Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 2.1-kanals konsollhøyttaler med Bluetooth®-teknologi Bruksanvisning

Hjemmekinoanlegg
Bruksanvisning
HT-XT100
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle eller
et innebygd kabinett.
Du kan redusere faren for brann ved
å sørge for at ventilasjonsåpningen
på enheten ikke er dekket med aviser,
duker, gardiner osv.
Ikke plasser apparatet nær noe med
åpen flamme (for eksempel brennende
stearinlys).
Du kan redusere faren for brann
eller elektrisk sjokk ved å ikke utsette
apparatet for drypping eller spruting,
og ikke plassere væskefylte gjenstander
som vaser o.l. på apparatet.
Enheten er ikke koblet fra strømmen
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Ettersom støpslet brukes til å koble
enheten fra strømmen, bør du koble
den til en lett tilgjengelig stikkontakt.
Hvis du legger merke til noe unormalt
i enheten, må du straks koble den fra
stikkontakten.
Ikke utsett batterier eller apparater med
monterte batterier for ekstrem varme,
for eksempel direkte sollys eller
åpen ild.
Kun for innendørs bruk.
Anbefalte ledninger
Riktig isolerte og jordede kabler og
kontakter må brukes for tilkobling til
datamaskiner og/eller ekstrautstyr.
Dette utstyret har blitt testet og funnet
å være i samsvar med grensene som
er angitt i EMC-forskriftene for bruk av
en tilkoblingsledning som er kortere
enn tre meter.
2NO
Merknad til kunder:
Informasjonen nedenfor gjelder
bare for utstyr som er solgt i land
som bruker EU-direktiver.
Dette produktet er produsert av eller på
vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Forespørsler som er knyttet til om
produktet er i samsvar med
EU-lovgivningen, skal rettes til
den autoriserte representanten
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Hvis det gjelder service- eller
garantisaker, finner du nødvendige
adresser i de relevante service- eller
garantidokumentene.
Sony Corp. erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med vesentlige
krav og andre bestemmelser
i direktiv 1999/5/EF.
Hvis du vil ha mer informasjon,
kan du se følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Levering av
gammelt elektrisk
og elektronisk
utstyr (gjelder
i EU og andre
europeiske land
med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen betyr at produktet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall.
Det skal derimot leveres på et egnet
innsamlingssted for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved
å påse at du kvitter deg med dette
produktet på riktig måte, bidrar du til
å forhindre mulige negative
innvirkninger på miljø og helse, som
ellers kan forekomme på grunn av
feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare Europa
Levering av gamle
batterier (gjelder i EU
og andre europeiske
land med separate
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på
batteriet eller emballasjen
betyr at batteriet som leveres med dette
produktet ikke skal håndteres som
husholdningsavfall.
På noen batterier kan dette symbolet
være brukt sammen med et kjemisk
symbol. Hvis batteriet inneholder
mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, blir det også merket med
det kjemiske symbolet for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb).
Ved å påse at du kvitter deg med disse
batteriene på riktig måte, bidrar du til å
forhindre mulige negative innvirkninger
på miljø og helse, som ellers kan
forekomme på grunn av feilaktig
avfallshåndtering av batteriene.
Resirkulering av materialer bidrar
til å spare på naturressursene.
Dersom det er produkter som
av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en
uavbrutt tilkobling til et innebygd
batteri, bør dette batteriet bare
skiftes av kvalifisert teknisk personell.
Lever produktet etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr
for å være sikker på at batteriet
håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se
avsnittet om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet
på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet
eller batterier, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet
der du bor, eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet bruker Dolby* Digital
Surround System.
* Produsert under lisens fra
Dolby Laboratories.
Dolby og det doble D-symbolet er
varemerker tilhørende
Dolby Laboratories.
BLUETOOTH®-merket og -logoene
er registrerte varemerker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike
merker av Sony Corporation er under
lisens.
Dette systemet bruker HDMI™teknologi (multimediegrensesnitt
med høy oppløsning).
Termene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMIlogoen er varemerker eller
registrerte varemerker tilhørende
HDMI Licensing LLC i USA og andre land.
N-merket er et varemerke eller et
registrert varemerke tilhørende NFC
Forum, Inc. i USA og i andre land.
Android er et varemerke tilhørende
Google Inc.
ClearAudio+ er et varemerke tilhørende
Sony Corporation.
Andre varemerker og -navn tilhører
de respektive eierne.
3NO
Om denne
bruksanvisningen
• Instruksjonene i denne
bruksanvisningen beskriver
funksjonene på fjernkontrollen.
Du kan også bruke kontrollene
på hovedenheten hvis de har samme
eller lignende navn som dem på
fjernkontrollen.
• Noen illustrasjoner vises som
begrepstegninger, og kan skille
seg fra de faktiske produktene.
4NO
Innholdsfortegnelse
Koble til  Startveiledning (eget dokument)
Om denne bruksanvisningen .... 4
Lytte
Lytte til lyd fra et TV-apparat,
kabel-/satellittboks osv. ..... 6
Lytte til musikk fra
en USB-enhet ....................... 6
Lytte til musikk fra
en BLUETOOTH-enhet ..........7
Lydjustering
Ytterligere informasjon
Forholdsregler .......................... 14
Feilsøking .................................. 15
Veiledning til deler
og kontroller ....................... 19
Avspillbare filtyper ...................22
Lydformater som støttes ..........22
Spesifikasjoner .........................23
Om BLUETOOTHkommunikasjon ................. 24
Slik bruker du lydeffekter
(sportsmodus osv.) ...............7
BLUETOOTH-funksjoner
Lytte til musikk fra
en BLUETOOTH-enhet ......... 8
Innstillinger og justeringer
Slik bruker du
oppsettskjermbildet ...........10
Andre funksjoner
Bruke kontrollen
for HDMI-funksjonen .......... 12
Spare strøm
i standbymodus .................. 13
5NO
Lytte til musikk fra
en USB-enhet
Lytte
Lytte til lyd fra et
TV-apparat, kabel-/
satellittboks osv.
Trykk flere ganger på INPUT.
Når du trykker én gang på INPUT, vises
den aktuelle enheten på frontskjermen.
Hver gang du trykker på INPUT igjen,
endrer enheten seg i følgende
rekkefølge.
Du kan spille av musikkfiler
på en tilkoblet USB-enhet.
Se Avspillbare filtyper (side 22)
for avspillbare filtyper.
1
Koble USB-enheten til USB
porten.
-
[OPT]  [ANALG]  [BT]  [USB] 
[HDMI]
[OPT]
TV-apparatet som er koblet til OPTICAL INkontakten
2
[ANALG]
Analog enhet som er koblet til ANALOG INkontakten
3
Trykk på  (spill av/stopp
midlertidig).
[BT]
BLUETOOTH-enhet som har støtte for A2DP
(side 8)
4
Trykk på 
 for å velge en
mappe som skal spilles av.
[USB]
USB-enhet som er koblet til
(side 6)
(USB)-porten
[HDMI]
TV som er kompatibel med ARC-funksjonen
(Audio Return Channel) som er koblet til
HDMI OUT ARC-kontakten
Tips
• Hvis BLUETOOTH-funksjonen er
deaktivert, vises [BTOFF] i stedet for [BT].
6NO
Trykk flere ganger på INPUT
for å vise [USB].
Merk
• Slå av systemet før du fjerner USBenheten for å unngå ødelagte data
eller skade på USB-enheten.
Lytte til musikk fra
en BLUETOOTH-enhet
Se BLUETOOTH-funksjoner (side 8).
Lydjustering
Slik bruker du lydeffekter
(sportsmodus osv.)
Slik velger du lydfeltet
Trykk flere ganger på SOUND FIELD
til lydfeltet du vil ha vises på
frontpanelskjermen.
[CLEARAUDIO+]
Det blir automatisk valgt en passende
lydinnstilling for lydkilden.
[STANDARD]
Samsvarer med alle kilder.
[MOVIE]
Lyder spilles av med surroundeffekter, og
de er realistiske og kraftige nok til å gjøre
dem egnet for filmer.
[SPORTS]
Kommenteringen er tydelig, jubel høres som
surround-lyd og lydene er virkelighetstro.
[GAME]
Lydene er kraftige og virkelighetstro, egnet
for spilling.
[MUSIC]
Lyden som spilles av, er tilpasset et
musikkprogram eller en Blu-Ray Disc™
eller DVD med musikk.
[PAUDIO (bærbar lyd)]
Lyden som spilles av er tilpasset en bærbar
musikkavspiller.
7NO
Lytte/Lydjustering
Du kan enkelt bruke
forhåndsprogrammerte lydfelt som er
skreddersydde for ulike typer lydkilder.
Slik stiller du inn nattmodus
Lyder som spilles av er forbedret med
lydeffekter og taletydelighet.
Trykk på NIGHT for å vise [N ON].
For å slå av nattmodus trykker du på
NIGHT for å vise [N OFF].
BLUETOOTH-funksjoner
Lytte til musikk fra
en BLUETOOTH-enhet
Slik stiller du inn talemodus
Talemodus hjelper til med å gjøre talen
tydeligere.
Trykk på VOICE for å vise [V ON].
For å slå av talemodus trykker du på
VOICE for å vise [V OFF].
Paring av dette systemet
med en BLUETOOTH-enhet
Paring er en prosess som er påkrevd
for å opprette en kobling mellom
BLUETOOTH-enheter slik at trådløs
tilkobling kan tas i bruk. Du må pare
en enhet med systemet før du begynner
å bruke systemet.
Når BLUETOOTH-enheter er paret, er det
ikke nødvendig å pare dem på nytt.
1
2
3
Trykk på PAIRING på systemet.
Den blå BLUETOOTH-lampen
blinker raskt under BLUETOOTHparing.
Slå på BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten, søk etter
enheter og velg HT-XT100.
Hvis du blir bedt om å angi en
tilgangsnøkkel, angir du "0000".
Kontroller at den blå
BLUETOOTH-lampen lyser.
Merk
• Du kan pare opptil åtte
BLUETOOTH-enheter. Hvis den
niende BLUETOOTH-enheten pares,
erstattes den eldste parede enheten
med den nye.
8NO
Lytte til musikk fra den
registrerte enheten
1
2
3
Trykk flere ganger på INPUT
for å vise [BT].
Velg HT-XT100 på
BLUETOOTH-enheten.
Kontroller at den blå
BLUETOOTH-lampen lyser.
Start avspilling på
BLUETOOTH-enheten.
Koble til en
BLUETOOTH-enhet via
Ett-trykksfunksjoner (NFC)
Ved å holde en NFC-kompatibel enhet
inntil N-merket på systemet, fortsetter
systemet og enheten å fullføre paringen
og BLUETOOTH-tilkoblingen
automatisk.
Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og
musikkavspillere med NFC-funksjonen
innebygd (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, bortsett fra Android 3.x)
1
Hold den eksterne enheten
inntil N-merket på systemet
inntil enheten vibrerer.
3
Kontroller at den blå
BLUETOOTH-lampen lyser.
Tilkoblingen er opprettet.
Merknader
• Du kan bare koble til én enhet om
gangen.
• Avhengig av hvilken smarttelefon du har,
må du eventuelt angi NFC-funksjonen på
forhånd. Se bruksanvisningen som fulgte
med smarttelefonen.
Tips
• Hvis paringen og BLUETOOTHtilkoblingen mislykkes, kan du gjøre
følgende:
– Start NFC Easy Connect på nytt og
flytt enheten sakte over N-merket.
– Ta etuiet av enheten hvis du bruker
et vanlig enhetsetui.
Last ned, installer og start
NFC Easy Connect-appen.
Merk
• Appen er kanskje ikke tilgjengelig
i enkelte land/regioner.
9NO
BLUETOOTH-funksjoner
4
2
Innstillinger og justeringer
Slik bruker du oppsettskjermbildet
Du kan stille inn følgende elementer via menyen:
Innstillingene beholdes selv om du kobler fra strømledningen.
1
2
3
Trykk på MENU for å vise menyen på frontpanelskjermen.
Trykk på BACK/  (velg)/ENTER gjentatte ganger for å velge elementet
og trykk på ENTER for å bestemme innstilling.
Trykk på MENU for å slå av menyen.
Menyliste
Standardinnstillingene er understreket.
Menyelementer
Funksjon
[LEVEL]
(Nivå)
[DRC]
(Dynamisk
rekkevidde)
Nyttig når du vil se på film med lavt volum. DRC gjelder
for Dolby Digital-kilder.
• [ON]: Komprimerer lyden i henhold til informasjonen som
finnes i innholdet.
• [OFF]: Lyden blir ikke komprimert.
[TONE]
(Tone)
[BASS]
(Bass)
Justerer bassnivået.
• Parameterne går fra [–6] til [+6] i trinn på 1.
[TRE]
(Diskant)
Justerer diskantnivået.
• Parameterne går fra [–6] til [+6] i trinn på 1.
[DUAL]
(Dobbel mono)
Du kan velge mangfoldig kringkastingslyd når systemet
mottar et Dolby Digital-signal for mangfoldig kringkasting.
• [M/S]: Hovedlyden sendes fra den venstre høyttaleren og
underlyden sendes fra den høyre høyttaleren.
• [MAIN]: Sender lyd bare fra hovedkanalen.
• [SUB]: Sender lyd bare fra underkanalen.
[TV AU]
(TV-lyd)
• [HDMI]: Velg denne innstillingen når systemet er koblet
til en HDMI-kontakt (ARC) på TV-en med en HDMI-kabel.
• [OPT]: Velg denne innstillingen når systemet er koblet til
en TV med den optiske digitale kabelen.
• [ANALG]: Velg denne innstillingen når systemet er koblet
til en TV med en lydkabel.
[EFCT]
(Lydeffekt)
• [ON]: Lyden i det valgte lydfeltet avspilles. Det anbefales
å bruke denne innstillingen.
• [OFF]: Inngangskilden er nedmikset for to kanaler.
[STRM]
(Direkteavspille)
Viser informasjon om aktuell direkteavspilling.
• [LPCM]: L PCM
• [DOLBY D]: Dolby Digital
• [NO INFO]: Ingen informasjon om lydformat
[AUDIO]
(Lyd)
10NO
Menyelementer
Funksjon
[HDMI]
• [ON]: Slår på kontrollen for HDMI-funksjonen.
• [OFF]: Slår av funksjonen. Velg denne innstillingen hvis
du vil koble til en enhet som ikke er kompatibel med
kontrollen for HDMI-funksjonen.
[CTRL]
(Kontroll for HDMI)
[BT PW]
[SETBT]
(Konfigurer (BLUETOOTH
BLUETOOTH) strøm)
Slår BLUETOOTH-funksjonen til dette systemet av/på.
• [ON]: Slår på BLUETOOTH-funksjonen.
• [OFF]: Slår av BLUETOOTH-funksjonen.
Merk
• Hvis du endrer innstillingen til [OFF], deaktiveres
BLUETOOTH-funksjonen.
Når systemet har paringsinformasjon, er systemet
i BLUETOOTH-standbymodus, selv når det er slått av.
• [ON]: BLUETOOTH standbymodus er aktivert.
• [OFF]: BLUETOOTH standbymodus er deaktivert.
Merk
• Når BLUETOOTH er i standbymodus, øker strømforbruket.
[USB]
[MODE]
• [SINGL]: Spiller av alle sporene i en mappe.
(Avspillingsmodus) • [REP 1]: Gjentar ett spor.
• [REPFL]: Gjentar alle sporene i en mappe.
• [RANDM]: Spiller av sporene i en mappe i tilfeldig
rekkefølge.
[SYSTM]
(System)
[ASTBY]
(Auto standby)
Du kan redusere strømforbruket. Systemet går automatisk
i standbymodus når du ikke betjener det på ca. 20 minutter
og systemet ikke mottar et inngangssignal.
• [ON]: Slår på auto standby-funksjonen.
• [OFF]: Slår av funksjonen.
[VER]
(versjon)
Den aktuelle fastvareversjonen vises på
frontpanelskjermen.
11NO
Innstillinger og justeringer
[BTSTB]
(BLUETOOTH
standby)
Merknader
Andre funksjoner
Bruke kontrollen for
HDMI-funksjonen
Hvis du bruker kontrollen for
HDMI-funksjonen og kobler til en enhet
som er kompatibel med kontrollen for
HDMI-funksjonen via en HDMI-kabel,
forenkles betjeningen med funksjonene
nedenfor.
Kontrollen for HDMI-funksjonen
aktiveres ved å sette [CTRL
(kontroll for HDMI)] til [ON] (side 11).
Standardinnstillingen er [ON].
Slå av systemet
Når du slår av TV-apparatet, slås
systemet og den tilkoblede enheten
av automatisk.
Lydkontroll på systemet
Hvis du slår på systemet mens du
ser på TV, vil TV-lyden automatisk
komme fra høyttalerne på systemet.
Volumet på systemet vil justeres når du
justerer volumet med fjernkontrollen til
TV-apparatet.
Hvis TV-lyden kom fra høyttalerne på
systemet siste gang du så på TV, slås
systemet automatisk på neste gang
du slår på TV-apparatet.
Audio Return Channel (ARC)
Hvis TV-apparatet er kompatibelt med
ARC-teknologien (lydreturkanal), kan
du høre på TV-lyden fra høyttalerne til
systemet via en HDMI-kabeltilkobling.
Kontroll for HDMI er en felles
kontrollfunksjonstandard som brukes av
HDMI CEC (forbrukerelektronikkontroll)
for HDMI (multimediegrensesnitt med
høy oppløsning).
12NO
• Det kan hende at funksjonene over ikke
fungerer med visse enheter.
• Kontrollen for HDMI-funksjonen fungerer
bare hvis den tilkoblede enheten er riktig
innstilt. Se bruksanvisningen for enheten.
Spare strøm
i standbymodus
Kontroller at du har foretatt følgende
innstillinger:
– [CTRL (Kontroll for HDMI)] i [HDMI]
er satt til [OFF] (side 11).
– [ASTBY] i [SYSTM] er satt til [ON]
(side 11).
– [BTSTB] i [SETBT] er satt til [OFF]
(side 11).
Andre funksjoner
13NO
Ytterligere informasjon
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Hvis et tungt objekt eller væske skulle
falle på systemet, må du trekke ut
strømkontakten og la kvalifisert personell
kontrollere det før du bruker det igjen.
• Ikke klatre på systemet. Du kan falle ned
og skade deg, eller det kan føre til skade
på systemet.
• Ikke plasser noe annet enn en TV på
systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen
er angitt på navneplaten på baksiden
av systemet.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, må du koble systemet fra
stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten
på én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten,
må du ta kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er
i bruk, er dette ikke en feil.
Hvis du regelmessig bruker høy lyd på
dette systemet, øker temperaturen
betraktelig på baksiden og nederst
i systemet. For å unngå å brenne deg
må du ikke berøre systemet.
Om plassering
• La fronten på systemet være åpen.
• Ikke plasser systemet oppå en enhet
som utstråler varme.
14NO
• Plasser systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge
systemets levetid.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller der det kan bli utsatt for direkte
sollys, mye støv eller mekaniske støt.
• Ikke plasser noe på baksiden av systemet
som kan blokkere ventilasjonsåpningene
og føre til at systemet ikke fungerer som
det skal.
• Hvis systemet brukes sammen med
en TV, videospiller eller kassettspiller,
kan det oppstå støy og føre til dårligere
bildekvalitet. I så fall plasserer du
systemet borte fra TV-en, videospilleren
eller kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer
systemet på underlag som er behandlet
med for eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du unngår skade på
hjørnene på systemet.
• Monter systemet slik at du ikke skader
høyttaleren på undersiden av dette
systemet.
• Høyttalerne på dette systemet er ikke
magnetisk skjermet.
Ikke plasser magnetkort eller et CRT-TVapparat oppå systemet eller i nærheten.
• Ikke plasser noe på dette systemet som
veier over 30 kg. En slik gjenstand kan
skade systemet.
Om drift
Før du kobler til annet utstyr, må du passe
på å slå av og koble fra systemet.
Om rengjøring
Rengjør systemet med en myk, tørr klut.
Ikke bruk noen form for skrubbesvamp,
skurepulver eller løsemidler, som for
eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående systemet
eller problemer med det, kan du ta kontakt
med nærmeste Sony-forhandler.
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker systemet, kan du prøve
å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen før du ber
om service. Hvis problemet vedvarer,
kan du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
Generelt
Strømmen blir ikke slått på.
 Kontroller at strømledningen
er ordentlig koblet til.
Systemet slås av automatisk.
 Auto standby-funksjonen fungerer.
Sett [ASTBY] i [SYSTM] til [OFF]
(side 11).
Lyd
Det kommer ikke TV-lyd fra systemet.
 Trykk flere ganger på INPUTknappen på fjernkontrollen for
å vise [HDMI] (når TV-en er koblet til
HDMI OUT-kontakten) eller [OPT]
(når TV-en er koblet til OPTICAL INkontakten på skjermen).
 Kontroller tilkoblingen til HDMIkabelen, den optiske digitale
kabelen eller lydkabelen som er
koblet til systemet og TV-apparatet
(se Startveiledning).
 Kontroller lydutgangen til TV-en.
Se bruksanvisningen for TV-en for
å finne TV-innstillingene.
 Øk volumet på TV-apparatet eller
opphev demping.
Lyden kommer fra både systemet
og TV-en.
 Slå av lyden på TV-apparatet.
TV-lyden fra dette systemet kommer
etter bildet.
 Når du ser film, kan det hende du
hører lyden med en liten forsinkelse
i forhold til bildet.
Ingen lyd eller kun svært lav lyd fra
enheten som er til koblet til dette
systemet høres fra dette systemet.
 Trykk på  (volum) +-knappen
på fjernkontrollen og sjekk
volumnivået (side 21).
 Trykk på  (demping) eller
 (volum) +-knappen på
fjernkontrollen for å annullere
dempingsfunksjonen (side 21).
 Kontroller at du har valgt riktig
inngangskilde. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke flere
ganger på INPUT-knappen på
fjernkontrollen (side 6).
 Kontroller at alle kablene og
ledningene til systemet og den
tilkoblede enheten er satt
skikkelig inn.
15NO
Ytterligere informasjon
Systemet fungerer ikke som det skal.
 Koble strømledningen fra
stikkontakten, og vent noen
minutter før du kobler den til igjen.
 Når en TV som er kompatibel med
ARC-teknologien (lydreturkanal)
kobles til med en HDMI-kabel, må
du sørge for at kabelen kobles til
HDMI-inngangen (ARC) på TV-en (se
den medfølgende Startveiledning).
 Hvis du har en TV som ikke er
kompatibel med ARC-teknologien
(lydreturkanal), kan du koble til med
den optiske digitale kabelen. Det
kommer ingen lyd fra TV-apparatet
via en HDMI-tilkobling (se den
medfølgende Startveiledning).
 Hvis ingen lyd sendes ut fra en
optisk digital lydkontakt eller TVapparatet ikke har en optisk digital
lydkontakt, kobler du kabelboksen
eller satellittboksen til OPTICAL INkontakten på systemet
Basslyden høres ikke eller volumet
er lavt.
 Trykk på SW  (basshøyttalervolum) +-knappen på
fjernkontrollen for å øke
basshøyttalervolumet (side 21).
Omgivelseslydeffekten fungerer ikke.
 Avhengig av inngangssignalet
og innstillingen for lydfeltet, kan
det hende at behandlingen av
omgivelseslyden ikke fungerer som
den skal. Omgivelseslydeffekten
kan være svak, avhengig av
programmet eller platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd
fra flere kanaler, må du sjekke
innstillingene for digital lydutgang
på enheten som er koblet til
systemet. Les bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten, hvis du vil ha mer
informasjon.
USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten
på nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til (USB)-porten.
 Kontroller om USB-enheten eller
en kabel er skadet.
 Kontroller om USB-enheten
er slått på.
 Hvis USB-enheten er koblet til via
en USB-hub, kan du koble den fra
og koble USB-enheten direkte til
systemet.
16NO
BLUETOOTH-enhet
BLUETOOTH-tilkoblingen kan ikke
fullføres.
 Kontroller at den blå BLUETOOTHindikatoren lyser (side 19).
Systemstatus
BLUETOOTHindikator (blå)
Under BLUETOOTHparing
Blinker raskt
Systemet prøver å koble
til en BLUETOOTH-enhet
Blinker
Systemet har opprettet
en tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Lyser
Systemet er i BLUETOOTH Lyser ikke
standbymodus (når
systemet er slått av)
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten
som skal tilkobles, er slått på og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Forsøk å pare dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt.
Det kan hende du må avbryte
paringen med dette systemet
med BLUETOOTH-enheten først.
 Hvis [BT PW] på systemet er satt
til [OFF], må du sette den til [ON]
(side 11).
Paring kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Kontroller at dette systemet ikke
får interferens fra en trådløs LANenhet, andre trådløse enheter med
2,4 GHz eller en mikrobølgeovn.
Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, befinner
seg i nærheten, må du flytte
systemet bort fra denne enheten.
Lyden er ikke synkronisert med bildet.
 Når du ser film, kan det hende du
hører lyden med en liten forsinkelse
i forhold til bildet.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen fungerer ikke.
 Rett fjernkontrollen mot midten av
frontpanelet (fjernkontrollsensoren)
på systemet (side 19).
 Fjern eventuelle hindringer mellom
fjernkontrollen og systemet.
 Skift begge batteriene
i fjernkontrollen med nye hvis du
merker at de er utladet.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen (side 21).
Annet
Funksjonen Kontroll for HDMI fungerer
ikke som den skal.
 Kontroller HDMI-tilkoblingen (se
den medfølgende Startveiledning).
 Konfigurer funksjonen
Kontroll for HDMI på TV-apparatet.
Du finner mer om innstillinger
i bruksanvisningen til TV-apparatet.
 Hvis du kobler til / kobler fra
strømledningen, må du vente
mer enn 15 sekunder før du bruker
systemet.
 Hvis du kobler lydutgangen til
videoenheten til systemet med
en annen type kabel enn en HDMIkabel, kan det hende at det ikke
kommer lyd på grunn av Kontroll
for HDMI-funksjonen. Hvis det er
tilfelle, setter du [CTRL (Kontroll
for HDMI)] i [HDMI] til [OFF] (side 11)
eller kobler kabelen fra lydutgangen
på videoenheten direkte til
TV-apparatet.
Hvis [PRTCT] vises på
frontpanelskjermen på systemet.
 Trykk på / (på/standby)-knappen
på systemet for å slå av systemet.
Når skjermbildet forsvinner,
kobler du fra strømledningen og
kontroller at ingenting blokkerer
ventilasjonsåpningene på
systemet.
17NO
Ytterligere informasjon
Det kommer ikke lyd fra den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Kontroller at den blå BLUETOOTHindikatoren lyser (side 19).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten
bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort
fra hindringen.
 Omplasser den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
 Prøv å bytte den trådløse
frekvensen for Wi-Fi-ruteren,
datamaskinen osv. til 5 GHz bånd.
 Øk volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH-enheten.
Tilbakestill
Hvis systemet fremdeles ikke virker som
det skal, tilbakestiller du systemet slik:
1
2
Samtidig som du holder nede
/ (på/standby)-knappen på
systemet, holder du også nede
INPUT- og VOL (volum) knappene i fem sekunder.
[RESET] vises på skjermen,
og innstillingene i menyene
og lydfeltene tilbakestilles til
opprinnelig tilstand.
Koble fra strømledningen.
18NO
Veiledning til deler og kontroller
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sidene angitt i parentes.
Hovedenhet
Frontpanel og sidepaneler
Ytterligere informasjon

(USB)-port (side 6)
 BLUETOOTH-indikator (blå)
BLUETOOTH-status
– Under BLUETOOTH-paring:
Blinker raskt
– BLUETOOTH-tilkoblingen blir
forsøkt opprettet: Blinker
– BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet: Lyser
– BLUETOOTH-standbymodus
(når systemet er slått av):
Lyser ikke
 N-merke
Plasser den NFC-kompatible
enheten nær dette merket for
å aktivere NFC-funksjonen.
 / (på/standby)-knapp
Brukes til å slå på systemet eller
sette det i standbymodus.
 INPUT-knapp (side 6)
 PAIRING-knapp (side 8)
 VOL (volum) +/– knapper
 Frontpanelskjerm
 Fjernkontrollsensor
19NO
Bakpanel
 HDMI OUT ARC-kontakt
 OPTICAL IN-kontakt
20NO
 ANALOG IN-kontakt
 Strømledning
Fjernkontroll
* - og +-knappene har en opphevet
prikk. Bruk den som en veiledning under
bruk.
 INPUT-knappen
 / (på/standby)-knappen
 DIMMER-knappen
Lysstyrken på skjermen
kan endres.
Lys  Mørk  Av
• Når lysstyrken på skjermen
er satt til Av, slås skjermen
av etter av skjermen viser
driftsstatus i flere sekunder.
21NO
Ytterligere informasjon
 MENU/
 (velg)/ENTER/
BACK-knapper
Trykk på  eller  for å velge
menyelementene. Trykk deretter
på ENTER for å angi valget.
Trykk på BACK for å gå tilbake
til forrige skjermbilde.
  (volum) +*/–-knapper
Justerer volumet.
 SW  (basshøyttalervolum)
+/–-knapper
Justerer volumet på basslyden.
  (demping)-knappen
Slår av lyden midlertidig.
 CLEARAUDIO+-knappen
Passende lydinnstilling velges
automatisk for lydkilden.
 SOUND FIELD-knappen (side 7)
Velger en lydmodus.
 VOICE-knappen (side 8)
 * (spill av/stopp
midlertidig)-knappen
Starter eller stopper avspillingen
midlertidig.
 NIGHT-knappen (side 8)
 / (forrige/neste)knappene
For å gå til begynnelsen av forrige
eller neste fil.
Avspillbare filtyper
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Merknader
• Enkelte filer som er redigert på
datamaskin kan kanskje ikke spilles.
• Systemet spiller ikke kodede filer, som
DRM og Lossless.
• Systemet kan ikke gjenkjenne følgende
filer eller mapper i USB-enheter:
– opptil 199 mapper
– opptil 150 filer/mapper i et enkelt lag
• Noen USB-enheter fungerer kanskje ikke
med dette systemet.
• Systemet kan gjenkjenne MSC-enheter
(vektlagringsklasse).
22NO
Lydformater som støttes
Følgende lydformater støttes av dette
systemet.
• Dolby Digital
• Lineær PCM 2-kanals 48 kHz eller
mindre
Spesifikasjoner
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens
44,1 kHz)
1)
Forsterkerdel
UTGANGSEFFEKT (nominell)
Front venstre / front høyre:
10 W + 10 W (ved 4 ohm, 1 kHz, total
harmonisk forvrengning på 1 %)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Fronthøyttaler venstre / fronthøyttaler
høyre:
20 watt (per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Basshøyttaler:
40 watt (ved 4 ohm, 100 Hz)
Innganger
ANALOG IN
DIGITAL IN
Utgang
HDMI OUT ARC
Kontakt
Type A (19 pinner)
USB-del
(USB)-port
Type A
Høyttalere
Front venstre / front høyrehøyttalerdel
Høyttalersystem
Toveis-høyttalersystem, Acoustic
Suspension
Høyttaler
Diskanthøyttaler: 14 mm – 25 mm
halvkuleformet
Basshøyttaler: 43 mm × 120 mm
konisk
BLUETOOTH-del
Basshøyttalerdel
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjoner
versjon 4.0
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjoner
strømklasse 2
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Siktlinje ca. 10 m1)
Maksimalt antall enheter som kan
registreres
8 enheter
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Støttede kodeker3)
SBC4)
Høyttalersystem
Basshøyttalersystem
Bassrefleks
Høyttaler
100 mm konisk
Generelt
Strømkrav
220 V – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
På: 25 W
Standbymodus (Kontroll for HDMI
er satt til På): 6 W eller mindre
Standbymodus (Kontroll for HDMI
er satt til Av): 0,5 W eller mindre
BLUETOOTH Standbymodus: 6 W
eller mindre
Mål (ca.) (b/h/d)
702 mm × 79 mm × 311 mm
Vekt (ca.)
6,5 kg
Design og spesifikasjoner kan endres
uten nærmere varsel.
23NO
Ytterligere informasjon
HDMI-del
Faktisk rekkevidde varierer avhengig av
faktorer som hindringer mellom enheter,
magnetfelt rundt en mikrobølgeovn,
statisk elektrisitet, trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4)
Kodek for underbånd
Om BLUETOOTHkommunikasjon
• BLUETOOTH-enheter må brukes
innenfor omtrent ti meter (fri avstand)
av hverandre. Rekkevidden for effektiv
kommunikasjon kan bli kortere under
følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand,
vegg eller annen hindring er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk
er installert
– Rundt mikrobølgeovner som er
i bruk
– Steder der det oppstår andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst
nettverk (IEEE 802.11 b/g) bruker
samme frekvensbånd (2,4 GHz).
Når du bruker BLUETOOTH-enheten
nær en enhet med funksjoner for
trådløst nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk interferens.
Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy
eller til at det ikke er mulig å koble til.
Hvis dette skjer, kan du prøve
følgende løsninger:
– Plasser systemet minst 10 m fra
enheten med trådløst nettverk.
– Slå av strømmen til den trådløse
nettverksenheten når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor
10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som
mulig.
• Radiobølgene som sendes ut av
dette systemet, kan forstyrre driften
av noe medisinsk utstyr. Siden denne
interferensen kan føre til feil, må
du alltid slå av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten
på følgende steder:
24NO
– Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner,
og ethvert sted der det kan
forekomme antennbare gasser
– Nær automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen.
Dette skal sørge for sikker tilkobling
under kommunikasjon ved bruk
av BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingene og andre faktorer.
Vær derfor alltid forsiktig når du
kommuniserer ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig for
skader eller annet tap som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er
ikke nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil på dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet
til dette systemet, må være i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet må
være sertifisert for overholdelse. Selv
om en enhet overholder BLUETOOTHspesifikasjonen, kan det likevel være
tilfeller der egenskapene eller
spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til,
eller kan føre til andre
kontrollmetoder, visninger eller
annen betjening.
• Det kan oppstå støy eller lyden kan bli
kuttet av, avhengig av BLUETOOTHenheten som er tilkoblet systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller
omgivende forhold.
Hvis du har spørsmål angående
systemet eller problemer med det,
kan du ta kontakt med din nærmeste
Sony-forhandler.
©2015 Sony Corporation
4-559-030-21(2) (NO)
Download PDF

advertising