Sony | ZS-RS70BTB | Sony ZS-RS70BTB DAB/DAB+ радио со Bluetooth® Останато

ZS-RS70BT/RS70BTB
Македонски
Да спречите од оштетување
на уредот кога допирате со
паметниот телефон на уредот
Израмнете ги коцкастите отвори
на заштитниот слој () со N
знакот на уредот и ставете го
слојот на уредот како што е
прикажано.
4-477-108-02(1)
©2013 Sony Corporation
Download PDF