Sony | KDL-32WD755 | Sony KDL-32WD755 Full HD телевизор WD75 Упатства за употреба

Телевизор
Упатство за употреба
Делови и контроли
Поврзување на ТВ со интернет
Гледање ТВ
Навигација низ Почетното мени
Гледање слики преку поврзана
опрема
Дополнителни информации
KDL-49WD75x / 43WD75x / 32WD75x
Содржина
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Информации за безбедност . . . . . . . . . . . . 3
Мерки на претпазливост . . . . . . . . . . . . . . . 5
Делови и контроли
ТВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Далечински управувач . . . . . . . . . . . . . . 8
Поврзување на ТВ со интернет
Дотерување на интернет поврзување 10
Тип 1: Безбедна мрежа со Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 10
Тип 2: Безбедна мрежа без Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11
Тип 3: Необезбедена мрежа со било кој
тип на безжичен LAN рутер . . . . . . . . . . . 11
Тип 4: Дотерување на жичана мрежа . . 11
Подготовка на жичана мрежа . . . . . . . . . 12
Преглед на стаутс на мрежата . . . . .. . . 12
Ако не може да се поврзете
со интернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Политика на приватност . . . . . . . . . . . 12
Гледање ТВ
Менување стил на гледање . . . . . . . . . 13
Менување формат на екран . . . . . . . . . . . 13
Дотерување избор на сцена . . . . . . . . . . . 13
Навигација низ Почетно
мени
Сите апликации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Користење на ТВ како Photo Frame Mode . . . 1 4
Дигитална листа со програми . . . . . . . 15
Дигитален EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Снимки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Медиум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Репродукција на фотографии/Музика/
Видеопреку USB . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 16
Домашна мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Поврзување со домашна мрежа . . . . . . . 17
Рендерер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Приказ на дотерување на Медија сервери . . 18
Дотерувања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Системски дотерувања . . . . . . . . . . . . . . . 18
Поддршка за корисниците . . . . . . . . . . . . .26
Гледање слики од
поврзаната опрема
Дијаграм за поврзување . . . . . . . . . . . 28
Користење на аудио и видео опрема 30
Користење на Screen mirroring . . . . . . . 30
Инсталирање на ТВ на ѕид . . . . . . . . . . . 31
Дополнителни информации
Проблеми и можни решенија . . . . . . .32
Слика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Звук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Канали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Општо . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
2МК
Вовед
Ви благодариме што го избравте овој Sony проивод. Пред
употреба на ТВ, прво прочитајте го внимателно овој
прирачник и задржете го за понатамошна употреба.
Забелешка
• Знакот “x” во името на моделот го означува дизајнот
и бојата на ТВ.
• Пред да почнете со употреба на ТВ прво прочитајте ги
“Инфомрации за безбедност” (стр. 3).
• Сликите и илустрациите кои се користат во ова упатство, се
само за референца и може да се разликуваат од производот.
Локација на Упатството за конфигурирање
Упатството за конфигурирање е ставено врз перничето во пакетот.
Место за ознаки за идентификација
Ознаки за број на моделот, датум на производство (месец/
година) и номинална сила на струјата (во согласност со
важечките прописи за безбедност) се наоѓаат на задниот дел
од ТВ или на пакувањето.
Налепници за број на моделот и серискиот број на адаптерот
за струја се наоѓаат на долниот дел од адаптерот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ДА СПРЕЧИТЕ ШИРЕЊЕ
ПОЖАР, СВЕЌИ И
ДРУГИ ОТВОРЕНИ
ПЛАМЕНИ ДРЖЕТЕ ГИ
ПОДАЛЕКУ ОД ОВОЈ
ПРОИЗВОД.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА
Овој производ е произведен од страна на или во име на
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075
Јапонија. Прашања поврзани со усогласеноста врз основа
на законските прописи на Европска унија се испраќаат до
овластениот застапник,, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. За
било каква услуга или прашања во врска со гаранцијата,
обратете се на адресите наведени во гарантниот лист.
Забелешка за безжичен сигнал
Со ова, Sony Corporation изјавува дека овој уред е
во согласност со основните барања и други
соодветни одредби од Директивата 1999/5/EZ.
За повеќе детали, обратете се на следната URL:
http://www.compliance.sony.de/
МК
Информации за безбедност
ВНИМАНИЕ
Батериите не смеат да се изложуваат на прекумерна
топлина како што се сончева светлина, оган или слично.
ТВ не го ставајте на нестабилно место. ТВ може да падне и
да предизвика сериозни повреди или смрт. Многу повреди,
особено на деца може да се избегнат со преземање на
едностави мерки на претпазливост како:
 Користење на кабинети или држачи се препорачни од
производителот на ТВ.
 Користете мебел на кој ТВ безбедно стои.
 Проверете аглите на ТВ да не излегуваат надвор од
мебелот.
 ТВ не го ставајте на висок мебел (на пр., плакари или
библиотека) без да ги фиксирате мебелот и ТВ за да
обезбедите соодветна поддршка.
 ТВ не го ставајте врз ткаенина или други материјали кои
може да се пикне меѓу ТВ и мебелот.
 Укажете им на децата за опасноста од качување на мебелот
да го дофатат ТВ или неговите контроли.
Ако постоечкиот ТВ го задрѓите и преместите, истите мерки
на претпазливост треба да се применат.
ОСИГУРАЧ
Како да го замените осигурачот
Отворете го делот за осигурач со остар штрафцигер
и заменете го осигурачот.
Видете на илустрацијата која е на самиот производ.
Инталирање/дотерување
ТВ апаратот инсталирајте го во согласност со упатствата за
избегнување на опасност од пожар, електричен удар или
оштетување и/или повреда.
Инсталирање
• ТВ апаратот треба да се инсталира во близина на лесно
достапен штекер.
• ТВ приемникот ставете го на стабилна и рамна површина
да спречите да падне или да дојде до лични повреди или
оштетување на самиот телевизор.
• Инсталирајте го ТВ така што Држачот за маса не излегува
надвор од масата за ТВ (одделно се продава).
Ако Држачот за маса излегува надвор од масата за ТВ,
може да предизвика ТВ да се преврти, падне и да
предизвика повреда или штета на самиот ТВ.
3МК
• Инсталирањето треба да го направи исклучиво
овластен сервисер.
• Од безбедносни причини, се препорачува да користете
додатоци од Sony, вклучувајќи го и:
Носач за држач за ѕид – SU-WL450
• Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket
При инсталирање на ТВ на ѕид користете ги само завртките кои
се испорачани со носачот. Испорачаните завртки се
дизајнирани исклучиво за овој ТВ.
Дијаметарот и должината се разликуваат во зависност од
моделот на носачот за монтирање на ѕид.
Употреба на други завртки освен тие кои се испорачани може
да предизвикаат штета врз ТВ апаратот или ТВ може да падне.
KDL-32WD75x
8 mm - 12 mm
M6
2
8 mm - 12 mm
Завртки (испорачани со
Носачот за држач за ѕид)
Носач за држач за ѕид
Заден капак на ТВ
Преместување на ТВ
• Пред да го преместите ТВ, прво исклучете ги каблите.
• За преместување на ТВ потребни се двајца или тројца луѓе.
• При рачно преместување на ТВ, држете го како што е прикажано.
Не вршете притисок врз LCD панелот и оквирот околу
екранот.
• Кога го подигате или преместувате ТВ, држете го цврсто
одоздола.
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Вентилација
• Не ги покривајте отворите за вентилација или не ставајте
ништо во куќиштето.
• Оставете простор околу ТВ како што е прикажано подолу.
• Строго се препорачува да се користи Конзола за монтирање
на ѕид Sony за обезбедување соодветна циркулација
Поставување на ѕид
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Оставете најмалку олку простор околу апаратот
Поставување на држач
30 cm
• При пренесување на ТВ апаратот, не го изложување
на тресење или прекумерни вибрации.
• При пренесување на ТВ во сервис, спакувајте го во
оригиналното пакување и материјал за пакување.
Заштита од превртување
10 cm
10 cm
6 cm
Оставете најмалку олку простор околу апаратот
• Да обезбедите правилна вентилација и да спречите
собирање на прашина и нечистотија:
 ТВ апаратот не го оставајте да лежи рамно, не го
ставајте во обратна положба, наназад или од страна..
 ТВ не го ставајте врз тепих, кревет или во плакар.
 ТВ не го покривајте со ткаенина, како на пр. завеси
или со предмети како на пр. весник и т.н.
 ТВ не го поставувајте како што е прикажано подолу.
KDL-49WD75x / 43WD75x
8 mm - 12 mm
M6
Блокирање на циркулација на воздух.
Ѕид
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
4МК
Ѕид
Кабел за напојување
Опкружување:
Да избегнете ризик од пожар, струен удар, оштета и/или
повреди со кабелот за нпојување ракувајте на следниот начин:
 Користете го исклучиво испорачаниот оригинален Sony.
 Приклучокот вметнете го цврсто до крај во штекерот.
 ТВ вклучете го само на наизменично напојување од 220-240 V.
 При откачување на каблите, за ваша безбедност проверете
дали е исклучен кабелот, внимавајте да не се сопнете од каблите.
 Исклучете го кабелот од мрежата од 220 V,
преддаработите или да го преместувате ТВ.
 Кабелот држете го подалеку од извори на топлина.
 Исклучете го кабелот за напојување и редовно чистете го.
Ако кабелот не е чист или има прашина и на него се формира
влага, изолацијата може да се оштети и да предизвика пожар.
• Места кои се топли, влажни или интензивна прашина,
каде што може да влезат инсекти; каде што може да биде
изложен на механички вибрации, во близина на
запалливи предмети (свеќи). ТВ не треба да биде
изложен на предмети од кои капе или прска течност.
• ТВ не го ставајте во влажен или прашлив
простор или во просторија со мрсен дим
(во близина на шпорет или овлажнувач).
Може да дојде до пожар,електричен
удар или искривување.
• ТВ не го поставувајте на места подложни на екстремни
температури како што се директна сончева светлина, близу
радијатор или грејно тело. При такви услови ТВ може да прегрее
и да предизвика деформирање на куќиштето или дефект на ТВ.
Забелешка
• Испорачаниот кабел за напојување не го користите со друга опрема.
• Кабелот за напојување не го стегајте премногу, виткате или
мотате. Жиците на кабелот може да се оштетат.
• Не го модифицирајте кабелот за напојување.
• Не ставајте тешки предмети врз кабелот за напојување.
• Не влезете за кабелот за напојување при откачување од
штекер.
• Не приклучувајте премногу уреди на ист контакт.
• Не користете контакт кој не е стабилен.
ЗАБЕЛЕШКИ ЗА АДАПТЕРОТ
Предупредување
Да намалите ризик од пожар или струен удар, апаратот не
го изложувајте на дожд или влага.
Да спречите опасност од пожар или удар, врз апаратот не
ставајте предмети наполнети со течност, како на пр.
вазна. Апаратот не го ставајте во затворен простор, како
на пр. библиотека.
• Внимавајте во близина на апаратот да има лесно
достапен штекер.
• Користете го испорачаниот адаптер и струјниот проводник.
• Не користите друг адаптер. Тоа може да
предизвика дефект..
• Адаптерот приклучете го лесно достапен штекер.
• Струјниот проводник не го мотајте
околу адаптерот. Средната жица може
да се пресече и/или може да
предизвика дефект на приемникот.
• Адаптерот не го допирајте со влажни раце.
• Доколку забележите неправилност кај адаптерот, веднаш
исклучете го од струја.
• Апаратот не е исклучен од струја се додека е приклучен во
штекер, дури и ако самиот апарат се исклучува.
• При долга употреба адаптерот се затоплува и може
да почувствувате топлина ако го допрете со рака.
Забранета употреба
ТВ не го поставувајте/користете на места, опркужување или
ситуации кои се подолу наведени бидејќи може да се
предизвика пожар, електричен удар, оштетување и/или
повреда.
Локации:
• Надвор (на директна сончева светлина), на плажа, брод, во
возило, во болници, на нестабилни локации, во
близина на вода, на дожд, влага или дим.
• Ако ТВ се постави во гардероба на јавна
бања или топол извор, ТВ може да се
оштети од сулфурот во воздухот.
• За најдобар квалитет на слика, екранот не го изложувајте
на директно осветлување или на сонце.
• Избегнувајте преместување на ТВ од ладно на топло.
Ненадејни промени на собната температура може да
предизвикаат кондензација на влага. Ова може да
предизвика лоша слика и/или лоша боја на тв. Ако се
случи ова, причекајте влагата целосно да испари пред да
го вклучите тв.
Ситуации:
• Не го користите кога рацете ви се влажни, при извадено
куќиште или со додатоци кои не се препорачани од
производителот. При невреме и грмење ТВ исклучете
го од штекер.
• ТВ не го поставувајте да биде испакант
на отворен простор. Може да дојде до
повреда или оштетување на лице или
предметот кој ќе удри во ТВ
Скршени делови:
• Не фрлајте ништо врз ТВ. Од ударот може да се скрши
стаклото од екранот и да предизвика повреда.
• Ако површината на ТВ пукне, не го допирајте се додека не го
исклучите од штекер. Во спротивно, може да дојде до
електричен удар.
Кога не се користи
• Ако ТВ нема да го користите неколку дена, треба да го
исклучите од штекер од еколошки и безбедносни
причини.
• Бидејќи ТВ не е исклучен од струја кога ќе го исклучите
ТВ, откачете го утикачот од штекер за целосно
исклучување на ТВ.
• Но, некои ТВ може да имаат функција која бара ТВ постојано
да биде поврзан во струја за да работи правилно.
За деца
• Не дозволувајте деца да се качат врз ТВ.
• Мали делови од алатот држете го настрана од дофат на деца,
да не ги голтнат случајно.
Ако се судрите со следните проблеми...
Веднаш исклучете го ТВ и извлечете го мрежниот
проводник ако се судрите со следниве проблеми.
Обратете се кај продавачот или сервиснииот центар на Sony.
Кога:
 мрежниот проводник е оштетен.
 мрежниот штекер лошо е ставен.
 ТВ е оштетен поради паѓање, удирање или е фрлено
нешто врз него.
 преку отворите на куќиштето навлезена е течност или цврст предмет.
За темепратурата на LCD мониторот
Кога LCD мониторот се користи подолго време околниот
панел се затоплува. При допир со рака може да ја
почувствувате топлината.
5МК
МК
Мерки на претпазливост
Гледање телевизија
• Гледајте ТВ на умерено осветлување, доколку гледате ТВ при слабо
осветлување или при долго долго гледање ги напрегате очите.
• Ако користите слушалки дотерајте ја јачината на звукот да
избегнете прекумерни нивоа зошто може да си го оштетите слухот.
LCD екран
• Иако LCD екранот е направен со прецизна технологија и
99,99% или повеќе пиксели се ефективни, може да се
појават црни или светли точки (црвена, плава или зелена)
на LCD екранот. Ова е својствено за LCD екранот и не е
дефект.
• Не го буткајте или гребете предниот филтер, ниту пак да
ставате предмет врз ТВ. Сликата може да биде нерамна
или LCD екранот може да се оштети.
• Ако овој ТВ се користи на ладно место, може да дојде до
замаглување на сликата или сликата може да стане
темна. Ова не е дефект. Овој феномен исчезнува со
зголемување на температурата.
• Може да дојде до рефлектирање на сликата кога
постојано се прикажува неподвижна слика. Ова може да
исчезне по неколку моменти.
• Екранот и куќиштето се затоплуваат кога се користи ТВ.
Ова не е дефект.
• LCD екранот содржи мала количина на течен кристал. Постапувајте
според локалните закони и прописи за одложување на ТВ.
Ракување и чистење на површината
на екранот/кабинетот на ТВ уредот.
Исклучете го ТВ од електричното напојување пред
чистење.
За да се избегне деградација на екранот, следете ги
наредните препораки.
• За отстранување на прашината од екранот/кабинетот, нежно
избришете го со мека ткаенина. Ако има наталожена прашина,
избришете ги со мека ткаенина натопена вода во која има
растворено мала количина неутрален детергент.
• Не прскајте вода или детергент директно
на ТВ. Може да падне на дното од екранот
или надворешните делови и да влезе во ТВ
и може да предизвика оштетување на ТВ.
• Никогаш не употребувајте абразивни
средства, силни растворувачи, абразивен прашок, или
насилни растворувачи, како алкохол, бензин, или
инсектицид. Употребата на овие материјали или
продолжен контакт со нив може да ја изгребе или
обезбои површината на екранот или кабинетот.
• Се препорачува периодично вакумериње на отворите за
вентилација да обезбедите соодветна вентилација.
• Кога го прилагодувате аголот на ТВ, движете го бавно да
спречите лизгање или испаѓање на ТВ од држачот.
Опционална опрема
• Држете ја опремата која емитира електромагнетно
зрачење подалеку од ТВ. Во спротивно може да се појави
дисторзија на сликата и/или шум.
• Оваа опрема е тестирана и е во согласност со
ограничувањата поставени во EMC Директивата за
користење на кабел за поврзување пократок од 3 метри.
Препорака за F-тип на приклучок
Испакнатоста на внатрешната жица од делот за поврзување
мора да е помал од 1.5 mm.
7 mm макс.
1.5 mm макс.
(Референтен цртеж за F тип на приклучок)
6МК
Внимание за ракување со далечинскиот
• Обезбедете правилен поларитет при ставање на батериите.
• Не користете различни типови на батерии заедно или да
мешате стари и нови батерии.
• Внимавајте на околината при одложување на батериите.
Некои региони имаа регулирани места за одложување
батерии. Консултирајте се со овластени лица.
• Со далечинското ракувајте со нега. Не го испуштајте или не
нагазувајте на него, или да не истурите течност врз него.
• Далечинското не го ставајте на места во близина на топлотни
извори, на директна сончева светлина или влажна соба.
Безжични функции на уредот
• Со овој уред не работете во близина на медицинска опрема (пејсмекер и
т.н.), може да предизвика дефект на медицинската опрема.
• Иако овој уред пренесува/прима кодирани сигнали,
внимавајте за неовластен прекин. Како резултат на ова, не
преземаме никаква одговорност.
Одложување на ТВ
Исфрлање на стара електрична и
електронска опрема (применливо
во Европ ската унија и други земји
со посебни собирни центри)
Овој симбол на производот или на неговото
пакување укажува дека тој не треба да се
третира како обичен домашен отпад. Тој
треба да се однесе во посебен собирен
центар за рециклирање на електрична и електронска
опрема. Со правилно исфрлање на овој производ, Вие ќе
помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни
последици за опкружувањето и човековото здравје, што
може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој
производ.
Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за зачувување
на природните ресурси. За подетални информации околу
рециклирањето на овој производ, Ве молиме, контактирајте
ја локалната компанија за рециклирање, отпад или
продавницата каде што сте го купиле производот.
Исфрлање на батерии (апликативно
во Европската Унија државите со
посебни колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батеријата или на нејзиното
пакување, укажува дека батеријата испорачана
со овој производ не треба да се третира како обичен
домашен отпад. Некои батерии може да се означени со
хемиски знак. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb)
се ставаат на батерии кои содржат повеќе од 0.0005% жива
или 0.004% олово. Со правилно исфрлање на батериите, Вие
ќе помогнете во спречувањето на потенцијалните негативни
последици за опкружувањето и човековото здравје, што
може да се предизвикаат со неправилно исфрлање на овој
производ.
Рециклирањето на материјалите ќе допринесе за
зачувување на природните ресурси. Во случај да уредот
треба да е постојано поврзан со вградената батерија, за
зачувување, безбедност или интегритет на податоците, оваа
батерија треба да се заменува само од квалификуван
сервисен персонал. За да обезбедите правилен третман
на батериите, однесете ги при крај на нивниот животен век
во собирен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема.
За правилно и безбедно отстранување на сите типови
батерии од апаратот, прочитајте го упатството за вадење на
батериите од уредот.
Однесете ги батериите во собирен центар за рециклирање
на електрична и електронска опрема. За подетални
информации околу рециклирањето на батериите, Ве
молиме, контактирајте ја локалната компанија за
рециклирање, отпад или продавницата каде што сте го
купиле производот.
• CAM не е поддржан во некои земји/
подрачја. Проверете кај овластен продавач.
• CAM порака може да се прикаже кога ќе
префрлите во дигитален програм по
користење на интернет видео.
Делови и контроли
ТВ
  (Power) / + / –
1
2
МК
 (Сензори/LED индикатор)
• Добива сигнал од далечинскиот управувач.
Не ставајте ништо врз сензорот.
Ова може да ја спречи неговата работа.
• Свети жолто кога тајмерот за спиење или
кога е дотерано [Автоматско вклучување]
(стр. 24) или ТВ е во режим на Фоторамка
(стр. 14).
• Светнува бело кога [Power Saving] е дотеран
во [Picture Off] (стр. 26).
• Светнува бело кога ТВ е вклучен.
• Не свети кога ТВ е во режим на
подготвеност.
• Трепка при работа со далечинскиот
управувач.
Забелешка
3

CAM (Conditional Access Module)
Делови и контроли
Кратко допрете на  за вклучување на ТВ.
Долго допрете  додека не се исклучи ТВ.
Кога ТВ е вклучен,
Јачина на тон
Допрете на + или – копчето за
зголемување/намалување на тон.
не се
Може да допрете и  додека
прикаже. Зголемување/намалување на
тон со допирање на + или – копчињата.
Влез
Допрете  додека
не се прикаже.
Преместување на избраниот извор со
допирање на + (горе) или – (долу) копче.
Програми
Допрете  додека PROG не се прикаже.
Изберете програма со допирање на +
(следно) или – (претходно) копче.
• Уверете се дека ТВ целосно е исклучен пред да го
извадите АС кабелот од штекер.
• За целосно исклучување на ТВ од струја, извлечете го
приклучокот од штекер.
• Почекајте кратко кога влезот го менувате во
друг влез.
• Обезбедува пристап до платени ТВ
сервиси. За детали видете во упатството
за употреба испорачано со CAM.
• Не ставајте картички директно во ТВ
TV CAM слото. Мора да се вклопи во
Conditional Access Module обезбеден
од овластениот продавач.
7МК
Далечински управувач
Форма, локација, достапност и работа на
копчињата на далечинскиот управувач може
да се разликуваат во зависност од регионот/
земјата/ТВ моделот.
 Нумерички копчиња
• Избор на канали. За канали со бројот 10 и
нагоре брзо внесете ја следната бројка.
• Во текстуален режим внесете троцифрен
број на страница за да изберете страница.
 EXIT
Враќање на претходен екран или излез
од менито. Кога е достапен сервис со
Интерактивна апликација, допрете за
излез од сервисот.
 Копчиња во боја
Приказ на прирачник за работа (кога
има достапни коплиња во боја).
 NETFLIX (Само за ограничен регион/
земја/ТВ модел)
Пристап до “NETFLIX” онлајн сервис.

/
(Info / Text reveal)
• Приказ на информација. Допрете еднаш за
приказ на информации за програмата/
влезот кој го гледате. Повторно
допрете за отстранување на
информацијата од екранот.
• Во текстуален режим покажува скриени
информации (на пр. одговори на прашања).
 SLEEP
Допрете непрекинато се додека на ТВ не
се прикаже време во минути ([Off]/[15
мин]/[30 мин]/ [45 мин]/[60 мин]/[90
мин]/[120 мин]) за колку време сакате да
се исклучи ТВ. За откажување на тајмерот
за спиење, допрете SLEEP додека не се
прикаже [Off].

////
(Item select / Enter)
• Избор или прилагодување на мени.
• Потврдување на избраното мени.


/
(Input select / Text hold)
• Приказ и избор на влезен извор.
• Во текстуален режим ја задржува
моменталната страна.
 DIGITAL/ANALOG
Менување меѓу дигитален и аналоген
влез.
8МК
RETURN
• Враќање во претходен екран на
секое прикажано мени.
• Запирање на репродукција на слики/
музика/видео фајлови.
 HOME
Приказ или излез од менито.
  +/– (Volume)
Прилагодување на јачина на тон.
 AUDIO
Изберете звук на повеќејазичен извор
или двоен звук за програма која
моментално ја гледате (Во зависност
од програмот).


 OPTIONS
Допрете за приказ на листа која содржи
кратенки на некои менија со
дотерувања. Наведените опции
варираат во зависност од тековниот
влез и содржината.
(Subtitle)
Менување дотерување на превод (стр. 20).
 //////

 PROG +/–/
 / (TV standby)
Вклучување на ТВ или префрлање
во режим на подготвеност.
 SYNC MENU
Допрете да се прикаже менито BRAVIA
Sync и потоа изберете ја поврзаната
HDMI/MHL опрема од [Избор на уред].
Од менито BRAVIA Sync можат да бидат
избрани следните опции.
Контрола на уреди:
Користете [Device Control] за управување
со опрема компатибилна со Контроли за
BRAVIA Sync. Изберете меѓу опциите
[Home (Menu)], [Options], [Content List] и
[Power Off] да управувате со опремата.
Звучници:
Изберете [TV Speakers] или [Audio System]
за емитување на ТВ звук од ТВ звучниците
или од поврзаната аудио опрема.
МК
/
• Избор на следен (+) или претходен
(–) канал.
• Во текстуален режим изберете следна
(
) или претходна (
) страна.
REC (Не е достапно за Италија)
• Снимање моментална програма со
USB HDD функција за снимање.
(Jump)
Враќање во претходен канал или влез
видени пред повеќе од 15 секунди.
  (Mute)
Пригушување на звук. Повторно
допрете за вклучување на звукот.
 TITLE LIST (Не е достапно во Италија)
Приказ на листа со наслови.

(Wide Mode)
Регулирање на екранот. Допрете неколку
пати да изберете сакан шриок режим (стр. 13).
Совет
• Бројот 5, , PROG + и AUDIO и копчињата AUDIO
имаат сензибилна точка. Користете ја оваа точка
како помош при работа со ТВ.
Забелешка
• Ако сте избрале превод и корисник на апликација
за дигитален текст од копчето “текст” во некои
случаи преводот може да престане да се
прикажува. Кога корисникот ќе излезе од
апликацијата за дигитален текст, декодирањето
на текстот автоматски ќе се врати.
ТВ контрола:
Користете го менито [TV Control] за да управувате со
ТВ од менито [Home (Menu)] или [Options].
Враќање на ТВ:
Изберете ја оваа опција да се
вратите на ТВ програмата.
  (Text)
Во текстуален режим ги прикажува
емитуваните текстови.
При секое допирање на , екранот се
менува на следниот начин:
Текст → Текст на слика о ТВ (мешан режим)
→ Без текст (се прикажува од услугата за
текст)
9МК
Делови и контроли
• Работа со соодветна опрема
компатибилна со BRAVIA Sync.
• Ова копче може да се користи за работа
за репродукција на VOD (Видео на
барање) сервис. Достапноста зависи од
VOD сервисот.
GUIDE (EPG)
Приказ на дигитален електронски
програмски водич (EPG) (стр. 16).
Поврзување на ТВ со интернет
Дотерување на интернет
поврзување
За користење на мрежни карактеристики на ТВ,
тој треба да е поврзан со интернет. Постапката
за дотерување зависи од типот на мрежата и
LAN рутерот. Пред да направите интернет
поврзување, прво дотерајте го LAN рутерот.
Проверете го безжичното LAN опкружување со
помош на следната табела.
Безжичен LAN
Безбеден безжичен LAN?
НЕ
k Тип 3
ДА m
Дали користите безжичен LAN
рутер компатибилен со Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)?
НЕ
k Тип 2
ДА m
Тип 1*
Жичан LAN , Тип 4
* Тип 1 е полесен за дотерување ако вашиот рутер
има копче за автоматско дотерување, пр. Air
Station One-Touch Secure System (AOSS). Повеќете
од новите рутери ја имаат оваа функција.
Проверете го вашиот рутер.
Тип 1: Проследете ја конфигурацијата за
Заштитена мрежа со Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Тип 2: Следете ја конфигурацијата за
Заштитена мрежа без Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
Type 3: Следете ја конфигурацијата за
Незаштитена мрежа со било кој тип
на безжичен LAN рутер.
Type 4: Следете ја конфигурацијата за
Дотерување на жичана мрежа.
10МК
Тип 1: Заштитена мрежа со Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
WPS стандардот ја прави безбедноста на
домашна безжична мрежа јака со допирање
на WPS копчето на безжичниот LAN рутер.
Пред да го дотерате безжичниот LAN,
проверете ја локацијата на WPS копчето на
рутерот и потврдете како да го користите.
За безбедносни цели, [WPS (PIN)] овозможува
PIN код за рутерот. PIN се обновува секогаш
кога ќе изберете [WPS (PIN)].
1 Допрете HOME и изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Network Set-up].
2 Дотерување IP адреса/Прокси сервиер:
–автоматско дотерување:
[Set up network connection]  [Easy]
–рачно дотерување:
[Set up network connection]  [Expert] 
[Wired Set-up] or [Wireless Set-up]
3 Изберете [WPS (Push Button)] за Push
Button метода или [WPS (PIN)] за PIN
метода.
Забелешка
Име на копчето на WPS може да се разликува
во зависност од рутерот (пр. AOSS копче).
4 Следете ги инструкциите на екранот за
дотерување.
Забелешка
• Ако користите WPS за мрежно дотерување,
дотерувањата за безбедност на безжичниот LAN
рутер се активира и опремата претходно
поврзана со безжичниот LAN во небезбеден
статус ќе се исклучи од мрежата. Во овој случај,
активирајте го безбедносното дотерување на
исклучената опрема и потоа повторно поврзете
ја. Или, може да го деактивирате безбедносното
дотерување на безжичниот LAN рутер и потоа да
ја поврзете опремата во ТВ во небезбеден статус.
• За користење на мрежата со IPv6, изберете [Settings] →
[System Settings] → [Set-up] → [Network] → [IPv6/ IPv4
Priority] → [IPv6], потоа изберее [Easy] во [Set up
network connection].
• Кога е избрано IPv6, HTTP Прокси не може да се дотера.
TТип 2: Заштитена мрежа без Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
За дотерување на безжичен LAN, потребно е
SSID (име на безжична мрежа) и безбедносен
клуч (WEP или WPA клуч). Ако не ги знаете,
видете во упатството за употреба на рутерот.
1 Допрете HOME и изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Network Set-up].
2 Дотерување IP адреса/Прокси сервер:
3 Изберете [Scan], потоа изберете мрежа од
листата на скенирани безжични мрежи
4 Следете ги инструкциите на екранот за
дотерување.
Забелешка
• За користење на мрежа со IPv6, изберете
[Settings] → [System Settings] → [Set-up] →
[Network] → [IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], потоа
изберете [Easy] во [Set up network connection].
• Кога ќе изберете IPv6, не може да се дотера HTTP Прокси.
• Проверете го опкружувањето дали е безбедно
при внесување на лозинката.
• Не е потребен безбеден клуч (WEP или WPA
клуч) бидејќи не треба да бирате метод за
безбедност во оваа постапка.
• За користење на мрежа со IPv6, изберете
[Settings] → [System Settings] → [Set-up] →
[Network] → [IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], потоа
изберете [Easy] во [Set up network connection].
• Кога е избран IPv6, не може да се дотера HTTP Прокси.
Тип 4: Дотерување жичана мрежа
Ако е потребно внесете соодветна
алфанумеричка вредност за рутер. Менијата
кои треба да се дотераат (пр. IP адреса, Subnet
Mask, DHCP) може да се разликуваат во
зависност од интернер провајдерот или
рутерот. За детали, видете во упатството за
употреба испорачано од интернет
провајдерот или испорачано со рутерот.
1 Допрете HOME и изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Network Set-up].
2 Дотерување IP адреса/Прокси сервер:
–автоматско дотерување:
[Set up network connection]  [Easy]
–рачно дотерување:
[Set up network connection]  [Expert] 
[Wired Set-up] or [Wireless Set-up]
3 Следете ги инструкциите на екранот за
дотерување.
Тип 3: Небезбедна мрежа со било
кој тип на безжичен LAN рутер
За дотерување на безжичен LAN, потребно е
SSID (име на безжична мрежа).
1 Допрете HOME и изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Network Set-up].
2 Дотерување IP адреса/Прокси сервер:
–автоматско дотерување:
[Set up network connection]  [Easy]
–рачно дотерување:
[Set up network connection]  [Expert] 
[Wired Set-up] or [Wireless Set-up]
[Network Set-up] може да се дотера и
преку [Auto Start-up] менито.
Забелешка
• Овозможете автоматска конфигурација на
важата жичана/безжична мрежа.
При поврзување со LAN кабел: Жичано
При поврзување со вграден безжичен LAN:
Безжично
При поврзување со двата кабла: Жичано
• Дотерајте во [Easy], дотерајте автоматска IP
адреса. За прокси сервер не се користи.
• За користење мрежа со IPv6, изберете [Settings]
→ [System Settings] → [Set-up] → [Network] →
[IPv6/ IPv4 Priority] → [IPv6], потоа изберете [Easy]
во [Set up network connection].
• Кога е избрано IPv6, не може да се дотера HTTP
Прокси.
3 Изберете [Scan], потоа изберете мрежа од
листата на скенирани безжични мрежи.
4 Следете ги инструкциите на екранот за
дотерување.
11МК
МК
Поврзување на ТВ со интернет
–автоматско дотерување:
[Set up network connection]  [Easy]
–рачно дотерување:
[Set up network connection]  [Expert] 
[Wired Set-up] or [Wireless Set-up]
Забелешка
Подготовка на жичана мрежа
ТВ
Интернет
Модем
со рутер
функции
или
Рутер
Модем
Интернет
Забелешка
• За LAN поврзување, користете кабел од
категорија 7 (одделно се продава).
Преглед на статус на мрежата
Можете да го потврдите статусот на мрежата.
1 Допрете HOME и изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Network Set-up].
2 Изберете [View Network setting and
status].
Ако не можете да се
поврзете со интернет
Користете дијагноза за проверка на можни
причини за неуспешно мрежно поврзување и
дотерување.
1 Допрете HOME и изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Network Set-up].
2 Изберете [View Network setting and
status].
3 Изберете [Check Connection].
Ова може да потрае неколку минути.
Не може да ја откажете дијагнозата
откако ќе изберете [Check Connection].
Политика за приватност
Кога ги користите следните функции да се
поврзете со интернет, одредени
информации се праќаат на глобалниот
сервис на Sony, на кој се собираат личните
информации и потребен е договор за
користење на овој сервис.
• Системско ажурирање на софтверот со
поврзување на глобалниот сервер на Sony
преку интернет.
• Интернет содржини или други интернет
сервиси од провајдери како на пр. Youtube.
Овој ТВ има екранско дотерување во Auto
Startup или Setting Menu за потврдување на
доготоворот со ова откако сте ги прочитале
деталите во Политика за првиатност. Ако
сакате да ја користите оваа функција, прво
проверете [Agree] во секое екранско
дотерување. Ако е означено [Disagree],
горните две функции не се достапни.
Но, и во ваков случај, ако [On] е избрано во
[Automatic Software Download] во Auto Startup или Setting Menu, ажурирање на
системскиот софтвер е достапно.
Може да го смените ова дотерување со
допирање на HOME, потоа изберете
[Settings] → [System Settings] → [Set-up] →
[Privacy Policy].
12МК
Гледање ТВ
Менување стил на гледање
Менување формат на екран
1 Допрете  на ТВ или / на далечинскиот
управувач да го вклучите ТВ.
2 Допрете DIGITAL/ANALOG да префрлите
1 Допрете
непрекинато да изберете
формат на екран.
меѓу дигитален и аналоген режим.
[Широк зум]*
[Нормал]
[Цел]]
[Зум]*
3 Допрете ги копчињата со бројки или
PROG +/– да изберете ТВ канал.
4 Допрете  +/– за регулирање тон.
Во дигитален режим
МК
Гледање ТВ
За кратко се прикажува банер со
информација. На банерот може да се
прикажат следните икони.
[14:9]*
: Информација за услуга
: Радио сервис
* Делови од горниот и долниот дел на
сликата може да бидат отсечени.
: Кодирана/платена услуга
Забелешка
: Достапни се неколку аудио јазици
• Не може да изберете [14:9] за HD фотографии.
: Достапни преводи
За HDMI PC влез(PC тајминг))
: Достапни се преводи и/или звук за лица со
[Normal]
[Full 1]
оштетен слух
: Препорачана минимална возраст за
моменталната програма (од 3 до 18 години)
[Full 2]
: Родителска контрола
: Заклучување на дигитален програм
: Достапен звук за лица со оштетн
вид
: Достапна синхронизација на превод
: Достапен е повеќеканален звук
Дотерување Избор на сцена
1
2
Допрете OPTIONS.
Допрете / потоа
[Scene Select].
да изберете
Кога ќе изберете опција по желба,
автоматски се дотеруваат оптимален
квалитет на звук и слика за избраната
сцена. Опциите што можете да ги
изберете може да се различни. Опциите
кои не се достапни се сиви.
13МК
Навигација низ Home Menu
Photo Sharing Plus
Поврзете, копирајте и гледајте фотографии на ТВ
преку уреди (пр. паметен телефон или таблет).
Копчето HOME овозможува пристап до
повеќе дотерувања и функции на ТВ.
Сите апликации
Интернет содржината обезбедува разни
содржини на директно до ТВ. Може да
уживате во интернет содржина, Photo
Sharing Plus, Photo Frame Mode и FM Radio.
Забелешка
• Поврзете го ТВ со интернет и завршете со
[Network Set-up] (стр. 23).
Користење на интернет содржина
1 Допрете HOME и изберете [All Apps].
2 Допрете /// да изберете интернет
сервис од листата со сервиси и допрете
.
3 Допрете
да активирате интернет
содржина.
За излез од интернет содржина
Допрете HOME.
Забелешка
• Ако почувствувате потешкотии со оваа
карактеристика, проверете дали е правилно
направен интернет поврзувањето
• Интерфејсот на интернет содржините зависат од
интернет провајдерот.
• Да ажурирање на интернет сервиси, допрете HOME,
потоа изберете [Settings] → [System Settings] →
[Set-up] → [Network] → [Refresh Internet Content].
За користење на NETFLIX
Допрете на NETFLIX на далечинското за
активирање на менито.
Забелешка
• Можно е да не може да се користи Netflix преку
Прокси сервер.
14МК
HOME  [All Apps]  [Photo Sharing Plus]
Забелешка
• Следете ги инструкциите на екран да го поврзете
уредот со ТВ.
• Отворете веб пребарувач на уредот откако ќе ги
направите сите поврзувања, потоа следете ги
инструкциите на екран да пристапите на URL.
Приказ на фотографија на ТВ
1 Допрете на уредот да почнете.
2 Изберете фотографија.
Избраната фотографија автоматски ќе
се прикаже на Тв.
Зачувување прикажана фотографија на ТВ
1 Допрете на мала сликичка на уредот и
држете на фотографијата да се отвори мени.
2 Изберете [OK].
Забелешка
• Поврзете USB уред да зачувате до 50 фотографии.
• Истовремено со ТВ може да поврзете до 10 паметни
телефони или таблети
• Максимална големина на фајл на секоја фотографија е 20 MB.
• Може да пуштите и музика во позадина со максимална
големина на фајл од 30 MB.
• Стандарден пребарувач за Android 2.3 или понов е
поддржан.
• Стандарден пребарувач за iOS е поддржан; но,
некои функции не може да се користат
зависно од верзијата на вашиот iOS.
Користење на ТВ како Photo Frame Mode
Photo Frame Mode прикажува часовник и
календар истовремено со прикажување на
фотографија и слушање музика или FM радио.
HOME  [All Apps]  [Photo Frame Mode]
За активирање на Photo Frame за
време на репродукција на USB
1 Допрете OPTIONS, при репродукција на
фотографија или музика.
2 Допрете / потоа
да изберете [Photo
Frame Mode] за активирање Photo Frame.
Листа со дигитални програми
1 Допрете HOME во дигитален режим.
2 Допрете / потоа да изберете [Digital
Programme List].
За избор на режим на прикажување
Можете да го смените прикажувањето на
фото рамката ако изберете [Display Mode] во
[Photo Frame Settings] (стр. 24).
Да изберете режим на прикажување
на часовник
Можете да изберете меѓу три режима на
прикажување на часовникот ако изберете
[Clock Display] во [Photo Frame Settings] (стр. 24).
МК
• Овој телевизор нема дополнителна батерија за
часовникот. Затоа, ако има прекин во
електричната мрежа, треба да ги дотерате
датумот и времето.
Траење
За да заштедите енергија, ТВ работи
непрекинато во режим на Photo Frame Mode
во текот на 24 часа, по што автоматски се
исклучува. По автоматското исклучување
режимот Photo Frame Mode не го користите
еден час да избегнете прегорување на
плочата.
Можете да го смените дотерувањето на
[Duration] во [Photo Frame Settings] (стр. 24).
3 Допрете /// потоа
да
изберете програма.
Користење на листа со омилени
Функцијата Приоритети Ви овозможува да
направите четири листи со омилени
програми. Додека гледате телевизија,
допрете на
да направите или да ја
прикажете листата со омилени програми.
Совет
• на синото копче за уредување на листата со
омилени. Следете ги инструкциите на дното од
екранот.
Да избегнете прегревањена плочата,
положбата на сликата, часовникот и
календарот автоматски се менуваат на секој
час.
15МК
Навигација низ Home Menu
Забелешка
Дигитален EPG
1 Допрете GUIDE во дигитален режим.
5 [Device Selection] се прикажува. Допрете /
потоа
да изберете уред.
6 Допрете /// потоа
да изберете
фајл или папка.
Опции за репродукција
Допрете на црвеното копче во преглед на
сликички за приказ на листа за дотерување на
USB репродукција.
2 Допрете /// потоа
да изберете
програма.
За прилагодување на квалитет на
слика и звук на USB медиумот
Допрете OPTIONS при репродукција на медиум
потоа изберете [Picture] или [Sound].
Снимки
Забелешка
(Функцијата не е достапна во Италија)
Репродукција на фото како слајд шоу (Photo)
1 Допрете HOME во дигитален режим.
2 Допрете / потоа да изберете
1 Допрете на зеленото копче во поглед на
[Recordings].
3 Допрете / потоа
да изберете [Title
List], [Timer List], [Error List] или [Manual
timer REC].
Забелешка
• Допрете на  REC копчето да ја зачувате
моментално гледана програма со функцијата USB
HDD снимач.
• Поврзете HDD во ТВ пред да снимате.
Медиум
Репродукција Фото/Музика/Видео преку USB
Може да уживате во фотографии/музика/
видео фајлови зачувани на Sony дигитален
фотоапарат или камера преку USB кабел или
USB меморија.
1 Поврзете поддржан USB уред во ТВ.
2 Допрете HOME.
3 Допрете / потоа да изберете [Media].
4 Допрете / потоа да изберете
[Photo], [Music] или [Video].
16МК
• Допрете /// потоа
да изберете и прилагодите ставка.
сликичките за стартување на слајдшоу.
За да дотерате [Slideshow Effect] и
[Slideshow Speed], допрете OPTIONS 
[Playback Options].
Запирање на слајдшоуто допрете
RETURN.
Забелешка
• Додека ТВ користи податоци од USB уредот,
внимавајте на следното:
 Не го исклучувајте ТВ.
 Не го вадете USB кабелот.
 Не го вадете USB уредот.
Податоците во USB уредот може да се оштетат.
• Sony не сноси одговорност за повреда или загуба
на податоците поради несиправност на некој од
поврзаните уреди или телевизорот.
• Датотечниот систем на USB уредот поддржува
FAT16, FAT32 и NTFS.
• Името на датотеката и папката може да не
се прикажува правилно во некои случаи.
• Кога ќе поврзете дигитален фотоапарат Sony,
дотерајте го режимот на USB поврзување на
фотоапаратот во Auto или Mass Storage. За
повеќе информации за режимот за USB
поврзување видете ги упатставата испорачани со
вашиот дигитален фотоапарат.
• Користете USB меморија копатибилна со
стандардите за USB меморија.
• Ако избраната датотека има неправилна или
нецелосна информација не може да се
репродуцира.
USB видео формат
• AVI (.avi)
Видео кодекс: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
Аудио кодекс: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch),
MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus(2ch), WMA v8, MP3
• A S F( . w m v ,. a s f )
Видео кодекс: WMV v9, Xvid, VC-1
Аудио кодекс: MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Видео кодекс: MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG
Аудио кодекс: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• M K V( . m k v )
• W e b M( . w e b m )
Видео кодекс: VP8
Аудио кодекс: VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Видео кодекс: MPEG1, MPEG2
Аудио кодекс: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital Plus
(2ch), DTS, DTS 2.0
• T S( . t s ,. m 2 t s )
Видео кодекс: MPEG2, H.264, VC-1
Аудио кодекс: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
Поврзување со домашна мрежа
Може да уживате во разна содржина (пр. фото/
музика/видео фајлови) зачувани на DLNA
Certified™ медиа сервери. Карактеристиките на
домашната мрежа овозможу да уживате во
мрежна содржина во други простории.
Репродукција на фото/музика/видео
1 Допрете HOME, потоа изберете [Media] 
[Photo], [Music] или [Video] 
медиа сервер по избор.
2 Изберете фајлови или папки за
МК
репродукција.
Забелешка
• Серверот треба да биде DLNA Certified™.
• Фајлови од мрежни уреди треба да бидат во
следните формати:
Фотографии: JPEG
Музика: MP3, линеарна PCM, WMA
Видео: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• Во зависност од фајлот, може да се случи да не
може да се репродуцира дури и кога користите
поддржани формати.
Рендерер
Може да репродуцирате фото, музички и
видео фајлови зачувани на мрежен уред
(пр. дигитален фотоапарат, мобилни
телефони, компјутер) на ТВ екран директно
ракувајќи со уредот. Мрежата треба исто
така да биде рендерер-компатибилна.
Прилагодување на рендерерот
Допрете HOME, потоа изберете [Settings]
 [System Settings]  [Set-up]  [Network]
 [Home Network Setup]  [Renderer].
USB музички формат
• LPCM (.wav)
• MPEG1 audio layer3 (.mp3)
• WMA v8 (.wma)
USB фото формат
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Забелешка
• Не се гарантира репродукција на
горенаведените фајл формати.
17МК
Навигација низ Home Menu
Видео кодекс: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8
Аудио кодекс: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2ch), MPEG4 AAC
(2ch), MPEG4 HE-AAC (2ch),
Dolby Digital (2ch), WMA v8,
Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0, VORBIS
Домашна мрежа
Приказ на дотерување на медиа сервери
Изберете домашен мрежен сервер да се
прикаже на Home менито. Може да се
прикажат до 10 сервери.
1 Допрете HOME, потоа изберете [Settings] 
[System Settings]  [Set-up] 
[Network]  [Home Network Setup] 
[Server Display Settings].
2 Изберете сервер за приказ во Home
менито.
Дотерувања
Системски дотерувања
Забелешка
• Опциите кои можете да ги дотерате се различни во
ралични случаи. Опциите кои не може да се
дотераат се сиви или не се прикажуваат.
• Сателитски функции се достапни само за
модели со сателит.
Слика
Режим за слика
Дотерување на режим на слика.
Ресетирање
Ресетирање на фабричките достарувања
за [Picture] освен [Picture Mode]
Позадинско светло
Дотерување осветленост на позадина.
Контраст
Зголемување или намалување контраст на слика.
Осветленост
Осветлување или затемнување слика.
Боја
Зголемување или намалување интензитот на боја.
Острина
Сликата ја прави поостра или поматна.
Реални креации
Прилагодување финеси и шум на
реална слика.
Резолуција: Прилагодување финеси и
јасност. Изберете [Manual] да
прилагодите реална креација
Намалување бучава
Reduces the picture noise (snowy picture)
in a weak broadcast signal.
MPEG Noise Reduction
Намалување на шум на слика
(слика со снег) при слаб сигнал.
Режим Филм
Обезбедува подобри движења на
сликата при репродукција на BD (Bluray Disc), DVD или слики од филм од
видеорекордер. Изберете [Auto] за
приказ на оригинална филмска
содржина без промена.
Забелешка
• Ако сликата содржи неправилни сигнали или
премногу бучава, [Film Mode] автоматски се
исклучува дури и ако е избрано if [Auto].
Напредни дотерувања
Подетални дотерувања на [Picture].
Ресетирање: Враќање на фабричките
дотерувања.
Дополнително засилување на контраст:
Автоматски прилагодува [Backlight]
и [Contrast] за најсоодветно
дотерување за темни сцени.
Корекција на црна боја: Подобрување
на црни места во сликата со појак
контраст.
Домет: Регулирање на балансот меѓу
јаки и темни места на сликата.
Чисто бело: Ја појачува белата боја.
Живи бои: Боите ги прави поживи.
Нијанси
Зголемување или намалување на
зелените и црвените тонови.
Температура на боја
Регулирање бела боја на сликата.
18МК
Режим LED движ.: Намалување на
заматеност на филмовите како
извор на LED осветлување, но
светлоста се намалува.
Звук
Режим на звук
Изберете во зависност од
содржината што ќе ја слушате.
Ресетирање
Ресетирање на [Equaliser], [Clear
Voice], [Auto Volume], [Balance] и
[Volume Offset] дотерувања.
Еквилајзер
Дотерување фреквенција на звук.
Јасен звук
Гласот го прави појасен.
Автоматска јачина на звук
Динамичен опсег: Компензирање разлики
на нивоа на звук меѓу различни канали
(само за Dolby Digital аудио).
Забелешка
• Ефектот може да не работи или да е различен
во зависност од програмата, но независно
од дотерувањето [Dynamic Range].
Dolby Digital Plus Out: Изберете [Auto]
да помине низ Dolby Digital Plus
стрим во ARC кога Dolby Digital
Plus е достапно преку поврзаниот
Аудио систем.
During Dolby Digital Plus стрим се
емитува, Digital Audio Out
(оптички)* е пригушен.
Изберете [Off] да конвертирате
Dolby Digital Plus стрим во Dolby
Digital и за ARC (аудио систем) и
Digital Audio Out (оптички)*.
Нагласување баланс на лев и десен звучник.
HE-AAC Audio Level: Прилагодување
на HE-AAC ниво на аудио звук.
Пренасочување на засилувањето
MPEG Audio Level: Прилагодување
на MPEG ниво на аудио звук.
Баланс
Регулирање на силата на звук на тековниот влез према останатие влезови.
Избор на звук
Дотерување звук од звучникот во
[Mono], [Stereo], [A] или [B].
Забелешка
• Ако сигналот е многу слаб, звукот автоматски
се префрла во моно.
• Ако стерео сигналот има шум при примање
NICAM програма, изберете [Mono]. Звукот се
префрла во моно, но интерференциите се
намалуваат.
• [Dual Sound] дотерувањето е меморирано за
секоја програма
• Не може да слушате стерео пренос кога е
избрано [Mono] .
* Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
Екран
Формат на екран
За детали за Screen Format,
видете на стр. 13.
Автоматски формат
Автоматско менување на [Screen Format]
да одговара на влезниот сигнал.
4:3 фабрички
Совет
Дотерување фабрички дотерувања на
[Screen Format] за 4:3 влезен сигнал.
• Ако изберете друга опрема поврзана со ТВ,
дотерајте [Dual Sound] во [Stereo], [A] или [B].
Автоматски дел за приказ
Автоматски ја регулира сликата во
најсоодветна зона за прикажување.
Дел за прикажување
Регулирање зона за приказ на сликата.
Хоризонтално поместување
Регулирање хоризонтална позиција на
сликата.
19МК
МК
Навигација низ Home Menu
Минимизирање разлика на нивоа на
звук меѓу програмите и рекламите.
Дополнителни дотерувања
Вертикално поместување
Дигитално дотерување
Регулирање вертикална позиција на сликата.
Дигитално бирање
Вертикален опсег
Регулирање на вертикалната
големина на сликата кога [Screen
Format] е дотерано во [Wide Zoom].
Компјутерски дотерувања
Изберете режим на екран за слика
кога примате сигнал од компјутер.
Дотерување канали
Аналогни дотерувања
Аналогни автоматски дотерувања:
Дотерување на сите достапни
аналогни канали. Обично нема
потреба од правење на ова
дотерувања бидејќи каналите веќе
се дотерани при почетното
дотерување на ТВ. Но оваа опција
овозможува да го повторите
процесот (на пр. повторно
дотерување на ТВ при негово
преместување или да најдете нови
канали).
Рачни дотерувања: Пред да
изберете [TV System]/[Channel]/
[AFT]/[Audio Filter]/[Skip]/[Colour
System], допрете PROG +/– да
изберете број на програма со
каналот. Не може да изберете број
на програма која е дотеран во
[Skip].
Програма:
Рачно дотерување за меморирање
на каналите со програми.
Ниво на сигнал:
Приказ на ниво на сигнал за
програма која моментално се гледа.
Редење на програмите: Менување на
редослед на снимање на
каналите на ТВ.
20МК
Автомат. дигитално дотерување
Дотерување на достапните
дигитални канали. Оваа опција
овозможува повторно дотерување
на ТВ при преместување на ТВ или
да барате нови канали.
Автоматско дотерување- опсег
[Normal]: Барање на достапни канали
во вашиот регион/држава.
[Full]: Барање на достапни канали
независно од регионот/државата.
Забелешка
• Можете да активирате [Автомат. дигитално
дотерување] при преместување на друго
место, менување на операторот или при
барање на нови достапни канали.
Уредување на програми
Отстранување на несакани дигитални
канали и нивно преместување на
редоследот.
Рачно дигитално дотерување
Дотерајте рачно дигитални канали.
Дотерување преводи:
Дотерување на преводи
Кога е избрано [For Hard Of Hearing]
може да се прикажат и некои визуелни
помошни средства заедно со преводот
(ако ТВ каналите пренесуваат такви
информации).
Прв префериран јазик
Изберете префериран јазик на кој ќе
се прикажуваат преводите.
Втор префериран јазик
Изберете втор префериран јазик на кој
ќе се прикажуваат преводите.
Дотерување на звукот:
Аудио тип (Аудио опис)
Нормален
Овозможува нормален тип на звук.
Аудио опис
Овозможува аудио опис (говор) за
визуелан информација ако ТВ каналите
емитуваат таква информација.
За лица со оштетен слух
Прекинувачи за емитување за лица со
оштетен слух кога е избрано [For Hard
Of Hearing].
Синхронизиран превод
Прекинувачи за емитување за
синхронизиран превод ако ТВ каналите
емитуваат таква информација.
Прв префериран јазик
Изберете префериран јазик на кој ќе
се прикажуваат преводите. Некои
дигитални канали може да емитуваат
неколку јазика за дадената програма.
Втор префериран јазик
Изберете втор префериран јазик на кој
ќе се прикажуваат преводите. Некои
дигитални канали може да емитуваат
неколку аудио јазици за дадената
програма.
Мешано ниво
Регулирање на излезно ниво на
главниот звук на ТВ и описот на звукот.
Совет
Водич за дотерување:
Водич за ажурирање на ТВ во
режим на подготвеност и добива
EPG податоци.
Технички дотерувања:
Автоматска надградба на услугите
Овозможува ТВ да открие и да
меморира нови дигитални услуги кога
ќе станат достапни.
Замена на сервис
Изберете [On] за менување на
автоматски канал кога операторот ќе
го смени преносот за гледање на друг
канал.
Префрлање листа со програми
Додавање или бришење дотерани
програми преку USB уред.
Дотерување за сателит:
Ви овозможува автоматско
дотерување на сателитски канали.
Дигитално сателитско дотерување
Дотерување на достапни сателитски
сервиси. Оваа опција овозможува
повторно дотерување на ТВ при
преселба или пребарување на нови
канали емитувани од провајдерот.
• Можете да одлучите за тип на
инсталирање и поставување опции за
дотерување да го дотерате следното:
Конфигурација на антена
Овозможува да изберете Дистрибуција
преку кабел, Фиксна антена или DiSEqc.
Вашиот тип на сателитска инсталација
може да биде Дистрибуција преку кабел,
Фиксна антена или DiSEqc. Single
Инсталација со кабел обезбедува
сателитски програми за повеќе ресивери
преку еден коаксијален кабел. На секој
ресивер или тјунер му е доделен едек
корисник ‘опсег’.
DiSEqC инсталација овозможува
поврзување повеќе сателитски тањири
или LNB ако ги имате и да изберете меѓу
нив преку ТВ далечинскиот.
Фиксна антена обично е наједноставен
тип на инсталација, каде има еден
сателитски тањир и LNB.
Опсег
Број на кориснички опсег назначен на
ТВ или тјунер.
Опсег на фреквенција
Фреквенција на кориснички опсег
назначен на ТВ или тјунер.
Друго (Генерален сателит)
ТВ пребарува сателитски сервиси врз
основа на група на општи дотерувања.
DiSEqC контрола
Дотерувања за контролирање на
дополнителна сателитска опрема како на
пр. прекинува за сателитски селектор.
Тип на скенирање
Full Scan прави скенирање на сите
достапни сателитски фреквенции.
Network Scan прави скенирање врз основа
на претходно дефинирани мрежни
параметри.
Manual Scan овозможува дотерување на
фреквенција за скенирање и други
параметри на транспондерот.
Совет
• Ако недостасуваат сервиси по Network
Scan, направете Full Scan.
Уредување листа со сателитски
програми
Отстранување на несакани
сателитски сервиси зачувани на ТВ и
менување редослед на сателитски
сервиси зачувани на ТВ.
Автоматско аужирање на сателитски
сервиси
Овозможува ТВ да открие и зачува
нов сателитски сервис кога ќе стане
достапен
21МК
МК
Навигација низ Home Menu
• Оваа опција е достапна само кога е
дотерано [Audio Description] во [Audio
type (Audio description)].
Забелешка
Рачно ажурирање сервиси (зачувува
омилени и тајмери)
Рачно пребарување ажурирање за
достапни сервисиf.
Дотерување CA модул
Овозможува пристап до платена ТВ
услуга откако ќе добиете Conditional
Access Module (CAM) и карта за
гледање.
CA модул PIN:
Овозможува внесување на 8 цифрен
PIN за Conditional Access Module
(CAM) и да го запишете во ТВ.
Бришење на Листа со услуги:
Бришење на листа со услуги.
Изберете [Yes] да избришете.
Дотерување на интерактивна
апликација:
Интерактивната апликација
овозможува дигитален текс и графика
со висок квалитет придружуван со
дополнителни опции. Сервисот е
поддржан со емитување.
HbbTV Privacy Set-up:
Без следење
Овозможува ТВ да комуницира со
други сервери за следење на ТВ.
Забелешка
• Следењето зависи од други сервери.
Ако серверот е дотеран да не следи,
никакви измени нема да се одразат
врз оваа функција.
Блокирање колачиња
Блокирање колачиња од трети
лица. За одблокирање на
колачињата, изберете[Off].
Постојано меморирање
Овозможува HbbTV апликацијата да
зачувува податоци. За бришење на
зачуваните податоци, изберете [Off].
Родителска контрола
PIN код
Дотерување за блокирање на канали
или код за влез. Користете од 0-9 на
далечинскиот управувач за
впишување на четирицифрен PIN код.
Менување PIN код
Изберете за менување на Вашиот PIN
код.
Родителска оценка
Интерактивна апликација
Овозможува преглед на програмски
карактеристики на интерактивни
сервиси.
Автоматско активирање апликација
Автоматско активирање емитување на
апликација.
Апликација за (Prog. [current
program])
Овозможува интерактивна апликација
за моменталната програма.
Забелешка
• Интерактивен сервис е достапен само ако
е обезбеден од емитувачот.
• Достапни функции и екрански содржини
зависат од емитувачот.
22МК
Поставува ограничување на возраст при
гледање. За да видите програмата
рангирана над возраста која сте ја
задале мора да внесете PIN код.
Дотерување за заштита
Дотерајте PIN код за активности
проврзани со програмата.
Заклучување на дигитална програма
Заклучување на дигитален канал. Да го
видите блокираниот канал изберете
[Unlocked].
Заклучување на сателитска програма
Заклучување на сателитски канал. Да
го видите блокираниот канал изберете
[Unlocked].
Забелешка
• Да гледате заклучени програми, внесете PIN
код или изберете [Programme locked.]
во [Parental Lock] да отклучите.
Заклучување на надворешен влез
Забелешка
• Внесувањето на PIN код за блокираниот
канал или надворешен влез привремено ја
деактивира функцијата [Родителска
контрола]. За повторно активирање на
дотерувањето [Родителска контрола]
исклучете го и вклучете го ТВ.
Совет
• Ако го заборавите Вашиот PIN код, видете на стр.35.
Интернет заклучување
Заклучување на интернет
содржина.
За гледање интернет содржини,
изберете [Unlocked].
Мрежа
Дотерување мрежа: Дотерување
статус на мрежа.
IPv6/IPv4 приоритет: Менување меѓу
[IPv6] и [IPv4 (препорачано)].
Забелешка
• Користење на мрежа со [IPv6],
изберете [IPv6], потоа изберете [Easy]
во [Set up network connection].
• Кога е избрано IPv6, не може да се
дотера HTTP Прокси.
• Кога е избрано IPv6, некои интернет
страни, апликации или содржини не
може да се гледаат.
Вграден Wi-Fi: Префрлање на
вгра¬де¬ниот безжичен LAN во
[On] или [Off].
Дотерајте [Off], ако не го користите
вградениот безжичен LAN.
Кога ќе смените од [Off] во [On],
направете ги дотерувањата во
[Network Set-up].
Wi-Fi Direct: Вклучување/ исклучување
за поврзување на ТВ со Wi-Fi Direct
уред како компјутер, мобилен
телефон или дигитална камера.
Wi-Fi Direct дотерувања: Дотерување
за поврзување на Wi-Fi direct уред
соТВ преку Wi-Fi Direct функцијата.
Ако не може да поврзете, допрете
на OPTIONS копчето и изберете
[Manual].
МК
Навигација низ Home Menu
Заклучување на надворешен влез.
Да го видите надворешниот влез изберете
[Unlocked].
Дотерување-up
Име на уредот: Менување име на ТВ
прикажано на поврзаниот уред.
Освежена интернет содржина: Повторно
поврзување со интернет за прием
на достапни интернет сервиси.
23МК
Дотерување домашна мрежа:
Дотерување на приказ на сервер
Приказ на листа со поврзан сервер.
Можете да изберете сервер за
приказ во Device Selection.
Дијагноза на сервер
Дијагноза дали ТВ може да се поврзе
со секој сервер на домашна мрежа.
Далечинско управување
Оваа карактеристика овозможува
поврзаниот уред во домашната
мрежа да го вклучи ТВ.
Забелешка
• Потрошувачката во режимот на подготвеност
ќе се зголеми ако е дотерано [On].
Renderer
Функции на рендерерот
Овозможува ТВ да репродуцира
медиа фајлови на уред (пр.
дигитален фотоапарат).
Рендерер контрола за пристап
Овозможува пристап од назначен
контролен уред.
Дотерување рендерер
Прилагодување на [Renderer Set-up]
подетални дотерувања.
Политика за приватност
Изберете [Agree] или [Disagree] потврда
за политика на приватност. (стр. 12)
Дотерување фото рамка
Ражим на приказ: Овозможува да изберете
режим на приказ. Видете стр. 14.
Приказ на часовник: Овозможува да
изберете приказ на часовник.
Забелешка
• Оваа опција е достапна кога [Display Mode]
е дотерано во [Image and Clock] или [Full
Screen Clock].
Аудио апликација: Дотерајте [FM Radio],
[Music] или [Off] како аудио апликација.
Избор на слика: Изберете слика.
Избор на музика: Изберете музика.
Slideshow дотерувања: Изборете од
прикажан слајдшоу режим или
преглед на една слика.
24МК
Дотерување за репродукција на музика:
Изберете од листата со сите
песни или само една песна.
Времетраење: Изберете временски
период по кое ТВ автоматски ќе се
префрли во режим на подготвеност.
Прв ден во неделата: Дотерајте [Sunday]
или [Monday] како прв ден од
неделата во календарот.
USB автоматско стартување
Кога во USB портот е поврзан USB уред
изберете [Вкл.] да ги видите
автоматските слики на последно
репродуцираната слика/ музика/
видео.
Часовник/Тајмери
Дотерување на тајмер и часовник.
Sleep Timer: Дотерување време во
минути кога сакате ТВ да остане вклучен
пред автоматски да се исклучи.
Вклучување тајмер: Вклучување на ТВ
од режим на подготвеност во
дотерано време и дотерување во
канал или влез по ваш избор. Пред
да ја дотерате оваа функција, прво
дотерајте точно време.
Дотерување часовник: Дотерување
точно време и дата.
Автоматски/Рачно
Изберете [Manual] да дотерате рачно
точно време.
Автоматска временска зона
Дотерување дали да избира или не
автоматски временска зона каде што сте.
Вклучено: Автоматски префрлање
меѓу летно и зимно време во
согласност со календарот.
Исклучено: Времето се прикажува во
согласност со временските
разлики дотерани во [Time Zone].
Автоматско летно време
Дотерување дали автоматски да
се префрли од летно во зимско
сметање на времето.
Дата
Дотерување точна дата.
Време
Дотерување точно време.
Временска зона
Овозможува рачно бирање на
временска зона, ако не сте во веќе
меморираната временска зона за
вашата земја/регион.
Дотерување снимање (Функцијата
не е достапна во Италија)
Регистрирање или дерегистрирање на
HDD за функцијата за снимање.
Почетно дотерување
Активирање на постапката за
првично дотерување. Оваа опција
овозможува повторно дотерување
на ТВ при преместување или при
барање на нови канали.
Јазик
Основно лого
Изберете [On] за приказ на лого при вклучување
на ТВ. Изберете [Off] за исклучување
LED индикатор
Изберете [On] да светне LED индикаторот.
Изберете [Off] за исклучување.
AV дотерувања
AV дотерувања: Доделување име на
надворешната опрема.
Дозволено: Изберете [Auto] за приказ на
името само кога е поврзана опремата
или [Always] за стално прикажување
независно од статусот на врската.
Систем во боја: Бирање систем на боја
во согласност со композитен видео
сигнал од влезен извор.
Звучници: Изберете излез на звук од
звучниците на ТВ или од
надворешната аудио опрема.
Слушалки/аудио излез: Дотерајте
слушање на звук преку слушалки,
надворешен аудио систем или
активен субвуфер поврзан со ТВ.
Исклучете ги слушалките од ТВ
кога ќе изберете [Audio Out] или
[Subwoofer].
Јачина на звук на слушалки: Регулирање
јачина на звук на слушалките.
Забелешка
• Оваа опција не е достапна кога
[Headphone/Audio Out] е дотерано во
[Audio Out] или [Subwoofer].
Аудио излез:
Наизменична: Кога користите
надворешна аудио опемата јачината
на звукот може да го управувате преку
далечинскиот управувач на ТВ.
Фиксно: Аудио излезот од ТВ е
постаојан. За контролирање на
јачината на звук користете го
далечинскиот управувач од
Вашиот аудио систем.
Совет
• Оваа опција достапна е само кога [Headphone/
Audio Out] е дотерано во Audio Out.
Дигитален аудио излез: Дотерајте
аудио сигнал кој се прикажува при
поврзување на кабел за дигитален
аудио излез (оптички) или HDMI
(ARC) кабел. Дотерајте во [Auto],
кога поврзаната опрема е
компатибилна со Dolby Digital или
DTS. Дотерајте во [PCM] кога
поврзаната опрема не е
компатибилна со Dolby Digital или
DTS.
Позиција на ТВ: Подобрување на
дотерувањата на звучниците
кога е дотерано во [Table-Top
Stand] или [Wall Mount] во
зависност од позицијата на ТВ.
BRAVIA Sync дотерувања
Дозволува ТВ комуницира со опрема
која е компатибилна со функцијата
Контроли за BRAVIA Sync и е поврзан
со HDMI/ MHL приклучоци на ТВ.
Имајте на ум дека дотерувањата за
комуникацијата треба да се направат
и на поврзаната опрема.
25МК
МК
Навигација низ Home Menu
Изберете јазик за прикажување на
менијата.
Линк на слушалки со звучник:
Вклучување/ исклучување на
внатрешните звучници на ТВ кога
поврзувате слушалки во ТВ.
Контроли за BRAVIA Sync: Дотерување
дали да се поврзан операциите на
ТВ и на поврзаната опрема која е
компатибилна со BRAVIA Sync
упраувањето. Кога е дотерано во
[On] достапни се следните функции.
Ако е поврзана конретна опрема на
Sony која е компатибилна со
Контроли за BRAVIA Sync, ова
дотерување автоматски се
применува на поврзаната опрема.
Автоматско исклучување уред: Кога ќе
дотерате во [On], поврзаната опрема
која е компатибилна со Контроли за
BRAVIA Sync се исклучува кога ТВ се
префрла во режим на мирување.
Автоматско вклучување на ТВ: Кога ќе
дотерате во [On], ТВ се вклучува
кога ќе ја вклучите поврзаната
опрема која е компатибилна со
Контроли за BRAVIA Sync
Листа на BRAVIA Sync уреди: Прикажува
листа на поврзана опрема која е
компатибилна со Контроли за BRAVIA
Sync. Изберете [Enable] за ажурирање
[BRAVIA Sync Device List].
Копчиња за контрола на уреди: Изберете
функции за копчињата на
далечинскиот управувач на ТВ да
управувате со поврзаната опрема.
Ниедно
Деактивирање на управувањето од
далечинскиот управувач на ТВ.
Нормално
За основни операции, како копчиња за
навигација (горе, долу, лево или десно).
Копчиња за дотерување
За основни операции и работа со
копчињата поврзани со каналите,
како PROG +/– или (0-9) и т.н.
Корисно е кога ракувате тјунер или
декодер и др. преку далечинскиот
управувач.
Копчиња за мени
За основни дејстви и работа со
копчињата HOME/OPTIONS.
Корисно е кога бирате мени од BD плеер
и др. преку далечинскиот управувач.
За дотерувања и менија
За основни дејстви и работа со
копчињата поврзани со каналите и
копчињата HOME/OPTIONS.
26МК
Забелешка
• Некои видови на уреди со [BRAVIA
Sync Control] не ја поддржуваат
функцијата [Device Control Keys] .
Поддршка за корисниците
Обезбедува информација за модел на
ТВ, софтерот и др. За повеќе детали
видете на стр. 26.
Eco
Ресетирање
Ресетирање на моменталните Eco
дотерувања во фабрички дотерувања.
Штедење енергија
Ја намалува потрошувачката на
енергија на ТВ. Кога ќе изберете
[Исклучена слика], сликата се
исклучува. Звукот не се менува.
Исклучува ако не се користи ТВ
Исклучување на ТВ ако не се користи
одредено време.
Поддршка за корисниците
Име на модел
Приказ на името на модел на ТВ.
Верзија на софтверот
Приказ на моменталната верзија на
софтверот на ТВ.
Дигитална ТВ
Изберете [System Information] за приказ на
информации за дигитални канали.
Надворешни влезови
Изберете [View AV Preset] за гледање или
управување со ТВ влез.
Проверка на слика
Преглед на тест слика: Овозможува
проверка на состојбата на сликата на
екранот.
Ажурирање на софтвер
Ажурирање на ТВ системот преку USB
меморија или преку мрежа.
Забелешка
• Ажурирање на софтверот преку интернет може
да се разликува во зависност од ТВ моделот.
• За ажурирање на софтверот посетете ја веб
страната за поддршка на Sony
Автомат. преземање на софтвер
Изберете [On] за автоматско преземање на
софтвер. Изберете [Off] за исклучување.
Фабрични дотерувања
Ресетирање на сите дотерувања во
фабрички. По извршување на оваа
постапка се прикажува екранот за почетно
дотерување.
МК
Забелешка
Навигација низ Home Menu
• Во тоа време не го исклучувајте ТВ (трае околу 30
секунди) и не допирајте ниедно од копчињата.
Иницијализација на лична информација
Може да ја избришете личната
информација зачувана на ТВ.
Поддршка за уредот
Приказ на информација за производот.
27МК
Преглед на фотографии од поврзаната опрема
Шема на поврзување
Можете да поврзете различни видови на дополнителни уреди со Вашиот ТВ.
Забелешка
• Во зависност од ТВ моделот, со поврзување на голем USB уред може да се случат пречки со другата поврзана опрема.
• Кога поврзувате голем USB уред, поврзете го исклучиво во 1 USB приклучокот.
Conditional
Access Module
Домашен
аудио
систем
со
Оптички
аудио
влез
Дигитален
фото апарат/
Камера/USB
медиум
*2
*1
HDMI уред
Рутер
*3
Слушалки/
Домашен аудио
систем/Субвуфер
*2
*1
*4
Сателитска
Кабелска/
Антена/
Set Top Box
Домашен
аудио систем
со ARC/HDMI
уред
VCR/DVD
рекордер
Забелешка
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2 Терминалите
и етикетите може да
се разликуваат во зависност од
земјата/регионот/ТВ моделот.
*3
Поддржува само 3-поларен стерео
мини приклучок
*4
< 14 mm
28МК
masterpage: Right
Квалитет на слика
• AV компонентен кабел
• Кабел за антена
• Компонентен кабел
SD
Видео датеотеки со стандардна резолуција (SD) имаат
сигнал на слика со вертикална резолуција од 480
(NTSC) или 576 (PAL/SECAM) реда.
• HDMI кабел
HD
Видео датеотеки со висока резолуција (HD)
имат сигнал на слика со вертикална
резолуција од 720 или 1 080 реда.
МК
Гледање слики од поврзана опрема
29МК
Користење на аудио
и видео опрема
1 Вклучете ја поврзаната опрема.
2 Допрете за приказ на влезен извор.
3 Допрете / потоа да изберете
влезен извор.
Ако поминат 5 секунди без никакво
дејство се избира означниот елемент.
Забелешка
• Кога поврзувате дигитален аудио систем кој не е
компатибилен со технологијата Audio Return
Channel (ARC) користејќи HDMI кабел, треба да
поврзете оптички аудио кабел во DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)* за емитување дигитален звук.
• Кога поврзувате со HDMI кабел, користете само
HighSpeed HDMI кабел со тип на лого на кабелот
(препорачан SONY кабел).
• Кога поврзувате моно опрема, поврзете го
аудио кабелот со приклучокот L (моно).
* Само за ограничени региони/земји/ТВ модели.
За користење на BRAVIA Sync уреди
Кога поврзувате телевизор компатибилен со
BRAVIA Sync опрема можете да ракувате со
нив заедно. Направете претходно соодветни
дотерувања. Дотерувањата за Конторли за
BRAVIA Sync треба да се направат на ТВ и на
поврзаната опрема. видет [BRAVIA Sync
Settings] (стр. 25) за дотерување на ТВ.
Видете во инструкциите за работа на
поврзаната опрема за неговите дотерувања.
Користење Screen mirroring
Screen mirroring прикажува екран од
компатибилен уред (пр. паметен телефон) на
голем ТВ екран преку Miracast технологија.
За користење на оваа функција нема потреба
од безжичен рутер (или акцес поинт)/
1 Допрете на
/
копчето, потоа изберете
[Screen mirroring] со / копчињата.
2 Ракувајте со Screen mirroring компатибилен
уред да го поврзете со ТВ. Откако ќе
го поврзете, екранот од уредот ќе
се прикаже на ТВ.
За листа на поврзани уреди/
дерегистрирани уреди
Кога ќе се прикаже екран за Screen mirroring,
допрете OPTIONS, потоа изберете [Show
Device List / Delete].
За дерегистрација на уредот изберете го
уредот од листата забришење и допрете
.
Потоа изберете [Yes] ма екранот за потврда.
Приказ на информација за регистрација
при обид за поврзување на уредот со ТВ
Активирањето на оваа функција може да
попречи при поврзување на уредот.
Кога ќе се прикаже екран за мирување на
Screen mirroring, допрете OPTIONS, потоа
изберете [Registration Notification]  [On].
Запомнете дека откако ќе ја откжете
пријавата за регистрација на уредот нема да
можете да го поврзете овој уред се додека
не го избришете од листата со уреди.
Менување опсег на фреквенција (за
професионалци)
Кога ќе се прикаже екран за мирување за
Screen mirroring, допрете OPTIONS, потоа
изберете [Band Setting].
Забелешка
• При поврзување на уредите треба да се почитува
следното:
Уреди компатибилни со Screen mirroring
2.4 GHz поврзување (5 GHz не е поддржано).
• За информации во врска со поддржаниот
безжичен опсег на фреквенција на Вашиот уред
видете во упатството за употреба на уредот.
30МК
Инсталирање на ТВ на ѕид
Во ова упатство за употреба на ТВ покажани се само чекорите за подготвка за
инсталација на ТВ пред да го инсталирате на ѕид.
За потрошувачите:
За безбедност на производот и лична безбедност, Sony стриктно препорачува инсталацијата на
ТВ да ја направи продавачот на Sony или овластен изведувач. Не се обидувајте сами да го
инсталирате.
За Sony продавачи и изведувачи:
Обрнете целосно внимани на безбедноста за време на инсталирањето, периодично
одржување и испитување на овој производ.
Потребна е соодветна стручност за инсталирање на овој производ, особено за одредување на јачината
на ѕидот да ја издржи тежината на ТВ. Прикачувањето на овој производ на ѕид доверете го на Sony
продавачот или лиценциран изведува и обрнете соодветно внимание на безбедноста при
инсталацијата. Sony не е одговорен за штети или повреди при неправилна инсталација.
Користете Конзола за држач за ѕид SU-WL450 (одделно се продава) за инсталирање на ТВ на
ѕид. При инсталирање на Конзолата за држач за ѕид исто видете во Упатството за употреба и
Водичот за инсталација испорачано со Конзолата за држач за ѕид.
МК
Гледање слики од поврзана опрема
За инструкции за инсталација на Конзолата за држач за ѕид за Вашиот ТВ модел, видете на
следната веб страна:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
31МК
Искривена слика (прекинати линии или ленти)
Дополнителни информации
Проблеми и можни решенија
Кога LED индикаторот трепка црвено,
бројте колку пати трепка (временски
интервал е три секунди).
Ако LED индикаторот трепка црвено,
ресетирајте го ТВ со исклучување на
кабелот за мрежа од ТВ околу две минути, а
потоа повторно вклучете го ТВ.
Ако проблемот и понатаму постои, обратете
се кај продавачот или сервисот на Sony и
објаснете му колку пати LED индикаторот
трепка црвено (временски интервал е три
секунди). Допрете  на ТВ да го исклучите,
исклучете го кабелот за струја и обратете се
кај продавачот или сервисот на Sony.
Кога LED индикаторот не трепка,
проверете ги следните ставки.
Ако проблемот не се реши, однесете го ТВ
кај овластениот сервис.
 Телевизорот држете го подалеку од извори на
електрични пречки, како автомобил, мотор,
фенови или дополнителна опрема.
 При монтирање на дополнителна опрема
оставете место меѓу опремата и
телевизорот.
 Проверете ја антенската/кабелската врска.
 Кабелот од антената држете го подалеку од
други кабли за поврзување.
Шум на сликата или звукот при гледање на
ТВ канал
 Прилагодете [AFT] (Automatic Fine Tuning) да
добиете подобар прием на слика. Оваа
функција е само за аналогни ТВ канали.
Ситни црни точки и/или светли точки се
појавуваат на екранот
 Сликата на екранот се состои од пиксели.
Малите црни точки и/или светли точки
(пиксели) на екранот не значат дефект
Контурите на екранот се искривени
 Сменете го моменталното дотерување на
[Film Mode] со друга (стр 18).
Програмите не се во боја
Слика
Нема слика (екранот е темен) и нема звук.
 Проверете го поврзувањето на антената/ кабелската.
 Поврзете го ТВ во струја и допрете
 на ТВ или / на далечинскиот
управувач.
Нема слика или на екранот не се прикажува
информација за менито на опремата
поврзана во приклучокот за видео влез
 Допрете
за приказ на листа со поврзана
опрема, потоа изберете влез по желба.
 Проверете го поврзувањето меѓу
дополнителната опрема и телевизорот.
Двојна слика или матна слика
 Проверете го поврзувањето за антена/кабелска
локација или насока.
На екранот се прикажува само снег и шум
 Проверете дали антената не е скршена или свиткана.
 Проверете дали антената не дошла при крај на
сервисниот живот (три до пет години при
нормално користење, една до две години покрај
море).
32МК
 Изберете [Reset] (стр. 18).
На екранот не се прикажува слика од
поврзаната опрема
 TВклучете ја поврзаната опрема.
 Проверете ги каблите за поврзување.
 Допрете
да се прикаже поврзаната опрема
и одберете влез по желба.
 Поставете ја правилно мемориската картичка
или друг уред во дигиталниот фотоапарат.
 Користете мемориска картичка или друг уред
од дигиталниот фотоапарат кој е форматиран
според упатството за работа испорачани со
дигиталниот фотоапарат.
 Не се гарантира работа на сите USB уреди.
Освен тоа работата може да се разликува во
зависност од карактеристиките на USB уредот
и репродуцираното видео.
Не може да се избере поврзана опрема во
менито или не може да се префрли влезот
 Проверете ги каблите за поврзување.
Звук
Нема звук, но сликата е добра
 Допрете  +/– или  (Mute).
 Проверете дали [Speakers] во [AV Set-up] е
дотереран во [TV Speakers] (стр. 25).
 Проверете дали конекторот на слушалките е
поврзан со телевизорот.
Нема звук или звукот има пречки
 Проверете дали дотерувањето Систем на
телевизорото е погоден (стр. 19).
Канали
Не може да се избере сакан канал
 Префрлете меѓу дигитален и аналоген режим
и изберете дигитален/аналоген канал по желба.
Некои канали се празни
 Каналот е само за кодирана услуга/претплата.
Претплатете се за платена ТВ услува.
 Каналот се користи само за податоци (нема
слика и звук).
 Контактирајте го операторот за детали за преносот.
Мрежа
* Не може да се користи VOD сервис
за време на снимање.
Каков тип на уред може да се поврзе за
користење на Функцијата за дупол екран?
 Може да се поврзе Ѕony компатибилен уред
за дупол екран (Xperia).
Видеото или звукот понекогаш се прекинува
 Уреди кои емитуваат радио бранови, како на пр.
безжични LAN уреди или микробранови
печки, може да пречат со функцијата за дупол
еекран преку безжичен LAN. ТВ или Sony
уредот со дупол екран (Xperia) држете ги
настрана или исклучете ги.
 Брзината на комуникација може да се менува во
согласност со растојанието или пречките
меѓу уредите, конфигурација на уредот,
состојба на радио брановите, линиско
пригушување или каков уред користите.
Комуникацијата може да се прекине поради
условите на радио брановите.
 Контактирајте го локален провајдер да дознаете
 Уредот треба да е компатибилен со HDCP
дали во вашиот регион има дигитално емитување.
 Надоградете ја антената за подобар прием.
Менување опсег на дотерување
(достапноста зависи од регионот/земјата)
 Допрете на HOME копче и изберете t [Channel
Set-up] t [Digital Set-up] t [Digital Tuning] t
[Auto Tuning Range].
[Normal]
Пребарувајте достапни канали во вашиот
регион/земја.
[Full]
Пребарувајте достапни канали без оглед на
регионот/земјата.
Забелешка
• [Auto Service Update] е достапно во зависност од
регионот/земјата.
Совет
• Може да активирате [Digital Auto Tuning] по
преселување, менување на провајдер или
пребарување на нови канали.
• Се препорачува да дотерате [Digital Set-up] t
[Technical Set-up] t [Auto Service Update] во [On]
да овозможите автоматско додавање нови
дигитални сервиси. Ако е дотерано во [Off], ќе
бидете информирани од нови дигитални сервиси
со порака на екран и сервисите нема да се
додадат автоматски. Достапноста на оваа
функција зависи од вашиот регион/земја. Ако не е
достапна, направете [Digital Auto Tuning] да
додадете нови сервиси.
(High-bandwidth Digital Content Protection)
2.0/2.1 систем. Некоја содржина која се
плаќа може да не се прикажува на
некомпатибилен уред.
Апликациите се недостапни
 Проверете дали LAN кабелот или AC кабелот
за напојување на рутерот/модемот* правилно
се поврзани.
* Вашиот рутер/модем треба прво да биде
дотеран да се поврзе со интернет. Обратете се
кај интернет провајдерот за дотерувањата на
рутерот/модемот.
 Обидете се подоцна да ја користите апликацијата.
Серверот на провајдерот може да не работи.
Понекогаш квалитетот на видео сигналот
може да е слаб кога користите безжичен LAN
 Квалитетот на безжичното мрежно поврзување
варира во зависност од растојанието или
пречките (пр. ѕид) меѓу ТВ и безжичниот рутер
(акцес поинт), околни пречки и квалитет на
безжичниот рутер (акцес поинт).
Безжичното LAN поврзување не е успешно
или условите на радио прием се слаби
 Проверете го местото каде е инсталиран ТВ и
безжичниот рутер (акцес поинт). Сигналот може
да биде прекинат поради следните причини.
 Други безжични уреди, микробранови печки,
флуоресцентни светла и т.н се ставени во близина.
33МК
МК
Дополнителни информации
Не се прикажуваат дигитални канали
Некоја содржина која се наплаќа не може
да се репродуцира
 Има подови или ѕидови меѓу безжичниот
рутер (акцес поинт) и ТВ. Ако проблемот се
уште постои дури и откако же го
прегледате горенаведеното, обидете се да
направите жичано LAN поврзување.
Слаба слика на интернет видео
 Квалитетот зависи од оригиналното видео
обезбедено од интернет провајдерот и
пропусниот опсег на поврзувањето.
Одредена интернат содржина прикажува
губење на детали, особено при брзо
движење или темни сцени
 Видео квалитетот и големината на сликата
зависат од брзината на емитување и
доставата на провајдерот на содржината.
Добар квалитет на слика но нема звук
на интернет содржината
 Квалитетот зависи од оригиналната содржина
обезбедена од интернет провајдерот и вашиот
пропусен опсег на поврзување.
 Поради природата на интернет видеото,
немаат звук сите видеа.
ТВ не може да се поврзе со сервер
 Проверете го LAN кабелот или поврзувањето
на серверот и ТВ.
 Проверете дали мрежата правилно е
конфигурирана на ТВ.
Се прикажува порака која почнува дека
ТВ не може да се поврзе со мрежа
 Проверете го моменталното мрежно дотерување.
Допрете HOME, потоа изберете [Settings] → [System
Settings] → [Set-up] → [Network] → [Network Set-up]
→ [View Network setting and status]. Ако сите ваши
мрежни дотерувања се “-”, серверот може да не е
правилно поврзан. Проверете го мрежното
поврзување и/или упатството за употреба на
серверот за информација за поврзување.
 Повторно конфигурирајте го мрежното дотерување.
 Ако LAN кабелот е поврзан во активен сервер и
ТВ бара IP адреса, проверете го поврзување и
конфигурирањето на DLNA Certified™ медија
сервер.
Забелешка
 Вашето конфигурирање на IP адреса може
да го видиете со избор на [View Network
setting and status].
DLNA Certified™ медија сервер не е
достапен иако е прикажан во [Media] во
менито Home
 Проверете го LAN кабелот/поврзувањето или
поврзување на серверот. ТВ може да ја
изгуби врската со серверот.
34МК
 Направете [Server Diagnostics] да проверите
дали медиа серверот правилно комуницира со
ТВ. Допрете HOME, потоа изберете [Settings] →
[System Settings] → [Set-up] → [Network] →
[Home Network Setup] → [Server Diagnostics].
Кога користите рендерер функција, не
може да се репродуцираат музчки фајлови
 Некои апликации прикажуваат фото фајлови
претходно инсталирање на компјутер заедно со
репродукцијата на музика кога користите рендерер
функција. Во зависност од претходно инсталираните
фото фајлови, репродукцијата на музика може да не
е возможна, но може да се овозможи со менување
на фото фајлот.
Не може да се поврзете со интернет
 Проверете дали LAN кабелот или кабелот за напојување
на рутерот/модемот* правилно се поврзани.
* Рутерот/модемот мора претходно да се дотерани да
се поврзат со интернет. Контактирајте го интернет
провајдерот за дотерувањ е на рутерот/модемот.
Немате YouTube ID
 Ако немате YouTube ID и лозинка, регистрирајте
се преку следната адреса.
http://www.google.com/device
(Може да се регистрирате за YouTube ID и
лозинка и преку компјутер.)
Откако ќе регистрирате свој ID, може веднаш
да почнете да го користите.
Општо
Телевизорот автоматски се исклучува
(влегува во режим на подготвеност)
 Проверете дали е активиран [Sleep Timer] (стр. 24).
 Проверете дали [Duration] е активиран од [On Timer]
(стр. 24) или [Photo Frame Settings] (стр. 24).
 Проверете дали [Idle TV Standby] е активирано
(стр. 26).
Некои влезни извори не може да се изберат
 Изберете [AV Preset] и изберетеselect [Always] на
влезен извор (стр. 25).
Далечинскиот управувач не работи
 Сменете ги батериите.
HDMI/MHL опремата не се прикажува во
[BRAVIA Sync Device List]
 Проверете дали вашата опрема е
компатибилна со Контроли за BRAVIA Sync.
Не може да изберете [Off] во [BRAVIA Sync Control]
 Ако сте поврзале аудио систем кој е компатибилен
со Контроли за BRAVIA Sync, не можете да
изберете [Off] iод ова мени. За да го смените
аудио излезот кон ТВ звучниците, изберете [TV
Speakers] во [Speakers] менито (стр. 25).
Лозинката за [Parental Lock] сте ја
заборавиле
 Внесете 9999 за PIN код.
 Ажурирајте PIN код со допирање HOME и
изберете [Settings] t [System Settings] t
[Parental Lock] t [Change PIN Code].
На екранот се прикажува режим на
приказ на продавницата или логото со
промоција на функциите
 На далечинскиот допрете
RETURN потоа
допрете HOME и изберете [Settings] t
[System Settings] t [Set-up] t [Auto Startup]. Изберете [Home] во [Location].
Спецификации
Систем
Систем на екранот
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED задно светло
ТВ систем
Во зависност од вашата земја/подрачје/ТВ
модел
Аналоген: B/G, D/K, L, I
Дигитален: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Сателитска*1: DVB-S/DVB-S2
Систем на боја/видео
Аналоген: PAL, SECAM, NTSC3.58 (само видео),
NTSC4.43 (видео)
Дигитален: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/
MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC
MP@L4.1 (Full HD 60fps)
Покриеност на канал
Емитување звук (Само за 19.5 V)
KDL-49WD75x / 43WD75x: 10 W + 10 W
KDL-32WD75x: 5 W + 5 W
Безжична технологија
Protocol IEEE802.11b/g/n
Влезни/излезни приклучоци
Антена/кабел
75 ohm надворешен терминал за VHF/UHF
Сателитска антена*1
Женски F-тип на конектор IEC169-24, 75
ohm. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz,
Еднонасочен кабел EN50494.
/
A
V
21-пински Scart конектор (CENELEC
стандард) вклучувајќи аудио/видео влез,
RGB влез и TV аудио/видео излез.
35МК
МК
Дополнителни информации
Во зависност од вашата земја/подрачје/ТВ
модел
Аналоген: UHF/VHF/Кабел
Дигитален: UHF/VHF/Кабел
Сателитска*1: IF Frequency 950-2,150 MHz
HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2
HDMI видео: 1080p(30, 50, 60 Hz), 1080/24p,
1080i(50, 60 Hz), 720p(30, 50, 60 Hz), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i
PC влез:
(Резолуција, Хоризонтална фреквенција,
Вертикална фреквенција)
640 × 480, 31.5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37.9 kHz, 60 Hz
1,024 × 768, 48.4 kHz, 60 Hz
1,280 × 768, 47.4 kHz, 60 Hz
1,280 × 768, 47.8 kHz, 60 Hz
1,360 × 768, 47.7 kHz, 60 Hz
1,280 × 1,024, 64.0 kHz, 60 Hz
* 1,920 × 1,080, 67.5 kHz, 60 Hz
* Кога кон HDMI влезот ќе се примени 1 080p
тајминг, тој ќе се обработува како видео
тајминг а не како компјутерски тајминг.
Аудио: Дво канален линеарен PCM: 32, 44.1
и 48 kHz, 16, 20 и 24 bits, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 1 само)
PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*5
Двоканален линеарен PCM, Dolby Digital, DTS
AUDIO OUT /  (Стерео мини приклучок)
Слуушалки, Аудио излез, Субвуфер
1, 2 (HDD REC) (Функцијата не е
достапна во Италија)
USB порт
CAM (Conditional Access Module) slot
DC IN 19.5 V
AC adapter input
LAN (Во зависност од земја/подрачје)
10BASE-T/100BASE-TX конектор (Во зависност
од работната околина на мрежата, брзината
на поврзување може да се разликува. 10BASET/100BASE-TX брзина и квалитет на
комуникација не се гарантираат за овој ТВ.)
Друго
Додатоци по избор
Конзола за држач за ѕид SU-WL450
Работна температура
0 ºC – 40 ºC
Влажнот при работа
10 % – 80 % RH (без кондензација)
Напојување и друго
Потребен напон
19.5 V DC со AC адаптер
Номинална: Влез 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Класа на енергетска ефикасност
KDL-49WD75x: A+
KDL-43WD75x: A+
KDL-32WD75x: A
Големина на екран (дијагонално мерено) (приближ.)
KDL-49WD75x: 123.2 cm / 49 inches
KDL-43WD75x: 108.0 cm / 43 inches
KDL-32WD75x: 80.1 cm / 32 inches
Потрошувачка
Во [Standard] режим
KDL-49WD75x: 61 W
KDL-43WD75x: 53 W
KDL-32WD75x: 40 W
Во [Vivid] режим
KDL-49WD759: 96 W
KDL-49WD758: 96 W
KDL-49WD757: 96 W
KDL-49WD756: 83 W
KDL-49WD755: 96 W
KDL-49WD754: 83 W
KDL-49WD753: 83 W
KDL-49WD752: 83 W
KDL-49WD751: 83 W
KDL-49WD750: 83 W
KDL-43WD759: 83 W
KDL-43WD758: 83 W
KDL-43WD757: 83 W
KDL-43WD756: 74 W
KDL-43WD755: 83 W
KDL-43WD754: 74 W
KDL-43WD753: 74 W
KDL-43WD752: 74 W
KDL-43WD751: 74 W
KDL-43WD750: 74 W
KDL-32WD759: 71 W
KDL-32WD758: 71 W
KDL-32WD757: 71 W
KDL-32WD756: 57 W
KDL-32WD755: 71 W
KDL-32WD754: 57 W
KDL-32WD753: 57 W
KDL-32WD752: 57 W
KDL-32WD751: 57 W
KDL-32WD750: 57 W
Просечна годишна потрошувачка*2
KDL-49WD75x: 89 kWh
KDL-43WD75x: 77 kWh
KDL-32WD75x: 58 kWh
Потрошувачка во режим на подготвеност*3*4
0.50 W
Резолуција на екран
1,920 точки (хоризонтално) × 1,080 линии (вертикално)
36МК
Димензии (Приближ.) (в × ш × д)
Забелешка за дигиталната функција на ТВ
со Држач за маса
• Секоја функција поврзана со дигитална ТВ (
KDL-49WD75x: 109.3 × 69 × 22.9 cm
KDL-43WD75x: 96 × 61.6 × 22.9 cm
KDL-32WD75x: 71.7 × 47.4 × 21.8 cm
без Држач за маса
KDL-49WD75x: 109.3 × 64 × 5.6 cm
KDL-43WD75x: 96 × 56.5 × 5.6 cm
KDL-32WD75x: 71.7 × 42.9 × 6.1 cm
Маса (Приближ.)
со Држач за маса
KDL-49WD75x: 12 kg
KDL-43WD75x: 9.8 kg
KDL-32WD75x: 6.9 kg
без Држач за маса,
KDL-49WD75x: 11.3 kg
KDL-43WD75x: 9.1 kg
KDL-32WD75x: 6.4 kg
*1 Сите
*3 Наведениот
режим на мирување се постигнува
откако ТВ ќе заврши со неопходните интерни процеси.
Потрошувачката во режим на мирување ќе се
зголеми кога ТВ е поврзан во мрежа.
*5 Само за ограничен регион/земја/ТВ модел.
• Вашиот кабелски оператор може да наплаќа
за нивните сервиси или ќе треба да се согласите
со нивните услови и одредби за работа.
• Овој ТВ е во согласност со DVB-T/DVB-T2 и DVB-C
спецификации, но не се гарантира
компатибилност со идното DVB-T/DVB-T2
дигитално терестријални и DVB-C дигитално
кабелско емитување.
• Можно е одредени дигитални функции на
телевизорот да не работат во некои земји/
региони и DVB-C кабелската услуга може да не
работи правилно со некои оператори.
МК
* Сите телевизори немаат 2-ро издание на
технологијата T2* за дигитално видео
репродуцирање.
Дополнителни информации
ТВ немаат DVB-T2 или DVB-S/S2 технологија
или сателитски антенски терминал.
потрошувачка на енергија врз основа на
потрошувачката на ТВ кој работи 4 часа дневно
за 365 дена. Вистинската потрошувачка на
енергија ќе се разликува во зависност од тоа
како го користите ТВ.
*2 Годишна
)
ќе работи само во државите и областите каде што
се емитува DVB-T/DVB-T2* (MPEG-2 и H.264/
MPEG-4 AVC) дигитален терестри¬јален сигнал или
таму каде што има пристап до компатибилен
кабелски ервис на DVB-C (MPEG-2 и H.264/MPEG-4
AVC). Проверете кај локалниот добавувач дали
можете да примите DVB-T/DVB-T2 сигнал каде што
живеете или прашајте го кабелскиот оператор
дали нивниот DVB-C кабелски сервис е погоден за
интегрирана соработка со овој ТВ.
*4
Забелешка
• Достапноста на додатоци по желба зависи од
земјата/регионот/ТВ моделот/залихата
• Не ја вадете картичката – макета од TV CAM
(Conditional Access Module) слотот освен ако сакате
да ставите смарт картичка која одговара во CAM.
• Дизајнот и спецификациите се предмет на измена
без претходна најава.
37МК
Информации за трговската марка
• Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, како и логото на
HDMI, се трговски марки или
регистрирани заштитни знаци на HDMI
Licensing LLC во САД и други држави.
• Произведено по лиценца на Dolby
Laboratories.
Dolby и симболот дупло D се
трговски марки на Dolby
Laboratories.
се заштитен знак
• “BRAVIA” и
на Sony Corporation.
• “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” и “Blu-ray Disc”
логото се заштитен знак на Bluray Disc Association.
• Opera® Devices SDK од Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera
Software ASA. Сите права се задржани.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup и Wi-Fi CERTIFIED Logo се
заштитни знаци или регистрирани
трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• За DTS patents, видете
http://patents.dts.com. Manufactured
under license from DTS, Inc.
DTS, Symbol, & DTS и Symbol заедно се
регистрирани трговски марки и DTS 2.0
+ Digital Out е заштитен знак на DTS, Inc.
© DTS, Inc. Сите права се задржани.
• TUXERA е регистриран заштитен знак на
Tuxera Inc. во САД и други земји.
• Windows Media е регистриран заштитен
знак и трговска марка на Microsoft
Corporation во САД и/или други
земји.
• Овој производ содржи технологија која
е предмет на одредени интелектуални
права на Microsoft. Користење или
дистрибуција на оваа технологија
надвор од овој производ е забранета
без соодветна лицена од Microsoft.
Само за сателитски модели:
• DiSEqC™ е заштитен знак на EUTELSAT.
Овој ТВ поддржува DiSEqC 1.0. Овој ТВ
не е наменет за контролирање на
моторизирана антена.
38МК
За корисни информации за производите на Sony
©2016 Sony Corporation
4-586-685-12(1)
Download PDF

advertising