Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1-kanals soundbar med høyoppløselig lyd/Wi-Fi® Bruksanvisning

Lydplanke
Bruksanvisning
HT-NT5
For kunder i Europa
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle
eller et innebygd kabinett.
Du kan redusere faren for brann ved
å sørge for at ventilasjonsåpningen
på enheten ikke er dekket med aviser,
duker, gardiner osv.
Ikke plasser apparatet nær noe med
åpen flamme (for eksempel brennende
stearinlys).
Du kan redusere faren for brann eller
elektrisk sjokk ved å ikke utsette
apparatet for drypping eller spruting,
og ikke plassere væskefylte gjenstander
som vaser o.l. på apparatet.
Enheten er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Ettersom støpslet brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble
den til en lett tilgjengelig stikkontakt.
Hvis du legger merke til noe unormalt
i enheten, må du straks koble den fra
stikkontakten.
Ikke utsett batterier eller apparater med
monterte batterier for ekstrem varme,
for eksempel direkte sollys eller åpen ild.
Kun for innendørs bruk.
Anbefalte ledninger
Bruk bare skjermede og jordede
ledninger og kontakter nå du skal
koble til datamaskiner og/eller eksterne
enheter.
For høyttalerenheten
Navneplaten er plassert under
høyttalerenheten.
2NO
Merknad for kunder:
Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
hvor EU-direktivene gjelder.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler knyttet til produktets
samsvar med EU-lovgivningen skal rettes
til den autoriserte representanten,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Hvis det gjelder
service- eller garantisaker, finner du
nødvendige adresser i de relevante
service- eller garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer med dette at
dette utstyret er i samsvar med de
vesentlige kravene og andre relevante
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC.
Du finner mer informasjon på følgende
nettadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette produktet er ment å skulle brukes
i følgende land.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
5150-5350 MHz-båndet skal kun brukes
innendørs.
Dette utstyret har blitt testet og funnet
å være i samsvar med grensene som er
angitt i EMC-forskriftene for bruk av en
tilkoblingsledning som er kortere enn
tre meter.
Avhending av
gammelt elektrisk
og elektronisk
utstyr (gjelder
i EU og andre
europeiske land
med særskilte
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen betyr at produktet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall.
Det skal derimot leveres på et egnet
innsamlingssted for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved
å påse at du kvitter deg med dette
produktet på riktig måte, bidrar
du til å forhindre mulige negative
innvirkninger på miljø og helse, som
ellers kan forekomme på grunn av
feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare Europa
Ved å påse at du kvitter deg med disse
batteriene på riktig måte, bidrar du til
å forhindre mulige negative innvirkninger
på miljø og helse, som ellers kan
forekomme på grunn av feilaktig
avfallshåndtering av batteriene.
Resirkulering av materialer bidrar til
å spare på naturressursene.
Dersom det er produkter som
av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en
uavbrutt tilkobling til et innebygd
batteri, bør dette batteriet bare skiftes
av kvalifisert teknisk personell.
Lever produktet etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr for
å være sikker på at batteriet håndteres
riktig.
For alle andre batterier kan du se
avsnittet om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet
på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet eller
batterier, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet der
du bor, eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
Levering av gamle
batterier (gjelder i EU
og andre europeiske
land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på batteriet
eller emballasjen betyr at batteriet som
leveres med dette produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
være brukt sammen med et kjemisk
symbol. Hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 %
bly, blir det også merket med det
kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb).
3NO
Innholdsfortegnelse
Medfølgende tilbehør ................... 6
Oversikt over deler og
kontroller ..................................7
Om startmenyen .......................... 12
Tilkobling og forberedelse
Grunnleggende
Startveiledning
tilkoblinger og  (eget
forberedelse
dokument)
Tilkobling for visning av
opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold ............................. 15
Montere enheten på en vegg ...... 17
Feste grillen på lydplanken .........18
Koble til et kablet nettverk ..........19
Koble til et trådløst nettverk ........ 21
Lytte til lyden
Lytte til TV-en ...............................23
Lytte til lyd fra enheten som er
koblet til .................................23
Lytte til musikk på en
USB-enhet ............................. 24
Velge lydeffekt
Stille inn lydeffekt som
er skreddersydd til lydkildene
(SOUND FIELD) ...................... 26
Lytte til klar lyd ved lavt volum
ved midnatt (NIGHT) ..............27
Gjøre tale klarere (VOICE) ............27
Justere volumet til
basshøyttaleren .................... 28
Justere forsinkelsen mellom
bilde og lyd ........................... 28
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk fra en
mobilenhet ........................... 30
4NO
Lytte til lyden fra den tilkoblede
TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller
høyttalere .............................. 33
Lytte med Networkfunksjonen
Lytte til musikk på PC-en din
via et hjemmenettverk ......... 35
Lytte til musikk på Music
Services ................................. 36
Lytte til musikk på mobilenheten
med SongPal ..........................37
Bruke Google Cast ...................... 38
Lytte til musikk ved å koble til
den SongPal Link-kompatible
enheten ................................. 38
Viser skjermen på mobilenheten
på en TV (MIRRORING) ......... 39
Bruke de ulike funksjonene/
innstillingene
Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (LINK) ......... 40
Spille av komprimerte lydfiler med
oppskalering med tilnærmet
høyoppløselig lydkvalitet ......41
Lytte til Multiplex Broadcast
Sound (AUDIO) .......................41
Deaktivere knapper på
enheten ................................. 42
Endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER) .............................. 42
Spare strøm i standbymodus ..... 43
Sende fjernkontrollsignalet til
TV-en via enheten ................ 44
Bruke Control for HDMIfunksjonen ............................ 44
Bruke BRAVIA Syncfunksjonen .............................46
Bruke oppsettskjermbildet ..........48
Alternativer-menylisten ..............56
Feilsøking
Feilsøking ..................................... 57
Tilbakestille systemet ..................64
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner ............................65
Avspillbare filtyper ....................... 67
Inngangslydformater som
støttes ....................................68
Inngangsvideoformater som
støttes ....................................69
Om BLUETOOTHkommunikasjon .....................70
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE .......................71
Forholdsregler ............................. 76
Stikkordregister ...........................80
5NO
• R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Medfølgende tilbehør
• Lydplanke (1)
• Optisk digitalkabel (1)
• Grill (1)
• Oppstartsveiledning (1)
• Braketter for veggmontering (2),
skuer (2), festeanordning for grill (2)
• Bruksanvisning (1)
• Basshøyttaler (1)
• Fjernkontroll (1)
6NO
Oversikt over deler og kontroller
Detaljer er utelatt fra illustrasjonene.
enhet (lydplanke)
Front
 Fjernkontrollsensor
 N-merke (side 31)
Når du skal bruke NFC-funksjonen,
legger du den NFC-kompatible
enheten inntil merket.
 Frontpanelskjerm
 BLUETOOTH-indikator (blå)
– Blinker raskt i blått: Under
standbystatus for paring
– Blinker i blått: BLUETOOTHtilkoblingen opprettes
– Lyser i blått: BLUETOOTHtilkoblingen er opprettet

(USB)-port
  (av/på)-knapp
Slår på systemet eller setter det
i standbymodus.
 INPUT-knapp (side 12, 23)
 PAIRING-knapp (side 30)
 VOL +/–-knapper
7NO
Bakside
 LAN (100)-port
 TV IN (OPTICAL)-kontakt
 ANALOG IN-kontakt
 HDMI IN 3-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 2-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI IN 1-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
Kompatibel med HDCP 2.2.
8NO
Basshøyttaler
 På/av-indikator
– Lyser rødt: Basshøyttaleren er
i standbymodus
– Blinker grønt: Ved forsøk på
å opprette tilkobling
– Lyser grønt: Basshøyttaleren
er koblet til systemet med
koblingsfunksjonen
  (på/av)-knapp
Slår på basshøyttaleren eller
setter den i standbymodus.
 LINK-knapp (side 40)
 Ventilasjonsåpninger
Av sikkerhetsmessige
hensyn er det viktig at
ventilasjonsåpningene ikke
blokkeres.
9NO
Fjernkontroll
 INPUT +/– (side 12, 23)
 (av/på)
Slår på systemet eller setter det
i standbymodus.
 DISPLAY
Viser avspillingsinformasjon på
TV-skjermen.
 CLEAR AUDIO+ (side 26)
SOUND FIELD (side 26)
VOICE (side 27)
NIGHT (side 27)
 DIMMER (side 42)
 Fargeknapper
Hurtigtaster for valg av elementer
på enkelte menyer.
 MIRRORING (side 39)
PAIRING (side 30)
 OPTIONS (side 28, 56)
BACK (side 12)
/// (side 12)
(enter) (side 12)
HOME (side 12)
  (demping)
Slår av lyden midlertidig.
volum  (volum) +/–
Justerer volumet.
SW  (basshøyttalervolum) +/–
Justerer volumnivået til
basshøyttaleren.
10NO
 Avspillingsknapper
/ (spol tilbake/spol
hurtig forover)
Søker frem- eller bakover.
/ (forrige/neste)
Velger forrige/neste kapittel,
spor eller fil.
 (spill av)
Starter eller starter avspilling på
nytt (fortsetter avspilling).
 (stopp midlertidig)
Stopper avspillingen midlertidig
eller starter avspillingen på nytt.
 (stopp)
Stopper avspillingen.
 RX/TX (mottaker/sender)
(side 34)
 AUDIO (side 41)
11NO
Om startmenyen
Du kan vise startmenyen på TV-skjermen ved å koble sammen systemet og TV-en
med HDMI-kabelen (følger ikke med). Fra startmenyen kan du angi ulike innstillinger
ved å velge
[Setup] eller velge inngangen eller tjenesten du ønsker å se, fra
inngangslisten.
[Setup]
Inngangsliste
Bruke startmenyen
///,
(enter)
HOME
BACK
1
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
2
Trykk /// for å velge
og trykk deretter på .
[Setup] eller et element på inngangslisten,
Den valgte inngangen eller oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen.
Trykk BACK hvis du vil gå tilbake til forrige skjermbilde.
12NO
Inngangsliste
Navn på inngang
Forklaring
[TV]
Sender TV-lyden. (side 23)
[HDMI1]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 1-kontakten.
(side 23)
[HDMI2]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 2-kontakten.
(side 23)
[HDMI3]
Sender lyden til enheten som er koblet til HDMI IN 3-kontakten.
(side 23)
[Bluetooth Audio]
Sender lyden til enheten som er koblet til ved hjelp av BLUETOOTHfunksjonen. (side 30)
[Analog]
Sender lyden til enheten som er koblet til ANALOG IN-kontakten.
[USB]
Sender musikk eller spiller av bildefiler som er lagret på en tilkoblet
USB-enhet. (side 24)
[Screen mirroring]
Viser skjermen til den mobile enheten på TV-skjermen. (side 39)
[Home Network]
Sender musikk eller spiller av bildefiler på enheten som er koblet
til via nettverket. (side 35)
[Music Services]
Bruker musikktjenester på Internett. (side 36)
[Setup]
Se Bruke oppsettskjermbildet (side 48).
Tips
Du kan også velge inngangen ved å trykke INPUT +/– gjentatte ganger.
13NO
Om trinnbeskrivelsen
I denne bruksanvisningen er operasjonene beskrevet som trinn som utføres
i startmenyen som vises på TV-skjermen ved hjelp av fjernkontrollen når systemet
og TV-en er koblet sammen med HDMI-kabelen (følger ikke med).
Betjeningstrinnene som velger elementer på TV-skjermen ved hjelp av ///
og , forenkles på følgende måte.
Eksempel: Velg
[Setup] fra startmenyen.
Operasjonen som velger et element ved å trykke /// og
"velg".
, er uttrykt som
Eksempel: Velg [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] på
startmenyen.
Når du gjentar operasjonen som velger et element ved å trykke /// og ,
blir de valgte elementene koblet med "-".
Tips
• Du kan bruke knappene på hovedenheten hvis de har samme eller lignende navn som
dem på fjernkontrollen.
• Tegn i hakeparenteser [ ] vises på TV-skjermen. Tegn i anførselstegn " " vises på
frontpanelskjermen.
14NO
Tilkobling og forberedelse
Tilkobling og forberedelse
Tilkobling for visning av
opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold
Koble til en 4K-TV og
4K-enhet
Hvis du vil vise opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold og lytte til lyd fra systemet,
kobler du TV-en og enheten til systemet
via en HDCP2.2-kompatibel HDMIkontakt.
Du kan bare vise opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold via den HDCP2.2-kompatible
HDMI-kontakten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
TV
Blu-ray Disc™-spiller, kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales.
1
2
Sjekk hvilken av HDMIinngangskontaktene på TV-en
som støtter HDCP2.2.
Se bruksanvisningen for TV-en.
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den
HDCP2.2-kompatible HDMIinngangskontakten på TV-en
og HDMI OUT-konktakten på
enheten.
TV-tilkoblingen er fullført.
15NO
3
4
Bruk en HDMI-kabel (medfølger
ikke) for å koble til den HDCP2.2kompatible HDMI-kontakten på
4K-enheten og HDMI IN-kontakten
på enheten.
Kontroller i bruksanvisningen for
4K-enheten at HDMI OUT-kontakten
på 4K-enheten er kompatibel med
HDCP2.2.
4K-enhetstilkoblingen er fullført.
Spill av opphavsrettsbeskyttet
4K-innhold.
Bildet vises på TV-skjermen, og det
sendes lyd fra systemet.
Tips
Alle kontaktene er kompatible med
HDCP2.2, og du står dermed fritt til å velge
om du vil koble 4K-enheten til HDMI IN 1-,
HDMI IN 2- eller HDMI IN 3-kontakten.
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Hvis HDMI-kontakten på TVen ikke er merket med ARC
Hvis den HDCP2.2-kompatible HDMI INkontakten på TV-en ikke er kompatibel
med ARC, blir det ikke sendt TV-lyd fra
systemet.
Bruk i så fall den medfølgende optiske
digitale kabelen for å koble til den
optiske utgangskontakten på TV-en og
TV IN (OPTICAL)-kontakten på enheten.
TV
HDCP2.2kompatibel
HDMI-kontakt
Blu-ray Disc-spiller, kabelboks,
satellittboks osv.
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
 HDMI-kabel (medfølger ikke)
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet anbefales.
 Optisk digitalkabel (medfølger)
16NO
1
Du kan montere enheten på en vegg.
Bruk de medfølgende skruene
til å feste de medfølgende
brakettene for veggmontering
i festehullene nederst på enheten.
Overflaten på hver brakett skal
være slik som på bildet.
Fest de to veggmonteringsbrakettene
i venstre og høyre festehull nederst
på enheten.
Skrue (medfølger)
Merknader
• Finn frem skruer (medfølger) som passer
til veggmaterialet og -bæreevnen.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes til en veggbjelke.
Monter høyttalerne vannrett, festet
med skruer i spikerslaget på et
sammenhengende plant område på
veggen.
• La en Sony-forhandler eller lisensiert
montør utføre monteringen, og vær
spesielt opptatt av sikkerhet under
monteringen.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som skyldes feil montering,
manglende veggstyrke, feil bruk av
skruer, naturkatastrofer osv.
Braketter for veggmontering (medfølger)
2
Bruk skruer (medfølger ikke) som
passer til hullene i braketten for
veggmontering.
4 mm
Mer enn 30 mm
4,2 mm
10 mm
Hull i braketten for veggmontering
17NO
Tilkobling og forberedelse
Montere enheten på en
vegg
3
Fest skruene til veggen.
Skruen skal stikke frem som vist på
bildet.
920 mm
8 til 9 mm
Feste grillen på
lydplanken
Du kan beskytte høyttalerne ved
å montere på den medfølgende grillen.
Det anbefales at du bruker enheten
uten å feste grillen hvis du skal lytte til
høyoppløselig lyd.
Fest grillen parallelt med
frontpanelet.
Fest grillen med riktig side opp.
4
Heng hullene i brakettene på
skruene.
Juster hullene i brakettene slik at
de er i plan med skruene, og heng
enheten på de to skruene.
Tips
• Grillen har magnetfeste.
• Fest grillen slik at det er litt avstand fra
kanten på lydplanken.
Ca. 4 mm
Ca. 2 mm
18NO
Fest grillen til lydplanken med
festeanordningen slik at du unngår
at den løsner.
1
Hekt festeanordningen på kroken
på grillen og skyv den oppover.
Koble til et kablet
nettverk
Klargjør nettverket ved å koble systemet
og datamaskinen til hjemmenettverket
med en LAN-kabel.
Koble til en PC eller ruter
med en LAN-kabel
Følgende illustrasjon er et eksempel
på tilkobling av systemet og PC-en til
hjemmenettverket.
Internett
2
Fest grillen på lydplanken.
Modem
LAN-kabel
(følger ikke med)
Ruter
Server
Merk
Serveren må kobles til det samme nettverket
som systemet.
Tips
Det anbefales at du bruker en isolert og
tradisjonell grensesnittkabel (følger ikke
med).
19NO
Tilkobling og forberedelse
Feste grillen når
lydplanken er montert
på veggen
Koble til ved å innhente
nettverksinformasjon
automatisk
1
2
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Velg [Auto].
Systemet starter
nettverksinnstillinger, og
nettverksinnstillingsstatusen vises.
Trykk / for å bla i informasjonen,
og trykk deretter .
5
Velg [Save & Connect].
Systemet begynner å koble til
nettverket. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese meldingene
som vises på TV-skjermen.
Koble til ved bruk av en fast
IP-adresse
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på
TV-skjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Velg [Manual].
20NO
6
Angi innstillingene ved å følge
instruksjonene på skjermen.
Systemet starter
nettverksinnstillinger, og
nettverksinnstillingsstatusen vises.
Trykk / for å bla i informasjonen,
og trykk deretter .
Velg [Save & Connect].
Systemet begynner å koble til
nettverket. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du lese meldingene
som vises på TV-skjermen.
Klargjør nettverket ved å koble systemet
og PC-en til den trådløse LAN-ruteren.
Merk
Serveren må kobles til det samme
nettverket som systemet.
Koble til ved å velge
nettverksnavnet (SSID)
Hvis den trådløse LAN-ruteren
(tilgangspunktet) er ikke kompatibel
med Wi-Fi Protected Setup (WPS),
kontrollerer du følgende informasjon
på forhånd.
– Nettverksnavnet (SSID)*
_____________________________________
– Sikkerhetsnøkkelen (passord)**
Koble til med WPS-knappen
Når den trådløse LAN-ruteren
(tilgangspunkt) er WPS-kompatibel
(Wi-Fi Protected Setup), kan du enkelt
velge nettverksinnstillinger med WPSknappen.
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wireless Setup] –
[Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
Velg [Start].
Trykk WPS-knappen på
tilgangspunktet.
Systemet begynner å koble til
nettverket.
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) er et navn
som identifiserer et bestemt tilgangspunkt.
**Du skal kunne finne denne informasjonen
på etiketten på ruteren/tilgangspunktet
for det trådløse nettverket,
i bruksanvisningen, ved å kontakte
personen som konfigurerte det trådløse
nettverket, eller fra informasjonen du har
fått fra Internett-leverandøren.
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wireless Setup].
Listen over nettverksnavn vises på
TV-skjermen.
Velg ønsket nettverksnavn (SSID).
Angi sikkerhetsnøkkelen
(eller passordet) ved hjelp av
programvaretastaturet, og velg
deretter [Enter].
Systemet begynner å koble til
nettverket.
21NO
Tilkobling og forberedelse
Koble til et trådløst
nettverk
Koble til ved bruk av en fast
IP-adresse
Velg [New connection registration] –
[Manual registration] i trinn 4 av "Koble
til ved å velge nettverksnavnet (SSID)"
og følg instruksjonene på skjermen.
Koble til ved hjelp av en
PIN-kode
Velg [New connection registration]
i trinn 4 av "Koble til ved å velge
nettverksnavnet (SSID)", og velg [(WPS)
PIN Method].
Koble til ved hjelp av
SongPal
SongPal-appen kan koble systemet til
det samme trådløse nettverket som
nettverket til den mobile enheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, følg
instruksjonene til appen eller se til
følgende URL-adresse.
http://info.songpal.sony.net/help/
22NO
Lytte til lyden
1
2
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
1
2
Velg [TV] på startmenyen,
Velg programmet ved å bruke
TV-ens fjernkontroll.
Det valgte TV-programmet vises på
TV-skjermen, og TV-lyden sendes
fra systemet.
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg den inngangen på
startmenyen som den ønskede
enheten er koblet til.
Bildet av den valgte enheten vises
på TV-skjermen, og det sendes lyd
fra systemet.
Hvis du velger [Analog], vises
startmenyen på TV-skjermen.
4
3
Du kan velge [TV] ved å trykke INPUT
+/– på fjernkontrollen.
Du kan velge inngang ved å trykke
INPUT +/– på fjernkontrollen.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet ved
å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
Tips
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
Tips
Endre inngangsnavnet som
blir vist på startmenyen
Du kan endre inngangsnavnet for
[HDMI1], [HDMI2] eller [HDMI3] som blir
vist på startmenyen.
1
2
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Plasser markøren på [HDMI1],
[HDMI2], or [HDMI3] på
startmenyen, og trykk deretter
OPTION.
Alternativmenyen vises på TVskjermen.
Velg [Input Label].
23NO
Lytte til lyden
Lytte til TV-en
Lytte til lyd fra enheten
som er koblet til
4
5
Velg inngangsnavn.
Du kan velge blant følgende
inngangsnavn.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Trykk
for å fullføre.
Lytte til musikk på en
USB-enhet
Du kan spille av musikk-/bildefiler som
er lagret på en tilkoblet USB-enhet.
Se Avspillbare filtyper (side 67) for
avspillbare filtyper.
1
Tips
Koble USB-enheten til USB
porten.
-
Det viste ikonet endres automatisk når du
endrer inngangsnavnet.
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [USB (Connected)] fra
startmenyen.
Velg [Music] – mappe som sanger
er lagret i - sang.
Den valgte sangen spilles av og lyd
sendes fra systemet.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
Merk
Ikke fjern USB-enheten når den er i bruk.
Slå av systemet før du kobler til eller fjerner
USB-enheten for å unngå ødelagte data
eller skade på USB-enheten.
24NO
Tips
Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner
fra alternativmenyen (side 56).
Lytte til lyden
Vise bilder på en USBenhet
Du kan spille av bildefiler som er lagret
på en tilkoblet USB-enhet.
Se Avspillbare filtyper (side 67) for
avspillbare filtyper.
Velg [Photo] – mappen der bildene er
lagret – bildet i trinn 4.
Det valgte bildet vises på TV-skjermen.
Tips
Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner
fra alternativmenyen (side 56).
25NO
Velge lydeffekt
Stille inn lydeffekt som
er skreddersydd til
lydkildene (SOUND FIELD)
Du kan enkelt bruke
forhåndsprogrammerte lydeffekter som
er skreddersydd for ulike typer lydkilder.
Lydfelt
Forklaring
[Sports]
Kommenteringen
er tydelig, jubelen
høres som
omgivelseslyd
og lyden er
virkelighetstro.
[Game
Studio]
Lydeffekter
optimaliseres
for spill.
[Standard]
Lydeffekter
optimaliseres for
den enkeltstående
kilden.
Tips
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Trykk SOUND FIELD.
Lydfeltmenyen vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket lydfelt.
Lydfelt
Forklaring
[ClearAudio+]
Den riktige
lydinnstillingen
velges automatisk
for lydkilden.
[Movie]
Lydeffekter
optimaliseres for
filmer. Denne
modusen replikerer
lydens tetthet og
fyldighet.
[Music]
Lydeffekter
optimaliseres for
musikk.
26NO
• Du kan velge [ClearAudio+] ved å trykke
CLEAR AUDIO+ på fjernkontrollen.
• Du kan velge lydfeltet fra alternativmenyen
(side 56).
Lytte til klar lyd ved lavt
volum ved midnatt
(NIGHT)
Gjøre tale klarere (VOICE)
Velge lydeffekt
Lyden gjengis ved lavt volum med
minimalt tap av nyanser og
taletydelighet.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Trykk NIGHT.
Nattmodusen vises på TV-skjermen.
Trykk VOICE.
Stemmemodusen vises på TVskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
stemmemodus.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
nattmodus.
Modus
Forklaring
[On]
Aktiverer
nattmodusfunksjonen.
[Off]
Deaktiverer
nattmodusfunksjonen.
Tips
Modus
Forklaring
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Tale høres enkelt ved
å øke talerekkevidden.
[Up 2]
Talespekteret
forbedres, og talelyd
kan høres enkelt av
eldre.
Tips
Du kan velge [Voice] på Alternativermenyen (side 56).
Du kan velge [Night] på Alternativermenyen (side 56).
27NO
Justere volumet til
basshøyttaleren
Justere forsinkelsen
mellom bilde og lyd
Basshøyttaleren er laget for avspilling
av basslyd eller lyder med lav frekvens.
Når lyden ikke samsvarer med bildene
på TV-skjermen, kan du justere
forsinkelsen mellom bilde og lyd.
Innstillingsmetoden varierer avhengig
av inngangen.
SW  +/–
///,
OPTIONS
Trykk SW (basshøyttalervolum)  +/–
for å justere volumet til basshøyttaleren.
Merk
Når inngangssignalet ikke inneholder
mye basslyd, som i TV-programmer,
kan basslyden fra basshøyttaleren være
vanskelig å høre.
Når du ser på TV-en
1
2
3
4
28NO
Trykk OPTIONS.
SYNC vises på frontpanelskjermen.
Trykk  eller
Justeringstid vises på
frontpanelskjermen.
Juster forsinkelsen ved hjelp
av /, og trykk deretter .
Du kan justere fra 0–300 ms
i intervaller på 25 ms.
Trykk OPTIONS.
Alternativer-menyen på
frontpanelskjermen slås av.
Når du ser på en annen
enhet
1
Velge lydeffekt
2
3
Trykk OPTIONS.
Alternativmenyen vises på TVskjermen.
Velg [A/V SYNC].
Juster forsinkelsen ved hjelp
av /, og trykk deretter .
Du kan justere fra 0–300 ms
i intervaller på 25 ms.
29NO
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk ved å pare
med en mobilenhet
1
Lytte til musikk fra en
mobilenhet
Du kan lytte til musikk som er lagret på
en mobilenhet som en smarttelefon
eller et nettbrett, via en trådløs
tilkobling ved å koble sammen systemet
og den mobile enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen.
Når du kobler til den mobile enheten
med BLUETOOTH-funksjonen, kan du
utføre betjening ganske enkelt
ved å bruke den medfølgende
fjernkontrollen uten å slå på TV-en.
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
4
 +/–
Avspillingsknapper
RX/TX
30NO
5
Trykk PAIRING.
Systemet går inn i paringsmodus,
BT vises på frontpanelet, og
BLUETOOTH-indikatoren blinker
raskt.
Skru på BLUETOOTH-funksjonen,
og velg deretter HT-NT5 etter
at du har søkt etter det på
mobilenheten.
Hvis du blir bedt om å angi en
tilgangsnøkkel, angir du 0000.
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren på enheten lyser
blått.
Det er opprettet en forbindelse
mellom systemet og mobilenheten.
Start lydavspillingen med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra enheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
• Du kan spille av innhold eller
sette innhold på pause ved hjelp
av avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik kontrollerer du
tilkoblingsstatusen til
BLUETOOTH-funksjonen
BLUETOOTH-indikator
Under
standbystatus
for paring
Blinker raskt i blått
Tilkobling blir
forsøkt
opprettet
Blinker i blått
Tilkobling er
opprettet
Lyser i blått
Ikke koblet til
Off
5
Tips
• Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, vises det en melding som
anbefaler et program for nedlasting
i henhold til enheten du har koblet til.
Følg anvisningene som vises. Du kan laste
ned et program som heter SongPal, som
gjør det mulig for deg å bruke dette
systemet.
Se Lytte til musikk på mobilenheten med
SongPal (side 37) hvis du vil ha mer
informasjon om SongPal.
• Utfør paring for den andre mobilenheten
og påfølgende mobilenheter.
• Hvis du vil avbryte paring, trykk HOME.
Lytte til musikk fra den
parede mobilenheten
1
2
4
Slå BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten til på.
Trykk INPUT +/– gjentatte
ganger for å vise BT på
frontpanelskjermen.
Inngangen endres til [Bluetooth
Audio] automatisk. Deretter kobler
systemet automatisk til på nytt til
den mobile enheten som det sist
ble koblet til.
Kontroller at den blå BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
Det er opprettet en forbindelse
mellom systemet og mobilenheten.
Start lydavspillingen med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra enheten.
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
• Du kan spille av innhold eller
sette innhold på pause ved hjelp
av avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik kobler du fra mobilenheten
Gjør ett av følgende:
• Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på
mobilenheten.
• Trykk PAIRING på fjernkontrollen.
• Slår av systemet eller mobilenheten.
Merk
Hvis BT ikke vises på frontpanelskjermen
når du trykker INPUT +/– i trinn 2 av Lytte til
musikk fra den parede mobilenheten,
trykker du RX/TX på fjernkontrollen én
gang.
Tips
Når tilkobling ikke er etablert, velger du
HT-NT5 på mobilenheten.
Koble til en mobilenhet med
ettrykksfunksjonen (NFC)
Når du holder en NFC-kompatibel
mobilenhet som en smarttelefon eller et
nettbrett nær N -merket på enheten,
slås systemet på automatisk. Deretter
utføres paring og BLUETOOTH-tilkobling
automatisk.
31NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Status
3
Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og
musikkavspillere med NFC-funksjonen
innebygd (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, unntatt Android 3.x)
1
2
Skru på NFC-funksjonen på
mobilenheten.
Hold mobilenheten inntil
N-merket på enheten.
Fortsett å berøre inntil
mobilenheten vibrerer og det vises
en melding på mobilenheten.
Følg instruksjonene på skjermen for
å fullføre paring av enheten og
mobilenheten.
BLUETOOTH-indikator
3
4
Kontroller at den blå BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
Det er opprettet en forbindelse
mellom systemet og mobilenheten.
Start lydavspillingen med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra systemet.
32NO
5
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
• Du kan spille av innhold eller
sette innhold på pause ved hjelp
av avspillingsknappene på
fjernkontrollen.
Slik stopper du avspillingen med
ettrykksfunksjonen
Hold mobilenheten inntil N-merket på
enheten igjen.
Merknader
• Avhengig av enheten, må du kanskje
gjøre følgende på forhånd på
mobilenheten:
– Slå på NFC-funksjonen.
– Last ned NFC Easy Connect-appen fra
Google Play™ og start den. (Det kan
hende at appen ikke er tilgjengelig
i enkelte land/områder.) Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for enheten.
• Denne funksjonen fungerer ikke med
BLUETOOTH-kompatible hodetelefoner
eller høyttalere. Hvis du vil lytte til lyd med
BLUETOOTH-kompatible hodetelefoner
eller høyttalere, kan du se Lytte til lyden
fra den tilkoblede TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller høyttalere (side 33).
• [Bluetooth Mode] endres til [Receiver]
automatisk når du utfører BLUETOOTHtilkobling med ettrykksfunksjonen. Selv
når ettrykksfunksjonen avbrytes, forblir
innstillingen [Bluetooth Mode] satt til
[Receiver]. Hvis du vil ha detaljert
informasjon om [Bluetooth Mode],
se [Bluetooth Settings] (side 51).
Lytte til lyden fra den
tilkoblede TV-en
eller enheten fra
hodetelefoner eller
høyttalere
connected.]. (Den tilkoblede
enhetens navn vises også.)
Hvis du ikke finner navnet på
hodetelefonene eller høyttaleren
i [Device List], velger du [Scan].
6
Lytte til lyd ved å pare
med hodetelefoner eller
høyttalere
1
2
3
4
5
7
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter].
Systemet går inn i BLUETOOTHoverføringsmodus.
Still inn de BLUETOOTHkompatible hodetelefonene eller
høyttaleren til paringsmodus.
Se bruksanvisningen for
hodetelefonene eller høyttaleren
for paringsmetode.
Velg navnet på hodetelefonene
eller høyttaleren fra [Device List]
i [Bluetooth Settings].
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
etablert, vises [Bluetooth device is
Juster volumet.
Juster volumnivået på
hodetelefonene eller høyttaleren
først. Når du er koblet til med
hodetelefoner eller høyttalere,
kan volumnivået til hodetelefonene
eller høyttaleren styres med VOL
+/– på enheten og  +/– på
fjernkontrollen.
Slik avbryter du paring
Avbryt paring av hodetelefoner eller
høyttalere i trinn 4.
Slik fjerner du en registrert enhet
fra enhetslisten
1
Følg trinn 1 til 5 i Lytte til lyd ved
å pare med hodetelefoner eller
høyttalere.
2
Velg navnet på hodetelefonene eller
høyttaleren, og trykk deretter
OPTIONS.
3
4
Velg [Remove].
Følg instruksjonene på skjermen for
å slette de ønskede hodetelefonene
eller høyttaleren fra enhetslisten.
33NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Du kan lytte til lyden fra den tilkoblede
TV-en eller enheten fra BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttalere ved å sammenkoble den
med BLUETOOTH-funksjonen.
Gå tilbake til startmenyen og velg
ønsket inngang.
Bildet av den valgte inngangen
vises på TV-skjermen, BT TX vises
på frontpanelskjermen, deretter
sendes lyd fra hodetelefonene eller
høyttaleren.
Ingen lyd sendes fra systemet.
Hvis du vil ha informasjon om valg
av inngang, se Bruke startmenyen
(side 12).
Lytte til lyd med parede
hodetelefoner eller
høyttalere
1
2
3
4
5
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg ønsket inngang.
Hvis du vil ha informasjon om valg
av inngang, se Bruke startmenyen
(side 12).
Still inn BLUETOOTH-funksjonen
til hodetelefonene eller
høyttaleren til på.
Trykk RX/TX på fjernkontrollen.
[Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] og BT TX vises på
frontpanelskjermen.
Systemet kobler automatisk til
hodetelefonene eller høyttaleren
som det sist var koblet til, deretter
sendes lyd fra hodetelefonene eller
høyttaleren.
Ingen lyd sendes fra systemet.
Juster volumet.
Juster volumnivået på
hodetelefonene eller høyttaleren.
Du kan også justere volumnivået til
hodetelefonene eller høyttaleren
ved hjelp av  +/– på
fjernkontrollen.
Slik kobler du fra hodetelefonene
eller høyttaleren
Gjør ett av følgende:
– Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på
hodetelefonene eller høyttaleren.
– Trykk RX/TX.
– Slå av systemet, eller hodetelefonene
eller høyttaleren.
– Velg enhetsnavn for de tilkoblede
hodetelefonene eller høyttaleren
fra [Setup] – [Bluetooth Settings] –
[Device List].
34NO
Om tilkobling av
hodetelefoner eller
høyttaler
• Det er mulig at du ikke vil kunne
justere volumet, avhengig av de
BLUETOOTH-kompatible
hodetelefonene eller høyttaleren.
• [Screen mirroring], [Bluetooth Audio],
og Home Theatre Control-funksjonen
er deaktivert når [Bluetooth Mode] er
satt til [Transmitter].
• Når inngangen til [Bluetooth Audio]
eller [Screen mirroring] er valgt, kan du
ikke sette [Bluetooth Mode] til
[Transmitter]. Du kan heller ikke bytte
den med RX/TX på fjernkontrollen.
• Du kan registrere opptil ni
BLUETOOTH-enheter. Hvis en tiende
BLUETOOTH-enhet registreres,
erstattes den sist tilkoblede
BLUETOOTH-enheten med den nye.
• Systemet kan vise opptil 15 registrerte
BLUETOOTH-enheter i [Device List].
• Du kan ikke endre lydeffekten eller
innstillingene på Alternativer-menyen
når lyd sendes til BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttaler.
• Deler av innholdet vil kanskje
ikke kunne sendes på grunn av
innholdsbeskyttelse.
• Avspilling av lyd/musikk på
BLUETOOTH-enheten er forsinket
sammenlignet med avspillingen på
enheten. Dette skyldes egenskapene
til trådløs teknologi med BLUETOOTH.
• Du kan aktivere eller deaktivere
mottaket av AAC- eller LDAC-lyd fra
BLUETOOTH-enheten (side 51).
Lytte til musikk på en PC
Lytte med Network-funksjonen
Datamaskin
Lytte til musikk på
PC-en din via et
hjemmenettverk
Trådløs LAN-ruter
1
2
Klargjøre Home Network
1
2
3
Koble systemet til et nettverk.
Se Koble til et kablet nettverk
(side 19) og Koble til et trådløst
nettverk (side 21).
Koble PC-en til et nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du lese bruksanvisningen for PC-en.
Still inn PC-en.
Hvis du vil bruke PC-en
i hjemmenettverket, må du angi
PC-en som server. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du lese
bruksanvisningen for PC-en.
Tips
Se
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status] når du sjekker
statusen for nettverkstilkoblingen.
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [Home Network] fra
startmenyen.
Enhetsnavnet på hjemmenettverket
vises på TV-skjermen.
Velg ønsket enhet – [Music] –
mappe som sanger er lagret i –
sang.
Den valgte sangen spilles av og lyd
sendes fra systemet.
4
Juster volumet.
• Juster volumet ved å trykke
 +/– på fjernkontrollen.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 28).
Tips
• Du kan vise bilder som er lagret på
PC-en, ved å velge [Photo] i trinn 3.
• Du kan utføre ulike betjeningsoperasjoner
fra alternativmenyen (side 56).
35NO
Lytte med Network-funksjonen
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på PC-en, via hjemmenettverket.
Musikkfiler kan spilles av ved å betjene
systemets visningsskjerm (OSD) eller
den dedikerte appen SongPal på en
mobilenhet som en smarttelefon eller et
nettbrett.
Lytte til musikk på en PC ved
hjelp av SongPal
Datamaskin
Lytte til musikk på Music
Services
Du kan lytte til musikktjenester som
er tilgjengelige på Internett, med
dette systemet. Du kan bruke denne
funksjonen hvis systemet er koblet til
Internett.
1
Trådløs LAN-ruter
Smarttelefon eller
nettbrett
2
3
Du kan spille av musikkfiler som er
lagret på PC-en, ved den dedikerte
appen SongPal som lastes ned til en
mobilenhet, for eksempel en
smarttelefon eller et nettbrett. Hvis du
vil ha detaljert informasjon om SongPal,
se Hva du kan gjøre med SongPal
(side 37) eller følgende URL-adresse.
http://info.songpal.sony.net/help/
36NO
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg [Music Services] fra
startmenyen.
Listen over musikktjenester vises på
TV-skjermen.
Velg ønsket musikktjeneste.
Veiledningen for å bruke
musikktjenesten vises på TVskjermen.
Følg veiledningen for å bruke
musikktjenester.
Tips
Du kan oppdatere listen over
tjenesteleverandører ved å trykke
OPTIONS og velge [Update Services]
i trinn 2.
Lytte til musikk på USB-enheten
Lytte til musikk på
mobilenheten med
SongPal
Hva du kan gjøre med
SongPal
Merk
Hvilke funksjoner som kan kontrolleres
med SongPal, varierer avhengig av
hvilken enhet som er tilkoblet. Appens
spesifikasjoner og utforming kan bli endret
uten forhåndsvarsel.
Bruke SongPal
1
2
Hvis du vil ha detaljert informasjon om
SongPal, se følgende URL-adresse.
http://info.songpal.sony.net/help/
Nedlasting av SongPal til
smarttelefonen/iPhone gir følgende.
Lydinnstillingene på systemet
Du kan enkelt tilpasse lyden, eller du
kan bruke innstillingen [ClearAudio+]
som anbefales av Sony.
Musikktjeneste
Du kan konfigurere innstillingene for
å bruke musikktjenester*.
* Hvorvidt musikktjenester er tilgjengelige,
og hvor mye funksjonen kan benyttes,
kan variere avhengig av land eller
områder.
Det kan være nødvendig å oppdatere
enheten.
Når du bruker Google Cast™
i musikktjenesten, se Bruke Google Cast
(side 38).
3
4
Last ned SongPal-gratisappen til
mobilenheten.
Koble sammen systemet og
mobilenheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen (side 30)
eller nettverksfunksjonen
(side 19).
Start SongPal.
Operere ved å følge SongPalskjermbildet.
Merknader
• Før du bruker SongPal, må du sørge for
å stille [Bluetooth Mode] til [Receiver]
(side 51).
• Bruk nyeste versjon av SongPal.
Tips
• Du kan koble sammen systemet og
mobilenheten ved hjelp av NFCfunksjonen (side 31).
• Når du kobler til med
nettverksfunksjonen, kobler du
mobilenheten til det samme nettverket
som systemet er koblet til.
Lytte til musikk på
hjemmenettverket
Du kan spille av musikk som er lagret på
PC-en eller hjemmenettverksserveren
på hjemmenettverket.
37NO
Lytte med Network-funksjonen
SongPal er et program for å kontrollere
kompatible Sony-lydenheter som
bruker din smarttelefon/iPhone.
Søk etter SongPal på Google Play™
eller App Store og last den ned på
smarttelefonen/iPhone.
Du kan spille av musikk på en enhet som
er koblet til (USB)-porten på enheten.
Bruke Google Cast
Google Cast kan du velge musikkinnhold
fra den Google Cast-aktiverte appen og
spille det av på enheten.
Google Cast krever første konfigurasjon
ved hjelp av SongPal.
1
2
3
4
5
Last ned SongPal-gratisappen til
mobilenheten.
Koble til enheten ved hjelp av
Wi-Fi til det samme nettverket
som systemet er koblet til
(side 21).
Start SongPal, velg systemet, og
trykk [Settings] – [Google Cast] –
[Learn how to Cast].
Kontroller operasjonen og Google
Cast-kompatible apper, og last
ned appen.
Start den Google Cast-kompatible
appen, trykk cast-knappen,
og velg systemet.
Lytte til musikk ved
å koble til den SongPal
Link-kompatible
enheten
Lytte til den samme
musikken i forskjellige rom
(Wireless Multi Room)
Du kan lytte til musikken du har lagret
på forskjellige PCer eller smarttelefoner
og i tillegg musikk fra nettverkstjenester,
i flere rom med topp lydkvalitet.
Du kan utføre betjening med SongPalappen som installeres på en
smarttelefon/iPhone. Hvis du vil bruke
flere SongPal-kompatible enheter,
kobler du dem til det samme trådløse
LAN-nettverket.
Slik utfører du innstilling på
SongPal
Angi innstillingene ved å følge hjelpen
for SongPal.
Tips
Hvis du vil ha detaljert informasjon om
SongPal, se Hva du kan gjøre med SongPal
(side 37).
6
Velg og spilla v musikk på den
Google Cast-aktiverte appen.
Musikken spilles av på systemet.
Merk
Du kan ikke bruke Google Cast så lenge
google cast updating vises på
frontpanelskjermen på enheten. Vent til
oppdateringen er fullført, og prøv deretter
på nytt.
38NO
Viser skjermen på
mobilenheten på en TV
(MIRRORING)
Avbryte skjermspeiling
Lytte med Network-funksjonen
[Screen mirroring] er en funksjon for
å vise skjermen på en mobil enhet på
TV-skjermen ved hjelp av Miracastteknologi.
Du kan koble til systemet med en enhet
som er kompatibel med Screen mirroring
(f.eks. smarttelefon, nettbrett). Dermed
kan du bruke visningsskjermen på
enheten på TV-skjermen. Ingen trådløs
ruter (eller tilgangspunkt) kreves for
å bruke denne funksjonen.
Merknader
• Når du bruker Screen mirroring, kan det
noen ganger hende at kvaliteten på bildet
og lyden svekkes på grunn av interferens
fra andre nettverk.
• Kvaliteten på bildet og lyden kan svekkes,
avhengig av bruksmiljøet.
• Noen nettverksfunksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige under Screen mirroring.
• Kontroller at enheten er kompatibel med
Miracast. Tilkobling til alle kompatible
Miracast-enheter kan ikke garanteres.
Trykk HOME eller BACK.
MIRRORING
HOME
BACK
1
2
Trykk MIRRORING.
Følg instruksjonene på TVskjermen.
Aktiver Screen mirroring-funksjonen
fra mobilenheten.
Skjermen til den mobile enheten
vises på TV-skjermen.
Tips
• Du kan velge [Screen mirroring] fra
startmenyen i trinn 1.
• Man kan forbedre stabiliteten til
avspillingen ved å angi [Screen mirroring
RF Setting] (side 54).
39NO
4
Bruke de ulike funksjonene/
innstillingene
Utføre trådløs tilkobling
av basshøyttaleren
(LINK)
Utfør trådløs tilkobling av basshøyttaleren
på nytt for å få en bedre tilkobling.
5
6
Trykk LINK på baksiden av
basshøyttaleren.
På/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker grønt.
Fortsett til neste trinn innen ett
minutt.
Velg [Start].
Koblingsinnstillingen starter.
Velg [Cancel] for å gå tilbake til
forrige skjermbilde.
Fullfør koblingsinnstillingen slik
det beskrives på skjermen.
På/av-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt.
Merknader
LINK
På/av-indikator
1
2
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [System Settings] – [Wireless
Subwoofer Connection] – [Link].
Skjermbildet [Link] blir vist på TVskjermen.
40NO
• Hvis meldingen [Cannot set Link.] vises,
følger du instruksjonene på skjermen.
• Når [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter] og BLUETOOTH-enheten
er koblet til systemet, er det ikke
mulig å opprette trådløs tilkobling til
basshøyttaleren.
Spille av komprimerte
lydfiler med
oppskalering med
tilnærmet høyoppløselig
lydkvalitet
Lytte til Multiplex
Broadcast Sound (AUDIO)
Du kan velge mangfoldig kringkastingslyd
når systemet mottar et Dolby Digitalsignal for mangfoldig kringkasting.
DSEE HX oppskalerer eksisterende
lydkilder til tilnærmet høyoppløselig
lydkvalitet, og dermed føles det som du
faktisk er til stede i innspillingsstudioet
eller på konserten.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når [Music] er valgt som lydfelt (side 26).
2
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Audio Settings] – [DSEE HX].
Velg [On].
1
Trykk AUDIO.
Lydsignalet vises på
frontpanelskjermen.
2
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
lydsignal.
Lydsignal
Forklaring
"MAIN"
Lyden for
hovedspråket
kommer ut.
"SUB"
Lyden for
underspråket
kommer ut.
"MN/SB"
Kombinert lyd for
både hoved- og
underspråkene
kommer ut.
Merknader
• Denne funksjonen fungerer med tokanals
digitale inngangssignaler på 44,1 kHz
eller 48 kHz.
• Denne funksjonen virker ikke når [Analog]
er valgt.
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
1
AUDIO
Merknader
• Hvis du vil motta et Dolby Digital-signal,
må du koble et TV-apparat eller andre
enheter til TV IN (OPTICAL)-kontakten
med en optisk digitalkabel (følger med).
• Hvis TV-ens HDMI IN-kontakt er
kompatibel med Audio Return Channelfunksjonen (side 45), kan du motta et
Dolby Digital-signal via HDMI-kabelen.
41NO
Deaktivere knapper på
enheten
Du kan deaktivere knappene på
hovedenheten for å forhindre
feilbetjening, for eksempel for å unngå
at barn gjør skade (Child lock-funksjon).
Endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og
BLUETOOTH-indikatoren
(DIMMER)
Du kan endre lysstyrken på
frontpanelskjermen og BLUETOOTHindikatoren.
DIMMER
Trykk VOL –, VOL +, og VOL –
i rekkefølge mens du trykker på og
holder inne INPUT på enheten.
LOCK vises på frontpanelskjermen,
og knapper på enheten fungerer ikke.
Du kan bare betjene enheten med
fjernkontrollen.
Avbryte Child Lockfunksjonen
Trykk VOL –, VOL +, og VOL – i rekkefølge
mens du trykker på og holder inne
INPUT på enheten.
UNLCK vises på frontpanelskjermen,
og barnelåsfunksjonen er kansellert.
1
2
Trykk DIMMER.
Visningsmodusen vises på
frontpanelskjermen.
Trykk på knappen gjentatte
ganger for å velge ønsket
visningsmodus.
Modus
Forklaring
"BRIGHT"
Frontpanelskjermen
og BLUETOOTHindikatorlampen lyser
klart.
"DARK"
Frontpanelskjermen
og BLUETOOTHindikatorlampen lyser
mørkt.
"OFF"
Frontpanelskjermen
slås av.
Merk
 (av/på) er ikke låst med
barnelåsfunksjonen.
42NO
Merk
Frontpanelskjermen slås av når OFF er
valgt. Den slås på igjen automatisk når du
trykker på en knapp, men slås av igjen hvis
du ikke bruker systemet på ca. 10 sekunder.
I noen tilfeller er det imidlertid ikke sikkert
at frontpanelskjermen slås av. I slike tilfeller
er lysstyrken på frontpanelskjermen den
samme som DARK.
Spare strøm
i standbymodus
Kontroller at du har valgt følgende
innstillinger:
– [Bluetooth Standby] er satt til [Off]
(side 51).
– [Standby Through] er satt til [Off]
(side 52).
– [Quick Start/Network Standby] er satt
til [Off] (side 53).
– [Remote Start] er satt til [Off] (side 54).
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
43NO
Sende
fjernkontrollsignalet til
TV-en via enheten
Når enheten står i veien for
fjernkontrollsensoren på TV-en, er det
ikke sikkert at fjernkontrollen fungerer.
I slike tilfeller aktiverer du IRforsterkerfunksjonen i systemet.
Du kan betjene TV-en med fjernkontrollen
ved å sende signalet fra baksiden av
enheten.
1
2
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [System Settings] –
[IR-Repeater].
Skjermbildet [IR-Repeater] blir vist
på TV-skjermen.
Velg [On].
Merknader
• Sørg for at fjernkontrollen ikke kan styre
TV-en, og sett deretter [IR-Repeater] til
[On]. Hvis den er satt til [On] når
fjernkontrollen kan styre TV-en, er det
ikke sikkert at den fungerer optimalt,
på grunn av interferensen mellom
direktekommandoen fra fjernkontrollen
og kommandoen via enheten.
• På noen TV-er det ikke sikkert at denne
funksjonen fungerer riktig. I så fall
plasserer du enheten litt lenger unna
TV-en.
Bruke Control for HDMIfunksjonen
Hvis du kobler til en enhet, for eksempel
en TV eller Blu-ray Disc-opptaker som
er kompatibel med Control for HDMIfunksjonen* med HDMI-kabelen, kan du
enkelt betjene enheten med en TVfjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes med
Control for HDMI-funksjonen.
• System Power Off-funksjonen
• System Audio Control-funksjonen
• Lydreturkanal
• Funksjon for ettrykksavspilling
• Enkel styring ved hjelp av fjernkontrollen
• HDMI Standby Through-innstilling for
strømsparing
Merk
Disse funksjonene vil kanskje også kunne
brukes med enheter som ikke er produsert
av Sony, men betjeningsfunksjonalitet er
ikke garantert.
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å tillate at HDMI-enheter
(High-Definition Multimedia Interface)
styrer hverandre.
Klargjøre for bruk av Control
for HDMI-funksjonen
Skru [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] på systemet til [On]
(side 52). Standardinnstillingen er [On].
Aktiver Control for HDMIfunksjonsinnstillingene for TV-en
og andre enheter som er koblet til
systemet.
Tips
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI ("BRAVIA"-synkronisering) når du
bruker en TV fra Sony, blir også
44NO
systemfunksjonen Control for HDMI
aktivert automatisk. Når innstillingene er
fullført, vises DONE i frontpanelskjermen.
System Power Offfunksjonen
Når du slår av TV-en, blir systemet
og den tilkoblede enheten slått av
automatisk.
Sett [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] i systemet til [On]
eller [Auto] (side 52).
Standardinnstillingen er [Auto].
System Audio Controlfunksjonen
Hvis du slår på systemet mens du
ser på TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets volum
kan justeres ved hjelp av TV-ens
fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV, slås
systemet automatisk på neste gang du
slår på TV-apparatet.
Betjening kan også utføres ved hjelp av
TV-ens meny. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
Merknader
• Det kommer lyd fra TV-en bare hvis det er
valgt en annen inngang enn [TV], [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] ved bruk av Twin
Picture-funksjonen på TV-en. Når du
deaktiverer Twin Picture-funksjonen,
sendes lyden fra systemet.
• Tallet for systemets volumnivå vises på
TV-skjermen, avhengig av TV-apparatet.
Volumnummeret som vises på TV-en, kan
Audio Return Channel
Hvis systemet er koblet til en TVs HDMI
IN-kontakt som er kompatibel med
Audio Return Channel, kan du lytte til
TV-lyden fra systemets høyttalere uten
å koble til en optisk digitalkabel.
På systemet setter du [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] til [Auto] (side 52).
Standardinnstillingen er [Auto].
Merk
Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio
Return Channel, må den optiske digitale
kabelen (følger med) kobles til (se den
medfølgende startveiledningen).
One-Touch Play-funksjonen
Når du spiller av innhold på en enhet
(Blu-ray Disc-opptaker, PlayStation®4
osv.) som er koblet til TV-en, blir
systemet og TV-en slått på automatisk.
Systeminngangen endres til inngangen
for enheten som spilles av, og det blir
sendt lyd fra systemhøyttalerne.
Merknader
• Hvis [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] i systemet er satt til
[On] eller [Auto] og det ble spilt av TV-lyd
fra TV-høyttalerne forrige gang du så på
TV, blir ikke systemet slått på, og det blir
ikke sendt lyd og bilde fra TV-en selv om
det spilles av enhetsinnhold (side 52).
• Avhengig av TV-en er det mulig at
begynnelsesdelen av innholdet som
spilles av, ikke spilles av riktig.
45NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Merk
Avhengig av enhetsstatusen er det ikke
sikkert at den tilkoblede enheten blir
slått av.
være forskjellig fra nummeret på
systemets frontpanelskjerm.
• Avhengig av innstillingene for TV-en er
det mulig at System Audio Controlfunksjonen ikke vil være tilgjengelig. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-apparatet.
Enkel styring ved hjelp av
fjernkontrollen
Du kan betjene systemet ved
å velge systemet fra TV-ens
synkroniseringsmeny.
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter synkroniseringsmenyen. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-apparatet.
Merknader
• I koblingsmenyen på TV-en gjenkjennes
systemet som "Player" ("Spiller").
• Enkelte betjeningsoperasjoner er kanskje
ikke tilgjengelige på alle TV-modeller.
HDMI Standby Throughinnstilling for strømsparing
HDMIStandby Through-innstillingen for
strømsparing (side 52) gjør at du kan få
lyd og bilder fra en tilkoblet enhet uten
å slå på systemet.
Sett [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] til [Auto] (side 52).
Standardinnstillingen er [Auto].
Bruke BRAVIA Syncfunksjonen
I tillegg til Control for HDMI-funksjonen
kan du også bruke følgende funksjoner
på enheter som er kompatible med
BRAVIA sync-funksjonen.
• Scene Select-funksjonen
• Hjemmekinokontroll
• Echo Canceling-funksjonen
• Dynamisk språkendring
Merk
Disse funksjonene er proprietære funksjoner
som tilhører Sony. Denne funksjonen kan
ikke brukes med andre produkter enn dem
som er produsert av Sony.
Scene Select-funksjonen
Systemets lydfelt veksles automatisk
i henhold til TV-ens innstillinger for
Scene Select-funksjonen. Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
Still lydfeltet til [ClearAudio+] (side 26).
Merk
Hvis TV-ikke viser bilde fra en enhet som er
koblet til systemet, setter du [Standby
Through] til [On]. Hvis du kobler til en TV fra
en annen produsent enn Sony, bør du
velge denne innstillingen.
46NO
Home Theatre Controlfunksjonen
Når du bruker en TV som er kompatibel
med Home Theatre Control-funksjonen,
kan innstilling av systemet, angivelse av
lydmodus, inngangsveksling osv.
utføres uten å slå av TV-inngangen.
Denne funksjonen kan brukes når TV-en
er koblet til Internett. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
Echo Canceling-funksjonen
Ekko reduseres når du bruker Social
Viewing-funksjonen, for eksempel
Skype, mens du ser på TV-programmer.
Denne funksjonen kan brukes hvis TVen støtter Social Viewing-funksjonen.
Se bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
Merknader
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
• Hvis systeminngangen er [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] når du bruker Social
Viewing-funksjonen, blir inngangen
automatisk endret til [TV]. Lyd for sosial
visning og TV-programmet sendes fra
systemhøyttalerne.
• Det blir sendt lyd fra TV-høyttaleren
bare hvis det er valgte en annen
systeminngang enn [TV], [HDMI1],
[HDMI2] eller [HDMI3] når du bruker Social
Viewing-funksjonen.
• Denne funksjonen kan ikke brukes når
lyden kommer fra TV-en.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlengde osv.) som overføres fra en
HDMI-kontakt, kan bli deaktivert av
den tilkoblede enheten.
• Lyden kan bli avbrutt hvis
samplingsfrekvensen eller antall
kanaler med lydsignaler fra
avspillingsenheten endres.
• Når [TV]-inngangen er valgt, sendes
videosignaler fra HDMI OUT (ARC)kontakten via én av HDMI IN 1/2/3kontaktene du valgte sist gang.
• Dette systemet støtter TRILUMINOS-,
ITU-R BT.2020-, HDR (High Dynamic
Range)-, 3D- og 4K-sending.
Dynamisk språkendring
Når du endrer visningsspråket på
TV-skjermen, endres også systemets
visningsskjermspråk.
Merknader om HDMItilkoblinger
• Bruk en HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel med
Ethernet). Hvis du bruker en standard
HDMI-kabel, er det ikke sikkert at
1080p-, 3D- og 4K-innhold blir vist
riktig.
• Bruk en godkjent HDMI-kabel.
• Bruk en høyhastighets HDMI®-kabel
fra Sony med Ethernet og Type-logo.
• HDMI-DVI-konverteringskabel er ikke
anbefalt
47NO
Bruke oppsettskjermbildet
Du kan foreta ulike justeringer for elementer som for eksempel bilde og lyd.
Standardinnstillingene er understreket.
1
2
3
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TV-skjermen.
Velg ønsket element.
Innstillingselement
Forklaring
[Software Update] Oppdaterer systemets programvare. (side 49)
[Screen Settings]
Angir skjerminnstillingene i henhold til TV-typen. (side 49)
[Audio Settings]
Angir lydinnstillingene i henhold til typen tilkoblingskontakter.
(side 50)
[Bluetooth
Settings]
Angir detaljerte innstillinger for BLUETOOTH-funksjonen. (side 51)
[System Settings]
Angir de systemrelaterte innstillingene. (side 52)
[Network Settings] Angir detaljerte innstillinger for Internett og hjemmenettverk.
(side 54)
[Input Skip
Setting]
Angir innstillingen for å hoppe over en inngang for hver inngang.
(side 54)
[Easy Setup]
Kjører Enkel installasjon på nytt for å angi basisinnstillingene.
(side 55)
[Resetting]
48NO
Tilbakestiller systemet til fabrikkinnstillingene. (side 55)
[Software Update]
Du får tilgang til de nyeste funksjonene
ved å oppdatere til den nyeste
versjonen av programvaren.
Hvis du vil ha informasjon om
oppdateringsfunksjoner, kan du gå til
følgende nettsted:
www.sony.eu/support
Merknader
[Update via Internet]
Oppdaterer systemets programvare ved
hjelp av det tilgjengelige nettverket.
Følg instruksjonene på skjermen.
Kontroller at nettverket er koblet til
Internett.
[Update via USB Memory]
Oppdaterer programvaren ved hjelp
av USB-minne. Sørg for at mappen
for programvareoppdatering heter
UPDATE.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Velg denne innstillingen når du
kobler til et TV-apparat i bredformat
eller et TV-apparat med en
bredformatsfunksjon.
[Output Video Resolution]
[Auto]: Sender videosignaler i henhold
til TV-apparatets oppløsning eller den
tilkoblede enheten.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Sender videosignaler
i henhold til den valgte
oppløsningsinnstillingen.
* Hvis fargesystemet for avspillingsinnholdet
er NTSC, kan oppløsningen på
videosignalene bare konverteres til [480i]
og [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Denne funksjonen angir signalsendingen
fra HDMI OUT (ARC)-kontakten på
systemet når du bruker funksjonen
Screen mirroring.
[Auto]: Sender 24p-videosignaler
bare når du kobler til et 1080/24pkompatibelt TV-apparat via en HDMItilkobling, og [Output Video Resolution]
settes til [Auto] eller [1080p].
[Off]: Velg denne innstillingen når TV-en
ikke er kompatibel med 1080/24pvideosignaler.
[4K Output]
[Auto1]: Sender 2K-videosignaler under
skjermspeiling og 4K-videosignaler
under bildevisning ved tilkobling til en
4K-kompatibel enhet fra Sony.
[Auto2]: Sender 4-videosignaler under
avspilling av 24p-innhold med
skjermspeiling eller bildevisning når du
kobler til en 4K-/24p-kompatibel enhet.
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
Merknader
• Hvis enheten som er produsert av Sony,
ikke registreres når [Auto1] velges, har
innstillingen samme effekt som [Auto2]innstillingen.
• [Network content 24p Output] i [24p
Output] må stilles inn riktig for [Auto2].
49NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
• Et Internett-miljø er nødvendig for
å utføre oppdateringer via Internett.
• Under en programvareoppdatering vises
UPDT på frontpanelskjermen. Etter at
oppdateringen er fullført, starter
systemet automatisk på nytt. Mens
oppdateringen pågår, må du ikke slå av
systemet eller bruke systemet eller TV-en.
Vent til programvareoppdateringen er
fullført.
• Sett [Auto Update] til [On] når du vil utføre
programvareoppdateringer automatisk
(side 53). Programvareoppdatering kan
bli utført selv om du velger [Off] i [Auto
Update], avhengig av detaljene
i oppdateringene.
[4:3]: Velg denne innstillingen når du
kobler til et TV-apparat i 4:3-format som
ikke har en bredformatsfunksjon.
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Audio DRC]
[Auto]: Registrerer automatisk typen
ekstern enhet, og veksler deretter til
den samsvarende fargeinnstillingen.
[YCbCr (4:2:2)]: Sender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Sender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB]: Velg denne innstillingen når
du kobler til en enhet med en HDCPkompatibel DVI-kontakt.
Du kan komprimere dynamikkområdet
for lydsporet.
[Auto]: Komprimerer automatisk lyd
som er kodet i Dolby TrueHD.
[On]: Systemet gjenskaper lydsporet
med typen dynamisk rekkevidde som
opptaksteknikeren hadde tenkt.
[Off]: Ingen komprimering av dynamisk
rekkevidde.
[Attenuation settings - Analog]
[Video Direct]
Du kan deaktivere OSD-skjermvisning
(On-Screen Display) for systemet når
[HDMI1]-, [HDMI2]- eller [HDMI3]inngangen er valgt.
Ettersom du kan bruke hele skjermen, er
denne funksjonen særlig praktisk når du
spiller spill.
[On]: Deaktiverer OSD-skjermvisningen.
Informasjon vises ikke på TV-skjermen,
og OPTIONS- og DISPLAY-knappen
fungerer ikke.
[Off]: Viser informasjon på TV-skjermen
bare når du endrer innstillingene, for
eksempel ved valg av lydfeltet.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Jevner ut nyanseringen av
videosignalsending fra HDMI OUT
(ARC)-kontakten.
[Off]: Velg denne innstillingen hvis
videosignaler er forvrengt eller fargen er
unaturlig.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når [Music] er valgt som lydfelt.
[On]: Oppskalerer lydfilen til en
høyoppløst lydfil og gjengir klar lyd i det
øvre spekteret, som ofte går tapt
(side 41).
[Off]: Off
50NO
Forvrengning kan forekomme når du
lytter til en enhet som er koblet til en
ANALOG IN-kontakt. Du kan hindre
forvrengning ved å dempe
inngangsnivået på systemet.
[On]: Demper inngangsnivået.
Utgangsnivået blir redusert med denne
innstillingen.
[Off]: Normalt inngangsnivå.
[Audio Output]
Du kan velge utgangsmetoden som skal
brukes for sending av lydsignalet.
[Speaker]: Sender lyd gjennom flere
kanaler bare fra systemets høyttalere.
[Speaker + HDMI]: Sender lyd fra flere
kanaler fra systemets høyttalere og
tokanals lineære PCM-signaler fra HDMI
OUT (ARC)-kontakten.
[HDMI]: Sender lyd bare fra HDMI OUT
(ARC)-kontakten. Lydformatet avhenger
av den tilkoblede enheten.
Merknader
• Når [Control for HDMI] er satt til [On]
(side 52), settes [Audio Output] til
[Speaker + HDMI] automatisk, og denne
innstillingen kan ikke endres.
• Lydsignaler sendes ikke fra HDMI OUT
(ARC)-kontakten når [Audio Output] er
satt til [Speaker + HDMI] og [HDMI1 Audio
Input Mode] (side 52) er satt til [TV]. (bare
europeiske modeller)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver AAC-kodek.
[Off]: Deaktiver AAC-kodek.
Merknader
• Du kan lytte til lyd av høy kvalitet hvis AAC
er aktivert og enheten støtter AAC.
• Når du kobler til BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttalere, kan denne
innstillingen ikke endres.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Denne funksjonen er bare tilgjengelig
når du setter [Bluetooth Mode] til
[Receiver] eller [Transmitter].
[On]: Aktiver LDAC-kodek.
[Off]: Deaktiver LDAC-kodek.
Merknader
Du kan ikke koble til en BLUETOOTHenhet ved hjelp av ettrykksfunksjonen, selv
når du har satt [Bluetooth Mode] til [Off].
• Du kan lytte til mer lyd av høy kvalitet hvis
LDAC er aktivert og enheten støtter LDAC.
• Når du kobler til BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttalere, kan denne
innstillingen ikke endres.
[Device List]
[Wireless Playback Quality]
Merk
Viser en liste over grupperte og
registrerte BLUETOOTH-enheter (SNKenhet) når [Bluetooth Mode] er satt til
[Transmitter].
[Bluetooth Standby]
Du kan angi [Bluetooth Standby] slik at
systemet kan slås på av en BLUETOOTHenhet selv når systemet er
i standbymodus. Denne funksjonen er
bare tilgjengelig når du setter
[Bluetooth Mode] til [Receiver] eller
[Transmitter].
[On]: Systemet slås på automatisk når
du forespør en BLUETOOTH-tilkobling
fra en paret BLUETOOTH-enhet.
[Off]: Off
Du kan angi hastigheten for sending
av data for LDAC-avspilling. Denne
funksjonen er bare tilgjengelig når du
setter [Bluetooth Mode] til [Transmitter]
og [Bluetooth Codec - LDAC] til [On].
[Auto]: Dataoverføringshastigheten
endres automatisk avhengig av miljøet.
Hvis lydavspillingen er ustabil i denne
modusen, bruker du én av de andre tre
modusene.
[Sound Quality]: Den høyeste
bithastigheten brukes. Lyd sendes med
høyest kvalitet. Noen ganger blir
imidlertid lyden kanskje ustabil når
kvaliteten på koblingen ikke er god nok.
[Standard]: Den midterste bithastigheten
brukes. Den balanserer både
lydkvaliteten og avspillingsstabiliteten.
51NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Du kan bruke innhold fra en BLUETOOTHenhet ved hjelp av dette systemet, eller
du kan lytte til lyd fra dette systemet
ved hjelp av BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttaler.
[Receiver]: Dette systemet er
i mottaksmodus, noe som gjør at det
kan motta og sende lyd fra BLUETOOTHenheten.
[Transmitter]: Dette systemet er
i sendemodus, noe som gjør at det kan
sende lyd til de BLUETOOTH-kompatible
hodetelefonene eller høyttaleren. Hvis
bytter systemets inngang, vises BT TX
på frontpanelskjermen.
[Off]: BLUETOOTH-funksjonen er slått
av, og du kan ikke velge [Bluetooth
Audio]-inngangen.
[Bluetooth Codec - AAC]
[Connection]: Stabilitet blir prioritert.
Lydkvaliteten er kanskje akseptabel og
tilkoblingsstatusen vil mest sannsynlig
være stabil. Hvis tilkoblingen er ustabil,
anbefales denne innstillingen.
[System Settings]
[OSD Language]
Du kan velge språk for skjermvisningene
i systemet.
[Wireless Subwoofer Connection]
Du kan utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren på nytt. Se Utføre
trådløs tilkobling av basshøyttaleren
(LINK) (side 40) for mer informasjon.
[IR-Repeater]
[On]: Eksterne signaler for TV-en sendes
fra baksiden av lydplanken (side 44).
[Off]: Deaktiverer funksjonen.
Se Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (LINK) (side 40) for mer
informasjon.
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (side 44)
[On]: Control for HDMI-funksjonen er
aktivert. Enheter som er sammenkoblet
med en HDMI-kabel, kan styre
hverandre.
[Off]: Off
• [Standby Linked to TV] (side 45)
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Hvis systeminngangen er [TV],
[HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] eller
[Screen mirroring], blir systemet slått
av automatisk når du slår av TV-en.
[On]: Systemet slår seg av automatisk
når du slår av TV-en, uavhengig av
inngang.
[Off]: Systemet slår seg ikke av når du
slår av TV-en.
52NO
• [Audio Return Channel] (side 45)
Still inn denne funksjonen når
systemet er koblet til en TVs HDMI INkontakt som er kompatibel med Audio
Return Channel. Funksjonen er
tilgjengelig når du setter [Control for
HDMI] til [On].
[Auto]: Du kan lytte til TV-lyden fra
systemets høyttalere.
[Off]: Bruk denne innstillingen når en
optisk digitalkabel er tilkoblet.
• [Standby Through] (side 46)
Denne funksjonen er tilgjengelig når
du setter [Control for HDMI] til [On].
[Auto]: Det blir sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
hvis TV-en blir slått på samtidig som
systemet er avslått. Velg [On] for
å redusere systemets strømforbruk
i standbymodus.
[On]: Det blir alltid sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Hvis du kobler
til en TV fra en annen produsent enn
Sony, bør du velge denne innstillingen.
[Off]: Det blir ikke sendt signaler fra
systemets HDMI OUT (ARC)-kontakt
når systemet er slått av. Slå på
systemet hvis du vil at innholdet på en
enhet som er koblet til systemet,
skal vises på TV-en. Velg [On] for
å redusere systemets strømforbruk
i standbymodus.
• [HDMI1 Audio Input Mode] (bare
europeiske modeller)
Du kan velge lydinngangen for
enheten som er koblet til HDMI IN 1kontakten.
[HDMI1]: Lyden fra enheten som er
koblet til HDMI IN 1-kontakten,
kommer inn via HDMI IN 1-kontakten.
[TV]: Lyden fra enheten som er koblet
til HDMI IN 1-kontakten, kommer inn
via TV IN (OPTICAL)-kontakten.
• [HDMI Signal Format]
Velg denne innstillingen når du viser
High-Quality 4K-format* med HDMIinngangen.
[Standard format]: Standard format
for vanlig bruk.
[Enhanced format]: High-Quality
HDMI-format. Velg denne innstillingen
bare når du bruker kompatible enheter.
Merknader
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bit, osv. Se Inngangsvideoformater
som støttes (side 69) hvis du vil ha
mer informasjon.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Forkorter oppstartstiden fra
standbymodus. Du kan betjene
systemet raskt etter at du slår det på.
[Off]: Off
[On]: Angir at systemet skal informere
om den nyeste programvareversjonen
(side 49).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Programvareoppdatering utføres
automatisk mellom kl. 02.00 og 05.00
lokal tid i valgt [Time Zone] når systemet
ikke er i bruk. Hvis du velger [Off]
i [Quick Start/Network Standby], utføres
programvareoppdatering når du har
slått av systemet.
[Off]: Off
[Time Zone]
Velg land/område.
Merknader
• Programvareoppdatering kan bli utført
selv om du velger [Off] i [Auto Update],
avhengig av detaljene i oppdateringene.
• Programvareoppdatering utføres
automatisk innen 11 dager siden utgivelse
av en ny programvareversjon.
[Device Name]
[On]: Slår på [Auto Standby]funksjonen. Når systemet ikke brukes på
omtrent 20 minutter, går systemet
automatisk til standbymodus.
[Off]: Off
Du kan endre navnet på dette systemet
i henhold til innstillingene, slik at det
blir enklere å gjenkjenne det med
[Bluetooth Audio]- eller [Screen
mirroring]-funksjonen. Navnet brukes
også i andre typer nettverk, for eksempel
hjemmenettverket. Følg instruksjonene
på skjermen, og bruke tastaturet til
å skrive inn navnet.
[Auto Display]
[System Information]
[On]: Viser automatisk informasjon på
TV-skjermen når lydsignaler, bildemodus
osv. endres.
[Off]: Viser informasjon bare når du
trykker på DISPLAY.
Du kan vise informasjon om systemets
programvareversjon og MAC-adressen.
[Auto Standby]
[Software License Information]
Du kan vise informasjon om
programvarelisens.
53NO
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
• Velg [Enhanced format] bare hvis den
tilkoblede enheten og TV-en støtter
High-Quality 4K*-format.
• Avhengig av TV-modellen kan det
hende du må gjøre innstillinger på
TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en.
• Hvis denne innstillingen endres, er det
ikke sikkert at bildet blir vist riktig.
Endre i så fall innstillingen til [Standard
format].
• Hvis du vil se på High-Quality* 4Kinnhold, bruker du en Premium High
Speed HDMI®-kabel som støtter
hastighetene 4K 60p 18 Gbps.
[Software Update Notification]
[Network Settings]
[Internet Settings]
Koble systemet til nettverket på
forhånd.
[Wired Setup]: Velg denne innstillingen
når du kobler til en bredbåndsruter ved
hjelp av en LAN-kabel.
[Wireless Setup]: Velg denne innstillingen
når du bruker den innebygde Wi-Fifunksjonen systemet til å koble til et
trådløst nettverk.
Tips
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
følgende nettsted og ser på de vanlige
spørsmålene: www.sony.eu/support
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Tillater automatisk tilgang fra
en nylig registrert
hjemmenettverkskontroller.
[Off]: Off
[Home Network Access Control]
Viser en liste over produkter som er
kompatible med
hjemmenettverkskontrollere, og angir
om kommandoer fra kontrollere i listen
skal godtas eller ikke.
[External Control]
[On]: Tillater at den automatiske
[Network Connection Status]
kontrolleren i hjemmenettverket
betjener dette systemet.
[Off]: Off
Viser statusen for den gjeldende
nettverkstilkoblingen.
[Remote Start]
[Network Connection Diagnostics]
Du kan kjøre nettverksanalysen for
å finne ut om nettverkstilkoblingen
er utført på riktig måte.
[On]: Tillater at du slår på systemet med
en enhet som er koblet via et nettverk,
når systemet er i standbymodus.
[Off]: Systemet kan ikke slås på med en
enhet som er koblet via et nettverk.
[Screen mirroring RF Setting]
Hvis du bruker flere trådløse systemer,
for eksempel et trådløst nettverk, kan
det hende trådløse signaler er ustabile.
I dette tilfellet kan det hende
avspillingsstabiliteten blir forbedret ved
å angi en prioritert radiofrekvenskanal
for Screen mirroring.
[Auto]: Velg som regel denne
innstillingen. Systemet velger den
beste kanalen for Screen mirroring
automatisk.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Den valgte
kanalen prioriteres for tilkobling til
Screen mirroring.
[Connection Server Settings]
Angir om den tilkoblede
hjemmenettverksserveren skal vises
eller ikke.
54NO
[Input Skip Setting]
Innstillingen for overhopping er en
praktisk funksjon som gjør at du kan
hoppe over ubrukte innganger når
du velger en funksjon, ved å trykke
INPUT +/–.
[Do not skip]: Systemet hopper ikke
over den valgte inngangen.
[Skip]: Systemet hopper over den valgte
inngangen.
Merk
Hvis du trykker på INPUT +/– når
startmenyen vises, vises inngangsikonet
nedtonet hvis det er satt til [Skip].
Tips
Du kan utføre [Input Skip Setting] på
Alternativer-menyen (side 56).
[Easy Setup]
Kjør [Easy Setup] for å angi de
grunnleggende innledende
innstillingene og grunnleggende
nettverksinnstillingene for systemet.
Følg instruksjonene på skjermen.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Bruke de ulike funksjonene/innstillingene
Du kan tilbakestille systeminnstillingene
til fabrikkinnstillingene ved å velge
gruppen med innstillinger. Alle
innstillingene i gruppen blir tilbakestilt.
[Initialize Personal Information]
Du kan slette dine personlige
opplysninger som er lagret på systemet.
Merk
Hvis du avhender, overfører eller selger
dette systemet, må du slette alle personlige
opplysninger av sikkerhetshensyn. Ta
nødvendige sikkerhetstiltak, for eksempel
å logge av etter at du har brukt en
nettverkstjeneste.
55NO
Alternativer-menylisten
Ulike innstillinger og avspillingsoperasjoner er tilgjengelige ved å trykke OPTIONS.
De tilgjengelige elementene varierer avhengig av hver situasjon.
Element
Forklaring
[A/V SYNC]
Justerer tidsforskyvningen mellom bilde og lyd. Lydutgang kan
forsinkes (side 28).
[Sound Field]
Endrer innstillingen for lydfeltet (side 26).
[Night]
Velger nattmodusen (side 27).
[Voice]
Velger talemodusen (side 27).
[Input Skip Setting]
Hopper over ubrukte innganger når du velger en funksjon ved å trykke
INPUT +/– (side 54).
[Input Label]
Endrer inngangsnavnet for [HDMI1]. [HDMI2], eller [HDMI3] som vises
på startmenyen (side 23).
[Repeat Setting]
Angir gjentakende avspilling.
[Play/Stop]
Starter eller stopper avspilling.
[Play from start]
Spiller av elementet fra begynnelsen.
[Shuffle Setting]
Angir avspilling i tilfeldig rekkefølge.
[Add Slideshow BGM]
Registrerer musikkfiler i USB-minnet som bakgrunnsmusikk (BGM) for
lysbildefremvisning.
[Slideshow]
Starter en lysbildefremvisning.
[Slideshow Speed]
Endrer hastigheten på lysbildefremvisningen.
[Slideshow Effect]
Angir effekten under avspilling av en lysbildefremvisning.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Deaktiverer funksjonen.
• [My Music from USB]: Angir musikkfilene som er registrert i [Add
Slideshow BGM].
[Change Display]
Veksler mellom [Grid View] og [List View].
[Rotate Left]
Roterer bildet mot klokken i 90 grader.
[Rotate Right]
Roterer bildet med klokken i 90 grader.
[View Image]
Viser det valgte bildet.
56NO
systemet seg av automatisk når du
slår av TV-en, uavhengig av inngang.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker systemet, kan du prøve
å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen før du ber om
service. Kontakt nærmeste Sonyforhandler hvis problemet vedvarer.
Ta med både enheten og basshøyttaleren
når du ber om service (dette gjelder selv
om problemet bare ser ut til å ligge hos
enten enheten eller basshøyttaleren).
Strømforsyning
 Kontroller at strømledningen er
ordentlig koblet til.
 Koble strømledningen fra
stikkontakten, og vent noen minutter
før du kobler den til igjen.
Systemet slås ikke på selv om TV-en
slås på.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] til [On]
(side 52). TV-en må støtte Control for
HDMI-funksjonen (side 44). Hvis du vil
ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
 Kontroller TV-ens høyttalerinnstillinger.
Systemeffekten synkroniseres med
TV-ens høyttalerinnstillinger. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
 Hvis det kom lyd fra TV-ens høyttalere
forrige gang, vil systemet ikke slå seg
på selv når TV-en slås på.
Systemet slås av når TV-en slås av.
 Kontroller innstillingen for [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (side 52). Når [Standby
Linked to TV] er satt til [On], slår
 Kontroller innstillingen for [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] (side 52). Hvis du vil slå
av systemet automatisk uavhengig av
inngang når du slår av TV-en, setter
du [Standby Linked to TV] til [On].
TV-en må støtte Control for HDMIfunksjonen (side 44). Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
Bilde
Ikke noe bilde eller bildet vises ikke
på riktig måte.
 Velg den riktige inngangen (side 12).
 Trykk og hold inne INPUT, og trykk
samtidig VOL +, VOL –, VOL + på
enheten for å tilbakestille
videoutgangsoppløsningen til
laveste nivå.
 Hvis det ikke blir vist bilde fra den
tilkoblede enheten/bildet fra den
tilkoblede enheten blir vist feil,
setter du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] til
[Standard format] (side 52).
Ikke TV-bilde når du bruker en
HDMI-kabeltilkobling.
 Hvis du kobler til en enhet som støtter
HDCP 2.2, passer du på å koble
enheten til HDMI IN-kontakten og TVen til HDMI OUT-systemkontakten.
 Systemet er koblet til en inngangsenhet
som ikke er kompatibel med HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection). I dette tilfellet må du
kontrollere spesifikasjonene til den
tilkoblede enheten.
 Koble fra HDMI-kabelen, og koble
den deretter til igjen. Forsikre deg om
at kabelen er satt inn ordentlig.
57NO
Feilsøking
Systemet slår seg ikke på.
Systemet slås ikke av selv om TV-en
slås av.
3D-innhold fra HDMI IN 1/2/3kontakten vises ikke på TV-skjermen.
 Avhengig av TV-en eller videoenheten
er det ikke sikkert at det kan vises 3Dinnhold. Sjekk det støttede HDMIvideoformatet (side 69).
4K-innhold fra HDMI IN 1/2/3kontakten vises ikke på TV-skjermen.
 Avhengig av TV-apparatet eller
videoenheten kan det hende 4Kinnhold ikke vises. Kontroller
videofunksjonen og innstillingene på
TV-en og videoenheten.
 Bruk en HDMI-kabel (High Speed
HDMI-kabel med Ethernet eller
Premium High Speed HDMI-kabel
med Ethernet).
Bildet vises ikke på hele TVskjermen.
 Sjekk innstillingen for [TV Type]
i [Screen Settings] (side 49).
 Skjermformatet på mediet er fast.
Bilder fra HDMI-kontakten er
forvrengt.
 Video fra enheten som er koblet til
HDMI-kontakten, forvrenges. Hvis
dette skjer, setter du [Video Direct] til
[On] (side 50).
Det kommer ikke bilde og lyd
kommer fra TV-en når systemet
er slått av.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] på
systemet til [On], og sett deretter
[Standby Through] til [Auto] eller [On]
(side 52).
 Slå på systemet, og endre deretter
til inngangen for enheten som
spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke er
produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen,
setter du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] til [On]
(side 52).
58NO
Lyd
Det kommer ikke TV-lyd fra
systemet.
 Kontroller type og tilkobling for
HDMI-kabelen, den optiske
digitalkabelen eller den analoge
lydkabelen som er koblet til systemet
og TV-en (se den medfølgende
startveiledningen).
 Når systemet er koblet til en TV som
er kompatibel med Audio Return
Channel, må du sørge for at systemet
kobles til en ARC-kompatibel HDMIinngangsterminal på TV-en (se den
medfølgende startveiledningen). Hvis
det fortsatt ikke kommer lyd, eller
hvis lyden blir avbrutt, kobler du til
den optiske digitale kabelen
(medfølger) og angir følgende på
systemet: [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel] to
[Off] (side 52).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
Audio Return Channel, kobler du til
den optiske digitale kabelen
(medfølger) (se den medfølgende
startveiledningen). Hvis TV-en ikke er
kompatibel med Audio Return
Channel, blir det ikke sendt TV-lyd fra
systemet selv om systemet er koblet
til HDMI IN-kontakten på TV-en.
 Hvis det ikke kommer lyd fra systemet
selv om systemet og TV-en er koblet
til med en optisk digitalkabel, eller
hvis TV-en ikke har optisk digital
lydutgangskontakt, kobler du til en
analog lydkabel (medfølger ikke)
og setter [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
på systemet til [Off] (side 52).
 Endre systeminngangen til [TV]
(side 12).
 Øk volumet på systemet eller opphev
demping.
 Hvis det ikke kommer lyd fra en kabelTV-boks (CATV)/satellittuner som er
koblet til TV-en, kobler du enheten til
en HDMI IN-kontakt på systemet,
og endrer systeminngangen til
inngangen for den tilkoblede
enheten (HDMI IN 1/2/3) (se den
medfølgende oppstartsveiledningen).
 Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler til TV-en og systemet, kan
lyden på systemet bli slått av.
Systemets frontpanelskjerm viser da
MUTING. Hvis dette skjer, slår du på
TV-en først og deretter systemet.
 Sett høyttalerinnstillingene på TV-en
(BRAVIA) til Audio System. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil vite mer om hvordan du stiller inn
TV-en.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] på
systemet til [On], og sett deretter
[Standby Through] til [Auto] eller [On]
(side 52).
 Slå på systemet, og endre deretter
til inngangen for enheten som
spilles av.
 Hvis den tilkoblede enheten ikke
er produsert av Sony, men støtter
Control for HDMI-funksjonen,
setter du [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] til [On]
(side 52).
Det kommer lyd både fra systemet
og TV-en.
 Slå av lyden på systemet eller TV-en.
TV-lyden fra dette systemet
kommer etter bildet.
 Sett [A/V SYNC] til 0 ms hvis denne
innstillingen er satt til mellom 25 og
300 ms (side 28).
Ingen lyd eller bare svært lav lyd
høres fra enheten som er koblet til
systemet.
 Trykk  + på fjernkontrollen og
kontroller volumnivået (side 10).
Ingen lyd eller bare svært lav lyd fra
basshøyttaleren.
 Trykk SW  + på fjernkontrollen for
å øke basshøyttalervolumet (side 28).
 Kontroller at på/av-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt. Hvis
dette ikke er tilfelle, går du til Det
kommer ikke lyd fra basshøyttaleren.
(side 62).
 Basshøyttaleren brukes til å gjengi
basslyd. Når du bruker inngangskilder
som inneholder svært lite basslyd
(f.eks. et TV-program), kan det
være vanskelig å høre lyden fra
basshøyttaleren.
Omgivelseslydeffekten fungerer
ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og
innstillingen for lydfeltet, kan det
hende at behandlingen av
omgivelseslyden ikke fungerer som
den skal. Omgivelseslydeffekten kan
være svak, avhengig av programmet
eller platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra flere
kanaler, må du sjekke innstillingene
for digital lydutgang på enheten
som er koblet til systemet. Les
59NO
Feilsøking
Det kommer ikke bilde og lyd
kommer fra TV-en når systemet
er slått av.
 Trykk  eller  + på fjernkontrollen
for å annullere dempingsfunksjonen
(side 10).
 Kontroller at du har valgt riktig
inngangskilde. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke INPUT
+/– på fjernkontrollen flere ganger
(side 12).
 Kontroller at alle kablene og
ledningene til systemet og den
tilkoblede enheten er satt skikkelig
i inn.
 Innhold som er kompatibelt med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
(HDCP), vil kanskje ikke kunne spilles
av fra systemet.
 Sett [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] til
[Standard format] (side 52).
bruksanvisningen som fulgte med
den tilkoblede enheten, hvis du vil ha
mer informasjon.
Tilkobling av USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten
på nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til -porten (USB)
(side 24).
 Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
 Kontroller at USB-enheten er slått på.
 Hvis USB-enheten er koblet til via en
USB-hub, kan du koble den fra og
koble USB-enheten direkte til
systemet.
Tilkobling av mobilenhet
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Kontroller at den enhetens
BLUETOOTH-indikator lyser (side 31).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Forsøk å pare dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
hende du må avbryte paringen med
dette systemet med BLUETOOTHenheten først.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 30).
Paring kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
60NO
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
som genererer elektromagnetisk
stråling, befinner seg i nærheten,
må du flytte systemet bort fra denne
enheten.
Du kan ikke bruke NFC-funksjonen.
 NFC-funksjonen fungerer ikke
med BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttaler. Hvis
du vil lytte til lyd med BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttaler, kan du se Lytte til lyden fra
den tilkoblede TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller høyttalere
(side 33).
Det kommer ikke lyd fra den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på enheten lyser (side 31).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten bort
fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen for
Wi-Fi-rutere eller PC-er som befinner
seg i nærheten, til 5 GHz bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Tilkobling av hodetelefoner
eller høyttaler
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
Paring kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LAN-enhet,
andre trådløse enheter på 2,4 GHz
eller en mikrobølgeovn. Hvis en enhet
som genererer elektromagnetisk
stråling, befinner seg i nærheten, må
du flytte systemet bort fra denne
enheten.
Kablet LAN-tilkobling
Systemet kan ikke koble til
nettverket.
 Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 19) og nettverksinnstillingene
(side 54).
Trådløs LAN-tilkobling
Du kan ikke bruke NFC-funksjonen.
 NFC-funksjonen fungerer ikke
med BLUETOOTH-kompatible
hodetelefoner eller høyttaler. Hvis
du vil lytte til lyd med BLUETOOTHkompatible hodetelefoner eller
høyttaler, kan du se Lytte til lyden fra
den tilkoblede TV-en eller enheten fra
hodetelefoner eller høyttalere
(side 33).
Det kommer ikke lyd fra den
tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Du kan ikke koble PC-en til Internett
etter at [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] er utført.
 De trådløse innstillingene for ruteren
kan bli endret automatisk hvis du
bruker funksjonen Wi-Fi Protected
Setup før du endrer
ruterinnstillingene. I slike tilfeller må
du endre de trådløse innstillingene
for PC-en på samme måte.
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på enheten lyser (side 31).
61NO
Feilsøking
 Kontroller at BLUETOOTH-indikatoren
på enheten lyser (side 7).
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Forsøk å pare dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
hende du må avbryte paringen med
dette systemet med BLUETOOTHenheten først.
 Paringsinformasjonen kan bli slettet.
Utfør paringsprosessen på nytt
(side 30).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten bort
fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen for
Wi-Fi-rutere eller PC-er som befinner
seg i nærheten, til 5 GHz bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Sett [Wireless Playback Quality] til
[Connection] (side 51).
Systemet kan ikke koble til nettverket,
eller nettverkstilkoblignen er
ustabil.
 Kontroller at den trådløse LANruteren er slått på.
 Kontroller nettverkstilkoblingen
(side 21) og nettverksinnstillingene
(side 54).
 Avhengig av bruksmiljøet (inkludert
veggmaterialet), forholdene for
mottak av radiobølger, eller
hindringer mellom systemet og den
trådløse LAN-ruteren, kan det hende
kommunikasjonsavstanden blir
forkortet. Flytt systemet og den
trådløse LAN-ruteren nærmere
hverandre.
 Enheter som bruker et frekvensbånd
på 2,4 GHz, for eksempel
mikrobølgeovner, BLUETOOTHenheter eller digitale, trådløse
enheter, kan forstyrre
kommunikasjonen. Flytt enheten
unna slike enheter, eller slå av slike
enheter.
 Den trådløse nettverkstilkoblingen
er kanskje ustabil, avhengig av
bruksmiljøet, spesielt under bruk av
BLUETOOTH-funksjonen i systemet.
I slike tilfeller endrer du bruksmiljøet.
Den trådløse ruteren du vil bruke,
vises ikke i listen over trådløse
nettverk.
 Trykk BACK for å returnere til den
forrige skjermen og prøv [Wireless
Setup] på nytt (side 21). Hvis den
trådløse ruteren du vil bruke, fortsatt
ikke blir registrert, velger du [New
connection registration] fra
nettverkslisten, og deretter velger
du [Manual registration] for å angi et
nettverksnavn (SSID) manuelt.
62NO
Basshøyttaler
Det kommer ikke lyd fra
basshøyttaleren.
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren ikke lyser, prøver
du følgende.
– Kontroller at strømledningen til
basshøyttaleren er riktig koblet til.
– Trykk  (på/av) på basshøyttaleren
for å slå på strømmen.
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker sakte grønt
eller lyser rødt, prøver du følgende.
– Flytt basshøyttaleren nær enheten,
slik at på/av-indikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt.
– Følg trinnene i Utføre trådløs
tilkobling av basshøyttaleren (LINK)
(side 40).
 Hvis på/av-indikatoren på
basshøyttaleren blinker rødt, trykker
du  (på/av) på basshøyttaleren for
å slå den av. Undersøk deretter
om ventilasjonsåpningen på
basshøyttaleren er blokkert.
 Basshøyttaleren er laget for avspilling
av basslyd. Når inngangssignalet ikke
inneholder mye basslyd, som er
tilfelle med de fleste TV-programmer,
kan det hende at basslyden ikke
høres.
 Trykk SW  + på fjernkontrollen for
å øke basshøyttalervolumet (side 28).
 Still nattmodusen til [Off]. Se Lytte til
klar lyd ved lavt volum ved midnatt
(NIGHT) (side 27) for mer informasjon.
Lyden hopper eller inneholder støy.
 Flytt enheten unna eventuelle
enheter i nærheten som genererer
elektromagnetiske bølger (f.eks. en
trådløs LAN-enhet eller mikrobølgeovn
som er i bruk).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
enheten og basshøyttaleren.
 Plasser enheten og basshøyttaleren
så nær hverandre som mulig.
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen for
Wi-Fi-rutere eller datamaskiner som
befinner seg i nærheten, til 5 GHz
bånd.
 Endre fra trådløs til kablet
nettverkstilkobling for TV-en eller
Blu-ray Disc-spilleren.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Fjernkontrollen til TV-apparatet
virker ikke.
 Dette problemet kan løses ved
å aktivere IR-forsterkerfunksjonen
(side 52).
Annet
Control for HDMI-funksjonen
fungerer ikke som den skal.
 Kontroller tilkoblingen til systemet (se
den medfølgende startveiledningen).
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på TV-en. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se
bruksanvisningen for TV-en.
 Vent litt, og prøv deretter på nytt. Hvis
du kobler fra systemet, tar det en
stund før betjening er mulig igjen.
Vent i 15 sekunder eller mer, og prøv
på nytt.
PRTCT, PUSH og POWER blinker
vekselvis på frontpanelskjermen.
 Trykk  (av/på) for å slå av systemet.
Når lampen slutter å lyse, kobler du
fra strømledningen og kontroller
at ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningene på systemet.
BT TX vises på frontpanelskjermen.
 Trykk RX/TX på fjernkontrollen for
å veksle [Bluetooth Mode] til
[Receiver]. BT TX vises hvis [Bluetooth
Mode] er satt til [Transmitter]
(side 51). Når du trykker RX/TX på
fjernkontrollen, veksles [Bluetooth
Mode] til [Receiver] og den
valgte inngangen vises på
frontpanelskjermen.
63NO
Feilsøking
 Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på enheten
(side 7).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
fjernkontrollen og systemet.
 Skift begge batteriene
i fjernkontrollen med nye hvis du
merker at de er utladet.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen.
 Kontroller at enhetene som er koblet
til systemet, støtter Control for HDMIfunksjonen.
 Aktiver Control for HDMI-funksjonen
på enhetene som er koblet til
systemet. Se bruksanvisningen
for enheten hvis du vil ha mer
informasjon.
 Typen og antallet enheter som
kan styres via Control for HDMIfunksjonen, er begrenset av HDMI
CEC-standarden på følgende måte:
– Opptaksenheter (Blu-ray Discopptaker, DVD-opptaker osv.):
opptil 3 enheter
– Avspillingsenheter (Blu-ray Discspiller, DVD-spiller osv.): opptil 3
enheter
– Tunerrelaterte enheter: opptil 4
enheter
– Lydanlegg (mottaker/hodetelefon):
opp til én enhet (som brukes av
dette systemet)
Sensorene på TV-en fungerer ikke
som de skal.
 Det kan hende at enheten blokkerer
enkelte sensorer (for eksempel
sensoren for lysstyrke) og
fjernkontrollmottakeren på TV-en,
eller senderen for 3D-briller (infrarød
overføring) på en 3D TV som støtter
det infrarøde 3D-brillesystemet eller
den trådløse kommunikasjonen. Flytt
enheten bort fra TV-en innen en
rekkevidde som lar disse delene
fungere som de skal. Plasseringen
av sensorene og
fjernkontrollmottakeren er angitt
i bruksanvisningen som fulgte med
TV-en.
Tilbakestille systemet
Hvis systemet fremdeles ikke virker
som det skal, tilbakestiller du
systemet slik.
1
2
3
4
Trykk HOME.
Startmenyen vises på TV-skjermen.
Velg
[Setup] fra startmenyen.
Oppsettsskjermbildet vises på TVskjermen.
Velg [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings].
Velg menyelementet du vil
tilbakestille.
Trådløse funksjoner (trådløst
nettverk, BLUETOOTH eller
basshøyttaler) er ustabile.
5
 Ikke plasser andre metallobjekter enn
en TV rundt systemet.
Slik avbryter du tilbakestilling
Velg [Start].
Velg [Cancel] i trinn 5.
Merk
Ved tilbakestilling kan tilkoblingen til
basshøyttaleren bli brutt. Hvis dette skjer,
utfører du Utføre trådløs tilkobling av
basshøyttaleren (LINK) (side 40).
64NO
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner
Lydplanke (SA-NT5)
Forsterker
* HDMI IN 1/2/3- og HDMI OUT (TV (ARC))kontaktene støtter HDCP 2.2protokollen. HDCP 2.2 er en nylig
forbedret kopibeskyttelsesteknologi
som brukes til å beskytte innhold som
for eksempel 4K-filmer.
HDMI
Kontakt
Type A (19 pinner)
USB
(USB)-port:
Type A (for tilkobling til USB-minne,
minnekortleser og digitalkamera)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjoner
versjon 4.1
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjoner
strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Siktlinje ca. 30 m1)
Det kan registreres opptil 9 enheter
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4–2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Støttede kodeker3)
SBC4), AAC5), LDAC
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20–40 000 Hz (LDACsamlingsfrekvens 96 kHz med
990 kbps overføring)
20–20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
1) Faktisk rekkevidde varierer avhengig
av faktorer som hindringer mellom
enheter, magnetfelt rundt en
mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk
av trådløs telefon, mottaksfølsomhet,
operativsystemet, programvare osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler
angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3) Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4) Forkortelse for kodek for underbånd
5) Forkortelse for Advanced Audio Coding
LAN-del
LAN(100)-terminal
100BASE-TX-terminal
65NO
Ytterligere informasjon
UTGANGSEFFEKT (nominell)
Front venstre + front høyre:
50 W + 50 W (ved 8 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning på 1 %)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Venstre/høyre fronthøyttalerblokker:
75 W (per kanal ved 8 ohm, 1 kHz)
Fremre diskanthøyttalerblokk venstre/
høyre: 35 W (per kanal ved 4 ohm,
10 kHz)
Øvre diskanthøyttalerblokk venstre/
høyre: 25 W (per kanal ved 4 ohm,
20 kHz)
Innganger
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Utganger
HDMI OUT (TV (ARC))*
Trådløs LAN-del
Kommunikasjonssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvensbånd
2,4 GHz, 5 GHz
Venstre/høyre fronthøyttalerblokk
Høyttalersystem
Treveis høyttalersystem, Acoustic
Suspension
Høyttaler
Basshøyttaler: 60 mm konisk
Diskanthøyttaler: 14 mm, myk dometype × 2
Generelt
Strømkrav
220–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 50 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
(Hvis du vil ha informasjon om
innstillingen, se side 43.)
[Quick Start/Network Standby] er satt
til [Off] (standardinnstilling): 3 W
[Quick Start/Network Standby] er satt
til [On] (alle kablede nettverksporter
tilkoblet, alle trådløse nettverksporter
aktivert): 7 W
Mål* (ca.) (b/h/d)
1,080 × 58 × 127 mm
(uten grill og braketter for
veggmontering)
1,080 × 64 × 127 mm
(med grill og uten braketter for
veggmontering)
1,080 × 135 × 80 mm
(uten grill og med braketter for
veggmontering)
1,080 × 135 × 80 mm
(med grill og braketter for
veggmontering)
* Uten utstikkende deler
Vekt (ca.)
3,2 kg (uten grill)
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Nedenfor finner du kompatible iPod-/
iPhone-modeller. Oppdater din iPod/
iPhone med den nyeste programvaren før
du bruker den med systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generasjon)/iPod touch
(5. generasjon)
66NO
Basshøyttaler (SA-WNT5)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
130 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Høyttalersystem
Basshøyttaler, høyttalersystem,
bassrefleks 16 cm konisk
Strømkrav
220–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 25 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
190 × 382 × 386 mm (uten utstikkende
deler)
Vekt (ca.)
8,1 kg
Trådløs sender/mottaker
Høyttalersystem
Trådløs lydspesifikasjon versjon 2.0
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
Pi/4 DQPSK
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Avspillbare filtyper
Musikk
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Foto
Format
Filtype
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Systemet kan spille av MKA-filer.
Disse filene kan ikke spilles av på en
hjemmenettverksserver.
Det er ikke sikkert at systemet kan
spille av dette filformatet på en
hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av dette filformatet
på en hjemmenettverksserver.
Systemet spiller ikke av DST-kodede
filer.
Systemet spiller ikke av animerte
PNG- eller animerte GIF-filer.
Systemet spiller ikke av 16 bits BMPfiler.
Systemet spiller ikke av Losslesskodede filer.
67NO
Ytterligere informasjon
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
Merknader
• Noen filer spilles kanskje ikke av,
avhengig av filformatet, filkodingen,
opptaksforholdene eller tilstanden til
hjemmenettverksserveren.
• Enkelte filer som er redigert på
datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
• Noen filer kan kanskje ikke spoles raskt
fremover og bakover.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer,
slik som DRM.
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
– opptil mapper på det niende laget
(inkludert rotmappen)
– opptil 500 filer/mapper i et enkelt lag
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper som er lagret på
hjemmenettverksserveren:
– opptil mapper i det nittende laget
– opptil 999 filer/mapper i et enkelt lag
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet gjenkjenner MSC-enheter (Mass
Storage Class) (for eksempel Flash-minne
eller en HDD), SICD-er (Still Image Capture
Devices) og 101-tastaturer.
Inngangslydformater som støttes
Følgende lydformater støttes av dette systemet:
Format
Funksjon
"HDMI1"
"HDMI2"
"HDMI3"
"TV"
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Støttet format
–: Ustøttet format
Merk
HDMI IN 1/2/3-kontaktene støtter ikke lydformater med kopieringsbeskyttelser som for
eksempel Super Audio CD eller DVD-Audio.
68NO
Inngangsvideoformater som støttes
Systemet støtter følgende videoformater.
HDMI®-kabel
Format
4096/3840 ×
2160p 4K
Premium
High Speed
Bildehastighet Fargeområde High Speed
HDMI-kabel
HDMI-kabel
med Ethernet
med Ethernet
50/59,94/
60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
HDMI-signalformat
Enhanced
Normal
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29,97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
Ytterligere informasjon
1920 × 1080p
RGB
: Anbefales/ : Støttes/–: Støttes ikke
• Alle HDMI IN- og HDMI OUT-kontakter støtter båndbredder opptil 18 Gbps, HDCP 2.2, ITUR BT.2020 brede fargeområder, og gjennomstrømning av HDR-innhold (High Dynamic
Range).
• HDCP 2.2 er en nylig forbedret kopibeskyttelsesteknologi som brukes til å beskytte
innhold som for eksempel 4K-filmer.
• ITU-R BT.2020 fargeområde er ny bredfargestandard som er definert for ultra-HD TVsystemer.
• HDR er et fremvoksende videoformat som kan vise et bredere spekter av lysstyrkenivåer.
69NO
Om BLUETOOTHkommunikasjon
• BLUETOOTH-enheter bør brukes innenfor
ca. 10 meter (fri avstand) av hverandre.
Rekkevidden for effektiv kommunikasjon
kan bli kortere under følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand,
vegg eller annen hindring er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk er
installert
– Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
– Steder der det oppstår andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst nettverk
(IEEE 802.11 b/g/n) bruker samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker
BLUETOOTH-enheten nær en enhet med
funksjoner for trådløst nettverk, kan det
oppstå elektromagnetisk interferens.
Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller til
at det ikke er mulig å koble til. Hvis dette
skjer, kan du prøve følgende løsninger:
– Plasser systemet minst 10 m fra
enheten med trådløst nettverk.
– Slå av strømmen til den trådløse
nettverksenheten når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• Radiobølgene som sendes ut av dette
systemet, kan forstyrre driften av noe
medisinsk utstyr. Siden denne
interferensen kan føre til feil, må du alltid
slå av strømmen på dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på følgende steder:
– Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner, og
ethvert sted der det kan forekomme
antennbare gasser
– Nær automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter sikkerhetsfunksjoner
som overholder BLUETOOTHspesifikasjonen. Dette skal sørge for
sikker tilkobling under kommunikasjon
ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
70NO
Denne sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av innstillingene
og andre faktorer. Vær derfor alltid
forsiktig når du kommuniserer ved bruk
av BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig for
skader eller annet tap som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTHteknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil på dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må være i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må
være sertifisert for overholdelse. Selv
om en enhet overholder BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det likevel være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten
gjør det umulig å koble til, eller kan føre til
andre kontrollmetoder, visninger eller
annen betjening.
• Det kan oppstå støy eller lyden kan bli
kuttet av, avhengig av BLUETOOTHenheten som er tilkoblet systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller omgivende
forhold.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
OPPHAVSRETT
LISENSAVTALE FOR
SLUTTBRUKERE
VIKTIG:
PROGRAMVARELISENS
PROGRAMVAREN er lisensiert, den
selges ikke. PROGRAMVAREN er
beskyttet av opphavsrett og andre
immaterielle lover og internasjonale
avtaler.
TILDELING AV LISENS
SONY gir deg en begrenset lisens
til å bruke PROGRAMVAREN bare
i forbindelse med den kompatible
enheten ("ENHETEN"), og bare for privat,
ikke-kommersiell bruk. SONY og
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE
forbeholder seg utrykkelig alle
rettigheter, tittel og interesse
(inkludert, men ikke begrenset til,
alle opphavsrettigheter) i og til
PROGRAMVAREN som denne
LISENSAVTALEN ikke spesifikt gir deg.
KRAV OG BEGRENSNINGER
Du kan ikke kopiere, publisere, tilpasse,
redistribuere, forsøke å utlede
kildekode, endre, foreta omvendt
utvikling, dekompilere eller dele opp
noe av PROGRAMVAREN, enten helt
eller delvis, eller lage avledede verk fra
eller av PROGRAMVAREN, med mindre
det er bevisst tilrettelagt for slike
avledede verk i PROGRAMVAREN.
Du kan ikke endre eller tukle med
noe av DRM-funksjonaliteten til
PROGRAMVAREN. Du kan ikke omgå,
modifisere, oppheve eller omgå noen
av funksjonene eller beskyttelsen
av PROGRAMVAREN eller noen av
mekanismene som er operativt knyttet
til PROGRAMVAREN. Du kan ikke
atskille enkelte komponenter
i PROGRAMVAREN for bruk på flere enn
én ENHET, med mindre du er uttrykkelig
autorisert til å gjøre det av SONY. Du kan
ikke fjerne, forandre, tildekke eller
utviske eventuelle varemerker eller
71NO
Ytterligere informasjon
FØR DU BRUKER PROGRAMVAREN, BER
VI DEG LESE DENNE LISENSAVTALEN
OMHYGGELIG. VED Å BRUKE DENNE
PROGRAMVAREN, SAMTYKKER DU
I VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN.
HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE
I DENNE LISENSAVTALEN, KAN DU IKKE
BRUKE PROGRAMVAREN.
Denne lisensavtalen er en juridisk avtale
mellom deg og Sony Corporation
("SONY"). Denne lisensavtalen regulerer
dine rettigheter og plikter som gjelder
for SONY-programvaren fra SONY og/
eller tredjeparts lisensgivere (inkludert
SONYs samarbeidspartnere) og deres
respektive samarbeidspartnere (samlet
kalt "TREDJEPARTSLEVERANDØRER"),
sammen med eventuelle oppdateringer/
oppgraderinger fra SONY, all trykt,
nettbasert eller annen elektronisk
dokumentasjon for slik programvare,
og eventuelle datafiler som er opprettet
ved bruk av slik programvare (samlet
kalt "PROGRAMVAREN").
Uavhengig av det foregående skal all
programvare i PROGRAMVAREN som
har en egen lisensavtale for sluttbrukere
(inkludert, men ikke begrenset til,
GNU General Public License og
Lesser/Library General Public License),
omfattes av en slik aktuell egen
lisensavtale for sluttbrukere i stedet for
vilkårene i denne lisensavtalen i den
utstrekning det kreves av en slik
egen lisensavtale for sluttbrukere
("EKSKLUDERT PROGRAMVARE").
Alle rettighetene til og titlene
i PROGRAMVAREN (inkludert, men
ikke begrenset til, eventuelle bilder,
fotografier, animasjon, video, lyd,
musikk, tekst og "applets" som
inngår i PROGRAMVAREN) eies av
SONY eller én eller flere av
TREDJEPARTSLEVERANDØRENE.
merknader på PROGRAMVAREN. Du kan
ikke dele, distribuere, leie, lease,
viderelisensiere, tildele, overføre eller
selge PROGRAMVAREN. Programvaren,
nettverkstjenestene eller andre
produkter enn PROGRAMVAREN som
PROGRAMVARENs ytelse avhenger av,
kan annulleres eller avbrytes etter
leverandørenes eget skjønn
(programvareleverandører,
tjenesteytere, eller SONY). SONY og
slike leverandører garanterer ikke at
PROGRAMVAREN, nettverkstjenester,
innhold eller andre produkter vil
fortsette å være tilgjengelig, eller vil
fungere uten avbrudd eller tilpasning.
("INNHOLDSTJENESTE"). BRUK AV
TJENESTEN OG ET SLIKT INNHOLD ER
UNDERLAGT TJENESTEVILKÅRENE FOR
DEN INNHOLDSTJENESTEN. HVIS DU
AVSLÅR Å SAMTYKKE I DISSE VILKÅRENE,
VIL DIN BRUK AV PROGRAMVAREN BLI
BEGRENSET. Du samtykker i og godtar
at visse typer innhold og tjenester
som er tilgjengelige gjennom
PROGRAMVAREN, kan være levert
av tredjeparter som SONY ikke har
noen kontroll over. BRUK AV
INNHOLDSTJENESTEN KREVER
EN INTERNETT-TILKOBLING.
INNHOLDSTJENESTEN KAN AVSLUTTES
NÅR SOM HELST.
BRUK AV PROGRAMVARE MED
OPPHAVSRETTSBESKYTTET
MATERIALE
INTERNETT-TILKOBLING OG
TREDJEPARTSTJENESTER
PROGRAMVAREN kan ha egenskaper
som gjør at du kan vise, lagre, behandle
og/eller bruke innhold som er opprettet
av deg og/eller tredjeparter. Slikt
innhold kan være beskyttet av
opphavsrett, andre åndsverkslover,
og/eller avtaler. Du samtykker i å bruke
PROGRAMVAREN bare i samsvar med
alle slike lover og avtaler som gjelder for
slikt innhold. Du erkjenner og godtar at
SONY kan treffe egnede tiltak for
å beskytte opphavsretten til innhold
som lagres, bearbeides eller brukes av
PROGRAMVAREN. Slike tiltak inkluderer,
men er ikke begrenset til, å telle
frekvensen for hvor ofte du
sikkerhetskopierer og gjenoppretter
gjennom visse PROGRAMVAREfunksjoner, å nekte å godta din
forespørsel for å muliggjøre
gjenoppretting av data, og opphør
av denne LISENSAVTALEN i tilfelle av
ulovlig bruk av PROGRAMVAREN.
INNHOLDSTJENESTE
MERK OGSÅ AT PROGRAMVAREN KAN
VÆRE UTFORMET TIL Å BRUKES MED
INNHOLD SOM ER TILGJENGELIG VIA ÉN
ELLER FLERE INNHOLDSTJENESTER
72NO
Du erkjenner og samtykker i at tilgang til
enkelte PROGRAMVARE-funksjoner kan
kreve en Internett-tilkobling som du har
det fulle ansvaret for. Videre er du selv
ansvarlig for betaling av eventuelle
gebyrer til tredjeparter i forbindelse
Internett-tilkoblingen, inkludert, men
ikke begrenset til, avgifter til Internettleverandøren eller oppkoblingskostnader.
Bruk av programvaren kan være
begrenset eller innskrenket avhengig av
funksjonene, båndbredden eller de
tekniske begrensningene til din
Internett-tilkobling og -tjeneste.
Tredjeparten som tilbyr en slik tjeneste
har ansvaret for tilgang, kvalitet og
sikkerhet til en slik Internett-tilkobling.
EKSPORT OG ANDRE
BESTEMMELSER
Du samtykker i å overholde alle
gjeldende restriksjoner knyttet til
eksport- og reeksport og forskrifter
i området eller landet du bor i, samt ikke
å overføre eller godkjenne overføring av
PROGRAMVAREN til et forbudt land eller
et land som på annen måte er i strid
med slike restriksjoner eller
bestemmelser.
AKTIVITETER SOM INNEBÆRER
HØY RISIKO
PROGRAMVAREN er ikke feiltolerant og
er ikke utformet, produsert eller ment
for bruk eller videresalg som elektronisk
kontrollutstyr i farlige miljøer som
krever feilsikker ytelse, for eksempel
under drift av kjernefysiske anlegg,
luftfartsnavigasjon eller
kommunikasjonssystemer,
lufttrafikkontroll, livredningsmaskiner
eller våpensystemer der feil
i PROGRAMVAREN kan føre til dødsfall,
personskade eller alvorlig fysisk eller
miljømessig skade ("AKTIVITETER SOM
INNEBÆRER HØY RISIKO"). SONY, alle
TREDJEPARTSLEVERANDØRER og alle
deres respektive samarbeidspartnere
fraskriver seg uttrykkelig eller
underforstått garanti, plikt eller
egnethet for AKTIVITETER SOM
INNEBÆRER HØY RISIKO.
Du erkjenner og godtar at bruk av
PROGRAMVAREN skjer på egen risiko,
og at du er ansvarlig for all bruk av
PROGRAMVAREN. PROGRAMVAREN
leveres "SOM DEN ER", uten garanti,
plikter eller betingelser av noe slag.
SONY OG ALLE
TREDJEPARTSLEVERANDØRER (SONY
og alle TREDJEPARTSLEVERANDØRER
betegnes i dette avsnittet samlet som
"SONY") FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG
ALLE GARANTIER, FORPLIKTELSER ELLER
BETINGELSER, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR
SALGBARHET, UKRENKELIGHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
SONY GARANTERER IKKE, FREMSETTER
INGEN BETINGELSER FOR OG GIR INGEN
LØFTER (A) OM AT FUNKSJONENE TIL
PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DINE
KRAV ELLER AT DE VIL BLI OPPDATERT,
BEGRENSNING AV ANSVAR
SONY OG ALLE
TREDJEPARTSLEVERANDØRER (SONY
OG ALLE TREDJEPARTSLEVERANDØRER
BLIR I DETTE AVSNITTET SAMLET
BETEGNET SOM "SONY") ER IKKE
ANSVARLIG FOR EVENTUELLE
TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER I FORBINDELSE MED
BRUDD PÅ UTTRYKTE ELLER INDIREKTE
GARANTIER, KONTRAKTBRUDD,
MANGLENDE OVERHOLDELSE,
OBJEKTIVT ANSVAR ELLER UNDER NOEN
ANNEN JURIDISK TEORI RELATERT TIL
73NO
Ytterligere informasjon
FRASKRIVELSE AV GARANTI
FOR PROGRAMVARE
(B) OM AT DRIFTEN AV PROGRAMVAREN
VIL VÆRE RIKTIG ELLER FEILFRI ELLER
AT FEIL VIL BLI RETTET, (C) OM AT
PROGRAMVAREN IKKE VIL SKADE
EVENTUELL ANNEN PROGRAMVARE,
MASKINVARE ELLER DATA, (D) OM
AT ALL PROGRAMVARE,
NETTVERKSTJENESTER (INKLUDERT
INTERNETT) ELLER PRODUKTER
(BORTSETT FRA PROGRAMVAREN) SOM
PROGRAMVARENS YTELSE AVHENGER
AV, VIL FORTSETTE Å VÆRE TILGJENGELIG,
UAVBRUTT ELLER UENDRET, OG (E)
VEDRØRENDE BRUKEN ELLER
RESULTATENE AV BRUKEN AV
PROGRAMVAREN NÅR DET GJELDER
RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET
ELLER ANNET.
VERKEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG
INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV
SONY ELLER EN SONY-AUTORISERT
REPRESENTANT SKAL GJELDE SOM EN
GARANTI, PLIKT ELLER BETINGELSE,
ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET
AV DENNE GARANTIEN. SKULLE
PROGRAMVAREN VISE SEG Å VÆRE
DEFEKT, MÅ DU DEKKE ALLE KOSTNADER
FOR NØDVENDIG SERVICE,
REPARASJONER ELLER KORRIGERING.
ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE
GARANTIER, SLIK AT DISSE
UTELUKKELSENE EVENTUELT IKKE
GJELDER FOR DEG.
PROGRAMVAREN, INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE
SKADER SOM FØLGE AV TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV
DATA, TAP AV MULIGHET FOR BRUK AV
PROGRAMVAREN ELLER EVENTUELL
TILHØRENDE MASKINVARE, NEDETID OG
BRUKERTID, SELV OM NOEN AV DEM
HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ
MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DERES
ENKELTANSVAR OG SAMLEDE
ANSVAR I HENHOLD TIL NOEN
AV BESTEMMELSENE I DENNE
LISENSAVTALEN VIL UANSETT VÆRE
BEGRENSET TIL BELØPET SOM FAKTISK
BLE BETALT FOR PRODUKTET. ENKELTE
JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING
AV TILFELDIGE SKADER ELLER
FØLGESKADER, OG DET ER DERFOR
MULIG AT UTELUKKELSEN ELLER
BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE
GJELDER FOR DEG.
AUTOMATISK
OPPDATERINGSFUNKSJON
Fra tid til annen kan SONY eller
TREDJEPARTSLEVERANDØRER
automatisk oppdatere eller på annen
måte modifisere PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til,
med tanke på forbedring av
sikkerhetsfunksjonene, feilretting og
forbedring av funksjoner på tidspunkter
der du benytter deg av SONYs eller
tredjeparters servere, eller samhandler
på annen måte. Slike oppdateringer
eller modifikasjoner kan slette eller
endre egenskapene til funksjoner eller
andre forhold ved PROGRAMVAREN,
inkludert, men ikke begrenset til,
funksjoner du kan være avhengig av.
Du erkjenner og samtykker i at slike
aktiviteter kan forekomme etter SONYs
eget skjønn, og at SONY kan gjøre
fortsatt bruk av PROGRAMVAREN
betinget etter at du har utført en
komplett installasjon eller av at du
aksepterer en slik oppdatering eller
74NO
modifikasjoner. I denne LISENSAVTALEN
skal eventuelle oppdateringer/
endringer anses for å være, og skal
utgjøre en del av, PROGRAMVAREN.
Ved å akseptere denne LISENSAVTALEN
samtykker du til slik oppdatering/
endring.
HELE AVTALEN, FRASKRIVELSE,
UAVHENGIGHET
Denne LISENSAVTALEN og SONYs
retningslinjer for personvern, der hver
av disse endres og modifiseres fra tid til
annen, utgjør til sammen hele avtalen
mellom deg og SONY med hensyn til
PROGRAMVAREN. SONYs manglende
utøvelse eller håndhevelse av en
rettighet eller bestemmelse i denne
LISENSAVTALEN vil ikke utgjøre en
fraskrivelse av en slik rettighet eller
bestemmelse. Hvis noen deler av denne
LISENSAVTALEN blir kjent ugyldig,
ulovlig eller ikke kan håndheves, skal
denne bestemmelsen håndheves
i størst mulig grad for å opprettholde
intensjonen med denne LISENSAVTALEN,
og de andre delene vil fortsette å være
i full kraft og ha full effekt.
GJELDENDE LOV OG
JURISDIKSJON
De forente nasjoners konvensjon om
kontrakter for internasjonalt salg av
varer skal ikke gjelde for denne
LISENSAVTALEN. Denne LISENSAVTALEN
skal styres av lovgivningen i Japan, uten
hensyn til rettstvister om lovgivningen.
Eventuelle tvister som oppstår under
denne LISENSAVTALEN skal utelukkende
behandles av distriktsdomstolen
i Tokyo i Japan, og partene er uten
unntak underlagt rettsmyndigheten
til disse domstolene og rettskretsen
i Tokyo, Japan.
RIMELIG OPPREISNING
Uavhengig av elementer i denne
LISENSAVTALEN som kan tolkes til det
motsatte, erkjenner du og samtykker
for instruksjoner. Din fortsatte bruk av
PROGRAMVAREN etter den effektive
datoen for et slikt varsel vil anses som
ditt samtykke til å være bundet av en
slik endring.
TREDJEPARTSBEGUNSTIGEDE
Hver TREDJEPARTSLEVERANDØR er
en uttrykkelig tiltenkt
tredjepartsbegunstiget for, og skal ha
rett til å håndheve, alle bestemmelser
i denne LISENSAVTALEN med hensyn til
PROGRAMVAREN til en slik part.
Hvis du har spørsmål vedrørende denne
LISENSAVTALEN, kan du kontakte SONY
ved å skrive til SONY på den aktuelle
kontaktadressen for de respektive
områder eller land.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Ytterligere informasjon
i at ethvert brudd på eller manglende
overholdelse av denne LISENSAVTALEN
fra din side vil føre til uopprettelig skade
for SONY, der økonomisk erstatning ville
ha vært utilstrekkelig, og du samtykker
i at SONY innhenter alle rettslige pålegg
eller rimelige rettsmidler som SONY
anser som nødvendige eller
hensiktsmessige i slike tilfeller. SONY
kan også søke oppreisning ved å ta
juridiske og tekniske skritt for
å forebygge overtredelse av og/eller for
å håndheve denne LISENSAVTALEN,
inkludert, men ikke begrenset til,
umiddelbar oppsigelse av din tilgang til
bruk av PROGRAMVAREN hvis SONY
etter eget skjønn mener at du bryter
eller har tenkt å bryte denne
LISENSAVTALEN. Disse midlene for
oppreisning kommer i tillegg til andre
midler SONY kan ha rett til i henhold til
loven, det som er rimelig eller gjelder
i henhold til kontrakt.
OPPHØR
Uten at dette får betydning for noen av
selskapets andre rettigheter, kan SONY
bringe dine rettigheter i henhold til
denne LISENSAVTALEN til opphør hvis
du unnlater å oppfylle noen av
bestemmelsene i den. Ved en slik
oppsigelse må du slutte å bruke
PROGRAMVAREN og ødelegge alle
kopier av den.
ENDRINGER
SONY FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL
Å ENDRE VILKÅRENE I DENNE
LISENSAVTALEN ETTER EGET SKJØNN
VED Å LEGGE UT ET VARSEL PÅ ET
WEBOMRÅDE ANGITT AV SONY, VED EPOSTVARSLING TIL EN E-POSTADRESSE
DU HAR OPPGITT, VED Å VARSLE SOM
EN DEL AV PROSESSEN DER DU MOTTAR
OPPGRADERINGER/OPPDATERINGER
ELLER PÅ ANNEN JURIDISK
GJENKJENNELIG FORM FOR
MEDDELELSE. Hvis du ikke godtar
endringen, må du straks kontakte SONY
75NO
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Ikke klatre på enheten eller basshøyttaleren.
I tillegg til risikoen for at du faller og
skader deg, kan det oppstå skader på
systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen er
angitt på navneplaten på undersiden av
enheten.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, bør du koble systemet fra
stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten
på én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten, må du ta
kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
• Ikke plasser noe på baksiden av enheten
eller basshøyttaleren som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at
systemet ikke fungerer som det skal.
• Ikke plasser andre metallobjekter enn en
TV rundt systemet. Trådløse funksjoner
kan være ustabile.
• Hvis systemet brukes sammen med en
TV, VCR eller kassettspiller, kan det
oppstå støy og føre til dårligere
bildekvalitet. I så fall plasserer du
systemet borte fra TV-en, videospilleren
eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller poleringsmiddel,
da dette kan føre til flekker på eller
misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader hjørnene
på enheten og basshøyttaleren.
• Sørg for minst 3 cm klaring under enheten
når du fester den på en vegg.
• Høyttalerne i dette systemet er ikke
magnetisk skjermet. Hold magnetkort
unna.
Om håndtering av
basshøyttaleren
Ikke plasser hånden i sporet på
basshøyttaleren når du løfter den. Det kan
føre til skade på høyttalerdriveren. Når du
løfter den, må du gripe tak på undersiden
av basshøyttaleren.
Om betjening
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er
i bruk, er dette ikke en feil. Hvis du
regelmessig bruker høy lyd på dette
systemet, øker temperaturen betraktelig
på baksiden og nederst i systemet. For
å unngå å brenne deg, må du ikke berøre
systemet.
Om plassering
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller på steder der det kan bli utsatt for
direkte sollys, mye støv eller mekaniske
støt.
76NO
Før du kobler til andre enheter, må du slå
av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm
i nærheten
Ujevne farger kan oppstå på bestemte
TV-apparater.
Hvis det forekommer ujevne
farger ...
Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen
etter 15 til 30 minutter.
Hvis det oppstår ujevne farger på
nytt ...
Plasser systemet lenger unna TV-apparatet.
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk, tørr klut.
Ikke bruk noen form for skrubbesvamp,
skurepulver eller løsemidler, som for
eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan
endres, deaktiveres midlertidig eller
avsluttes uten forhåndsvarsel. Sony er
ikke ansvarlig i slike situasjoner.
Merknader om oppdatering
Dette systemet bruker Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker som tilhører Dolby
Laboratories.
**Du finner informasjon om DTS-patenter
på http://patents.dts.com. Produsert på
lisens fra DTS Licensing Limited. DTS,
DTS-HD, symbolet, og DTS og symbolet
er alle registrerte varemerker for DTS, Inc.
© DTS, Inc. Med enerett.
BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker tilhørende Sony Corporation er
under lisens. Andre varemerker og -navn
tilhører de respektive eierne.
Dette systemet bruker HDMI™-teknologi
(multimediegrensesnitt med høy
oppløsning).
Termene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke som tilhører NFC Forum, Inc.
i USA og i andre land.
Android og Google Play er varemerker
tilhørende Google Inc.
Google Cast og Google Cast-merket er
varemerker for Google Inc.
Xperia er et varemerke for Sony Mobile
Communications AB.
Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod, iPod
touch og Retina er varemerker for Apple
Inc., registrert i USA og andre land. App
Store er et tjenestemerke tilhørende
Apple Inc.
77NO
Ytterligere informasjon
Programvaren kan bli oppdatert
automatisk når dette systemet er koblet
til Internett via et kablet eller trådløst
nettverk.
Du kan legge til nye funksjoner og bruke
systemet på en enklere og tryggere måte
ved å oppdatere det.
Hvis du ikke vil oppdatere automatisk, kan
du deaktivere funksjonen ved hjelp av
SongPal installert på smarttelefonen eller
nettbrettet. Systemet oppdaterer imidlertid
kanskje programvaren automatisk av
årsaker som sikkerhet, selv om denne
funksjonen er deaktivert. Du kan også
oppdatere programvare med
innstillingsmenyen når denne funksjonen
er deaktivert. Se Bruke oppsettskjermbildet
(side 48) hvis du vil ha mer informasjon.
Du kan ikke bruke systemet mens
programvaren oppdateres.
Opphavsrett og varemerker
Made for iPod og Made for iPhone betyr
at et elektronisk tilbehør har blitt laget
spesielt for iPod eller iPhone, og det er
sertifisert av utvikleren til å oppfylle
ytelsesstandardene til Apple. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom på at bruk at
dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan
påvirke den trådløse ytelsen.
BRAVIA-logoen er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
ClearAudio+ er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
PlayStation® er et registrert varemerke som
tilhører Sony Computer Entertainment Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi
og -patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien utenfor
dette produktet, er forbudt uten lisens
fra Microsoft eller et autorisert Microsoftdatterselskap.
Opera® Devices SDK fra Opera Software
ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software
ASA. Med enerett.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® og Wi-Fi CERTIFIED Miracast® er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
78NO
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ og Miracast™
er varemerker for Wi-Fi Alliance.
LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for
Sony Corporation.
LDAC er en lydkodingsteknologi som
er utviklet av Sony for overføring av
høyoppløselig lyd (Hi-Res), også over en
Bluetooth-tilkobling. I motsetning til andre
Bluetooth-kompatible kodingsteknologier,
for eksempel SBC, fungerer den uten
nedkonvertering av den høyoppløselige
lyden*, og gjør det mulig å overføre ca. tre
ganger så mye data** som de andre
teknologiene over et trådløst Bluetoothnettverk med uovertruffen lydkvalitet,
takket være effektiv koding og optimalisert
pakking.
* unntatt innhold i DSD-format
**sammenlignet med SBC (Subband
Coding) når en bithastighet på 990 kbps
(96/48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz)
er valgt.
Dette produktet inneholder programmer
som er underlagt GNU GPL (General Public
License) eller GNU LGPL (Lesser General
Public License). Disse lisensene bekrefter
at kunder har rett til å kjøpe, endre og
distribuere kildekoden på nytt for de
aktuelle programmene i overensstemmelse
med vilkårene i GPL eller LGPL.
Hvis du vil ha mer informasjon om GPL,
LGPL og andre programvarelisenser, kan
du se [Software License Information]
i [System Settings] på [Setup]-menyen
i produktet.
Kildekoden for programvaren som brukes
i dette produktet, er underlagt GPL og
LGPL, og den er tilgjengelig på Internett.
Hvis du vil laste ned, bruker du følgende
nettadresse:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Vær oppmerksom på at Sony ikke kan
besvare spørsmål om innholdet i denne
kildekoden.
DSEE HX er et varemerke som tilhører
Sony Corporation.
DLNA™, DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED™
varemerker, servicemerker eller
sertifiseringsmerker for Digital Living
Network Alliance.
TRILUMINOS og TRILUMINOS-logoen er et
registrert varemerke for Sony Corporation.
Dette produktet inkluderer Spotifyprogramvare, som er underlagt lisenser fra
tredjepart. Disse finnes her*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
Spotify og Spotify-logoene er varemerker
for Spotify Group.*
* Avhengig av land og region er det mulig
at denne funksjonen ikke vil være
tilgjengelig.
Ytterligere informasjon
Alle andre varemerker er varemerker for
sine respektive eiere.
79NO
Stikkordregister
Numeriske
H
24p Output 49
4K Output 49
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 50
HDMI Settings 52
HDMI Signal Format 52
HDMI1 Audio Input Mode 52
Home Network Access Control 54
A
Attenuation settings - Analog 50
Audio DRC 50
Audio Output 50
Audio Settings 50
Auto Display 53
Auto Home Network Access
Permission 54
Auto Standby 53
Auto Update 53
Auto Update Settings 53
B
Bluetooth Codec – AAC 51
Bluetooth Codec – LDAC 51
Bluetooth Mode 51
Bluetooth Settings 51
Bluetooth Standby 51
C
Connection Server Settings 54
Control for HDMI 52
D
Device List 51
Device Name 53
DSEE HX 50
E
Easy Setup 55
External Control 54
F
Fjernkontroll 10
G
Google Cast 38
I
Initialize Personal Information 55
Input Skip Setting 54
Internet Settings 54
IR-Repeater 52
L
Lydreturkanal 52
M
Mangfoldig kringkastingslyd 41
N
Nettverk 19, 39
Network Connection Diagnostics 54
Network Connection Status 54
Network content 24p Output 49
Network Settings 54
NFC 31
O
Oppdatering 49
OSD Language 52
Output Video Resolution 49
P
Programvareoppdatering 49
PRTCT 63
Q
Quick Start/Network Standby 53
R
Remote Start 54
Reset to Factory Default Settings 55
Resetting 55
80NO
S
SBM 50
Screen mirroring RF Setting 54
Screen Settings 49
Slideshow 56
Software License Information 53
Software Update Notification 53
Sound field 56
Standby Through 52
System Information 53
System Settings 52
T
Time Zone 53
Trådløs basshøyttalertilkobling 52
TV Type 49
V
Video Direct 50
W
Wireless Playback Quality 51
81NO
Programvaren for dette systemet blir kanskje oppdatert i fremtiden. Hvis du vil ha mer
informasjon om tilgjengelige oppdateringer, kan du gå til følgende nettsted:
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-136-72(1) (NO)
Download PDF