Sony | DVP-NS38 | Sony DVP-NS38 Упатства за употреба

3­283­146­11(1) CD/DVD Плеер Упатство за употреба DVP­NS38 DVP­NS39 © 2008 Sony Corporation
Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните ресурси. За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани, ВНИМАНИЕ За да ја намалите опасноста од пожар и струен удар, не го изложувајте уредот на дожд и влага. Не го отворајте заштитниот капак. Препуштете им ги сите поправки на овластените сервисери. Струјниот кабел смеат да го менуваат само овластените сервисери. Апаратот е класифициран како CLASS 1 LASER (ласерски производ­1.класа). Горе прика­ жаната ознака можете да ја најдете на задниот дел од плеерот. ВНИМАНИЕ Употребата на оптички инструменти на овој производ доведува до опасност за очите. Ласерскиот зрак од CD/DVD плеероте го оштетува видот, затоа не се обидувајте да го отворате уредот. Препуштете им ги сите поправки исклучително на овластените сервисери. Забелешка за купувачите во Англија и Р. Ирска A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience. Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS1362, (i.e., marked with or mark) must be used. If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station. 2
Отпад на стара електрична и & Електронска опрема (Aпликативно предадете го овој производ кога За Европската Унија и другите ќе биде скоро потрошен на Европски држави со посебни колективен центар за колективни системи) за рециклирање на електрична Овој симбол на производот и на и електронска опрема. амбалажата укажува дека ојој апарат За сите други батерии, не треба да се третира како обичен погледнете го поглавјето за отпад. Наместо тоа, треба да се тоа како да ги извадите предаде на посебни колективни батериите од производот. центри за рециклирање на batteries, please view the електрична и електронска опрема. Со section on how to remove the правилно исфрлање ан апаратот, Вие battery from the product safely. ќе помогнете во спречувањето на Предадете ги потрошените потенцијалните негативни последици батерии на колективен на природната средина и на центар за отпад на батерии. човечкото здравје, кои во спротивно За повеќе детали и можат да бидат загрозени поради информации за неправилното третирање на овој рециклирањето на батериите, производ. Рециклирањето на контактирајте ги локалните материјалите ќе помогне во комунални служби, локалниот зачувувањето на природните ресурси. центар за рециклирање или За повеќе детали и информации за продавницата од каде сте го рециклирањето на овој прооизвод, купиле апаратот. контактирајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот. Отпад на батериите (апликативно во Евроспката Унија и другите Европски држави со посебни колективни системи). Овој симбол на батериите и на нивното пакување укажува дека батериите не треба да се третираат како обичен отпад. Со прафилно исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето на појава на потенцијално негативни последици на животната средина и човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите. Производител на овој уред е Sony Corporation, 1­7­1 Konan Minato­ku Tokyo, 108­0075 Japan. Авторизиран дистрибутер за EMC и безбедна употреба на овој уред е prod Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За прашања околу сервис и гаранција, обратете се на адресата дадена на документите за гаранција. Не ставајте предмети како вазни со вода врз уредот. Поставување • На го поставувајте плеерот во вертикална или коса положба. Плеерот е дизајниран да работи поставен само во хоризонтална положба. • Чувајте ги плеерот и дисковите подалеку од било каква опрема која емитува силно електромагнетно зрачење (микробранови печки или големи звучници). • Не ставајте тешки предмети врз плеерот. Околу јачината на тонот Напомени за дисковите • Не ја допирајте површи­ ната на дисковите. Фаќајте ги за отворот и рабовите, на прикажаниот начин. Претпазливост Околу сигурноста • Доколку во плеерот влезе цврст предмет, веднаш исклучете го од струја и однесете го кај овластениот сервисер. Околу изворите на напојување • Не ги изложувајте дисковите на директна сончева светлина и близу извори на топлина. Не ги оставајте во автомобил поставен на сонце. • По употребата, вратете ги дисковите во кутија. • Чистете ги дисковите само со мека ткаенинаПребришете ги од центарот кон краевите, повлекувајќи прави линии За корисни информации околу S ony производите и сервисот, посетете не на: www.sony­europe.com/myproduct Печатено на 70% или повеќе рециклирана хартија Sony Corporation Печатено во Македонија
• Не користете никакви хемикалии (алкохол, бензин, разредувач , комерцијално достапни средства за чистење дискови или анти­статички спрееви за винилни грамофонски плочи • Доколку сте отпечатиле налепница на дискот, почекајте да се исуши целосно пред да го ставите дискот во плеерот. • Плеерот не е исклучен од струја с é додека струјниот кабел не се извлече од штекерот, дури и кога самиот плеер е исклучен. • Доколку планирате долго време да не го користите плеерот, задолжително исклучете го од струја. При исклучувањето од струја, не го влечете самиот кабел. Повлечете го приклучокот. Околу поставувањето • Поставете го плеерот на место со добра вентилација, за да не дојде до прегревање. • Не го поставувајте плеерот на мека подлога, како на пример крпа или кауч • Не го поставувајте плеерот близу извори на топлина, механички вибрации, удари и слично. Не го изложувајте на директна сончева светлина. Околу ракувањето • Доколку плеерот се пренесе од ладна во топла просторија или обратно, или ако се чува во многу влажна просторија, може да се создаде кондензација на ласерската леќа. Во тој случај, уредот нема да работи правилно. За да испари кондензацијата, извадете го дискот и оставете го плеерот вклучен и неактивен половина час. • Извадете го дискот пред да го преместите плеерот. Во спротивно, дискот може да се оштети. Не ја засилувајте премногу јачината на тонот доколку забележите дека не се емитува никаков звук. Можеби се работи за неснимен дел од дискот, така што звучниците нагло ќе почнат да емитуваат прејак звук, кој може да го оштети слухот и самите звучници. Околу чистењето на плеерот Куќиштето, екранот и копчињата се чистат со мека крпа и детергент. Не користете никакви абразиви, жица, прашок за триење, или хемикалии, какви што се алкохолот и бензинот. Околу чистењето на дисковите Не ги користете комерцијално достапните средства за чистење на дисковите. Тие можат да предизвикаат дефект на плеерот. ВАЖНА НАПОМЕНА Внимание: Плеерот може бесконечно да емитува една неподвижна слика или екранско мени на телевизискиот екран. Доколку задржувањето на сликата е предолго, може да дојде до трајно оштетување на телевизискиот екран. Плазма и LCD телевизорите се особено подложни на ваков тип на дефекти на екранот. Доколку имате некои прашања или проблеми врзани за вашиот плеер, контактирајте со локалниот продавач на Sony. 3
Содржина ПРЕДУПРЕДУВАЊ Е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Напомени околу дисковите. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3 Внимание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Околу ова упатствтво . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Плеерот може да ги репродуцира следниве дискови . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Вогич низ деловите и контролите. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Водич низ контролното мени (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Поврзување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Поврзување на плеерот . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Чекор 1: Одпакување. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Чекор 2: Поврзување со вашиот ТВ приемник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Чекор 3: Поврзување со аудио комоненти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Чекор 4: Поврзување со кабелот за напојување . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Чекор 5: Далечински уред. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Контролирање на ТВ со далечинското на плеерот . . . . . . . . . . . . . . 17 Чекор 6: Брзо подесување . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Pепродукција. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pепродукција на дискови. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Различни функции за репродукција (Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A­B Repeat Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Прилагодување на слика (CUSTO M PICTURE MO DE) . . . . . . . . . . . . . 29 Изострување на слика (SHARPNESS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 31 Забрана за емитување на дискови (CUSTO M PAREN TAL CONTROL, PARENTAL CONTROL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Пребарување на сцени. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Барање одредена точка на дискот (Scan, Slow­motion Play, Freeze Frame) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Барање на Наслов/поглавје/Трака/Сцена, и сл. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 35 Пребарување низ сцени (PICTURE NAVIGATION) . . . . . .. . . . . . . . . . . . 37 Прилагодување на звукот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Промена на звукот. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 TV Виртуелен сараунд (TVS) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Уживајте во MP3 Aудио и JPEG Слики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Околу MP3 Aудио траки и JPEG Фајлови. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Емитување на MP3 Aудио траки или JPEG фајлови . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Гледајте JPEG слики како слајд шоу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Уживајте во DivX ® Видео . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Околу DivX Видео фајлови . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pепродукција на DivX Видео фајлови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4
61
Подесувања и прилагодувања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Листа на јазични кодови За детали на страна 38, 50. Вградените јазици се во согласност со ISO 639: 1988 (E/F) стандардот. Код Јазик Код Јазик Код Јазик Код Јазик 1027 Afar 1028 Abkhazian 1032 Afrikaans 1039 Amharic 1044 Arabic 1045 Assamese 1051 Aymara 1052 Azerbaijani 1053 Bashkir 1057 Byelorussian 1059 Bulgarian 1060 Bihari 1061 Bislama 1066 Bengali; Bangla 1067 Tibetan 1070 Breton 1079 Catalan 1093 Corsican 1097 Czech 1103 Welsh 1105 Danish 1109 German 1130 Bhutani 1142 Greek 1144 English 1145 Esperanto 1149 Spanish 1150 Estonian 1151 Basque 1157 Persian 1165 Finnish 1166 Fiji 1171 Faroese 1174 French 1181 Frisian 1183 1186 1194 1196 1203 1209 1217 1226 1229 1233 1235 1239 1245 1248 1253 1254 1257 1261 1269 1283 1287 1297 1298 1299 1300 1301 1305 1307 1311 1313 1326 1327 1332 1334 1347 Maori 1349 Macedonian 1350 Malayalam 1352 Mongolian 1353 Moldavian 1356 Marathi 1357 Malay 1358 Maltese 1363 Burmese 1365 Nauru 1369 Nepali 1376 Dutch 1379 Norwegian 1393 Occitan 1403 (Afan)Oromo 1408 Oriya 1417 Punjabi 1428 Polish 1435 Pashto; Pushto 1436 Portuguese 1463 Quechua 1481 Rhaeto­ Romance 1482 Kirundi 1483 Romanian 1489 Russian 1491 Kinyarwanda 1495 Sanskrit 1498 Sindhi 1501 Sangho 1502 Serbo­ Croatian 1503 Singhalese 1505 Slovak 1506 Slovenian 1507 1508 1509 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1521 1525 1527 1528 1529 1531 1532 1534 1535 1538 1539 1540 1543 1557 1564 1572 1581 1587 1613 1632 1665 1684 1697 Irish Scots Gaelic Galician Guarani Gujarati Hausa Hindi Croatian Hungarian Armenian Interlingua Interlingue Inupiak Indonesian Icelandic Italian Hebrew Japanese Yiddish Javanese Georgian Kazakh Greenlandic Cambodian Kannada Korean Kashmiri Kurdish Kirghiz Latin Lingala Laothian Lithuanian Latvian; Lettish 1345 Malagasy Samoan Shona Somali Albanian Serbian Siswati Sesotho Sundanese Swedish Swahili Tamil Telugu Tajik Thai Tigrinya Turkmen Tagalog Setswana Tonga Turkish Tsonga Tatar Twi Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Volapük Wolof Xhosa Yoruba Chinese Zulu 1703 Not specified За повеќе детали, видете на страна 32. 60 Код Подрачје Код Подрачје Код Подрачје Код Подрачје 2044 2047 2046 2057 2070 2079 2090 2092 2115 2165 2174 2109 2248 2238 2254 2276 2304 2363 2362 2376 2390 2379 2427 2424 2436 2489 2501 2149 2499 2086 2528 2184 Finland France Germany India Indonesia Italy Japan Korea Malaysia Дополнителни информации . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Непријатности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Автоматска дијагноза (Кога букви/броеви се појавуваат на дисплејот). 58 Спецификации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Код листа на јазици. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Листа на кодови за забрана за емитување на дискови . . . . . . . . . . . . . . 60 Индекси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Околу ова упатство • Инструкциите во упатството ги опишуваат контролите на далечинското. Можете да го контролирате плеерот преку копичињата на пресниот панел ако илаат слични или исти имиња како копчињата на далечинското. • “DVD” може да се користи како општо име за DVD, DVD+RW/DVD+R/DVD+R + DL (+VRрежим) и DVD­RW/DVD­R/DVD­R DL (VR режим, видео режим). Икони: Икони Значење Функции достапни за комерцијални DVD и DVD+RW/DVD+R/ DVD+R DL во +VR режим или DVD­RW/DVD­R/DVD­R DL во видео режим. Функции достапни само за DVD­RW во VR (Video Recording) режим . Функции достапни за VIDEO CDs (вклучувајќи Супер VCD или CD­R/ CD­RW во видео CD формат или Супер VCD формат) Функции достапни за музички CD или CD­R/CD­RW во музички CD формат Функции достапни за DATA CD (CD­ROM /CD­R/CD­RW кои содржат MP3 *1 aудио траки, JPEG фајлови, и DivX *2*3 видео фајлови) Функции достапни за DATA DVD (DVD­ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD­ RW/DVD­R) дискови кои содржат MP3 *1 звучни записи, JPEG слики и DivX *2*3 видео фајлови *1 MP3 (MPEG­1 Audio Layer III) е стандарден формат дефиниран од ISO (Меѓународна организација за стандардизација) и IEC, со компресирани аудио податоци. *2 DivX ® е технологија за компресирање на видео фајлови, развиена од DivXNetworks, Inc. *3 Симболите DivX иDivX Certified се заштитени ознаки на DivXNetworks, Inc. и се користат под лиценца. Листа со подрачни кодови за заштита Argentina Australia Austria Belgium Brazil Canada Chile China Denmark Дисплеј за подесување. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Подесување на дисплејЈазик на звучните траки (LANGUAGE SETU P) .50 Подесувања на дисплејот (SCREEN SETUP) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 51 Дотерувања (CUSTO M SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Подесувања на звукот (AUDIO SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Mexico Netherlands New Zealand Norway Pakistan Philippines Portugal Russia Singapore Spain Sweden Switzerland Thailand United Kingdom
5
Плеерот може да ги репродуцира овие дискови Формат на дискови Комерцијални DVD DVD­RW/­R DVD+RW/+R/ +R DL VIDEO CD/ Mузичко CD CD­RW/­R “DVD+RW,” “DVD­RW,” “DVD+R,” “DVD+R DL,” “DVD­R,” “DVD VIDEO,” Забелешки околу CD/DVD Плеерот може да репродуцира CD­ROM / CD­R/CD­ RW дискови снимени во следните формати: – музички CD формат – видео CD формат – MP3 aудио траки, JPEG фајлови и DivX видео формат кој задоволува ISO 9660* Level 1/Level 2, формат или негови формати, Joliet – KODAK Picture CD формат * Логички формат на фајлови и фолдери на CD­ ROM, дефинирани од ISO (Меѓународна организација за стандардизација). Плеерот може да чита DVD­ROM/ DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL/ DVD­RW/DVD­R/DVD­R DL снимани во следниве формати: – MP3 звучни записи, JPEG слики и DivX видео формати, во согласност со UDF (Универзален формат на дискови). 6
Примери на дискови кои не можат да се репродуцираат Спецификации Плеерот не може да ги чита следниве дискови: • CD­ROM/CD­R/CD­RW различни од снимките во формати кои се наведени. • CD­ROM снимени во PHOTO CD формат. • Делови од CD­Extras. • DVD Aудио дискови. • HD layer на Супер Аудио CD­а. • DATA DVD кои не содржат MP3 aудио траки, JPEG фајлови, или DivX видео фајлови. • BD. • HD DVD. • Дискови снимени со AVCHD­ комаптибилна DVD видео камера. Покрај тоа, плеерот не може да ги репродуцира наредните дискови: • DVD VIDEO со различен регионален код • Диск со нестандарден облик (на пример, облик на картичка или срце). • Диск со залепена хартија или налепница. • Диск од кој не е отстранета заштитната фолија или налепница. Систем Општо Ласер: Полупроводнички ласер Напојување: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Потрошувачка: 8 W Димензии (прибл.): 430 ´ 43 ´ 206.5 mm (должина/висина/ширина) вклучувајќи ги и деловите за монтирање. тежина (прибл.): 1.70 kg Оперативна температура: 5 °C до 35 °C Оперативна влажност: 25 % до 80 % Излези ( приклучок: тип/излезно ниво/импенданса) DIGITAL OUT (COAXIAL): Фоно приклучок/0.5 Vp­p/75 ohms LINE (RGB)­TV: (AUDIO): SCART jack/2 Vrms/10 kilohms (VIDEO): SCART jack/1.0 Vp­p/75 ohms (S VIDEO): SCART jack/Y: 1.0 Vp­p, C: 0.3 Vp­p (PAL), 0.286 Vp­p (NTSC)/ 75 ohms (RGB): SCART jack/0.7 Vp­p/75 ohms Испорачан прибор Видете на страна 13. Производителот го задржува правото да го измени дизајнот и техничките карактеристики без претходна најава. Регионални кодови На задната страна од плеерот е означен регионален код. Плеерот нема да може да репродуцира DVD VIDEO дискови на кои е снимен друг регионален код (дискови наменети само за репродукција). Овој систем е наменет за заштита на авторските права. Комерцијални DVD со знак ALL ќе се репродуцираат на овој плеер. Доколку се обидете да емитувате друг DVD VIDEO диск , пораката “Playback prohibited by area limitations.” (репродукцијата е забранета поради подрачни ограничувања) ќе се прикаже на телевизискиот екран. Во зависност од DVD VIDEO дискот, може и да нема регионален код, и покрај регуларивите во тоа подрачје. DV P –X X X X X 00V 00Hz N O . 00W Регионален код 0 ­ 0 0 0 ­ 0 0 0 ­ 0 0 59
Функции за автоматска дијагноза (на екранот се прикажуваат букви и бројки) Кога е активирана оваа функција, која не Кога е активирана оваа функција, која не дозволува да дојде до дефект на плеерот, сервисни броеви со 5 знаци (на пр. C 13 50) односно, комбинации од буква и четири цифри се прикажуваат на екранот на предната плоча на плеерот. Пронајдете го испишаниот код во долунаведената табела. C:13:50 Првите три букви од сервисниот број Причина и можно решение C 13 Дискот е валкан или снимен во несоодветен формат (страна 6). исчистете го дискот со мека крпа и проверете го форматот. C 31 Дискот не е правилно ставен. Ставете го дискот правилно. E XX (xx е број) Плеерот врши автоматска дијагноза, за да не дојде до дефект. Контактирајте со најблискиот продавач на Sony или овластен сервисер и издикти­ рајте го прикажаниот код. Пр.: E 61 10 Напомена • Напомена за DVD+RW/DVD+R, DVD­RW/ DVD­R и CD­R/CD­RW дисковите Некои DVD+RW/DVD+R, DVD­RW/DVD­ R, или CD­R/CD­RW дискови нема да можат да се репродуцираат на овој плеер поради лошиот квалитет на снимката или лошата состојба на дискот, како и поради карактеристиките на уредот со кој е снимен и авторската заштита. Дискот нема да се репродуцира доколку не е соодветно финализиран. За повеќе информации, проучете го упатството на уредот со кој го снимате дискот. Имајте во предвид дека некои функции не се достапни кај DVD+RW/DVD+R дисковите, дури и ако тие се соодветно финализирани. Во овој случај, пуштете го дискот вообичаено. Покрај тоа, некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани во Packet Write формат нема да можат да се репродуцираат. • Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD) стандард. Во последно време, дискографските куќи започнаа да пуштаат во продажба мноштво дискови со заштита на авторските права. Имајте во предвид дека некои од овие дискови не подлежат на општиот CD стандард и не можат да се репордуцираат со овој плеер. • Двојни дискови Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD) стандард. Двослојните и двостраните дискови содржат DVD материјал снимен на едната страна, а дигитален аудио материјал снимен на другата страна. Имајте во предвид дека аудио страната од двојните дискови може да не се репродуцира со овој плеер, бидејќи ваквите дискови не се во согласност со CD стандардот. “DualDisc” (двоен диск) и заштитена трговска ознака на RIAA (Асоцијација на снимачката индустрија на Америка). Заштита на авторски права Во овој производ е вградена технологија за заштита на авторските права која се однесува на правата за патентите и останатата интелектуална сопственост. Употребата на технолиогијата за заштита на авторските права мора да биде овластена од Macrovision и е наменета само за домашно прикажување и друго ограничено прикажување, освен ако не е поинаку одредено од Macrovision. Напомена за репродукцијата на DV D диск и VI DEO CD 58
Некои функции за репродукција на DVD диск и VIDEO CD може да се наменски поставени од производителот на софтвер. Бидејќи плеерот ги репродуцира овие дискови во согласност со содржината дизајнирана од производителот на софтвер, некои функции може да не бидат достапни. Проучете го упатството за употреба кое сте го добиле со DVD дискот или VIDEO CD. 7
Водич низ деловите и контролите За повеќе информации, погледнете на страниците означени во загради . Преден дел Некои функции, на пример: Stop, Search, Fast Play и Slow Play, Slow­motion Play, Repeat Play, Shuffle Play, или Programme Play не можат да се извршат. Во зависност од дискот, некои функции нема да ви бидат достапни. Прочитајте го упатството за употреба на дискот. The language for the sound track cannot be changed. A E (oтвори/затвори) копче (20) B Лежиште за диск (20) F (pепродукција) копче(20) C Дисплеј (9) G D (on/standby) копче (20) (стоп) копче (21) (сензор за далечинско (16) , Try using the DVD’s menu instead of the direct selection button on the remote (page 23). , Multilingual tracks are not recorded on the DVD being played. , The DVD prohibits the changing of the language for the sound track. Јазикот на звучните записи не може да се промени. Заден дел Користете го DVD менито наместо копчињата на управувачот (страна 23). На DVD дискот не се снимени звучни записи на повеќе јазици. DVD дискот го забранува менувањето на јазикот на звучниот запис. L Отворот за дискови не се отвора и сејавува пораката “LOCKED” (заклучено) Активирана е заштита на дискови (стр. 21). Подлогата за дискови не се отвора и пораката “TRAY LOCKED” се прикажува на екранот Контактирајте со овластениот продавач на Sony Контактирајте со овластениот сервисер. “Data error” пораката се јавува на ТВ екранот при емитување на DATA CD или DATA DVD. MP3 звучниот запис/JPEG сликата или DivX видео фајлот се оштетени. Нема MPEG­1 Audio Layer III податоци. JPEG форматот на слика не подлежи на DCF стандардот (страна 41). JPEG сликата има наставка “.JPG” или “.JPEG,” но не е снимена во JPEG формат. Фајлот има наставка “.AVI” или “.DIVX,” но не е снимен во DivX формат, или е снимен во DivX формат кој не подлежи на унифицираните стандарди. C E N T E R Аголот на гледање не може да се менува. A DIGITAL OUT (COAXIAL) (15) Дигитален излез B LINE (RGB) ­ TV jack (14) Тв приклучок Користете го DVD менито наместо копчињата на управувачот (страна 28). На DVD дискот кој се емитува не се снимени сцени во повеќе агли. Аголот може да се менува само доколку индикаторот “ ” свети на екранот на предниот дел на плеерот (страна 23). DVD дискот го забранува менувањето на аголот. Плеерот не работи исправно . Се случува статичкиот електрицитет да предизвика невообичаено функционирање на плеерот. 5 броеви и/или букви се прикажуваат на екранот на предниот дел. Активирана е ф­ја за автоматска дијагноза. (Погледнете ја табелата на страна 58.) 8
57
Во плеерот се створила кондензација (страна 3). Плеерот не може да репродуцира снимени дискови кои не се добро финализирани (страна 6). MP3 звучните записи не можат да се емитуваат (страна 42). DATA CD дискот не е снимен во M P3 формат согласен со ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet стандардот. DATA DVD дискот не е снимен во M P3 формат согласен со UDF стандардот. MP3 звучниот запис нема наставка “.MP3.” Податоците не се форматирани во M P3 иако имаат наставка “.M P3.” Нема MPEG­1 Audio Layer III податоци. Плеерот не може да емитува звучни записи снимени во mp3PRO формат. “MODE (MP3, JPEG)” опцијата е поставена на “IMAGE (JPEG)” (стр. 45). DATA CD/DATA DVD дисковите содржат DivX video фајлови. JPEG сликата не може да се прикаже (страна 42). DATA CD дискот не е снимен во JPEG формат согласен на ISO 9660 Level 1/ Level 2, или Joliet стандардот. DATA DVD дискот не е снимен во JPEG формат согласен на UDF (Universal Disk Format) стандардот. Фајлот нема наставка “.JPEG” или “.JPG.” Сликата е со појака резолуција од 3072 (ширина) ´ 2048 (висина) во нормален режим, или има над 3 3000 000 точки во прогресивен JPEG режим.
(Некои прогресивни JPEG фајлови не можат да се прикажат иако нивната големина е во дозволените граници.) Сликата не го исполнува екранот . “MODE (MP3, JPEG)” опцијата е поставена на “AUDIO (MP3)” (стр. 45). DATA CD/DATA DVD дисковите содржат DivX video фајлови. MP3 звучните записи и JPEG сликите се емитуваат истовремено. DivX видео фајловите не се емитуваат. Фајлот не е креиран во DivX формат. Фајлот нема наставка “.AVI” или “.DIVX.” DATA CD (DivX video)/DATA DVD (DivX video) дисковите не се креирани во DivX формат кој подлежи на ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet/UDF стандардот DivX video фајлот е снимен во резолуција над 720 (ширина) × 576 (висина). Имињата на албумите / записите во фајловите не се точно прикажани. Плеерот може да прикажува само бројки и латинични букви. Сите останати знаци се прикажуваат како “ * ”. Дискот не се емитува од почеток. Дисплеј на преден дел При репродукција на DVD Статус на репродукција Свети при повторување на репродукција (28) Тековен наслов/поглавје или време на репродукција (23) Свети кога ќе смените агол (21) При репродукција на VIDEO CD со контрола на репродукција (PBC) (23) Статус на репродукција Тековна сцена или време на репродукција (23) Во тек е програмирана репродукција, репр. по случаен избор, повторување или повторување одреден дел A­B (стр. 26). Дискот се емитува од позицијата во која е запрен при последната репрод.(стр. 22). Дискот почнува да се емитува автоматски. Дискот има функција за автоматска репродукција . “AUTO PLAY” опцијата во “CUSTOM SETUP” е поставена на “ON” (стр. 52). “Copyright lock” се појавува и екранот станува син при DVD­VR режим. Сликите направени кај дигитални провајдери, и сл. Како заштитени сигнали, еднострани заштитени сигнали и сигнали со забрана за емитување. Кога сликата која е заштитена се репродуцира, може да се појави син екран наместо да се појават сликите. Може да потрае извесен период кога гледате во слики кои треба да се репродуцираат. (За плеер кој не може да емитува слики кои се заштитени). Свети при A­B Repeat репродукција (28) При репродукција на CD, DATA CD (MP3 aудио/DivX видео), DATA DVD (MP3 aудио/DivX видео), или VIDEO CD (без PBC) Статус на репродукција Тековна трака* (23) Свети при повтроување на репродукција (28) Време на репродукција (23) * При репродукција на DivX видео фајлови, бројот на тековен запис не се прикажува. Репродукцијата автоматски престанува Некои дискови имаат сигнал за автоматско паузирање кои привремено ја прекинуваат репродукцијата. “MODE (MP3, JPEG)” опцијата е поставена на “AUTO” (стр. 45). 56
продолжува 9
Доколку користите SCART кабел, проверете дали е 21­пински. Далечински уред 10. Копчиња за скенирање и бавно движење (34) 1 1. ZOOM копче (21, 44) 12. БАВНО/БРЗО ЕМИТУВАЊЕ копче (21) 13. (aудио) копче за звук (38) 14. (subtitle) копче за субтитли (21, 44) 1 5. 16. (on/standby) копче (20) (volume) +/– копчиња за јачина на тонот (17) Копчето + има тактилна точка.* 17. (TV/video) копче (17) (play) копче за Копчето има тактична точка.* 2 4. (stop) копче за стопирање (21) 2 5. (pause) копче за паузирање (21) 2 6. SUR (сараунд) копче (40) 27. (отвори/затвори) копче (21) Копчето 5 има тактилна точка.* 4 CLEAR копче (27) 5 TOP MENU копче (23) копчиња (21) RETURN враќање назад (21) / 8 (21, 34) 9 10 копчиња за бавно движење Копчиња за прескокнување напред и назад (21)
(копче) копче (21) * Со тактилните точки можете полесно да се ориентирате како ракувате со далечиснкото. 3 Нумерирани копчиња (17) 7 Нема напојување со ел. енергија. Проверете дали кабелот е добро вклучен во струја. Нема слика/шум на сликата. репродукција(20) 6 Напојување Слика 23. 2 Доколку наидете на некоја од наведените потешкотии при употребата на плеерот, обидете се да ги решите со предложените можни решенија. Доколку проблемот остане нерешен , контактирајте со овластениот сервисер на Sony. 1 9. TIME/TEXT копче (23) 2 2. DISPLAY копче (11) (on/standby) копче (17) Проблеми и можни решенија 1 8. PICTURE NAVI (навигација во слика) копче (37, 43) 2 0.MENU копче (23) 2 1. ENTER копче (18) 1 TV Дополнителни информации Приклучете го кабелот повторно. Струјните кабли се оштетени. Проверете дали поврзувањето со телеви­ зорот (страна 14) изберете соодветен извор на сигнали кај телевизорот, за да добиете слика од плеерот Поставете “LINE” во “SCREEN SETUP” зависно од Вашиот систем (стр. 51). Дискот е нечист или е изгребан. Ако излезот на сликата оди преку VCR за да дојде до TВ или ако сте конектирале комбинација TV/ VIDEO плеер, заштитениот сигнал кој се нанесува на некои DVD програми може да влијае на квалитетот на сликата. Дискот е снимен на систем кој се разликува од Вашиот ТВ. Сликата не го исполнува целиот екран иако е избран соодветниот формат во “TV TYPE” опцијата од менито “SCREEN SETUP.” Форматот на екранот е фиксно одреден на DVD и не може да се менува. Сликата е црно­бела. Изберете соодветен систем во опцијата “LINE” од менито “SCREEN SETUP”, стр. 51. Во зависност од вашиот телевизор, сликата може да биде црно­бела доколку се емитува диск снимен во NTSC систем на боја. Звук Нема звук. Поврзете ги каблите повторно. Кабелот може да е оштетен. Плеерот е поврзан на погрешен приклу­ чок на засилувачот (страна 15). Засилувачот / ресиверот не е добро дотеран. Дискот е паузиран или во режим на бавна репродукција. Дискот мота напред или назад. Доколку аудио сигналите не излегуваат од дигиталниот излез (оптички* или коаксијален), проверете го дотерувањето на звукот (страна 53). * само кај моделот DVP­NS52P. При репродукцијата на Super VCD на кој не е снимена втор звучен запис, нема да се емитува звук доколку изберете опција “2:STEREO ” “2:1/L,” или “2:2/R.” При репродукција на мултиканални M PEG звучни записи, од звучниците се емитуваат само предниот лев и предниот десен канал. Јачината на тонот е многу ниска. Некои DVD дискови се снимени со ниска јачина на тонот. Тонот може да се засили ако опцијата “AUDIO DRC” во “AUDIO SETUP” менито се постави на “TV M ODE” (страна 53). Ракување Далечин. управувач не функционира. Батериите во дал. управувач се слаби. Испречен е некој предмет помеѓу управувачот и телевизорот. Растојанието од управувачот до плеерот е преголемо. Управувачот не е насочен кон сензорот за инфрацрвени сигнали на плеерот. Дискот не може да се емитува. Дискот е ставен наопаку. Ставете го дискот со снимената страна свртена надолу. Дискот е оштетен. Плеерот не може да репродуцира одредени дискови (страна 6). Регионалниот код на DVD дискот не се совпаѓа со оној на плеерот. продолжува 55
Дотерување на дигитален излез Се менува начинот на емитување на аудио сигналите кога ќе се поврзе надворешна компонента, како засилувач или MD дек со дигитален влез. За повеќе детали, видете на страна 20. Изберете “DOLBY DIGITAL,” “MPEG,” “DTS,” и “48kHz/96kHz PCM” откако опцијата “DIGITAL OUT” ќе ја поставите на “ON”­вклучено. Доколку поврзаниот уред не е компатибилен со избраниот сигнал, од звучниците ќе се слуша прејак звук, кој може да предизвика оштетување на слухот, или воопшто нема да се слуша звук Æ DOLBY DIGITAL (DVD само) Изберете тип на Dolby Digital сигнал. D­PCM DOLBY DIGITAL Изберете ја оваа опција доколку приклучениот уред нема вграден Dolby Digital декодер. Можете да одредите дали сигналите подлежат на Dolby Surround (Pro Logic) стандардот или не, дотерувај­ ќи ја опцијата “DOWNMIX” во менито “AUDIO SETUP” (страна 68). Изберете ја оваа опција доколку приклучениот уред има вграден Dolby Digital декодер. Æ DTS Одредува дали да се емитуваат DTS сигнали. OFF ON Изберете ја оваа опција доколку на плеерот е приклучен аудио засилувач без вграден DTS декодер. Изберете ја оваа опција доколку на плеерот е приклучен аудио засилувач без вграден DTS декодер. Водич низ функциите од менито (Magic Pad) Во ова мени можете да изберете некоја функција за да добиете детални податоци за неа. Притискајте го копчето DISPLAY. Контролното мени се менува на следниот начин: Приказ 1 на контролното мени , Приказ 2 на контролното мени (Само за DATA CD/DATA DVD без DivX видео фајлови) Исклучување на контролното мени Æ 48kHz / 96kHz PCM (само за DVD VIDEO) За избор на фрекфенција на примерок за аудио сигналите. Дисплеј на контролно мени Дисплејот на контролното мени 1 и 2 ќе прикажуваат различни теми зависно од типот на дискот. 48kHz/16bit Аудио сигналите од DVD VIDEO дисковите секогаш се конвертираат во 48kHz/16­ битни. 96kHz/24bit Сите типови на сигнали, вклучувајќи ги и 96kHz/24­битните се емитуваат во оригиналниот формат. Сепак, доколку сигналот е заштитен, ќе се емитува како 48kHz/16 битен. Забелешка Овие параметри немаат никаков ефект врз аудио сигнали од LINE OUT L/ R (AUDIO) излезите, кои секогаш го одржуваат своето првобитно ниво на фрекфенција на примерок. Пример: Приказ 1 на контролното мени за DVD VIDEO. . Број на тековното поглавје * 2 Број на тековниот наслов * 1 Вкупен број фајлови * 1 Вкупен бр. на поглавја* 2 Теми во мени Selected item Æ MP EG MPEG (само за DVD) За избор на тип на MPEG audio сигнал. PCM MPEG Изберете ја оваа опција доколку приклучениот аудио уред нема вграден MPEG декодер. При репродукција на звучни записи со M PEG аудио сигнали, плеерот емитува стерео сигнали преку дигиталниот излез (оптички* или коаксијален). Изберете ја оваа опција доколку приклучениот уред има вграден MPEG декодер. Име на функцијата во контролното мени Оперативна порака Состојба: ( ­репродукција, ­ пауза, ­ стоп) Tип на диск кој се репродуцира* 3 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T DVD VIDEO OFF OFF SET ON Изминато време* 4 Дотерување Опции PROGRAM ENTER Quit: DISPLAY *1 Го прикажува бројот на сцени за VIDEO CD (со активирана PBC функција), бројот на траки за VIDEO CD/CD, бројот на албуми за DATA DVD/DATA CD. *2 Го прикажува индексниот број на VIDEO CD, бројот на MP3 звучниот запис или бројот на JPEG сликата за DATA CD/DATA DVD. Број на DivX виде фајлот за DATA CD/DATA DVD. *3 Приказ за Super VCD како “SVCD.” *4 Приказ на датумот за JPEG фајловите. За да го исклучите приказот на котнролното мени: Притиснете го копчето DISPLAY. 54
Продолжува 11
Листа на теми во контролно мени Тема Име/Функција НАСЛОВ/СЦЕНА/TРАКА Слектирање на наслов, сцена или трака за репродукција. ПОГЛАВЈЕ/ИНДЕКС Избор на поглавје или индекс да се репродуцира. TРАКА Избор на трака за репродукција. SETUP QUICK Setup – Брзо дотерување Со Quick Setup можете да одберете Со ова мени на брз и едноставен начин ќе го изберете јазикот, приказот на екранот, форматот на вашиот телевизор и излезниот аудио сигнал CUSTOM Setup­ Корисничко дотерување Други функции за прилагодување, покрај оние во менито Quick Setup. RESET ­ ресетирање Ставките во менито “SETUP” се враќаат на своето основно дотерување. ВРЕМЕ/TЕКСТ Проверка на преостанатото или изминатото време од репродукцијата. Внесување временски код. Приказ на DVD/CD текст, или име на запис/фајл кај DATA CD/DATA DVD диск. ALBUM ­ албум Избор на албум кој содржи M P3 aудио траки и JPEG фајлови кои сакате да се репродуцираат. ОРИГИНАЛЕН НАСЛОВ/ЛИСТА Го избира типот на наслов (DVD­ RW) кој сакате да се емитува, оригиналниот , или уредена листа. ALBUM ­ Албум Избор на албум кој содржи DivX Видео фајлови. PROGRAM ­ ПРОГРАМИРАЊЕ Избира наслов, поглавје или запис кои ќе се емитуваат по редослед. SHUFFLE – По случаен избор Репродукција на насловите, поглавјата и записите по случаен избор. REPEAT ­ Повторување Емитување на цел диск (сите наслови /all траки/aлбуми) континуирано, наслов/поглавје/трака/aлбум/фај л. A­B REPEAT Го одредува делот на дискот (од А­В) кој сакате да се повторува постојано . Æ DOWNMIX (само за DVD VIDEO/DVD­RW) При Звучни подесувања (AUDIO SETUP) “AUDIO SETUP” менито овозможува да го прилагодите звукот согласно со условите и личниот вкус. Изберете “AUDIO SETUP” од екранот за дотерување. Прочитајте го поглавјето “Користење на екранот за дотерување” (страна 49). Основните параметри се подвлечени. AUDIO SETUP AUDIO DRC: STANDARD DOWNMIX: DOLBY SURROUND DIGITAL OUT: ON DOLBY DIGITAL: D­PCM MPEG: PCM DTS: OFF 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16bit FILE ­ Фајл Избор на JPEG фајл кој сакате да се репродуцира. FILE ­ Фајл Избор на DivX видео фајл за репродукција. DATE ­ Датум Приказ на датумот кога сликата била направена. INTERVAL ­ Интервали Одредува колку време една слика ќе се прикажува на екранот при слајд­шоу. EFFECT ­ Ефекти Го избира ефектот кој се користи при менување на слајдовите на екранот. MODE ­ Режим (MP3, JPEG) Избира тип на податоци; MP3 звучен запис (AUDIO), JPEG слика (IM AGE) или двете (AUTO) кои ќе се репродуцираат кога ќе ставите DATA CD/DATA DVD. Æ AUDIO DRC (Динамична контрола на опсег) (само за DVD VIDEO/DVD­RW) Овозможува појасен звук при ниска јачина на тонот, ако DVD дискот е компатибилен за “AUDIO DRC.” Функцијата ги преработува сигналите од следните излези: – LINE OUT L/R (AUDIO) приклучоците – LINE (RGB)­TV приклучокот – DIGITAL OUT (OPTICAL* или COAXIAL) само кога “DOLBY DIGITAL” опцијата е поставена на “D­PCM” (страна 54). репродукцијата на DVD дискови кои имаат снимен заден звучен канал или се снимени во Dolby Digital формат, звукот се сведува на 2 –канален. За повеќе детали, прочитајте го поглавјето “Проверка на форматот на аудио сигналите” (страна 39). Функцијата се однесува на: – LINE OUT L/R (AUDIO) приклучоци – LINE (RGB)­TV приклучоци – DIGITAL OUT (OPTICAL* или COAXIAL) кога функцијата “DOLBY DIGITAL” е наместена на “D PCM” (страна 54). DOLBY SUR­ ROUND Вообичаено, изберете ја оваа опција. Мулти­каналниот звук овозможува уживање во ефек­ тите на опкружувачки звук. NORMAL М улти­каналниот звук се сведува на двокаланен, за да се користи како стерео звук. Æ DIGITAL OUT (Дигитален излез) Аудио сигналите кои се емитуваат преку DIGITAL OUT (OPTICAL* или COAXIAL) ON OFF Вообичаено, изберете ја оваа опција. Прочитајте го поглавјето “Подесување на излезен дигитален Дигиталното коло врши само минимално влијание врз аналогното. STANDARD Вообичаено, изберете го ова. TV MODE Овозможува јасен звук дури и при ниска јачина на тонот. WIDE RANGE Дава чувство дека присуству­ вате на настап “во живо” Кориснички режим за слика Го дотерува видео сигналот од плеерот. М ожете да го одредите квалитетот на сликата кој најмногу . одговора на програмата која ја гледате. гледате. Иконите од контролното мени светнуваат зелено SHARPNESS ­ Острина à кога ќе изберете некоја ставка Ги истакнува рабовите на сликата, за освен “OFF.” (“PROGRAM,” “SHUFFLE,” да се добие поостра слика. “REPEAT,” “A­B REPEAT,” “SHARPNESS” PARENTAL CONTROL За само). “ORIGINAL/PLAY LIST” индикаторот ограничување на емитувањето свети зелено ако селектирате “PLAY LIST” на дисковите. (фабричко подесување). “CUSTOM PICTURE MODE” индикаторот свети зелено кога ќе се селектира било кое подесување освен “STANDARD”. 12
Продолжува 53
Æ PAUSE MODE (за DVD VIDEO/DVD­RW) Корисничко дотерување Извлекување на прикажаната слика при паузирање на репродукцијата. AUTO (CUSTOM SETUP) Користете ја оваа функција за прилагодување на репродукцијата и други параметри. Изберете “CUSTOM SETUP” од екранот за дотерување. Прочитајте го поглавјето “Користење на екранот за дотерување” (страна 64).Основните параметри се подвлечени. CUSTOM SETUP AUTO POWER OFF: ON AUTO PLAY: OFF DIMMER: BRIGHT AUTO
PAUSE MODE: TRACK SELECTION: OFF ON MULTI­DISC RESUME: DivX: Registration Code FRAME Сликата, заедно со предметите кои се движат динамично, се емитува без треперење. Вообичаено, изберете ја оваа позиција. Сликата, вклучувајќи ги и предметите кои не се движат динамично, се емитуваат со висока резолуција. Æ TRACK SELECTION (само за DVD VIDEO) И дава приоритет на звучната трака која содржи најголем број канали при репро­ дукција на DVD VIDEO диск на кој се снимени повеќе аудио формати (PCM, MPEG audio, DTS, или Dolby Digital). OFF Не се дава приоритет. AUTO Се дава приоритет. Напомена Æ АВТОМАТСКО ИСКЛУЧУВАЊЕ За активирање и деактивирање на функцијата за автоматско исклучување ON Плеерот се префрлува во режим на мирување доколку се остави 30 минути без активност. OFF ја деактивира оваа функција. Æ AUTO PLAY За активирање и деактивирање на оваа функција. Функцијата е особено корисна доколку плеерот е поврзан со тајмер. OFF Ја деактивира функцијата. ON Автоматски ја стартува репро­ дукцијата кога тајмерот ќе го вклучи плеерот. • Кога ќе ја наместите опцијата на “AUTO,” јазикот може да се промени. Опциите одредени со функцијата “TRACK SELECTION” има приоритет во однос на “AUDIO” параметрите во менито “LANGUAGE SETUP” (страна 65). • Доколку опцијата “DTS” ја наместите на “OFF” ­ исклучено (страна 70), DTS звучните записи нема да се емитуваат дури и ако функцијата “TRACK SELECTION” е наместена на “AUTO.” • Доколку PCM, DTS, MPEG audio, и Dolby Digital звучните записи имаат ист број канали, плеерот ги емитува PCM, DTS, MPEG, и Dolby Digital audio звучните записи по овој редослед. DARK Послаба светлина. Следете ги чекорите 1 до 6 за поврзување и основно прилагодување на подесувањата на плеерот. Напомени • Прицврстете ги добро приклучоците за да се избегнат несаканите шумови. • Проучете го и упатството за употреба на опремата која ја поврзувате со плеерот. • Не можете да го приклучите плеерот со ТВ кој нема SCART влезен приклучок. • Уверете се дека електричното напојување е исклучено пред да конектирате. Чекор 1: Одпакување Проверете дали во пакетот, покрај плеерот, се вклучени и следните додатоци: • Далечински управувач (1) • Батерии од типот R6 (големина AA) (2) Се меморира позицијата во која е сопрен дискот за 6 различни DVD VIDEO/ VIDEO CD дискови (страна 22). ON Се меморира позицијата во која ќе ги сопрете дисковите. OFF Се меморира само позицијата во која е сопрен дискот кој тековно се емитува. За дотерување на осветленоста на екранот. Појака светлина. Поврзување на плеерот Æ MULTI­DIS C RESUME (само за DVD VIDEO/ VIDEO CD) (кај моделите DVP­ NS33 и DVP­ NS52P) Æ DIMMER BRIGHT Поврзување Æ DivX Го прикажува регистарскиот број на плеерот. Повеќе информации ќе најдете на: http://www.divx.com/vod 52
13
Чекор 2: Поврзување со ТВ приемникот Дотерување на екранот Поврзете го плеерот со Тв приемник, или проектор преку аудио/видео (SCART) приклучок. Со оваа конекција ќе се користат звучниците на ТВ за звук. (SCREEN SETUP) Дотерајте го излезниот сигнал согласно со телевизорот на кој е поврзан плеерот. Изберете “SCREEN SETUP” во екранот за дотерување. Прочитајте го поглавјето “Користење на екранот за дотерување” (страна 49). Основните параметри се подвлечени. INPUT TV SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: 16:9 ON JACKET PICTURE VIDEO Æ TV Tип За избор на формат на екранот на приклучениот телевизор (4:3 или широк). Кон LINE (RGB)­TV SCART влезен приклучок Кога ја користите оваа конекција, проверете дали ТВ може да прима S видео или RGB сигнали. Погледнете во упатството кое е испорачано са самиот ТВ. Кога ќе поставите “LINE” на “S VIDEO” или “RGB” под “SCREEN SETUP” во Дисплеј подесување (стр. 51), употребете SCART кабел кој ги задоволува овие барања.. VCR, можеби сликата на ТВ приемникот нема да биде јасна. Кога се поврзува со стандарден 4:3 екран Зависно од дискот, сликатра може да не одговара на вашиот ТВ екран. За промена на димензиите на сликата, стр 51. • Не конектирајте VCR, и сл., меѓу ТВ и плеерот. Ако се емитуваат сигнали од плеерот преку 14 VCR CD/DVD плеер Изберете ја оваа опција доколку сте поврзале телевизор со широк екран или опција за широк приказ 4:3 LETTER BOX CD/DVD плеер Внимателно направете ја конекцијата за да нема појава на шум. Напомени 16:9 C E NT E R : Тек на сигнал l Æ ЗАШТИТА НА ЕКРАНОТ Сликата за заштита на екранот се појавува кога ќе го оставите плеерот сопрен или паузиран над 15 минути, или кога се емитува CD или DATA CD/DATA DVD (MP3 audio) над 15 минути. Оваа заштита ќе го спречи можното оштетување на екранот на телевизорот. Притиснете за да ја исклучите заштитата за екранот. ON вклучување на екран. OFF Исклучување на екран. Æ ПОЗАДИНА SCART кабел (не е испорачан) L Напомена__ Во зависност од DVD дискот, “4:3 LETTER BOX” форматот може автоматски да се избере наместо “4:3 PAN SCAN” или обратно. Изберете ја оваа опција доколку сте повзале телевизор со стандарден екран во формат 4:3. Широките слики се прикажуваат со црни ленти на горниот и долниот дел. Изберете ја оваа опција доколку 4:3 PAN SCAN сте поврзале телевизор со 4:3 екран. Сликата автоматски се развлекува преку целиот екран и се отстрануваат непотребни­ те делови TV Поврзете директно • Кога ќе го поврзете плеерот директно со ТВ преку SCART приклучок, плеерот автоматски започнува со репродукција на содржината на изворот. Затоа, притиснете (TV/video) на далечинското за враќање на изворот на ТВ. 16:9 4:3 LETTER BOX За избирање боја или слика која ќе стои во заднината на екранот кога дискот е запрен, за CD или DATA CD (MP3 aудио)/DATA DVD (MP3 aудио). JACKET PICTURE Сликата со џакет се прикажува но само доколку е снимена на дискот (CD­ EXTRA, и.т.н...). Но ако на дискот не е снимена оваа слика, се прикажува сликата GRAPHICS. GRAPHICS Се прикажува стандардна слика меморирана на плеерот. BLUE За сина заднина. BLACK За црна заднина. Æ LINE За избор на тип на излезните видео сигнали од LINE (RGB)­ТВ приклучокот на задната страна од плеерот. VIDEO емитува видео сигнали. S VIDEO RGB емитува S video сигнали. емитува RGB сигнали. Напомена Кога пуштате диск снимен со NTSC систем на боја, плеерот го емитува видео сигналот и екранското мени во NTSC систем. Доколку системот на боја на вашиот телевизор е поставен на PAL, можеби нема да добиете слика на екранот. Затоа, отворете го лежиштето за диск, и извадете го дискот.
4:3 PAN SCAN • Доколку вашиот телевизор не ги прифаќа S video или RGB сигналите, на телевизискиот екран нема да се појави слика, дури и ако изберете опција “S VIDEO” или “RGB”. • Доколку вашиот телевизор има еден SCART (EURO AV) приклучок, не избирајте “S VIDEO.” • Доколку изберете опција “RGB,” нема да можете да го користите копчето PROGRESSIVE или компонентниот видео излез. 51
6 Изберете со копчињата и Избор на јазик за екранските менија и звучните записи притиснете ENTER. Извршеното дотерување се меморира. На пример: “4:3 PAN SCAN” Избрано дотерување TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: Чекор 3: Поврзување со Аудио компоненти Ако аудио опрема како AV засилувач (ресивер) има Dolby* 1 Digital, DTS* 2 , или MPEG aудио декодер или дигитален влез, користете ја оваа конекција. Уживајте во Dolby Digital (5.1 ch), DTS (5.1 ch) и MPEG aудио (5.1 ch) сараунд ефекти. (LANGUAGE SETUP) Функцијата “LANGUAGE SETUP” овозможува да изберете разни јазици на кои ќе се прикажуваат екранските менија. Изберете “LANGUAGE SETUP” од екранот за дотерување. Погледнете го поглавјето “Користење на екранот за дотерување” (страна 49). 4:3 PAN SCAN ON JACKET PICTURE VIDEO L C E NT E R Кон DIGITAL OUT (COAXIAL) CD/DVD плеер COAXIAL DIGITAL OUT LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: Влез во режим за Брзо дотерување ENGLISH ENGLISH ORIGINAL ENGLISH Изберете “QUICK” во чекорот 3. Продолжете од чекорот 5 на страна 18 во ова упатство за да ги извршите основните дотерувања . Æ OSD (Екранско мени) 1 Менување на јазикот на менијата на екранот. 2 3 Изберете “YES” со копчињата Изберете “NO” за да ја прекинете постапката и да се вратите на контролното мени. . Притиснете ENTER. Сите функции појаснети од страна 50 до 68 во ова упатство се основни. Не го притискајте копчето додека го ресетирате плеерот. Потребни се неколку секунди за да се изврши ресетирањето. Заден (Л) Æ MENU (само за DVD VIDEO) Преден (Л) За избор на посакуваниот јазик за менијата на дискот. Центар [Звучници] Заден (Л) Преден (Д) Aудио опрема со декодер Субвуфер Æ AUDIO (само за DVD VIDEO) За менување на јазикот на звучниот запис. Доколку изберете “ORIGINAL,” приоритет има јазикот снимен на дискот како оригинален. Æ SUBTITLE (само за DVD VIDEO) За менување на јазикот на титлот снимен на DVD VIDEO дискот. Доколку изберете “AUDIO FOLLOW,” јазикот на титлот се менува според јазикот кој сте го избрале за звучните траки. Совети Доколку изберете “OTHERS ” во опциите “MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO,” со нумерираните копчиња внесете соодветниот јазичен код од листата на страна 60. Доколку изберете јазик со опциите “MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO” кој не е снимен на DVD VIDEO дискот, автоматски ќе се избере еден од снимените јазици. 50
Кон коаксиален дигитален влез [Звучници] Ресетирање на сите функции Изберете “RESET” во чекорот 3 и притиснете ENTER. Коаксиален дигитален кабел (не е испорачан) : Тек на сигнал Совет За правилно поставување на звучниците, проучете го упатството на засилувачот и останатите компоненти кои ги поврзувате на плеерот. *1 Производ под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, и двојниот­D симбол се заштитени марки на Dolby Laboratories. *2 Производ под лиценца на U.S. Patent #: 5,451,942 & и друго U.S. и светски патенти. DTS и DTS Дигитален излез се регистрирани заштитни марки и DTS логоа и Симболи се заштитени марки на DTS, Inc. © 1996­2007 DTS, Inc. Сите права се заштитени. Напомени • Откако ќе завршите со поврзувањето, направете ги соодветните подесувања во Брзо подесување (стр. 18). Ако аудио компонентите имаат MPEG аудио функција за декодирање, поставете “MPEG” на “MPEG” во AUDIO SETUP (стр. 54). Во спротивно, нема да има звук или голаме бучава ќе се произведува од звучниците. • Ефектите на плеерот не можат да се користа на ТВ со оваа конекција. • За да слушате DTS звучни траки, мора да ја употребувате оваа конекција. DTS звучните траки не се произвадуваат низ LINE (RGB)­ TV (SCART) приклучокот, дури и кога ќе подесите “DTS” на “ON” во Quick Setup (стр. 18). 15
Чекор 4: Поврзување со кабел за напојување Приклучете го плеерот и ТВ приемникот во контакт за електрично напојување. Чекор 5: Далечински управувач Со плеерот можете да ракувате и преку испорачаниот далечински управувач. Ставете две батерии од типот R6 (големина AA). Притоа, внимавајте на поларитетот (краевите + и ­) означени на куќиштето. При употребата, насочете го далечинскиот управувач кон сензорот за инфрацрвени сигнали на плеерот. 3 Со копчињата Функции за дотерување изберете “CUSTOM” и притиснете ENTER. Менито за дотерување се прикажува. Екран за дотерување Преку овој екран можете да вршите дотерување на различни ставки, како на пример, сликата и звукот. Исто така, можете да го одредите и јазикот на кој ќе се прикажуваат титловите и екранските менија. Детали на страни од 50 до 54. Напомена Дотерувањето за репродукција кое е снимено на самиот диск има предност во однос на дотерувањето извршени во ова мени. Нумерирани копчиња Забелешки • Не го оставајте далечинскиот управувач на премногу топло или влажно место. • Внимавајте да не падне цврст предмет во управувачот, особено кога ги менувате батериите. • Не го изложувајте далечинскиот управувач на директна сончева светлина или светлина од друг извор. Во спротивно, може да дојде до дефект. • Доколку планирате да не го користите далечинскиот управувач долго време, извадете ги батериите, за да не дојде до истекување на електролитот во нив. ENTER DISPLAY OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: 4 Со копчињата ENGLISH ENGLISH ORIGINAL ENGLISH изберете ставка од прикажаната листа: “LANGUAGE SETUP,” “SCREEN SETUP,” “CUSTOM SETUP,” или“AUDIO SETUP.” Потоа притиснете ENTE R. Избраната содржина е означена. Пример: “SCREEN SETUP” (дотерување на екран) Избрана содржина SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: 16:9 ON JACKET PICTURE VIDEO Ставки за дотерување 1 Притиснете DISPLAY додека плеерот е сопрен изберете (SETUP), па притиснете ENTE R. Опциите од менито “SETUP” се прикажуваат. ( 47 ) изберете ставка, па притиснете ENTER. Контролното мени се прикажува. 2 Со 5 Со копчињата Се прикажуваат достапните опции. Пример: “TV TYPE” (тип на телевизор) SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: 16:9 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN STOP DVD VIDEO Oпции QUICK CUSTOM RESET QUICK 16
продолжува 49
DivX Видео фајлови Можете да емитувате DivX video фајлови снимени на DATA CD и DATA DVD. За да ја сопрете репродукцијата Притиснете . За да се префрлите на претходната или наредната страница Притиснете или . MENU За да го вклучите или исклучите екранот ENTER Притискајте го копчето MENU. RETURN Избор на DivX видео фајл 1 По чекорот 2 од поглавјето “Избор Контролирање на ТВ со далечинското на плеерот Контрола на други ТВ­а со далечинското Можете да го контролирате звукот, влезниот извор, и можноста за вклучување и исклучување на вашиот Sony TВ со далечинското на плеерот . Можете да ги контролирате ТВ приемниците кои не се Sony производи. Ако Вашиот ТВ е од брендот во листата подолу, поставете го соодветниот код. 1 Додека притискате TV притиснете на нумерираните копчиња за внесување на Кодот на производителот (во табелата подолу). Нумерирани копчиња на албум” притиснете ENTER. 2 Ослободете ТV Се прикажува листа на фајлови и албуми. Совети За време на репродукцијата на DivX video фајлот, можете да ги прикажувате информациите за дискот (страна 23). 2 Изберете го посакуваниот фајл со копчи­ њата Избраниот фајл се емитува. За да ја сопрете репродукцијата Напомена Притиснете • Доколку нема DivX видео­фајлови снимени на DATA CD/DATA DVD дисковите, се јавува порака која ве известува дека дискот не може да се емитува. • Во зависност од DivX видео фајлот, сликата може да се закочува и да се јавуваат нејаснотии. Во тој случај, препорачливо е да се креира фајлот со пониска брзина на проток (bit­rate). Доколку сеуште се слуша бучава, MP3 записот не е снимен во препорачаниот аудио формат. Плеерот не е компатибилен со WMA (Windows Media Audio) форматот. • Поради технологијата која се користи за компресија на DivX видео фајловите, може да помине извесно време од притискањето на копчето додека не се појави сликата. За да се префрлите на претходната или наредната страница Избор на албум 1 Притиснете MENU. Се прикажува листата на албуми снимени на дискот. Се прикажуваат само албумите со DivX видео фајлови. 2 Со копчињата изберете го посакуваниот албум. 3 Притиснете . Репродукцијата започнува од избраниот албум. Видете го поглавјето “Избор на DivX видео фајл” (страна 48). 48
Притиснете . Можете да го контролирате ТВ со копчињата подолу: Притиснете или . За да се вратите на претходниот екран Притиснете Броеви на кодови фајл и притиснете ENTER. RETURN. За да одите на наредниот или претходниот DivX без да ги барате во листата Притиснете или за време на репродукцијата. Додека се емитува последниот фајл од тековниот албум, можете да се префрлите на почетниот фајл од наредниот албум со притискање на копчето . Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето . За таа цел , најнапред треба да го изберете претходниот албум од листата на албуми. За да... Вклучување/исклучување (volume) +/– Прилагодување на звукот на ТВ (TV/video) За менување на влезниот извор на ТВ и останатите влезни извори. Забелешка Зависно од конектираниот уред, можеби нема да можете да го контролирате ТВ со некои од копчињата на далечинското. Ико има повеќе од еден код во листата, пробајте ад ги внесувате еден по еден додека не го откриете оној кој функционира на ТВ. Производител Број на код Sony 01 (фабрички) Aiwa 01 (фабрички) Grundig 11 Hitachi 24 JVC LG 33 06 Loewe 06 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08 Samsung 06, 71 Sanyo 25 Sharp 29 Thomson 43 Toshiba 38 Забелешки Трикови Доколку е определен максималниот број на гледања, можете да ги емитувате DivX видео фајловите додека не се исполни овој број. Се пресметуваат наредните ситуации: – кога плеерот е исклучен. – кога ќе се отвори подлогата за дискови. – кога ќе почне да се емитува друг фајл. • Кога ќе ги замените батериите на далечинското, кодот кој сте го поставиле може да се ресетира на фабричките подесувања. Поставете го соодветниот код повторно. • Зависно од конектираниот уред, можеби нема да можете да го контролирате вашиот Тв преку сите или неколку копчиња на испорачаното далечинско. 17
Чекор 6: Брзо подесување Уживање во DivX ® видео­записи Следете ги долунаведените у патства за да го прилагодите плеерот за употреба лесно и брзо. За да прескокнете некој чекор, притиснете . За да се вратите на претходниот . чекор, притиснете ENTER “Press [ENT E R ] to run QUICK SETUP” (притиснете ENTER за да стартувате Брзо подесување. Ако пораката не се појави, селектирајте “QUICK ” под “S E TUP ” во контролното мени ( 50). На екранот се прикажува менито за избор на соодветниот формат на телевизорот. SCREEN SETUP
SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 4 Притиснете ENTER без да ставате диск. На екранот се појавува менито за подесување на јазикот LANGUAGE SETUP OSD: MENU: AUDIO: SUBTITLE: 18
ENGLISH ENGLISH FRANÇAIS DEUTSCH ITALIANO ESPAÑOL NEDERLA NDS DANSK DivX ® е технологија за компресија на видео фајлови, развиена од DivX Networks, Inc. Овој плеер е официјален п роизвод со DivX ® сертификат. Со него можете да емитувате DATA CD и DATA DVD дискови со DivX видео фајлови. DATA CD и D ATA DVD дискови кои можат да се репордуцираат 1 Вклучете го ТВ приемникот. 5 Изберете јазик со копче Плеерот ги прик ажува менијата и 2 Притиснете титловите на избраниот јазик. 3 Сменеет го изворот на сигнали на 6 Притиснете ENTER. ТВ за да сигналот од плеерот се појави на екранот на ТВ. За DivX видео фајловите 7 Притискајте за да изберете соодветно дотерување Æ За телевизор со широк екран или со стандарден 4:3 екран, но и режим за широк приказ (16:9), изберете: • 16:9 ( страна 51) Æ За телевизор со стандарден екран • 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN SCAN ( страна 51) DivX видео фајлови кои можат да се репродуцираат Плеерот мож е да емитува фајлови снимени во DivX формат, со наставка “.AVI,” или “.DIVX.” Плеерот нема да може да ги репродуцира фајловите кои се со “.AVI” или “.DIVX” наставка, доколку не содржат DivX видео­ податоци. Совети За повеќе детали околу компатибилните MP3 звучни траки и JPEG сликите снимени на DATA CD/DATA DVD, видете го поглавјето “DATA CD/DATA DVD дискови кои можат да се репродуцираат” (страна 41). Напомена Емитувањето на DATA CD (CD­ ROM/CD­ R/ • Плеерот нема да може да емитува DivX видео фајл, доколку истиот е комбиниран од 2 или CD­ R W) и DATA DVD (DVD­ ROM/ повеќе DivX видео фајлови. DVD +RW/DVD+R/DVD­ RW/DVD­ R ) дисковите на овој плеер зависи од одредени • Плеерот нема да може да емитува DivX видео фајл над 2 GB и слика со резолуција над 720 услови: (ширина) ´ 576 (висина). – Кај DATA CD/DATA DVD дисковите кои • Во зависност од DivX видео фајлот, сликата содржат DivX видео фајлови со кои се може да биде нејасна и да има пречки во надополнети MP3 звучните записи или звукот. J P EG сликите, плеерот ќе ги емитува само DivX видео фајловите. Сепак, плеерот може да ги репродуцира само DATA CD дисковите со логички формат ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet, и DATA DVD дисковите со универзален формат на дискови (UDF).Следете ги упатствата испорачани со дисковите. Околку редоследот на репродукција на DATA CD или DATA DVD Погледнете го поглавјето “Редоследно емитување на албуми, записи и фајлови” ( страна 41). Имајте во предвид дека некој редослед на репр одукција не може да се примени, во зависност од софтверот користен за креирање на DivX видео фајловите, или доколку има над 200 албуми или 600 DivX видео фајлови во секој албум. Напомена__ Плеерот можеби нема да може да репродуцира некои DATA CD/DATA DVD дискови, креирани во Packet Write формат. 47
8 Притиснете ENTER. Брзина на менување на сликите во слајд­шоу (INTE RVAL) Ефекти за слајдовите (EFFECT) Можете да одредите колку долго секоја слика ќе остане прикажана на екранот. Можете да го изберете и начинот на кој сликите се менуваат на екранот. 1 Притиснете DISPLAY два пати 1 Притиснете DISPLAY два пати додека е прикажана JPEG слика или кога дискот е сопрен. Контролното мени се прикажува. 2 Со изберете (INTERVAL) и притиснете ENTER. додека гледате JPEG слика или кога дискот е сопрен. 2 Со изберете и притиснете ENTER. DATA CD JPEG 3 Изберете со копчињата Основното дотерување е подвлечено. • NORMAL: времетраењето се подесува на 6 до 9 секунди. • FAST: покусо времетраење од опцијата NORMAL. • SLOW 1: подолго времетраење од опцијата NORMAL. • SLOW 2: подолго времетраење од опцијата SLOW 1. 4 Притиснете ENTER. Напомена__ На некои JPEG фајлови, особено прогресивните слики или сликите со 3 000 000 пиксели или повеќе, им треба подолго време за да се прикажат. Поради тоа, добивате впечаток дека е потребно подолго време отколку избраното за да се смени сликата на екранот. 46
SCREEN SETUP TV TYPE: SCREEN SAVER: BACKGROUND: LINE: (EFFECT) 16:9 ON JACKET PICTURE VIDEO VIDEO S VIDEO RGB Достапните опции се прикажуваат Достапните опции се прикажуваат 3 ( 12) 1( 4) 2 9 / 1 0 / 2 0 0 8 NORMAL NORMAL FAST SLOW 1 SLOW 2 На екранот се јавува мени за дотерување на видео сигналите кои се емитуваат од LINE (RGB)­TV излезот. 3 ( 12) 1( 4) 2 3 / 1 0 / 2 0 0 8 DATA CD JPEG MODE 1 MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4 MODE 5 OFF 3 Изберете со копчињата . Основното дотерување е подвлечено. • MODE 1: Сликата се испишува дел по дел од горе надолу. • MODE 2: Сликата се испишува од лево кон десно. • MODE 3: Сликата се развлекува од средината кон рабовите на екранот. • MODE 4: се користат различни ефекти за различни слики. • MODE 5: наредната слика се испишува преку претходната. • OFF: исклучување на оваа функција. 4 Притиснете ENTER. 9 Притискајте за да изберете тип на сигнал кој ќе се емитува од LINE ( RGB)­TV прикл. Æ Видео сигнали • VIDEO (стр. 51) Æ S видео сигнали • S VIDEO (стр. 51) Æ RGB сигнали • RGB (стр. 51) 10 Притиснете ENTER. Дисплејот за подесување и избор на приклучок за поврзување со аудио опремата како засилувач (ресивер) се појавува. Is this player connected to an amplifier (receiver) ? YES DIGITA L OUTP UT NO 11Притискајте за да изберете тип на приклучок со кој плеерот се поврзува со засилувачот и притиснете ENTER. Доколку немате поврзано AV засилу­ вач / ресивер, изберете “NO” и одете на чекор 15. Доколку сте поврзале AV засилувач / ресивер само со аудио кабел, избе­ рете “YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)” и одете на чекор 15. Доколку сте поврзале AV засилувач / ресивер со оптички или коаксијален дигитален кабел, изберете “YES: DIGITAL OUTPUT.” 12 Притиснете за да изберете тип на Dolby Digital сигнал кој сакате да се праќа до засилувачот / ресиверот. Ако AV засилувачот има Dolby Digital декодер, изберете “DOLBY DIGITAL”. DIGITAL.” Во спротивно, “D­PCM.” AUDIO SETUP AUDIO DRC: STANDARD DOWNMIX: DOLBY SURROUND ON DIGITAL OUT: D­PCM DOLBY DIGITAL: D­PCM MPEG: DTS: DOLBY DIGITAL 48kHz/96kHz PCM: 48kHz/16bit 13Притиснете ENTER. “DTS” е селектирано. AUDIO SETUP AUDIO DRC: STANDARD DOWNMIX: DOLBY SURROUND ON DIGITAL OUT: D­PCM DOLBY DIGITAL: PCM MPEG: OFF DTS: OFF 48kHz/96kHz PCM: ON 14Притиснете за да одредите дали да се праќа DTS сигнал до засилувачот / ресиверот или не Доколку засилувачот / ресиверот има DTS декодер, изберете “ON.” Во спротивно, изберете “OFF.” 15Притиснете ENTER. Брзото подесување е завршено. Сите конекции и операции се компелтирани.. Ако вашата аудио компонента има MPEG аудио декодер, поставете “MPEG” на “MPEG” (стр. 54). 19
4 Притиснете на плеерот за да се отвори подлогата за дискови Pепродукција опцијата “AUTO”, односно по 600 звучни записи или 600 JPEG слики, кога е избрана опцијата (MP3)” или “IMAGE (JPEG)”. Приказ на слајд­шоу со звук (MODE (MP3, JPEG)) Кога во ист албум се снимени JPEG слики и MP3 звучни траки, кон слајд­шоуто можете да додадете и звук. Репродукција на 1 Притиснете DISPLAY. Во зависност од DVD или VIDEO CD, некои функции може да бидат различни или недостапни. Проверете го упатството за употреба на производителот на дискот. RETURN (replay) ZOOM SLOW PLAY 5 Притиснете MENU ENTER DISPLAY (advance) FAST PLAY Плеерот се вклучува. 3 Сменете го изворот на сигнали на телевизорот, за на екранот да добиете слика од плеерот. Æ Ако користите засилувач (ресивер) Вклучете го засилувачот / ресиверот и изберете го соодветниот канал за да чуете звук од плеерот. 2 Со изберете (MODE (MP3, JPEG)), и потоа ENTER. . TIME/TEXT 1 Вклучете го телевизорот. 2 Притиснете . 20
Ставете го дискот со снимената страна надолу Отворот за дискови се затвора. Плеерот започнува со репродуција на дискот. Дотерајте ја јачината на тонот на засилувачот / ресиверот. Во зависност од дискот, на телевизискиот екран може да се појави мени. За DVD VIDEO дисковите, видете на страна 23. За VIDEO CD дисковите, страна 23. Нумерирани копчиња CLEAR TOP MENU Контролното мени се прикажува. Исклучување на плеерот Притиснете . Плеерот се префрлува во неактивен режим на работа – standby). Совет Можете да одредите плеерот да се исклучува автоматски секогаш кога ќе се остави неактивен 30 минути.. За да ја активирате или декативирате оваа опција, изберете ја функцијата “AUTO POWER OFF” во “CUSTOM SETUP” менито на “ON” (вклучено) или “OFF” (исклучено) (страна 52). Забелешка Дискови снимени на DVD рекордери мора да бидат правилно финализирани пред да се репродуцираат. За повеќе детали за финализирањето, погледнете во упатството на DVD рекордерот. Напомена за репродукција на DTS звучни записи од DVD VIDEO диск • DTS звучните сигнали се емитуваа само преку дигиталниот излез (DIGITAL OUT) ­ COAXIAL (коаксијален ) или OPTICAL*­оптички. • При репродукција на DVD VIDEO диск со DTS звучни записи, поставете ја функцијата “DTS” на “ON” (вклучено) во менито “AUDIO SETUP” (страна 54). • Ако го поврзувате плеерот со аудио опрема без DTS декодер, не ја активирајте функцијата DTS во менито “AUDIO SETUP” (страна 54). Во спротивно, звучниците ќе емитуваат прегласен звук, кој може да доведе до оштетување на слухот и на самите звучници Опциите за функцијата “MODE (MP3, JPEG)” се прикажуваат на екранот. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 3 2 : 5 5 T AUTO AUTO AUDIO (MP3) IMAGE (JPEG) DATA CD MP3 Напомена • Оваа функција нема да ви биде на располагање доколку MP3 звучните записи и JPEG сликите не се снимени во ист албум • Доколку JPEG сликите или MP3 звучните записи имаат различна должина, подолгата содржина продолжува да се емитува без звук или слика. • Доколку емитувате голем MP3 или JPEG фајл во исто време, звукот може да прескокнува. Препорачливо е MP3 брзината на проток да се постави на 128 kbps или пониска, кога фајлот се креира. Доколку звукот и понатаму прескокнува, редуцирајте ја големината на JPEG фајлот. 3 Со копчињата изберете “AUTO” и притиснете ENTER. • AUTO: JPEG сликите и MP3 звучните записи се емитуваат во исто време, во вид на слајд­шоу. • AUDIO (MP3): за континуитано емитување само на MP3 записите. • IMAGE (JPEG): за континуирано емитување само на JPEG сликите. 4 Притиснете MENU. На екранот се прикажува листа на албуми снимени на дискот. 5 Изберете албум кој содржи JPEG слики и MP3 звучни записи со копчињата 6 Притиснете . . Започнува последователното прикажување на сликите, проследено со звук. Совети • За да се повтори заедничкото емитување на MP3 звучните траки и JPEG сликите снимени во ист албум, повторете го истиот MP3 звучен запис или албум кога опцијата “MODE (MP3, JPEG)” е поставена на “AUTO.” Погледнете го поглавјето “Повторување” (страна 28). • Плеерот може да вчита најмногу 200 албуми, без оглед на избраниот режим. Во секој албум , плеерот препознава до 300 MP3 звучни записи и 300 JPEG слики, кога е избрана продолжува 45
Зголемување на JPEG слика (ZOOM) Притискајте го копчето ZOOM додека ја гледате сликата. Сликата можете да ја зголемите четирикратно и да се движите низ нејзините делови со копчињата . За да вратите на почеток, притиснете CLEAR. Æ Со едно притискање (x2) Сликата се зголемува двојно. Æ Со две притискања (x4) Сликата се зголемува четирикратно. За приказ на JPEG информации Копче (subtitle) додека гледате JPEG фајлови. Име на фајл, модел на камера, датум, време, резолуција на слика, големина на фајл, подесувања на камера (ISO брзина, Експозиција, F Број, или должина на фокус) од сликата се прикажуваат на екранот. Се појавува ако сликата е направена со блиц. Се прикажува кога сликата автоматски се ротира. За излез од информациите, притиснете (subtitle). Имајте во предвид дека овие информации може да не се појават. За да ја исклучите JPEG сликата Притиснете . Совети • При прегледот на JPEG сликите на располагање ви се најразлични опции, како на пример: “INTERVAL”­интервал (страна 46), “EFFECT”­ ефекти (страна 46), и “SHARPNESS”­острина (страна 31). • Можете да ги прегледувате само JPEG сликите, без MP3 звучните записи, подесувајќи ја опцијата “MODE (MP3, JPEG)” на “IMAGE (JPEG)” (страна 45). • Со избор на опцијата “DATE” во контролното мени (страна 11), на екранот се прикажува датумот кога сликата е снимена. Во зависност од дигиталниот фото­апарат или камера со која е снимена сликата, датумот може и да не се прикажува Напомена__ PICTURE NAVI копчето не функционира доколку опцијата “MODE (MP3, JPEG)” е поставена на “AUDIO (MP3)” (страна 45). Приказ на JPEG сликите во вид на слајд­шоу JPEG сликите снимени на DATA CD или DATA DVD диск можат да се прикажуваат последователно, во вид на слајд­шоу. 1 Притиснете го копчето MENU. Листата на албуми снимени на дискот се прикажува. 2 Изберете албум со копче 3 Притиснете . . JPEG сликите од избраниот албум се прикажуваат последователно, во вид на слајд­шоу. Дополнителни операции За да проверите каде се наоѓаат копчињата подолу, погледнете на стр.20. За да Притиснете на Сопрете Копчето Пауза Копчето Продолжите со емитување по пауза Копчето Одите на наредното поглавје, запис или сцена Копчето Се вратите на прет­ ходното поглавје, запис или сцена Копчето • Емитувањето на сликите престанува кога ќе се притиснат копчињата или ZOOM. За да продолжи прикажувањето на сликите, притиснете . • Функцијата не е достапна ако опцијата “MODE (MP3, JPEG)” е поставена на “AUDIO (MP3)” (страна 45). Можете да ги слушате дијалозите и музиката при брза и бавна репродукција. За време на репродукцијата, притиснете FAST PLAY или SLOW PLAY. Брзината се менува со притискање на копчињата FAST PLAY и SLOW PLAY. За да се вратите на нормална репродукција Притиснете . Напомена • Оваа функција можете да ја корисите и кај DVD/ VIDEO CD/Super VCD и DVD­RW, само во VR режим. Промена на агол Копче (aгол) во тек на репродукција. Копче (aгол) додека не селектирате број на агол. Приказ на превод Копче (subtitle) во тек на репродукција. Копче (subtitle) за да изберете јазик на преводот. Пораката “Operation not possible” се јавува кога е достигната максималната или минималната брзина. • За време на бавната или брзата репродукција, не може да се менува аголот (страна 46), титлот (страна 46), и звукот (страна 42). Звукот може да се смени само кај VIDEO CD / Super VCD. • Функциите за брза и бавна репродукција не можат да се користат кај DTS звучните записи. • Овие функции не можат да се користат при репродукција на слики од DVD­RW во VR режим. Повторување на претходна сцена* 1 Копче (replay) при репродукција. Премотување на тековна сцена* 2 Копче (advance) во тек на pепродукција . Напомена Брза и бавна репродукција со звук Стопирање и вадење Копчето на дискот За да го сопрете прикажувањето Притиснете или Напомена__ Кај некои сцени нема да можете да ја користите функцијата за повторување и некои напредни функции. Зголемување на слика* 3 Притискајте ZOOM. Притиснете CLEAR за откажување. * 1 Само за DVD VIDEO/DVD­RW/DVD­R. Копче­ то не може да се користи за DivX видео фајлови. * 2 Само за DVD VIDEO/DVD­RW/DVD­R/ DVD+RW. Копчето не може да се користи за DivX видео фајлови. * 3 Само за видео­записи и JPEG слики (освен BACKGROUND –заднински слики). Зголемената слика можете да ја движите со копчињата . Во зависност од содржината на сликата, зумирањето може да се поништи при поместувањето на сликата. Заклучување на отворот за дискови Можете да го заклучите отворот за дискови, за децата да не можат да ја отворат. Кога плеерот е во мирување, притиснете RETURN, ENTER, па на далечинскиот управувач Плеерот се вклучува и пораката “LOCKED” (заклучено) се прикажува на Копчињата и на плеерот и на далечинското не работат кога е активирана оваа функција. Отклучување на отворот за дискови Кога плеерот е во неактивен режим на работа, притиснете RETURN, ENTER, па на далечинскиот управувач повторно. Напомена__ Дури и ако изберете “RESET” (ресетирање) во “SETUP” менито (страна 50), отворот за дискови останува заклучен. 44
продолжува 21
Продолжување на репро­ дукцијата од местото каде што е сопрен дискот (Resume Play/Multi­disc Resume) Плеерот ја меморира позицијата во која е сопрен дискот. Забел. • За DVD­VR режим, CD, DATA CD, и DATA DVD плеерот ја памети точката на репродукција на тековниот диск. – се смени режимот на репродукција. – се сменат дотерувањата на екранот. – плеерот е во мирување (DATA CD/ DATA DVD со MP3 aудио траки/JPEG фајлови само). • Resume Play не работи во режим Play и Programme Play. • Оваа фунција нема да се активира кај некои дискови. Продолжување на репродукција за тековниот диск(Resume Play) Плеерот ја меморира позицијата во која сте го сопреле дискот, дури и ако плеерот се префрли во неактибен режим на работа (со притискање на копчето .) 1 При репродукцијата, притиснете за да го сопрете дискот. Пораката “RESUME” се прикажува на екранот. 2 Притиснете . Плеерот ја продолжува репродукцијата од позицијата каде што дискот е сопрен. Совет За да го пуштите дискот од почеток, притиснете два пати, па потоа . Напомена__ • Позицијата во која е сопрен дискот се брише од меморијата доколку: – се смени режимот на репродукција. – се сменат дотерувањата на екранот. – плеерот се исклучи од струја. Меморирање на позицијата во која е сопрен дискот (Multi­disc Resume) (DVP­NS39 само) Плеерот ја меморира позицијата во која е сопрен дискот за најмногу 6 дискови и ја продолжува репродукцијата од истата позиција кога ќе ставите повторно некој од тие дискови. Откако ќе го ставите седмиот диск, позицијата во која е сопрен првиот диск се брише од меморијата и на нејзиното место се меморира позицијата на која е сопрен седниот диск. • За да го пуштите дискот од почеток, притиснете два пати, па потоа . • За да ја деактивирате оваа функција, поставете ја фукцијата “MULTI­DISC RESUME” во менито “CUSTOM SETUP” на “OFF” – исклучено (страна 52). Тогаш ќе се меморира позицијата на која е сопрен само ставениот диск. Напомена • Функцијата “MULTI­DISC RESUME” во “CUSTOM SETUP” менито мора да се постави на “ON” – вклучено (основно дотерување) за да се меморира позицијата во која се сопираат дисковите (страна 52). • Позицијата во која е сопрен дискот се брише од меморијата доколку: – се смени режимот на репродукција. – се сменат дотерувањата на екранот. • Доколку оваа функција е активирана и ставите снимен диск, како на пример DVD­RW, плеерот ќе го репродуцира дискот од истата позиција во која е сопрен. Селектирање на албум 1 Притиснете MENU. Листата на снимените албуми се прикажува. Албумот кој се емитува во моментот е обоен сиво. 2 Изберете го посакуваниот албум со копчињата . 3 Притиснете . Репродукцијата започнува од избраниот албум. За да изберете одреден MP3 звучна запис, видете го поглавјето “Избор на MP3 звучен запис” (стр. 43). За да изберете JPEG слика, видете го поглавјето “Избор на JPEG слика” (страна 43). За да ја сопрете репродукцијата Притиснете или за време на емитување Додека се емитува последниот запис од тековниот албум, можете да се префрлите на почетниот запис од наредниот албум со притискање на копчето претходниот албум со притискање на копчето Избор на JPEG слика 1 По чекорот 2 од поглавјето “Избор на албум” притиснете PICTURE NAVI Сликите се прикажуваат во 16 одделни полиња на екранот. Од десната страна се прикажува рамка за движење. 3 4 За да се префрлите на претходната или наредната страница 5 6 7 8 Притиснете 9 10 11 12 13 14 15 16 . или . За да го вклучите или исклучите екранот Притискајте го копчето MENU. Совет Можете само да ги преслушувате MP3 звучните записи, или само да ги гледате JPEG сликите снимени на дискот. За таа цел, користете ја функцијата “MODE (MP3, JPEG)” (страна 45). Избор на MP3 аудио трака 1 По чекор 2 од “Избор на албум,” притиснете ENTER. Се прикажува листа на траки во албумот 2 Изберете го посакуваниот запис со и притиснете ENTER. копчињата Репродукцијата започнува. . За да се префрлите на претходната или наредната страница Притиснете или . За да се вратите на претходниот екран Притиснете . Затоа, прво треба да го изберете претходниот албум. 2 Притиснете . Имајте во предвид дека не можете да се вратите на 1 Притиснете За да ја сопрете репродукцијата 22
За да се префрлите на наредниот или претходнио MP3 звучен фајл RETURN. За да се прикажат наредните слики, изберете слика во најдолната линија на екранот и притиснете . За да се вратите на претходната страна, изберете слика во најгорната линија на екранот и притиснете . 2 Изберете ја посакуваната слика со копчињата и притиснете ENTER. За да се префрлите на претходната или наредната JPEG слика Притискајте ги копчињата и за да ја изберете посакуваната слика . Додека е прикажана последната слика од тековни­ от албум, можете да се префрлите на почетната слика од наредниот албум со притискање на копчето . Имајте во предвид дека не можете да се вратите на претходниот албум со притискање на копчето . За таа цел , најнапред треба да го изберете претходниот албум од листата на албуми. Ротирање на JPEG слика Додека сликата е прикажана, притискајте ги копчињата . Со секое притискање на копчето , сликата се ротира 90 степени спротивно од сказалките на часовникот. За да се вратите на нормалниот приказ, притиснете CLEAR. продолжува 43
Откако ќе ставите DATA CD/DATA DVD диск и ќе притиснете , нумерираните записи (или фајлови) се емитуваат последователно, од до . Сите помошни албуми и записи (или фајлови) кои се снимени во тековниот албум имаат приоритет пред следниот албум во истото стебло. (Пример: се содржи во , така што се емитува пред .) Кога ќе го притиснете копчето MENU и ќе се прикаже листата на албуми (страна 52), имињата на албумите се подредени по следниот редослед: . Совети Доколку додадете редни броеви (01, 02, 03, и.т.н...) пред фајловите и записите кога ги снимате на диск, истите ќе се емитуваат по тој редослед. • Бидејќи на дисковите со повеќе стебла им треба повеќе време да се вчитаат, при снимањето на дисковите не креирајте повеќе од 2 стебла бо ист албум. Репродукција на MP3 аудио записи или JPEG слики Плеерот може да емитува MP3 звучни записи и JPEG слики снимени на DATA CD или DATA DVD . CLEAR RETURN PICTURE NAVI MENU ENTER DISPLAY ZOOM DVD дискот е поделен на долги секции на слики и музика, наречени “наслови.” Кога репродуцирате DVD диск кој содржи повеќе наслови, можете да го изберете посакуваниот наслов со притискање на копчето TOP MENU. Кога репродуцирате DVD кој овозможува други опции, како на пример, да одредите јазик на звукот, изберете ја посакуваната со копчето MENU. Избор на “ORIGINAL” или “PLAY LIST” за DVD­ RW Некои DVD­RW дискови снимени во режим за VR (Видео­снимка) репродуцираат два типа на наслови: оригинално снимени наслови (ORIGINAL) и наслови кои можат на се креираат на DVD рекордери за уредување плеј­листи (PLAY LIST). Изберете кој тип наслов сакате да се емитува. 1 Притиснете DISPLAY во стоп режим. Контролното мени се појавува. Напомена • Во зависност од софтверот кој се користи за креирање на DATA CD/DATA DVD дискот, редоследот на емитување може да се раликува од горе прикажаниот • Прикажаниот редослед на репродукција можеби нема да може да се примени доколку во секој албум се снимени над 200 под­албуми или 300 записи/фајлови. • Плеерот може да препознае до 200 албуми (плеерот ги брои само албумите, вклучувајќи ги и оние кои не содржат MP3 звучни записи или JPEG слики). Плеерот нема да ги емитува албумите снимени по двестотиот албум. • Преминот од еден на друг албум може да потрае. Користење DVD Мени Совети При емитувањето на MP3 звучните записи, можат да се прикажуваат и информациите снимени на дискот (страна 23). Напомена • DATA CD дисковите снимени во KODAK Picture CD формат се емитуваат автоматски откако ќе се стават во плеерот. • Доколку на ставениот DATA CD/DATA DVD диск не се снимени MP3 звучни записи или JPEG слики, пораката “No audio data” или “No image data” ќе се прикаже на екранот. 2 Преку копче одберете (ORIGINAL/PLAY LIST), и потоа ENTER. Опциите за “ORIGINAL/PLAY LIST” се појавуваат. Притиснете RETURN. Совет За репродукција без PBC, притиснете или некое од нумерираните копчиња кога дискот е сопрен за да изберете запис, па потоа притиснете или ENTER. “Play without PBC” се прикажува на екранот и плеерот започнува со последователна репродукција. За да се вратите повторно на репродукција со Playback контрола, притиснете два пати, па потоа . Можете да го проверите преостанатото време на тековниот наслов, поглавје или трака. Можете да проверувате и DVD/CD текст, име на трака, ID3 информации(MP3 aудио), или име на фајл (DivX video) снимен на дискот. . • PLAY LIST: репродукција на насловите креирани од оригиналниот наслов за понатамошно уредување. • ORIGINAL: репродукција на оригинално снимениот наслов 42
За враќање во мени DVD­VR 3 Изберете со копчињата 4 Притиснете ENTER. PBC (Playback control) овозможува да емитувате VIDEO CD интерактивно, следејќи ги менијата на телевизискиот екран.Кога ќе започне репродукција на VIDEO CD до PBC функции, менито за вашата селекција се појавува. Одберете тема со нумерираните копчиња преку нумерираните копчиња и притиснете ENTER. Потоа, следете ги инструкциите во менито за оперирање (Копче кога “Press SELECT” ќе се појави). Погледнете го упатството на дискот, операциите се разликуваат кај VIDEO CD. Проверка на времето на репродукција и преостанато време 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T PLAY LIST PLAY LIST ORIGINAL Репродукција на VIDEO CD­а со PBC функции 1 Копче TIME/TEXT во репродукција. Следниов дисплеј се појавува. T 1:01:57 Информации за времето продолжува 23
2 Притискајте TIME/TEXT за Битови* Времето зависи од типот на дискот кој се репродуцира. T 17:30 128k Околу MP3 Aудио траки и JPEG Фајлови Проверка на информации за репродукцијата Проверка на DVD/CD текст Притискајте TIME/TEXT за приказ на снимениот текст на DVD/CD. DVD/CD текстот се појавува само ако е снимен на дискот. Не можете да го смените текстот. Ако дискот не содржи текст, “NO TEXT” се појавува. Проверка на DATA CD/DATA DVD име на албум, и сл. Со притискање на TIME/TEXT додека се репродуцираат MP3 aудио траки на DATA CD/DATA DVD или DivX видео фајлови на DATA CD/DATA DVD, можете да го видите името на албумот/траката/фајлот и потоа количината на битови (пртотк на податоци во секунда на тековна аудио трака) на ТВ екранот. Битови* T 17:30 128k Напомена Уживајте во MP3 Aудио и JPEG слики проомена на временските инф. JAZZ CONCERT 2008 RIVER SIDE SPOT OF THE WORLD ID3 албум име ID3 трака * Се појавува кога: – pепродуцирате MP3 aудио траки на DATA CD/ DATA DVD. – pепродцирате DivX видео фајл кој содржи MP3 аудио податоци на DATA CD/DATA DVD. Проверка на информации на дисплејот Можете да гледате временски информации и текст прикажан на Тв екранот и на предниот дисплеј на плеерот. Информациите на предниот панел ги прикажува промените кога ќе ги смените временските информации на ТВ екранот. MP3 е технологија за компресирање звук која подлежи на ISO/IEC MPEG правилата. JPEG е технологија за компресија на слики Можете да емитувате DATA CD/DATA DVD кои содржат MP3 звучни записи или JPEG слики. DATA CD/DATA DVD дискови кои можат да се репродуцираат • Плеерот ќе ги емитува фајловите со наставка “.MP3,” “.JPG,” или “.JPEG,” дури и ако не се снимени во MP3 или JPEG формат. Но, притоа може да дојде до емитување прегласен звук и да се оштетат звучниците. • Плеерот не ги поддржува звучните фајлови во mp3PRO формат. • Некои JPEG слики не можат да се емитуваат. • Не можете да репродуцирате MP3 звучни записи/JPEG слики од DATA CD/DATA DVD кои содржат и DivX видео фајлови. Редоследно емитување на ал­ буми, записи и фајлови Албумите се емитуваат по следниот редослед: ÆСтруктура на содржина на дискот стебло 1 стебло 2 стебло 3 стебло 4 стебло 5 Можете да репродуцирате DATA CD(CD­ ROM/ CD­R/CD­RW) или DATA DVD (DVD­ ROOT ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD­RW/ DVD­R) снимени во MP3 (MPEG­1 Audio Layer III) и JPEG формат. Сепак, дисковите мора да се снимени во согласност со ISO9660 Ниво 1/ Ниво 2 или Joliet формат и DATA DVD во универзалниот формат на дискови (UDF) за плеерот да може да ги препознае записите (или фајловите). Проучете го упатството испорачано со CD­R/CD­RW драјвовите. Напомена__ Плеерот можеби нема да може да емитува некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани со Packet Write формат. MP3 звучни записи или JPEG слики кои можат да се емитуваат JAZZ RIVER SIDE Име на албум Име на трака/фајл Ако MP3 аудио трака има ID3 знак, плеерот ќе го прикаже името на албумот/насловот на траката од ID3 информациите. ID3 информациите за MP3 aудио траките се прикажуваат кога траките имаат ID3 верзија 1 или ID3 верзија 2. Ако има ID3 верзија 1 и верзија 2, ID3 верзијата 2 е приоритетна. Овој плеер поддржува ID3 верзии 1.0/1.1 и 2.2/2.3. 24
Плеерот може да ги емитува следните фајлови: – MP3 звучни записи со наставка “.MP3.” – JPEG фајлови со слики со наставка “.JPEG” или “.JPG.” – JPEG фајлови со слики, со наставка во согласност со DCF* форматот за слики Aлбум Tрака или фајл * “Design rule for Camera File system”: Стандард за слики регулирани од JEITA (Асоцијација на производители на електронска и информатична технологија на Јапонија). продолжува 41
Поништување на дотерувањето ТВ Виртуелен сараунд (TVS) Откако ќе поврзете телевизор или 2 предни звучници, опцијата, TVS (TV Виртуелен опкружувачки звук) ви овозможува да уживате во ефекти на опкружувачки звук со посебно емитување на звукот кое создава виртуелни задни звучници од предниот лев и десен звучник (L: лев, R: десен) На тој начин можете да уживате во опкружувачки звук без задни звучници. TVS системот е развиен од Sony за да овозможи опкружувачки звук во домовите кои имаат само стерео телевизор. Доколку е поставен друг излез на сигнали, освен DIGITAL OUT (OPTICAL* или COAXIAL), сараунд ефектот ќе се слуша само доколку опцијата “DOLBY DIGITAL” е поставена на “D­PCM” а опцијата “MPEG” – на “PCM” , во менито за дотерување на звукот. (страна 54) SUR 1 Притиснете го копчето SUR. Следниов дисплеј се појавува. Изберете “OFF” во постапката 2. Æ TVS DYNA MIC THEATER Овој режим е ефективен кога растојанијата помеѓу левиот и десниот преден звучник е кратко , како на пример, вградени звучници во стерео телевизор. Æ TVS NIGHT Функцијата е особено ефективна кога сакате да слушате тивки дијалози и кога сакате да го користите режимот “TVS WIDE” на ниска јачина на тонот. Æ TVS STANDARD Користете го овој режим кога сакате да ја користите функцијата TVS со 2 засебни звучници. Забел. • Доколку изворниот сигнал не содржи компоненти за задни звучници, нема да можете да добиете ефект на опкружувачки звук. • Откако ќе изберете еден од TVS режимите, исклучете го дотерувањето за опкружувачки звук за телевизорот и/или поврзаниот засилувач / ресивер. • Вашата положба (позиција на слушање) треба да се наоѓа на еднакво растојание од звучниците, а звучниците треба да бидат во слично окружување . • Сите дискови не реагираат на “TVS NIGHT” функцијата исто. • TVS ефектите не функционираат кога се користат режимите за брза и бавна репродукција, иако можете да ги менувате TVS режимите притоа. При репродукција на DVD Време на репродукција на тековен наслов Преостанато време на тековен наслов Време и број на тековна трака Преостанато време на тековна трака Време на репродукција на диск Преостанато време на диск Време на репродукција на тековно поглавје Преостанато време на тековно поглавје Teкст Teкст совет • При репродукија на VIDEO CD без PBC функциите, бројот на траката и бројот на индексот се прикажуваат по текстот. • При репродукција на VIDEO CD без PBC функции, бројот на сцената или тековното време се прикажуваат. • Долгиот текст кој не го собира во една линија ќе се движи низ дисплејот. • Можете да проверите временски информации и текст преку Контролното мени (стр. 11). Забел. Број на тековен наслов и поглавје (Се враќа автоматски напред) При репродукција на DATA CD (MP3 aудио) или DATA DVD (MP3 aудио) Време и број на тековна трака TVS DYNAMIC THEATER Име на трака или ID3 наслов 2 Притискајте го копчето SUR за да При репродукција на VIDEO CD (без PBC функции) или CD • Зависно од типот на дискот кој се емитува, DVD/CD текстот и името на траката може да не се прикажат. • Плеерот може да го прикаже само првото ниво на DVD/CD текстот, како име на доск или наслов. • Времето на репродукција на MP3 aудио траки и DivX видео фајлови можеби нема да се прикажуваат правилно. • Ако се репродуцира диск кој содржи JPEG фајлови, “NO AUDIO DATA” се појавува кога “MODE (MP3, JPEG)” е поставено на “AUTO,” “JPEG” се појавува кога “MODE (MP3, JPEG)” е поставено на “IMAGE (JPEG)” на предниот дисплеј. Број на тековен албум и трака (враќање назад) изберете еден од TVS звуците. Прочитајте ги појаснувањата дадени за секој ефект посебно • TVS DYNAMIC THEATER • TVS DYNAMIC • TVS WIDE • TVS NIGHT • TVS STANDARD При репродукија на DATA CD (DivX видео) или DATA DVD (DivX видео) Време на тековен фајл Име на тековен фајл Број на тековен фајл и албум (автоматско враќање на почеток) 40
25
3 Со копч. Различни режими за репродукција(Programme Play, Shuffle Play, Repeat Play, A­B Repeat Play) Можете да одберете меѓу режимите: • Програмска репродукција (стр. 26) • Репрод. по случаен избор (стр. 27) • Повторување (стр. 28) • A­B Повторување (стр. 28) Пораката “TRACK” се прикажува кога се репордуцира VIDEO CD или CD. Режимот се поништува во случај кога: – ќе го извадите дискот. – плеерот ќе се исклучи со притискање на Креирање сопствена програма (Progra mme Play) Овозможува да ги подредите по сопствен избор насловите, поглавјата и записите на дискот , со креирање сопсствена програма. Можете да програмирате до 99 наслови, поглавја и записи. 1 Притиснете DISPLAY. Контролното мени се појавува. Наслови или траки снимени на диск (PROGRAM), и притиснете ENTER. Опциите за “PROGRAM” се појавуваат. DVD VIDEO T C – – 01 02 03 04 05 ALL
01 02 03 04 05 06 Поглавја снимени на диск 5 Изберете наслов, поглавје или запис Æ Репордукција на DVD VIDEO На пример, изберете поглавје “03” или наслов “02.” Со копчињата изберете “02” во колоната “T,” и притиснете ENTER. PROGRAM ALL CLEAR 1. TITLE – – 2. TITLE – – 3. TITLE – – 4. TITLE – – 5. TITLE – – 6. TITLE – – 7. TITLE – – T
– – 01 02 03 04 05 C ALL
01 02
03 04 05 06 Потоа, притиснете, за да изберете “03” во колоната “C,” и притиснете 26
За да го проверите форматот на аудио за сигналот, притискајте го копчето време на репродукцијата. Форматот на аудио сигналот (Dolby Digital, DTS, PCM, etc.) се прикажува. Напомена • Доколку опцијата “DTS” во “AUDIO SETUP” менито е поставена на “ОFF” (исклучено), опцијата за избор на DTS запис нема да се прикажува на екранот, дури и доколку ставениот диск содржи DTS записи (страна 54). • MPEG сигналите со повеќе од 2 канали ќе се прикажат на начинот означен на сликата (3/2.1, 2/1), но само предниот лев и предниот десен звучен канал ќе се емитуваат од левиот и десниот преден звучник. Æ За DVD VIDEO диск . Курсорот се поместува на колоната за наслов или запис “T” (во овој случај, “01”).
ALL CLEAR 1. TITLE – – 2. TITLE – – 3. TITLE – – 4. TITLE – – 5. TITLE – – 6. TITLE – – 7. TITLE – – • Во DVD­VR режим: Ако конектирате со аудио компоненти преку DIGITAL OUT (COAXIAL) приклучок, и сакате да манипулирате меѓу звучните траки, поставете “DOLBY DIGITAL” на “D­ PCM” во “AUDIO SETUP” (стр. 54). Менување формат на аудио сигнал – – 01 02 03 04 05 која сакате да ја програмирате. одберете 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T OFF OFF SET ON T
ALL CLEAR 1. TITLE 2. TITLE – – 3. TITLE – – 4. TITLE – – 5. TITLE – – 6. TITLE – – 7. TITLE – – 4 Притиснете З а бе л . 2 Со изберете (SET ), па потоа притиснете ENTE R. На пример : Dolby Digital 5.1 ­канално VIDEO Задни (Л/Д) 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1 Преден (Л/Д) LFE (Ефект на ниска фреквенција) + Центар Æ За DivX видео фајл снимен на DAT A CD или DATA DVD Пример : MP3 aудио 1: MP3 128k Брзина на проток (Bit rate) Околу аудио сигналите Аудио сигналите снимени на дискот ги содржат долнунаведените елементи (канали). Секој канал се емитува од различен звучник. • Front (L) (преден­лев канал) • Front (R) (преден­десен канал) • Centre (централен канал) • Rear (L) (заден­лев канал) • Rear (R) (заден­десен канал) • Rear –Mono (заден монаурален канал) Овој сигнал произлегува од задните монаурални аудио сигнали, преработени со Dolby Surround или Dolby Digital. 39
Дотерување на звукот Менување на звукот При репордукција на DVD VIDEO или DATA CD/ DATA DVD дискови(DivX видео фајлови) снимени во повеќе аудио формати (PCM, Dolby Digital, MPEG audio, или DTS), можете да го менувате аудио форматот. Доколку на DVD VIDEO дискот се снимени записи на повеќе јазици, можете да го изберете посакуваниот јазик Кај CD, DATA CD, DATA DVD или VIDEO CD, можете само звукот од левиот или само звукот од десниот канал да се емитува преку двата звучника (лев и десен). На пример, кога слушате музички диск на кој вокалите се снимени на левиот канал, а музиката – на десниот, изберете го левиот канал за да можете да ги слушате само вокалите. Æ За DVD VIDEO дискови Во зависност од дискот, изборот на јазици варира. Четирите цифри кои се прикажани го означуваат јазичниот код. Погледнете ја листата на јазични кодови на страна 77 од ова упатство за да видите на кој јазик се однесува прикажаниот код. Доколку истиот јазик е прикажан два или повеќе пати, значи дека DVD VIDEO дискот е снимен во повеќе аудио формати Æ За DVD­RW дискови Се прикажува типот на звучни траки снимени на дискот. Основното дотерување е подвлечено. Пример: • 1: MAIN (Главен звук) • 1: SUB (Помошен звук) • 1: MAIN+SUB (Главен и помошен з.)
Æ За VIDEO CD, CD, DATA CD или DAT A DVD (MP3 audio) Основното дотерување е подвлечено. • STEREO: стандарден стерео звук • 1/L: звук од левиот канал (монаурален) • 2/R: звук од деснио канал (монаурален) Æ За DATA CD (DivX video) дискови, или DATA DVD дискови(DivX video) Изборот на DATA CD или DATA DVD аудио формати се разликува, во зависност од DivX видео фајлот кој е снимен на дискот. Форматот се прикажува на екранот. 1 Притиснете (audio) за време на репродукцијата. Се прикажува следниот екран: 1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1 2 Изберете го посакуваниот аудио сигнал со притискање на копчето (audio). 38 Æ За Super VCD дискови Основото дотерување е подвлечено. • 1:STEREO: стерео звук од аудио запис 1 • 1:1/L: звук од левиот канал на аудио запис 1 (монаурален) • 1:2/R: звук од десниот канал на аудио запис 1 (монаурален) • 2:STEREO: стерео звук од аудио запис 2 • 2:1/L: звук од левиот канал на аудио запис 2 (монаурален) • 2:2/R: звук од десниот канал на аудио запис 2 (монаурален) Забел. При репродукцијата на Super VCD на кој аудио записот 2 не е снимена, нема да се емитува звук доколку изберете опција “2:STEREO,” “2:1/L,” или “2:2/R.”
PROGRAM ALL CLEAR 1. TITLE 0 2 – 0 3 2. TITLE – – 3. TITLE – – 4. TITLE – – 5. TITLE – – 6. TITLE – – 7. TITLE – – T
– – 01 02 03 04 05 3 За бришење на насловите, поглавјата и записите од програмата 1 Избран наслов или поглавје Æ Репродукција на VIDEO CD или CD На пример, за да изберете трака “02”: Со копчињата изберете “02” во колоната “T,” и притиснете ENTER. Одбрана трака PROGRAM ALL CLEAR 1. TRACK 0 2 2. TRACK – – 3. TRACK – – 4. TRACK – – 5. TRACK – – 6. TRACK – – 7. TRACK – – 0:15:30 T
– – 01 02 03 04 05 Вкупен број програмирани записи 6 За да програмирате други наслови, Совет Можете да активирате Repeat Play или Shuffle Play на програирани наслови, поглавја или траки. При Programme Play, следете ги чекорите од Repeat Play (стр, 28) или Shuffle Play (стр. 27). Забел. • Кога програмирате записи на Super VCD, времетраењето на траките не се прикажува . • Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PBC функција. Репродукција по случаен избор (S huffl e Play) Насловите, траките и поглавјата можат да се репродуцираат по случаен избор. Програмираните наслови, поглавја и записи се прикажуваат во избраниот редослед. 1 Притиснете DISPLAY при за да ја стартувате програмата. Откако репродукцијата ќе заврши, можете да ја пуштите програмата повторно со притискање на копчето За да се вратите на нормална репродукција Притиснете CLEAR, или изберете “OFF” во чекорот 3. За да ја повторите истата програма, изберете “ON” во чекорот 3 и притиснете ENTER. Менување и поништување на програмата 2 2 3 Повторете ги постапките 1­3 од поглавјето “Креирање сопствена програма (Programme Play).” Со копчето изберете “ALL CLEAR.” Притиснете ENTER. погалвја или траки, повторете ги постапките 4 и 5. 7 Притиснете 1 Повторете ја постапката 5 за да програмирате друга содржина. За да ја поништите програмата, изберете “­­” во колоната “Т“ и притиснете ENTER. Следете ги постапките 1 до 3 од поглавјето “Креирање сопствена програма (Programme Play).” Со копчињата изберете го редниот број на насловот, поглавјето или записот кој сакате да го измените и притиснете . За да го избришете насловот, поглавјето или записот, притиснете CLEAR. репродукцијата. Контролното мени се прикажува. 2 Со изберете (SHUFFLE), и притиснете ENTER. Се прикажуваат опциите за функцијата 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T DVD VIDEO OFF OFF TITLE CHAPTER 3 Со копчињата изберете ги посакуваните содржини Æ Репродукција на DV D VIDEO • TITLE (наслов) • CHAPTER (поглавје) Æ Репродукција на VIDEO CD или CD • TRACK (траки) продолжува 27
Æ Кога програмата е активирана • ON: Репродукција по случаен избор на содржините од програмата 4 Притиснете ENTER. Репродукцијата започнува. За да се вратите на нормална репродукција Притиснете CLEAR, или изберете “OFF” (исклучено) во постапката 3. Трик • Програмата можете да ја креирате и кога дискот е сопрен. По изборот на опцијата “SHUFFLE” притиснете . • Опцијата “CHAPTER” овозможува репродукција на до 200 поглавја. Забел. Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PBC репродукција. Повторување (Rep eat Play) Æ Репродукција на DVD­RW • DISC: повторување целиот диск • TITLE: повторување на тековниот наслов од дискот. • CHAPTER: повторување на тековното поглавје. Æ Репродукција на VIDEO CD или CD • DISC: повторување на сите записи. • TRACK: повторување на тековниот запис. Æ Репродукција на DATA CD/DATA DVD • DISC: повторување на сите албуми. • ALBUM: повторување на тековниот албум. • TRACK (само MP3 звучни записи): повторување на тековниот запис. • FILE (само DivX видео записи): повторување на тековниот фајл. 1 Притиснете DISPLAY за време на репродукцијата. изберете (REPEAT), и притиснете ENTER. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T , па притиснете ENTER. За да се вратите на нормална репродукција Притиснете CLEAR, или изберете “OFF” во чекорот 2. Совет Можете да изберете повторена репродукција кога дискот е сопрен. По одредувањето на опцијата “REPEAT” притиснете . Започнува режимот за повторување. Забел. 2 Со DVD VIDEO OFF OFF DISC TITLE CHAPTER Æ Репродукција на DVD VIDEO • DISC: повторување на сите наслови. • TITLE: повторување на тековниот наслов од дискот • CHAPTER: повторување на тековното поглавје од дискот. . (PICTURE NAVIGATION) Екранот можете да го поделите на 9 полиња и брзо да ја најдете посакуваната сцена. • Оваа функција не можете да ја користите за VIDEO CD или Super VCD со PBC репродукција. • Кога се повторуваат DATA CD/DATA DVD дискови кои содржат MP3 звучни записи или JPEG слики, со различни времетраења, звукот нема да се поклопува со сликата . • Кога “MODE (MP3, JPEG)” е поставена на “IMAGE (JPEG)” (страна 45), нема да можете да ја изберете опцијата “TRACK.” Повторување на одреден дел (A­ B Repeat Play) Можете да одредите и да се повторува одреден дел од насловот, поглавјето или траката. (Оваа функција е особено погодна, на пример, доколку сакате да запомните текст на некоја песна и слично.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Изберете го посакуваното поглавје, PICTURE NAVI RETURN наслов или запис со копчињата и притиснете ENTE R. ENTER Репродукцијата започнува од избраното место DISPLAY За да се вратите на нормална репродукција: Æ Кога е активен режимот за програми­ рана репордукција и репродукција по случаен избор • ON: повторување на програмирана­ та репродукција и репр.по случаен избор. 3 Изберете со Можете да одредите да се повторуваат сите наслови и записи на дискот, како и само еден наслов, поглавје или запис. Можете да користите комбинација од режимите за програмирана репордукција и репродукција по случаен избор. Пребарување по сцени Притиснете 1 Притиснете PICTURE NAVI при репродукцијата. RETURN или DISPLAY. Совет Доколку има повеќе од 9 поглавја, наслови или траки, симболот ▼ се прикажува во долниот десен агол на екранот. За да се прикажат останатите содржини, изберете поле во најдолната линија на екранот и притиснете го копчето . За да се вратите на првите 9 полиња, изберете поле во најгорната линија на екранот и притиснете го копчето . Се прикажува следниот екран: CHAPTER VIEWER ENTER Напомена__ Во зависност од дисковите, можеби нема да можете да изберете некои содржини. 2 Притискајте го копчето PICTURE NAVI за да изберете содржина. • CHAPTER VIEWER (само заDVD VIDEO): се прикажува почетната слика од секое поглавје. • TITLE VIEWER (само за DVD VIDEO): се прикажува почетната слика од секој наслов. • TRACK VIEWER (само за VIDEO CD/ Super VCD): се прикажува почетната слика од секој запис. 3 Притиснете ENTER. Почетната слика од секое поглавје, наслов или запис се прикажува на следниот начин: 1 Притиснете DISPLAY при репродукцијата. 28
Контролното мени се прикажува. 37
Æ При репродукција на CD 5 Притиснете ENTER. Плеерот започнува со репродукција од избраниот број. ЗВУЧЕН ЗАПИС Æ За DAT A CD/DATA DVD АЛБУМ ЗВУЧЕН ЗАПИС (само MP3 звучни записи) ФАЈЛ (само JPEG слики) Æ За DAT A CD/DATA DVD (Само за DivX видео фајлови) 1 OFF SET OFF АЛБУМ 2 ТIME/TEXT DVD VIDEO Колона 3 Притиснете ENTER. “T **: **: ** ” се менува во “T ­­:­­:­­.” Внесете го временскиот код со нуме­ рираните копчиња и притиснете ENTER. На пример, за да ја пронајдете сцената на 2 часа, 10 минути и 20 секунди од почетокот, едноставно внесете “2:10:20.” Совети • Почетните слики од сите наслови, поглавја и записиможете да ги прикажете на 9 полиња на екранот. На тој начин лесно ќе го изберете посакуваниот наслов, поглавје или запис. За повеќе детали, погледнете го поглавјето “Пребарување по сцени (PICTURE NAVIGATION)” (страна 37). 3 Со копч. изберете (SET ), па потоа притиснете ENTE R. Рамката за дотерување се прикажува. . A 18 ­ 1:32:30 B 4 При репродукцијата, притиснете ENTER на почетната пози­ ција од делот кој сакате да се повторува. Почетната позиција (A) се меморира. A 18 ­ 1:32:30 “ ** ( ** )” cе менува во “­­ ( ** ).” DVD VIDEO • Содржините се прикажуваат по редослед, според редниот број под кој се снимени на дискот. • На овој начин не можете да пребарувате кај DVD+RW дисковите. Сопствено дотерување на сликата (CUSTOM PICTURE MODE) DVD VIDEO B 18 ­ 1:33:05 Напомена 3 Притиснете ENTER. 1 2 ( 2 7 ) ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T Опциите за функцијата се прикажуваат. 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T ФАЈЛ 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T изберете (A­B REPEAT), и притиснете ENTER. Пребарување со помош на временскиот код (само кај DVD VIDEO/DVD­RW) Изберете знак TIME/TEXT во чекорот 2. “T **: **: **” (времетраењето на тековниот наслов се избира). Пример: доколку изберете CHAPTER се избира полето “ ** ( ** )” ( ** се однесува на броеви). Бројките во заградите се однесуваат на вкупниот број наслови, поглавја, траки, индекси, сцени, албуми и фајлови. 2 Со 5 Кога ќе дојде крајната позиција од делот кој сакате да се повторува, притиснете ENTER повторно. Меморираните позиции се прикажуваат и плеерот започнува да го емитува делот . Можете да го поставите видео сиганлот од DVD, VIDEO CD, DATA CD/DATA DVD дисковите во JPEG формат, или DATA CD/DATA DVD дисковите со DivX видео фајлови, за да го добиете посакуваниот квалитет. Прилагодете ја сликата според програмата која ја гледате. Откако ќе изберете “MEMORY,” можете да го дотерувате секој елемент од сликата посебно (боја,светлина, и.т.н...). 1 Притиснете DISPLAY при репродукцијата. (За DATA CD/DATA DVD дискови во JPEG формат, притиснете два пати) Контролното мени се прикажува. 2 Со изберете (CUSTOM PICTURE M ODE), и притиснете ENTER. Опциите од “CUSTOM PICTURE MODE” менито се прикажуваат. 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T DVD VIDEO STANDARD Враќање на нормална репродукција Притиснете CLEAR, или “OFF” во чекор 3. Забел. 4 Изберете го посакуваниот наслов, поглавје, запис, индекс или сцена со притискање на нумерираните копчиња. Æ Доколку згрешите Притиснете го копчето CLEAR, за да го избришете внесениот број. 36
• Откако ќе одредите повторување на одреден дел A­B , функциите Shuffle Play, Repeat Play, и Programme Play се поништуваат. • Функцијата за повторување на одреден дел не можете да ја користите за повеќе наслови. • Можеби нема да можете да одредите повторување на одреден дел за DVD­RW дисковите (VR режим) на кои се снимени фотографии. STANDARD DYNAMIC 1 3 Изберете ја вредноста која сакате да ја дотерате со . Основните параметри се подвлечени. • STANDARD: за стандардна слика. • DYNAMIC 1: за поизразена динамична слика со зголемен интензитет на контрастот и бојата. продолжува 29
• DYNAMIC 2: за подинамична слика од нивото DYNAMIC 1, со уште поголем интензитет на контрастот и бојата. • CINEMA 1: Појасни детали во темните делови на сликата, со засилување на црната боја . • CINEMA 2: Белата боја се осветлува, додека црната се задржува на истото ниво. Контрастот на бојата се зголемува. • MEMORY: за посебно дотерување на сите елементи на сликата (боја, контраст...). Совет Кога гледате филм, “CINEMA 1” или “CINEMA 2” се препорачува. 3 Притиснете ENTER. Дотерувањето се меморира и рамката за дотерување на светлината ­ “BRIGHTNESS” се прикажува 4 Повторете ги постапките 2 и 3 за да ги меморирате вредностите “BRI GHTNESS,” “COLOR,” и “HUE.” За враќање назад, притиснете RETURN, или DISPLAY. Напомена • Не можете да ја користите оваа функција кај DVD­ RW дисковите во VR режим. • Кај DATA CD/DATA DVD дисковите, оваа функција може да се користи само за DivX видео фајловите. Барање Наслов/Поглавје/ Запис/Сцена и.тн DVD дисковите можете да ги пребарувате по наслови и поглавја, додека VIDEO CD/CD/DATA CD/ DATA DVD дисковите можете да ги пребарувате по записи, индекс, или сцена. Бидејќи записите и насловите се групирани под редни броеви , можете да ги изберете директно со соодветните нумерирани копчиња. Сцените можете да ги пронаоѓате и со помош на временскиот код. Нумериран и копчиња Дотерување на сликата во “MEMOR Y” режим На овој начин можете да ги дотерате засебно сите елементи на сликата. • PICTURE: менување на контрастот • BRIGHTNESS: менување на општата светлина • COLOR: поинтензивна или побледа боја • HUE: менување на балансот на бојата CLEAR ENTER DISPLAY 1 Притиснете DISPLAY (При репро­ дукција на DATA CD/DATA DVD со JPEG слики, притиснете два пати). Контролното мени се прикажува. 2 Изберете го посакуваниот метод 1 Во чекорот 3 во поглавјето “Дотерување на сликата” изберете “MEMORY” и притиснете ENTER. “PICTURE” Колоната се појавува. Рамката за подесување се прикажува. a со копчињата . Æ За DVD VIDEO/DVD­RW НАСЛОВ ПОГЛАВЈЕ ВРЕМЕ/ТЕКСТ Изберете “TIME/TEXT” за да побарате почетна точка според временскиот код. 0 PICTURE E NT E R RE T U RN 2 Дотерајте го контрастот со копчињата . За да се префрлите на наредниот елемент на сликата, без да го меморирате дотерувањето, притиснете . 30
Æ За VIDEO CD или Su per VCD со Playback контрола ЗАПИС ИНДЕКС Æ За VIDEO CD или Super VCD без Playback контрола СЦЕНА продолжува 35
Спротивна насока
Изострување на сликата Заклучување на дискови Пребарување на сцени Барање одредена позиција на дискот (Search, Scan, Slow­motion Play, Freeze Frame) Благодарение на опциите за пребарување и бавна репродукција, можете лесно да ја најдете посакуваната позиција на дискот (чекор) (CUSTOM PARENTAL CONTROL, PARENTAL (SHARPNESS) (чекор) (само за DVD VIDEO/DVD­RW/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
(само за DVD VIDEO/CD) CONTROL) * само за DivX Брзините “ ”/ “ ” се двојно поголеми од нормалната брзина на репродукција. Брзините “ ”/“ ” се поголеми од “ ”/“ ”. Брзините“ ”/“ ” се поголеми од брзините “ ”/ “ .” Можете да добиете појасна слика, со изострување на нејзините рабови. 1 Притиснете DISPLAY при репродукцијата (за DATA CD/DATA DVD, дискови, притиснете два пати) Бавна репродукција (Slow­motion Play) 2 Со Притиснете или додека репродукцијата е паузирана. За да се вратите на нормална репродукција, притиснете . Со секое притискање на копчето или , брзината на бавната репродукција се Напомена менува. Можете да изберете две брзини. Со • Во зависност од дискот, некои опции може да не секое притискање, индикаторот се менува на ви бидат на располагање. следниот начин: • За DATA CD/DATA DVD дисковите, посакуваната позиција можете да ја пронајдете само кај MP3 звучните записи или DivX видео. Брзо пронаоѓање на позицијата со мотање напред и назад (Scan) при Притиснете или репродукцијата на дискот. Кога ќе ја пронајдете посакуваната позиција, притиснете го копчето за да се вратите на нормална репродукција. Со секое притискање на копчињата или , брзината на скенирање се менува. Индикаторот се менува по овој редослед: Насока на репродукција 3 (DVD/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD* само)
´2 (DVD VIDEO/CD само) 34
Насока на репродукцијата Спротивна насока (само кај DVD VIDEO/DVD­RW) Брзината “ брзината “ ”/“2 ”/“ ” е побавна од .” Забелешка изберете (SHARPNESS), и притиснете ENTER. Опциите за функцијата “SHARPNESS” се прикажуваат. 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T DVD VIDEO OFF 1 2 OFF 3 Изберете ниво со копчињата. • 1: Изострување на рабовите на сликата. • 2: Посилно изострување на сликата. За DATA CD/DATA DVD, оваа функција работи само за DivX видео фајловите. 4 Притиснете ENTER. Репродукција рамка по рамка (Freeze Fra me) За да го исклучите изострувањето Кога дискот е паузиран, притиснете да одите на наредната сенвенца. Со копчето (step) се враќате на претходната сенвенца (само кај дисковите DVD VIDEO/DVD­RW). За да се вратите Можете да одредите два типа на ограничување на пристап до податоците на дискот: • Кориснички поставената заштита за деца е ограничување кое нема да дозволи да се емитуваат несоодветни дискови. • Заштита за деца Репродукцијата на некое DVD VIDEO дискови може да се ограничи во согласност со претходно одредени нивоа, кои се засноваат врз возраста на корисниците. Сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. За двата типа на заштита се користи иста лозинка. Поставување заштита Можете да поставите корисничка заштита за 40 дискови. Откако ќе го заштитите 41. диск, заштитата на првиот диск автоматски се брише. 1 Ставете го дискот кој сакате да го заштитите. Доколку дискот се емитува, притиснете (Stop) . 2 Притиснете DISPLAY додека дискот 3 е во стоп режим. Контролното мени се прикажува. Со изберете (PARENTAL CONTROL), и притиснете ENTER. Опциите за ф­јата “PARENTAL CONTROL” се прикажуваат. Се активираат избраните 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T DVD VIDEO Изберете “OFF” во чекорот 3. ON PLAYER PASSWORD OFF 4 Со изберете “ON притиснете ENTER. ,” и Æ Доколку не сте внеле лозинка Се прикажува екранот за внесување нова лозинка. продолжува 31
Се појавува дисплејот за регистрирање на нова лозинка. PARENTAL CONTROL Enter a new 4­digit password, ENTER then press . Внесете четири­цифрена лозинка и притиснете ENTER. Се прикажува екран за потврдување на лозинката. Æ Доколку веќе сте меморирале лозинка Се прикажува екранот за внесување лозинка. 5 Внесете ја 4­цифрената лозинка 2 3 Совети Доколку ја заборавите вашата лозинка, внесете го 6­цифрениот број “199703” кога ќе се прикаже пораката “CUSTOM PARENTAL CONTROL” , па потоа притиснете ENTER. Плеерот ќе побара да внесете нова 4­цифрена лозинка. Репродукцијата на некои DVD VIDEO дискови е ограничена согласно со претходно одредените нивоа на заштита во зависност од возраста на корисниците. Контролното мени се појавува. Внесете четири­цифрена лозинка со нумерираните копчиња и притиснете ENTER. Ставете го заштитениот диск. Пораката “CUSTOM PARENTAL CONTROL” се прикажува на екранот. CUSTOM PARENTAL CONTROL Custom parental control is already set. To play, enter your password ENTER . and press Се прикажува екранот за одредување на ниво на заштита 5 Со копчињата изберете “STAND ARD” и притиснете ENTER. Изборот на содржини за опцијата “STANDARD” се прикажуваат. 6 Со копчињата изберете географско подрачје како ниво на заштита и притиснете ENTER. Избраното подрачје се прикажува. Доколку изберете “OTHERS ,” (други) внесете стандарден код од табелата на страна 77. 7 Со копчињата изберете “LEVEL” и притиснете ENTER. Опциите се прикажуваат на екранот. 8 Изберете го посакуваното ниво со копчињата 2 Со изберете (PARENTAL CONTROL), и притиснете ENTER. и притис. ENTER. Корисничката заштита е поставена. 1 8 ( 3 4 ) 1 : 3 2 : 5 5 T DVD VIDEO 3 Со копчињата “PLAYER изберете ” и притиснете ENTER. Менување на лозинката 1 Притиснете DISPLAY додека плеерот е во стоп режим. Контролното мени се појавува. 2 Со одберете (PARENTAL CONTROL), и притиснете ENTER. Опциите за функцијата “PARENTAL CONTROL” се прикажуваат. 3 Со копчињата изберете “PASSWORD” и притиснете ENTER. 4 Внесете ја 4­цифрената лозинка со 5 Внесете нова 4­цифрената лозинка со Исклучување на функцијата за заштита Во чекорот 8, поставете ја функцијата “LEVEL” на “OFF” (исклучено). Репродукција на заштитен диск ON PLAYER PASSWORD OFF Забел. • Дисковите кои немаат вградена функција за заш­ тита, нема да можат да се заштитат на овој начин . • Во зависност од дискот, можеби ќе се побара од вас да го смените нивото на заштита за време на репродукцијата. Во тој случај, внесете ја лозинката и сменете го нивото. нумерираните копчиња и притиснете ENTER. Опциите за функцијата “PARENTAL CONTROL” се прикажуваат. 1 Ставете го дискот и притиснете . Се прикажува екранот за внесување лозинка. 2 Внесете ја 4­цифрената лозинка со нумерираните копчиња и притиснете ENTER. Репродукцијата започнува. нумерираните копчиња и притиснете ENTER. 6 Внесете ја лозинката повторно за да ја потврдите и притиснете ENTER. Доколку згрешите при внесувањето на лозинката Притиснете и внесете го точниот број пред да притиснете ENTER. Æ Доколку не сте регистрирале лозинка Се прикажува екранот за внесување нова лозинка. Внесете 4­цифрена лозинка со нумери­ раните копчиња и притиснете ENTER. Се прикажува екранот за потврдување на внесената лозинка. Æ Доколку веќе сте регистрирале лозинка Се прикажува екранот за внесување на лозинката 32
повторно и притиснете ENTER. 1 Притиснете DISPLAY додека плеерот е во стоп режим. Следете ги чекорите 1 ­ 3 од поглавјето “Поставување заштита.” изберете “OFF ,” Со копчињата и притиснете ENTER. 4 Внесете ја 4­цифрената лозинка Ограничена репродукција Се прикажува пораката “Custom parental control is set.” и екранот се враќа на контролното мени. Репродукција на дискови кога е поставена корисничка заштита 1 Внесете четирицифрена лозинка со нумерираните копчиња и притиснете ENTER. повторно и притиснете ENTER. За да ја исклучите функцијата за заштита на дисковите 1 2 Совети Доколку сте ја заборавиле лозинката, извадете го дискот и повторете ги чекорите 1 до 3 од поглавјето “Ограничување на репродукцијата.” Кога ќе се побара да внесете лозинка, впишете “199703” со нумерираните копчиња и притиснете ENTER. Плеерот ќе побара од вас да внесете нова 4­цифрена лозинка. Потоа вратете го дискот во плеерот и притиснете . Кога ќе се прикаже екранот за внесување лозинка, внесете ја вашата нова лозинка. 33
Download PDF

advertising