Sony | KD-55SD8505 | Sony KD-55SD8505 4K HDR телевизор SD85 со заоблен екран и Android TV Водич за брзо поставување и почеток

4-587-792-11(1)
AL
Udhëzime për përdorim de
MK Водич за почеток
Televizor / Телевизор
Udhëzime për përdorim de / Водич за почеток
http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/
Udhëzime / Упатство за употреба
Udhëheq përmes / Водич со помош
KD-65SD8505/ 55SD8505
*1
1
M5L12
SB
SC
IM
SN
M5L12
M6L16
M6L16
65
IM
55
*1
Vetëm një rajon / vend / modeli i kufizuar TV..
Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
AD
IB
SB
SN
2
SC
M6L16
SN
* 1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
SB
3
4
5
4
M5L12
© 2016 Sony Corporation
*1
IB
1
1
2
1
AD
2
1
IM
4
3
4
IM
IM
*2
B
A
2
2
HDMI
< 21 mm
< 12 mm
< 14 mm
SCART
SC
SC
CATV
CATV
3
3
Приклучоци за воздушна или кабелска антена (A), со
кабелски/сателитски SIB дигитален приемник (B). Изберете
HDMI или SCARI приклучок.
Видете во Упатството за употреба за дополнителни
информации за поврзување
*2 STB со функција за снимање, поврзан во
за кабелски
прием.
*2 STB marrës digjital me funksione të incizimit, lidhje
me
për sinjal kabllovik.
Kyçje për antenë të jashtme ose kabllovike (A), me
marrës kabllovik/satelitor digjital SIB (B). Zgjidhni
HDMI ose SCART lidhje.
Shih udhëzimet për përdorim për informacion shtesë
në lidhje me lidh.
4
4
Download PDF