Sony | HT-MT301 | Sony HT-MT301 2.1-kanals kompakt soundbar med Bluetooth® (hvit) Bruksanvisning

Lydplanke
Bruksanvisning
HT-MT300/MT301
Anbefalte ledninger
ADVARSEL
Ikke plasser enheten i et avgrenset
område, for eksempel i en bokhylle
eller et innebygd kabinett.
Bruk bare skjermede og jordede
ledninger og kontakter nå du skal
koble til datamaskiner og/eller eksterne
enheter.
For høyttalerenheten
Du kan redusere faren for brann ved
å sørge for at ventilasjonsåpningen
på enheten ikke er dekket med aviser,
duker, gardiner osv.
Ikke plasser apparatet i nærheten av
noe med åpen flamme (for eksempel
brennende stearinlys).
Navneplaten er plassert på undersiden
av høyttalerenheten.
Du kan redusere faren for brann eller
elektrisk sjokk ved å ikke utsette
apparatet for drypping eller spruting,
og ikke plassere væskefylte gjenstander
som vaser o.l. på apparatet.
For kunder i Europa
Enheten er ikke koblet fra strømnettet
så lenge den er koblet til stikkontakten,
selv om selve enheten er slått av.
Dette produktet er produsert av
eller på vegne av Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler knyttet
til produktets samsvar med
EU-lovgivningen skal rettes til den
autoriserte representanten,
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia. Hvis det gjelder
service- eller garantisaker, finner du
nødvendige adresser i de relevante
service- eller garantidokumentene.
Ettersom støpslet brukes til å koble
enheten fra strømnettet, bør du koble
den til en lett tilgjengelig stikkontakt.
Hvis du legger merke til noe unormalt
ved enheten, må du straks trekke ut
støpslet fra stikkontakten.
Siden støpslet til nettadapteren
brukes til å koble nettadapteren fra
strømnettet, kobles den til en lett
tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger
merke til noe unormalt ved den, må du
straks trekke den ut av stikkontakten.
Pass på at batterier, eller apparater som
inneholder batterier, ikke utsettes for
sterk varme, for eksempel fra direkte
sollys eller åpen ild.
Kun for innendørs bruk.
2NO
For nettadapteren
Etiketter med modell- og serienummer
for nettadapteren er plassert på
undersiden av nettadapteren.
Merknad til kunder:
informasjonen nedenfor gjelder
kun for utstyr som er solgt i land
som bruker EU-direktiver.
Sony Corp. erklærer med dette at
dette utstyret er i samsvar med de
vesentlige kravene og andre relevante
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EC.
Du finner mer informasjon på følgende
URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret har blitt testet og funnet
å være i samsvar med grensene som
er angitt i EMC-forskriftene for bruk av
en tilkoblingsledning som er kortere
enn tre meter.
Avhending av
gammelt elektrisk
og elektronisk
utstyr (gjelder
i EU og andre
europeiske land
med særskilte
innsamlingssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen betyr at produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
Det skal derimot leveres på et egnet
innsamlingssted for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. Ved
å påse at du kvitter deg med dette
produktet på riktig måte, bidrar du
til å forhindre mulige negative
innvirkninger på miljø og helse, som
ellers kan forekomme på grunn av
feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet,
kan du kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsselskapet der du bor, eller
forhandleren du kjøpte produktet av.
Bare Europa
Levering av brukte
batterier (gjelder i EU
og andre europeiske
land med egne
innsamlingssystemer)
På noen batterier kan dette symbolet
være brukt sammen med et kjemisk
symbol. Hvis batteriet inneholder
mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly, blir det også merket
med det kjemiske symbolet for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb).
Ved å påse at du kvitter deg med
disse batteriene på riktig måte, bidrar
du til å forhindre mulige negative
innvirkninger på miljø og helse, som
ellers kan forekomme på grunn av
feilaktig avfallshåndtering av
batteriene. Resirkulering av materialer
bidrar til å spare på naturressursene.
Dersom det er produkter som av
sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en
uavbrutt tilkobling til et innebygd
batteri, bør dette batteriet kun skiftes
ut av kvalifisert teknisk personell.
Lever produktet etter endt levetid på et
egnet innsamlingssted for resirkulering
av elektrisk og elektronisk utstyr
for å være sikker på at batteriet
håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se
avsnittet om hvordan du trygt tar ut
batteriet fra produktet. Lever batteriet
på et egnet innsamlingssted for
resirkulering av brukte batterier.
Hvis du vil ha mer informasjon om
resirkulering av dette produktet eller
batterier, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet
der du bor, eller forhandleren du kjøpte
produktet av.
Dette symbolet på batteriet eller
emballasjen betyr at batteriet som
leveres med dette produktet ikke skal
håndteres som husholdningsavfall.
3NO
Innholdsfortegnelse
OppstartsveiGrunnleggende
 ledning (eget
oppsett
dokument)
Om denne bruksanvisningen ....... 4
Innholdet i esken .......................... 5
Indeks for deler og kontroller ....... 6
Lytte til lyden
Lytte til TV og andre enheter ....... 13
Lytte til musikk på en
USB-enhet ..............................14
Valg av lydeffekt
Still inn en lydeffekt som er
tilpasset lydkildene ................ 16
Få glede av klar lyd med lavt
volum ved midnatt (NIGHT) ... 16
Gjør dialoger tydeligere
(VOICE) ................................... 17
Få lyder med lavt volum
til å høres godt ved
å komprimere det
dynamiske området .............. 17
Justerer volumet på
basshøyttaleren ..................... 18
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk fra en
mobilenhet ............................ 19
Lytte til musikk på mobilenheten
med SongPal .......................... 21
Slå systemet på ved å styre
BLUETOOTH-enheten ............22
4NO
Hvordan bruke de ulike
funksjonene
Aktivering av trådløs overføring
mellom spesifikke enheter
(SECURE LINK) ........................23
Nyt Multiplekslyd (AUDIO) .......... 24
Sparer strømforbruket ................ 24
Hvis du vil optimalisere
lyden til basshøyttaleren
når du monterer den
under en sofa ........................ 25
Still inn funksjonen for lyddemping
for ANALOG IN og TV IN
(OPTICAL)-kontakter ............. 25
Feilsøking
Feilsøking .................................... 26
Tilbakestille systemet ................. 29
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner ............................ 30
Avspillbare filtyper .......................32
Støttede formater for
inngangslyd ...........................32
Om BLUETOOTHkommunikasjon .....................33
Forsiktighetsregler ...................... 34
Om denne
bruksanvisningen
• Instruksjonene i denne
bruksanvisningen beskriver
tastene på fjernkontrollen.
• Noen illustrasjoner er
prinsipptegninger og kan være
ulike de faktiske produktene.
• Standardinnstillinger understrekes
i hver funksjonsbeskrivelse.
• Nettadapter (1)
Innholdet i esken
• Høyttalerenhet (1)
• Strømledning (hovedledning) (1)
• Basshøyttaler (1)
• Høyttaler-pad for basshøyttaler (4)
• Oppstartsveiledning
• Fjernkontroll (1)
• Bruksanvisning
• R03-batteri (størrelse AAA) (2)
• Optisk digital kabel (1)
5NO
Indeks for deler og kontroller
Informasjon er utelatt fra illustrasjonene.
Høyttalerenhet (hovedenhet)
Forside
 Fjernkontrollsensor
Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren for å styre
systemet.
 N-Merke (side 20)
Når du bruker på NFC-funksjonen,
berør din NFC-kompatible enhet
til merket.

(valg av inngang)-knapp
(side 13)
 BLUETOOTH PAIRING knapp
(side 19)
 +/– (volum)-knapper
6NO
  (av/på)-knapp
Slår på systemet eller setter
det i ventemodus.
 -indikatorer
Se «Om indikatorer på
hovedenheten» (side 7) for
å få mer informasjon.
Om indikatorer på hovedenheten
Tent lys og blinking på indikatoren(e) på hovedenheten viser inndata eller statusen
til inngangsenheten.
Indikatorer
Status
• Lyser: TV-inngang er valgt.
• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøyttalervolum.
• Lyser blått: BLUETOOTH tilkobling er opprettet (BLUETOOTH inngang er valgt).
• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøyttalervolum.
• Blinker blått i hurtig tempo: Ved gruppering i ventemodus-status.
• Blinker blått: BLUETOOTH forsøk på tilkobling utføres.
• Lyser: USB-inngang er valgt.
• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøyttalervolum.
• Blinker i hurtig tempo: Mens data leses fra den tilkoblede USB-enheten.
• Blinker to gjentatte ganger: Ved tilkobling av enhet som ikke støttes.
• Lyser: Analog inngang er valgt.
• Blinker én gang: Ved endring av volum/basshøyttalervolum.
• Lyser: Lydeffekt er valgt. (side 16)
Indikatorene blinker når funksjonsinnstillingen slås av/på, eller når
fjernkontrollen brukes.
Indikatorer
Status
• Blinker to ganger: Én av følgende funksjoner er slått på.
– Dolby DRC (side 17)
– BLUETOOTH ventemodus (side 22)
– Automatisk ventemodus (side 24)
– Sofamodus (side 25)
– Demping (side 25)
• Blinker to ganger: Én av følgende funksjoner er slått av.
– Dolby DRC (side 17)
– BLUETOOTH ventemodus (side 22)
– Automatisk ventemodus (side 24)
– Sofamodus (side 25)
– Demping (side 25)
• Blinker to ganger: Lydkanalen er stilt inn på Hoved (side 24) eller en av følgende
funksjoner er slått på.
– Nattmodus (side 16)
– Talemodus (side 17)
• Lyser i to sekunder og slås av: Lydeffekten er stilt inn på CLEAR AUDIO+.
• Blinker vekselvis: Basshøyttaleren prøver å koble til systemet med Secure Linkfunksjonen (side 23).
• Blinker to ganger: Lydkanalen er stilt inn på Under (side 24) eller en av følgende
funksjoner er slått av.
– Nattmodus (side 16)
– Talemodus (side 17)
7NO
Indikatorer
Status
• Blinker to ganger: Lydkanalen er stilt inn på Hoved/Under (side 24).
• Blinker tre ganger: Lydstyrken til volum/basshøyttalervolum er stilt
inn på maksimum/minimum.
• Blinker gjentatte ganger: Lyden er dempet.
• Blinker i 10 sekunder og systemet slås av:
Beskyttelsesfunksjonen er aktivert (side 29).
• Blinker sakte: Systemet går i ventemodus ved bruk
av automatisk ventemodus-funksjonen.
8NO
Bakside

(USB) port (side 14)
 ANALOG IN kontakt
 TV IN (OPTICAL) kontakt
 DC IN-kontakt
9NO
Basshøyttaler
  (av/på)-knapp
Slår på basshøyttaleren eller
setter den i ventemodus.
 Strømindikator
– Lyser rødt: Basshøyttaleren
er i ventemodus
– Lyser grønt: Basshøyttaleren
er koblet til systemet
– Lyser oransje: Basshøyttaleren
er tilkoblet systemet med
Secure Link-funksjonen
– Blinker grønt: Basshøyttaleren
prøver å koble til systemet
– Blinker oransje: Basshøyttaleren
prøver å koble til systemet med
Secure Link-funksjonen
– Blinker rødt:
Beskyttelsesfunksjonen til
basshøyttaleren er aktivert
(side 27).
 SECURE LINK knapp (side 23)
 Ventilasjonsåpninger
Av sikkerhetshensyn bør du ikke
blokkere ventilasjonsåpningene.
10NO
Fjernkontroll
Noen knapper fungerer på ulik måte
avhengig av hvor lenge knappen trykkes
inn. Ikonene nedenfor angir hvor lenge
du skal trykke inn knappen.
• : Trykk på knappen.
•
: Trykk og hold inne knappen i fem
sekunder.
 TV (side 13)
Velger TV-en som er koblet til
TV IN (OPTICAL)-kontakten for
utgangslyd.
 BLUETOOTH (side 20)
Aktiverer BLUETOOTHfunksjonen på systemet.
 USB (side 14)
Velger USB-en som er koblet til
(USB)-porten for utgangslyd.
 ANALOG
: Velger TV-en som er koblet
til ANALOG IN-kontakten for
utgangslyd. (side 13)
: Slår lyddemping-funksjonen
av/på. (side 25)
  (volum) +*/–
Justerer volumet.
 SW  (basshøyttalervolum) +/–
(side 18)
Justerer volumet på
basshøyttaleren.
 / (forrige/neste)
(side 14, 19)
Gå til begynnelsen av forrige eller
neste fil.
 –
+ (velg) (side 14)
Bytter mellom forrige og neste
mappe som skal spilles for
USB-avspilling.
 CLEAR AUDIO+
: Velger CLEAR AUDIO+ for
lydeffekten. (side 16)
: Aktiverer sikker
tilkoblingsmodus. (side 23)
11NO
  (strøm)
Slår på systemet eller setter
det i ventemodus.
 AUDIO*
: Velger lydkanal for
Dolby Digital multiplekskringkasting. (side 24)
: Slår Dolby DRC-funksjonen
på/av. (side 17)
 VOICE
: Slår talemodus av/på.
(side 17)
: Slår sofamodus av/på.
(side 25)
 NIGHT
: Slår nattmodus av/på.
(side 16)
: Slår ventemodus
BLUETOOTH av/på. (side 22)
  (demping)
Slår av lyden midlertidig.
  (spill/pause)* (side 14, 19)
Pauser eller fortsetter avspilling.
 MOVIE/MUSIC
: Velger MOVIE eller MUSIC
for lydeffekten. (side 16)
: Slår funksjonen for
automatisk ventemodus av/på.
(side 24)
* AUDIO, , og  +-knappene har en
uthevet prikk. Bruk dem som veiledning
ved bruk.
12NO
TV
TV som er koblet til TV IN (OPTICAL)kontakten
Lytte til lyden
BLUETOOTH
BLUETOOTH-enhet som støtter A2DP
Se «Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen» (side 19)
for å få mer informasjon.
USB
USB-enhet som er koblet til (USB)porten
Se «Lytte til musikk på en USB-enhet»
(side 14) for å få mer informasjon.
TV
BLUETOOTH
USB
ANALOG
 +/–
2
Juster volumet.
• Trykk på  +/– på fjernkontrollen
for å justere volumet.
• Juster basshøyttalervolum
ved å trykke SW  +/– på
fjernkontrollen (side 18).
Tips
SW  +/–
1
Hvis du trykker
på hovedenheten,
endres enheten regelmessig som følger.
TV  BLUETOOTH  USB  ANALOG
Trykk TV, ANALOG, BLUETOOTH,
eller USB for å velge inngangen
den ønskede enheten er koblet til.
Indikatoren på den valgte
inngangen på hovedenheten
tennes.
13NO
Lytte til lyden
ANALOG
TV som er koblet til ANALOG INkontakten
Lytte til TV og andre
enheter
Lytte til musikk på en
USB-enhet
Du kan spille musikkfiler som er lagret
på den tilkoblede USB-enheten.
Se «Avspillbare filtyper» (side 32) for
å finne ut hvilke filer som kan spilles av.
USB
4
5
Trykk –
+ for å bytte mellom
forrige og neste mappe som skal
spilles av.
Du kan gå til begynnelsen av forrige
eller neste fil ved hjelp av  / 
på fjernkontrollen.
Juster volumet.
• Trykk på  +/– på fjernkontrollen
for å justere volumet.
• Juster basshøyttalervolum
ved å trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 18).
Merk
Ikke fjern USB-enheten når den er i bruk.
For å unngå skade på data eller USBenheten, må du slå av systemet før du
kobler til eller fjerner USB-enheten.
 +/–
SW  +/–

/
—
1
Koble USB-enheten til
porten.
+
Avspillingsrekkefølge for
musikk
Hvis det er en mappe på USB-enheten,
spilles musikkfiler i rekkefølgen til
musikkfilene i det første hierarkiet.
Avspillingsrekkefølgen på musikkfiler
varierer avhengig av filsystemet på
USB-enheten.
(USB)-
Første
hierarki
Andre
hierarki
: Mappe
: Musikkfil
2
3
Trykk på USB.
Trykk på  (spill/pause).
14NO
Avspillingsrekkefølgen til
mappe og musikkfil
FAT32
Navnerekkefølgen til
mappe eller fil
NTFS
Rekkefølge for opptak
etter dato og tid
(eldste til nyeste)
Lytte til lyden
Filsystem
Tips
Du kan velge avspillingsmåte ved hjelp
av SongPal (side 21).
15NO
Valg av lydeffekt
Still inn en lydeffekt som
er tilpasset lydkildene
Du kan med enkelhet få glede av
forhåndsprogrammerte lydeffekter
som er skreddersydde til ulike typer
lydkilder.
Få glede av klar lyd med
lavt volum ved midnatt
(NIGHT)
Du kan komprimere lyd i henhold til
opplysningene i innholdet ved å slå
Nattmodus på.
Lyden kommer ut med lavt volum med
minimalt tap av gjengivelse og klar og
tydelig dialog.
CLEAR AUDIO+
MOVIE/MUSIC
Trykk CLEAR AUDIO+ eller MOVIE/
MUSIC for å velge lydeffekter.
Når du velger MOVIE eller MUSIC, trykk
på MOVIE/MUSIC gjentatte ganger.
CLEAR AUDIO+
Få glede av lyden med lydfelt anbefalt av
Sony. Lydfelt optimaliseres automatisk ut
fra avspillingsinnhold og -funksjon.
MOVIE og MUSIC indikatorene lyser i to
sekunder, og slås av.
MOVIE
Lyder spilles av med naturlige og mektige
omgivelseslydeffekter, som er perfekt når
du vil se film.
Indikatoren MOVIE tennes.
MUSIC
Lydeffektene optimaliseres for avspilling
av musikk.
Indikatoren MUSIC tennes.
16NO
NIGHT
Trykk NIGHT for å slå funksjonen
på eller av.
Nattmodus på
MOVIE og MUSIC-indikatorene blinker
to ganger.
Nattmodus av
MOVIE-indikatoren blinker to ganger.
Merk
Når du slår systemet av vil nattmodus
automatisk slås av.
Gjør dialoger tydeligere
(VOICE)
Du kan gjøre dialoger tydeligere ved
å slå på talemodus.
Trykk VOICE for å slå funksjonen
på eller av.
Denne funksjonen fungerer kun når
ved avspilling av Dolby Digital signalet
til enheten som er koblet til TV IN
(OPTICAL) kontakten. Når du slår
Dolby DRC (Dynamisk områdekontroll)
på, blir det dynamiske området til
lydsignalet (området mellom
maksimum og minimum volum)
komprimert og lyder med lavt volum
høres godt.
AUDIO
Talemodus på
MOVIE og MUSIC-indikatorene blinker
to ganger.
Talemodus av
MOVIE-indikatoren blinker to ganger.
Trykk inn AUDIO i fem sekunder
for å slå funksjonen på eller av.
Dolby DRC på
USB og ANALOG-indikatorene blinker
to ganger.
Dolby DRC av
USB-indikatoren blinker to ganger.
17NO
Valg av lydeffekt
VOICE
Få lyder med lavt volum
til å høres godt ved
å komprimere det
dynamiske området
Justerer volumet på
basshøyttaleren
Basshøyttaleren er designet
for avspilling av basslyder eller
lavfrekvente lyder.
SW  +/–
Trykk på SW (basshøyttalervolum)
 +/– for å justere volumet på
basshøyttaleren.
Merk
Når inngangskilden ikke inneholder
mye basslyd, som for eksempel
TV-programmer, kan basslyder fra
basshøyttaleren være vanskelig å høre.
18NO
2
Lytte til musikklyd med
BLUETOOTH-funksjonen
Lytte til musikk fra en
mobilenhet
Lytte til musikk ved
gruppering med en
mobilenhet
1
Trykk BLUETOOTH PAIRING
på hovedenheten.
Systemet går inn
i grupperingsmodus og
BLUETOOTH-indikatoren
blinker hurtig.
BLUETOOTH
PAIRING
4
5
Forsikre deg om at BLUETOOTHindikatoren på hovedenheten
lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyden kommer ut fra
hovedenheten.
Juster volumet.
• Trykk på  +/– på fjernkontrollen
for å justere volumet.
• Juster basshøyttalervolumet
ved å trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 18).
•  og  /  på
fjernkontrollen kan brukes til
BLUETOOTH-funksjonen.
Merknader
• Du kan gruppere opptil 10 BLUETOOTHenheter. Hvis du grupperer en 11.
BLUETOOTH enhet, erstattes den eldste
grupperte enheten med den nye.
• Utfør gruppering på den andre og
de påfølgende mobilenhetene.
Tips
Du kan kontrollere tilkoblingsstatusen til
BLUETOOTH-funksjonen ved å merke av
BLUETOOTH-indikatorstatusen (side 7).
BLUETOOTH
BLUETOOTHindikator
19NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Du kan lytte til musikk som er lagret
på en mobilenhet som en smarttelefon
eller et nettbrett, via en trådløs
tilkobling ved å koble sammen systemet
og den mobile enheten ved hjelp av
BLUETOOTH-funksjonen.
Når du kobler til mobilenheten med
BLUETOOTH-funksjonen, kan du enkelt
styre ved å bruke den medfølgende
fjernkontrollen uten å slå TV-en på.
3
Slå på BLUETOOTH-funksjonen,
og velg deretter «HT-MT300/301»
etter å ha søkt etter den på
mobilenheten.
Hvis du blir bedt om en
tilgangsnøkkel, kan du
angi «0000».
Lytte til musikk fra en
gruppert mobilenhet
BLUETOOTH
Koble til en mobilenhet med
ettrykksfunksjonen (NFC)
Ved å holde en NFC-kompatibel
mobilenhet, for eksempel en
smarttelefon eller et nettbrett, nær
N-merket på hovedenheten, blir
systemet slått på automatisk, deretter
vil gruppering og BLUETOOTH-tilkobling
utføres automatisk.
Kompatible enheter
Smarttelefoner, nettbrett og
musikkavspillere med NFC-funksjonen
innebygd (OS: Android™ 2.3.3 eller
nyere, unntatt Android 3.x)
 +/–
SW  +/–
1
2
3
4
5
Slå BLUETOOTH-funksjonen til
mobilenheten på.
Trykk BLUETOOTH.
Systemet kobler automatisk på nytt
til den sist tilkoblede BLUETOOTHenheten.
1
2
Slå på NFC-funksjonen på
mobilenheten.
Berør N-merket på hovedenheten
med mobilenheten.
Fortsett å berøre til mobilenheten
vibrerer og meldingen vises på
mobilenheten.
Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre gruppering av
hovedenheten og mobilenheten.
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyden kommer ut fra
hovedenheten.
Juster volumet.
• Trykk på  +/– på fjernkontrollen
for å justere volumet.
• Juster basshøyttalervolum
ved å trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 18).
20NO
BLUETOOTHindikator
3
4
5
Kontroller at BLUETOOTHindikatoren lyser blått.
En tilkobling mellom systemet og
mobilenheten har blitt opprettet.
Start lydavspilling med
musikkappen på den tilkoblede
mobilenheten.
Lyd sendes fra systemet.
For å stoppe avspilling med
funksjonen for ettrykksavspilling
Berør N-merket på hovedenheten
med mobilenheten på nytt.
BLUETOOTH vil frakobles.
Merknader
• Avhengig av din enhet må du kanskje
utføre følgende trinn på mobilenheten
din på forhånd.
– Slå på NFC-funksjonen.
– Installer programmet «NFC enkel
tilkobling» fra Google Play™, og start
programmet. (Det kan hende at appen
ikke er tilgjengelig i enkelte land/
områder.) For mer informasjon se
bruksanvisningen til enheten.
• Hvis mobilenheten er en type som går inn
i ventemodus som en reaksjon på
magnetisk kraft, vil den muligens ikke
kunne være koblet til NFC. Når ett trykkfunksjonen ikke fungerer, koble til ved
hjelp av BLUETOOTH-funksjonen
(side 19).
Hva du kan gjøre med
SongPal
SongPal er et program for å kontrollere
kompatible Sony lydenheter ved hjelp
av mobilenheten, for eksempel en
smarttelefon eller nettbrett.
For mer informasjon om SongPal,
se følgende URL.
http://info.songpal.sony.net/help/
Å installere SongPal til mobilenheten
gir følgende.
Systemets lydinnstillinger
Du kan enkelt tilpasse lyden eller bruke
CLEAR AUDIO+-innstillingen anbefalt
av Sony.
Nyte musikk på USB-enheten
Du kan spille av musikk på en enhet
som er koblet til (USB)-porten på
hovedenheten.
Du kan kun utføre og endre
innstillingene for tilfeldig avspilling
og gjenta avspilling fra SongPal.
Merk
Hvilke funksjoner du kan styre med
SongPal, avhenger av hvilken enhet
som er tilkoblet. Appens spesifikasjoner
og utforming kan bli endret uten
forhåndsvarsel.
21NO
Lytte til musikklyd med BLUETOOTH-funksjonen
Juster volumet.
• Trykk på  +/– på fjernkontrollen
for å justere volumet.
• Juster basshøyttalervolum
ved å trykke SW  +/ – på
fjernkontrollen (side 18).
Lytte til musikk på
mobilenheten med
SongPal
Med SongPal
1
2
3
4
Installer en kostnadsfri SongPal
app på mobilenheten.
Søk etter SongPal med Google Play
eller App Store og installerer det
på mobilenheten.
Koble til systemet og
mobilenheten med BLUETOOTHfunksjonen (side 19) eller
NFC-funksjonen (side 20).
Slå systemet på ved
å styre BLUETOOTHenheten
Når systemet har
grupperingsinformasjon, kan du slå
på systemet, og lytte til musikk fra
BLUETOOTH-enheten selv når systemet
er i ventemodus ved å slå BLUETOOTH
ventemodus på.
Start SongPal.
Styr ved å følge SongPalskjermbildet.
Merk
Bruk nyeste versjon av SongPal.
NIGHT
Trykk inn NIGHT i fem sekunder for
å slå funksjonen på eller av.
BLUETOOTH ventemodus på
USB og ANALOG-indikatorene blinker
to ganger.
BLUETOOTH ventemodus av
USB-indikatoren blinker to ganger.
Merk
Når BLUETOOTH-ventemodus er på,
øker strømforbruk i ventemodus.
22NO
Hvordan bruke de ulike
funksjonene
Aktivering av trådløs
overføring mellom
spesifikke enheter
(SECURE LINK)
SECURE LINK
1
2
Trykk SECURE LINK på baksiden
av basshøyttaleren.
Strømindikatoren på
basshøyttaleren blinker oransje.
Trykk inn CLEAR AUDIO+ i fem
sekunder.
USB og ANALOG-indikatorene
blinker to ganger, og deretter
blinker MOVIE og MUSICindikatorene vekselvis.
Når hovedenheten er koblet
til basshøyttaleren slutter
indikatorene å blinke.
Hvis den mislykkes, vil MOVIE
og MUSIC-indikatorene lyse
i fem sekunder. Prøv trinnene
ovenfor på nytt.
23NO
Hvordan bruke de ulike funksjonene
Du kan angi den trådløse tilkoblingen
som skal koble hovedenheten til
basshøyttaleren ved hjelp av Secure
Link-funksjonen. Denne funksjonen
kan bidra til å forhindre forstyrrelser
hvis du bruker flere trådløse produkter
eller naboene dine bruker trådløse
produkter.
CLEAR AUDIO+
Nyt Multiplekslyd
(AUDIO)
Du kan nyte multiplekslyd når systemet
mottar et Dolby Digital multiplekssignal.
Sparer strømforbruket
Hvis du vil bruke systemet under
strømsparing, kan du endre følgende
innstillinger.
Slå av systemet ved
å Oppdage brukstilstand
AUDIO
Trykk på AUDIO gjentatte ganger.
Kanalen endres regelmessig som følger.
Hoved  Under  Hoved/Under
Hoved
Kun hovedkanalen sendes ut.
MOVIE og MUSIC-indikatorene blinker
to ganger.
Under
Kun underkanalen sendes ut.
MOVIE-indikatoren blinker to ganger.
Hoved/Under
Hovedlyden sendes fra venstre høyttaler,
og underlyden sendes fra høyre høyttaler.
MUSIC-indikatoren blinker to ganger.
Når du har slått funksjonen for
automatisk ventemodus på, går
systemet inn i automatisk ventemodus
når du betjener systemet i ca.
20 minutter, og systemet ikke mottar
et inngangssignal.
MOVIE/MUSIC
Trykk inn MOVIE/MUSIC i fem
sekunder for å slå funksjonen
på eller av.
Automatisk ventemodus på
USB og ANALOG-indikatorene blinker
to ganger.
Automatisk ventemodus av
USB-indikatoren blinker to ganger.
Merk
For å motta Dolby Digital-signaler må du
koble til en TV eller annen enhet til TV IN
(OPTICAL)-kontakten med en optisk
digitalkabel (medfølger).
24NO
Spar strøm i ventemodus
Hvis du vil spare strøm i ventemodus slå
BLUETOOTH ventemodus av (side 22).
Standardinnstillingen er på.
Still inn funksjonen
for lyddemping for
ANALOG IN og TV IN
(OPTICAL)-kontakter
Du kan optimalisere lyden til
basshøyttaleren som er montert
under en sofa ved å slå på sofamodus.
Det kan forekomme forvrengning når
du lytter til en enhet som er koblet
til ANALOG IN og TV IN (OPTICAL)kontaktene. Forvrengning kan unngås
ved å dempe inngangsnivået på
systemet.
VOICE
ANALOG
Trykk inn VOICE i fem sekunder
for å slå funksjonen på eller av.
Sofamodus på
USB og ANALOG-indikatorene blinker
to ganger.
Trykk inn ANALOG i fem sekunder
for å slå funksjonen på eller av.
Sofamodus av
USB-indikatoren blinker to ganger.
Lyddemping på
USB og ANALOG-indikatorene blinker
to ganger.
Lyddemping av
USB-indikatoren blinker to ganger.
25NO
Hvordan bruke de ulike funksjonene
Hvis du vil optimalisere
lyden til basshøyttaleren
når du monterer den
under en sofa
Feilsøking
Feilsøking
Hvis noen av disse problemene oppstår
når du bruker systemet, kan du prøve
å løse problemet ved hjelp av denne
feilsøkingsveiledningen før du ber om
service. Dersom problemet vedvarer
kontakt nærmeste Sony-forhandler.
Husk å ta med både hovedenheten
og basshøyttaleren når du skal be om
reparasjon, selv om det ser ut kun den
ene har problemer.
Strømforsyning
Systemet slår seg ikke på.
 Kontroller at strømledningen er
ordentlig koblet til.
 Trekk ut strømledningen fra
stikkontakten, og sett den inn
igjen etter flere minutter.
Systemet slås av automatisk.
 Funksjonen for automatisk
ventemodus er aktivert.
Slå funksjonen for ventemodus
av (side 24).
Lyd
Ingen TV-lyd sendes ut fra
systemet.
 Hvis ingen lyd sendes ut fra en
optisk digital utgangskontakt,
prøv følgende.
– Koble til kabelboksen eller
satellittboksen direkte til TV IN
(OPTICAL)-kontakten på systemet.
– Koble systemet og TV-en til med en
analog lydkabel (medfølger ikke)
og slå på inngangen til systemet
for å «ANALOG».
26NO
 Trykk på inngangsknappen på
kontakten du koblet til TV-en
(side 13).
 Øk volumet på TV-en eller avbryt
lyddemping.
 Kontroller lydutgangen til TV-en.
Se bruksanvisningen til TV-en for
TV-innstillinger.
 Systemet støtter Dolby Digital- og
PCM-lydformater (side 32). Når du
avspiller formater som ikke støttes,
still inn digital lyd ut på TV-en
(BRAVIA) til «PCM». For mer
informasjon, se bruksanvisningen
til TV-en.
Lyden sendes ut fra både systemet
og TV-en.
 Demping av lyden fra systemet eller
TV-en.
Lyden fra enheten som er koblet
til systemet gjengis ikke / gjengis
svært lavt fra systemet.
 Trykk på  + og kontroller
volumnivået (side 11).
 Trykk på  eller  + for å avbryte
funksjonen for lyddemping (side 11).
 Kontroller at inngangskilden er valgt
riktig. Du bør prøve andre
inngangskilder ved å trykke på
en annen inngangsknapp på
fjernkontrollen (side 13).
 Kontroller at enheten samt alle
systemkablene og -ledningene
er riktig tilkoblet.
 Hvis den tilkoblede enheten støtter
upsampling-funksjonen må du slå
den av.
Omgivelseslydeffekten kan ikke
oppnås.
 Avhengig av inngangssignalet og
lydfeltinnstillingen er det ikke sikkert
at omgivelseslydbehandlingen vil
fungere effektivt.
Omgivelseslydeffekten kan være
svak, avhengig av programmet
eller platen.
 Hvis du vil spille av digital lyd fra flere
kanaler, må du sjekke innstillingene
for digital lydutgang på enheten
som er koblet til systemet. For mer
informasjon, se bruksanvisningen
som fulgte med den tilkoblede
enheten.
Basshøyttaler
Ingen lyd eller kun et veldig
lavt-lydnivå høres fra
basshøyttaleren.
 Trykk på SW + for å øke lyden
Lyden er «hakkete» eller støyete.
 Hvis en enhet i nærheten genererer
elektromagnetiske bølger, for
eksempel et trådløst nettverk eller
mikrobølgeovn i bruk, lokaliser
systemet som er atskilt fra denne.
 Hvis det er en hindring mellom
hovedenheten og basshøyttaleren,
kan du flytte eller fjerne den.
 Lokaliser hovedenheten og
basshøyttaler så nære som mulig.
 Bytt fra frekvensen til det trådløse
nettverket til trådløs ruter for nettverk
eller datamaskin til 5 GHz-bånd som
befinner seg i nærheten.
 Still inn TV, Blu-ray-spiller osv. fra
trådløst nettverk til kablet lokalt
nettverk.
Tilkobling av USB-enhet
USB-enheten gjenkjennes ikke.
 Prøv følgende:
 Slå av systemet.
 Fjern og koble til USB-enheten
på nytt.
 Slå på systemet.
 Kontroller at USB-enheten er
ordentlig koblet til -porten (USB)
(side 14).
 Kontroller om USB-enheten eller
en kabel er skadet.
27NO
Feilsøking
på basshøyttaleren (side 18).
 Påse at strømindikatoren på
basshøyttaleren lyser grønt.
 Hvis strømindikatoren på
basshøyttaleren ikke lyser,
prøv følgende.
– Kontroller at strømledningen til
basshøyttaleren er korrekt tilkoblet.
– Trykk  (strøm) på basshøyttaleren
å slå på strømmen.
 Hvis strømindikatoren på
basshøyttaleren blinker sakte grønt
eller lyser rødt, prøv følgende.
– Flytt basshøyttaleren til et sted
nær hovedenheten slik at
strømindikatoren lyser grønt.
– Følg fremgangsmåten i «Aktivering
av trådløs overføring mellom
spesifikke enheter (SECURE LINK)»
(side 23).
 Hvis strømindikatoren på
basshøyttaleren blinker rødt,
aktiveres beskyttelsesfunksjonen til
basshøyttaleren. Trykk  (strøm) på
basshøyttaleren å slå av strømmen,
og kontroller om
ventilasjonsåpningene til
basshøyttaleren er blokkerte
eller ikke.
 En basshøyttaler brukes til å gjengi
basslyd. Hvis inngangskilden har
svært få basslydkomponenter
(f.eks. en TV-sending), kan lyden
fra basshøyttaleren være vanskelig
å høre.
 Basshøyttaleren er designet
til avspilling av basslyd.
Når inngangskilden ikke inneholder
mye basslyd, som er tilfelle med de
fleste TV-programmer, er det ikke
sikkert at basslyden kan høres.
 Slå nattmodus av. Se «Få glede av klar
lyd med lavt volum ved midnatt
(NIGHT)» (side 16) for å få mer
informasjon.
 Kontroller at USB-enheten er slått på.
 Hvis USB-enheten er tilkoblet via
en USB-hub, koble den fra og koble
USB-enheten direkte til systemet.
 Koble USB-enheten til ANALOG INkontakten på systemet ved hjelp av
en analog lydkabel (medfølger ikke).
Tilkobling av mobilenhet
Kan ikke fullføre BLUETOOTHtilkobling.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren
på hovedenheten lyser (side 6).
 Påse at BLUETOOTH-enheten som
skal kobles til, er slått på, og at
BLUETOOTH-funksjonen er aktivert.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Forsøk å pare dette systemet og
BLUETOOTH-enheten på nytt. Det kan
hende du må avbryte grupperingen
med dette systemet med
BLUETOOTH-enheten først.
Gruppering kan ikke utføres.
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
 Påse at systemet ikke mottar
interferens fra trådløst nettverkenhet, andre trådløse enheter på
2,4 GHz, eller en mikrobølgeovn.
Hvis en enhet genererer
elektromagnetisk stråling, flytt
denne enheten vekk fra systemet.
 Gruppering kan hindres dersom
andre BLUETOOTH-enheter er
tilstede rundt systemet. Hvis
dette er tilfelle, slå av de andre
BLUETOOTH-enhetene.
Lyd fra tilkoblet BLUETOOTH
mobilenhet sendes ikke ut fra
systemet.
 Påse at BLUETOOTH-indikatoren
på hovedenheten lyser (side 6).
 Flytt systemet og BLUETOOTHenheten nærmere hverandre.
28NO
 Hvis en enhet som genererer
elektromagnetisk stråling, for
eksempel en trådløs LAN-enhet,
andre BLUETOOTH-enheter eller
en mikrobølgeovn, befinner seg
i nærheten, må du flytte enheten
bort fra dette systemet.
 Fjern eventuelle hindringer mellom
dette systemet og BLUETOOTHenheten, eller flytt systemet bort
fra hindringen.
 Flytt den tilkoblede BLUETOOTH
enheten.
 Bytt fra frekvensen til det trådløse
nettverket til trådløs ruter for nettverk
eller datamaskin til 5 GHz-område
i nærheten.
 Skru opp volumet på den tilkoblede
BLUETOOTH enheten.
Lyden er ikke synkronisert
med bildet.
 Når du ser film, kan lyden være
ørlite forsinket i forhold til bildet.
Fjernkontroll
Fjernkontrollen til dette systemet
fungerer ikke.
 Pek fjernkontrollen mot
fjernkontrollsensoren på
hovedenheten (side 6).
 Fjern eventuelle hindringer som
står i veien for fjernkontrollen
og systemet.
 Skift begge batteriene
i fjernkontrollen med nye hvis
du merker at de er utladet.
 Kontroller at du trykker på riktig
knapp på fjernkontrollen (side 11).
Fjernkontrollen til TV-en
fungerer ikke.
 Installer hovedenheten slik at det
ikke blokkerer fjernkontrollsensoren
til TV-en.
Annet
Alle indikatorer på hovedenheten
blinker i 10 sekunder og systemet
slås av.
Sensorene på TV-en fungerer ikke
som de skal.
 Systemet kan blokkere enkelte
sensorer (f.eks. lysstyrkesensoren)
og fjernkontrollmottakeren på TV-en,
eller emitter til 3D-briller (infrarød
overføring) til 3D-TV som støtter
systemet for infrarøde 3D-briller,
eller trådløs kommunikasjon. Plasser
hovedenheten vekk fra TV-en
innenfor et område som tillater
at delene kan fungere slik de skal.
For plasseringen av sensorer
og fjernkontrollmottakeren,
se bruksanvisningen som fulgte
med TV-en.
Hvis systemet fortsatt ikke fungerer
riktig, tilbakestiller du det ved å følge
fremgangsmåten under.
1
2
3
4
Trykk og hold inne  og – på
hovedenheten i mer enn fem
sekunder.
Alle indikatorer på hovedenheten
blinker tre ganger, og innstillingene
går tilbake til sin opprinnelige
status.
Koble fra strømledningen.
Koble til strømledningen, og trykk
deretter  for å slå på systemet.
Koble systemet til
basshøyttaleren (side 23).
Tips
Standardinnstillinger understrekes på hver
funksjonsbeskrivelse.
Systemet fungerer ikke som
normalt.
 Systemet kan være
i demonstrasjonsmodus. Hvis du
vil avbryte demonstrasjonsmodus,
tilbakestill systemet. Trykk og hold
inne  (strøm) og – på hovedenheten
i mer enn fem sekunder (side 29).
29NO
Feilsøking
 Beskyttelsesfunksjonen er aktivert.
Trekk ut strømledningen, og sjekk
elementene under.
– Kontroller at ventilasjonsåpningene
på enheten ikke er tildekket, og
vent litt før du slår på enheten.
– Når systemet bruker USB-tilkobling,
fjern USB-enheten og slå på
systemet. Dersom systemet
fungerer som det skal, trekker
den tilkoblede USB-enheten mer
strøm enn systemets maksimale
utgangsstrøm på 500 mA, eller det
kan være en feil på USB-enheten.
Tilbakestille systemet
1)
Ytterligere informasjon
Spesifikasjoner
Høyttalerenhet (SA-MT300,
SA-MT301)
Forsterkerdel
Den faktiske rekkevidden varierer
avhengig av faktorer som hindringer
mellom enhetene, magnetiske felt
rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, bruk av trådløs telefon,
mottaksfølsomhet, operativsystem,
programvare osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler angir
formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
3)
Kodek: Lydsignalkomprimering og
konverteringsformat
4)
forkortelse for Underbåndskodek
UTGANGSEFFEKT (målt)
Front L + Front R: 20 W + 20 W
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
Front L / Front R-høyttalerblokk: 25 W
(per kanal ved 4 ohm, 1 kHz)
Front L / Front R-høyttalerblokk, del
Innganger
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Generelt
USB-del
(USB)-port:
Type A (for tilkobling av USB-minne)
BLUETOOTH-del
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.2
Utgang
BLUETOOTH-spesifikasjon,
strømklasse 1
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde
Fri sikt, ca. 25 m1)
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatible BLUETOOTH-profiler2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Støttede kodekser3)
SBC4)
Overføringsområde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
30NO
Høyttalersystem
Full range høyttalersystem, akustisk
suspensjon
Høyttaler
40 mm × 100 mm, konisk type
Strømkrav
Likestrøm 19,5 V (ved bruk av
medfølgende nettadapter koblet
til strømtilførsel med 100 V - 240 V,
50 Hz / 60 Hz vekselstrøm)
Strømforbruk
På: 25 W
Ventemodus: 0,5 W eller mindre
BLUETOOTH Ventemodus er slått på:
1,8 W eller mindre*
BLUETOOTH Ventemodus er slått av:
0,5 W eller mindre
* Systemet vil automatisk gå inn
i strømsparingsmodus når det er
ingen BLUETOOTH
grupperingshistorikk, selv om
BLUETOOTH ventemodus er slått på.
Dimensjoner* (omtrentlig) (b/h/d)
500 mm × 54 mm × 103 mm
* Ikke inkludert beskyttelsesdel
Vekt (omtrentlig)
1,4 kg
Kompatible iPod/iPhone-modeller
Følgende iPod/iPhone-modeller er
kompatible. Oppdater iPod/iPhoneenheten din med den nyeste
programvaren før du bruker den med
systemet.
BLUETOOTH-teknologi fungerer med:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generasjon)/iPod touch
(5. generasjon)
Basshøyttaler (SA-WMT300,
SA-WMT301)
UTGANGSEFFEKT (referanse)
50 W (ved 4 ohm, 100 Hz)
Høyttalersystem
Basshøyttalersystem, bassrefleks
Høyttaler
120 mm, konisk type
Strømkrav
220 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Strømforbruk
På: 25 W
Ventemodus: 0,5 W eller mindre
Dimensjoner* (omtrentlig) (b/h/d)
95 mm × 383 mm × 365 mm
* Ikke inkludert beskyttelsesdel
Vekt (omtrentlig)
4,9 kg
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulasjonsmåte
Frekvenshopping (FHSS)
Design og spesifikasjoner kan endres
uten varsel.
31NO
Ytterligere informasjon
Trådløs transmitter /
mottakerdel
Avspillbare filtyper
Kodek
Filtype
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Merknader
• Avhengig av filformatet, filkodingen eller
opptaksforholdene kan det hende at
enkelte filer ikke kan spilles av.
• Enkelte filer som er redigert på
datamaskin, kan kanskje ikke spilles.
• Systemet kan ikke spille av kodede filer
(f.eks. DRM og Lossless).
• Systemet kan gjenkjenne følgende filer
eller mapper på USB-enheter:
– mappebaner på opptil 128 tegn
– opptil 200 mapper (inkludert rotmappe)
– opptil 200 lydfiler / mapper i hver
mappe
• Det kan hende at enkelte USB-enheter
ikke fungerer med dette systemet.
• Systemet kan gjenkjenne
Masselagringsklasse (MSC)-enheter.
32NO
Støttede formater for
inngangslyd
Systemet støtter følgende lydformater.
• Dolby Digital
• Lineær PCM 2ch
Om BLUETOOTHkommunikasjon
Hvis du har spørsmål eller problemer
angående systemet, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
33NO
Ytterligere informasjon
• BLUETOOTH-enheter må ikke være
lengre enn omtrent 10 meter
(uhindret avstand) fra hverandre
ved bruk. Rekkevidden for effektiv
kommunikasjon kan bli kortere under
følgende forhold:
– Når en person, metallgjenstand,
vegg eller annen hindring er mellom
enhetene med en BLUETOOTHtilkobling
– Steder der et trådløst nettverk er
installert
– Rundt mikrobølgeovner som er
i bruk
– Steder der det oppstår andre
elektromagnetiske bølger
• BLUETOOTH-enheter og trådløst
nettverk (IEEE 802.11b/g) bruker det
samme frekvensbåndet (2,4 GHz).
Når du bruker BLUETOOTH-enheten
nær en enhet med funksjoner for
trådløst nettverk, kan det oppstå
elektromagnetisk interferens.
Dette kan føre til lavere
dataoverføringshastigheter, støy eller
til at det ikke er mulig å koble til.
Hvis dette skjer, kan du prøve
følgende løsninger:
– Plasser systemet minst 10 m fra
enheten med trådløst nettverk.
– Slå av strømmen til den trådløse
nettverksenheten når du bruker
BLUETOOTH-enheten innenfor
10 meter.
– Installer systemet og BLUETOOTHenheten så nær hverandre som
mulig.
• Radiobølgene som sendes ut av dette
systemet, kan forstyrre driften av
noe medisinsk utstyr. Siden denne
interferensen kan føre til feil, må du
alltid slå av strømmen på dette
systemet og BLUETOOTH-enheten
på følgende steder:
– Sykehus, tog, fly, bensinstasjoner,
og ethvert sted der det kan
forekomme antennbare gasser
– Nær automatiske dører eller
brannalarmer
• Dette systemet støtter
sikkerhetsfunksjoner som overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen. Dette
skal sørge for sikker tilkobling under
kommunikasjon ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi. Denne
sikkerheten kan imidlertid være
utilstrekkelig avhengig av
innstillingene og andre faktorer.
Vær derfor alltid forsiktig når du
kommuniserer ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi.
• Sony kan ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig for
skader eller annet tap som følge av
informasjonslekkasjer under
kommunikasjon ved bruk av
BLUETOOTH-teknologi.
• BLUETOOTH-kommunikasjon er ikke
nødvendigvis garantert med alle
BLUETOOTH-enheter som har samme
profil på dette systemet.
• BLUETOOTH-enheter som er koblet
til dette systemet, må være i samsvar
med BLUETOOTH-spesifikasjonen fra
Bluetooth SIG, Inc., og hver enhet
må være sertifisert for overholdelse.
Selv om en enhet overholder
BLUETOOTH-spesifikasjonen, kan det
likevel være tilfeller der egenskapene
eller spesifikasjonene til BLUETOOTHenheten gjør det umulig å koble til,
eller kan føre til andre
kontrollmetoder, visninger eller
annen betjening.
• Det kan oppstå støy eller lyden kan bli
kuttet av, avhengig av BLUETOOTHenheten som er tilkoblet systemet,
kommunikasjonsmiljøet eller
omgivende forhold.
Om plassering
Forsiktighetsregler
Om sikkerhet
• Hvis det har kommet fremmedlegemer
eller væske i systemet, må du trekke ut
strømkontakten og vente med å bruke
systemet til det har blitt undersøkt av
kvalifisert personell.
• Ikke trå på hovedenheten og
basshøyttaleren, siden du kan falle og
skade deg, eller det kan oppstå skader
på systemet.
Om strømkilder
• Før du bruker systemet, må du kontrollere
at driftsspenningen er identisk med
strømforsyningen. Driftsspenningen er
angitt på navneplaten på undersiden
av hovedenheten.
• Hvis du ikke skal bruke systemet på en
lang stund, må du koble strømledningen
fra stikkontakten. Når du skal koble fra
strømledningen, må du alltid dra i selve
støpselet, aldri i ledningen.
• Én kontaktpinne på pluggen er bredere
enn den andre av sikkerhetshensyn og
passer bare til hullene i stikkontakten
på én måte. Hvis du ikke klarer å sette
pluggen helt inn i stikkontakten, må du
ta kontakt med forhandleren.
• Strømledningen må bare byttes av
kvalifisert personell.
• Plasser systemet på et sted med
tilstrekkelig ventilasjon for å hindre
varmeakkumulering og for å forlenge
systemets levetid.
• Ikke plasser systemet nær varmekilder
eller på steder der det kan bli utsatt
for direkte sollys, mye støv eller
mekaniske støt.
• Ikke plasser noe øverst på hovedenheten.
• Hvis systemet brukes sammen med en
TV, videospiller eller kassettspiller, kan
det føre til støy, og bildekvaliteten kan
reduseres. I så fall plasserer du systemet
borte fra TV-en, videospilleren eller
kassettspilleren.
• Vær forsiktig når du plasserer systemet
på underlag som er behandlet med for
eksempel voks, olje eller
poleringsmiddel, da dette kan føre til
flekker på eller misfarging av overflaten.
• Vær forsiktig så du ikke skader deg på
hjørnene på hovedenheten og
basshøyttaleren.
• Når du monterer basshøyttaleren under
en sofa, kan det hende du føler deg
uvel på grunn av vibreringen til
basshøyttaleren. Hvis dette er tilfelle,
juster basshøyttalervolumet, eller monter
basshøyttaleren på annet sted enn under
en sofa.
Om drift
Før du kobler til annet utstyr må du sørge
for å slå av og koble fra systemet.
Om varmeakkumulering
Selv om systemet blir varmt når det er
i bruk, er dette ikke en feil.
Hvis du regelmessig bruker høy lyd på
dette systemet, øker temperaturen
betraktelig på baksiden og nederst
i systemet. For å unngå å brenne deg,
må du ikke berøre systemet.
34NO
Hvis det forekommer ujevne
farger på en TV-skjerm
i nærheten
Fargeuregelmessigheter kan forekomme
på enkelte typer TV-er.
• Hvis fargeuregelmessigheter
oppdages …
Slå av TV-en med en gang, og slå det
på igjen etter 15 til 30 minutter.
• Hvis fargeuregelmessigheter oppdages
på nytt …
Plasser systemet lenger bort fra TV-en.
Om rengjøring
Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre
systemet. Ikke bruk noen form for
skrubbesvamp, skurepulver eller
løsemidler, som for eksempel alkohol
eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål eller problemer
i forbindelse med systemet, kan du
ta kontakt med din nærmeste Sonyforhandler.
Opphavsrett og varemerker
Dette systemet inneholder Dolby* Digital.
«BRAVIA»-logoen er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
«ClearAudio+» er et varemerke som
tilhører Sony Corporation.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og
-patenter er benyttet med lisens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
N-merket er et varemerke eller registrert
varemerke tilhørende NFC Forum, Inc.
i USA og andre land.
Windows Media er enten et registrert
varemerke eller et varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller
andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende
Microsoft Corporation. Bruk eller
distribusjon av slik teknologi utenfor
dette produktet er forbudt uten en lisens
fra Microsoft eller et av Microsofts
godkjente datterselskaper.
Android og Google Play er varemerker
tilhørende Google Inc.
Alle andre varemerker er varemerker som
tilhører sine respektive eiere.
BLUETOOTH® ord-merket og logoene
er registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation er under
lisens. Andre varemerker og varenavn
tilhører sine respektive eiere.
Apple og Apple-logoen, iPhone, iPod,
iPod touch, og Retina er varemerker som
tilhører Apple Inc., registrert i USA og
andre land. App Store er et tjenestemerke
tilhørende Apple Inc.
35NO
Ytterligere informasjon
* Produsert under lisens fra
Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og dobbel-Dsymbolet er varemerker tilhørende
Dolby Laboratories.
«Made for iPod» og «Made for iPhone»
betyr at et elektronisk tilbehør har blitt
laget spesielt for iPod eller iPhone, og det
er sertifisert av utvikleren til å oppfylle
ytelsesstandardene til Apple. Apple er
ikke ansvarlig for betjeningen av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og regulerende
standarder. Vær oppmerksom på at bruk
at dette tilbehøret med iPod eller iPhone
kan påvirke den trådløse ytelsen.
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
4-688-010-21(1) (NO)
Download PDF

advertising