Sony | KDL-40V4000 | Sony KDL-40V4000 Упатства за употреба

LCD Дигитален телевизор
Упатство за употреба
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
KDL-52V4000/52V42xx
KDL-46V4000/46V42xx
KDL-40V4000/40V42xx
KDL-40S40xx/40U40xx
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
© 2008 Sony Corporation
KDL-37S40xx
KDL-32S40xx
KDL-26S40xx
KDL-37U40xx
KDL-32U40xx
KDL-26U40xx
KDL-37V40xx
KDL-37V42xx
KDL-32V40xx
KDL-32V42xx
KDL-26V40xx
KDL-26V42xx
Забелешка за дигиталните функции
За листа на компатибилни кабловски провајдери,
обратете се на веб страната за поддршка:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Информации за заштитени марки
•
е регистрирана марка на DVB Project
• Произведено под лиценца на BBE Sound, Inc. Лиценца
на BBE Sound, Inc. под еден од следниве US патенти:
5510752, 5736897. BBE и BBE симболот се
регистрирани марки на BBE Sound, Inc.
• Произведено под лиценца на Dolby Laboratories.
“Dolby” и двојниот-D симбол
се заштитени марки
на Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia
Interface се заштитени и регистрирани марки на
HDMI Licensing LLC.
D I G I T A L
• Илустрациите во ова упатство се за
KDL-40V4000 освен ако не е поинаку назначено.
• "xх" покрај името на моделот е соодветно на бројот
зависно од варијацијата во бојата.
2
Сервис
Град
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
++389 47 227236
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
++389 34 211804
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
К
• Функциите поврзани со Digital TV (
) можат да
работат само во држави каде се емитуваат DVB-T
(MPEG2) дигитални терестријални сигнали или ако
има пристап до компатибилен DVB-C (MPEG2)
кабловски сервис. Обратете се кај локалниот
ддистрибутер дали можете да примате DVB- T
сигнал, или контактирајте го кабловскиот провајдер ако
нивниот DVB-C кабел одговара на интегрираните
операции на овој ТВ.
• Кабловскиот провајдер може да ја наплати
дополнителната услуга, заедно со договор преку кој се
согласувате на нивните услови за користење на
услугата.
• Иако овој ТВ сет ги следи DVB-T и DVB-C
спецификациите, компатибилноста со емитувањето на
DVB-T дигитални терестријални сигнали не се
гарантира.
• Некои дигитални функции можеби нема да бидат
достапни во некои региони/држави и DVB-C кабелот
можеби нема да работи правилно кај некои
провајдери.
++389 46 261281
Р
О
Овој симбол на производот
или на неговото пакување
икажува дека овој производ не
треба да се третира како
обичен отпад. Наместо тоа
треба да се предаде на посебен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
исфрлање на производот, ќе помогнете во заштитата на
потенцијалните негативни последици за околината и
човечкото здравје, кои во спротивно може да биде
загрозено поради неправилното третирање на на овој
производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во
зачувувањето на природните извори. За повеќе детални
информации околу рециклирањето на овој производ,
контактирајте ги локалните служби, или локалниот
центар за рециклирање.
Благодариме што се одлучивте за овој Sony производ.
Пред употреба на ТВ, внимателно прочитајте го
упатството и зачувајте го за идни потсетувања.
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
И
М
Е
Исфрлање на стара
Електрична и Електронска
опрема (Во Европската
Унија и други Европски
држави со посебни центри
за рециклирање)
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Вовед
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
П
Р
Исфрлање на ТВ приемникот
++389 2 3081700
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
Содржина
MK
Почеток
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
4
Безбедносни информации............................................................................................................ 9
Препораки....................................................................................................................................... 10
Копчиња на далечинското и контроли на ТВ приемникот.................................................... 12
Гледање телевизија...................................................................................................................... 16
Дигитален електронски програмски водич (EPG)
Листа на омилени дигитални ТВ програми
....................................................... 18
...................................................................... 20
Дополнителна опрема
Поврзување на дополнителна опрема...................................................................................... 21
Гледање слика од приклучената опрема.................................................................................. 23
BRAVIA Sync (Контрола за HDMI) ................................................................................................ 24
Употреба на фунциите од менито
Движење низ менито.................................................................................................................... 25
Мени за дотерување на ТВ.......................................................................................................... 26
Дополнителни информации
Спецификации............................................................................................................................... 35
Проблеми и можни решенија..................................................................................................... 37
: само за дигитални канали
П
Р
И
М
Е
Р
О
К
Гледање телевизија
Пред да го вклучите ТВ, прочитајте ги “Безбедносните информации” (стр. 9) во упатството. Зачувајте
го упатството за идни потсетувања.
3
Почеток
1:Проверка на деловите
Кабел за напојување (Tип BF)* (1)
Статив (1) и навртки (4)
2: Прикачување на статив
(освен за KDL-52V4000/
52V42xx)
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Далечинско RM-ED013 (1)
AA батерии (R6 тип) (2)
Ставање на батериите во далечинското
О
Притиснете и подигнете за да го извадите
капачето.
К
MK
* Не го вадете феритното јадро.
Е
Р
KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx
П
Р
И
М
xxxxxxxxxxxx
KDL-40S40xx/40U40xx/32S40xx
• Ако употребувате електричен завртувач, поставете
го растојанието меѓу затегнувачите на приближно 1.5
N·m (15 kgf·cm).
4
Нема боја на програмите
• Селектирајте “Reset”.
Нема или бојата е неправилна кога гледате сигнал
3
• Проверете ја конекцијата со
3 приклучоците и проверете го секој приклучок дали е
правилно поставен на место.
3: Поврзување со антена
/Сателитска/рекордер
(пр. DVD рекордер)
Поврзување со сателитска/рекордер
(пр. DVD рекордер) со HDMI
Поврзување со сателитска/рекордер
(пр. DVD рекордер) со SCART
Звук
Нема звук, но добра слика
• Притиснете
или
(Mute).
• Проверете дали “Speaker” е на “TV Speaker”.
Канали
Бараниот канал не може да се селектира
• Префрлете меѓу дигитален или аналоген режим и селектирајте го бараниот дигитален/аналоген
канал.
Општо
ТВ се исклучува автоматски (во мирување)
• Проверете дали “Sleep Timer” или “Off Time” се активирани.
• Ако не се примаат сигнали не можат да се изведат операции во ТВ режим за 10 минути, и ТВ
автоматски се преврла во режим на мирување.
Сателитска/рекордер (пр. DVD рекордер)
TВ автоматски се исклучува
• Проверете дали “On Time” е активирано.
Некои влезни извори не можат да се селектираат
• Селектирајте “AV Preset” и откажете “Skip” на
влезниот извор.
Далечинското не работи
• Заменете ги батериите.
Сателитска/рекордер (пр. DVD рекордер )
Канал не може да се додаде во Омилена листа
• До 999 канали можат да се меморирааат во Favourite
list.
HDMI уредите не се опјавуваат на “HDMI Device List”
• Проверете дали уредите се HDMI компатибилни.
40
5
4: Заштита од
превртување
5: Средување на каблите
Проблеми
Проверете дали
(standby) индикаторот трепка црвено.
Кога трепка
Функцијата за само-дијагноза е активирана.
1
Пребројте колку пати индикаторот
ќе трепне во интервал од 2 секунди. На
пример, Индикаторот ќе трепне три пати, во пауза од две секунти, и потоа следат уште 3
трепкања, и тн.
2
Притиснете
на горниот агол на ТВ за да го исклучите, дисконектирајте го од
напојување, и повикајте го Sony сервисниот центар и дајте информација за
начинот на трепкање на индикаторот (број на трепкања).
Кога не трепка
1 Погледнете подолу..
2 Ако проблемот уште постои, повикајте
сервисен техничар.
Слика
6: Основно дотерување
2
3
Ставете дрвени завртки (4 mm
дијаметар) во ТВ стативот.
Ставете метална завртка (M5 x 12,
не е испорачана) во отворите на ТВ.
Стегнете ја дрвената и металната завртка
со цврст кабел.
Дополнителни информации
1
Нема слика (црн екран) и нема звук
• Проверете ја конекцијата со антената.
• Приклучете го ТВ во напојување, и притиснете
на горниот агол на ТВ.
.
• Ако (standby) свети црвено, притиснете
Нема слика и мени информации од опрема поврзана со скарт конекторот.
• Преку / се прикажува листата на конектирана опрема, и селектирајте го бараниот влез.
• Проверете ја конекцијата меѓу опционалната опрема и ТВ приемникот.
Дупла слика или замаглување
• Проверете ја конекцијата со антената.
• Проверете ја локацијата и ориентацијата.
Снег или шум се појавува на екранот
• Антената можеби е скршена или свиткана.
• Можеби на антената и поминал рокот на траење (3-5 години нормална употреба).
3
Искривена слика (линии или точки)
• Тв поставете го на место подалеку од извори на електрична бучава како автомобили, мотори,
фенови, или оптичка опрема.
• Кога инсталирате дополнителна опрема, оставете простор меѓу опремата и ТВ.
• Проверете ја конекцијата со антената.
• Кабелот на антената поставете го подалеку од
другите кабли.
Шум на слика или зуење кога гледате ТВ канал
• Дотерајте го “AFT” (Aвтоматско фино пребарување) за подобра слика .
Мали црни точки и/или светли точки се појавуваат на екранот
• Сликата на дисплејот се состои од пиксели. Мали црни точки и/или светли точки(пиксели) на
екранот не укажуваат на дефект.
6
39
KDL- 26U4xxx /
26V4xxx/26S4xxx
Moдел
4
KDL- 32U4xxx /
KDL- 37U4xxx /
32V4xxx/32S4xxx 37V4xxx/37S4xxx
Димензии
(Прибл.)
(в × ш × д)
Со статив
65.9 × 50.5 × 24.2 cm/
67.5 × 51.1 × 24.5 cm
79.4 × 57.7 × 24.2 cm/
80.9 x 58.4 x 24.2 cm
92.0 x 64.9 x 27.9 cm/
93.1 x 65.5 x 27.9 cm
Без статив
65.9 x 46.6 x 9.5 cm/
67.5 × 46.6 × 9.7 cm
79.4 x 54.0 x 9.9 cm/
80.9 x 54.2 x 9.9 cm
92.0 x 61.0 x 11.0 cm/
93.1 x 60.9 x 11.0 cm
Тежина
(Прибл.)
Со статив
12.5 kg
15.5 kg
20.5 kg
Без статив
10.0 kg
13.0 kg
17.5 kg
Испорачана опрема
Види “1: Проверка на испорачани делови” на стр. 4.
Дополнителна опрема
SU-WL500 Држачи за ѕид/Ѕиден држач SU-WL100SU-FL300M TВ статив
8
5
9
Го задржуваме правото на промена на спецификациите без претходна најава.
PC влезни сигнали
Резолуција
Сигнали
Хоризонт.
(точки)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
640
800
1024
1280
1280
PC
× Вертикал.
(Линии)
×
×
×
×
×
480
600
768
768
768
Хоризонтална
фреквенција
(kHz)
31.5
37.9
48.4
47.4
47.8
Вертикална
фреквенција
(Hz)
60
60
60
60
60
Стандард
6
Одберете “Home” за најдобри дотерувања
на ТВ, ако го употребувате домашни
услови.
VGA
VESA водич
VESA водич
VESA
VESA
10
Уверете се дека антената е поврзана.
Yes
× Вертикал.
(Линии)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
SXGA
×
×
×
×
×
×
640
800
1024
1280
1280
1360
480
600
768
768
768
768
Хоризонтална
фреквенција
(kHz)
31.5
37.9
48.4
47.4
47.8
47.7
Вертикална
фреквенција
(Hz)
60
60
60
60
60
60
No
7
PC влезни сигнали за HDMI IN 1, 2, 3
Резолуција
Сигнали
Хоризонт.
(точки)
Control for HDMI
Do you want to enable control for compatible
HDMI devices?
• Овој TВ PC влез не поддржува Sync на Зелен или Composite Sync.
• Овој TВ PC влез не поддржува интерлејс сигнали.
• Овој TВ PC влез поддржува сигнали во горното поглавје со 60 Hz вертикална фреквенција. За други сигнали, ќе
видите порака “NO SYNC”.
Ако сакате да го смените редоследот на
аналогните канали, види
“Програмско сортирање”, стр. 31.
Ако ТВ не може да прими
дигитален сигнал, “Clock Set” мени
се појавува на екранот (стр. 28).
11
Стандард
VESA
VESA водич
VESA водич
VESA
VESA
VESA
Ако селектирате “Cable”, препорачуваме
избор на опција “Quick Scan” за брзо
пребарување. Поставете “Frequency” и
“Network
ID” според информациите добиени од
кабелскиот провајдер. Ако не добиете сигнал
преку “Quick Scan”, обидете се со “Full
Scan”(може да потрае подолго време).
За листа за компатибилни кабелски
провајдери, погледнете на:
http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/
• Во меѓувреме не притискајте на копчињата на
ТВ и на далечинското.
38
7 GB
Прилагодување на аголот
за гледање
(освен за KDL-40U40xx)
Откачување на стативот
од ТВ
Телевизорот може да се прилагоди со
аглите според сликата подолу.
Прилагодување на лев и десен агол
(swivel)
• Извадете ги навртките со меркирани знаци
од телевизорот.
• Не го откачувајте стативот на телевизорот
освен ако не сакате да го прикачите на ѕид.
Поглед од горе
Дополнителни информации
KDL-26/32/37 U/V/S 4xxx
KDL-52V4000/52V42xx/46V4000/46V42xx/
40V4000/40V42xx
Преден дел
Спецификации
Име на модел
KDL- 26U4xxx /
KDL- 32U4xxx /
KDL- 37U4xxx /
26V4xxx/26S4xxx 32V4xxx/32S4xxx 37V4xxx/37S4xxx
Систем
Панел
LCD (течен кристален систем) панел
TВ систем
Aналогни: Зависно од изборот на државата/регионот: B/G/H, D/K, L,
I Digital: DVB-T/DVB-C
Боја/видео систем
Aналогни: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (само видео влез)
Дигитални: MPEG-2 MP@ML/HL
Канали
Aналогни: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Дигитални: VHF/UHF
Звучен излез
10 W + 10 W
Влезни/Излезни приклучоци
Aнтена/Кабловска
/
AV1
/
/
(SmartLink)
75 ohm надворешен терминал заVHF/UHF
21-pin скарт конектор (CENELEC стандард) вклучувајќи аудио/видео влез, RGB влез, и ТВ aудио/
Видео излез.
AV2
COMPONENT IN
KDL-40S40xx/40U40xx/32S40xx
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
21-pin скарт конектор (CENELEC стандард) и аудио/видео влез RGB влез, селектиран аудио/
Видео излез, и интерфејс за Интелигентен линк.
Формати кои се поддржани: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V негативна сихронизација/PB/CB: 0.7 Vpp, 75 ohms/ PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
Aудио влез (phono приклучоци)
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Aудио: Двоканални линеарни PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 и 24 bits
Aналоген аудио влез (HDMI IN 2 само) PC влез
(страна 36)
AV3
Видео влез
AV3
Aудио влез
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) (освен за KDL-
Дигитален оптички приклучок
40S40xx/40U40xx)
Aудио излез (phono jacks)
PC IN
PC влез (D-sub 15-pin) (стр.36)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync на зелено/B: 0.7 Vp-p, 75 ohms/
R: 0.7 Vp-p, 75 ohms/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC aудио влез
Приклучок за слушалки
CAM (Conditional Access Module) лежиште
Напојување и друго
Потребно напојување
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Големина на екран
(дијагонално)
26 инчи (прибл.
66 cm)
Резолуција
1,366 точки (хоризонтално) × 768 линии (вертикално)
101 W
123 W
ПотрошувачкаДомашен
32 инчи (прибл.
82 cm)
37 инчи (прибл.
94 cm)
режим/ 69 W
Стандарден режим
Продавница /
Режим за острина
Во мирување
8
87 W
129 W
155 W
0.7 W
37
Димензии
(Прибл.)
(в × ш × д)
Со статив
99.7 × 69.1 × 27.9 cm
98.6 × 68.4 × 27.9 cm
112.0 × 78.2 × 30.7 cm
126.2 × 87.1 × 34.7 cm
Без статив
99.7 × 64.4 × 11.0 cm
98.6 × 64.6 × 11.0 cm
112.0 × 74.2 × 11.5 cm
126.2 × 82.9 × 11.9 cm
Безбедносни
информации
Тежина
(Прибл.)
Со статив
23.0 kg
21.5 kg
29.0 kg
38.0 kg
Инсталација
Moдел
Без статив
KDL-40S40xx/
40U40xx
KDL-40V4000/
40V42xx
KDL-46V4000/
46V42xx
KDL-52V4000/
52V42xx
20.0 kg
18.5 kg
25.0 kg
Испорачана опрема
Види “1: Проверка на испорачани делови” на стр. 4.
Дополнителна опрема
SU-WL500 Држачи за ѕид/SU-FL300M TВ статив
Резолуција
Сигнали
Хоризонт.
(точки)
32.0 kg
SU-WL500
Држачи за ѕид
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1280
1360
1280
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
480
480
400
600
600
768
768
768
768
768
768
768
1024
Хоризонтална
фреквенција
(kHz)
31.5
37.5
31.5
37.9
46.9
48.4
56.5
60.0
47.4
47.8
60.3
47.7
64.0
Вертикална
фреквенција
(Hz)
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
75
60
60
10 cm
• ТВ треба да се инсталира на место каде контактот за
напојување ќе биде лесно достапен.
• Поставете го ТВ на стабилна и цврста подлога.
• Само квалификуван сервисен персонал треба да го изведе
прикачувањето на ѕид.
Стандард
VESA
VESA
VGA-T
VESA Guidelines
VESA
VESA Guidelines
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
10 cm
Најмало растојание околу ТВ.
Монтиран со статив
30 cm
KDL-52V4000/52V42xx:
– Држачи за ѕид SU-WL500
6 cm
10 cm
10 cm
KDL-46V4000/46V42xx/40V4000/40V42xx/40S40xx/
40U40xx:
– Држачи за ѕид SU-WL500
– TВ статив SU-FL300M
Исклучиво употребувајте навртки кои се испорачани со
држачите за ѕид. Испорачаните навртки се специјално
Најмало растојание околу ТВ.
дизајнирани со димензии од 8 mm до 12 mm во должина мерена од
точката на прикачување. Дијаметарот и должината на навртките
можат да се разликуваат зависно од моделот на држачот за ѕид. • За да се обезбеди правилна вентилација и да се
Употребата на навртки различни од испорачаните може да
спречи таложење на прашина и нечистории:
резултира со внатрешно оштетување на ТВ, или да предизвика
– Не го оставајте ТВ да лежи хоризонтално,
паѓање, и тн.
8 mm - 12 mm
Навртка (испорачана со држачот за
ѕид)
Кука за прикачување
свртен наопаку, или потпрен накосо.
– Не го поставувајте ТВ на полица, кревет или
во тоалет.
– Не го покривајте ТВ со ткаенини како завеси, или
предмети како весници и сл.
Блокирана вентилација.
Додаток за кука на заден дел на ТВ
Транспортирање
PC влезни сигнали за HDMI IN 1, 2, 3
Резолуција
Сигнали
Хоризонт.
(точки)
× Вертикал.
(Линии)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
WXGA
SXGA
×
×
×
×
×
×
640
800
1024
1280
1280
1280
480
600
768
768
768
1024
Хоризонтална
фреквенција
(kHz)
31.5
37.9
48.4
47.4
47.8
64.0
Вертикална
фреквенција
(Hz)
60
60
60
60
60
60
10 cm
употреба на Sony делови, вклучувајќи:
• Овој TВ PC влез не поддржува Sync на Зелен или Composite Sync.
• Овој TВ PC влез не поддржува интерлејс сигнали.
• Овој TВ PC влез поддржува сигнали во горното поглавје со 60 Hz вертикална фреквенција. За други сигнали, ќе
видите порака “NO SYNC”.
36
Монтиран на ѕид
30 cm
• Поради сигурносни причини, строго препорачуваме
PC
× Вертикал.
(Линии)
• Не ги покривајте отворите за вентилација и не ставајте
предмети во нив.
• Оставете простор околу ТВ како што е прикажано подолу.
• Строго се препорачува употреба на Sony држачи за ѕид за
да се овозможи правилна циркулација.
Инсталирајте и користете го ТВ според инструкциите
подолу за да избегнете ризик од пожар, електричен
удар, оштетување и/или телесни повреди.
Инсталација
Го задржуваме правото на промена на спецификациите без претходна најава.
PC влезни сигнали
Вентилација
Стандард
VESA
VESA Guidelines
VESA Guidelines
VESA
VESA
VESA
• Пред транспортирање на
ТВ сетот, исклучете ги
сите кабли.
• Двајца или тројца луѓе се
потребни за транспортирање
на ТВ сетот.
• Кога го пренесувате ТВ со
раце, држете го како што е
прикажано од десно. Не го
допирајте LCD панелот и
рамката околу екранот.
• Кога го подигате или
преместувате, претпазливо
држете
го на долниот дел.
Држете го панелот на
• Кога ќе го
долниот дел, не на
предниот панел.
транспортирате ТВ,
не го изложувајте на
удари и вибрации, туку
ставете
го во картонската кутија.
Ѕид
Ѕид
Кабел за напојување
Правилно ракувајте со електричното напојување за да
се спречи ризик од пожар, електричен удар или
оштетување, и/или телесни повреди:
–
–
–
–
Употребувајте само Sony кабел.
Ставете го приклучокот целосно во контактот.
Вклучете го во 220-240 V AC напојување.
Кога ќе ги птиклучувате каблите со ТВ, уверете се дека
уредот е исклучен од напојување, и внимавајте да не
газите боси по каблите.
– Исклучете го ТВ од напојување пред евентуално
сервисирање или преместување на ТВ.
– Ел. контакти држете ги подалеку од топлотни
извори.
– Исклучете го ел. приклучок и редовно чистете го.
Забелешки
• Не употребувајте кабел за напојување од друг
производител.
• Не газете и не свиткувајте го кабелот за напојување.
Спроводниците можат да се оштетат.
9
• Не го модифицирајте кабелот за напојување.
• Не ставајте тешки предмети врз него.
• Не влечете го кабелот ако сакате да го
исклучите од ел. контакт.
• Не приклучувајте премногу апарати на ист
ел. контакт.
• Не го приклучувајте ТВ во лабав ел. контакт.
Препораки
Кога гледате ТВ
• Гледајте на нормална светлина, бидејќи
гледањето на ТВ на слаба светлина долг период
може да ги оштети Вашите очи.
• Кога слушате преку слушалки, прилагодете го
Употреба
звукот бидејќи може да дојде до оштетување на
слухот.
Не го инсталирајте/употребувајте ТВ на локации
LCD Екранот
или ситуации како оние опишани подолу, или
• Иако LCD екранот е изработен со високоТВ може да се оштети и да се предизвика пожар,
прецизна технологија и 99.99% или повеќе од
електричен удар, и/или телесни повреди.
пикселите се ефективни, црни или светли
Локација:
точки (црвени, сини или зелени) можат да се
Надвор (на директна сончева светлина), во
појават на екранот. Ова е структурна појава на
возило, медицински институции, нестабилни
екранот и не претставува дефект.
локации, во близина на вода, влага или чад.
• Не го притискајте и не гребете го предниот
Околина:
филтер, и не ставајте предмети на горниот дел
Топли места, влажност, интензивна прашина, места
на ТВ. Сликата може да се искриви и може да
каде инсекти треба можат да влезат, места каде
се оштети LCD екранот.
може да биде изложен на механички вибрации,
• Ако ТВ се користи на ладно место, може да се
запалливи предмети (свеќи, и сл). Уредот не треба
појави замаглување или затемнување на
да биде изложен на прскање со течности, и уверете
сликата. Ова не претставува дефект. Овој
се дека предмети со течности, како вазни нема да се
феномен исчезнува кога температурата ќе се
поставуваат врз ТВ.
зголеми.
Ситуации:
• Замаглување може да се појави ако гледате
Не го употребувајте ако рацете Ви се мокри, или
неподвижна слика. Ќе исчезне после
со изваден кабинет, или со делови кои не се
неколку моменти.
препорачани од производителот. Исклучете го од
• Екранот и кабенетот се загреваат додека ТВ е
напојување заедно со антената за време на
во употреба. Ова не е дефект.
невреме и громотевици.
• LCD екранот содржи мала количина течен
Скршени парчиња:
кристал. Флуоресцентните туби користени во
ТВ
С
• Не фрлајте ништо кон ТВ. Стаклото на екранот
може да се скрши и да предизвика сериозни
повреди.
• Ако површината на ТВ напукне, не го
допирајте се додека не го исклучите од
Ракување и чистење на површината на
напојување. Спротивно, постои опасност од
екранот/кабинетот на ТВ уредот.
електричен удар.
Исклучете го ТВ од ел. напојување пред
Кога не се употребува
чистење.
• Ако не го употребувате уредот неколку дена,
За да се избегне деградација на екранот, следете
треба да се исклучи од напојување поради
ги наредните препораки.
еколошки и безбедносни причини.
• За отстранување на прашината од
• Ако ТВ не е исклучен од напојување, туку е
екранот/кабинетот, нежно избришете го со мека
поставен во режим на мирување, исклучете го
ткаенина. Ако има наталожена прашина,
од ел. контакт.
избришете ги со мека ткаенина натопена вода во
која има растворено мала количина неутрален
детергент.
За децата
• Никогаш не употребувајте абразивни средства,
• Не дозволувајте децата да се качуваат на
силни растворувачи, абразивен прашок, или
уредот.
насилни растворувачи, како алкохол, бензин,
• Малите делови чувајте ги подалеку од досег на
или инсектицид. Употребата на овие
децата, за да не ги голтнат по грешка.
материјали или продолжен контакт со нив
може да ја изгребе или обезбои површината на
Ако се појават овие проблеми...
екранот или кабинетот.
•
Кога се прилагодува аголот на ТВ уредот,
Исклучете го ТВ од напојување веднаш ако
придвижете го внимателно за да спречите
се појават следниве проблеми. Прашајте го
одвојување на стативот од ТВ.
дистрибутерот или Sony сервисниот центар за
да направи проверка и сервисирање.
Oпционална опрема
Кога:
Држете ја опремата која емитира
– Кабелот е оштетен.
електромагнетна радијација подалеку од ТВ
– Електричниот контакт е лабав.
сетот. Во спротивно може да се појави
– Тв паднал и се оштетил, или бил удрен со
дисторзија на сликата и/или шум.
некаков предмет.
– Течност или цврсти предмети паднале во
отворите на кабинетот на ТВ.
10
Дополнителни информации
KDL-40/46/52xxxx
Спецификации
Име на модел
KDL-40S40xx/
40U40xx
KDL-40V4000/
40V42xx
KDL-46V4000/
46V42xx
KDL-52V4000/
52V42xx
Систем
Панел
LCD (течен кристален систем) панел
TВ систем
Aналогни: Зависно од изборот на државата/регионот: B/G/H, D/K, L,
I Digital: DVB-T/DVB-C
Боја/видео систем
Aналогни: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (само видео влез)
Дигитални: MPEG-2 MP@ML/HL
Канали
Aналогни: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Дигитални: VHF/UHF
Звучен излез
10 W + 10 W
Влезни/Излезни приклучоци
Aнтена/Кабловска
/
AV1
/
/
(SmartLink)
75 ohm надворешен терминал заVHF/UHF
21-pin скарт конектор (CENELEC стандард) вклучувајќи аудио/видео влез, RGB влез, и ТВ aудио/
Видео излез.
AV2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
21-pin скарт конектор (CENELEC стандард) и аудио/видео влез RGB влез, селектиран аудио/
Видео излез, и интерфејс за Интелигентен линк.
Формати кои се поддржани: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negative sync/PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohms/
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
Aудио влез (phono приклучоци)
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Aудио: Двоканални линеарни PCM: 32, 44.1 and 48 kHz, 16, 20 и 24 bits
Aналоген аудио влез (HDMI IN 2 само) PC влез
(страна 36)
AV3
Видео влез
AV3
Aудио влез
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) (освен за KDL-
Дигитален оптички приклучок
40S40xx/40U40xx)
Aудио излез (phono jacks)
PC IN
PC влез (D-sub 15-pin) (стр.36)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, non Sync на зелено/B: 0.7 Vp-p, 75 ohms/
R: 0.7 Vp-p, 75 ohms/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC aудио влез
Приклучок за слушалки
CAM (Conditional Access Module) лежиште
Напојување и друго
Потребно напојување
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Големина на екран
(дијагонално)
40 инчи (прибл.
101.6 cm)
Резолуција
1,920 точки (хоризонтално) × 1,080 линии (вертикално)
175 W
175 W
215 W
222 W
197 W
249 W
Потрошувачка во
“Home”/
“Standard”
d
во “Shop”/
40 инчи (прибл.
101.6 cm)
197 W
46 инчи (прибл.
116.8 cm)
238 W
52 инчи (прибл.
132.2 cm)
“Vivid” режим
Во мирување
0.19 W
35
Audio
Description
Mixing Level
Radio Display
Parental Lock
Овозможува аудио опис (говор) на
визуелните информации ако ТВ
преносителите нудат таква информација.
Прилагодување на ТВ аудио и Аудио опис
на излези.
Позадина на екранот се прикажува кога слушате радио
пренос после 20 секунди без да притискате на било кое
копче.Селектирајте боја на позадина,или ќе се прикаже
бојата која е фабрички дотерана.
Поставување на забрана за гледање на програма. Секоја
програма која ја надминува возрасната забрана може да
се гледа само со внесување на PIN Код.
1
Притиснете на нумерираните копчиња за внесување
на постоечкиот PIN. Ако не сте поставиле претходно
PIN, PIN код екранот ќе се појави. Следете ги
инструкциите за “PIN Code” подолу.
2
3
PIN Code
Со
селектирајте забрана за возраст или
“None” (без забрана), и прититиснете .
Притиснете RETURN.
За поставување на PIN за прв пат
Притиснете на нумерираните копчиња за
внесување на PIN code.
Притиснете RETURN.
За промена на PIN кодот
1
2
3
Притиснете на нумерираните копчиња за внесување на
постоечкиот PIN.
Притиснете на нумерираните копчиња за нов PIN код.
Притиснете RETURN.
• PIN кодот 9999 секогаш се прифаќа.
Technical Set-up Auto Service
Update
Овозможува ТВ за детектира и да
меморира нови дигитални сервиси.
Software
Download
Овозможува ТВ автоматски да прима
софтверски обновувања, безсплатно
преку антената (ако се користи).
Препорачуваме оваа опција да е на
“On” постојано.
System
Information
Прикажува тековна софтверска верзија
и сигнал.
Time Zone
Дозволува мануелно да селектирате
временска зона во која се наоѓате, ако
не е иста како фабричкото дотерување
за Вашата држава/регион.
Auto DST
Поставување дали или не автоматски
да се префрла меѓу летно и зимско
време.
Off: Времето се прикажува според
Отпад на стара Електрична и
Електронска опрема (апликативно
во Европската Унија и државите
со посебни колективни системи
за рециклирање).
Овој симбол на производот и на
амбалажата укажува дека ојој апарат не треба да се
третира како обичен отпад. Наместо тоа, треба да се
предаде на посебни колективни центри за
рециклирање на електрична и електронска опрема. Со
правилно исфрлање ан апаратот, Вие ќе помогнете во
спречувањето на потенцијалните негативни
последици на природната средина и на човечкото
здравје, кои во спротивно можат да бидат загрозени
поради неправилното третирање на овој производ.
Рециклирањето на материјалите ќе помогне во
зачувувањето на природните ресурси. За повеќе
детали и информации за рециклирањето на овој
прооизвод, контактирајте ги локалните комунални
служби, локалниот центар за рециклирање или
продавницата од каде сте го купиле апаратот.
Додаток: Далечински управувач.
Отпад на батерии
(апликативно во Европската
Унија и државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното пакување
укажува дека батериите не треба да се третираат како
обичен отпад. Со прафилно исфрлање на батериите, ќе
помогнете во спречувањето на појава на потенцијално
негативни последици на животната средина и
човечкото здравје кои во спротивно може да се
загрози поради неправилното исфрлање на
батериите.Со рециклирањето на овој материјал ќе
помогнете во заштитата на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на
податоците за кои е потребна перманентна конекција
со вградената батерија, оваа батерија треба да се
замени само од квалификуван персонал. За да се
уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани,
предадете го овој производ кога ќе биде скоро
потрошен на колективен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа
како да ги извадите батериите од производот.
Предадете ги потрошените батерии на колективен
центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за рециклирањето на
батериите, контактирајте ги локалните комунални
служби, локалниот центар за рециклирање или
продавницата од каде сте го купиле апаратот.
Застапник за EMC и безбедноста на производот
е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. За прашања поврзани
со гаранцијата обратете се на адресата дадена
на гарантните документи.
временската разлика во “Time Zone”.
On: Aвтоматско менување меѓу зимско и
летно време според календарот.
CA Module Set- Овозможува пристап во платен ТВ сервис за да добиете
up
Conditional Access Module (CAM) и да гледате преку
картичка. Види страна 22 за локацијата на
(PCMCIA)
34
11
Decoder
Далечински уред и ТВ контроли/индикатори
Далечински уред и ТВ контроли
Гледање и снимање на измешани канали кога се користи
декодер поврзан директно со скарт конектор
/
1,
2 преку VCR.
или во скарт конектор
/
*
*
*
Confirm
• Оваа опција не е достапна за “United Kingdom” ако е
селектирана во “Country” (стр. 7).
Меморирање на промени направени во “Manual
Programme Preset” дотерувањето.
Дигитално дотерување
Digital Tuning
Digital Auto
Tuning
Пребарување на достапните дигитални канали. Со оваа опција
можете да пребарувате нови канали кога на пр. се преселувате
или ако предавателите лансирале нов канал.
Programme List Отстранување на непотребните дигитални канали меморирани
на ТВ и менување на нивниот редослед.
Edit
1
Копчињата на ТВ ќе работат исто како оние на
далечинскиот уред.
* Во ТВ мени, работат овие копчиња
2
и AUDIO копчињата имаат тактични точки.
Наменети се за олеснување на ракувањето со далечинското, на пример во
ноќни услови.
• Бројот 5, PROG + ,
Копче
1
2
(Power)
Прво притиснете , потоа
за селектирање на нова
позиција за каналот и притиснете .
Вклучување и исклучување на ТВ од режим на
мирување.
Притиснете за вкл./искл. на ТВ.
3
4 MENU
5 RETURN /
Притиснете RETURN.
Digital Manual
Tuning
За рачно пребарување на дигитални канали. Достапно е
кога “Digital Auto Tuning” е поставено на “Antenna”.
1 Притиснете на нумераните копчиња за избор
на канал кој сакате рачно да го најдете, и притиснете .
Кога ќе се најдат достапните канали, притиснете
2 за
да селектирате канал кој сакате да го меморирате,
и потоа копче
3 Со
селектирајте програмски број на кој сакате да го
меморирате новиот канал, и потоа
.
Повторете ја постапката погоре и за други канали.
Subtitle Set-up
Subtitle Setting Кога “For Hard Of Hearing” е селектирано,
некои визуелни помошни информации
можат да се појават (ако ТВ станицата
пренесува).
Subtitle
Избор на јазик за пренесување на
Language
преводите.
Audio Type
Вклучување на опција за лица со
оштетен слух кога “For Hard Of
Hearing” е селектирано.
Audio
Избор на јазик кој се користи за
Language
програма. Некои дигитални канали
можат да пренесуваат неколку аудио
јазици за програма.
за движење низ менито.
Притиснете
Преку направете селекција/потврда.
Притиснете за приказ на ТВ мени.
Притиснете за враќање на претходен
екран од прикажаното мени.
Digital Set-up
Audio Set-up
12
За бришење на дигитален канал
За промена на редослдот на дигиталните
канали
• За комплетно исклучување на ТВ, извадете го
кабелот од ел. приклучок.
3
Притиснете на нумерираните копчиња за да внесете
три-цифрениот број на дигиталната програма.
Копче
. После пораката за потврда, притиснете
за “Yes”, и притиснете на
Опис
(TV
standby)
Со
селектирајте канал кој сакате да го
избришете или преместите на нова позиција.
33
Manual Programme
Preset
Со
селектирајте канал кој сакате да го преместите на нова позиција
(преку рекордер, одберете 00), и притиснете .
System/Channel
1
2
3
4
Со
одберете “Programme”, и потоа
одберете програмски број кој сакате
Со
рачно да го најдете (ако пребарувате преку
VCR, одберете канал 00), и потоа
RETURN.
Со
селектирајте “System”, и потоа.
Со
селектирајте една ТВ куќа, и потоа
Притиснете RETURN.
• “S” не е достапно ако “United Kingdom” е селектирано за
“Country” (стр. 7).
5 Ако не го знаете бројот на каналот
(фреквенција)
Притиснете
за да пребарувате за нареден достапен
канал. Кога ТВ ќе најде канал, пребарувањето ќе
застане. За да продолжи со пребарување, притиснете
.
Ако го знаете бројот на каналот
(фреквенцијата)
Притиснете на нумерираните копчиња за пристап во
каналот.
Копче
и избор на “Confirm”, а потоа .
6 PROG +/–/
/
7 2
(Volume)
8
(Mute)
AFT
Audio Filter
Впишување на име на канал по свој избор до 5 букви или
броеви. Името ќе се прикаже на екранот кога ќе се
селектира канал. (Имињата за канали обично се
птреземаат од Аналогниот телетекст (ако е достапен)).
Овозможува фино пребарувањена селектираниот
програмски број рачно ако мислите дека можете да
постигнете подобар квалитет на сликата.
-15 to +15. Кога “On” е селектирано, финото пребарување
се изведува автоматски.
Се подобрува звукот на индивидуалните канали во случај
на дисторзија во моно пренос. Некогаш нестандардни
моно сигнали можат да предизвикаат звучна дисторзија
или испрекинат звук кога гледате моно програми.
Ако нема звучна дисторзија, препорачуваме да ја
оставите оваа опција на фабричкото дотерување “Off”.
Притиснете за исклучување на звукот. Притиснете
пак за враќање на звукот.
• Во мирување, ако сакате да го вклучите ТВ без
звук, притиснете на ова копче.
/ (Input Во ТВ режим (стр. 20): Селектирање на влезен
9
извор од поврзаната опрема со ТВ приклучоците.
select/Text
Во Аналоген текст режим: Задржување на тековна
hold)
страна.
0 TOOLS
qa / (Text)
qs
/ (Info/
Text reveal)
Повторете ја постапката погоре и за други канали.
Label
Во TV режим: Избор на нареден (+) или
претходен (-) канал.
Во TV мени: Движење низ опциите горе
( ) или долу ( ).
Притиснете за прилагодување на звукот.
Притиснете за приказ на листа во “PAP”
(стр. 23), “PIP” (стр. 23), “Device Control”, или
Пократок начин да дојдете до некое мени (стр.26).
Со “Device Control”менито можете да ја
контролирате опремата компатибилна на HDMI.
Прикажаните опции можат да варираат зависно
од влезниот извор.
Притиснете за приказ на телетекст (стр. 16).
• Во дигитален режим: Прикажува кратки
детали за програмата која тековно ја гледате.
• Во аналоген режим: Приказ на информации
како тековен број на канал и формат на екран.
• Во телетекст (стр. 17): Откривање на скриени
информации (пр. квиз одговори).
(Дигитален електронски програмски водич)
(EPG) (стр. 18).
qd GUIDE /
(EPG)
qf
(Favourite) Притиснете за приказ на Омилена дигитална
листа (стр. 20).
Кога се достапни, оперативен водич се
qg Обоени
појавува на екранот. Следете го водичот за
копчиња
извршување на селектираната операција
(стр. 17, 18, 20).
qh DIGITAL
Притиснете за приказ на дигиталниот канал
кој последен сте го гледале.
qj ANALOG
Притиснете за приказ на аналогниот канал кој
последен сте го гледале.
Нема прием на стерео или двоен звук кога “Low” или “High” е
селектирано.
“Audio Filter” не е достапно кога “System” е поставено на “L”.
LNA
Skip
32
Го подобрува квалитетот на сликата на посебни
канали во случај на слаб сигнал (слика со шум).
Ако нема подобрување на квалитетот на сликата и кога
опцијата е во “On”, префрлете ја на “Off” (фабричко
дотерување).
Се прескокнуваат аналогни канали кога ќе притиснете
PROG +/- за селектирање на канали. (Можете да
прескокнувате и со нумерираните копчиња)
13
qk Нумерирани Во TV режим: Селектирање на канали. За
копчиња
броевите на канали 10 и нагоре, внесете ја
втората и третата цифра брзо.
Во Аналоген Телетекст режим: Внесете трицифрен број за да одберете страна.
ql
(Претхо- Враќање на претходниот канал кој сте го
гледале (повеќе од 5 сек.).
ден канал)
(Режим
на екран)
wa
(Титл)
Притиснете за промена на форматот (стр.17).
ws AUDIO
Аналоген режим: Притиснете за промена на
режимот (стр. 27).
Дигитален режим: Притиснете за “Aудио
Јазик” мени (стр. 33).
: За ракување со
BRAVIA Sync-компатибилна опрема која
е поврзана со ТВ.
SYNC MENU: Прикажува мени на поврзаната
HDMI опрема. Додека гледате од други влезни
извори, “HDMI Device Selection” се прикажува
кога ќе притиснете на копчето.
THEATRE: Вкл./Искл. на Theatre режим.
Кога е активиран, оптималниот Аудио излез
(ако ТВ е поврзан со аудио систем преку
HDMI кабел) и квалитетот на сликата за
видео филмови автоматски се дотеруваат.
w;
wd BRAVIA
Sync
Control for HDMI Се користи за поставување на HDMI компатибилна опрема
поврзана со HDMI приклучоците. Мора да се направи
поврзано дотерување на конектираната HDMI
компатибилна опрема.
Се поставувакога се преплетува HDMI компатибилна
опрема поврзана со ТВ. Кога е поставена на “On”,
следниве опции можат да се селектираат
Auto Devices Off Кога ова е поставено на “On”, HDMI компатибилната
опрема се вклучува и исклучува заедно со ТВ.
Притиснете за приказ на “Subtitle Setting”мени
(стр. 33) (само во дигитален режим).
• Ако го исклучите ТВ, Theatre режимот
исто така се исклучува.
Auto TV On
Кога е на “On”, ТВ се вклучува заедно со HDMI
компатибилната опрема, и се прикажува HDMI влезот на
конектираната опрема.
Device List
Update
Креира или се обновува “HDMI Device List”. ДО 11 HDMI
компатибилни уреди можат да се поврзат, и до 5 уреди
можат да се приклучат во еден приклучок. Обновете ја
“HDMI Device List” кога сакате да ја смените HDMI
компатибилната опрема, конекции или дотерувања.
HDMI Device List Приказ на конектираната HDMI компатибилна
опрема.
• Не можете да користите “Control for HDMI” ако ТВ операциите се
поврзани со аудио систем кој е компатибилен на HDMI.
Product Information
All Reset
Се прикажуваат информациите за овој ТВ приемник.
Се ресетираат сите дотерувања на фабричките вредности, и се појавува
“Auto Start-up” екранот.
• Не го исклучувајте ТВ додека трае овој период (трае околу 30 секунди), и не
притискајте на било кое копче.
• Сите дотерувања, вклучувајќи ја и Дигиталната омилена листа, јазик на
држава/регион, автоматски пребараните канали, и сл. ќе се ресетираат.
• Контролата на HDMI (BRAVIA Sync) е
достапна само за поврзана опрема од Sony
која носи BRAVIA Sync лого или е
компатибилна заHDMI контрола.
Aналогно дотерување
Auto Tuning
Programme Sorting
14
Пребарување на сите достапни аналогни канали.
Оваа опција овозможува повторно пребарување на канали ако се селите, или
да барате канали од нови Телевизиски куќи.
Менување на позицијата според која ќе се меморираат ТВ каналите.
1 Со
селектирајте канал кој сакате да го преместите на нова
позиција, и притиснете
2 Со
најдете нова позиција на каналот, и притиснете на .
31
AV Set-up
AV Preset
Приказ на име на опрема која е конектирана на
страничните или задните приклучоци. Името полека ќе се
прикажува на екранот кога ќе ја селектирате опремата.
Можете да го прескокнете изворот кој не е конектиран со
било каква опрема.
1 Со
селектирајте го бараниот влезен извор, и
.
2 Со
пронајдете ја бараната опција, и потоа
.
Equipment
labels
Употребете впишување на име на
конектираната опрема.
Edit:
Креирање на сопствено име.
Индикатори
Со
селектирајте буква или број (“_”
за празно место), и притиснете . “OK”
за потврда, и потоа .
Skip
AV2 Input
AV2 Output
Speaker
Audio Out
TV
За ТВ програма.
Auto
Емитува се шт се гоелда на екранот
(освен за сигнали од типот на
/
30
Индикатор
1
— Picture
Off / Timer
2
— Standby
Опис
Свети зелено кога сликата е исклучена (стр. 28).
Свети портокалово кога е дотеран тајмерот (стр.28).
3"
— Power/
Timer REC
Свети црвено кога ТВ е во мирување.
Свети зелено кога ТВ е вклучен.
Свети портокалово кога е поставено снимање со тајмер. (стр. 18).
Свети црвено кога се снима со тајмер.
4 Сензор на
далечинско
Прима IR сигнали од далечинското.
Не ставајте ништо пред сензорот, може да влијае на неговата функција.
COMPONENT IN, HDMI IN 1,
HDMI IN 2, HDMI IN 3, и
/ PC
IN приклучоците).
TV Speaker
Се вклучуваат звучниците на ТВ за да
можете да слушате звук преку нив.
Audio System
ТВ звучниците се исклучуваат за да
можете да слушате звук од ТВ преку
звучниците на конактираната аудио
опрема со аудио приклучоците на
ТВ. Кога HDMI компатибилна
опрема е поврзана, можете да ги
вклучите операциите кои се
поврзани со TВ.
Variable
Аудио излезот од аудио системот може
да се контролира преку далечинкиот
уред од ТВ приемникот.
Fixed
HDMI Set-up
Прескокнување на непотребните извори
За сигнал кој ќе се емитува од
/
/
AV2 прикл.
Обично, поставете на “Auto”.
Сепак, зависно од конектираната опрема, сигналот може
да не се детектира правилно иако “Auto” е селектирано.
Ако видеото од опремата поврзана преку
/
/
AV2 приклучокот не се прикажува правилно,
одберете “Composite”, “S Video”, или “RGB” за
сигнал од поврзаната опрема.
2.
За сигнал кој ќе се емитува од
Ако поврзете VCR или др. опрема за снимање во
/
2 прикл. можете да снимате на опремата
која е поврзана на ТВ приемникот.
Аудио излезот од ТВ е фиксиран.
Можете да користите далечинско од
аудио ресиверот за прилагодување на
звукот (и другите аудио дотерувања)
Се користи за поставување на HDMI компатибилна опрема поврзана со HDMI
приклучоците. Мора да се направи поврзано дотерување на конектираната
HDMI компатибилна опрема.
Околу оперативните водичи на ТВ екранот
Oперативен водич
Пр: Притиснете или RETURN (види 3 или 5 на страна 12).
Оперативниот водич овозможува помош како да ракувате со ТВ преку далечинскиот уред, и
се прикажува на долниот дел на екранот. Употребувајте ги копчињата на далечинскиот уред
кои се прикажуваат на оперативниот водич.
15
Гледање телевизија
Дотерување
Гледање телевизија
3
Притиснете на нумерираните
копчиња PROG +/- за избор на ТВ
канал.
За канал со број 10 или над тоа, внесете ја
втората и третата цифра брзо, во тек на две
секунди
За селектирање на канал преку
Дигиталниот електронски водич (EPG),
погледнете на страна 18.
Auto Start-up
Language
Селектирање на јазик за прикажување на менито.
Screen Settings
Screen Format
Види “Рачно менување на форматот на екранот” стр.17.
Auto Format
Aвтоматски се менува форматот зависно од сигналот на
пренос. За да ги задржите своите дотерувања,
селектирајте “Off”.
Display Area
Прилагодување на сликата во 1080i/p and 720p извори
кога "Screen Format" е поставено на "Wide".
Во дигитален режим
Банер со информации се појавува
постепено. Следниве икони можат да се
појават.
Интерактивен сервис е достапен (Digital
Text)
Интерактивен сервис (Digital Text)
: моментално е оневозможен.
BRAVIA Sync
SYNC MENU
2
DIGITAL ANALOG
THEATRE
AUDIO
GUIDE
RETURN
Радио сервис
Мешање/Пречки
Достапни се повеќе аудио јазици
Достапен е превод
Преводи достапни за лица со оштетен слух
Препорачана минимална возраст за
тековна програма (од 4 до 18 години)
TOOLS
Parental Lock/Забрана за одредени
програми
Тековната програма се снима
3
3
1
Притиснете
на ТВ (горниот дел)
за да го вклучите ТВ.
Кога ТВ е во мирување (
индикатор на преден дел на ТВ е црвен),
на далечинскиот уред.
притиснете
2
Притиснете DIGITAL за вклучување на
дигитален режим, или ANALOG за
аналоген режим.
Достапните канали зависат од режимот.
16
Започнува основно пдоесување за избор на јазик и држава/регион, и
пребарување на сите достапни дигитални и аналогни канали.
Обично, не треба да се активира оваа операција бидејќи јазикот и
државата/регионот и каналите се веќе селектирани кога ТВ приемникот прв пат е
инсталиран (стр. 6). Сепак, со оваа опција можете да ја повторите постапката
(на пример ако се преселувате, или ако барате канали од нови провајдери).
Horizontal Shift
Vertical Shift
Притиснете
Пристап во индекси
на Програмска
табела (во аналоген
режим само)
Копче .
За избор на аналоген
канал
, и потоа
копчето .
Копче .
Пристап во
омилени дигитални Детали на страна 20.
канали .
Дигитален телетекст
Mногу провајдери емитуваат Дигитален
телетекст. Нуди поголема графичка
содржина, за разлика од аналогниот
телетекст.
Одберете дигитален канал кој има дигитален
телетекст со
.
За време на дигитален пренос, сликата се
прикажува според дотерувањата кои се
препорачани од ТВ куќата.
Full Pixel
Сликата е во оригинална големина.
Normal
Сликата се прикажува во препорачана
големина.
Дотерување на хоризонтална позиција на слика.
Прилагодување на вертикална големина на слика кога
“Screen Format” е на “Smart”, “Zoom” или “14:9”.
• “Vertical Shift” не е достапно кога “Display Area” е на
“Full Pixel”.
PC Settings
Vertical Size
Прилагодување на вертикалната големина на сликата
кога “Screen Format” е на “Smart”.
Screen Format
Избор на формат за приказ на РС сигналот на ТВ екранот.
Сликата се зголемува за да се исполнат
Full 1
вертикалните делови, одржувајќи ја
оригиналната хоризонтална кон
вертикална пропорција.
Full 2
Зголемување на сликата за да се
исполни цел екран..
Reset
Ресетирање на PC дотерувањата на фабричките вредности
Дополнителни операции
За
Auto
Auto Adjustment Aвтоматско прилагодување на позицијата на екран,
фазата и квалитетот на сликата кога ТВ прима влезен
сигнал од PC.
• “Auto Adjustment” можеби нема да работи кај
одредени сигнали. Тогаш, рачно дотерајте“Phase”,
“Pitch”, “Horizontal Shift” и “Vertical Shift”.
Phase
Прилагодување на фазите кога сликата трепка.
Pitch
Прилагодување на сликата ако се појават вертикални
линии.
Horizontal Shift
Power
Management
Дотерување на хоризонтална позиција на слика.
ТВ се префрла во мирување ако не се добие сигнал од РС
во тек на 30 секунди.
29
Ставки
Quick Start
Power Saving
Film Mode
ТВ се вклучува побрзо од обично по околу два часа во режим на мирување.
Сепак, во овој режим се зголемува потрошувачката.
Се селектира режим со кој се намалува потрошувачката на ел. енергија. Кога
“Picture Off” е избрано, сликата се исклучува, а симболот
(Picture Off) се
појавува на екраното и свети во зелена боја. Звукот останува непроменет.
Прикажува прецизни движења при емитување на DVD или VCR направени на
филм, се намалува замаглувањето на сликата.
Auto
Помеки движења на сликата од оригиналната филмска
Off
содржина. Ова дотерување се препорачува да се користи.
• Ако сликата има нерегуларни сигнаили или преголема бучава, , “Film Mode”
автоматски ќе се исклучи, без разлика дали е селектирано “Auto 1” или off.
Дава соодветен квалитет на слика со селектирање на опција зависно од
влезниот извор (видео или фотографски податоци).
Квалитетот на сликата ќе зависи ов влезниот извор, видео
Video-A
или фотографските податоци кога директно поврзувате
Sony HDMI излезна опрема која поддржува “Video-A”
режим.
Video
Подобар квалитет на слика во движење.
Photo
Подобар квалитет на кога гледате фотографии на ТВ
екранот.
• Ова дотерување е фиксирано на “Video” кога Video-A режимот не е
поддржан на конектираната опрема, дури и кога “Video-A” е селектирано.
• “Video/Photo” е достапно само за HDMI и компонентни влезни извори
(1080p и 1080i)
Timer Settings
За побрз приста, притиснете на
обоените копчиња.
Sleep Timer
Clock Set
28
Кинематографски
(letter box )
пренос во
правилни
пропорции.
14:9*
Прикажува 14:9
пренос во правилни
пропорции. Како
резултат, црни
граници се
појавуваат на
екранот.
За влез во Аналоген Текст
За аналоген режим . Со секое притискање се
одвиваат следниве промени:
Text and TV picture
No Text (излез
Text
од телетекст)
За селектирање на страна притиснете на
нумерираните копчиња или / .
За задржување страна
.
За откривање на информации
Кога четири обоени теми ќе се појават на долниот дел
на Текст страната, Брз Телетекст е достапен. Со
Брзиот телетекст можете побрзо и полесно да
пристапите во страните. Притиснете на соодветното
обоено копче за пристап во бараната страна.
За рачно менување на форматот на
екранот
Притискајте
континуирано за да го
добиете бараниот формат на екранот.
Smart*
Поставете време во кое ТВ приемникот автоматски ќе
се исклучи во режим на мирување.
Кога “Sleep Timer” е активиран,
(Timer)
индикаторот се појавува на предниот панел на ТВ во
портокалова боја.
On Timer
Се дотерува времето во кое ќе се вклучи
ТВ од режим на мирување.
Timer Mode
Селектира ден во кој сакате да се
активира .
Time
Поставува време во кое треба да се вклучи
ТВ.
Duration
Селектира временски период во кој ТВ
автоматски се префрла во мирување.
За рачно дотерување на часовникот. Кога ТВ приемникот
прима дигитални сигнали, часовникот не може да се
дотера рачно бидејќи се дотерува според временскиот
код со кој се емитуваат сигналите.
* Горните и долните делови на сликата може да се
исечени.
• HD слика може да се прикаже само во
“Wide” режим.
• Не можете да ја употребувате оваа функција
додека дигиталниот банер е прикажан.
• Некои карактери и/или букви на долниот дел на
сликата нема да се гледаат во Smart режим. Во тој
случај, селектирајте “V-Size” во менито “Screen” и
дотерајте ја вертикалната големина за да станат
буквите видливи.
• Кога “Auto Format” е “On”, Тв автоматски ќе го
селектира најдобриот режим кој ќе одговара на
тековниот режим.
(страна 25).
• Прилагодете ја позицијата на сликата кога ќе
селектирате “Smart” (50Hz), “14:9” или “Zoom”.
Конвенционален
4:3 пренос со
имитација на широк
екран ефект се
издолжува за да се
исполни екранот.
• Ако го вклучите и исклучите ТВ повторно, “Sleep Timer” се
ресетира на “Off”.
• Порака за известување се појавува на екранот една минута
пред да се исклучи ТВ приемникот во режим на мирување.
On Timer
Settings
Zoom*
Исклучување на “Film Mode” ставка.
Video/Photo
За да се движите низ информациите на
дигиталниот телетекст, следете ги
инструкциите на екранот.
За излез, притиснете RETURN.
За движење, копчиња
За избор на тема , и обоени копчиња.
4:3
Конвенционален
4:3 пренос (пр. за
не-широк тип на
екран)
во правилна
пропорција.
Wide
Приказ на широк
екран(16:9) пренос
во правилна
пропорција.
17
Advanced Settings
Дигитален Електронски Програмски Водич
(EPG)
*
All Categories
1
Во дигитален режим, притиснете
2
Направете ги бараните опреации како
штоо е прикажано во табелата подолу,
или прикажете ги на екранот.
.
Дотерување на повеќе функции на сликата. Овие дотерувања не се достапни
кога “Picture Mode” е поставена на “Vivid”.
Aвтоматско прилагодување на “Backlight” и “Contrast” на
Adv. Contrast
најдобрата варијанта пресудувајќи според светлината на
Enhancer
екранот. Ова дотерување е посебно ефикасно за темни
сцени. Ќе ја зголеми разликата меѓу контраста на
темните сцени.
Live Colour
Сликата ја прави пожива и пореална.
Звук
Select:
+/- 1 day on/off:
Options:
Digital Electronic Programme Guide (EPG)
Sound Effect
* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.
За...
Треба да...
Гледате програма
Со
Исклучување на EPG
Притиснете
селектирајте програма, и притиснете .
Избор на програмски
информации по категорија
– Листа на категории
1 Притиснете на синото копче.
2 Со
одберете категорија и притиснете .
Дотерување на звучни режими.
Го истакнува звукот и неговото присуство со пореални
Dynamic
ефекти со употреба на “BBE High definition Sound
System.”
Standard
.
Во категориите можете да селектирате:
“All Categories”: Coдржат сите достапни канали.
Category name (пр “News”): Cодржи канали кои одговараата на
селектираната категорија.
Clear Voice
Го прави звукот почист.
Dolby Virtual
Се котистат звучниците на ТВ за да се симулира сарауд
ефект кој се произведува преку мулти-канален систем.
BBE ViVA
1 Притиснете
за избор на програма во иднина која сакате д
ја снимате, и потоа / .
2 Со
селектирајте “Timer REC”.
3 Притиснете за поставување на тајмери на ТВ и VCR.
Поставување програма за снимање
– Timer REC
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
Индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.
За снимање на програма која ја гледате во моментот :
/
.
1 Со
селектирајте програма во иднина која сакате да се
прикаже, и потоа
/ .
2 Со
селектирајте “Reminder”, и копче
.
Поставете програма да се појавува
Автоматски на екранот кога ќе
го вклучите.
– Reminder
Црвениот
симбол се појавува покрај програмската инф.
индикаторот на предниот панел на екранот свети портокалово.
Ако го ставите ТВ во мирување, Т сам ќе се вклучи кога треба да
почне програмата.
Програма која сакате да ја снимате
– Manual timer REC
1
2
3
4
5
6
Копче .
Со
селектирајте “Manual timer REC”, и потоа .
Со
селектирајте датум, и притиснете
.
Поставете почетно и крајно време на ист начина како
чекор 3.
Со
селектирајте програма, и притиснете
.
Преку
поставете ги тајмерите на ТВ и VCR.
Црвениот
18
симбол се појавува покрај програмската инф.
За стандарден звук. Препорачуваме за домашна забава.
“BBE High definition Sound System.”
BBE ViVA Sound дава природна музичка 3D слика со HiFi звук. Звукот се истакнува преку BBE додека
длабочината и ширината на звучната слика се
проширува со BBE 3D звучниот процес. BBE ViVA
Sound е компатибилен на сите ТВ програми вклучувајќи
вести, музика, драма, филмови, спорт и електронски игри.
• Ако поставите “Auto Volume” на “On”, “Dolby Virtual” cе
менува на “Standard”.
Reset
Ресетирање на сите дотерувања на звукот на фабричките вредности.
Treble
Прилагодување на високите тонови.
Bass
Прилагодување на ниските тонови.
Balance
Балансирање на лев и десен звучник.
Auto Volume
Одржува константно ниво на звукот кога звукот ненадејно ќе се зголеми (пр.,
рекламите се снимаат со посилен звук).
Одржување на нивото на звукот на тековниот сигнал заедно со другите сигнали.
Volume Offset
Dual Sound
Избор на стерео или билингвален стерео пренос.
Stereo/Mono
За стерео.
A/B/Mono
За билингвален пренос, селектирајте „А“ за звучен канал
1, “B” за звучен канал 2, или “Mono” за моно канал, ако е
достапен.
Ако селектирате друга опрема поврзана со ТВ, поставете “Dual Sound” на
“Stereo”, “A” или “B”.
Сепак, кога надворешна опрема е поврзана со HDMI приклучок, ова е
фиксирано на “Stereo”.
27
Мени за дотерувања на ТВ
Слика
Picture Mode
Display Mode
Селектира режим на слика освен за PC влезен режим. Опциите за
“Picture Mode” може да се разликуваат зависно од “Video/Photo”(стр. 28).
Vivid (“Shop”,
види стр. 7)
За подобрена контраст и острина на слика.
Standard
(“Home”,
види стр. 7)
За стандардна слика. Препорачуваме за
домашна средина.
Cinema
За гледање на филмови. Соодветно за гледање во услови
како театарска сцена.
Притиснете
1
2
3
4
5
Притиснете
Со
селектирајте “Timer list”, и потоа .
Со
селектирајте програма која сакате да ја
откажете, и притиснете
Со
селектирајте “Cancel Timer”, и потоа .
На дисплејот се појавува порака за потврда на барањето.
Со
селектирајте“Yes”, и притиснете
за потврда.
Photo
Поставува максимален квалитет кога гледате фотографии.
Селектира режим на дисплеј за PC влезен извор.
За видео слики.
Video
Text
Reset
За
Откажување на тајмер/потсетник
– Timer list
За текстови, табели и поглавја.
Ресетирање на сите “Picture” дотерувања освен “Target Inputs”, “Picture Mode”
и “Display Mode” на фабричките дотерувања.
Backlight
Прилагодување на светлината во позадина.
Contrast
Зголемување и намалување на контраста на сликата.
Brightness
Осветлување или затемнување на слика.
Colour
Зголемување или намалување на интензитетот на бојата.
Hue
Зголемување или намалување на зелени нијанси.
“Hue” може да се прилагоди само кај NTSC сигнали (пр., U.S.A. видео касети).
Colour Temperature
Прилагодување на белината на бојата.
Cool
Дава на белата боја синкаста нијанса.
Neutral
На белата боја и да ва неутрална нијанса.
Warm 1/Warm 2
На белата боја и дава црвенкста нијанса. “Warm 2” дава
поцрвена нијанса од “Warm 1”.
“Warm 1” и “Warm 2” не се достапни кога “Режим на слика” е поставен на “Vivid”.
Sharpness
Острина на сликата.
Noise Reduction
Намалување на шум на слика (снежна слика) кога сигналот е слаб.
MPEG Noise
Reduction
26
Auto
Aвтоматски се намалува шумот (во аналоген режим
само).
High/Medium/
Low
Moдификација на ефектите на шум.
Off
Исклучување на “Noise Reduction” функција.
Намалување на шум на MPEG-компресирано видео.
19
Мени функции
Дигитална омилена листа
Favourite Set-up
Favourites 1
Enter Programme number
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
TELEDEPORTE
VEO
018
Telecinco
019
T5 Estrellas
020
T5 Sport
---
Favourites 2
Store favourite:
Back: RETURN
*
Со листата на омилени можете да ги означите
Вашите омилени програми.
1
2
Притиснете MENU.
3
Направете ги бараните опреации како
штоо е прикажано во табелата подолу,
или прикажете ги на екранот.
Со
и потоа
селектирајте “Digital Favourites”,
.
Навигација низ менито
“MENU” овозможува различни практични
функции на ТВ. Можете лесно да селектирате
канали или влезни извори и да ги менувате
дотерувањата на Вашиот ТВ.
Digital Favourite list
* Оваа функција можеби нема да биде достапна во некои држави/региони.
За...
Треба да...
Креирање на омилени програми по
прв пат.
1 Преку селектирајте “Yes”.
2 Притиснете на жолтото копче за избор на омилена листа.
3 Со
селектирајте канал кој сакате да го додадете, и потоа
.
1 Притиснете на жолтото копче за навигација во листата.
2 Со
селектирајте канал, и притиснете
.
Исклучување на листата
Притиснете RETURN.
Додавање или вадење на канали во
листата.
1 Притиснете на синото копче.
2 Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка.
3 Со
селектирајте канал кој сакате да го додадете или
извадите, и притиснете копче .
Бришење на сите канали од тековната
Омилена листа
1
2
3
4
Се прикажува менито за дотерувања
каде се наоѓаат напредните дотерувања
и прилагодувања.
1 Со
селектирајте мени икона,
и потоа
2 Со
селектирајте опција или
дотерување, и притиснете .
2
1
Каналите кои ќе се меморираат во Favourite list носат симбол .
Гледање канал
6 Settings
1 Притиснете MENU.
2 Со
селектирајте опција, и притиснете
.
За излез од менито, притиснете MENU.
Притиснете на синото копче.
Притиснете го жолтото копче за избор на листа за обработка.
Притиснете на синото копче.
Со
селектирајте “Yes”, и притиснете за потврда.
1 Digital Favourites*
Прикажува омилена листа. Околу
детали, страна 20.
2 Analogue
Враќање на претходниот гледан
аналоген канал.
3 Digital*
Враќање на последниот гледан
дигитален канал.
4 Digital EPG*
Приказ на Дигиталниот Електронски
Програмски Водич (EPG).
За детали, страна 18.
5 External Inputs
Избор на опрема конектирана со ТВ.
• За гледање на надворешен
извор, селектирајте влезен
извор, и притиснете .
20
25
Дополнителна опрема
BRAVIA Sync
(Контрола на HDMI)
HDMI функцијата овозможува
контролирање на поврзаните уреди преку
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)
според HDMI. Можете да изведувате
поврзани контролни операции меѓу Sony
HDMI компатибилна опрема како TV, DVD
рекордер со хард диск и аудио систем со
поврзување на опремата со HDMI кабли
Поврзување на дополнителна опрема
Можете да приклучите широк спектар на опрема на овој ТВ.
HDMI контролни функции
• Автоматско исклучување на конектираната
опрема кога ќе го исклучите ТВ приемникот.
• Автоматско вклучување на ТВ според
влезниот сигнал на конектираната опрема
кога ќе активирате репродукција.
• Ако вклучите поврзан аудио систем додека е
вклучен и ТВ приемникот, излезот на звукот од
ТВ звучницните се префрла на звучниците на
аудио системот.
• Прилагодување на јачината на звукот и
привремено исклучување на звукот на
поврзаниот аудио систем.
Само за сервис
Поврзете со
1
2
/
/
AV2
Опис
AV1
AV1
Ако поврезете декодер, мешан сигнал од ТВ приемникот
се емитува до декодерот, а потоа сигналот се преработува
преку декодерот и се емитува во правилна форма.
/
AV2
SmartLink е директен линк меѓу TВ и VCR/DVD
рекордерот.
Component
Компонентниот видео приклучок ги поддржува само следниве
видео сигнали: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p.
3
/
COMPONENT IN
24
Симбол на
екранот
21
Поврзете со
Симболи на
екранот
HDMI 1 или
HDMI 2
4 HDMI IN 1 / 2
9 HDMI IN 3
5
/
PC IN
HDMI 3
PC
Опис
Поврзете HDMI IN 4, 5 или 7 утикач ако опремата има
HDMI приклучок. Дигиталните видео и аудио сигнали
излегуваат од опремата. Како дополнение, кога HDMI
компатибилна опрема ќе се конектира, се поддржува
комуникацијата со опремата. Погледнете на страна „8 за
дотерување на оваа комуникација. Ако опремата има DVI
приклучок, поврзете DVI во HDMI IN 5 утикач во DVI HDMI интерфејс адаптер (нема во комплетот), и
конектирајте ја аудио опремата во аудио приклучоците на
HDMI IN 5 .
• HDMI утикачите ги поддржуваат само видео влезните
сигнали : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p и
1080/24p.
• Осигурете се дека HDMI кабелот носи HDMI лого.
• Кога поврзувате аудио систем кој е кмпатибилен за
контрола преку HDMI, уверете се дека ќе биде поврзан
со DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) приклучокот.
Се препорачува PC кабел со феритно јадро како
“Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, достапно во Sony
Сервисниот центар.
6 DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
(освен за KDL40S40xx/40U40xx)
Употребете оптички аудио кабел.
7
Поврзете во аудио излезен приклучок за слушање од ТВ
уредот на Hi-Fi aудио опрема.
8 CAM
(Conditional
Access Module)
За користење на претплатени ТВ сервиси. За детали,
погледнете го упатството за употреба на Вашата
CAM.
За CAM, извадете ја“dummy” картичката од CAM слот.
Исклучете го ТВ кога ја ставате CAM картичката во
CAM слотот. Ако не користите CAM, препорачуваме
“dummy” картичката да се стави и чува во CAM слот.
• CAM не е поддржана во некои држави/региони.
Консултирајте го авторизираниот дистрибутер.
9
10
АV3, и
AV3
Слушалки
AV3
Кога поврзувате моно опрема, поврзете со
приклучокот.
За да слушате звук од ТВ преку слушалки.
AV3 L
3
Гледање слика од
поврзаната опрема
Вклучете ја поврзаната опрема и направете
некој од следниве чекори.
За опрема поврзана со скарт приклучок
преку 21-pin scart
Активирајте репродукција на конектираната
опрема.
Сликата од конектираната опрема се појавува на
екранот.
За автоматски тјуниран рекордер
Во аналоген режим , притиснете PROG +/-,
или на нумерираните копчиња за да
одберете видео канал.
Притиснете на нумерираните копчиња
или PROG +/- за да изберете ТВ
канал.
За враќање во режи со една слика
Одбери
или RETURN.
• Сликата во зелена рамка е аудио.
Гледање на две слики симултано
– PIP (Слика во Слика)
Можете да гледате две слики (PC влез и TV
програма) на екранот симултано.
Поврзете PC (стр. 21), и уверете се дека
сликата од PC се појавила на екранот.
За друга конектирана опрема
Преку
се прикажува листа на конектирани
уреди. Со
селектирајте го бараниот влезен
извор, и потоа .
• “Power Management” (стр. 29) не е достапно во
PIP mode.
1
2
(Означената тема се селектира откако ќе
поминат 2 секунди без операција по
). Кога влезниот извор е
притискањето на
поставен на “Skip” во “AV Preset” мени под
“Set-up” мени (стр. 30), тој извор нема да се
појави на листата.
3
• За враќање во нормален ТВ режим,
притиснете DIGITAL или ANALOG.
Притиснете TOOLS.
Со
селектирајте “PIP”, и потоа .
Сликата од конектираниот PC се
прикажува на со полна големина и ТВ
програмата се прикажува во помали
димензии.
Со
можете да се движете низ
програмските екрански позиции.
Притиснете PROG +/- за избор на ТВ канал.
За враќање на една слика
Притиснете RETURN.
За гледање на две слики
истовремено– PAP (Слика и
слика)
Можете да гледате две слики (надворешна TВ
програма) на екранот истовремено.Поврзете ја
опционалната опрема (стр. 21), и осигурете се
дека сликите од опремата се појавуваат на
екранот (стр. 23).
• Оваа функција не е достапна за PC влезен
сигнал.
• Не можете да ја емнувате големината на
сликата.
• Не може да се прикаже аналогноTВ видео во
TВ програма кога се прегледуваат AV1, AV2
или AV6 видео.
1
2
Притиснете TOOLS за мени.
Со
одберете “PAP”, и потоа
.
Сликата од конектираната опрема се
прикажува на лево, а ТВ програмата се
прикажува на десно.
22
23
Download PDF

advertising