Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1-kanals basshøyttaler for TV med innebygd subwoofer Bruksanvisning

Hjemmekinoanlegg
Bruksanvisning
HT-XT1
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et lite område, for eksempel en bokhylle
et innebygd kabinett.
For å redusere risikoen for brann må du ikke dekke til
ventilasjonsåpningen på apparatet med aviser, duker, gardiner osv.
Ikke plasser noe med åpen flamme (for eksempel stearinlys) på
apparatet.
Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor
gjelder bare for utstyr som er solgt i land som
bruker EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Spørsmål knyttet til
produktoverensstemmelse basert på EU-lovgivning, skal adresseres til
autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Når det gjelder service- eller garantisaker,
kan du se adressene som er oppgitt i separate service- eller
garantidokumenter.
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette
apparatet for drypping eller spruting, og ikke plassere væskefylte
objekter, for eksempel vaser, på apparatet.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den er koblet til
stikkontakten, selv om selve enheten er slått av.
Ettersom hovedkabelen brukes til å koble enheten fra strømmen, kan
du koble enheten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke
til noe unormalt i enheten, må du koble enheten fra stikkontakten med
en gang.
Ikke utsett batteriene eller apparatene (når batteriene er satt i) for
ekstrem varme, for eksempel direkte sollys eller levende flammer.
Kun for innendørsbruk.
Anbefalte kabler
Riktig isolerte og jordede kabler og kontakter må brukes for tilkobling
til datamaskiner og/eller ekstrautstyr.
Dette utstyret har gjennomgått tester, og det er dokumentert at det
overholder grensene som er angitt i EMC-direktivet, ved bruk av en
tilkoblingskabel som er kortere enn tre meter.
2NO
Sony Corp. erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med vesentlige
krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Levering av gammelt elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder i EU og
andre europeiske land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
viser at produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal det leveres på
egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr. Når du sørger for at du kvitter
deg med produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljø og helse som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar
til å spare på naturressursene. Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
Bare
Europa
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet eller
batterier, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der
du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.
Levering av gamle batterier (gjelder i EU
og andre europeiske land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på batteriet eller innpakningen viser at
batteriet som leveres med dette produktet, ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen
med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet inneholder mer
enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly.
Når du sørger for at du kvitter deg med batteriene på riktig måte,
bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø
og helse som kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Resirkulering av materialer bidrar til å spare på naturressursene.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet kun
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever batteriet på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk
og elektronisk utstyr for å sørge for at batteriet håndteres riktig.
3NO
Innholdsfortegnelse
Nyttige funksjoner
Bruke Kontroll for HDMI-funksjonen .....................................5
Bruke BRAVIA Sync-funksjoner .............................................6
Kontrollere systemet med smarttelefon eller nettbrett
(SongPal) ........................................................................... 7
Endre innstillingene ...............................................................9
Diverse
Forsiktighetsregler ................................................................11
BLUETOOTH trådløs teknologi ............................................. 14
Feilsøking ............................................................................. 15
Deler og kontroller ............................................................... 18
Spesifikasjoner .....................................................................20
Les Startveiledning (vedlagt) for konfigurering og
grunnleggende betjening.
4NO
Audio Return Channel (ARC)
Nyttige funksjoner
Ved å bruke Kontroll for HDMI-funksjonen og koble til utstyr som er
kompatibelt med Kontroll for HDMI-funksjonen via en høyhastighets
HDMI-kabel, forenkles betjeningen med funksjonene nedenfor.
Kontroll for HDMI-funksjonen aktiveres ved å angi CTRL (Kontroll
for HDMI) til ON (side 10). Standardinnstillingen er ON.
Slå av systemet
Når du slår av TV-en, slås systemet og det tilkoblede utstyret av
automatisk.
Ettrykksavspilling
Når du aktiverer utstyret (Blu-ray Disc™-spiller, PlayStation®4 osv.)
som er koblet til systemet med en høyhastighets HDMI-kabel,
slås den tilkoblede TV-en på automatisk og inngangssignalet
til systemet bytter til riktig HDMI-inngang.
Merknader
 Det kan hende at funksjonene over ikke fungerer med visse typer utstyr.
 Det
Lydkontroll på systemet
kan hende at funksjonen Kontroll for HDMI ikke fungerer, avhengig
av innstillingene til utstyr som er tilkoblet. Se bruksanvisningen som
fulgte med utstyret.
Hvis du slår på systemet mens du ser på TV, vil TV-lyden komme
fra høyttalerne på systemet automatisk. Volumet på systemet vil
justeres når du justerer volumet med TV-ens fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra høyttalerne på systemet sist gang du så på TV,
vil systemet slås på automatisk når du slår på TV-en igjen.
5NO
Nyttige funksjoner
Bruke Kontroll for HDMI-funksjonen
Hvis TV-en er kompatibel med Audio Return Channel (ARC)teknologien, vil en høyhastighets HDMI-kabeltilkobling tillate
sending av digitale lydsignaler fra TV-en til systemet. Du trenger
ikke ha en separat lydtilkobling for å lytte til TV-lyd fra systemet.
ARC-funksjonen aktiveres ved å stille ARC til ON (side 10).
Standardinnstillingen er ON.
Hvis det tilkoblede utstyret ikke er kompatibelt med
opphavsrettsbeskyttede teknologier (HDCP), kan det hende at
bildet og/eller lyden fra HDMI OUT-kontakten i dette systemet
forvrenges eller går tapt. Hvis dette er tilfelle, kontrollerer du
spesifikasjonene til det tilkoblede utstyret.
 Når TV blir valgt som inngangskilde for systemet, vil videosignaler
via en av HDMI IN 1/2/3-kontaktene som var valgt sist gang, vises
fra HDMI OUT-kontakten.
 Dette systemet støtter Deep Color-, x.v.Colour-, 3D- og
4K-overføring.
 Hvis du vil ha 3D-bilder, kobler du en TV og videoutstyr som er
3D-kompatible (Blu-ray Disc-spiller, PlayStation®4 osv.) til systemet
med høyhastighets HDMI-kabler, tar på deg 3D-briller og spiller av
en 3D-kompatibel Blu-ray Disc, osv.
 Hvis du vil ha 4K-bilder, må TV-en og spillerne som er koblet til
systemet være kompatible med 4K-bilder.

Bruke BRAVIA Sync-funksjoner
De originale Sony-funksjonene nedenfor kan også brukes med
produkter som er kompatible med BRAVIA Sync.
Strømsparing
Hvis en BRAVIA Sync-kompatibel TV blir koblet til systemet,
vil strømforbruket reduseres i standbymodus ved å stoppe
overføring av HDMI-signaler når TV-en slås av. Dette skjer når
gjennomstrømmingsfunksjonen* på systemet er angitt som AUTO
(side 10).
Standardinnstillingen er AUTO.
Hvis det ikke er en BRAVIA-TV som er tilkoblet, angir du ON (side 10).
* Gjennomstrømmingsfunksjonen for HDMI-signaler brukes til å sende
signalene fra HDMI OUT-kontakten i systemet, selv om det er
i standbymodus.
Merknader om HDMI-tilkoblinger
Bruk en høyhastighets HDMI-kabel. Hvis du bruker en standard
HDMI-kabel, er det ikke sikkert at 1080p-, Deep Color-, 3D- og
4K-bilder vises riktig.
 Bruk en godkjent HDMI-kabel.
Bruk en Sony høyhastighets HDMI-kabel med Cable Type-logoen.
 Vi anbefaler at du ikke bruker en HDMI-DVI-konverteringskabel.
 Kontroller oppsettet til det tilkoblede utstyret hvis bildet er
dårlig eller lyden ikke kommer fra utstyret som er tilkoblet via
HDMI-kabelen.
 Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlengde osv.) som overføres fra
en HDMI-kontakt, kan deaktiveres av det tilkoblede utstyret.
 Lyden kan bli avbrutt når samplingfrekvensen eller antallet kanaler
til lydsignaler fra avspillingsenheten endres.

6NO
Kontrollere systemet med smarttelefon
eller nettbrett (SongPal)
1
2
3
4
5
 (på/hvilemodus) PAIRING
LED-lampe (blå)
6
Trykk på  (på/standby)-berøringsknappen på systemet.
Skjermen på systemet lyser etter at systemet slås på.
Søk etter SongPal med Android-enheten og last ned
programmet.
Kjør SongPal, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Etter at BLUETOOTH-tilkoblingsbildet vises på Androidenheten, trykker du på PAIRING-berøringsknappen på
dette systemet.
LED-lampen (blå) på systemet blinker raskt under
BLUETOOTH-paring.
Velg SONY:HT-XT1 fra BLUETOOTH-enhetslisten på
Android-enheten.
Når tilkoblingen er opprettet, lyser LED-lampen (blå) på
systemet.
Betjen systemet med skjermen på den tilkoblede
Android-enheten.
Skjerm
fortsettelse
7NO
Nyttige funksjoner
SongPal er programmet som kan brukes til å kontrollere systemet
med smarttelefon eller nettbrett, osv.
SongPal er tilgjengelig fra enten Google Play™ eller App Store.
Denne funksjonen aktiveres ved å angi BT PWR (BLUETOOTH power)
som ON (side 10). Standardinnstillingen er ON.
Ved bruk av en Android™-enhet
Ettrykkstilkobling ved hjelp av Android-enheten med
innebygd NFC-funksjon (NFC)
1
2
Utfør trinn 1 til 3 under Ved bruk av en Android-enhet.
Etter at BLUETOOTH-tilkoblingsbildet vises på Androidenheten, legger du Android-enheten inntil N-merket
på systemet.
Når tilkoblingen er opprettet, lyser LED-lampen (blå)
på systemet.
Ved bruk av en iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
LED-lampe (blå)
3
8NO
Betjen systemet med skjermen på Android-enheten.
Trykk på  (på/standby)-berøringsknappen på systemet.
Skjermen på systemet lyser etter at systemet slås på.
Trykk på PAIRING-berøringsknappen på dette systemet.
LED-lampen (blå) på systemet blinker raskt under
BLUETOOTH-paring.
Sett iPhone/iPod touch i paringsmodus, og velg
SONY:HT-XT1 fra BLUETOOTH-enhetslisten på
iPhone/iPod touch.
Når tilkoblingen er opprettet, lyser LED-lampen (blå) på
systemet.
Søk etter SongPal med den tilkoblede iPhone/iPod touch
og last ned programmet.
Kjør SongPal og betjen deretter systemet med skjermen på
iPhone/iPod touch.
Endre innstillingene
Du kan angi følgende elementer med MENU-knappen på fjernkontrollen.
Innstillingene beholdes selv om du kobler fra strømledningen.
Meny
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
  (velg)
ENTER
RETURN
Funksjon
DRC
(Dynamic range control)
Standard
Du kan lytte til Dolby Digital-lyd ved lavt volum. (ON/AUTO/OFF)
ON: Komprimerer lyden i henhold til komprimeringsinformasjonen
som finnes i innholdet.
AUTO: Komprimerer lyd som er kodet i Dolby TrueHD automatisk.
OFF: Lyden blir ikke komprimert.
AUTO
BASS
Lav lyd fremheves. Innstillingen kan endres fra –6 til +6 i trinn på 1.
0
TREBLE
Høy lyd fremheves. Innstillingen kan endres fra –6 til +6 i trinn på 1.
SYNC
(AV sync)
Du kan justere lyden når bildet og lyden ikke er synkronisert.
(ON/OFF)
DUAL
(Dual mono)
Du kan lytte til mangfoldig kringkastingslyd i Dolby Digital-lyd.
(M/S (hoved- og underkanaler)/MAIN (hovedkanal)/SUB
(underkanal))
AAV
(Advanced auto volume)
Reduserer volumforskjellene mellom ulike programmer eller
mellom programmer og reklamer. (ON/OFF)
OFF
EFFECT
(Sound effect)
ON: Lyden i det valgte lydfeltet spilles av. Det anbefales å bruke
denne innstillingen.
OFF: Inngangskilden er nedmikset for to kanaler.
Obs! Når EFFECT (Sound effect) er angitt til OFF, blir EFFECT (Sound
effect) automatisk angitt til ON når du endrer SOUND FIELDinnstillingen.
ON
0
OFF
MAIN
fortsettelse
9NO
Nyttige funksjoner
1 Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å vise vinduet for forsterkermenyen på skjermen
på systemet.
2 Trykk på   (velg)-knappen flere ganger for å velge ønsket innstilling, og trykk deretter på
ENTER-knappen.
3 Trykk på MENU-knappen igjen for å lukke vinduet for forsterkermenyen.
Meny
HDMI
Funksjon
Slår Kontroll for HDMI-funksjonen på eller av. (ON/OFF)
Se “Bruke Kontroll for HDMI-funksjonen” (side 5) for å få mer
informasjon.
P. THRU
(Pass through)
Angir strømsparingsmodus for gjennomstrømmingsfunksjonen for
HDMI-signaler. (AUTO/ON)
AUTO: Sender signaler fra HDMI OUT-kontakten i standbymodus
i henhold til statusen på TV-en. Når du bruker denne
innstillingen, sparer du strøm i standbymodus sammenlignet
med når du bruker ON-innstillingen.
ON: Sender alltid signaler fra HDMI OUT-kontakten
i standbymodus. Hvis det ikke er en BRAVIA-TV som
er tilkoblet, bruker du systemet med ON-innstillingen.
Obs! Dette elementet vises bare når CTRL (Kontroll for HDMI)
er satt til ON).
AUTO
Lytte til digital lyd fra en TV som er kompatibel med Audio Return
Channel (ARC)-teknologien som er tilkoblet med en høyhastighets
HDMI-kabel. (ON/OFF)
Obs! Dette elementet vises bare når CTRL (Kontroll for HDMI)
er satt til ON.
ON
BT PWR
(BLUETOOTH power)
Slår BLUETOOTH-funksjonen på dette systemet på eller av.
(ON/OFF)
Obs! Hvis du endrer innstillingen til OFF, blir BLUETOOTHfunksjonen og NFC-funksjonen deaktivert.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH standby)
Når systemet har paringsinformasjon, er systemet i BLUETOOTH
standbymodus, selv når det er slått av. (ON/OFF)
ON
AAC
(Advanced audio
coding)
Angi om systemet skal bruke AAC via BLUETOOTH eller ikke.
(ON/OFF)
Obs! Hvis du endrer innstillingen når systemet er tilkoblet en
BLUETOOTH-enhet, vil systemet koble fra enheten.
ON
A. STBY
(Auto standby)
Slår AUTO POWER OFF-funksjonen på eller av. (ON/OFF)
Systemet slås av automatisk når det ikke betjenes i løpet av en
bestemt periode (ca. 20 minutter) og systemet ikke mottar et
inngangssignal.
ON
VER
(Version)
Viser gjeldende fastvareversjon.
SYS.RST
(System cold reset)
Tilbakestiller menyer og innstillinger (lydfelter, osv.) i systemet
til opprinnelig tilstand når de ikke fungerer som de skal.
Se Feilsøking (side 17) for å få mer informasjon.
ARC
(Audio return channel)
SET BT
MENU
  (velg)
ENTER
RETURN
SYSTEM
10NO
Standard
CTRL
(Kontroll for HDMI)
ON
–
–
Om plassering
Diverse
Forsiktighetsregler
 Hvis
et tungt objekt eller væske skulle falle på systemet, må du trekke
ut strømkontakten og la kvalifisert personell kontrollere det før du
bruker det igjen.
 Ikke klatre på systemet. Du kan falle ned og skade deg, eller det kan føre
til skade på systemet.
 Ikke plasser noe annet enn en TV på systemet.
Om strømkilder
 Før
du bruker systemet, må du kontrollere at driftsspenningen er
identisk med strømforsyningen. Driftsspenningen er angitt på
navneplaten på baksiden av systemet.
 Hvis du ikke skal bruke systemet på en lang stund, må du koble
systemet fra stikkontakten. Når du skal koble fra strømledningen,
må du alltid dra i selve støpselet, aldri i ledningen.
 Én kontaktpinne på pluggen er bredere enn den andre av
sikkerhetshensyn og passer bare til hullene i stikkontakten på én måte.
Hvis du ikke klarer å sette pluggen helt inn i stikkontakten, må du ta
kontakt med forhandleren.
 Strømledningen må bare byttes av kvalifisert personell.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er i bruk, er dette ikke en feil.
Hvis du regelmessig bruker høy lyd på dette systemet, øker
temperaturen betraktelig på baksiden og nederst i systemet.
For å unngå å brenne deg må du ikke berøre systemet.
fronten på systemet være åpen.
plasser systemet oppå en enhet som utstråler varme.
 Plasser systemet på et sted med tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge systemets levetid.
 Ikke plasser systemet nær varmekilder eller der det kan bli utsatt for
direkte sollys, mye støv eller mekaniske støt.
 Ikke plasser noe på baksiden av systemet som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til at systemet ikke fungerer som
det skal.
 Hvis systemet brukes sammen med en TV, videospiller eller
kassettspiller, kan det oppstå støy og føre til dårligere bildekvalitet.
I så fall plasserer du systemet borte fra TV-en, videospilleren eller
kassettspilleren.
 Vær forsiktig når du plasserer systemet på underlag som er behandlet
med for eksempel voks, olje eller poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
 Vær forsiktig så du unngår skade på hjørnene på systemet.
 Monter systemet slik at du ikke skader høyttaleren på undersiden av
dette systemet.
 Høyttalerne på dette systemet er ikke magnetisk skjermet.
Ikke plasser magnetkort eller et CRT-TV-apparat oppå systemet eller
i nærheten.
 Ikke
Merknader om glassdekselet
 Ikke
sett noe varmt på toppen, for eksempel en oppvarmet panne eller
gryte. Glassdekselet kan bli ødelagt, forårsake skade eller være en årsak
til skade på dette systemet.
 Unngå kraftige støt og slag mot glassdekselet. Glassdekselet på dette
systemet er laget av herdet glass, men det er ingen garanti for at det
ikke kan bli knust. Ta hensyn til følgende for å unngå at glasset knuser:
 Unngå kraftige støt og slag mot glassdekselet og ikke mist skarpe
gjenstander på det.
 Ikke lag riper eller hull i glasset med skarpe gjenstander.
 Ikke treff siden av glasset når du monterer det i en oppbevaringshylle.
 Hvis glasset er knust, må du ikke ta på det med bare hendene. Det kan
føre til kutt.
 Ikke plasser noe på dette systemet som veier over 30 kg. En slik
gjenstand kan skade glassdekselet eller systemet.
fortsettelse
11NO
Diverse
Om sikkerhet
 La
 Herdet
glass tåler mer enn vanlig glass, men splintres hvis det knuses.
glass kan splintres spontant i ekstremt sjeldne tilfeller.
Glasset som brukes i dette systemet er valgt med omhu, men det er
ingen garanti for at det ikke kan splintres.
 Herdet
Om drift
Før du kobler til annet utstyr, må du huske å slå av og koble fra systemet.
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk, tørr klut. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for eksempel alkohol
eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet eller problemer med det,
kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
Opphavsrett
Dette systemet bruker Dolby* Digital og DTS** Digital Surround System.
* Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet er varemerker tilhørende
Dolby Laboratories.
** Produsert under lisens under de amerikanske patentnumrene:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 og andre amerikanske og verdensomspennende
patenter som er utstedt og venter.
DTS-HD, symbolet og DTS-HD og symbolet sammen er registrerte
varemerker tilhørende DTS, Inc.
Produktet inneholder programvare. © DTS, Inc. Med enerett.
BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Corporation er
under lisens.
Dette systemet bruker HDMI™-teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
Termene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og
HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
BRAVIA-logoen er et varemerke tilhørende Sony Corporation.
DSEE er et varemerke tilhørende Sony Corporation.
x.v.Colour- og x.v.Colour-logoene er varemerker tilhørende
Sony Corporation.
PlayStation® er et registrert varemerke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke tilhørende
NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Android og Google Play er varemerker tilhørende Google Inc.
ClearAudio+ er et varemerke tilhørende Sony Corporation.
12NO
Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker
tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store
er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.
Diverse
Made for iPod og Made for iPhone betyr at et elektronisk tilbehør
har blitt laget spesielt for iPod eller iPhone, og det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle ytelsesstandardene til Apple. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen av denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende standarder. Vær oppmerksom
på at bruk at dette tilbehøret med iPod eller iPhone kan påvirke den
trådløse ytelsen.
Made for iPod/iPhone-modeller
Nedenfor er en liste over kompatible iPod/iPhone-modeller er som
følger. Oppdater din iPod/iPhone med den nyeste programvaren før
du bruker den sammen med systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generasjon)/iPod touch (4. generasjon)
Andre varemerker og varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.
13NO
BLUETOOTH trådløs teknologi
BLUETOOTH-versjon og -profiler som støttes
Profil refererer til et standard sett med funksjoner for ulike
BLUETOOTH-produktegenskaper. Se “Spesifikasjoner” (side 20)
for informasjon om BLUETOOTH-versjonen og -profilene som
støttes av dette systemet.
Merknader
 For
at du skal kunne bruke BLUETOOTH-funksjonen, må BLUETOOTHenheten som skal tilkobles, støtte den samme profilen som dette
systemet. Selv om enheten støtter den samme profilen, kan
funksjonene være annerledes på grunn av spesifikasjonene til
BLUETOOTH-enheten.
 Lydavspillingen på dette systemet kan ha en forsinkelse sammenlignet
med avspillingen på BLUETOOTH-enheten på grunn av egenskapene til
BLUETOOTH trådløs teknologi.
Rekkevidde for effektiv kommunikasjon
BLUETOOTH-enheter bør brukes innenfor ca. 10 meter (fri avstand)
av hverandre. Rekkevidden for effektiv kommunikasjon kan bli
kortere under følgende forhold:
 Når en person, metallgjenstand, vegg eller annen hindring er
mellom enhetene med en BLUETOOTH-tilkobling
 Steder der et trådløst nettverk er installert
 Rundt mikrobølgeovner som er i bruk
 Steder der det oppstår andre elektromagnetiske bølger
Påvirkning fra andre enheter
BLUETOOTH-enheter og utstyr for trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g)
bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker BLUETOOTHenheten nær en enhet med funksjoner for trådløst nettverk, kan det
oppstå elektromagnetisk interferens.
14NO
Dette kan føre til lavere dataoverføringshastigheter, støy eller til
at det ikke er mulig å koble til. Hvis dette skjer, kan du prøve
følgende løsninger:
 Koble til dette systemet og BLUETOOTH-mobiltelefonen eller
BLUETOOTH-enheten når du er minst 10 meter unna det trådløse
nettverksutstyret.
 Slå av strømmen til det trådløse nettverksutstyret når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor 10 meter.
Påvirkning på andre enheter
Radiobølgene som sendes ut av dette systemet, kan forstyrre driften
av noe medisinsk utstyr. Siden denne forstyrrelsen kan føre til feil,
må du alltid slå av strømmen på dette systemet, BLUETOOTHmobiltelefonen og BLUETOOTH-enheten på følgende steder:
 Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner, og ethvert sted der det kan
forekomme antennbare gasser
 Nær automatiske dører eller brannalarmer
Merknader
 Dette
systemet støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette skal sørge for sikkerhet under
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten
kan imidlertid være utilstrekkelig avhengig av innstillingene og andre
faktorer. Vær derfor alltid forsiktig når du utfører kommunikasjon ved
bruk av BLUETOOTH-teknologi.
 Sony skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for
skader eller annet tap som følge av informasjonslekkasjer under
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTH-teknologi.
 BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke nødvendigvis garantert med
alle BLUETOOTH-enheter som har samme profil på dette systemet.
 BLUETOOTH-enheter som er tilkoblet dette systemet, må overholde
BLUETOOTH-spesifikasjonen fastsatt av Bluetooth SIG, Inc., og må være
sertifisert. Selv om en enhet overholder BLUETOOTH-spesifikasjonen,
kan det likevel være tilfeller der egenskapene eller spesifikasjonene
til BLUETOOTH-enheten gjør det umulig å koble til, eller kan føre til
andre kontrollmetoder, visninger eller annen betjening.
 Det kan oppstå støy eller lyden kan bli kuttet av, avhengig
av BLUETOOTH-enheten som er tilkoblet systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller omgivende forhold.
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår når du bruker systemet,
kan du prøve å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen før du ber om service. Hvis problemet
vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
Systemet slår seg ikke på.
 Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til.
Systemet slås av automatisk.
 A. STBY-funksjonen fungerer. Sett A. STBY (Automatisk standby)
til OFF (side 10).
LYD
Det kommer ikke TV-lyd fra systemet.
 Trykk flere ganger på INPUT-knappen på fjernkontrollen for å vise
“TV” på skjermen (se Lyd fra TV i den medfølgende
Startveiledning).
 Kontroller tilkoblingen til HDMI-kabelen, den digitale optiske
kabelen eller lydkabelen som er koblet til systemet og TV-en
(se Tilkobling i den medfølgende Startveiledning).
 Kontroller lydutgangen til TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en
for å finne TV-innstillingene.
 Øk volumet på TV-en eller slå av demping.
 Når en TV som er kompatibel med Audio Return Channel
(ARC)-teknologien kobles til med en HDMI-kabel, må du sørge
for at kabelen kobles til HDMI-inngangen (ARC) på TV-en
(se Tilkobling i den medfølgende Startveiledning).
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med Audio Return Channel
(ARC)-teknologien, må du koble til den optiske digitale kabelen
i tillegg til HDMI-kabelen for å få lyd (se Tilkobling i den
medfølgende Startveiledning).
Ingen lyd eller kun svært lav lyd fra utstyret som er til koblet til
dette systemet høres fra dette systemet.
 Trykk på VOL +-knappen på fjernkontrollen og kontroller
volumnivået (se Deler og kontroller (side 19)).
 Trykk på MUTING- eller VOL-knappen på fjernkontrollen for
å avbryte dempefunksjonen (se Deler og kontroller (side 19)).
 Kontroller at du har valgt riktig inngangskilde. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke på INPUT-knappen på fjernkontrollen
flere ganger (se Lytte til lyden i den medfølgende Startveiledning).
 Kontroller at alle kablene og ledningene til systemet og det
tilkoblede utstyret er satt skikkelig inn.
Basslyden høres ikke eller volumet er lavt.
 Trykk på SW VOL +-knappen på fjernkontrollen for å øke volumet
på basshøyttaleren (se Deler og kontroller (side 19)).
Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og innstillingen for lydfeltet, kan
det hende at behandling av omgivelseslyd ikke fungerer som
det skal. Omgivelseslydeffekten kan være svak, avhengig av
programmet eller platen.
 Hvis du vil ha digital lyd fra flere kanaler, kontrollerer du de digitale
lydinnstillingene på det tilkoblede utstyret. Les bruksanvisningen
som fulgte med det tilkoblede utstyret, hvis du vil ha mer
informasjon.
Lyden kommer fra både systemet og TV-en.
 Slå av lyden til systemet eller TV-en.
fortsettelse
15NO
Diverse
STRØM
TV-lyden fra dette systemet kommer etter bildet.
 Sett SYNC (AV sync) til OFF hvis den er satt til ON (side 9).
BLUETOOTH
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke fullføres.
 Kontroller at LED-lampen (blå) lyser (se Lytte til BLUETOOTHenheter i den medfølgende Startveiledning).
Systemstatus
LED-lampens status
Under BLUETOOTH-paring
Blinker raskt i blått
Systemet prøver å koble til med en
BLUETOOTH-enhet
Blinker i blått
Systemet har opprettet en tilkobling med
en BLUETOOTH-enhet
Lyser i blått
Systemet er i BLUETOOTH standbymodus
(når systemet er slått av)
Lyser ikke
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten som skal tilkobles, er slått
på og at BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Bring dette systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere
hverandre.
 Par dette systemet og BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
hende du må avbryte paringen med dette systemet med
BLUETOOTH-enheten først.
Paring kan ikke utføres.
 Bring dette systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere
hverandre (se Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheter
i medfølgende Startveiledning).
 Kontroller at dette systemet ikke får interferens fra en
trådløs LAN-enhet, andre trådløse 2,4 GHz-enheter eller en
mikrobølgeovn. Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk
stråling befinner seg i nærheten, må du flytte systemet bort fra
denne enheten.
16NO
Det kommer ikke lyd fra den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at LED-lampen (blå) lyser (se Lytte til BLUETOOTHenheter i medfølgende Startveiledning).
 Bring dette systemet og BLUETOOTH-enheten nærmere
hverandre.
 Hvis en enhet som genererer elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet, andre BLUETOOTH-enheter
eller en mikrobølgeovn, befinner seg i nærheten, må du flytte
enheten bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom dette systemet og
BLUETOOTH-enheten, eller flytt systemet bort fra hindringen.
 Omplasser den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
 Prøv å bytte den trådløse frekvensen for Wi-Fi-ruteren,
datamaskinen osv. til 5 GHz bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.
Lyden er ikke synkronisert med bildet.
 Når du ser film, kan det hende du hører lyden med en liten
forsinkelse i forhold til bildet.
FJERNKONTROLL
Fjernkontrollen fungerer ikke.
 Rett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på systemet
(se “Deler og kontroller” (side 18)).
 Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og systemet.
 Er batteriene i fjernkontrollen nesten tomme, bytter du ut begge
batteriene med nye.
 Kontroller at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.
ANNET
6
Trykk på ENTER-knappen etter at START vises.
RESET vises på skjermen, og innstillingene i menyene og
lydfeltene tilbakestilles til opprinnelig tilstand.
Koble fra strømledningen.
Diverse
Funksjonen Kontroll for HDMI fungerer ikke som den skal.
 Kontroller HDMI-tilkoblingen (se Tilkobling i medfølgende
Startveiledning).
 Konfigurer funksjonen Kontroll for HDMI på TV-en.
Se bruksanvisningen som fulgte med TV-en for å finne
TV-innstillingen.
 Kontroller at det tilkoblede utstyret er kompatibelt med
BRAVIA Sync.
 Kontroller innstillingene for Kontroll for HDMI på det tilkoblede
utstyret. Les bruksanvisningen som fulgte med det tilkoblede
utstyret.
 Hvis du kobler til / kobler fra strømledningen, må du vente mer
enn 15 sekunder før du bruker systemet.
 Hvis du kobler lydutgangen til videoutstyret til systemet med
en kabel som ikke er en HDMI-kabel, kan det hende at det ikke
kommer lyd på grunn av BRAVIA Sync. Hvis dette er tilfellet, setter
du CTRL (Kontroll for HDMI) til OFF (side 10) eller kobler kabelen fra
lydutgangen på videoutstyret direkte til TV-en.
5
PRTECT (beskytt) vises på skjermen på systemet.
 Trykk på  (på/standby)-berøringsknappen på hovedenheten
for å slå av systemet. Når indikatorlampen slutter å lyse, kobler
du fra strømledningen og kontroller at ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningene på systemet.
TILBAKESTILLING
Hvis systemet fremdeles ikke virker som det skal, tilbakestiller du
systemet slik:
1
2
3
4
Trykk på  (på/standby)-knappen på fjernkontrollen for
å slå på systemet.
Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen.
Trykk på   (velg)-knappen flere ganger til SYSTEM vises,
og trykk deretter på ENTER-knappen.
Trykk på   (velg)-knappen flere ganger til SYS.RST vises,
og trykk deretter på ENTER-knappen (side 10).
17NO
Foran/oppå
Deler og kontroller
Hovedenhet
  (på/standby)-berøringsknapp
 PAIRING-berøringsknapp
 INPUT-berøringsknapp
 Fjernkontrollsensor
 LED-lampe
 Hvit: Når lysstyrken på skjermen er satt til Av, slås
LED-lampen av.
 Blå: BLUETOOTH-modus (side 16)
 Skjerm
 N-merke
Når du skal bruke en NFC-funksjon, legger du NFC-enheten
inntil merket.
Bak
 Strømledning
 DIGITAL IN (OPT (TV))-kontakt
 ANALOG IN-kontakt
 HDMI IN 1/2/3-kontakter
 HDMI OUT (TV (ARC))-kontakt
* Trykk lett på en berøringsknapp med en fingertupp. Hvis du trykker
på to eller flere knapper samtidig eller trykker med en tommel,
oppnås kanskje ikke riktig funksjon.
18NO
Fjernkontroll
  (på/standby)-knapp
 INPUT-knapp
 MUTING-knapp
 VOL (volum) +/– knapp
 SOUND FIELD-knapp*
 VOICE-knapp*


Når lysstyrken på skjermen er satt til Av, slås skjermen av etter av
skjermen viser driftsstatus i flere sekunder.
Når innstillingen endres til Lys fra Av, viser skjermen informasjon
om lydstrømmen.
 NIGHT-(nattmodus)-knapp*
 SW VOL (basshøyttalervolum) +/-knapper
Justerer volumet på basslyden.
 MENU/  (velg/ENTER/RETURN-knapper
Velg ønsket innstilling ved å trykke på   (velg)-knappen
og registrer den ved å trykke på ENTER-knappen.
* Se Glede av lydeffektene i den medfølgende startveiledningen.
19NO
Diverse
 DISPLAY-knapp
Lysstyrken på skjermen kan endres.
Lys  Mørk  Av
Spesifikasjoner
Forsterkerdel
UTGANGSEFFEKT (nominell)
Front L + Front R: 20 W + 20 W
(ved 3 ohm, 1 kHz, 1% THD)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Front L/Front R-høyttaler: 35 watt (per kanal ved 3 ohm, 1 kHz)
Basshøyttaler: 100 watt (ved 4 ohm, 100 Hz)
1) Faktisk rekkevidde varierer avhengig av faktorer som hindringer
mellom enheter, magnetfelt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3) Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat
4) Subband-kodek
5) Advanced Audio Coding
Front L-/Front R-høyttalerdel
Innganger
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Disse tre kontaktene er identiske. Det er det samme hvilken av dem
du bruker.
Utgang
HDMI OUT (TV (ARC))
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjoner versjon 3.0
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjoner strømklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Siktlinje ca. 10 m1)
Maksimalt antall enheter som kan registreres
9 enheter
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Støttede kodeker*3)
SBC4), AAC5)
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
20NO
Høyttalersystem
Høyttalersystem med full rekkevidde, Acoustic Suspension
Høyttaler
35 mm × 80 mm konisk
Nominell impedans
3 ohm
Basshøyttalerdel
Høyttalersystem
Basshøyttalersystem
Bassrefleks
Høyttaler
100 mm konisk x 2
Nominell impedans
4 ohm
Generelt
Strømkrav
220 V – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 34 W
Standbymodus (Kontroll for HDMI er satt til På): 0,5 W eller mindre
Standbymodus (Kontroll for HDMI er satt til Av): 0,3 W eller mindre
BLUETOOTH Standbymodus: 0,5 W eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Vekt (ca.)
8 kg
Digitale lydformater som støttes av systemet
Videoformater som støttes av systemet
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
Inngang/utgang (HDMI-forsterkerblokk)
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Lineær PCM 2-kanals 48 kHz eller mindre
Lineær PCM maksimalt 7,1-kanals 192 kHz eller mindre*
* Det er mulig å bare bruke HDMI-tilkobling for disse formatene.
3D
Side-vedside (halv)
Over-under
(topp-ogbunn)
4096 × 2160p ved 59,94/60 Hz*1 







4096 × 2160p ved 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p ved 59,94/60 Hz*1 







3840 × 2160p ved 29,97/30 Hz*2 







3840 × 2160p ved 23,98/24 Hz*2 



1920 × 1080p ved 59,94/60 Hz




1920 × 1080p ved 50 Hz




1920 × 1080p ved 29,97/30 Hz




1920 × 1080p ved 25 Hz




1920 × 1080p ved 23,98/24 Hz




1920 × 1080i ved 59,94/60 Hz




1920 × 1080i ved 50 Hz




1280 × 720p ved 59,94/60 Hz




1280 × 720p ved 50 Hz




1280 × 720p ved 29,97/30 Hz




1280 × 720p ved 23,98/24 Hz




720 × 480p ved 59,94/60 Hz




720 × 576p ved 50 Hz




640 × 480p ved 59,94/60 Hz




2D
4096 × 2160p ved 50 Hz*1
3840 × 2160p ved 50 Hz*1
3840 × 2160p ved 25 Hz*2
*1
*2
Diverse
Bildepakking
Fil
YCbCr 4:2:0/Støtter kun 8-bit
Støtter kun 8-bit
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
21NO
©2014 Sony Corporation
4-487-196-21(2) (NO)
Download PDF

advertising