Sony | BDV-L600 | Sony BDV-L600 BDV-L600 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Упатство на препораки

4-283-481-11(1) (MK)
Blu-ray диск/DVD
Систем на
домашно кино
©2011 Sony Corporation
(1)
BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600
Упатство на препораки MK
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Не инсталирајте ја направата
во затворен простор, како што
е полица за книги или вграден
шкаф.
За да го намалите ризикот од
пожар, не покривајте го отворот
за вентилација на апаратот со
весници, прекривки, завеси итн.
Врз апаратот не ставајте извори
на отворен оган, на пример
свеќи.
За да го намалите ризикот од
пожар или електричен удар, не
изложувајте го овој апарат на
капење или прскање и не
поставувајте предмети полни со
вода, како што се вазните, врз
апаратот.
Не ги изложувајте батериите или
апаратот со инсталирани батерии
на прекумерна топлина како што
се сонцето, огнот или слично.
За да спречите повреда, овој
апарат мора да е безбедно поврзан
со подот/ѕидот, соодветно на
упатствата за монтирање.
Само за употреба во затворени
простории.
ВНИМАНИЕ
Употребата на оптички
инструменти со овој производ ќе
ја зголеми опасноста за повреда
на очите. Бидејќи ласерскиот
зрак што се користи во овој
Blu-ray диск / DVD Систем на
домашно кино е штетен за очите,
не обидувајте се да ја расклопите
кутијата.
За поправка обратете се само до
квалификуван персонал.
2MK
Оваа направа е класификувана
како CLASS 3R LASER производ.
Кога ќе се отстрани заштитното
куќиште се емитува видлива и
невидлива радијација, затоа
избегнете директно изложување
на очите.
Овој знак е лоциран на
куќиштето коешто го заштитува
ласерот во заградениот простор.
Оваа направа е класификувана
како CLASS 1 LASER производ.
Овој знак е лоциран на задната
надворешна површина.
За потрошувачите во
Европа
Отстранување
на стара
електрична и
електронска
опрема
(применливо
во Европската унија и во
други европски земји со
посебни системи на
собирање)
Овој симбол на производот или
на неговата амбалажа покажува
дека со овој производ не треба да
се постапува како со домашен
отпад. Наместо тоа треба биде
предаден на применливото
збирно место за рециклирање на
електрична и електронска
опрема. Со правилно
отстранување на производот ќе
помогнете да се спречат
потенцијални негативни
последици за природата и
здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со
отпадот на овој производ.
Рециклирањето на материјалите
ќе помогне за заштита на
природните богатства.
За подетални информации за
рециклирањето на овој
производ, контактирајте со
вашата локална месна заедница,
вашиот сервис за отстранување
на домашен отпад или со
продавницата каде што го
купивте овој производ.
Отстранување
на потрошени
батерии
(применливо
во Европската
унија и во
други европски
земји со посебни системи
на собирање)
Овој симбол на батеријата или на
амбалажата покажува дека со
батеријата којашто е дадена со
овој производ не треба да се
постапува како со домашен отпад.
Кај определени батерии овој
симбол може да се користи во
комбинација со хемиски симбол.
Хемиските симболи за жива (Hg)
или олово (Pb) се додаваат ако
батеријата содржи повеќе од
0.0005% жива или 0.004% олово.
Со правилно отстранување на
овие батерии ќе помогнете да се
спречат потенцијално негативни
последици за природата и
здравјето на човекот, кои инаку
може да се предизвикаат со
несоодветно постапување со
отпадот на батеријата.
Рециклирањето на материјалите
ќе помогне за заштита на
природните богатства.
Во случај на производи кои од
безбедносни причини, поради
изведба или интегритет на
податоци имаат потреба од трајна
поврзаност со вметната батерија,
оваа батерија треба да ја замени
само квалификуван персонал.
За да бидете сигурни дека со
батеријата ќе се постапи
соодветно, предадете го
потрошениот производ на
применливото збирно место за
рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете
го делот за тоа како безбедно да се
отстрани батеријата од
производот. Батеријата предадете
ја на применливото збирно место
за рециклирање на отпадни
батерии.
За подетални информации за
рециклирањето на овој производ
или батеријата, контактирајте со
вашата локална месна заедница,
вашиот сервис за отстранување на
домашен отпад или со
продавницата каде што го
купивте овој производ.
Напомена за потрошувачите:
следните информации се
применливи само за опремата
продадена во земјите што ги
применуваат директивите на ЕУ.
Производителот на овој
производ е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Овластениот
претставник за EMC и безбедност
на производот е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За какви
било проблеми со услугата или со
гаранцијата повикајте се на
адресите дадени во посебните
документи за услуга или
гаранција.
За главниот дел
Плочата со името е лоцирана на
задната надворешна површина.
Мерки за претпазливост
За струјните извори
• Делот не е исклучен од главниот
вод сè додека е поврзан со AC
штекерот, дури и ако самиот
дел е исклучен.
• Бидејќи главниот приклучок се
користи за да се исклучи делот
од главните водови, поврзете го
делот со лесно достапен AC
штекер. Ако забележите
абнормалности во делот,
веднаш исклучете го главниот
приклучок од AC штекерот.
За гледање 3D видео
слики
Некои луѓе може да искусат
неудобност (како што е
напрегање на очите, замор или
лошење) додека гледаат 3D видео
слики. Sony препорачува сите
гледачи да прават редовни паузи
додека гледаат 3D видео слики.
Должината и фреквенцијата на
потребните паузи ќе варираат од
едно лице до друго. Мора да
одлучите што најмногу ви
одговара. Ако искусите каква
било неудобност, треба да
престанете да гледате 3D видео
слики сè додека неудобноста не
заврши. Ако сметате дека е
потребно, консултирајте се со
лекар. Исто така треба да го
прегледате (i) прирачникот со
упатства и/или пораката за
претпазливост за секој друг уред
што се користи со овој производ
или Blu-ray диск содржината
репродуцирана со овој производ
и (ii) нашата интернет страница
(http://esupport.sony.com/) за
најновите информации. Видот на
малите деца (особено оние на
возраст под шест години) сè уште
се развива. Консултирајте се со
вашиот лекар (како што е
педијатар или очен лекар) пред
да дозволите малите деца да
гледаат 3D видео слики.
Возрасните треба да внимаваат
на малите деца за да се осигураат
дека тие ги следат препораките
дадени погоре.
За безжичниот
трансивер (EZW-RT50) и
за Blu-ray дискот/DVD
Системот на домашно
кино (BDV-L600/
BDV-L800/BDV-L800M)
Видете „Информации за
согласност на безжичниот
производ“ (дадено).
Заштита од копирање
Бидете известени за напредните
системи за заштита од копирање
користени кај Blu-ray дискотTM
и кај DVD медиумот.
Овие системи, наречени AACS
(Напреден систем за пристап до
содржини) и CSS (Систем за
кодирање на содржина), може да
содржат некои ограничувања на
репродуцирањето, аналоген
излез и други слични
карактеристики. Работата на овој
производ и поставените
ограничувања може да варираат
во зависност од датумот на
купување, бидејќи управниот
одбор на AACS може да ги
присвои или промени своите
правила за ограничување по
времето на купување.
Авторски права и
заштитни знаци
• Овој систем е обединет со
Dolby* Digital и со DTS**
Digital Surround System.
* Произведено со дозвола
од Dolby Laboratories.
Dolby и двојниот-D
симбол се заштитни
знаци на Dolby
Laboratories.
** Произведено со дозвола
под Патенти на САД #:
5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 и
други, издадени и во
процес на издавање,
патенти на САД и светски
патенти. DTS, DTS-HD и
симболот се
регистрирани заштитни
знаци и DTS-HD Главно
аудио и DTS логоата се
заштитни знаци на DTS,
Inc. Производот вклучува
софтвер. © DTS, Inc.
Сите права се задржани.
3MK
• Овој систем вклучува HighDefinition Multimedia Interface
(HDMITM) технологија.
HDMI, логото HDMI и HighDefinition Multimedia Interface
се заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци
на HDMI Licensing LLC во
Соединетите Американски
Држави и во други земји.
• Java е заштитен знак на Oracle
и/или на неговите партнери.
• „BD-LIVE“ и „BONUSVIEW“ се
заштитни знаци на
асоцијацијата Blu-ray диск.
• „Blu-ray диск“ е заштитен знак.
• „Blu-ray диск“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ и
„CD“ логоата се заштитни
знаци.
• „Blu-ray 3D“ и „Blu-ray 3D“
логото се заштитни знаци на
асоцијацијата Blu-ray диск.
• „BRAVIA“ е заштитен знак на
Sony Corporation.
• „AVCHD“ и „AVCHD“ логото
се заштитни знаци на Panasonic
Corporation и на Sony
Corporation.
• , „XMB“ и „xross media bar“
се заштитни знаци на Sony
Corporation и Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PLAYSTATION“ е заштитен
знак на Sony Computer
Entertainment Inc.
• Технологијата за препознавање
на музика и видео и сродни
податоци се обезбедени од
Gracenote®. Gracenote е
индустрискиот стандард за
технологијата за препознавање
на музика и за доставување на
сродна содржина. За повеќе
информации, посетете ја
страницата www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray диск и
музички или податоците
поврзани со видео од Gracenote,
Inc., авторско право © 2000-до
денес Gracenote. Gracenote
софтвер, авторско право © 2000до денес Gracenote. Еден или
повеќе патенти во сопственост
4MK
на Gracenote важат за овој
производ и услуга. Видете ја
интернет страницата на
Gracenote за недетална листа на
применливи патенти на
Gracenote. Логото и логотипот
на Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote и логот
„Powered by Gracenote“ се или
регистрирани заштитни знаци
или заштитни знаци на
Gracenote во Соединетите
Американски Држави и/или во
други земји.
• Логото Wi-Fi CERTIFIEDTM е
сертификациски знак на Wi-Fi
здружението.
• Знакот Wi-Fi Protected SetupTM
е знак на Wi-Fi здружението.
• „Wi-Fi CERTIFIEDTM“ и „Wi-Fi
Protected SetupTM“ се заштитни
знаци на Wi-Fi здружението.
• „PhotoTV HD“ и логото на
„PhotoTV HD“ се заштитни
знаци на Sony Corporation.
• Технологијата и патентите
MPEG Layer-3 аудио кодирање
со дозвола од Fraunhofer IIS и
Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano и iPod touch се заштитни
знаци на Apple Inc.,
регистрирани во САД и во
други земји.
• Написите „Made for iPod“ и
„Made for iPhone“ значат дека
електронските додатоци се
дизајнирани за да се поврзат
специфично со iPod или iPhone,
соодветно, и производителот
гарантира дека ги исполнуваат
стандардите за изведба на Apple.
Apple не е одговорен за работата
на овој уред или неговата
согласност со безбедносните и
регулаторните стандарди.
Забележете дека употребата на
овој додаток со iPod или iPhone
може да влијае на безжичната
изведба.
• Windows Media е или
регистриран заштитен знак или
заштитен знак на Microsoft
Corporation во Соединетите
Американски Држави и/или во
други земји.
Овој производ содржи
технологија којашто е предмет
на определени права на
интелектуална сопственост на
Microsoft. Забранета е употреба
или дистрибуција на оваа
технологија во надвор без
соодветната дозвола(и) од
Microsoft.
Сопствениците на содржината
ја користат технологијата
Microsoft PlayReady™ за
пристап до содржина за да ја
заштитат својата интелектуална
сопственост, вклучувајќи
содржина со авторски права.
Овој уред ја користи
технологијата PlayReady за да
пристапи до PlayReadyзаштитена содржина и/или
WMDRM-заштитена содржина.
Ако уредот не успее соодветно
да ги спроведе ограничувањата
за користење на содржина,
сопствениците на содржина
може да имаат потреба
Microsoft да ја отповика
способноста на уредот да ја
користи PlayReadyзаштитената содржина.
Отповикувањето не треба да
влијае на незаштитената
содржина или на содржината
заштитена со други технологии
за пристап на содржина.
Сопствениците на содржина
може да ви побараат да го
надградите PlayReady за да
пристапите кон нивната
содржина. Ако ја одбиете
надградбата, нема да можете да
пристапите кон содржината за
која треба надградба.
• Логото DLNA®, DLNA и DLNA
CERTIFIEDTM се заштитни
знаци, услужни знаци или
сертификациски знаци на
Digital Living Network Alliance.
• Сите други заштитни знаци се
заштитни знаци на нивните
соодветни сопственици.
• Другите системски имиња и
имиња на производи се
генерално заштитни знаци или
регистрирани заштитни знаци
на производителите.™ и ®
знаците не се назначени во овој
документ.
5MK
Мерки за
претпазливост
За безбедност
• За да ја намалите опасноста од пожар или
електричен удар, не поставувајте предмети полни
со вода, како што се вазните, врз системот и не
поставувајте го системот близу вода, како што е
близу када или во бања. Ако цврст објект или
течност паднат врз кутијата, исклучете го
системот и нека го провери квалификувано лице
пред да продолжи со работа.
• Не допирајте ги AC каблите за струја (главни
водови) со мокри раце. Тоа може да предизвика
електричен шок.
За струјните извори
• Исклучете го главниот дел од ѕидниот штекер
(главниот) ако не планирате да го користите за
подолг временски период. За да го исклучите
кабелот, повлечете го за приклучокот, никогаш
за кабелот.
За поставувањето
• Поставете го системот на локација со соодветна
вентилација за да спречите зголемување на
топлина во системот.
• При голем капацитет, по подолг временски
период, кутијата станува топла на допир. Ова не е
дефект. Сепак, допирањето на кутијата треба да се
избегнува. Не поставувајте го системот во
затворен простор каде што вентилацијата е лоша
бидејќи ова може да предизвика прегревање.
• Не блокирајте ги отворите на вентилацијата со
поставување на што било врз системот. Системот
е опремен со засилувач со висока енергија.
Ако отворите на вентилацијата се блокирани,
системот може да се прегрее и да дојде до дефект.
• Не поставувајте го системот на површини (ќилим,
ќебиња итн.) или близу материјали (завеси,
драперии) кои може да ги блокираат отворите на
вентилацијата.
• Не го инсталирајте системот во затворен простор,
како што е полица за книги или слично.
• Не го монтирајте системот во близина на
топлотни извори, како што се радијатори,
воздушни канали или на место кое е на директна
сончева светлина, прекумерна прашина,
механички вибрации или шок.
6MK
• Не го монтирајте системот во навалена позиција.
Тој е дизајниран за да работи само во
хоризонтална положба.
• Држете ги системот и дисковите подалеку од
компоненти со силни магнети, како што се
микробранови печки или големи звучници.
• Не поставувајте тешки објекти врз системот.
• Не поставувајте метални објекти пред плочата.
Тие може да го ограничат приемот на радио
бранови.
• Не поставувајте го системот на места каде што се
користи медицинска опрема. Може да
предизвика дефект на медицинската опрема.
• Ако користите пејсмејкер или друг медицински
уред, консултирајте се со вашиот лекар или
производителот на медицинскиот уред пред да ја
користите безжичната функција LAN.
За оперативноста
• Ако системот се внесува директно од ладна во
топла локација или се поставува во многу влажна
соба, влагата може да кондензира на леќите во
главниот дел. Ако се случи тоа, системот може да
не работи правилно. Во тој случај, отстранете го
дискот и системот оставете го вклучен околу
половина час сè додека влагата не испари.
• Кога го поместувате системот, извадете го дискот.
Ако не го извадите, дискот може да се оштети.
• Ако нешто падне врз кутијата, исклучете го
главниот дел и нека го провери квалификувано
лице пред да продолжи со работа.
За прилагодување на јачината
на звукот
• Не зголемувајте ја јачината на звукот додека
слушате делови со многу мал капацитет или без
аудио сигнали. Ако го направите тоа, звучниците
може да се оштетат кога одеднаш ќе се пушти дел
со максимално ниво.
За чистење
• Чистете ја кутијата, плочата и контролите со мек
материјал малку натопен со слаб раствор на
детергент. Не користете каков било вид
абразивно перниче, прашок за чистење или
растворувач како што е алкохолот или бензинот.
Ако имате какви било прашања или проблеми во
врска со вашиот систем, консултирајте се со
најблискиот продавач на Sony.
• За да ги отстраните отпечатоците од прсти од
предната плоча на главниот дел, избришете ја со
малку влажен, добро исцеден мек материјал
(BDV-L800 само).
За дисковите за чистење, чистачите
на дискови/леќи
• Не користете дискови за чистење или чистачи за
дискови/леќи (вклучувајќи влажни или спреј
видови). Тие може да предизвикаат дефект
на уредот.
За заменување на делови
• Во случај системот да се поправа, поправените
делови може да се собираат за повторна употреба
или за рециклирање.
Забелешки за
дисковите
За ракување со дисковите
• За да го одржите дискот чист, држете го
дискот за неговите краеви. Не допирајте ја
површината.
• Не лепете хартија или леплива лента на
дискот.
За AC адаптер
• Користете го дадениот AC адаптер (AC-BD100) за
овој плеер, бидејќи другите адаптери може да
предизвикаат дефект.
• Не расклопувајте и не испитувајте ја техниката.
• Не затворајте го AC адаптерот во затворен
простор, како што е полица за книги или
AV кутија.
• Не поврзувајте го AC адаптерот на патувачки
електричен трансформатор, кој може да создаде
топлина и да предизвика дефект.
• Не испуштајте го и не тресете го.
• Опремата не треба да се изложува на капење или
на прскање.
• Спојката/доводот на уредот треба да бидат лесно
достапни и постојано оперативни.
За бојата на вашиот ТВ
• Ако звучниците предизвикаат ТВ екранот да има
неправилности во бојата, исклучете го ТВ потоа
вклучете го по 15 до 30 минути. Ако
неправилноста на бојата е истрајна, поставете ги
звучниците подалеку од ТВ.
• Не изложувајте го дискот на директна
сончева светлина или на топлотни извори
како што се каналите за топол воздух или не
оставајте го во автомобил паркиран на
директна сончева светлина бидејќи
температурата во автомобилот може
значително да се зголеми.
• По репродуцирањето, ставете го дискот во
неговото пакување.
За чистење
• Пред репродуцирање, исчистете го дискот
со материјал за чистење.
Бришете го дискот од центарот кон надвор.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Внимание: Овој систем може бесконечно да
задржи видео слика на пауза или слика на
екранот на вашиот телевизор. Ако видео
сликата на пауза или сликата на екранот ја
оставите прикажана на вашиот ТВ подолг
период на време ризикувате трајно оштетување
на телевизискиот екран. Проектните телевизии
се особено подложни на ова.
За поместување на системот
• Пред да го поместите системот, осигурете се дека
нема вметнат диск и отстранете ги AC каблите за
струја (главни водови) од ѕидниот штекер
(главен).
• Не користете растворувачи како што е
бензин, разредувач, комерцијално
достапни средства за чистење или
антистатичен спреј наменет за винил LP.
Овој систем може да репродуцира само
стандарден кружен диск. Користењето на
дискови коишто не се ниту стандардни ниту
кружни (пр. во форма на картичка, срце или
ѕвезда) може да предизвика дефект.
Не користете диск кој има прикачен
комерцијално достапен додаток, како што е
етикета или прстен.
7MK
Спецификации
Дел на засилувач
POWER OUTPUT (референца)
Субвуфер:
120 W (на 4 оми, 80 Hz)
BDV-L800/BDV-L800M:
POWER OUTPUT (определено)
Преден Л/Преден Д:
85 W + 85 W (на 4 оми,
1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (референца)
Преден Л/Преден Д:
130 W (по канал на
4 оми, 1 kHz)
BDV-L600:
POWER OUTPUT (определено)
Преден Л/Преден Д:
80 W + 80 W (на 4 оми,
1 kHz, 1% THD)
POWER OUTPUT (референца)
Преден Л/Преден Д:
115 W (по канал на
4 оми, 1 kHz)
Влезови (дигитални)
ТВ (Audio Return Channel/OPTICAL)
Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI IN 1/HDMI IN 2 Поддржани формати:
LPCM 2CH (до 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Видео дел
Излези
VIDEO: 1 Vp-p 75 оми
HDMI Дел
Спојка
Тип A (19pin)
BD/DVD/Супер аудио CD/CD Систем
Систем на формат на сигнал
NTSC/PAL
USB Дел
(USB) порта:
Тип A (За поврзување
USB меморија, читач на
мемориска картичка,
дигитален фотоапарат и
дигитален фотоапарат)
LAN Дел
LAN(100) терминал
100BASE-TX Терминал
Дел за безжична LAN
BDV-L800/BDV-L800M
Согласност со стандарди IEEE 802.11 b/g/n
Фреквенција и канал
2,4 GHz - 2,4835 GHz
[CH1 -13]
Дел на FM пребарувач
Систем
PLL кварцен дигитален
синтисајзер
Опсег на пребарување 87,5 MHz - 108,0 MHz
(50 kHz чекор)
Антена (воздушна)
Кабел за FM антена
(воздушна)
Терминали за антена (воздушна) терминали
75 оми, небалансирано
Непосредна фреквенција 250 kHz/300 kHz/
350 kHz/400 kHz
Општо (главен дел, AC адаптер (AC-BD100))
Потреби за струја (AC адаптер)
Влез: 110 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Излез: 14 V DC, 3,3 A
Работна температура:
40 °C (MAX)
Потрошувачка на струја Вклучено: 30 W
Подготвено: 0,3 W
(во Режим на штедење
на струја)
Димензии (прибл.)
AC адаптер
122 mm × 37 mm × 64 mm
(ш/в/д)
Главен дел
480 mm × 46 mm ×
232 mm (ш/в/д)
480 mm × 259 mm ×
103 mm (ш/в/д)
(со држач)
480 mm × 105 mm ×
231 mm (ш/в/д) (во
хоризонтална положба)
Маса (прибл.)
AC адаптер
0,3 kg
Главен дел
L800: 3,2 kg
4,2 kg (со држач)
L800M: 3,3 kg
4,3 kg (со држач)
L600: 3,0 kg
4,0 kg (со држач)
Звучници
Преден звучник (SS-TSL800) за BDV-L800/
BDV-L800M
Систем на звучници
Дел на звучник
Проценети пречки
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
8MK
систем на звучници со
2-начина и 2-драјвера
Tweeter:
25 mm свиткан тип
Цел опсег:
65 mm конусен тип
4 оми
123 mm × 475 mm ×
137 mm (ш/в/д)
1,3 kg
Преден звучник (SS-TSL600) за BDV-L600
Систем на звучници
Дел на звучник
Проценети пречки
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
систем на звучници со
рефлекс на бас со
2-начина и 2-драјвера
Tweeter:
25 mm свиткан тип
Цел опсег:
50 mm конусен тип
4 оми
112 mm × 320 mm ×
112 mm (ш/в/д)
0,9 kg
Активен субвуфер (SA-WSL600)
Систем на звучници
Дел на звучник
Проценети пречки
Димензии (прибл.)
Маса (прибл.)
Субвуфер
160 mm конусен тип
4 оми
275 mm × 395 mm ×
290 mm (ш/в/д)
9 kg
Општо (субвуфер)
Потреби за струја
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Потрошувачка на струја Вклучено: 70 W
Подготвено:
Прибл. 0,6 W
Исклучено: 0,3 W
Безжичен трансивер (EZW-RT50)
Комуникациски систем Спецификација на
безжичен звук верзија 1.0
Излез
23 mW (EIRP)
Појас на фреквенција
5,725 GHz - 5,875 GHz
Метод на модулација
DSSS
Потреби за струја
DC 3,3 V, 300 mA
Димензии (прибл.)
30 mm × 9 mm × 60 mm
(ш/в/д)
Маса (прибл.)
10 g
Дизајнот и спецификациите се подложни на
промена без известување.
• Потрошувачка на струја на подготвеност
0,3 W (главен дел), 0,3 W (субвуфер).
• Преку 85 % од ефикасноста на струјата на
блокаторот на засилувачот се постигнува со
целосниот дигитален засилувач, S-Master.
9MK
Download PDF

advertising