Sony | KDL-40W4000 | Sony KDL-40W4000 Упатства за употреба

LCD Дигитален телевизор во боја
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
KDL-52W40xx
KDL-32W40xx
KDL-37V47xx
KDL-52W42xx
KDL-32W42xx
KDL-32V45xx
KDL-46W40xx
KDL-40E40xx
KDL-32V47xx
KDL-46W42xx
KDL-32E40xx
KDL-26V45xx
KDL-40W40xx
KDL-26E40xx
KDL-26V47xx
KDL-40W42xx
KDL-37V45xx
• Не ги покривајте отворите за вентилација и
не ставајте предмети во нив.
• Оставете простор околу ТВ како што е
прикажано подолу.
• Строго се препорачува употреба на Sony
држачи за ѕид за да се овозможи правилна
циркулација.
http://www.sony.net/
U
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2008 Sony Corporation
3-298-243-11(1)
Исфрлање на стари батерии
(Важи за Евроспката Унија и останатите
Европски држави со посебни собирни
центри).
Овој симбол на батериите и на нивното
пакување укажува дека батериите не треба
да се третираат како обичен отпад. Со
правилно исфрлање на батериите, ќе
помогнете во спречувањето на појава на
потенцијално негативни последици на животната средина и
човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози
поради неправилното исфрлање на батериите.Со
рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата
на природните ресурси.
Град
Информации за заштитени марки
•
е регистрирана марка на DVB Project
• Произведено под лиценца на BBE Sound, Inc. Лиценца на
BBE Sound, Inc. под еден од следниве US патенти:
5510752, 5736897. BBE и BBE симболот се
регистрирани марки на BBE Sound, Inc.
• Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. “Dolby” и
двојниот-D симбол
се заштитени марки на Dolby
Laboratories.
• HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface
се заштитени и регистрирани марки на HDMI Licensing
LLC.
ViVA
HD3D Sound
• Илустрациите во ова упатство се за
KDL-40W4000 освен ако не е поинаку назначено.
• "x" покрај името на моделот е соодветно на бројот зависно
од варијацијата во бојата.
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
Забелешка за дигиталните функции
• Функциите поврзани со Digital TV (
) можат да
работат само во држави каде се емитуваат DVB-T
(MPEG2) дигитални терестријални сигнали или ако има
пристап до компатибилен DVB-C (MPEG2) кабловски
сервис. Обратете се кај локалниот дистрибутер дали
можете да примате DVB- T сигнал, или контактирајте го
кабловскиот провајдер ако нивниот DVB-C кабел одговара на
вградените операции на овој ТВ.
• Кабловскиот провајдер може да ја наплати дополнителната
услуга, заедно со договор преку кој се согласувате на
нивните услови за користење на услугата.
• Иако овој ТВ сет ги следи DVB-T и DVB-C
спецификациите, компатибилноста со емитувањето на DVBT дигитални терестријални сигнали не се гарантира.
• Некои дигитални функции можеби нема да бидат достапни
во некои региони/држави и DVB-C кабелот можеби нема
да работи правилно кај некои провајдери.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Сервис
++389 34 211804
++389 46 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
++389 47 227236
О
К
Овој симбол на производот или на
неговото пакување укажува дека овој производ не треба да се
третира како обичен отпад. Наместо тоа треба да се предаде
на посебен центар за рециклирање на електрична и
електронска опрема. Со правилно исфрлање на производот,
ќе помогнете во заштитата на потенцијалните негативни
последици за околината и човечкото здравје, кои во
спротивно може да биде загрозено поради неправилното
третирање на на овој производ.
Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Авторизиран дистрибутер за
EMC и безбедна употреба на овој уред е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За
прашања околу сервис и гаранција, обратете се на адресата
дадена на документите за гаранција.
Р
Исфрлање на стара
Електрична и Електронска
опрема (Во Европската
Унија и други Европски
држави со посебни центри
за рециклирање)
И
М
Е
Исфрлање на телевизорот
Р
Благодариме што се одлучивте за овој Sony производ.
Пред употреба на ТВ, внимателно прочитајте го
упатството и зачувајте го за идни консултации.
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за
кои е потребна перманентна конекција со вградената
батерија, оваа батерија треба да се замени само од
квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе
бидат правилно третирани, предадете го овој производ кога
ќе биде при крај на работниот век на собирен центар за
за рециклирање на електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да
ги извадите батериите од производот. Предадете ги
потрошените батерии на колективен центар за отпад на
батерии.
П
Вовед
++389 2 3081700
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
MK
СОДРЖИНА
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Како да започнете со користење
4
П
Р
И
М
Е
Р
О
К
Start-up Guide 4
Проверка на испорачаните делови................................................................................... 4
Безбедносни информации................................................................................................. 9
Препораки.......................................................................................................................... 10
Далечински уред............................................................................................................. 11
Копчиња и индикатори на ТВ приемникот................................................................ 12
Гледање телевизија
Гледање телевизија.......................................................................................................... 13
Проверка на водич
.................................................................................................. 15
Омилена дигитална листа
.................................................................................. 16
Дополнителна опрема
Поврзување на дополнителната опрема........................................................................ 17
Приказ на слика од поврзаната опрема.......................................................................... 18
BRAVIA Sync (Контрола за HDMI) ................................................................................... 19
MENU функции
Преглед на ТV Home Menu (XMB™) ............................................................................... 21
Дотерувања....................................................................................................................... 22
Слика ........................................................................................................................... 22
Звук .............................................................................................................................. 23
Ставки .......................................................................................................................... 24
Set-up ........................................................................................................................... 25
Аналогно Set-up .......................................................................................................... 28
Дигитално Set-up
.............................................................................................. 29
Фотографија....................................................................................................................... 32
Рамка на слика............................................................................................................. 32
USB Photo Viewer ....................................................................................................... 32
Дополнителни информации
Спецификации.................................................................................................................. 33
: само за дигитални канали
Пред вклучување на ТВ, прочитајте го поглавјето “Безбедносни мерки” во
упатството. Зачувајте го упатството за идни консултации.
3
Мк
Водич за брзо вклучување
Кабел за напојување (1) (само за KDL52W4xxx, KDL46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx)
Далечинско RM-ED011 (1)
2: Прикачување на
статив (освен за KDL-52W4xxx,
ГАРАНТЕН ЛИСТ
KDL-26E4xxx)
1
MK
Oтворете ја картонската кутија и
извадете го стативот и навртките.
Далечинско RM-ED011 W (1) (само за KDL40E4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx)
AA батерии (R6 тип) (2)
Статив (1) (освен за KDL-52W4xxx,
KDL-26E4xxx)
Притиснете и подигнете за да го извадите
капачето.
• Внимавајте на батериите кога ги ставате батериите.
• Не употребувајте различен тип на батерии или
стари и нови батерии.
• После употребата батериите предадете ги на
рециклажен центар. Консултирајте ги локалните
служби.
• Ракувајте внимателно со далечинското. Внимавајте
да не Ви падне, и не дозволувајте да дојде во
контакт со течност.
• Не ставајте го далечинското во близина на
топлотни извори, на место каде ќе биде директно
изложено на сончева светлина, или во влажна
просторија.
4
И
М
Е
Ставање на батериите во
далечинското
xxxxxxxxxxxx
П
Р
Навртки за статив (3) (само за KDL32W4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
Р
Навртки за статив (4) (само за KDL46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx,
KDL-37V4xxx)
О
К
1: Испорачани
делови
2
Ставете го ТВ на стативот. Внимавајте да
не ги притиснете каблите.
3: Поврзување со
антена/VCR/ DVD
рекордер
Поврзување на антена/кабловска Teрестријален
кабел или сигнал
Коаксијален кабел
3
Фиксирајте го ТВ на стативот со
помош на испорачаните навртки.
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-37V4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-26V4xxx
Поврзување на антена/кабловска/ VCR/ DVD рекордер
Коаксијален кабел
Ако употребувате електричен навртувач, поставете го
растојанието меѓу затегнувачите на приближно 1.5 N·m
(15 kgf·cm).
Teрестријален
кабел или
сигнал
Скарт приклучок
Коаксијален кабел
VCR/ DVD рекордер
5
PC Влезни сигнали
4: Заштита од
превртување
7: Основно
дотерување
Верикал.
Хориз.
Сигнали Хориз. (Пиксели) Вертик. (линии) фреквенција фреквенција
(Hz)
(kHz)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
1
Ставете дрвени завртки (4 mm дијаметар)
во ТВ стативот.
2
Ставете метална завртка (M5 x 12, не
е испорачана) во отворите на ТВ.
3
Стегнете ја дрвената и металната
завртка со цврст кабел.
SXGA
6: Средување на кабли
640
480
31.5
60
VGA
640
480
37.5
75
VESA
720
400
31.5
70
VGA-T
800
600
37.9
60
VESA Guidelines
800
600
46.9
75
VESA
1024
768
48.4
60
VESA Guidelines
1024
768
56.5
70
VESA
1024
768
60.0
75
VESA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
1280
768
60.3
75
1360
768
47.7
60
VESA
1280
1024
64.0
60
VESA
• Овој TВ PC влез не поддржува Sync на Зелен или Composite Sync.
• Овој TВ PC влез не поддржува интерлејс сигнали.
• Овој TВ поддржува РС влезни сигнали со 60 Hz вертикална фреквенција. За други сигнали ќе се појави пораката
“No signal”.
GUIDE
PC Влезни сигнали за HDMI IN 1, 2, 3
3,4,5
5: Поврзување на кабли
KDL-52W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
Стандард
Верикал.
Хориз.
Сигнали Хориз. (Пиксели) Вертик. (линии) фреквенција фреквенција
(Hz)
(kHz)
1
Приклучете го ТВ во ел. контакт.
(220-240V AC, 50Hz).
2
Притиснете
3
Со
селектирајте јазик со кој
ќе се прикажува менито на
екранот, и потоа притиснете
на TВ (горен дел).
Кога прв пат ќе го вклучите ТВ, менито за јазик
ќе се појави на екранот.
Language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Analogue
Стандард
VGA
SVGA
640
800
480
600
31.5
37.9
60
60
VGA
VESA Guidelines
XGA
1024
768
48.4
60
VESA Guidelines
WXGA
1280
768
47.4
60
VESА
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
SXGA*
1280
1024
64.0
60
VESA
WXGA**
1360
768
47.7
60
VESA
* Само за KDL-52W4xxx, KDL-46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-32W4xxx, KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx.
** Само за KDL-37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx.
Česky
Magyar
Русский
ББлгарски
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
Slovenčina
Română
Español
Català
Português
Polski
Set
6
Back
35
AV3 Видео влез
AV3 Аудио влез
Аудио излез (лев/десен)
4
COMPONENT IN
Поддржани формати: 1080/24p, 1080p, 1080i,
720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 оми, 0.3V negative sync
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 оми
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 оми
Ауди влез
500 mVrms
HDMI IN 1, 2, 3
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i,
480p, 480i
Аудио: Двоканален линеарен PCM
32, 44.1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 bits
PC (видете табела)
Аналогно аудио:
500 mVrms
(само за HDMI IN 2)
PC IN
PC Влез (Dsub 15-pin)
G: 0.7 Vp-p, 75 оми, non Sync on Green
B: 0.7 Vp-p, 75 оми, non Sync on Green
R: 0.7 Vp-p, 75 оми, non Sync on Green
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC аудио влез
i Приклучок за слушалки
CAM (Conditional Access Module) лежиште
USB приклучок
Формати: JPEG датотеки на DCF формат.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) дигитален
оптички приклучок. Dolby digital или PCM audio од
DVB во зависност од емитувањето, PCM аудио од
било кој друг извор.
Аудио излез
Country
Analogue
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
3
Back
Set
5
Кога програмското мени за сортирање ќе се
појави на екранот, следете ги чекорите во
“Програмско сортирање” (28).
Ако не сакате да го смените редоследот според кој
аналогните канали се меморираат на ТВ, копче
, и одете на чекор.4.
Ако државата/регионот кој сакате да го
користите ТВ го нема на листата, одберете “”наместо држава/регион.
Со
сeлектирајте тип на локација во
која ќе го вклучите ТВ, и потоа
.
4
Quick Start
Analogue
Sony препорачува “Home” за заштеда на енергија.
Do you want to enable Quick Start?
Location
TV turns on more quickly but standby power
Analogue
consumption is increased.
Yes
Home
No
Shop
Back
Set
Детали на страна 24.
Set
Back
5
Control for HDMI
Со оваа опција автоматски се дотерува и
сликата на ТВ приемникот според условите
на осветлување во домашната средина.
Аудио излез
10 W + 10 W (RMS)
Додатоци (опција)
- KDL-52W40xx/ KDL-52W42xx/ KDL-46W40xx/
KDL-46W42xx/ KDL-40W40xx/ KDL-40W42xx/
KDL-32W40xx/ KDL-32W42xx/ KDL-40E40xx/
KDL-32E40xx/ KDL-37V45xx/ KDL-37V47xx/
KDL-32V45xx/ KDL-32V47xx:
Држач за на ѕид SU-WL500.
- KDL-26V45xx/ KDL-26V47xx / KDL-26E40xx:
Држач за на ѕид SU-WL100.
- KDL-46W40xx/ KDL-46W42xx/ KDL-40W40xx/
KDL-40W42xx/KDL-32W40xx/ KDL-32W42xx/
KDL-40E40xx/ KDL-32E40xx/ KDL-37V45xx/
KDL-37V47xx/ KDL-32V45xx/ KDL-32V47xx:
TV статив SU-FL300M.
ТВ почнува да пребарува достапни дигитални
канали, следени со достапни аналогни канали.
Ова може да потрае извесен период. Во
меѓувреме не притискајте на копчињата на ТВ и
на далечинското.
Ако се појави порака за потврда за приклучена
антена
Не се пронајдени дигитални или аналогни
канали. Проверете ја конекцијата на антената и
притиснете за повторно пребарување.
Со
селектирајте држава/регион во кој
се наоѓате, и потоа притиснете на копче .
Analogue
Do you want to enable control for compatible
HDMI devices?
8: Aвто-пребарување
1
OK, и пртиснете на
Yes
.
Set
Auto Tuning
No
Back
Детали на страна 19.
Analogue
6
Do you want to start Auto Tuning?
Копче .
Сега ТВ ги има меморирано сите пронајдени
канали.
Го задржуваме правото на промена на
спецификациите без претходна најава.
OK
Cancel
Set
2
Back
Ако дигитален канал не може да се прими, или кога
селектира регион во кој нема дигитален пренос во
чекор 3 (страна 7), часовникот мора да се дотера
после чекор 3.
Копче
и селектирајте “Antenna”
.
или “Cable”, потоа притиснете
Ако селектирате “Cable”, екран за
селектирање на тип на скенирање се
појавува. Види “Пребарување на дигитални
канали” на страна 8.
34
7
За кабелска конекција
1
2
Копче .
Со
одберете “Quick Scan” или “Full
“Quick Scan”:
Scan”, и потоа
Каналите се пребаруваат според
провајдерот на канали и информациите за
сигнал на прием. Препорачани дотерувања
за“Frequency”, “Network ID” и “Symbol Rate”
се “Auto” (автоматски), освен ако
провајдерот нема поставени тековни
вредности за активирање.
“Quick Scan” се препорачува за брзо пребарување
кога сте претплатени на кабелски оператор.
“Full Scan”: Сите достапни канали после
пребарувањето се меморираат. Оваа
постапка може да потрае подолго. Оваа
опција се препорачува кога “Quick Scan”
не се поддржува од Вашиот кабелски
оператор. За повеќе информации,
погледнете на:
http://support.sonyeurope.com/TV/DVBC
3
Со
одберете “Start”, и потоа
Некои кабловски оператори не поддржуваат “Quick
Scan”. Ако не се најдат канали преку, “Quick Scan”,
обидете се со “Full Scan”.
Дополнителни информации
Спецификации
Телевизор
Не го откачувајте стативот на телевизорот освен ако
не сакате да го прикачите на ѕид.
KDL-52W4xxx
KDL-46W4xxx
KDL-40W4xxx
KDL-40E4xxx
KDL-37V4xxx
.
Телевизорот започнува со пребарување на
канали. Не притискајте на било кое копче од
далечинското или на ТВ.
8
Откачување на
стативот од TВ
KDL-26E4xxx
KDL-32W4xxx
KDL-32E4xxx
KDL-32V4xxx
KDL-26V4xxx
Напојување:
220–240 V AC, 50 Hz
Големина на екранот:
KDL-52xxxxx: 52 inches
KDL-46xxxxx: 46 inches
KDL-40xxxxx: 40 inches
KDL-37xxxxx: 37 inches
KDL-32xxxxx: 32 inches
KDL-26xxxxx: 26 inches
Резолуција:
1,920 точки (хоризонтална) x 1,080 линии
(вертикална) (Само за KDL-52W4xxx, KDL46W4xxx, KDL-40W4xxx, KDL-32W4xxx, KDL40E4xxx, KDL-32E4xxx)
1,366 точки (хоризонтална) x 768 линии
(вертикална) (Само за KDL-37V4xxx, KDL32V4xxx, KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx)
Потрошувачка*:
KDL-52W4xxx:
223 W (Home / Standard режим)
253 W (Shop / Vivid режим)
KDL-46W4xxx:
225 W (Home / Standard режим)
243 W (Shop / Vivid режим)
KDL-40W4xxx, KDL-40E4xxx:
176 W (Home / Standard режим)
201 W (Shop / Vivid режим)
KDL-37V4xxx:
138 W (Home / Standard mode)
155 W (Shop / Vivid mode)
KDL-32E4xxx, KDL-32W4xxx:
120 W (Home / Standard режим)
143 W (Shop / Vivid режим)
KDL-32V4xxx:
111 W (Home / Standard режим)
122 W (Shop / Vivid режим)
KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx:
88 W (Home / Standard режим)
98 W (Shop / Vivid режим)
* За детали околу “Home mode” или “Shop mode”
види страна 7.
Потрошувачка во некативен режим на работа*:
0.19 W или помалку
* Наведената потрошувачка се постигнува откако
ТВ ќе ги заврши сите тековни процесиpecified
Димензии (ш × в × д):
KDL-52W4xxx:
Околу: 126.2 x 87.1 x 34.7 cm (со статив)
Околу: 126.2 x 82.9 x 11.9 cm (без статив)
KDL-46W4xxx:
Околу: 112.0 x 78.2 x 30.7 cm (со статив)
Околу: 112.0 x 74.2 x 11.5 cm (без статив)
KDL-40W4xxx:
Околу: 98.6 x 68.4 x 27.9 cm (со статив)
Околу: 98.6 x 64.6 x 11.0 cm (без статив)
KDL-40E4xxx:
Околу: 100.6 x 69.5 x 28.3 cm (со статив)
Околу: 100.6 x 64.5 x 11.4 cm (без статив)
KDL-37V4xxx:
Околу: 92.0 x 64.9 x 27.9 cm (со статив)
Околу: 92.0 x 61.0 x 11.0 cm (without stand)
KDL-32W4xxx, KDL-32V4xxx:
Околу: 79.4 x 57.7 x 24.2 cm (со статив)
Околу: 79.4 x 54.0 x 9.9 cm (без статив)
KDL-32E4xxx:
Околу: 81.4 x 58.7 x 24.1 cm (со статив)
Околу: 81.4 x 54.0 x 10.4 cm (без статив)
KDL-26V4xxx:
Околу: 65.9 x 50.5 x 24.2 cm (со статив)
Околу: 65.9 x 46.6 x 9.5 cm (без статив)
KDL-26E4xxx:
Околу: 68.4 x 47.5 x 18.6 cm (со статив)
Околу: 68.4 x 46.9 x 10.1 cm (без статив)
Mass:
KDL-52W4xxx:
Околу: 38.0 kg (со статив)
Околу: 32.0 kg (без статив)
KDL-46W4xxx:
Околу: 29.0 kg (со статив)
Околу: 25.0 kg (без статив)
KDL-40W4xxx:
Околу: 21.5 kg (со статив)
Околу: 18.5 kg (без статив)
KDL-40E4xxx:
Околу: 22.0 kg (со статив)
Околу: 19.0 kg (без статив)
KDL-37V4xxx:
Околу: 20.5 kg (со статив)
Околу: 17.5 kg (без статив)
KDL-32W4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-32E4xxx:
Околу: 15.5 kg (со статив)
Околу: 13.0 kg (без статив)
KDL-26V4xxx, KDL-26E4xxx:
Околу: 12.5 kg (со статив)
Околу: 10.0 kg (без статив)
Екран
LCD (Liquid Crystal Display - екран со течен кристал)
ТВ Систем
Аналоген: Во зависност од земјата: B/G/H, D/K, L, I
Дигитален: DVB-T/DVB-C
Колор/Видео Систем
Аналоген: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (само за Video In)
Дигитален: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
HP@L4.0, MP@L3.0
Антена
75 оми надворешен приклучок за VHF/UHF
Канали
Аналогно: VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
Дигитално: VHF/UHF
Приклучоци
V1
21-pin Scart приклучок (CENELEC стандард)
вклучително аудио/видео влез, RGB влез и ТВ
аудио/видео излез.
/
/
AV2 (SMARTLINK)
21-pin Scart приклучок (CENELEC стандард)
вклучително аудио/видео влез, RGB влез, S Video
влез, селектибилен аудио/видео излез, и
SMARTLINK интерфејс.
33
Photo
Picture Frame
Сликата се замрзнува на екранот спред
време кое вие ќе го одредите. Откако ќе
помине тој период, Твсе исклучува во
режим на мирување.
Употреба на мени со опции
Притиснете OPTIONS за приказ на
скедниве опции.
Oпции
Опис
Избор на слика
Со
одберете
фотографија, и со
поставете ја сликата.
Duration
• Ако ја селектирате сликата од USB уред, тој мора да
остане приклучен.
• Ако “Sleep Timer” е активиран, ТВ автоматски се
префрла во мирување.
USB Photo Viewer
Можете да гледате фотографии (во JPEG
формат) меморирани на Sony дигитален
фотоапарат, камера или USB storage media на
овој ТВ.
Поврзете го USB уредот со ТВ
приемникот.
2 Притиснете HOME.
3 Со
одберете “Photo”, и потоа со
.
одберете“USB Photo Viewer”, и
Екран со серија слики се појавува.
4
Со
селектирајте слика или
.
фолдер кој сакате да го гледате, и
5 Преку
RETURN се враќате
на претходен екран.
Дополнителни операции
Со
одберете опција, и притиснете
.
Oпција
Опис
Device Selection
Избор на уред ако се
поврзани повеќе уреди.
Bravia сликите се
поквалитетни.
Slide Show
Приказ на сликите една по
една.
32
Опис
Set-up
За напредни дотерувања на
слајд шоу и за поставување на
серија слики на екранот.
Мени со опции
Притиснете OPTIONS за приказ на
следниве опции.
Oпција
Опис
Слика
Стр. 22.
Тајмер
Стр. 25.
Заштед. на енер.
Стр. 24.
За времетраење.
1
Oпција
• USB photo viewer поддржува само DCF- JPEG
фотографии.
• Поставете го USB режимот за поврзување на Auto
или “Mass Storage” кога поврзувате Sony дигитален
фотоапарат. За повеќе детали, погледнете во
приложеното упатство со USB уредот.
• Не го исклучувајте ТВ или поврзаниот USB уред, и
не вадете го USB кабелот или медиумот на кој се
снимали додека се пренесуваат податоците. Можат
да се оштетат.
• Употребата на USB уреди кои не се поддржани и
операциите со нив не се гарантирани и можат да
предизвикаат дефекти.
• Sony не сниси одговорност поради загуба на
податоците снимени на медиумот кој е поврзан со
ТВ приемникот.
• Проверете на сајтот подолу за информации за
компатибилни USB уреди.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Монтиран на ѕид
Безбедносни
информации
30 cm
10 cm
Инсталација
Инсталирајте и користете го ТВ според
инструкциите подолу за да избегнете ризик од
пожар, електричен удар, оштетување и/или
телесни повреди.
Инсталација
• ТВ треба да се инсталира на место каде контактот
за напојување ќе биде лесно достапен.
• Поставете го ТВ на стабилна и цврста подлога.
• Само квалификуван сервисен персонал треба да
го изведе прикачувањето на ѕид.
• Поради сигурносни причини, строго
препорачуваме употреба на Sony делови,
- KDL-52W40xx/
KDL-52W42xx/ KDL-46W40xx/
јќ
KDL-46W42xx/ KDL-40W40xx/ KDL-40W42xx/
KDL-32W40xx/ KDL-32W42xx/ KDL-40E40xx/
KDL-32E40xx/ KDL-37V45xx/ KDL-37V47xx/
KDL-32V45xx/ KDL-32V47xx:
Држачи за ѕид SU-WL500.
- KDL-26V45xx/ KDL-26V47xx / KDL-26E40xx:
Држачи за ѕид SU-WL100.
- KDL-46W40xx/ KDL-46W42xx/ KDL-40W40xx/
KDL-40W42xx/KDL-32W40xx/ KDL-32W42xx/
KDL-40E40xx/ KDL-32E40xx/ KDL-37V45xx/
KDL-37V47xx/ KDL-32V45xx/ KDL-32V47xx:
TВ статив SU-FL300M.
Транспортирање
• Пред
транспортирање на
ТВ сетот,
исклучете ги сите
кабли.
• Двајца или тројца
луѓе се потребни за
транспортирање на
ТВ сетот.
• Кога го пренесувате
ТВ со раце, држете го
како што е прикажано
од десно. Не го
допирајте LCD
панелот и рамката
околу екранот.
• Кога го подигате или
преместувате,
претпазливо држете
го на долниот дел.
• Кога ќе го
транспортирате ТВ,
не го изложувајте на
удари и вибрации, туку ставете
го во картонската кутија.
Вентилација
KDL-37V45xx
10 cm
10 cm
10 cm
Најмало растојание
Инсталиран со статив
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Најмало растојание.
• За да се обезбеди правилна вентилација и да се
спречи таложење на прашина и нечистории:
– Не го оставајте ТВ да лежи хоризонтално,
свртен наопаку, или потпрен накосо.
– Не го поставувајте ТВ на полица, кревет или во
тоалет.
– Не го покривајте ТВ со ткаенини како завеси, или
предмети како весници и сл.
– Не го монтирајте ТВ како што е прикажано подолу.
Воздушна циркулација блокирана.
Ѕид
Ѕид
Кабел за напојување
Правилно ракувајте со електричното напојување
за да се спречи ризик од пожар, електричен удар
или оштетување, и/или телесни повреди:
–
–
–
–
Употребувајте само Sony кабел.
Ставете го приклучокот целосно во контактот.
Вклучете го во 220-240 V AC напојување.
Кога ќе ги птиклучувате каблите со ТВ, уверете се
дека уредот е исклучен од напојување, и
внимавајте да не газите боси по каблите.
– Исклучете го ТВ од напојување пред евентуално
сервисирање или преместување на ТВ.
– Ел. контакти држете ги подалеку од топлотни
извори.
– Исклучете го ел. приклучок и редовно чистете го.
Ако врз него се наталожи прашина или влага,
електричното коло може да се оштети, а тоа да
резултира со пожар.
9
Забелешки
• Не употребувајте кабел за напојување од
друг производител.
• Не газете и не свиткувајте го кабелот за
напојување. Спроводниците можат да се оштетат.
• Не го модифицирајте кабелот за напојување.
• Не ставајте тешки предмети врз него.
• Не влечете го кабелот ако сакате да го исклучите
од ел. контакт.
• Не приклучувајте премногу апарати на ист ел.
контакт.
• Не го приклучувајте ТВ во лабав ел. контакт.
Употреба
Не го инсталирајте/употребувајте ТВ на локации
или ситуации како оние опишани подолу, или
ТВ може да се оштети и да се предизвика пожар,
електричен удар, и/или телесни повреди.
Локација:
Надвор (на директна сончева светлина), во возило,
медицински институции, нестабилни локации, во
близина на вода, влага или чад.
Околина:
Топли места, влажност, интензивна прашина, места
каде инсекти треба можат да влезат, места каде може
да биде изложен на механички вибрации, запалливи
предмети (свеќи, и сл). Уредот не треба да биде
изложен на прскање со течности, и уверете се дека
предмети со течности, како вазни нема да се
поставуваат врз ТВ.
Ситуации:
Не го употребувајте ако рацете Ви се мокри, или со
изваден кабинет, или со делови кои не се препорачани
од производителот. Исклучете го од напојување
заедно со антената за време на невреме и
громотевици.
Скршени парчиња:
• Не фрлајте ништо кон ТВ. Стаклото на екранот
може да се скрши и да предизвика сериозни
повреди.
• Ако површината на ТВ напукне, не го допирајте се
додека не го исклучите од напојување. Спротивно,
постои опасност од електричен удар.
Кога не се употребува
• Ако не го употребувате уредот неколку дена, треба
да се исклучи од напојување поради еколошки и
безбедносни причини.
• Ако ТВ не е исклучен од напојување, туку е
поставен во режим на мирување, исклучете го од
ел. контакт.
За децата
• Не дозволувајте децата да се качуваат на уредот.
• Малите делови чувајте ги подалеку од досег на
децата, за да не ги голтнат по грешка.
Ако се појават овие проблеми...
Исклучете го ТВ од напојување веднаш ако
се појават следниве проблеми. Прашајте го
дистрибутерот или Sony сервисниот центар за
да направи проверка и сервисирање.
Кога:
– Кабелот е оштетен.
– Електричниот контакт е лабав.
– Тв паднал и се оштетил, или бил удрен со
некаков предмет.
– Течност или цврсти предмети паднале во
отворите на кабинетот на ТВ.
Technical Set-up
Препораки
Кога гледате ТВ
• Гледајте на нормална светлина, бидејќи гледањето
на ТВ на слаба светлина долг период може да ги
оштети Вашите очи.
• Кога слушате преку слушалки, прилагодете го
звукот бидејќи може да дојде до оштетување на
слухот.
LCD Екран
• Иако LCD екранот е изработен со високо-прецизна
технологија и 99.99% или повеќе од пикселите се
ефективни, црни или светли точки (црвени, сини
или зелени) можат да се појават на екранот. Ова е
структурна појава на екранот и не претставува
дефект.
• Не го притискајте и не гребете го предниот филтер,
и не ставајте предмети на горниот дел на ТВ.
Сликата може да се искриви и може да се оштети
LCD екранот.
• Ако ТВ се користи на ладно место, може да се
појави замаглување или затемнување на сликата.
Ова не претставува дефект. Овој феномен
исчезнува кога температурата ќе се зголеми.
• Замаглување може да се појави ако гледате
неподвижна слика. Ќе исчезне после неколку
моменти.
• Екранот и кабинетот се загреваат додека ТВ е во
употреба. Ова не е дефект.
• LCD екранот содржи мала количина течен кристал.
Флуоресцентните туби користени во ТВ сетот
содржат жива. Следете ги локалните регулативи за
рециклирање.
Теchnical Set-up
“Auto Service Update”: Овозможува ТВ за детектира и да меморира нови
дигитални сервиси како што стануваат достапни.
“Software Download”: Овозможува ТВ автоматски да прима софтверски
обновувања, безсплатно преку антената (ако се користи). Sony
препорачува оваа опција да е на “On” постојано. Ако не сакате да се
обнови софтверот, поставете ја опцијата на “Off”.
“System Information”: Прикажува тековна софтверска верзија и сигнал.
“Time Zone”: Дозволува мануелно да селектирате временска зона во која
се наоѓате, ако не е иста како фабричкото дотерување за Вашата
држава/регион.
“Auto DST”: Поставување дали или не автоматски да се префрла меѓу
летно и зимско време.
• “On”: Aвтоматско менување меѓу зимско и летно време според календарот.
• “Off”: Времето се прикажува според временската разлика во “Time Zone”.
CA Module Set-up
Овозможува пристап во платен ТВ сервис за да добиете Conditional Access
Module (CAM) и да гледате преку картичка. Види страна 17 за локацијата на
(PCMCIA)
приклучокот.
Ракување и чистење на површината на
екранот/кабинетот на ТВ уредот.
Исклучете го ТВ од ел. напојување пред чистење.
За да се избегне деградација на екранот, следете ги
наредните препораки.
• За отстранување на прашината од
екранот/кабинетот, нежно избришете го со мека
ткаенина. Ако има наталожена прашина, избришете
ги со мека ткаенина натопена вода во која има
растворено мала количина неутрален детергент.
• Никогаш не употребувајте абразивни средства,
силни растворувачи, абразивен прашок, или
насилни растворувачи, како алкохол, бензин, или
инсектицид. Употребата на овие материјали или
продолжен контакт со нив може да ја изгребе или
обезбои површината на екранот или кабинетот.
• Кога се прилагодува аголот на ТВ уредот,
придвижете го внимателно за да спречите
одвојување на стативот од ТВ.
Oпционална опрема
Држете ја опремата која емитира електромагнетна
радијација подалеку од ТВ сетот. Во спротивно
може да се поајви дисторзија на сликата и/или
шум.
10
31
Digital Manual Tuning
За рачно пребарување на дигитални канали.
1 Притиснете на нумераните копчиња за избор на канал кој сакате
.
рачно да го најдете, и притиснете
2 Кога ќе се најдат достапните канали, притиснете
за да селектирате
канал кој сакате да го меморирате, и потоа копче
3 Со
селектирајте програмски број на кој сакате да го меморирате
новиот канал, и потоа .
Повторете ја горенаведената постапка за рачно меморирање и на други
канали.
Subtitle Set-up
“Subtitle Setting”: “Subtitle Setting”: Кога “For Hard Of Hearing” е
селектирано, некои визуелни помошни информации можат да се појават
(ако ТВ станицата пренесува).
Преглед на далечинскиот уред
1
2 AUDIO
Во аналогно: Притиснете за промена на двоен звучен режим (24).
Во дигитално: Притиснете за избор на аудио јазик (стр. 30).
Radio Display
Parental Lock
“Audio Type”: “Audio Type”: Вклучување на опција за лица со оштетен
слух кога “For Hard Of Hearing” е селектирано.
“Audio Language”: Избор на јазик кој се користи за програма. Некои
дигитални канали можат да пренесуваат неколку аудио јазици за
програма.
“Audio Description”: Овозможува аудио опис (говор) на визуелните
информации ако ТВ преносителите нудат таква информација.
“Mixing Level”: Прилагодување на ТВ аудио и Аудио опис на
излези.
Позадина на екранот се прикажува кога слушате радио пренос после 20
Секунди без да притискате на било кое копче.
Селектирајте боја на позадина,или ќе се прикаже бојата која е
фабрички дотерана. За откажување на позадината привремено,
притиснете на било кое копче.
Поставување на забрана за гледање на програма. Секоја програма која
ја надминува возрасната забрана може да се гледа само со внесување на
PIN Код.
1 Притиснете на нумерираните копчиња за внесување на постоечкиот
PIN.
Ако не сте поставиле претходно PIN, PIN код екранот ќе се појави.
Следете ги инструкциите за “PIN Code” подолу.
2 Со
селектирајте забрана за возраст или “None” (без
забрана), и прититиснете .
3 Притиснете RETURN.
PIN Code
To set your PIN for the first time
1 Пртиснете на нумерираните копчиња за внесување на PIN code.
2 Притиснете RETURN.
За промена на PIN
1 Притиснете на нумерираните копчиња за внесување на постоечкиот
PIN.
2 Притиснете на нумерираните копчиња за нов PIN код.
3 Притиснете RETURN.
PIN код 9999 секогаш се прифаќа.
– Subtitles
3
Притиснете за приказ на титлови на тековна програма ако ТВ каналите имаат
таков сервис (само за дигитален режим) (стр. 30).
/
4
– Input select / Text hold
• Во ТВ режим (стр. 18): Селектирање на влезен извор од поврзаната опрема со
ТВ приклучоците.
• Во Аналоген текст режим (стр. 14): Задржување на тековна страна.
“Subtitle Language”: Избор на јазик за пренесување на преводите.
Audio Set-up
– TV standby
Вклучување и исклучување на ТВ од режим на мирување.
5
6 OPTIONS (стр. 14, 19)
Алатки за пристап во различни опции за гледање и промени.прилагодувања
според изворот и форматот на екранот.
7 HOME (стр. 21)
Приказ на TV Home мени.
8 Обоени копчиња (стр. 14, 15, 16)
9 Нумерирани копчиња
• Во TV режим: Селектирање на канали. За броевите на канали 10 и нагоре,
внесете ја втората и третата цифра брзо.
• Во Телетекст режим: Внесете три-цифрен број за да одберете страна.
10
– Favourite (стр. 16)
11 PROG +/–
• Во TV режим: Селектирање нареден (+) или претходен (-) канал.
• Во Text режим (стр. 14): Избор на идна ( ) / претходна ( ) страна.
12
– Претходен канал
Враќање на претходно гледаниот канал (повеќе од 5 секунди).
13
– Привремено исклучување на звукот
14 2 +/– – Јачина на звук
15 / – Teлетекст (стр. 14)
16
– RETURN
Враќање на претходно прикажано мени.
– GUIDE (стр. 15)
17
18 ANALOG – Aналоген режим (стр. 13)
19 DIGITAL – Дигитален режим (стр.13)
20 BRAVIA Sync (стр. 19)
21
– Режими на екранот (стр. 14)
22
/
– Info / Text reveal
• Во дигитален режим: Прикажува кратки детали за програмата која
тековно ја гледате.
• Во аналоген режим: Приказ на информации како тековен број на канал и
формат на екран.
• Во телетекст (стр. 14): Откривање на скриени информации (пр. квиз
одговори).
имаат тактилни точки. Наменети
Бројот 5, PROG + , A/B копчињата, и копче
се за олеснување на ракувањето со далечинското, на пример во ноќни услови.
30
11
Audio Filter
Се подобрува звукот на индивидуалните канали во случај на дисторзија во
моно пренос. Некогаш нестандардни моно сигнали можат да предизвикаат
звучна дисторзија или испрекинат звук кога гледате моно програми.
Ако нема звучна дисторзија, препорачуваме да ја оставите оваа опција на
фабричкото дотерување “Off”.
Копчиња и индикатори на ТВ приемникот
1
(стр. 21)
HOME
2
/
– Input select / OK
Нема прием на стерео или двоен звук кога “Low” или “High” е селектирано.
HOME
LNA
Го подобрува квалитетот на сликата на посебни канали во случај на
слаб сигнал (слика со шум).
Ако нема подобрување на квалитетот на сликата и кога опцијата е во “On”,
префрлете ја на “Off” (фабричко дотерување).
• TV режим (с. 18): Селектира влезен извор од
опремата која е поврзана со ТВ.
• TV мени: Избор на мени или опција, и потврда
на изборот.
3 2 +/–
• TV режим: Зголемување (+) или намалување (–)
на звукот.
• TV мени: Движење низ функциите – лево
( ) десно ( ).
Skip
Се прескокнуваат аналогни канали кога ќе притиснете PROG +/- за
селектирање на канали. (Можете да прескокнувате и со нумерираните
копчиња)
4 PROG +/–
Decoder
Гледање и снимање на измешани канали кога се користи декодер поврзан
/
1, или во скарт конектор
/
2
директно со скарт конектор
преку VCR/DVD.
• TV режим: Селектира нареден (+) или претходен
(–) канал.
• TV мени: Движење низ функциите - горе ( ) /
долу ( ).
5
– Power
Вклучување и исклучување на ТВ.
Зависно од државата/регионот селектиран за “Country” (стр. 7), оваа опција може да
не биде достапна.
За комплетно исклучување на ТВ, повлечете го кабелот
за напојување од ел. контакт.
Confirm
Меморирање на промени направени во “Manual Programme Preset” дотерувањето.
6 Light Sensor
Не ставајте ништо пред сензорот, може да
влијае на неговите функции.
Дигитално
7 Сензор на далечинско
(само за KDL-40E4xxx, KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx)
• Прима IR сигнали од далечинското.
• Не ставајте ништо пред сензорот, може да влијае
на неговите фунцкии.
8
– Picture Off / Timer indicator
• Lights up in green when the picture is switched off
(page 24).
• Lights up in orange when the timer is set
(page 25).
9 1 – Индикатор на состојба во мирување
Свети црвено кога ТВ е во мирување.
0 "
– Power / Timer REC програмски индикатор
• Свети зелено кога ТВ е вклучен.
• Свети портокачово кога е дотеран тајмер.
(стр.15).
• Свети црвено при снимање со тајмер.
12
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Пребарување на достапните дигитални канали.
Со оваа опција можете да пребарувате нови канали кога на пр. се
преселувате или ако предавателите лансирале нов канал. За детали,
“Автоматско пребарување” на страна7.
Programme Sorting
Отстранување на непотребните дигитални канали меморирани на ТВ, и
промена на редослдот на дигиталните канали меморирани на ТВ.
1 Со
селектирајте канал кој сакате да го избришете или преместите
на нова позиција.
Притиснете на нумерираните копчиња за да внесете три-цифрениот број
на дигиталната програма.
2 Избришете или сменете го редоследот на дигиталниот канал:
За бришење на дигитален канал
Копче . После пораката за потврда, притиснете
за “Yes”, и притиснете
на .
За промена на редослдот на дигиталните канали
Прво притиснете , потоа
за селектирање на нова позиција за каналот
и притиснете .
3 Притиснете RETURN.
29
Аналогно дотерување
Programme List
Display
Auto Tuning
Со “Off” се покрива листата на аналогни канали во XMBTM (Xross Media
Bar).
Гледање телевизија
Гледање телевизија
Менување на позицијата според која ќе се меморираат ТВ каналите.
1 Со
селектирајте канал кој сакате да го преместите на нова
позиција, и притиснете
2 Со
најдете нова позиција на каналот, и притиснете на .
Manual Programme
Preset
Пред избор на “Label/AFT/Audio Filter/LNA/Skip/Decoder”,
притиснетеPROG +/– за избор на програмски број на каналот. Не
можете да изберете број кое е поставен на “Skip” (стр. 26).
Притиснете на нумерираните копчиња
PROG +/- за избор на ТВ канал.
За канал со број 10 или над тоа, внесете ја
втората и третата цифра брзо, во тек на две
секунди. За селектирање на канал преку
Дигиталниот водич, погледнете на страна
15.
Во дигитален режим
Банер со информации се појавува постепено.
Следниве икони можат да се појават.
Пребарување на сите достапни аналогни канали.
Оваа опција овозможува повторно пребарување на канали ако се селите,
или да барате канали од нови Телевизиски куќи.
Programme Sorting
3
: Интерактивен сервис е достапен (MHEG
Digital Text)
: Интерактивен сервис (MHEG Digital
Text) моментално е оневозможен.
Programme/System/Channel
Рачно меморирање на канали.
1 Со
одберете “Programme”, и потоа
.
2 Со
одберете програмски број кој сакате рачно да го најдете
(ако пребарувате преку VCR, одберете канал 00), и потоа RETURN.
3 Со
селектирајте “System”, и потоа.
4 Со
селектирајте една ТВ куќа, и потоа пртиснете
RETURN.
2
: Радио сервис
: Мешање/Пречки
: Достапни се повеќе аудио јазици
: Достапен е превод
: Преводи достапни за лица со оштетен слух
: Препорачана минимална возраст за
тековна програма (од 4 до 18 години)
GUIDE
:
c:
B/G: За западно Европски држави.
I: За Обединето Кралство
D/K: За источно Европски држави
L: За Франција
Parental Lock/Забрана за одредени програми
Тековната програма се снима
Дополнителни информации
5 Со
селектирајте “Channel”, и потоа .
6 Со
селектирајте “S” (за кабловки канали) или “C” (за
.
терестријални канали), и притиснете
За да...
3
“S” не е достапно ако “United Kingdom” е селектирано за “Country” (стр. 6).
Прилагод. на звук
7 Каналите се пребаруваат на следниов начин:
Ако не го знаете бројот на каналот (фреквенција)
Притиснете
за да пребарувате за нареден достапен канал. Кога ТВ ќе
најде канал, пребарувањето ќе застане. За да продолжи со пребарување,
.
притиснете
Направете го ова
Вклучување на ТВ
од режим на
мирување без звук
Копче
+ (зголемување)/
- (намалување).
3
Ако го знаете бројот на каналот (фреквенцијата)
Притиснете на нумерираните копчиња за пристап во каналот.
8 Копче и избор на “Confirm”, а потоа
.
9 Со
селектирајте “OK”, и потоа .
Повторете ја постапката погоре и за други канали.
Label
Впишување на име на канал по свој избор до 5 букви или броеви. Името ќе
се прикаже на екранот кога ќе се селектира канал. (Имињата за канали
обично се птреземаат од Аналогниот телетекст (ако е достапен)).
(стр. 26).
AFT
Овозможува фино пребарувањена селектираниот програмски број рачно
ако мислите дека можете да постигнете подобар квалитет на сликата.
-15 to +15. Кога “On” е селектирано, финото пребарување се изведува
автоматски.
1
Притиснете
на ТВ (горниот дел)
за да го вклучите ТВ.
Кога ТВ е во мирување
(
индикатор на преден дел на
ТВ е црвен), притиснете
на
далечинскиот уред.
2
Притиснете DIGITAL за вклучување на
дигитален режим, или ANALOG за
аналоген режим. Достапните канали
зависат од режимот.
28
13
За пристап во телетекстот
Притиснете
Со секое притискање на
копчето, на дисплејот циклично се менува:
Text Text over the TV picture (мешано) No
Text (излез од телетекст сервис)
За избор на страна, притиснете на нумерираните
копчиња, или PROG +/-.
Задржување на страна / .
За приказ на скриени информации / .
Некои карактери и/или букви на долниот дел на
сликата нема да се гледаат во Smart режим. Во тој
случај, селектирајте “V-Size” во менито “Screen” и
дотерајте ја вертикалната големина за да станат
буквите видливи (страна 26).
Кога четири обоени теми ќе се појават на долниот дел
на Текст страната, Брз Телетекст е достапен. Со
Брзиот телетекст можете побрзо и полено да
пристапите во страните. Притиснете на соодветното
обоено копче за пристап во бараната страна.
• Кога “Auto Format” е “On”, Тв автоматски ќе го
селектира најдобриот режим кој ќе одговара на
тековниот режим. (страна 26).
• Прилагодете ја позицијата на сликата кога ќе
селектирате “Smart” (50Hz), “14:9” или “Zoom”.
за движење нагоре или надолу
Притиснете
(пр. за читање превод).
“Speaker”: Вклучување и исклучување на вградените звучници на ТВ.
• “TV Speaker”: Се вклучуваат звучниците на ТВ за да можете да слушате
звук преку ТВ звучниците.
• “Audio System”: ТВ звучниците се исклучуваат за да можете да слушате
звук од ТВ преку звучниците на конактираната аудио опрема со аудио
приклучоците на ТВ. Кога HDMI компатибилна опрема е поврзана, можете
да ги вклучите операциите кои се поврзани со TВ. Ова дотерување мора да
се направи откако ќе ја поврзете опремата.
Употреба на менито со опции
Притиснете OPTIONS за приказ на следниве
опции за гледање на ТВ програма.
За рачно менување на форматот на
екранот
Oпција
Опис
Слика
Стр. 22.
Притискајте
континуирано за да го
добиете бараниот формат на екранот.
Звучни ефекти
Стр. 23.
Звучник
Стр. 27.
Smart*
Дотерување на превод Стр. 30.
(Дигитален режим)
Конвенционален
4:3 пренос со
имитација на широк
екран ефект се
издолжува за да се
исполни екранот.
“AV2 Output”: Избор на сигнал кој ќе биде излезен од приклучок 2 на
задниот дел на ТВ. Ако поврзете VCR или др. опрема за снимање
/
2 прикл. можете да снимате на опремата која е поврзана на ТВ
приемникот.
• “TV”: За ТВ програма.
• “Auto”: Сигнали на се што се гледа на екранот (освен сигнали од HDMI
IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
/
COMPONENT IN и
/
PC
IN).
Тајмер
Стр. 25.
Заштеда на енерг.
Систем информации
(Дигитален режим)
Стр. 24.
Стр. 31.
“Audio Out”:
• “Variable”: Аудио излезот од аудио системот може да се контролира преку
далечинкиот уред од ТВ приемникот.
• “Fixed”: Аудио излезот од ТВ е фиксиран. Можете да користите
далечинско од аудио ресиверот за прилагодување на звукот (и другите
аудио дотерувања) преку аудио системот.
HDMI Set-up
4:3
Конвенционален
4:3 пренос (пр. за неширок тип на екран)
во правилна
пропорција.
Wide
Приказ на широк
екран(16:9) пренос во
правилна пропорција.
Се користи за поставување на HDMI компатибилна опрема поврзана со HDMI
приклучоците. Мора да се направи поврзано дотерување на конектираната
HDMI компатибилна опрема.
“Control for HDMI”: Се поставувакога се преплетува HDMI компатибилна
опрема поврзана со ТВ. Кога е поставена на “On”, следниве опции можат
да се селектираат
“Auto Devices Off”: Кога ова е поставено на “On”, HDMI компатибилната
опрема се вклучува и исклучува заедно со ТВ.
“Auto TV On”: Кога е на “On”, ТВ се вклучува заедно со HDMI
компатибилната опрема, и се прикажува HDMI влезот на конектираната
опрема.
“Device List Update”: Креира или се обновува “HDMI Device List”. ДО 11
HDMI компатибилни уреди можат да се поврзат, и до 5 уреди можат да се
приклучат во еден приклучок. Обновете ја “HDMI Device List” кога сакате
да ја смените HDMI компатибилната опрема, конекции или дотерувања.
“HDMI Device List”: Приказ на конектираната HDMI компатибилна
опрема.
Zoom*
Кинематографски
(letter box ) пренос
во правилни
пропорции.
Product Information
Се прикажуваат информациите за овој ТВ приекмник.
All Reset
Се ресетираат сите дотерувања на вфабричките вредности, и се појавува
“Auto Start-up” екранот.
14:9*
Прикажува 14:9
пренос во правилни
пропорции. Како
резултат, црни
граници се појавуваат
на екранот.
• Не го исклучувајте ТВ додека трае овој период (трае околу 30 секунди), и не
притискајте на било кое копче.
• Сите дотерувања, вклучувајќи ја и Дигиталната омилена листа, јазик на
држава/регион, автоматски пребараните канали, и сл. ќе се ресетираат.
* Горните и долните делови на сликата може да се исечени.
14
27
Screen Settings
PC Settings
“Screen Format”: За детали за форматот на екранот, види “Рачно
менување на форматот на екранот да одговара на преносот” стр. 14.
“Auto Format”: Aвтоматски се менува форматот зависно од сигналот на
пренос. За да ги задржите своите дотерувања, селектирајте “Off”.
“Display Area”: Прилагодување на сликата во 1080i/p and 720p извори кога
"Screen Format" е поставено на "Wide".
• “Auto”: За време на дигитален пренос, сликата се прикажува според
дотерувањата кои се препорачани од Телевизиската куќа.
• “Full Pixel”: Сликата се прикажува во оригинална големина.
• “Normal”: Сликата се прикажува во препорачана големина.
“Horizontal Shift”: Дотерување на хоризонтална позиција на слика.
“Vertical Shift”: Прилагодување на вертикална големина на слика кога “Screen
Format” е на “Smart”, “Zoom” или “14:9”.
“Vertical Size”: Прилагодување на вертикалната големина на сликата кога
“Screen Format” е на “Smart”.
Проверка на водич
“Screen Format”: Избор на формат за приказ на РС сигналот на ТВ екранот..
“Full 1”: СЛиката се зголемува за да се исполнат вертикалните делови,
одржувајќи ја оригиналната хоризонтална кон вертикална пропорција.
“Full 2”: Зголемување на сликата за да се исполни цел екран.
“Reset”: Ресетирање на PC екранските дотерувања на фабричките вредности.
“Auto Adjustment”: Aвтоматско прилагодување на позицијата на екран,
фазата и квалитетот на сликата кога ТВ прима влезен сигнал од PC.
За...
Направете го ова
Гледате програма
Со
Исклучување на Водич
Копче
Избор на програмски
информации по категорија
– Category list
1 1 Притиснете на синото копче.
2 Со
одберете категорија и
Поставување програма за снимање
– Timer REC
1 Притиснете
за избор на програма која сакате да ја снимате
Со
селектирајте “Timer REC”.
3 Притиснете за поставување на тајмери на ТВ и
VCR.
“Auto Adjustment” можеби нема да работи кај одредени сигнали. Тогаш, рачно
дотерајте“Phase”, “Pitch”, “Horizontal Shift” и “Vertical Shift”.
“Phase”: Прилагодување на фазите кога сликата трепка.
“Pitch”: Прилагодување на сликата ако се појават вертикални линии.
“Horizontal Shift”: Дотерување на хоризонтална позиција на слика.
“Power Management”: ТВ се префрла во мирување ако не се добие
сигнал од РС во тек на 30 секунди.
AV Set-up
All Categories
12: 00
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003 ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004 Channel 4
12: 30
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
House
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
ER
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Select
Tune
Baseball Wedne...
Next
+/- 1 day on/off
30 min View
1 Со
2 Со
селектирајте го бараниот влезен извор, и притиснете
.
пронајдете ја бараната опција, и потоа притиснете
.
• -, CABLE, SAT, VCR, DVD/BD, GAME, AUDIO SYSTEM, CAM, PC: Употребете
една од овие ознаки за впишување на име на конектираната опрема.
Со копчиња
притиснете
селектирајте го погрешниот карактер. Потоа,
за да го селектирате правилниот карактер.
2 Одберете“OK”, и потоа .
• “Skip”: “Skip”: Прескокнување на непотребните извори со притискање
додека не го селектирате бараниот влезен извор.
на
“AV2 Input”: Поставува сигнал кој ќе се произведува преку
/
AV2 на задниот дел на ТВ.
• “Auto”: Автоматско вклучување на RGB влез, S видео влез, Composite
влез зависно од влезниот сигнал.
• “RGB”: за RGB сигнал.
• “S Video”: За S Видео сигнал.
• “Composite”: За композитен видео сигнал.
26
Направете ги бараните опреации како што
прикажете ги на екранот.
Eastenders
This is BBC FOUR Past
Trans World Sport
Category
Back
* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.
селектирајте програма, и притиснете
.
GUIDE.
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
Индикаторот на предниот панел на екранот свети
портокалово.
Поставете програма да се појавува
Автоматски на екранот кога ќе го
вклучите.
– Reminder
• “Edit:”: Креирање на сопствено име.
1 Со
селектирајте буква или број (“_” За празно место), и
притиснете
.
Ако внесете погрешен карактер
Homes Under th..
PartyPoker.com Worl..
Event Information
“AV Preset”: Приказ на име на опрема која е конектирана на страничните или
задните приклучоци. Името полека ќе се прикажува на екранот кога ќе ја
селектирате опремата. Можете да го прескокнете изворот кој не е конектиран со
било каква опрема.
GUIDE.
The Sharon Osb...
Racing from Chepstow and Ascot
Previous
Во дигитален режим, притиснете
е прикажано во табелата подолу, или
Vodafone TBA: L..
Everybody Loves Raymond
010 SKY THREE
Afterlife
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
006 ITV2
009 ITV3
13: 00
Neighbours
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
008 BBC FOUR
1
2
Fri 16 Mar 11:35
11: 30
Today
*
1 Со
селектирајте програма во иднина која сакате
прикаже, и потоа / .
2 Со
селектирајте “Reminder”, и копче
.
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.
Ако го ставите ТВ во мирување, сам ќе се вклучи кога треба да
почне програмата.
Поставување на датум и време на
програма која сакате да ја
снимате – Manual timer REC
1 Со
селектирајте програма во иднина која сакате да
ја снимате, и потоа
/ .
2 Со
селектирајте “Manual timer REC”, и потоа
3 Со
селектирајте датум, и притиснете
.
4 Поставете почетно и крајно време на ист начин
како чекор 3.
5 Со
селектирајте програма, и притиснете
.
6 Преку
поставете ги тајмерите на ТВ и VCR.
индикаторот на предниот панел на екранот свети
портокалово.
За снимање на програма која ја гледате во моментот:
15
За...
Направете го ова
x.v.Colour
Откажување на снимање/потсетник
– Timer list
1 Копче / .
2 Со
селектирајте “Timer list”, и потоа
.
3 Со
селектирајте програма која сакате да ја откажете,
и притиснете
4 Со
селектирајте “Cancel Timer”, и потоа
.
(освен за
KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
На дисплејот се појавува порака за потврда на барањето.
5 Со
селектирајте“Yes”, и притиснете
за потврда
Photo Colour Space
(освен за
Дигитална омилена листа
Favourite Set-up
Digital
Favourites 1
Enter Programme Number:
001
BBC ONE
011
More 4
002
BBC TWO
012
abc1
003
ITV1
013
QVC
004
Channel 4
014
UKTV Gold
005
Five
015
The HITS
006
BBC Three
016
UKTV Bright Ideas
ITV2
017
ftn
008
Sky Sports
018
TMF
009
UKTV History
019
E4
010
Channel 4+1
020
E4+1
007
Previous
Next
---
1
2
KDL-32W4xxx,
KDL-32E4xxx,
KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
*
Во дигитален режим, притиснете
Timer Settings
Направете ги бараните опреации како што
е прикажано во табелата подолу, или
прикажете ги на екранот.
Back
Креирање на Омилени програми по
прв пат.
1 Преку селектирајте “Yes”.
2 Притиснете на жолтото копче за избор на омилена листа.
3 Со
селектирајте канал кој сакате да го додадете, и потоа
.
Гледање канал
1 Притиснете на жолтото копче за навигација во листата.
2 Со
селектирајте канал, и притиснете
.
Исклучување на листата
Притиснете RETURN.
Додавање или вадење на канали во
листата.
1 Притиснете на синото копче.
2 Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка.
3 Со
селектирајте канал кој сакате да го додадете или
извадите, и притиснете копче .
Каналите кои ќе се меморираат во Favourite list носат симбол .
Бришење на сите канали од тековната
Омилена листа
1
2
3
4
• Одберете “sYCC” кога користите опрема која поддржува “x.v.Colour”.
• Дотерувањето е фиксирано на “sRGB” кога влезен сигнал е HDMI
(RGB), дури и кога “sYCC”е селектирано (стр. 23).
Дотерајте го времето за вклучување и икслучување на ТВ приемникот.
Дотерување
Auto Start-up
Притиснете на синото копче.
Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка.
Притиснете на синото копче.
Со
селектирајте “Yes”, и притиснете за потврда.
Language
16
Избор на опција (sRGB, sYCC, Adobe RGB) да одговара на излезниот
обоен простор покрај излезниот сигнал од опремата поврзана со HDMI
или компонентни влезни приклучоци.
On Timer: Се дотерува времето во кое ќе се вклучи ТВ од режим на
мирување.
“Day”: Селектира ден во кој сакате да се активира “On Timer”.
“Time”: Поставува време во кое треба да се вклучи ТВ.
“Duration”: Селектира временски период во кој ТВ автоматски се префрла
во режим на мирување.
Clock Set
За рачно дотерување на часовникот. Кога ТВ приемникот прима дигитални
сигнали, часовникот не може да се дотера рачно бидејќи се дотерува според
временскиот код со кој се емитуваат сигналите.
* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.
Треба да...
Ова дотерување е фиксирано на“Normal” кога влезниот сигнал е HDMI
(RGB), дури и кога “x.v.Colour” е селектирано.
• Достапно е за HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 и Component во формат 720p,
1080i или 1080p.
• Ако го вклучите и исклучите ТВ повторно, “Sleep Timer” се ресетира на
“Off”.
• Порака за известување се појавува на екранот една минута пред да се
исклучи ТВ приемникот во режим на мирување.
On Timer Settings
Digital Favourite list
За...
Sleep Timer
Поставете време во кое ТВ приемникот автоматски ќе се исклучи во
режим на мирување.
Кога “Sleep Timer” е активиран,
(Timer) индикаторот се појавува на
предниот панел на ТВ во портокалова боја.
.
Favourites 2
Store Favourite
Ги прикажува сликите во движење на поверодостоен начин од
оригиналниот извор со поклопување на просторот меѓу бојата.
Започнува основно пдоесување за избор на јазик и држава/регион, и
пребарување на сите достапни дигитални и аналогни канали.
Обично, не треба да се активира оваа операција бидејќи јазикот и
државата/регионот и каналите се веќе селектирани кога ТВ приемникот прв
пат е инсталиран (стр. 6). Сепак, со оваа опција можете да ја повторите
постапката (на пример ако се преселувате, или ако барате канали од нови
провајдери).
Селектирање на јазик за прикажување на менито.
25
Dual Sound
Избор на стерео или билингвален стерео пренос.
“Stereo”/“Mono”: За стерео.
“A”/“B”/“Mono”: За билингвален пренос, селектирајте „А“ за звучен
канал 1, “B” за звучен канал 2, или “Mono” за моно канал, ако е
достапен.
Ако селектирате друга опрема поврзана со ТВ, поставете “Dual Sound” на “Stereo”,
“A” или “B”. Сепак, кога надворешна опрема е поврзана со HDMI приклучок, ова
е фиксирано на “Stereo”.
Дополнителна опрема
Поврзување со дополнителна опрема
Можете да приклучите широк спектар на опрема на овој ТВ. Каблите за приклучување не се испорачани.
DVD плеер со
компонентен излез
“Sound Effect”, “Treble”, “Bass”, “Balance” и “Auto Volume” не се достапни кога “Speaker” е на “Audio System”.
,
Aудио систем
DVD плеер
PC (HDMI излез)
Blu-ray диск плеер
Дигиталан видео камера
Дигитален декодер
Ставки
Quick Start
Тв се вклучува побрзо од обично по околу два часа во режим на
мирување. Сепак, во овој режим се зголемува потрошувачката.
Power Saving
Се селектира режим со кој се намалува потрошувачката на ел. енергија.
(Picture
Кога “Picture Off” е избрано, сликата се исклучува, а симболот
Off) се појавува на екраното и свети во зелена боја. Звукот останува
непроменет..
“Standard Power”: Фабричко дотерување.
“Reduced Power”: Се намалува потрошувачката.
“Picture Off”: Се исклучува сликата. Можете да слушате звук со
исклучена слика.
“On”: Aвтоматски ја прикажува сликата со оптимални дотерувања
според светлината во просторијата.
“Off”: Се исклучува “Light Sensor” опцијата.
Light Sensor
PC
Видео конзола
за игри
DVD плеер
Декодер
DVD рекордер
VCR
Hi-Fi aудио
опрема
Декодер
Имајте во предвид дека не треба да постојат пречки пред сензорот, може да влијаат
на функциите на сензорот. Страна 12 за повеќе информации околу сензорот.
Logo Illumination
(освен за
KDL-37V4xxx,
KDL-32V4xxx,
KDL-26V4xxx)
Се вклучува Sony логото на предниот панел на ТВ.
Film Mode
Прикажува прецизни движења при емитување на DVD или VCR направени
на филм, се намалува замаглувањето на сликата.
“Auto”: Помеки движења ан сликата од оригиналната филмска
содржина. Ова дотерување се препорачува да се користи.
“Off”: Исклучување на “Film Mode” ставка.
Hi-Fi aудио
опрема со
оптички
аудио излез
CAM картичка
Само за сервисна
намена
• Ако сликата има нерегуларни сигнаили или преголема бучава, , “Film
Mode” автоматски ќе се исклучи, без разлика дали е селектирано “Auto 1”
или off.
Video/Photo
Дава соодветен квалитет на слика со селектирање на опција зависно
од влезниот извор (видео или фотографски податоци).
“Video-A”: Квалитетот на сликата ќе зависи ов влезниот извор, видео или
фотографските податоци кога директно поврзувате Sony HDMI излезна
опрема која поддржува “Video-A” режим.
“Video”: Подобар квалитет на слика во движење.
“Photo”: Подобар квалитет на кога гледате фотографии на ТВ екранот.
• Ова дотерување е фиксирано на “Video” кога Video-A режимот не е
поддржан на конектираната опрема, дури и кога “Video-A” е селектирано.
• “Video/Photo” е достапно само за HDMI и компонентни влезни извори (1080p и
1080i)
24
USB
PC (HDMI излез)
Blu-ray диск плеер
Дигитална видео камера
DVC камера
Слушалки
17
Гледање слика од
приклучената
опрема
Вклучете ја поврзаната опрема и
направете некој од следниве чекори.
За опрема поврзана со скарт приклучок преку
21-pin кабел (стр. 20)
Активирајте репродукција на конектираната
опрема. Сликата од конектираната опрема се
појавува на екранот.
За автоматски тјуниран VCR/DVD (страна 7)
Во аналоген режим , притиснете PROG +/-,
или на нумерираните копчиња за да одберете
видео канал.
За друга конектирана опрема (стр. 20)
Преку / се прикажува листа на конектирани
селектирајте го бараниот влезен
уреди. Со
извор, и потоа . (Означената тема се селектира
откако ќе поминат 2 секунди без операција по
притискањето на ). Кога влезниот извор е
поставен на “Skip” во “AV Preset” мени под
“Set-up” мени (стр. 26), тој извор нема да се
појави на листата.
За враќање на нормален ТВ режим, притиснете
DIGITAL или ANALOG.
Симбол на
екранот
AV1
За преглед на опремата поврзана
со A.
AV2
За преглед на опремата поврзана
соB.
SmartLink е директна врска меѓу
VCR/DVD рекордер.
AV3
HDMI 1
HDMI 2
18
Опис
За преглед на опремата поврзана
со L.
HDMI IN 1*.
За преглед на опремата поврзана
соD.
HDMI IN 2*.
За преглед на опремата поврзана со
E.
Ако опремата има DVI
приклучок, поврзете го HDMI
IN 5 приклучокот преку DVI HDMI интерфејс адаптер
(не е испорачан), и поврзете го
аудио приклучокот на
опремата со HDMI IN аудио
приклучоците.
Симбол на
екранот
HDMI 3
Опис
HDMI IN 3*.
За преглед на опремата поврзана со
K.
MPEG Noise
Reduction
Намалување на шум на MPEG-компресирано видео.
Advanced Settings
Дотерување на повеќе функции на сликата. Ако поставите “Picture Mode”
На “Cinema”, “Photo” или “Standard”, можете и да ги смените овие поставки.
“Adv. Contrast Enhancer”: Aвтоматско прилагодување на “Backlight” и
“Contrast” на најдобрата варијанта пресудувајќи според светлината на
екранот. Ова дотерување е посебно ефикасно за темни сцени. Ќе ја зголеми
разликата меѓу контраста на темните сцени.
“Live Colour”: Сликата ја прави пожива и пореална.
“Colour Space” (освен заKDL-32W4xxx, KDL-32E4xxx, KDL-26E4xxx,
KDL-37V4xxx, KDL-32V4xxx, KDL-26V4xxx): Опсег на бојата. “Wide”
репродуцира поживи бои, а “Standard” репродуцира стандардни бои.
* • Употребувајте само HDMI кабел кој носи HDMI
лого.
• Ако HDMI контролна компатибилна опрема се
поврзе, комуникацијата со конектираната опрема е
поддржана. Погледнете на стр. 19 за поставување на
оваа врска.
• Кога приклучувате аудио систем со HDMI
приклучок, поврзете го во HiFi приклучокот.
Component
PC
To see the equipment connected to
C.
За преглед на опремата поврзана со
H.
Се препорачува употреба на PC
кабел со феритно јадро, како
"Connector, D-sub 15" (ref. 1793-504-11, достапно во Sony
Сервисните центри.
За поврз.
Направете го ова
Слушалки M
Приклучете во за да слушате звук
од ТВ преку слушалките.
Conditional
Access Module
(CAM) I
Користење на платени TВ сервиси. За
детали, проучете го испорачаното
упатство со Вашиот CAM.
За CAM, извадете ја“dummy” картичката
од CAM слот. Исклучете го ТВ кога ја
ставате CAM картичката во CAM
слотот. Ако не користите CAM,
препорачуваме “dummy” картичката да
се стави и чува во CAM слот.
Hi-Fi аудио
опрема G
Звук
Sound Effect
Избор на звучни ефекти.
“Dynamic”: Го истакнува звукот и неговото присуство со пореални
ефекти со употреба на “BBE High definition Sound System.”
“Standard”: За стандарден звук. Препорачуваме за домашна забава. “BBE
High definition Sound System.”
“Clear Voice”: Го прави звукот почист.
“Dolby Virtual”: Се котистат звучниците на ТВ за да се симулира сарауд
ефект кој се произведува преку мулти-канален систем.
“BBE ViVA”: BBE ViVA Sound дава природна музичка 3D слика со Hi-Fi
звук. Звукот се истакнува преку BBE додека длабочината и ширината на
звучната слика се проширува со BBE 3D звучниот процес. BBE ViVA
Sound е компатибилен на сите ТВ програми вклучувајќи вести, музика, драма,
филмови, спорт и електронски игри.
• Ако поставите “Auto Volume” на “On”, “Dolby Virtual” cе менува на “Standard”.
• Ако приклучите слушалки, “Sound Effect” cе менува на “Off”.
CAM не е поддржана во некои
држави/региони. Консултирајте го
авторизираниот дистрибутер.
Reset
Ресетирање на сите дотерувања на звукот на фабричките вредности.
Слушајте го звукот од ТВ преку
поврзаната Hi-Fi aудио опрема.
Treble
Прилагодување на високите тонови.
Bass
Прилагодување на ниските тонови.
Balance
Балансирање на лев и десен звучник.
Auto Volume
Одржува константно ниво на звукот кога звукот ненадејно ќе се зголеми (пр.,
рекламите се снимаат со посилен звук).
Употребете оптички аудио кабел.
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL) F
USB J
“Noise Reduction”, “MPEG Noise Reduction” и “Advanced Settings” не се достапни за PC.
USB стик за гледање на слики.
Дополнителни операции
За...
Направете го ова
Враќање на
нормален ТВ режим
Притиснете DIGITAL или
ANALOG.
Ако поставите “Sound Effect” на “Dolby Virtual”, “Auto Volume” cе менува
на “Off”.
Volume Offset
Одржување на нивото на звукот на тековниот сигнал заедно со другите
сигнали.
23
Употреба на мени со опции
Settings
Притиснете OPTIONS за приказ на следниве опции
кога сакате да гледате слика од поврзаната опрема.
Oпции
Опис
Слика (освен
PC влез)
Стр. 22.
Селектира режим на слика освен за PC влезен режим.
“Vivid”: За подобрена контраст и острина на слика.
“Standard”: За стандардна слика. Препорачуваме за домашна околина.
“Cinema”: За гледање на филмови. Соодветно за гледање во услови како
театарска сцена. Ова дотерување е развиено во соработка со Sony Pictures
Entertainment за репродукција на филмови.
Селектира режим на дисплеј за PC влезен извор.
“Photo”: Поставува максимален квалитет кога гледате фотографии.
Екран (во PC
Влез само)
Стр. 22.
Звучни ефекти
Стр. 23.
Звучник
Стр. 27.
PIP (во PC влез
само)
Стр. 19.
“Video”: За видео слики.
“Text”: За текстови, табели и поглавја.
PAP (освен PC
влезен режим)
Стр. 19.
Aвтом. дотерув. (во
PC влез само)
Стр. 26.
Хоризонт. Помест.
(во РС влез само)
Стр. 26.
Тајмер (освен
PC влез само)
Стр. 25.
Заштеда на енерг.
Стр. 24.
Слика
Picture Mode
Display Mode (само
во PC режим/ PC влез/
HDMI PC влез)
Reset
Ресетирање на дотерувањата, освен за “Picture Mode” и “Display Mode”
(само во PC режим) на фабричките дотерувања.
3
Зголемување и намалување на контраста на сликата.
Brightness
Осветлување или затемнување на слика.
Colour
Зголемување или намалување на интензитетот на бојата.
Можете да гледате две слики (надворешна TВ
програма) на екранот истовремено.Поврзете ја
опционалната опрема (17), и осигурете се дека
сликите од опремата се појавуваат на екранот
(18).
Hue
Зголемување или намалување на зелени нијанси.
За гледање на две слики истовремено–
PAP (Слика и слика)
• Оваа функција не е достапна за PC влезен сигнал.
• Не можете да ја емнувате големината на сликата.
1
Noise Reduction
Прилагодување на острината на сликата.
Намалување на шум на слика (снежна слика) кога сигналот е слаб.
“Auto”: Aвтоматски се намалува шумот (во аналоген режим само).
“High”/“Medium”/“Low”: Moдификација на ефектите на шум.
“Off”: Исклучување на “Noise Reduction” функција.
Со
одберете “PAP”, и потоа
Сликата од конектираната опрема се
прикажува на лево, а ТВ програмата се
прикажува на десно.
“Warm 1” и “Warm 2” не се достапни кога “Picture Mode” е поставено на “Vivid”.
Sharpness
Притиснете TOOLS за приказ на
менито
2
3
Притиснете на нумерираните
копчиња или PROG +/- за да
изберете ТВ канал.
За враќање во режи со една слика
Одбери или
RETURN.
Со
селектирајте “PIP”, и потоа
Притиснете на нумерираните
копчиња, или PROG +/- за избор
на ТВ канал.
.
BRAVIA Sync
(Контрола на HDMI)
HDMI функцијата овозможува
контролирање на поврзаните уреди преку
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
според HDMI. Можете да изведувате
поврзани контролни операции меѓу Sony
HDMI компатибилна опрема како TV, DVD
рекордер со хард диск и аудио систем со
поврзување на опремата со HDMI кабли
HDMI контролни функции
• Автоматско исклучување на
конектираната опрема кога ќе го
исклучите ТВ приемникот.
• Автоматско вклучување на ТВ според
влезниот сигнал на конектираната
опрема кога ќе активирате
репродукција.
• Ако вклучите поврзан аудио систем
додека е вклучен и ТВ приемникот,
излезот на звукот од ТВ звучницните се
префрла на звучниците на аудио системот.
• Прилагодување на јачината на звукот
и привремено исклучување на звукот
на поврзаниот аудио систем.
“Auto” не е достапно за AV1, AV2, AV3, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
Component, PC и дигитален режим.
22
.
За враќање на една слика
Притиснете
RETURN.
Contrast
Прилагодување на белината на бојата.
“Cool”: На белата боја и дава синкаста нијанса.
“Neutral”: На белата боја и дава неутрална нијанса.
“Warm 1”/“Warm 2”: На белата боја и дава црвенкаста нијанса. “Warm 2”
дава поцрвена нијанса од“Warm 1”.
Притиснете ОРТIОNЅ.
Сликата од конектираниот PC се прикажува на
со полна големина и ТВ програмата се
прикажува на десниот агол.
Со
можете да се движете низ
програмските екрански позиции.
Прилагодување на светлината во позадина.
Colour Temperature
Можете да гледате две слики (PC влез и TV
програма) на екранот симултано.
Поврзете PC (стр. 17), и уверете се дека
сликата од PC се појавила на екранот.
1
2
Backlight
“Hue” може да се прилагоди само кај NTSC сигнали (пр., U.S.A. видео касети).
Гледање на две слики симултано
– PIP (Слика во Слика)
19
Поврзување на HDMI компатибилна
опрема
Поврзете ја компатибилната опрема и ТВ
со HDMI Кабел. Кога приклучувате аудио
систем, како дополнување на HDMI
кабелот, поврзете го аудио излезниот
приклучок на ТВ и аудио системот. Детали
на страна 18.
Копчиња за употреба на
опционална опрема
Контролата на HDMI (BRAVIA Sync) е
достапна само за поврзана Sony опрема која
носи BRAVIA Sync лого, или е компатибилна
за контрола на HDMI.
Употреба на Мени функции
Преглед на TV Home Menu (XMB™)
XMB™ (XrossMediaBar) е мени на BRAVIA ставки и влезни извори прикажани на ТВ екранот.
XMB™ е лесен начин да се селектира програмирање и да се прилагодат дотерувањата на
Вашиот BRAVIA TV. Притиснете HOME на далечинското за пристап во XMB™.
1 Притиснете HOME.
TV Home менито се појавува на екранот.
Picture
Sound
Колона на категории
Settings
Features
Set-up
GUIDE
Analogue Set-up
Digital Set-up
2 Со
селектирајте категорија.
Media икона
Опис
Settings
За напредни дотерувања и прилагодувања, повеќе информации на
страна 22.
Photo
За избор на “USB Photo Viewer” или “Picture Frame” (стр. 32).
Digital
За избор на дигитален канал, Омилена листа (стр. 16), или Водич (стр.
15). Можете да изберете канал со нумерираните копчиња или PROG +/–
Analogue
За избор на аналоген канал.
Можете да изберете канал со нумерираните копчиња или PROG +/–.
За излез од листата на аналогни канали: “Programme List Display”на
“Off” (стр. 28).
External Inputs
За избор на опрема која е конектирана со ТВ.
За впишување на име на опремата, види “AV Preset” (стр. 26).
3 Со
одберете тема, и притиснете .
4 Следете ги инструкциите на екранот.
5 Притиснете HOME за излез.
20
21
Download PDF