Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 5.1-kanals hjemmekinoanlegg med soundbar Bruksanvisning

Hjemmekinoanlegg
Bruksanvisning
HT-RT4/HT-RT40
For produkter med CE-merking
ADVARSEL
Hvis ventilasjonsåpningen på enheten
dekkes til av aviser, duker, gardiner eller
lignende, kan det medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av
åpen ild som stearinlys o.l.
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt er det viktig at du
beskytter apparatet mot væskesøl og sprut, og at du ikke plasserer beholdere
med væske (f.eks. vaser) på apparatet.
Ikke plasser apparatet på et trangt sted,
for eksempel en bokhylle eller et
innebygd kabinett.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, slik som fra direkte sollys
eller åpen flamme.
For å unngå skader er det viktig at
apparatet plasseres trygt i kabinettet
eller festes til veggen/gulvet i samsvar
med
monteringsanvisningene.
Bare beregnet på innendørs bruk.
Om strømkilder
• Selv om enheten er slått av, forblir den
likevel koblet til strømnettet så lenge
støpselet står i stikkontakten.
• Siden støpslet brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble
enheten til en stikkontakt som er lett
tilgjengelig. Hvis du legger merke til
noe unormalt i enheten, må du straks
trekke ut støpslet fra stikkontakten.
Anbefalte ledninger
Riktig isolerte og jordede kabler og
kontakter må brukes for tilkobling av
datamaskiner eller eksterne enheter.
2NO
Gyldigheten til CE-merkingen er
begrenset kun til de landene hvor dette er
påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land.
For kunder i Europa
Avhending av brukte
batterier og elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder
i EU-land og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er
oppført på produktet,
batteriet eller emballasjen, skal
produktet og batteriet ikke håndteres
som husholdningsavfall. På noen
batterier kan dette symbolet brukes
sammen med et kjemisk symbol. De
kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb) legges til hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv
eller 0,004 % bly. Hvis du passer på å
kvitte deg med slike produkter og
batterier på riktig måte, bidrar du til å
forhindre potensielle negative miljø- og
helsekonsekvenser som skyldes
feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å
bevare naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-,
ytelses- eller dataintegritetsårsaker
krever en permanent tilkobling til et
innebygd batteri, må batteriet bare
byttes av kvalifisert teknisk personell.
Lever disse produktene etter endt
levetid på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr for å sikre at produktet og
batteriet håndteres riktig. For alle andre
batterier kan du se delen om hvordan
du trygt tar ut batteriet fra produktet.
Lever inn batteriet til en
gjenvinningsstasjon for resirkulering av
brukte batterier. Kommunen, det lokale
renovasjonsselskapet eller forretningen
der du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om gjenvinning
av dette produktet eller batteriet.
Merknad til kunder: Den
følgende informasjonen gjelder
bare utstyr som er solgt i land
som er underlagt EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler som er knyttet til om
produktet er i samsvar med EUlovgivningen, skal rettes til den
autoriserte representanten, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om
service og garanti kan du se adressene
som er angitt i de separate service- og
garantidokumentene.
Du finner mer informasjon på denne
nettadressen:
http://www.compliance.sony.de/
Dette hjemmekinoanlegget er ment for
lydavspilling fra tilkoblede enheter,
musikkstrømming fra en NFCkompatibel smarttelefon, eller fra en
BLUETOOTH-enhet.
Dette utstyret har blitt testet og er i
samsvar med grensene som er angitt i
forskriftene om elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC), når det brukes en
tilkoblingskabel på under 3 meter.
For kunder i Australia og India
Avhending av
brukt elektrisk og
elektronisk utstyr
(gjelder i EU og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Opphavsrett og varemerker
• (bare på HT-RT4)
Dette systemet bruker Dolby* Digital
og DTS** Digital Surround System.
(bare på HT-RT40)
Dette systemet bruker Dolby* Digital.
* Produsert på lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby- og dobbel-Dsymbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
Sony Corp. erklærer herved at dette
utstyret samsvarer med de spesifikke
kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
3NO
** Nettstedet http://patents.dts.com
gir mer informasjon om DTSpatenter. Produsert på lisens fra DTS
Licensing Limited. DTS, symbolet
samt DTS og symbolet i kombinasjon
er registrerte varemerker, og DTS
Digital Surround er et varemerke for
DTS, Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
• BLUETOOTH®-merket og -logoene er
registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker hos Sony Corporation er
under lisens. Andre varemerker og navn tilhører sine respektive eiere.
• Dette systemet bruker HDMI™teknologi (High-Definition Multimedia
Interface).
Begrepene HDMI, HDMI HighDefinition Multimedia Interface og
HDMI-logoen er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
• N-merket er et varemerke eller
registrert varemerke tilhørende NFC
Forum Inc. i USA og andre land.
• Android™ er et varemerke som tilhører
Google Inc.
• Google Play er et varemerke som
tilhører Google Inc.
• MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og
-patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA eller andre
land.
• Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av denne teknologien
utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et
autorisert Microsoft-datterselskap.
• BRAVIA er et varemerke for Sony
Corporation.
• ClearAudio+ er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
4NO
• PlayStation er et registrert varemerke
som tilhører Sony Computer
Entertainment Inc.
• Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod,
iPod touch og Retina er varemerker
som tilhører Apple Inc., registrert i USA
og andre land. App Store er et
tjenestemerke for Apple Inc., registrert
i USA og andre land.
Made for iPod og Made for iPhone
betyr at et elektronisk tilbehør har blitt
laget spesielt for iPod eller iPhone, og
at utvikleren sertifiserer at det
oppfyller Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av
denne enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og
reguleringsstandarder. Merk at bruken
av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Kompatible iPhone- og iPodmodeller
Nedenfor finner du kompatible
iPhone- og iPod-modeller. Oppdater
iPhone/iPod-enheten din med den
nyeste programvaren før du bruker
den med systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6s
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPod touch (6. generasjon)
 iPod touch (5. generasjon)
• (bare på HT-RT40)
DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I
HENHOLD TIL MPEG-4 VISUALPATENTPORTEFØLJELISENSEN TIL
PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK
FOR EN FORBRUKER TIL
(i) DEKODING AV VIDEO, I SAMSVAR
MED MPEG-4 VISUALSTANDARDEN (MPEG-4 VIDEO),
OG/ELLER
(ii) DEKODING AV MPEG-4 VIDEO SOM
ER BLITT KODET AV EN FORBRUKER
I EN PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL
AKTIVITET OG/ELLER BLE
INNHENTET FRA EN
VIDEOLEVERANDØR SOM HAR
LISENS TIL Å TILBY MPEG-4 VIDEO.
DET GIS INGEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE LISENSER TIL ANNEN BRUK.
YTTERLIGERE INFORMASJON,
INKLUDERT INFORMASJON ANGÅENDE
SALGSFREMMENDE, INTERN OG
KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING,
KAN FÅS VED HENVENDELSE TIL MPEG
LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• Alle andre varemerker tilhører sine
respektive eiere.
• Andre system- og produktnavn er
vanligvis varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører
produsentene. ™- og -merkene er
ikke angitt i dette dokumentet.
Om denne
bruksanvisningen
• Instruksjonene i denne
bruksanvisningen beskriver tastene på
fjernkontrollen. Du kan i tillegg bruke
kontrollene på basshøyttaleren, hvis
de har samme eller lignende navn som
på fjernkontrollen.
• Enkelte av illustrasjonene er
prinsipptegninger, og kan avvike fra de
faktiske produktene.
• Standardinnstillingen er understreket.
• Teksten med store bokstaver vises på
frontpanelskjermen.
5NO
Innhold
Om denne bruksanvisningen .... 5
Veiledning for deler
og kontroller ......................... 7
Slik monterer du systemet
Grunnleggende
Oppstartsveil
tilkoblinger og  edning (eget
forberedelse
dokument)
Montering av bjelkehøyttaler og
omgivelseslydhøyttalere
på vegg ............................... 10
Slik betjener du systemet med
fjernkontrollen .................... 12
Slik lytter du til lyd
Lytting til lyd fra
tilkoblede enheter .............. 12
Slik lytter du til musikk fra
en USB-enhet ..................... 12
Lydjustering
Slik bruker du lydeffekter ......... 14
Slik justerer du volumet på
basshøyttaleren: ................ 14
BLUETOOTH-funksjoner
Slik lytter du til musikk fra en
BLUETOOTH-enhet ............. 15
Slik styrer du systemet ved hjelp
av en smarttelefon eller et
nettbrett (Sony | Music
Center) .................................17
Innstillinger og justeringer
Slik bruker du
oppsettskjermbildet ........... 18
Andre funksjoner
Slik bruker du funksjonen
Control for HDMI ................ 21
6NO
Bruk av BRAVIA
Sync-funksjonen ................ 22
Slik sparer du strøm i
standbymodus ................... 23
Tilleggsinformasjon
Forsiktighetsregler ................... 23
Feilsøking .................................24
Filtyper som kan spilles av .......29
Støttede lydformater ...............29
Spesifikasjoner .........................29
Om BLUETOOTHkommunikasjon .................30
Veiledning for deler og kontroller
Se sidene som er angitt i parentes, hvis du ønsker mer informasjon.
Basshøyttaler
Toppanel
Frontpanel
1  (av/på) berøringsknapp
Slår på systemet eller setter det i
standbymodus.
2 INPUT-berøringsknapp
Velger enheten du ønsker
å bruke.
3
PAIRING-berøringsknapp
(side 15)
4 VOL (volum) +/–
berøringsknapp
5
(N-merke) (side 16)
Når du bruker NFC-funksjonen,
legger du den NFC-kompatible
mobilenheten inntil merket.
 Fjernkontrollsensor (side 12)
 Frontpanelskjerm (side 12)

(USB)-port (side 13)
7NO
 BLUETOOTH-indikator (blå)
• Blinker raskt: Under
BLUETOOTH-sammenkobling
• Blinker: BLUETOOTHtilkoblingen opprettes
• Lyser: BLUETOOTH-tilkoblingen
er opprettet
Om berøringsknappene
Berøringsknappene reagerer på lette
trykk. Ikke trykk hardt på dem.
Bakpanel
1 Strømledning
2 Høyttalerkontakter
3 HDMI OUT-kontakt (ARC)
8NO
4 TV IN (OPTICAL)-kontakt
 ANALOG IN-kontakt
Fjernkontroll
1 INPUT (INNENHET) (side 12)
2  (av/på)
Slår på systemet eller setter det i
standbymodus.
3 DIMMER
Justerer lysstyrken på
frontpanelskjermen.
BRIGHT  DARK  OFF
• Når OFF velges, blir
frontpanelskjermen slått av.
Den slår seg på automatisk når
du betjener systemet, og slår
seg av igjen hvis du ikke bruker
systemet på flere sekunder. I
enkelte tilfeller er det imidlertid
ikke sikkert at
frontpanelskjermen slår seg av.
Frontpanelskjermen vil i så fall
ha samme lysstyrke som ved
innstillingen DARK.
4 MENU
Slår på/av menyen på
frontpanelskjermen.
/
Velger menyelementene.
ENTER
Angir det valgte elementet.
BACK
Går tilbake til forrige skjermbilde.
Stopper USB-avspillingen.
5  (volum) +*/–
Justerer volumet.
6 SW  (basshøyttalervolum)
+/– (side 14)
7  (demping)
Slår av lyden midlertidig.
8 CLEARAUDIO+ (side 14)
Velger automatisk riktig
lydinnstilling for lydkilden.
9 SOUND FIELD (side 14)
0 VOICE (side 14)
 * (spill av / stopp
midlertidig)
Spiller, stopper midlertidig eller
fortsetter avspillingen.
 NIGHT (side 14)
9NO
 / (forrige / neste / spol
tilbake / spol forover)
Trykk for å velge forrige/neste
spor eller fil.
Hold nede knappen for å søke
bak- eller forover.
* Knappene  + og  har en
forhøyning. Bruk den som en veiledning
under bruk.
Slik monterer du systemet
Grunnleggende
tilkoblinger og
forberedelse
Se oppstartsveiledningen (eget
dokument).
Montering av
bjelkehøyttaler og
omgivelseslydhøyttalere
på vegg
Du kan montere bjelkehøyttaleren og
omgivelseslydhøyttalerne på veggen.
Merknad
• Gjør klar skruer (medfølger ikke) som er
egnet for veggmaterialet og -styrken.
Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes godt i
veggbjelken. Monter høyttalerne på en
loddrett og flat vegg med forsterkning.
• Overlat installasjonen til Sonyforhandlere eller lisensierte
underleverandører, og vær ekstra
påpasselig med sikkerheten under
installasjonen.
• Sony skal ikke holdes ansvarlig for ulykker
eller skader som er forårsaket av feil
montering, manglende veggstyrke eller
feil bruk av skruer, uhell osv.
10NO
1
Klargjør skruer (medfølger ikke)
som passer til hullene på
baksiden av bjelkehøyttaleren
eller omgivelseslydhøyttalerne.
Mer enn 30 mm
Heng bjelkehøyttaleren eller
omgivelseslydhøyttalerne
på skruene.
Juster hullene på baksiden av
høyttalerne i forhold til skruene.
For lydplanken
Heng bjelkehøyttaleren på de to
skruene.
5,0 mm
9,5 mm
Hull på baksiden av høyttalerne
2
Fest skruene i veggen.
Skruen skal stikke frem som vist på
bildet.
For lydplanken
600 mm
For omgivelseslydhøyttalerne
Heng omgivelseshøyttaleren på de
to skruene.
6–7 mm
For omgivelseslydhøyttalerne
369,5 mm
8–10 mm
11NO
Slik monterer du systemet
4 mm
3
Slik betjener du systemet
med fjernkontrollen
Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på
basshøyttaleren.
Slik lytter du til lyd
Lytting til lyd fra
tilkoblede enheter
Trykk på INPUT (INNENHET) gjentatte
ganger.
Når du trykker på INPUT (INNENHET) én
gang, vises den gjeldende enheten på
frontpanelskjermen. Hver gang du
trykker på INPUT (INNENHET), endres
enheten slik:
TV  ANALOG  BT  USB
TV
• TV som er koblet til TV IN (OPTICAL)kontakten
• TV som er kompatibel med ARC-funksjonen
(Audio Return Channel) som er koblet til
HDMI OUT (ARC)-kontakten
ANALOG
Enhet (digital mediespiller osv.) som er
koblet til ANALOG IN-kontakten
BT
BLUETOOTH-enhet som støtter A2DP.
(side 15)
USB
USB-enhet som er koblet til
(side 13)
(USB)-porten
Slik lytter du til musikk
fra en USB-enhet
Merknad
• Hvis du vil se listen over USB-innhold på
TV-skjermen, må du passe på å koble
systemet til TV-en med en HDMI-kabel.
• Endre inngangen på TV-en til inngangen
der basshøyttaleren er tilkoblet.
12NO
Du kan spille av musikk-/videofiler* på
en tilkoblet USB-enhet.
Se Filtyper som kan spilles av (side 29) for
å finne ut hvilke filer som kan spilles av.
* Bare HT-RT40.
1
Til
Gjør følgende
Stopp avspilling
Trykk på BACK
Stopper midlertidig
eller fortsetter
avspilling
Trykk på 
Velger forrige
eller nest spor
Trykk på /

Søker fremover eller
Hold nede /
bakover (spoler tilbake/ 
forover)
Merknad
Ikke fjern USB-enheten mens den er i bruk.
Slå av systemet før du kobler til eller fjerner
USB-enheten for å unngå ødelagte data
eller skade på USB-enheten.
Informasjon om USBenheten på TV-skjermen
2
3
4
5
Trykk på INPUT (INNENHET)
gjentatte ganger for å velge USB.
USB-innholdet vises på TVskjermen.
Trykk på / for å velge ønsket
innhold, og trykk deretter på ENTER.
Det valgte innholdet spilles av.
Angi REPT i USB > (side 20) for å
velge ønsket avspillingsmodus.
Juster volumet.
• Trykk på  +/– for å justere
systemvolumet.
 Trykk på SW  +/– for å justere
volumet på basshøyttaleren.
 Avspillingstid
 Total avspillingstid
 Bithastighet
 Avspillingsstatus
 Hastighet for spoling forover/bakover
 Status for gjentakende avspilling
 Valgt filindeks / samlet antall filer i
mappen
Merknad
• Avhengig av kilden som spilles av, kan det
hende at noe informasjon ikke vises.
• Informasjonen som vises kan variere,
avhengig av avspillingsmodusen.
13NO
Slik lytter du til lyd
Koble USB-enheten til (USB)porten.
Les bruksanvisningen før du kobler
til USB-enheten.
Annen betjening
Lydjustering
Slik bruker du lydeffekter
Du kan enkelt bruke
forhåndsprogrammerte lydeffekter som
er skreddersydd for ulike typer lydkilder.
Slik velger du et lydfelt
(SOUND FIELD)
Trykk flere ganger på SOUND FIELD til
ønsket lydfelt vises på
frontpanelskjermen.
CLEARAUDIO+
Nyt lyden med Sony-anbefalt lydfelt. Lydfelt
optimaliseres automatisk ut fra
avspillingsinnhold og -funksjon.
MOVIE
Lydeffekter optimaliseres for filmer. Denne
modusen replikerer lydens tetthet og
fyldighet.
MUSIC
Lydeffekter optimaliseres for musikk.
SPORTS
Kommenteringen er tydelig, jubelen høres
som omgivelseslyd og lyden er
virkelighetstro.
GAME
Lyden gjengis kraftig og naturlig, og passer
særlig bra for spill.
STANDARD
Lyd for enhver kilde.
Tips
Du kan også trykke på CLEARAUDIO+ for å
velge CLEARAUDIO+.
Slik bruker du nattmodusfunksjonen (NIGHT)
Denne funksjonen er praktisk når du ser
film sent om kvelden. Du kan da høre
dialogen tydelig selv om volumnivået
er lavt.
Trykk på NIGHT for å velge N.ON.
Hvis du vil deaktivere nattmodusfunksjonen, trykker du på NIGHT for å
velge N.OFF.
Slik bruker du Clear Voicefunksjonen (VOICE)
Denne funksjonen er med på å gjøre
dialogene enklere å følge.
Trykk flere ganger på VOICE.
• UP OFF: Clear Voice-funksjonen slås
av.
• UP 1: Talen er forbedret.
• UP 2: Talen er forbedret slik at det blir
lettere for å eldre å høre den.
Slik justerer du volumet
på basshøyttaleren:
Basshøyttaleren er konstruert for
avspilling av bass eller lavfrekvent lyd.
Trykk på SW  +/– for å justere
volumet på basshøyttaleren.
Merknad
Hvis inngangskilden har lite basslyd (f.eks.
et TV-program), kan lyden fra
basshøyttaleren være vanskelig å høre.
14NO
BLUETOOTH-funksjoner
Slik lytter du til musikk
fra en BLUETOOTH-enhet
Utfør dette trinnet innen fem
minutter. Hvis ikke kan
sammenkoblingen bli avbrutt.
4
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren (blå) på
basshøyttaleren lyser.
En forbindelse er opprettet
Merknad
Sammenkobling er en prosess der
BLUETOOTH-enheter registrerer seg
med hverandre på forhånd. Når
sammenkoblingen er fullført, trenger
den ikke å utføres på nytt.
Hvis enheten er en NFC-kompatibel
mobilenhet, er ikke fremgangsmåten
for manuell sammenkobling nødvendig.
(se Slik kobler du til en mobilenhet med
One touch-funksjonen (NFC) side 16)
1
2
3
Lytting til musikk fra en
sammenkoblet enhet
1
2
Plasser BLUETOOTH-enheten
maks 1 meter fra basshøyttaleren.
Trykk på
PAIRING på
basshøyttaleren.
3
Systemet går i paremodus.
BLUETOOTH-indikatoren (blå) på
basshøyttaleren blinker raskt.
4
Slå på BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten, søk etter
enheter og velg HT-RT4 or
HT-RT40.
Hvis du må oppgi tilgangskode,
angir du 0000.
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på den sammenkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Trykk flere ganger på INPUT for å
velge BT.
Systemet kobler automatisk til den
sist tilkoblede BLUETOOTHenheten.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, lyser BLUETOOTHindikatoren (blå) på
basshøyttaleren.
Start avspilling på BLUETOOTHenheten.
Juster volumet.
• Juster volumet på BLUETOOTHenheten.
• Trykk på  +/– for å justere
systemvolumet.
• Trykk på SW  +/– for å justere
volumet på basshøyttaleren.
15NO
Lydjustering / BLUETOOTH-funksjoner
Slik kobler du sammen
systemet med en
BLUETOOTH-enhet
• «PIN-kode», «PIN-nummer» eller
«Passord» er det samme som
tilgangskode.
• Du kan sammenkoble opptil ti
BLUETOOTH-enheter. Hvis du
sammenkobler en ellevte BLUETOOTHenhet, erstattes den sist tilkoblede
enheten av den nye.
Merknad
• Når systemet og BLUETOOTH-enheten er
tilkoblet, kan du styre avspillingen ved å
trykke på  og /.
• Hvis du setter BTSTB til ON, kan du koble
til systemet fra en sammenkoblet
BLUETOOTH-enhet selv om systemet er i
standbymodus (side 19).
• På grunn av særtrekkene ved trådløs
BLUETOOTH-teknologi kan
lydavspillingen på systemet være
forsinket i forhold til avspillingen på
BLUETOOTH-enheten.
Tips
Du kan aktivere eller deaktivere AACkodeken fra BLUETOOTH-enheten
(side 19).
Slik kobler du fra BLUETOOTHenheten
Gjør noe av følgende.
• Trykk på
PAIRING på
basshøyttaleren på nytt.
• Deaktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
• Slå av systemet eller BLUETOOTHenheten.
Slik kobler du til en
mobilenhet med One touchfunksjonen (NFC)
NFC (Near Field Communication) er en
teknologi som muliggjør trådløs
kommunikasjon med kort rekkevidde
mellom forskjellige enheter.
Når du holder en NFC-kompatibel
mobilenhet som en smarttelefon eller et
nettbrett nær N-merket på
basshøyttaleren, slås systemet på
automatisk. Deretter utføres
sammenkobling og BLUETOOTHtilkobling automatisk.
16NO
Kompatible mobilenheter
Mobilenheter med en innebygd NFCfunksjon
(OS: Android 2.3.3 eller nyere, unntatt
Android 3.x)
Merknad
• Systemet kan bare gjenkjenne og koble til
én ekstern NFC-kompatibel mobilenhet
om gangen. Hvis du prøver å koble en
annen NFC-kompatibel mobilenhet til
systemet, blir den NFC-kompatible
mobilenheten som er tilkoblet, koblet fra.
• Avhengig av mobilenheten kan det være
nødvendig å gjøre følgende på forhånd
på mobilenheten:
 Slå på NFC-funksjonen. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se
bruksanvisningen for mobilenheten.
 Hvis mobilenheten har en eldre
operativsystemversjon enn Android
4.1.x, laster du ned og starter NFC Easy
Connect-appen. NFC Easy Connect er
en gratis app for Android-mobilenheter
som kan lastes ned fra Google Play™.
(Det kan hende at appen ikke er
tilgjengelig i enkelte områder/land.)
1
Hold mobilenheten nær N-merket
på basshøyttaleren til den
begynner å vibrere.
Følg fremgangsmåten på skjermen
til mobilenheten, og fullfør
prosedyren for BLUETOOTHtilkoblingen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet, lyser BLUETOOTHindikatoren (blå) på
basshøyttaleren.
2
3
Start avspilling av en lydkilde på
mobilenheten.
Se bruksanvisningen som fulgte
med mobilenheten, hvis du vil ha
mer informasjon om hvordan du
bruker avspillingsfunksjonen.
Tips
Hvis sammenkoblingen og BLUETOOTHtilkoblingen mislykkes, gjør du følgende:
 Hold mobilenheten nær
N-merket på basshøyttaleren på nytt.
 Hvis du bruker et kommersielt
tilgjengelig etui for mobilenheter, fjerner
du etuiet.
 Start NFC Easy Connect-appen på nytt.
Slik stopper du avspilling med
funksjonen for ettrykksavspilling
Hold mobilenheten nær
N-merket på basshøyttaleren på nytt.
Med Sony | Music Center kan du
gjøre følgende:
 lytte til musikk sømløst når
du er hjemme
 endre innstillinger som brukes ofte,
velge systeminngang og
justere volumet
 spille av musikk fra smarttelefon
i systemet
 nyte musikk visuelt på
smarttelefonskjermen
Merknad
• Sony | Music Center bruker Bluetoothfunksjonen på systemet.
• Hvilke funksjoner som kan styres med
Sony | Music Center, varierer avhengig av
hvilken enhet som er koblet til. Appens
spesifikasjoner og utforming kan bli
endret uten forhåndsvarsel.
Slik bruker du Sony | Music
Center
1
Slik styrer du
systemet ved hjelp
av en smarttelefon
eller et nettbrett
(Sony | Music
Center)
Sony | Music Center er en app du kan
kontrollere kompatible lydenheter fra
Sony med via en mobilenhet som en
smarttelefon eller et nettbrett.
2
3
4
Last ned den kostnadsfrie Sony |
Music Center-appen på
mobilenheten.
Koble til systemet og
mobilenheten med BLUETOOTHtilkoblingen (side 15).
Start opp Sony | Music Center.
Bruk den ved å følge
Sony | Music Center-skjermbildet.
Merknad
Bruk den nyeste versjonen av Sony | Music
Center.
17NO
BLUETOOTH-funksjoner
Juster volumet.
• Juster volumet på BLUETOOTHenheten.
• Trykk på  +/– for å justere
systemvolumet.
• Trykk på SW  +/– for å justere
volumet på basshøyttaleren.
Hvis du vil ha detaljert informasjon om
Sony | Music Center, kan du gå til
følgende nettadresse.
http://www.sony.net/smcqa/
Innstillinger og justeringer
Slik bruker du oppsettskjermbildet
Du kan stille inn følgende elementer via menyen:
Innstillingene bevares selv om du kobler fra strømledningen.
1
2
3
Trykk på MENU for å slå på menyen på frontpanelskjermen.
Trykk gjentatte ganger på BACK/ / /ENTER for å velge element, og trykk
på ENTER for å velge ønsket innstilling.
Trykk på MENU for å slå av menyen.
Menyliste
Standardinnstillingene er understreket. De kan variere avhengig av området.
Menyelementer
LVL >
(Nivå)
Funksjon
SUR.L/SUR.R
(Nivå for høyre/
venstre
omgivelseslydhøyttaler)
0,0: Justerer lydnivået for omgivelseslydhøyttalerne fra –
6,0 dB til +6,0 dB (intervaller på 0,5 dB).
Merknad
Husk å sette TTONE til ON for enkel justering.
ATT
Det kan forekomme forvrengning når du lytter til en enhet
(Dempingsinnstilling som er koblet til ANALOG IN-kontakten. Forvrengning kan
unngås ved å dempe inngangsnivået på systemet.
– analog)
• ON: Demper inngangsnivået. Med denne innstillingen
reduseres utgangsnivået.
• OFF: Normalt inngangsnivå.
SPK >
(Høyttaler)
18NO
DRC
(Dynamic range
control)
Praktisk når du vil se film på lav lydstyrke. DRC gjelder
Dolby Digital-kilder.
• ON: Komprimerer lyd ut fra informasjonen i innholdet.
• OFF: Lyden komprimeres ikke.
TTONE
(Testtone)
• ON: Testtonen avgis fra hver høyttaler etter tur.
• OFF: Slår av testtonen.
PLACE
(Høyttalerplassering)
• STDRD: Velg denne innstillingen hvis du installerer
bjelkehøyttaleren og omgivelseslydhøyttalerne i
standardposisjon.
• FRONT: Velg denne innstillingen hvis du installerer
bjelkehøyttaleren og omgivelseslydhøyttalerne i front.
SUR.L/SUR.R
(Avstand for
venstre/høyre
omgivelseslydhøyttaler)
3,0 M: Justerer avstanden mellom sitteposisjonen og
omgivelseslydhøyttalerne fra 1,0 til 6,0 meter.
Menyelementer
AUD >
(Lyd)
HDMI>
Når systemet mottar mangfoldige Dolby Digital-signaler,
kan du få mangfoldig lyd.
• M/S: Det kommer blandet lyd både for hoved- og
underspråket.
• MAIN: Lyden for hovedspråket kommer ut.
• SUB: Lyden for underspråket kommer ut.
TV AU
(TV-lyd)
• AUTO: Velg denne innstillingen hvis systemet er koblet
med en HDMI-kabel til HDMI (ARC)-kontakten på TV-en.
• OPT: Velg denne innstillingen hvis systemet er koblet til
TV-en med optisk digital kabel.
EFCT
(Lydeffekt)
• ON: Lyden til det valgte lydfeltet spilles. Denne
innstillingen anbefales.
• OFF: Inngangskilden reduseres til to kanaler.
STRM
(Direkteavspilling)
Viser informasjon om den aktuelle lydstrømmen.
Du finner de støttede lydformatene på side 29.
CTRL
(Control for HDMI)
• ON: Funksjonen Control for HDMI er aktivert. Enheter
som er tilkoblet med HDMI®-kabel, kan styre hverandre.
• OFF: Av.
TVSTB
(Standby koblet til
TV-en)
Denne funksjonen er tilgjengelig når CTRL er satt til ON.
• AUTO: Hvis systeminngangen er TV, slås systemet av
automatisk når du slår av TV-en.
• ON: Systemet slår seg av automatisk når du slår av TVen, uavhengig av inngang.
• OFF: Systemet slår seg ikke av selv om du slår av TV-en.
COLOR
(HDMI-farge)
• AUTO: Registrerer automatisk hvilken type ekstern enhet
som brukes, og bytter til tilsvarende fargeinnstilling.
• YCBCR: Overfører videosignaler av typen YCBCR.
• RGB: Overfører videosignaler av typen RGB.
BTAAC
(BLUETOOTH
avansert
lydkoding)
Du kan angi om systemet skal bruke AAC via BLUETOOTH.
• ON: Aktiver AAC-kodeken.
• OFF: Deaktiver AAC-kodeken.
Merknad
Hvis du endrer BTAAC-innstillingen når en BLUETOOTHenhet er tilkoblet, utføres kodekinnstillingen først etter
neste tilkobling.
BTSTB
(BLUETOOTHstandby)
Denne funksjonen er tilgjengelig når systemet har
sammenkoblingsinformasjon. Systemet er i BLUETOOTHstandbymodus, selv når det er slått av.
• ON: BLUETOOTH-standbymodus er aktivert.
• OFF: BLUETOOTH-standbymodus er deaktivert.
INFO
(Informasjon om
BLUETOOTHenheten)
Enhetsnavnet og adressen til BLUETOOTH-enheten som
er registrert, vises på frontpanelskjermen.
Hvis systemet ikke er koblet til en BLUETOOTH-enhet,
vises NO DEVICE.
19NO
Innstillinger og justeringer
BT >
(BLUETOOTH)
Funksjon
DUAL
(Dual mono)
Menyelementer
USB >
Funksjon
REPT
• NONE: Spiller av alle sporene.
(Avspillingsmodus) • ONE: Gjentar ett spor.
• FLDER: Gjentar alle sporene i en mappe.
• RANDM: Gjentar alle sporene i en mappe
i tilfeldig rekkefølge.
• ALL: Gjentar alle sporene.
SYS > (System) ASTBY
(Automatisk
standby)
VER
(Versjon)
20NO
• ON: Slår på funksjonen for automatisk standby. Når
systemet ikke brukes på ca. 20 minutter, går systemet
automatisk i standbymodus.
• OFF: Av.
Frontpanelskjermen viser informasjon om den aktuelle
fastvareversjonen.
Tips
Andre funksjoner
Slik bruker du funksjonen
Control for HDMI
* Control for HDMI er en standard som
brukes av CEC (Consumer Electronics
Control) for å tillate HDMI (HighDefinition Multimedia Interface)-enheter
å styre hverandre.
Merknad
Det kan være mulig å bruke disse
funksjonene også på enheter som ikke er
produsert av Sony, men
betjeningsfunksjonalitet er da ikke garantert.
Slik klargjør du for bruk av
funksjonen Control for HDMI
Sett HDMI> – CTRL på systemet til ON
(side 19). Standardinnstillingen er ON.
Aktiver Control for HDMI-innstillingene
for TV-en og andre enheter som er
koblet til systemet.
Funksjon for å slå av
systemet
Systemet slår seg av automatisk når du
slår av TV-en.
Sett HDMI> – TVSTB på systemet til ON
eller AUTO (side 19).
Standardinnstillingen er AUTO.
Funksjon for
systemlydkontroll
Hvis du slår på systemet mens du ser på
TV, vil TV-lyden komme fra
systemhøyttalerne. Systemets volum
kan justeres ved hjelp av TV-ens
fjernkontroll.
Hvis TV-lyden kom fra systemets
høyttalere forrige gang du så på TV, slås
systemet automatisk på neste gang du
slår på TV-en.
Betjening kan også utføres ved hjelp av
TV-ens meny. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer informasjon.
Merknad
• Det kommer lyd fra TV-en bare hvis det er
valgt en annen inngang enn TV ved bruk
av Twin Picture-funksjonen på TV-en. Når
du deaktiverer Twin Picture-funksjonen,
sendes lyden fra systemet.
• Tallet for systemets volumnivå vises på
TV-skjermen, avhengig av TV-apparatet.
Volumnummeret som vises på TV-en, kan
være forskjellig fra nummeret på
systemets frontpanelskjerm.
21NO
Andre funksjoner
Når du kobler til en enhet, for eksempel en
TV eller en Blu-ray Disc-spiller som er
kompatibel med funksjonen Control for
HDMI* via en HDMI-kabel (rask HDMIkabel følger med kun i bestemte
områder), kan du enkelt betjene enheten
ved hjelp av en TV-fjernkontroll.
Følgende funksjoner kan brukes med
funksjonen Control for HDMI.
• Funksjon for å slå av systemet
• Funksjon for systemlydkontroll
• Audio Return Channel (ARC)
• Funksjon for ettrykksavspilling
Hvis du aktiverer funksjonen Control for
HDMI (BRAVIA Sync) når du bruker en TV fra
Sony, blir Control for HDMI aktivert
automatisk i systemet. Når innstillingene er
fullført, vises DONE på frontpanelskjermen.
• Det kan være at funksjonen System Audio
Control ikke er tilgjengelig, avhengig av
innstillingene for TV-en. Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du vil ha
mer informasjon.
Audio Return Channel (ARC)
Hvis systemet er koblet til en HDMI INkontakt på TV-en som er kompatibel
med ARC (Audio Return Channel), kan
du lytte til TV-lyd fra systemhøyttalerne
uten å koble til en optisk digitalkabel.
Sett AUD – TV AU i systemet til AUTO
(side 19). Standardinnstillingen er AUTO.
Merknad
Hvis TV-en ikke er kompatibel med ARC
(Audio Return Channel), må det kobles til
en optisk digitalkabel (se den
medfølgende startveiledningen).
Funksjon for
ettrykksavspilling
Når du spiller av innhold på en enhet
(Bluray Disc-spiller, PlayStation®4 osv.)
som er koblet til TV-en, blir systemet og
TV-en slått på automatisk.
Systeminngangen endres til inngangen
for TV-en, og det kommer lyd fra
systemhøyttalerne.
Merknad
• Hvis det kom TV-lyd kom fra TVhøyttalerne sist gang du så på TV, blir ikke
systemet slått på, og det kommer lyd og
bilde fra TV-en selv om du spiller av
innhold fra enheten.
• Avhengig av TV-en kan det hende at
første del av innholdet ikke blir spilt av
riktig.
22NO
Bruk av BRAVIA Syncfunksjonen
I tillegg til funksjonen Control for HDMI
kan du bruke følgende funksjon på
enheter som støtter BRAVIA Sync.
• Scene Select-funksjon
Merknad
Denne funksjonen er en proprietær Sonyfunksjon. Den kan bare brukes på
produkter fra Sony.
Scene Select-funksjon
Systemets lydfelt endres automatisk ut
fra innstillingene som er valgt for Scene
Select- eller Sound Mode-funksjonen på
TV-en. Se bruksanvisningen for TV-en
hvis du vil ha mer informasjon.
Sett lydfeltet til CLEARAUDIO+ (side 14) .
Merknader om HDMItilkoblinger
• Bruk en High Speed HDMI-kabel. Hvis
du bruker en standard HDMI-kabel, er
det ikke sikkert at 1080p-innhold vises
riktig.
• Bruk en godkjent HDMI-kabel.
• Bruk en høyhastighets HDMI-kabel fra
Sony med Cable Type-logoen.
• HDMI-DVI-konverteringskabel er ikke
anbefalt.
• Kontroller oppsettet til den tilkoblede
enheten hvis bildet er dårlig eller det
ikke kommer lyd fra enheten som er
tilkoblet via HDMI-kabelen.
• Lydsignaler (samplingsfrekvens,
bitlengde osv.) som overføres fra en
HDMI-kontakt, kan bli deaktivert av
den tilkoblede enheten.
• Lyden kan bli avbrutt hvis
samplingsfrekvensen eller antall
kanaler med lydsignaler fra
avspillingsenheten endres.
• Hvis den tilkoblede enheten ikke er
kompatibel med
opphavsrettsbeskyttede teknologier
(HDCP), kan det hende at bildet eller
lyden fra HDMI OUT-kontakten i dette
systemet forvrenges eller blir borte.
Kontroller i så fall spesifikasjonene til
enheten som er tilkoblet.
Slik sparer du strøm i
standbymodus
Kontroller at følgende er valgt:
 CTRL i HDMI> er satt til OFF (side 19).
 BTSTB i BT > er satt til OFF (side 19).
Tilleggsinformasjon
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Ikke ta i strømledningen med våte
hender. I motsatt fall risikerer du å få
elektrisk støt.
• Ikke trå på lydbjelken, basshøyttaleren
eller omgivelseslydhøyttalerne. I tillegg til
risikoen for at du faller og skader deg, kan
det oppstå skader på systemet.
Om strømkilder
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er i
bruk, er dette ikke en feil.
Hvis du bruker systemet på høy lydstyrke
kontinuerlig, øker systemtemperaturen
betraktelig. For å unngå å brenne deg er
det viktig at du ikke berører systemet.
Om plassering
• Plasser systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge
systemets levetid.
23NO
Tilleggsinformasjon
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen er
angitt på navneplaten på baksiden av
basshøyttaleren.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en lang
stund, må du koble fra strømledningen fra
stikkontakten. Når du kobler fra
strømledningen, må du passe på at du
trekker i selve støpslet, og ikke i ledningen.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder eller
på steder der det kan bli utsatt for direkte
sollys, mye støv eller mekaniske støt.
• Ikke plasser lydbjelken, basshøyttaleren
og omgivelseslydhøyttalerne på et mykt
underlag (tepper, pledd osv.), og ikke
plasser noe bak dem som kan blokkere
ventilasjonsåpningene og føre til feil.
• Hvis systemet brukes sammen med en
TV, VCR eller kassettspiller, kan det
oppstå støy og bildekvaliteten kan
påvirkes. I så fall plasserer du systemet
borte fra TV-en, videospilleren eller
kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet på
underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader deg på
hjørnene på lydbjelken, basshøyttaleren
og omgivelseslydhøyttalerne.
• Sørg for minst 3 cm klaring under
lydbjelken og omgivelseslydhøyttalerne
ved veggmontering.
Om bruk
Før du kobler til en annen enhet, må du slå
av og koble fra systemet.
Hvis det forekommer ujevne farger
på en TV-skjerm i nærheten
Ujevne farger kan forekomme på visse
typer TV-apparater.
• Hvis det forekommer ujevne farger ...
Slå av TV-apparatet, og slå det på igjen
etter 15–30 minutter.
• Hvis det oppstår ujevne farger på nytt ...
Plasser systemet lenger unna TVapparatet.
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk, tørr klut.
Ikke bruk noen form for skrubbesvamp,
skurepulver eller løsemidler, som for
eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
24NO
Om håndtering av
basshøyttaleren
Ikke plasser hånden i sporet på
basshøyttaleren når du løfter den. Det kan
føre til skade på høyttalerdriveren. Når du
løfter den, må du gripe tak i undersiden av
basshøyttaleren.
Feilsøking
Hvis du opplever følgende problemer
når du bruker systemet, kan du bruke
denne feilsøkingsveiledningen til å løse
problemet før du ber om reparasjon.
Hvis du ikke klarer å løse problemet,
kontakter du nærmeste Sonyforhandler.
Generelt
Strømmen slås ikke på.
 Kontroller at strømledningen er
koblet til riktig.
Systemet fungerer ikke som det skal.
 Koble strømledningen fra
stikkontakten, og vent noen
minutter før du kobler den til igjen.
Systemet slås av automatisk.
 Auto standby-funksjonen er
aktivert. Sett ASTBY i SYS > til OFF
(side 20).
Systemet slås ikke på selv om TV-en
slås på.
 Sett HDMI> – CTRL til ON (side 19).
TV-en må støtte Control for HDMIfunksjonen (side 21).
Se bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
 Kontroller TV-ens
høyttalerinnstillinger.
Systemeffekten synkroniseres med
TV-ens høyttalerinnstillinger.
Se bruksanvisningen for TV-en hvis
du vil ha mer informasjon.
 Hvis det kom lyd fra TV-ens
høyttalere forrige gang, vil systemet
ikke slå seg på selv når TV-en slås
på. Slå på systemet og endre
inngangen til systemet til TV
(side 12).
Systemet slås av når TV-en slås av.
 Kontroller innstillingen for HDMI> –
TVSTB (side 19). Når TVSTB er satt til
ON, blir systemet slått av
automatisk når du slår av TV-en,
uavhengig av inngang.
Sound
Det kommer ikke TV-lyd fra systemet.
 Kontroller type og tilkobling for
HDMI-kabelen, den optiske digitale
kabelen eller den analoge
lydkabelen som er koblet til
systemet og TV-en (se den
medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Når systemet er koblet til en TV som
er kompatibel med Audio Return
Channel, må du kontrollere at
systemet er koblet til en HDMIkontakt (ARC) på TV-en (se
oppstartsveiledningen som følger
med). Hvis det fortsatt ikke kommer
lyd, eller hvis lyden blir avbrutt,
kobler du til den optiske digitale
kabelen (følger bare i bestemte
områder) og setter AUD > – TVAU til
OPT (side 19).
Det kommer lyd både fra systemet og
TV-en.
 Slå av lyden på systemet eller TV-en.
25NO
Tilleggsinformasjon
Systemet slås ikke av selv om TV-en
slås av.
 Kontroller innstillingen for HDMI> –
TVSTB (side 19). Hvis du vil at
systemet skal slås av automatisk
(uavhengig av inngang) når du slår
av TV-en, setter du TVSTB til ON. TVen må støtte Control for HDMIfunksjonen (side 21). Se
bruksanvisningen for TV-en hvis du
vil ha mer informasjon.
 Hvis TV-en ikke er kompatibel med
ARC-funksjonen (Audio Return
Channel), kommer det ikke TV-lyd
fra systemet selv om det er koblet til
HDMI-inngangskontakten på TV-en.
For å få TV-lyd fra systemet kobler
du til den optiske digitale kabelen
(medfølger bare for bestemte
områder) (se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Hvis det ikke kommer lyd fra
systemet selv om systemet og TVen er koblet til med en optisk digital
kabel, eller hvis TV-en ikke har
optisk digital lydutgangskontakt,
kobler du til en analog lydkabel
(medfølger ikke) og endrer
systeminngangen til ANALOG
(side 12).
 Endre systeminngangen til TV
(side 12).
 Slå på lyden på systemet, eller øk
volumet.
 Avhengig av i hvilken rekkefølge du
kobler til TV-en og systemet, kan
lyden på systemet bli slått av.
Systemets frontpanelskjerm viser
da MUTING. Hvis dette skjer, slår du
først på TV-en og deretter systemet.
 Velg Audio System som
høyttalerinnstilling for TV-en
(BRAVIA). Se bruksanvisningen for
TV-en for å finne ut hvordan du
konfigurerer TV-en.
 Avhengig av TV-en og
avspillingskildene, kan hende at det
ikke kommer lyd fra systemet. Velg
PCM som lydformatinnstilling for
TV-en. Se bruksanvisningen for TVen hvis du vil ha mer informasjon.
Ingen lyd eller kun svært lav lyd fra
basshøyttaleren.
 Kontroller at strømledningen for
basshøyttaleren er riktig tilkoblet
(se den medfølgende
oppstartsveiledningen).
 Trykk på SW  + for å øke volumet
på basshøyttaleren (side 9, 14).
 En basshøyttaler gjengir basslyd.
Hvis du bruker inngangskilder som
inneholder svært lite basslyd (f.eks.
et TV-program), kan det være
vanskelig å høre lyden fra
basshøyttaleren.
 Når du spiller av innhold som er
kompatibelt med
opphavsrettsbeskyttede
teknologier (HDCP), kommer det
ikke lyd fra basshøyttaleren.
Ingen lyd eller kun svært lav lyd høres
fra enheten som er koblet til systemet.
 Trykk på  + for å øke volumnivået
(side 9).
 Trykk på  eller  + for å slå på
igjen lyden (side 9).
 Kontroller at inngangskilden er
valgt riktig. Prøv å bytte til en annen
inngangskilde ved å trykke
gjentatte ganger på INPUT
(INNENHET) (side 12).
 Kontroller at enheten samt alle
systemkablene og -ledningene er
riktig tilkoblet.
 Avhengig av lydformatet er det ikke
sikkert at det kommer lyd.
Kontroller at lydformatet er
kompatibelt med systemet
(side 29).
Det kommer ikke lyd fra
omgivelseslydhøyttalerne, eller lyden
er svært lav.
 Kontroller at kabelen for
omgivelseslydhøyttalerne er riktig
koblet til basshøyttaleren (se den
medfølgende
oppstartsveiledningen).
26NO
 Flerkanalslyd som ikke er tatt opp
som omgivelseslyd, spilles ikke av
fra omgivelseslydhøyttalerne.
 Hvis du ønsker to-kanals lyd fra
omgivelseslydhøyttalerne, trykker
du på CLEARAUDIO+ og velger
CLEARAUDIO+ som
lydfeltinnstilling.
 Avhengig av lydkilden kan lyden fra
omgivelseslydhøyttalerne ha blitt
tatt opp med myk lydeffekt.
Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.
 Avhengig av inngangssignalet og
lydfeltinnstillingen er det ikke
sikkert at
omgivelseslydbehandlingen vil
fungere effektivt.
Omgivelseslydeffekten kan være
svak, avhengig av programmet eller
platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra
flere kanaler, må du sjekke
innstillingene for digital lydutgang
på enheten som er koblet til
systemet. Les bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten, hvis du vil ha mer
informasjon.
USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten
på nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er riktig
koblet til (USB)-porten.
 Kontroller om USB-enheten eller en
kabel er skadet.
 Kontroller om USB-enheten
er slått på.
 Hvis USB-enheten er koblet til via en
USB-hub, kobler du den fra og
kobler USB-enheten direkte til
basshøyttaleren.
BLUETOOTH-enhet
Kan ikke opprette en BLUETOOTHtilkobling.
 Kontroller at BLUETOOTHindikatoren (blå) på
basshøyttaleren lyser (side 8).
 Sørg for at BLUETOOTH-enheten
som skal kobles til, er slått på, og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Plasser BLUETOOTH-enheten
nærmere basshøyttaleren.
 Koble sammen systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det
kan være du først må avbryte
sammenkoblingen med systemet
som bruker BLUETOOTH-enheten.
Det kommer ikke lyd fra den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at BLUETOOTHindikatoren (blå) på
basshøyttaleren lyser (side 8).
 Plasser BLUETOOTH-enheten
nærmere basshøyttaleren.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller en
mikrobølgeovn, befinner seg i
nærheten, må du flytte enheten
bort fra dette systemet.
Lyden stemmer ikke med bildet.
 Når du ser film, kan lyden være
ørlite forsinket i forhold til bildet.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen fungerer ikke.
 Rett fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på
basshøyttaleren (side 7, 12).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
fjernkontrollen og basshøyttaleren.
 Bytt begge batteriene i
fjernkontrollen hvis de er nesten
tomme.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen.
Fjernkontrollen for TV-en fungerer ikke.
 Installer systemet slik at det ikke
blokkerer fjernkontrollsensoren for
TV-en.
Annet
Control for HDMI-funksjonen fungerer
ikke slik den skal.
 Kontroller systemtilkoblingen (se
den medfølgende
oppstartsveiledningen).
27NO
Tilleggsinformasjon
Sammenkobling er ikke mulig.
 Plasser BLUETOOTH-enheten
nærmere basshøyttaleren.
 Kontroller at dette systemet ikke får
interferens fra en trådløs LANenhet, andre trådløse enheter på
2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
Flytt enheten unna eventuelle
enheter i nærheten som genererer
elektromagnetisk stråling.
 Andre BLUETOOTH-enheter nær
systemet kan hindre
sammenkobling. Hvis dette skjer,
slår du av de andre BLUETOOTHenhetene.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort fra
hindringen.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Bytt den trådløse LAN-frekvensen
for Wi-Fi-rutere eller datamaskiner
som befinner seg i nærheten, til
5 GHz-bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Aktiver funksjonen Control for HDMI
på TV-en. Se bruksanvisningen for
TV-en hvis du vil ha mer
informasjon.
 Vent litt, og prøv deretter på nytt.
Hvis du kobler fra systemet, tar det
en stund før betjening blir mulig
igjen. Vent i minst 15 sekunder, og
prøv så på nytt.
 Kontroller at enhetene som er
koblet til systemet, støtter
funksjonen Control for HDMI.
 Aktiver funksjonen Control for HDMI
på enhetene som er koblet til
systemet. Se bruksanvisningen for
enheten hvis du vil ha mer
informasjon.
 Typen og antall enheter som kan
styres med funksjonen Control for
HDMI, er begrenset i henhold til
HDMI CEC-standarden:
• Opptaksenheter (Blu-rayopptaker, DVD-opptaker osv.):
opptil 3 enheter
• Avspillingsenheter (Blu-ray Discspiller, DVD-spiller osv.): opptil
3 enheter
• Tunerrelaterte enheter: opptil
4 enheter
• Lydsystem (mottaker/
hodetelefoner): opptil 1 enhet
(brukes av dette systemet)
Hvis PRTCT vises på
frontpanelskjermen på
basshøyttaleren.
 Trykk på  for å slå av systemet. Når
skjermen slår seg av, kobler du fra
strømledningen og kontrollerer at
det ikke er noe som blokkerer
ventilasjonsåpningene på
basshøyttaleren.
Frontpanelskjermen på
basshøyttaleren er mørk.
 Trykk på DIMMER for å stille
lysstyrken til BRIGHT eller DARK hvis
den er satt til OFF (side 9).
28NO
Sensorene på TV-apparatet fungerer
ikke som de skal.
 Systemet kan blokkere enkelte
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren)
og fjernkontrollmottakeren på TVen, eller emitteren for 3D-briller
(infrarød overføring) på en 3D-TV
som støtter systemet for infrarøde
3D-briller eller trådløs
kommunikasjon. Plasser systemet
langt nok fra TV-en til at delene kan
fungere slik de skal. Plasseringen av
sensorene og
fjernkontrollmottakeren er angitt i
bruksanvisningen som fulgte med
TV-en.
Systemet fungerer ikke som det skal.
 Systemet kan være i demomodus.
For å avbryte demomodus må du
tilbakestille systemet (side 28).
Tilbakestilling
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du det ved å følge
fremgangsmåten under.
Bruk knappene på basshøyttaleren.
1
2
3
Hold inne INPUT mens du trykker
på VOL – og  samtidig i fem
sekunder.
RESET Vises på frontpanelskjermen,
og meny, lydfelt osv. gjenopprettes
til de opprinnelige innstillingene.
Koble fra strømledningen.
Koble til strømledningen, og trykk
deretter på  for å slå på
systemet.
Filtyper som kan spilles av
Music
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Filtype
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Bare HT-RT40
Merknad
Støttede lydformater
Systemet støtter følgende lydformater:
• Dolby Digital
• DTS*
• LPCM 2ch
• AAC
UTGANGSEFFEKT (målt)
Front venstre + front høyre:
35 W + 35 W (ved 2,5 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning på 1 %)
POWER OUTPUT (referanse)
Front venstre / front høyre /
omgivelseslyd venstre /
omgivelseslyd høyre:
65 W (per kanal ved 2,5 ohm, 1 kHz)
Senter:
170 W (ved 4 ohm, 1 kHz)
Basshøyttaler:
170 W (ved 4 ohm, 1 kHz)
Innganger
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTISK)
Utgang
HDMI OUT (ARC)
Tilleggsinformasjon
• Avhengig av filformatet, filkodingen eller
opptaksforholdene kan det hende at
enkelte filer ikke kan spilles av.
• Det kan være problemer med å spille av
enkelte filer som er redigert på
datamaskin.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer
(f.eks. DRM og Lossless).
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
 opptil 200 mapper (inkludert rotmappen).
 mappebaner på opptil 128 tegn
 opptil 200 filer/mapper i ett lag
• Visse USB-enheter kan ha problemer med
å fungere på dette systemet.
• Systemet kan gjenkjenne MSC-enheter
(vektlagringsklasse).
* Bare HT-RT4
Basshøyttaler (SA-WRT4/
SA-WRT40)
Forsterkerdel
Video*
Kodek
Spesifikasjoner
HDMI-del
Kontakt
Type A (19 pinner)
USB-del
(USB)-port
Type A
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.2
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 1
Maks. kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje på ca. 25 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
29NO
Støttede kodekser3)
SBC4), AAC5)
Overføringsområde (A2DP)
20–20000Hz (samplingsfrekvens
32kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Det faktiske området varierer avhengig
av faktorer som fysiske hindringer
mellom enhetene, magnetiske felter
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, antenneytelse,
operativsystem, programvare osv.
2) BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3) Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
5) Advanced Audio Coding
Høyttalerdel
Høyttalersystem
Basshøyttalersystem, bassrefleks
Høyttaler
160 mm konisk
Generelt
Strømkrav
220–240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
On: 85 W
Standby: 0,5 W eller mindre
(strømsparingsmodus)
(Når CTRL i HDMI> og BTSTB i BT >
er satt til OFF)
Standby: 2,8 W eller mindre6)
(Når CTRL i HDMI> og BTSTB i BT >
er satt til ON)
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Vekt (ca.)
7,8 kg
6)
Systemet aktiverer strømsparingsmodus
automatisk når det ikke foreligger noen
HDMI-tilkobling og BLUETOOTHsammenkoblingshistorikk. Dette gjelder
uansett hvilke innstillinger du har valgt
for CTRL i HDMI> og BTSTB i BT >.
30NO
Bjelkehøyttaler (SS-RT4)
Høyttalerdel Front L/Front R/Center
Høyttalersystem
Bredbåndshøyttalersystem,
bassrefleks
Høyttaler
40 mm × 100 mm, konisk type × 3
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Vekt (ca.)
2,1 kg
Omgivelseslydhøyttalere
(SS-SRT4)
Høyttalersystem
Bredbåndshøyttalersystem,
bassrefleks
Høyttaler
65 mm, konisk type
Dimensjoner (b/h/d) (ca.)
80 mm × 1 070 mm × 70 mm
(utstikkende deler er ikke
medberegnet)
Vekt (ca.)
2,7 kg
Design og spesifikasjoner kan bli endret
uten varsel.
Om BLUETOOTHkommunikasjon
Støttede BLUETOOTH-versjoner
og -profiler
Profil refererer til et standard sett av
funksjoner for forskjellige BLUETOOTHproduktfunksjoner. Se BLUETOOTHdelen i Spesifikasjoner (side 29) for å se
BLUETOOTH-versjonen og -profilene
som støttes av dette systemet.
Effektiv
kommunikasjonsrekkevidde
Hvis du skal bruke BLUETOOTH-enheter,
må de ikke være mer enn ca. ti meter
(uhindret avstand) fra hverandre. Den
faktiske kommunikasjonsrekkevidden
kan være kortere under følgende
forhold:
• Når en person, metallgjenstand, vegg
eller andre hindringer er mellom
enhetene med BLUETOOTHforbindelse.
• Steder der et trådløst lokalt nettverk er
installert.
• I nærheten av mikrobølgeovner som
er i bruk.
• På steder hvor det forekommer andre
elektromagnetiske bølger.
Påvirkninger fra andre enheter
Påvirkninger på andre enheter
Radiobølgene som sendes av dette
systemet, kan forstyrre driften til noen
medisinske enheter. Ettersom slik
interferens kan føre til tekniske feil, må
du alltid slå av strømmen til dette
systemet og BLUETOOTH-enheten på
følgende steder:
Merknad
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette skal
sørge for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved bruk av BLUETOOTHteknologi. Denne sikkerheten kan
imidlertid være utilstrekkelig avhengig av
innstillingsinnhold og andre faktorer, så
du må alltid være forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke på noen måte holdes
ansvarlig for skader eller andre tap som
oppstår som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon med
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil som dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet til
dette systemet, må følge BLUETOOTHspesifikasjonen fra Bluetooth SIG, Inc., og
hver enhet må være sertifisert for
overholdelse. Selv når en enhet er i
samsvar med BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det imidlertid være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTH-enheten
gjør det umulig å koble til eller fører til
forskjellige kontrollmetoder, visning eller
betjening.
• Støy kan forekomme, eller lyden kan
forsvinne, avhengig av BLUETOOTHenheten som er koblet til dette systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller
omgivelsene.
31NO
Tilleggsinformasjon
BLUETOOTH-enheter og trådløst LAN
(IEEE 802.11 b/g) bruker samme
frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruker
en BLUETOOTH-enhet nær en enhet
som støtter trådløst LAN, kan det oppstå
elektromagnetisk interferens. Det kan
føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
tilkoblingsfeil. Hvis dette skjer, kan du
forsøke følgende botemidler:
• Plasser systemet minst ti meter fra
enheten med trådløst LAN.
• Slå av strømmen til den trådløse LANenheten når du bruker BLUETOOTHenheten innenfor ti meter.
• Monter systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som mulig.
• på sykehus, på tog, i fly, på
bensinstasjoner og på alle steder der
det kan finnes brennbare gasser.
• i nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer.
©2017 Sony Corporation
Trykt i Malaysia
4-693-608-12(1)
Download PDF

advertising