Sony | KD-43XF7596 | Sony KD-43XF7596 XF75 | LED | 4K Ultra HD| Висок динамички опсег (HDR) | Паметен телевизор (Android TV) Упатство на препораки

4-731-795-11(1)
Референтен водич
Телевизор
KD-65XF75xx / 55XF75xx / 49XF75xx / 43XF75xx
МК
Содржина
Вовед
Ви благодариме што го избравте овој Sony проивод. Пред
употреба на ТВ, прво прочитајте го внимателно овој прирачник
и задржете го за понатамошна употреба.
Забелешка
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Информации за безбедност . . . . . . . . . . . 3
Мерки на претпазливост . . . . . . . . . . . . . . 5
Делови и контроли . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Контроли и индикатори . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Користење на далечинското . . . . . . . . . 8
• Пред употреба на ТВ, прочитајте ги прво „Информациите
за (безбедност “ (стр. 3).
• Сликите и илустрациите користени во Водичот за брз
почеток и во прирачникот се како референца и може да се
разликуваат од производот.
• “xx” кој се појавува до името на моделот одговара на нумерички цифри поврзани со дизајнот, бојата или ТВ системот.
Прикачување Држач за маса за ТВ
Видете во Водичот за поставување на горниот дел од
пакувањето.
Опис на делови на далечинското . . . . . . .8
Дијаграм за поврзување . . . . . . . . . . . 10
Инсталирање на ТВ на ѕид . . . . . . . . . . 12
Користење опционален Држач за ѕид . . 12
Проблеми и решенија . . . . . . . . . . . . . . . 13
Проблеми и решенија . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Интернет поврзување и заштита на лични податоци
Овој производ се поврзува со интернет при првичното
дотерување штом мрежата се поврзе со цел да добие
потврда за интернет поврзување и подоцна да
конфигурира Почетен екран. Вашата IP адреса се користи
за ова и сите други интернет поврзувања. Ако не саката
воопшто да се користи вашата IP адреса, не дотерувајте
безжична интернет функција и не се поврзувајте со
интернет преку кабел. Видете во информацијата за лични
податоци во екранот за дотерување за понатамошни
детали за интернет поврзувањето.
Помош
Најдете повеќе проблеми и решенија и други корисни
информации од ТВ. Допрете HELP на далечинското за
приказ на листа со теми или пребарувајте преку тастатура.
Водич со помош (Рачно)
За подетални информации изберете [Help Guide] од
менито со помош на ТВ. Исто така може да видите во Help
Guide од компјутер или паметен телефон (информација
обезбедена на последната страна).
Место со ознаки за идентификација
Ознаки за број на модел, датум на производство (месец/
година) и номинална сила на струјата се наоѓаат на задниот
дел од ТВ или на пакувањето.
За модели со испорачан адаптер за струја:
Етикети за модел бр. и сериски бр. на главниот адаптер се
поставени на долниот дел од главниот адаптер.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ДА СПРЕЧИТЕ
ШИРЕЊЕ ПОЖАР,
СВЕЌИ И ДРУГИ
ОТВОРЕНИ ПЛАМЕНИ
ДРЖЕТЕ ГИ ПОДАЛЕКУ
ОД ОВОЈ ПРОИЗВОД.
2МК
ЗАБЕЛЕШКА ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО
ВЕЛИКАБРИТАНИЈА
Моделиран приклучок во согласност со BS1363 е вклучен во
оваа опрема за ваша безбедн ост и олеснување.
Доколку испорачаниот приклучок треба да се замени со иста
карактеристика како на осигурувачот одобрен од ASTA или
BSI до BS 1362 (пр., означени со
или
).
Ако приклучокот испорачан со оваа опрема има капак на
вадење за осигурувачот, прикачете го капакот за осигурувач
по негово менување. Не користите приклучок без капак за
осигурувачот. Ако го изгубите капакот за осигурувач,
обратете се во најблискиот сервис на Sony.
ОСИГУРУВАЧ
Како да замените осигурувач
Отворете го делот за осигурувачот со остар штрафцигер
и заменете го осигурувачот.
Видете во илустрацијата која е обезбедена со овој
производ.
ВАЖНИ ЗАБЕЛЕШКИ
Овој уред е произведен од Sony Visual
Products Inc.
EУ увозник: Sony Europe Limited.
Прашања за ЕУ извозникот или поврзани со усогласеност
на производот во Европа испратете ги на овластениот
претставник, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгија.
Забелешка за радио опрема
Со ова, Sony Visual Products Inc. изјавува
дека типовите на радио опрема
KD-65XF7596, KD-55XF7596,
KD-49XF7596, KD-43XF7596 се во согласност со Директивата
2014/53/EU. Целосниот текст за ЕУ декларацијата за
усогласеност е достапна на следнава интернет адреса:
http://www.compliance.sony.de/
Оваа радио опрема може да работи во ЕУ без кршење на
важечките услови за користење на радио спектрумот.
Опасност од нестабилност
Телевизорот може да падне и да предизвика повреда или
смрт.
Никогаш не го ставајте телевизорот на нестабилно место.
Телевизорот може да падне и да предизвика сериозна повреда
или смрт. Многу повреди, особено врз деца, може да се избегнат превземајќи едноставни мерки на претпазливост како:
• Користете кабинети или држачи препорачани од
производителот.
• Користете исклучиво мебел на кој ТВ ќе биде безбеден.
• Проверете краевите на ТВ да не излегуваат надвор од
мебелот.
• Телевизорот не го ставајте на висок мебел (пр. плакар или
библиотека) безда ги фиксирате мебелот и ТВ да
обезбедите соодветна поддршка.
• Телевизорот не го ставајте врз облека или други
материјали кои може да се постават меѓу ТВ и мебелот.
• Укажете им на децата за опасноста од качување врз
метелот за да го дофатал ТВ или неговите контроли.
Ако постоечкиот ТВ го задржите и преместите, применети
ги истите мерки на претпазливост.
Поставување/дотерување
ТВ апаратот поставете го во согласност со упатствата за
избегнување на опасност од пожар, електричен удар или
оштетување и/или повреда.
Поврзувајќи го апаратот со заштитено заземјување на
инсталација од зграда преку мрежното поврзување или
преку други апарати поврзувајќи го со заштитено
заземјување - и со телевизиски систем за дистрибуција со
коаксијален кабел, во некои околности може да предизвика
пожар. Поврзувањето на ТВ треба да се направи преку уред
кој има електрична изолација под одреден опсег на
фреквенција (галванска изолација, видете EN 60728-11).
Поставување
• Поставете го телевизорот во близина на лесно достапен
штекер.
• ТВ приемникот ставете го на стабилна и рамна површина
да спречите да падне или да дојде до лични повреди или
оштетување на телевизорот.
• Поставете го ТВ каде не може да се повлече, турне или
преврти.
• Поставете го ТВ така што Држачот за на маса не излегува
надвор од масата за ТВ (одделно се продава). Ако Држачот
за на маса излегува надвор од ТВ масата може да се
преврти, да падне и да предизвика повреда или да го
оштети ТВ.
Забелешка за корисниците: следните информации се однесуваат само за земји кои ги применуваат ЕУ директивите.
Со ТВ безжичниот систем може да работи во следниве земји:
AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, Kosovo
Оваа опрема може да работи и во земји надвор од
Европа.
Информации за безбедност
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Внимание
• Инсталирање на ѕид треба да го направи само
квалификуван сервисер.
• Заради лична безбедност се препорачува да користите
само Sony додатоци, вклучувајќи и:
 Држач за на ѕид SU-WL450
Ризик од експлозија ако батериите се заменат со погрешен
тип. Батериите не смеат да се изложваат на прекумерна
топлина како сонце, пожар и сл. или екстремно низок
притисок кој може да резултира со експлозија или
истекување на запалива течност или гас.
3МК
MK
• При инсталирање на ТВ на ѕид користете ги само завртките
кои се испорачани со држачот. Испорачаните завртки се
дизајнирани исклучиво за овој ТВ.
Дијаметарот и должината се разликуваат во зависност од
моделот на носачот за монтирање на ѕид.
Употреба на други завртки освен тие кои се испорачани
може да предизвикаат штета врз ТВ апаратот или ТВ може
да падне.
KD-49XF75xx/43XF75xx
8 mm - 12 mm
M6 завртка (одделно се продава)
8 mm - 12 mm
Завртки (M6)
Држач за на ѕид
Заден капак на ТВ
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Кабел (одделно
се продава)
Пренесување на ТВ
• Пред да го преместите ТВ, прво исклучете ги каблите.
• За преместување на ТВ потребни се двајца или тројца луѓе.
• При рачно пренесување, држете го како што е прикажано.
Не вршете притисок врз LCD панелот и оквирот околу
екранот.
• Кога го подигнувате или преместувате ТВ, држете го
цврсто за долниот дел.
Завртка (одделно
се продава)
Вентилација
• Никогаш не ги прикривајте отворите за вентилација
ниту да ставите во куќиштето нешто.
• Оставете простор околу ТВ апаратот како што е прикажано.
• Се препорачува да користите носач за монтирање на ѕид од
Sony да обезбедите соодветна циркулација на воздухот.
Инсталирање на ѕид
30 cm
10 cm
• При пренесување на ТВ апаратот, не го изложување на
тресење или прекумерни вибрации.
• При пренесување на ТВ во сервис, спакувајте го во
оригиналното пакување и материјал за пакување.
Спречување од превртување
10 cm
10 cm
Оставете најмалку олку простор околу ТВ.
Инсталирање со држач
KD-65XF75xx/55XF75xx
30 cm
10 cm
10 cm
8 mm - 12 mm
6 cm
Оставете најмалку олку простор околу ТВ.
M6 завртка (одделно се продава)
• Да обезбедите правилна вентилација и да спречите
собирање на прашина и нечистотија:
 ТВ апаратот не го оставајте да лежи рамно, не го ставајте
во обратна положба, наназад или од страна.
 ТВ не го ставајте врз тепих, кревет или во плакар.
 ТВ не го покривајте со ткаенина, како на пр. завеси или
со предмети како на пр. весник и т.н.
 ТВ не го поставувајте како што е прикажано подолу.
Блокирање циркулација на воздух.
Кабел (одделно
се продава)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Завртка (одделно
се продава)
4МК
Ѕид
Ѕид
Кабел за напојување
Правилно поврзете ја мрежата и штекерот да избегнете опасност од пожар, електричен удар или оштетување или повреда:
• Користете кабел само испорачан од Sony, не други.
• Утикачот ставете го до крај во штекерот.
• ТВ користете го само со напојување од 220 V – 240 V.
• При откачување на каблите уверете се дека мрежниот
спроводник е исклучен порави ваша безбедност.
• Исклучете го мрежниот спроводник од мрежниот утикач
пред да работите на него или при поместување на ТВ.
• Кабелот држете го подалеку од извори на топлина.
• Исклучете го утикачот и редовно чистете го. Ако утикачот
е покриен со прашина и привлекува влага, неговата
изолација може да се оштети и може да дојде до пожар.
Забелешка
• Испорачаниот кабел не го користите на друга опрема.
• Мрежниот спровоник не го стегајте премногу, виткате или
мотате. Главните жици на спроводникот може да се оштетат.
• Не го модифицирајте мрежниот проводник.
• Не ставајте ништо тешко врз мрежниот проводник.
• Кога го исклучувате не повлекувајте за мрежниот проводник.
• Не приклучувајте премногу уреди на ист штекер.
• Не вклучувајте во неисправен штекер.
ЗАБЕЛЕШКА ЗА АДАПТЕР ЗА СТРУЈА (само
за модели со испорачан адаптер за струја)
Предупредување
Да намалите ризик од пожар или електричен шок не го
изложувајте ТВ на дожд или влага.
Да спречите опасност од пожар или шок, не ставајте
предмети полни со течност, како вазни, врз ТВ. Не ја
инсталирајте оваа опрема во затворен простор, како
библиотека или сл.
• Уверете се дека приклучокот за струја е инсталиран во
близина на опремата и е лесно достапен
• Користете го само испорачаниот адаптер за струја и кабел.
• Не користете други адаптери. Може да предизвикаат
дефект.
• Поврзете го адаптерот за струја во лесно достапен штекер.
• Не го мотајте кабелот околу адаптерот
за струја. Јадрото од жицата може да
се искине и/или може да предизвика
дефект на медиум приемникот.
• Не го допирајте адаптерот за струја со
влажни раце.
• Ако забележите неправилности во адаптерот за струја,
веднаш откачете го од штекер.
• ТВ не е исклучен од електричната мрежа се додека е
поврзан во штекер, дури и ако самиот апарат се исклучи.
• Бидејќи адаптерот за струја се затоплува кога се користи
долго време, може да почувствувате топлина кога ќе го
допрете со рака.
Забранета употреба
ТВ не го поставувајте/користете на места, опркужување
или ситуации кои се подолу наведени бидејќи може да
се предизвика дефект на ТВ и да предизвика пожар,
електричен шок, оштетување и/или повреда.
Локации:
• На отворено (на директно сонце), на брег, во чамец или
друг брод, во возило, во медицински институции,
нестабилни места, близу вода, дожд, влага или дим.
Опкружување:
• Места кои се топли, влажни или интензивна прашина,
каде што може да влезат инсекти; каде што може да биде
изложен на механички вибрации, во близина на
запалливи предмети (свеќи). ТВ не треба да биде изложен
на предмети од кои капе или прска течност.
Ситуации:
• Не го користите кога рацете ви се влажни, при извадено
куќиште или со додатоци кои не се препорачани од
производителот. При невреме и грмење ТВ исклучете
го од штекер.
• ТВ не го поставувајте да биде испакант
на отворен простор. Може да дојде до
повреда или оштетување на лице или
предметот кој ќе удри во ТВ.
• ТВ не го ставајте во влажен или
прашлив простор или во просторија со
мрсен дим (во близина на шпорет или
овлажнувач). Може да дојде до пожар,
електричен удар или искривување.
• ТВ не го поставувајте на места подложни на екстремни
температури како директна сончева светлина, близу
радијатор или грејно тело. При такви услови ТВ може да
прегрее и да предизвика деформирање на куќиштето или
дефект на ТВ.
• Ако ТВ се постави во гардероба на
јавна бања или топол извор, ТВ може
да се оштети од сулфурот во воздухот.
• За најдобар квалитет на слика, екранот не го изложувајте
на директно осветлување или на сонце.
• Избегнувајте преместување на ТВ од ладно на топло.
Ненадејни промени на собната температура може да предизвикаат кондензација на влага. Ова може да предизвика
лоша слика и/или лоша боја на тв. Ако се случи ова, пр
ичекајте влагата целосно да испари пред да го вклучите ТВ.
Скршени делови:
• Не фрлајте ништо врз ТВ. Од ударот може да се скрши
стаклото од екранот и да предизвика повреда.
• Ако површината на ТВ пукне, не го допирајте се додека не
го исклучите од штекер. Во спротивно, може да дојде до
електричен удар.
Кога не се користи
• Ако ТВ нема да го користите неколку дена, треба да
го исклучите од штекер од еколошки и безбедносни
причини.
• Бидејќи ТВ не е исклучен од струја кога ќе го исклучите ТВ,
откачете го утикачот од штекер за целосно исклучување на
ТВ.
• Но, некои ТВ може да имаат функција која бара ТВ постојано
да биде поврзан во струја за да работи правилно.
За деца
• Не дозволувајте деца да се качат врз ТВ.
• Мали делови од алатот држете го н астрана од дофат на
деца, да не ги голтнат случајно.
Ако се судрите со следните проблеми...
Веднаш исклучете го ТВ и извлечете го мрежниот проводник
ако се судрите со следниве проблеми.
Јавете се во продавницат аили Sony сервис да го провери
квалификуван сервисер.
Кога:
• Главниот кабел е оштетен.
• Лош контакт на штекерот.
• ТВ е оштетен поради паѓање, удирање или е фрлено
нешто врз него.
• Преку отворите на куќиштето влезена е течност или предмет.
За темепратурата на LCD мониторот
Кога LCD TV се користи подлго време, околу панелот се
затоплува. Може да почувствувате топлина кога ќе допрете
со рака.
5МК
МК
Мерки на претпазливост
Гледање телевизија
• Гледајте ТВ при умерено осветлување, доколку гледате при слабо
осветлување или при долго долго гледање ги напрегате очите.
• Доколку користите слушалки дотерајте ја јачината на звукот да избегнете прекумерни нивоа бидејќи може да си го оштетите слухот.
LCD екран
• Иако LCD екранот е направен со прецизна технологија и
99,99% или повеќе пиксели се ефективни, може да се
појават црни или светли точки (црвена, плава или зелена)
на LCD екранот. Ова е својствено за LCD екранот и не е
дефект.
• Не го буткајте или гребете предниот филтер, ниту пак да
ставате предмет врз ТВ. Сликата може да биде нерамна
или LCD екранот може да се оштети.
• Ако овој ТВ се користи на ладно место, може да дојде до замаглување на сликата или сликата може да стане темна. Ова не е дефект. Овој феномен исчезнува со зголемување на температурата.
• Може да дојде до одраз на сликата кога постојано се прикажува
неподвижна слика. Ова може да исчезне по неколку моменти.
• Екранот и куќиштето се затоплуваат кога се користи ТВ.
Ова не е дефект.
• LCD екранот содржи мала количина н а течен кристал. Постапувајте според локалните закони и прописи за одложување на ТВ.
Ракување и чистење на површинатана
екранот/кабинетот на ТВ уредот.
Исклучете го ТВ од електричното напојување пред
чистење.
За да се избегне деградација на екранот, следете ги
наредните препораки.
• За отстранување прашината од екран/кабинет, нежно
избришете го со мека ткаенина. Ако има наталожена
прашина, избришете ги со мека ткаенина натопена вода во
која има растворено мала количина неутрален детергент.
• Не прскајте вода или детергент директно
на ТВ. Може да падне на дното од екранот
или надворешните делови и да влезе во
ТВ и може да предизвика оштетување на
ТВ.
• Никогаш не употребувајте абразивни средства, силни
растворувачи, абразивен прашок, или насилни растворувачи,
како алкохол, бензин или инсектицид. Употребата на овие
материјали или продолжен контакт со нив може да ја изгребе
или обезбои површината на екранот или кабинетот.
• Се препорачува периодично чистење на отворите за
вентилација за правилна вентилација.
• Кога го прилагодувате аголот на ТВ, движете го бавно да
спречите лизгање или испаѓање на ТВ од држачот.
Опционална опрема
• Држете ја опремата која емитира електромагнетно
зрачење подалеку од ТВ. Во спротивно може да се појави
дисторзија на сликата и/или шум.
• Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата поставени во EMC Директивата за
користење на кабел за поврзување пократок од 3 метри.
• Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата поставени во EMC Директивата за користење на RF
кабел пократок од 30 метри за терестријален/сателитски/
CATV терминал.
Препорака за F-тип на приклучок
Испакнатоста на внатрешната жица од делот за поврзување
мора да е помал од 1.5 mm.
7 mm макс.
1.5 mm макс.
(Референтен цртеж за F тип на приклучок)
6МК
Безжични функции на уредот
• Со овој уред не работете во близина на медицинска опрема
(пејсмекер и т.н.), може да предизвика дефект на
медицинската опрема.
• Иако овој уред пренесува/прима кодирани сигнали,
внимавајте за неовластен прекин. Како резултат на ова, не
преземаме никаква одговорност.
• Оваа опрема треба да се инсталира и да работи
одржувајќи растојание од 20 цм или повеќе меѓу антената
на овој уред и телото на едно лице.
Внимание за ракување со далечинскиот
• Обезбедете правилен поларитет при ставање на батериите.
• Не користете различни типови на батерии заедно или да
мешате стари и нови батерии.
• Внимавајте на околината при одложување на батериите.
Некои региони имаа регулирани места за одложување
батерии. Консултирајте се со овластени лица.
• Со далечинското ракувајте со нега. Не го испуштајте или не
нагазувајте на него, или да не истурите течност врз него.
• Далечинското не го ставајте на места во близина на
топлотни извори на директна сончева светлина или влажна
соба.
Одложување на ТВ
Исфрлање на стара електрична
иелектронска опрема
(применливо во Европскатаунија
и други земји со посебнисобирни
центри)
Овој симбол на производот или на неговото
пакување укажува дека тој не треба да се
третира како обичен домашен отпад. Тој
треба да се однесе во посебен собирен
центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. Со правилно исфрлање на овој
производ, Вие ќе помогнете во спречувањето на
потенцијалните негативни последици за опкружувањето и
човековото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за зачувување на природните
ресурси. За подетални информации околу рециклирањето
на овој производ, Ве молиме, контактирајте ја локалната
компанија за рециклирање, отпад или продавницата каде
што сте го купиле производот.
Исфрлање на батерии
(апликативно во Европската
Унија и други држави со посебни
системи за собирање)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата
испорачана со овој производ не тр еба да се третира како
обичен домашен отпад. Некои батерии може да се означени
со хемиски знак. Хемискиот симбол за олово (Pb) се става на
батерија која содржи повеќе од 0.004 % олово. Со правилно
исфрлање на батериите, Вие ќе помогнете во спречувањето
на потенцијалните негативни последици за опкружувањето и
човековото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој производ. Рециклирањето на
материјалите ќе допринесе за зачувување на природните
ресурси. Во случај да уредот треба да е постојано поврзан со
вградената батерија, за зачувување, безбедност или
интегритет на податоците, оваа батерија треба да се
заменува само од квалификуван сервисен персонал. За да
обезбедите правилен третман на батериите, однесете ги при
крај на нивниот животен век во собирен центар за
рециклирање на електрична и електронска опрема. За
правилно и безбедно отстранување на сите типови батерии
од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на
батериите од уредот. Однесете ги батериите во собирен
центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. За подетални информации околу рециклирањето на
батериите, Ве молиме, контактирајте ја локалната компанија
за рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го
купиле производот или батеријата.
Делови и контроли
Контроли и индикатори
МК
ȩ
̕
  (Power) /+/Кога ТВ е исклучен,
Допрете  за вклучување .
Кога ТВ е вклучен,
Допрете и држете  за исклучување.
Допрете  повеќепати да смените
функција, потоа допрете + или – за:
• Прилагодите тон.
• Изберете канал.
• Изберете влезен извор на ТВ.
 Сензор за далечински* / Сензор
за светло* / LED илуминација
LED илуминаторот светнува или
трепка во зависност од статусот на ТВ.
За повеќе информации видете во
Help Guide.
* Не ставајте ништо во близина на сензорот.
7МК
Користење далечински управувач
Опис на делови на далечинскиот управувач
Формата на далечинскиот управувач, локацијата, достапноста и функцијата на
контролното копче може да се разликува зависно од регионот/земјата/ТВ моделот.
MIC
(Microphone)
Користете Voice Search. (на пр. пребарување гласовно разни содржини.)
ȫ
EXT.BOX MENU
Приказ на мени на поврзан надворешен уред (кабелска/сателитска).
• За модели со испорачан IR
Blaster, поврзете го и дотерајте
го IR Blaster (стр. 11).
• Менито на надворешниот уред
може да се прикаже за некои HDMI
CEC компатибилни уреди кога IR
Blaster не е испорачан/поврзан.
Ȭ
////
(Navigation DPad) За навигација низ менито на
екран и избор.
ȩ
Ȫ
TV
Префрлање во ТВ канал или влез
и приказ на ТВ мени.
ȭ
Ȯ
 /
(Input select/Text hold)
Во ТВ режим. Приказ и избор на
влезен сигнал.
Во текстуален режим. Задржување на
моменталната страница.
 (TV standby)
Вклучување или исклучување на ТВ
(режим на мирување).
DIGITAL/ANALOG
Менување меѓу дигитален и аналоген
режим.
TV/RADIO
Префрлање меѓу ТВ или RADIO емитување.
8МК
EXIT
Вратете се на претходниот екран или
излезете од менит. Кога Интерактивна
апликација е достапна, допрете за
излез од сервисот.
 Нумерички копчиња
/
(Info/Text revealр
Приказ на информација.
 (Text)
Приказ на текстуални информации.
 Google Play
Пристап до “Google Play” онлајн сервис.
NETFLIX (Само за ограничен
регион/земја/ТВ модел)
Пристап до “NETFLIX” онлајн сервис.
HELP
Прикажување на Help мени. Во Help
Guide може да пристапите од тука.
 REC
Снимање на моментална програма со
USB HDD функција за снимање.
MK
Обоени копчиња
Извршува соодветна функција во тоа
време.
TITLE LIST
Прикажување листа со наслови.
 ACTION MENU
Приказ на листа со контекстуални функции.
GUIDE/
Приказ на водич со дигитални програми.
APPS
Пристап до разни сервиси и апликации.
BACK/
Враќање во претходен екран.
HOME
Приказ на почетно мени на ТВ.
  +/– (Volume)
Прилагодување јачина на тон.
(Jump)
Скок напред и назад меѓу два канала или
влезови. ТВ се менува меѓу
моменталниот канал или влез и
последниот избран канал или влез.
 (Muting)
Исклучување на звукот. Повторно
допрете за враќање на звукот.
PROG +/–//
Во ТВ режим. Изберете канал.
Во Текстуален режим: Изберете следна
() или претходна () страна.
 AUDIO
Во моментот се гледа промените на
јазик за програмите.
///.//>/
Работа со содржината на медиумот на
ТВ и поврзан во BRAVIA Syncкомпатибилен уред.
(Subtitle setting)
Вклучување или исклучување превод
(кога карактеристиката е достапна).
9МК
Дијаграм за поврзување
За повеќе информации за поврзувањето видете во допирајќи HELP на далечинскиот.
Забелешка
• Терминалите и ознаките може да се разликуваат во зависност од земјата/регионот/ТВ моделот.
Аудио
систем со
оптички
аудио влез
Слушалки/
Аудио
систем/
Субвуфер
Conditional
Access Module
HDMI
уред
Дигитален
фотоапарат/
Камера/USB
медиум за чување/
USB HDD уред
HDMI уред
Аудио систем со
ARC/HDMI уред
< 14 mm
Кабел/Антена/
Надворешен уред
Сателит
< 14 mm
*1
Видеорекордер/Опрема
за видео игра/DVD
плеер/Камера/
Надворешен уред*2
10МК
Рутер
IR Blaster
 AUDIO OUT
  (RF input),
/
• Поддржува само 3-полен стерео мини
приклучок.
• Да слушате ТВ звук преку поврзаната
опрема допрете HOME. Изберете
[Settings] t [Sound] t
[Headphone/Audio out] и потоа
изберете мени по желба.
 HDMI IN 1/2/3/4
• HDMI интерфејсот може да пренесе
дигитален видео и аудио на еден кабел.
•
(Satellite input)
• Приклучоци за терестријатлно/
кабелско и сателитско.
6 IR BLASTER*3
• Користете го Sony далечинскиот за
управување на надворешниот уред
(кабелска/сателитска). Поврзете го IR
Blaster кабелот*3 во IR Blaster портот на
ТВ. Ставете еден или двата од другите
два краја како што е прикажано.
< 12 mm
• Да направите IR Blaster дотерување,
допрете HOME и изберете [Settings] t
[External inputs] t [IR Blaster setup].
< 21 mm
• HDMI IN 3 ARC (Audio Return Channel)
Поврзете го аудио системот во HDMI IN
3 за да се намести ТВ звукот на вашиот
аудио систем. Аудио систем кој
поддржува HDMI ARC може да прати
видео на ТВ и да прими аудио од ТВ
преку ист HDMI кабел. Ако аудио
системот не поддржува HDMI ARC,
потребно е дополнително поврзување
со DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

*1 Кога поврзувате моно опрема, поврзете во
L (MONO) аудио приклучок.
*2 За надворешен уред кој има само SCART AV
OUT, користете SCART-RCA адаптер
*3 Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
CAM (Conditional Access Module)
• Обезбедува пристап до ТВ услуги со
наплата За детали видете во упатството
за употреба испорачано со вашиот CAM.
• Не ставајте картичка директно во ТВ
CAM слотот. Мора да се вгради во
модулот за условен пристап обезбеден
од овластен продавач.
• CAM не е поддржан во некои земји/ подрачја. Проверете кај овластен продавач.
• CAM порака може да се прикаже кога ќе
префрлите во дигитална програма по
употреба на интернет видео.

USB 1/2,
USB 3 (HDD REC)*3
• Со поврзување на голем USB уред
може да пречи на другите поврзани
уреди покрај него.
• Кога поврзувате голем USB уред,
поврзете во USB 1 приклучокот.
• Поврзете USB HDD уред во USB 3
портот (син).
11МК
МК
Инсталирање ТВ на ѕид
Користење на опционален Држач за ѕид
Упатството за употреба на овој ТВ ги дава само чекорите за подготовка на ТВ за
монтирање на ѕид пред да го инсталирате.
За купувачите:
Поради заштита на производот и од безбедносни причини, Sony стриктно препорачува
монтирањето на ТВ да се направи од страна на продавачот или лиценцирани
изведувачи на Sony. Не се обидувајте сами да го монтирате.
За продавачите или линценцираните изведување на Sony:
Обрнете особено внимание на безбедноста при монтирање, одржување или преглед на
ТВ.
Потребна е стручност за инсталирање на овој производ, особено за одредување на јачината на ѕидот да ја
издржи тежината на ТВ. Прикачувањето на овој производ оставете го да го направат од продавницата на
Sony или лиценциран изведувач и обрнете особено внимание на безбедноста за време на инсталацијата.
Sony не е одговорен за штети или повреди предизвкани од неправилна инсталација.
Користете Држач за на ѕид SU-WL450 (одделно се продава) за инсталирање на
ТВ на ѕид.
Кога го инсталирате Држачот за на ѕид исто така видете во Упатството за употреба и
Водичот за инсталирање испорачани со Држачот за на ѕид.
Забелешка
• Обавезно чувајте ги извадените штрафови на безбедно место и држете ги подалеку од дофат на деца.
• Поставете го ТВ со екранот свртен надолу на рамна и стабилна површина покриен со дебела и мека крпа
кога го отстранувате држачот за маса од ТВ да спречите оштетување на површината на LCD екранот.
За инструкции за инсталирање на Држачот за ѕид, видете информацијата за инсталирање (Држач за
ѕид) на страната за вашиот ТВ модел.
www.sony.eu/support/
12МК
Проблеми и решенија
Општи решенија за проблемите како: црн
екран, нема звук, замрзната слика, ТВ не
реагира, или мрежата е изгубена,
направете ги следните чекори.
1
Рестартирајте го ТВ со допирање на копчето
за напојување на далечинскиот се додека
не се прикаже порака. ТВ ќе се рестартира. Ако ТВ не се поправи, обидете се со
откачување на ТВ од штекер за две
минути и потоа повторно приклучете го.
2
Видете во Help менисто со допирање на HELP
на далечинскиот управувач.
3
Поврзете го ТВ со интернет и направете
ажурирање на софтверот.
4
Посетете ја Sony страната за поддршка
(информација на задната страна.
Кога [A new TV system software update is
available...] порака ќе се прикаже.
Sony препорачува да го ажурирате ТВ софтверот со избирање [Update Now]. Ова ажурирање на софтверот ги подобрува перформансите на ТВ и додава нови функции.
Следниот екран со [Updating...] ќе се
прикаже и LED илуминаторот трепка додека
софтверот се ажурира.
Updating...
Проблеми и решенија
Кога LED илуминаторот трепка црвено.
 Избројте колку пати трепка (временскиот
интервал е три секунди).
Рестартирајте го ТВ со откачување од штекер
за околу две минути, потоа вклучете го ТВ
Ако проблемот се уште постои, откачете го
од штекер и обратете се во продавницата
или сервисот на Sony и кажете колку пати
трепка LED илуминаторот.
Не може да се прими сервис со антена/кабел.
 Проверете го поврзувањето на антената/
кабелот и дотерување на засилувачот.
 Изберете антенски/кабелски сервис допирајќи
DIGITAL/ANALOG на далечинскиот. Ако не
се прикаже радиодифузен сервис, допрете TV
и потоа допрете DIGITAL/ANALOG.
 Антенскиот сигнал може да е поттисн ат ако во
близина се испорачува јак сигнал.
 По преселување или се обидувате да примите
нови сервиси, обидете се со пребарување
сервис преку [Digital Tuning].
Не може да се прими сателитски сервис
 Проверете го поврзувањето на сателитскиот
кабел.
 Кога [No signal. LNB overload detected...] ќе се
прикаже, откачете го од штекер. Потоа,
проверете сателитскиот кабел да не е оштетен
и линијата за сателитскиот сигнал да не има
краток спој во сателитскиот конектор.
Далечинскиот управувач не работи.
 Заменете ги батериите.
EXT.BOX MENU копчето на далечинскиот
не работи.
 Поврзете и дотерајте го IR Blaster (само
Не го откачувајте од штекер за време на
ажурирање на софтверот. Ако го откачите,
ажурирањето на софтверот може да не
заврши целосно и ова може да предизвика
дефект на софтверот. Ажурирањето на
софтверот може да потрае до 15 минути.
Кога ќе го вклучите ТВ може да случи
кратко време да не може да се вклучи
дури и ако го допрете копчето за
напојување на далечинскиот управувач
или на ТВ.
Потребно е време за иницијализација на
системот. Почекајте една минута, потоа
повторно користете го.
модели со испорачан IR Blaster) (стр. 11).
 Поврзете HDMI CEC компатибилен уред
(освен за модели со испорачан IR Blaster) и
сменете во тој влез.
Лозинката за Родителското заклучување
за емитување е заборавена.
 Внесете 9999 за PIN код и изберете [Change
PIN Code].
Околу телевизорот се затоплува.
 Кога ТВ се користи подолго време, околу ТВ
се затоплува. Може да почувствувате топлина
кога го допирате со рака.
13МК
МК
Верзија на софтверот
Спецификации
Систем
Систем на панел
LCD (Liquid Crystal Display) панел, LED задно светло
ТВ систем
Во зависност од Вашата земја/избрано
подрачје/ТВ моделl
Аналоген: B/G, D/K, I
Дигитален: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*
Сателитски*: DVB-S/DVB-S2
Систем на боја
PAL/SECAM/NTSC3.58 (само видео)/
NTSC4.43 (само видео)
Покриеност со канали
Во зависност од Вашата земја/избрано
подрачје/ТВ модел
Аналоген: UHF/VHF/Кабел
Дигитален: UHF/VHF/Кабел
Сателитски*: IF Frequency 950-2,150 MHz
TV: PKG_.____.____EUA
Допрете HELP на далечинскиот да ја видите
верзијата на софтверот.
Далечински управувач: _._.__.___
Допрете HOME, потоа изберете [Settings] 
[Voice Remote Control]  [Software version].
Сите ажурирања за софтверот/фирмварето
за оваа опрема/додаток/компонента не
влијае врз усогласеноста со Директивата
2014/53/EU во иднина.
* Сите ТВ немаат DVB-T2 или DVB-S/S2
технологија или сателитски антенски терминал.
Влезни/Излезни приклучоци
Антена/кабел
75 ohm надворешен терминал за VHF/UHF
Сателитска антена
Женски F-тип на конектор, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone, Single
Cable Distribution EN50494.
AV IN
Видео/Аудио влез (фоно приклучок)
HDMI IN 1/2/3/4 (поддржува 4K резолуција,
HDCP 2.2-компатибилен)
Излез за звук
10 W + 10 W
Безжична технологија
Protocol IEEE802.11ac/a/b/g/n
(IEEE802.11ac може да не е достапен во
зависност од земјата/регионот.)
Bluetooth Version 4.1
Опсег на фреквенција
Безжичен LAN (IEEE 802.11ac/a/b/g/n)
Опсег на фреквенција
Излезна моќ
2400 - 2483.5 MHz
< 20.0 dBm
Видео:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*1*2, 4096 × 2160p
(24 Hz)*1, 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*2,
3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50,
60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p
(30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p,
480i, PC формати*3
*1 Кога 4096 × 2160p е влез и [Wide mode] е
дотерано во [Normal], резолуцијата се
прикажува како 3840 × 2160p. За приказ на
4096 × 2160p, дотерајте [Wide mode] во [Full
1] или [Full 2].
*2 HDMI IN 2/3 само. Да поддржи 18 Gbps, дотерајте
[HDMI signal format] во [Enhanced format].
*3 За детали видете во Help Guide.
5150 - 5250 MHz
< 23.0 dBm
5250 - 5350 MHz
< 20.0 dBm
5470 - 5725 MHz
< 20.0 dBm
5725 - 5850 MHz
< 13.9 dBm
Аудио:
5.1 канален линеарен PCM:
32/44.1/48/88.2/96/ 176.4/192 kHz 16/20/24
bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus и DTS
Опсег на фреквенција
Излезна моќ
ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 3 само)
2400 - 2483.5 MHz
< 10.0 dBm
Bluetooth
RMF-TX310E
(Дво канален линеарен PCM: 48 kHz 16 bits,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Bluetooth
Опсег на фреквенција
Излезна моќ
2400 - 2483.5 MHz
< 10.0 dBm
Дигитален оптички приклучокjack (Дво
канален линеарен PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby
Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (Stereo mini jack)
Слушалки, Аудио излез, Субвуфер
14МК
1,
2,
3 (HDD REC)*1
USB порт за уред. (
3 USB HDD уред за
REC функција))
USB порт 1 и 2 поддржува High Speed USB
(USB2.0).
USB порт 3 поддржува Super Speed USB
(USB 3.1 Gen 1).
CAM (Conditional Access Module) slot
LAN
10BASE-T/100BASE-TX конектор (Во зависност
од работната околина на мрежата, брзината
на поврзување може да се разликува.
10BASE-T/100BASE-TX брзина и квалитет на
комуникација не се гарантираат за овој ТВ.)
DC IN 19.5 V (само за модели во
испорачан адаптер за струја)
Влез за адаптер за струја
IR BLASTER*1
IR Blaster Cable влез (мини приклучок)
Друго
Опционални додатоци
Држач за ѕид: SU-WL450
Работна температура
0 ºC – 40 ºC
Работна влажност
10 % – 80 % RH (некондензирачки)
Напојување, информации и друго
Потребно напојување
освен за модели со испорачан адаптер за
струја 220 V - 240 V AC, 50 Hz
само за модели со испорачан адаптер за
струја 19.5 V DC со адаптер за струја
Рејтинг: Влез 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Класа на енергетска ефикасност
KD-65XF75xx: A+
KD-55XF75xx: A
KD-49XF75xx: A
KD-43XF75xx: A
Големина на екран (дијагонално
мерено) (Приближ.)
KD-65XF75xx: 163.9 cm / 65 inches
KD-55XF75xx: 138.8 cm / 55 inches
KD-49XF75xx: 123.2 cm / 49 inches
KD-43XF75xx: 108.0 cm / 43 inches
Потрошувачка
во [Standard] режим
KD-65XF75xx: 107 W
KD-55XF75xx: 115 W
KD-49XF75xx: 77 W
KD-43XF75xx: 66 W
во [Vivid] режим
KD-65XF7596: 178 W
KD-55XF7596: 191 W
KD-49XF7596: 120 W
KD-43XF7596: 107 W
Просечна годишна енергетка потрошувачка*2
KD-65XF75xx: 148 kWh
KD-55XF75xx: 160 kWh
KD-49XF75xx: 107 kWh
KD-43XF75xx: 92 kWh
МК
Потрошувачка во режим на мирување*3*4
0.50 W (25 W во софтвер/EPG ажурирање)
Резолуција на приказ
3,840 точки (хоризонтално) × 2,160 линии
(вертикално)
Опсег на излез
USB 1/2
5V
, 500 mA MAX
USB 3
5V
, 900 mA MAX
Димензии (Приближ.) (ш × в × д)
со Држач за на маса
KD-65XF75xx: 146.1 × 90.7 × 35.5 cm
KD-55XF75xx: 124.2 × 78.4 × 35.6 cm
KD-49XF75xx: 110.1 × 70.5 × 27.9 cm
KD-43XF75xx: 97.0 × 63.0 × 27.8 cm
без Држач за на маса
KD-65XF75xx: 146.1 × 84.4 × 8.0 cm
KD-55XF75xx: 124.2 × 72.1 × 8.0 cm
KD-49XF75xx: 110.1 × 64.5 × 5.8 cm
KD-43XF75xx: 97.0 × 57.1 × 5.8 cm
Маса (Приближ.)
со Држач за на маса
KD-65XF75xx: 21.4 kg
KD-55XF75xx: 17.4 kg
KD-49XF75xx: 12.6 kg
KD-43XF75xx: 10.4 kg
без Држач за на маса
KD-65XF75xx: 20.2 kg
KD-55XF75xx: 16.2 kg
KD-49XF75xx: 12 kg
KD-43XF75xx: 9.8 kg
*1 Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
*2 Годишна потрошувачка на енергија врз основа на
потрошувачката на ТВ кој работи 4 часа дневно за
365 дена. Вистинската потрошувачка на енергија
ќе се разликува во зависност од тоа како
гокористите ТВ.
*3 Наведениот режим на мирување се постигнува откако
ТВ ќе заврши со неопходните интерни процеси.
*4 Потрошувачката во режим н а мирување ќе се
зголеми кога ТВ е поврзан со интернет.
15МК
Забелешка
• Не ја вадете лажната картичка од TV CAM
(Conditional Access Modul e) слото, освен да
вметнете паметна картичка во CAM.
• Достапноста на дополнителна опрема зависи од
земјата/регионот/ТВ моделот/залихата.
• Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
Забелешки за функцијата Digital TV
• Digital TV (DVB антенски, сателистки и
ка-белски), интерактивни услуги и
мрежни функции може да не се
достапни во некои земји или подарчја.
Некои функции може да не се вклучени
или може да не работат правилно со
некои провајдери и мрежни опкружувања. Некои ТВ провајдери на услуги
може да ги наплаќаат своите услуги.
• Овој ТВ поддржува дигитално емитување
со помош на MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC и H.265/HEVC кодекси, но компатибилност со сите оператори/сервисни
сигнали, кои може да се менуваат со тек
на времето, не се гарантира.
Информации за заштитните знаци
• Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, и HDMI логото се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на HDMI Licensing
Administrator, Inc. во САД и други земји.
• Произведен под лиценца на Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio и
дупло-D symbol се заштитни знаци на
Dolby Laboratories.
• “BRAVIA”,
и BRAVIA Sync се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Sony Corporation.
• Gracenote, Gracenote логото и
“Powered by Gracenote” се и
регистрирани трговски марки или
заштитни знаци на Gracenote, Inc. во
САД и/или други земји.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. Сите права се задржани.
• Google, Android TV, Google Play,
Chromecast вграден, YouTube и други
поврзани марки и логоа се заштитен
знак на Google LLC.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® и
Miracast® се регистрирани трговски
марки на Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ се заштитни знаци
на Wi-Fi Alliance.
16МК
• Wi-Fi CERTIFIED™ логото е
сертифициран знак на Wi-Fi Alliance.
• За DTS патенти, видете http://
patents.dts.com. Произведен под
лиценца од DTS, Inc. DTS, Symbol, & DTS и
Symbol заедно се регистрирани трговски
марки и DTS Digital Surround е заштитен
знак на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се
задржани.
• Bluetooth® знакот и логата се
регистрирани трговски марки
сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и било
каква употреба на ваков знак од страна
на Sony Corporation е со лиценца.
Другите заштитни знаци и трговски
марки се сопственост на нивните
сопственици.
• Netflix е регистрирана заштитен знак на
Netflix, Inc.
• DiSEqC™ е заштитен знак на EUTELSAT.
Овој ТВ поддржува DiSEqC 1.0. Овој ТВ не
е наменет за контролирање на
моторизирани антени.
• TUXERA е регистриран заштитен знак на
Tuxera Inc. во САД и други земји.
• USB-IF SuperSpeed USB Trident логото е
регистриран заштитен знак на USB
Implementers Forum, Inc.
• Сите други заштитни знаци се сопственост
на нивните претставници.
C:\SONY\SONY KLTEC\CH\FROM DTP\RG\4th
Proof\4731795111_CEIUKA\4731795111\4731795111KD65XF75xxCEI\19TRKD65XF75xxCEI\060BCO.fm
masterpage: BCO
Вистинска резолуција: 3840 x 2160 пиксели
Водич со помош
http://rd1.sony.net/help/tv/faep1/h_aep/
За корисни информации за Sony производите
© 2018 Sony Visual Products Inc.
Printed in Czech Republic
KD-65XF75xx / 55XF75xx / 49XF75xx / 43XF75xx
4-731-795-11(1)
Download PDF

advertising