Sony | HT-ST5000 | Sony HT-ST5000 7.1.2 Dolby Atmos® soundbar med Wi-Fi®/Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

Lydplanke
Bruksanvisning
HT-ST5000
For kunder i Europa
ADVARSEL
Ikke plasser apparatet på et trangt sted,
for eksempel en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner eller
lignende, kan det medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt er det viktig at du
beskytter apparatet mot væskesøl og sprut, og at du ikke plasserer beholdere
med væske (f.eks. vaser) på apparatet.
Selv om enheten er slått av, forblir den
likevel koblet til strømnettet så lenge
støpselet står i stikkontakten.
Siden støpslet brukes til å koble enheten
fra strømmen, bør du koble enheten til
en stikkontakt som er lett tilgjengelig.
Hvis du legger merke til noe unormalt i
enheten, må du straks trekke ut støpslet
fra stikkontakten.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, slik som fra direkte sollys
eller åpen flamme.
Bare beregnet på innendørs bruk.
Anbefalte ledninger
Riktig isolerte og jordede kabler og
kontakter må brukes for tilkobling av
datamaskiner og/eller eksterne
enheter.
Merknad til kunder: Den
følgende informasjonen gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
som følger EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler som er knyttet til om
produktet er i samsvar med EUlovgivningen, skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om
service og garanti kan du se adressene
som er angitt i de separate service- og
garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer med dette at dette
utstyret er i samsvar med de vesentlige
kravene og andre relevante
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC.
Du finner mer informasjon på denne
nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produktet er beregnet på bruk i
følgende land.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
5150-5350 MHz-båndet er begrenset til
innendørsbruk.
Dette utstyret har blitt testet og viser at
det er i samsvar med grensene som er
beskrevet i EMC-reguleringen når det
brukes en tilkoblingskabel på under
3 meter.
2NO
Avhending av
brukt elektrisk og
elektronisk utstyr
(gjelder i EU og
andre europeiske
land med kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på
produktet eller emballasjen viser at
produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. Det må leveres på
et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å avhende dette produktet
på riktig måte bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
helsemessige konsekvenser som ellers
kan forårsakes ved feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser. Hvis du vil ha
mer informasjon om resirkulering av
dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet der
du bor, eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
helsemessige konsekvenser som ellers
kan forårsakes ved feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet bare
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av
elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre
at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering av
brukte batterier.
Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
hvor du kjøpte produktet, kan gi mer
informasjon om avhending av dette
produktet og batteriene.
Levering av brukte
batterier (gjelder i EU
og andre europeiske
land med egne
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på
batteriet eller
innpakningen viser at batteriet som
følger med dette produktet, ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk symbol.
De kjemiske symbolene for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
eller 0,004 % bly.
Ved å avhende dette produktet på riktig
måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og
3NO
Innhold
Innholdet i esken .......................... 6
Dette kan du gjøre med
systemet ................................. 8
Indeks for deler og kontroller ......10
Om startmenyen .......................... 15
Oppsett
OppstartsveiGrunnleggende
 ledning (eget
oppsett
dokument)
Koble til en 4K-TV
og 4K-enheter ........................ 17
Koble til en TV eller bærbar lydenhet
via ANALOG IN-kontakten ..... 19
Koble til et kablet nettverk ......... 20
Koble til et trådløst nettverk ........ 21
Montere hovedenheten
på en vegg .............................23
Feste grillen på lydplanken .........25
Lytte til lyden
Lytte til TV-en .............................. 26
Lytte til lyd fra en tilkoblet
AV-enhet ............................... 26
Lytte til musikk fra en
USB-enhet ..............................27
Valg av lydeffekt
Stille inn lydeffekt som er
skreddersydd til lydkildene
(SOUND FIELD) ...................... 29
Få glede av klar lyd med lavt volum
ved midnatt (NIGHT) ............. 30
Gjør dialoger tydeligere
(VOICE) .................................. 30
Justere volumet på
basshøyttaleren .................... 31
Justere forsinkelsen mellom
bilde og lyd ............................ 31
4NO
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk fra en
mobilenhet ............................33
Lytte til lyd fra den tilkoblede
TV-en eller enheten via
hodetelefoner ....................... 36
Lytte til musikk/lyd ved hjelp
av nettverksfunksjonen
Lytte til musikk på datamaskinen
via et hjemmenettverk ......... 38
Lytte til musikk på mobilenheten
med Sony | Music Center ..... 39
Med Innebygd Chromecast ........ 40
Med Spotify ..................................41
Bruke MUSIC SERVICE-knappen ...... 42
Koble til den kompatible enheten
for trådløs lytting i flere rom
(Wireless Multi Room) .......... 42
Bruke de ulike funksjonene/
innstillingene
Tilpasse høyttalerinnstillingene for
omgivelseslyd ....................... 44
Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren
(SECURE LINK) ....................... 45
Spille av komprimerte lydfiler ved
oppskalering til tilnærmet
høyoppløselig lydkvalitet
(DSEE HX) .............................. 47
Lytte til multiplekslyd (AUDIO) ... 47
Deaktivere knapper på
hovedenheten ...................... 48
Endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER) .............................. 48
Spar strøm i ventemodus ........... 49
Sende fjernkontrollsignalet til TV-en
via hovedenheten .................49
Bruke Control for HDMIfunksjonen .............................50
Bruke BRAVIA Sync-funksjonen ...... 52
Bruke oppsettskjermbildet .......... 53
Alternativer-menylisten ..............60
Feilsøking
Feilsøking ..................................... 61
Tilbakestille systemet ..................69
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner ............................ 70
Strømforbruk ut fra
innstillingsverdi for hver
standbymodus ...................... 72
Støttede filtyper ........................... 73
Inngangslydformater
som støttes ............................ 74
HDMI-videoformater som
støttes .................................... 75
Om BLUETOOTHkommunikasjon ..................... 77
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE ...................... 78
Forsiktighetsregler .......................83
Indeks .......................................... 87
5NO
• Optisk digitalkabel (1)
Innholdet i esken
• Lydplanke (1)
• VEGGMONTERINGSMAL (1)
• Grill (1)
• Basshøyttaler (1)
• Oppstartsveiledning
• Fjernkontroll (1)
• Bruksanvisning
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
6NO
7NO
Dette kan du gjøre med systemet
Lytte til TV-en (side 26)
Lytte til lyd fra en tilkoblet AV-enhet (side 26)
Blu-ray Disc™-spiller,
kabelboks, satellittboks osv.
Koble til TV-en og andre enheter
(se oppstartsveiledningen, eget
dokument) eller Koble til en TV eller
bærbar lydenhet via ANALOG INkontakten (side 19))
Bruke Control for HDMI-funksjonen
(side 50)
Bruke BRAVIA Sync-funksjonen
(side 52)
*Med Spotify (side 41)
Bruke MUSIC SERVICE-knappen
(side 41)
* Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig
i enkelte land/områder.
* For å spille av i systemet må du ha en Spotify
Premium-konto.
Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (SECURE LINK)
(side 45)
8NO
Lytte til musikk fra en
USB-enhet (side 27)
Koble til et kablet nettverk
(side 20)
Modem
Ruter
Internett
Koble til et trådløst nettverk
(side 21)
Trådløs LAN-ruter
Lytte til musikk på datamaskinen via et
hjemmenettverk (side 38)
Lytte til musikk fra en mobilenhet
(side 33)
Lytte til musikk på mobilenheten med
Sony | Music Center (side 39)
Lytte til lyd fra den tilkoblede TV-en
eller enheten via hodetelefoner
(side 36)
Lytte til den samme musikken i forskjellige
rom (Wireless Multi Room) (side 42)
9NO
Indeks for deler og kontroller
Informasjon er utelatt fra illustrasjonene.
Lydplanke (hovedenhet)
Forside
  (av/på)-knapp
Slår på systemet eller setter
det i ventemodus.

(valg av inngang)-knapp
(side 15, 26)
 BLUETOOTH PAIRING-knapp
(side 33)

(MUSIC SERVICE)-knapp
(side 41)
 +/– (volum)-knapper

(USB)-port (side 27)
 N-merke (side 34)
Når du bruker NFC-funksjonen,
holder du den NFC-kompatible
enheten mot merket.
10NO
 Fjernkontrollsensor
Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren for å styre
systemet.
 Frontpanelskjerm
 BLUETOOTH-indikator
– Blinker blått i hurtig tempo: Under
standbystatus for paring
– Blinker blått: BLUETOOTHtilkoblingen opprettes
– Lyser blått: BLUETOOTHtilkoblingen er opprettet
Bakside
 ANALOG IN-kontakt
 TV IN (OPT)-kontakt
 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
Du finner spesifikasjonene og en
merknad om tilkoblinger på
HDMI-videoformater som støttes
(side 75).
 HDMI IN 3-kontakt
Du finner spesifikasjonene og en
merknad om tilkoblinger på
HDMI-videoformater som støttes
(side 75).
 LAN(100)-port
 HDMI IN 1-kontakt
Du finner spesifikasjonene og en
merknad om tilkoblinger på
HDMI-videoformater som støttes
(side 75).
 HDMI IN 2-kontakt
Du finner spesifikasjonene og en
merknad om tilkoblinger på
HDMI-videoformater som støttes
(side 75).
11NO
Basshøyttaler
 På/standby-indikator
– Lyser rødt: Basshøyttaleren er ikke
koblet til systemet
– Lyser grønt: Basshøyttaleren er
koblet til systemet
– Lyser oransje: Basshøyttaleren er
koblet til systemet med Secure
Link-funksjonen
– Blinker grønt: Basshøyttaleren
prøver å koble til systemet
– Blinker oransje: Basshøyttaleren
prøver å koble til systemet med
funksjonen Secure Link.
– Slås av: Basshøyttaleren er i
ventemodus
 /-knapp (på/standby)
Slår på basshøyttaleren eller
setter den i ventemodus.
 SECURE LINK-knapp (side 45)
 Ventilasjonsåpninger
Av sikkerhetshensyn bør du ikke
blokkere ventilasjonsåpningene.
12NO
Fjernkontroll
 INPUT +/– (side 15, 26)
 (av/på)
Slår på systemet eller setter det i
ventemodus.
 DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på
TV-skjermen.
Det blir ikke vist
avspillingsinformasjon
for TV-inngangen.
 CLEAR AUDIO+ (side 29)
SOUND FIELD (side 29)
VOICE (side 30)
NIGHT (side 30)
 DIMMER (side 48)
 Fargeknapper
Hurtigtaster for valg av elementer
på enkelte menyer.

MUSIC SERVICE (side 41)
BLUETOOTH PAIRING (side 33)
 OPTIONS (side 31, 60)
BACK (side 15)
/// (side 15)
(enter) (side 15)
HOME (side 15)
  (demping)
Slår av lyden midlertidig.
 (volum) +*/–
Justerer volumet.
SW  (basshøyttalervolum) +/–
Justerer volumet på
basshøyttaleren.
13NO
 Avspillingsknapper
/ (spol tilbake/spol
hurtig forover)
Søker frem- eller bakover.
/ (forrige/neste)
Velger forrige/neste kapittel,
spor eller fil.
 (spill av)*
Starter eller starter avspilling på
nytt (fortsetter avspilling).
 (stopp midlertidig)
Stopper avspillingen midlertidig
eller starter avspillingen på nytt.
 (stopp)
Stopper avspillingen.
 BLUETOOTH RX/TX
(BLUETOOTH-mottaker/sender)
(side 37)
 AUDIO* (side 47)
* Knappene AUDIO,  og  + har en
forhøyning. Bruk dem som veiledning
ved bruk.
14NO
Om startmenyen
Du kan vise startmenyen på TV-skjermen ved å koble sammen systemet og TV-en
med HDMI-kabelen (følger ikke med). Fra startmenyen kan du angi ulike innstillinger
ved å velge
[Setup] eller velge inngangen eller tjenesten du ønsker å se, fra
inngangslisten. Startmenyen blir vist på språket som er valgt under [Easy Setup].
(Følgende skjermbilde er et eksempel når du velger engelsk.)
[Setup]
Inngangsliste
Bruke startmenyen
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk på /// for å velge
og trykk deretter på .
[Setup] eller et element på inngangslisten,
Den valgte inngangen eller oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen.
Trykk på BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde.
15NO
Inngangsliste
Navn på inngang
Forklaring
[TV]
Sender TV-lyden. (side 26)
[HDMI1]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 1-kontakten.
(side 26)
[HDMI2]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 2-kontakten.
(side 26)
[HDMI3]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 3-kontakten.
(side 26)
[Bluetooth Audio]
Sender lyden til enheten som er koblet til ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen. (side 33)
[Analog]
Sender lyden til enheten som er koblet til ANALOG IN-kontakten.
(side 26)
[USB]
Spiller av musikkfiler som er lagret på en tilkoblet USB-enhet.
(side 27)
[Home Network]
Spiller av musikkfiler på enheten som er koblet til via nettverket.
(side 38)
[Music Service List]
Viser betjeningsmåten for musikktjenester. (side 41)
[Setup]
Se Bruke oppsettskjermbildet (side 53).
Tips
Du kan også velge inngang ved å trykke på INPUT +/– gjentatte ganger.
Om trinnbeskrivelsen
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet som trinn som utføres i
startmenyen som vises på TV-skjermen ved hjelp av fjernkontrollen når systemet og
TV-en er koblet sammen med HDMI-kabelen (følger ikke med).
Betjeningstrinnene som velger elementer på TV-skjermen ved hjelp av /// og
, forenkles på følgende måte.
Eksempel: Velg
[Setup] på startmenyen.
Operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og
, er uttrykt som "velg".
Eksempel: Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] på
startmenyen.
Når du gjentar operasjonen som velger et element ved å trykke på /// og
blir de valgte elementene koblet med «-».
,
Tips
• Du kan bruke knappene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som på
fjernkontrollen.
• Tegn i hakeparenteser [ ] vises på TV-skjermen. Tegn i anførselstegn " " vises på
frontpanelskjermen.
16NO
Hvis en HDCP2.2-kompatibel
HDMI-kontakt på TV-en er
merket med “ARC”
Grunnleggende oppsett
Se oppstartsveiledningen
(eget dokument).
Koble til en 4K-TV
og 4K-enheter
Alle HDMI-kontaktene på systemet
støtter 4K-videoformat HDCP2.2 (Highbandwidth Digital Content Protection
System Revision 2.2).
For å se 4K-videoinnhold kobler du 4K
TV-en og 4K-enhetene til systemet via
en HDCP2.2-kompatibel HDMI-kontakt
på hver enhet.
4K-videoinnhold kan bare spilles av via
den HDCP2.2-kompatible HDMIkontakten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
TV
Blu-ray Disc-spiller,
kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Bruk en HDMI-kabel som støtter 4Kvideoformatet du ønsker å bruke. Du finner
mer informasjon på HDMI-videoformater
som støttes (side 75).
17NO
Oppsett
Oppsett
1
2
3
Sjekk hvilken HDMI IN-kontakt på
TV-en som støtter HDCP2.2.
Se bruksanvisningen for TV-en.
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMI IN-kontakten på
TV-en og HDMI OUT-kontakten på
hovedenheten.
TV-tilkoblingen er fullført.
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMI OUT-kontakten
på 4K-enheten og HDMI INkontakten på hovedenheten.
Kontroller i bruksanvisningen for
4K-enheten at HDMI OUTkontakten på 4K-enheten er
kompatibel med HDCP2.2.
4K-enhetstilkoblingen er fullført.
Hvis en HDCP2.2-kompatibel
HDMI-kontakt på TV-en ikke
er merket med «ARC»
Hvis den HDCP2.2-kompatible HDMI INkontakten på TV-en ikke er kompatibel
med ARC (Lydreturkanal), blir det ikke
sendt TV-lyd fra systemet.
Bruk i så fall den medfølgende optiske
digitale kabelen for å koble til den
optiske utgangskontakten på TV-en og
TV IN (OPT)-kontakten på
hovedenheten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
TV
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Blu-ray Disc-spiller,
kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Bruk en HDMI-kabel som støtter 4Kvideoformatet du ønsker å bruke. Du finner
mer informasjon på HDMI-videoformater
som støttes (side 75).
 Optisk digitalkabel (medfølger)
18NO
For å kunne spille av 4K-videoinnhold
må du velge riktig innstilling for 4K TVen og 4K-enheten som er koblet til.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Koble til en TV eller
bærbar lydenhet via
ANALOG IN-kontakten
Hvis du vil koble følgende enheter til
systemet, bruker du ANALOG INkontakten i systemet.
– TV-er som ikke har HDMI-kontakt og
optisk digital utgangskontakt
– Bærbare lydenheter som for eksempel
smarttelefon og WALKMAN®
Velg [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI-signalformat].
Velg ønsket innstilling.
• [Standardformat]
(standardinnstilling): Velg dette
når TV-en og enhetene som er
koblet til, støtter videoformater
med standard båndbredde.
• [Forbedret format]: Velg dette når
både TV-en og enhetene som er
koblet til, støtter videoformater
med høy båndbredde (f.eks. 4K
60p 4:4:4).
Analog lydkabel
(medfølger ikke)
Se HDMI-videoformater som støttes
(side 75) for mer informasjon om de
tilgjengelige [HDMI-signalformat]innstillingene, de støttede
videosignalformatene og HDMIkablene som skal brukes.
Analog
lydutgang
Merknader
• Avhengig av TV-modellen kan det hende
du må gjøre innstillinger for HDMI-utgang
på TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en.
• Hvis det ikke blir vist bilde etter at [HDMIsignalformat] har blitt stilt til [Forbedret
format], stiller du til [Standardformat].
TV
Smarttelefon,
WALKMAN®, andre
lydenheter osv.
Merknad
Hvis hodetelefonkontakten på TV-en også
fungerer som lydutgangkontakt,
kontrollerer du lydutganginnstillingene på
TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en hvis
du ønsker mer informasjon.
19NO
Oppsett
Stille inn HDMIsignalformatet for visning av
4K-videoinnhold
Koble til ved å innhente
nettverksinformasjon
automatisk
Koble til et kablet
nettverk
Klargjør nettverket ved å koble systemet
og datamaskinen til hjemmenettverket
med en LAN-kabel.
Koble til en PC eller ruter
med en LAN-kabel
Følgende illustrasjon er et eksempel på
tilkobling av systemet og PC-en til
hjemmenettverket.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Velg [Auto].
Systemet starter
nettverksinnstillinger, og
nettverksinnstillingsstatusen vises.
Trykk / for å bla i informasjonen,
og trykk deretter .
Internett
5
Modem
LAN-kabel
(medfølger ikke)
Koble til ved bruk av en fast
IP-adresse
Ruter
1
2
Server
Merknad
Serveren må kobles til samme nettverk
som systemet.
Tips
Det anbefales at du bruker en isolert og
tradisjonell grensesnittkabel (følger ikke
med).
20NO
Velg [Save & Connect].
Systemet begynner å koble til
nettverket. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
meldingene som vises på TVskjermen.
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Velg [Manual].
5
Velg [Save & Connect].
Systemet begynner å koble til
nettverket. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
meldingene som vises på TVskjermen.
Koble til et trådløst
nettverk
Klargjør nettverket ved å koble systemet
og PC-en til den trådløse LAN-ruteren.
Merknad
Serveren må kobles til samme nettverk
som systemet.
Koble til med WPS-knappen
Hvis den trådløse LAN-ruteren
(tilgangspunkt) er WPS-kompatibel
(Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt
velge nettverksinnstillinger med
WPS-knappen.
1
2
3
4
5
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på
TV-skjermen.
Velg [Network Settings] - [Internet
Settings] - [Wireless Setup] [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
Velg [Start].
Trykk WPS-knappen på
tilgangspunktet.
Systemet begynner å koble til
nettverket.
21NO
Oppsett
6
Angi innstillingene ved å følge
instruksjonene på skjermen.
Systemet starter
nettverksinnstillinger, og
nettverksinnstillingsstatusen vises.
Trykk / for å bla i informasjonen,
og trykk deretter .
Koble til ved å velge
nettverksnavnet (SSID)
Hvis den trådløse LAN-ruteren
(tilgangspunktet) ikke er kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup (WPS),
kontrollerer du følgende informasjon på
forhånd.
– Nettverksnavnet (SSID)*
_____________________________________
Koble til ved bruk av en fast
IP-adresse
Velg [New connection registration] [Manual registration] på trinn 4 i Koble
til ved å velge nettverksnavnet (SSID),
og følg instruksjonene på skjermen.
Koble til ved hjelp av
en PIN-kode
– Sikkerhetsnøkkelen (passord)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) er et navn
som identifiserer et bestemt
tilgangspunkt.
**Du skal kunne finne denne
informasjonen på etiketten på ruteren/
tilgangspunktet for det trådløse
nettverket, i bruksanvisningen, ved å
kontakte personen som konfigurerte det
trådløse nettverket, eller fra
informasjonen du har fått fra Internettleverandøren.
1
2
3
4
5
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wireless Setup].
Listen over nettverksnavn vises på
TV-skjermen.
Velg ønsket nettverksnavn (SSID).
Angi sikkerhetsnøkkelen (eller
passordet) ved hjelp av
programvaretastaturet, og velg
deretter [Bekreft].
Systemet begynner å koble til
nettverket.
22NO
Velg [New connection registration] på
trinn 4 i Koble til ved å velge
nettverksnavnet (SSID), og velg [(WPS)
PIN Method].
Koble til ved hjelp av Sony |
Music Center
Sony | Music Center kan koble systemet
til det trådløse nettverket som brukes på
den mobile enheten. Hvis du vil ha mer
informasjon, følger du instruksjonene
for appen eller går til følgende URLadresse.
http://www.sony.net/smcqa/
Du kan montere hovedenheten på en
vegg.
Om installasjonsplasseringen
av hovedenheten
Hovedenheten sender omgivelseslyden
mot taket.
For å sikre at TV-en ikke forstyrrer
utgangslyden fra hovedenheten bør du
montere hovedenheten ved å se
følgende beregnede verdier.
(A)
TV
Merknader
• Gjør klar skruer (medfølger ikke) som er
egnet for veggmaterialet og -styrken.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes godt i
veggbjelken. Monter høyttalerne
vannrett, festet med skruer i spikerslaget
på et sammenhengende plant område på
veggen.
• La en Sony-forhandler eller lisensiert
montør utføre monteringen, og vær
særlig påpasselig med sikkerheten under
monteringen.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som skyldes feil montering,
manglende veggstyrke, feil bruk av
skruer, naturkatastrofer osv.
(B)
Hovedenhet
Dybde til den
monterte TV-en
(A)
Mål til
hovedenheten fra
TV-en
(B)
Mindre enn 66 mm
50 mm eller mer
66 mm til mindre
enn 100 mm
100 mm eller mer
100 mm eller mer
200 mm eller mer
23NO
Oppsett
Montere hovedenheten
på en vegg
2
Montere hovedenheten på
en vegg
1
Bruk skruer (følger ikke med) som
passer til veggfestehullene på
baksiden av hovedenheten.
4 mm
3
Mer enn 30 mm
4,6 mm
Bestem høyden på
VEGGMONTERINGSMALEN ved å se
Om installasjonsplasseringen av
hovedenheten (side 23). Fest
deretter VEGGMONTERINGSMALEN
på veggen med en kommersielt
tilgjengelig tape, eller noe
lignende.
Merk av skrueposisjonene på
SKRUELINJEN () i
VEGGMONTERINGSMALEN slik
det beskrives nedenfor.
Mål avstanden med en skala slik det
beskrives nedenfor, og merk av
med en blyant e.l.
422 mm
422 mm
10 mm
Hull på baksiden av hovedenheten
2
Fest VEGGMONTERINGSMALEN
(medfølger) på en vegg.
Midten av TV-en
Skrueposisjon
4
Skru inn skruene i merkene.
11 til
12 mm
Teip osv.
1
24NO
VEGGMONTERINGSMAL
Juster TV-MIDTLINJEN () på
VEGGMONTERINGSMALEN i
forhold til midten av TV-en.
5
Fjern VEGGMONTERINGSMALEN.
6
Feste grillen på
lydplanken
Du kan beskytte høyttalerne ved å
montere på den medfølgende grillen.
Det anbefales at du bruker
hovedenheten uten å feste grillen hvis
du skal lytte til høyoppløselig lyd.
Fest grillen parallelt med
frontpanelet.
Sett inn sporene på gitterrammen inn i
hullet på hovedenheten.
Merknad
Glatt godt ut VEGGMONTERINGSMALEN
når du fester den.
Tips
Grillen har magnetfeste.
25NO
Oppsett
Heng hovedenheten på skruene.
Rett inn hullene på baksiden av
hovedenheten med skruene, og
heng deretter hovedenheten på de
to skruene.
Lytte til lyden
Lytte til TV-en
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Lytte til lyd fra en
tilkoblet AV-enhet
1
2
Velg [TV] i startmenyen.
Velg programmet ved å bruke TVens fjernkontroll.
Det valgte TV-programmet vises på
TV-skjermen, og TV-lyden sendes
fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
Merknad
Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil vite
mer om hvordan du stiller inn TV-en.
Tips
Du kan velge [TV] ved å trykke på
INPUT +/– på fjernkontrollen.
3
Velg den inngangen på
startmenyen som den ønskede
enheten er koblet til.
Bildet av den valgte enheten vises
på TV-skjermen, og det sendes lyd
fra systemet.
Hvis du velger [Analog], vises
[Analog]-skjermen på TV-skjermen.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
Tips
Du kan velge inngang ved å trykke på
INPUT +/– på fjernkontrollen.
Endre inngangsnavnet som
blir vist på startmenyen
Du kan endre inngangsnavnet for
[HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3] som blir
vist på startmenyen.
1
2
3
26NO
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Plasser markøren på [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] på
startmenyen, og trykk deretter
OPTIONS.
Alternativmenyen vises på TVskjermen.
Velg [Input Label Setting].
4
Trykk på
for å fullføre.
Lytte til musikk fra en
USB-enhet
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på den tilkoblede USB-enheten.
Se Støttede filtyper (side 73) for støttede
filtyper.
1
Tips
Koble USB-enheten til
porten.
(USB)-
Det viste ikonet endres automatisk når du
endrer inngangsnavnet.
2
3
4
5
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [USB (Connected)] fra
startmenyen.
Velg mappen der sangene er
lagret – sang.
Den valgte sangen spilles av, og lyd
sendes fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
27NO
Lytte til lyden
5
\x09
Velg inngangsnavn.
Du kan velge blant følgende
inngangsnavn:
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Merknad
Ikke fjern USB-enheten mens den er i bruk.
For å unngå skade på data eller USBenheten, må du slå av systemet før du
kobler til eller fjerner USB-enheten.
Tips
Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner i
alternativmenyen (side 60).
28NO
\x09
Valg av lydeffekt
Forklaring
[Movie]
Du føler deg
oppslukt av lyden
som er bak deg og
omslutter hele
kroppen. Denne
modusen passer til
filmer.
[Music]
Livaktighet og glans i
lyden er uttrykt i
detalj. Denne
modusen passer til å
lytte til musikk på en
måte som rører deg.
[Game
Studio]
Du kan leve deg inn i
spillet ved å
gjenskape følelsen
av bevegelse og
avstand til objekter, i
tillegg til at du hører
dialogen klart og
tydelig.
[Sports]
Du kan oppleve en
atmosfære som om
du selv var til stede
på et arrangement
på stadion.
Kommenteringen
gjengis på en
levende måte.
[Standard]
Lyden av et TVprogram kan høres
tydelig. Denne
modusen passer for
å se på nyheter fordi
stemmene blir klare.
Du kan enkelt benytte
forhåndsprogrammerte lydeffekter som
er tilpasset ulike typer lydkilder.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Trykk på SOUND FIELD.
Lydfeltmenyen vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket lydfelt.
Sound field
Forklaring
[ClearAudio+]
Den riktige
lydinnstillingen
velges automatisk
for lydkilden.
[3D Surround] Nyt videoer, musikk
og mer med lyd som
flyter rundt i hele
rommet og
omslutter deg fra
alle retninger.
Merknader
• Hvis bruker Wireless Multi Roomfunksjonen eller Innebygd Chromecast,
eller hvis [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] (side 55), er ikke
lydfeltfunksjonen tilgjengelig.
• Lydfeltmenyen blir ikke vist på TVskjermen for TV-inngang.
• Hvis du setter [Sound Effect] til [Off],
deaktiveres lydfeltfunksjonen.
Tips
• Du kan velge [ClearAudio+] ved å trykke
på CLEAR AUDIO+ på fjernkontrollen.
• Du kan velge lydfeltet fra
alternativmenyen (side 60).
29NO
Valg av lydeffekt
Stille inn lydeffekt som er
skreddersydd til
lydkildene (SOUND FIELD)
Sound field
Få glede av klar lyd med
lavt volum ved midnatt
(NIGHT)
Gjør dialoger tydeligere
(VOICE)
Lyden kommer ut med lavt volum med
klar og tydelig dialog samt minimalt tap
av gjengivelse.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Trykk på NIGHT.
Nattmodusen vises på TV-skjermen.
Trykk på VOICE.
Stemmemodusen vises på
TV-skjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
stemmemodus.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
nattmodus.
Modus
Forklaring
[On]
Aktiverer
nattmodusfunksjonen.
[Off]
Deaktiverer
nattmodusfunksjonen.
Modus
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Tale høres enkelt ved å
øke talerekkevidden.
[Up 2]
Talespekteret
forbedres, og talelyd
kan høres enkelt av
eldre.
Tips
Merknad
Når du slår av systemet, blir denne
innstillingen automatisk satt til [Off].
Tips
Du kan velge [Night] på Alternativermenyen (side 60).
30NO
Du kan velge [Voice] på Alternativermenyen (side 60).
\x09
Justere forsinkelsen
mellom bilde og lyd
Basshøyttaleren er designet for
avspilling av basslyder eller
lavfrekvente lyder.
Når lyden ikke samsvarer med bildene
på TV-skjermen, kan du justere
forsinkelsen mellom bilde og lyd.
Innstillingsmetoden varierer avhengig
av inngangen.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Trykk på SW (basshøyttalervolum)
 +/– for å justere volumet på
basshøyttaleren.
Merknad
Når inngangskilden ikke inneholder mye
basslyd, som for eksempel TVprogrammer, kan basslyder fra
basshøyttaleren være vanskelig å høre.
Når du ser på TV
1
2
3
4
Trykk på OPTIONS.
SYNC vises på frontpanelskjermen.
Trykk på  eller
Justeringstid vises på
frontpanelskjermen.
Juster forsinkelsen ved hjelp
av /, og trykk deretter på
Du kan justere fra 0 msec til
300 msec i trinn på 25 msec.
.
Trykk på OPTIONS.
Options-menyen på
frontpanelskjermen slås av.
31NO
Valg av lydeffekt
Justere volumet på
basshøyttaleren
Når du ser på en annen
enhet
1
2
3
Trykk på OPTIONS.
Alternativmenyen vises
på TV-skjermen.
Velg [A/V SYNC].
Juster forsinkelsen ved hjelp
av /, og trykk deretter på
Du kan justere fra 0 msec til
300 msec i trinn på 25 msec.
32NO
.
\x09
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk fra en
mobilenhet
Lytte til musikk ved
gruppering med en
mobilenhet
1
Trykk på BLUETOOTH PAIRING.
Systemet går inn i paringsmodus, BT
vises på frontpanelet, og BLUETOOTHindikatoren blinker raskt.
2
INPUT +/–
BLUETOOTH
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Avspillingsknapper
BLUETOOTH
RX/TX
5
Slå på BLUETOOTH-funksjonen,
og velg så «HT-ST5000» etter å ha
søkt etter den på mobilenheten.
Hvis en tilgangsnøkkel ønskes, angi
«0000».
Forsikre deg om at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheten
lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyden kommer ut fra hovedenheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp av
avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
33NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Du kan lytte til musikk som er lagret på
en mobilenhet (f.eks. en smarttelefon
eller et nettbrett), via en trådløs
tilkobling ved å koble sammen systemet
og den mobile enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen.
Når du kobler til mobilenheten med
BLUETOOTH-funksjonen, kan du enkelt
styre ved hjelp av den medfølgende
fjernkontrollen uten å slå TV-en på.
Slik kontrollerer du
tilkoblingsstatusen til
BLUETOOTH-funksjonen
Status
BLUETOOTH-indikator
Under
standbystatus
for paring
Blinker raskt i blått
Tilkobling blir
forsøkt
opprettet
Blinker i blått
Tilkobling er
opprettet
Lyser i blått
Ikke tilkoblet
Av
Tips
• Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises det en melding som
anbefaler et program for installering
avhengig av enheten du har koblet til.
Sony | Music CenterFølg de viste
anvisningene for å laste ned
programmet, som du kan betjene
systemet med.
Se Sony | Music Center for mer
informasjon om Lytte til musikk på
mobilenheten med Sony | Music Center
(side 39).
• Par neste og påfølgende mobilenheter.
Lytte til musikk fra en
gruppert mobilenhet
1
2
3
Slå på BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten.
Trykk gjentatte ganger på INPUT
+/– for å vise BT på
frontpanelskjermen.
Systemet kobler automatisk til den
sist tilkoblede mobilenheten.
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
34NO
4
5
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyden kommer ut fra
hovedenheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp av
avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik kobler du fra mobilenheten
Gjør noe av følgende.
• Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten.
• Trykk BLUETOOTH PAIRING på
fjernkontrollen.
• Slå av systemet eller mobilenheten.
Merknad
Hvis BT ikke vises på frontpanelskjermen
når du trykker INPUT +/– i trinn 2 av Lytte til
musikk fra en gruppert mobilenhet, trykker
du BLUETOOTH RX/TX på fjernkontrollen
én gang.
Tips
Når tilkobling ikke er etablert, velger du
HT-ST5000 på mobilenheten.
Koble til en mobilenhet med
One touch-funksjonen (NFC)
Ved å holde en NFC-kompatibel
mobilenhet, for eksempel en
smarttelefon eller nettbrett nær
N-merket på hovedenheten blir
systemet slått på automatisk, deretter
vil paring og BLUETOOTH-tilkobling
utføres automatisk.
Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og
musikkavspillere med NFC-funksjonen
innebygd (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, unntatt Android 3.x)
1
2
Slå på NFC-funksjonen på
mobilenheten.
BLUETOOTH-indikator
3
4
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra systemet.
\x09
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
• Du kan spille av innhold eller sette
innhold på pause ved hjelp av
avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
For å stoppe avspilling med
funksjonen for ettrykksavspilling
Hold mobilenheten på nytt mot
N-merket på hovedenheten.
Merknader
• Avhengig av hvilken enhet du bruker, må
følgende trinn kanskje utføres på forhånd
på mobilenheten.
– Aktivere NFC-funksjonen.
– Installer programmet «NFC enkel
tilkobling» fra Google Play™, og start
programmet. (Det kan hende at appen
ikke er tilgjengelig i enkelte områder/
land.) Se bruksanvisningen for enheten
hvis du ønsker mer informasjon.
• Denne funksjonen kan ikke brukes med
BLUETOOTH-kompatible hodetelefoner.
Se Lytte til lyd fra den tilkoblede TV-en
eller enheten via hodetelefoner (side 36)
hvis du vil lytte til lyd med BLUETOOTHkompatible hodetelefoner.
• [Bluetooth Mode] endres til [Receiver]
automatisk når du utfører BLUETOOTHtilkobling med ettrykksfunksjonen. Selv
når ettrykksfunksjonen avbrytes, forblir
innstillingen [Bluetooth Mode] satt til
[Receiver]. Hvis du vil ha detaljert
informasjon om [Bluetooth Mode], se
[Bluetooth Settings] (side 55).
• Hvis mobilenheten er en type som går inn
i standbymodus som en reaksjon på
magnetisk kraft, vil den muligens ikke
kunne være koblet til NFC. Når ett trykkfunksjonen ikke fungerer, koble til ved
hjelp av BLUETOOTH-funksjonen
(side 33).
35NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Berør N-merket på hovedenheten
med mobilenheten.
Fortsett å berøre til mobilenheten
vibrerer og meldingen vises på
mobilenheten.
Følg instruksjonene på skjermen for
å fullføre gruppering av
hovedenheten og mobilenheten.
5
Lytte til lyd fra den
tilkoblede TV-en eller
enheten via
hodetelefoner
Du kan lytte til lyd fra den tilkoblede TVen eller enheten via BLUETOOTHkompatible hodetelefoner ved å koble
den til BLUETOOTH-funksjonen.
6
7
Lytte til lyd ved å pare med
hodetelefoner
1
2
3
4
5
Sett de BLUETOOTH-kompatible
hodetelefonene i paringsmodus.
Du finner mer informasjon om
paringsmetode i bruksanvisningen
for hodetelefonene.
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Systemet går i BLUETOOTHoverføringsmodus.
Velg navnet på hodetelefonene
under [Device List] i [Bluetooth
Settings].
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
etablert, vises [Bluetooth device is
connected.]. (Navnet på den
tilkoblede enheten vises også.)
Hvis du ikke finner navnet på
hodetelefonene under [Device List],
velger du [Scan].
36NO
Gå tilbake til startmenyen, og velg
ønsket inngang.
Bildet av den valgte inngangen
vises på TV-skjermen, «BT TX» vises
på frontpanelskjermen, og det
sendes deretter lyd fra
hodetelefonene.
Ingen lyd sendes fra systemet.
Se Bruke startmenyen (side 15) for
mer informasjon om valg av
inngang.
Juster volumet.
Juster volumnivået for
hodetelefonene først. Volumnivået
for hodetelefonene kan reguleres
med +/– på hovedenheten, og
 +/– på fjernkontrollen.
Slik fjerner du en registrert enhet
fra enhetslisten
1
Følg trinn 1 til 5 i Lytte til lyd ved å pare
med hodetelefoner.
2
Velg navnet på hodetelefonene, og
trykk deretter på OPTIONS.
3
4
Velg [Remove].
Følg instruksjonene på skjermen for å
slette de ønskede hodetelefonene fra
enhetslisten.
\x09
Lytte til lyd via parede
hodetelefoner
1
2
4
5
Velg ønsket inngang.
Se Bruke startmenyen (side 15) for
mer informasjon om valg av
inngang.
Slå på BLUETOOTH-funksjonen for
hodetelefonene.
Trykk BLUETOOTH RX/TX på
fjernkontrollen.
[Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] og BT TX vises på
frontpanelskjermen.
De sist tilkoblede hodetelefonene
blir automatisk koblet til og brukt
for lydavspilling.
Ingen lyd sendes fra systemet.
Juster volumet.
Juster volumnivået for
hodetelefonene. Du kan også justere
volumnivået for hodetelefonene ved
hjelp av  +/– på fjernkontrollen.
Slik kobler du fra hodetelefonene
Gjør noe av følgende.
– Slå av BLUETOOTH-funksjonen for
hodetelefonene.
– Trykk på BLUETOOTH RX/TX.
– Slå av systemet eller hodetelefonene.
– Velg enhetsnavnet til de tilkoblede
hodetelefonene under
[Setup] –
[Bluetooth Settings] – [Device List].
• Avhengig av de BLUETOOTHkompatible hodetelefonene er det
ikke sikkert av volumet vil kunne
justeres.
• [Bluetooth Audio] er deaktivert når
[Bluetooth Mode] er satt til [Off] eller
[Transmitter].
• Når inngangen til [Bluetooth Audio] er
valgt, kan du ikke sette [Bluetooth
Mode] til [Transmitter]. Du kan endre
det med BLUETOOTH RX/TX på
fjernkontrollen heller.
• Du kan registrere opptil ni
BLUETOOTH-enheter. Hvis en tiende
BLUETOOTH-enhet registreres,
erstattes den eldste BLUETOOTHenheten med den nye.
• Systemet kan vise opptil 15 registrerte
BLUETOOTH-enheter i [Device List].
• Du kan ikke endre lydeffekten eller
innstillingene i Alternativer-menyen
mens det sendes lyd til BLUETOOTHkompatible hodetelefoner.
• Deler av innholdet vil kanskje ikke
kunne sendes på grunn av
innholdsbeskyttelse.
• I forhold til hovedenheten blir lyd/
musikk på BLUETOOTH-enheten spilt
av med en viss forsinkelse. Dette
skyldes bruken av trådløs teknologi
med BLUETOOTH.
• Du kan aktivere eller deaktivere
mottak av AAC- eller LDAC-lyd fra
BLUETOOTH-enheten (side 56).
37NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Om tilkobling av
hodetelefoner
Lytte til musikk på en PC
Lytte til musikk/lyd ved hjelp av
nettverksfunksjonen
PC
Lytte til musikk på
datamaskinen via et
hjemmenettverk
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på datamaskinen, via
hjemmenettverket.
Du kan spille av musikkfiler via menyen
som blir vist på TV-skjermen eller Sony |
Music Center på en mobilenhet (f.eks.
smarttelefon eller et nettbrett).
Klargjøre Home Network
1
2
3
Koble systemet til et nettverk.
Se Koble til et kablet nettverk
(side 20) og Koble til et trådløst
nettverk (side 21).
Koble PC-en til et nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for PC-en.
Still inn PC-en.
Hvis du vil bruke PC-en i
hjemmenettverket, må du angi PCen som server. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for PC-en.
Tips
Se
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status] når du sjekker
statusen for nettverkstilkoblingen.
38NO
Trådløs LAN-ruter
1
2
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [Home Network] fra
startmenyen.
Enhetsnavnet på hjemmenettverket
vises på TV-skjermen.
Velg ønsket enhet – mappen
der sangene er lagret – sang.
Den valgte sangen spilles av, og lyd
sendes fra systemet.
4
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke på 
+/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved å
trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 31).
Tips
Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner i
alternativmenyen (side 60).
\x09
Lytte til musikk på en
datamaskin ved hjelp av
Sony | Music Center
PC
Lytte til musikk på
mobilenheten med
Sony | Music Center
\x09
Hva du kan gjøre med Sony |
Music Center
Trådløs LAN-ruter
Se følgende URL for mer informasjon
om Sony | Music Center.
http://www.sony.net/smcqa/
Hvis du har installert Sony | Music
Center på en mobilenhet som for
eksempel en smarttelefon eller et
nettbrett, kan du bruke denne
applikasjonen til å spille av musikkfiler
som er lagret på PC-en. Se Hva du kan
gjøre med Sony | Music Center (side 39)
eller følgende URL-adresse for detaljert
informasjon om Sony | Music Center.
http://www.sony.net/smcqa/
Ved å installere Sony | Music Center på
mobilenheten får du tilgang til
følgende.
Systemets lydinnstillinger
Du kan enkelt tilpasse lyden eller bruke
[ClearAudio+]-innstillingen som er
anbefalt av Sony.
Musikktjeneste
Du kan konfigurere innstillingene for å
bruke musikktjenester*.
* Hvorvidt musikktjenester er tilgjengelige,
og hvor mye funksjonen kan benyttes,
kan variere avhengig av land eller
område.
Det kan være nødvendig å oppdatere
enheten.
Når du bruker Chromecast built-in
i musikktjenesten, kan du se Bruke
Chromecast built-in (side 40).
Lytte til musikk på
hjemmenettverket
Du kan spille av musikk som er lagret på
PC-en eller hjemmenettverksserveren
på hjemmenettverket.
39NO
Lytte til musikk/lyd ved hjelp av nettverksfunksjonen
Smarttelefon eller
nettbrett
Programmet Sony | Music Center brukes
for å kontrollere kompatible Sonylydenheter ved hjelp av en mobilenhet
(f.eks. en smarttelefon eller et
nettbrett).
Nyte musikk på USB-enheten
Du kan spille av musikk på en enhet som
er koblet til (USB)-porten på
hovedenheten.
Merknad
Hvilke funksjoner som kan kontrolleres
med Sony | Music Center, varierer
avhengig av hvilken enhet som er tilkoblet.
Appspesifikasjonene og -designet kan bli
endret uten forhåndsvarsel.
Med Sony | Music Center
1
2
3
4
Installer en kostnadsfri Sony |
Music Center app på
mobilenheten.
Søk etter Sony | Music Center i
Google Play eller App Store, og
installer det på mobilenheten.
Koble sammen systemet og
mobilenheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen (side 33)
eller nettverksfunksjonen
(side 20).
Start Sony | Music Center.
Bruke Chromecast built-in
Med Chromecast built-in kan du velge
musikkinnhold fra Chromecastaktiverte-apper, og spille det av i
systemet eller gruppen som systemet er
inkludert i.
1
2
3
4
5
6
Styr ved å følge Sony | Music
Center-skjermbildet.
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [Music Service List] i
startmenyen.
Listen over musikktjenester vises på
TV-skjermen.
Velg [Chromecast built-in].
Følg meldingen på skjermen for å
konfigurere Chromecast built-in for
bruk i systemet.
Bruk Wi-Fi for å koble
mobilenheten til samme nettverk
som systemet.
Installer den Chromecastaktiverte appen på mobilenheten.
Start den Chromecast-aktiverteappen, trykk på cast-knappen, og
velg systemet eller gruppen som
systemet er inkludert i.
Merknader
• Før du bruker Sony | Music Center, må du
sørge for å stille [Bluetooth Mode] til
[Receiver] (side 55).
• Bruk Sony | Music Center til den nyeste
versjonen.
Tips
• Du kan koble sammen systemet og
mobilenheten ved hjelp av NFCfunksjonen (side 34).
• Når du kobler til med
nettverksfunksjonen, kobler du
mobilenheten til samme nettverk
som systemet.
40NO
7
Velg og spill av musikk på den
Chromecast-aktiverte appen.
Musikken spilles av i systemet.
Merknad
Hvorvidt Chromecast built-in og den
Chromecast-aktiverte appen er
tilgjengelig, avhenger av land og område.
\x09
Med Spotify
Du kan velge musikk i Spotify-appen, og
spille den av i systemet. For å spille av i
systemet må du ha en Spotify Premiumkonto.
Bruke MUSIC SERVICEknappen
For at du skal kunne bruke
musikktjenester må systemet være
koblet til Internett.
Aktivere “Spotify Connect”funksjonen
1
3
4
5
MUSIC SERVICE
Bruk Wi-Fi for å koble
mobilenheten til samme nettverk
som systemet.
Installer Spotify-appen på
mobilenheten.
Start Spotify-appen og logg på
Spotify Premium-kontoen.
Velg og spill av musikk i Spotifyappen.
Velg Connect-ikonet i Spotifyappen, og velg systemet som
lydenhet.
Musikken spilles av i systemet.
Trykk på MUSIC SERVICE.
Listen over musikktjenester vises på
TV-skjermen.
Når du har spilt av musikk fra Spotify i
systemet, gjenopptas musikken som ble
spilt av med Spotify. Se Med Spotify
(side 41)
Merknader
Gjenoppta avspilling av
musikk som har vært spilt
på mobilenheten
1
Trykk på MUSIC SERVICE.
Når du har spilt av musikk fra Spotify
i systemet, gjenopptas musikken
som ble spilt av med Spotify. Du
finner mer informasjon på Bruke
MUSIC SERVICE-knappen (side 41).
• Musikktjenester er kanskje ikke
tilgjengelig i enkelte land/regioner.
• Hvis det ikke er mulig å gjenoppta
avspilling, startes avspilling av den siste
spillelisten som ble spilt av i systemet.
• For å spille av i systemet må du ha en
Spotify Premium-konto.
Tips
• Du kan oppdatere musikktjenesten ved å
trykke på OPTIONS og velge [Update
Services] på listen over musikktjenester.
• Du kan vise listen over musikktjenester
ved å velge [Music Service List] i
startmenyen eller trykke på MUSIC
SERVICE på hovedenheten.
Merknad
Det kan hende at Spotify-appen ikke er
tilgjengelig i enkelte land/områder.
41NO
Lytte til musikk/lyd ved hjelp av nettverksfunksjonen
2
\x09
Koble til den kompatible
enheten for trådløs
lytting i flere rom
(Wireless Multi Room)
Du kan lytte til musikk i alle rom ved å
bruke systemet sammen med
høyttalere som er kompatible for trådløs
lytting i flere rom.
Lytte til den samme
musikken i forskjellige rom
(Wireless Multi Room)
Følgende musikk eller lyd kan spilles av
med høy lydkvalitet i ulike rom via et
trådløst hjemmenettverk.
• Musikk i musikktjenesten
• Musikk som er lagret på datamaskin
eller smarttelefon
• Lyd fra [TV]-, [HDMI1]-, [HDMI2]-,
[HDMI3]- eller [Analog]systeminngangen*
* Du kan spille av lyd fra enheten som er
koblet til systemet. Ved bruk av
inngangene ovenfor blir lyden forsinket i
forhold til bildet. Avslutt Wireless Multi
Room-funksjonen hvis du føler det er
plagsomt at lyden ikke stemmer helt med
bildet.
42NO
Du kan bruke Sony | Music Center
installert på en mobilenhet. Hvis du vil
bruke flere enheter, kobler du dem til
det samme trådløse nettverket.
Slik velger du innstillinger på
Sony | Music Center
Angi innstillingene ved å følge hjelpen
for Sony | Music Center.
Merknad
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for
musikk på BLUETOOTH-enheten som er
koblet til systemet.
Tips
Se Hva du kan gjøre med Sony | Music
Center (side 39) for mer informasjon om
Sony | Music Center.
[Level]
Bruke de ulike funksjonene/
innstillingene
Tilpasse
høyttalerinnstillingene
for omgivelseslyd
For å få en god omgivelseslyd bør du
justere høyttaleravstanden ut fra
lytteposisjonen din, høyttalernes
utgangsnivå osv.
Standardinnstillingene er
understreket.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Audio Settings] - [Speaker
Settings].
Skjermbildet [Speaker Settings] blir
vist på TV-skjermen.
Still inn høyttalerne.
Velg mellom følgende
innstillingselementer ved å trykke på
/ og , og angi deretter verdi ut
fra miljø ved å trykke på / og .
[Distance]
Angi avstanden mellom høyttalerne og
lytteposisjonen.
Du kan angi en verdi mellom 0 og
10 meter (i trinn på 0,1 m).
[Front]: Angir avstanden til
fronthøyttaleren.
[Subwoofer]: Angir avstanden til
basshøyttaleren.
Tips
Du kan endre måleenhet (fot eller meter)
ved å trykke på fargeknappen (RED).
44NO
Juster lydnivået for høyttalerne.
For [Front], [Height] og [Subwoofer] kan
du angi en verdi fra -6,0 dB til 6,0 dB (i
trinn på 0,5 dB).
[Front]: Angir lydnivået for
fronthøyttaleren.
[Height]: Angir høyden for høyttaleren.
[Subwoofer]: Angir lydnivået for
basshøyttaleren.
[Test Tone]
Testtonen avgis fra høyttalerne for å
kontrollere de tilgjengelige høyttalerne.
[Off]: Det kommer ingen testtone fra
høyttalerne.
[On]: Testtonen avgis etter tur fra hver
høyttaler.
[Ceiling Height]
Angi takhøyden i rommet der systemet
er montert.
Du kan angi en verdi mellom 1 og
5 meter (i trinn på 0,1 m).
Tips
Du kan endre måleenhet (fot eller meter)
ved å trykke på fargeknappen (RED).
Utføre trådløs tilkobling
av basshøyttaleren
(SECURE LINK)
Du kan angi den trådløse tilkoblingen
som skal koble systemet til
basshøyttaleren ved hjelp av Secure
Link-funksjonen. Denne funksjonen kan
bidra til å forhindre forstyrrelser hvis du
bruker flere trådløse produkter eller
naboene dine bruker trådløse
produkter.
3
4
5
6
SECURE LINK
På/standbyindikator
Velg [On].
Trykk SECURE LINK bak på
basshøyttaleren.
På/standby-indikatoren på
basshøyttaleren blinker oransje.
Fortsett til neste trinn innen ett
minutt.
Velg [Start].
Koblingsinnstillingen starter.
Velg [Cancel] for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Fullfør koblingsinnstillingen slik
det beskrives på skjermen.
På/standby-indikatoren på
basshøyttaleren lyser oransje.
Merknader
• Hvis meldingen [Cannot set Secure Link.]
vises, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Når [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] og BLUETOOTH-enheten er
koblet til systemet, er det ikke mulig å
opprette trådløs tilkobling til
basshøyttaleren.
Velge frekvensbåndet
1
2
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Du kan velge frekvensbåndet for bedre
forbindelse.
1
2
\x09
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
45NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
7
\x09
Velg [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[Secure Link].
Skjermbildet [Secure Link] blir vist
på TV-skjermen.
3
4
Velg [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[RF Band].
Velg ønsket innstilling.
• [Auto] (standardinnstilling): Velg
som regel denne innstillingen.
Systemet velger automatisk det
sterkeste frekvensbåndet for
sending.
• [5.2GHz], [5.8GHz]: Sender lyd i
henhold til det valgte
frekvensbåndet.
Tips
Det anbefales at du setter [RF Band] til
[Auto].
Hvis trådløs overføring er
ustabil
Hvis du bruker flere trådløse systemer,
for eksempel et trådløst nettverk, kan
det hende trådløse signaler er ustabile.
I dette tilfellet kan overføringen
forbedres ved å endre følgende
[RF Channel]-innstilling.
1
2
3
4
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på
TV-skjermen.
Velg [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[RF Channel].
Velg ønsket innstilling.
• [Auto] (standardinnstilling): Velg
som regel denne innstillingen.
Systemet velger den beste
kanalen for overføring
automatisk.
• [1], [2], [3]: Systemet overfører lyd
ved å fiksere kanalen for
overføring. Velg kanalen med best
overføring.
46NO
Merknader
• Overføringen kan forbedres ved å endre
overføringskanalen (frekvensen) til de(t)
andre trådløse systemet/systemene. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for de(t) andre trådløse
systemet/systemene.
• Du kan ikke velge denne funksjonen når
[RF Band] er satt til [Auto] (side 45).
\x09
Spille av komprimerte
lydfiler ved oppskalering
til tilnærmet
høyoppløselig
lydkvalitet (DSEE HX)
Lytte til multiplekslyd
(AUDIO)
Når systemet mottar Dolby Digital
multiplekssignal, kan du lytte til
multiplekslyd.
DSEE HX oppskalerer eksisterende
lydkilder til tilnærmet høyoppløselig
lydkvalitet, og dermed føles det som du
faktisk er til stede i innspillingsstudioet
eller på konserten.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når [Music] er valgt som lydfelt (side 29).
1
3
4
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Audio Settings] - [DSEE HX].
Velg [On].
AUDIO
1
Trykk på AUDIO.
Lydsignalet vises på
frontpanelskjermen.
2
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
lydsignal.
Lydsignal
Forklaring
MAIN
Lyden for
hovedspråket kommer
ut.
SUB
Lyden for
underspråket kommer
ut.
MN/SB
Blandet lyd både for
hoved- og
underspråket sendes
ut.
Merknader
• Denne funksjonen er kompatibel med
2-kanals digitale inngangssignaler som
har en samplingsfrekvens på 44,1 kHz
eller 48 kHz.
• Samplingsfrekvensen/bitdybden etter
oppskalering er på opptil 96 kHz/24 bit.
• Denne funksjonen er ikke kompatibel
med DSD-signaler.
• Denne funksjonen kan ikke brukes for
HDMI-, TV- og den analoge inngangen.
• Denne funksjonen fungerer ikke når du
bruker Chromecast built-in.
Merknader
• For å motta Dolby Digital-signaler må en
TV eller annen enhet kobles med optisk
digitalkabel (medfølger) til TV IN (OPT)kontakten.
• Hvis HDMI IN-kontakten på TV-en er
kompatibel med Lydreturkanalfunksjonen (side 51), kan du motta Dolby
Digital-signal via HDMI-kabelen.
47NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
2
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
\x09
Deaktivere knapper på
hovedenheten
Du kan deaktivere knappene på
hovedenheten for å unngå feilbetjening
og hindre at barn gjør skade
(barnelåsfunksjon).
Endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER)
Du kan endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatoren.
DIMMER
Trykk i tur og orden på –, + og – mens
du holder inne
på hovedenheten.
LOCK vises på frontpanelskjermen, og
knappene på hovedenheten fungerer
ikke.
Du kan bare betjene systemet med
fjernkontrollen.
Avbryte barnelåsfunksjonen
Trykk i tur og orden på –, + og – mens du
holder inne
på hovedenheten.
UNLCK vises på frontpanelskjermen, og
barnelåsfunksjonen deaktiveres.
1
2
Trykk på DIMMER.
Visningsmodusen vises på
frontpanelskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
visningsmodus.
Modus
Forklaring
Bright
Frontpanelskjermen
og BLUETOOTHindikatorlampen lyser klart.
Dark
Frontpanelskjermen
og BLUETOOTHindikatorlampen lyser mørkt.
Off
Frontpanelskjermen
slås av.
Merknad
 (av/på) er ikke låst med
barnelåsfunksjonen.
Merknad
Frontpanelskjermen slås av når Off er valgt.
Den slås på igjen automatisk når du trykker på
en knapp, men den slås av igjen hvis du ikke
bruker systemet innen omtrent 10 sekunder. I
enkelte tilfeller kan det imidlertid hende at
frontpanelskjermen ikke slås av. I slike tilfeller
er lysstyrken på frontpanelskjermen den
samme som Dark.
48NO
\x09
Spar strøm i ventemodus
Kontroller at følgende er valgt:
– [Bluetooth Standby] er satt til [Off]
(side 55).
– [Standby Through] er satt til [Off]
(side 56).
– [Quick Start/Network Standby] er satt
til [Off] (side 57).
Sende
fjernkontrollsignalet til
TV-en via hovedenheten
\x09
Når hovedenheten står i veien for
fjernkontrollsensoren på TV-en, er det
ikke sikkert at fjernkontrollen fungerer.
I slike tilfeller aktiverer du IRforsterkerfunksjonen i systemet.
Du kan betjene TV-en med
fjernkontrollen ved å sende signalet fra
baksiden av hovedenheten.
1
3
4
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [System Settings] [IR-Repeater].
Skjermbildet [IR-Repeater] blir vist
på TV-skjermen.
Velg [On].
Merknader
• Sørg for at fjernkontrollen ikke kan styre
TV-en, og sett deretter [IR-Repeater] til
[On]. Hvis den er satt til [On] når
fjernkontrollen kan styre TV-en, er det
ikke sikkert at den fungerer optimalt, på
grunn av interferensen mellom
direktekommandoen fra fjernkontrollen
og kommandoen via hovedenheten.
• På noen TV-er er det ikke sikkert at denne
funksjonen fungerer riktig. I så fall
plasserer du hovedenheten litt lenger
unna TV-en.
49NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
2
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Bruke Control for HDMIfunksjonen
Hvis du bruker HDMI-kabelen for å koble til
en TV, Blu-ray Disc-spiller eller annen
enhet som støtter Control for HDMIfunksjonen*, kan du enkelt betjene
enheten ved hjelp av en fjernkontroll til TV.
Følgende funksjoner kan brukes med
Control for HDMI-funksjonen.
• Funksjon for å slå av systemet
• Funksjon for systemlydkontroll
• Lydreturkanal
• Funksjon for ettrykksavspilling
• Menybetjening med fjernkontroll til TV
• HDMI Standby Through-innstilling for
strømsparing
Merknad
Disse funksjonene fungerer kanskje med
andre enheter enn enheter som er
produsert av Sony, men
betjeningsfunksjonalitet er ikke garantert.
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å tillate at HDMI-enheter
(High-Definition Multimedia Interface)
styrer hverandre.
System Power Offfunksjonen
Systemet slår seg av automatisk når du
slår av TV-en.
Sett [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] i systemet til [On]
eller [Auto] (side 56). Standardinnstillingen
er [Auto].
Merknad
Avhengig av enhetsstatusen er det ikke
sikkert at den tilkoblede enheten blir slått av.
System Audio Controlfunksjonen
Hvis du slår på systemet mens du ser på
TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets volum
kan justeres ved hjelp av TV-ens
fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV, slås
systemet automatisk på neste gang du
slår på TV-en.
Betjening kan også utføres ved hjelp av
TV-ens meny. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
Merknader
Klargjøre for bruk av Control
for HDMI-funksjonen
Sett [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] på systemet til [On]
(side 56). Standardinnstillingen er [On].
Aktiver Control for HDMIfunksjonsinnstillingene for TV-en og
andre enheter som er koblet til
systemet.
Tips
Hvis du aktiverer funksjonen Control for HDMI
(BRAVIA-synkronisering) når du bruker en
TV fra Sony, blir også systemfunksjonen
Control for HDMI aktivert automatisk. Når
innstillingene er fullført, vises "DONE" på
frontpanelskjermen.
50NO
• Det kommer lyd fra TV-en bare hvis det er
valgt en annen inngang enn [TV], [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] ved bruk av Twin
Picture-funksjonen på TV-en. Når du
deaktiverer Twin Picture-funksjonen,
sendes lyden fra systemet.
• Tallet for systemets volumnivå vises på
TV-skjermen, avhengig av TV-apparatet.
Volumnummeret som vises på TV-en, kan
være forskjellig fra nummeret på
systemets frontpanelskjerm.
• Funksjonen System Audio Control er kanskje
ikke tilgjengelig, avhengig av innstillingene
for TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en
hvis du vil ha mer informasjon.
Lydreturkanal
Hvis systemet er koblet til en TV HDMI
IN-kontakt som er kompatibel med
Lydreturkanal (ARC), kan du lytte til TVlyden fra systemhøyttalerne uten å
koble til en optisk digitalkabel.
På systemet setter du [System Settings] –
[HDMI Settings] – [TV Audio Input Mode] til
[Auto] (side 56). Standardinnstillingen er
[Auto].
Merknad
Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Lydreturkanal, må den optiske digitale
kabelen (følger med) kobles til (se den
medfølgende oppstartsveiledningen).
Når du spiller av innhold på en enhet
(Blu-ray Disc-spiller, PlayStation®4 osv.)
som er koblet til systemet, blir systemet
og TV-en slått på automatisk.
Systeminngangen endres til inngangen
for enheten som spilles av, og det blir
sendt lyd fra systemhøyttalerne.
\x09
\x09
Merknader
• I koblingsmenyen på TV-en gjenkjennes
systemet som "Player" ("Spiller").
• Enkelte betjeningsoperasjoner er kanskje
ikke tilgjengelige på alle TV-modeller.
HDMI Standby Throughinnstilling for strømsparing
HDMIStandby Through-innstillingen for
strømsparing (side 56) gjør at du kan få
lyd og bilder fra en tilkoblet enhet uten
å slå på systemet.
Sett [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] til [Auto] (side 56).
Standardinnstillingen er [Auto].
Merknad
Hvis TV-en ikke viser bilde fra en enhet som
er koblet til systemet, setter du [Standby
Through] til [On]. Hvis du kobler til en TV fra
en annen produsent enn Sony, bør du
velge denne innstillingen.
Merknader
• Hvis [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] i systemet er satt til
[On] eller [Auto] og det ble spilt av TV-lyd
fra TV-høyttalerne forrige gang du så på
TV, blir ikke systemet slått på, og det blir
ikke sendt lyd og bilde fra TV-en selv om
det spilles av enhetsinnhold (side 56).
• Avhengig av TV-en kan det hende at
første del av innholdet ikke blir spilt av
riktig.
Menybetjening med
fjernkontroll til TV
Du kan velge og betjene systemet ved
hjelp av SYNC MENU-knappen på
fjernkontrollen til TV-en.
51NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Funksjon for
ettrykksavspilling
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter koblingsmenyen. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Bruke BRAVIA Syncfunksjonen
I tillegg til Control for HDMI-funksjonen
kan du også bruke følgende funksjoner
på enheter som er kompatible med
BRAVIA sync-funksjonen.
• Scene Select-funksjon
• Home Theatre Control
• Echo Canceling-funksjon
• Dynamisk språkendring
Merknad
Disse funksjonene er proprietære funksjoner
som tilhører Sony. Denne funksjonen kan ikke
brukes med andre produkter enn dem som er
produsert av Sony.
Scene Select-funksjonen
Systemets lydfelt veksles automatisk ut
fra TV-innstillingene for Scene Selectfunksjonen. Se bruksanvisningen for TVen hvis du vil ha mer informasjon.
Still lydfeltet til [ClearAudio+] (side 29).
Home Theatre Controlfunksjonen
Når du bruker en TV som er kompatibel
med Home Theatre Control-funksjonen,
kan innstilling av systemet, angivelse av
lydmodus, inngangsveksling osv.
utføres uten å slå av TV-inngangen.
Denne funksjonen kan brukes når TV-en
er koblet til Internett. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
52NO
Echo Canceling-funksjonen
Ekko reduseres når du bruker Social
Viewing-funksjonen, for eksempel
Skype, mens du ser på TV-programmer.
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter Social Viewing-funksjonen.
Se bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Merknader
• Hvis systeminngangen er [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] når du bruker Social
Viewing-funksjonen, blir inngangen
automatisk endret til [TV]. Lyd for sosial
visning og TV-programmet sendes fra
systemhøyttalerne.
• Det blir sendt lyd fra TV-høyttaleren bare
hvis det er valgt en annen systeminngang
enn [TV], [HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3]
når du bruker Social Viewing-funksjonen.
• Denne funksjonen kan ikke brukes når
lyden kommer fra TV-en.
Dynamisk språkendring
Når du endrer visningsspråket på TVskjermen, endres også systemets
visningsskjermspråk.
\x09
Bruke oppsettskjermbildet
\x09
Du kan gjøre en rekke justeringer av elementer som lyd og bilde.
Standardinnstillingene er understreket.
1
2
3
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TV-skjermen.
Velg ønsket element.
Innstillingselement
Forklaring
Oppdaterer systemets programvare. (side 54)
[Screen Settings]
Angir skjerminnstillingene i henhold til TV-typen.
(side 54)
[Audio Settings]
Angir lydinnstillingene i henhold til typen
tilkoblingskontakter. (side 54)
[Bluetooth Settings]
Angir detaljerte innstillinger for BLUETOOTHfunksjonen. (side 55)
[System Settings]
Angir de systemrelaterte innstillingene. (side 56)
[Network Settings]
Angir detaljerte innstillinger for Internett og
hjemmenettverk. (side 58)
[Input Skip Setting]
Angir innstillingen for å hoppe over en inngang for
hver inngang. (side 58)
[Easy Setup]
Kjører Easy Setup på nytt for å angi
basisinnstillingene. (side 58)
[Resetting]
Tilbakestiller systemet til fabrikkinnstillingene.
(side 59)
53NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
[Software Update]
[Software Update]
Oppdater programvaren til siste versjon
for å dra fordel av de nyeste
funksjonene.
Du finner mer informasjon om
oppdateringsfunksjonene på følgende
nettsted:
www.sony.eu/support
Merknader
• Det kan ta omtrent 1 time før
oppdateringen blir fullført.
• Et Internett-miljø er nødvendig for å
utføre oppdateringer via Internett.
• Under en programvareoppdatering vises
UPDT på frontpanelskjermen. Etter at
oppdateringen er fullført, starter
systemet automatisk på nytt. Mens
oppdateringen pågår, må du ikke slå av
systemet eller bruke systemet eller TV-en.
Vent til programvareoppdateringen er
fullført.
• Sett [Auto Update] til [On] når du vil utføre
programvareoppdateringer automatisk
(side 57). Programvareoppdatering kan
bli utført selv om du velger [Off] i [Auto
Update], avhengig av detaljene i
oppdateringene.
[Update via Internet]
Oppdaterer systemets programvare ved
hjelp av det tilgjengelige nettverket.
Følg instruksjonene på skjermen.
Kontroller at nettverket er koblet til
Internett.
[Update via USB Memory]
Oppdaterer programvaren ved hjelp av
USB-minne. Sørg for at mappen for
programvareoppdatering heter
UPDATE.
[Screen Settings]
[Output Video Resolution]
[Auto]: Sender videosignaler ut fra
oppløsningen til TV-en eller den
tilkoblede enheten.
[480p/576p]*: Sender et 480p/
576p-videosignal.
* Hvis fargesystemet for
avspillingsinnholdet er NTSC, kan
oppløsningen på videosignalene bare
konverteres til [480p].
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Registrerer automatisk typen
ekstern enhet, og veksler deretter til
den samsvarende fargeinnstillingen.
[RGB]: Velg denne innstillingen når du
kobler til en enhet med en HDCPkompatibel DVI-kontakt.
[Video Direct]
Du kan deaktivere OSD-skjermvisning
(On-Screen Display) for systemet når
[HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]inngangen er valgt.
Ettersom du kan bruke hele skjermen, er
denne funksjonen særlig praktisk når du
spiller spill.
[On]: Deaktiverer OSD-skjermvisningen.
Informasjon vises ikke på TV-skjermen,
og OPTIONS- og DISPLAY-knappen
fungerer ikke.
[Off]: Viser informasjon på TV-skjermen
bare når du endrer innstillingene, for
eksempel ved valg av lydfelt.
[Audio Settings]
[Speaker Settings]
Du kan justere høyttalerinnstillingene
for å få best mulig omgivelseslyd. Du
finner mer informasjon på Tilpasse
høyttalerinnstillingene for
omgivelseslyd (side 44).
54NO
[DSEE HX]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når [Music] er valgt som lydfelt.
[On]: Oppskalerer lyddataene til en
høyoppløst lydfil, og gjenskaper den
tydelige, høyspektrede lyden som ofte
ikke høres (side 47).
[Off]: Av
[Audio DRC]
[Audio Output]
Du kan velge utgangsmetoden som skal
brukes for sending av lydsignalet.
[Speaker]: Sender lyd gjennom flere
kanaler bare fra systemets høyttalere.
[Speaker + HDMI]: Lyden sendes fra TVhøyttaleren og systemhøyttalerne.
Lydkvaliteten for avspillingsenheten
avhenger av lydkvaliteten for TVapparatet (antallet kanaler,
samplingfrekvens osv.). Hvis TVapparatet har stereohøyttalere, er lyden
fra systemets høyttaler i samme stereo
som TV-en, selv når flerkanalskilder
spilles av.
Merknad
Når [Audio Output] er satt til [Speaker +
HDMI] mens [HDMI1]-, [HDMI2]- eller
[HDMI3]-inngangen er valgt, vises ikke
displayet på skjermen og knappene
OPTIONS og DISPLAY fungerer ikke.
[Sound Effect]
Du kan slå på/av lydeffekter som for
eksempel lydfelt.
[Sound Field On]: Aktiverer alle
lydeffekter.
\x09
\x09
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Du kan bruke dette systemet til å spille
av innhold fra en BLUETOOTH-enhet,
eller du kan lytte til lyd fra systemet ved
hjelp av BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner.
[Receiver]: Dette systemet er i
mottaksmodus, og kan dermed motta
og sende lyd fra BLUETOOTH-enheten.
[Transmitter]: Dette systemet er i
sendemodus, og kan dermed sende lyd
til de BLUETOOTH-kompatible
hodetelefonene. Hvis du bytter
systeminngang, vises «BT TX» på
frontpanelskjermen.
[Off]: BLUETOOTH-funksjonen er slått
av, og du kan ikke velge [Bluetooth
Audio]-inngangen.
Merknad
Du kan koble til en BLUETOOTH-enhet*
ved hjelp av One touch-funksjonen selv om
[Bluetooth Mode] er satt til [Off].
* Bare mobilenheter som for eksempel
smarttelefoner, nettbrett eller
WALKMAN®-er
[Device List]
Viser en liste over grupperte og
registrerte BLUETOOTH-enheter (SNKenhet) når [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Du kan angi [Bluetooth Standby] slik at
systemet kan slås på av en BLUETOOTHenhet selv når systemet er i
standbymodus. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig når du setter
[Bluetooth Mode] til [Receiver] eller
[Transmitter].
55NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Du kan komprimere dynamikkområdet
for lydsporet.
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd
som er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gjenskaper dolbylydsporet med den dynamiske
rekkevidden som var tiltenkt fra
opptaksteknikerens side.
[Off]: Ingen komprimering av dynamisk
omfang.
[Off]: Slår av lydeffektene. Velg dette
alternativet når du ikke ønsker å angi en
øvre grense for samplingsfrekvens.
[On]: Systemet slås på automatisk når
du forespør en BLUETOOTH-tilkobling
fra en paret BLUETOOTH-enhet.
[Off]: Av
[Bluetooth Codec – AAC]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiverer AAC-kodeken.
[Off]: Deaktiverer AAC-kodeken.
[Standard]: Den midterste
bithastigheten brukes. Den balanserer
både lydkvaliteten og
avspillingsstabiliteten.
[Connection]: Stabilitet prioriteres.
Lydkvaliteten er kanskje akseptabel og
tilkoblingsstatusen vil mest sannsynlig
være stabil. Hvis tilkoblingen er ustabil,
anbefales denne innstillingen.
[System Settings]
Merknader
• Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis AAC
er aktivert og enheten støtter AAC.
• Denne innstillingen kan ikke endres hvis
du kobler til BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiverer LDAC-kodeken.
[Off]: Deaktiverer LDAC-kodeken.
Merknader
• Du kan få lyd med enda høyere kvalitet
hvis LDAC er aktivert og enheten støtter
LDAC.
• Denne innstillingen kan ikke endres hvis
du kobler til BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner.
[OSD Language]
Du kan velge språk for skjermvisningene
i systemet.
[Wireless Subwoofer Connection]
Du kan utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren på nytt. Du finner mer
informasjon på Utføre trådløs tilkobling
av basshøyttaleren (SECURE LINK)
(side 45).
[IR-Repeater]
[On]: Eksterne signaler for TV-en sendes
fra baksiden av hovedenheten (side 49).
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
Du finner mer informasjon på Sende
fjernkontrollsignalet til TV-en via
hovedenheten (side 49).
[HDMI Settings]
[Wireless Playback Quality]
Du kan angi hastigheten for sending av
data for LDAC-avspilling. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når du
setter [Bluetooth Mode] til [Transmitter]
og [Bluetooth Codec – LDAC] til [On].
[Auto]: Dataoverføringshastigheten
endres automatisk avhengig av miljøet.
Hvis lydavspillingen er ustabil i denne
modusen, bruker du én av de andre tre
modusene.
[Sound Quality]: Den høyeste
bithastigheten brukes. Lyd sendes med
høyest kvalitet. Noen ganger blir
imidlertid lyden kanskje ustabil når
kvaliteten på koblingen ikke er god nok.
56NO
• [Control for HDMI] (side 50)
[On]: Control for HDMI-funksjonen er
aktivert. Enheter som er
sammenkoblet med en HDMI-kabel,
kan styre hverandre.
[Off]: Av
• [Standby Linked to TV] (side 50)
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis systeminngangen er [TV],
[HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3], blir
systemet slått av automatisk når du
slår av TV-en.
[On]: Systemet slår seg automatisk av
når du slår av TV-en, uavhengig av
inngangen.
[Off]: Systemet slår seg ikke av selv om
du slår av TV-en.
• [TV Audio Input Mode] (side 51)
Still inn denne funksjonen når
systemet er koblet til en TV HDMI INkontakt som er kompatibel med
Lydreturkanal. Lydreturkanalfunksjonen er tilgjengelig når du setter
[Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyden fra
systemets høyttalere.
[Optical]: Bruk denne innstillingen når
en optisk digitalkabel er tilkoblet.
• [HDMI-signalformat]
Du kan velge HDMI-signalformat for
inngangssignalet. Du finner mer
informasjon på Stille inn HDMIsignalformatet for visning av 4Kvideoinnhold (side 19).
[On]: Forkorter oppstartstiden fra
standbymodus. Når systemet er i
standbymodus, kan du slå det på med
en enhet som er koblet via nettverket.
[Off]: Av
\x09
[Auto Standby]
[On]: Slår på [Auto Standby]funksjonen. Når du ikke bruker systemet
på ca. 20 minutter, går systemet
automatisk i standbymodus.
[Off]: Av
[Software Update Notification]
[On]: Stiller systemet til å gi deg
informasjon for den nyeste
programvareversjonen (side 54).
[Off]: Av
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Programvareoppdatering
utføres automatisk mellom kl. 02.00
og 05.00 lokal tid i valgt [Time Zone]
når systemet ikke er i bruk. Hvis du
velger [Off] i [Quick Start/Network
Standby], utføres
programvareoppdatering når du har
slått av systemet.
[Off]: Av
• [Time Zone]
Velg land/område.
Merknader
• Programvareoppdatering kan bli utført
selv om du velger [Off] i [Auto Update],
avhengig av detaljene i oppdateringene.
• Programvareoppdatering utføres
automatisk innen 11 dager etter en ny
programvareutgivelse.
[Device Name]
Bruk [Bluetooth Audio]-funksjonen hvis du
ønsker å endre navn på systemet. Navnet
brukes også i andre typer nettverk, for
eksempel hjemmenettverket. Følg
instruksjonene på skjermen, og bruke
tastaturet til å skrive inn navnet.
57NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
• [Standby Through] (side 51)
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Det blir sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
hvis TV-en blir slått på samtidig som
systemet er avslått. Systemets
strømforbruk i standbymodus kan
reduseres mer enn når det settes
til [On].
[On]: Det blir alltid sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Hvis du kobler
til en TV fra en annen produsent enn
Sony, bør du velge denne
innstillingen.
[Off]: Det blir ikke sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Slå på
systemet hvis du vil at innholdet på en
enhet som er koblet til systemet, skal
vises på TV-en. Systemets
strømforbruk i standbymodus kan
reduseres mer enn når det settes til
[On].
\x09
[Quick Start/Network Standby]
[System Information]
Du kan vise informasjon om systemets
programvareversjon og MAC-adressen.
[Software License Information]
Du kan vise informasjon om
programvarelisens.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Tillater automatisk tilgang fra en
nylig registrert
hjemmenettverkskontroller.
[Off]: Av
[Home Network Access Control]
[Network Settings]
[Internet Settings]
Koble systemet til nettverket på
forhånd.
[Wired Setup]: Velg dette alternativet
når du kobler enheten til en
bredbåndsruter ved hjelp av en
LAN-kabel. Hvis du velger denne
innstillingen, blir systemfunksjonen for
trådløst nettverk automatisk deaktivert.
[Wireless Setup]: Velg denne
innstillingen når du kobler til et trådløst
nettverk ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen
som er innebygd i systemet.
Tips
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se
de vanlige spørsmålene på følgende
nettsted:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Viser statusen for den gjeldende
nettverkstilkoblingen.
[Network Connection Diagnostics]
Du kan kjøre nettverksanalysen for å
finne ut om nettverkstilkoblingen er
utført på riktig måte.
[Connection Server Settings]
Angir om den tilkoblede
hjemmenettverksserveren skal vises
eller ikke.
Viser en liste over produkter som er
kompatible med
hjemmenettverkskontrollere, og angir
om kommandoer fra kontrollere i listen
skal godtas eller ikke.
[External Control]
[On]: Tillater at den automatiske
kontrolleren i hjemmenettverket
betjener dette systemet.
[Off]: Av
[Input Skip Setting]
Innstillingen for overhopping er en
praktisk funksjon som gjør at du kan
hoppe over ubrukte innganger når du
velger en funksjon, ved å trykke på
INPUT +/–.
[Do not skip]: Systemet hopper ikke
over den valgte inngangen.
[Skip]: Systemet hopper over den valgte
inngangen.
Merknad
Hvis du trykker på INPUT +/– når
startmenyen vises, vises inngangsikonet
nedtonet hvis det er satt til [Skip].
Tips
Du kan utføre [Input Skip Setting] på
Alternativer-menyen (side 60).
[Easy Setup]
Kjør [Easy Setup] for å angi
grunnleggende innledende innstillinger
samt grunnleggende
nettverksinnstillinger for systemet. Følg
instruksjonene på skjermen.
58NO
\x09
[Resetting]
\x09
[Reset to Factory Default Settings]
Du kan tilbakestille systeminnstillingene
til fabrikkinnstillingene ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen blir tilbakestilt.
[Initialise Personal Information]
Du kan slette dine personlige
opplysninger som er lagret på systemet.
Merknad
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Hvis du avhender, overfører eller selger
dette systemet, må du slette alle
personlige opplysninger av
sikkerhetshensyn. Ta nødvendige
sikkerhetstiltak, for eksempel å logge av
etter at du har brukt en nettverkstjeneste.
59NO
Alternativer-menylisten
Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner er tilgjengelige ved å trykke på OPTIONS.
Hvilke elementer som er tilgjengelige, avhenger av situasjonen.
Element
Forklaring
[A/V SYNC]
Justerer tidsforskyvningen mellom bilde og lyd. Lydutgangen kan bli
forsinket (side 31).
[Sound Field]
Endrer lydfeltinnstillingen (side 29).
[Night]
Velger nattmodus (side 30).
[Voice]
Velger stemmemodus (side 30).
[Input Skip Setting]
Hopper over ubrukte innganger når du velger en funksjon ved å trykke
på INPUT +/– (side 58).
[Input Label Setting]
Endrer inngangsnavnet som vises for [HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3] i
startmenyen (side 26).
[Repeat Setting]
Stiller inn gjentatt avspilling.
[Shuffle Setting]
Stiller inn avspilling i tilfeldig rekkefølge.
[Play/Stop]
Starter eller stopper avspilling.
[Play from start]
Spiller av elementet fra begynnelsen.
60NO
Systemet slås av når TV-en slås av.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du opplever følgende problemer
når du bruker systemet, kan du bruke
denne feilsøkingsveiledningen til å løse
problemet før du ber om reparasjon.
Dersom problemet vedvarer kontakt
nærmeste Sony-forhandler.
Ta med både hovedenheten og
basshøyttaleren når du ber om service
(dette gjelder selv om problemet bare
ser ut til å ligge hos enten
hovedenheten eller basshøyttaleren).
Strømforsyning
Systemet slår seg ikke på.
Systemet slås ikke på selv om TV-en
slås på.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] til [On]
(side 56). TV-en må støtte Control for
HDMI-funksjonen (side 50). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
 Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger. Systemeffekten
synkroniseres med TV-ens
høyttalerinnstillinger. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
 Hvis lyden kom fra høyttalerne på TV
forrige gang, vil ikke systemet slå seg
på selv når TV-en slås på.
\x09
Systemet slås ikke av selv om TV-en
slås av.
 Kontroller innstillingen for [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (side 56). Hvis du vil slå
av systemet automatisk uavhengig av
inngang når du slår av TV-en, setter
du [Standby Linked to TV] til [On]. TVen må støtte Control for HDMIfunksjonen (side 50). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil
ha mer informasjon.
Bilde
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke
på riktig måte.
 Velg den riktige inngangen (side 15).
 Når du har valgt TV-inngang og det
ikke vises noe bilde, bruker du
fjernkontrollen for å velge ønsket TVkanal.
 Når du har valgt HDMI IN 1/2/3inngangen og det ikke blir vist noe
bilde, trykker du på
avspillingsknappen på den tilkoblede
enheten.
 Koble fra HDMI-kabelen, og koble
den deretter til på nytt. Kontroller at
kabelen er ordentlig koblet til.
 Trykk på og hold inne
, og trykk
samtidig på +, –, + på hovedenheten
for å tilbakestille innstillingen for
videoutgangsoppløsning til laveste
nivå.
61NO
Feilsøking
 Kontroller at strømledningen er
koblet til riktig.
 Trekk ut strømledningen fra
stikkontakten, og sett den inn igjen
etter flere minutter.
 Kontroller innstillingen for [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (side 56). Når [Standby
Linked to TV] er satt på [On], slår
systemet seg av automatisk når du slår
av TV-en, uavhengig av inngangen.
\x09
 Hvis det ikke blir vist bilde fra den
tilkoblede enheten / bildet fra den
tilkoblede enheten blir vist feil, setter
du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI-signalformat] til
[Standardformat] (side 19).
 Hvis du kobler til en enhet som støtter
HDCP 2.2, passer du på å koble
enheten til HDMI IN-kontakten og TVen til HDMI UT-systemkontakten.
 Systemet er koblet til en
inngangsenhet som ikke er
kompatibel med HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection). I dette tilfellet må du
kontrollere spesifikasjonene til den
tilkoblede enheten.
3D-innhold fra HDMI IN 1/2/3kontakten vises ikke på TVskjermen.
 Avhengig av TV-en eller
videoenheten er det ikke sikkert at
det kan vises 3D-innhold. Sjekk det
støttede HDMI-videoformatet
(side 75).
4K-videoinnhold fra HDMI IN 1/2/3kontakten vises ikke på TVskjermen.
 Avhengig av TV-apparatet eller
videoenheten kan det hende at 4Kvideoinnhold ikke vises. Kontroller
videofunksjonen og innstillingene på
TV-en og videoenheten.
 Hvis [HDMI-signalformat]innstillingen endres, er det ikke
sikkert at bildet blir vist riktig. Endre i
så fall innstillingen til
[Standardformat] (side 19).
 Bruk en premium høyhastighetsHDMI-kabel med Ethernet som
støtter 18 Gbps, eller en
høyhastighets-HDMI-kabel med
Ethernet (side 75).
62NO
Bildet vises ikke på hele TVskjermen.
 Mediets skjermformat er fast.
Bilder fra HDMI-kontakten er
forvrengt.
 Video fra enheten som er koblet til
HDMI-kontakten, forvrenges. Hvis
dette skjer, setter du [Video Direct] til
[On] (side 54).
Det kommer ikke bilde og lyd fra
TV-en når systemet er slått av.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] på
systemet til [On], og sett deretter
[Standby Through] til [Auto] eller [On]
(side 56).
 Slå på systemet, og endre deretter til
inngangen for enheten som spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke er
produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen, setter
du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] til [On]
(side 56).
HDR-innhold kan ikke vises som
høydynamisk område.
 Kontroller innstillingene for TV-en og
den tilkoblede enheten. Se
bruksanvisningen for TV-en og den
tilkoblede enheten hvis du ønsker
mer informasjon.
 Enkelte enheter kan konvertere HDRinnhold til SDR ved utilstrekkelig
båndbredde. Hvis dette skjer, stiller
du [System Settings] – [HDMI
Settings] - [HDMI-signalformat] til
[Enhanced format] hvis TV-en og den
tilkoblede enheten støtter en
båndbredde på opptil 18 Gbps
(side 19). Når du velger [Enhanced
format], må du passe på å bruke en
premium høyhastighets-HDMI-kabel
med Ethernet som støtter 18 Gbps
(side 75).
Sound
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
\x09
\x09
Det kommer ikke bilde og lyd fra
TV-en når systemet er slått av.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] på
systemet til [On], og sett deretter
[Standby Through] til [Auto] eller [On]
(side 56).
 Slå på systemet, og endre deretter til
inngangen for enheten som spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke er
produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen, setter
du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] til [On]
(side 56).
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
 Slå av lyden på systemet eller TV-en.
TV-lyden fra dette systemet
kommer etter bildet.
 Sett [A/V SYNC] til 0 msec hvis
verdien er satt til området mellom
25msec og 300msec (side 31).
Ingen lyd eller bare svært lav lyd
høres fra enheten som er koblet til
systemet.
 Trykk på  + på fjernkontrollen og
kontroller volumnivået (side 13).
 Trykk på  eller  + på
fjernkontrollen for å annullere
dempingsfunksjonen (side 13).
 Kontroller at inngangskilden er valgt
riktig. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke på INPUT
+/– på fjernkontrollen flere ganger
(side 13).
 Kontroller at enheten samt alle
systemkablene og -ledningene er
riktig tilkoblet.
63NO
Feilsøking
 Kontroller type og tilkobling for
HDMI-kabelen, den optiske
digitalkabelen eller den analoge
lydkabelen som er koblet til systemet
og TV-en (se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Kontroller følgende hvis systemet og
TV-en er koblet sammen med en
HDMI-kabel.
– HDMI-kontakten på den tilkoblede
TV-en er merket med “ARC”.
– Control for HDMI-funksjonen på TVen er slått på.
– [Control for HDMI] i systemet er satt
til [On], og [TV Audio Input Mode] er
satt til [Auto] (side 56).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Lydreturkanal, kobler du til den optiske
digitale kabelen (medfølger) (se den
medfølgende oppstartsveiledningen).
Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Lydreturkanal, blir det ikke sendt TV-lyd
fra systemet selv om systemet er koblet
til HDMI IN-kontakten på TV-en.
 Bytt systeminngang til [TV]. Når du
kobler sammen systemet og TV-en
med en analog lydkabel (medfølger
ikke), bytter du systeminngang til
[Analog] (side 15).
 Slå på lyden på systemet, eller øk
volumet.
 Hvis det ikke kommer lyd fra en
kabel-/satelittboks som er koblet til
TV-en, kobler du enheten til en HDMI
IN-kontakt på systemet, og endrer
systeminngangen til inngangen for
den tilkoblede enheten (HDMI IN 1/2/
3) (se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler til TV-en og systemet, kan
lyden på systemet bli slått av.
Systemets frontpanelskjerm viser da
Demping. Hvis dette skjer, slår du
først på TV-en og deretter systemet.
 Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil vite mer om hvordan du stiller
inn TV-en.
 Innhold som er kompatibelt med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
(HDCP), vil kanskje ikke kunne spilles
av fra systemet.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI-signalformat] til
[Standardformat] (side 19).
Omgivelseslydeffekt kan ikke
oppnås.
 Avhengig av inngangssignalet og
lydfeltinnstillingen er det ikke sikkert
at omgivelseslydbehandlingen vil
fungere effektivt.
Omgivelseslydeffekten kan være
svak, avhengig av programmet eller
platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra flere
kanaler, må du sjekke innstillingene
for digital lydutgang på enheten som
er koblet til systemet. For mer
informasjon, se bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten.
 Hvis [Audio Output] er satt til
[Speaker + HDMI], er lydsendingen fra
systemhøyttaleren i samme stereo
som TV-en, selv når flerkanalskilder
spilles av. I slike tilfeller setter du den
til [Speaker] [(side 55)].
Lyden er forsinket i forhold til
bildet.
 Når lyden fra [TV]-, [HDMI1]-,
[HDMI2]-, [HDMI3]- eller [Analog]inngangen spilles av med Wireless
Multi Room-funksjonen, forsinkes
lyden i forhold til bildet. Avslutt
Wireless Multi Room-funksjonen hvis
du føler det er plagsomt at lyden ikke
stemmer helt med bildet.
64NO
Basshøyttaler
Ingen lyd eller bare en svært lav lyd
fra basshøyttaleren.
 Trykk på SW  + på fjernkontrollen
for å øke basshøyttalervolumet
(side 31).
 Kontroller at på/standby-indikatoren
på basshøyttaleren lyser grønt eller
oransje.
 Hvis på/standby-indikatoren på
basshøyttaleren ikke lyser, prøver du
følgende:
– Kontroller at strømledningen til
basshøyttaleren er riktig koblet til.
– Trykk på / (på/standby) på
basshøyttaleren for å slå den på.
 Hvis på/standby-indikatoren på
basshøyttaleren blinker sakte grønt
eller oransje eller lyser rødt, prøver du
følgende:
– Flytt basshøyttaleren nær
hovedenheten, slik at på/standbyindikatoren på basshøyttaleren
lyser grønt eller oransje.
– Følg fremgangsmåten i Utføre trådløs
tilkobling av basshøyttaleren (SECURE
LINK) (side 45).
 På/standby-indikatoren på
basshøyttaleren blinker grønt raskt.
– Kontakt nærmeste Sony-forhandler.
 Hvis på/standby-indikatoren på
basshøyttaleren blinker rødt, trykker
du på / (på/standby) på
basshøyttaleren for å slå den av.
Undersøk deretter om
ventilasjonshullene på
basshøyttaleren er blokkert.
 Basshøyttaleren brukes til å gjengi
basslyd. Hvis inngangskilden har svært
få basslydkomponenter (f.eks. en TVsending), kan lyden fra basshøyttaleren
være vanskelig å høre.
 Still nattmodusen til [Off]. Du finner
mer informasjon på Få glede av klar
lyd med lavt volum ved midnatt
(NIGHT) (side 30).
Lyden er “hakkete” eller støyete.
 Hvis en enhet i nærheten genererer
elektromagnetiske bølger (f.eks. et
trådløst nettverk eller en
mikrobølgeovn som er i bruk), flytter
du systemet unna denne støykilden.
 Hvis det er en hindring mellom
hovedenheten og basshøyttaleren,
kan du flytte eller fjerne den.
 Lokaliser hovedenheten og
basshøyttaler så nære som mulig.
 Bytt den trådløse
nettverksfrekvensen for rutere for
trådløse nettverk eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-båndet.
 Endre fra trådløs til kablet
nettverkstilkobling for TV-en eller
Blu-ray Disc-spilleren.
Tilkobling av USB-enhet
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten på
nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til (USB)-porten
(side 27).
 Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
 Kontroller at USB-enheten er slått på.
 Hvis USB-enheten er tilkoblet via en
USB-hub, koble den fra og koble USBenheten direkte til systemet.
Tilkobling av mobilenhet
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren på
hovedenheten lyser (side 34).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
\x09
\x09
Grupperingen kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
genererer elektromagnetisk stråling,
flytt denne enheten vekk fra
systemet.
Du kan ikke bruke NFC-funksjonen.
 NFC-funksjonen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner. Se Lytte til lyd fra den
tilkoblede TV-en eller enheten via
hodetelefoner (side 36) hvis du vil
lytte til lyd med BLUETOOTHkompatible hodetelefoner.
Lyd fra den tilkoblede BLUETOOTHmobilenheten sendes ikke ut fra
systemet.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren på
hovedenheten lyser (side 34).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte enheten bort
fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
65NO
Feilsøking
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Koble sammen systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Du må
kanskje først avbryte tilkoblingen
med systemet som bruker
BLUETOOTH-enheten.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 33).
 Flytt den tilkoblede BLUETOOTH
enheten.
 Bytt den trådløse
nettverksfrekvensen for rutere for
trådløse nettverk eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-båndet.
 Skru opp volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH enheten.
Tilkobling av hodetelefoner
via BLUETOOTH
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren på
hovedenheten lyser (side 10).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Koble sammen systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Du må
kanskje først avbryte tilkoblingen
med systemet som bruker
BLUETOOTH-enheten.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 36).
lytte til lyd med BLUETOOTHkompatible hodetelefoner.
Det kommer ikke lyd fra de
tilkoblede BLUETOOTHhodetelefonene.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren på
hovedenheten lyser (side 10).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte enheten bort
fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
 Flytt den tilkoblede BLUETOOTH
enheten.
 Bytt den trådløse
nettverksfrekvensen for rutere for
trådløse nettverk eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-båndet.
 Skru opp volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH enheten.
 Sett [Wireless Playback Quality] til
[Connection] (side 56).
Grupperingen kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
genererer elektromagnetisk stråling,
flytt denne enheten vekk fra
systemet.
Du kan ikke bruke NFC-funksjonen.
 NFC-funksjonen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner. Se Lytte til lyd fra den
tilkoblede TV-en eller enheten via
hodetelefoner (side 36) hvis du vil
66NO
Kablet LAN-tilkobling
Systemet kan ikke koble til
nettverket.
 Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 20) og nettverksinnstillingene
(side 58).
Trådløs LAN-tilkobling
Du kan ikke koble PC-en til Internett
etter at [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] er utført.
 De trådløse innstillingene for ruteren
kan bli endret automatisk hvis du
bruker funksjonen Wi-Fi Protected
Setup før du endrer
ruterinnstillingene. I slike tilfeller må
du endre de trådløse innstillingene
for PC-en på samme måte.
Systemet kan ikke koble til
nettverket, eller
nettverkstilkoblingen er ustabil.
Den trådløse LAN-ruteren du vil
bruke, vises ikke på listen over
trådløse nettverk.
 Trykk på BACK for å returnere til
forrige skjerm, og prøv [Wireless
\x09
\x09
Internett-tilkobling
Du kan ikke koble systemet til
Internett.
 Kontroller den kablede eller trådløse
LAN-tilkoblingen.
 Start ruteren eller den trådløse LANruteren på nytt.
Wireless Multi Room
Lyden er forsinket i forhold til
bildet.
 Når lyden fra [TV]-, [HDMI1]-,
[HDMI2]-, [HDMI3]- eller [Analog]inngangen spilles av med Wireless
Multi Room-funksjonen, forsinkes
lyden i forhold til bildet. Med denne
funksjonen kan lyden fra enheten
som er koblet til systemet, spilles av i
mange rom. Avslutt Wireless Multi
Room-funksjonen hvis du føler det er
plagsomt at lyden ikke stemmer helt
med bildet.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen til dette systemet
fungerer ikke.
 Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på
hovedenheten (side 10).
 Fjern eventuelle hindringer som står i
veien for fjernkontrollen og systemet.
 Bytt begge batteriene i
fjernkontrollen hvis de er nesten
tomme.
67NO
Feilsøking
 Kontroller at den trådløse LANruteren er slått på.
 Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 21) og nettverksinnstillingene
(side 58).
 Avhengig av bruksmiljøet (inkludert
veggmaterialet), forholdene for
mottak av radiobølger, eller
hindringer mellom systemet og den
trådløse LAN-ruteren, kan det hende
at kommunikasjonsavstanden blir
forkortet. Flytt systemet og den
trådløse LAN-ruteren nærmere
hverandre.
 Enheter som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz (f.eks. mikrobølgeovner,
BLUETOOTH-enheter eller digitale,
trådløse enheter), kan forstyrre
kommunikasjonen. Slå av denne
typen enheter, eller hold dem unna
hovedenheten.
 Avhengig av bruksmiljøet kan den
trådløse nettverkstilkoblingen være
ustabil, spesielt ved bruk av
BLUETOOTH-funksjonen i systemet. I
slike tilfeller endrer du bruksmiljøet.
Setup] på nytt (side 21). Hvis den
ønskede trådløse LAN-ruteren
fortsatt ikke blir registrert, velger du
[New connection registration] på
nettverkslisten, og velger deretter
[Manual registration] for å angi et
nettverksnavn (SSID) manuelt.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen.
Fjernkontrollen til TV-apparatet
virker ikke.
 Dette problemet kan løses ved å
aktivere IR-forsterkerfunksjonen
(side 56).
PRTCT, PUSH og AV/PÅ blinker
vekselvis på frontpanelskjermen.
 Trykk  (av/på) for å slå av systemet.
Når lampen slutter å lyse, kobler du
fra strømledningen og kontrollerer at
ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningene på systemet.
BT TX vises på frontpanelskjermen.
Annet
Control for HDMI-funksjonen
fungerer ikke som den skal.
 Kontroller systemtilkoblingen (se den
medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på TV-en. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
 Vent en stund, og prøv igjen. Hvis du
kobler fra systemet, tar det en stund
før betjening blir mulig igjen. Vent i
minst 15 sekunder, og prøv deretter
på nytt.
 Kontroller at enhetene som er koblet
til systemet, støtter Control for HDMIfunksjonen.
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på enhetene som er koblet til
systemet. Se bruksanvisningen for
enheten hvis du ønsker mer
informasjon.
 Typen og antallet enheter som kan
styres via Control for HDMIfunksjonen, er begrenset av HDMI
CEC-standarden på følgende måte:
– Opptaksenheter (Blu-ray-opptaker,
DVD-opptaker osv.): opptil 3
enheter
– Avspillingsenheter (Blu-ray Discspiller, DVD-spiller osv.): opptil
3 enheter (dette systemet bruker
én av dem)
– Tunerrelaterte enheter: opptil
4 enheter
– Lydsystem (mottaker/
hodetelefoner): opptil 1 enhet
(brukes av dette systemet)
68NO
 Trykk på BLUETOOTH RX/TX på
fjernkontrollen for å bytte [Bluetooth
Mode] til [Receiver]. BT TX vises hvis
[Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] (side 55). Når du trykker
BLUETOOTH RX/TX på
fjernkontrollen, veksles [Bluetooth
Mode] til [Receiver], og den valgte
inngangen vises på
frontpanelskjermen.
Sensorene på TV-apparatet
fungerer ikke som de skal.
 Systemet kan blokkere enkelte
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren) og
fjernkontrollmottakeren på TV-en,
eller emitter til 3D-briller (infrarød
overføring) til 3D-TV som støtter
systemet for infrarøde 3D-briller, eller
trådløs kommunikasjon. Plasser
hovedenheten vekk fra TV-en
innenfor et område som tillater at
delene kan fungere slik de skal. For
plasseringen av sensorer og
fjernkontrollmottakeren, se
bruksanvisningen som fulgte med
TV-en.
Trådløse funksjoner (trådløst
nettverk, BLUETOOTH eller
basshøyttaler) er ustabile.
 Ikke plasser andre metallobjekter enn
TV-en rundt systemet.
Det blir plutselig spilt av musikk du
ikke kjenner til.
 Det kan ha blitt spilt av
forhåndslagret eksempelmusikk.
Trykk på
på hovedenheten for å
stoppe avspillingen.
Systemet fungerer ikke som
normalt.
 Systemet kan være i
demonstrasjonsmodus. Hvis du vil
avbryte demonstrasjonsmodus,
tilbakestill systemet. Trykk og hold
inne  (strøm) og – på hovedenheten
i mer enn fem sekunder (side 69).
\x09
Tilbakestille systemet
\x09
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du det ved å følge
fremgangsmåten under.
1
2
3
4
5
Trykk på HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] på startmenyen.
Oppsettskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Velg menyelementet du vil
tilbakestille.
Velg [Start].
Slik avbryter du tilbakestilling
Hvis du ikke kan utføre
tilbakestilling ved hjelp av
startmenyen
Trykk på og hold inne  (strøm)
og – på hovedenheten i mer enn fem
sekunder.
Innstillingene går tilbake til
opprinnelig status.
Merknad
Ved tilbakestilling kan tilkoblingen til
basshøyttaleren bli brutt. Hvis dette skjer,
utfører du Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (SECURE LINK) (side 45).
69NO
Feilsøking
Velg [Cancel] i trinn 5.
Trådløs LAN-del
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner
Lydplanke (SA-ST5000)
Forsterkerdel
UTGANGSEFFEKT (nominell)
venstre foran og høyre foran:
30 W + 30 W
(ved 6 ohm, 1 kHz, total harmonisk
forvrengning på 1 %)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
fremre V /fremre H, høyttalerblokker:
50 W (per kanal ved 6 ohm, 1 kHz)
fremre diskanthøyttaler V /fremre
diskanthøyttaler H, høyttalerblokker:
50 W (per kanal ved 6 ohm, 10 kHz)
senterhøyttalerblokk: 50 W (per kanal
ved 6 ohm, 1 kHz)
senterdiskanthøyttalerblokk: 50 W
(per kanal ved 6 ohm, 10 kHz)
øvre høyttalerblokk: 50 W (per kanal
ved 6 ohm, 1 kHz)
Innganger
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Utganger
HDMI OUT (TV (ARC))*
* HDMI IN 1/2/3- og HDMI OUT (TV (ARC))kontaktene støtter HDCP 2.2protokollen. HDCP 2.2 er en nylig
forbedret kopibeskyttelsesteknologi
som brukes til å beskytte innhold som
for eksempel 4K-videoer.
HDMI-del
Kontakttype A
(19 pin)
USB-delen
(USB)-port:
Type A (for tilkobling av USB-minne)
LAN-del
LAN(100)-terminal
100BASE-TX-terminal
70NO
Kommunikasjonssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 4.1
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
siktlinje på ca. 30 m1)
Maksimalt antall enheter som kan
registreres
9 enheter
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4 GHz–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Støttede kodeker3)
SBC4), AAC5), LDAC
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20–40 000 Hz (LDAC
samplingsfrekvens 96 kHz med
990 kbps-overføring) 20
–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
1)
Den faktiske rekkevidden varierer
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felt
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, bruk av trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkompresjon og
konverteringsformat
4)
Forkortelse for underbåndskodek
5) Forkortelse for Advanced Audio Coding
Front L / Front R-høyttalerblokk, del
Høyttalersystem
Toveis koaksialt høyttalersystem,
Acoustic Suspension
Høyttaler
Basshøyttaler: 65 mm konisk type,
høyttaler med magnetisk væske
diskanthøyttaler 14 mm, myk
kuppeltype
Midtre høyttalerblokk
Høyttalersystem
midtre: Toveis koaksialt
høyttalersystem, Acoustic Suspension
satellitt: Høyttalersystem med full
rekkevidde, Acoustic Suspension
Høyttaler (fem høyttalere)
senterdiskanthøyttaler: 65 mm konisk
type, høyttaler med magnetisk væske
diskanthøyttaler 14 mm, myk
kuppeltype
satellitt: 65 mm konisk type,
magnetvæskehøyttaler
Øvre høyttalerblokk
Høyttalersystem
Høyttalersystem med full rekkevidde,
Acoustic Suspension
Høyttaler
65 mm konisk type, høyttaler med
magnetisk væske
Generelt
Strømkrav
220 –240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Dimensjoner* (ca.) (b/h/d)
1180 × 80 × 142 mm
(uten gitterramme)
1180 × 80 × 145 mm
(med gitterramme)
*Ikke inkludert beskyttelsesdel
Vekt (ca.)
8,3 kg (uten gitterramme)
8,8 kg (med gitterramme)
\x09
\x09
\x09
Basshøyttaler (SA-WST5000)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
200 W (ved 2 ohm, 100 Hz)
Høyttalersystem
basshøyttalersystem, passiv
radiatortype
Høyttaler
180 mm konisk type
200 × 300 mm konisk type, passiv
radiator
Strømkrav
220 –240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Strømforbruk
På: 30 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
248 × 403 × 426 mm (ikke inkludert
utstikkende del)
Vekt (ca.)
14,5 kg
Trådløs transmitter /
mottakerdel
Kommunikasjonssystem
Trådløs lydspesifikasjon versjon 3.0
Frekvensbåndet
5,2 GHz (5,180–5,240 GHz)
5,8 GHz (5,736–5,814 GHz)
Modulasjonsmetode
DSSS
Design og spesifikasjoner kan bli endret
uten varsel.
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Følgende iPod/iPhone-modeller er
kompatible. Oppdater iPod/iPhoneenheten din med den nyeste
programvaren før du bruker den med
systemet.
71NO
Ytterligere informasjon
Strømforbruk
På: 90 W
Se Strømforbruk ut fra
innstillingsverdi for hver
standbymodus (side 72) for mer
informasjon om strømforbruk i
standbymodus.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone
6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s
iPod touch (6. generasjon) /iPod touch
(5. generasjon)
Strømforbruk ut fra innstillingsverdi for hver
standbymodus
Standbymodus
Standardinnstilling
Innstillingsverdi
[Bluetooth Standby]
(side 55)
[On]
[Off]
[On]
[Quick Start/Network
Standby] (side 57)
[Off]
[Off]
[On]
Strømforbruk
mindre enn 2 W
mindre enn 0,5 W mindre enn 7 W
Merknader
• Wi-Fi- og Ethernet-porten på systemet har en ruterfunksjon som kan videresende lyddata
til andre Sony-lydprodukter.
• Når [Quick Start/Network Standby] er satt til [Off], blir funksjonen for trådløst nettverk
deaktivert i standbymodus.
• Når [Bluetooth Mode] er satt til [Off], deaktiveres BLUETOOTH-funksjonen.
72NO
Støttede filtyper
Music
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro4)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),5)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
1)
2)
4)
5)
Systemet kan spille av MKA-filer. Disse
filene kan ikke spilles av på en
hjemmenettverksserver.
Det er ikke sikkert at systemet kan spille
av dette filformatet på en
hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av dette filformatet
på en hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av Losslesskodede filer.
Systemet spiller ikke av DST-kodede
filer.
\x09
\x09
\x09
Ytterligere informasjon
3)
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
– opptil mapper i niende lag (inkludert
rotmappen)
– opptil 500 filer/mapper i ett lag
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper som er lagret på
hjemmenettverksserveren:
– opptil mapper i det 19. laget
– opptil 999 filer/mapper i ett lag
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet gjenkjenner MSC-enheter (Mass
Storage Class) (for eksempel Flash-minne
eller en HDD) og 101-tastaturer.
Merknader
• Noen filer spilles kanskje ikke av,
avhengig av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller tilstanden til
hjemmenettverksserveren.
• Enkelte filer som er redigert på
datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
• Noen filer kan kanskje ikke spoles raskt
fremover og bakover.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer,
slik som DRM.
73NO
Inngangslydformater som støttes
Systemet støtter følgende lydformater.
Format
Funksjon
HDMI1
HDMI2
HDMI3
TV
(ARC)
TV
(OPT)
2-kanals LPCM



5.1-kanals LPCM

–
–
7.1-kanals LPCM

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby® Atmos - Dolby TrueHD

–
–
Dolby® Atmos - Dolby Digital Plus


–
: Støttet format
–: Ustøttet format
Merknader
• HDMI IN 1/2/3-kontaktene støtter ikke lydformater med kopieringsbeskyttelser som for
eksempel Super Audio CD eller DVD-Audio.
• Systemet støtter ikke DTS og DSD.
74NO
\x09
HDMI-videoformater som støttes
\x09
Systemet støtter følgende videoformater.
Oppløsning
Bildehastighet
4K
4096 × 2160p
3840 × 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 × 2160p
3840 × 2160p
1920 × 1080p
1920 × 1080i
1280 × 720p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
3D
Fargeområde
Fargedybde
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8-biters
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
8-biters
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8-biters
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
[HDMIsignalformat]innstilling
[Enhanced format]1)
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
[Standardformat]2)
50/59,94/60 Hz
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
–
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
Bruk en premium høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet som støtter18 Gbps.
Bruk en premium høyhastighets-HDMI-kabel med Ethernet eller en høyhastighetsHDMI-kabel fra Sony med Ethernet og Cable Type-logo.
Merknader om HDMI-kontakten og HDMI-tilkoblingene
• Bruk en godkjent HDMI-kabel.
• HDMI-DVI-konverteringskabel er ikke anbefalt.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens, bitlengde osv.) som overføres fra en HDMIkontakt, kan bli deaktivert av den tilkoblede enheten.
• Lyden kan bli avbrutt hvis samplingsfrekvensen eller antall kanaler med lydsignaler
fra avspillingsenheten endres.
• Når [TV]-inngangen er valgt, sendes videosignaler fra HDMI OUT (ARC)-kontakten
via en av HDMI IN 1/2/3-kontaktene du valgte sist gang.
75NO
Ytterligere informasjon
720 × 480p
8/10/12 bit
: Kompatibel med 3D-signal i formatene Side-ved-side (halv) og Over-under (topp-ogbunn)
: Kompatibel med 3D-signal i formatene Bildepakking, Side-ved-side (halv) og Overunder (topp-og-bunn)
1)
2)
\x09
• Dette systemet støtter "TRILUMINOS."
• Alle HDMI IN- og HDMI UT-kontakter støtter båndbredder opptil 18 Gbps,
HDCP 2.21), BT.2020 brede fargeområder2) og gjennomstrømning av HDR
(High Dynamic Range)3)-innhold.
1)
HDCP 2.2 er en nylig forbedret kopibeskyttelsesteknologi som brukes til å beskytte
innhold som for eksempel 4K-filmer.
BT.2020 fargeområde er ny bredere fargestandard som er definert for ultra-HD TVsystemer.
3) HDR er et fremvoksende videoformat som kan vise et bredere spekter av
lysstyrkenivåer.
2)
76NO
Om BLUETOOTHkommunikasjon
Hvis du har spørsmål eller problemer
angående systemet, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
77NO
\x09
\x09
\x09
Ytterligere informasjon
• BLUETOOTH-enheter bør brukes innenfor
en avstand på ca. 10 m (uhindret) fra
hverandre. Den faktiske
kommunikasjonsrekkevidden kan være
kortere under følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand, vegg
eller andre hindringer er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk er
installert
– I nærheten av mikrobølgeovner som er i
bruk
– På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN
(IEEE802.11b/g) bruker det samme
frekvensbåndet (2,4 GHz). Når du bruker
en BLUETOOTH-enhet nær en enhet med
en funksjon for trådløst LAN, kan det
oppstå elektromagnetisk inferens. Det
kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende botemidler:
– Bruk dette systemet minst 10 meter fra
enheten med trådløst LAN.
– Slå av enheten med det trådløse LANnettverket når du bruker BLUETOOTHenheten innenfor 10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må du
alltid skru av strømmen på dette systemet
og BLUETOOTH-enheten på følgende
steder:
– på sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser
– i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som oppfyller
BLUETOOTH spesifikasjonen for å sikre
sikker tilkobling under kommunikasjon
med BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av innstillingene
og andre faktorer. Vær derfor alltid
forsiktig når du kommuniserer ved bruk
av BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre tap som
oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må følge BLUETOOTHspesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc., og
hver enhet må være sertifisert for
overholdelse. Selv når en enhet er i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det
imidlertid være tilfeller der egenskapene
eller spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til eller fører
til forskjellige kontrollmetoder, visning eller
betjening.
• Støy kan forekomme eller lyden kan
forsvinne, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsene.
PROGRAMVARELISENS
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE
VIKTIG:
LES DENNE LISENSAVTALEN FOR
SLUTTBRUKERE ("LISENSAVTALEN")
NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE
PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE
PROGRAMVAREN GODTAR DU
VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN.
HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE I
DENNE LISENSAVTALEN, KAN DU IKKE
BRUKE PROGRAMVAREN.
DENNE LISENSAVTALEN ER EN JURIDISK
AVTALE MELLOM DEG OG SONY
CORPORATION ("SONY"). Denne
LISENSAVTALEN regulerer dine
rettigheter og plikter i forbindelse med
SONY-programvaren fra SONY og/eller
tredjeparts lisensgivere (inkludert
SONYs datterselskaper) og deres
respektive datterselskaper (samlet kalt
"TREDJEPARTSLEVERANDØRER"),
sammen med eventuelle
oppdateringer/oppgraderinger som
tilbys av SONY, all trykt, nettbasert eller
annen elektronisk dokumentasjon for
slik programvare, og eventuelle
datafiler som er opprettet ved bruk av
slik programvare (samlet kalt
"PROGRAMVAREN").
Uavhengig av det foregående skal all
programvare i PROGRAMVAREN som
har en egen lisensavtale for sluttbrukere
(inkludert, men ikke begrenset til, GNUs
generelle offentlige lisens og mindre
generelle offentlige lisens / generelle
offentlige lisens for GNU-biblioteket),
dekkes av en slik gjeldende separat
lisensavtale for sluttbrukere i stedet for
vilkårene i denne LISENSAVTALEN i den
utstrekning det følger av en slik separat
lisensavtale for sluttbrukere
("EKSKLUDERT PROGRAMVARE").
78NO
PROGRAMVAREN lisensieres, den
selges ikke. PROGRAMVAREN er
beskyttet ifølge lover om opphavsrett
og andre lover og internasjonale
konvensjoner som gjelder immaterielle
eiendeler.
OPPHAVSRETT
Alle rettighetene til og titlene i
PROGRAMVAREN (inkludert, men ikke
begrenset til, eventuelle bilder, fotografier,
animasjon, video, lyd, musikk, tekst og
"applets" som inngår i PROGRAMVAREN)
eies av SONY eller én eller flere av
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE.
TILDELING AV LISENS
SONY gir deg en begrenset lisens til å
bruke PROGRAMVAREN bare i
forbindelse med den kompatible
enheten ("ENHETEN"), og bare for privat,
ikke-kommersiell bruk. SONY og
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
forbeholder seg uttrykkelig alle
rettigheter, titler og interesse (inkludert,
men ikke begrenset til, alle immaterielle
rettigheter) til og i PROGRAMVAREN
som ikke spesifikt er gitt til deg i denne
LISENSAVTALEN.
KRAV OG BEGRENSNINGER
Du kan ikke kopiere, publisere, tilpasse,
redistribuere, forsøke å utlede
kildekoden, endre, foreta omvendt
utvikling, dekompilere eller demontere
noe av PROGRAMVAREN, enten helt
eller delvis, eller lage avledede verk fra
eller av PROGRAMVAREN med mindre
det er bevisst tilrettelagt for slike
avledede verk i PROGRAMVAREN. Du
kan ikke endre eller tukle med noen
deler av PROGRAMVARENs DRMfunksjonalitet. Du kan ikke omgå,
modifisere, oppheve eller overstyre
noen av PROGRAMVARENs funksjoner
eller beskyttelser eller noen
mekanismer som driftsmessig er knyttet
til PROGRAMVAREN. Du kan ikke skille
ut noen enkeltkomponenter av
PROGRAMVAREN for bruk på flere enn
én ENHET med mindre du har fått
eksplisitt tillatelse til å gjøre dette av
SONY. Du kan ikke fjerne, endre,
tildekke eller gni bort noen varemerker
eller merknader på PROGRAMVAREN.
Du kan ikke dele, distribuere, leie, lease,
viderelisensiere, overdra, overføre eller
selge PROGRAMVAREN. Programvaren,
nettverkstjenestene eller andre
produkter enn PROGRAMVAREN som
PROGRAMVARENs ytelse avhenger av,
kan bli avbrutt eller inndras etter
leverandørenes skjønn
(programvareleverandører,
tjenesteleverandører eller SONY). SONY
og slike leverandører garanterer ikke at
PROGRAMVAREN, nettverkstjenester,
innhold eller andre produkter vil
fortsette å være tilgjengelig, eller vil
fungere uten avbrudd eller tilpasning.
BRUK AV PROGRAMVARE MED
OPPHAVSRETTSBESKYTTET
MATERIALE
MERK OGSÅ AT PROGRAMVAREN KAN
VÆRE UTFORMET FOR Å BRUKES MED
INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG VIA ÉN
ELLER FLERE INNHOLDSTJENESTER
("INNHOLDSTJENESTE"). BRUK AV
TJENESTEN OG DETTE INNHOLDET ER
UNDERLAGT TJENESTEVILKÅRENE FOR
DENNE INNHOLDSTJENESTEN. HVIS DU
AVSLÅR Å AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE,
VIL DIN BRUK AV PROGRAMVAREN
VÆRE BEGRENSET. Du erkjenner og
godtar at visse typer innhold og
tjenester som er tilgjengelige gjennom
PROGRAMVAREN, kan være levert av
tredjeparter som SONY ikke har noe
kontroll over. BRUK AV
INNHOLDSTJENESTEN KREVER EN
INTERNETT-TILKOBLING.
INNHOLDSTJENESTEN KAN AVSLUTTES
NÅR SOM HELST.
\x09
\x09
INTERNETT-TILKOBLING OG
TREDJEPARTSTJENESTER
Du erkjenner og samtykker i at tilgang til
enkelte PROGRAMVARE-funksjoner kan
kreve en Internett-tilkobling, som du har
det fulle ansvaret for. Videre er du selv
ansvarlig for betaling av eventuelle
tredjepartsavgifter knyttet til Internetttilkoblingen, inkludert, men ikke
begrenset til avgifter til Internettleverandøren eller
oppkoblingskostnader. Bruk av
programvaren kan være begrenset eller
innskrenket avhengig av funksjonene,
båndbredden eller de tekniske
begrensningene ved din Internetttilkobling og -tjeneste.
Tilveiebringelsen, kvaliteten og
sikkerheten til slike Internetttilkoblinger er ansvaret til tredjeparten
som tilbyr en slik tjeneste.
79NO
Ytterligere informasjon
PROGRAMVAREN kan være egnet til å bli
brukt av deg til å se på, lagre, behandle
og/eller bruke innhold skapt av deg og/
eller tredjeparter. Slikt innhold kan være
beskyttet av opphavsrett, andre
åndsverkslover, og/eller -avtaler. Du
godtar å bruke PROGRAMVAREN bare i
samsvar med alle slike lover og avtaler
som gjelder for slikt innhold. Du erkjenner
og godtar at SONY kan treffe egnede
tiltak for å beskytte opphavsretten til
innholdet som lagres, bearbeides eller
brukes av PROGRAMVAREN. Slike tiltak
inkluderer, men er ikke begrenset til, å
telle frekvensen for hvor ofte du
sikkerhetskopierer og gjenoppretter
gjennom visse PROGRAMVAREfunksjoner, å nekte å godta din
forespørsel for å muliggjøre
gjenoppretting av data, og opphør av
denne LISENSAVTALEN i tilfelle av
illegitim bruk av PROGRAMVAREN.
\x09
INNHOLDSTJENESTE
EKSPORT OG ANDRE
BESTEMMELSER
Du samtykker i å overholde alle
gjeldende restriksjoner vedrørende
eksport- og reeksport og reguleringer i
området eller landet du bor i, og ikke å
overføre eller godkjenne overføringen
av PROGRAMVAREN til et forbudt land
eller et land som på annen måte er i strid
med slike restriksjoner eller
bestemmelser.
AKTIVITETER SOM INNEBÆRER
HØY RISIKO
PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og
er ikke utformet, produsert eller ment
for bruk eller videresalg som elektronisk
kontrollutstyr i farlige miljøer som krever
feilsikker ytelse, for eksempel under
drift av kjernefysiske anlegg,
luftfartsnavigasjon eller
kommunikasjonssystemer,
lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner
eller våpensystemer, der feil i
PROGRAMVAREN kan føre til død,
personskade eller alvorlig fysisk eller
miljømessig skade ("AKTIVITETER SOM
INNEBÆRER HØY RISIKO"). SONY, hver
av TREDJEPARTSLEVERANDØRENE og
hver av deres respektive
samarbeidspartnere fraskriver seg
uttrykkelig eller underforstått garanti,
plikt eller egnethet for AKTIVITETER
SOM INNEBÆRER HØY RISIKO.
FRASKRIVELSE AV GARANTIER
FOR PROGRAMVARE
Du erkjenner og godtar at bruk av
PROGRAMVAREN skjer på egen risiko,
og at du er ansvarlig for bruken av
PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN
leveres "SOM DEN ER", uten garanti,
plikt eller betingelser av noe slag.
FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE
GARANTIER, FORPLIKTELSER ELLER
BETINGELSER, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL,
GARANTIER FOR SALGBARHET,
UKRENKELIGHET OG EGNETHET FOR ET
BESTEMT FORMÅL. SONY GARANTERER
IKKE, FREMSETTER INGEN BETINGELSER
FOR OG GIR INGEN LØFTER (A) OM AT
FUNKSJONENE TIL PROGRAMVAREN VIL
MØTE DINE KRAV ELLER AT DE VIL BLI
OPPDATERT, (B) OM AT DRIFTEN AV
PROGRAMVAREN VIL VÆRE RIKTIG ELLER
FEILFRI ELLER AT FEIL VIL BLI RETTET, (C) OM
AT PROGRAMVAREN IKKE VIL SKADE
EVENTUELL ANNEN PROGRAMVARE,
MASKINVARE ELLER DATA, (D) OM AT ALL
PROGRAMVARE, NETTVERKSTJENESTER
(INKLUDERT INTERNETT) ELLER
PRODUKTER (BORTSETT FRA
PROGRAMVAREN) SOM PROGRAMVARENS
YTELSE AVHENGER AV, VIL FORTSETTE Å
VÆRE TILGJENGELIG, UAVBRUTT ELLER
UENDRET, OG (E) VEDRØRENDE BRUKEN
ELLER RESULTATENE AV BRUKEN AV
PROGRAMVAREN NÅR DET GJELDER
RIKTIGHETEN, NØYAKTIGHETEN,
PÅLITELIGHETEN ELLER ANNET.
VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV SONY
ELLER EN SONY-AUTORISERT
REPRESENTANT SKAL GJELDE SOM EN
GARANTI, PLIKT ELLER BETINGELSE,
ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET
AV DENNE GARANTIEN. SKULLE
PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE
DEFEKT, DEKKER DU ALLE KOSTNADENE
FOR NØDVENDIG SERVICE,
REPARASJONER ELLER KORRIGERING.
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, SÅ DET ER MULIG AT
UTELUKKELSENE IKKE GJELDER FOR DEG.
ANSVARSBEGRENSNINGER
SONY OG HVER AV TREDJEPARTSLEVERANDØRENE (SONY og hver av
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE refereres
i dette avsnittet samlet til som "SONY")
80NO
SONY OG HVER AV DE TREDJEPARTSLEVERANDØRENE (SONY OG HVER AV
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
REFERERES I DETTE AVSNITTET SAMLET TIL
SOM "SONY") SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG
FOR NOEN TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER I FORBINDELSE MED
BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER INDIREKTE
GARANTIER, KONTRAKTSBRUDD,
MANGLENDE OVERHOLDELSE, OBJEKTIVT
ANSVAR ELLER UNDER NOEN ANNEN
JURIDISK TEORI RELATERT TIL
PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL EVENTUELLE SKADER SOM
FØLGE AV TAP AV FORTJENESTE, TAP AV
INNTEKT, TAP AV DATA, TAP AV MULIGHET
FOR BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER
EVENTUELL TILHØRENDE MASKINVARE,
NEDETID OG BRUKERTID, SELV OM NOEN
AV DEM HAR BLITT GJORT
OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR
SLIKE SKADER. DERES ENKELTANSVAR OG
SAMLEDE ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE
LISENSAVTALEN SKAL UANSETT VÆRE
BEGRENSET TIL BELØPET SOM FAKTISK BLE
BETALT FOR PRODUKTET. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV
TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER,
OG DET ER DERFOR MULIG AT
UTELUKKELSEN ELLER BEGRENSNINGEN
OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
Fra tid til annen kan SONY eller
TREDJEPARTSLEVERANDØRER
automatisk oppdatere eller på annen
måte modifisere PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til, med
tanke på forbedring av
sikkerhetsfunksjonene, feilretting og
forbedring av funksjoner på tidspunkter
der du benytter deg av SONYs eller
tredjeparters servere, eller samhandler
på annen måte. Slike oppdateringer eller
modifikasjoner kan slette eller endre
beskaffenheten til funksjoner eller andre
aspekter ved PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til,
funksjoner du kan være avhengig av.
Du erkjenner og samtykker i at slike
aktiviteter kan forekomme etter SONYs
\x09
\x09
\x09
HELE AVTALEN, FRASKRIVELSE,
UAVHENGIGHET
Denne LISENSAVTALEN og SONYs
retningslinjer for personvern, der hver av
disse endres og modifiseres fra tid til
annen, utgjør til sammen hele avtalen
mellom deg og SONY med hensyn til
PROGRAMVAREN. SONYs manglende
utøvelse eller håndhevelse av en
rettighet eller bestemmelse i denne
LISENSAVTALEN skal ikke utgjøre en
fraskrivelse av en slik rettighet eller
bestemmelse. Hvis noen deler av denne
LISENSAVTALEN blir kjent ugyldig, ulovlig
eller ikke kan håndheves, skal denne
bestemmelsen håndheves i størst mulig
grad for å opprettholde intensjonen med
denne LISENSAVTALEN, og de a ndre
delene vil fortsette å være i full kraft og
ha full effekt.
GJELDENDE LOV OG
JURISDIKSJON
De forente nasjoners konvensjon om
kontrakter for internasjonalt salg av varer
skal ikke gjelde for denne LISENSAVTALEN.
Denne LISENSAVTALEN skal styres av
lovgivningen i Japan, uten hensyn til
rettstvister om lovgivningen. Eventuelle
tvister som er grunnet i denne
LISENSAVTALEN, skal utelukkende
behandles av distriktsdomstolen i Tokyo i
Japan, og partene er uten unntak
underlagt rettsmyndigheten til disse
domstolene og rettskretsen i Tokyo,
Japan.
81NO
Ytterligere informasjon
AUTOMATISK
OPPDATERINGSFUNKSJON
eget skjønn, og at SONY kan gjøre
fortsatt bruk av PROGRAMVAREN
betinget etter at du har utført en
komplett installasjon eller av at du
aksepterer en slik oppdatering eller
modifikasjoner. I denne LISENSAVTALEN
skal eventuelle oppdateringer/endringer
anses for å være, og skal utgjøre en del
av, PROGRAMVAREN. Ved å akseptere
denne LISENSAVTALEN samtykker du til
slik oppdatering/endring.
RIMELIG OPPREISNING
Uavhengig av alt i denne
LISENSAVTALEN som kan tolkes til det
motsatte, erkjenner du og samtykker i at
ethvert brudd på eller manglende
overholdelse av denne LISENSAVTALEN
fra din side vil føre til uopprettelig skade
for SONY, der økonomisk erstatning ville
ha vært utilstrekkelig, og du samtykker
til at SONY innhenter alle rettslige
pålegg eller rimelige rettsmidler som
SONY anser som nødvendige eller
hensiktsmessige i slike tilfeller. SONY
kan også søke oppreisning ved å ta
juridiske og tekniske skritt for å
forebygge overtredelse av og/eller for å
håndheve denne LISENSAVTALEN,
inkludert, men ikke begrenset til,
umiddelbar oppsigelse av din tilgang til
bruk av PROGRAMVAREN hvis SONY
etter eget skjønn mener at du bryter
eller har tenkt å bryte denne
LISENSAVTALEN. Disse midlene for
oppreisning kommer i tillegg til andre
midler SONY kan ha rett på i henhold til
loven, det som er rimelig eller gjelder i
henhold til kontrakt.
OPPHØR
Uten at dette får betydning for noen av
selskapets andre rettigheter, kan SONY
bringe dine rettigheter i henhold til
denne LISENSAVTALEN til opphør hvis
du unnlater å oppfylle noen av
bestemmelsene den inneholder. I slike
tilfeller skal all bruk av PROGRAMVAREN
opphøre og alle kopier skal destrueres.
ENDRINGER
SONY FORBEHOLDER RETTEN TIL Å
ENDRE VILKÅRENE I DENNE
LISENSAVTALEN ETTER EGET SKJØNN
VED Å LEGGE UT ET VARSEL PÅ ET
WEBOMRÅDE ANGITT AV SONY, VED EPOSTVARSLING TIL EN E-POSTADRESSE
DU HAR OPPGITT, VED Å VARSLE SOM
EN DEL AV PROSESSEN DER DU MOTTAR
OPPGRADERINGER/OPPDATERINGER
82NO
ELLER PÅ ANNEN JURIDISK
GJENKJENNELIG FORM FOR
MEDDELELSE. Hvis du ikke godtar
endringen, må du straks kontakte SONY
for instruksjoner. Din fortsatte bruk av
PROGRAMVAREN etter effektiv dato for
et slikt varsel skal anses som ditt
samtykke til å være bundet av en slik
endring.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er en
uttalt tiltenkt tredjepartsbegunstiget
for, og skal ha rett til å håndheve, hver
bestemmelse i denne LISENSAVTALEN
med hensyn til PROGRAMVAREN til en
slik part.
Hvis du har spørsmål vedrørende denne
LISENSAVTALEN, kan du kontakte SONY
ved å skrive til SONY på den aktuelle
kontaktadressen for de respektive
områder eller land.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Ikke trå på hovedenheten og
basshøyttaleren, siden du kan falle og
skade deg, eller det kan oppstå skader på
systemet.
Om strømkilder
Selv om systemet blir varmt når det er i
bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på dette
systemet, øker temperaturen betraktelig
på baksiden og nederst i systemet. For å
unngå å brenne deg er det viktig at du ikke
berører systemet.
Om plassering
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller på steder der det kan bli utsatt for
direkte sollys, mye støv eller mekaniske
støt.
\x09
\x09
Om håndtering av
basshøyttaleren
Ikke plasser hånden i sporet på
basshøyttaleren når du løfter den. Det kan
føre til skade på høyttalerdriveren. Når du
løfter den, må du gripe tak på undersiden
av basshøyttaleren.
Om betjening
Om varmeakkumulering
\x09
Før du kobler til andre enheter, må du slå
av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm i
nærheten
Ujevne farger kan oppstå på bestemte
TV-apparater.
Hvis det forekommer ujevne
farger ...
Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen
etter 15 til 30 minutter.
83NO
Ytterligere informasjon
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen er
angitt på navneplaten på baksiden av
hovedenheten.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, må du koble strømledningen
fra stikkontakten. Når du kobler fra
strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpslet, og ikke i
ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten på
én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten, må du ta
kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
• Ikke plasser noe på baksiden av
hovedenheten eller basshøyttaleren som
kan blokkere ventilasjonsåpningene og føre
til at systemet ikke fungerer som det skal.
• Ikke plasser andre metallobjekter enn TVen rundt systemet. Trådløse funksjoner
kan være ustabile.
• Hvis systemet brukes sammen med en
TV, videospiller eller kassettspiller, kan
det føre til støy, og bildekvaliteten kan
reduseres. I så fall plasserer du systemet
et stykke unna TV-apparatet,
videospilleren eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader deg på
hjørnene på hovedenheten og
basshøyttaleren.
• Sørg for å ha minst 3 cm klaring under
hovedenheten når du fester den på en
vegg.
• Høyttalerne i dette systemet er ikke
magnetisk skjermet. Hold magnetkort unna.
Hvis det oppstår ujevne farger på
nytt ...
Plasser systemet lenger unna TVapparatet.
Om rengjøring
Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre
systemet. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller
løsemidler, som for eksempel alkohol eller
rensebensin.
Hvis du har spørsmål eller problemer i
forbindelse med systemet, kan du ta
kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende
tjenester som tilbys av
tredjeparter
Produktets nettverkstjenester, innhold
og programvare (samt operativsystem)
kan være underlagt spesielle vilkår og
betingelser. De kan når som helst bli
endret, avbrutt eller annullert, og kan kreve
gebyrer, registrering og
kredittkortinformasjon.
Merknader om oppdatering
Programvaren kan bli oppdatert
automatisk når dette systemet er koblet til
Internett via et kablet eller trådløst
nettverk.
Du kan legge til nye funksjoner og bruke
systemet på en enklere og tryggere måte
ved å oppdatere det.
Hvis du ikke vil oppdatere automatisk,
kan du deaktivere funksjonen ved hjelp av
Sony | Music Center installert på
smarttelefonen eller nettbrettet. Det kan
imidlertid hende systemet oppdaterer
programvaren automatisk av hensyn til
sikkerheten, selv om du har deaktivert
denne funksjonen. Du kan også oppdatere
programvaren ved hjelp av
innstillingsmenyen når denne funksjonen
er deaktivert. Du finner mer informasjon på
Bruke oppsettskjermbildet (side 53).
Du kan ikke bruke systemet mens
programvaren oppdateres.
84NO
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet inneholder Dolby* Digital.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby
Surround og dobbel-D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.
BLUETOOTH
®-merket og -logoene er
registrerte varemerker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker av Sony Corporation er under
lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
sine respektive eiere.
Dette systemet bruker HDMI™-teknologi
(multimediegrensesnitt med høy
oppløsning).
HDMIBetegnelsene HDMI og HDMI HighDefinition Multimedia Interface samt
HDMI-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker tilhørende
Licensing, LLC i USA og andre land.
N-merket er et varemerke eller registrert
varemerke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og andre land.
Android, Google Play og Chromecast er
varemerker tilhørende Google Inc.
Apple og Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod
touch og Retina er varemerker som tilhører
Apple Inc., registrert i USA og andre land.
App Store er et servicemerke for Apple Inc.
Made for iPod og Made for iPhone betyr at
et elektronisk tilbehør har blitt laget
spesielt for iPod eller iPhone, og at
utvikleren sertifiserer at det oppfyller
ytelsesstandardene til Apple. Apple er ikke
ansvarlig for betjening av denne enheten
eller samsvaret med sikkerhetsstandarder
og reguleringsstandarder. Vær
oppmerksom på at bruk av dette tilbehøret
med iPod eller iPhone kan påvirke den
trådløse ytelsen.
“BRAVIA”-logoen er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
“ClearAudio+” er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
WALKMAN®- og WALKMAN®-logoen er
registrerte varemerker tilhørende Sony
Corporation.
«PlayStation» er et registrert varemerker
eller varemerke for Sony Interactive
Entertainment Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av
denne teknologien utenfor dette produktet
er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995-2016 Opera Software
ASA. Med enerett.
ganger så mye data** som de andre
teknologiene over et trådløst Bluetoothnettverk med uovertruffen lydkvalitet,
takket være effektiv koding og optimalisert
pakking.
\x09
\x09
* unntatt innhold i DSD-format
**sammenlignet med SBC (Subband
Coding) når en bithastighet på 990 kbps
(96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2 /
44,1 kHz) er valgt
Dette produktet inneholder programvare
som er underlagt GNUs generelle
offentlige lisens ("GPL") og mindre
generelle offentlige lisens ("LGPL"). Disse
fastslår at kunden har rett til å anskaffe
seg, endre og distribuere kildekoden i den
angitte programvaren på nytt i samsvar
med vilkårene i GPL eller LGPL.
Hvis du vil ha mer informasjon om GPL,
LGPL og andre programvarelisenser, kan
du se [Software License Information] i
[System Settings] på [Setup]-menyen i
produktet.
Vær oppmerksom på at Sony ikke kan
besvare spørsmål om innholdet i denne
kildekoden.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og
Wi-Fi Protected Setup™ er varemerker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
“DSEE HX” er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
DLNA™, DLNA-logoen og DLNA
CERTIFIED™ er varemerker, servicemerker
eller sertifiseringsmerker for Digital Living
Network Alliance.
TRILUMINOS og TRILUMINOS-logoen er et
registrert varemerke for Sony Corporation.
85NO
Ytterligere informasjon
Kildekoden for programvaren som er brukt
i dette produktet, er underlagt GPL og
LGPL og er tilgjengelig på nettet. Den kan
lastes ned fra følgende adresse:
URL-adresse:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi
Alliance® er registrerte varemerker for
Wi-Fi Alliance.
LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for
Sony Corporation.
LDAC er en lydkodingsteknologi som er
utviklet av Sony for overføring av
høyoppløselig lyd (Hi-Res), også over en
Bluetooth-tilkobling. I motsetning til andre
Bluetooth-kompatible kodingsteknologier,
for eksempel SBC, fungerer den uten
nedkonvertering av den høyoppløselige
lyden*, og gjør det mulig å overføre ca. tre
\x09
Dette produktet omfatter Spotifyprogramvaren som er underlagt
tredjepartslisensene som du kan finne her*:
https://developer.spotify.com/esdk-thirdparty-licenses/
Spotify- og Spotify-logoene er varemerker
som tilhører Spotify Group.*
* Avhengig av land og region er det mulig
at denne funksjonen ikke vil være
tilgjengelig.
Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
86NO
Indeks
A
Høyttalerinnstillinger 54
Audio DRC 55
Audio Output 55
Audio Return Channel (ARC) 51, 57
Audio Settings 54
Auto Home Network Access
Permission 58
Auto Update Settings 57
Automatisk oppdatering 57
Automatisk standby 57
I
B
Initialise Personal Information 59
Input Skip Setting 58
Internet Settings 58
IR-Repeater 56
L
Lydeffekt 55
M
Multiplekslyd 47
Barnelåsfunksjon 48
Bluetooth Codec – AAC 56
Bluetooth Codec – LDAC 56
Bluetooth Mode 55
Bluetooth Settings 55
Bluetooth Standby 49, 55
BT.2020 76
Network 20
Network Connection Diagnostics 58
Network Connection Status 58
Network Settings 58
NFC 34
C
O
Connection Server Settings 58
Control for HDMI 50, 56
Oppdater 54
OSD Language 56
Output Video Resolution 54
D
N
Device List 55
Device Name 57
DSEE HX 55
P
E
R
Easy Setup 58
External Control 58
Reset to Factory Default Settings 59,
69
Resetting 59, 69
F
Programvareoppdat.-melding 57
PRTCT 68
Fjernkontroll 13, 49
S
H
Screen Settings 54
Software License Information 58
Software Update 54
Sony | Music Center 39
Standby Through 49, 51, 57
Subwoofer 31, 45, 64
System Information 58
System Settings 56
HDCP 2.2 76
HDMI Settings 56
HDMI-signalformat 19, 57, 75
HDR 76
Home Network Access Control 58
Hurtigstart / standby for
nettverk 49, 57
87NO
T
Time Zone 57
TV Audio Input Mode 57
V
Video Direct 54
W
Wireless Playback Quality 56
Wireless Subwoofer Connection 56
Y
YCbCr/RGB (HDMI) 54
88NO
89NO
Programvaren til dette systemet kan bli oppdatert i fremtiden. Hvis du vil ha mer informasjon
om tilgjengelige oppdateringer, kan du gå til følgende nettsted:
www.sony.eu/support
©2017 Sony Corporation
Trykt i Malaysia
4-687-838-31(1)
Download PDF

advertising