Sony | KDL-32S2530 | Sony KDL-32S2530 Упатства за употреба

“
”
.
.
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
KDL-46S2510 KDL-46S2530
KDL-40S2510 KDL-40S2530
KDL-32S2510 KDL-32S2520
KDL-32S2530
Sony Corporation Печатено во Македонија
:
http://www.sony.com.mk
© 2006 Sony Corporation
Sony
,
•
Digital TV (
DVB-T (MPEG2)
•
DVB-T
,
.
.
,
.
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
047 227236
034 214804
046 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
02 3081700
02 3084900
М
Е
•
DVB-T
.
DVB-T
)
BBE Sound, Inc.
: 5510752, 5736897. BBE BBE
BBE Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS (z)
SRS Labs, Inc.
• TruSurround XT
SRS Labs, Inc.
• HDMI, HDMI
High-Definition Multimedia
Interface
HDMI Licensing LLC.
•
KDL-32S2510
.
К
.
Digital TV
DVB Project Manufactured
BBE Sound, Inc.
О
,
Р
•
.
Р
И
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
П
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
2
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
MK
4
..........................................................................................................7
........................................................................................................................10
...........................................................................................................11
......................................................................................................12
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
О
...................................................................................................................13
(EPG)
...............................15
....................................................................17
................................................................18
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
MENU
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
М
Е
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
И
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
П
Р
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
PC
...............................................................................................................19
.............................................................................................................................20
................................................................................................................................22
.............................................................................................................................24
..................................................................................................................25
.............................................................................................................27
.................................................................................................28
.......................................................................................31
MK
na
.................................................................................33
..........................................................................................................36
.....................................................................................................38
..........................................................................................................................................40
:
3
RM-ED008 (1)
(R6
MK
r
) (2)
C-6) (1)
)
О
(
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
(1)
)
VCR
(1)
(2)
Р
(1)
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
И
Купувач
Адреса-Телефон:
М
Е
AA
/ VCR
К
2:
1:
o
ГАРАНТЕН ЛИСТ
.
)
П
Р
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
)
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
•
•
.
.
•
.
•
•
.
.
,
,
.
Scart
.
.
)
.
VCR
4
Датум:
)
Сериja Бр.:
3:
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
Datum na
priem
Datum na
popravka
Opis na popravkata
i smenetite delovi
Ime na
serviserot
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
2
1
О
Е
Р
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
Potpis i
pe~at
К
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
5:
2
4:
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
П
Р
И
М
3,4
3,4
1
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
1
(
).
,
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
(
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
(220-240V AC, 50Hz).
2
(
),
.
)
-
2
3
1
5
3
1
,
.
,
(
.
VCR,
.
2
VCR
4)
/
,
.
•
•
“Speaker”
•
“
"OK"
.
(
26).
”
38.
/
.
•
•
•
4
.
“Set-up”
2.
•
,
(Mute).
“On”
,
(
•
•
.
,
.
).
.
.
.
.
.
/
.
,
3
,
„-“.
28).
.
,
„
“
,
“6: Auto-tuning the TV”.
4
6:
)
4.
MENU
.
•
•
•
•
•
“On Timer” (
“Sleep Timer”
28).
10
“On Timer”
“AV Preset”
(
,
.
(
“Set-up”
25).
“Duration”
26).
“Skip”
.
.
.
2
4
6
39
•
.
,
)
.
.
•
.
..
t
1
)
,
2
,
,
.
,
(
–
•
•
.
.
,
,
–
/
)
•
•
•
.
,
(
.
.
,
.
.
•
„
•
•
“
•
)
•
-
Y, PB/C B, PR/CR
.
3
•
•
Sony
.
.
.
.
.
..
.
•
.
•
.
220–240 V AC
Y, PB/CB, PR/CR
Y, PB/CB, PR/CR
.
3.
.
,
,
.
.
.
.
,
,
.
.
.
•
,
.
.
•
•
.
“Picture”
•
•
.
.
.
.
,
.
.
.
•
“Analogue Set-up”
)
,
“Reset”
20).
.
•
,
.
“Manual Programme Preset”
“AFT” (
(
29).
•
•
-
.
•
•
•
).
.
,
•
.
(
,
,
•
•
.
•
•
.
•
.
.
•
•
"
.
.
,
,
.
.
–
•
.
•
•
.
–
–
).
.
.
•
,
(
.
,
,
,
–
,
.
.
–
.
•
.
.
,
).
1
2
.
,
.
.
,
.
•
,
.
38
.
7
PC
•
,
.
•
.
•
.
,
–
–
–
–
–
,
.
.
.
•
•
:
.
–
.
:
.
SVGA
.
.
XGA
,
.
•
.
•
,
10 cm
.
.
•
10 cm
6 cm
.(
)
(kHz)
(Hz)
640
480
31.5
60
VGA
640
480
37.5
75
VESA
720
400
31.5
70
VGA-T
800
600
37.9
60
800
600
46.9
75
VESA
VESA
1024
768
48.4
60
1024
768
56.5
70
VESA
VESA
1024
1280
768
768
60
47.4
75
60
VESA
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
1360
768
47.7
60
VESA
.
plug and play,
- interlaced.
(
.
60 Hz
)
60Hz
.
30 cm
10 cm
.
•
•
•
.
.
)
.
WXGA
•
10 cm
VGA
SU-WL51/31
Sony
•
30 cm
.(
,
,
.
10 cm
.
•
.
,
Sony
.
•
.
,
•
.
.
•
:
.
•
.
,
.
.
l
8
37
•
:
220–240 V AC, 50 Hz
:
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
46
(
116.9 cm
)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
40
(
101.6 cm
)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
32
(
80.1 cm
)
:
1,366
(
.) × 768
(
)
:
KDL-46S2510/KDL-46S2530: 220 W
KDL-40S2510/KDL-40S2530: 180 W
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530: 125 W
*:
0.3 W
*
.
( × × ):
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
1,120 x 805 x 334 mm (
)
1,120 x 755 x 116 mm (
)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
988 x 716 x 334 mm (
)
988 x 664 x 103 mm (
)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
792 x 593 x 219 mm (
)
792 x 546 x 99 mm (
)
:
KDL-46S2510/KDL-46S2530:
34 kg
)
28 kg
)
KDL-40S2510/KDL-40S2530:
27 kg
)
21 kg
)
KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530:
17 kg
)
15 kg
)
LCD (
)
–
.
: VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
: VHF/UHF
.
•
.
.
•
/
21-
/
21-
1
Scart
.
2 (SmartLink)
Scart
.
,
(CENELEC
, RGB
,
.
)
(
•
(CENELEC
, RGB
,
SmartLink.
)
•
.
).
(
.)
,
3
: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75
, 0.3V negative sync
P B /C B : 0.7 Vp-p, 75
P R /C R : 0.7 Vp-p, 75
3
(phono
)
500 mVrms
: 47
HDMI IN 4, 5
: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
:
PCM
32, 44.1 48 kHz, 16, 20 24
(phono
):
500 mVrms,
47
HDMI IN 4)
6 S
(4-pin mini DIN)
6
(phono
)
6
(phono
)
(phono
)
PC
PC
(D-sub 15-pin) (
41)
G: 0.7 Vp-p, 75
, non Sync on Green
B: 0.7 Vp-p, 75
R: 0.7 Vp-p, 75
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC
(
)
,
.
,
.
.
,
,
.
•
.
.
•
,
.
.
,
.
.
.
.
.
,
,
CAM (Conditional Access Module)
:
:
B/G/H, D/K, L, I
: DVB-T
10 W + 10 W
“1:
: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43
: MPEG-2 MP@ML
75
”
4.
)
•
VHF/UHF
SU-WL51 (KDL-46S2510/KDL-46S2530KDL40S2510/KDL-40S2530:)
SU-WL31 (KDL-32S2510/KDL-32S2520/KDL-32S2530)
.
36
9
PC
TOOLS
.
•
,
•
,
,
•
.
,
•
,
LCD
•
,
)
(
.
LCD
,
•
,
,
,
•
„
.
(
)
.
.
Power Saving
26 -
Display Mode
20
Sound Mode
22 -
Auto Adjustment
27 -
Horizontal Shift
27 -
Vertical Shift
27 -
Auto Clock Set (
Volume
.
.
.
.
.
.
)
.
.
.
.
.
30 cm
,
.
•
,
,
.
.
.
.
.
“
,
,
.
•
,
.
.
.
•
..
.
.
,
LCD
.
•
• LCD
.
99.99%
LCD
•
•
,
.
LCD
.
.
PC
Close
.
.
•
.
.
•
.
,
.
•
.
.
,
:
•
.
,
•
•
-
.
VCR
,
,
.
.
(
.)
.
,
.
.
,
10
.
,
.
35
(
)
PC D
.
PC
PC
/
.
..
2 A/B –
.
DVD
HDMI IN 4
HDMI
.
.
DVD
.
DVI
DVI
.
4
,
.
5
(
•
(
EPG
/
4
•
HDMI IN 4
DVI - HDMI
),
HDMI IN
–
•
(
6
Scart
.
( .,
).
.
19)
8 DIGITAL –
.
(
13)
9
:
.
,
•
10,
.
:
.
–
/
(
,
qa PROG +/- (
•
•
,
).
13)
:
(+)
:
(-)
(+)
- Mute –
(
.
(
13)
14)
qg ANALOG –
(
13)
/ RETURN
qh
Hi-Fi
.
(-)
+/- –
qs
Scart
.
/
2. SmartLink
VCR/DVD
.
J
.
:
14, 18, 35)
(
7
3
.
DVD
VCR
SmartLink
/
:
•
.
18, 20):
.
13, 19)
DVD
1.
:
.
•
: 480i, 480p, 576i,
576p, 720p, 1080i 1080p.
,
.
•
e
HDMI
HDMI
.
, DVD
23)
3
• HDMI
DVD
–
1
Ve vra}a na prethodno prika`aniot ekran.
Hi-Fi
qj
– EPG (
qk
–
ql
–
)(
(
15)
14)
.
DVD
Hi-Fi
(
14)
VCR
).
/
w;
•
DVD
•
A/B, PROG +
34
5
–
(
18):
:
.
(
/
.
,
.
.
11
i
(
1
/
2
•
19)
–
(
MENU
2 +/-/
3
•
•
(
(
.
)
.
:
)
•
•
.
/
PROG +/-/
4
(
.
:
•
/OK
18):
(-)
(
-
.
Module (CAM) A
.
CAM
CAM
).
/
(-)
:
)
(+) /
:
(
.
(+)
.
.
CAM
).
.
CAM
6
–
7
/
/
•
(
.
.
S video
S VHS/Hi8/DVC
B
26).
•
25).
,
L (MONO)/R
8 1 –
.
,
9 I–
.
,
.
1 –
5
,
CAM
.
L
.
,
S-video
.
,
.
C
.
.
12
.
Conditional Access
S VHS/Hi8/DVC
33
Digital Set-up
“Digital Set-up”
.
Subtitle Setting* “For Hard Of Hearing”
(
Subtitle Language * -
.
,
),
3
1
.
Audio Language * -
.
“For Hard Of Hearing”
.
.
,
PIN
2
3
PIN
PIN
PIN
(
4
18
.)
:
:
.
.
)
3
- 9999.
.
.
.
.
RETURN.
9999
(
.
Technical Set-up .
“Software Download”:
(
“System Information”:
“Time Zone”:
,
CA Module Set-up -
),
,
,
- “On”
- “Off”.
.
.
1
. Sony
.
CAM
- Pay Per View
.
.
+(
).
-
.
gor
(
TV
.
),
.
.
Conditional Access Module (CAM)
(PCMCIA)
37
).
,
.
“Auto Service Update”:
32
:
:
:
2
PIN
,
:
.
2
*
15.
:
PIN
PIN
.
“None” (
,
3
(EPG),
,
.
.
:
PIN
.
),
.
RETURN.
PIN Code* - PIN
PIN
1
PIN
PIN
PIN
PIN,
3
,
:
.
1
ñ/ò
,
.
Parental Lock* -
.
10
.
.
Audio Type* -
2
PROG +/-
2
(
)
.
.
.
.
,
,
.
)/
.
.
,
.
18.
DIGITAL
ANALOG
.
.
13
.
(
(
,
PROG +/-.
,
/
•
/
,
•
(
,
Fastext (
*
•
.
Digital Tuning
,
“On”.
(
24).
.
(Smart)
“Vertical Size”
“Screen”
e
, 4:3,
e
,
,
14:9.
720p
“Smart”
1080i
.
.
4:3
.
2
:
.
Subtitle Setting
)
Auto Clock Set (
32.
Digital Manual Tuning -
17.
RETURN.
22.
-
3
.
)
Sleep Timer
-
Volume
.
.
ñ/ò
,
.
2
20.
.
.
1 2
.
3
1
-
ñ/ò
26.
-
)
) -
“Yes”,
ð,
ï.
.
-
Sound Mode
(
.
.
ï
Picture Mode
4:3
)
.
.
“Zoom”
Digital Favourites
.
4:3
6).
.
(
,
Power Saving
.
(
.,
.
ñ/ò
).
TOOLS
14
1
*
4:3
(
Programme List Edit -
(50
14:9.
.
.
).
“Auto Format”
•
•
“Digital Tuning” Digital Auto Tuning -
.
Hz),
.
,
.
•
.
e
“Settings”,
20).
(
.
14:9
.
1
2
14:9*
)
.
( .
).
.
.
“Picture menu” (
,
100).
).
.
“Digital Set-up”
*
.
.
(16:9)
.
.
i
•
)
)
,
.
,
:
,
ñ/ò
,
ñ /ò
,
.
.
.
25.
31
Skip -
PROG +/.)
.(
(EPG)
Decoder VCR.
Scart
.
Confirm “Manual Programme Preset”.
/
“Country”
1,
Scart
/
*
1
2
,
EPG.
2
6),
,
.
-
,
.
Digital Electronic Programme Guide (EPG)
*
.
EPG
.
EPG
.
.
1
2
.
.
.
“All Categories”:
:
(
d
.
.
):
. “News” -
3
(EPG)
.
–
REC
1
2
3
.
“Timer REC”.
4
VCR
.
•
•
•
VCR
VCR
.
VCR
Smartlink
.
,
32.
30
.
.
,
(
,
„
),
Smartlink.
.
“
15
–
.
2
3
4
“Reminder” (
).
1
2
.
.
1
2
3
4
5
“Manual timer REC”,
.
3.
5
6
.
6
VCR
.
.
VCR
VCR
va
•
•
Smartlink
.
,
36.
1
2
3
4
5
- “MENU” (
19).
(EPG)
.
VCR
,
,
(
„
“Timer list”,
,
VCR,
,
ñ/ ò
ñ/ ò
“C” (
,
“Channel”,
“S” (
e
ð.
),
ñ/ò
.
.
ñ/ò.
(
,
)
VCR
.
8
9
ò
“OK”,
Label -
.
“Cancel Timer”,
“Confirm”,
.
.
.
.
,
.
.
“(
28).
,
,
2
4
.
„
AFT ,
“Digital EPG”
.
-15
.
•
• “Audio Filter”
.
“On”
+15.
,
- “Off”.
16
)
.
.
“Yes”,
.
)
(
.
“
RETURN.
.
:
Smartlink.
),
.
00),
“System”,
7
.
•
.
“Programme”,
ñ/ ò
ñ/ ò
ñ/ ò
ï.
B/G:
D/K:
L:
I:
.
,
ñ/ò
3
4
,
.
-
“Label”/“AFT”/“Audio Filter”/“Skip”/“Decoder”,
.
(
30).
PROG +/-
1
“System”
.
,
“Low”
“High”
“L”.
.
29
(
)
.
“Picture menu” (
“Settings”,
*
“
20).
*
“1 Digit Direct”
(0 - 9)
.
.
,
.
.
.
).
Programme Sorting
(
.,
(
RETURN.
8).
.
.
.
1
ñ/ò
2
ñ/ò
Programme Labels
c
,
2
(
ñ/ò
ñ/ò
.(
).)
,
.
.
“Reset”,
3
4
,
.
),
.
,
.
.
1
2
.
.
ð.
.
3
ñ/ò
“Yes”,
.
.
2
“OK”,
.
.
.
(“_”
ï/ð
3
4
.
.
.
1
1
2
,
,
,
“Yes”.
3
Auto Tuning
28
“MENU”
1
2
“On”,
.
,
19).
.
“On”,
“1 Digit Direct”
“(
.
“Digital Favourites”
1 Digit Direct
20
.
.
.
17
PC
TOOLS
,
.
Scart
(
,
Close
21-
38).
.
Power Saving
26.
Picture Mode
20.
Sound Mode
22.
VCR (
6)
PROG +/-,
.
(
-
37)
/
(
.
)
25.
Screen Format
“Normal”:
“Full1”:
“Full2”:
AV1/2
AV1/2
1/2
1/2
AV3
3 (Y, PB/C B, PR /CR)
3 (L, R)
AV4
HDMI IN 4
(L, R)
AV5
HDMI IN 5
AV6
AV6
Reset
Auto Adjustment
HDMI IN 4
,
.
Phase
.
PC.
.
,
“Screen Format” “Power
Management”
.
,
.
“Phase”, “Pitch”, “Horizontal Shift”
6 or
6,
6 (L (MONO), R)
20).
.
.
.
.
“Picture menu” (
“Settings”,
.
.
.
,
.
.
“Vertical Shift”.
.
Pitch
. DIGITAL
ANALOG.
.)
,
18
,
.
Horizontal Shift
Vertical Shift
.
,
.
Power Management
.
.
30
.
27
On Timer
“Day”:
“Time”:
“Duration”:
Digital EPG
.
Clock Set
Light Sensor
.
.
“Volume Set-up”: a
Power Saving
.
.
.
“Picture Off”
)
.
,
,
.
.
14
AV2 Output
/
2
VCR
.
.
2
,
/
(
PC
Colour Sy
1.
6.
/
1
,
.
,
20
32.
.
1
.
MENU
.
).
2
3
ñ/ ò
.
.
,
MENU.
.
“On”:
“Off”:
.
.
.
“Variable”:
“Fixed”:
.
.
.
(“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43”,
.
“PAL60”)
Product Information
stem
All Reset
.
,
17.
.
.
.
.
26
1
.
/
Quiet Power On
Audio Out
“Edit AV Labels”,
25.
2,3
2,3
.
.
“TV”:
“AV1”:
“AV6”:
“Auto”:
/ 3, HDMI IN 4, HDMI IN 5
Speaker
•
“Light Sensor”.
,
.
“On”:
“Off”:
(EPG).
.
•
(
.
15.
.
.
.
,
,
“MENU”
,
,
,
,
.
.
19
Picture menu
o
.
1
ñ/ ò
MENU,
2
ñ/ ò
3
Reset
,
Auto Start-up
,
“All”:
“Viewing Only”:
“Vivid”:
“Standard”:
“Custom”:
.
.
.,
.
.
.
)
Contrast
“High” (
29).
.
ñ/ò
ñ/ò
Equipment labels:
“Edit:”:
”(
28).
“Skip”:
.
.
,
.
,
.
.
2
4
“
}
.
.
Colour
Auto S Video
.
Hue
.
“Hue”
NTSC
(
.
od SAD).
Timer Settings
S video
6
6
.
.
Sleep Timer
.
•
• “TV will soon turn off by Sleep Timer”
20
(
).
.
2
.
Brightness
5, 6).
.
1
“Power Saving”
,
AV Preset
”Display
Mode” to the factory settings.
Backlight
(
,
.
Language
.
.
“Target Inputs”, “Picture Mode”
“Backlight”
“first time operation menu” -
.
.
20).
ñ/ò/ï/ð
.
Target Inputs
Picture Mode
“Settings”
.
.
“Picture menu” (
“Settings”,
,
.
(
,
.
,
)
.
25
Colour Temperature
.
“Picture menu” (
“Settings”,
20).
“Warm1”
Advanced Settings
Target Inputs
,
.
.
“All”:
“Viewing Only”:
Screen Format
,
“Off”.
•
“On”
• “Auto Format”
“Smart”:
“4:3”:
“Off”:
4:3
4:3
“Off”
a
“Auto Format”,
PAL
SECAM
4:3
.
24
“Custom”,
“Reset”:
“Black Corrector”:
“Adv. Contrast Enhancer”:
“
”
)
.
.
.
).
(
.
“Picture Mode”
.
.
“
.
:
.
”
.
.
.
.
,
.(KDL-46S2510, KDL-46S2530,
“Colour Space”
).
MPEG“Normal”.
.
“Full Pixel”:
1080i
1080p
Horizontal Shift
Vertical Size
(
“On”.
“Normal”:
“–1”/“–2”:
Vertical Shift
“Custom”.
.
.
“Screen Format”
.
“Picture Mode”
“Auto”:
“High”/“Medium”/“Low”:
“Off”:
“Live Colour”
.
“Auto Format”
Display Area
.
. “Warm2”
“Warm1”.
“Gamma”:
“Clear White”:
“Live Colour”:
“Colour Space”:
. “Wide”
“Normal”
aw
KDL-40S2510, KDL-40S2530)
“MPEG Noise Reduction”:
(
.
,
.
.
.
“
14 ).
”(
Auto Format
4:3 Default
.
.
“Warm2”
Sharpness
Noise Reduction
.
“Cool”:
“Neutral”:
“Warm1”/“Warm2”:
.
.
.
.
“Smart” (50 Hz), “Zoom”
“Smart”, “Zoom”
“14:9”.
“14:9”.
21
Dual Sound
.
“Settings”,
“
”(
“Stereo”, “Mono”:
“A”/“B”/“Mono”:
“B”
“Dynamic”:
“Standard”:
“Custom”:
.
.
.
,
.
.
“B”.
.
.
.
”
.
.
Bass
.
Balance
22
“Stereo”, “A”
1,
.
”, “
Speaker Link”
Treble
BBE
.
.
“
“
Surround
.
“A”
.
Reset
Volume Offset
“BBE”
,
“Dual Sound”
o
“On”:
“Off”:
,
,
“All”:
“Viewing Only”:
Auto Volume
“Mono”
,
“Treble”, “Bass”, “Balance”, “Auto Volume”, “Surround”
Sound Mode
2,
20).
i Speaker Link
(headphone speaker
link)
Target Inputs
.
.
.
,
(
.
).
,
“Viewing Only”.
“Target Inputs”
surround
“TruSurround XT”:
“Simulated Stereo”:
“Off”:
.
surround
(
.
,
surround
).
.
podobar akcent
“BBE High Definition Sound System”.
23
Download PDF