Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Blu-ray систем за домашно кино Упатство на препораки

4-418-189-11(1) (MK)
Blu-ray Disc™/
ДВД
Систем на
домашно кино
©2012 Sony Corporation
(1)
Упатство со препораки МК
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не монтирајте ја направата во
затворен простор, како што
е полица за книги или
вграден шкаф.
За да го намалите ризикот од
пожар, не покривајте го отворот
за вентилација на апаратот со
весници, прекривки, завеси итн.
Врз апаратот не ставајте извори
на отворен оган, на пример свеќи.
За да го намалите ризикот од
пожар или електричен удар,
не изложувајте го овој апарат на
капење или прскање и не
поставувајте предмети полни со
вода, како што се вазните, врз
апаратот.
Не ги изложувајте батериите или
апаратот со инсталирани
батерии на прекумерна топлина
како што се сонцето, огнот
или слично.
За да спречите повреда, овој
апарат мора да е безбедно
поврзан со подот/ѕидот,
соодветно на упатствата
за монтирање.
Само за употреба во затворени
простории.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички
инструменти со овој производ ќе
ја зголеми опасноста за повреда
на очите. Бидејќи ласерскиот
зрак што се користи во овој
Blu-ray Disc / DVD Home Theatre
System е штетен за очите,
не обидувајте се да ја расклопите
кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
2МК
Оваа направа е класификувана
како CLASS 3R LASER производ.
Кога ќе се отстрани заштитното
куќиште се емитува видлива
и невидлива радијација, затоа
избегнете директно изложување
на очите.
Овој знак е лоциран на
куќиштето коешто го заштитува
ласерот во заградениот простор.
Оваа направа е класификувана
како производ CLASS 1 LASER.
Овој знак е лоциран на
надворешна страна одзади.
За потрошувачите
во Европа
Фрлање на
стара
електрична
и електронска
опрема
(применливо
во Европската унија и во
други европски земји со
засебни собирни системи)
Овој симбол на производот или
на неговата амбалажа покажува
дека со овој производ не треба да
се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде
предаден на применливото
збирно место за рециклирање на
електрична и електронска
опрема. Со правилно
отстранување на производот
ќе помогнете да се спречат
потенцијални негативни
последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со
отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјалите
ќе помогне за заштита на
природните богатства.
За подетални информации за
рециклирањето на овој
производ, контактирајте со
вашата локална месна заедница,
вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со
продавницата каде што го
купивте овој производ.
Отстранување
на потрошени
батерии
(применливо
во Европската
унија и во
други
европски земји со посебни
системи на собирање)
Овој симбол на батеријата или на
амбалажата покажува дека со
батеријата којашто е дадена со
овој производ не треба да се
постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој
симбол може да се користи во
комбинација со хемиски симбол.
Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако
батеријата содржи повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово.
Со правилно отстранување на
овие батерии ќе помогнете да се
спречат потенцијално негативни
последици за природата
и здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со
отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите
ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од
безбедносни причини, поради
изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од
трајна поврзаност со вметната
батерија, оваа батерија треба да ја
замени само квалификуван
персонал.
За да бидете сигурни дека со
батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го
потрошениот производ на
применливото збирно место за
рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете
го делот за тоа како безбедно да се
отстрани батеријата од производот.
Батеријата предадете ја на
применливото збирно место за
рециклирање на отпадни батерии.
За подетални информации за
рециклирањето на овој производ
или батеријата, контактирајте со
вашата локална месна заедница,
вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со
продавницата каде што го
купивте овој производ.
Напомена за потрошувачите:
следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.
Производителот на овој
производ е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Овластениот
претставник за EMC
и безбедност на производот
е Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
Повикајте се на адресите дадени
во засебните документи за услуга
или гаранција за какви било
проблеми со услугата или со
гаранцијата.
За главниот уред
Плочката со името е лоцирана на
надворешна страна одоздола.
Мерки за претпазливост
Оваа опрема е тестирана со кабел
за поврзување пократок од
3 метри при што е утврдено дека
е усогласена со ограничувањата
поставени во Директивата EMC.
За изворите за напојување со
ел. енергија
• Уредот не е исклучен од
главниот довод сè додека
е поврзан во приклучокот со
наизменична струја, дури и ако
самиот уред е исклучен.
• Бидејќи главниот приклучок се
користи за да се исклучи делот
од главните водови, поврзете го
делот со лесно достапен AC
штекер. Ако забележите
абнормалности во делот,
веднаш исклучете го главниот
приклучок од AC штекерот.
За гледање 3D видео
слики
Некои луѓе може да искусат
неудобност (како што
е напрегање на очите, замор или
лошење) додека гледаат 3D видео
слики. Sony препорачува сите
гледачи да прават редовни паузи
додека гледаат 3D видео слики.
Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од
едно лице до друго. Мора да
одлучите што најмногу ви
одговара. Ако искусите каква
било неудобност, треба да
престанете да гледате 3D видео
слики сè додека неудобноста не
заврши. Ако сметате дека
е потребно, консултирајте се со
лекар. Исто така треба да го
прегледате (i) прирачникот со
упатства и/или пораката за
претпазливост за секој друг уред
што се користи со овој производ
или Blu-ray Disc содржината
репродуцирана со овој производ
и (ii) нашата интернет страница
(http://esupport.sony.com/) за
најновите информации. Видот на
малите деца (особено оние на
возраст под шест години) сè уште
се развива. Консултирајте се со
вашиот лекар (како што е
педијатар или очен лекар) пред
да дозволите малите деца да
гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да ги
надгледуваат децата за да
обезбедат дека тие ги следат
препораките дадени погоре.
За безжичниот
трансивер (EZW-RT50)
и приемникот за Blu-ray
Disc/ДВД (HBD-N990W/
HBD-N890W/HBDN790W)
(само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W)
Видете „Информации за
усогласеност на безжичниот
производ“ (доставено).
За приемникот за
Blu-ray Disc/ДВД (HBDNF720/HBD-N590)
(само за BDV-NF720/
BDV-N590)
Видете „Информации за
усогласеност на безжичниот
производ“ (доставено).
Заштита од копирање
• Имајте ги во предвид
напредните системи за заштита
на содржината што се користат
за дискови Blu-ray и медиуми за
ДВД. Овие системи, наречени
AACS (Напреден систем за
пристап до содржини) и CSS
(Систем за кодирање содржина),
може да содржат ограничувања
за репродукцијата, аналогниот
излез и други слични одлики.
Работата на овој производ
и поставените ограничувања
може да варираат во зависност
од датумот на купување, бидејќи
управниот одбор на AACS може
да ги прифати или смени своите
правила за ограничување по
времето на купување.
• Известување за Cinavia
Овој производ користи
технологија на Cinavia за да се
ограничи употребата на
неовластени копии на
комерцијални филмови
и видеа, како и на нивните
музички нумери. Ќе се прикаже
порака, а репродукцијата или
копирањето ќе се прекинат кога
ќе се открие забранета употреба
на неовластена копија.
3МК
Повеќе информации за
технологијата на Cinavia има кај
Информативниот центар за
потрошувачи на Cinavia на
http://www.cinavia.com.
Испратете дописна картичка со
својата поштенска адреса за да
побарате дополнителни
информации за Cinavia по
пошта на следната адреса:
Cinavia Consumer Information
Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Авторски права и
заштитени знаци
(само за BDV-N990W/BDVN890W/BDV-N790W/BDV-N590)
• Овој систем е опремен со
Dolby* Digital и адаптибилен
матричен декодер за звук во
опкружување на Dolby Pro
Logic, како и со дигиталниот
систем за звук во опкружување
на DTS**.
* Произведено согласно
лиценцата на Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic и
симболот со двојно D се
заштитени знаци на Dolby
Laboratories.
** Произведено согласно
лиценцата на Patent Nos
во САД: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други
издадени или во процес
на издавање патенти во
САД и ширум светот.
DTS-HD, симболот
и DTS-HD со симболот се
регистрирани заштитени
знаци на DTS, Inc.
Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите
права се задржани.
(само за BDV-NF720/BDVNF620)
• Овој систем е опремен со
Dolby* Digital и со DTS** Digital
Surround System.
4МК
* Произведено со дозвола
од Dolby Laboratories.
Dolby и двојниот-D
симбол се заштитени
знаци на Dolby
Laboratories.
** Произведено согласно
лиценцата на Patent Nos
во САД: 5,956,674;
5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195;
7,272,567 и други
издадени или во процес
на издавање патенти во
САД и ширум светот.
DTS-HD, симболот
и DTS-HD со симболот се
регистрирани заштитени
знаци на DTS, Inc.
Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc. Сите
права се задржани.
• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) технологија.
HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface
се заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци
на HDMI Licensing LLC во
Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• Java е заштитен знак на Oracle
и/или на неговите партнери.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се
заштитени знаци на
асоцијацијата Blu-ray Disc.
• „Blu-ray Disc“ е заштитен знак.
• Логоата на „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ и „CD“ се заштитени
знаци.
• „Blu-ray 3D“ и логото на
„Blu-ray 3D“ се заштитни знаци
на асоцијацијата Blu-ray Disc.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на
Sony Corporation.
• „AVCHD“ и логото на
„AVCHD“ се заштитени знаци
на Panasonic Corporation и на
Sony Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
се заштитени знаци на
Sony Corporation и Sony
Computer Entertainment Inc.
• „PlayStation“ е регистриран
заштитен знак на Sony
Computer Entertainment Inc.
• Технологијата за препознавање
музика и видео и сродни
податоци ја обезбедува
Gracenote®. Gracenote
е индустриски стандард во
технологијата за препознавање
музика и за испорака на сродна
содржина. За повеќе
информации, посетете ја
страницата www.gracenote.com.
ЦД, ДВД, Blu-ray Disc
и соодветни податоци
поврзани со музика или видео
од Gracenote, Inc., авторско
право ©2000-до денес
Gracenote . Софтверот на
Gracenote, авторско право на
© 2000-до денес Gracenote. Еден
или повеќе патенти во
сопственост на Gracenote важат
за овој производ и услуга.
Видете ја веб-страницата на
Gracenote каде е даден
нецелосниот список со
применливи патенти на
Gracenote. Логото и логотипот
на Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote и логото
„Powered by Gracenote“ се или
регистрирани заштитени знаци
или заштитени знаци на
Gracenote во Соединетите
Американски Држави и/или во
други земји.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
and Wi-Fi Alliance® се
регистрирани заштитени знаци
на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ и Wi-Fi Protected
Setup™ се регистрирани
заштитени знаци на Wi-Fi
Alliance (само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720).
• WPA™, WPA2™ и Wi-Fi
Protected Setup™ се
регистрирани заштитени
знаци на Wi-Fi Alliance
(само за BDV-NF620).
• Логото Wi-Fi CERTIFIED™
е сертифизиран знак на Wi-Fi
Alliance. (само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/
BDV-N590/BDV-NF720).
• Знакот Wi-Fi Protected Setup
е знак на Wi-Fi Alliance (само
за BDV-N990W/BDV-N890W/
BDV-N790WBDV-N590/
BDV-NF720).
• „PhotoTV HD“ и логото на
„PhotoTV HD“ се заштитени
знаци на Sony Corporation.
• Технологијата за аудиокодирање во 3 слоја и патентите
за MPEG се според лиценца на
Fraunhofer IIS и Thomson.
• Овој производ вклучува
сопствена технологија според
лиценцата на Verance
Corporation што е заштитена со
патент 7,369,677 во САД и други
издадени или во процес на
издавање патенти во САД
и ширум светот и е заштитена со
авторско право и деловна тајна
за одредени аспекти на таквата
технологија. Cinavia е заштитен
знак на Verance Corporation.
Авторски права 2004-2010
Verance Corporation. Сите права
ги задржува Verance.
Повратното инженерство или
расклопувањето се забранети.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch се заштитени
знаци на Apple Inc.,
регистрирани во САД и во
други земји.
• Написите „Made for iPod“
и „Made for iPhone“ значат дека
електронските додатоци се
дизајнирани за да се поврзат
специфично со iPod или iPhone,
соодветно, и производителот
гарантира дека ги исполнуваат
стандардите за изведба на Apple.
Apple не е одговорен за работата
на овој уред или неговата
согласност со безбедносните
и регулаторните стандарди.
Забележете дека употребата на
овој додаток со iPod или iPhone
може да влијае на безжичната
изведба.
• Windows Media е или
регистриран заштитен знак или
заштитен знак на
Microsoft Corporation во
Соединетите Американски
Држави и/или во други земји.
Овој производ содржи
технологија којашто е предмет
на определени права на
интелектуална сопственост на
Microsoft. Употребата или
дистрибуцијата на оваа
технологија надвор од овој
производ без соодветните
лиценци на Microsoft се
забранети.
Сопствениците на содржината
ја користат технологијата за
пристап до содржина на
Microsoft® PlayReady™ за да ја
заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи ја и
содржината со авторски права.
Овој уред ја користи
технологијата PlayReady за да
пристапи до PlayReadyзаштитена содржина и/или
WMDRM-заштитена содржина.
Ако уредот не успее соодветно
да ги спроведе ограничувањата
за користење на содржина,
сопствениците на содржина
може да имаат потреба
Microsoft да ја отповика
способноста на уредот да ја
користи PlayReadyзаштитената содржина.
Отповикувањето не треба да
влијае врз незаштитена
содржина или врз содржината
заштитена со други технологии
за пристап на содржина.
Сопствениците на содржина
може да ви побараат да го
надградите PlayReady за да
пристапите кон нивната
содржина. Ако ја одбиете
надградбата, нема да можете да
пристапите кон содржината за
која треба надградба.
• DLNA®, логото за DLNA
и DLNA CERTIFIED™ се
заштитени знаци, услужни
знаци или сертифицирани
знаци на Digital Living Network
Alliance.
• Прелистувач на Opera® од
Opera Software ASA. Авторско
право 1995-2010 Opera Software
ASA. Сите права се задржани.
• Сите други заштитени знаци се
заштитени знаци на нивните
соодветни сопственици.
• Другите имиња на системи
и производи се генерално
заштитени знаци или
регистрирани заштитени знаци
на производителите. Знаците
™ и ® не се посочени во овој
документ.
Информации за
Лиценцата за крајниот
корисник
Лиценцата за крајниот
корисник на Gracenote®
Оваа апликација или уред
содржат софртвер на Gracenote,
Inc. of Emeryville, California
(„Gracenote“). Софтверот на
Gracenote („софтвер на
Gracenote“) ? овозможува на оваа
апликација да врши
идентификација на диск и/или
датотека и да се здобива со
информации поврзани со
музиката, вклучително
информации за името,
изведувачот, нумерата
и насловот („податоци на
Gracenote“) од сервери преку
интернет или од вградени бази со
податоци (севкупно „сервери на
Gracenote“) и да врши други
функции. Може да ги користите
податоците на Gracenote само во
согласност со наменетите
5МК
функции за крајниот корисник
на оваа апликација или уред.
Се сложувате дека ќе ги
користите податоците на
Gracenote, софтверот на
Gracenote и серверите на
Gracenote само за лична,
некомерцијална употреба.
Се сложувате дека нема да ги
доделувате, копирате,
пренесувате или предавате
софтверот на Gracenote или кој
било податок на Gracenote на
трети лица. СЕ СЛОЖУВАТЕ
ДЕКА НЕМА ДА ГИ
КОРИСТИТЕ ИЛИ
ИСКОРИСТУВАТЕ
ПОДАТОЦИТЕ НА
GRACENOTE, СОФТВЕРОТ НА
GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРИТЕ
НА GRACENOTE, ОСВЕН НА
НАЧИНОТ КОЈШТО
Е ИЗРЕЧНО ДОЗВОЛЕН ТУКА.
Се сложувате дека вашата
неексклузивна лиценца за
употреба на податоците на
Gracenote, софтверот на
Gracenote и на серверите на
Gracenote ќе се прекине ако ги
прекршите овие ограничувања.
Ако се прекине лиценцата, се
сложувате дека ќе престанете да
ги користите сите податоци на
Gracenote, софтверот на
Gracenote и серверите на
Gracenote. Gracenote ги задржува
сите права за податоците на
Gracenote, софтверот на
Gracenote и за серверите на
Gracenote, вклучително и сите
сопственички права. Во никој
случај Gracenote нема да биде
одговорен за какви било исплати
во ваше име за кои било
информации што ќе ги
доставите. Се сложувате дека
Gracenote, Inc. може да ги
спроведе своите права во лично
име согласно овој Договор
против вас директно.
Услугата на Gracenote користи
единствен идентификатор за да
ги следи прашањата за
статистички цели. Целта на
случајно доделениот нумерички
6МК
идентификатор е да ? се дозволи
на услугата на Gracenote да ги
брои прашањата без да знае за
вас. За повеќе информации,
погледнете ја веб-страницата за
политиката на приватност на
Gracenote во однос на услугата на
Gracenote.
Софтверот на Gracenote и секоја
ставка од податоците на
Gracenote ви се лиценцирани
„КАКО ШТО СЕ“. Gracenote не
дава презентации или
гаранциии, изречно или
имплицирано, во однос на
прецизноста на кој било податок
на Gracenote од серверите на
Gracenote. Gracenote го задржува
правото да брише податоци од
серверите на Gracenote или да ги
менува категориите за
податоците за секоја причина
што Gracenote ќе ја смета за
задоволителна. Нема никаква
гаранција дека софтверот на
Gracenote или серверите на
Gracenote се без грешки и дека
функционалноста на софтверот
на Gracenote или серверите на
Gracenote ќе биде непрекината.
Gracenote не е обврзан да ви
обезбедува нови подобрени или
дополнителни видови на
податоци или категории што
Gracenote ќе ги обезбедува во
иднина и слободно може да
ги прекине своите услуги во
секое време.
GRACENOTE ГИ ОТФРЛА
СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРЕЧНО
ИЛИ ИМПЛИЦИРАНО,
ВКЛУЧИТЕЛНО НО НЕ И
ОГРАНИЧЕНО САМО НА ТОА,
ИМПЛИЦИРАНИТЕ
ГАРАНЦИИ ЗА
ПРОДАЖБАТА,
ПОДОБНОСТА ЗА ДАДЕНАТА
ЦЕЛ, НАСЛОВОТ ИЛИ
ПРЕКРШУВАЊЕТО НА
СЛОБОДАТА НА
ИЗРАЗУВАЊЕ. GRACENOTE
НЕ ГАРАНТИРА ЗА
РЕЗУЛТАТИТЕ ШТО ЌЕ СЕ
ДОБИЈАТ ОД ВАШАТА
УПОТРЕБА НА СОФТВЕРОТ
НА GRACENOTE ИЛИ ОД КОЈ
БИЛО СЕРВЕР НА
GRACENOTE. ВО НИКОЈ
СЛУЧАЈ GRACENOTE НЕМА
ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН ЗА
КАКВИ БИЛО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИЛИ
СЛУЧАЈНИ ОШТЕТУВАЊА
ИЛИ ЗА ЗАГУБЕНА ДОБИВКА
ИЛИ ЗАГУБЕН ПРИХОД.
© Gracenote, Inc. 2009
Мерки за претпазливост
За безбедност
• За да ја намалите опасноста од пожар или
електричен удар, не поставувајте предмети полни
со вода, како што се вазните, врз системот и не
поставувајте го системот близу вода, како што е
близу када или во бања. Ако цврст објект или
течност паднат во кутијата, исклучете го системот
и нека го провери квалификувано лице пред да го
користите пак.
• Не допирајте го кабелот за напојување со
наизменична струја (ел. енергија) со мокри раце.
Тоа може да предизвика електричен удар.
За изворите за напојување со ел.
енергија
• Исклучете го уредот од ѕидниот штекер (ел.
енергија) ако не планирате да го користите подолг
временски период. За да го исклучите кабелот,
повлечете го за приклучокот, никогаш за кабелот.
За поставувањето
• Поставете го системот на локација со соодветна
вентилација за да спречите зголемување на
топлина во системот.
• При голем капацитет, по подолг временски
период, кутијата станува топла на допир. Ова не е
дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се
избегнува. Не поставувајте го системот во
ограничен простор каде што вентилацијата е
лоша бидејќи ова може да предизвика
прегревање.
• Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со
поставување на што било врз системот. Системот
е опремен со засилувач со висока енергија. Ако
отворите на вентилацијата се блокирани,
системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
• Не поставувајте го системот на површини (ќилим,
ќебиња итн.) или близу материјали (завеси,
драперии) коишто може да ги блокираат отворите
на вентилацијата.
• Не инсталирајте го системот во ограничен
простор како што е полица за книги или слично.
• Не го монтирајте системот во близина на
топлотни извори, како што се радијатори,
воздушни канали или на место кое е на директна
сончева светлина, прекумерна прашина,
механички вибрации или шок.
• Не го монтирајте системот во навалена позиција.
Тој е дизајниран за да работи само во
хоризонтална положба.
• Држете ги системот и дисковите подалеку од
компоненти со силни магнети, како што се
микробранови печки или големи звучници.
• Не поставувајте тешки објекти врз системот.
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/
Само за/BDV-N590/BDV-NF720
• Не поставувајте метални објекти пред плочата.
Тие може да го ограничат приемот на радио
бранови.
• Не поставувајте го системот на места каде што се
користи медицинска опрема. Може да
предизвика дефект на медицинската опрема.
• Ако користите пејсмејкер или друг медицински
уред, консултирајте се со вашиот лекар или
производителот на медицинскиот уред пред да ја
користите безжичната функција LAN.
За оперативноста
• Ако системот се внесува директно од ладна во
топла локација или се поставува во многу влажна
просторија, влагата може да се кондензира на
леќите во уредот. Ако се случи ова, системот нема
работи правилно. Во тој случај, отстранете го
дискот и системот оставете го вклучен околу
половина час сè додека влагата не испари.
• Кога го поместувате системот, извадете го дискот.
Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
• Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го
уредот и повикајте квалификувано лице да го
провери пред да го вклучите да работи.
За прилагодување на јачината
на звукот
• Не зголемувајте ја јачината на звукот додека
слушате делови со многу мал капацитет или без
аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците
може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел
со максимално ниво.
За чистење
• Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек
материјал малку натопен со слаб раствор на
детергент. Не користете каков било вид
абразивно перниче, прашок за чистење или
растворувач како што е алкохолот или бензинот.
Ако имате какви било прашања или проблеми во
врска со вашиот систем, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
• За да ги отстраните отпечатоците од прсти од
предниот панел на главниот уред, избришете го
со малку влажен, добро исцеден мек материјал
(само за BDV-NF720).
7МК
За дисковите за чистење, чистачите
на дискови/леќи
• Не користете дискови за чистење или чистачи за
дискови/леќи (вклучувајќи влажни или видови
на спреј). Тие може да предизвикаат дефект
на уредот.
За заменување на делови
• Во случај овој систем да се поправа, поправените
делови може да се собираат за повторна употреба
или за рециклирање.
Забелешки за дисковите
За ракување со дисковите
• За да го одржите дискот чист, држете го
дискот за неговите краеви. Не допирајте ја
површината.
• Не лепете хартија или леплива лента
на дискот.
За бојата на телевизорот
• Ако звучниците предизвикаат ТВ-екранот да има
неправилности во бојата, исклучете го телевизорот
и потоа вклучете го по 15 до 30 минути. Ако
неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги
звучниците подалеку од ТВ.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој систем може бесконечно да
задржи видео слика на пауза или слика на
екранот на вашиот телевизор. Ако видео
сликата на пауза или сликата на екранот ја
оставите прикажана на вашиот ТВ подолг
период на време ризикувате трајно оштетување
на телевизискиот екран. Проектните телевизии
се особено подложни на ова.
За поместување на системот
• Пред да го поместите системот, обезбедете да
нема вметнат диск и извадете го кабелот за
напојување со наизменична струја (довод на
струја) од ѕидниот штекер (за струја).
• Не изложувајте го дискот на директна
сончева светлина или на топлотни извори
како што се каналите за топол воздух или не
оставајте го во автомобил паркиран на
директна сончева светлина бидејќи
температурата во автомобилот може
значително да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го дискот во
неговото пакување.
За чистење
• Пред репродуцирање, исчистете го дискот
со материјал за чистење.
Бришете го дискот од центарот кон надвор.
• Не користете растворувачи како што
е бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење или
антистатичен спреј наменет за винил LP.
Овој систем може да репродуцира само
стандарден кружен диск. Користењето на
дискови коишто не се ниту стандардни ниту
кружни (пр. во форма на картичка, срце или
ѕвезда) може да предизвика дефект.
Не користете диск кој има прикачен
комерцијално достапен додаток, како што
е етикета или прстен.
8МК
Спецификации
Дел на засилувач
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (со 3 оми,
1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Преден Л/Преден Д:
115 W (по канал со 3 оми,
1 kHz)
Центар:
250 W (со 6 оми, 1 kHz)
Сабвуфер:
250 W (со 6 оми, 80 Hz)
Влезови (аналогни)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3.0 V/
1.0 V
Влезови (дигитални)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддржани формати:
LPCM 5.1CH (до 48 kHz),
LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
BDV-NF720/BDV-NF620
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (со 3 оми,
1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Преден Л/Преден Д:
100 W (по канал со 3 оми,
1 kHz)
Сабвуфер:
200 W (со 6 оми, 80 Hz)
Влезови (аналогни)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3.0 V/
1.0 V
Влезови (дигитални)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддржани формати:
LPCM 5.1CH (до 48 kHz),
LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Видео дел
Излези
VIDEO: 1 Vp-p 75 оми
HDMI Дел
Конектор
Тип A (19 пинови)
Систем за БД/ДВД/Super Audio CD/ЦД
BDV-N590
Систем на форматирање на сигналPAL
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (номинално)
Преден Л/Преден Д:
78 W + 78 W (со 3 оми,
1 kHz, 1% THD)
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Напред Л/Напред Д/
Опкружувачки Л/Опкружувачки Д:
125 W (по канал со 3 оми,
1 kHz)
Центар:
250 W (со 6 оми, 1 kHz)
Сабвуфер:
250 W (со 6 оми, 80 Hz)
Влезови (аналогни)
AUDIO (AUDIO IN)
Чувствителност: 3.0 V/
1.0 V
Влезови (дигитални)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Поддржани формати:
LPCM 5.1CH (до 48 kHz),
LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Дел за USB
Порта за
USB 1/2:
Тип A (За поврзување
меморија преку USB,
читач за мемориски
картички, дигитален
апарат и дигитална
видео камера)
Дел за LAN
LAN (100)-терминал
100BASE-TX Терминал
Дел за безжична LAN (само за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/
BDV-NF720)
Согласност со стандарди IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција и канал
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Дел на FM-пребарувач
Систем
PLL кварцен дигитален
синтисајзер
Опсег на пребарување 87,5 MHz - 108,0 MHz
(50 kHz чекор)
Антена (воздушна)
Жичена FM-антена
(воздушна)
Терминали за антена (воздушна)
75 оми, небалансирано
9МК
Звучници
Преден (SS-TSB113) за BDV-N990W/
BDV-N890W
Димензии (прибл.)
Тежина (приближно)
106 мм × 649 мм × 86 мм
(ш/в/д)
(дел поставен на ѕид)
256 мм × 1200 мм ×
256 мм (ш/в/д) (цел
звучник)
1.3 кг (дел поставен
на ѕид)
2.9 кг (цел звучник)
Опкружување (SS-TSB111) за BDV-N890W/
BDV-N790W/BDV-N590
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
Центар (SS-CTB111) за BDV-N990W/
BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
Маса (прибл.)
98 мм × 318 мм × 103 мм
(ш/в/д)
0,7 kg
Преден (SS-TSB111) за BDV-N590
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
98 мм × 255 мм × 91 мм
(ш/в/д)
0,6 kg
Преден (SS-TSB116) за BDV-NF720
Димензии (прибл.)
Тежина (приближно)
100 мм × 430 мм × 35 мм
(ш/в/д)
(дел поставен на ѕид)
111 мм × 442 мм × 112 мм
(ш/в/д) (цел звучник)
1.0 кг (дел поставен
на ѕид)
1.1 кг (цел звучник)
Преден (SS-TSB115) за BDV-NF620
Димензии (прибл.)
Тежина (приближно)
100 мм × 360 мм × 36 мм
(ш/в/д)
(дел поставен на ѕид)
102 мм × 372 мм × 98 мм
(ш/в/д) (цел звучник)
0.8 кг (дел поставен
на ѕид)
0.9 кг (цел звучник)
Опкружување (SS-TSB114) за BDV-N990W
Димензии (прибл.)
Тежина (приближно)
10МК
106 мм × 649 мм × 86 мм
(ш/в/д)
(дел поставен на ѕид)
256 мм × 1200 мм ×
256 мм (ш/в/д) (цел
звучник)
1.2 кг (дел поставен
на ѕид)
2.8 кг (цел звучник)
331 мм × 59 мм × 57 мм
(ш/в/д)
0,5 kg
Сабвуер (SS-WSB112) за BDV-N990W
Димензии (прибл.)
Преден (SS-TSB112) за BDV-N790W
Димензии (прибл.)
98 мм × 255 мм × 91 мм
(ш/в/д)
0,6 kg
Маса (прибл.)
211 мм × 337 мм × 411 мм
(ш/в/д)
7,2 kg
Сабвуфер (SS-WSB111) за BDV-N890W/BDVN790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
191 мм × 326 мм × 376 мм
(ш/в/д)
5,6 kg
Општо
Побарувања за напојување
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Потрошувачка на струја
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Вклучено: 115 W
Во мирување: 0.3 W
(во режим на штедење
на струја)
BDV-N590
Вклучено: 135 W
Во мирување: 0.3 W
(во режим на штедење
на струја)
BDV-NF720
Вклучено: 82 W
Во мирување: 0.3 W
(во режим на штедење
на струја)
BDV-NF620
Вклучено: 80 W
Во мирување: 0.3 W
(во режим на штедење
на струја)
Димензии (прибл.)
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш/в/д) вклучително
и испакнатите делови
460 мм × 74 мм × 239 мм
(в/ш/д) (со вметнат
безжичен трансивер)
BDV-N590
460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш/в/д) вклучително
и испакнатите делови
BDV-NF720/BDV-NF620 460 мм × 74 мм × 226 мм
(ш/в/д) (без држач,
вклучително
и испакнатите делови)
460 мм × 148 мм × 226 мм
(ш/в/д) (со држач,
и поврзан капак за кабел)
Маса (прибл.)
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
3.6 кг
BDV-N590/
3.5 кг
BDV-NF720/
3.8 кг
BDV-NF620/
3.5 кг
BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
• Потрошувачка на струја при мирување 0.3 W.
• Преку 85% од ефикасноста на струјата на
блокаторот на засилувачот се постигнува со
целосниот дигитален засилувач, S-Master.
Засилувач за опкружување (TA-SA300WR)
за BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Дел на засилувач
ИЗЛЕЗНА МОЌНОСТ (референца)
Опкружување Л/Опкружување Д115 W (по канал
со 3 оми, 1 kHz)
Проценети пречки:
3 - 16 Ω
Побарувања за напојување
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Потрошувачка на струја Вклучено: 50 W
Потрошувачка на струја при мирување
0.5 W (режим на
мирување)
0.2 W (исклучено)
Димензии (приближно) 206 мм × 60 мм × 236 мм
(в/ш/д) со вметнат
безжичен трансивер
Маса (прибл.)
1,3 kg
Безжичен трансивер (EZW-RT50) за
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
Комуникациски систем Спецификација на
безжичен звук верзија 1.0
Појас на фреквенција
5,725 GHz - 5,875 GHz
Метод на модулација
DSSS
Побарувања за напојување
DC 3,3 V, 300 mA
Димензии (прибл.)
30 мм × 9 мм × 60 мм
(ш/в/д)
Маса (прибл.)
10 g
Дизајнот и спецификациите се подлежни на
промена без известување.
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
• Потрошувачка на струја во мирување 0.3 W
(главен уред), 0.2 W (засилувач за
опкружувањето).
• Преку 85% од ефикасноста на струјата на
блокаторот на засилувачот се постигнува
со целосниот дигитален засилувач, S-Master.
11МК
4-418-189-11(1) (MK)
Blu-ray Disc™/
ДВД
Систем на
домашно кино
©2012 Sony Corporation
(1)
Упатство со препораки МК
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W/BDV-N590/BDV-NF720/BDV-NF620
Download PDF

advertising