Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2.1-kanals soundbar med Wi-Fi/Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\010COV.fm
masterpage:
Right
Lydplanke
Bruksanvisning
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\020REG.fm
masterpage: Left
For kunder i Europa
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle eller
et innebygd kabinett.
Du kan redusere faren for brann ved
å sørge for at ventilasjonsåpningen
på enheten ikke er dekket med aviser,
duker, gardiner osv.
Ikke plasser apparatet nær noe med
åpen flamme (for eksempel brennende
stearinlys).
Du kan redusere faren for brann eller
elektrisk sjokk ved å ikke utsette
apparatet for drypping eller spruting,
og ikke plassere væskefylte gjenstander
som vaser o.l. på apparatet.
Merknad for kunder:
Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
hvor EU-direktivene gjelder.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler knyttet til produktets
samsvar med EU-lovgivningen skal
rettes til den autoriserte
representanten, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Hvis det gjelder service- eller
garantisaker, finner du nødvendige
adresser i de relevante service- eller
garantidokumentene.
Enheten er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Ettersom støpslet brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble
den til en lett tilgjengelig stikkontakt.
Hvis du legger merke til noe unormalt
i enheten, må du straks koble den fra
stikkontakten.
Ikke utsett batterier eller apparater med
monterte batterier for ekstrem varme,
for eksempel direkte sollys eller åpen ild.
Kun for innendørs bruk.
Anbefalte ledninger
Sony Corp. erklærer med dette at dette
utstyret er i samsvar med de vesentlige
kravene og andre relevante
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC.
Du finner mer informasjon på følgende
nettadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produktet er ment å skulle brukes
i følgende land:
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Bruk bare skjermede og jordede
ledninger og kontakter nå du skal koble til
datamaskiner og/eller eksterne enheter.
5150-5350 MHz-båndet skal bare brukes
innendørs.
For høyttalerenheten
Dette utstyret har blitt testet og funnet
å være i samsvar med grensene som er
angitt i EMC-forskriftene for bruk av en
tilkoblingsledning som er kortere enn
tre meter.
Navneplaten er plassert under
høyttalerenheten.
2NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\020REG.fm
Avhending av
gammelt elektrisk
og elektronisk utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske land med
særskilte innsamlingssystemer)
Dette symbolet på
produktet eller emballasjen betyr at
produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. Det skal derimot
leveres på et egnet innsamlingssted for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å påse at du kvitter deg med
dette produktet på riktig måte, bidrar du
til å forhindre mulige negative
innvirkninger på miljø og helse,
som ellers kan forekomme på grunn
av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare Europa
masterpage:
Right
å forhindre mulige negative
innvirkninger på miljø og helse,
som ellers kan forekomme på grunn
av feilaktig avfallshåndtering av
batteriene. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Dersom det er produkter som
av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en
uavbrutt tilkobling til et innebygd
batteri, bør dette batteriet bare skiftes
av kvalifisert teknisk personell.
Lever produktet etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr for å være
sikker på at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se
avsnittet om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet
på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet eller
batterier, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet
der du bor, eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
Levering av gamle
batterier (gjelder i EU
og andre europeiske
land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på
batteriet eller emballasjen
betyr at batteriet som leveres med dette
produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
være brukt sammen med et kjemisk
symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 %
bly, blir det også merket med det
kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb).
Ved å påse at du kvitter deg med disse
batteriene på riktig måte, bidrar du til
3NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Innholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør ................... 6
Oversikt over deler
og kontroller ............................7
Om startmenyen .......................... 12
Tilkobling og forberedelse
Grunnleggende
Oppstartsveitilkoblinger og  ledning (eget
forberedelse
dokument)
Tilkobling for visning av
opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold ............................. 15
Montere enheten på en vegg ...... 17
Koble til et kablet nettverk .......... 18
Koble til et trådløst nettverk ....... 20
Lytte til lyden
Lytte til TV-en ...............................22
Lytte til lyd fra enheten som
er koblet til .............................22
Lytte til musikk på en
USB-enhet ..............................23
Velge lydeffekt
Stille inn lydeffekt som er
skreddersydd til lydkildene
(SOUND FIELD) ...................... 24
Lytte til klar lyd ved lavt volum
ved midnatt (NIGHT) ..............25
Gjøre tale klarere (VOICE) ............25
Justere volumet
til basshøyttaleren ................ 26
Justere forsinkelsen mellom
bilde og lyd ........................... 26
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk fra
en mobilenhet .......................27
Lytte til lyden fra den
tilkoblede TV-en eller
enheten fra hodetelefoner
eller høyttalere ..................... 30
Lytte med Networkfunksjonen
Lytte til musikk på PC-en din
via et hjemmenettverk ..........32
Lytte til musikk på
Music Services .......................33
Lytte til musikk på mobilenheten
med SongPal ......................... 34
Bruke Google Cast ...................... 35
Lytte til musikk ved å koble til den
SongPal Link-kompatible
enheten ................................. 35
Viser skjermen på mobilenheten
på en TV (MIRRORING) ......... 36
Bruke de ulike funksjonene/
innstillingene
Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (LINK) ..........37
Spille av komprimerte lydfiler
med naturlig lydkvalitet ....... 38
Lytte til Multiplex
Broadcast Sound (AUDIO) .... 38
Deaktivere knapper
på enheten ............................ 39
Endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER) .............................. 39
4NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Spare strøm i standbymodus ......40
Bruke Control for
HDMI-funksjonen ..................40
Bruke BRAVIA
Sync-funksjonen ...................42
Bruke oppsettskjermbildet ..........44
Alternativer-menylisten .............. 52
Feilsøking
Feilsøking ..................................... 53
Tilbakestille systemet ..................60
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner ............................ 61
Avspillbare filtyper .......................63
Inngangslydformater
som støttes ............................64
Inngangsvideoformater
som støttes ............................65
Om BLUETOOTHkommunikasjon .....................66
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE ...................... 67
Forholdsregler ............................. 72
Stikkordregister ........................... 76
5NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage: Left
• Optisk digital kabel (1)
Medfølgende tilbehør
• Høyttalerenhet (1)
• Oppstartsveiledning (1)
• Braketter for veggmontering (2),
skruer (2)
• Bruksanvisning (1)
• Basshøyttaler (1)
• Fjernkontroll (1)
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
6NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage:
Right
Oversikt over deler og kontroller
Detaljer er utelatt fra illustrasjonene.
Enhet (lydplanke)
Front
 Fjernkontrollsensor
 N-merke (side 28)
Når du skal bruke NFC-funksjonen,
legger du den NFC-kompatible
enheten inntil merket.
 Frontpanelskjerm
 BLUETOOTH-indikator (blå)
– Blinker raskt i blått: Under
standbystatus for gruppering
– Blinker i blått: BLUETOOTHtilkoblingen blir forsøkt opprettet
– Lyser i blått: BLUETOOTHtilkoblingen er opprettet

-port (USB)
  (av/på)-knapp
Brukes til å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 INPUT-knapp (side 12, 22)
 PAIRING-knapp (side 27)
 VOL +/–-knapper
7NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage: Left
Bakside
 LAN(100)-port
 TV IN (OPTICAL)-kontakt
 ANALOG IN-kontakt
 HDMI IN 3-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 2-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 1-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
8NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage:
Right
Subwoofer
 På/av-indikator
– Lyser rødt: Basshøyttaleren
er i standbymodus
– Blinker grønt: Ved forsøk
på å opprette tilkobling
– Lyser grønt: Basshøyttaleren
er koblet til systemet med
koblingsfunksjonen
  (på/av)-knapp
Slår på basshøyttaleren eller
setter den i standbymodus.
 LINK-knappen (side 37)
 Ventilasjonsåpninger
Av sikkerhetsmessige hensyn
er det viktig at
ventilasjonsåpningene ikke
blokkeres.
9NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage: Left
Fjernkontroll
 INPUT +/– (side 12, 22)
 (av/på)
Brukes til å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon
på TV-skjermen.
 CLEAR AUDIO+ (side 24)
SOUND FIELD (side 24)
VOICE (side 25)
NIGHT (side 25)
 DIMMER (side 39)
 Fargeknapper
Hurtigtaster for valg av elementer
på enkelte menyer.
 MIRRORING (side 36)
PAIRING (side 27)
 OPTIONS (side 26, 52)
BACK (side 12)
/// (side 12)
(enter) (side 12)
HOME (side 12)
  (demping)
Slår av lyden midlertidig.
volum (volum) +/–
Justerer volumet.
SW  (basshøyttalervolum) +/–
Justerer volumnivået til
basshøyttaleren.
10NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Avspillingsknapper
/ (spol tilbake/spol
hurtig forover)
Søker frem- eller bakover.
/ (forrige/neste)
Velger forrige/neste kapittel,
spor eller fil.
 (spill av)
Starter eller starter avspilling på
nytt (fortsetter avspilling).
 (stopp midlertidig)
Stopper avspillingen midlertidig
eller starter avspillingen på nytt.
 (stopp)
Stopper avspillingen.
 RX/TX (mottaker/sender)
(side 31)
 AUDIO (side 38)
11NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage: Left
Om startmenyen
Du kan vise startmenyen på TV-skjermen ved å koble sammen systemet og TV-en
med HDMI-kabelen (følger ikke med). Fra startmenyen kan du angi ulike innstillinger
ved å velge
[Setup] eller velge inngangen eller tjenesten du ønsker å se,
fra inngangslisten.
[Setup]
Inngangsliste
Bruke startmenyen
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk /// for å velge
og trykk deretter på .
[Setup] eller et element på inngangslisten,
Den valgte inngangen eller oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen.
Trykk BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde.
12NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage:
Right
Inngangsliste
Navn på inngang
Forklaring
[TV]
Sender TV-lyden (side 22).
[HDMI1]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 1-kontakten
(side 22).
[HDMI2]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 2-kontakten
(side 22).
[HDMI3]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 3-kontakten
(side 22).
[Bluetooth Audio]
Sender lyden til enheten som er koblet til ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen (side 27).
[Analog]
Sender lyden til enheten som er koblet til ANALOG IN-kontakten.
[USB]
Sender musikk eller spiller av bildefiler som er lagret på en
tilkoblet USB-enhet (side 23).
[Screen mirroring]
Viser skjermen til den mobile enheten på TV-skjermen (side 36).
[Home Network]
Sender musikk eller spiller av bildefiler på enheten som er koblet
til via nettverket (side 32).
[Music Services]
Bruker musikktjenester på Internett (side 33).
[Setup]
Se Bruke oppsettskjermbildet (side 44).
Tips
Du kan også velge inngangen ved å trykke på INPUT +/– gjentatte ganger.
13NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\030PAC.fm
masterpage: Left
Om trinnbeskrivelsen
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet som trinn som utføres
i startmenyen som vises på TV-skjermen ved hjelp av fjernkontrollen når systemet
og TV-en er koblet sammen med HDMI-kabelen (følger ikke med).
Betjeningstrinnene som velger elementer på TV-skjermen ved hjelp av ///
og , forenkles på følgende måte.
Eksempel: Velg
[Setup] fra startmenyen.
Operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og
som "velg".
, er uttrykt
Eksempel: Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] på
startmenyen.
Når du gjentar operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og
blir de valgte elementene koblet med "-".
,
Tips
• Du kan bruke knappene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som
dem på fjernkontrollen.
• Tegn i hakeparenteser [ ] vises på TV-skjermen. Tegn i anførselstegn " " vises på
frontpanelskjermen.
14NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
masterpage:
Right
Tilkobling og forberedelse
Tilkobling og forberedelse
Tilkobling for visning av
opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold
Koble til en 4K-TV og 4Kenhet
Hvis du vil vise opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold og lytte til lyd fra systemet,
kobler du TV-en og enheten til systemet
via en HDCP2.2-kompatibel HDMIkontakt.
Du kan bare vise opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold via den HDCP2.2-kompatible
HDMI-kontakten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
TV
Blu-ray Disc™-spiller, kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales.
1
2
Sjekk hvilken av HDMIinngangskontaktene på TV-en
som støtter HDCP2.2.
Se bruksanvisningen for TV-en.
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMIinngangskontakten på TV-en
og HDMI OUT-konktakten på
enheten.
TV-tilkoblingen er fullført.
15NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
3
4
masterpage: Left
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMI-kontakten
på 4K-enheten og HDMI INkontakten på enheten.
Kontroller i bruksanvisningen
for 4K-enheten at HDMI OUTkontakten på 4K-enheten er
kompatibel med HDCP2.2.
4K-enhetstilkoblingen er fullført.
Spill av opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold.
Bildet vises på TV-skjermen,
og det sendes lyd fra systemet.
Tips
Alle kontaktene er kompatible med
HDCP2.2, og du står dermed fritt til å velge
om du vil koble 4K-enheten til HDMI IN 1-,
HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-kontakten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Hvis HDMI-kontakten på TVen ikke er merket med ARC
Hvis den HDCP2.2-kompatible HDMI INkontakten på TV-en ikke er kompatibel
med ARC, blir det ikke sendt TV-lyd fra
systemet.
Bruk i så fall den medfølgende optiske
digitale kabelen for å koble til den
optiske utgangskontakten på TV-en og
TV IN (OPTICAL)-kontakten på enheten.
TV
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Blu-ray Disc-spiller, kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales.
 Optisk digital kabel (medfølger)
16NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
1
Du kan montere enheten på en vegg.
Bruk de medfølgende skruene til
å feste de medfølgende brakettene
for veggmontering i festehullene
nederst på enheten. Overflaten
på hver brakett skal være slik som
på bildet.
Fest de to
veggmonteringsbrakettene
i venstre og høyre festehull nederst
på enheten.
Skrue (medfølger)
Merknader
• Finn frem skruer (medfølger) som passer
til veggmaterialet og -bæreevnen.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes til en
veggbjelke. Monter høyttalerne vannrett,
festet med skruer i spikerslaget på et
sammenhengende plant område på
veggen.
• La en Sony-forhandler eller lisensiert
montør utføre monteringen, og vær
spesielt opptatt av sikkerhet under
monteringen.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som skyldes feil montering,
manglende veggstyrke, feil bruk av
skruer, naturkatastrofer osv.
Braketter for veggmontering
(medfølger)
2
Bruk skruer (medfølger ikke) som
passer til hullene i braketten for
veggmontering.
4 mm
Mer enn 30 mm
4,6 mm
10 mm
Hull i braketten for veggmontering
17NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Tilkobling og forberedelse
Montere enheten på en
vegg
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
3
Fest skruene til veggen.
Skruen skal stikke frem slik det blir
vist på bildet.
730 mm
masterpage: Left
Koble til et kablet
nettverk
Klargjør nettverket ved å koble systemet
og datamaskinen til hjemmenettverket
med en LAN-kabel.
Koble til en PC eller ruter
med en LAN-kabel
3.5 til 4.5 mm
4
Følgende illustrasjon er et eksempel på
tilkobling av systemet og PC-en til
hjemmenettverket.
Heng hullene i brakettene på
skruene.
Juster hullene i brakettene slik at de
er i plan med skruene, og heng
enheten på de to skruene.
Internett
Modem
LAN-kabel
(følger ikke med)
Ruter
Server
Merk
Serveren må kobles til det samme
nettverket som systemet.
Tips
Det anbefales at du bruker en isolert
og tradisjonell grensesnittkabel
(følger ikke med).
18NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
6
Angi innstillingene ved å følge
instruksjonene på skjermen.
Systemet starter
nettverksinnstillinger, og
nettverksinnstillingsstatusen vises.
Trykk / for å bla i informasjonen,
og trykk deretter .
Velg [Save & Connect].
Systemet begynner å koble til
nettverket. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
meldingene som vises
på TV-skjermen.
Velg [Auto].
Systemet starter
nettverksinnstillinger, og
nettverksinnstillingsstatusen vises.
Trykk / for å bla i informasjonen,
og trykk deretter .
5
Velg [Save & Connect].
Systemet begynner å koble til
nettverket. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
meldingene som vises på
TV-skjermen.
Koble til ved bruk av en fast
IP-adresse
1
2
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises
på TV-skjermen.
Velg [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup].
Velg [Manual].
19NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Tilkobling og forberedelse
Koble til ved å innhente
nettverksinformasjon
automatisk
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
Koble til et trådløst
nettverk
Klargjør nettverket ved å koble systemet
og PC-en til den trådløse LAN-ruteren.
Merk
Serveren må kobles til det samme
nettverket som systemet.
masterpage: Left
Koble til ved å velge
nettverksnavnet (SSID)
Hvis den trådløse LAN-ruteren
(tilgangspunktet) er ikke kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup (WPS),
kontrollerer du følgende informasjon
på forhånd.
– Nettverksnavnet (SSID)*
_____________________________________
– Sikkerhetsnøkkelen (passord)**
Koble til med WPS-knappen
Når den trådløse LAN-ruteren
(tilgangspunkt) er WPS-kompatibel
(Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt
velge nettverksinnstillinger med WPSknappen.
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] –
[Internet Settings] –
[Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)].
Velg [Start].
Trykk WPS-knappen på
tilgangspunktet.
Systemet begynner å koble
til nettverket.
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) er et navn
som identifiserer et bestemt
tilgangspunkt.
**Du skal kunne finne denne
informasjonen på etiketten på ruteren/
tilgangspunktet for det trådløse
nettverket, i bruksanvisningen, ved
å kontakte personen som konfigurerte
det trådløse nettverket, eller fra
informasjonen du har fått fra Internettleverandøren.
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises
på TV-skjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wireless Setup].
Listen over nettverksnavn vises
på TV-skjermen.
Velg ønsket nettverksnavn (SSID).
Angi sikkerhetsnøkkelen
(eller passordet) ved hjelp
av programvaretastaturet,
og velg deretter [Enter].
Systemet begynner å koble til
nettverket.
20NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\040CON.fm
masterpage:
Right
Tilkobling og forberedelse
Koble til ved bruk av en fast
IP-adresse
Velg [New connection registration] –
[Manual registration] i trinn 4 av “Koble
til ved å velge nettverksnavnet (SSID)”og
følg instruksjonene på skjermen.
Koble til ved hjelp av
en PIN-kode
Velg [New connection registration]
i trinn 4 av “Koble til ved å velge
nettverksnavnet (SSID)”, og velg [(WPS)
PIN Method].
Koble til ved hjelp av
SongPal
SongPal-appen kan koble systemet til
det samme trådløse nettverket som
nettverket til den mobile enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
følge instruksjonene for appen eller se
følgende URL-adresse.
http://info.songpal.sony.net/help/
21NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\050LST.fm
3
Lytte til lyden
Lytte til TV-en
1
2
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg programmet ved å bruke
TV-ens fjernkontroll.
Det valgte TV-programmet vises på
TV-skjermen, og TV-lyden sendes
fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
på  +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke på SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
Tips
Tips
Du kan velge inngang ved å trykke
INPUT +/– på fjernkontrollen.
Endre inngangsnavnet som
blir vist på startmenyen
Du kan endre inngangsnavnet for
[HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3] som blir
vist på startmenyen.
1
2
Du kan velge [TV] ved å trykke INPUT +/– på
fjernkontrollen.
Lytte til lyd fra enheten
som er koblet til
2
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke  +/–
på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
Velg [TV] på startmenyen,
4
1
masterpage: Left
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg den inngangen på
startmenyen som den ønskede
enheten er koblet til.
Bildet av den valgte enheten vises
på TV-skjermen, og det sendes lyd
fra systemet.
Hvis du velger [Analog], vises
startmenyen på TV-skjermen.
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Plasser markøren på [HDMI1],
[HDMI2], or [HDMI3] på
startmenyen, og trykk deretter
OPTION.
Alternativer-menyen vises på TVskjermen.
Velg [Input Label].
Velg inngangsnavn.
Du kan velge blant følgende
inngangsnavn.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Trykk
for å fullføre.
Tips
Det viste ikonet endres automatisk når du
endrer inngangsnavnet.
22NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\050LST.fm
masterpage:
Right
Tips
Lytte til musikk på en
USB-enhet
1
Koble USB-enheten til
USB -porten.
Vise bilder på en USBenhet
Du kan spille av bildefiler som
er lagret på en tilkoblet USB-enhet.
Se Avspillbare filtyper (side 63) for
avspillbare filtyper.
Velg [Photo] – mappen der bildene
er lagret – bildet i trinn 4.
Det valgte bildet vises på TV-skjermen.
Tips
Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner
fra alternativmenyen (side 52).
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [USB (Connected)] på
startmenyen.
Velg [Music] – mappe som sanger
er lagret i – sang.
Den valgte sangen spilles av og lyd
sendes fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
på  +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
Merk
Ikke fjern USB-enheten når den er i bruk.
Slå av systemet før du kobler til eller fjerner
USB-enheten for å unngå ødelagte data
eller skade på USB-enheten.
23NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Lytte til lyden
Du kan spille av musikk-/bildefiler som
er lagret på en tilkoblet USB-enhet.
Se Avspillbare filtyper (side 63) for
avspillbare filtyper.
Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner
fra alternativmenyen (side 52).
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\060SOU.fm
Velge lydeffekt
Stille inn lydeffekt som
er skreddersydd til
lydkildene
(SOUND FIELD)
Du kan enkelt bruke
forhåndsprogrammerte lydeffekter som
er skreddersydd for ulike typer lydkilder.
SOUND FIELD
masterpage: Left
Lydfelt
Forklaring
[Sport]
Kommenteringen
er tydelig,
jubelen høres som
omgivelseslyd
og lyden er
virkelighetstro.
[Game
Studio]
Lydeffekter
optimaliseres
for spill.
[Standard]
Lydeffekter
optimaliseres for den
enkeltstående
kilden.
Tips
• Du kan velge [ClearAudio+] ved å trykke
på CLEAR AUDIO+ på fjernkontrollen.
• Du kan velge lydfeltet fra
alternativmenyen (side 52).
CLEAR AUDIO+
1
2
Trykk SOUND FIELD.
Lydfeltmenyen vises
på TV-skjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket lydfelt.
Lydfelt
Forklaring
[ClearAudio+]
Den riktige
lydinnstillingen
velges automatisk
for lydkilden.
[Movie]
Lydeffekter
optimaliseres for
filmer. Denne
modusen replikerer
lydens tetthet
og fyldighet.
[Music]
Lydeffekter
optimaliseres
for musikk.
24NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\060SOU.fm
Lytte til klar lyd ved lavt
volum ved midnatt
(NIGHT)
masterpage:
Right
Gjøre tale klarere (VOICE)
Velge lydeffekt
Lyden gjengis ved lavt volum med
minimalt tap av nyanser og
taletydelighet.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Trykk NIGHT.
Nattmodusen vises på TV-skjermen.
Trykk VOICE.
Stemmemodusen vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
stemmemodus.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
nattmodus.
Modus
Forklaring
[On]
Aktiverer nattmodusfunksjonen.
[Off]
Deaktiverer nattmodusfunksjonen.
Tips
Modus
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Tale høres enkelt ved
å øke talerekkevidden.
[Up 2]
Talespekteret
forbedres, og talelyd
kan høres enkelt av
eldre.
Tips
Du kan velge [Voice] på Alternativermenyen (side 52).
Du kan velge [Night] på Alternativermenyen (side 52).
25NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\060SOU.fm
masterpage: Left
Justere volumet til
basshøyttaleren
///,
Basshøyttaleren er laget for avspilling
av basslyd eller lyder med lav frekvens.
OPTIONS
SW  +/–
Når du ser på TV-en
1
2
Trykk SW (basshøyttalervolum)  +/–
for å justere volumet til
basshøyttaleren.
3
Merk
Når inngangssignalet ikke inneholder
mye basslyd, som i TV-programmer,
kan basslyden fra basshøyttaleren være
vanskelig å høre.
4
Trykk OPTIONS.
SYNC vises på frontpanelskjermen.
Trykk  eller
Justeringstid vises på
frontpanelskjermen.
Juster forsinkelsen ved hjelp
av /, og trykk deretter .
Du kan justere fra 0–300 ms
i intervaller på 25 ms.
Trykk OPTIONS.
Alternativer-menyen på
frontpanelskjermen slås av.
Når du ser på en annen enhet
Justere forsinkelsen
mellom bilde og lyd
1
Når lyden ikke samsvarer med bildene
på TV-skjermen, kan du justere
forsinkelsen mellom bilde og lyd.
Innstillingsmetoden varierer avhengig
av inngangen.
2
3
Trykk OPTIONS.
Alternativer-menyen vises
på TV-skjermen.
Velg [A/V SYNC].
Juster forsinkelsen ved hjelp
av /, og trykk deretter .
Du kan justere fra 0–300 ms
i intervaller på 25 ms.
26NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\070BTF.fm
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk ved å pare
med en mobilenhet
1
Lytte til musikk fra
en mobilenhet
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Avspillingsknapper
RX/TX
5
Trykk PAIRING.
Systemet går inn i paringsmodus,
BT vises på frontpanelet,
og BLUETOOTH-indikatoren
blinker raskt.
Skru på BLUETOOTH-funksjonen,
og velg deretter HT-CT790 etter
at du har søkt etter det på
mobilenheten.
Hvis du blir bedt om å angi en
tilgangsnøkkel, angir du 0000.
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren på enheten
lyser blått.
Det er opprettet en forbindelse
mellom systemet og mobilenheten.
Start lydavspillingen med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra enheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
på  +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke på SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
• Du kan spille av innhold eller
sette innhold på pause ved
hjelp av avspillingsknappene
på fjernkontrollen.
27NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Du kan lytte til musikk som er lagret
på en mobilenhet som en smarttelefon
eller et nettbrett, via en trådløs
tilkobling ved å koble sammen systemet
og den mobile enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen.
Når du kobler til den mobile enheten
med BLUETOOTH-funksjonen, kan du
utføre betjening ganske enkelt ved å
bruke den medfølgende fjernkontrollen
uten å slå på TV-en.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\070BTF.fm
Slik kontrollerer du
tilkoblingsstatusen til
BLUETOOTH-funksjonen
Status
BLUETOOTH-indikator
Under
standbystatus
for gruppering
Blinker raskt i blått
Tilkobling blir
forsøkt
opprettet
Blinker i blått
Tilkobling er
opprettet
Lyser i blått
Ikke koblet til
Off
• Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises det en melding som
anbefaler et program for nedlasting
i henhold til enheten du har koblet til.
Følg anvisningene som vises. Du kan laste
ned et program som heter SongPal,
som gjør det mulig for deg å bruke
dette systemet.
Se Lytte til musikk på mobilenheten med
SongPal (side 34) hvis du vil ha mer
informasjon om SongPal.
• Utfør paring for den andre mobilenheten
og påfølgende mobilenheter.
• Hvis du vil avbryte paring, trykk HOME.
Lytte til musikk fra den
parede mobilenheten
2
4
5
Tips
1
3
Sett BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten til på.
Trykk INPUT +/– gjentatte ganger
for å vise BT på
frontpanelskjermen.
Inngangen endres til [Bluetooth
Audio] automatisk. Deretter kobler
systemet automatisk til på nytt til
den mobile enheten som det sist
ble koblet til.
masterpage: Left
Kontroller at den blå BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
Det er opprettet en forbindelse
mellom systemet og mobilenheten.
Start lydavspillingen med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra enheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
på  +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke på SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp
av avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik kobler du fra mobilenheten
Gjør ett av følgende:
• Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen
på mobilenheten.
• Trykk PAIRING på fjernkontrollen.
• Slår av systemet eller mobilenheten.
Merk
Hvis BT ikke vises på frontpanelskjermen
når du trykker INPUT +/– i trinn 2 av Lytte til
musikk fra den parede mobilenheten,
trykker du RX/TX på fjernkontrollen
én gang.
Tips
Når tilkobling ikke er etablert, velger
du HT-CT790 på mobilenheten.
Koble til en mobilenhet med
ettrykksfunksjonen (NFC)
Når du holder en NFC-kompatibel
mobilenhet som en smarttelefon eller
et nettbrett nær N -merket på enheten,
slås systemet på automatisk. Deretter
utføres paring og BLUETOOTHtilkobling automatisk.
28NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\070BTF.fm
Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og
musikkavspillere med NFC-funksjonen
innebygd (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, unntatt Android 3.x)
1
2
Skru på NFC-funksjonen
på mobilenheten.
BLUETOOTH-indikator
3
4
Kontroller at den blå BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
Det er opprettet en forbindelse
mellom systemet og mobilenheten.
Start lydavspillingen med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
på  +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke på SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp av
avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik stopper du avspillingen med
ettrykksfunksjonen
Hold mobilenheten inntil N-merket
på enheten igjen.
Merknader
• Avhengig av enheten, må du kanskje
gjøre følgende på forhånd på
mobilenheten:
– Slå på NFC-funksjonen.
– Last ned NFC Easy Connect-appen fra
Google Play™ og start den. (Det kan
hende at appen ikke er tilgjengelig
i enkelte land/områder.) Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for enheten.
• Denne funksjonen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible hodetelefoner
eller høyttalere. Hvis du vil lytte til lyd med
BLUETOOTH-kompatible hodetelefoner
eller høyttalere, kan du se Lytte til lyden
fra den tilkoblede TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller høyttalere (side 30).
• [Bluetooth Mode] endres til [Receiver]
automatisk når du utfører BLUETOOTHtilkobling med ettrykksfunksjonen. Selv
når ettrykksfunksjonen avbrytes, forblir
innstillingen [Bluetooth Mode] satt til
[Receiver]. Hvis du vil ha detaljert
informasjon om [Bluetooth Mode],
se [Bluetooth Settings] (side 47).
29NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Hold mobilenheten inntil
N-merket på enheten.
Fortsett å berøre inntil
mobilenheten vibrerer og det vises
en melding på mobilenheten.
Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre paring av enheten
og mobilenheten.
5
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\070BTF.fm
Lytte til lyden fra
den tilkoblede TV-en
eller enheten fra
hodetelefoner eller
høyttalere
Du kan lytte til lyden fra den tilkoblede
TV-en eller enheten fra BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttalere ved å sammenkoble den
med BLUETOOTH-funksjonen.
Hvis du ikke finner navnet på
hodetelefonene eller høyttaleren
i [Device List], velger du [Scan].
6
7
Lytte til lyd ved å pare med
hodetelefoner eller
høyttalere
1
2
3
4
5
masterpage: Left
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Gå tilbake til startmenyen og velg
ønsket inngang.
Bildet av den valgte inngangen
vises på TV-skjermen, BT TX vises
på frontpanelskjermen, deretter
sendes lyd fra hodetelefonene eller
høyttaleren.
Ingen lyd sendes fra systemet.
Hvis du vil ha informasjon om valg
av inngang, se Bruke startmenyen
(side 12).
Juster volumet.
Juster volumnivået på
hodetelefonene eller høyttaleren
først. Når du er koblet til med
hodetelefoner eller høyttalere,
kan volumnivået til hodetelefonene
eller høyttaleren styres med
VOL +/– på enheten og  +/–
på fjernkontrollen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises
på TV-skjermen.
Slik avbryter du paring
Velg [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Systemet går inn i BLUETOOTHoverføringsmodus.
Slik fjerner du en registrert enhet
fra enhetslisten
Still inn de BLUETOOTHkompatible hodetelefonene eller
høyttaleren til paringsmodus.
Se bruksanvisningen for
hodetelefonene eller høyttaleren
for paringsmetode.
Velg navnet på hodetelefonene
eller høyttaleren fra [Device List]
i [Bluetooth Settings].
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
etablert, vises [Bluetooth device is
connected.]. (Den tilkoblede
enhetens navn vises også.)
Avbryt paring av hodetelefoner eller
høyttalere i trinn 4.
1
Følg trinn 1 til 5 i Lytte til lyd ved å pare
med hodetelefoner eller høyttalere.
2
Velg navnet på hodetelefonene eller
høyttaleren, og trykk deretter
OPTIONS.
3
4
Velg [Remove].
Følg instruksjonene på skjermen for
å slette de ønskede hodetelefonene
eller høyttaleren fra enhetslisten.
30NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\070BTF.fm
Lytte til lyd med parede
hodetelefoner eller
høyttalere
1
2
4
5
Velg ønsket inngang.
Hvis du vil ha informasjon om valg
av inngang, se Bruke startmenyen
(side 12).
Still inn BLUETOOTH-funksjonen
til hodetelefonene eller
høyttaleren til på.
Trykk RX/TX på fjernkontrollen.
[Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] og BT TX vises
på frontpanelskjermen.
Systemet kobler automatisk til
hodetelefonene eller høyttaleren
som det sist var koblet til, deretter
sendes lyd fra hodetelefonene eller
høyttaleren.
Ingen lyd sendes fra systemet.
Juster volumet.
Juster volumnivået på
hodetelefonene eller høyttaleren.
Du kan også justere volumnivået til
hodetelefonene eller høyttaleren
ved hjelp av  +/– på
fjernkontrollen.
Slik kobler du fra hodetelefonene
eller høyttaleren
Gjør ett av følgende:
– Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen
på hodetelefonene eller høyttaleren.
– Trykk RX/TX.
– Slå av systemet, eller hodetelefonene
eller høyttaleren.
– Velg enhetsnavn for de tilkoblede
hodetelefonene eller høyttaleren fra
[Setup] – [Bluetooth Settings] –
[Device List].
Om tilkobling av
hodetelefoner eller
høyttaler
• Det er mulig at du ikke vil kunne
justere volumet, avhengig av de
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefonene eller høyttaleren.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio],
og Home Theatre Control-funksjonen
er deaktivert når [Bluetooth Mode]
er satt til [Transmitter].
• Når inngangen til [Bluetooth Audio]
eller [Screen mirroring] er valgt,
kan du ikke sette [Bluetooth Mode] til
[Transmitter]. Du kan heller ikke bytte
den med RX/TX på fjernkontrollen.
• Du kan registrere opptil ni
BLUETOOTH-enheter. Hvis en tiende
BLUETOOTH-enhet registreres,
erstattes den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten med den nye.
• Systemet kan vise opptil 15 registrerte
BLUETOOTH-enheter i [Device List].
• Du kan ikke endre lydeffekten eller
innstillingene på Alternativer-menyen
når lyd sendes til BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttaler.
• Deler av innholdet vil kanskje ikke
kunne sendes på grunn av
innholdsbeskyttelse.
• Avspilling av lyd/musikk på
BLUETOOTH-enheten er forsinket
sammenlignet med avspillingen på
enheten. Dette skyldes egenskapene
til trådløs teknologi med BLUETOOTH.
• Du kan aktivere eller deaktivere
mottaket av AAC- eller LDAC-lyd fra
BLUETOOTH-enheten (side 47).
31NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\080NTW.fm
masterpage: Left
Lytte til musikk på en PC
Lytte med Network-funksjonen
Datamaskin
Lytte til musikk på PC-en
din via et
hjemmenettverk
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på PC-en, via hjemmenettverket.
Musikkfiler kan spilles av ved å betjene
systemets visningsskjerm (OSD) eller
den dedikerte appen SongPal på en
mobilenhet som en smarttelefon eller
et nettbrett.
Trådløs LAN-ruter
1
2
Klargjøre Home Network
1
2
3
Koble systemet til et nettverk.
Se Koble til et kablet nettverk
(side 18) og Koble til et trådløst
nettverk (side 20).
Koble PC-en til et nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for PC-en.
Still inn PC-en.
Hvis du vil bruke PC-en
i hjemmenettverket, må du angi PCen som server. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for PC-en.
Tips
Se
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status] når du sjekker
statusen for nettverkstilkoblingen.
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [Home Network]
på startmenyen.
Enhetsnavnet på hjemmenettverket
vises på TV-skjermen.
Velg ønsket enhet – [Music] –
mappe som sanger er lagret i –
sang.
Den valgte sangen spilles av og
lyd sendes fra systemet.
4
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
på  +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 26).
Tips
• Du kan vise bilder som er lagret
på PC-en, ved å velge [Foto] i trinn 3.
• Du kan utføre ulike
betjeningsoperasjoner fra
alternativmenyen (side 52).
32NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\080NTW.fm
Lytte til musikk på en PC ved
hjelp av SongPal
masterpage:
Right
Lytte til musikk på Music
Services
Datamaskin
Du kan lytte til musikktjenester som
er tilgjengelige på Internett, med dette
systemet. Du kan bruke denne
funksjonen hvis systemet er koblet
til Internett.
1
Trådløs LAN-ruter
2
3
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på PC-en, med den dedikerte
appen SongPal som lastes ned til en
mobilenhet, for eksempel en
smarttelefon eller et nettbrett. Hvis du
vil ha detaljert informasjon om SongPal,
se Hva du kan gjøre med SongPal
(side 34) eller følgende URL-adresse.
http://info.songpal.sony.net/help/
Velg [Music Services] på
startmenyen.
Listen over musikktjenester vises på
TV-skjermen.
Velg ønsket musikktjeneste.
Veiledningen for å bruke
musikktjenesten vises
på TV-skjermen.
Følg veiledningen for å bruke
musikktjenester.
Tips
Du kan oppdatere listen over
tjenesteleverandører ved å trykke på
OPTIONS og velge [Update Services]
i trinn 2.
33NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Lytte med Network-funksjonen
Smarttelefon eller
nettbrett
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\080NTW.fm
masterpage: Left
Lytte til musikk på USB-enheten
Lytte til musikk på
mobilenheten med
SongPal
Hva du kan gjøre med
SongPal
SongPal er et program for å kontrollere
kompatible Sony-lydenheter som
bruker din smarttelefon/iPhone.
Søk etter SongPal på Google Play™ eller
App Store og last den ned på
smarttelefonen/iPhone.
Du kan spille av musikk på en enhet som
er koblet til (USB)-porten på enheten.
Merk
Hvilke funksjoner som kan kontrolleres
med SongPal, varierer avhengig av hvilken
enhet som er tilkoblet. Appens
spesifikasjoner og utforming kan bli endret
uten forhåndsvarsel.
Bruke SongPal
1
2
Hvis du vil ha detaljert informasjon om
SongPal, se følgende URL-adresse.
http://info.songpal.sony.net/help/
Nedlasting av SongPal til
smarttelefonen/iPhone gir følgende.
Lydinnstillingene på systemet
Du kan enkelt tilpasse lyden, eller du
kan bruke innstillingen [ClearAudio+]
som anbefales av Sony.
Musikktjeneste
Du kan konfigurere innstillingene for
å bruke musikktjenester*.
* Hvorvidt musikktjenester er tilgjengelige,
og hvor mye funksjonen kan benyttes,
kan variere avhengig av land eller
områder.
Det kan være nødvendig å oppdatere
enheten.
Når du bruker Google Cast™
i musikktjenesten, se Bruke Google Cast
(side 35).
3
4
Last ned SongPal-gratisappen til
mobilenheten.
Koble sammen systemet og
mobilenheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen (side 27)
eller nettverksfunksjonen
(side 18).
Start SongPal.
Betjen ved å følge SongPalskjermbildet.
Merknader
• Før du bruker SongPal, må du sørge for
å stille [Bluetooth Mode] til [Receiver]
(side 47).
• Bruk nyeste versjon av SongPal.
Tips
• Du kan koble sammen systemet og
mobilenheten ved hjelp av NFCfunksjonen (side 28).
• Når du kobler til med
nettverksfunksjonen, kobler du
mobilenheten til det samme nettverket
som systemet er koblet til.
Lytte til musikk på
hjemmenettverket
Du kan spille av musikk som er lagret på
PC-en eller hjemmenettverksserveren,
på hjemmenettverket.
34NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\080NTW.fm
Bruke Google Cast
Google Cast kan du velge
musikkinnhold fra den Google Castaktiverte appen og spille det av på
enheten.
Google Cast krever første konfigurasjon
ved hjelp av SongPal.
1
3
4
5
Koble til enheten ved hjelp av
Wi-Fi til det samme nettverket som
systemet er koblet til (side 20).
Start SongPal, velg systemet,
og trykk [Settings] – [Google Cast] –
[Learn how to Cast].
Kontroller operasjonen og Google
Cast-kompatible apper, og last
ned appen.
Start den Google Cast-kompatible
appen, trykk cast-knappen,
og velg systemet.
Lytte til musikk ved
å koble til den SongPal
Link-kompatible
enheten
Lytte til den samme
musikken i forskjellige rom
(Wireless Multi Room)
Du kan lytte til musikken du har lagret
på forskjellige PCer eller smarttelefoner
og i tillegg musikk fra
nettverkstjenester, i flere rom med topp
lydkvalitet.
Du kan utføre betjening med SongPalappen som installeres på en
smarttelefon/iPhone. Hvis du vil bruke
flere SongPal-kompatible enheter,
kobler du dem til det samme trådløse
LAN-nettverket.
Slik utfører du innstilling på
SongPal
Angi innstillingene ved å følge hjelpen
på SongPal.
Tips
Hvis du vil ha detaljert informasjon om
SongPal, se Hva du kan gjøre med SongPal
(side 34).
6
Velg og spill av musikk på den
Google Cast-aktiverte appen.
Musikken spilles av på systemet.
Merk
Du kan ikke bruke Google Cast så lenge
google cast updating vises på
frontpanelskjermen på enheten. Vent til
oppdateringen er fullført, og prøv deretter
på nytt.
35NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Lytte med Network-funksjonen
2
Last ned SongPal-gratisappen til
mobilenheten.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\080NTW.fm
Viser skjermen på
mobilenheten på en TV
(MIRRORING)
[Screen mirroring] er en funksjon for
å vise skjermen på en mobil enhet på
TV-skjermen ved hjelp av Miracastteknologi.
Du kan koble til systemet med en enhet
som er kompatibel med Screen
mirroring (f.eks. smarttelefon,
nettbrett). Dermed kan du bruke
visningsskjermen på enheten på TVskjermen. Ingen trådløs ruter (eller
tilgangspunkt) kreves for å bruke denne
funksjonen.
masterpage: Left
Merknader
• Når du bruker Screen mirroring, kan det
noen ganger hende at kvaliteten på bildet
og lyden svekkes på grunn av interferens
fra andre nettverk.
• Kvaliteten på bildet og lyden kan svekkes,
avhengig av bruksmiljøet.
• Noen nettverksfunksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige under Screen mirroring.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Tilkobling til alle kompatible
Miracast-enheter kan ikke garanteres.
Avbryte skjermspeiling
Trykk HOME eller BACK.
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Trykk MIRRORING.
Følg instruksjonene på TVskjermen.
Aktiver Screen mirroringfunksjonen fra mobilenheten.
Skjermen til den mobile enheten
vises på TV-skjermen.
Tips
• Du kan velge [Screen mirroring]
fra startmenyen i trinn 1.
• Man kan forbedre stabiliteten til
avspillingen ved å angi [Screen mirroring
RF Setting] (side 50).
36NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
3
Bruke de ulike funksjonene/
innstillingene
Utføre trådløs tilkobling
av basshøyttaleren
(LINK)
Utfør trådløs tilkobling av
basshøyttaleren på nytt for å få en
bedre tilkobling.
4
5
Velg [System Settings] – [Wireless
Subwoofer Connection] – [Link].
Skjermbildet [Link] blir vist
på TV-skjermen.
Trykk LINK på baksiden av
basshøyttaleren.
På/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker grønt.
Fortsett til neste trinn innen
1 minutt.
Velg [Start].
Koblingsinnstillingen starter.
Velg [Cancel] for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Fullfør koblingsinnstillingen slik
det beskrives på skjermen.
På/av-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt.
LINK
Merknader
På/av-indikator
1
2
• Hvis meldingen [Cannot set Link.] vises,
følger du instruksjonene på skjermen.
• Når [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] og BLUETOOTH-enheten
er koblet til systemet, er det ikke mulig
å opprette trådløs tilkobling til
basshøyttaleren.
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
37NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
6
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
Spille av komprimerte
lydfiler med naturlig
lydkvalitet
Med denne funksjonen kan du forbedre
lydkvaliteten på komprimerte lydfiler
ved å gjenopprette høyspektret lyd
som har gått tapt ved komprimeringen.
Du kan lytte til lyd med tilnærmet lik
kvalitet som den originale, naturlige
og romlige lyden.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når [Music] er valgt som lydfelt (side 24).
1
2
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises
på TV-skjermen.
Velg [Audio Settings] – [DSEE].
Velg [On].
Merknader
• Denne funksjonen er kompatibel med
2-kanals digitale inngangssignaler som
har en samplingsfrekvens på 44.1 kHz
eller 48 kHz.
• Samplingsfrekvensen/bitdybden etter
oppskalering er opptil 96 kHz/24 bit.
• Denne funksjonen er ikke kompatibel
med DSD-signaler.
• Denne funksjonen virker ikke når [Analog]
er valgt.
masterpage: Left
Lytte til Multiplex
Broadcast Sound (AUDIO)
Du kan velge mangfoldig
kringkastingslyd når systemet mottar
et Dolby Digital-signal for mangfoldig
kringkasting.
AUDIO
1
Trykk AUDIO.
Lydsignalet vises på
frontpanelskjermen.
2
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
lydsignal.
Lydsignal
Forklaring
“MAIN”
Lyden for
hovedspråket
kommer ut.
“SUB”
Lyden for
underspråket
kommer ut.
“MN/SB”
Kombinert lyd for både
hoved- og
underspråkene
kommer ut.
Merknader
• Hvis du vil motta et Dolby Digital-signal,
må du koble et TV-apparat eller andre
enheter til TV IN (OPTICAL)-kontakten
med en optisk digital kabel (følger med).
• Hvis TV-ens HDMI IN-kontakt er
kompatibel med Audio Return Channelfunksjonen (side 41), kan du motta et
Dolby Digital-signal via HDMI-kabelen.
38NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
Deaktivere knapper
på enheten
Du kan deaktivere knappene
på hovedenheten for å forhindre
feilbetjening, for eksempel for å unngå
at barn gjør skade (Child lock-funksjon).
masterpage:
Right
Endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER)
Du kan endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatoren.
Trykk VOL –, VOL +, og VOL –
i rekkefølge mens du trykker på
og holder inne INPUT på enheten.
LOCK vises på frontpanelskjermen,
og knapper på enheten fungerer ikke.
Du kan bare betjene enheten med
fjernkontrollen.
Avbryte Child Lockfunksjonen
Trykk VOL –, VOL +, og VOL – i
rekkefølge mens du trykker på og holder
inne INPUT på enheten.
UNLCK vises på frontpanelskjermen,
og barnelåsfunksjonen er kansellert.
1
2
Trykk DIMMER.
Visningsmodusen vises
på frontpanelskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
visningsmodus.
Modus
Forklaring
“BRIGHT”
Frontpanelskjermen
og BLUETOOTHindikatorlampen
lyser klart.
“DARK”
Frontpanelskjermen
og BLUETOOTHindikatorlampen
lyser mørkt.
“OFF”
Frontpanelskjermen
slås av.
Merk
 (av/på) er ikke låst med
barnelåsfunksjonen.
39NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
DIMMER
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
Merk
Frontpanelskjermen slås av når OFF er
valgt. Den slås på igjen automatisk når du
trykker på en knapp, men slås av igjen hvis
du ikke bruker systemet på ca.
10 sekunder. I noen tilfeller er det
imidlertid ikke sikkert at
frontpanelskjermen slås av. I slike tilfeller
er lysstyrken på frontpanelskjermen den
samme som DARK.
Spare strøm
i standbymodus
Kontroller at du har valgt følgende
innstillinger:
– [Bluetooth Standby] er satt til [Off]
(side 47).
– [Standby Through] er satt til [Off]
(side 48).
– [Quick Start/Network Standby] er satt
til [Off] (side 49).
– [Remote Start] er satt til [Off] (side 50).
Bruke Control for HDMIfunksjonen
Tilkobling av en enhet, for eksempel
en TV eller Blu-ray Disc-opptaker som
er kompatibel med Control for HDMIfunksjonen* med HDMI-kabelen
muliggjør enkel betjening av enheten
med en TV-fjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes med
Control for HDMI-funksjonen.
• System Power Off-funksjonen
• System Audio Control-funksjonen
• Lydreturkanal
• Funksjon for ettrykksavspilling
• Enkel styring ved hjelp av fjernkontrollen
masterpage: Left
• HDMI Standby Through-innstilling for
strømsparing
Merk
Disse funksjonene vil kanskje også kunne
brukes med enheter som ikke er produsert
av Sony, men betjeningsfunksjonalitet er
ikke garantert.
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å tillate at HDMI-enheter
(High-Definition Multimedia Interface)
styrer hverandre.
Klargjøre for bruk av Control
for HDMI-funksjonen
Skru [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] på systemet til [On]
(side 48). Standardinnstillingen er [On].
Aktiver Control for HDMI-funksjonsinnstillingene for TV-en og andre enheter
som er koblet til systemet.
Tips
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI ("BRAVIA"-synkronisering) når du
bruker en TV fra Sony, blir også
systemfunksjonen Control for HDMI
aktivert automatisk. Når innstillingene er
fullført, vises DONE i frontpanelskjermen.
System Power Offfunksjonen
Når du slår av TV-en, blir systemet
og den tilkoblede enheten slått av
automatisk.
Sett [System Settings] – [HDMI Settings]
– [Standby Linked to TV] i systemet til
[On] eller [Auto] (side 48).
Standardinnstillingen er [Auto].
Merk
Avhengig av enhetsstatusen er det ikke
sikkert at den tilkoblede enheten blir
slått av.
40NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
System Audio Controlfunksjonen
Hvis du slår på systemet mens du ser
på TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets volum
kan justeres ved hjelp av TV-ens
fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV, slås
systemet automatisk på neste gang du
slår på TV-apparatet.
Betjening kan også utføres ved hjelp av
TV-ens meny. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
masterpage:
Right
Merk
Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio
Return Channel, må den optiske digitale
kabelen (følger med) kobles til (se den
medfølgende startveiledningen).
One-Touch Play-funksjonen
Når du spiller av innhold på en enhet
(Blu-ray Disc-opptaker, PlayStation®4
osv.) som er koblet til TV-en, blir
systemet og TV-en slått på automatisk.
Systeminngangen endres til inngangen
for enheten som spilles av, og det blir
sendt lyd fra systemhøyttalerne.
Merknader
• Hvis [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] i systemet er satt til
[On] eller [Auto] og det ble spilt av TV-lyd
fra TV-høyttalerne forrige gang du så på
TV, blir ikke systemet slått på, og det blir
ikke sendt lyd og bilde fra TV-en selv om
det spilles av enhetsinnhold (side 48).
• Avhengig av TV-en er det mulig at
begynnelsesdelen av innholdet som
spilles av, ikke spilles av riktig.
Audio Return Channel
Hvis systemet er koblet til en TVs HDMI
IN-kontakt som er kompatibel med
Audio Return Channel, kan du lytte til
TV-lyden fra systemets høyttalere uten
å koble til en optisk digital kabel.
På systemet setter du [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return Channel]
til [Auto] (side 48). Standardinnstillingen
er [Auto].
Enkel styring ved hjelp av
fjernkontrollen
Du kan betjene systemet ved å velge
systemet fra TV-ens
synkroniseringsmeny.
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter synkroniseringsmenyen. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-apparatet.
Merknader
• I koblingsmenyen på TV-en gjenkjennes
systemet som "Player" ("Spiller").
• Enkelte betjeningsoperasjoner er kanskje
ikke tilgjengelige på alle TV-modeller.
41NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Merknader
• Det kommer lyd fra TV-en bare hvis det er
valgt en annen inngang enn [TV], [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] ved bruk av Twin
Picture-funksjonen på TV-en. Når du
deaktiverer Twin Picture-funksjonen,
sendes lyden fra systemet.
• Tallet for systemets volumnivå vises på
TV-skjermen, avhengig av TV-apparatet.
Volumnummeret som vises på TV-en, kan
være forskjellig fra nummeret på
systemets frontpanelskjerm.
• Avhengig av innstillingene for TV-en er
det mulig at System Audio Controlfunksjonen ikke vil være tilgjengelig.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du
se bruksanvisningen for TV-apparatet.
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
HDMI Standby Throughinnstilling for strømsparing
HDMIStandby Through-innstillingen for
strømsparing (side 48) gjør at du kan få
lyd og bilder fra en tilkoblet enhet uten
å slå på systemet.
Sett [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] til [Auto] (side 48).
Standardinnstillingen er [Auto].
Merk
Hvis TV-en ikke viser bilde fra en enhet som
er koblet til systemet, setter du [Standby
Through] til [On]. Hvis du kobler til en TV
fra en annen produsent enn Sony, bør du
velge denne innstillingen.
masterpage: Left
Bruke BRAVIA Syncfunksjonen
I tillegg til Control for HDMI-funksjonen
kan du også bruke følgende funksjoner
på enheter som er kompatible med
BRAVIA sync-funksjonen.
• Scene Select-funksjonen
• Hjemmekinokontroll
• Echo Canceling-funksjonen
• Dynamisk språkendring
Merk
Disse funksjonene er proprietære
funksjoner som tilhører Sony. Denne
funksjonen kan ikke brukes med andre
produkter enn dem som er produsert
av Sony.
Scene Select-funksjonen
Systemets lydfelt veksles automatisk i
henhold til TV-ens innstillinger for Scene
Select-funksjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
Still lydfeltet til [ClearAudio+] (side 24).
Home Theatre Controlfunksjonen
Når du bruker en TV som er kompatibel
med Home Theatre Control-funksjonen,
kan innstilling av systemet, angivelse av
lydmodus, inngangsveksling osv.
utføres uten å slå av TV-inngangen.
Denne funksjonen kan brukes når TV-en
er koblet til Internett. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
42NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
Echo Canceling-funksjonen
Ekko reduseres når du bruker Social
Viewing-funksjonen, for eksempel
Skype, mens du ser på TV-programmer.
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter Social Viewing-funksjonen.
Se bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Merknader
• Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlengde osv.) som overføres fra
en HDMI-kontakt, kan bli deaktivert
av den tilkoblede enheten.
• Lyden kan bli avbrutt hvis
samplingsfrekvensen eller antall
kanaler med lydsignaler fra
avspillingsenheten endres.
• Når [TV]-inngangen er valgt, sendes
videosignaler fra HDMI OUT (ARC)kontakten via én av HDMI IN 1/2/3kontaktene du valgte sist gang.
• Dette systemet støtter TRILUMINOS-,
ITU-R BT.2020-, HDR (High Dynamic
Range)-, 3D- og 4K-sending.
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
• Hvis systeminngangen er [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] når du bruker Social
Viewing-funksjonen, blir inngangen
automatisk endret til [TV]. Lyd for sosial
visning og TV-programmet sendes fra
systemhøyttalerne.
• Det blir sendt lyd fra TV-høyttaleren bare
hvis det er valgte en annen
systeminngang enn [TV], [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] når du bruker Social
Viewing-funksjonen.
• Denne funksjonen kan ikke brukes når
lyden kommer fra TV-en.
masterpage:
Right
Dynamisk språkendring
Når du endrer visningsspråket på TVskjermen, endres også systemets
visningsskjermspråk.
Merknader om HDMItilkoblinger
• Bruk en HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet). Hvis du bruker en standard
HDMI-kabel, er det ikke sikkert at
1080p-, 3D- og 4K-innhold blir vist
riktig.
• Bruk en godkjent HDMI-kabel.
• Bruk en høyhastighets HDMI®-kabel
fra Sony med Ethernet og Type-logo.
• HDMI-DVI-konverteringskabel er ikke
anbefalt
43NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
masterpage: Left
Bruke oppsettskjermbildet
Du kan foreta ulike justeringer for elementer som for eksempel bilde og lyd.
Standardinnstillingene er understreket.
1
2
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen.
Velg ønsket element.
Innstillingselement
Forklaring
[Software Update] Oppdaterer systemets programvare (side 45).
[Screen Settings]
Angir skjerminnstillingene i henhold til TV-typen (side 45).
[Audio Settings]
Angir lydinnstillingene i henhold til typen tilkoblingskontakter
(side 46).
[Bluetooth Settings] Angir detaljerte innstillinger for BLUETOOTH-funksjonen (side 47).
[System Settings]
Angir de systemrelaterte innstillingene (side 48).
[Network Settings] Angir detaljerte innstillinger for Internett og hjemmenettverk
(side 50).
[Input Skip Setting] Angir innstillingen for å hoppe over en inngang for hver inngang
(side 50).
[Easy Setup]
Kjører Enkel installasjon på nytt for å angi basisinnstillingene
(side 51).
[Resetting]
Tilbakestiller systemet til fabrikkinnstillingene (side 51).
44NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
[Software Update]
Du får tilgang til de nyeste funksjonene
ved å oppdatere til den nyeste
versjonen av programvaren.
Hvis du vil ha informasjon
om oppdateringsfunksjoner,
kan du gå til følgende nettsted:
www.sony.eu/support
Merknader
[Update via Internet]
Oppdaterer systemets programvare ved
hjelp av det tilgjengelige nettverket.
Følg instruksjonene på skjermen.
Kontroller at nettverket er koblet til
Internett.
[Update via USB Memory]
Oppdaterer programvaren ved hjelp
av USB-minne. Sørg for at mappen
for programvareoppdatering heter
UPDATE.
[Screen Settings]
[4:3]: Velg denne innstillingen når du
kobler til et TV-apparat i 4:3-format som
ikke har en bredformatsfunksjon.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Sender videosignaler i henhold
til TV-apparatets oppløsning eller den
tilkoblede enheten.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Sender videosignaler
i henhold til den valgte
oppløsningsinnstillingen.
* Hvis fargesystemet for
avspillingsinnholdet er NTSC, kan
oppløsningen på videosignalene bare
konverteres til [480i] og [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Denne funksjonen angir
signalsendingen fra HDMI OUT (ARC)kontakten på systemet når du bruker
funksjonen Screen mirroring.
[Auto]: Sender 24p-videosignaler bare
når du kobler til et 1080/24pkompatibelt TV-apparat via en HDMItilkobling, og [Output Video Resolution]
settes til [Auto] eller [1080p].
[Off]: Velg denne innstillingen når TV-en
ikke er kompatibel med 1080/24pvideosignaler.
[4K Output]
[Auto1]: Sender 2K-videosignaler under
skjermspeiling og 4K-videosignaler
under bildevisning ved tilkobling til
en 4K-kompatibel enhet fra Sony.
[Auto2]: Sender 4-videosignaler under
avspilling av 24p-innhold med
skjermspeiling eller bildevisning når du
kobler til en 4K-/24p-kompatibel enhet.
[Off]: Skrur av funksjonen.
Merknader
[TV Type]
[16:9]: Velg denne innstillingen når du
kobler til et TV-apparat i bredformat
eller et TV-apparat med en
bredformatsfunksjon.
• Hvis enheten som er produsert av Sony,
ikke registreres når [Auto1] velges, har
innstillingen samme effekt som [Auto2]innstillingen.
45NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
• Et Internett-miljø er nødvendig for
å utføre oppdateringer via Internett.
• Under en programvareoppdatering vises
UPDT på frontpanelskjermen. Etter at
oppdateringen er fullført, starter
systemet automatisk på nytt. Mens
oppdateringen pågår, må du ikke slå av
systemet eller bruke systemet eller TV-en.
Vent til programvareoppdateringen er
fullført.
• Sett [Auto Update] til [On] når du vil utføre
programvareoppdateringer automatisk
(side 49). Programvareoppdatering kan
bli utført selv om du velger [Off]
i [Auto Update], avhengig av detaljene
i oppdateringene.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
• [Network content 24p Output] i [24p
Output] må stilles inn riktig for [Auto2].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen
ekstern enhet, og veksler deretter til
den samsvarende fargeinnstillingen.
[YCbCr (4:2:2)]: Sender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Sender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Velg denne innstillingen når
du kobler til en enhet med en HDCPkompatibel DVI-kontakt.
[Video Direct]
Du kan deaktivere OSD-skjermvisning
(On-Screen Display) for systemet når
[HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]inngangen er valgt.
Ettersom du kan bruke hele skjermen,
er denne funksjonen særlig praktisk når
du spiller spill.
[On]: Deaktiverer OSD-skjermvisningen.
Informasjon vises ikke på TV-skjermen,
og OPTIONS- og DISPLAY-knappen
fungerer ikke.
[Off]: Viser informasjon på TV-skjermen
bare når du endrer innstillingene,
for eksempel ved valg av lydfeltet.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Jevner ut nyanseringen av
videosignalsending fra HDMI OUT
(ARC)-kontakten.
[Off]: Velg denne innstillingen hvis
videosignaler er forvrengt eller fargen er
unaturlig.
[Audio Settings]
[DSEE]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når [Music] er valgt som lydfelt.
[On]: Forbedrer lydkvaliteten ved
å gjenopprette høyspektret lyd
(side 38).
[Off]: Off
masterpage: Left
[Audio DRC]
Du kan komprimere den dynamiske
rekkevidden til lydsporet.
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd
som er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gjenskaper lydsporet
med typen dynamisk rekkevidde som
opptaksteknikeren hadde tenkt.
[Off]: Ingen komprimering av dynamisk
rekkevidde.
[Attenuation settings - Analog]
Forvrengning kan forekomme når du
lytter til en enhet som er koblet til en
ANALOG IN-kontakt. Du kan hindre
forvrengning ved å dempe
inngangsnivået på systemet.
[On]: Demper inngangsnivået.
Utgangsnivået blir redusert med denne
innstillingen.
[Off]: Normalt inngangsnivå.
[Audio Output]
Du kan velge utgangsmetoden som skal
brukes for sending av lydsignalet.
[Speaker]: Sender lyd gjennom flere
kanaler bare fra systemets høyttalere.
[Speaker + HDMI]: Sender lyd fra flere
kanaler fra systemets høyttalere og
tokanals lineære PCM-signaler fra HDMI
OUT (ARC)-kontakten.
[HDMI]: Sender lyd bare fra HDMI OUT
(ARC)-kontakten. Lydformatet avhenger
av den tilkoblede enheten.
Merknader
• Når [Control for HDMI] er satt til [On]
(side 48), settes [Audio Output] til
[Speaker + HDMI] automatisk, og denne
innstillingen kan ikke endres.
• Lydsignaler sendes ikke fra HDMI OUT
(ARC)-kontakten når [Audio Output] er
satt til [Speaker + HDMI] og [HDMI1 Audio
Input Mode] (side 48) er satt til [TV]. (bare
europeiske modeller)
46NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Merk
Du kan ikke koble til en BLUETOOTHenhet ved hjelp av ettrykksfunksjonen, selv
når du har satt [Bluetooth Mode] til [Off].
[Device List]
Viser en liste over grupperte og
registrerte BLUETOOTH-enheter (SNKenhet) når [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Du kan angi [Bluetooth Standby] slik at
systemet kan slås på av en BLUETOOTHenhet selv når systemet er i
standbymodus. Denne funksjonen
er bare tilgjengelig når du setter
[Bluetooth Mode] til [Receiver] eller
[Transmitter].
[On]: Systemet slås på automatisk når
du forespør en BLUETOOTH-tilkobling
fra en paret BLUETOOTH-enhet.
[Off]: Off
[Bluetooth Codec – AAC]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver AAC-kodek.
[Off]: Deaktiver AAC-kodek.
Merknader
• Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis AAC
er aktivert og enheten støtter AAC.
• Når du kobler til BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttalere, kan denne
innstillingen ikke endres.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver LDAC-kodek.
[Off]: Deaktiver LDAC-kodek.
Merknader
• Du kan lytte til mer lyd av høy kvalitet hvis
LDAC er aktivert og enheten støtter LDAC.
• Når du kobler til BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttalere, kan denne
innstillingen ikke endres.
[Wireless Playback Quality]
Du kan angi hastigheten for sending
av data for LDAC-avspilling. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når du
setter [Bluetooth Mode] til [Transmitter]
og [Bluetooth Codec – LDAC] til [On].
[Auto]: Dataoverføringshastigheten
endres automatisk avhengig av miljøet.
Hvis lydavspillingen er ustabil i denne
modusen, bruker du én av de andre tre
modusene.
[Sound Quality]: Den høyeste
bithastigheten brukes. Lyd sendes med
høyest kvalitet. Noen ganger blir
imidlertid lyden kanskje ustabil når
kvaliteten på koblingen ikke er god nok.
[Standard]: Den midterste
bithastigheten brukes. Den balanserer
både lydkvaliteten og
avspillingsstabiliteten.
47NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Du kan bruke innhold fra en
BLUETOOTH-enhet ved hjelp av dette
systemet, eller du kan lytte til lyd fra
dette systemet ved hjelp av
BLUETOOTH-kompatible hodetelefoner
eller høyttaler.
[Receiver]: Dette systemet er
i mottaksmodus, noe som gjør at det
kan motta og sende lyd fra BLUETOOTHenheten.
[Transmitter]: Dette systemet er
i sendemodus, noe som gjør at det kan
sende lyd til de BLUETOOTH-kompatible
hodetelefonene eller høyttaleren. Hvis
bytter systemets inngang, vises BT TX
på frontpanelskjermen.
[Off]: BLUETOOTH-funksjonen er slått
av, og du kan ikke velge [Bluetooth
Audio]-inngangen.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
[Connection]: Stabilitet blir prioritert.
Lydkvaliteten er kanskje akseptabel og
tilkoblingsstatusen vil mest sannsynlig
være stabil. Hvis tilkoblingen er ustabil,
anbefales denne innstillingen.
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan velge språk for skjermvisningene
i systemet.
[Wireless Subwoofer Connection]
Du kan utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren på nytt. Se Utføre
trådløs tilkobling av basshøyttaleren
(LINK) (side 37) for å få mer informasjon.
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (side 40)
[On]: Control for HDMI-funksjonen
er aktivert. Enheter som er
sammenkoblet med en HDMI-kabel,
kan styre hverandre.
[Off]: Off
• [Standby Linked to TV] (side 40)
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis systeminngangen er [TV],
[HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller
[Screen mirroring], blir systemet slått
av automatisk når du slår av TV-en.
[On]: Systemet slår seg av automatisk
når du slår av TV-en, uavhengig av
inngang.
[Off]: Systemet slår seg ikke av når
du slår av TV-en.
• [Audio Return Channel] (side 41)
Still inn denne funksjonen når
systemet er koblet til en TVs HDMI INkontakt som er kompatibel med Audio
Return Channel. Funksjonen er
tilgjengelig når du setter
[Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyden fra
systemets høyttalere.
masterpage: Left
[Off]: Bruk denne innstillingen når
en optisk digital kabel er tilkoblet.
• [Standby Through] (side 42)
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Det blir sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
hvis TV-en blir slått på samtidig som
systemet er avslått. Velg [On] for
å redusere systemets strømforbruk
i standbymodus.
[On]: Det blir alltid sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Hvis du kobler
til en TV fra en annen produsent enn
Sony, bør du velge denne
innstillingen.
[Off]: Det blir ikke sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Slå på
systemet hvis du vil at innholdet på en
enhet som er koblet til systemet,
skal vises på TV-en. Velg [On] for
å redusere systemets strømforbruk
i standbymodus.
• [HDMI1 Audio Input Mode]
(bare europeiske modeller)
Du kan velge lydinngangen for
enheten som er koblet til HDMI IN 1kontakten.
[HDMI1]: Lyden fra enheten som
er koblet til HDMI IN 1-kontakten,
kommer inn via HDMI IN 1-kontakten.
[TV]: Lyden fra enheten som er koblet
til HDMI IN 1-kontakten, kommer inn
via TV IN (OPTICAL)-kontakten.
• [HDMI Signal Format]
Velg denne innstillingen når du viser
High-Quality 4K-format* med HDMIinngangen.
[Standard format]: Standard format
for vanlig bruk.
[Enhanced format]: High-Quality
HDMI-format. Velg denne innstillingen
bare når du bruker kompatible
enheter.
48NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
Merknader
• Velg [Enhanced format] bare hvis den
tilkoblede enheten og TV-en støtter
High-Quality 4K*-format.
• Avhengig av TV-modellen kan det
hende du må gjøre innstillinger på TVen. Se bruksanvisningen for TV-en.
• Hvis denne innstillingen endres, er det
ikke sikkert at bildet blir vist riktig.
Endre i så fall innstillingen til
[Standard format].
• Hvis du vil se på High-Quality* 4Kinnhold, bruker du en Premium High
Speed HDMI®-kabel som støtter
hastighetene 4K 60p 18 Gbps.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Forkorter oppstartstiden fra
standbymodus. Du kan betjene
systemet raskt etter at du slår det på.
[Off]: Off
[Auto Standby]
[On]: Slår på [Auto Standby]funksjonen. Når systemet ikke brukes
på omtrent 20 minutter, går systemet
automatisk til standbymodus.
[Off]: Off
[Auto Display]
[On]: Viser automatisk informasjon
på TV-skjermen når lydsignaler,
bildemodus osv. endres.
[Off]: Viser informasjon bare
når du trykker på DISPLAY.
[On]: Programvareoppdatering utføres
automatisk mellom kl. 02.00 og 05.00
lokal tid i valgt [Time Zone] når systemet
ikke er i bruk. Hvis du velger [Off]
i [Quick Start/Network Standby],
utføres programvareoppdatering når
du har slått av systemet.
[Off]: Off
[Time Zone]
Velg land/område.
Merknader
• Programvareoppdatering kan bli utført
selv om du velger [Off] i [Auto Update],
avhengig av detaljene i oppdateringene.
• Programvareoppdatering utføres
automatisk innen 11 dager siden utgivelse
av en ny programvareversjon.
[Device Name]
Du kan endre navnet på dette systemet
i henhold til innstillingene, slik at det blir
enklere å gjenkjenne det med [Bluetooth
Audio]- eller [Screen mirroring]funksjonen. Navnet brukes også
i andre typer nettverk, for eksempel
hjemmenettverket. Følg instruksjonene
på skjermen, og bruke tastaturet til
å skrive inn navnet.
[System Information]
Du kan vise informasjon om systemets
programvareversjon og MAC-adressen.
[Software License Information]
Du kan vise informasjon om
programvarelisens.
[Software Update Notification]
[On]: Konfigurerer systemet slik at det
gir informasjon om nyeste
programvareversjon (side 45).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
49NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bit, osv. Se Inngangsvideoformater
som støttes (side 65) for mer
informasjon.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
[Network Settings]
[Internet Settings]
Koble systemet til nettverket på
forhånd.
[Wired Setup]: Velg denne innstillingen
når du kobler til en bredbåndsruter ved
hjelp av en LAN-kabel.
[Wireless Setup]: Velg denne
innstillingen når du bruker den
innebygde Wi-Fi-funksjonen systemet
til å koble til et trådløst nettverk.
Tips
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
følgende nettsted og ser på de vanlige
spørsmålene:
www.sony.eu/support
masterpage: Left
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Tillater automatisk tilgang fra
en nylig registrert
hjemmenettverkskontroller.
[Off]: Off
[Home Network Access Control]
Viser en liste over produkter som er
kompatible med
hjemmenettverkskontrollere, og angir
om kommandoer fra kontrollere i listen
skal godtas eller ikke.
[External Control]
[On]: Tillater at den automatiske
kontrolleren i hjemmenettverket
betjener dette systemet.
[Off]: Off
[Network Connection Status]
Viser statusen for den gjeldende
nettverkstilkoblingen.
[Network Connection Diagnostics]
Du kan kjøre nettverksanalysen for
å finne ut om nettverkstilkoblingen
er utført på riktig måte.
[Remote Start]
[On]: Tillater at du slår på systemet med
en enhet som er koblet via et nettverk,
når systemet er i standbymodus.
[Off]: Systemet kan ikke slås på med en
enhet som er koblet via et nettverk.
[Input Skip Setting]
[Screen mirroring RF Setting]
Hvis du bruker flere trådløse systemer,
for eksempel et trådløst nettverk, kan
det hende trådløse signaler er ustabile.
I dette tilfellet kan det hende
avspillingsstabiliteten blir forbedret ved
å angi en prioritert radiofrekvenskanal
for Screen mirroring.
[Auto]: Velg som regel denne
innstillingen. Systemet velger den beste
kanalen for Screen mirroring
automatisk.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte
kanalen prioriteres for tilkobling til
Screen mirroring.
Innstillingen for overhopping er en
praktisk funksjon som gjør at du kan
hoppe over ubrukte innganger når du
velger en funksjon, ved å trykke på
INPUT +/–.
[Do not skip]: Systemet hopper ikke over
den valgte inngangen.
[Skip]: Systemet hopper over den valgte
inngangen.
Merk
Hvis du trykker INPUT +/– når startmenyen
vises, blir inngangsikonet vist nedtonet
hvis det er satt til [Skip].
[Connection Server Settings]
Tips
Angir om den tilkoblede
hjemmenettverksserveren skal vises
eller ikke.
Du kan utføre [Input Skip Setting] på
Alternativer-menyen (side 52).
50NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
masterpage:
Right
[Easy Setup]
Kjør [Easy Setup] for å angi
grunnleggende innledende innstillinger
samt grunnleggende
nettverksinnstillinger for systemet.
Følg instruksjonene på skjermen.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Du kan tilbakestille systeminnstillingene
til fabrikkinnstillingene ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen blir tilbakestilt.
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
[Initialize Personal Information]
Du kan slette dine personlige
opplysninger som er lagret på systemet.
Merk
Hvis du avhender, overfører eller selger
dette systemet, må du slette alle
personlige opplysninger av
sikkerhetshensyn. Ta nødvendige
sikkerhetstiltak, for eksempel å logge av
etter at du har brukt en nettverkstjeneste.
51NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\090OST.fm
masterpage: Left
Alternativer-menylisten
Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner er tilgjengelige ved å trykke på OPTIONS.
De tilgjengelige elementene varierer avhengig av hver situasjon.
Element
Forklaring
[A/V SYNC]
Justerer tidsforskyvningen mellom bilde og lyd. Lydutgang kan
forsinkes (side 26).
[Sound Field]
Endrer innstillingen for lydfeltet (side 24).
[Night]
Velger nattmodusen (side 25).
[Voice]
Velger talemodusen (side 25).
[Input Skip Setting]
Hopper over ubrukte innganger når du velger en funksjon ved å trykke
INPUT +/– (side 50).
[Input Label]
Endrer inngangsnavnet for [HDMI1]. [HDMI2], eller [HDMI3] som vises
på startmenyen (side 22).
[Repeat Setting]
Angir gjentakende avspilling.
[Play/Stop]
Starter eller stopper avspilling.
[Play from start]
Spiller av elementet fra begynnelsen.
[Shuffle Setting]
Angir avspilling i tilfeldig rekkefølge.
[Add Slideshow BGM]
Registrerer musikkfiler i USB-minnet som bakgrunnsmusikk (BGM) for
lysbildefremvisning.
[Slideshow]
Starter en lysbildefremvisning.
[Slideshow Speed]
Endrer hastigheten på lysbildefremvisningen.
[Slideshow Effect]
Angir effekten under avspilling av en lysbildefremvisning.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Slår av funksjonen.
• [My Music from USB]: Angir musikkfilene som er registrert
i [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Veksler mellom [Grid View] og [List View].
[Rotate Left]
Roterer bildet mot klokken i 90 grader.
[Rotate Right]
Roterer bildet med klokken i 90 grader.
[View Image]
Viser det valgte bildet.
52NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
Feilsøking
masterpage:
Right
Linked to TV] (side 48). Når [Standby
Linked to TV] er satt til [On], slår
systemet seg av automatisk når du
slår av TV-en, uavhengig av inngang.
Feilsøking
Systemet slås ikke av selv om TV-en
slås av.
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker systemet, kan du prøve
å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen før du ber
om service. Kontakt nærmeste Sonyforhandler hvis problemet vedvarer.
Ta med både enheten og
basshøyttaleren når du ber om service
(dette gjelder selv om problemet bare
ser ut til å ligge hos enten enheten eller
basshøyttaleren).
 Kontroller innstillingen for [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (side 48). Hvis du vil slå
av systemet automatisk uavhengig av
inngang når du slår av TV-en, setter
du [Standby Linked to TV] til [On].
TV-en må støtte Control for HDMIfunksjonen (side 40). Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
Bilde
Systemet slår seg ikke på.
 Kontroller at strømledningen er
ordentlig koblet til.
 Koble strømledningen fra
stikkontakten, og vent noen minutter
før du kobler den til igjen.
Systemet slås ikke på selv om TV-en
slås på.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] til [On]
(side 48). TV-en må støtte Control for
HDMI-funksjonen (side 40). Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
 Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger. Systemeffekten
synkroniseres med TV-ens
høyttalerinnstillinger. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
 Hvis det kom lyd fra TV-ens høyttalere
forrige gang, vil systemet ikke slå seg
på selv når TV-en slås på.
Systemet slås av når TV-en slås av.
 Kontroller innstillingen for [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke
på riktig måte.
 Velg den riktige inngangen (side 12).
 Trykk og hold inne INPUT, og trykk
samtidig VOL +, VOL –, VOL + på
enheten for å tilbakestille
videoutgangsoppløsningen til
laveste nivå.
 Hvis det ikke blir vist bilde fra den
tilkoblede enheten / bildet fra den
tilkoblede enheten blir vist feil, setter
du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format]
til [Standard format] (side 48).
Ikke TV-bilde når du bruker en
HDMI-kabeltilkobling.
 Hvis du kobler til en enhet som støtter
HDCP 2.2, må du passe på å koble
enheten til HDMI IN-kontakten og TVen til HDMI OUT-systemkontakten.
 Systemet er koblet til en
inngangsenhet som ikke er
kompatibel med HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). I dette tilfellet må
du kontrollere spesifikasjonene
til den tilkoblede enheten.
53NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Feilsøking
Strømforsyning
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
 Koble fra HDMI-kabelen, og koble
den deretter til igjen. Forsikre deg om
at kabelen er satt inn ordentlig.
3D-innhold fra HDMI IN 1/2/3kontakten vises ikke på TVskjermen.
 Avhengig av TV-en eller
videoenheten er det ikke sikkert at
det kan vises 3D-innhold. Sjekk det
støttede HDMI-videoformatet
(side 65).
4K-innhold fra HDMI IN 1/2/3kontakten vises ikke på TVskjermen.
 Avhengig av TV-apparatet eller
videoenheten kan det hende 4Kinnhold ikke vises. Kontroller
videofunksjonen og innstillingene
på TV-en og videoenheten.
 Bruk en HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet).
Bildet vises ikke på hele
TV-skjermen.
 Sjekk innstillingen for [TV Type]
i [Screen Settings] (side 45).
 Skjermformatet på mediet er fast.
Bilder fra HDMI-kontakten er
forvrengt.
 Video fra enheten som er koblet til
HDMI-kontakten, forvrenges. Hvis
dette skjer, setter du [Video Direct]
til [On] (side 46).
Det kommer ikke bilde og lyd
kommer fra TV-en når systemet er
slått av.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] på
systemet til [On], og sett deretter
[Standby Through] til [Auto] eller [On]
(side 48).
 Slå på systemet, og endre deretter
til inngangen for enheten som
spilles av.
masterpage: Left
 Hvis den tilkoblede enheten ikke er
produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen, setter
du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] til [On]
(side 48).
Lyd
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller type og tilkobling for
HDMI-kabelen, den optiske digitale
kabelen eller den analoge lydkabelen
som er koblet til systemet og TV-en
(se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Når systemet er koblet til en TV som
er kompatibel med Audio Return
Channel, må du sørge for at systemet
kobles til en ARC-kompatibel HDMIinngangsterminal på TV-en (se den
medfølgende startveiledningen).
Hvis det fortsatt ikke kommer lyd,
eller hvis lyden blir avbrutt, kobler
du til den optiske digitale kabelen
(medfølger) og angir følgende på
systemet: [System Settings] - [HDMI
Settings] - [Audio Return Channel] to
[Off] (side 48).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Audio Return Channel, kobler du til
den optiske digitale kabelen
(medfølger) (se den medfølgende
startveiledningen). Hvis TV-en ikke er
kompatibel med Audio Return
Channel, blir det ikke sendt TV-lyd fra
systemet selv om systemet er koblet
til HDMI IN-kontakten på TV-en.
 Hvis det ikke kommer lyd fra systemet
selv om systemet og TV-en er koblet
til med en optisk digitalkabel, eller
hvis TV-en ikke har optisk digital
lydutgangskontakt, kobler du til en
analog lydkabel (medfølger ikke)
og setter [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel] på
systemet til [Off] (side 48).
54NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
Det kommer ikke bilde og lyd
kommer fra TV-en når systemet
er slått av.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] på
systemet til [On], og sett deretter
[Standby Through] til [Auto] eller [On]
(side 48).
 Slå på systemet, og endre deretter
til inngangen for enheten som
spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke
er produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen,
setter du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] til [On]
(side 48).
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
 Slå av lyden på systemet eller TV-en.
TV-lyden fra dette systemet
kommer etter bildet.
 Sett [A/V SYNC] til 0 ms hvis denne
innstillingen er satt til mellom 25 og
300 ms (side 26).
Ingen lyd eller bare svært lav lyd
høres fra enheten som er koblet til
systemet.
 Trykk  + på fjernkontrollen og
kontroller volumnivået (side 10).
 Trykk  eller  + på fjernkontrollen
for å annullere dempingsfunksjonen
(side 10).
 Kontroller at du har valgt riktig
inngangskilde. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke på INPUT
+/– på fjernkontrollen flere ganger
(side 12).
 Kontroller at alle kablene og
ledningene til systemet og den
tilkoblede enheten er satt skikkelig inn.
 Innhold som er kompatibelt med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
(HDCP), vil kanskje ikke kunne spilles
av fra systemet.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] til
[Standard format] (side 48).
Ingen lyd eller bare svært lav lyd fra
basshøyttaleren.
 Trykk SW  + på fjernkontrollen for
å øke basshøyttalervolumet (side 26).
 Kontroller at på/av-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt. Hvis
dette ikke er tilfelle, går du til Det
kommer ikke lyd fra basshøyttaleren.
(side 58).
 Basshøyttaleren brukes til å gjengi
basslyd. Når du bruker inngangskilder
som inneholder svært få
basslydkomponenter (f.eks. et TVprogram), kan det være vanskelig
å høre lyden fra basshøyttaleren.
55NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Feilsøking
 Bytt systemets inngang til [TV]
(side 12).
 Øk volumet på systemet eller opphev
demping.
 Hvis det ikke kommer lyd fra en kabelTV-boks (CATV)/satellittuner som er
koblet til TV-en, kobler du enheten
til en HDMI IN-kontakt på systemet,
og endrer systeminngangen til
inngangen for den tilkoblede
enheten (HDMI IN 1/2/3)
(se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Avhengig av i hvilken rekkefølge
du kobler til TV-en og systemet,
kan lyden på systemet bli slått av.
Systemets frontpanelskjerm viser da
MUTING. Hvis dette skjer, slår du på
TV-en først og deretter systemet.
 Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
vite mer om hvordan du stiller inn
TV-en.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
Omgivelseslydeffekten fungerer
ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og
innstillingen for lydfeltet, kan det
hende at behandlingen av
omgivelseslyden ikke fungerer som
den skal. Omgivelseslydeffekten kan
være svak, avhengig av programmet
eller platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra flere
kanaler, må du sjekke innstillingene
for digital lydutgang på enheten som
er koblet til systemet. Les
bruksanvisningen som fulgte med
den tilkoblede enheten, hvis du vil
ha mer informasjon.
Tilkobling av USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten
på nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til -porten (USB)
(side 23).
 Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
 Kontroller at USB-enheten er slått på.
 Hvis USB-enheten er koblet til via en
USB-hub, kan du koble den fra og
koble USB-enheten direkte til
systemet.
Tilkobling av mobilenhet
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Kontroller at den enhetens
BLUETOOTH-indikator lyser (side 28).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
masterpage: Left
 Forsøk å pare dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
hende du må avbryte paringen med
dette systemet med BLUETOOTHenheten først.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 27).
Paring kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
som genererer elektromagnetisk
stråling, befinner seg i nærheten,
må du flytte systemet bort fra denne
enheten.
Du kan ikke bruke NFC-funksjonen.
 NFC-funksjonen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttaler. Hvis
du vil lytte til lyd med BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttaler, kan du se Lytte til lyden fra
den tilkoblede TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller høyttalere
(side 30).
Det kommer ikke lyd fra den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på enheten lyser (side 28).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten
bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort
fra hindringen.
56NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen for
Wi-Fi-rutere eller PC-er som befinner
seg i nærheten, til 5 GHz bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Tilkobling av hodetelefoner
eller høyttaler
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
Paring kan ikke utføres.
kan du se Lytte til lyden fra
den tilkoblede TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller høyttalere
(side 30).
Det kommer ikke lyd fra den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på enheten lyser (side 28).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten
bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort
fra hindringen.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen for
Wi-Fi-rutere eller PC-er som befinner
seg i nærheten, til 5 GHz bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Sett [Wireless Playback Quality] til
[Connection] (side 47).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
som genererer elektromagnetisk
stråling, befinner seg i nærheten,
må du flytte systemet bort fra denne
enheten.
Systemet kan ikke koble til
nettverket.
Du kan ikke bruke NFC-funksjonen.
Trådløs LAN-tilkobling
 NFC-funksjonen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttaler.
Hvis du vil lytte til lyd med
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttaler,
Kablet LAN-tilkobling
 Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 18) og nettverksinnstillingene
(side 50).
Du kan ikke koble PC-en til Internett
etter at [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] er utført.
 De trådløse innstillingene for ruteren
kan bli endret automatisk hvis du
57NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Feilsøking
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på enheten lyser (side 7).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Forsøk å pare dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
hende du må avbryte paringen med
dette systemet med BLUETOOTHenheten først.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 27).
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
bruker funksjonen Wi-Fi Protected
Setup før du endrer
ruterinnstillingene. I slike tilfeller må
du endre de trådløse innstillingene
for PC-en på samme måte.
Systemet kan ikke koble til
nettverket, eller
nettverkstilkoblignen er ustabil.
 Kontroller at den trådløse LANruteren er slått på.
 Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 20) og nettverksinnstillingene
(side 50).
 Avhengig av bruksmiljøet
(inkludert veggmaterialet),
forholdene for mottak av radiobølger,
eller hindringer mellom systemet og
den trådløse LAN-ruteren, kan det
hende kommunikasjonsavstanden
blir forkortet. Flytt systemet og den
trådløse LAN-ruteren nærmere
hverandre.
 Enheter som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz, for eksempel
mikrobølgeovner, BLUETOOTHenheter eller digitale, trådløse
enheter, kan forstyrre
kommunikasjonen. Flytt enheten
unna slike enheter, eller slå av slike
enheter.
 Den trådløse nettverkstilkoblingen
er kanskje ustabil, avhengig av
bruksmiljøet, spesielt under bruk av
BLUETOOTH-funksjonen i systemet.
I slike tilfeller endrer du bruksmiljøet.
Den trådløse ruteren du vil bruke,
vises ikke i listen over trådløse
nettverk.
 Trykk BACK for å returnere til den
forrige skjermen og prøv [Wireless
Setup] på nytt (side 20). Hvis den
trådløse ruteren du vil bruke,
fortsatt ikke blir registrert, velger du
[New connection registration] fra
nettverkslisten, og deretter velger
du [Manual registration] for å angi
et nettverksnavn (SSID) manuelt.
masterpage: Left
Subwoofer
Det kommer ikke lyd fra
basshøyttaleren.
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren ikke lyser,
prøver du følgende.
– Kontroller at strømledningen til
basshøyttaleren er riktig koblet til.
– Trykk  (på/av) på basshøyttaleren
for å slå på strømmen.
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker sakte grønt
eller lyser rødt, prøver du følgende.
– Flytt basshøyttaleren nær enheten,
slik at på/av-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt.
– Følg trinnene på Utføre trådløs
tilkobling av basshøyttaleren (LINK)
(side 37).
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker rødt, trykker
du  (på/av) på basshøyttaleren for
å slå den av. Undersøk deretter om
ventilasjonsåpningen på
basshøyttaleren er blokkert.
 Basshøyttaleren er laget for avspilling
av basslyd. Når inngangssignalet ikke
inneholder mye basslyd, som er
tilfelle med de fleste TV-programmer,
kan det hende at basslyden ikke
høres.
 Trykk SW  + på fjernkontrollen for
å øke basshøyttalervolumet (side 26).
 Still nattmodusen til [Off]. Se Lytte til
klar lyd ved lavt volum ved midnatt
(NIGHT) (side 25) for mer informasjon.
Lyden hopper eller inneholder støy.
 Flytt enheten unna eventuelle
enheter i nærheten som genererer
elektromagnetiske bølger
(f.eks. en trådløs LAN-enhet eller
mikrobølgeovn som er i bruk).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
enheten og basshøyttaleren.
 Plasser enheten og basshøyttaleren
så nær hverandre som mulig.
58NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen for
Wi-Fi-rutere eller datamaskiner som
befinner seg i nærheten, til 5 GHz
bånd.
 Endre fra trådløs til kablet
nettverkstilkobling for TV-en eller
Blu-ray Disc-spilleren.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Annet
Control for HDMI-funksjonen
fungerer ikke som den skal.
 Kontroller tilkoblingen til systemet (se
den medfølgende startveiledningen).
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på TV-en. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
 Vent litt, og prøv deretter på nytt. Hvis
du kobler fra systemet, tar det en
stund før betjening er mulig igjen.
Vent i 15 sekunder eller mer, og prøv
på nytt.
 Kontroller at enhetene som er koblet
til systemet, støtter Control for HDMIfunksjonen.
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på enhetene som er koblet til
systemet. Se bruksanvisningen
for enheten hvis du vil ha mer
informasjon.
 Typen og antallet enheter som kan
styres via Control for HDMI-
funksjonen, er begrenset av HDMI
CEC-standarden på følgende måte:
– Opptaksenheter (Blu-ray
Disc-opptaker, DVD-opptaker osv.):
opptil 3 enheter
– Avspillingsenheter (Blu-ray
Disc-spiller, DVD-spiller osv.):
opptil 3 enheter
– Tunerrelaterte enheter:
opptil 4 enheter
– Lydanlegg (mottaker/hodetelefon):
opptil 1 enhet (som brukes av dette
systemet)
PRTCT, PUSH og POWER blinker
vekselvis på frontpanelskjermen.
 Trykk  (av/på) for å slå av systemet.
Når lampen slutter å lyse, kobler
du fra strømledningen og kontroller
at ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningene på systemet.
BT TX vises på frontpanelskjermen.
 Trykk RX/TX på fjernkontrollen
for å veksle [Bluetooth Mode] til
[Receiver]. BT TX vises hvis [Bluetooth
Mode] er satt til [Transmitter]
(side 47). Når du trykker RX/TX på
fjernkontrollen, veksles [Bluetooth
Mode] til [Receiver] og den valgte
inngangen vises på
frontpanelskjermen.
Sensorene på TV-en fungerer ikke
som de skal.
 Det kan hende at enheten blokkerer
enkelte sensorer (for eksempel
sensoren for lysstyrke) og
fjernkontrollmottakeren på TV-en,
eller senderen for 3D-briller (infrarød
overføring) på en 3D TV som støtter
det infrarøde 3D-brillesystemet eller
den trådløse kommunikasjonen.
Flytt enheten bort fra TV-en innen
en rekkevidde som lar disse delene
fungere som de skal. Plasseringen
av sensorene og
fjernkontrollmottakeren er angitt
i bruksanvisningen som fulgte
med TV-en.
59NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Feilsøking
 Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på enheten
(side 7).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
fjernkontrollen og systemet.
 Skift begge batteriene
i fjernkontrollen med nye hvis
du merker at de er utladet.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\100TBS.fm
masterpage: Left
Trådløse funksjoner
(trådløst nettverk, BLUETOOTH eller
basshøyttaler) er ustabile.
 Ikke plasser andre metallobjekter enn
en TV rundt systemet.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fremdeles ikke virker
som det skal, tilbakestiller du
systemet slik.
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Resetting] - [Reset to Factory
Default Settings].
Velg menyelementet du vil
tilbakestille.
Velg [Start].
Slik avbryter du tilbakestilling
Velg [Cancel] i trinn 5.
Merk
Ved tilbakestilling kan tilkoblingen til
basshøyttaleren bli brutt. Hvis dette skjer,
utfører du instruksjonene i Utføre trådløs
tilkobling av basshøyttaleren (LINK)
(side 37).
60NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
masterpage:
Right
BLUETOOTH-del
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner
Høyttalerenhet (SA-CT790)
Forsterker
UTGANGSEFFEKT (nominell)
Front venstre + front høyre:
50 W + 50 W (ved 4 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning på 1 %)
POWER OUTPUT (referanse)
Venstre/høyre fronthøyttalerblokker:
110 W (per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
* HDMI IN 1/2/3- og HDMI OUT (TV (ARC))kontaktene støtter HDCP 2.2protokollen. HDCP 2.2 er en nylig
forbedret kopibeskyttelsesteknologi
som brukes til å beskytte innhold som
for eksempel 4K-filmer.
HDMI-del
Kontakt
Type A (19 pinner)
USB-del
(USB)-port:
Type A (for tilkobling til USB-minne,
minnekortleser og digitalt stillkamera)
LAN-del
LAN(100)-terminal
100BASE-TX-terminal
Trådløs LAN-del
Kommunikasjonssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
Venstre/høyre fronthøyttalerblokk
Høyttalersystem
Høyttalersystem med full rekkevidde,
acoustic suspension
Speaker
60 mm konisk
61NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Ytterligere informasjon
Innganger
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Utganger
HDMI OUT (TV (ARC))*
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjoner
versjon 4.1
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjoner
strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Siktlinje ca. 30 m1)
Det kan registreres opptil 9 enheter
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Støttede kodeker3)
SBC4), AAC5), LDAC
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz
(LDAC samplingsfrekvens 96 kHz med
990 kbps overføring)
20 Hz – 20 000 Hz
(samplingsfrekvens 44,1 kHz)
1) Faktisk rekkevidde varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom
enheter, magnetfelt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk
av trådløs telefon, mottaksfølsomhet,
operativsystemet, programvare osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3) Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4)
Forkortelse for kodek for underbånd
5) Forkortelse for Advanced Audio Coding
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
Generelt
Strømkrav
220 –240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Strømforbruk
På: 42 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
(se siden 40 for mer informasjon om
innstillingen) når [Quick Start/Network
Standby] er satt til [Off] (standardinnstilling): 3W når [Quick Start/Network
Standby] er satt til [On] (alle kablede
nettverksporter tilkoblet, alle trådløse
nettverksporter aktivert): 7 W
Mål* (ca.) (b/h/d)
1030 mm × 52 mm × 126 mm
(uten braketter for veggmontering)
1030 mm × 120 mm × 68,5 mm
(med braketter for veggmontering)
masterpage: Left
Trådløs sender/mottaker
Høyttalersystem
Trådløs lydspesifikasjon versjon 2.0
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
Pi / 4DQPSK
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
* Ikke inkludert projeksjonsdelen
Vekt (ca.)
2,8 kg
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Nedenfor finner du kompatible iPod-/
iPhone-modeller. Oppdater din iPod/
iPhone med den nyeste programvaren
før du bruker den med systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generasjon) /iPod touch
(5. generasjon)
Basshøyttaler (SA-WCT790)
POWER OUTPUT (referanse)
110 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Høyttalersystem
Basshøyttaler, høyttalersystem,
bassrefleks
16 cm konisk
Strømkrav
220 –240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Strømforbruk
På: 25 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
190 mm × 382 mm × 386 mm (ikke
inkludert projeksjonsdelen)
Vekt (ca.)
7.8 kg
62NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
Avspillbare filtyper
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Merknader
• Noen filer spilles kanskje ikke av,
avhengig av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller tilstanden til
hjemmenettverksserveren.
• Enkelte filer som er redigert på
datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
• Noen filer kan kanskje ikke spoles raskt
fremover og bakover.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer,
slik som DRM.
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
– opptil mapper på det niende laget
(inkludert rotmappen)
– opptil 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper som er lagret på
hjemmenettverksserveren:
– opptil mapper i det nittende laget
– opptil 999 filer/mapper i et enkelt lag
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet gjenkjenner MSC-enheter (Mass
Storage Class) (for eksempel Flash-minne
eller en HDD), SICD-er (Still Image Capture
Devices) og 101-tastaturer.
Systemet kan spille av MKA-filer.
Disse filene kan ikke spilles av på en
hjemmenettverksserver.
Det er ikke sikkert at systemet kan spille
av dette filformatet på en
hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av dette filformatet
på en hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av DST-kodede
filer.
Systemet spiller ikke av animerte PNGeller animerte GIF-filer.
Systemet spiller ikke av 16 bits BMPfiler.
Systemet spiller ikke av Losslesskodede filer.
63NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Ytterligere informasjon
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
masterpage: Left
Inngangslydformater som støttes
Følgende lydformater støttes av dette systemet:
Format
Funksjon
“HDMI1”
“HDMI2”
“HDMI3”
“TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Støttet format
–: Ustøttet format
Merk
HDMI IN 1/2/3-kontaktene støtter ikke lydformater med kopieringsbeskyttelser som for
eksempel Super Audio CD eller DVD-lyd.
64NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
masterpage:
Right
Inngangsvideoformater som støttes
Systemet støtter følgende videoformater.
HDMI®-kabel
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Bildehastighet
50/59,94/
60 Hz
Fargeområde
Premium
High Speed
High Speed
HDMI-kabel
HDMI-kabel
med Ethernet
med Ethernet
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
HDMI-signalformat
Enhanced
Normal
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29.97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
Ytterligere informasjon
1920 × 1080p
RGB
: Anbefales/ : Støttes/–: Støttes ikke
• Alle HDMI IN- og HDMI OUT-kontakter støtter båndbredder opptil 18 Gbps, HDCP 2.2,
ITU-R BT.2020 brede fargeområder, og gjennomstrømning av HDR-innhold
(High Dynamic Range).
• HDCP 2.2 er en nylig forbedret kopibeskyttelsesteknologi som brukes til å beskytte
innhold som for eksempel 4K-filmer.
• ITU-R BT.2020 fargeområde er ny bredfargestandard som er definert for ultra-HD
TV-systemer.
• HDR er et fremvoksende videoformat som kan vise et bredere spekter av lysstyrkenivåer.
65NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
Om BLUETOOTHkommunikasjon
• BLUETOOTH-enheter bør brukes innenfor
ca. 10 meter (fri avstand) av hverandre.
Rekkevidden for effektiv kommunikasjon
kan bli kortere under følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand,
vegg eller annen hindring er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk
er installert
– Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
– Steder der det oppstår andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst nettverk
(IEEE 802.11 b/g/n) bruker samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker
BLUETOOTH-enheten nær en enhet med
funksjoner for trådløst nettverk, kan det
oppstå elektromagnetisk interferens.
Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller til
at det ikke er mulig å koble til. Hvis dette
skjer, kan du prøve følgende løsninger:
– Plasser systemet minst 10 m fra
enheten med trådløst nettverk.
– Slå av strømmen til den trådløse
nettverksenheten når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor
10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• Radiobølgene som sendes ut av dette
systemet, kan forstyrre driften av noe
medisinsk utstyr. Siden denne
interferensen kan føre til feil, må du alltid
slå av strømmen på dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på følgende steder:
– Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner,
og ethvert sted der det kan forekomme
antennbare gasser
– Nær automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette skal
sørge for sikker tilkobling under
masterpage: Left
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTHteknologi. Denne sikkerheten kan
imidlertid være utilstrekkelig avhengig
av innstillingene og andre faktorer.
Vær derfor alltid forsiktig når du
kommuniserer ved bruk av BLUETOOTHteknologi.
• Sony kan ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig for
skader eller annet tap som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil på dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må være i samsvar med
BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må
være sertifisert for overholdelse. Selv om
en enhet overholder BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det likevel være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten
gjør det umulig å koble til, eller kan føre til
andre kontrollmetoder, visninger eller
annen betjening.
• Det kan oppstå støy eller lyden kan bli
kuttet av, avhengig av BLUETOOTHenheten som er tilkoblet systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller omgivende
forhold.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
66NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
masterpage:
Right
OPPHAVSRETT
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE
VIKTIG:
PROGRAMVARELISENS
PROGRAMVAREN er lisensiert, den selges
ikke. PROGRAMVAREN er beskyttet av
opphavsrett og andre immaterielle lover
og internasjonale avtaler.
TILDELING AV LISENS
SONY gir deg en begrenset lisens
til å bruke PROGRAMVAREN bare
i forbindelse med den kompatible
enheten ("ENHETEN"), og bare for privat,
ikke-kommersiell bruk. SONY og
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
forbeholder seg utrykkelig alle
rettigheter, tittel og interesse
(inkludert, men ikke begrenset til,
alle opphavsrettigheter) i og til
PROGRAMVAREN som denne
LISENSAVTALEN ikke spesifikt gir deg.
KRAV OG BEGRENSNINGER
Du kan ikke kopiere, publisere, tilpasse,
redistribuere, forsøke å utlede
kildekode, endre, foreta omvendt
utvikling, dekompilere eller dele opp
noe av PROGRAMVAREN, enten helt
eller delvis, eller lage avledede verk fra
eller av PROGRAMVAREN, med mindre
det er bevisst tilrettelagt for slike
avledede verk i PROGRAMVAREN.
Du kan ikke endre eller tukle med noe
av DRM-funksjonaliteten til
PROGRAMVAREN. Du kan ikke omgå,
modifisere, oppheve eller omgå noen
av funksjonene eller beskyttelsen av
PROGRAMVAREN eller noen av
mekanismene som er operativt knyttet
til PROGRAMVAREN. Du kan ikke atskille
enkelte komponenter
i PROGRAMVAREN for bruk på flere enn
én ENHET, med mindre du er uttrykkelig
autorisert til å gjøre det av SONY. Du kan
ikke fjerne, forandre, tildekke eller
utviske eventuelle varemerker eller
67NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Ytterligere informasjon
FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN, BER
VI DEG LESE DENNE LISENSAVTALEN
OMHYGGELIG. VED Å BRUKE DENNE
PROGRAMVAREN, SAMTYKKER DU
I VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN.
HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE
I DENNE LISENSAVTALEN, KAN DU IKKE
BRUKE PROGRAMVAREN.
Denne lisensavtalen er en juridisk avtale
mellom deg og Sony Corporation
("SONY"). Denne lisensavtalen regulerer
dine rettigheter og plikter som gjelder for
SONY-programvaren fra SONY og/eller
tredjeparts lisensgivere (inkludert SONYs
samarbeidspartnere) og deres
respektive samarbeidspartnere (samlet
kalt "TREDJEPARTSLEVERANDØRER"),
sammen med eventuelle oppdateringer/
oppgraderinger fra SONY, all trykt,
nettbasert eller annen elektronisk
dokumentasjon for slik programvare, og
eventuelle datafiler som er opprettet ved
bruk av slik programvare (samlet kalt
"PROGRAMVAREN").
Uavhengig av det foregående skal all
programvare i PROGRAMVAREN som
har en egen lisensavtale for sluttbrukere
(inkludert, men ikke begrenset til,
GNU General Public License og Lesser/
Library General Public License),
omfattes av en slik aktuell egen
lisensavtale for sluttbrukere i stedet for
vilkårene i denne lisensavtalen i den
utstrekning det kreves av en slik egen
lisensavtale for sluttbrukere
("EKSKLUDERT PROGRAMVARE").
Alle rettighetene til og titlene
i PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke
begrenset til, eventuelle bilder,
fotografier, animasjon, video, lyd,
musikk, tekst og "applets" som inngår
i PROGRAMVAREN) eies av SONY eller
én eller flere av
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE.
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
merknader på PROGRAMVAREN.
Du kan ikke dele, distribuere, leie, lease,
viderelisensiere, tildele, overføre eller
selge PROGRAMVAREN. Programvaren,
nettverkstjenestene eller andre
produkter enn PROGRAMVAREN som
PROGRAMVARENs ytelse avhenger av,
kan annulleres eller avbrytes etter
leverandørenes eget skjønn
(programvareleverandører,
tjenesteytere, eller SONY). SONY og
slike leverandører garanterer ikke at
PROGRAMVAREN, nettverkstjenester,
innhold eller andre produkter vil
fortsette å være tilgjengelig, eller vil
fungere uten avbrudd eller tilpasning.
BRUK AV PROGRAMVARE MED
OPPHAVSRETTSBESKYTTET
MATERIALE
PROGRAMVAREN kan ha egenskaper
som gjør at du kan vise, lagre, behandle
og/eller bruke innhold som er opprettet
av deg og/eller tredjeparter. Slikt
innhold kan være beskyttet av
opphavsrett, andre åndsverkslover,
og/eller avtaler. Du samtykker i å bruke
PROGRAMVAREN bare i samsvar med
alle slike lover og avtaler som gjelder
for slikt innhold. Du erkjenner og godtar
at SONY kan treffe egnede tiltak for
å beskytte opphavsretten til innhold
som lagres, bearbeides eller brukes av
PROGRAMVAREN. Slike tiltak inkluderer,
men er ikke begrenset til, å telle
frekvensen for hvor ofte du
sikkerhetskopierer og gjenoppretter
gjennom visse PROGRAMVAREfunksjoner, å nekte å godta din
forespørsel for å muliggjøre
gjenoppretting av data, og opphør
av denne LISENSAVTALEN i tilfelle av
ulovlig bruk av PROGRAMVAREN.
INNHOLDSTJENESTE
MERK OGSÅ AT PROGRAMVAREN KAN
VÆRE UTFORMET TIL Å BRUKES MED
INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG VIA
ÉN ELLER FLERE INNHOLDSTJENESTER
masterpage: Left
("INNHOLDSTJENESTE"). BRUK AV
TJENESTEN OG ET SLIKT INNHOLD ER
UNDERLAGT TJENESTEVILKÅRENE FOR
DEN INNHOLDSTJENESTEN. HVIS DU
AVSLÅR Å SAMTYKKE I DISSE
VILKÅRENE, VIL DIN BRUK AV
PROGRAMVAREN BLI BEGRENSET.
Du samtykker i og godtar at visse typer
innhold og tjenester som er
tilgjengelige gjennom
PROGRAMVAREN, kan være levert av
tredjeparter som SONY ikke har noen
kontroll over. BRUK AV
INNHOLDSTJENESTEN KREVER EN
INTERNETT-TILKOBLING.
INNHOLDSTJENESTEN KAN AVSLUTTES
NÅR SOM HELST.
INTERNETT-TILKOBLING OG
TREDJEPARTSTJENESTER
Du erkjenner og samtykker i at tilgang til
enkelte PROGRAMVARE-funksjoner kan
kreve en Internett-tilkobling som du har
det fulle ansvaret for. Videre er du selv
ansvarlig for betaling av eventuelle gebyrer til tredjeparter i forbindelse Internett-tilkoblingen, inkludert, men ikke
begrenset til, avgifter til Internett-leverandøren eller oppkoblingskostnader.
Bruk av programvaren kan være begrenset eller innskrenket avhengig av
funksjonene, båndbredden eller de tekniske begrensningene til din Internetttilkobling og -tjeneste. Tredjeparten
som tilbyr en slik tjeneste har ansvaret
for tilgang, kvalitet og sikkerhet til en
slik Internett-tilkobling.
EKSPORT OG ANDRE
BESTEMMELSER
Du samtykker i å overholde alle
gjeldende restriksjoner knyttet til
eksport- og reeksport og forskrifter
i området eller landet du bor i, samt ikke
å overføre eller godkjenne overføring av
PROGRAMVAREN til et forbudt land eller
et land som på annen måte er i strid
med slike restriksjoner eller
bestemmelser.
68NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
AKTIVITETER SOM INNEBÆRER
HØY RISIKO
PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og
er ikke utformet, produsert eller ment
for bruk eller videresalg som elektronisk
kontrollutstyr i farlige miljøer som krever
feilsikker ytelse, for eksempel under
drift av kjernefysiske anlegg,
luftfartsnavigasjon eller
kommunikasjonssystemer,
lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner
eller våpensystemer der feil
i PROGRAMVAREN kan føre til dødsfall,
personskade eller alvorlig fysisk eller
miljømessig skade ("AKTIVITETER SOM
INNEBÆRER HØY RISIKO"). SONY, alle
TREDJEPARTSLEVERANDØRER og alle
deres respektive samarbeidspartnere
fraskriver seg uttrykkelig eller
underforstått garanti, plikt eller
egnethet for AKTIVITETER SOM
INNEBÆRER HØY RISIKO.
Du erkjenner og godtar at bruk av
PROGRAMVAREN skjer på egen risiko,
og at du er ansvarlig for all bruk av
PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN
leveres "SOM DEN ER", uten garanti,
plikter eller betingelser av noe slag.
SONY OG ALLE
TREDJEPARTSLEVERANDØRER (SONY og
alle TREDJEPARTSLEVERANDØRER
betegnes i dette avsnittet samlet som
"SONY") FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG
ALLE GARANTIER, FORPLIKTELSER ELLER
BETINGELSER, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR
SALGBARHET, UKRENKELIGHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
SONY GARANTERER IKKE, FREMSETTER
INGEN BETINGELSER FOR OG GIR INGEN
LØFTER (A) OM AT FUNKSJONENE TIL
PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DINE
KRAV ELLER AT DE VIL BLI OPPDATERT,
(B) OM AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN
VIL VÆRE RIKTIG ELLER FEILFRI ELLER AT
FEIL VIL BLI RETTET, (C) OM AT
PROGRAMVAREN IKKE VIL SKADE
EVENTUELL ANNEN PROGRAMVARE,
MASKINVARE ELLER DATA, (D) OM AT
ALL PROGRAMVARE,
NETTVERKSTJENESTER (INKLUDERT
INTERNETT) ELLER PRODUKTER
(BORTSETT FRA PROGRAMVAREN) SOM
PROGRAMVARENS YTELSE AVHENGER
AV, VIL FORTSETTE Å VÆRE
TILGJENGELIG, UAVBRUTT ELLER
UENDRET, OG (E) VEDRØRENDE BRUKEN
ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV
PROGRAMVAREN NÅR DET GJELDER
RIKTIGHET, NØYAKTIGHET,
PÅLITELIGHET ELLER ANNET.
VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY
ELLER EN SONY-AUTORISERT
REPRESENTANT SKAL GJELDE SOM EN
GARANTI, PLIKT ELLER BETINGELSE,
ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET
AV DENNE GARANTIEN. SKULLE
PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE
DEFEKT, MÅ DU DEKKE ALLE
KOSTNADER FOR NØDVENDIG SERVICE,
REPARASJONER ELLER KORRIGERING.
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, SLIK AT DISSE
UTELUKKELSENE EVENTUELT IKKE
GJELDER FOR DEG.
BEGRENSNING AV ANSVAR
SONY OG ALLE
TREDJEPARTSLEVERANDØRER (SONY
OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER
BLIR I DETTE AVSNITTET SAMLET
BETEGNET SOM "SONY") ER IKKE
ANSVARLIG FOR EVENTUELLE
TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER I FORBINDELSE MED
BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER INDIREKTE
GARANTIER, KONTRAKTBRUDD,
MANGLENDE OVERHOLDELSE,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UNDER NOEN
ANNEN JURIDISK TEORI RELATERT TIL
69NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Ytterligere informasjon
FRASKRIVELSE AV GARANTI
FOR PROGRAMVARE
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE
SKADER SOM FØLGE AV TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV
DATA, TAP AV MULIGHET FOR BRUK AV
PROGRAMVAREN ELLER EVENTUELL
TILHØRENDE MASKINVARE, NEDETID OG
BRUKERTID, SELV OM NOEN AV DEM
HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ
MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DERES
ENKELTANSVAR OG SAMLEDE ANSVAR
I HENHOLD TIL NOEN AV
BESTEMMELSENE I DENNE
LISENSAVTALEN VIL UANSETT VÆRE
BEGRENSET TIL BELØPET SOM FAKTISK
BLE BETALT FOR PRODUKTET. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING
AV TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR
MULIG AT UTELUKKELSEN ELLER
BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE
GJELDER FOR DEG.
AUTOMATISK
OPPDATERINGSFUNKSJON
Fra tid til annen kan SONY eller
TREDJEPARTSLEVERANDØRER
automatisk oppdatere eller på annen
måte modifisere PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til,
med tanke på forbedring av
sikkerhetsfunksjonene, feilretting og
forbedring av funksjoner på tidspunkter
der du benytter deg av SONYs eller
tredjeparters servere, eller samhandler
på annen måte. Slike oppdateringer
eller modifikasjoner kan slette eller
endre egenskapene til funksjoner eller
andre forhold ved PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til,
funksjoner du kan være avhengig av.
Du erkjenner og samtykker i at slike
aktiviteter kan forekomme etter SONYs
eget skjønn, og at SONY kan gjøre
fortsatt bruk av PROGRAMVAREN
betinget etter at du har utført en
komplett installasjon eller av at du
aksepterer en slik oppdatering eller
masterpage: Left
modifikasjoner. I denne LISENSAVTALEN
skal eventuelle oppdateringer/
endringer anses for å være, og skal
utgjøre en del av, PROGRAMVAREN.
Ved å akseptere denne LISENSAVTALEN
samtykker du til slik oppdatering/
endring.
HELE AVTALEN, FRASKRIVELSE,
UAVHENGIGHET
Denne LISENSAVTALEN og SONYs
retningslinjer for personvern, der hver
av disse endres og modifiseres fra tid til
annen, utgjør til sammen hele avtalen
mellom deg og SONY med hensyn til
PROGRAMVAREN. SONYs manglende
utøvelse eller håndhevelse av en
rettighet eller bestemmelse i denne
LISENSAVTALEN vil ikke utgjøre en
fraskrivelse av en slik rettighet eller
bestemmelse. Hvis noen deler av denne
LISENSAVTALEN blir kjent ugyldig,
ulovlig eller ikke kan håndheves, skal
denne bestemmelsen håndheves
i størst mulig grad for å opprettholde
intensjonen med denne
LISENSAVTALEN, og de andre delene
vil fortsette å være i full kraft og ha
full effekt.
GJELDENDE LOV OG
JURISDIKSJON
De forente nasjoners konvensjon
om kontrakter for internasjonalt salg
av varer skal ikke gjelde for denne
LISENSAVTALEN. Denne
LISENSAVTALEN skal styres av
lovgivningen i Japan, uten hensyn til
rettstvister om lovgivningen. Eventuelle
tvister som oppstår under denne
LISENSAVTALEN skal utelukkende
behandles av distriktsdomstolen i Tokyo
i Japan, og partene er uten unntak
underlagt rettsmyndigheten til disse
domstolene og rettskretsen i Tokyo,
Japan.
70NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
RIMELIG OPPREISNING
OPPGRADERINGER/OPPDATERINGER
ELLER PÅ ANNEN JURIDISK
GJENKJENNELIG FORM FOR
MEDDELELSE. Hvis du ikke godtar
endringen, må du straks kontakte SONY
for instruksjoner. Din fortsatte bruk av
PROGRAMVAREN etter den effektive
datoen for et slikt varsel vil anses som
ditt samtykke til å være bundet av en slik
endring.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en
uttrykkelig tiltenkt
tredjepartsbegunstiget for, og skal ha
rett til å håndheve, alle bestemmelser
i denne LISENSAVTALEN med hensyn til
PROGRAMVAREN til en slik part.
Hvis du har spørsmål vedrørende denne
LISENSAVTALEN, kan du kontakte SONY
ved å skrive til SONY på den aktuelle
kontaktadressen for de respektive
områder eller land.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
OPPHØR
Uten at dette får betydning for noen av
selskapets andre rettigheter, kan SONY
bringe dine rettigheter i henhold til
denne LISENSAVTALEN til opphør hvis
du unnlater å oppfylle noen av
bestemmelsene i den. Ved en slik
oppsigelse må du slutte å bruke
PROGRAMVAREN og ødelegge alle
kopier av den.
ENDRINGER
SONY FORBEHOLDER SEG RETTEN
TIL Å ENDRE VILKÅRENE I DENNE
LISENSAVTALEN ETTER EGET SKJØNN
VED Å LEGGE UT ET VARSEL PÅ ET
WEBOMRÅDE ANGITT AV SONY, VED EPOSTVARSLING TIL EN E-POSTADRESSE
DU HAR OPPGITT, VED Å VARSLE SOM
EN DEL AV PROSESSEN DER DU MOTTAR
71NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Ytterligere informasjon
Uavhengig av elementer i denne
LISENSAVTALEN som kan tolkes til det
motsatte, erkjenner du og samtykker
i at ethvert brudd på eller manglende
overholdelse av denne LISENSAVTALEN
fra din side vil føre til uopprettelig skade
for SONY, der økonomisk erstatning ville
ha vært utilstrekkelig, og du samtykker
i at SONY innhenter alle rettslige pålegg
eller rimelige rettsmidler som SONY
anser som nødvendige eller
hensiktsmessige i slike tilfeller. SONY
kan også søke oppreisning ved
å ta juridiske og tekniske skritt for
å forebygge overtredelse av og/eller
for å håndheve denne LISENSAVTALEN,
inkludert, men ikke begrenset til,
umiddelbar oppsigelse av din tilgang til
bruk av PROGRAMVAREN hvis SONY
etter eget skjønn mener at du bryter
eller har tenkt å bryte denne
LISENSAVTALEN. Disse midlene for
oppreisning kommer i tillegg til andre
midler SONY kan ha rett til i henhold til
loven, det som er rimelig eller gjelder
i henhold til kontrakt.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Ikke klatre på enheten eller
basshøyttaleren. I tillegg til risikoen for at
du faller og skader deg, kan det oppstå
skader på systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen
er angitt på navneplaten på undersiden
av enheten.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, bør du koble systemet fra
stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten
på én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten,
må du ta kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det
er i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på dette
systemet, øker temperaturen betraktelig på
baksiden og nederst i systemet. For å unngå
å brenne deg, må du ikke berøre systemet.
Om plassering
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller der det kan bli utsatt for direkte
sollys, mye støv eller mekaniske støt.
• Ikke plasser noe på baksiden av enheten
eller basshøyttaleren som kan blokkere
masterpage: Left
ventilasjonsåpningene og føre til at
systemet ikke fungerer som det skal.
• Ikke plasser metallobjekter annet enn en
TV rundt systemet. Trådløse funksjoner
kan være ustabile.
• Hvis systemet brukes sammen med en TV,
VCR eller kassettspiller, kan det oppstå støy
og føre til dårligere bildekvalitet. I så fall
plasserer du systemet borte fra TV-en,
videospilleren eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader hjørnene
på enheten og basshøyttaleren.
• Sørg for minst 3 cm klaring under enheten
når du fester den på en vegg.
• Høyttalerne på dette systemet er ikke
magnetisk skjermet. Hold magnetkort unna.
Om håndtering av
basshøyttaleren
Ikke plasser hånden i sporet på
basshøyttaleren når du løfter den. Det kan
føre til skade på høyttalerdriveren. Når du
løfter den, må du gripe tak på undersiden
av basshøyttaleren.
Om betjening
Før du kobler til andre enheter, må du slå
av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm
i nærheten
Ujevne farger kan oppstå på bestemte
TV-apparater.
Hvis det forekommer ujevne
farger ...
Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen
etter 15–30 minutter.
Hvis det oppstår ujevne farger
på nytt ...
Plasser systemet lenger unna TVapparatet.
72NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk, tørr klut.
Ikke bruk noen form for skrubbesvamp,
skurepulver eller løsemidler, som for
eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan
endres, deaktiveres midlertidig eller
avsluttes uten forhåndsvarsel. Sony er ikke
ansvarlig i slike situasjoner.
Merknader om oppdatering
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet bruker Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet
er varemerker som tilhører Dolby
Laboratories.
**Du finner informasjon om DTS-patenter
på http://patents.dts.com. Produsert
på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbolet, og DTS og symbolet
er alle registrerte varemerker for DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.
BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker tilhørende Sony Corporation er
under lisens. Andre varemerker og -navn
tilhører de respektive eierne.
Dette systemet bruker HDMI™-teknologi
(multimediegrensesnitt med høy
oppløsning).
Termene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum,
Inc. i USA og i andre land.
Android og Google Play er varemerker
tilhørende Google Inc..
Google Cast og Google Cast-merket er
varemerker for Google Inc.
Xperia er et varemerke for Sony Mobile
Communications AB.
Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod
touch og Retina er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land. App
73NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Ytterligere informasjon
Programvaren kan bli oppdatert
automatisk når dette systemet er koblet til
Internett via et kablet eller trådløst
nettverk.
Du kan legge til nye funksjoner og bruke
systemet på en enklere og tryggere måte
ved å oppdatere det.
Hvis du ikke vil oppdatere automatisk,
kan du deaktivere funksjonen ved hjelp
av SongPal installert på smarttelefonen
eller nettbrettet. Systemet oppdaterer
imidlertid kanskje programvaren
automatisk av årsaker som sikkerhet,
selv om denne funksjonen er deaktivert.
Du kan også oppdatere programvare med
innstillingsmenyen når denne funksjonen
er deaktivert. Se Bruke oppsettskjermbildet
(side 44) hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan ikke bruke systemet mens
programvaren oppdateres.
masterpage:
Right
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
Store er et tjenestemerke tilhørende
Apple Inc.
Made for iPod og Made for iPhone betyr
at et elektronisk tilbehør har blitt laget
spesielt for iPod eller iPhone, og det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
ytelsesstandardene til Apple. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom på at bruk at
dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ytelsen.
BRAVIA-logoen er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
ClearAudio+ er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
PlayStation® er et registrert varemerke som
tilhører Sony Datamaskinunderholdning Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien utenfor
dette produktet, er forbudt uten lisens
fra Microsoft eller et autorisert Microsoftdatterselskap.
Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. Med enerett.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
masterpage: Left
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ og Miracast™
er varemerker for Wi-Fi Alliance.
LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker
for Sony Corporation.
LDAC er en lydkodingsteknologi som
er utviklet av Sony for overføring av
høyoppløselig lyd (Hi-Res), også over en
Bluetooth-tilkobling. I motsetning til andre
Bluetooth-kompatible kodingsteknologier,
for eksempel SBC, fungerer den uten
nedkonvertering av den høyoppløselige
lyden*, og gjør det mulig å overføre ca. tre
ganger så mye data** som de andre
teknologiene over et trådløst Bluetoothnettverk med uovertruffen lydkvalitet,
takket være effektiv koding og optimalisert
pakking.
* unntatt innhold i DSD-format
**sammenlignet med SBC (Subband
Coding) når en bithastighet på 990 kbps
(96/48 kHz) eller 909 kbps
(88,2/44,1 kHz) er valgt.
Dette produktet inneholder programmer
som er underlagt GNU GPL (General Public
License) eller GNU LGPL (Lesser General
Public License). Disse lisensene bekrefter
at kunder har rett til å kjøpe, endre og
distribuere kildekoden på nytt for de
aktuelle programmene i
overensstemmelse med vilkårene i GPL
eller LGPL.
Hvis du vil ha mer informasjon om GPL,
LGPL og andre programvarelisenser, kan
du se [Software License Information]
i [System Settings] på [Setup]-menyen
i produktet.
Kildekoden for programvaren som brukes
i dette produktet, er underlagt GPL og
LGPL, og den er tilgjengelig på Internett.
Hvis du vil laste ned, bruker du følgende
nettadresse:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke kan
besvare spørsmål om innholdet i denne
kildekoden.
74NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\110OTH.fm
masterpage:
Right
DSEE er et varemerke for Sony Corporation.
DLNA™, DLNA-logoen og DLNA
CERTIFIED™ varemerker, servicemerker
eller sertifiseringsmerker for Digital Living
Network Alliance.
TRILUMINOS og TRILUMINOS-logoen er et
registrert varemerke for Sony Corporation.
Dette produktet inkluderer Spotifyprogramvare, som er underlagt lisenser fra
tredjepart. Disse finnes her*: https://
developer.spotify.com/esdk-third-partylicenses/
Spotify og Spotify-logoene er varemerker
for Spotify Group.*
* Avhengig av land og region er det mulig
at denne funksjonen ikke vil være
tilgjengelig.
Ytterligere informasjon
Alle andre varemerker er varemerker for
sine respektive eiere.
75NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\010COVIX.fm
masterpage: Left
Stikkordregister
Numeriske
H
24p Output 45
4K Output 45
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI Settings 48
HDMI Signal Format 48
HDMI1 Audio Input Mode 48
Home Network Access Control 50
A
Attenuation settings - Analog 46
Audio DRC 46
Audio Output 46
Audio Settings 46
Auto Display 49
Auto Home Network Access
Permission 50
Auto Standby 49
Auto Update 49
Auto Update Settings 49
I
Initialize Personal Information 51
Input Skip Setting 50
Internet Settings 50
L
Lydreturkanal 48
B
M
Bluetooth Codec – AAC 47
Bluetooth Codec – LDAC 47
Bluetooth Mode 47
Bluetooth Settings 47
Bluetooth Standby 47
Mangfoldig kringkastingslyd 38
N
Connection Server Settings 50
Control for HDMI 48
Nettverk 18, 36
Network Connection Diagnostics 50
Network Connection Status 50
Network content 24p Output 45
Network Settings 50
NFC 28
D
O
Device List 47
Device Name 49
DSEE 46
Oppdatering 45
OSD Language 48
Output Video Resolution 45
E
P
Easy Setup 51
External Control 50
Programvareoppdatering 45
PRTCT 59
F
Q
Fjernkontroll 10
Quick Start/Network Standby 49
G
R
Google Cast 35
Remote Start 50
Reset to Factory Default Settings 51
Resetting 51
C
76NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\010COVIX.fm
masterpage:
Right
S
SBM 46
Screen mirroring RF Setting 50
Screen Settings 45
Slideshow 52
Software License Information 49
Software Update Notification 49
Sound field 52
Standby Through 48
System Information 49
System Settings 48
T
Time Zone 49
Trådløs basshøyttalertilkobling 48
TV Type 45
V
Video Direct 46
W
Wireless Playback Quality 47
77NO
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
D:\projekty\Lionbridge\SONY\1584440_WU-000759132_HTCT790\target\NO_HT-CT790_OI\NO\010BCO.fm
masterpage: Left
Programvaren for dette systemet blir kanskje oppdatert i fremtiden. Hvis du vil ha
mer informasjon om tilgjengelige oppdateringer, kan du gå til følgende nettsted:
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-050-72(1) (NO)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (NO)
Download PDF

advertising