Sony | HT-CT80 | Sony HT-CT80 2.1-kanals soundbar med Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

Lydplanke
Bruksanvisning
HT-CT80
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et lite område,
for eksempel en bokhylle eller innebygd
kabinett.
For å redusere risikoen for brann må
du ikke dekke til ventilasjonsåpningen
på apparatet med aviser, duker,
gardiner osv.
Ikke plasser noe med åpen flamme
(for eksempel stearinlys) på apparatet.
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk sjokk må du ikke utsette
apparatet for drypping eller spruting,
og ikke plassere væskefylte objekter,
for eksempel vaser, på apparatet.
Merknad til kunder:
Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
som bruker EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller
på vegne av Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Spørsmål knyttet til
produktoverensstemmelse basert
på EU-lovgivning, skal adresseres
til autorisert representant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Når det
gjelder service- eller garantisaker,
kan du se adressene som er oppgitt
i separate service- eller
garantidokumenter.
Enheten er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Ettersom hovedkabelen brukes til
å koble enheten fra strømmen, kan
du koble enheten til en lett tilgjengelig
stikkontakt. Hvis du legger merke til noe
unormalt i enheten, må du koble
enheten fra stikkontakten med en gang.
Ikke utsett batteriene eller apparatene
(når batteriene er satt i) for ekstrem
varme, for eksempel direkte sollys eller
levende flammer.
Kun for innendørsbruk.
For lydplanke
Navneplaten finnes på undersiden.
2NO
Sony Corp. erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med vesentlige
krav og andre bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Levering
av gammelt
elektrisk og
elektronisk
utstyr (gjelder
i EU og andre
europeiske
land med
separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen viser at produktet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall.
I stedet skal det leveres på egnet
innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr.
Når du sørger for at du kvitter deg
med produktet på riktig måte, bidrar
du til å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare Europa
Levering av gamle
batterier (gjelder
i EU og andre
europeiske land
med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på
batteriet eller innpakningen viser
at batteriet som leveres med dette
produktet, ikke skal håndteres som
husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
brukes sammen med et kjemisk symbol.
De kjemiske symbolene for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
eller 0,004 % bly.
Når du sørger for at du kvitter deg med
batteriene på riktig måte, bidrar du til
å forhindre potensielle negative
konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av
batteriet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet kun
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet
innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr for
å sørge for at batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen
om hvordan du trygt tar ut batteriet fra
produktet. Lever batteriet på egnet
innsamlingssted for resirkulering av
brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet eller
batterier, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet
der du bor, eller forhandleren du
kjøpte produktet av.
3NO
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet bruker Dolby* Digital
Surround System.
* Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet
er varemerker tilhørende Dolby
Laboratories.
BLUETOOTH®-merket og -logoene
er registrerte varemerker tilhørende
BluetoothSIG, Inc., og all bruk av slike
merker fra Sony Corporation, er under
lisens.
N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og i andre land.
Android™ er et varemerke tilhørende
Google Inc.
ClearAudio+ er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.
Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
4NO
Om bruksanvisningen
• Instruksjonene i denne
bruksanvisningen beskriver
funksjonene på fjernkontrollen.
Du kan også bruke kontrollene
på hovedenheten hvis de har samme
eller lignende navn som dem på
fjernkontrollen.
• Noen illustrasjoner vises som
begrepstegninger, og kan skille
seg fra de faktiske produktene.
Innholdsfortegnelse
Om bruksanvisningen ............... 4
Komme i gang
Innholdet i esken ....................... 6
Tilkobling til TV og
basshøyttaleren ....................7
Plassering av systemet .............. 9
Montere lydplanke
på en vegg ..........................10
Slå på systemet .........................11
Lytte
Ytterligere informasjon
Forholdsregler .......................... 18
Feilsøking .................................. 19
Veiledning til deler og
kontroller ............................22
Avspillbare filtyper ...................25
Lydformater som støttes ..........25
Spesifikasjoner ........................ 26
Om BLUETOOTHkommunikasjon ..................27
Lytte til lyd fra et TV, kabel-/
satellittboks osv. ................. 12
Lytte til musikk fra en
USB-enhet ........................... 13
Lytte til musikk fra en
BLUETOOTH-enhet ............. 13
Lydjustering
Bruke lydeffekter ...................... 14
BLUETOOTH-funksjoner
Lytte til musikk fra
en BLUETOOTH-enhet ........ 15
Andre funksjoner
Automatisk standbyfunksjon ... 17
5NO
R03-batterier (størrelse AAA) (2)
Komme i gang
Innholdet i esken
lydplanke (1)
Konfigurere
fjernkontrollen
Basshøyttaler (1)
Optisk digital kabel (1)
Fjernkontroll (1)
6NO
Tilkobling til TV og basshøyttaleren
Komme i gang
Når det finnes en optisk digital kontakt på TV
TV, kabelboks eller satellittboks
Basshøyttaler
Optisk digital kabel (følger med)
Merk
• Koble til bare basshøyttaleren SS-WCT80 som følger med. Ikke koble til andre
basshøyttalere.
7NO
Når det ikke finnes en optisk digital kontakt på TV
TV, kabelboks eller satellittboks
Basshøyttaler
Analog lydkabel (følger ikke med)
Merknader
• Koble til bare basshøyttaleren SS-WCT80 som følger med. Ikke koble til andre
basshøyttalere.
• Hvis TV hodetelefonkontakt også fungerer som lydutgang, sjekker du innstillingene for
lydutgangen på TV. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese bruksanvisningen for TV.
8NO
Plassering av systemet
Plasser basshøyttaleren slik
at bakpanelet er minst ti centimeter
unna veggen.
Komme i gang
Illustrasjonene nedenfor er eksempler
på hvordan du monterer systemet.
Merknad om plassering
av basshøyttaleren
Merk
• Plasser lydplanke slik at toppanelet ikke
er blokkert.
På et møbel
10 cm
lydplanke
Basshøyttaler
På veggen
Se "Montere lydplanke på en vegg"
(side 10).
9NO
Montere lydplanke
på en vegg
2
Fest skruene til to stendere
i veggen.
Skruene skal stikke ut 9 til 10 mm.
447 mm
Du kan montere lydplanke på en vegg.
Merknader
• Finn frem skruer (følger ikke med) som
passer til veggmaterialet og -styrken.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes til to stendere
i veggbjelken. Monter lydplanke vannrett,
hengende på skruer i stendere på et plant
område på veggen.
• Sørg for å sette ut monteringen til Sonyforhandlere eller lisensierte
oppdragstakere, og ta særlig hensyn
til sikkerhet under monteringen.
• Sony skal ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som er forårsaket av feil
montering, manglende veggstyrke eller
feil bruk av skruer, uhell osv.
1
Bruk skruer (følger ikke med)
som passer til hullene på
baksiden av lydplanke.
4 mm
Mer enn 30 mm
4,6 mm
9 mm
Hull på baksiden av lydplanke
10NO
9 til 10
mm
3
Heng lydplanke på skruene.
Rett inn hullene på baksiden
av lydplanke med skruene, og heng
deretter lydplanke på de to skruene.
Slå på systemet
1
Koble til strømledningen.
Komme i gang
2
Trykk på /-knappen (på/
standby).
En inngangslampe lyser.
/ (på/
standby)
11NO
2
Lytte
Trykk på  (volum) +/– for
å justere volumet.
Tips
Lytte til lyd fra et TV,
kabel-/satellittboks osv.
OPTICAL
 (volum)
+/–
1
Trykk på inngangsknappen
på kontakten som du koblet
til enheten du vil lytte til.
Lampen på den valgte enheten
lyser.
OPTICAL-knapp
TV som er koblet til OPTICAL-kontakten
ANALOG-knapp
Analog enhet som er koblet til ANALOGkontakten
USB-knapp
USB-enhet som er koblet til
porten (side 13)
(USB)-
(BLUETOOTH)-knapp
BLUETOOTH-enhet som har støtte
for A2DP
12NO
• Hvis du trykker på INPUT på lydplanke,
endres enheten trinnvis på følgende måte:
OPTICAL  ANALOG  USB 
BLUETOOTH
Lytte til musikk fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av musikkfiler på
en tilkoblet USB-enhet.
Se "Støttede filtyper" (side 25)
for avspillbare filtyper.
Se "BLUETOOTH-funksjoner" (side 15).
1
2
3
4
Koble USB-enheten til
porten.
Lytte
Lytte til musikk fra
en USB-enhet
(USB)-
Trykk på USB.
Trykk på  (spill av/stopp
midlertidig).
Trykk på 
 for å velge en
mappe som skal spilles av.
Merk
• Slå av systemet før du fjerner USBenheten, slik at du ikke ødelegger
data eller skader USB-enheten.
13NO
Stille inn talemodusen
Lydjustering
Bruke lydeffekter
Hvis du vil angi lydeffekter, trykker
du på én av lydeffektknappene på
fjernkontrollen.
Talemodusen bidrar til at talen blir
tydeligere.
Trykk på VOICE.
ANALOG-lampen blinker to ganger.
Hvis du vil slå av talemodusen, trykker
du på VOICE en gang til. OPTICALlampen blinker to ganger.
Velge lydeffektene
Trykk på SURROUND gjentatte ganger
under avspilling.
Surroundeffektene endres trinnvis
på følgende måte:
CLEARAUDIO+  SURROUND On 
SURROUND Off
CLEARAUDIO+
Passende lydinnstilling velges automatisk
for lydkilden. CLEARAUDIO+-lampen lyser.
SURROUND On
Lyder spilles av med surroundeffekter.
SURROUND-lampen lyser.
SURROUND Off
Inngangskilden er nedmikset for to kanaler.
CLEARAUDIO+- og SURROUND-lampene
slukker.
Stille inn nattmodusen
Lyder spilles av forbedret med
surroundeffekter og fremhevet tale.
Trykk på NIGHT.
ANALOG-lampen blinker to ganger.
Hvis du vil slå av nattmodusen, trykker
du på NIGHT en gang til. OPTICALlampen blinker to ganger.
14NO
Velge flerkanals
kringkasting (dual mono)
Du kan velge flerkanals kringkasting når
systemet mottar et Dolby Digital signal
for flerkanals kringkasting.
Trykk på AUDIO gjentatte ganger.
Kanalen endres trinnvis på følgende
måte.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Sender bare lyd fra hovedkanalen. OPTICALlampen blinker to ganger.
Sub
Sender bare lyd fra underkanalen. ANALOGlampen blinker to ganger.
Main/Sub
Hovedlyden sendes fra venstre høyttaler,
og underlyden sendes fra høyre høyttaler.
USB-lampen blinker to ganger.
Velge Dolby DRC (Dynamisk
rekkevidde)
Nyttig når man vil se film med lavt
volum. DRC gjelder for Dolby Digitalkilder.
BLUETOOTH-funksjoner
Lytte til musikk fra
en BLUETOOTH-enhet
Hold nede AUDIO i fem sekunder,
og deretter VOICE i fem sekunder
for å slå Dolby DRC av eller på.
Off
Lyden blir ikke komprimert. OPTICAL-lampen
blinker to ganger.
Gruppering av dette
systemet med en
BLUETOOTH-enhet
Gruppering er prosessen som kreves
for å opprette en kobling mellom
BLUETOOTH-enheter slik at trådløs
tilkobling kan tas i bruk. Du må
gruppere en enhet med systemet
før du begynner å bruke systemet.
Når BLUETOOTH-enheter har blitt
gruppert, er det ikke behov for
å gruppere dem flere ganger.
1
2
3
Trykk på PAIRING på lydplanke.
BLUETOOTH-lampen (blå)
blinker raskt under BLUETOOTHgruppering.
Slå på BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten, søk etter
enheter og velg HT-CT80.
Hvis du blir bedt om å angi en
tilgangsnøkkel, angir du 0000.
Kontroller at BLUETOOTH-lampen
(blått) lyser.
Tilkoblingen er opprettet.
15NO
BLUETOOTH-funksjoner
On
Komprimerer lyden i henhold til
informasjonen som finnes i innholdet.
ANALOG-lampen blinker to ganger.
1
Merk
• Du kan gruppere opptil åtte
BLUETOOTH-enheter. Hvis den
niende BLUETOOTH-enheten
grupperes, erstattes den eldste
grupperte enheten med den nye.
Last ned, installer og start NFC
Easy Connect-appen.
Lytte til musikk fra den
registrerte enheten
Merknader
1
2
3
4
Trykk på
• Appen er kanskje ikke tilgjengelig
i enkelte land/regioner.
• Avhengig av BLUETOOTH-enheten,
er det ikke sikkert du trenger utføre
denne operasjonen.
(BLUETOOTH).
Velg HT-CT80 på BLUETOOTHenheten.
Kontroller at BLUETOOTH-lampen
(blått) lyser.
2
Trykk på N-merket på lydplanke
med BLUETOOTH-enheten.
Start avspilling på BLUETOOTHenheten.
Merk
• Når systemet har grupperingsinformasjon,
er systemet i BLUETOOTH-standbymodus,
selv når det er slått av.
Koble til en BLUETOOTHenhet ved hjelp av
ettrykksfunksjoner (NFC)
Når du holder en NFC-kompatibel
BLUETOOTH-enhet inntil N-merket
på systemet, gjennomfører systemet
og BLUETOOTH-enheten automatisk
sammenkobling og oppretter en
BLUETOOTH-tilkobling.
3
Kontroller at BLUETOOTH-lampen
(blått) lyser.
Tilkoblingen er opprettet.
Merknader
• Du kan koble til bare én enhet
om gangen.
• Avhengig av enheten må du kanskje
angi NFC-funksjonen på forhånd.
Se bruksanvisningen for enheten.
Tips
Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og
musikkspillere med NFC-funksjonen
innebygd (OS: Android 2.3.3 eller
nyere, bortsett fra Android 3.x)
16NO
• Hvis gruppering og BLUETOOTHtilkoblingen mislykkes, gjør du følgende:
– Start NFC Easy Connect på nytt og
flytt BLUETOOTH-enheten sakte over
N-merket.
– Ta hylsteret av BLUETOOTH-enheten
hvis du bruker et vanlig enhetshylster.
Andre funksjoner
Automatisk
standbyfunksjon
Systemet går automatisk
i standbymodus når du ikke betjener
det på ca. 15 minutter og systemet ikke
mottar et inngangssignal.
Andre funksjoner
17NO
Om plassering
Ytterligere informasjon
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Hvis et tungt objekt eller væske skulle
falle på systemet, må du trekke ut
strømkontakten og la kvalifisert personell
kontrollere det før du bruker det igjen.
• Ikke klatre på lydplanke eller
basshøyttaleren. Du kan falle ned og
skade deg, eller det kan føre til skade
på systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen
er angitt på navneplaten på undersiden
av lydplanke.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på
en lang stund, må du koble systemet
fra stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn,
og den passer bare til hullene
i stikkontakten på én måte. Hvis du
ikke klarer å sette pluggen helt inn
i stikkontakten, må du kontakte
forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det
er i bruk, er dette ikke en feil.
Hvis du regelmessig bruker høy lyd
på dette systemet, øker temperaturen
betraktelig på baksiden og nederst
i systemet. For å unngå å brenne deg,
må du ikke berøre systemet.
18NO
• Plasser systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge
systemets levetid.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller der det kan bli utsatt for direkte
sollys, mye støv eller mekaniske støt.
• Ikke plasser noe på toppen av lydplanke.
• Hvis systemet brukes sammen med et TV,
videospiller eller kassettspiller, kan det
oppstå støy og føre til dårligere
bildekvalitet. I så fall plasserer du
systemet et stykke unna TV,
videospilleren eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du unngår skade på
hjørnene på lydplanke og
basshøyttaleren.
Om drift
Før du kobler til annet utstyr, må du huske
å slå av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm
i nærheten
Ujevne farger kan forekomme på visse
typer TV.
• Hvis det forekommer ujevne farger ...
Slå av TV, og slå det på igjen etter
15-30 minutter.
• Hvis det oppstår ujevne farger på nytt ...
Plasser systemet lenger unna TV.
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk, tørr klut.
Ikke bruk noen form for skrubbesvamp,
skurepulver eller løsemidler, som for
eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker systemet, kan du prøve
å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen før du ber om
service. Hvis problemet vedvarer, tar
du kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
Husk å ta med både lydplanke og
basshøyttaleren, selv om det virker som
om det bare er et problem med en av
dem, når du ber om service.
Generelt
Systemet fungerer ikke som det skal.
 Koble strømledningen fra
stikkontakten, og vent noen
minutter før du kobler den til igjen.
Lyd
Det kommer ikke TV-lyd fra systemet.
 Trykk på inngangsknappen på
kontakten som du koblet til TV
(side 12).
 Kontroller lydutgangen til TV-en. Se
bruksanvisningen for TV for å finne
TV-innstillingene.
 Øk volumet på TV eller opphev
demping.
 Hvis ingen lyd sendes ut fra
en optisk digital lydkontakt eller
TV ikke har en optisk digital
lydkontakt, kobler du kabelboksen
eller satellittboksen til OPTICALkontakten på systemet
Lyden kommer fra både systemet
og TV.
 Slå av lyden på TV.
Det kommer ingen lyd eller bare svært
lav lyd fra enheten som er koblet til
lydplanke.
 Trykk på  (volum) +-knappen
på fjernkontrollen og sjekk
volumnivået (side 22).
 Trykk på  (demping) eller 
(volum) +-knappen på
fjernkontrollen for å annullere
dempingsfunksjonen (side 22).
 Kontroller at du har valgt riktig
inngangskilde. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke på en
annen inngangsknapp på
fjernkontrollen (side 12).
 Kontroller at alle kablene og
ledningene til systemet og den
tilkoblede enheten er satt skikkelig
inn.
Det kommer ingen lyd eller bare en
svært lav-lyd fra basshøyttaleren.
 Trykk på SW
(basshøyttalervolum) +-knappen
på fjernkontrollen for å øke
basshøyttalervolumet (side 22).
 En basshøyttaler gjengir basslyd.
Når du bruker inngangskilder som
inneholder svært få
basslydkomponenter (f.eks. TVsendinger), kan det være vanskelig
å høre lyden fra basshøyttaleren.
Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og
innstillingen for lydfeltet, kan det
hende at behandlingen av
omgivelseslyden ikke fungerer som
den skal. Omgivelseslydeffekten
kan være svak, avhengig av
programmet eller platen.
19NO
Ytterligere informasjon
Strømmen blir ikke slått på.
 Kontroller at strømledningen er
ordentlig koblet til.
TV-lyden fra dette systemet kommer
etter bildet.
 Når du ser film, kan det hende du
hører lyden med en liten forsinkelse
i forhold til bildet.
 Hvis du vil spille av digital lyd
fra flere kanaler, må du sjekke
innstillingene for digital lydutgang
på enheten som er koblet til
systemet. Les bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten, hvis du vil ha mer
informasjon.
USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten
på nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten eller
USB-kabelen er ordentlig koblet
til -porten (USB).
 Kontroller om USB-enheten eller
en kabel er skadet.
 Kontroller om USB-enheten er
slått på.
 Hvis USB-enheten er koblet til via
en USB-hub, kan du koble den fra
og koble USB-enheten direkte til
systemet.
 Koble USB-enheten til ANALOGkontakten i systemet ved hjelp
av en analog lydkabel (følger
ikke med).
BLUETOOTH-enhet
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Kontroller at den blå BLUETOOTHlampen lyser (side 22).
Systemstatus
BLUETOOTHlampe (blå)
Under BLUETOOTHgruppering
Blinker raskt
Systemet prøver å koble Blinker
til en BLUETOOTH-enhet
20NO
Systemstatus
BLUETOOTHlampe (blå)
Systemet har opprettet
en tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Lyser
Systemet er i
BLUETOOTH
standbymodus (når
systemet er slått av)
Lyser ikke
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Forsøk å gruppere dette systemet
og BLUETOOTH-enheten på nytt.
Det kan hende du må avbryte
grupperingen med dette systemet
med BLUETOOTH-enheten først.
Gruppering kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke
får interferens fra en trådløs LANenhet, andre trådløse enheter på
2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, befinner
seg i nærheten, må du flytte
systemet bort fra denne enheten.
Det kommer ikke lyd fra den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at den blå BLUETOOTHlampen lyser (side 22).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten
bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Prøv å bytte den trådløse
frekvensen for Wi-Fi-ruteren,
datamaskinen osv. til 5 GHzbåndet.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Lyden er ikke synkronisert med bildet.
 Når du ser film, kan det hende du
hører lyden med en liten forsinkelse
i forhold til bildet.
Fjernkontroll
Sensorene på TV fungerer ikke som
de skal.
 Det kan hende at lydplanke
blokkerer enkelte sensorer (for
eksempel sensoren for lysstyrke) og
fjernkontrollmottakeren på TV-en,
eller senderen for 3D-briller
(infrarød overføring) på en 3D TV
som støtter det infrarøde 3Dbrillesystemet eller den trådløse
kommunikasjonen. Flytt lydplanke
bort fra TV innen en rekkevidde som
lar disse delene fungere som de
skal. Se bruksanvisningen som
fulgte med TV for å finne
plasseringen av sensorene og
fjernkontrollmottakeren.
Tilbakestill
Hvis systemet fremdeles ikke virker som
det skal, tilbakestiller du systemet slik:
1
2
Trykk på SW 
(basshøyttalervolum) +,
 (volum) – og NIGHT etter
hverandre innen tre sekunder.
Alle seks lampene på lydplanke
blinker én gang, og innstillingene
i menyene tilbakestilles til
opprinnelig tilstand.
Koble fra strømledningen.
21NO
Ytterligere informasjon
Fjernkontrollen fungerer ikke.
 Rett fjernkontrollen mot midten av
frontpanelet (fjernkontrollsensoren)
på systemet (side 22).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
fjernkontrollen og systemet.
 Skift begge batteriene i
fjernkontrollen med nye hvis du
merker at de er utladet.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen (side 24).
Annet
Veiledning til deler og kontroller
Du finner mer informasjon på sidene som er angitt i parenteser.
lydplanke
Topp-, front- og sidepanelene




OPTICAL-lampe (side 12)
ANALOG-lampe (side 12)
USB-lampe (side 12)
BLUETOOTH-lampe (blå)
BLUETOOTH-status
– Under BLUETOOTH-gruppering:
Blinker raskt
– BLUETOOTH-tilkoblingen blir
forsøkt opprettet: Blinker
– BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet: Lyser
– BLUETOOTH-standbymodus (når
systemet er slått av): Lyser ikke
 SURROUND-lampe (side 14)
 CLEARAUDIO+-lampe (side 14)
 N-merke (side 16)
Når du skal bruke NFCfunksjonen, legger du den
NFC-kompatible enheten inntil
merket.
22NO
 Fjernkontrollsensor
 /-knapp (på/standby)
Brukes til å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 INPUT-knapp (side 12)
 PAIRING-knapp (side 15)
 VOL+/–-knapper (volum)
 -port (USB) (side 13)
Bakpanel
 Basshøyttalerkontakt
 ANALOG-kontakt
 OPTICAL-kontakt
 Strømledning
Ytterligere informasjon
23NO
Fjernkontroll
  +*/–-knapper (volum)
Justerer volumet.
 SW  +/–-knapper
(basshøyttalervolum)
Justerer volumet på basslyden.
 -knapp (demping)
Slår av lyden midlertidig.
 CLEARAUDIO+-knapp
Passende lydinnstilling velges
automatisk for lydkilden.
 SURROUND-knapp (side 14)
 VOICE-knapp (side 14)
 *-knapp (spill av/stopp
midlertidig)
Starter eller stopper avspillingen
midlertidig.
 NIGHT-knapp (side 14)
 /-knappene (forrige/
neste)
For å gå til begynnelsen av forrige
eller neste fil.
* Knappene AUDIO,  og  + har en
opphevet prikk. Bruk den som en
veiledning under bruk.
 AUDIO*-knapp (side 14)
 /-knapp (på/standby)

-knapp (BLUETOOTH)
(side 12)





-knapper (valg)
USB-knapp (side 12)
ANALOG-knapp (side 12)
OPTICAL-knapp (side 12)
24NO
Støttede filtyper
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Lydformater som støttes
Følgende lydformater støttes av dette
systemet.
• Dolby Digital
• Lineær PCM 2-kanals 48 kHz eller
mindre
Merknader
Ytterligere informasjon
• Enkelte filer som er redigert på
datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
• Systemet spiller ikke kodede filer, som
DRM og Lossless.
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
– opptil 200 mapper
– opptil 150 filer/mapper i et enkelt lag
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet kan gjenkjenne MSC-enheter
(vektlagringsklasse).
25NO
1)
Spesifikasjoner
lydplanke (SA-CT80)
Forsterkerdel
POWER OUTPUT (nominell)
Front venstre / front høyre:
12 W + 12 W (ved 4 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning på 1 %)
POWER OUTPUT (referanse)
Front venstre / front høyre:
20 W (per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Basshøyttalerforsterker
POWER OUTPUT (referanse)
40 W (ved 8 ohm, 100 Hz)
Innganger
OPTICAL
ANALOG
USB-del
-port (USB)
Type A
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjoner versjon
4.0
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjoner
strømklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Siktlinje ca. 10 m1)
Maksimalt antall enheter som kan
registreres
8 enheter
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
Støttede kodeker3)
SBC4)
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
26NO
Faktisk rekkevidde varierer avhengig av
faktorer som hindringer mellom enheter,
magnetfelt rundt en mikrobølgeovn,
statisk elektrisitet, trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
Høyttalere
Front venstre / front høyrehøyttalerdel
Høyttalersystem
Toveis-høyttalersystem, Akustisk
demping
Høyttaler
Diskanthøyttaler: 14 mm – 25 mm
halvkuleformet
Basshøyttaler: 35 mm × 120 mm
konisk
Generelt
Strømkrav
220 V – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 21 W
Standbymodus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
901 mm × 52 mm × 84 mm
Vekt (ca.)
2 kg
Basshøyttaler (SS-WCT80)
Høyttalersystem
Basshøyttalersystem, bassrefleks
Høyttaler
130 mm konisk
Mål (ca.) (b/h/d)
170 mm × 245 mm × 300 mm
Vekt (ca.)
2,7 kg
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Om BLUETOOTHkommunikasjon
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta
kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
27NO
Ytterligere informasjon
• BLUETOOTH-enheter må brukes
innenfor omtrent ti meter (fri avstand)
av hverandre. Rekkevidden for effektiv
kommunikasjon kan bli kortere under
følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand, vegg
eller annen hindring er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk er
installert
– Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
– Steder der det oppstår andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst
nettverk (IEEE 802.11 b/g) bruker
samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du
bruker BLUETOOTH-enheten nær en
enhet med funksjoner for trådløst
nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk interferens.
Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
til at det ikke er mulig å koble til. Hvis
dette skjer, kan du prøve følgende
løsninger:
– Plasser systemet minst 10 m fra
enheten med trådløst nettverk.
– Slå av strømmen til den trådløse
nettverksenheten når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor
10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som
mulig.
• Radiobølgene som sendes ut av dette
systemet, kan forstyrre driften av noe
medisinsk utstyr. Siden denne
interferensen kan føre til feil, må
du alltid slå av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten
på følgende steder:
– Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner,
og steder der det kan forekomme
antennbare gasser
– Nær automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen for
å sørge for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingene og andre faktorer.
Vær derfor alltid forsiktig når du
kommuniserer ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig
for skader eller annet tap som følge
av informasjonslekkasjer under
kommunikasjon ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil på dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet
til dette systemet, må være i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må
være sertifisert for overholdelse. Selv
om en enhet overholder BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det likevel være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til,
eller kan føre til andre kontrollmetoder,
visninger eller annen betjening.
• Det kan oppstå støy eller lyden kan
bli kuttet av, avhengig av BLUETOOTHenheten som er tilkoblet systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller
omgivende forhold.
©2015 Sony Corporation
4-567-473-21(1) (NO)
Download PDF