со мрежа
(страница 25).
• Поставете [BD Internet
Connection] (BD-врска преку
интернет) на [Allow] (Дозволи)
(страница 65).
Внесете BD-ROM со BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Методот на работа се разликува во
зависност од дискот. Погледнете во
упатствата за работа на дискот.
2
Подгответе се за репродукција
на диск Blu-ray (3D).
• Поврзете го системот со
телевизорот што е компатибилен
со 3D користејќи кабел за HDMI
со голема брзина (страница 22).
• Поставете ги [3D Output Setting]
(Поставка за 3D-излез)
и [TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на екранот
во 3D) во [Screen Settings] (Поставки
на екранот) (страница 61).
Вметнете диск Blu-ray 3D.
Методот на работа се разликува во
зависност од дискот. Погледнете во
упатствата за работа што се дадени
со дискот.
Совет
Исто така, погледнете во упатството за работа
на 3D-компатибилен телевизор.
Совет
За да избришете податоци во USB-меморијата,
изберете [Delete BD Data] (Избриши
BD-податоци) во
[Video] (Видео)
и притиснете . Сите податоци складирани
во папката buda ќе бидат избришани.
33МК
Репродукција
Некои дискови BD-ROM со „BD-LIVE
Logo*“ имаат бонус содржина и други
податоци кои може да се преземат за
уживање.
Уживање во Blu-ray (3D)
Прикажување на
информациите за
репродукцијата
Може да ги проверите информациите
за репродукција итн. со притискање на
DISPLAY.
Прикажаната информација се разликува
во зависност од видот на дискот
и статусот на системот.
Пример: кога репродуцирате BD-ROM
A Излезна резолуција/видео
фрекфенција
B Број или име на наслов
C Тековно избраната аудио поставка
Репродукција од USB-уред
Може да репродуцирате датотеки со
видео/музика/фотографии од поврзаниот
USB-уред.
Видете „Типови датотеки кои се
репродуцираат“ (страница 83) за
видовите датотеки што може да се
репродуцираат.
1
2
F Број на глава
G Тековно избраниот агол
34МК
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
3
Притиснете B/b за да изберете
[Video] (Видео),
[Музика]
(Музика) или
[Photo]
(Фотографија).
4
Притиснете V/v за да изберете
[USB device] (USB-уред),
потоа притиснете .
D Достапни функции (
агол,
аудио,
превод)
E Информација за репродуцирање
Прикажува режим на репродуцирање,
статусна лента на репродуцирање,
тип на диск, видео кодек, брзина
на пренос на податоци, тип на
повторување, изминато време,
вкупно време на репродуцирање
Поврзете го USB-уредот во
портата (USB).
Погледнете во упатството за работа
на USB-уредот пред поврзување.
Забелешка
Не отстранувајте го USB-уредот за време
на работа. За да избегнете оштетување на
податоците или дефект на USB-уредот,
исклучете го системот пред да го поврзете
или отстраните USB-уредот.
Уживање музика од уред
со Bluetooth
Безжичната технологија Bluetooth
е безжична технологија со краток опсег
што овозможува безжична комуникација
со податоци помеѓу дигитални уреди.
Безжичната технологија Bluetooth
работи во опсег од околу 10 метри.
Не ви требаат жици за да се поврзете
како што тоа го правите со поврзување
со USB, и не треба да ги поставите уредите
свртени еден кон друг како што тоа го
правите со технологијата за инфрацрвено.
Безжичната технологија Bluetooth
е глобален стандард што е поддржан од
илјадници компании. Овие компании
произведуваат производи што го
исполнуваат глобалниот стандард.
Забелешка
• За да можете да ја користите функцијата
Bluetooth, уредот со Bluetooth што се
поврзува треба да го поддржува истиот
профил како и системов. Дури и ако уредот
го поддржува истиот профил, функциите
може да се разликуваат во зависност од
спецификациите на уредот со Bluetooth.
• Репродукцијата на аудио на системов може
се одложи од онаа на уредот со Bluetooth
поради карактеристиките на безжичната
технологија Bluetooth.
Спарување на системов со
уред со Bluetooth
Спарување е операција каде уредите
со Bluetooth се регистрираат еден со
друг однапред. Откако операцијата со
спарување е извршена, истата не треба
да се изврши повторно.
1
2
Поддржана верзија и профили
на Bluetooth
Профил се однесува на множество
стандарди за способности за различни
способности на производите со
Bluetooth. Овој систем ги поддржува
следната верзија и профили на Bluetooth.
Поддржана верзија на Bluetooth:
Bluetooth, верзија со спецификации 3.0
Поддржани профили на Bluetooth:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile - Профил за напредна дистрибуција
на аудио)
3
4
Поставете го уредот со Bluetooth
на околу 1 метар од главниот уред.
Притиснете BLUETOOTH.
Можете да изберете и [Bluetooth
AUDIO] (Аудио преку Bluetooth) од
[Input] (Влез) во главното мени.
Поставете го уредот со Bluetooth
во режим на спарување.
За детали околу поставувањето на
уредот со Bluetooth во режим на
спарување, погледнете ги упатствата
за работа дадени со уредот.
Изберете „BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM“ во екранот
на уредот со Bluetooth.
Изведете го овој чекор во текот на
5 минути. Во спротивно, спарувањето
ќе биде откажано.
35МК
Репродукција
За безжичната технологија
Bluetooth
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile - Профил за далечинска контрола
на аудио/видео)
Забелешка
Ако е потребен клуч за пристап на уредот
со Bluetooth, внесете „0000“. Клучот за
пристап може да се нарекува „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ или „Password“.
5
Откако спарувањето е завршено,
уредот е автоматски поврзан на
системот.
Името на уредот се појавува на
телевизискиот екран.
1
2
7
Притиснете OPTIONS.
Забелешка
За да се поврзете на последниот поврзан
уред со Bluetooth, притиснете N. Потоа
продолжете на чекор 5.
3
Можете да спарите до 9 уреди со
Bluetooth. Ако се спари 10. уред со
Bluetooth, уредот што е поврзан прв
ќе се замени со новиот уред.
Постојано притискајте на V/v за
да изберете [Device List] (Список
со уреди), потоа притиснете .
Се појавува список со спарени уреди
со Bluetooth.
4
Започнете репродукција на
уредот со Bluetooth.
Притискајте на V/v за да го
изберете саканиот уред, потоа
притиснете .
5
Притиснете N за да ја
започнете репродукцијата.
Забелешка
6
Притиснете BLUETOOTH.
Прилагодете ја јачината на
звукот.
Прво прилагодете ја јачината на
звукот на уредот со Bluetooth. Ако
нивото на јачината на звукот е уште
прениско, прилагодете го нивото на
јачината на звукот на главниот уред.
6
Прилагодете ја јачината на звукот.
Прво прилагодете ја јачината на
звукот на уредот со Bluetooth. Ако
нивото на јачината на звукот е уште
прениско, прилагодете го нивото на
јачината на звукот на главниот уред.
Забелешка
За откажување на операцијата
за спарување
Притиснете HOME или FUNCTION.
Поврзување на уред со
Bluetooth од системов
Можете да се поврзете на уред со
Bluetooth од главниов уред.
Проверете го следново пред да
репродуцирате музика:
– Функцијата Bluetooth на уредот со
Bluetooth е вклучена.
– Спарувањето е завршено (страница 35).
36МК
Откако главниот уред и уредот со Bluetooth
се поврзани, можете да ја контролирате
репродукцијата со притискање на N, X, x,
m/M и ./>.
Исклучување на поврзувањето
на уредот со Bluetooth
Притиснете HOME, FUNCTION или
RETURN.
За бришење на спарен уред со
Bluetooth од списокот на уреди
1
Следете ги чекорите 1 до 3 погоре.
2
Притискајте на V/v за да го изберете
саканиот уред, потоа притиснете
OPTIONS.
Постојано притискајте на V/v за да
изберете [Remove] (Отстрани), потоа
притиснете .
4
Следете ги упатствата на екранот за
да го изберете уредот користејќи B/
V/v/b и .
1
Забелешка
Додека е поврзан на уред со Bluetooth системов
не може да се открие и не може да се воспостави
поврзување од друг уред со Bluetooth.
Поврзување со паметен
телефон со функцијата
за слушање со еден
допир (NFC)
Преземете и инсталирајте ја
апликацијата „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ е бесплатна
апликација за паметните телефони
со Android што може да се добие на
Google Play. Побарајте ја апликацијата
со користење на клучниот збор
„NFC Easy Connect“ на локацијата
или пристапете до локацијата за
преземање директно со читање на
дводимензионалниот код подолу.
Бидете свесни дека „NFC Easy
Connect“ е бесплатна, но таксите за
комуникација со податоци кога ја
преземате ќе бидат наплатени посебно.
Дводимензионален код* за
директен пристап
* Користете апликација за читање
дводимензионален код.
Со држење на паметен телефон што
е компатибилен со NFC во близина
на
на главниот уред, главниот уред
и паметниот телефон автоматски
продолжуваат да го завршат спарувањето
и поврзувањето преку Bluetooth.
Забелешка
Компатибилни паметни телефони
Паметни телефони со вградена
функција NFC (ОС: Android 2.3.3 – 4.0.x
со исклучок на Android 3.x)
Што е „NFC“?
NFC (Near Field Communication Комуникација на блиски полиња)
е технологија што овозможува безжична
комуникација на краток опсег помеѓу
различни уреди, како мобилни телефони
и IC-ознаки. Благодарение на функцијата
NFC, комуникацијата со податоци може
да се достигне лесно, само со држење на
уредот во близина на
уредите што се
компатибилни со NFC.
Апликацијата може да не е достапна во
некои земји/региони.
2
Отворете ја апликацијата
„NFC Easy Connect“ на паметниот
телефон.
Осигурете се дека е прикажан
екранот на апликацијата.
37МК
Репродукција
3
3
Држете го паметниот телефон
во близина на
на главниот
уред додека уредот не почне
да вибрира.
Совет
Ако нивото на јачината на звукот е ниско,
прво прилагодете го на паметниот телефон.
Ако нивото на јачината на звукот е сè уште
ниско, прилагодете го нивото на јачина на
звукот на главниот уред.
За прекинување на
репродукцијата
Вибрацијата се случува кога
главниот уред ќе го препознае
паметниот телефон.
Откако главниот уред ќе го
препознае, следете ги упатствата
на екранот на паметниот телефон
и завршете ја постапката за
поврзување преку Bluetooth.
Кога поврзувањето преку
Bluetooth е воспоставено, синиот
LED-индикатор на горниот панел
престанува да трепка. Времето за
репродукција се појавува на екранот
на горниот панел.
Репродукцијата ќе се прекине кога ќе го
извршите некоја од следните ставки:
– Повторно држете го паметниот
телефон во близина на
на
главниот уред.
– Прекинете го музичкиот плеер на
паметниот телефон.
– Исклучете го главниот уред или
паметниот телефон.
– Променете ја функцијата.
– Исклучете ја функцијата Bluetooth на
паметниот телефон.
Забелешка
• Системот може да препознае и да се поврзе
со само еден уред што е компатибилен со
NFC истовремено.
• Во зависност од паметниот телефон,
можеби ќе треба претходно да ја вклучите
функцијата NFC на паметниот телефон.
За детали, погледнете во упатствата за работа
на паметниот телефон.
Совет
Ако спарувањето и поврзувањето преку
Bluetooth се неуспешни, сторете го следново.
– Повторно отворете ја апликацијата „NFC
Easy Connect“ и полека поместете го
паметниот телефон преку
.
– Отстранете ја футролата од паметниот
телефон ако користите футрола за паметни
телефони што е комерцијално достапна.
За слушање музика
Започнете ја репродукцијата на извор за
аудио на паметниот уред. За деталите за
операциите за репродукција, погледнете
во упатствата за работа на паметниот
телевизор.
38МК
Репродукција преку мрежа
Уживање во Sony
Entertainment Network (SEN)
Sony Entertainment Network служи како
капија која испорачува избрана
содржина од интернет и различна забава
на барање директно до главниот уред.
Совет
• Некоја содржина од интернет бара
регистрација преку компјутер пред да може
да се репродуцира. За повеќе детали,
посетете ја следната веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Одредена содржина од интернет не
е достапна во некои земји/региони.
1
Притиснете SEN.
Притиснете B/V/v/b за да
изберете содржина од интернет
и разна забава на барање, потоа
притиснете .
Контролне панел за проток на
видео
Контролниот панел се појавува кога
датотека со видео ќе започне да се
репродуцира. Прикажани ставки може
да се разликуваат во зависност од
давателот на содржина од интернет.
За повторно прикажување, притиснете
DISPLAY.
Репродуцирање на
датотеки на домашна
мрежа (DLNA)
Може да репродуцирате датотеки со
видео/музика/фотографии на друга
опрема потврдена од DLNA поврзувајќи
ги со домашната мрежа.
Овој главен дел може да се користи како
плеер и изведувач.
• Сервер: Зачувува и споделува
дигитални медиумски содржини
• Плеер: Наоѓа и репродуцира дигитални
медиумски содржини од DMS
• Изведувач: Прима и репродуцира
датотеки од серверот и друга опрема
(контролор) може да го управува
• Контролор: Управува со опремата на
изведувачот
Сервер
A Контролен приказ
Притиснете B/V/v/b или
за
операциите за репродукција.
B Статусна лента на репродуцирање
Статусна лента, курсор кој ја
покажува моменталната положба,
времето на репродуцирање,
времетраењето на видео датотеката
C Индикатор за состојба на мрежа
Покажува јачина на сигнал за
безжично поврзување.
Покажува жична конекција.
D Брзина на мрежен пренос
Плеер
(Овој систем)
Плеер
Подгответе за употреба на
функцијата DLNA.
• Поврзете го системот со мрежа
(страница 25).
• Подгответе друга опрема што
е потврдена од DLNA. За детали,
погледнете во упатствата за работа
на опремата.
E Име на следната видео датотека
F Име на тековната видео датотека
39МК
Репродукција
2
3
Подгответе за Sony
Entertainment Network.
Поврзете го системот со мрежа
(страница 25).
За репродукција на датотеки
складирани на DLNA-сервер
преку системот (DLNA-плеер)
Изберете ја иконата за DLNA-сервер
од
[Video] (Видео),
[Музика]
(Музика) или
[Photo] (Фотографија)
во почетното мени, потоа изберете ја
датотеката којашто сакате да ја
репродуцирате.
Сервер
Плеер
(Овој систем)
За репродукција на неповрзани
датотеки со управување на
системот (изведувач) преку
DLNA-контролор
Можете да ракувате со системот со
контролор што е потврден од DLNA
(мобилен телефон итн.), кога
репродуцирате датотеки што се
зачувани на DLNA-сервер.
Сервер
Совет
Системот е компатибилен со функцијата
„Play To“ на Windows Media® Player 12 која
стандардно доаѓа со Windows 7.
Репродукција на истата
музика во различни соби
(PARTY STREAMING)
Може да ја репродуцирате истата музика
во исто време на сета опрема на Sony
што е компатибилна со функцијата
PARTY STREAMING и е поврзана со
домашната мрежа.
Содржините во
[Музика] (Музика)
и функциите „FM“, „BT“ и „AUDIO“
може да се користат со функцијата
PARTY STREAMING.
Има два вида опрема што е компатибилна
со PARTY STREAMING.
• Домаќин за PARTY: Репродуцира
и испраќа датотеки.
• Гостин за PARTY: Ја репродуцира
музиката што е примена од домаќинот
за PARTY.
Овој главен дел може да се користи како
PARTY домаќин или PARTY гостин.
Домаќин за PARTY
(Овој систем)
Изведувач
(Овој систем)
Контролор
За детали околу работата, погледнете
ги упатствата за работа на DLNAконтролорот.
Забелешка
Не управувајте со системот со дадениот
далечински управувач и со DLNA-контролор
во исто време.
40МК
Гостин за PARTY
Гостин за PARTY
Употреба на системот како
домаќин за PARTY
Изберете песна во
[Музика] (Музика),
радиостаница во
[Radio] (Радио),
[AUDIO] (Аудио) или [Bluetooth
AUDIO] (Аудио преку Bluetooth)
во
[Input] (Влез), притиснете
OPTIONS. Потоа изберете [Start PARTY]
(Започни PARTY) за да започнете.
За да затворите, притиснете OPTIONS,
потоа изберете [Close PARTY] (Затвори
PARTY).
Забелешка
Ако се репродуцира содржина што не
е компатибилна со функцијата PARTY
STREAMING, системот автоматски ја
исклучува опцијата PARTY.
Употреба на системот како
гостин на PARTY
Изберете
[PARTY] во
[Музика]
(Музика), а потоа изберете ја иконата на
уредот за домаќин на PARTY.
За да излезете од PARTY, притиснете
OPTIONS, потоа изберете [Leave PARTY]
(Напушти PARTY).
За да ја затворите PARTY, притиснете
OPTIONS, потоа изберете [Close PARTY]
(Затвори PARTY).
Забелешка
Продажното и производното подредување
на производите што се компатибилни со
функцијата PARTY STREAMING се разликуваат
во зависност од областа.
Барање на видео/музички
информации
Може да добиете информации за
содржината користејќи ја технологијата на
Gracenote и да барате сродни информации.
1
2
Поврзете го системот со мрежа
(страница 25).
Внесете диск со содржина за која
сакате да пребарувате.
Може да изведете видео-пребарување
од BD-ROM или DVD-ROM
и музичко пребарување од CD-DA
(музичко CD).
3
Притиснете B/b за да изберете
[Video] (Видео) или
[Музика] (Музика).
4
Притиснете V/v за да изберете
[Video Search] (Пребарување
на видео) или
[Music Search]
(Пребарување на музика).
Прикажани се информациите за
содржината (како наслов, актерска
екипа, песна или изведувач),
[Playback History] (Историја на
репродуцирање) и [Search History]
(Историја на пребарување).
• [Playback History] (Историја на
репродуцирање)
Прикажува листа на претходно
репродуцирани BD-ROM/
DVD­ROM/CD-DA (музички CD)
наслови. Изберете наслов за да
добиете информација за содржината.
• [Search History] (Историја на
пребарување)
Прикажува листа на претходни
пребарувања изведени преку
функцијата [Video Search]
(Пребарување на видео) или [Music
Search] (Пребарување на музика).
41МК
Репродукција
Подгответе се за PARTY STREAMING.
• Поврзете го системот со мрежа
(страница 25).
• Поврзете ја опремата што
е компатибилна со функцијата PARTY
STREAMING.
За пребарување на други
сродни информации
Изберете ставка во списоците и потоа
изберете ја услугата за пребарување.
Користење TV SideView
TV SideView бесплатна мобилна
апликација за далечинскиот уред
(паметен телефон итн.). Со користење
на TV SideView со системов можете
лесно да уживате во системот со
управување преку далечинскиот уред.
Можете да вклучите услуга или
апликација директно од далечинскиот
уред и да ги гледате информациите
на дискот за време на неговата
репродукција. TV SideView може да се
користи и како далечински управувач
и софтверска тастатура.
Пред да го користите уредот TV
SideView со системов за првпат, прво
регистрирајте го уредот TV SideView.
Следете ги упатствата на екранот за
регистрација на уредот TV SideView.
Забелешка
Регистрацијата ќе биде можна само кога
почетното мени ќе се појави на телевизискиот
екран.
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции за репродукција со притискање
на OPTIONS. Достапните ставки се
разликуваат во зависност од ситуацијата.
Општи опции
[Sound Mode] (Звучен режим)
Ја менува поставката за режим за звук
(страница 30).
[Football] (Фудбал)
Го избира фудбалскиот режим
(страница 32).
[Repeat Setting]
(Поставка за повторување)
Поставува повторна репродукција.
[3D Menu] (3D мени)
[Simulated 3D] (Симулирано 3D): Го
прилагодува ефектот за симулирано 3D.
[3D Depth Adjustment] (Прилагодување
длабочина во 3D): Се прилагодува
длабочината на сликите во 3D.
[2D Playback] (Репродукција во 2D): Ја
поставува репродукцијата за слика во 2D.
[Play/Stop] (Започнување/Прекинување)
Започнува или прекинува репродукција.
[Play from start]
(Репродуцирај од почеток)
Ја репродуцира ставката од почеток.
[Start PARTY] (Започни PARTY)
Започнува забава со избраниот извор.
Оваа ставка може да не се појави во
зависност од изворот.
[Leave PARTY] (Напушти PARTY)
Ја напушта забавата во којашто
учествува системот. Функцијата PARTY
STREAMING продолжува меѓу другата
опрема којашто учествува.
[Close PARTY] (Затвори PARTY)
За домаќин за PARTY: Ја затвора забавата.
За гостин за PARTY: Ја напушта забавата
во којашто учествува системот.
Функцијата PARTY STREAMING завршува
на сета опрема којашто учествува.
42МК
[Change Category] (Менување категорија)
[Pause] (Пауза)
Се префрлува меѓу категориите
[Video] (Видео), [Музика] (Музика)
и
[Photo] (Фотографија) во функциите
„BD/DVD“ (само за дискови) или „USB“.
Оваа ставка е достапна само кога списокот
за приказ е достапен за категоријата.
Ја паузира репродукцијата.
[A/V SYNC]
(Синхронизација на аудио/видео)
Ја прилагодува временската разлика
помеѓу сликата и звукот (страница 44).
[3D Output Setting] (Поставка за 3D излез)
Поставува дали автоматски да произведе
или не видео со 3D.
Забелешка
Го прикажува главното мени за BD
или DVD.
[Menu/Popup Menu]
(Мени/Појавувачко мени)
Ги прикажува појавното мени на
BD-ROM или менито за DVD.
[Title Search] (Пребарување наслов)
Пребарува наслов на BD-ROM/DVD VIDEO
и ја започнува репродукцијата од почеток.
[Chapter Search] (Пребарување глава)
Пребарува глава и ја започнува
репродукцијата од почеток.
[Audio] (Аудио)
Го избира форматот за аудио/песната.
[Subtitle] (Превод)
3D видео од приклучоците за HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа
поставка.
Го избира јазикот за превод кога се
снимени повеќе јазични преводи на
BD-ROM/DVD VIDEO.
[Video Settings]
[Angle] (Агол)
• [Picture Quality Mode] (Режим за
квалитет на слика): Ги прикажува
поставките за слика. [Auto] (Автоматски),
[Custom1] (Прилагодено 1) и [Custom2]
(Прилагодено 2) се достапни за
поврзувањата со HDMI.
• [Texture Remaster] (Повторна изведба на
текстурата): Ја прилагодува острината
и деталите на рабовите.
• [Super Resolution](Супер-резолуција)
Ја подобрува резолуцијата.
• [Smoothing] (Измазнување): Ги намалува
лентите на екранот со измазнување на
градациите кај рамните области.
• [Contrast Remaster] (Повторна изведба
на контрастот): Автоматски ги уредува
црните и белите нивоа така што екрнот
не е премногу темени и сликата
е модулирана.
• [Clear Black] (Исчисти црно):
Го прилагодува приказот на темните
елементи на сликата. Сенчењето не
е потиснато, туку дозволува прекрасно
репродуцирани црни тонови.
Ги менува аглите за гледање кога се снимени
повеќе агли на BD-ROM/DVD VIDEO.
[IP Content NR Pro] (ИП-содржина НР Про)
Приспособете го видео квалитетот на
интернет содржината.
[Video Search]
Ги прикажува информациите на
BD-ROM/DVD-ROM врз основа на
технологијата на Gracenote.
Само [Музика] (Музика)
[Add Slideshow BGM]
Регистрира музички датотеки во USBмеморијата како музика во заднината на
приказот на слајдови (BGM).
[Music Search]
Ги прикажува информациите на CD со
аудио (CD-DA) врз основа на технологијата
на Gracenote.
43МК
Репродукција
Само [Video] (Видео)
[Top Menu] (Главно мени)
Само [Photo] (Фотографија)
[Slideshow] (Приказ на слајдови)
Започнува приказ на слајдови.
[Slideshow Speed] (Брзина на приказ на
слајдови)
Прилагодување на
доцнењето помеѓу сликата
и звукот
(A/V SYNC)
Ја менува брзината на приказот на слајдовите.
[Slideshow Effect] (Ефект на приказ на
слајдови)
Го поставува ефектот кога репродуцира
презентација.
[Slideshow BGM] (Музика во заднина на
приказ на слајдови)
• [Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
• [My Music from USB] (Моја музика од
USB): Ги поставува музичките датотеки
регистрирани во [Add Slideshow BGM]
(Додај музика во заднината на приказот
на слајдови).
• [Play from Music CD] (Репродуцирај од
CD со музика): Ги поставува песните на
CD-DA (музички CD).
Кога звукот не соодветствува на сликите
на телевизискиот екран, може да го
прилагодите задоцнувањето помеѓу
сликата и звукот за секоја функција
посебно.
Методот за поставување се разликува во
зависност од функцијата.
Кога е избрано нешто друго,
а не функцијата „BT“ или „TV“
1
2
Притиснете V/v за да изберете
[A/V SYNC] (Синхронизација
на аудио/видео), потоа
притиснете .
3
Притиснете B/b за да го
прилагодите одложувањето,
потоа притиснете .
Може да прилагодите од 0 ms до
300 ms со зголемувања од 25 ms.
[Change Display] (Менување приказ)
Менува меѓу [Grid View] (Преглед во мрежа)
и [List View] (Приказ со список).
[Rotate Left] (Ротирање лево)
Ја ротира фотографијата спротивно на
стрелките на часовникот за 90 степени.
[Rotate Right] (Ротирање десно)
Ја ротира фотографијата во насока на
стрелките на часовникот за 90 степени.
[View Image] (Приказ на слика)
Ја прикажува избраната слика.
Кога е избрана функцијата „TV“
1
2
3
4
44МК
Притиснете OPTIONS.
На телевизискиот екран се појавува
менито за опции.
Притиснете OPTIONS.
„AV.SYNC“ се појавува на екранот
на горниот панел.
Притиснете
или b.
Притиснете V/v за да го
прилагодите одложувањето,
потоа притиснете .
Може да прилагодите од 0 ms до
300 ms со зголемувања од 25 ms.
Притиснете OPTIONS.
Менито за опции на екранот на
горниот панел се исклучува.
Забелешка
Прилагодување на звукот
Кога системот репродуцира BD/DVD
VIDEO што е снимено во повеќе аудио
формати (PCM, Dolby Digital, MPEG
аудио или DTS) или повеќејазични
правци, можете да го промените аудио
форматот или јазикот.
Со CD, можете да го изберете звукот
од десниот или левиот канал и да го
слушате звукот од избраниот канал
и преку десниот и преку левиот звучник.
Постојано притискајте AUDIO за
време на репродукцијата за да го
изберете саканиот аудио сигнал.
На телевизискиот екран се појавуваат
информациите за аудиото.
x BD/DVD VIDEO
Во зависност од BD/DVD VIDEO,
опцијата на јазик се разликува.
Кога се прикажани 4 броеви, тие
претставуваат код на јазик. Видете
„Список со кодови на јазици“
(страница 88). Кога истиот јазик
е претставен два или повеќе пати,
BD/DVD VIDEO е снимено во повеќе
формати на аудио.
x DVD-VR
Прикажани се типовите звучни правци
снимени на диск.
Пример:
• [ Stereo] (Стерео)
• [ Stereo (Audio1)] (Стерео(Аудио1))
• [ Stereo (Audio2)] (Стерео(Аудио2))
• [ Main] (Главен)
• [ Sub] (Превод)
• [ Main/Sub] (Главен/Превод)
x CD
• [ Stereo] (Стерео): Стандардниот
стерео звук.
• [ 1/L] (1/Л): Звукот на левиот
канал (моно).
• [ 2/R] (2/Д): Звукот за десниот
канал (моно).
• [ L+R] (Л+Д): Звукот и од левиот
и од десниот канал излегува од секој
индивидуален звучник.
Уживање на сложен
преносен звук
(DUAL MONO)
Може да уживате во сложен преносен
звук кога системот прима или
репродуцира сложен преносен сигнал
Dolby Digital.
Забелешка
За да го примите сигналот Dolby Digital, треба
да поврзете телевизор или друга опрема со
приклучокот TV (DIGITAL IN OPTICAL) со
оптички дигитален кабел (страници 22, 23).
Ако приклучокот HDMI IN на телевизорот
е компатибилен со функцијата ARC
(страници 22, 67), може да примите сигнал
Dolby Digital преку HDMI-кабел.
Постојано притискајте на AUDIO сè
додека на екранот на горниот панел
не се појави саканиот сигнал.
• „MAIN“: Звукот на главниот јазик ќе се
емитува.
• „SUB“: Звукот на јазикот на
поднасловот ќе се емитува.
• „MN/SUB“: Излезот ќе биде составен
од мешаниот звук од главниот јазик
и јазикот на преводот.
45МК
Прилагодување на звукот
Избор на аудио формат,
повеќејазични правци
или канал
[ Stereo (Audio1)] (Стерео (Аудио 1))
и [ Stereo (Audio2)] (Стерео (Аудио 2))
не се појавуваат ако на дискот е снимен
само еден аудио проток.
Совет
Пребарувач на станици
Слушање на радиото
1
2
Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
екранот на горниот панел.
Може да поставувате [FM Mode] (FM-режим)
посебно за секоја веќе меморирана станица.
За исклучување на радиото
Притиснете [/1.
Претходно меморирање
радиостаници
Изберете ја радио станицата.
Автоматско барање на станица
Задржете на TUNING +/– сè додека
не почне автоматското скенирање.
На телевизискиот екран се појавува
[Auto Tuning] (Автоматско барање
станици). Скенирањето прекинува
кога системот ќе најде станица.
За да го откажете автоматското
бирање, притиснете кое било копче.
Можете да меморирате до 20 станици.
Пред бирање станици, проверете дали
сте ја намалиле јачината на звукот на
минимум.
1
2
Рачно барање станици
Постојано притискајте на
TUNING +/–.
3
Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
екранот на горниот панел.
Задржете на TUNING +/– сè
додека не почне автоматското
скенирање.
Скенирањето прекинува кога
системот ќе најде станица.
Постојано притискајте на 2 +/–
за да ја прилагодите јачината на
звукот.
3
Ако FM-програмата е со пречки
4
Притиснете V/v за да изберете
[Preset Memory] (Претходно
поставена меморија), потоа
притиснете .
5
Притиснете V/v за да го изберете
саканиот претходно мемориран
број, потоа притиснете .
Ако FM-програмата е со пречки, може
да изберете моно-прием. Нема да има
стерео ефект, но приемот ќе се подобри.
1
Притиснете OPTIONS.
На телевизискиот екран се појавува
менито за опции.
2
Притиснете V/v за да изберете
[FM Mode] (FM режим), потоа
притиснете .
3
Притиснете V/v за да изберете
[Monaural] (Моно), потоа
притиснете .
• [Stereo] (Стерео): Стерео прием.
• [Monaural] (Моно): Моно-прием.
46МК
6
Притиснете OPTIONS.
На телевизискиот екран се појавува
менито за опции.
Повторете ги чекорите 2 до 5 за
да меморирате други станици.
За менување на претходно
мемориран број
Изберете го саканиот претходно
мемориран број со притискање на
PRESET +/–, потоа изведете ја
постапката од чекор 3.
Избор на претходно
меморирана радиостаница
1
Постојано притискајте PRESET
+/– за да ја изберете претходно
поставената станица.
Претходно меморираните број
и фреквенција се појавуваат на
ТВ-екранот и на екранот на горниот
панел.
Секојпат кога ќе го притиснете
копчето, системот поставува една
претходно поставена станица.
(Само за моделите за Европа)
Системот на радиоподатоци (RDS)
е услуга за емитување којашто дозволува
радиостаниците да испраќаат
дополнителни информации заедно со
вообичаениот сигнал на програмата.
Овој систем нуди погодни RDSкарактеристики, како што е прикажување
на името на станицата.
Исто така името на станицата се
појавува и на телевизискиот екран.
Едноставно изберете станица од
FM-појасот.
Забелешка
Совет
• Може директно да го изберете претходно
меморираниот број на станицата со
притискање на копчињата со броеви.
• Секојпат кога ќе притиснете на
DISPLAY, екранот на горниот панел се
менува циклусно како што следува:
Фреквенција t Мемориран број t
Статус на декодирање*
* Се појавува кога [Sound Effect]
(Звучен ефект) е поставен на [Dolby
Pro Logic] (Dolby Pro Logic), [DTS
Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 Cinema)
или [DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6
Music) (страница 64).
• RDS може да не работи соодветно ако
станицата што сте ја поставиле не го емитува
соодветно RDS-сигналот или ако јачината на
сигналот е слаба.
• Сите FM станици не даваат RDS услуга, ниту
го даваат истиот вид на услуги. Ако не сте
запознаени со системот RDS, проверете во
вашите локални радиостаници за детали за
RDS-услугите во вашата област.
47МК
Пребарувач на станици
2
Постојано притискајте FUNCTION
сè додека „FM“ не се појави на
екранот на горниот панел.
Последната примената станица
е поставена.
Примање на системот на
радиоподатоци (RDS)
Репродукција со еден допир
Други операции
Користење на функцијата
„Control for HDMI“ за
„BRAVIA“ Sync
Оваа функција е достапна на телевизори
со функцијата „BRAVIA“ Sync.
Работата се поедноставнува со
поврзување на опрема на Sony што
е компатибилна со функцијата [Control
for HDMI] (Контрола за HDMI) преку
HDMI-кабел со голема брзина.
Забелешка
За да ја користите функцијата за
синхронизирање на „BRAVIA“, вклучете ги
системот и сета поврзана опрема по нивно
поврзување преку HDMI.
[Control for HDMI] (Контрола на
HDMI) - Лесно поставување
Може автоматски да ја поставите
функцијата на системот [Control for
HDMI] (Контрола на HDMI) со
овозможување на поставката за
кореспондирање на телевизорот.
За детали околу функцијата [Control
for HDMI] (Контрола на HDMI), видете
„[HDMI Settings] (Поставки за HDMI)“
(страница 67)
Исклучување на системот
Можете да го исклучите системот во
синхронизација со телевизорот.
Кога ќе притиснете N на далечинскиот
управувач, системот и телевизорот се
вклучуваат и влезот на телевизорот
е поставен на влез HDMI со којшто
е поврзан системот.
Системска аудио контрола
Можете да уживате во звук од
телевизорот или од друга опрема со
едноставно ракување.
Функцијата за системска аудио контрола
можете да ја користите како што следува:
• Кога системот е вклучен, звукот на
телевизорот или на другата опрема
може да излегува од звучниците на
системот.
• Кога звукот од телевизорот
или од другата опрема излегува
преку звучниците на системот,
можете да го промените излезот
на звукот од звучниците на
телевизорот со притискање
на SPEAKERS TVyAUDIO.
• Кога звукот од телевизорот или
од другата опрема излегува преку
звучниците на системот, може да ја
прилагодите јачината на звукот и да
го исклучите звукот на системот со
управување на телевизорот.
Канал за враќање аудио
Можете да уживате во звукот на
телевизорот преку системот со
користење на само еден HDMI-кабел.
За детали околу поставката, видете
„[Audio Return Channel] (Канал за
враќање на аудиото)“ (страница 67).
Забелешка
Системот не се исклучува автоматски додека
се репродуцира музика или кога е избрана
функцијата „FM“.
48МК
Следење на јазик
Кога ќе го смените јазикот за приказ
на екранот на телевизорот, јазикот за
приказ на екранот на системот исто
така ќе се смени по исклучување
и вклучување на системот.
Контрола на патеката
Кога ќе изведете Репродукција со еден
допир на поврзаната опрема, системот
се вклучува и ја поставува системската
функција на „HDMI1“ или „HDMI2“
(во зависност од приклучокот HDMI за
влез што се користи) и влезот на ТВ-уредот
автоматски се поставува на HDMI-влез
со којшто е поврзан системот.
Притиснете V/v за да изберете
[Auto Calibration] (Автоматска
калибрација), потоа притиснете .
Екранот [Select speaker layout.]
(Избирање распоред на звучници.)
се појавува.
5
Притиснете V/v за да го изберете
поставувањето според
распоредот на звучниците,
потоа притиснете .
• [Standard] (Стандарден):
Звучниците за опкружувачки
звук се инсталирани во задната
положба.
• [All Front] (Сите предни): Сите
звучници се инсталирани во
предната положба.
Автоматска калибрација
на соодветните поставки
за звучниците
[Auto Calibration] (Автоматска
калибрација)
D.C.A.C. DX (Автоматска калибрација
на дигитално кино DX) ви овозможува
идеално искуство со звукот со автоматско
прилагодување на поставката за
растојанието на звучникот, локацијата
и акустиката.
Екранот за потврда за [Auto
Calibration] (Автоматска калибрација)
се појавува на ТВ-екранот.
6
Забелешка
• Системот произведува гласен звучен тест
кога започнува [Auto Calibration]
(Автоматската калибрација). Јачината на
гласот не може да се намали. Предупредете
ги децата и соседите.
• Проверете дали сите звучници се поврзани
со главниот уред и засилувачот на
опкружувачки звук пред почетокот на [Auto
Calibration] (Автоматска калибрација).
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
[Audio Settings] (Аудио поставки),
потоа притиснете .
7
Поврзете го микрофонот за
калибрација во приклучокот за
A.CAL MIC на задниот панел.
Ставете го микрофонот за
калибрација на ниво на увото
на троножец (не се доставува).
Микрофонот за калибрација треба
да е насочен кон ТВ екранот.
Предната страна на секој звучник
треба да е свртена кон микрофонот
за калибрација и не смее да има
препреки меѓу звучниците
и микрофонот за калибрација.
Притиснете V/v за да изберете
[OK] (Во ред).
Изберете [Cancel] (Откажи) за да
откажете.
49МК
Други операции
4
8
Притиснете .
[Auto Calibration] (Автоматската
калибрација) започнува.
Системот автоматски ги прилагодува
поставките за звучниците.
Бидете тивки во текот на мерењето.
Забелешка
• Пред да започнете со [Auto Calibration]
(Автоматска калибрација), осигурете се
дека засилувачот на опкружувачки звук
е вклучен и дека сте го монтирале на
соодветна положба за да осигурите
безжично поврзување.
• Не работете со системот додека трае
[Auto Calibration] (Автоматската
калибрација).
9
Потврдете ги резултатите од
[Auto Calibration] (Автоматската
калибрација).
На ТВ-екранот се појавуваат
растојанието и нивото за секој
звучник.
Поставување за
звучниците
[Speaker Settings] (Поставки за
звучниците)
За да го добиете најдобриот можен
опкружувачки звук, поставете го
растојанието меѓу звучниците во однос
на вашата положба за слушање. Потоа,
употребете го тестот за тонот за да го
приспособите нивото и балансот на
звучниците.
1
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
[Audio Settings] (Аудио
поставки), потоа притиснете .
4
Притиснете V/v за да изберете
[Speaker Settings] (Поставки за
звучниците), потоа притиснете .
Се појавува екранот [Select speaker
layout.] (Изберете изглед на
звучниците).
5
Притиснете V/v за да го изберете
изгледот на звучниците според
поставувањето на звучниците,
потоа притиснете .
• [Standard] (Стандарден):
Звучниците за опкружувачки звук
се инсталирани во задната
положба.
• [All Front] (Сите предни): Сите
звучници се инсталирани во
предната положба.
Забелешка
Ако мерењето не успее, следете ја
пораката и обидете се повторно со [Auto
Calibration] (Автоматската калибрација).
10 Притиснете V/v за да изберете
[OK] (Во ред) или [Cancel]
(Откажи), потоа притиснете
.
x Мерењето е во ред.
Извадете го микрофонот за
калибрација и потоа изберете [OK]
(Во ред). Резултатот ќе се примени.
x Мерењето не е во ред.
Следете ја пораката и потоа изберете
[OK] (Во ред) за да се обидете
повторно.
50МК
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
Забелешка
Сите поставки се ресетираат на
стандардните вредности секојпат кога ќе
го промените распоредот на звучниците.
6
Притиснете V/v за да ја изберете
ставката, потоа притиснете .
7
Притиснете V/v за да го
прилагодите параметарот.
8
Притиснете B/b и
за да ги
потврдите поставките.
Проверете ги следните поставки.
[Front Left/Right] (Преден лев/десен)
3,0 m: Поставете го растојанието за
предните звучници.
[Centre] (Централен) 3,0 m: Поставете го
растојанието за централниот звучник.
[Surround Left/Right] (Лев/Десен
опкружувачки) 3,0 m: Поставете го
растојанието за звучникот за звук во
опкружување.
[Subwoofer] (Сабвуфер) 3,0 m: Поставете
го растојанието за сабвуферот.
x [Level] (Ниво)
Може да го приспособите нивото на
звук за звучниците. Можете да ги
поставите параметрите од –6,0 dB до
+6,0 dB. Проверете дали сте го поставиле
[Test Tone] (Тон за тестирање) на [On]
(Вклучено) за лесно прилагодување.
x [Relocation] (Преместување)
Може виртуелно да ја поправите
позицијата на звучниците за да го
подобрите ефектот на опкружувачки звук.
[On] (Вклучено): Може да го слушнете
звукот од виртуелно преместениот
звучник одреден со [Auto Calibration]
(Автоматска калибрација).
[Off] (Исклучено): Може да го слушнете
звукот од вистинската позиција на
звучникот.
Забелешка
• Оваа поставка се одразува само по
спроведување на [Auto Calibration]
(Автоматската калибрација).
• Не може да ја изберете оваа функција кога
распоредот на звучниците е поставен на
[All Front] (Сите предни).
x [Test Tone] (Тон за тестирање)
Звучниците ќе емитуваат тон за тестирање
за да се приспособи [Level] (Ниво).
[Off] (Исклучено): Тонот за тестирање
не се емитува од звучниците.
[On] (Вклучено): Тонот за тестирање се
емитува од секој звучник во низа додека
се приспособува нивото. Кога ќе
изберете една од ставките на [Speaker
Settings] (Поставки на звучниците),
тонот за тестирање се емитува од секој
звучник во низа.
51МК
Други операции
x [Distance] (Растојание)
Кога ги поместувате звучниците,
проверете дали сте ги поставиле
параметрите за растојание од положбата
на слушање до звучниците.
Може да ги поставите параметрите од
0,0 до 7,0 метри.
[Front Left/Right] (Преден лев/десен)
0,0 dB: Поставете го нивото за предните
звучници.
[Centre] (Централен) 0,0 dB: Поставете
го нивото за централниот звучник.
[Surround Left/Right] (Лев/Десен
опкружувачки) 0,0 dB: Поставете
го нивото за звучниците за
опкружувачки звук.
[Subwoofer] (Сабвуфер) 0,0 dB:
Поставете го нивото за сабвуферот.
Приспособете го нивото на звук како
што следува.
1
Поставете го [Test Tone] (Тон за
тестирање) на [On] (Вклучено).
2
Притиснете V/v за да изберете
[Level] (Ниво), потоа притиснете
3
Употреба на тајмерот за
спиење
.
4
Притиснете V/v за да го изберете
саканиот вид звучници, потоа
притиснете .
Притиснете B/b за да го изберете
левиот или десниот звучник, потоа
притиснете V/v за да го прилагодите
нивото.
5
Притиснете
6
Повторете ги чекорите 3 до 5.
7
Притиснете RETURN.
Системот се враќа на претходниот
екран.
8
Притиснете V/v за да изберете
[Test Tone] (Тест тон), потоа
притиснете .
9
.
Притиснете V/v за да изберете [Off]
(Исклучено), потоа притиснете .
Забелешка
Сигналите на тонот за тестирање не
излегуваат од приклучокот HDMI (OUT).
Совет
За истовремено да ја приспособите јачината на
звукот на сите звучници, притиснете 2 +/–.
52МК
Можете да го поставите системот да
се исклучува на претходно поставено
време за да можете да заспиете слушајќи
музика. Времето може претходно да се
постави во интервали од 10 минути.
Притиснете SLEEP.
Секојпат кога ќе притиснете SLEEP,
екранот на минутите (преостанатото
време) на екранот на горниот панел се
менува за 10 минути.
Кога ќе го поставите тајмерот за спиење,
преостанатото време се појавува на
секои 5 минути.
Кога преостанатото време е помало од
2 минути, „SLEEP“ трепка на екранот на
горниот панел.
За проверка на преостанатото
време
Притиснете SLEEP еднаш.
За менување на преостанатото
време
Постојано притискајте на SLEEP.
Деактивирање на
копчињата на
главниот уред
(Забрана за деца)
Можете да ги деактивирате копчињата
на главниот уред (освен "/1) за
спречување на погрешна употреба,
како што е детска грешка.
Забелешка
Ако ракувате со копчињата на главниот уред
додека е вклучена забраната за деца, „LOCKED“
трепка на екранот на горниот панел.
(Само за BDV-N9100WL/
BDV-N7100WL)
SPEAKER ILLUMINATION
Кога ќе се вклучи главниот уред се
осветлува долниот дел на предните
звучници и на звучниците за
опкружувачки звук.
За да го исклучите осветлувањето на
звучниците, притиснете SPEAKER
ILLUMINATION.
Контролирање на
вашиот ТВ или на другата
према со дадениот
далечински управувач
Забелешка
Кога ќе ги смените батериите на далечинскиот
управувач, поставката на далечинскиот
управувач може да се ресетира на зададената
поставка од (SONY).
Контролирање на
опремата со приложениот
далечински управувач
1
Притиснете го копчето TV или
STB што соодветствува со
опремата што сакате да ја
контролирате.
53МК
Други операции
Допрете и задржете на x на
главниот уред подолго од 5 секунди.
„LOCKED“ се појавува на екранот на
горниот панел.
Функцијата забрана за деца е активирана
и копчињата на главниот дел се заклучени.
(Може да ракувате со системот користејќи
го далечинскиот управувач.)
За да откажете, допрете и задржете на x
подолго од 5 секунди додека „UNLOCK“
не се појави на екранот на горниот панел.
Уживање во осветлување
на звучниците
2
Притиснете ги соодветните
копчиња наведени во следната
табела.
• z: Копчето може да се користи со
зададената поставка на
далечинскиот управувач.
• a: Копчето може да се користи кога
ќе го смените претходно поставениот
код на далечинскиот управувач.
Копче
Режим на далечински
управувач
Телевизор
STB
AV "/1
z
z
Копчиња со броеви
z
z
z
z
ENTER (-/--)
z
a
Копчиња во боја
z
z
z
z
B/V/v/b,
z
z
RETURN
z
z
OPTIONS
z
a
HOME (MENU)
z
z
SEN
z
SOUND MODE
(
)
z
a
AUDIO
z
a
SUBTITLE
z
z
DISPLAY
(
)
z
z
m/M
z
a
./>
z
N
z
a
X
z
a
x
z
a
z
z
2 +/–
z
z
PROG +/–
( / )
z
z
z
z
TOP MENU (
SLEEP (
54МК
)
)
Забелешка
• Во режимот за ТВ или STB, ако притиснете
кое било од копчињата погоре, засветува
копчето TV или STB. (Сепак, во зависност од
поставката на кодот, некои копчиња може да
не работат и копчињата TV или STB нема да
засветат.)
• Во зависност од ТВ-уредот или од опремата,
нема да може да користите некои од
копчињата.
Менување на претходно
поставениот код на
далечинскиот управувач
(Претходно поставен
режим)
Може да ја контролирате опремата што
не е на Sony со менување на претходно
поставениот код на далечинскиот
управувач.
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
[Remote Control Setting Guide]
(Водич за поставување на
далечинскиот управувач)
и потоа притиснете .
4
Притиснете V/v за да изберете
[Preset Mode] (Претходно
поставен режим), потоа
притиснете .
5
Притиснете V/v за да го изберете
видот на опрема којшто сакате
да го управувате со дадениот
далечински управувач, потоа
притиснете .
6
7
8
Притиснете V/v за да го изберете
производителот на уредот
и потоа притиснете .
Притиснете POP UP/MENU
додека притискате TV (за ТВ) или
STB (за кабелска кутија,
дигитален сателитски приемник,
дигитален видео снимач итн.).
Проверете дали сте ги направиле
следните поставки:
– [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) во [HDMI Settings] (Поставки
за HDMI) е поставено на [Off]
(Исклучено) (страница 67).
– [Quick Start Mode] (Режим на брз
почеток) е поставено на [Off]
(Исклучено) (страница 68).
– [Remote Start] (Далечински почеток)
во [Network Settings] (Мрежни
поставки) е поставен на [Off]
(Исклучено) (страница 70).
Забелешка
• Може да излезете од претходно поставениот
режим преку копчето TV или STB (она копче
што свети).
• Ако не ракувате со далечинскиот управувач
повеќе од 10 секунди за време на претходно
поставениот режим, далечинскиот
управувач ќе излезе од тој режим.
Ресетирање на
далечинскиот управувач
1
2
Додека држите на AV ?/1,
притиснете и држите на 2 –,
а потоа притиснете PROG –.
Ќе светнат копчињата BD, TV и STB.
Пуштете ги сите копчиња.
Копчињата BD, TV и STB ќе се
исклучат и претходно поставениот
код ќе се избрише. Далечинскиот
управувач ќе се врати на зададените
поставки.
Прелистување интернетстраници
1
2
Подгответе за прелистување
интернет.
Поврзете го системот со мрежа
(страница 25).
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
3
Притиснете B/b за да изберете
[Network] (Мрежа).
4
Притиснете V/v за да изберете
[Internet Browser] (Интернет
пребарувач), потоа притиснете .
Се појавува екранот [Internet
Browser] (Прелистувач на интернет).
Забелешка
Некои веб-локации може да не се прикажат
правилно или да не функционираат.
55МК
Други операции
Кога ќе светне копчето TV или
STB, внесете го кодот на ТВекранот користејќи ги
копчињата со броеви и потоа
притиснете ENTER.
Ако успешно го поставите кодот,
копчето TV или STB ќе трепне
бавно двапати. Копчето TV или
STB ќе трепне бргу петпати ако
поставувањето не е успешно.
Штедење струја во
режим на мирување
За внесување URL-адреса
A Наслов на страница
Изберете [URL entry] (Внесување
URL-адреса) од менито за опции.
Внесете URL користејќи ја софтверската
тастатура, а потоа изберете [Enter] (Внеси).
B Адреса на страницата
За поставување на стандардната
почетна страница
Додека се прикажува страницата
којашто сакате да ја поставите, изберете
[Set as start page] (Постави како почетна
страница) од менито за опции.
Враќање на претходната
страница
Изберете [Previous page] (Претходна
страница) од менито за опции.
Кога претходната страница не се појавува
дури и откако ќе изберете [Previous page]
(Претходна страница), изберете [Window
List] (Список со прозорци) од менито за
опции и од списокот изберете ја страницата
кон којашто сакате да се вратите.
За излегување од
прелистувачот на интернет
Притиснете HOME.
Приказ на прелистувачот
на интернет
Можете да ги проверите информациите
за веб-локацијата со притискање на
DISPLAY. Информацијата за приказот
се разликува во зависност од веблокацијата и од статусот на страницата.
56МК
C Курсор
Поместете со притискање на B/V/v/
b. Поставете го курсорот на врската
што сакате да ја видите, потоа
притиснете . Се прикажува
поврзаната веб-локација.
D SSL-икона
Се појавува кога поврзаниот
веб-адреса е безбедна.
E Индикатор за јачина на сигналот
Се појавува кога системот е поврзан
со безжична мрежа.
F Лента за напредок/Вчитување
на икона
Се појавува кога страницата се чита
или за време на преземање/трансфер.
G Поле за внес на текст
Притиснете , потоа изберете
[Input] (Внеси) од менито за опции
за да ја отворите софтверската
тастатура.
H Лента за листање
Притиснете B/V/v/b за да го
поместите приказот на страницата
лево, горе, долу или десно.
Достапни опции
Достапни се различни поставки
и операции со притискање на OPTIONS.
Достапните ставки се разликуваат во
зависност од ситуацијата.
[Set as start page]
(Постави како почетна страница)
Ја поставува тековно прикажаната веблокација како зададена почетна страница.
[Open in new window]
(Отвори во нов прозорец)
Отвора врска во нов прозорец.
[Character encoding] (Кодирање знаци)
[Browser Setup]
(Поставки на прелистувач)
[Window List] (Список со прозорци)
Прикажува листа на сите тековно
отворени веб-локации.
Ви дозволува да се вратите на претходно
прикажаната веб-локација со избирање
на прозорецот.
[Bookmark List] (Список со маркери)
[Display certificate] (Прикажи сертифика)
Ги прикажува сертификатите на серверот
испратени од страниците што
поддржуваат SSL.
[Input] (Внеси)
Ја прикажува софтверската тастатура за
внесување знаци додека прелистувате
веб-локација.
[Break] (Прелом)
Го поместува курсорот до следниот ред во
полето за внесување текст.
[Delete] (Избриши)
Брише еден знак од левата страна на
курсорот за време на внесување на текст.
Понатамошни поставки
за безжичниот систем
Го прикажува списокот со маркери.
[URL entry] (Внесување URL)
Ви дозволува да внесете URL-адреса кога
е прикажана софтверската тастатура.
[Previous page] (Претходна страница)
Се поместува на претходно прикажаната
страница.
[Next page] (Следна страница)
Се поместува на претходно прикажаната
следна страница.
[Cancel loading] (Откажи вчитување)
Го сопира вчитувањето на страницата.
[Reload] (Повторно вчитување)
Повторно ја вчитува истата страница.
[Add to Bookmark] (Додавање во маркери)
Активирање на безжичното
емитување помеѓу
специфични единици
[Secure Link] (Безбедна врска)
Можете да ја дефинирате безжичната
врска за да го поврзете главниот дел со
засилувачот на звукот во опкружувањето
користејќи ја функција Безбедна врска.
Оваа функција може да помогне при
спречувањето на пречки ако користите
бројни безжични продукти или вашите
соседи користат безжични продукти.
Ја додава тековно отворената веб-локација
во списокот со маркери.
57МК
Други операции
Ги прикажува поставките на прелистувачот
на интернет.
• [Zoom] (Зумирање): Ја зголемува или
намалува големината на прикажаните
содржини.
• [JavaScript Setup] (Поставување на
JavaScript): Поставува дали да се
овозможи или оневозможи JavaScript.
• [Cookie Setup] (Поставка на колачиња):
Поставува дали да се прифатат
колачињата од прелистувачот.
• [SSL Alarm Display] (Приказ на
SSL­аларм): Поставува дали да се
овозможи или оневозможи SSL.
Го поставува системот за кодирање знаци.
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
[System Settings] (Системски
поставки), а потоа притиснете .
4
Притиснете V/v за да изберете
[Wireless Sound Connection]
(Безжична врска на звук), а потоа
притиснете .
Се појавува екранот на [Wireless
Sound Connection] (Безжична врска
на звук).
9
Откако ќе се појави пораката
[Secure Link setting is complete.]
(Поставката на Безбедна врска
е завршена.), притиснете .
Засилувачот на звукот во
опкружувањето е поврзан со
главниот дел и индикаторот за
LINK/STANDBY преминува во
портокалово.
Ако се појави пораката [Cannot set
Secure Link.] (Не може да постави
безбедна врска.), следете ги
пораките на екранот.
За да ја откажете функцијата
Безбедна врска
За главниот уред
5
Притиснете V/v за да изберете
[Secure Link] (Безбедна врска),
а потоа притиснете .
Изберете [Off] (Исклучено) кај чекорот
6 горе.
6
Притиснете V/v за да изберете
[On] (Вклучено), потоа
притиснете .
Задржете притиснато на SECURE LINK
на заднината на засилувачот на
опкружувачки звук додека индикаторот
за LINK/STANDBY не премине во
зелено или светка зелено.
7
8
58МК
Притиснете SECURE LINK на
заднината на засилувачот на
опкружувачки звук.
За неколку минути продолжете на
следниот чекор.
Притиснете B/b за да изберете
[Start] (Старт), а потоа
притиснете .
За да се вратите на претходниот
екран, изберете [Cancel](Откажи).
За засилувачот на опкружувачки звук
Ако безжичниот пренос
е нестабилен
[RF Channel] (RF канал)
Ако користите бројни безжични
системи, како што е безжичната
LAN (Локална мрежа) или Bluetooth,
безжичните сигнали може да бидат
нестабилни. Во тој случај, преносот
може да се подобри со промена на
следната поставка на [RF Channel]
(RF канал).
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
[System Settings] (Системски
поставки), а потоа притиснете .
4
Притиснете V/v за да изберете
[Wireless Sound Connection]
(Безжична врска на звук), а потоа
притиснете .
5
Притиснете V/v за да изберете
[RF Channel] (RF канал), а потоа
притиснете .
6
Притиснете V/v за да ја изберете
саканата поставка, потоа
притиснете .
• [Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Системот
автоматски го избира подобриот
канал за пренос.
• [1], [2], [3]: Системот го пренесува
звукот со фиксирање на каналот за
пренос. Изберете го каналот со
подобар пренос.
Забелешка
Преносот може да се подобри со промена на
каналот на пренос (фреквенција) на другиот
безжичен систем(и). За детали на, упатете се
на оперативните упатства на другите
безжични системи.
Користење на приказот
за поставки
Може да правите различни прилагодувања
на ставките како што се слика и звук.
Стандардните поставки се подвлечени.
Забелешка
Поставките за репродукција складирани на
дискот се приоритетни пред поставките на
екранот за поставување. Затоа, некои од
функциите може да не се изведат.
1
Притиснете HOME.
На телевизискиот екран се појавува
почетното мени.
2
Притиснете B/b за да изберете
[Setup] (Поставување).
3
Притиснете V/v за да изберете
икона на категоријата за
поставување, потоа притиснете .
Икона
Објаснување
[Remote Control Setting
Guide] (Упатство за
поставка на далечинскиот
управувач) (страница 60)
Ги прави поставките за
далечинскиот управувач
за управување со ТВ или
со другата опрема.
[Network Update]
(Мрежно ажурирање)
(страница 60)
Го ажурира софтверот на
системот.
[Screen Settings]
(Поставки на екранот)
(страница 61)
Ги прави поставките на
екранот според типот
телевизор.
59МК
Поставки и прилагодувања
Се појавува екранот на [Wireless
Sound Connection] (Безжична врска
на звук).
Поставки и прилагодувања
Икона
Објаснување
[Audio Settings] (Аудио
поставки) (страница 63)
Ги прави аудио
поставките според типот
приклучоци за поврзување.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Поставки за гледање BD/
DVD) (страница 65)
Прави детални поставки за
BD/DVD репродуцирање.
[Parental Control Settings]
(Поставки за родителска
контрола) (страница 66)
Прави детални поставки
за функцијата Родителска
контрола.
[Music Settings] (Поставки
за музика) (страница 66)
Прави детални поставки
за Super Audio CD
репродуцирање.
[System Settings]
(Системски поставки)
(страница 67)
Ги прави поставките
поврзани со системот.
[External Input Settings]
(Поставки за надворешни
влезови) (страница 69)
Ја поставува поставката за
прескокнување на влез за
секој надворешен влез.
[Network Settings]
(Мрежни поставки)
(страница 69)
Прави детални поставки
за интернет и мрежа.
[Easy Network Settings]
(Лесни мрежни поставки)
(страница 70)
Изведува [Easy Network
Settings] (Лесни мрежни
поставки) за да ги направи
основните мрежни
поставки.
[Resetting] (Ресетирање)
(страница 71)
Го ресетира системот на
фабричките поставки.
60МК
[Remote Control
Setting Guide] (Упатство
за поставка на
далечинскиот управувач)
x [Preset Mode] (Претходно поставен
режим)
Може да го смените претходно
поставениот код на далечинскиот
управувач за контролирање на опрема
што не е на Sony. За детали, видете
„Менување на претходно поставениот
код на далечинскиот управувач
(Претходно поставен режим)“
(страница 54).
[Network Update]
(Мрежно ажурирање)
Со ажурирање на софтверот со најновата
верзија можете да ги искористите
најновите функции.
За информации околу функциите на
ажурирањето, осврнете се на следната
веб-локација:
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
За време на ажурирање на софтверот,
„UPDATE“ се појавува на екранот на
горниот панел. Откако ажурирањето
ќе заврши, главниот уред автоматски
се исклучува.
Додека трае операцијата за ажурирање,
не вклучувајте и не исклучувајте го
главниот уред и не ракувајте со него или
со телевизорот. Почекајте ажурирањето
на софтверот да заврши.
[Screen Settings]
(Поставки на екранот)
x [Screen Format] (Формат на екран)
[Full] (Целосен): Изберете го ова кога
се поврзувате со телевизор со функција
на широк режим. Прикажува слика на
екран 4:3 во пропорција на приказ 16:9
дури и на телевизор со голем екран.
[Normal] (Нормален): Ја менува
големината на сликата за да
соодветствува со големината на
екранот со пропорција на приказ
на оригиналната слика.
x [3D Output Setting]
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова за да
се прикажува целата содржина во 2D.
Забелешка
3D видео од приклучоците за HDMI (IN 1)
или HDMI (IN 2) е излез без разлика на оваа
поставка.
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Поставка за големина на екранот
во 3D)
Ја поставува големината на екранот на
телевизор што е компатибилен со 3D.
Забелешка
Оваа поставка не работи за 3D видео од
приклучоците HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Тип на телевизор)
[16:9]: Изберете го ова кога се поврзувате
со телевизор со голем екран или со
телевизор со функција на широк режим.
[4:3]: Изберете го ова кога се поврзувате
со телевизор со екран 4:3 без функција
на широк режим.
[Pan & Scan] (Вертикални ленти):
Прикажува слика во полна големина
на целиот екран, со скратени страни.
x [Cinema Conversion Mode]
(Режим на видеоконверзија)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова. Главниот дел
автоматски открива дали материјалот
е видео или филмска содржина и се
менува на соодветниот метод на
конверзија.
[Video] (Видео): Методот на конверзија
кој соодветствува на материјалот според
видео содржина секогаш ќе се избира
без разлика на материјалот.
61МК
Поставки и прилагодувања
x [DVD Aspect Ratio]
[Letter Box] (Хоризонтални ленти):
Прикажува широка слика со црни ленти
на врвот и на дното.
x [Output Video Resolution]
[Auto] (Автоматски): Емитува видео
сигнал во согласност со резолуцијата
на телевизорот или поврзаната опрема.
[Original Resolution] (Оригинална
резолуција): Емитува видео сигнал во
согласност со снимената резолуција на
дискот. (Кога резолуцијата е помала од
стандардната резолуција, се зголемува
до стандардна резолуција.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Емитува видео сигнал во
согласност со избраната поставка
за резолуција.
x [DVD-ROM 24p Output] (Излез за
DVD-ROM 24p)
[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео
сигнали само кога ќе поврзете телевизор
што е компатибилен со 1080/24p преку
поврзување со HDMI и [Output Video
Resolution] (Резолуција на излезно
видео) е поставено на [Auto]
(Автоматски) или [1080p].
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
телевизорот не е компатибилен со видео
сигнали 1080/24p.
* Ако системот на бои на дискот е NTSC,
резолуцијата на видео сигналите може
да се претвори само во [480i] и [480p].
x [4K Output] (Излез за 4K)
[Auto1] (Автоматски 1): Емитува 2K
(1920 × 1080) видео-сигнали за време
на репродукција на видео и 4K видеосигнали за време на репродукција на
фотографија кога ќе се поврзе со опрема
на Sony компатибилна со 4K.
Емитува 4K видео-сигнали за време на
репродукција на видео-содржина со
24p во BD/DVD ROM или за време на
репродукција на фотографија кога ќе се
поврзе со опрема што не е на Sony и не
е компатибилна со 4K.
Оваа поставка не работи за репродукција
на 3D видео слика.
[Auto2] (Автоматски 2): Автоматски
емитува 4K/24p видео сигнали кога ќе
поврзете опрема што е компатибилна
со 4K/24p и ги наместите соодветните
поставки во [BD-ROM 24p Output]
(Излез за BD-ROM 24р) и [DVD-ROM
24p Output] (Излез за DVD-ROM 24р).
Емитува и слики и фотографии во
4K/24p кога репродуцирате датотеки
со фотографии во 2D.
[Off] (Исклучено): Ја исклучува
функцијата.
x [BD-ROM 24p Output] (Излез за
BD­ROM 24p)
[Auto] (Автоматски): Емитува 24p видео
сигнали само кога ќе поврзете телевизор
што е компатибилен со 1080/24p преку
поврзување со HDMI и [Output Video
Resolution] (Резолуција на излезно
видео) е поставено на [Auto]
(Автоматски) или [1080p].
[On] (Вклучено): Изберете го ова кога
телевизорот е компатибилен со видео
сигнали 1080/24p.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
телевизорот не е компатибилен со видео
сигнали 1080/24p.
Забелешка
Ако не се открие опремата на Sony кога ќе
се избере [Auto1] (Автоматски 1), поставката
ќе го има истиот ефект како и [Auto2]
(Автоматски 2).
62МК
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
(YCbCr/RGB (HDMI))
[Auto] (Автоматски): Автоматски го
открива типот надворешната опрема
и се менува на соодветните поставки
за боја.
[YCbCr (4:2:2)]: Емитува видео сигнали
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Емитува видео сигнали
YCbCr 4:4:4.
[RGB] (RGB): Изберете го ова кога се
поврзувате со опрема со приклучок
DVI што е во согласност со HDCP.
x [SBM] (Супер мапирање битови)
[On] (Вклучено): Ја измазнува
градацијата за видеосигналите од
приклучокот HDMI (OUT).
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
има нестабилни видео сигнали или
неприродна боја.
[Audio Settings]
(Аудио поставки)
x [BD Audio MIX Setting] (Поставка за
мешано аудио на BD)
[On] (Вклучено): Го емитува аудиото
добиено со мешање на интерактивното
аудио и секундарното аудио во
примарното аудио.
[Off] (Исклучено): Го емитува само
примарното аудио.
x [Audio DRC] (Аудио DRC)
Може да го компресирате динамичкиот
опсег на звучниот запис.
[Auto] (Автоматски): Репродуцира
според динамичкиот опсег дефиниран
со дискот (BD-ROM само).
[On] (Вклучено): Системот го
репродуцира звучниот запис со
динамичкиот опсег што го замислил
инженерот којшто снимал.
[Off] (Исклучено): Без компресија
на динамички опсег.
63МК
Поставки и прилагодувања
x [HDMI Deep Colour Output]
(HDMI­темелен приказ на бои)
[Auto] (Автоматски): Нормално
изберете го ова.
[16bit], [12bit], [10bit] (16bit), (12bit),
(10bit): Емитува видеосигнали 16bit/
12bit/10bit кога
поврзаниот телевизор е компатибилен
со Deep Colour.
[Off] (Исклучено): Изберете го ова кога
сликата е нестабилна или бојата изгледа
неприродно.
x [Pause Mode] (Пауза) (само за
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Автоматски): Сликата,
вклучувајќи ги објектите кои се
движат динамички, се прикажува
без треперење. Нормално изберете
ја оваа положба.
[Frame] (Кадар): Сликата, вклучувајќи
ги објектите кои не се движат
динамички, се прикажува со
висока резолуција.
x [Attenuate - AUDIO] (Намалено АУДИО)
Може да се појави дисторзија кога
слушате на опрема што е поврзана на
приклучоците AUDIO (AUDIO IN L/R).
Може да ја спречите дисторзијата со
намалување на влезното ниво на
главниот уред.
[On] (Вклучено): Го намалува
влезното ниво. Излезното ниво
ќе се намали со оваа поставка.
[Off] (Исклучено): Нормално
влезно ниво.
x [Audio Output] (Аудио излез)
Може да изберете метод за излез каде
што ќе се емитува аудио сигналот.
[Speaker] (Звучник): Емитува
повеќеканален звук само од
звучниците на системот.
[Speaker + HDMI] (Звучник + HDMI):
Емитува повеќеканален звук само од
звучниците на системот и двоканални
линеарни PCM-сигнали од приклучокот
HDMI (OUT).
[HDMI] (HDMI): Емитува звук само од
приклучокот HDMI (OUT). Форматот
на звукот зависи од поврзаната опрема.
Забелешка
• Кога [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) е поставена на [On] (Вклучено)
(страница 67), [Audio Output] (Аудио излез)
автоматски се поставува на [Speaker + HDMI]
(Звучник + HDMI) и оваа поставка не може
да се смени.
• (Само за моделите за Европа) Аудио
сигналите не се емитуваат од приклучокот
HDMI (OUT) кога [Audio Output] (Аудио
излезот) е поставен на [Speaker + HDMI]
(Звучник + HDMI) и [HDMI1 Audio Input
Mode] (HDMI1 Аудио влезниот режим)
(страница 67) е поставен на [TV] (ТВ).
• Кога [Audio Output] (Аудио излез) е поставен
на [HDMI], форматот на излезниот сигнал од
функцијата „TV“ е двоканален линеарен PCM.
64МК
x [Sound Effect] (Звучен ефект)
Може да ги вклучите или исклучите
звучните ефекти на системот (поставка
SOUND MODE, (страница 30)).
Може да изберете [Dolby Pro Logic]
(Dolby Pro Logic), [DTS Neo:6 Cinema]
(DTS Neo:6 кино) или [DTS Neo:6 Music]
(DTS Neo:6 музика) за да симулирате
звук во опкружување за двоканален
извор.
[Sound Mode On] (Вклучен режим за
звук): Го овозможува ефектот за звук
во опкружување во звучниот режим
(страница 30) и фудбалскиот режим
(страница 32).
[Dolby Pro Logic] (Dolby Pro Logic):
Системот симулира звук во
опкружување од двоканалните извори
и емитува звук од сите звучници.
(5.1-канални) (декодирање со Dolby
Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema] (DTS Neo:6 кино)/
[DTS Neo:6 Music] (DTS Neo:6 музика):
Системот симулира звук во опкружување
од двоканалните извори и произведува
повеќеканален звук (декодирање во
режимот DTS Neo:6 Cinema/DTS
Neo:6 Music)
[2ch Stereo] (Двоканално стерео):
Овој систем го емитува звукот само
од предните леви/десни звучници
и сабвуферот. Повеќеканалните
формати за опкружувачки звук
се намалени на два канали.
[Off] (Исклучено): Звучните ефекти се
оневозможени. Може да го слушате
звукот како што е снимен.
x [Speaker Settings] (Поставки за
звучниците)
Поставете ги звучниците за да постигнете
најдобар можен опкружувачки звук.
За детали, видете „Поставување за
звучниците“ (страница 50).
x [Auto Calibration] (Автоматска
калибрација)
Може да ги калибрирате автоматски
соодветните поставки. За детали, видете
„Автоматска калибрација на соодветните
поставки за звучниците“ (страница 49).
x [Bluetooth AUDIO - AAC] (Bluetooth
AUDIO - AAC)
Можете да вклучите или исклучите
AAC-аудио.
[On] (Вклучено): AAC-аудио ако
уредот со Bluetooth поддржува AAC.
[Off] (Исклучено): SBC-аудио.
[BD/DVD Viewing
Settings] (Поставки за
гледање BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Јазик на
менито за BD/DVD)
Може да го изберете зададениот јазик за
менито за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик), се појавува
приказот за внесување на кодот на
јазикот. Внесете го кодот за вашиот
јазик осврнувајќи се на „Список со
кодови на јазици“ (страница 88).
x [Subtitle Language] (Јазик за превод)
Може да го изберете зададениот јазик за
превод за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик), се појавува
приказот за внесување на кодот на
јазикот. Внесете го кодот за вашиот
јазик осврнувајќи се на „Список со
кодови на јазици“ (страница 88).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Слој на репродуцирање на
BD­хибриден диск)
[BD]: Репродуцира BD-слој.
[DVD/CD]: Репродуцира DVD или
CD-слој.
x [BD Internet Connection] (BD-врска
преку интернет)
[Allow] (Дозволи): Нормално
изберете го ова.
[Do not allow] (Не дозволувај):
Забранува поврзување на интернет.
65МК
Поставки и прилагодувања
Забелешка
Можете да уживате во висококвалитетен звук
ако AAC е вклучено. Ако не можете да слушате
AAC-звук од уредот, изберете [Off] (Исклучено).
x [Audio Language] (Јазик за аудио)
Може да го изберете зададениот јазик за
запис за BD-ROM или DVD VIDEO.
Кога ќе изберете [Original] (Оригинален)
се избира јазикот на којшто во дискот му
е даден приоритет.
Кога ќе изберете [Select Language Code]
(Избери код на јазик), се појавува
приказот за внесување на кодот на
јазикот. Внесете го кодот за вашиот
јазик осврнувајќи се на „Список со
кодови на јазици“ (страница 88).
[Parental Control
Settings] (Поставки за
родителска контрола)
x [Password] (Лозинка)
Поставете или променете ја лозинката
за функцијата „Родителска контрола“.
Лозинката во дозволува да поставите
ограничување на BD-ROM, DVD VIDEO
или на интернет видео репродукција.
Ако е потребно, можете да направите
разлика меѓу нивоата на ограничување
за BD-ROM и DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Код на
областа за родителска контрола)
Репродуцирањето на некои BD-ROM
или DVD VIDEO може да се ограничи
според географската област. Сцените
може да се блокираат или заменат со
други сцени. Следете ги упатствата на
екранот и внесете ја вашата лозинка со
четири цифри.
x [BD Parental Control] (Родителска
контрола за BD)/[DVD Parental
Control] (Родителска контрола за
DVD)/[Internet Video Parental Control]
(Родителска контрола за видео
преку интернет)
Со поставување на родителската
контрола, сцените може да се блокираат
или да се заменат со други сцени. Следете
ги упатствата на екранот и внесете ја
вашата лозинка со четири цифри.
66МК
x [Internet Video Unrated]
(Непроценето интернет видео)
[Allow] (Дозволи): Го дозволува
репродуцирањето на непроценети
интернет видеа.
[Block] (Блокирај): Ја блокира
репродукцијата на нерангирани видеа
преку интернет.
[Music Settings]
(Поставки за музика)
x [Super Audio CD Playback Layer]
(Слој на репродукција на ЦД со
супераудио)
[Super Audio CD] (CD со супераудио):
Го репродуцира Super Audio CD слојот.
[CD] (CD): Го репродуцира CD слојот.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Канали на репродукција на ЦД со
супераудио)
[DSD 2ch] (DSD двоканален):
Ја репродуцира 2-каналната област.
[DSD Multi] (Повеќеканално DSD):
Ја репродуцира повеќеканалната област.
[System Settings]
(Системски поставки)
x [OSD Language] (Јазик за приказ
на екранот)
Може да го изберете саканиот јазик за
приказ на екранот на системот.
x [Main Unit illumination]
(Осветлување на главниот уред)
[On] (Вклучено): Екранот на горниот
панел е секогаш вклучен, индикаторот на
копчињата на допир секогаш е осветлен
и осветлувањето на LED-индикаторот
е најсилно.
[Auto] (Автоматски): Екранот на
горниот панел и индикаторот на
копчињата на допир се исклучени
и осветлувањето на LED-индикаторот
е намалено автоматски ако не ракувате
со системот во текот на 10 секунди.
Забелешка
Кога ќе се избере [Auto] (Автоматски),
се осветлува само копчето N за време
на репродукцијата.
Забелешка
(Само за моделите за Европа)
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode]
(Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено),
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
е автоматски поставена на [Off] (Исклучено).
[Audio Return Channel] (Канал за
враќање на аудиото)
Оваа функција е достапна кога ќе го
поврзете системот во приклучок HDMI
IN на телевизорот што е компатибилен
со функцијата ARC и [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е поставено на [On]
(Вклучено).
[Auto] (Автоматски): Системот може
автоматски да го прима дигиталниот
аудио сигнал на телевизорот преку кабел
за HDMI.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
[HDMI1 Audio Input Mode] (HDMI1
Аудио влезен режим) (само за моделите
за Европа)
Можете да го изберете аудио влезот на
опремата којашто е поврзана со HDMI
(IN 1) приклучокот.
[HDMI1] (HDMI1): Звукот на опремата
којашто е поврзана со HDMI (IN 1)
приклучокот е влез од HDMI (IN 1)
приклучокот.
[TV] (ТВ): Звукот на опремата којашто
е поврзана со приклучокот HDMI (IN 1)
е влез од приклучокот TV (DIGITAL IN
OPTICAL).
67МК
Поставки и прилагодувања
x [Wireless Sound Connection]
(Безжична врска на звук)
Можете да направите понатамошни
поставки за безжичниот систем. За
детали, видете „Понатамошни поставки
за безжичниот систем“ (страница 57).
Исто така, можете да го проверите
статусот на безжичниот пренос. Кога
безжичното емитување е активирано,
се појавува [OK] (Во ред) десно од
[Status] (Статусот).
x [HDMI Settings] (Поставки за HDMI)
[Control for HDMI] (Контрола за HDMI)
[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата
[Control for HDMI] (Контрола за
HDMI). Може взаемно да управувате
со опремата што е поврзана преку кабел
за HDMI.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
x [Quick Start Mode] (Режим за
брз почеток)
[On] (Вклучено): Го скратува времето
на вклучување од режимот на
подготвеност. Можете брзо да
ракувате со системот откако ќе
го вклучите.
[Off] (Исклучено): Стандардната
поставка.
x [Auto Display] (Автоматски приказ)
[On] (Вклучено): Автоматски
прикажува информација на екранот
кога ги менувате насловите за гледање,
режимите на сликата, аудио
сигналите итн.
[Off] (Исклучено): Прикажува
информации само кога ќе притиснете
DISPLAY.
Забелешка
(Само за моделите за Европа)
Пред да го поставите [Quick Start Mode]
(Режимот за брз почеток) на [On] (Вклучено),
треба да ги поставите [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) и [Remote Start]
(Далечински почеток) на [Off] (Исклучено).
Кога ќе го поставите [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) или [Remote Start]
(Далечински почеток) на [On] (Вклучено),
[Quick Start Mode] (Режим за брз почеток)
е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).
x [Power Save Drive] (Погон за
зачувување енергија)
[On] (Вклучено): Ја намалува
потрошувачката на ел. енергија кога
нивото за јачина на тонот е ниско.
[Off] (Исклучено): Нормален статус.
Системот може да произведува јачина
на звукот.
x [Auto Standby] (Автоматски
подготвено)
[On] (Вклучено): Ја вклучува
функцијата [Auto Standby]
(Автоматски подготвено). Кога
не управувате со системот околу
30 минути, системот автоматски
влегува во режим подготвено.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
68МК
x [Screen Saver] (Заштитник на
екранот)
[On] (Вклучено): Ја вклучува функцијата
заштитник на екранот.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
x [Software Update Notification]
(Известување за ажурирање на
софтверот)
[On] (Вклучено): Го поставува системот
да ве информира за најновата верзија на
софтверот (страница 60).
[Off] (Исклучено): Исклучено.
x [Gracenote Settings] (Поставки на
Gracenote)
[Auto] (Автоматски): Автоматски ги
презема информациите за дискот кога
ќе го прекинете репродуцирањето на
дискот. За преземање, системот мора
да биде поврзан со мрежата.
[Manual] (Рачно): Ги презема
информациите за дискот кога
е означено [Video Search]
(Пребарување на видео) или [Music
Search] (Пребарување на музика).
x [System Information] (Информации
за системот)
Може да ги прикажете информациите за
верзијата на софтверот на компјутерот
и MAC-адресата.
x [Software License Information]
(Информации за лиценцата на
софтверот)
Може да прикажете информации за
лиценцата на софтверот.
x [Internet Settings] (Интернетпоставки)
Однапред поврзете го системот со мрежата.
За детали, видете „Чекор 3: Подготовка
за мрежно поврзување“ (страница 25).
[Wired Setup] (Жичено поставување):
Изберете го ова кога поврзувате
широкопојасен рутер користејќи
LAN­кабел.
[Wireless Setup(built-in)] (Безжични
поставки (вградени)): Изберете го
ова кога користите вграден безжичен
LAN во системот за поврзување со
безжичната мрежа.
Совет
Поставката за прескокнување е погодна
особина што ви овозможува да ги
прескокнувате неискористените
надворешни влезови при избор на функција.
x [HDMI1] (HDMI1)/[HDMI2] (HDMI2)/
[TV] (ТВ)/[Bluetooth AUDIO]
(Bluetooth АУДИО)/[AUDIO] (АУДИО)
[Do not skip] (Не прескокнувај):
Системот не ја прескокнува избраната
функција кога ја избирате преку
FUNCTION.
[Skip] (Прескокни): Системот ја
прескокнува избраната функција
кога ја избирате преку FUNCTION.
За повеќе детали, посетете ја следната
веб-локација и погледнете ги најчесто
поставуваните прашања -ЧПП):
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(Статус на мрежното поврзување)
Го прикажува тековниот статус на
мрежната врска.
x [Network Connection Diagnostics]
(Дијагностика на мрежната врска)
Можете да направите мрежна
дијагностика за да проверите дали
поврзувањето на мрежата е направено
правилно.
69МК
Поставки и прилагодувања
[External Input
Settings] (Поставки за
надворешни влезови)
[Network Settings]
(Мрежни поставки)
x [Connection Server Settings]
(Поставки за серверот за
поврзување)
Поставува дали да се прикаже
поврзаниот DLNA-сервер.
x [Renderer Set-up] (Поставки на
изведувач)
[Automatic Access Permission] (Дозвола
за автоматски пристап): Поставува дали
да се дозволи автоматски пристап од
ново откриен DLNA-контролор.
[Smart Select] (Паметен избор):
Овозможува DLNA-контролор на Sony
да го најде системот како целна опрема
за да го управува преку инфрацрвени
зраци. Може да ја вклучите или
исклучите оваа функција.
[Renderer Name] (Име на изведувачот):
Го прикажува името на системот како
наведено на други DLNA-уреди во
мрежата.
x [Renderer Access Control]
(Контрола за пристап на изведувач)
Поставува дали да се прифатат
командите од DLNA-контролори.
x [PARTY Auto Start] (Автоматско
вклучување PARTY)
[On] (Вклучено): Започнува PARTY или
се придружува кон постојна PARTY на
барање на мрежниот уред компатибилен
со функцијата PARTY STREAMING.
[Off] (Исклучено): Исклучено.
70МК
x [Registered Remote Devices]
(Регистрирани далечински уреди)
Прикажува список со регистрирани
далечински уреди.
x [Remote Start] (Далечински
почеток)
[On] (Вклучено): Ви овозможува да
го вклучите системот со уред што
е поврзан преку мрежа кога системот
е во режим на подготвеност.
[Off] (Исклучено): Системот не може да
се вклучи со уред поврзан преку мрежа.
Забелешка
(Само за моделите за Европа)
Кога ќе го поставите [Quick Start Mode]
(Режим за брз почеток) на [On] (Вклучено),
[Remote Start] (Далечински почеток)
е автоматски поставен на [Off] (Исклучено).
[Easy Network
Settings] (Лесни мрежни
поставки)
Изведува [Easy Network Settings] (Лесни
мрежни поставки) за да ги направи
основните мрежни поставки. Следете
ги упатствата на екранот.
[Resetting]
(Ресетирање)
Дополнителни информации
Мерки за претпазливост
x [Reset to Factory Default Settings]
(Ресетирај на фабрички стандардни
поставки)
Можете да ги ресетирате системските
поставки на стандардните фабрички
вредности со избирање на групата
поставки. Сите поставки во групата
ќе бидат ресетирани.
• Ако цврст објект или течност падне во
кутијата, исклучете го системот и нека
го провери квалификувано лице пред
да го користите пак.
• Не допирајте го кабелот за напојување
со наизменична струја (ел. енергија) со
мокри раце. Тоа може да предизвика
електричен удар.
За изворите за напојување со
ел. енергија
Ако не планирате подолго време да го
користите системот, осигурете се дека
сте го исклучиле системот од ѕидниот
штекер. Фатете го самиот приклучок,
никогаш не влечете го кабелот за да го
исклучите кабелот за напојување со
наизменична струја.
За поставувањето
• Поставете го системот на локација со
соодветна вентилација за да спречите
зголемување на топлина во системот.
• Иако системот се загрева за време на
работата, ова не претставува дефект.
Ако постојано многу го користите
системот, температурата на кутијата на
врвот, од страните и на дното
значително се зголемува. За да не се
изгорите, не ја допирајте кутијата.
• Не поставувајте го системот на мека
површина (ќилим, ќебиња итн.)
бидејќи тоа може да ги блокира
отворите за вентилација.
• Не го инсталирајте системот во
близина на топлотни извори, како што
се радијатори, воздушни канали или на
место кое е на директна сончева
светлина, прекумерна прашина,
механички вибрации или шок.
71МК
Дополнителни информации
x [Initialise Personal Information]
(Постави лични информации)
Можете да ги избришете вашите лични
информации складирани во системот.
За безбедност
• Не го монтирајте системот во навалена
позиција. Тој е дизајниран за да работи
само во хоризонтална положба.
• Држете ги системот и дисковите
подалеку од компоненти со силни
магнети, како што се микробранови
печки или големи звучници.
• Не поставувајте тешки објекти врз
системот.
• Не поставувајте метални објекти пред
предниот панел. Тоа може да го
ограничи приемот на радиобранови.
• Не поставувајте го системот на места
каде што се користи медицинска
опрема. Може да предизвика дефект
на медицинската опрема.
• Ако користите пејсмејкер или друг
медицински уред, консултирајте се
со вашиот лекар или производителот
на медицинскиот уред пред да ја
користите функцијата безжичен LAN.
За дисковите за чистење,
чистачите на дискови/леќи
Не користете дискови за чистење или
чистачи за дискови/леќи (вклучувајќи
влажни или видови на спреј). Тие може
да предизвикаат дефект на уредот.
За заменување на делови
Во случај овој систем да се поправа,
поправените делови може да се задржат
за повторна употреба или за рециклирање.
За бојата на телевизорот
Ако звучниците предизвикаат
неправилности во бојата на екранот на
телевизорот, исклучете го телевизорот
и потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
Ако неправилноста на бојата е истрајна,
поставете ги звучниците подалеку од
телевизорот.
За работата
Ако системот се внесува директно од
ладна во топла локација или се поставува
во многу влажна соба, влагата може да
кондензира на леќите во главниот дел.
Ако се случи ова, системот нема работи
правилно. Во тој случај, отстранете го
дискот и системот оставете го вклучен
околу половина час сè додека влагата не
испари.
За прилагодување на јачината
на звукот
Не зголемувајте ја јачината на звукот
додека слушате делови со многу мал
капацитет или без аудио сигнали. Ако го
направите тоа, звучниците може да се
оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел со
максимално ниво.
За чистење
Чистете ја кутијата, плочата и контролите
со мек материјал малку натопен со слаб
раствор на детергент. Не користете
каков било вид абразивно перниче,
прашок за чистење или растворувач,
како алкохол или бензин.
72МК
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој систем може
бесконечно да задржи видео слика
на пауза или слика на екранот на
телевизорот. Ако видео сликата
на пауза или сликата на екранот ја
оставите прикажана на телевизорот
подолг временски период, ризикувате
трајно оштетување на телевизискиот
екран. Телевизорите со панел со
плазма екран и проектните телевизии
се посебно подложни на ова.
За поместување на системот
Пред да го поместите системот,
обезбедете да нема вметнат диск
и исклучете го кабелот за напојување
со наизменична струја (довод на струја)
од ѕидниот штекер (за струја).
За комуникација преку
Bluetooth
73МК
Дополнителни информации
• Уредите со Bluetooth треба да се користат
на околу 10 метри (непречено
растојание) еден од друг. Ефективниот
опсег за комуникација може да стане
пократок под следните услови.
– Кога некоја личност, метален објект,
ѕид или друга пречка се наоѓа помеѓу
уредите со поврзување преку Bluetooth
– Локации каде што е инсталиран
безжичен LAN
– Околу микробранови печки што се
користат
– Локации каде што може да се појават
други електромагнетни бранови
• Уредите со Bluetooth и безжичен LAN
(IEEE 802.11b/g) го користат истиот
фреквентен појас (2,4 GHz). Кога го
користите уредот со Bluetooth во
близина на уред што ја има способноста
за безжичен LAN, може да се појави
електромагнетна пречка. Ова може да
резултира со послаби стапки на пренос
на податоци, шум и неможност за
поврзување. Ако ова се случи, пробајте
да го решите проблемот на следните
начини:
– Користете го главниот уред барем
10 метри подалеку од уредот со
безжичен LAN.
– Исклучете го напојувањето на
опремата за безжичен LAN кога го
користите уредот со Bluetooth на
растојание од 10 метри.
– Монтирајте ги главниот уред
и уредот со Bluetooth колку што
е можно поблиску еден до друг.
• Емитувањето радиобранови од главниот
уред може да предизвика пречки во
работата на некои медицински уреди.
Бидејќи пречката може да предизвика
дефект, секогаш исклучете го
напојувањето на главниот уред и уредот
со Bluetooth на следните локации:
– Во болница, воз, авион, бензинска
пумпа и други места каде може да се
присутни запаливи гасови
– Во близина на автоматски врати или
аларми за пожар
• Главниот уред поддржува функции за
безбедност што се во согласност со
спецификациите на Bluetooth за да
гарантира безбедно поврзување за
време на комуникацијата со користење
на технологијата Bluetooth. Сепак, оваа
безбедност може да не е доволна во
зависност од поставките и други фактори.
Затоа секогаш бидете внимателни кога
изведувате комуникација со користење
на технологијата Bluetooth.
• Sony не е одговорен на никој начин
за штетите и другите загуби што
настанале како резултат на
протекување информации за време
на комуникација со користење на
технологијата Bluetooth.
• Комуникацијата преку Bluetooth не
е неопходно гарантирана за сите уреди
со Bluetooth што го имаат истиот
профил како главниот уред.
• Уредите со Bluetooth што се поврзани
со главниот уред мора да се во
согласност со спецификациите на
Bluetooth пропишани со Bluetooth SIG,
Inc. и мора да се потврдени дека
соодвестуваат. Сепак, дури и кога уредот
е во согласност со спецификациите на
Bluetooth, може да постојат случаи
каде што карактеристиките или
спецификациите на уредот со Bluetooth
го прават поврзувањето невозможно
или може да резултира со други начини
на контрола, приказ или ракување.
• Може да се појави шум или аудиото
може да е исечено во зависност од
уредот со Bluetooth што е поврзан
со главниот уред, средината за
комуникација или условите на
опкружувањето.
За чистење
• Пред репродуцирање, исчистете го
дискот со материјал за чистење.
Бришете го дискот од центарот
кон надвор.
Ако имате какви било прашања или
проблеми во врска со системот,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
Забелешки за дисковите
За ракување со дисковите
• За да го одржите дискот чист,
држете го дискот за неговите краеви.
Не допирајте ја површината.
• Не лепете хартија или леплива лента
на дискот.
• Не користете растворувачи како што
е бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење или
антистатичен спреј наменет за винил LP.
Овој систем може да репродуцира само
стандарден кружен диск. Користењето
на дискови коишто не се ниту
стандардни ниту кружни (пр. во форма
на картичка, срце или ѕвезда) може да
предизвика дефект.
Не користете диск кој има прикачен
комерцијално достапен додаток, како
што е етикета или прстен.
• Не изложувајте го дискот на директна
сончева светлина или на топлотни
извори како што се каналите за топол
воздух или не оставајте го во автомобил
паркиран на директна сончева светлина
бидејќи температурата во автомобилот
може значително да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го
дискот во неговото пакување.
74МК
Решавање проблеми
Ако искусите некои од следните
тешкотии додека го користите системот,
користете го ова упатство за решавање
проблеми за да ви помогне да го решите
проблемот пред да побарате поправки.
Консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony ако кој било проблем
опстојува.
Во случај на проблем со функцијата за
безжичен звук, продавачот на Sony нека
го провери целиот систем (главен дел
и засилувач на опкружувачки звук).
Општо
Напојувањето не се вклучува.
t Проверете дали кабелот за
наизменична струја (напојување
со струја) е безбедно поврзан.
Далечинскиот управувач не
функционира.
t Растојанието помеѓу далечинскиот
управувач и главниот уред
е премногу големо.
t Батериите во далечинскиот
управувач се слаби.
t Обидете се со следното:
1 Допрете и задржете N и Z
на главниот уред подолго од
5 секунди за да го отворите
капакот на дискот.
2 Извадете го дискот.
3 Исклучете го кабелот за
напојување со наизменична
струја (ел. енергија) од ѕидниот
штекер (ел. енергија), потоа
поврзете го повторно по неколку
минути.
Системот не работи нормално.
t Исклучете го кабелот за напојување
со наизменична струја (ел. енергија)
од ѕидниот штекер (ел. енергија),
потоа поврзете го повторно по
неколку минути.
На телевизискиот екран се појавува
[A new software version is available. Please
go to the „Setup“ section of the menu and
select „Network Update“ to perform the
update.] (Достапна е нова верзија за
софтверот. Одете до делот „Setup“
(Поставки) на менито и изберете „Network
Update“ (Мрежно ажурирање) за да го
изведете ажурирањето).
t Видете [Network Update] (Мрежно
ажурирање) (страница 60) за да го
ажурирате системот со најновата
верзија на софтверот.
„PRTECT“, „PUSH“ и „POWER“ наизменично
се појавуваат на екранот на горниот панел.
t Притиснете "/1 за да го исклучите
системот и проверете ги следните
делови откако „STBY“ ќе исчезне.
• Дали каблите за звучниците + и –
имаат краток спој?
• Дали ги користите само дадените
звучници?
• Дали нешто ги блокира отворите
за вентилацијата на системот?
• Откако ќе ги проверите
горепосочените ставки и ќе ги
решите проблемите, вклучете го
системот. Ако проблемот не може
да го најдете дури и откако ќе ги
проверите сите делови наведени
горе, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
„LOCKED“ се појавува на екранот на
горниот панел.
t Поставете ја функцијата за забрана
за деца на исклучено (страница 53).
„D. LOCK“ се појавува на екранот на
горната плоча.
t Контактирајте го најблискиот
продавач на Sony или локалниот
овластен сервис за Sony.
75МК
Дополнителни информации
Капакот на дискот не се отвора и не
можете да го извадите дискот дури
и откако ќе притиснете Z.
Пораки
„Exxxx“ (x е број) се појавува на екранот на
горниот панел.
Нема слика кога ќе остварите врска со
HDMI-кабел.
t Контактирајте го најблискиот
продавач на Sony или со локален
овластен сервис за Sony и кажете им
го кодот на грешката.
се појавува без какви било пораки на
целиот телевизиски екран.
t Главниот уред е поврзан со влезен
уред кој не е во согласност со HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection - Заштита на високо
широкопојасна дигитална
содржина) (на горниот панел не се
осветлува „HDMI“) (страница 22).
t Контактирајте го најблискиот
продавач на Sony или локалниот
овластен сервис за Sony.
3D сликите од HDMI (IN 1) или HDMI (IN 2)
приклучокот не се појавуваат на ТВ екранот.
Кога ќе притиснете SOUND MODE,
FOOTBALL или MUSIC EQ, на екранот на
горниот панел се појавува „NOT.USE“.
t Кога [Sound Effect] (Звучен ефект)
е поставено на нешто друго освен
[Sound Mode On] (Вклучен режим за
звук), поставката за SOUND MODE,
FOOTBALL и MUSIC EQ не може да
се промени. Поставете го [Sound
Effect] (Звучен ефект) во [Audio
Settings] (Аудио поставки) на [Sound
Mode On] (Вклучен режим за звук)
(страница 64).
Слика
Нема слика или сликата не се емитува
правилно.
t Проверете го излезниот метод на
системот (страница 22).
t Допрете и задржете N и VOL – на
главниот уред подолго од 5 секунди
за да ја ресетирате резолуцијата на
видео излезот на најниска
резолуција.
t За BD-ROM, проверете ја
поставката [BD-ROM 24p Output]
(Излез за BD-ROM 24p) во [Screen
Settings] (Поставки на екранот)
(страница 62).
76МК
t Во зависност од ТВ или видео
опремата, 3D сликите може да не
се појават.
Темната област на сликата е премногу
темна/светлата област е премногу светла
или неприродна.
t Поставете [Picture Quality Mode]
(Режим за квалитет на сликата)
на [Auto] (Автоматски) (зададено)
(страница 43).
Се појавуваат пречки на сликата.
t Исчистете го дискот.
t Ако излезот за слика од вашиот
систем оди преку VCR за да стигне
до телевизорот, сигналот за заштита
од копирање применет на некои BD/
DVD-програми може да влијае на
квалитетот на сликата. Ако сè уште
имате проблеми дури и откако ќе
го поврзете вашиот главен дел
со вашиот ТВ, обидете се да го
поврзете главниот дел со другите
влезни приклучоци.
Сликата не се прикажува на целиот
ТВ-екран.
t Проверете ја поставката [TV Type]
(Тип телевизор) во [Screen Settings]
(Поставки на екранот) (страница 61).
t Пропорцијата на приказот на
дискот е фиксна.
На телевизискиот екран се појавува
неправилност на бојата.
t Ако звучниците се користат со ТВ
или проектор базирани на CRT,
монтирајте ги звучниците барем
0,3 метри од ТВ.
t Ако неправилноста на бојата
е истрајна, исклучете го ТВ еднаш,
потоа вклучете го по 15 до 30 минути.
t Осигурете се дека во близина на
звучниците не е поставен магнетен
објект (магнетна брава на држачот
за телевизор, уред за здравствена
нега, играчка итн.).
Звук
Нема звук.
t Проверете дали телевизорот
е компатибилен со функцијата ARC.
t Проверете дали кабелот за HDMI
е поврзан со приклучок на
телевизорот што е компатибилен со
функцијата ARC.
Системот не го емитува звукот на
телевизиските програми правилно кога
е поврзан со приемник за set-top box.
t Поставете [Audio Return Channel]
(Канал за враќање аудио) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI)
под [System Settings] (Системски
поставки) на [Off] (Исклучено)
(страница 67).
t Проверете го поврзувањето
(страница 23).
Се слуша сериозен шум или врева.
Звукот Super Audio CD на опремата
којашто е поврзана со HDMI (IN 1) или
HDMI (IN 2) приклучокот не се емитува.
Звукот го губи стерео ефектот кога
репродуцирате CD.
t HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2) не
прифаќаат аудио формат кој содржи
заштита од копирање. Поврзете го
аналогниот аудио излез на опремата
со приклучоците за AUDIO (AUDIO
IN L/R) на главниот уред.
Нема звук од телевизорот преку
приклучокот HDMI (OUT) кога ја користите
функцијата ARC.
t Поставете [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) во [HDMI
Settings] (Поставки за HDMI) под
[System Settings] (Системски
поставки) на [On] (Вклучено)
(страница 67). Исто така, поставете
[Audio Return Channel] (Канал за
враќање аудио) во [HDMI Settings]
(Поставки за HDMI) под [System
Settings] (Системски поставки) на
[Auto] (Автоматски) (страница 67).
t Поместете ја вашата аудио опрема
подалеку од телевизорот.
t Исчистете го дискот.
t Изберете стерео звук со притискање
на AUDIO (страница 45).
Звукот се емитува само од централниот
звучник.
t Во зависност од дискот, звукот
може да се емитува само од
централниот звучник.
Нема звук или само многу слаб звук се слуша
од звучниците за звук во опкружување.
t Проверете ги поврзувањата
на звучниците и поставките
(страници 20, 50).
t Проверете ја поставката за звучен
режим (страница 30).
t Во зависност од изворот, ефектот на
звучниците за опкружувачки звук
нема да биде забележителен.
t Поставете [Sound Mode] (Режим за
звук) на [Auto] (Автоматски)
(страница 30).
77МК
Дополнителни информации
t Каблите за звучниците не се
правилно поврзани.
t Проверете ги поставки за звучникот
(страница 50).
Се појавува дисторзија на звукот од
поврзаната опрема.
t Намалете го влезното ниво за
поврзаната опрема преку
поставката [Attenuate - AUDIO]
(Намалено - АУДИО) (страница 64).
Се слуша ненадејна гласна музика.
t Вклучена е вградената звучна
демонстрација. Притиснете 2 – за
да ја намалите јачината на звукот
или притиснете x за да ја прекинете
демонстрацијата.
Безжичен звук
Безжичното емитување не е активирано
или од звучниците за опкружувачки звук
не се емитува звук.
t Проверете го статусот на индикаторот
LINK/STANDBY на засилувачот на
звукот во опкружувањето.
• Се исклучува.
– Проверете дали кабелот за
напојување со наизменична
струја (главен вод) на засилувачот
на звукот во опкружувањето
е безбедно поврзан.
– Вклучете го засилувачот на
звукот во опкружувањето со
притискање "/1 на засилувачот
на звукот во опкружувањето.
• Брзо трепка зелено.
– 1 Притиснете "/1 на засилувачот
на опкружувачки звук.
2 Вметнете го правилно
безжичниот трансивер во
засилувачот на звукот во
опкружувањето.
3 Притиснете "/1 на
засилувачот на звукот во
опкружувањето.
78МК
• Трепка црвено.
– Притиснете "/1 за да го
исклучите засилувачот на звукот
во опкружувањето и проверете
ги следните делови.
1 Дали + и – каблите на
звучникот имале спој?
2 Дали нешто ги блокира
отворите за вентилацијата на
засилувачот на звукот во
опкружувањето?
Откако ќе ги проверите
горепосочените ставки и ќе ги
решите проблемите, вклучете
го засилувачот на звукот во
опкружувањето. Ако не можете
да го најдете проблемот дури
и откако ќе ги проверите
сите ставки наведени горе,
консултирајте се со најблискиот
продавач на Sony.
• Бавно трепка зелено или
портокалово или преминува
во црвено.
– Осигурете се дека безжичниот
трансивер е правилно вметнат
во главниот дел.
– Поставката [Secure Link]
(Безбедна врска) направете ја
повторно (страница 57).
– Емитувањето на звук е лошо.
Поместете го засилувачот на
звукот во опкружувањето
така што индикаторот LINK/
STANDBY ќе премине во зелено
или портокалово.
– Поместете го системот подалеку
од другите безжични уреди.
– Избегнете користење на други
безжични уреди.
• Преминува во зелено или
портокалово.
– Проверете ги поврзувањата на
звучниците и поставките.
Се слуша врева од звучниците за
опкружувачки звук или звукот од
звучниците за опкружувачки звук
прескокнува.
t Безжичниот пренос е нестабилен.
Сменете ги поставките на [RF Channel]
(RF канал) во [Wireless Sound
Connection] (Безжична врска на
звук) (страница 59).
t Главниот дел и засилувачот на
опкружувачки звук монтирајте
ги поблиску еден до друг.
t Не ги монтирајте главниот дел
и засилувачот на опкружувачки
звук на затворена полица, на
метална полица или под маса.
Радио станиците не може да се препознаат.
t Проверете дали антената (воздушна)
е правилно поврзана. Приспособете
ја антената (воздушна) или ако
е потребно поврзете надворешна
антена (воздушна).
t Јачината на сигналот на станицата
е премногу слаб (кога пребарувате
со автоматско пребарување).
Пребарајте рачно.
Репродукција
Дискот не се репродуцира.
t Кодот за областа на BD/DVD не
соодветствува со системот.
t Во главниот дел има кондензирана
влага и може да предизвика
оштетување на леќите. Отстранете
го дискот и оставете го главниот
уред да биде вклучен околу
половина час.
t Системот не може да репродуцира
снимен диск кој не е правилно
финализиран (страница 82).
t Системот може да прикажува само
формати на знаци усогласени со ISO
8859-1. Знаците напишани во други
формати може да се прикажуваат
поинаку.
t Во зависност од користениот
софтвер за пишување, влезните
знаци може да бидат поинаку
прикажани.
Дискот не започнува со репродуцирање
од почетокот.
t Избрано е продолжување со
репродукцијата. Притиснете
OPTIONS и изберете [Play from
start] (Репродуцирај од почеток),
потоа притиснете .
Репродуцирањето не продолжува од
местото на прекин, каде што последен пат
сте го прекинале репродуцирањето.
t Местото на прекин може да се
избрише од меморијата во
зависност од дискот кога
• ќе го отворите капакот за дискот.
• го исклучувате USB-уредот.
• репродуцирате друга содржина.
• ќе го исклучите главниот дел.
Јазикот за звучниот запис/преводот или
аглите не може да се сменат.
t Обидете се со користење на BD или
DVD менито.
t Повеќејазичните записи/преводи
или повеќе агли не се снимени на БД
или ДВД коешто се репродуцира.
79МК
Дополнителни информации
Пребарувач на станици
Имињата на датотеките не се
прикажуваат правилно.
Бонус содржината или другите податоци
кои се содржат во BD-ROM не може да се
репродуцираат.
t Обидете се со следното:
1 Извадете го дискот.
2 Исклучете го системот.
3 Отстранете го и повторно
поврзете го USB-уредот
(страница 34).
4 Вклучете го системот.
5 Внесете BD-ROM со
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB-уред
USB-уредот не се препознава.
t Обидете се со следното:
1 Исклучете го системот.
2 Отстранете го и повторно
поврзете го USB-уредот.
3 Вклучете го системот.
t Осигурете се дека USB-уредот
е безбедно поврзан со портата
(USB).
t Проверете дали USB-уредот или
кабелот е оштетен.
t Проверете дали USB-уредот е вклучен.
t Ако USB уредот е поврзан преку USB
центар, исклучете го и поврзете го
USB уредот директно со главниот дел.
BRAVIA Internet Video
Сликата/звукот се лоши/приказот на
определени програми е со загуба на
детали, особено за време на брзо
движење или темни сцени.
t Квалитетот на сликата/звукот може
да е лош во зависност од снабдувачите
на интернет содржина.
80МК
t Квалитетот на сликата/звукот може
да се подобри со промена на брзината
на врската. Sony препорачува
брзина на врската од барем 2,5 Mbps
за видео со стандардна дефиниција
и 10 Mbps за видео со висока
дефиниција.
t Сите видео записи не содржат звук.
Сликата е мала.
t Притиснете V за да зумирате.
„BRAVIA“ Sync ([Control for
HDMI] (Контрола за HDMI))
Функцијата [Control for HDMI] (Контрола за
HDMI) не работи („BRAVIA“ Sync).
t Проверете дали [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е поставено на
[On] (Вклучено) (страница 67).
t Ако го смените поврзувањето преку
HDMI, исклучете го системот
и повторно вклучете го.
t Ако снема струја, поставете ја
опцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [Off]
(Исклучено), потоа поставете ја
опцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) на [On]
(Вклучено) (страница 67).
t Проверете го следното и осврнете се
на упатството за работа што се
доставува со опремата.
• Поврзаната опрема е компатибилна
со функцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI).
• Поставката на поврзаната опрема
за функцијата [Control for HDMI]
(Контрола за HDMI) е точна.
Мрежна врска
Системот не може да се поврзе со мрежата.
t Проверете ги мрежната врска
(страница 25) и мрежните поставки
(страница 69).
Безжична LAN врска
Можете да го поврзете компјутерот со
интернет откако ќе поставите [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)] (Поставки за
заштитен Wi-Fi (WPS)).
Системот не може да се поврзе со мрежата
или мрежната врска не е стабилна.
t Проверете дали е вклучен рутерот за
безжичен LAN.
t Проверете ги мрежната врска
(страница 25) и мрежните поставки
(страница 69).
t Во зависност од средината на
користење, вклучувајќи го материјалот
на ѕидот, условите на прием на
радио бранови или пречките помеѓу
системот и рутерот за безжичен
LAN, можното растојание за
комуникација може да биде скратено.
Поместете го системот и рутерот за
безжичен LAN поблиску еден до друг.
Саканиот безжичен рутер не се прикажува
во списокот со безжични мрежи.
t Притиснете RETURN за да се
вратите на претходниот екран
и повторно обидете се со [Wireless
Setup(built-in)] (Безжично
поставување (вградено)). Ако
саканиот безжичен рутер сè уште
не е откриен, изберете [Add a new
address.] (Додај нова адреса.)
во списокот со мрежи, потоа
изберете [Manual Registration]
(Рачна регистрација) за рачно да
внесете име на мрежата (SSID).
Уред со Bluetooth
Спарувањето не може да се направи.
t Поместете го уредот со Bluetooth
поблиску до главниот уред.
t Спарувањето може да не е можно
ако околу главниот уред се
присутни други уреди со Bluetooth.
Во тој случај, исклучете ги другите
уреди со Bluetooth.
t Избришете го системот од уредот со
Bluetooth и повторно изведете го
спарувањето (страница 35).
81МК
Дополнителни информации
t Безжичните поставки на рутерот
може автоматски да се променат ако
ја користите функцијата Wi-Fi
заштитена поставка пред да ги
приспособите поставките на
рутерот. Во тој случај, соодветно
сменете ги безжичните поставки на
компјутерот.
t Уредите што користат појас на
фреквенција од 2,4 GHz, како што се
микробранова печка, Bluetooth или
дигитален безжичен уред, може да ја
попречат комуникацијата. Поместете
го главниот дел подалеку од такви
уреди или таквите уреди исклучете ги.
t Поврзувањето преку безжичен LAN
може да биде нестабилно во зависност
од средината на користење, посебно
додека ја користите функцијата
Bluetooth на системот. Во тој случај
прилагодете ја средината на
користење.
Поврзувањето не може да се направи.
t Информациите од регистрацијата
на спарувањето се избришани.
Повторно изведете ја операцијата
на спарување (страница 35).
Дискови што се
репродуцираат
Нема звук.
t Осигурете се дека системот не
се наоѓа предалеку од уредот со
Bluetooth и дека системот не прима
пречки од мрежа Wi-Fi, друг
безжичен уред од 2,4 GHz или
микробранова печка.
t Проверете дали поврзувањето преку
Bluetooth е направено соодветно
помеѓу системот и уредот со Bluetooth.
t Повторно спарете ги системот
и уредот со Bluetooth.
t Држете го системот подалеку од
метални објекти и површини.
t Проверете дали е избрана
функцијата „BT“.
t Прво прилагодете ја јачината на
звукот на уредот со Bluetooth. Ако
нивото на јачината на звукот е уште
прениско, прилагодете го нивото на
јачината на звукот на главниот уред.
Звукот прескокнува или варира или
врската е загубена.
t Главниот уред и уредот со Bluetooth
се премногу оддалечени.
t Ако постојат пречки помеѓу главниот
уред и уредот со Bluetooth, отстранете
ги или избегнете ги пречките.
t Ако во близина постои опрема што
емитува електромагнетна радијација,
како безжичен LAN, друг уред со
Bluetooth или микробранова печка,
поместете ги подалеку.
82МК
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (Music CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1) Бидејќи спецификациите на Blu-ray Disc се
нови и се развиваат, некои дискови може да
не се репродуцираат во зависност од типот
и верзијата на дискот. Исто така, аудио
излезот се разликува во зависност од изворот,
поврзаниот приклучок за излез и избраните
аудио поставки.
2) BD-RE: Вер. 2,1
BD-R: Вер. 1,1, 1,2, 1,3 вклучувајќи органски
пигментен тип на BD-R (LTH тип)
BD-R снимени на компјутер не може да се
репродуцираат ако постскриптите може да
се снимаат.
3) CD или DVD диск нема да се репродуцира
ако не е правилно уреден. За повеќе
информации, погледнете ги упатствата за
работа, дадени со уредот за снимање.
Дискови што не може да се
репродуцираат
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD со кертриџ
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
DVD аудио дискови
PHOTO CD
Делот со податоци на CD-екстра
Супер VCD
Страната со аудио материјал на
DualDiscs (Двојни дискови)
Забелешки за дисковите
Овој производ е дизајниран да
репродуцира дискови кои соодветствуваат
со стандардот Компактен диск (CD).
Двојните дискови и некои музички
дискови што се кодирани со технологиите
за заштита на авторските права на
соодветствуваат со стандардот Компактен
диск (CD). Затоа, овие дискови може да
не се компатибилни со овој производ.
Забелешка за операцијата
репродуцирање на BD/DVD
Забелешка за BD/DVD со
двоен слој
Сликата и звукот на репродуцирање
може привремено да се прекине кога
се менуваат слоевите.
Код на областа (само за
BD-ROM/DVD VIDEO)
Системот има отпечатено код на област
на долната страна на главниот уред
и ќе репродуцира само BD-ROM/DVD
VIDEO (само репродуцирање) означени
со идентични кодови на област или ALL .
Видео
Видео кодекс
Кутија
Наставка
MPEG-1 видео*1 PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 видео*2 PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
Xvid
MPEG4/AVC*5
.m2ts, .mts
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
VC1*1
TS
.m2ts, .mts
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Динамичен
JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Формат на видео Кутија
AVCHD*1*7
Наставка
Формат на папки
AVCHD*8
Музика
Кодекс за аудио
Наставка
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
Стандард WMA9*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
83МК
Дополнителни информации
Некои операции на репродуцирање на
BD/DVD може намерно да се поставени
од софтверските производители.
Бидејќи системов репродуцира BD/DVD
според содржината на дискот којашто ја
дизајнирале софтверските производители,
некои карактеристики на репродуцирањето
може да не бидат достапни.
Типови датотеки кои се
репродуцираат
Фотографија
Формат за
фотографии
Наставка
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Системот може да не репродуцира датотека
со овој формат на DLNA-сервер.
На DLNA-сервер, системот може да
репродуцира само видео со стандардна
резолуција.
*3
Системот не репродуцира датотеки во
форматот DTS на DLNA-сервер.
*4 Системот може да репродуцира само
датотеки во форматот Dolby Digital на
DLNA-сервер.
*5
Системот не поддржува AVC до нивото 4.1.
*6
Системот не репродуцира датотека со овој
формат на DLNA-сервер.
*7 Системот може да го репродуцира
форматот AVCHD Ver.2.0 (AVCHD
3D/Напредно).
*8 Системот репродуцира датотеки во
форматот AVCHD што се снимени на
дигитална видеокамера итн.
Дискот во формат AVCHD нема да се
репродуцира ако не бил правилно
финализиран.
*9 Системот не репродуцира анимирани
PNG-датотеки или анимирани GIF-датотеки.
*10 За MPO-датотеки што не се 3D, ќе се
прикажат клучната слика или првата слика.
*2
Забелешка
• Некои датотеки може да не се репродуцираат
во зависност од форматот на датотеката,
кодирањето на датотеката, условот на
снимање или состојбата на DLNA-серверот.
• Некои датотеки уредувани на компјутер
може да не се репродуцираат.
• Некои датотеки можеби нема да можат да ја
изведуваат функцијата за брзо премотување
напред или назад.
84МК
• Системот не репродуцира кодирани датотеки,
како на пример, DRM и Lossless.
• Системот може да ги препознае следните
датотеки или папки на BD, DVD,
CD и USB-уреди:
– до папки во 9-тиот слој (вклучително
и основната папка)
– до 500 датотеки/папки во еден слој
• Системот може да ги препознае следните
датотеки или папки складирани во DLNAсерверот:
– до папки во 19-тиот слој
– до 999 датотеки/папки во еден слој
• Системот може да поддржи стапка на кадри:
– до 60 fps само за AVCHD.
– до 30 fps за другите кодекси за видео.
• Системот може да поддржи бит-стапка на
видео до 40 Mbps.
• Системот може да поддржи резолуција на
видео до 1920 × 1080p.
• Некои USB-уреди може да не работат со овој
систем.
• Системот може да препознае MSC-уреди
(уреди за масовно складирање) (како што
се флеш-меморија или HDD), уреди за
фотографирање со мирна слика (SICD)
и тастатури со 101 тастер.
• Системот може да не репродуцира
беспрекорно видео датотеки со голема
бит-стапка од DATA CD. Се препорачува да
се репродуцираат видео датотеки со голема
бит-брзина користејќи DATA DVD или
DATA BD.
Поддржани аудио формати Спецификации
Овој систем ги поддржува следните
аудио формати.
Функција
Формат
„HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Напред Л/Напред Д:
125 W + 125 W (со 6 оми, 1 kHz,
1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Напред Л/Напред Д:
200 W (по канал со 6 оми, 1 kHz)
Центар:
200 W (со 6 оми, 1 kHz)
Сабвуфер:
200 W (со 6 оми, 80 Hz)
Влезови (аналогни)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 1,8 V/600 mV
Влезови (дигитални)
Телевизор (Audio Return Channel/
OPTICAL)
Поддржани формати: LPCM 2CH
(до 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддржани формати: LPCM 5.1CH
(до 48 kHz), LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Дел за HDMI
–
–
a: Поддржан формат.
–: Неподдржан формат.
* Декодирано како јадро на DTS.
Забелешка
• Приклучоците HDMI (IN 1) и HDMI (IN 2)
не даваат звук во случај кога аудио форматот
содржи авторски права како што се Super
Audio CD или DVD-Audio.
• За двоканалниот формат LPCM,
поддржаната одмерна фреквенција на
дигиталниот сигнал е до 96 kHz кога ја
користите функцијата „HDMI1“ или
„HDMI2“ и 48 kHz кога ја користите
функцијата „TV“.
• За форматот LPCM 5.1ch, поддржаната
одмерна фреквенција на дигиталниот сигнал
е до 48 kHz кога ја користите функцијата
„HDMI1“ или „HDMI2“.
Приклучок
Тип A (19pin)
BD/DVD/Super Audio CD/CD систем
Систем на форматирање на сигнал
NTSC/PAL
Дел за USB
Порта (USB):
Тип A (За поврзување USB-меморија,
читач на мемориска картичка,
дигитален фотоапарат и дигитална
видео камера)
Дел за LAN
Терминал LAN (100)
100BASE-TX-терминал
Дел за безжичен LAN
Согласност со стандардите
IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција и канал
2,4 GHz појас: канали 1–13
85МК
Дополнителни информации
„BD/DVD“
Дел на засилувач
Дел за Bluetooth
Систем за комуникација
Bluetooth, верзија со спецификации 3.0
Излез
Bluetooth, спецификации за класа за
напојување 2
Максимален опсег за комуникација
Видна линија приближно 10 m1)
Појас на фреквенција
2,4 GHz појас
Метод на модулација
FHSS
Компатибилни профили на Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile - Профил за напредна
дистрибуција на аудио)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile - Профил за далечинска
контрола на аудио/видео)
Поддржани кодекси3)
SBC4), AAC
Опсег на пренос (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Одмерна
фреквенција 44,1 kHz, 48 kHz)
1) Вистинскиот опсег може да се разликува во
зависност од фактори како пречки помеѓу
уредите, магнетно поле околу микробранова
печка, статичен електрицитет, безжичен
телефон, чувствителност на приемот,
перформансите на антената, оперативниот
систем, софтверска апликација итн.
2)
Стандардните профили за Bluetooth ја
покажуваат целта на комуникацијата преку
Bluetooth помеѓу уредите.
3) Кодекс: Компресија на аудио сигнал
и формат за претворање
4) Кодекс за потпојас
Дел на FM-пребарувач
Систем
PLL-кварцно блокиран дигитален
синтисајзер
Опсег на пребарување
87,5 MHz – 108,0 MHz (стапка од 50 kHz)
Антена (воздушна)
Жичена FM-антена (воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
86МК
Звучници
Преден (SS-TSB127) за BDV-N9100WL
Преден (SS-TSB126) за BDV-N9100W/
BDV-N8100W
Опкружувачки звук (SS-TSB131) за
BDV-N9100W
Опкружувачки звук (SS-TSB130) за
BDV-N9100WL
Димензии (ш/в/д) (приближно)
102 mm × 700 mm × 60 mm
(дел поставен на ѕид)
270 mm × 1.200 mm × 270 mm
(цел звучник)
Маса (прибл.)
1,7 kg (дел поставен на ѕид)
4,0 kg (цел звучник)
Преден (SS-TSB125) за BDV-N7100W
Преден (SS-TSB124) за BDV-N7100WL
Опкружувачки звук (SS-TSB129) за
BDV-N8100W/BDV-N7100W
Опкружувачки звук (SS-TSB128) за
BDV-N7100WL
Димензии (ш/в/д) (приближно)
100 mm × 435 mm × 54 mm (без држач)
140 mm × 455 mm × 140 mm (со држач)
Маса (прибл.)
1,1 kg (без држач)
1,2 kg (со држач)
Центар (SS-CTB124) за
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W
Центар (SS-CTB123) за
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL
Димензии (ш/в/д) (приближно)
365 mm × 75 mm × 75 mm
Маса (прибл.)
1,3 кг
Сабвуфер (SS-WSB125) за
BDV-N9100W/BDV-N8100W/
BDV-N7100W
Сабвуфер (SS-WSB124) за
BDV-N9100WL/BDV-N7100WL
Димензии (ш/в/д) (приближно)
280 mm × 440 mm × 280 mm
Маса (прибл.)
8,0 кг
Општо
Главен уред
Засилувач на опкружувачки звук
(TA-SA300WR) за BDV-N9100W/BDVN8100W/BDV-N7100W
Систем за комуникација
Спецификација на безжичен звук
верзија 1.0
Појас на фреквенција
5,725 GHz – 5,875 GHz
Метод на модулација
DSSS
Побарувања за напојување
DC 3,3 V, 300 mA
Димензии (ш/в/д) (приближно)
30 mm × 9 mm × 60 mm
Маса (прибл.)
10 g
Дизајнот и спецификациите се подложни
на промена без известување.
• Потрошувачка на струја при мирување:
0,3 W (Главен уред), 0,2 W (Засилувач на
опкружувачки звук).
• Преку 85% од успешноста на моќта на
блокот на засилувачот е постигната
преку целосниот дигитален засилувач,
S-Master.
Засилувач на опкружувачки звук
(TA-SA400WR) за BDV-N9100WL/BDVN7100WL
Дел на засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Опкружувачки Л/Опкружувачки Д:
100 W (по канал со 3 оми, 1 kHz)
Проценети пречки:
3 Ω – 16 Ω
Побарувања за напојување
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
Вклучено: 50 W
Потрошувачка на струја при мирување
0,5 W (режим на подготвеност)
0,2 W (исклучено)
Димензии (ш/в/д) (приближно)
206 mm × 60 mm × 236 mm со вметнат
безжичен трансивер
Маса (прибл.)
1,3 кг
87МК
Дополнителни информации
Побарувања за напојување
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Потрошувачка на струја
Вклучено: 100 W
Во мирување: 0,3 W (За детали околу
поставката, видете страница 55.)
Димензии (ш/в/д) (приближно)
480 mm × 79 mm × 212 mm со
испакнатите делови
480 mm × 79 mm × 226 mm (со вметнат
безжичен трансивер)
Маса (прибл.)
3,1 кг
Безжичен трансивер (EZW-RT50)
Список со кодови на јазици
Правописот на јазикот соодветствува со стандардот ISO 639: 1988 (E/F).
Код
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
88МК
Јазик
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Код
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Јазик
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Код
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Јазик
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Код
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Јазик
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Не е одредено
Родителска контрола/Список со кодови на област
Код
2047
2046
2044
2057
2070
2109
2200
2115
2248
2238
2239
Област
Австралија
Австрија
Аргентина
Белгија
Бразил
Германија
Грција
Данска
Индија
Индонезија
Ирска
Код
2254
2276
2092
2093
2304
2333
2363
2362
2390
2379
Област
Италија
Јапонија
Кина
Колумбија
Кореjа
Луксембург
Малезија
Мексико
Нов Зеланд
Норвешка
Код
2184
2427
2428
2436
2489
2501
2543
2528
2424
2165
Област
Обединето
Кралство
Пакистан
Полска
Португалија
Русија
Сингапур
Тајван
Тајланд
Филипини
Финска
Код
2174
2376
2219
2090
2086
2499
2149
Област
Франција
Холандија
Хонгконг
Чиле
Швајцарија
Шведска
Шпанија
Дополнителни информации
89МК
Индекс
Нумерички
А
3D 33
Автоматска калибрација 49, 65
Автоматски подготвено 68
Автоматски приказ 68
Автоматско вклучување PARTY 70
Ажурирање 60
Аудио DRC 63
Аудио излез 64
A–Z
A/V SYNC 44
BD-LIVE 33
BD-врска преку интернет 65
Bluetooth 35
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 48
CD 82
D.C.A.C. DX (Автоматска калибрација
на дигитално кино DX) 49
DLNA 39, 70
Dolby Digital 45
DTS 45
DVD 82
FM-режим 46
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 63
HDMI-темелен приказ на бои 63
Main Unit illumination 67
NFC 37
RDS 47
SBM 63
SLEEP 52
USB 34
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
90МК
Б
Безжична врска на звук 67
Г
Горен панел 13
Д
Далечински почеток 70
Далечински управувач 17
Дијагностика на мрежната врска 69
Дискови што се репродуцираат 82
Е
Екран на горниот панел 15
З
Забрана за деца 53
Заден панел 16
Засилувач на опкружувачки звук 16
Заштитник на екранот 68
Звучен ефект 64
П
Излез за BD-ROM 24p 62
Излез за DVD-ROM 24p 62
Излезна поставка за 3D 61
Интернет-поставки 69
Информации за лиценцата на софтверот
69
Информации за репродукција 34
Информации за системот 69
Погон за зачувување енергија 68
Постави лични информации 71
Поставка за големина на екранот во 3D
61
Поставка за мешано аудио на BD 63
Поставки за аудио 63
Поставки за гледање BD/DVD 65
Поставки за звучниците 50, 64
Ниво 51
Растојание 51
Поставки за музика 66
Поставки за надворешни влезови 69
Поставки за родителска контрола 66
Поставки за серверот за поврзување 70
Поставки на Gracenote 68
Поставки на екранот 61
Поставки на изведувач 70
Преден панел 13
Претходно поставен режим 60
Приказ на слајдови 44
Пропорција на приказ на DVD 61
Ј
Јазик за аудио 65
Јазик за превод 65
Јазик за приказ на екранот 67
Јазик на менито за BD/DVD 65
К
Канал за враќање на аудиото 67
Канали на репродукција на ЦД со
супераудио 66
Код на областа 83
Код на областа за родителска контрола
66
Контрола за HDMI 48, 67
Контрола за пристап на изведувач 70
Л
Лесни мрежни поставки 70
Лесно поставување 28
Лозинка 66
М
Мрежни поставки 69
Мрежно ажурирање 60
Р
Регистрирани далечински уреди 70
Режим за брз почеток 68
Режим на видеоконверзија 61
Режим на пауза 63
Ресетирај на фабрички стандардни
поставки 71
Ресетирање 71
Родителска контрола за BD 66
Родителска контрола за DVD 66
Родителска контрола за видео преку
интернет 66
Н
Намалено - АУДИО 64
Непроценето интернет видео 66
91МК
Дополнителни информации
И
С
Сложен преносен звук 45
Слој на репродукција на ЦД со
супераудио 66
Слој на репродуцирање на BD-хибриден
диск 65
Содржина од интернет 38
Список со кодови на јазици 88
Т
Тест тон 51
Тип на телевизор 61
У
Упатство за поставка на далечинскиот
управувач 60
Ф
Формат на екранот 61
92МК
Софтверот на овој систем во иднина може да биде ажуриран. Посетете ја следната вебадреса за да дознаете детали за достапните ажурирања.
За потрошувачите во Европа и Русија:
http://support.sony-europe.com/
За потрошувачите во други земји/региони:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement