Sony | DAV-DZ860W | Sony DAV-DZ860W Упатства за употреба

3-283-040-11(1)
DVD Домашно
кино
Упатство за употреба
DAV-DZ860
©2008 Sony Corporation
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
За превенција од пожар и струен
удар, не го изложувајте уредот на
дожд и влага.
Не го инсталирајте уредот во вграден простор, на
пример полица и сл.
За да не дојде до пожар, не ги покривајте отворите
за вентилација со весници, чаршафи, завеси и
слично.
Не ставајте запалени свеќи на уредот.Не ставајте
садови со вода (на пример вазни) врз уредот за да
не дојде до пожар.Батериите инсталирани во
призводот не смеат да се изложуваат на
изнтензивна топлина, како сонце, оган и сл.
Уреддот е наменет само за домашна употреба.
Уредот е класифициран
како ласерски производ
од прва класа. На
задниот долен дел од
уредот е нанесена оваа
ознака.
ЗАБЕЛЕШКИ ЗА КУПУВАЧИТЕ ВО
ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО
A moulded plug complying with BS1363 is fitted to
this equipment for your safety and convenience.
Should the fuse in the plug supplied need to be
replaced, a fuse of the same rating as the supplied one
and approved by ASTA or BSI to BS1362, (i.e.,
marked with mark
or
mark) must be used.
If the plug supplied with this equipment has a
detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover
after you change the fuse. Never use the plug without
the fuse cover.
If you should lose the fuse cover, please contact your
nearest Sony service station.
Исфрлување на стара
електрична и
електронска опрема
(Применливо во
Европската унија и
други земји со
посебни собирни
центри)
Овој симбол на апаратот Ви
укажува дека апаратот не
треба да го третирате како обичниот
домашен отпад. Наместо тоа тој треба да се однесе во
најблискиот собирен центар за рециклирање на
електрична и електронска опрема. Со правилно
отстранување на овој производ, Вие помагате да се
2
спречат негативните последици за околината и
човечкото здравје, што може да се предизвикаат со
неправилно исфрлање на овој продукт. Рециклирањето
на составните материјали помага во зачувувањето на
природата. За подетални информации околу
рециклирањето, контактирајте ја локалната
канцеларија, сервисот за комунална хигиена или
продавницата каде што сте го купиле производот.
Отпад на батерии
апликативно во
Европската Унија и
државите со посебни
колективни системи за
рециклирање)
Овој симбол на батериите и на нивното пакување
укажува дека батериите не треба да се третираат
како обичен отпад. Со прафилно исфрлање на
батериите, ќе помогнете во спречувањето на
појава на потенцијално негативни последици на
животната средина и човечкото здравје кои во
спротивно може да се загрози поради
неправилното исфрлање на батериите.Со
рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во
заштитата на природните ресурси.
За сигурност, перформанси или зачувување на
податоците за кои е потребна перманентна
конекција со вградената батерија, оваа батерија
треба да се замени само од квалификуван
персонал. За да се уверите дека батериите ќе
бидат правилно третирани, предадете го овој
производ кога ќе биде скоро потрошен на
колективен центар за рециклирање на електрична
и електронска опрема.
За сите други батерии, погледнете го поглавјето за
тоа како да ги извадите батериите од
производот. Предадете ги потрошените батерии
на колективен центар за отпад на батерии.
За повеќе детали и информации за
рециклирањето на батериите, контактирајте ги
локалните комунални служби, локалниот центар
за рециклирање или продавницата од каде сте го
купиле апаратот.
(
Производител на овој уред е Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Авторизиран дистрибутер за EMC и
безбедна употреба на овој уред е prod Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. За прашања околу сервис и
гаранција, обратете се на адресата дадена на
документите за гаранција.
Мерки на претпазливост
Сигурност
• Доколку некој предмет влезе низ отворите за
вентилација, веднаш исклучете го уредот од
струја и повикајте го овластениот сервисер.
• Сè додека кабелот за струја е вклучен во
струјниот приклучок, уредот е под напон.
• Доколку планирате подолго време да не го
користите уредот, исклучете го од струја. При
исклучувањето, не го влечете самиот кабел.
Повлечете ја приклучната вилушка (контактот).
Околу ова упатство за
употреба
• Инструкциите во ова упатство опишуваат
како да се ракува со далечинскиот уред.
Можете да ги користите и копчињата на
самиот плеер ако имнаат слични имиња
како оние на далечинското.
• Контролното мени може да варира зависно
од регионот.
• “DVD” може да се користи како општ
термин за DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R,
и DVD- RW/DVD-R.
• Единиците се изразени во стапки (ft) за
Северно-Американските модели.
• Фабричките подесувања се подвлечени.
Околу S-AIR функција
Овој систем е компатибилен со S-AIR
функцијата која овозможува безжично
пренесување на звук меѓу S-AIR апаратите.
Следниве S-AIR производи можат да се
користатсо овој плеер:
• Сараунд засилувач: Уживајте во зараунд
звукот без да ги поврзувате звучниците.
• S-AIR ресивер: Уживајте во звукот од
системот во друга просторија.
Овие S-AIR производи можат да се
набават по желба. (S-AIR производите
можат да се разликуваат зависно од
регионот ).
Инструкции за сараунд засилувачот или SAIR ресиверот можете да најдете во
упатствата кои се приложени со самите уреди.
За детали околу S-AIR функциите, види
“Користење на S-AIR производ” (стр. 75).
3
Содржина
Околу упатството за употреба.............. 3
Околу S-AIR функции... ....................... 3
Дискови кои можат да се
репродуцираат.......................................... 5
Почеток
Чекор 1: Склопување на
звучниците. ............................11
Чекор 2: Местоположба..............16
Чекор 3: Поврзување............... ...19
Чекор 4: Брзо подесување на
безжичниот систем.....................27
Чекор 5: Изведување на Quick
Setup .............................................29
Чекор 5: Уживајте во звукот од
сите звучници ..............................32
Прилагодување на звукот
Уживајте во сараунд звук преку
режимот за декодирање................. 34
Избор на звучен режим........................ 36
Multiplex Broadcast Звук.................. ... 37
Диск
Pепродукција на диск.......................... 38
Режими за репродукција..................... 44
Пребарување/селектирање................... 46
MP3 фајлови/JPEG фајлови................ 48
DivX® Видео....................................... 52
Прилагодување на време на каснење
меѓу слика и звук.......................... 54
Забрана за репродукција на диск...... 54
Дисплеј за подесување........................56
Радио
Меморирање на станици...................... 64
Слушање на радио............................... 65
Радио системски податоци (RDS)..... 67
Контрола на
HDMI/Надворешни аудио
уреди
Контрола на HDMI функции за
“BRAVIA” Sync ............................ 68
Pепродукција на аудио фајлови/JPEG
фајлови на USB уред........................... 71
Меморирање на песни на USB ........... 77
Употреба на DIGITAL MEDIA PORT
Aдаптер .......................................... 80
Употреба на S-AIR Производ.................. 81
Други операции
Како да добиете оптимален сараунд
звук во просторијата .......................... 87
Автоматско калибрирање на
соодветните опции.............................. 88
Контролирање на ТВ со испорачаниот
далечински уред ................................. 89
Употреба наз вучни ефекти................ 91
Употреба на тајмер.............................. 91
Промена на светлината на предниот
панел на плеерот ................................. 92
Преглед на информации за диск........ 92
Ресетирање.......................................... 95
Дополнителни информации
Предупредување................................. 96
Забелешки околу дисковите............... 97
Непријатности..................................... 98
Само-дијагноза................................. 108
Спецификации.................................. 109
Речник.. .............................................. 111
Листа на јазични кодови.................. 113
Индекс на делови и контроли.......... 114
Водич низ менито на дисплејот....... 119
Индекс................................................ 123
(1)
4
Sony Corporation Printed in China
Дискови кои можат да се репродуцираат
Tип
Лого на дискот
Карактеристики
Икона
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW во DVD
VIDEO формат или видео
режим
• DVD+R/DVD+RW во DVD
VIDEO формат
VR (Video
Recording) режим
• DVD-R/DVD-RW во VR (Video
Recording) режим (освен за
DVD-R DL)
Super Audio CD
• Супер аудио CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (Верз. 1.1 и 2.0 дискови)
• Супер VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM во
CD формат или VCD формат
CD
• Aудио CD
• CD-R/CD-RW во аудио CD формат
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM во
DATA CD формат, содржи MP3
фајлови1), JPEG фајлови2), и DivX
видео фајлови3)4), кои се во
согласност со ISO 96605) Ниво 1/
Ниво 2, или Joliet.
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW во DATA
DVD формат, содржи MP3
фајлови1), JPEG фајлови2), и
DivX видео фајлови3)4), и се во
согланост со UDF (Униварзален
диск формат)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) е стандарден формат според ISO/MPEG за компресирани аудио податоци. MP3
фајловите мораат да бидат во MPEG1 Audio Layer 3 формат.
5
2)
JPEG фајловите мораат да ги задоволуваат DCF стандардите за фомат. (DCF “Правило за дизајнирање на
системски фајлови на камера”: Стандардите за слики за дигитални фотоапарати се регулирани од
Јапонска Асоцијација за Електронска и Информативна Технологија (JEITA).)
3)
DivX® е компресиран видео фајл, развиен од DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified, и сличните логоа се заштитени марки на DivX, Inc. и се користат само со лиценца.
5)
Логичен формат на фајлови и фолдери на CD-ROM, дефинирани со ISO (Интернационална Организација
за Стандардизација).
“DVD-RW,” “DVD+RW,” “DVD+R,”“DVD VIDEO,” и “CD” логоата се заштитени марки.
Индекси
5.1 Channel Surround 36
A
A/V SYNC 48
AAC file 65
ANGLE 34
ATTENUATE 29
AUDIO 51
AUDIO (HDMI) 53
AUDIO DRC 54
AUDIO SETUP 54
AUTO CALIBRATION 54, 82,
102
Дискови кои системот не може да ги репродуцира
Системот не може да ги репродуцира следниве дискови:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW различни од форматите впишани на стр. 5.
• CD-ROM снимани во PHOTO CD формат
• Делови од CD-Extra
• CD Графички дискови
• DVD Aудио
• DATA DVD кое не содржи MP3 фајлови, JPEG фајлови, или DivX видео фајлови.
• DVD-RAM
B
BACKGROUND 54
C
COLD RESET 88
CONTROL FOR HDMI 52
Control for HDMI 62
Control Menu Display 110
CUSTOM 50, 88
Исто така, системот не може да ги репродуцира и овие дискови:
• DVD VIDEO со различен регионален код (стр. 7)
• Дискови со невообичаен облик (пр., срце)
• Дискови со залепена хартија или стикер.
• Дискови на кои има залепено фолија од целофан.
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 82, 102
DATA CD 46
DATA DVD 46
DEC. MODE 30
DEMO 24
DIGITAL MEDIA PORT 74
DIMMER 85
DISPLAY 60
DivX® 46, 55
Dolby Digital 35, 102
Dolby Pro Logic II 102
Dolby Surround Pro Logic 102
DTS 35, 103
DUAL MONO 32
DVD’s menu 41
DYNAMIC BASS 84
Околу CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Некои DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD- R, или CD-R/CD-RW дискови нема да можат да се
репродуцираат на овој плеер поради лошиот квалитет на снимката или лошата состојба на дискот, како и
поради карактеристиките на уредот со кој е снимен и авторската заштита.
Дискот нема да се репродуцира доколку не е соодветно финализиран. За повеќе информации, проучете го
упатството на уредот со кој го снимате дискот. Имајте во предвид дека некои функции не се достапни кај
DVD+RW/DVD+R дисковите, дури и ако тие се соодветно финализирани. Во овој случај, пуштете го дискот
вообичаено. Покрај тоа, некои DATA CD/DATA DVD дискови креирани во Packet Write формат нема да
можат да се репродуцираат.
• Музички дискови кодирани со технологија за заштита на авторските права
Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD)
стандард. Во последно време, дискографските куќи започнаа да пуштаат во продажба мноштво дискови со
заштита на авторските права. Имајте во предвид дека некои од овие дискови не подлежат на општиот CD
стандард и не можат да се репордуцираат со овој плеер.
• Двојни дискови
Овој плеер е дизајниран за репродукција на дискови кои подлежат на општиот Compact Disc (CD)
стандард. Двослојните и двостраните дискови содржат DVD материјал снимен на едната страна, а дигитален
аудио материјал снимен на другата страна.
Имајте во предвид дека аудио страната од двојните дискови може да не се репродуцира со овој плеер,
бидејќи ваквите дискови не се во согласност со CD стандардот.
“DualDisc” (двоен диск) и заштитена трговска ознака на RIAA (Асоцијација на снимачката индустрија на
Америка).
6
E
EFFECT 45, 68
F
FM MODE 59
Front panel 106
Front panel display 85, 108
123
H
R
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 53
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 103
HDMI RESOLUTION 52
HDMI SETUP 52
RDS 61
Rear panel 107
Region Code 7
Remote 9
Repeat Play 40
RESET 55, 88
Resume Play 37
RF CHANGE 80
I
Instant Advance 34
Instant Replay 34
INTERVAL 45, 68
J
JPEG image file 43, 65
JPEG RESOLUTION 53
L
Language Code List 105
LANGUAGE SETUP 51
LINE 52
M
MENU 51
MODE (MUSIC, IMAGE) 45,
66, 67
MP3 file 43, 65
Multi Session CD 7
MULTI-DISC RESUME 55
Multiplex broadcast sound 32
N
Naming preset stations 59
NIGHT 84
O
ORIGINAL 41
OSD 51
S
S-AIR 103
S-AIR SETUP 54
S-AIR STBY 78
SCREEN SAVER 54
SETUP 50, 88
Shuffle Play 39
SLEEP 84
Slide Show 44
Sound Mode 32
SPEAKER FORMATION 54,
81
SPEAKER SETUP 55
CONNECTION 55
DISTANCE 55, 56
LEVEL 56
SUBTITLE 35, 51
Super Audio CD 36, 103
SYSTEM MENU 24, 29, 30,
59, 78, 80, 84, 85
SYSTEM SETUP 54
T
TEST TONE 56
TIME 42
TRACK SELECTION 54
TV TYPE 52
U
P
USB device 65
PARENTAL CONTROL 48,
55, 103
PAUSE MODE 52
PBC Playback 37
PICTURE NAVI 44, 67
PLAY LIST 41
Playable discs 5
Program Play 38
V
Q
Quick Setup 25
VIDEO SETUP 51
VOLUME LIMIT 53
W
WMA file 65
[INTERVAL] (стр. 74)
Мулти-сесиски дискови CD
За подесување на времетраење во кое ќе се прикажуваат слајдовите на ТВ екранот.
• Овој систем може да репродуцира мулти-сесиски CD-а кога MP3 фајлот е содржан на
првата сесија. Сите наредни MP3 фајлови снимени на понатамошните сесии исто така
можат да се репродуцираат.
• Системот може да репродуцира мулти-сесиско CD кога JPEG. Сите наредни JPEG фајлови
снимени на понатамошните сесии исто така можат да се репродуцираат.
• Ако MP3 фајл и JPEG фајл во CD формат или CD формат се снимаат на првата сесија, само
првата сесија може да се репродуцира.
[EFFECT] (стр. 74)
За избор на ефекти кои ќе се користат додека трае слајд шоуто.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 72, 73)
За избор на тип на приказ на датум; aудио/ JPEG фајл, кога се емитуваат на USB уред.
[USB RECORDING] (стр. 77) За снимање на траки на аудио CD или префрлување на
MP3 фајлови од DATA CD на USB уред.
[SHUFFLE]
Можете да репродуцирате по случаен редослед.
[TRACK]
Регионални кодови
Можете да селектирате лента што сакате да ја репродуцирате.
[FOLDER]
Овој систем има регионален код кој е испечатен на задниот дел на уредот, и може да
репродуцира само DVD дискови кои имаат ист регионален код.
Можете да селектирате фолдер што сакате да го репродуцирате.
[FILE]
Можете да селектирате JPEG слики за репродукција.
DVD VIDEO со ознака
[TIME]
ALL
ќе се репродуцира на овој систем.
Плеерот нема да може да репродуцира DVD VIDEO дискови на кои е снимен друг регионален
код (дискови наменети само за репродукција). Овој систем е наменет за заштита на авторските
права.
За проверка на тековно и вкупно време на репродукција
Совет
, освен ако не селектирате [OFF],
• Индикаторот на менито свети во жолта боја при
([PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT], и [A/V SYNC] само). [ORIGINAL/PLAY LIST] индикаторот свети
во жолта боја кога ќе селектирате [PLAY LIST] (фабричко подесување). Индикаторот [MULTI/2CH] свети
во жолта боја кога ќе селектирате мулти-канално подрачје за репродукција на Super Audio CD.
Забелешки за операциите при репродукција на DVD или VIDEO CD
Некои функции за репродукција на DVD диск и VIDEO CD може да се наменски поставени од
производителот на софтвер. Бидејќи плеерот ги репродуцира овие дискови во согласност со
содржината дизајнирана од производителот на софтвер, некои функции може да не бидат
достапни. Проучете го упатството за употреба кое сте го добиле со DVD дискот или VIDEO
CD.
Авторски права
Во овој производ е вградена технологија за заштита на авторските права која се однесува на
правата за патентите и останатата интелектуална сопственост. Употребата на технолиогијата за
заштита на авторските права мора да биде овластена од Macrovision и е наменета само за
домашно прикажување и друго ограничено прикажување, освен ако не е поинаку одредено од
Macrovision.
Овој систем има вграден Dolby* Digital и Dolby Pro Logic (II) матрикс сараунд декодер и
DTS** Дигитален сараунд систем.
* Произвдени под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby и двоен -D симбол се заштитени марки на
Dolby Laboratories.
** Произвдено под лиценца на U.S. Патент #: 5,451,942 . DTS и DTS Дигитален излез се
регистрирани марки и DTS логото и симболот се заштитени марки на DTS, Inc. © 1996-2007 DTS,
Inc. Сите права се задржани.
Системот има вградено Висока Мултимедијална Интерфејс (HDMITM) технологија.
HDMI, HDMI логото Висока Мултимедијална Интерфејст Технологијата се заштитени и
регистрирани марки на HDMI Licensing LLC.
“BRAVIA” и
се заштитени марки на Sony Corporation.
“S-AIR” и неговото лого се заштитени марки на Sony Corporation.
122
7
[PROGRAM] (стр. 44)
За избор на трака за репродуцирање по сопствен редослед.
Почеток
[SHUFFLE] (стр. 45)
Почеток
Може да репродуцирате по случаен избор.
После вадењето на амбалажата
• Предни звучници (2) и
сараунд звучници (2)
[REPEAT] (стр. 45)
За репродукција на цел диск (сите наслови, траки, фолдери, фајлови) континуирано,
или по еден наслов, трака, фолдер, фајл.
• Кабли за звучници (6, црвен, • Капачиња на столбови (4)
бел, зелен, сив, син, виолетов)
[A/V SYNC] (стр. 54)
За прилагодување на времето на каснење меѓу сликата и звукот.
• Далечински управувач
(1)
• Навртки (Големи, со гумичка) (8)
[DISC MENU] (стр. 46)
За приказ на DVD мени.
[BROWSING] (стр. 50)
• Централен звучник (1)
За приказ на листа на фолдери/JPEG фајлови.
• Навртки (мали) (12)
[SETUP] (стр. 56)
• R6 (AA) батерии (2)
[QUICK] (стр. 29)
За да направите основно подесување. Со брзото подесување можете да го селектирате
бараниот јазик, пропорцијата на ТВ екранот, и да одлучите дали сакате почеток на
Автоматска калибрација, или не. [CUSTOM]
За дополнителни подесувања, покрај функциите во брзото подесување.
• Сараунд појачало (1)
• Субвуфер (1)
• Микрофон (1)
[FOLDER] (стр. 47)
За избор на фолдер кој сакате да се емитува.
• Капак за кабелот за звучници (1)
[FILE] (стр. 47)
• Потпирачи (1 сет)
За селектирање на JPEG фајл или DivX видео фајл.
• AM антена (1)
• Столбови (4)
• FM антена (1)
• Држач за кабелот за звучници (1)
• Бази
*
[DATE] (стр. 94)
*
[INTERVAL] (стр. 51)
*
[EFFECT] (стр. 51)
*
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 4450
• Wireless (безжичен) предавател (1)
или
• Плочки за монтирање (4)
• Упатство за употреба
• Мапа за поврзување на
звучниците со ТВ.
За приказ на датумот кога е направена сликата на дигитален фотоапарат.
За подесување на времетраење во кое ќе се прикажуваат слајдовите на ТВ
екранот.
За избор на ефекти кои ќе се користат додека трае слајд шоуто.
Избор на приказ на датумот; MP3 / JPEG фајл, или и двете кога се репродуцира
DATA CD/DATA DVD.
* Ове теми не се прикажуваат кога се емитува DATA CD/DATA DVD со DivX видео фајлови.
Листа на Контролно мени кај USB уред
Тема
Име на тема, функција, тип на диск
[REPEAT] (стр. 75)
За континуирано повторување на USB уред (сите фолдери/фајлови) или само
повторување на еден фолдер или фајл.
[BROWSING] (стр. 75)
За приказ на листа на фолдери/JPEG фајлови.
[DATE] (стр. 77)
За приказ на датумот кога била направена сликата со дигитален фотоапарат.
8
121
Пример: Контролно мени 1 при репродукција на DVD VIDEO.
Прикачување на ногарките на субвуферот
Број на тековен наслов
Монтирајте ги испорачаните ногарки на дното на субвуферот, за да не се лизга и да биде
постабилен.
Број на тековно поглавје
Вкупен број на наслови
Вкупен број на поглавје
Теми во Контролно
мени
98 ( 99 )
13 ( 99 )
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Селектирана тема
DVD VIDEO
Статус на репродукција
(
Репродукција,
Pause,
Stop, и тн.)
Тип на диск кој се
рпеордуцира
Време на
репродукција
Тековно подесување
REPEAT
ENTER
Употреба на далечинското
Ставање батерии во далечинскиот упраувувач
Опции
Функционално име на
селектирана тема во
Контролно мени
Извадете ги пластичните
потпирачи од стативот.
Quit:
DISPLAY
Oперација на порака
Уредот може да се контролира преку испорачаниот далечински управувач. Ставете две
батерии од типот R6 (големина AA). Притоа внимавајте ознаките + и – на батеријата да се
поклопат со истите ознаки на депото за батерии на управувачот. Кога го користите
далечинскиот управувач, насочете го кон сензорот за инфрацрвени сигнали на уредот .
За да го исклучите дисплејот
Копче
DISPLAY.
Листа на теми во Контролно мени (освен за USB уред)
Тема
Име на тема, функција, тип на диск
[TITLE] (стр. 47)/[SCENE] (стр. 47)/[TRACK] (стр. 47)
За да селектирате наслов, сцена или поглавје за репродукција.
[CHAPTER] (стр. 47)/[INDEX] (стр. 47)
За селектирање на поглавје или индекс за репродукција.
[INDEX] (стр. 47)
За приказ на индексот и селектирање на индекс за репродукција.
[TRACK] (стр. 47)
За да селектирате трака.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (стр. 47)
Напомена
• Не го оставајте далечинскиот управувач на жешки и влажни места.
• Не комбинирајте стари и нови батерии.
• Внимавајте да не влезе некој предмет во внатрешноста на управувачот, особено кога ги менувате
батериите.
• Не го изложувајте управувачот на директна сончева светлина и светлина од светлосни уреди. Тоа
може да предизвика дефект на управувачот.
• Доколку планирате подолго време да не го користите управувачот, извадете ги батериите за да не дојде до
нивно протекување и корозија.
За функционирањето на далечинското
За избор на тип на наслови (DVD-RW/DVD-R), оригиналниот [ORIGINAL] или
обработениот [PLAY LIST].
Можете да управувате со овој систем и ТВ со помош на добиеното далечинско.
[TIME] (стр. 47)
Притиснете ТВ така да светне ТВ четири пати.
Далечинското влегува во режим за работа со системот. Кога го употребувате системот,
насочете го далечинскот кон сензорот што е на апаратот.
За проверка на тековно и вкупно време на репродукција.
Внесување на временски код за пребарување на слика или музика.
Системот прикажува DVD/Super Audio CD/CD текст или MP3 име на фајл.
[MULTI/2CH] (стр. 41)
За избор на средина за репродкција на Super Audio CD кога е достапно.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (page 41)
Работа со систем
Работа со ТВ
Притиснете ТВ така да светне за 1 секунда.
Далечинското влегува во режим за работа со ТВ. Кога го употребувате ТВ, далечинското
насочете кон ТВ. За повеќе детали, видете “Контролирање на ТВ со далечински управувач“
(стр.89).
За избор на облога за репродукција на Super Audio CD ако е достапно.
120
9GB
Водич во контролното мени
Можете да го користите контролното мени за преглед на информациите.
Напомена
• Не го изложувајте далечинскиот сензор на директна сончева светлина или светлечки апарати.
Така можете да предизвикате дефект.
DISPLAY
Притискајте
DISPLAY континуирано.
Со секое притискање на
DISPLAY, Контролното мени се менува:
1 Контролно мени 1
2 Контролно мени 2 (ако е достапно)
3 Исклучување на контролното мени
Note
• Контролното мени се појавува при “DVD,” “USB,” функција.
Приказ на Контролно мени
Приказот на Контролното мени 1 и 2 ќе претстави различни теми зависно од типот на дискот.
За детали, поглднете на страните во загради.
10
119
Далечински управувач
Чекор1: Склопување на звучниците
ОПИС НА КОПЧИЊАТА
Бројчани копч.
Обоени копч.
Пред да ги поврзете звучниците со уредот, монтирајте го стативот на нив.
(За предните и сараунд звучници).
Употребете ги следниве делови:
• Предни и сараунд звучници (4)
• Кабли за звучници (4, црвен/бел/син/сив)
• Столбови (4)
• Бази (4)
• Плочки за монтирање(4)
• Капачиња на столбови (4)
• Навртки (големи, со гумичка) (8)
• Навртки (мали) (12)
Иако распоредот на задните и предните звучници малку се разликува од сараунд звучниците,
начинот на составување е ист. (Следната илустрација е пример за предните звучници).
За поврзување на каблите со SPEAKER (ЗВУЧНИК) приклучоците, види стр. 19.
Забелешка
• Ставете парче платно на подот за да избегнете оштетување на подот додека ги склопувате звучниците.
Совет
• Звучниците можат да се користат и без статив, односно да се монтираат на ѕид (страна 15).
*
ENTER копчето има иста
функција како и
копчето. Кога ракувате со
ТВ, ENTER копчето се
користи за избор на кана, а
копче
се користи за
избор на теми од менито
(стр. 89).
**
118
Ова копче се достапно за
“DVD,” “USB,” или
“DMPORT” функција.
Зависно од DIGITAL
MEDIA PORT адаптерот,
ова копче можеби нема да
работи.
З
Протнете го кабелот за звучниците низ отворот на дното на подлогата, па
исправете ја.
Конектоорот и неговата боја на каблите на звучниците се исти како налепниците на
приклучоците со кои треба да се поврзат.
Употребете ги каблите на звучниците по следниов редослед:
• Преден звучник (L): Бел
• Преден звучник (R): Црвен
• Сараунд звучник (L): Син
• Сараунд звучник (R): Сив
Внимавајте со ориентацијата на столбот. Протнете го кабелот на звучниците ( и кабелот на
системот на звучници) до крајот на столбот кој има два отвори.
11
Столб
Сараунд засилувач
Долен дел на базата
Два отвори
Преден панел
Заден панел
Кабел на звучник
Горен дел на базата
2
Прикачете го капакот на столбот со другиот крај на столбот.
Насочете го кон себе, прикачете го капакот така што отворот на капакот се поклопи со
столбот, и потоа фиксирајте го со навртката.
Протнете го кабелот низ
отворот на капакот.
Кабел на звучникот
PHONES приклучок (27)
POWER (ON/OFF) (27)
Отвор
Индикатор POWER/ON LINE (27)
,
,
Индикатор PAIRING (81)
Капак на
столбот
PAIRING (81)
Горен дел на
столбот
Безжичен предавател (EZW-RT10)
(25)
S-AIR ID прекинувач (27)
Приклучок за лев звучник (11)
Приклучок за десен звучник (11)
Прекинувач SURROUND SELECTOR
(27)
Навртка (мала)
12
117
Дисплеј на преден панел
3
Индикатори на предниот панел
Налегнете го капачето на столбот, и лизнете го до крај. Потоа фиксирајте го столбот
со плочките за монтирање и навртките.
Одберете звучник чија боја на приклучокот на задниот панел одговара на бојата на кабелот.
Капак
Внимавајте на
ориентацијата
кога ќе го
ставате во
столбот.
Фиксирајте со две навртки
(големи, со гумичка)
Статус на репродукција
Трепка кога е подесен тајмерот. (91)
Приказ на статусот на системот како
поглавје, наслов, или број на трака,
време, радио фреквенција, статус ан
репродукција, режим на декодирање,
и сл.
Свети кога се прима радио станица.
(само радио) (64)
Стерео/Моно ефект (само радио) (65)
Свети кога S-AIR трансмитерот (не е
испорачан) е ставен. (81)
Свети кога HDMI OUT приклучокот е
правилно поврзан со HDCP
компатибилен уред на HDMI или DVI
(Дигитален вВизуелен Инетрфејс)
влез. (21)
,
Тековен сараунд ефект (освен за
JPEG фајл)
Свети кога ќе ставите NTSC
диск.
Свети при USB
снимање/префрлување. (77)
Свети кога ќе ставите Super Audio
CD/CD диск. (41)
Заден дел на звучникот
4
Плочка за монтирање
Поврзете ги каблите со звучникот.
Внимавајте, каблите на звучниците треба да се приклучат со соодветните терминали на
звучниците: Обоениот кабел со +, белиот кабел со -.
Обоен приклучок
Преден звучник (L): Бел
Преден звучник (R): црвен
Сараунд звучник (L): Син
Сараунд звучник (R): Сив
Заден дел на звучникот
116
13
Заден панел
5
Прикачете го столбот на базата.
Ставете го столбот во базата така што неговиот долен дел се поклопи со проекцијата на
базата, и потоа фиксирајте го со двете навртки.
Столб
Отвор
,
Проекција
Прикл. за звучници (20)
LINE (AUDIO IN R/L) приклучок (22)
EZW-T10 слот (25)
DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
приклучок (22, 80)
COAXIAL 75
База
FM прикл. (24)
AM терминал (24)
Навртки
(мали)
EURO AV
OUTPUT (TO TV)
приклучок (21)
HDMI OUT прикл. (21)
TV (DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL)
приклучок (21)
• Уверете се дека столбот е правилно наместен во базата за проекција. Можете да проверите со мало
ротирање на столбот.
6
Прилагодете ја висината на звучникот.
Олабавете (но не вадете) ги навртките, прилагодете ја висината на звучникот, и пак затегнете
ги навртките. Откако ќе го наместите првиот звучник, другиот можете да го прилагодите со
проверка на лините кои се како водичи.
• Кога ја прилагодувате висината на звучниците, добро држете ги за да не паднат.
Линии
,
Столб
Олабавете ги двете навртки.
14
Затегнете ги двете навртки.
115
7
Индекс на делови и контроли
Прилагодете ја должината на кабелот.
Повлечете ги приклучоците на каблите од долниот дел на базата.
За повеќе информации, погледнете на соодветните страни (во загради).
Преден панел
Затегнете го кабелот со
притискање меѓу лостовите.
Прилагодете ја дожината на кабелот.
Илустрација за правилно склопени звучници
(on/standby) (29, 95)
(open/close) (38)
Преден панел (116)
Оперативни копчиња (38)
(сензор за далечинско) (9)
Контрола на звукот (38)
Преден звучник (R):
Црвена ознака
Преден звучник
(L): Бела ознака
Сараунд звучник (R):
Сива ознака
Сараунд звучник
(L): Сина ознака
Приклучок за слушалки (38)
AUDIO IN/A.CAL MIC прикл. (22, 29, 88)
(USB) приклучок (81)
Лежиште за диск (38)
ФУНКЦИЈА (32)
Бела
114
Црвена
Сина
Сива
15
Чекор 2: Позиционирање на системот
Јазична листа на кодови
За најдобар сараунд звук, сите звучници освен субвуферот треба да се постават на еднакво
растојание ос позицијата на слушање. (A).
Според ISO 639: 1988 (E/F) стандардите.
Сепак, овој систем дозволува да го поставите централниот звучник до 1.6 метри (5 ft) поблиску
(B) и сараунд звучниците до 5.0 метри (16 ft) поблиску (C) кон предните звучници.
Код
Јазик
Код
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Предните звучници можат да се постават на 1.0 до 7.0 метри (3 до 23 ft) (A) од позицијата ан
слушање.
Поставете го системот како илустрацијата подолу.
A Преден звучник (L (лев))
B Преден звучник (R (десен))
C Централен звучник
D Сараунд звучник (L (лев))
E Сараунд звучник (R (десен))
F Субвуфер
G Системот
H Сараунд засилувач
B
A
C
G
A A
F
E
A
A
D
Поглед од горе
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
* Не е испорачан.
• Не ги поставувајте звучниците на нерамна подлога.
• На ги поставувајте звучниците на места кои се:
– Премногу жешки или премногу студени.
– Полни со прашина и нечистотија.
– Многу влажни.
– Подложни на вибрации.
– Изложени на директна сончева светлина.
• Посебно внимание обратете кога ги монтирате звучниците и нивните сталаци (не се испорачани) на под кој е
премачкан со восок, масло, средство за полирање и слично. На звучниците можат да се јават дамки и да се
уништи бојата.
• При чистењето користете мека крпа, каква што се користи, на пример, за бришење стакла.
• Не користете никакви абразивни средства, прашоци за стругање или хемикалии (алкохол, бензин) за
чистење на звучниците.
По поместувањето на звучниците, препорачливо е да се сменат и нивните параметри . За повеќе детали,
видете во поглавјата “Како до оптимален опкружувачки звук во просторијата” (страна 87) и “Автоматско
калибрирање на звучниците” (страна 88).
16
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Јазик
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
Код
Јазик
Код
Јазик
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1703 Не е познат
Листа на средини за Забрана за емитување на дискови
Код
Средина
Код Средина
Код
Средина
Код Средина
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Canada
Chile
China
Denmark
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexico
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Philippines
Portugal
Russia
Singapore
2149
2499
2086
2528
2184
Finland
France
Germany
India
Indonesia
Italy
Japan
Korea
Malaysia
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United
Kingdom
113
S-AIR
(Sony Aудио Интеракивна
Радио Фреквенција)
Во последно време почна рапидно да се
шират DVD медиуми, Дигитален пренос, и
други високо-квалитетни медиуми.
За де се обезбеди правилен трансфер на овие
сигнали, Sony разви технологија наречена
“S-AIR” за радио пренос на дигитални аудио
сигнали без компресирање, и оваа
технологија е вградена во EZW- RT10/EZWT100.
Оваа технологија ги пренесува дигиталните
аудио сигнали без компресирање со
употреба на 2.4 GHz досег и ISM досег
(Индустриски, научни и медицински),
како LAN и Bluetooth aпликации.
Super Audio CD
Super Audio CD е нов високо-квалитетен
аудио диск кода музиката се снима во DSD
(Дигитален директен бран) формат (обично
CD е сниман во PCM формат). DSD формат
користи семпл фреквенција 64 пати поголема
од обичното CD, и со 1-bit квантизација,
постигнува и поголем досег на фреквенција
Едностран диск
(диск со една Super Audio CD облога)
Пред да ги монтирате звучниците на ѕид, поврзете ги каблите на звучниците со звучниците.
Имајте во предвид дека каблите треба да се поврзат со соодветните терминали на звучниците:
кабелот во боја треба да се поврзе со приклучок +, а белиот кабел со -.
Super Audio CD
облога
Обоен кабел
Преден звучник (L): Бел
Преден звучник (R):Црвен
Централен: Зелен
Сараунд звучник (L): Син
Сараунд звучник (R): Сив
Хибриден диск2)
(диск со Super Audio CD облога и CD облога)
CD облога 3)
1
Super Audio CD
3)
Облога
Подгответе навртки (не се испорачани) кои се соодветни на отворот на задниот
дел на звучникот.
Погледнете ја илустрацијата подолу.
4 mm (5/32 инчи)
Super Audio CD облогата содржи средина со
2 канали или мулти-канална средина.
• 2-канална средина: Средина во која 2канални стерео траки се снимени.
• Mулти-канална средина: Средина во
којамулти-канални (до 5.1 канали) траки
се снимени.
и поширок динамичен досег покрај аудио
фреквенцијата, и дава музичка репродукција
која е екстремно верна на оригиналниот звук
„ Super Audio CD типови
Постојат два типа на дикови, зависно од
комбинацијата на Super Audio CD облогата и
CD облогата.
• Super Audio CD облога: Високочувствителен сигнал за Super Audio
CD
• CD облога1): Облога која може да се
прочита од обичен CD плеер.
Монтирање на звучниците на ѕид
5 mm
(7/32 инчи)
30 mm (1 3/16 инчи)
2
10 mm
(13/32 инчи)
Фиксирајте ги звучниците на ѕидот.
За другите звучници
За централниот звучник
219 mm
(8 5/8 инчи)
2-канална средина4)
Mулти-канална
средина4)
217 mm
(8 5/8 инчи)
)
Можете да емитувате CD облога на обичен CD
плеер.
2)
Бидејќи двете облоги се на една страна, не е
потребно да го превртувате дискот.
3)
За избор на облога, види “За промена на облога
кога се репродуцира хибридно Super Audio CD”
(стр. 42).
8 до 10 mm
(11/32 дo13 /32 инчи)
8 дo 10 mm
(11/32 дo 13/32
)
Super Audio CD
облога
3
1)
Заден дел на
звучникот
Закачете ги звучниците на навртките.
5 mm
(7/32 инчи)
Отвор на задниот
дел на звучникот
10 mm
(13/32 инчи)
4)
За селектирање на средина, види “Селектирање
на средина за репродукција на канали +
Мулти –канално Super Audio CD” (стр. 41).
Заден дел на звучникот
112
17
Забелешка
• Употребувајте навртки кои се наменети за ѕиден материјал. Бидејќи пластичната плоча е посебно кршлива
Добро прицврстете ги навртките на ѕидот. Монтирајте ги звучниците на вертикална и рамна подлога.
• Обратете се во специјализирани продавници за да добите дополнителни информации за типот на
навртките, материјалот од киој се изработени, и тежината која можат да ја поднесат.
• Sony не сноси одговорност за ненадејно оштетување или несреќи кои можат да настанат поради
неправилно монтирање, недоволната јачина на навртките, и сл.
Речник
Дигитална автоматска калибрација
Системот за автоматско дигитално калибрирање е
развиен од Sony за да овозможи автоматско мерење
и дотерување на параметрите за звучниците за кусо
време.
Digital Direct Twin Drive Subwoofer
Користење на Sony S-мастер технологија, особина
на Digital Direct Twin Drive Subwoofer со два Smaster дигитални засилувачи кои обезбедуваат
посветена енергија во стратешки лоциран субвуфер
за зачудувачка изведба на звук. Лесно за
дотерување, Digital Direct Twin Drive Subwoofer
обезбедува стабилен звук преку поголемо место без
дотерување на фреквенцијата.
Dolby Digital
Звучниот формат за домашно кино е посовремен
од Dolby Surround Pro Logic. Во овој формат,
звучниците за опкружувачки звукемитуваат
стерео звук со проширен опсег на фреквенција а
каналот за ниски фреквенции посебно се дели и
емитува преку сабвуферот. Овој формат уште се
именува и како “5.1”, каде што каналот за
сабвуфер се смета како десетти дел од канал (0.1)
бидејќи неговата функција е ограничена да
емитува тон само кога има потреба од баз звук.
Сите шест канали од овој формат се снимаат
засебно за супериорна сепарација на каналите.
Понатаму, бидејќи сите сигнали се дигитално
обработени, доаѓа до многу помала загуба.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II креира 5 канали со полн опсег
на фреквенција од 2-канален стерео извор. Тоа се
постигнува со современиот матричен декодер за
опкружувачки звук со голема јаснотија, кој ги
извлекува просторните својства на оригиналната
снимка, без да додаванови звуци и тонски
колоритети.
Режим за филм
Овој режим се користи за стерео телевизиски
канали и сите програми кодирани со Dolby
Surround. Резултатот е подобрено звучно поле
кое се доближува до квалитетот на 5.1-каналниот
звук.
18
Режим за музика
Овој режим е наменет за слушање стрео
музика и овозможува широк и длабок звучен
простор.
Dolby Surround Pro Logic
Како еден од начините за декодирање
наDolby Surround, Dolby Surround Pro Logic
креира 4 канали од 2 – канален извор.
Споредено со претходниот Dolby Surround
систем, Dolby Surround Pro Logic
раширувањето од лево кон десно го креира
многу поприродно и го локализира звукот
попрецизно. За да го искористите
максимално треба да имате пар сараунд
звучници и централен звучник. Притоа,
сараунд звучниците емитуваат монарурален
звук. DTS
Дигиталната технологија за аудио
компресија е развиена од DTS, Inc. Оваа
технологија ги задоволува 5.1-каналните
сараунд стандарди. Овој формат го
комбинира задниот стерео канал со
дискретниот субвуфер канал во овој формат.
DTS дава 5.1 дискретни канали со висок
аудио квалитет. Доброто делење на каналите
се реализира поради тоа што сите податоци
се снимаат и обработуваат дигитално.
HDMI (Мултимедиален интерфејс
со висока дефиниција)
HDMI е интерфејс кој поддржува видео и
аудио на една дигитална конекција, со цел
да можете да уживате во дигитална слика и
звук со висок квалитет. HDMI поддржува
HDCP (Дигитална содржина со затита),
технологија за заштита од поратерија која
има вградено опција за кодирање на
дигиталните виде сигнали.
Заштита на децата
Функција која ја ограничува репродукцијата
на DVD диск според возраста на
корисниците во секоја држава.
Ограничувањето може да варира од диск до
диск; кога е активирана, репродукцијата
комплетно се забранува, насилните сцени се
заменуваат со други сцени, и тн.
111
Чекор 3: Поврзување на системот
Димензии (прибл.)
Тежина (прибл.)
385 mm × 50 mm × 67 mm(в/ш/д)
0.4 kg
Сараунд (SS-TS84)
Систем
Единица со звучници
Импенданса
Димензии (прибл.)
Тежина
Полна бас рефлексија,
Mагнетна заштита
65 mm конусен тип
3 ohms
113 mm × 830 mm × 84
mm (в/ш/д)
315 mm x 1,015 mm –
1,335 mm x 315 mm
(в/ш/д)
1.7 kg
3.4 исправено
Субвуфер (SS-WS83)
Систем
Единица со звучници
Импенданса
Димензии (прибл.)
Тежина (прибл.)
Полна бас рефлексија,
160 mm конусен тип
1.5 ohms
205 mm × 325 mm × 325
mm (в/ш/д)
5.2 kg
Општо
Напојување
Потрошувачка
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Вклучен: 130 W
Во мирување: 0.3 W
Излезен напон (DIGITAL MEDIA PORT)
DC 5 V
Излез тековен (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Димензии приближно
430 mm × 66 mm × 385
mm (в/ш/д) со делови
за монтирање.
430 mm x 66 mm x 415
mm (в/ш/д) со ставени
безжични предаватели
Тежина (прибл.)
Општо
Напојување
Потрошувачка
Димензии приближно
Тежина
Погледнете го дијаграмот подолу и прочитајте ги дополнителните информации од 1 до 6 на
следните страни.
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Вклучен: 50 W
85 mm × 100 mm × 330
mm (в/ш/д) (вклучен
EZW-RT10).
85 mm x 100 mm x 345
mm (в/ш/д) со кабел за
звучници и држач
1.7 kg со вклучен кабел
за звучници и држач
Забелешка
• Поврзувањето треба да биде правилно изведено за да се избегне појава на шум.
• Кога поврзувате друг апарат кој има контрола за јачината на звукот, намалете ја јачината на другите
компоненти на ниво на кое нема да има појава на дисторзија на звукот.
3 ДИГИТАЛЕН
МЕДИУМ aдаптер
3 Преносен аудио извор
3 VCR дигитален сателитски
ресивер или PlayStation
Безжични предаватели (EZW-RT10)
Систем за комуникација
Излез
Фреквенција
Модулациски метод
Потрошувачка
Димензии (приближ.)
S-AIR верзија 1.0
12.0mW
2.400 GHz-2.4835 GHz
DSSS
DC3.3 V. 350 mA
50 mm x 13 mm x 60
Тежина
23g
2 ТВ
5 Wireless
(безжичен)
предавател
4 AM антена
4 FM антена
Note
6 AC кабел за напојување
Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.
• Потрошувачка во митување 0.3 W.
• Над 85% од напојувањето на
засилувачот се постигнува со
целосно дигитализираниот
засилувач, S-master.
1 Централен звучник
1 Субвуфер
1 Преден звучник (L)
1 Преден звучник (R)
5 Wireless (безжичен)
предавател
Сараунд
засилувач
6 AC кабел за
напојување
4.3 kg
Сараунд засилувач (ТА-SA100WR)
Засилувач
Стерео режим
80W + 80W (3 ohms, 1
kHz, 1% THD)
Сараунд режим
RMS излез
143 W (по канал 3 ohms,
1 kHz, 10 % THD)
* Во зависност од изворот, може да нема звук.
Импенданса
110
1 Сараунд звучник (L)
1 Преден звучник (R)
:Тек на сигналот
3 – 16 Ω
19
1 Поврзување на звучниците
Спецификации
Конекторот и бојата на кабелот имаат исти бои како налепницата на приклучокот со кој треба да
се конектираат. Уверете се дека каблите на звучниците имаат иста боја како соодветните
терминали на звучниците: конекторот и обоениот кабел со туба со +, а кабелот без обоена туба
со -. Не ја допирајте изолацијата на каблите за напојување во терминалите на звучниците.
Засилувач
Стерео режим
Сараунд режим
Заден дел на звучник
Обоена туба
(+)
108 W + 108 W (на 3 ohms,
1 kHz, 1% THD)
RMS излезна моќ
FL/FR/C/SL/SR*: 142
вати (по канал на 3 ohms,
1 kHz, 10% THD)
Субвуфер*: 140 вати (на
3 ohms, 80 Hz, 10% THD)
* Зависно од режимот на декодирање и
(–)
Конектор
изворот, можеби нема да има звук.
Кога ќе ги приклучувате конекторите, притиснете додека конекторите не кликнат.
Заден панел
Влезови (Aналогни)
TV (AUDIO IN)
450/250 mV
250/125 mV
AUDIO IN
Влезови(Дигитални)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Импенданса: 75 ohms/- Излези (Aналогни)
Слушалки
Прифаќа ниска и
висока импренданса.
Super Audio CD/DVD Систем
Ласер
Формат на сигнали
Кон централен звучник
(зелен)
Кон субвуфер
(виолетов)
Кон преден звучник (R)
(црвен)
Кон преден звучник (L) (бел)
Заден панел на сараунд засилувачот
Кон сараунд звучниците (L)
(син)
Семикондукторски
(Super Audio CD/DVD: λ
= 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Времетраење на
емисија : континуирана
PAL/NTSC
USB Секција
Брзина на проток на податоци
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps - 320 kbps
WMA:
48 kbps - 192 kbps
AAC:
48 kbps - 320 kbps
Фреквенција на семплови
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44.1/48 kHz
WMA:
44.1 kHz
AAC:
44.1 kHz
(USB) прикл.:
Maксимално:
500 mA
Радио
Кон сараунд звучници (R) (сив)
20
PLL кварцен
Систем
FM радио
Фреквенција
Модели-Северна Америка :
87.5 MHz - 108.0 MHz
(100 kHz чекор)
87.5 MHz - 108.0 MHz (50
Други модели:
kHz чекор)
Aнтена
FM антена
Aнтена терминали
75 ohms, небалансирани
Фреквенција
10.7 MHz
AM фреквенција
Досег
Северна Америка, Мексико и Латинска Америка:
530 kHz - 1,710 kHz (со
интервали од 10 kHz)
531 kHz - 1,710 kHz (со
интервали од 9 kHz)
Eвропа, Русија, и Средно источни модели:
531 kHz - 1,602 kHz (со
интервали од 9 kHz)
Aвстралија и Нов Зеланд модели:
531 kHz - 1,710 kHz (со
интервали од 9 kHz)
530 kHz - 1,710 kHz (со
интервали од 10 kHz)
Други модели:
Aнтена
Фреквенција
531 kHz - 1,602 kHz (со
интервали од 9 kHz)
530 kHz - 1,610 kHz (со
интервали од 10 kHz)
AM антена
450 kHz
Видео
Излези
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohms
R/G/B: 0.7 Vp-p 75 ohms
HDMI OUT: Tип A (19
pin)
Звучници
Предни (SS-TS83)
Систем
Единица со звучници
Импенданса
Димензии (прибл.)
Тежина (прибл.)
Полна бас рефлексија,
Mагнетна заштита
65 mm конусен тип
3 ohms
113 mm × 830 mm × 84
mm (в/ш/д)
315 mm × 1,015 mm 1,335 mm × 315 mm
(в/ш/д) со статив
1.9 kg
3.8 kg со статив
Центар (SS-CT81)
Систем
Единица со звучници
Импенданса
Полна бас рефлексија,
Mагнетна заштита
65 mm конусен тип
3 ohms
109
Функции за автоматска
дијагноза
(на екранот се прикажуваат букви и бројки)
Кога е активирана оваа функција, која не
дозволува да дојде до дефект на плеерот,
сервисни броеви со 5 знаци (на пр. C 13 50)
односно, комбинации од буква и четири
цифри се прикажуваат на екранот на предната
плоча на плеерот. Пронајдете го испишаниот
код во долунаведената табела.
Кога се прикажува број на верзија
на ТВ екранот
Кога ќе го вклучите ТВ, бројот на верзијата
[VER.X.XX] (X е број) може да се појави на
ТВ екранот. Иако ова не е дефект, и е само
Sony сервис, нема да биде можна нормална
репродукција. Исклучте и повторно вклучете
го системот за да можете да ракувате со него.
2 Поврзување со ТВ приемник
За видео излезот од ТВ приемникот, проверете какви приклучоци има, па потоа селектирајте
медот на поврзување А или В.Квалитетот на сликата кај метод А (стандард) е помал од методот
В (HDMI). Ако ТВ приемникот има дигитален оптички или коаксиален излезен приклучок, можете
да го подобрите квалитетто на звукот преку дигиталниот кабел (A).
Дигитален оптички кабел
(не е испорачан)
VER.X.XX
Дигитален коаксиален кабел
(не е испорачан)
C:13:50
или
Првите три
букви од
сервисниот
број
Причина и можно
решение
C 13
Дискот е валкан или снимен
во несоодветен формат
(страна 97).
Исчистете го дискот со
мека крпа и проверете го
форматот.
C 31
Дискот не е правилно ставен.
Ставете го дискот
правилно.
E XX
(xx е број)
Плеерот врши автоматска
дијагноза, за да не дојде до
дефект.
Контактирајте со
најблискиот продавач
на Sony или овластен
сервисер и издиктирајте го прикажаниот
код. Пр.: E 61 10
Кон дигитален коаксиален излез
на ТВ
Кон дигитален оптички излез на
TВ
CENTER
SUBWOOFER
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
AM
EURO AV
DIGITAL IN
COAXIAL
Заден панел
ANTENNA
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
HDMI OUT
HDMI* кабел
(не е испорачан)
Кон HDMI IN приклучок на ТВ
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
SCART (EURO AV) кабел
(не е испорачан)
Кон SCART (EURO AV) приклучок на ТВ
* HDMI (Високо Мултимедиален Интерфејс)
Ако Вашиот ТВ има HDMI приклучок, употребете ја оваа конекција за селектирање на тип на излезен
сигнал (стр. 31).
Not
• При “DMPORT” функција, видео сигналот не се пренесува преку HDMI OUT приклучокот.
• Системот прифаќа и дигитални и аналогни сигнали. Дигиталните сигнали имаат предност пред аналогните.
(COAXIAL има приоритете пред OPTICAL.) Ако се изгуби дигиталниот сигнал, ќе продолжи емитување на
аналоген сигнал после 2 секунди.
108
21
3 Поврзување на други компоненти
Уживајте во конектираната опрема преку 6-те звучици на системот.
• Преносен аудио извор: A
• ДИГИТАЛЕН МЕДИЈА приклучок: B
• VCR, дигитален сателитски ресивер или PlayStation: С
Стерео мини приклучок
(не е испорачан)
Кон преносниот
аудио извор
Преден панел
(USB) приклучок (види страна71.)
Заден панел
Аудио кабел
(не е испорачано)
Бело
Црвено
Симптоми
Решенија
Нема звук
Проверете го статусот на
на индикаторот POWER/
ON LINE на сараунд
засилувач
• станува зелено
- Кабелот за звучници не е правилно поврзан.
- Проверете го поврзувањето и дотерувањето на звучниците.
- Јачината на единицата е дотерана на минимум.
- Единицата е во нем статус.
- Во зависност од изворот или дотерувањето на едницата, ефектот на
звучниците нема да биде забележителен.
- Приклучени се слушалки
• светка зелено
- Едницата не е вклучена.
- Поврзување на единицата и друг S-AIR под-единица.
- Сараунд засилувачот е поврзан со друга S-AIR единица.
- Потврдување на ID на единицата и сараунд засилувачот (стр.81).
- Операцијата за поврзување не е завршена.
- Преносот на звук е слаб.
Помрднете го сараунд засилувачот така да индикаторот POWER/ON
LINE стане зелен.
- Единицата и сараунд засилувачот ставете ги подалеку од друг бежичен
производ.
- Престанете да употребувате друг безжичен производ.
- Безжичните приемници не се правилно ставени.
• станува црвено
- Сменете го копчето SURROUND SELECTOR (SURROUND или
SURROUND BACK) од сараунд засилувачот да одговара со единицата.
“HP NO LINK” и “VOLUME • Јачината е на минимум кога ќе го исклучите сараунд засилувачот со
MIN” се јавуваат на предниот приклучените слушалки пред да ја исклучите единицата или ако радио
панел и јачината на звукот
приемот е слаб. Во овој случај, проверете го радио приемот и повторно
на единицата станува тивок.
дотерајте ја јачината на звукот.
ДИГИТАЛЕН МЕДИА
приклучок (не е испорачан)
Кон AUDIO OUT приклучок од
друга компонента
Поврзување на ДИГИТАЛЕН МЕДИА приклучок
Поврзете го DIGITAL MEDIA PORT aдаптерот (не е испорачан) со DMPORT конекторот.
За детали, погледнете во DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 80).
22
107
Симптом
Решение
Не се слуша звук оц
S-AIR уредот.
• Ако користите друг S-AIR главен уред, поставете го најмалку на 8 m (26
1
/4 feet) подалеку од системот.
• Одобрете ја ID на уредот и S-AIR под-единицата (стр. 81).
• Потврдете го поврзувањето (стр. 84).
• Инсталирајте ги S-AIR главниот уред и S-AIR под-единицата поблиску.
• Избегнувајте употреба на опрема која произведува електромагнетна
енергија, како микробранова печка.
• Инсталирајте го S-AIR главниот уред и S-AIR под-единицата подалеку
од безжични производи.
• Престанете да употребувате друг безжичен апарат.
• Cменете го “RF CHANGE” подесувањето (стр. 85).
• Cменете ги ID подесувањата на S-AIR главен уред и S-AIR под-единица.
• Исклучете го системот и S-AIR под-единицата, и пак вклучете ги.
Шум, или прескокнување на звук. • Ако користите друг S-AIR главен уред, поставете го најмалку на 8 m
(26 1/4 feet) подалеку од системот.
• Инсталирајте ги S-AIR главниот уред и S-AIR под-единицата поблиску.
• Избегнувајте употреба на опрема која произведува електромагнетна
енергија, како микробранова печка.
• Инсталирајте го S-AIR главниот уред и S-AIR под-единицата подалеку
од безжични производи.
• Престанете да употребувате друг безжичен апарат.
• Cменете го “RF CHANGE” подесувањето (стр. 85).
• Cменете ги ID подесувањата на S-AIR главен уред и S-AIR под-единица.
Забелешка
• Поврзете го DIGITAL MEDIA PORT aдаптерот со порамнување на ознаките
повлечете го нанадвор со притискање на копчињата A (види слика).
A
Безжични системски опции
Со употреба на S-AIR производ (не е испорачан), можете да уживате во безжишните
перформанси. За детали, погледнете “Употреба на S-AIR производ” (стр. 75) или во упатството
за употреба на S-AIR производот.
Ако Вашиот ТВ има повеќе аудио/видео влезови
Уживајте во звукот на системот преку поврзаниот ТВ приемник. Поврзете ги компонентите
на следниов начин.
VCR, дигитален сателитски
ресивер, конзола за видео
игри, и сл.
TВ
VCR, дигитален сателитски
ресивер, конзола за видео
игри, и сл.
Работа со сараунд засилувач
Ако не излага звук од сараунд засилувачот, проверете го сттусот на индикаторот POWER/ON LINE на
сараунд засилувачот. За повеќе дектали за индикаторот POWER/ON LINE, видете го Чекот 4: Дотерување н
безжичен систем“ (стр.27).
Симптоми
Решение
Не е вклучен.
• Проверете АС кабелот дали е приклучен правилно.
Индикаторот POWER/ON LINE • Исклучете го сараунд засилувачот и извадете го АС кабелот од него,
не е вклучен
а потоа проверете ги следниве делови.
• + и – кабелот за звучници да не имаат краток спој?
• Дали нешто ги блокира дупките за вентилација на сараунд засилувачот?
• По проверката на деловите и решавање на проблемот, поврзете го АС
кабелот од сараунд засилувачот и вклучете го. Ако причината за
проблемот не може да се пронајде дури и по проверката на сите делови,
консултирајте се со Sony дилерот.
106
. Ако сакате да го исклучите
Систем
:Тек на сигналот
Селектирајте компонента на ТВ. За детали, погледнете во упатствот на ТВ приемникот. Ако
телевизорот нема повеќе аудио/видео влезови, ќе Ви биде потребен прекинувач за да се емитува
звук од повеќе од две компоненти.
23
4 Поврзување на антената
AM антена
(испорачана)
Забелешка
• Кабел (A) или кабел (B) можат да се стават во било
кој терминал.
Симптом
Решение
Не почнува
снимање/префрлување на
USB уред.
• Следниве проблеми се појавиле:
– Меморијата на USB уредот е полна.
– Бројот на MP3 фајловите и фолдерите на USB уредот го достигнал
крајниот лимит.
– USB уредот има заштита против префрлување на податоци.
Снимањето/префрлувањето
се прекинува пред да се
комплетира.
• Брзината на префрлување на податоците на USB уредот е екстремно мала.
Поврзете USB уред кој системот може да го репродуцира.
Ако снимате, префрлувате или бришете неколку пати, структурата на
фајловите во USB уредот станува комплицирана. Следете ја постапката во
упатството за употреба на USB уредот за негово форматирање. Ако
проблемот сеуште постои, контактирајте го најблискиот Sony сервисер.
Снимањето на USB уредот
резултира со грешка.
• Користите USB уред кој не е поддржан. Види “USB уреди” (додаток).
• USB уредот е исклучен или има прекин во напојувањето за време на
снимањето/префрлувањето. Избришете ги делумно снимените фајлови, и
обидете се повторно. Ако ова не го реши проблемот, USB можеби е
оштетен. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за
негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го
најблискиот Sony сервисер.
Aудио фајловите и
фолдерите на USB уредот не
можат да се избришат.
• USB уредот е исклучен или има прекин во напојувањето за време на
снимањето/префрлувањето. Избришете ги делумно снимените фајлови, и
обидете се повторно. Ако ова не го реши проблемот, USB можеби е
оштетен. Следете ја постапката во упатството за употреба на USB уредот за
негово форматирање. Ако проблемот сеуште постои, контактирајте го
најблискиот Sony сервисер.
Заден панел
FM антена
(испорачана)
или
S-AIR функција
Забелешка
• Поставете ја AM антената и кабелот подалеку од системот или други аудио/видео компоненти, може да
се појави шум.
• Целосно издолжете ја FM антената.
• После поврзување на FM антената, поставете ја во хоризонтална положба.
Совет
• Прилагодете ја ориентацијата на AM антената за најдобар AM пренос.
• Ако имате слаб FM прием, со помош на 75-ohm коаксиален кабел (не е испорачан) поврзете го уредот
со надворешна FM aнтена, како што е прикажано подолу.
Надворешна FM aнтена
Симптом
Решение
S-AIR конекцијата не се
воспоставува (преносот на
звукот не се воспоставува), пр.
индикаторот на S-AIR подединицата го прави следново:
• Се исклучува.
• Трепка.
• Свети црвено.
• Ако користите друг S-AIR главен уред, поставете го најмалку на 8 m (26 1/4
feet) подалеку од системот.
• Одобрете ја ID на уредот и S-AIR под-единицата (стр. 81).
• Сакате да го поврзете уредот и друга S-AIR под-единица. Направете
правилно поврзување на S-AIR под-единицата (стр. 84).
• Уредот е поврзан со друга S-AIR под-единица. Откажете го поврзувањето.
• Инсталирајте го S-AIR главниот уред и S-AIR под-единицата подалеку
од безжични производи.
• Престанете да употребувате друг безжичен апарат.
• S-AIR под-единицата е исклучена. Уверете се дека кабелот за напојување е
приклучен, и вклучете ја S-AIR под-единицата.
Уред
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
24
AM
105
Симптом
Решение
“DATA ERROR” се појавува
на панелот при репродукција
на USB уредот.
• Аудио фајлот/JPEG фајлот е оштетен.
• Подоатокот не е MPEG1 Audio Layer 3.
• JPEG фајл форматот не ги задоволува DCF стандардите.
• JPEG фајлот има ознака “.JPG” or “.JPEG,” но не е JPEG
формат.
Pепродукцијата не
започнува.
• Исклучете го сиистемот, и повторно приклучете го USB уредот.
• Приклучете USB уред кој системот може да го репродуцира. Види “USB
уреди” (додаток).
• Притиснете
за почеток на репродукцијата.
Репродукцијата не започнува
од првата трака.
• Откажете повторување на репродукцијата (стр. 75).
USB уредот (aудио фајл/
JPEG фајл) не може да се
репродуцира.
• USB уредот со формат различен од FAT12, FAT16, или FAT32
не е поддржан.*
• Фајловите се кдирани или заштитени со лозинка, т.е не можат да се
репродуцираат.
• MP3 фајлот нема ознака“.MP3.”
• WMA фајлот нема ознака “.wma.”
• AAC фајлот нема ознака“.m4a.”
• Податоците не се зачувани во бараниот формат.
• MP3 фајловите во формат различен од MPEG 1 Audio Layer 3 не можат
да се репродуцираат.
• Ако користите поделено USB, само аудио фајловите на првиот дел
можат да се репродуцираат.
• Системот може да репродуцира само до 8 фолдери.
• За аудио/JPEG фајлови, проверете [MODE (MUSIC, IMAGE)] подесување
(страни 72, 73).
• Бројот на фолдери надминува 200.
• Бројот на фајлови надминува 150.
• За аудио/JPEG фајлови, фолдерот содржи повеќе од 150 фајлови.
• JPEG фајловите немаат ознака“.JPG” или “.JPEG.”
• JPEG фајлот е поголем од 3,072 (ширина) × 2,048 (должина) во
нормален режим, или повеќе од 2,000,000 пиксели во Прогресивен
JPEG режим кој главно се користи на Интернет веб страни.
5 Ставање безжичен предавател
Звукот можете да го пренесете од единицата на S-AIR производ, како и сараунд засилувачот
или S-AIR ресивер.
S-AIR производот е компонента која е компатабилна со функцијата S-AIR.
За да ја употребувате функцијата S-AIR, треба да ставите безжични предаватели во единицата,
сараунд засилувачот и S-AIR ресиверот.
За повеќе детали за функцијата S-AIR, видете “Употреба на S-AIR“ (стр.81).
Заден панел на
сараунд засилувачот
Заден панел на единицата
Безжичен
предавател
Безжичен
предавател
Забелешка
• Кога ќе ставите безжичен предавател, бидете сигурни дека АС кабелот за струја не е приклучен во
штекер.
• Не ги допирајте приклучоците на безжичниот предавател.
• Ставете безжичен предавател со логот на S-AIR нагоре.
• Ставете безжичен предавател така да ознаката T е порамнета.
• Немојте да ставате друг безжичен предавател во прекинувачот EZW-RT10.
• WMA фајл кој е WMA DRM, WMA Lossless, или WMA PRO формат не
може да се репродуцира.
• AAC фајл кој е AAC DRM или AAC Lossless формат не се емитува.
* Овој систем поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди
не ги поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба на
производителот на USB уредот.
Репродукцијата на
Aудио/JPEG фајловите не
почнува подолг период.
104
• Откако системот ќе ги прочита сите фајлови на USB уредот, времето до
репродукција може да потрае повеќе од обично, ако:
– бројот на фолдери или фајлови е многу голем.
– организацијата на структурата на фолдерите е многу сложена.
– капацитетот на меморијата е многу голем.
– големината на фајлот е екстремно голема.
– структурата на меморијата е фрагментирана.
• Sony препорачува.
– Вкупно фолдери на USB уред: 200 или помалку.
– Вкупно фајлови во фолдер: 150 или помалку.
25
USB уред
6 Поврзување на AC кабел за напојување
Симптом
Решение
“OVERLOAD” се појавува
на предниот панел.
• Има проблем во напојувањето кој влијае и на приклучокот на (USB)
Дали употребувате поддржан
USB уред?
• Ако конектирате USB уред кој не е поддржан, следниве проблеми можат
да се појават. Види “USB уреди” (дополнително).
– USB уредот не се препознава.
– Името на фајлот/фолдерот не се прикажува на системот.
– Pепродукцијата не е можна.
– Звукот прескокнува.
– Има шум.
– Се емитува дисторзиран звук.
– Снимањето престанува пред да заврши.
Нема звук.
• USB уредот не е поврзан правилно. Исклучете го системот, и повторно
конектирајте го USB уредот.
После поврзувањето на AC кабелот за напојување, на дисплејот се појавува демонстрација.
Звукот е дисторзиран.
Вклучување и исклучување на режимот за демонстрација
Звукот прескокнува.
• Брзината со која е сниман аудио фајлот била мала. Снимајте ги аудио
фајловите со поголема брзина на USB уредот.
• Исклучете го системот, и повторно поврзете го USB уредот.
• Може да се појави шум за време на постапката на снимање и
префрлување. Избришете го фајлот, и обидете се повторно да снимате
или префрлувате.
• Снимајте ги фајловите на РС, форматирајте го USB уредот во FAT12,
FAT16, или FAT32 формат, и пак префрлете ги фајловите на USB уредот.*
* Системот поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не
ги поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба.
Пред да го поврзете АС кабелот за напјување од единицата и сараунд засилувачот во штекер,
приклучете ги предните звучници и субвуферот во единицата и сараунд звучниците во сараунд
засилувачот.
Заден панел на
сараунд засилувачот
Заден панел на единицата
Кон електричен контакт
Кон електричен контакт
Околу демонстрацијата
1
2
3
4
Притиснете
на системот.
Системот се вклучува.
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
копче
или
Притиснете
додека “DEMO” не се појави на предниот панел, и потоа притиснете
за да изберете опција.
• “DEMO ON”: Вклучена.
5
6
• “DEMO OFF”: Исклучена.
Копче
.
USB уредот не може да се
приклучи во(USB)
приклучокот.
• USB уредот е приклучен наопаку. Поврзете го USB уредот во правилнат
насока.
USB уредот кој бил користен
на друг апарат не работи.
• Можеби е снимано на него во формат кој не е поддржан. Прво, внимавајте на
Заштитата на важни фајлови на USB уредот со преснимување на истите на
хард диск на компјутер. Второ, форматирајте го USB уредот со FAT12, FAT16
или FAT32 систем, и префрлете ги заштитените аудио фајлови назад на USB
уредот повторно.*
* Овој систем поддржува FAT12, FAT16, и FAT32, но некои USB уреди не ги
поддржуваат сите FAT. Погледнете во упатството за употреба на
производителот на USB уредот.
“READING” стои на панелот
долго време.
• Процесот на читање трае подолг периоф кога:
– Има многу фолдери и фајлови на USB уредот.
– Структурата на фајлот е многу сложена.
– Капацитетот на меморијата е полн.
– Вградената меморира е фрагментирана
• Sony препорачува:
– Вкупно фолдери на USB уред: 200 или помалку.
– Вкупно фајлови во фолдер: 150 или помалку.
Погрешен приказ.
• Повторно префрлете ги музичките податоци на USB, бидејќи податоците на
Подесувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
• Кога ќе го купите системот, или ако го ресетирате на фабричките подесувања (пр. после активирање на
опција “COLD RESET” (стр. 88)), можете да ја икслучите демонстрацијата со притискање на копчето
на далечинскиот управувач.
Исклучете го системот и извадете го USB уредот од приклучокот
(USB). Уверете се дека нема приблем со USB уредот. Ако проблемот
уште постои, контактирајте го најблискиот овластен сервисер на Sony.
USB уредот може да се оштетени.
• Карактерите кои се прикажуваат се само од азбуката. Другите карактери
можеби нема да се прикажуваат правилно.
26
103
Симптом
Пораките кои се прикажуваат
на екранот не се испишани на
саканиот јазик
Јазикот на звучната трака не
може да се менува.
Јазикот на титлот не се
менува
Решение
• Од екранот за дотерување, изберете го сака- ниот јазик за екранските
менија во опцијата [OSD] од [LANGUAGE SETUP] (стр.57).
•
•
•
•
На дискот не се снимени повеќејазични звучни траки.
DVD дискот го забранува менувањето на звучната трака.
На DVD дискот кој се емитува не се снимени повеќе титлови.
Дискот го забранува менувањето на титлот.
Tитлот не може да се исклучи. • DVD забранува менувањето на титлот.
Аглите не се менуваат.
• На DVD дискот не се снимени повеќе агли (стр. 39).
• Дискот го забранува менувањето на аглите.
Дискот не може да се извади и • Контактирајте со овластениот сервисер на Sony .
“LOCKED”
се прикажува на екранот.
[Data error] се прикажува на
ТВ екранот при емитувањето
на DATA CD или DATA
DVD.
Системот не работи
нормално.
Контролата на HDMI
функцијата не работи.
• MP3, JPEG или DivX фајлот не е исправен
• Податоците не се снимени во MPEG1 Audio Layer 3 формат.
• JPEG сликата не е во согнасласност со DCF.
• JPEG сликата има наставка “.JPG” или “.JPEG,” но не е снимена во JPEG
формат.
• Фајлот кој го емитувате има наставка “.AVI” или “.DIVX” но не е снимен
во DivX формат, или е снимен во DivX формат кој не е во согласност со
DivX одобрените профили.*
• Исклучете го системот од струја и повторно вклучете го по неколку
За да го употребувате безжичниот систем, треба
да го дотерате сараунд засилувачот. Пред да
почнете со дотерувањето, осигурете се дека
Note
безжичниот
предавател правилно е ставен во
единицата и сараунд засилувачот (стр.25).
Овој безжичен систем е наречен “S-AIR”. За
повеќе детали за функцијата S-AIR, видете
„Употреба на S-AIR“ (стр.81).
Индикатор POWER/
ON LINE
POWER
PHONES
приклучок
Минути.
• Кога “HDMI” не свети на прдниот панел, проверете ја HDMI
конекцијата (стр. 21).
• Поставете [CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 58).
• Уверете се дека поврзаните компоненти се компатибилни на
[CONTROL FOR HDMI] функцијата.
• Проверете дали кабелот за напојување на поврзаната компнента е
правилно приклучен.
• Проверете ги подесувањата на компонентите за Контрола на HDMI
функција. Проучете го упатството за употреба на компонентата.
• Ако ја смените HDMI конекцијата, исклучете и пак вклучете го
кабелот за напојување, или има прекин во напојувањето, поставете
[CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [OFF], и потоа
[CONTROL FOR HDMI] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 58).
• За детали, види “Контрола на HDMI функција“BRAVIA” Sync”
(страна 68).
Нема емитување на звук од
• Поставете [AUDIO (HDMI)] во [CUSTOM SETUP] на [ON] (стр. 59).
системот и ТВ кога се користи • Уверете се дека поврзниот ТВ е компатибилен на оваа функција за
Аудио контрола на системот.
контрола на аудио ефекти.
• За детали, види “Контрола на HDMI функција“BRAVIA” Sync”
(страна 68).
102
Чекор 4: Брзо подесување
на безжичниот систем
3
4
Притиснете
пренесувањето на звукот меѓу единицата и
сараунд засилувачот проверувајќи го индикаторот
POWER/ON LINE на сараунд засилувачот.
Индикатор
POWER/ON LINE
Статус
Свети зелено.
Се одредува пренесувањето
на звукот
Светка зелено.
Не е одредено пренесување
на звукот.
За повеќе детали, видете
“Ракување со сараунд
засилувачот“ (стр.106).
Свети црвено.
Сараунд засилувачот не
испшта звук.
За повеќе детали видете
“Ракување со сараунд
засилувачот“ (стр.106).
Се исклучува.
Сараунд засилувачот се
исклучува или заштитата се
вклучува.
За повеќе детали, видете
“Ракување со сараунд
засилувач“ (стр.106).
S-AIR ID
прекинувач
SURROUND SELECTOR
прекинувач
• Единицатапренесува звук до сараунд засилувачот кој е приклучен со сараунд звучниците. За да
постигнете да го пратите звукот, постапете
според следниве чекори.
1
2
Проверка на параметрите на пренсот
Можете да го проверите статусот на
.
Прекинувачот SURROUND
SELEKTOR на сараунд
засилувачот треба да е дотеран
во SURROUND.
Прекинувачот S-AIR ID на сараунд
засилувачот дотерајте го во А.
Притиснете POWER на сараунд
засилувачот.
Индикаторот POWER/ON LINE
станува зелено. Ако не, проверете ги
параметрите на пренесувањето како
што следи
Уживање во музиката со слушалки
Можете да слушате музика приклучувајте
слушалки во приклучокот PHONES на сараунд
засилувачот.
Забелешка
Кога приклучувате слушалки во сараунд
засилувачот, не излага звук ниту од сараунд
засилувачот ниту пак од звучниците.
Јачината на звукот може да се намали ако го
исклучите сараунд засилувачот додека
слушалките се вклучени или радо приемот е
слаб. Во овој случај, “HP NO LINK” и
“VOLUME MIN” се јавуваат наизменично на
предниот панел. Проверете го приемот на
радиото и дотерајте ја јачината повторно.
Кога употребувате повеќекратен S-AIR
Можете да спречите промашување меѓу S-AIR со
подесување на различни ID за секој S-AIR. За
повеќе детали, видете “Утврдување на преносот
на звук меѓу единицата и подединицата S-AIR (ID
дотерување) (стр.81).
27
Симптом
За спречување на пренос од соседот
За да спречите пренос од кај соседот, единицата
мора да ја идентификувате и сараунд засилувачот
со врзување на париците. За повеќе детали, видете
“Идентификување на единица со специфичен SAIR подединица (Врзување на парици)“ (стр.84).
2
Ставете ги копчињата за
држачот на гајтанот и
притиснете ги во местото.
Држач за гајтанот
Ставање капак на сараунд засилувачот
По прикачувањето и дотерувањето, можете да
ставите капак на сараунд засилувачот за
приредување и чување на каблите за звучниците.
1
Ставете го капакот за гајтанот за
звучниците со лизгање надолу
во жлебовите долж работ на
сараунд засилувачот.
Сараунд засилувач
Капак за гајтан за звучниците
Сараунд засилувач
Забелешка
Жлеб
Капакот притискајте го надолу се додека не
слушнете клик. Завртете го наопаку сараунд
засилувачот, а потоа наместете ги гајтаните.
Кога ќе откачувате, отстранете го држачот за
гајтанот, а потоа отстранете ја и кутијата. За да
се отстрани држачот на гајтанот, нежно
притиснете, фатете го и откачете го. За да ја
извадите кутијата, нежно одвојте ги работивите
од кутијата и лизгајте надолу.
Немојте да употребувате сила.
Решение
• DATA CD не е снимен во MP3 формат во согнасност со ISO 9660 Level
1/Level 2, или Joliet.
• DATA DVD не е снимен во MP3 формат кој подлежи на UDF
(Универзален формат на дискови).
• MP3 звучните траки немаат наставка “.MP3.”
• Податоците не се во MP3 формат иако имаат наставка “.MP3.”
• Податоците не се MPEG1 Audio Layer 3 тип.
• Системот не може да емитува дискови во MP3PRO формат.
• [MODE (MP3, JPEG)] опцијата е поставена на [IMAGE (JPEG)] (стр. 50).
• Ако не можете да ја измените опцијата [MODE (MP3, JPEG)] извадете го
дискот, исклучете го системот и повторно ставете го дискот.
• DATA CD/DATA DVD содржи DivX фајл.
JPEG фајл не се репродуцира. • DATA CD не е снимен во JPEG формат кој подлежи на ISO 9660 Level
1/Level 2 или Joliet.
• DATA DVD не е снимен во JPEG формат кој подлежи наUDF
(Универзален формат на дискови).
• Фајлот нема наставка “.JPEG” или “.JPG.”
• Сликата е поголема од 3,072 (ширина) × 2,048 (висина) во нормален
режим, или има над 2,000,000 точки во Progressive JPEG и е наменета за
интернет мрежни страници.
• Не одговара на ТВ екранот.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)] се поставени на [MUSIC] (стр. 50).
• Ако не можете да ја измените опцијата [MODE (MP3, JPEG)] извадете го
дискот, исклучете го системот и повторно ставете го дискот.
• DATA CD/DATA DVD содржи DivX фајл.
MP3 фајловите и JPEG
• [AUTO] е селектирано во [MODE (MUSIC, IMAGE)] (стр. 50).
фајловите се репродуцираат
симултано.
DivX видео фајл не се
• Фајлот не е креиран во DivX формат.
емитува.
• Фајлот нема наставка “.AVI” или “.DIVX.”
• DATA CD/DATA DVD не е креиран во DivX формат кој е во согласност
со ISO 9660 Level 1/ Level 2 или Joliet/UDF.
• DivX видео фајлот е со резолуција над 720 (ширина) х 576 (висина).
Насловите во фолдерот/фајлот • Системот може да прикажува само знаци од абецедата и арапски цифри.
не се прикажуваат правилно.
Останатите знаци се прикажани како [*].
Дискот не се репродуцира
• Program Play, Shuffle Play, или Repeat Play функција е активна.
од почеток.
Притиснете CLEAR за да ги поништите овие функции пред да го
емитувате дискот.
• Активна е ф-јата за продолжување на емитувањето. Кога дискот е запрен,
повторно (стр. 42).
притиснете
• Насловното мени, DVD или PBC менито автоматски се прикажуваат.
MP3 фајл не се емитува.
Системот автоматски
започнува со емитување.
• DVD опциите се поставени во функција за автоматска репродукција.
Емитувањето автоматски
застанува.
• Некои дискови содржат сигнал за автоматско паузирање. При емитувањето на
вакви дискови, уредот ја стопира репродукцијата на тоа место.
Не можат да се вржат некои
• Зависно од дискот, некои операции не се достапни. Проучете го упатството за
функции, како Запирање,
употреба на дискот.
пребарување, бавно емитување
и повторено емитување.
28
101
Симптом
Решение
• Изберете звучно поле (страна 34).
Сараунд ефектот тешко се
слуша кога се емитува Dolby • Проверете дали звучниците се правилно
Digital, DTS, или MPEG aудио. поврзани (страна 20, 61).
• Можеби е монаурален или стерео сигнал и покрај тоа што звучната трака
е снимена воDolby Digital или MPEG формат.
• Зависно од дискот, можеби звукот е предвиден да се емитува само преку
Звукот доаѓа само од
овој звучник.
централниот звучник.
Не се слуша звук од
централниот звучник.
Слаб звук или воопшто не
се слуша звук од сараунд
звучниците.
Започнувањето на звукот
е прекинат.
• Проверете дали системот е добро поврзан (страни 20, 61).
• Вклучете ја ф-јата за звучно поле
• Зависно од изворот на сигнали, можеби ефектот за централниот
звучник е помалку впечатлив.
• Активирајте “DEC. MODE” подесување (стр. 34).
Чекор 5: Брзо
подесување
Следете ги чекорите подолу за да направите
основните подесувања на системот.
• КогаNote
го поврзувате системот со ТВ преку
HDMI кабел (не е испорачан), треда да
поставите тип на видео излез кој ќе одговара на
Вашиот ТВ. За детали, “Поставување на тип на
видео излез кој ќе одговара на Вашиот ТВ ”
(страна 27).
6
Притиснете
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
изберете јазик.
Менито и подменијата се
прикажуваат на избраниот јазик.
Се прикажува менито за избирање
формат на екранот на телевизорот
кој го поврзувате.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
• Селектирајте A.F.D.STD” за “DEC.MODE” (стр.34).
Решение
Не се пребаруваат радио
станици.
• Проверете дали антените се добро поврзани. Сменете ја положбата на
антените.
• Јачината на сигналот е слаба и станиците не можат да се пронајдат
автоматски. Пронајдете ги рачно.
• Не се меморирани радио станици, или радио станиците се избиршани од
меморијата. Меморирајте ги повторно (страна 64).
• Притиснете DISPLAY за тековната фреквенција да се прикаже на екранот.
Дискот не се емитува.
Со копчињата
• Дотерајте го режимот за звук во “MOVIE” или “MUSIC” (стр.36.
Симптом
Далечинското не работи.
5
• Проверете дали системот е добро поврзан (страни 20, 61).
• Активирајте “DEC. MODE” подесување (стр. 34).
• Зависно од изворот на сигнали, можеби ефектот за сараунд
звучник е помалку впечатлив.
• Проверете ги безжичните дотерувања (стр.27)
• 2-канален извор се репродуцира.
Ракување
Шум на AM радио.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
• Проверете ја локацијата на AM антената и кабелот (стр. 24).
• Има некоја пречка помеѓу далечинскиот управуач и сензорот на системот.
• Оддалеченоста помешу системот и управуавачот е преголема.
• Далечинскиот управувач не е насочен кон сензорот на системот.
• Батериите на дал. управувач се слаби.
• Не сте го ставиле дискот.
• Дискот е ставен наопаку. Ставете го со снимената страна надолу.
• Дискот не е добро ставен на подлогата.
• Не може да се емитува CD-ROM и сл.. (стр. 5).
• Регионалниот код на DVD дискот не се совпаѓа со регионалниот код на
системот.
• Во уредот е кондензирана влага која може да го оштети ласерот. Извадете го
дискот и оставете го системот исклучен половина час.
7
1
2
Вклучете го телевизорот.
Притиснете
на единицата и
POWER на сараунд засилувачот.
Забелешка
• Уверете се дека е поставена функција
“DVD” (стр.32).
3
Изберете го соодветниот извор на
сигнали кај Вашиот телевизор
Пораката[Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] се прикажува на
долниот дел на екранот. Доколку не
се прикаже, изберете Quick Setup и
повторете ја постапката за брзо
дотерување (страна 31).
4
Притиснете
диск.
Со копчињата
изберете опција
која одговора на Вашиот
телевизор.
- Ако имате телевизор со широк
екран , или стандарден телевизор со
4:3 екран и опција за широк приказ
во формат [16:9] (страна 58)
- Ако имате 4:3 Стандарден ТВ
[4:3 LETTER BOX или [4:3 PAN SCAN]
(страна 58)
8
Притиснете
.
Се прикажува менито за избирање
начин на емитување на видео
сигналите преку EURO AV
OUTPUT (TO TV) излезот на
задниот дел од уредот.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
без да ставите
На екранот се прикажува менито за
избор на јазик.
100
29
9
Со копчињата
изберете начин на
емитување на видео сигналите:
• [VIDEO]: за видео сигнали.
• [RGB]: за RGB сигнали.
Напомена
Note Вашиот телевизор нема поддршка за
• Доколку
RGB сигнали, на екранот нема да се појави
слика ако ја изберете опцијата [RGB]. Проучете
го упатството за употреба на телевизорот.
10 Притиснете
Симптом
Решение
Иако сте поставиле
пропорција [TV TYPE] во
[VIDEO SETUP], сликата не
го исполнува екранот.
• Пропорцијата на дискот е фиксирана.
Направилности во бојата се
појавуваат на ТВ екранот.
Субвуферот и предните звучници имаат заштита за магнетни бранови.
Сепак, понекогаш може да се појави неправилност ако се работи за некоја
компонента со моќно магнетно поле. Ако се појави, проверете го ова:
• Ако користите телевизор со катодна цевка или проектор, поставете ги
звучниците на најмалку 0.3 m од телевизорот.
• Ако неправилноста и натаму постои, исклучете го телевизорот и вклучете
го по 15-30 минути.
• Поставете ги звучниците подалеку од телевизорот.
• Внимавајте никаков магнет (играчка, магнетна подлога од статив,
медицинска опрема и сл.) да не се постави близу до звучниците.
.
Менито за одредување на позицијата на
звучниците се прикажува на екранот.
11 . Со
Калибриран микрофон
изберете ја соодветната
поставеност на звучниците.
За повеќе детали, видете во “Како до
Звук
оптимален опкружувачки звук во
просторијата” (стр. 87).
Симптом
Решение
Нема звук.
• Звучниците не се правилно поврзани.
• Притиснете MUTING на далечинското, ако “MUTING ON” стои на
прениот панел.
SPEAKER FORMATION
• Системот е во пауза, или во забавена репродукција. Притиснете
враќање во нормална репродукција.
• Брзо премотување напред/назад е активирано. Притиснете
за
нормална репродукција.
• Проверете ги подесувњата на звучниците (стр. 61).
• Super Audio CD аудио сигнали не се емитуваат од HDMI OUT прикл.
• Компонентата поврзана со HDMI OUT прикл. не ги задоволува аудио
форматите, затоа поставете [AUDIO (HDMI)] во [HDMI SETUP] на
[ON] (стр. 59).
STANDARD
12 Притиснете .
13 Приклучете го микрофонот за
калибирање во A.CAL MIC
приклучокот на предниот панел.
Поставете го микрофонот за
калибрирање на висина на ушите, на
пример, со помош на статив и слично (не
е испорачан). Предната страна на секој
звучник треба да биде завртена кон
микрофонот и не смее да има никакви
пречки помеѓу звучниците и
микрофонот. При мерењето, бидете
исклучително тивки.
14 Притиснете
и селектирајте [YES].
Note
• Уверете се дека не се приклучени слушалки
со уредот или сараунд засилувачот. Не можете да ја
активирате оваа опција ако се приклучени
слушалки со системот.
15 Притиснете
Не се емитува звук од
HDMI OUT приклучокот.
• Поставете [AUDIO (HDMI)] во [HDMI SETUP] на [ON] (стр. 59).
• HDMI OUT прикл. поврзан со DVI (Digital Visual Interface) уред
(DVI (Digital Visual Interface) не прифаќа аудио сигнали).
• HDMI OUT приклучокот не емитува Super Audio CD звук.
• Обидете се со ова: 1 Искл./Вкл. го системот. 2 Исклучете и вклучете ја
поврзанат компонента. 3 Исклучете и пак вклучете го HDMI кабелот
повторно.
Звукот не е избалансиран
меѓу лева и десна страна.
• Уверете се дека сите звучници и компоненти се правилно поврзани.
Нема звук од субвуферот.
• Проверете дали опремата е правилно поврзана (страна 20, 61).
• Одберете “A.F.D. STD” за “DEC. MODE” (стр. 34).
• Проверете дали звучниците и компонентите се правилно поврзани.
• Проверете дали во близина на каблите, звучниците или компонентите има
трансформатор или мотор. Поставете ги на оддалеченост од барем 3 метри
од телевизор и флуоросцентни светилки
• Оддалечете го телевизорот од аудио компонентите.
• Приклучоците се валкани. Исчистете ги со мека ткаенина малку натопена
со алкохол.
• Поставете ја опцијата AUDIO] на [STEREO] притискајќи го копчето
AUDIO (страна 40).
• Проверете дали системот е правилно поврзан.
.
[AUTO CALIBRATION] започнува.
Бидете тивки додека трае мерењето.
Note
• При оваа постапка се емитува гласен
тон за тестирање. Притоа, не можете
да ја намалите јачината на тонот.
Внимавајте да не го нарушувате мирот
на децата и соседите.
• Додека трае мерењето (кое трае околу 3
минути), препорачливо е да излезете од
просторот помеѓу звучниците и да
бидете тивки.
Се слуша остар шум и
бучава.
Звукот го губи стерео
ефектот кога се емитува
VIDEO CD, CD, или MP3.
30
за
99
Проблеми и можни решенија
16 Исклучете го микрофонот и
Притиснете
Доколку наидете на некоја од наведените потешкотии при употребата на плеерот, обидете се да
ги решите со предложените можни решенија. Доколку проблемот остане нерешен ,
контактирајте со овластениот сервисер на Sony.
Имајте во предвид дека деловите кои треба да се користат за поправка треба да бидат
оригинални. Кога инсталирате S-AIR под-единица (не е испорачана), во случај на проблеми со
S-AIR функцијата, контактирајте Sony сервисер кој ќе ги провери сите делови заедно (главен
уред и S-AIR под-единица).
17 Притиснете
За излез
Симптом
Решение
Нема напојување.
• Проверете дали кабелот за струја и добро вклучен во струјниот приклучок.
Ако пораките “PROTECTOR”
и “PUSH POWER” се
прикажуваат на екранот.
откако “STANDBY”ќе исчезне од дисплејот .
Притиснете
на уредот и проверете ги следните работи:
• Дали + и – каблите од звучниците се
правилно поврзани?
• Дали користите прописни звучници?
• Дали нешто ги попречува отворите за вентилација на системот?
Откако ќе ги отстраните овие проблеми, вклучете го уредот. Доколку и покрај тоа
системот и натаму не се вклучува и ја прикажува истата порака, контактирајте
со овластениот сервисер на Sony.
Слика
Симптон
Решение
Нема слика.
• SCART (EURO AV) кабелот не е добро приклучен.
• SCART (EURO AV) кабелот е оштетен.
• Системот не е поврзан на точниот
INPUT приклучок на телевизорот (страна 21).
EURO AV
• На телевизорот не е избран точниот извор на сигнали.
• Проверете го поставениот излез на сигнали (страна 21).
• Избран е прогресивен излез на сигнали, но телевизорот нема поддршка за
сигнали во прогредивен формат. Вратете го мешаниот формат на сигнали
(страна 21).
• Ако HDMI OUT се користи за видео сигнали, сменете го типот на
излезот на видео сигналот од HDMI OUT приклучокот. Ова може да го
реши проблемот (стр 31). Поврзете го ТВ и системот со видео приклучок
различен од HDMI OUT, и активирајте го влезот на ТВ кој е поврзан со
видео влезот за да гледате слика на екранот. Сменете го типот на видео
сигналот од HDMI OUT приклучокот и вратете го влезниот сигнал на ТВ
на HDMI. Ако не се појавува слика, повторете ги чекорите и обидете се
со друга опција.
Шум на сликата.
• Дискот е нечист или е изгребан.
• Ако сигналот од EURO AV
OUTPUT (TO TV) е дисторзиран,
сменете го типот на видео излезот од HDMI OUT со поставување на
[HDMI RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [720 × 480p]* (стр. 31).
* Зависно од државата, [720 × 576p] може да се појави.
98
.
Брзото дотерување е завршено. Сите
подесувања се комплетирани.
Напојување
• Притиснете
и селектирајте [YES].
• Просторијата во која се наоѓа системот
влијае на мерењата на звукот.
• АКо мерењето е неуспешно, следете ја
пораката, и пак обидете се со[AUTO
CALIBRATION].
Притиснете
DISPLAY во било кој чекор.
• Доколку ја смените положбата на звучниците,
повторете ја повторно постапката за
прилагодување. Видете во “Како до оптимален
опкружувачки звук во просторијата” (страна 87)
и “Автоматско калибрирање на параметрите”
(страна 88).
• Доколку сакате да измените некој параметар,
погледнете во “Користење на менито за
дотерување” (страна 56).
Тип на видео излез кој ќе
одговара на Вашиот ТВ апарат
Зависно од конекторите на ТВ (стр. 21),
селектирајте тип на видео излез на системот.
За селектирање на тип на
видео излезен сигнал од t
HDMI OUT приклучокот
Кога ќе го поврзете уредот и ТВ преку
HDMI кабел, селектирајте тип на видео
излезни сигнали од HDMI OUT приклучокот.
За детали, обратете се со приложеното
упатство на ТВ/проекторот, и сл.
1
2
За да се вратите на екранот за
брзо дотерување
1
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел на дисплејот.
Копче
DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на
екранот на телевизорот.
3
Со
одберете
и притиснете
.
[SETUP],
3
4
Со
селектирајте [QUICK], потоа
.
Менито за брзо дотерување се
прикажува на екранот.
Притиснете
и потоа на
за
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Притиснете
.
копче
за [CUSTOM], и потоа
Дисплејот за подесување се појавува.
5
Притиснете
копче .
за [HDMI SETUP], потоа
Опциите за [HDMI SETUP] се појавуваат.
6
Притиснете
за [HDMI
RESOLUTION], и потоа на
7
Притиснете
за бараното
.
подесување и потоа
DVD VIDEO
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
Потоа DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
94( 99)
1( 1)
T
0: 01: 08
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел на дисплејот.
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: Системот
произведува оптимални видео сигнали
за конектираниот ТВ.
• [1920 × 1080i]: Системот произведува
1920 × 1080i* видео сигнали.
• [1280 × 720p]: Системот произведува
1280 × 720p* видео сигнали.
• [720 × 480p]**: Системот произведува
720 × 480p* видео сигнали.
* i: интерлејс, p: прогресивни
** Во зависност од државата, може да се појави
[720 x 576p]
31
Чекор 6: Уживајте во
звукот од сите звучници
Уживајте во DVD, TV, или VCR звук од
сите звучници на системот.
Забелешка
• Кога користите TV (COAXIAL или OPTICAL
DIGITAL IN) прикл. (дигитална),
дигиталната конекција е приоритетна.
2
3
4
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “DEC.
MODE” не се појави на
предниот панел, и
или
Притискајте
додека не се
појави режимот за декодирање на
предниот панел.
Ако сакате излез на ТВ звук или видео
звук преку 20канален извор, селектирајте
“PRO LOGIC,” “PLII MOVIE,” или “PLII
MUSIC” режим за декодирање.
Детали на страна 30.
1
Притиснете
.
6
Притиснете SYSTEM MENU.
Подесувањето е направено.
Системското мени се исклучува.
Забелешка
Притискајте FUNCTION +/– додека
Бараната функција не се појави на
предниот дисплеј.
Со секое притискање на FUNCTION
+/–, функциите се менуваат по овој
редослед .
“DVD”
“TUNER FM”
AM”
“USB”
“TV”
“DMPORT”
“AUDIO”
“TUNER
…
Функција
Извор
“DVD”
Дискови кои се
емитуваат на уредот
“TUNER FM”/
“TUNER AM”
FM/AM радио (стр. 64)
“USB”
USB уред (стр. 71)
“TV”
“DMPORT”
TV
“AUDIO”
Преносен аудио извор (кој
е поврзан со AUDIO IN
прикл. на предниот панел )
32
5
DIGITAL MEDIA PORT
aдаптер (стр. 80)
да се случат пречки или послаб пренос. Во овој
случај, направете ги следниве чекори
- Немојте да ставате систем во близина на безжичен
систем
- Немојте да употребувате систем и друг безжичен
систем во исто време.
• Растојанието на пренос се разликува во зависност од
опремата што се употребува. Најдете место каде
што преносот меѓу S-AIR главната единица и
подединицата е најефективно и ставате ја таму SAIR главната единица и подединицата.
Напомени за дисковите
ЗА РАКУВАЊЕТО СО ДИСКОВИТЕ
• Не ја допирајте површи- ната на дисковите. Фаќајте
ги за отворот и рабовите, на прикажаниот начин.
За сараунд засилувачот
• Таблата со име е поставена на надворешната
страна.
• Не ги изложувајте дисковите на директна
сончева светлина и близу извори на
топлина. Не ги оставајте во автомобил
поставен на сонце.
• По употребата, вратете ги дисковите во
кутија.
За чистењето
• Чистете ги дисковите само со мека
ткаенинаПребришете ги од центарот кон
краевите, повлекувајќи прави линии.
• Зависно од ТВ, можеби ќе треба да ги исклучите
звучниците на ТВ за да уживате во сараунд
звукот.
Совет
• Кога слушате аудио фајлови преку преносен
аудио извор, можете да го дотерувате звукот.
Притиснете FUNCTION +/– за да селектирате
“AUDIO.” Поврзете го преносниот аудио извор.
Селектирајте “A.F.D. STD” за “DEC. MODE” и
дотерајте го режимот за звук (стр.36) за
“MOVIE”, “MUSIC” или “NEWS”.
За откажување, селектирајте нешто различно од
“A.F.D. STD.”
Промена на влезното ниво на
звукот од конектираните
компоненти
Може да се појави дисторзија кога слишате
од уред поврзан со EURO AV
OUTPUT
(TO TV), LINE приклучокот на задниот панел
или со AUDIO IN приклучокот на предниот
панел. Дисторзијата не е дефект и нејзината
појава зависи од компонентата која е
поврзана со системот.
• Не користете никакви хемикалии (алкохол,
бензин, разредувач , комерцијално достапни
средства за чистење дискови или антистатички спрееви за винилни грамофонски
плочи.
Системот може да репродуцира само дискови
со стандарден облик. Не употребувајте
дискови кои немаат кружен облик (пр., срце,
или облик на ѕвезда). Можат да предизвикаат
дефект.
Доколку сте отпечатиле налепница на дискот,
почекајте да се исуши целосно пред да го
ставите дискот во плеерот.
97
Околу јачината на тонот
Дополнителни информации
Препораки
Околу изворите на напојување
• Доколку планирате долго време да не го
користите плеерот, задолжително исклучете го
од струја. При исклучувањето од струја, не го
влечете самиот кабел. Повлечете го приклучокот.
За поставувањето
• Поставете го системот на локација каде ќе има
доволно простор за вентилација.
• Кока слушате подолго време на повисок тон,
куќиштето на системот се загрева. Ова не е
дефект. Сепак, треба да се избегнува да се допира
куќиштето. Не го поставувајте уредот на место
каде нема доволно вентилација. Може да додеј до
прегревање.
• Не ги блокирајте отворите за вентилација со
поставување на туѓи тела во нив. Системот има
моќен засилувач. Ако се затворат отворите за
вентилација, уредот може да се прегрее и да се
оштети.
• Не го поставувајте уредот на меќи површини,
како ќебиња, и сл., или во близина на завеси,
драперија и тн.
• Не го инсталирајте уредот во близина на
радијатори, климатизери, или на директна
сончева светлина, места со многу прашина,
механички вибрации и удари.
• Не го поставувајте уредот во коса положба.
Наменет е само за работа во хоризонтална
положба.
• Чувајте го системот подалеку од уреди со силни
магнетни полиња, како микробранови печки, или
звучници.
• Не поставувајте тешки предмети врз системот.
96
Не ја засилувајте премногу јачината на тонот доколку
забележите дека не се емитува никаков звук. Можеби
се работи за неснимен дел од дискот, така што
звучниците нагло ќе почнат да емитуваат прејак звук,
кој може да го оштети слухот и самите звучници.
Околу чистењето на плеерот
Куќиштето, екранот и копчињата се чистат со мека крпа
и детергент. Не користете никакви абразиви, жица,
прашок за триење, или хемикалии, какви што се
алкохолот и бензинот.
Ако имате прашања или проблеми околу
ракувањето со системот, консултирајте го
најблискиот Sony дистрибутер.
1
Притискајте FUNCTION +/– додека
“TV”, “LINE” или “AUDIO” не се појави
на редниот панел.
2
3
Притиснете SYSTEM MENU.
4
Притиснете
подесување.
За бојата на ТВ апаратот
• Ако звучниците на системот предизвикаат
треперење на сликата на ТВ уредот, исклучете го ТВ
и вклучете го после 15 - 30 минути. Ако проблемот
сеуште постои, оддалечете ги звучниците од ТВ
приемникот.
за да селектирате
• “ATT ON”: Можете да го намалите
влезното ниво. Излезното ниво се
менува.
• “ATT OFF”: Нормално влезно ниво.
За чистењето на
дисковите/леќите
Не ги користете комерцијално достапните
средства за чистење на дисковите. Тие можат да
предизвикаат дефект на плеерот.
Притискајте
додека
“ATTENUATE” не се појави на
предиот панел, и потоа
или
5
Притиснете
6
Притиснете SYSTEM MENU.
.
Подесувањето е комплетирано.
Системското мени се исклучува.
Внимание: Плеерот може бесконечно да
емитува една неподвижна слика или
екранско мени на телевизискиот екран.
Доколку задржувањето на сликата е
предолго, може да дојде до трајно
оштетување на телевизискиот екран. Плазма
и LCD телевизорите се особено подложни на
ваков тип на дефекти на екранот.
Преместување на системот
Пред преместување на системот, уверете се дека
нема диск во него, и извадете го кабелот за
напојување од електричниот контакт.
Ракување
За S-AIR функцијата
• Доколку плеерот се пренесе од ладна во топла
просторија или обратно, или ако се чува во многу
влажна просторија, може да се создаде
кондензација на ласерската леќа. Во тој случај,
уредот нема да работи правилно. За да испари
кондензацијата, извадете го дискот и оставете го
плеерот вклучен и неактивен половина час.
• Извадете го дискот пред да го преместите
плеерот. Во спротивно, дискот може да се
оштети.
• Ако некој предмет падне врз системот, исклучете
го од напојување, и контактирајте квалификуван
сервисер за да го провери пред понатамошна
употреба.
• S-AIR функцијата пренесува звук од радио брановите, звукот може да прекокнува кога радио брановите се попречени. Ова е карактеристично за радио
брановите и не е дефект.
• S-AIR функцијата пренесува звук од радио
брановите, опрема која произведува
електромагнетна енергија, како што е микробранова
печка, може да се меша со звучен пренос.
• S-AIR функција употребува радио бранови кои ја
делат истата фреквенција како и другите безжични
системи, како безжичен LAN или Bluetooth, можат
33
Прилагодување на звукот
Сараунд звук добиен преку ржимот за декодирање
Избирајќи едно од фабрички програмираните звучни полиња, можете да уживате во
опкружувачки звук. Тој ќе ги донесе возбудата и моќта на звукот од кино салите во Вашиот дом.
Враќање на фабричките
подесувања
Враќање на сите
параметри на системот на
нивните фабрички
вредности
5
Со
одберете [SYSTEM SETUP],
и притиснете .
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавуваат.
6
7
Со
[RESET] и притиснете
Притиснете
.
и одберете [YES].
Можете да ја откажете постапката и да се
вратите на контролното мени со
слекектирање на [NO].
8
Note
Следи
.
Не притискајте
додека се ресетира
системот. Потребни се неколку секунди.
• [MODE (MUSIC, IMAGE)], [INTERVAL],
[EFFECT], и [MULTI/2CH] подесувањата
исто така се враќаат на фабричките.
1
Притиснете
за да го вклучите
системот.
2
1
2
3
Дисплеј
Декодирање
Eфект
“A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Се презентира звукот кој е сниман/декодиран.
Зависно од изворот, излезниот звук може да варира.
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
2 канален извор: Звук кој е сниман на 2 канали (преден лев и
десен канал) се однесуваат исто како сараунд лев и десен канал.
Овој режим презентира звук од предните леви и десни звучници,
сараунд лев и десен звучник, и субвуферот. Не се произведува
звук од централниот звучник.
Mулти-канален извор: Зависно од изворот, звукот кој се
презентира од звучниците може да варира.
“PRO LOGIC”
на екранот. Се враќаат фабричките
параметри за сите функции и опции.
додека “DEC. MODE” не се појави на предниот панел, и потоа
Притискајте
додека не се појави режимот за декодирање кој го барате на
предниот дисплеј на системот.
“A.F.D. MULTI”
Dolby Pro Logic
и
“COLD RESET” пораката се прикажува
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
или
Притиснете истовремено
.
Се врши Pro Logic декодирање на влезните сигнали и се
симулира сараунд звук од 2-каналните извори. Овој режим
произведува звук од сите звучници и субвуферот. Звукот
можеби нема да се презентира од сите звучници.
Враќање на [SETUP]
подесувањата на фабричките
Можете да ги вратите [SETUP]
подесувањата (стр. 56) различни од
[PARENTAL CONTROL] на фабричките
вредности.
1
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на прендиот
панел.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролнтот мени се појавува ан ТВ
екранот.
3
Со
одберете
.
и потоа на
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Со
одберете [CUSTOM], и
.
потоа
Екранот за подесување се појавува.
34
95
Проверка на DATA CD/DATA DVD
(MP3 фајл/DivX видео фајл)
текст
Притискајте DISPLAY додека се емитува MP3
звучна трака од DATA CD/DATA DVD или
DivX видео фајл* од DATA CD/DATA DVD, за
да се прикаже името на албумот / траката /
фајлот и брзината на примерок (количеството
податоци по секунда кои се) праќаат до
телевизискиот екран.
Брзина *
T
0: 13
192k MP3
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Дисплеј
Декодирање
Eфект
“PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Презентира Pro Logic II декодирање на филм од влезниот сигнал и
продуцира 5 излезни сигнали од 2-канален зивор. Ова подесување е
идеално за гледање на стари филмови. Овој режим произведува звук
од сите звучници и субвуферот. Звукот можеби нема да се пренесува
од сите звучници, зависно од изворот.
“PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Презентира Pro Logic II декодирање на музички влезен сигнал и
продуцира 5 излезни канали од 2-канален извор. Ова подесување е
идеално за нормални стерео извори како што е CD. Овој режим
произведува звук од сите звучници и субвуферот. Звукот можеби
нема да се пренесува од сите звучници, зависно од изворот.
“2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
Се произведува звук од предните леви и десни звучници и
субвуферот. Мулти-каналните звучни формати се префрлуваат
на 2 канали.
“HP THEATER”
HEADPHONE
THEATER
Произведува звук преку слушалките лев и десен.
“HP 2CH L”
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
Произведува звук преку слушалките. Мулти-каналните звучни
формати се префрлуваат на 2 канали.
Date information
* “Exchangeable Image File Format” е формат на
слики кај дигиталните фотоапарати, воспоставен од
Jапонска Асоцијација за Електронска и Информатичка
технологија (JEITA).
Tip
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на фолдер **
MP3 фајл**/DivX име на
видео фајл
* Се појавува кога:
– се емитува MP3 фајл на DATA CD/DATA DVD.
– емитување наDivX видео фајл кој содржи MP3
aудио сигнали на DATA CD/DATA DVD.
** Ако MP3 фајлот има ID3, системот ќе прикаже
име на фолдер/трака (фајл) од ID3
информацијата.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 информации кои имаат
приоритет над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако
се користат заедно на еден MP3 фајл.
Проверка на информации за датум
на JPEG фајл
Ако кон податоците за сликата е приложен и
Exif* додаток, можете да проверите кога
сликата е направена со дигитален фотоапарат.
Притиснете
емитувањето.
DISPLAY два пати при
Контролното мени се прикажува.
• Датум: [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Mесец
YYYY: Година
* Употребувано е DSC технологија (стр.36).
4
Притиснете
.
Подесувањето е направено.
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Системското мени се исклучува.
За да се исклучи сараунд ефектот
Note
Селектирајте “A.F.D. STD” или “2CH STEREO” за “DEC.
MODE.”
Забелешка
• Кога селектирате “A.F.D.MULTI,” во зависност од сикот, започнувањето на звукот може да биде автоматски
исклучен. За избегнување исклучување на звукот, селектирајте “A.F.D.STD.”
• Кога влезниот сигнал е мулти-канален извор, “PRO LOGIC,” “PLII MOVIE,” и “PLII MUSIC” се откажуваат
и се произведува директно звукот од мулти-каналниот извор.
• Ако има влез на билингвален преносен сигнал, “PRO LOGIC,” “PLII MOVIE,” и “PLII MUSIC” не се ефективни
• “PRO LOGIC,” “PLII MOVIE,” и “PLII MUSIC” се откажани кога го дотерувате режимот за звук (стр.36) во
следново дотерување.
- “SPORTS”
- “MOVIE-D.C.S.-“
• Зависно од влезниот бран, режимот за декодирање можеби нема да биде ефективен.
• Кога менувате режим на декодирање додека е вклучен S-AIR ресивер, звукот на S-AIR ресиверот може да
прескокнува.
Совет
• Системот го меморира последниот селектиран режим за декодирање за секоја функција.
Секогајпат кога ќе селектирате функција како “DVD” или “TUNER” режимот за декодирање што е направен
последен автоматски се извршува. На пример, ако слушате на “DVD” со “PRO LOGIC” како режим за
декодирање, а потоа сменете во друга функција и вратите во “DVD”, “PRO LOGIC” повторно ќе се примени.
94
35
Селектирање на звучен
режим
Селектирајте режим во зависнот од тоа дали
слушате музика или гледате филм.
Note
ако системот е селектиран автоматски. За
избегнување прекин на звукот, немојте да
селектирате “AUTO”.
• Во зависност од внатрешниот тек, звукот
може да не биде ефективен.
• Кога менува режим на звук додека
употребувате S-AIR ресивер, звукот од SAIR ресиверот може да прескокнува.
Уживајте во дигитален кино звук
За DCS (Digital Cinema Sound)
Во соработка со Sony Pictures Entertainment,
Sony дава одмерен звук на околината на
нивните студија и ги интегрира податоците за
вредностите за развивање на “Digital Cinema
Sound” со технологијата Sony DSP (Digital
Signal Processor). “Digital Cinema Sound”
сумулира домашно кино и идеален звук на
кино.
Притискајте SOUND MODE додека трае
репродукцијата за да се појави бараниот
режим на предниот панел.
• “AUTO”: Системот селектира “MOVIE”или
“MUSIC” автоматски за да произведе звучен
ефект зависно од дискот кој е во системот.
• “MOVIE”: Произведува звук за филмови.
• “MOVIE-D.C.S”: Произведува звук
карактеристичен за Sony Pictures
Entartainment “Cary Grant Theater”. Ова е
стандарден режим за гледање на повеќето
филмови.
• “MUSIC”: Произведува звук за музика.
• “SPORTS”: Системот додава ехо за
спортските програми.
• “NEWS”: Системот овозможува звук за
звучни програми, како што се вести.
* Употребувана е DCS технологија
Забелешка
• Кога ќе приклучите слшалки на единицата или на
сараунд засилувачот или ќе пуштите Super Audio
CD, можете да селектирате само “AUTO,”
“MOVIE” или “MUSIC”.
• Во зависност од дискот, кога ќе селектирате
“AUTO” започнувањето може да се прекине.
За Cinema Studio EX
Cinema Studio EX e идеален за работа со
софтвер за филм кој е кодиран со
повеќеканален формат, како Dolby Digital
DVD. Овој режим произведува звук
карактеристичен за студијата на Sony Pictures
Entertainment.
Cinema Studio EX се составени од следниве
три елемента.
Virtual Multi Dimension
Системот прави пет дела од виртуални
сараунд звучници слушани од еден пар на
вистински сараунд звучници.
Screen Depth Matching
Во театар, кино звукот изгледа како да
излага од сликата рефлектирана на екранот.
Овој елемент прави иста сензација во
просторијата каде што сте со преместување
на звукот од предните звучници “внатре” во
екранот.
Cinema Studio Reverberation
Системот произведува необично ехо како во
кино.
Cinema Studio EX е интрегриран модел кој
работи со овие елементи истовремено.
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA
DVD (DivX видео фајл)
1 Време на репродукција на тековен
фајл
Note
2 Име на тековен фајл
3 Тековен албум и број на фајл.
VIDEO CD (без PBC функции)/ Super
Audio CD/CD
• T **:**
Време на тековна трака.
• T-**:**
Преостанато време на трака.
• D **:**
Време на тековен диск.
• D-**:**
Преостанато време на тековен диск.
• Системот го прикажува само првото ниво од
DVD/CD текстот, како име на фајл или наслов.
• Ако името на MP3 фајлот не може да се прикаже,
“*”ќе се појави на предниот панел.
• Името на дискот или траката можеби нема да се
појават зависно од дискот.
• Времето на MP3 фајловите и DivX видео
фајловите можеби нема да биде точно.
DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3
фајл)
• T **:**
Време на репродукција на трака.
Tip
• Кога системот емитува VIDEO CD со PBC
функции, се прикажува времето на репродукција.
Note
Преглед на информациите
за времето на дисковите на
ТВ екранот
1
Притиснете DISPLAY во
репродукција.
Следнава тема се појавува на ТВ
екранот.
T
1: 01: 40
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA
DVD (DivX видео фајл)
• **:**:**
Време на репродукција на тековен
фајл.
• Се прикажуваат само буквите од абецедата
и арапските цифри.
• Зависно од типот на диск што се емитува,
системот можеби ќе прикаже само ограничен
број знаци . Исто така, зависно од дискот, некои
знаци може да не се прикажат.
Проверка на информации за
репродукција на диск
Информација за време
2
Притискајте DISPLAY за промена на
информациите на времето.
Проверка на DVD/Super Audio
CD/CD текст
Приказот и типот на времето кое сакате
да го проверите зависи од дискот кој го
емитувате.
Притискајте DISPLAY во тек на
репродукција за да се прикаже снимениот
текст на DVD/Super Audio CD/CD.
DVD/Super Audio CD/CD текстот се
појавува. Не можете да го смените
снимениот текст на дискот. Ако дискот не
содржи текст, “NO TEXT” се појавува.
DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Време на репродукција на тековен
фајл
• T-**:**:**
Преостанато време на тековен
наслов.
• C **:**:**
Време на репродукција на тековно
поглавје.
• C-**:**:**
Преостанато време на поглавје.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
VIDEO CD (со PBC функции)
• **:**
36
Време на тековна сцена.
93
Менување на светлината
на предниот екран
Преглед на информации
за дискот
Можете да изберете едно од двете нивоа на
осветлување на екранот.
Притиснете DIMMER.
Секогаш кога ќе притиснете DIMMER,
светината на предниот панел се менува.
Дотерување на светлината на приказот
на предниот панел со помош на
системското мени
1
2
3
4
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “DIMMER” не
се појави на предниот панел, и потоа
или .
копче
Со
подесете ја светлината на
предниот панел.
• “DIMMER OFF”: Светол.
• “DIMMER ON”: темен.
Следи
.
Подесувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
Приказ на време на
репродукција и преостанато
време на дискот
Притискајте DISPLAY .
Со секое притискање на DISPLAY додека се
емитува дискот, екранот се менува:
Забелешка
Ефектот од виртуални звучници може да
предизвика зголемување на бучавост во
сигналот за емитување.
Со режимот за декодирање кои ги
употребуваат виртуалните звучници, нема
да можете да слушнете никаков звук кој
доаѓа директно од сараунд звучниците.
Уживајте во сложен
преносен звук
(DUAL MONO)
Уживајте во квалитетен звук кога системот
прима или емитува Dolby Digital сложен
преносен звук.
• За примање на Dolby Digital сигнали, треба да
поврзете ТВ или друга компонента со уредот
преку коаксиален дигитален кабел (стр. 20), и да
поставите дигитален излезен режим на ТВ или
другата компонента на Dolby Digital.
Некои прикажани теми можат да се изгубат
после неколку секунди.
DVD VIDEO/DVD-VR
1 Време на репродукција на тековен фајл.
2 Преостанато време на тековен наслов.
3 Време на репродукција на тековно поглавје.
4 преостанато време на тековно поглавје.
5 Име на диск.
6 Наслов и поглавје.
AUDIO
VIDEO CD (без PBC функции)/ Super
Audio CD/CD
1 Време на репродукција на тековна трака.
2 Преостанато време на тековна трака.
3 Време на репродукција на диск.
4 Преостанато време на диск.
5 Име на трака.
6 Tрака и индекс*
* VIDEO CD/Super Audio CD само.
Super VCD
1 време на репродукција на тековна трака.
2 Tекст на трака
3 Трака и број на индекс.
Притискајте AUDIO додека не се појави
бараниот сигнал на предниот панел.
• “MAIN”: Звукот на главниот јазик ќе се
репродуцира.
• “SUB”: Звукот на под-јазикот ќе се
репродуцира.
• “MAIN+SUB”: Mешан звук од главниот и
под-јазикот ќе се репродуцира.
DATA CD (MP3 фајл)/DATA DVD (MP3 фајл)
1 Време на репордукција и број на трака.
2 Tрака (фајл) име*
* Ако MP3 фајл има ID3 озналжка, системот ќе
емитува име на фолдер/трака (фајл) од ID3
информациите.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет кога
заедно се емитуваат ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 на
еден MP3 фајл.
92
37
5
Ставете го дискот.
Ставете еден диск во лежиштето и
Диск
притиснете
.
Pепродукција на диск
Звучни ефекти
Засилување на бас фреквенција
Ниските бас фреквенции можат да се
засилат.
Притиснете DYNAMIC BASS.
“D. BASS ON” се појавува на предниот
Зависно од DVD VIDEO или VIDEO CD,
некои операции се ограничени
Проучете го упатството за употреба
испорачано со Вашиот диск.
Јачина на звук
6
Лежиште за диск
Приклучок за
слушалки
7
• Кога се емитува диск од 8 цм ставете го на
внатрешниот круг од подлогата. Внимавајте
дискот да влезе целосно во внатрешниот
круг.
• Не ја притискајте подлогата за да се затвори.
Може да се предизвика дефект.
• Ставајте само по 1 диск на подлогата.
Притиснете
Системот започнува со емитување на
дискот.
Прилагодете ја јачината на звукот со
VOLUME +/– на далечинското или
VOLUME контролата на уредот.
Нивото на јачината на звукот се појавува
на ТВ екранот и на дисплејот на
системот.
• Зависно од статусот на системот, нивото на
Јачината на звукот може да не се појави на ТВ.
• Ако активирате HDMI функција, ТВ кој е поврзан
со системот преку HDMI кабел (не е испорачан),
може да се контролира преку далечинското на
системот. За детали, , види “Контрола на HDMI
функција за “BRAVIA” Sync” (стр. 68).
1
2
3
4
38
Вклучете го телевизорот.
Изберете го овој уред како извор на
сигнали кај Вашиот телевизор.
Притиснете
.
Системот се вклучува. Ако системот
не е поставен на “DVD,” притискајте
FUNCTION за да изберете “DVD.”
Системот се вклучува.
Притиснете DYNAMIC BASS повторно.
Проверка на преостанатото време
Притиснете SLEEP повторно.
Уживајте во звукот со
намалување на тонот
За да уживате во звучните ефекти или
дијалози, ккао во кино или театар, дури и со
намален тон. Практично е за гледање на
филмови навечер.
Притиснете NIGHT.
“NIGHT ON” се појавува на предниот панел
Note
Овој ефект не работи кај Super Audio CD. Кога е
вклучено Super Audio CD за време на “NIGHT
ON,” звучниот ефект се исклучува автоматски.
овој ефект е поизразен, како говор (фил,
дијалог и сл. ), појасно се слуша. Кога
звукот не доаѓа од централниот звучник,
или кога користите слушалки, системот
оптимално го подесува звукот.
Притиснете
додека е вклучен системот.
Системот е во режим на мирување.
Притиснете NIGHT повторно.
– “S-AIR STBY” е поставено на “OFF”
(стр. 83).
За да го смените
преостанатото време
Притискајте SLEEP додека не се прикаже
саканото време.
Исклучување на функцијата
Sleep
Притискајте SLEEP додека на екранот не се
прикаже пораката “SLEEP OFF”.
Подесување на тајмер преку
менито на системот
1
2
• Кога звукот доаѓа од централниот звучник,
Исклучување на звучни ефекти
Притиснете
додека е вклучен системот.
За да се активира режимот за заштеда на
енергија, уверете се дека системот е во
следниов статус.
– “DEMO” е поставено на “OFF” (стр. 26).
– [CONTROL FOR HDMI] е поставено на
[OFF] (стр. 68).
Притиснете SLEEP.
Исклучување на звучен ефект
За да го икслучите системот
Заштеда на електрична енергија
Можете да одредите уредот да се исклучи
по одредено време за, на пример, да
можете да заспиете слушајчи музика.
Времето може да се постави во интервали
од по 10 минути .
Со секое притискање на SLEEP, минутите се
менуваат во интервали од 10 минути. Кога ќе
поставите тајмер, “SLEEP” трепка на
предниот панел.
панел и Бас фреквенциите се засилуваат
ефективно.
Note
Употреба на тајмер
3
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “SLEEP” не
се појави на предниот панел, и потоа
копче
или .
Со
одберете опција.
Минутите се менуваат во интервали од
10 минути.
• Можете да селектирате време и со
притискање на нумерираните копчиња. Во
овој случај, можете да го меморирате
времето со зголемување од по 10 минути.
4
Следи
5
Притиснете SYSTEM MENU.
.
Подесувањето е направено и “SLEEP”
трепка на предниот панел.
Менито на системот се исклучува.
91
Производител
NEC
NOKIA
PANASONIC
PHILIPS
PIONEER
RCA/PROSCAN
SABA
SAMPO
SAMSUNG
SANYO
SHARP
TELEFUNKEN
THOMSON
TOSHIBA
ZENITH
CATV
Производител
SONY
HAMLIN/REGAL
JERROLD/GI/
MOTOROLA
JERROLD
OAK
PANASONIC
PIONEER
SCIENTIFIC
ATLANTA
TOCOM/PHILIPS
ZENITH
Број на код
503, 517, 544, 566
521, 522
509, 553, 572
515, 518, 557, 570, 571
509, 525, 551
503, 510, 544
530, 537, 547, 549, 558
566
503, 515, 517, 544, 557,
566, 569, 574
508, 545, 567
517, 535, 565
530, 537, 574, 549, 558
530, 537, 574, 549
535, 541, 551
543, 567
Број на код
821
836, 837, 838, 839, 840
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
830, 831
841, 842, 843
816, 826, 832, 833, 834,
835
828, 829
815, 816, 817, 844
ТВ можете да го контролирате преку следниве
копчиња. За да ги употребувате копчињата
(различно од THEATRE и TV
), дотерајте го
далечинското во ТВ режим притискајќи ТВ така да
светне за 1 секунда.
За излез од ТВ режимот, притиснете ТВ дака да
ТВ светне четири пати.
Употреба на слушалките
За
Поврзете ги слушалките со PHONES приклучокот на уредот. Звукот од системот привремено се исклучува. Можете да ги поврзете
слушалките и со PHONES приклучокот на
сараунд засилувачот (Звукот од системот
привремено се исклучува). Видете страна
“Уживање во звукот со слушалки“ (стр.27)
Pепродукција на една STEP
за движење во
рамка
наредната рамка кога си(Замрзнување на
стемот е во пауза. Со STEP
слика)3)5)6)
се враќате назад за една
рамка кога системот е во
пауза. (DVD VIDEO/ DVDVR/DVD-R/DVD-RW/DVD
+R/DVD+RW само). За
Други операции
За
Притиснете
Стоп
Притиснете
Можете да дотерате
Пауза
ТV
Вклучување/исклучување на ТВ
THEATRE
Уживајте во оптимална слика
која е обезбедена за филм.
Репордукција после пауза
Кон нареден наслов,
поглавје или сцена1)
TV VOL +/-
Дотерајте ја јачината на звукот.
PROG +/-
Селектирајте ТВ канал.
По притискање на , можете да
селектирате следна (
) или
претходна (
) страна.
Бројчано копче Селектирајте ТВ канал
-/-По притискање на
, можете
да селектирате текстуална страна
со внесување троцифрен
дигитален број.
ANALOG
Сменете во аналоген режим.
DIGITAL
Сменете во дигитален режим.
Обоено копче
Враќање на
претјодно
поглавје, сцена
или песна 1)
Привремено
исклучување на
звукот
Стопирање на
репродукција и
вадење на диск
Пристап на текст
Брзо лоцирање на
точка на дискот со
брзо премотување
напред/назад
Селектирајте опција од менито.
(Scan)1)2)
Приказ на информации.
Приказ на Digital Eletronic
Programme Guide (EPG).
Сменете го влезниот извор меѓу
ТВ и друг влезен извор.
По притискање на , можете да
ја задржите тековната страна.
830, 831
826, 827
Управување со ТВ со
далечинското
90
Забелешка
За време на ТВ режимот, ако притиснете некое
од следниве копчиња, ТВ ќе се запали. (Во
зависност од дотерувањата на производителот,
некои копчиња може да не работат и ТВ да не се
запали).
Кога ќе притиснете нешто друго додека далечинското е во ТВ режим, ТВ светка четири пати и
далечинското автоматски излага од ТВ режимот.
Во зависност од ТВ, може да не бидете во
можност да го контролирате Вашиот ТВ или да
употребувате некои од копчињата.
TOOLS
Приказ на работното мени за
моменталниот приказ.
MENU
Приказ на менито на ТВ.
RETURN
Враќања на претходниот канал
или слој на менито на ТВ.
MUTING
Привремено исклучување на ТВ
звукот.
Селектирајте дел од менито.
Совет
Функцијата на овие копчиња е иста како и на
далечинскиот управувач на SONY TV. За повеќе
детали, погледнете го упатството за работа.
Гледање рамка по
рамка
(Забавена
репродукција)3)
или
Притиснете
нормално емитување,
Емитување на
претходни сцени (10
секунди назад)7)
(Инстант
Брзо нанапред на
репродукцијата (30
(Инстант репродукција
напред)
секунди)
двапати во секунда.
Ако притиснете
еднаш се враќате на
почеток на тековното
поглавје, трака,сцена.
MUTING. За
откажување, притиснете
пак VOLUME + за да го
прилагодите звукот.
на уредот.
или
додека се емитува дискот.
Со секое притискање на
копчињата за време на
скенирање, се меува
брзината нарепродукцијата.
За враќање ан нормална
брзина, притиснете
.
4)
/ или /
Додека системот е во пауза.
Со секое притискање на
копчињата во тек на
Забавена репродукција,
се менува нејзината
брзина. За враќање на
нормална репродукција,
притиснете
.
репродукција назад)
8)
1)
Освен за JPEG фајлови
2)
Брзината зависи од типот на дискот.
3)
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, VIDEO CD само.
4)
Освен за VIDEO CD-а.
5)
Не се пребарува неподвижна слика на DVD-VR.
6)
За DATA CD/DATA DVD, оваа функцијаработи само
за DivX видео фајлови.
7)
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R само. Копчето може
да се користи освен за DivX видео фајлови.
8)
DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/ DVD+R
само. Копчето може да се користи освен за DivX
видео фајлови.
Note
• Можеби нема да можете да ја користите
инстант репродукцијата кај некои сцени.
Приказ на агли и
преводи
За промена на агол
Ако сцените се снимени под различен агол
(мулти-агли) на DVD VIDEO, можете да го
смените аголот на гледање.
Притиснете ANGLE за време на
репродукција.
Забелешка
• Зависно од DVD VIDEO, можеби нема да можете
да го смните аголот, и тогаш кога сцените се
снимени со повеќе агли на DVD VIDEO.
39
За приказ на превод
Титловите можат да се прикажат само ако се
снимени на дискот. Ако на дискот се снимени
титлови на повеќе јазици, тие можат да се
менуваат додека емитувањето на дискот е во
тек, или да се вклучуваат и исклучуваат.
Притиснете SUBTITLE во репродукција за
приказ на бараниот јазик на преводот.
Забелешка
• Зависно од DVD VIDEO, можеби нема да можете
Да го смените јазикот и тогаш кога има снимено
повеќе титлови на дискот. Можеби нема да
можете да ги исклучите.
• Можете да ги смените титловите на DivX
видео фајл како “.AVI” или “.DIVX” ознака и
да проверите дали фајлот содржи информации
на титловите.
Промена на звукот
Се прикажува типот на звучните траки
снимени на дискот. Основните
параметри се подвлечени
Пример:
• [1: MAIN] (главен звук)
• [1: SUB] (помошен звук)
• [1: MAIN+SUB] (главен и помошен звук)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
Притискајте AUDIO во репродукција за да
го селектирате бараниот аудио сигнал.
DVD VIDEO
Зависно од DVD VIDEO дискот, изборот ја
јазици може да варира.
Четирите прикажани цифри го означуваат
јазичниот код. Погледнете во “Листа на
јазични кодови” (стр. 105) за да видите кој
јазик на кој код се однесува. Ако истиот
јазик е прикажан повеќе пати, значи дека на
DVD VIDEO дискот се снимени повеќе
аудио формати.
40
10 Со
одберете[YES] или [NO], и
потоа .
Доколку мерењето е во ред.
Исклучете го микрофонот и изберете
[YES] (да). Резултатите се применуваат.
Note
• [2: MAIN], [2: SUB], и [2: MAIN+SUB] не се
прикажуваат ако на дискот е снимен само еден
аудио запис.
VIDEO CD/CD/DATA CD (MP3 фајл)/DATA
DVD (MP3 фајл)
• [STEREO]: стандарден стерео звук
• [1/L]: звук од левиот канал
(монаурален)
• [2/R]: звукот од десниот канал
(монаурален)
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA DVD
(DivX видео фајл)
При емитување DVD VIDEO или DATA CD/
DATA DVD (DivX видео фајлови*) снимени
во повеќе звучни формати (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio, или DTS), можете да го
измените аудио форматот. Доколку на DVD
VIDEO дискот се снимени повеќе јазици,
можете да го изберете саканиот.
Кај VIDEO CD, CD, или DATA CD, можете да
изберете кој звуќен канал (левиот или
десниот) да се емитува преку двата звучника.
Не може да се емитува звукот на Super Audio
CD.
–се приклучени слушалки.
–не е приклучени микрофон за калибрирање.
–предните звучници не се правилно поврзани.
–сараунд звучниците не се правилно поврзани.
–предните и сараунд звучниците не се
правилно поврзани.
–има прекумерна бучава околу микрофонот
за калибрирање.
DVD-VR
Изборот на DATA CD или DATA DVD
аудио сигнали се разликува, зависно од DivX
видео фајлот содржан на дискот. Форматот
се прикажува.
Super VCD
• [1:STEREO]: стерео звук од звучниот
канал 1
• [1:1/L]: звук од левиот канал од звучната
трака 1 (монаурален)
• [1:2/R]: звук од десниот канал од звучната
трака 1 (монаурален)
• [2:STEREO]: стерео звук од звучната трака
2
• [2:1/L]: звук од левиот канал од звучната
трака 2 (монаурален)
• [2:2/R]: звук од десниот канал од звучната
трака 2 (монаурален)
Забелешка
• При емитувањето Super VCD на кој не е снимена
втора звучна трака, нема да се емитува звук кога
ќе се изберат опциите [2:STEREO], [2:1/L], или
[2:2/R].
Доколку мерењето не е во ред.
Note
Прочитајте ја пораката, изберете [YES]
и обидете се повторно.
• Додека тече постапката за автоматско
калибрирање:
– не го исклучувајте уредот од струја.
– не притискајте на ниту едно копче.
– не ја менувајте јачината на тонот.
– не ја менувајте функцијата.
– не го менувајте дискот.
– не ставајте и не вадете диск.
– не ги приклучувајте слушалките.
– не го исклучувајте микрофонот
• Мерењата за [SUBWOOFER] е секогаш на
[YES] бидејќи системот не изведува калибрирање
на субвуферот.
Совет
• Можете да ја проверите оддалеченоста меѓу
позицијата на слушање и секој звучник.
(стр. 61).
Ракување со ТВ преку
испорачаниот управувач
Можете да го контролирате ТВ со следниве
добиениот далечински управувач.
Забелешка
• Кога ќе ги замените батериите на далечин-
ското, шифрираниот број може самиот да
се впише. Правилно напишете го бројот.
Подготвување на далечинскиот за управување со ТВ
Притиснете и држете на ТВ
додека не
влезете во кодот на ТВ производителот (видете ја табелата) со помош на нумеричките
копчиња. Потоа отпуштете го ТВ
.
Ако успешно сте го впишале бројот копчињата
на ТВ полека двапати светнуваат. Ако
дотерувањето не е успешно, копчињата на ТВ
светнуваат брзо пет пати.
Број на кодот од контролираниот ТВ
Ако е излистан повеќе од еден број, обидете се
да влезете со еден по еден се додека не го
најдете вистинскиот код за Вашиот ТВ.
ТВ
Производител
SONY
AIWA
AKAI
DAEWOO
FISHER
GE
GOLDSTAR/LG
GRUNDIG
HITACHI
ITT
JVC
LOEWE
MAGNAVOX
MARANTZ
MITSUBVISHI/MGA
Број на код
501 (default)
501
503
503, 506, 515, 544
508, 545
503, 509, 510, 544
503, 515, 517, 544, 568
533
503, 514, 515, 517, 544,
557, 571
521, 522
516
515
503, 515, 517, 518,
544, 566
527
503, 527, 544, 566, 568
89
Меѓу нив не смее да има никаква
пречка. Бидете максимално тивки при
мерењето.
Автоматско калибрирање
на соодветните параметри
DATA CD (DivX видео фајл)/DATA
DVD (DivX видео фајл)
Формат на аудио
сигнал
Пример:
MP3 aудио
Притискајте AUDIO за на екранот да се
прикаже форматот на аудио сигналите
(PCM, Dolby Digital, DTS, ит.н...).
[AUTO CALIBRATION]
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration)
функцијата служи за автоматско
прилагодување на опкружувачкиот звук во
просторијата.
2
Пример:
Микрофон за
калибрирање
1: ENGLISH
Преден (L/R) +
Центар
Копче DISPLAY доека системот е
во стоп режим.
4
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
.
копче
Екранот за подесување се појавува.
5
Со
одберете [AUDIO SETUP], и
.
потоа на
Опциите за [AUDIO SETUP] се појавува.
6
Со
одберете [AUTO
CALIBRATION], и копче
.
Опциите за [AUTO CALIBRATION]
се појавуваат.
7
Поврзете го микрофонот за
калибрирање (испорачан) со A.CAL
MIC приклучок на предниот панел.
Приклучете го микрофонот за
калибрирање во A.CAL MIC
приклучокот на предната плоча и со
помош на статив поставете го на висина
приближна на висината на ушите.
(стативот не е испорачан).
88
фреквенција)
Може да се репродуцира Super Audio CD (стр
103) откако ќе селектирате одреден дел.
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
Формат на програмата што се
емитува во моментот
Пример:
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
LFE (Ниска
Сараунд (L/R)
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не с епојави на предниот
панел.
Со
одберете
и потоа на .
Брзина на
проток
Избор на дел за репродукција
на Super Audio CD
Dolby Digital 5.1 канал
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
128k
DVD
• По активирањето
на функцијата [AUTO CALIBNote
RATION] , од звучниците се емитува гласен тон за
тестирање. Јачината на овој тон не може да се
намали. Почитувајте го мирот на соседите.
• Ако имате вклучено слушалки, не можете да ги
преземете следниве чекори .
1
1:MP3
Dolby Digital 3 канал
8
9
Со
одберете [YES].
Следи
Преден (L/R)
Селектирање на дел на 2
канали + Mулти-канално Super
Audio CD
Некои Super Audio CD-а содржат 2-канални
делови за репродукција. Можете да одберете
дел кој сакате да го слушате.
1
Сараунд
(Moно)
Контролното мени се појавува на
дисплејот.
.
[AUTO CALIBRATION] започнува.
Бидете тивки при мерењето.
Note
• Пред [AUTO CALIBRATION], проверете
дали засилувачот на сараунд звучникот е
правилно поставен. Ако не е поставен во
правилна положба, на пример во друга
просторија, нема да се постигне коректно
мерење.
• Излезете просторијата и бидете исклучително
тивки додека трае мерењето (околу 3
минути), за да не дојде до грешка. При
мерењето, од звучниците се емитува тон за
тестирање.
• Рефлексиите од ѕидовите и таванот може да
влијаат на мерењето.
• Доколку се прикаже порака за грешка,
прочитајте ја и изберете [YES] (да).
Пораката за грешка се прикажува доколку:
1:SPANISH
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
R
2
[MULTI/
.
Опциите за [MULTI/2CH]се појавуваат.
S
Формат на програмата што се
емитува во моментот
Со
одберете
2CH], и потоа на
3
Притиснете
и потоа на .
за избор на опција,
• [MULTI]: За мулти-канална
репродукција.
• [2CH]: За 2-канална
репродукција.
Забелешка
• Не можете да го смените делот кој се
репродуцира додека трае репродукцијата.
• Кога Super Audio CD нема мултиканални места за емитување, неможете
да селектирате подрачје на емитување.
41
Промена на страната додека се
емитува Super Audio CD
Некои Super Audio CD-а содржат HD и CD
страна. Можете да ја смените страната
според тоа што сакате да се репродуцира.
1
Забелешка
• Кога Super Audio CD нема HD страна, не
можете да селектирате репродукција.
2
1
3
4
2
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
[SUPER
Со
одберете
AUDIO CD/CD LAYER], и потоа на
.
Кога тековна страна е CD
страна
[SUPER AUDIO CD] се појавува.
Кога тековна страна е HD
страна
[CD]се појавува.
3
Копче
Започнете репродукција на VIDEO
CD со PBC функции.
Се појавува менито за селекцијата.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
за промена на страната.
• [SUPER AUDIO CD]: Може да се емитува
HD страна.
Кога системот репродуцира HD страна,
“SA-CD” свети на предниот панел.
• [CD]: Може да се емитува CD страна.
Кога системот репродуцира CD страна,
“CD” свети на предниот панел.
Забелешка
• Секоја функција за репродукција работи само во
селектираната страна.
• Ако селектирате CD страна, не можете да го
смените смените делот за репродукција.
• Super Audio CD aудио сигналите се продуцираат
преку HDMI OUT приклучокот.
Емитување на VIDEO CD со PBC
функција (Ver.2.0)
(PBC Репродукција)
Со PBC (Контрола на репродукција)
функциите можете да уживате во едноставни
интерактивни операци, функции за
пребарување, и др. слични операции.
42
PBC pепродукцијата овозможува и емитување
на VIDEO CD со следење на ТВ екранот.
Селектирајте број на тема која
сакате да ја користите.
Притиснете
.
Следете ги инструкциите на менито
за интерактвни операции.
Проучете го упатството кое е приложено
со дискот, бидејќи операциите можат да
се разликуваат зависно од VIDEO CD.
За враќање во менито
Притиснете
RETURN.
• Зависно од VIDEO CD, [Press ENTER] во
Чекор 3 може да се појави како [Press SELECT]
во приложеното упатстсво со дискот. Во
случајов, притиснете
.
Совет
• За емитување без употреба на PBC функции,
притиснете
или на нумерираните
копчиња кога системот е во стоп режим, а потоа
притиснете
или . Системот почнува со
репродукција. Не можат да се емитуваат
неподвижни слики како мени. За враќање во PBC
pепродукција, двапати притиснете , и
.
Продолжување на
емитувањето од местото
каде е запрен дискот
• [NO CENTER]: Izberete go koga
postavuvate samo predni i saraund
zvu~nici.
• [NO SURROUND]:Izberete go koga
postavuvate samo centralen i predni
zvu~nici.
• [FRONT ONLY]: Izberete go koga
postavuvate samo predni zvu~nici.
• [ALL FRONT]:Izberete go koga gi
postavuvate site zvu~nici napred.
• [ALL FRONT - NO CENTER]: Izberete
go koga gi postavuvate prednite и saraund
zvu~nicite napred.
Други операции
Dobijte optimalen
opkru`uva~ki zvuk vo
sobata
[SPEAKER FORMATION]
Zavisno od oblikot na prostorijata, nekoi
zvu~nici ne mo`at da se iнstaliraat. Za podobar
opkru`uva~ki zvuk, Sony vi prepora~uva
najnapred da ja odredite postavenosta na
zvu~nicite.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појаву ан предниот
панел.
1
2
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
Со
одберете
и потоа на .
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
копче
.
Екранот за подесување се појавува.
5
Со
одберете [AUDIO SETUP], и
.
потоа на
Опциите за [AUDIO SETUP] се појавуваат.
6
Со в одберете [SPEAKER
FORMATION], и потоа на
8
Следи .
Подесувањето е извршено и се
прикажува одобрување на екранот.
9
Со
одберете [YES] или [NO], и
.
притиснете
• [YES]: продолжете со постапката за
автоматско калибрирање, видете го
чекорот 5 од поглавјето “Автоматско
калибрирање” (страна 88).
• [NO]: Излез [SPEAKER
FORMATION].
Note
• Доколку ја смените положбата на звучниците, за
да уживате и натаму во опкружувачки звук,
извршете ги повторно постапките [SPEAKER
FORMATION] и [AUTO CALIBRATION] (стр.88)
• Кога се менува [CONNECTION] подесување во
[SPEAKER SETUP] (стр. 61), [SPEAKER
FORMATION] се враќа на [STANDARD].
.
Опциите за [SPEAKER
FORMATION] се појавуваат.
(Resume Play)
ПОСТАВЕНОСТ НА ЗВУЧНИЦИ
Кога ќе го запрете емитувањето, системот го
меморира местото каде што сте притиснале
и пораката “RESUME” (продолжи) се
прикажува на екранот. Се додека не се
извади дискот, функцијата ќе биде активна,
дури и ако се притисне
.
1 При емитување, притиснете
за
да ја стопирате репродукцијата.
“RESUME” се појавува на предниот
панел на дисплејот.
СТАНДАРД
7
Со
одберете подесување.
• [STANDARD]: при вообичаено
поставување на звучниците.
87
Забелешка
• Кога безжичниот систем не е поставен во
уредот, не можете да одберете “RF CHANGE.”
• Во повеќето случаи, не е потребно ова
подесување.
• Ако “RF CHANGE” е на “OFF,” преносост
меѓу уредот и S-AIR под-единицата можат да
се изведат со употреба на еден од следниве
канали.
– S-AIR ID A: eквиваленте канал на Wi-Fi
канал l
– S-AIR ID B: eквивалентен канал на WiFi канал 6
– S-AIR ID C: eквивалентен канал на Wi-Fi
канал 11
• Емисијата може да се подобри со менување
каналот на пренос (фреквенција) на другиот
безжичен систем (и). За детали, погледнете во
испорачаните упатства за употреба на
безжичниот систем (и).
2
Притиснете
.
• Ако [MULTI-DISC RESUME] во [SYSTEM
SETUP] е на [OFF] (стр. 55), овое точки се бришат
со пртискање на фунцкијата FUNCTION +/–.
Дискот продолжува да се емитува од
местото каде е запрен во чекорот 1.
Not
Забелешка
• Зависно од местото каде дискот е запрен ,
емитувањето можеби нема да продолжи од
истото место.
Местото на кое е запрен дискот се брише во
следниве случаи:
– кога дискот ќе се извади.
– кога системот ќе се префрли во неактивен
режим на работа (DATA CD/ DATA DVD).
– кога ќе се се изменат параметрите со екранот
за дотерување.
– кога ќе се смени функцијата со притискање на
копчето FUNCTION.
– кога уредот ќе се исклучи од струја
• За DVD-R/DVD-RW во VR режим, CD, DATA
CD и DATA DVD, системот ја меморира
позицијата за тековниот диск.
• Функцијата за продолжување на емитувањето
нема ефект кај програмираното емитување и
емитувањето по случаен избор.
• Функцијата може да не функционира кај
некои дискови.
Совет
За да го емитувате дискот од почеток, притиснете
два пати, па притиснете
.
Tip
• За да го емитувате дискот од почеток, притиснете
два пати, па притиснете
.
За репродукција на дискот од
местото на кое бил запрен
(Multi-disc Resume)
Уредот ја меморира позицијата на која е
запрен дискот за последните емитувани
дискови. Кога меморијата ќе се наполни,
меморираната позиција за првиот диск се
брише.
За да ја активирате оваа функција, поставете
ја опцијата [MULTI-DISC RESUME] од
менито [CUSTOM SETUP] на [ON]
(вклучено). За повеќе детали, видете во
“[MULTI-DISC RESUME] (само за DVD
VIDEO/VIDEO CD)” (стр. 55).
Забелешка
• Системот може да меморира најмалку 10
точки.
86
43
Селектирана трака
Репродукција и режими
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Сопствена програма
(Program Play)
Можете да репродуцирате содржина на диск
по редослед кој сами ќе го креирате. Можете
да направите сопствена програма до 99
траки.
1
Притиснете
2
6
7
Со
копче
одберете [SET
.
], и потоа
Вкупно време на програмирани траки
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Снимени траки на дискот
4
Притиснете
Курсорот се движи кон колоната со
траки [T] (во случајов, [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
––
01
02
03
04
05
06
Селектирајте трака која сакате да ја
програмирате.
На пример, одберете трака [02].
Со
копче
44
одберете [02] под [T], и потоа
.
за Program Play.
За враќање на нормална
репродукција
Притиснете CLEAR додека не е прикажан
дисплејот за програмско подесување на ТВ
екранот, или селектирајте [OFF] во Чекор 3.
За репродукција на истата програма, [ON] во
Чекор 3, и притиснете
За исклучување на контролното
мени
Копче DISPLAY треба да се притиска
додека не исчезне контролното мени.
За промена или откажување на
програма
1
2
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
9
Програмската репродукција започнува.
Кога програмата ќе заврши, активирајте
ја повторно со копче
.
Опциите за [PROGRAM] се појавуваат.
3
8
За програмирање на други траки,
повторете чекори 4 и 5.
Притиснете
Следете ги чекорите 1 до 3 во
“Креирање сопствена програма.”
Притиснете
за селектирање
на програмски број на траката
која сакате да ја смените или
откажете.
Ако сакате да избришете трака од
програмата, притиснете CLEAR.
3
Чекор 5 за ново програмирање.
За откажување на програма, селектирајте
[--] под [T], и притиснете
Со
одберете [AUDIO SETUP], и
потоа на
.
Опциите за [AUDIO SETUP] се појавуваат.
––
01
02
03
04
05
06
Tраките се прикажуваат според
програмираниот редослед.
[PROGRAM],
Со
одберете
.
и потоа на
02
––
––
––
––
––
––
Вкупно време на програмирани траки
DISPLAY.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
7
0: 03:51
T
.
Со
одберете [S-AIR SETUP
.
потоа на
], и
За откажување на поврзување
Со
одберете [PAIRING], и
потоа .
Порака за потврда се појавува.
10 Со
одберете [YES], и притиснете
.
Започнува поврзување.
Во спротивно, одберете [NO].
11 Започнете поврзување на S-AIR
под-единица.
За сараунд засилувач
За да го вклучите притиснете POWER
на сараунд засилувачот и притиснете
PAIRING на задниот панел на сараунд
засилувачот.
Индикаторот PAIRING на сараунд
засилувачот светка црвено кога парот
започнува. Кога преносот на звук е
поставен, индикаторот PAIRING на
сараунд засилувачот станува црвен и
се појавува екран за потврдување.
Совет
• За да го притиснете PAIRING на задниот
панел од сараунд засилувачот, употребете
тенок предмет, како на пр. раб од хартија.
За S-AIR ресивер
Погледнете го упатството со инструкции
за S-AIR ресиверот.
Кога е поставен преносот на звук,
екранот за потврда се појавува.
Совет
• Направете го поврзувањето по неколку
минути по Чекор 10. Ако не го направите
тогаш, поврзувањето се откажува
автоматски, и пораката за потврда се
појавува. За поврзување, одберете [YES]. За
враќање на претходен екран, одберете [NO].
12 Со
одберете наредна оепрација.
За завршување на поврзување
Одберете [NO], и притиснете
.
За поврзување со друга S-AIR
под-единица
Одберете [YES], и притиснете
Забелешка
• Ако активирате операција за поврзување на
уредот и друга S-AIR под-единица (стр.
84), звучниот пренос меѓу ID се откажува.
• При поврзување, [(PAIRING)] се појавува
покрај ID на екранот за селектирање на ID.
.
Направете ID подесување на уредот според
постапката за “Поставување на ID на
уредот.” Ако селектирате нова ID (можете
да селектирате иста ID како претходно),
поврзувањето се откажува.
Ако звучниот пренос е
нестабилен
За сараунд засилувач
За S-AIR ресивер
Ако користите повеќекратни безжични
системи кои делат 2.4 GHz фреквенција, како
LAN или Bluetooth, преносот на S-AIR
производите или други безжични системи
можеат да се дестабилизираат. Во случајов,
преносот може да се подобри преку “RF
CHANGE” подесувањата.
1
2
3
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “RF
CHANGE” не се појави на предниот
панел, и притиснете или .
Со
селектирајте подесување.
• “AUTO”: Нормално, одберете го ова.
Системот се менува од “RF CHANGE”
на “ON” или “OFF” aвтоматски.
• “ON”: Системот емитува звук со
пребарување на подобар канал за
пренос.
• “OFF”: Системот емитува звук со
фиксирање на каналот за пренос.
4
Следи
копче.
Подесувањето е направено.
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
6
Ако поставите “RF CHANGE” на
“OFF,” одберете ID за да звучната
емисија биде стабилна.
(стр. 81).
85
Идентификација на уред со
специфична S-AIR под-единица
(Операции за поврзување)
Вашата просторија Сосед
За откажување на сите траки во
програмскиот редослед
Овој уред
1
ID A
Нема пренос
2
3
За сараунд засилувач
За S-AIR ресивер
Лесно е да поставите иста ID за уредот и S-AIR
Под-единицата за да се воспостави звучен
пренос. Сепак, и соседите можат да го примат
звукот од системот ако ID вредностите се исти.
За да се спречи ова, можете да поставите
специфична ознака на S-AIR под-единица со
операција на поврзување.
Операција за поврзување
Пред поврзување, звучниот пренос се
воспоставува преку ID (пример).
Вашата просторија Сосед
ID A
S-AIR под-единица
2
3
S-AIR подединица
После поврзувањето, се воспоставува звучен
пренос меѓу поврзаниот уред и S-AIR подединицата (те) само.
За исклучување на контролното
мени
селектирајте [ALL CLEAR].
Притиснете
.
Копче DISPLAY треба да се притиска се
додека не се исклучи менито.
Pепродукција по случаен избор
4
5
6
Повторување на репродукција
Поставете ја S-AIR единицата во
близина на системот.
Системот може да ги “измеша“ содржините
на дискот. На тој начин тие ќе бидат
емитувани по случаен избор и редослед.
(Repeat Play)
• Извадете ги слушалките од сараунд
засилувачот (ако се поврзани).
• Некои песни може да се емитуваат постојано
при емитувањето на MP3.
Можете да одредите да се повторуваат сите
наслови и записи на дискот, како и само еден
наслов, поглавје или запис.
Поклопување на ID ан уредот и S-AIR
Под-единицата.
1
“Поставување на ID на уредот” (стр.76).
• За ID на S-AIR под-единица,
погледнете во упатството на S-AIR
под-единицата.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појавии на предниот
панел.
2
DISPLAY
1
Контролното мени се прикажува.
Со
изберете
[SHUFFLE],
и потоа на
.
Опциите за [SHUFFLE] се појавуваат.
3
Со копчињата
изберете ги
посакуваните содржини
¬ Репродукција на DVD VIDEO
• TITLE (наслов)
• CHAPTER (поглавје)
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
¬ Репродукција на VIDEO CD или CD
• TRACK (траки)
Контролното ме ни се појавува ан ТВ
екранот.
Со
одберете
и потоа на
.
Притиснете
при репродукцијата.
Додека е активирана програмата
[SETUP],
• [OFF]: Off.
• [ON]: Репродукција по случаен избор
на содржините од програмата
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
копче
.
DATA CD (освен за DivX видео фајл)/
DATA DVD (освен за DivX видео фајл)
Екранот за подесување се појавува.
• [OFF]: Off.
• [ON (MUSIC)]: За MP3 фајлови во
фолдер на тековниот диск. Кога нема
селектирано фолдер, првиот фолдер се
репродуцира по случаен избор.
4
84
Оваа функција не можете да ја користите за
VIDEO CD или Super VCD со PBC репродукција.
Note
ID A
S-AIR под-единица
Со
S-AIR под-единица
• За поставување на ID на уредот, види
ID A
Притиснете CLEAR, или изберете “OFF”
(исклучено) во постапката 3.
Поврзување
1
За да се вратите на нормална репродукција
Следете ги чекорите 1 до 3 во
“Креирање сопствена програма.”
(Shuffle Play)
Овој уред
ID A
ID A
Репродукцијата започнува.
Притиснете
Копче
DISPLAY во тек на
репродукција.
Се појавува контролното мени.
2
Со
изберете
и потоа на
.
[REPEAT],
Опциите за [REPEAT] се појавуваат.
3
Притиснете
за да
селетирате тема која сакате да
се повторува.
DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: без повторено емитување.
• [DISC]: сите наслови на дискот се
повторуваат.
• [TITLE]: тековниот наслов се
повторува.
• [CHAPTER]: тековното поглавје се
повторува.
VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: без повторно емитување.
• [DISC]: сите наслови на дискот се
повторуваат.
• [TRACK]: тековната трака се
повторува.
.
45
DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: без повторено емитување.
• [DISC]: сите албуми на дискот се
повторуваат.
• [FOLDER]: повторување на тековен
фолдер.
• [TRACK] (MP3 фајлови само):
повторување на тековната трака.
• [FILE] (DivX видео фајлови
само):повторување на тековен фајл.
4
Копче
.
Враќање на нормална
репродукција
Притиснете CLEAR, или селектирајте [OFF]
во Чекор 3.
За исклучување на
контролното мени
Копче DISPLAY додека не се исклучи
контролното мени.
Пребарување/Селектирање
во диск
DVD дискот е поделен на долги секции на
слики и музика, наречени “наслови.” Кога
репродуцирате DVD диск кој содржи повеќе
наслови, можете да го изберете посакуваниот
наслов со притискање на копчето TOP
MENU. Кога репродуцирате DVD кој
овозможува други опции, како на пример, да
одредите јазик на звукот, изберете ја
посакуваната со копчето MENU.
1
2
3
4
Забелешка
• Кога звукот е различен од 2-канално стерео,
Мулти-каналниот звук се префрла на 2 канали.
• Звукот на S-AIR ресиверот може да се прекине
при операции на уредот.
DISPLAY во репродукција.
Со
одберете
MENU], и потоа на
[DISC
Притиснете
Можете да го контролирате системот преку
S-AIR ресиверот со следниве копчиња.
Копче
.
Притискајте
DISPLAY додека
Контролнто Meни не се исклучи.
Oперација
Делење на исти операции на
далечинското и уредот.
.
Со
селектирајте [MENU] или [TOP
MENU].
1
2
3
S-AIR CH
Cмена на ф-ција на системот.
За детали, проучете го испорачаното
упатство на S-AIR ресиверот.
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “S-AIR
STBY” не се појави на
предниот панел, и
или .
Со
одберете подесување.
• “ON”: Уживајте во S-AIR ресиверот
додека уредот е во мирување или е
вклучен.
• “OFF”: Не можете да уживате во SAIR ресиверот додека уредот е во
мирување. Фабричкото подесување се
разликува зависно од моделот.
Прилагодување на звукот на S-AIR
ресиверот.
Контрола на системот од
S-AIR ресиверот
За да го исклучите контролното
мени
46
Уживајте во S-AIR ресиверот додека уредот
е во режим на мирување со поставување на
“S-AIR STBY” на “ON.”
“TUNER FM”
“DMPORT”
Со
или нумерираните копчиња, изберете ја содржината која
сакате да се емитува
Притиснете
.
Опциите за [DISC MENU] се појавуваат.
3
“MAIN UNIT”
“TUNER AM”
“AUDIO”
…
4
Контролното мени се прикажува на ТВ
екранот.
2
За S-AIR ресивер
Менито на дискот се прикажува на
екранот. Содржините варираат зависно
од дискот.
Копче
Уживајте во S-AIR
ресиверот додека уредот
е во режим на мирување
Кога “SEPARATE” е поставено
Функциите се менуваат по следново.
За исти функции како на уредот,
селектирајте “MAIN UNIT.”
Кога “TUNER FM” или “TUNER AM”е
селектирано на уредот, одберете ист
Note
досег
на радиото како на S-AIR
ресиверот. Во случајов, ако селектирате
различно од “TUNER FM” или “TUNER
AM” на уредот, межете да ја селектирате
било која фреквенција на радиото на SAIR ресиверот.
Притиснете DVD TOP MENU или DVD
MENU.
Приказ на DVD мени на
контролниот дисплеј
1
Селектирајте ја бараната функција на
S-AIR ресиверот.
Кога “PARTY” е поставено
Функцијата се менува во исти секвенци со
притискање на FUNCTION +/– (стр. 28).
Мени на DVD
Забелешка
• Оваа функција не може да се користи за VIDEO
CD и Super VCD со PBC контрола.
• При емитувањето на DATA CD/DATA DVD со MP3
звучни траки и JPEG слики, доколку нивното
времетраење не е исто, звукот нема да се поклопува
со сликите.
• Кога [“MODE (MUSIC, IMAGE)” е поставена на
“IMAGE” (страна 50), нема да можете да ја
изберете опцијата “TRACK.”
• Кога ќе притиснете CLEAR за враќање во нормален
режим, Програмираната репродукција и
Репродукција по случаен избор се откажани.
3
4
Следи
.
Подесувањето е направено.
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
Забелешка
• Ако поставите “S-AIR STBY” на “ON,”
потрошувачката на енергија во мирување се
зголемува.
• Ако го исклучите системот додека “S-AIR STBY”
е на “ON,” “S-AIR” трепка (кога звучниот пренос меќу уредот и S-AIR ресиверот не е воспоставен), или свети (кога звучниот пренос меѓу
уредот и S-AIR ресиверот е воспоставен) на
предниот панел.
• Ако го исклучите системот со отворена фиока
за диск додека “S-AIR STBY” е на “ON,”
фиоката на дискот можеби нема да се затвори
автоматски.
• Кога безжичниот трансмитер не е поставен во
уредот, не можете да поставите “S-AIR STBY.”
• “S-AIR STBY” е на “OFF” автоматски кога
безжичниот трансмитер ќе се извади од уредот.
83
Звучниот пренос се поставува на овој
начин (пример):
Друг S-AIR главен
уред
ID B
Овој уред
ID A
спречи ова, можете да поставите специфична ознака на S-AIR под-единица со поврзување (стр. 78).
Уживајте во звукот од
ситемот во друга просторија
За S-AIR ресивер
ID A
ID A
ID B
S-AIR под-уред S-AIR под-уред S-AIR под-уред
Совет
• За потврда на тековна ID, повторете Чекори од
1 до 7 погоре. Кога го поврзувате уредот со SAIR под-единица (стр. 78), [(PAIRING)] се
појавува покрај ID на панелот за избор на ID.
Можете да уживате во звукот од системот во
друга просторија преку S-AIR ресивер. SAIR ресиверот може да се инсталира секаде,
независно од локацијата на уредот.
За детали за S-AIR ресиверот, погледнете
во упатството за употреба на S-AIR
ресиверот.
1
1 Бидете сигурни дека копчето
SURROUND SELECTOR е дотерано
во SURROUND.
• КогаNote
користите друга S-AIR под-единица,
како сараунд засилувач, не ја менувајте ID
на уредот. Поставете ID на S-AIR ресиверот
со иста ID како на уредот.
2 Дотерајте го копчето S-AIR ID на
сараунд засилувачот да одговара со
ID (A, B или C) од единицата.
• Кога ќе го поврзувате уредот и друга S-AIR
под-единица, како сараунд засилувач, со
операцијата за поврзување, треба да направите
операција за поврзување меѓу уредот и S-AIR
ресиверот. За детали, види “Идентификација на
уредот со специфична S-AIR под-единица
(Операции за поврзување)” (стр 78).
3 Притиснете POWER на сараунд
Поставување на ID на S-AIR
ресивер
Погледнете во упатството на S-AIR
ресиверот.
Забелешка
• Лесно е да поставите иста ID за уредот и S-AIR
Под-единицата за да се воспостави звучен пренос.
Сепак, и соседите можат да го примат звукот од
системот ако ID вредностите се исти. За да се
1
2
Притиснете S-AIR MODE на
далечинското.
S-AIR режим се појавува на предниот панел.
Се секое притискање на S-AIR MODE, SAIR режимот се менува.
• “PARTY”: S-AIR ресиверот емитува
звук според функцијата која е поставена
на уредот.
• “SEPARATE”: За да поставите барана
функција за S-AIR ресивер додека
функциите на уредот не се сменат.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
PLAY LIST], и потоа на
[ORIGINAL/
.
3
4
3
.
[** (**)] cе менува во [– – (**)].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
од оригиналниот, за натамошно уредување.
• [ORIGINAL]: емитување на оригинално
снимените наслови.
Притиснете
.
DVD дисковите можете да ги пребарувате по
наслови и поглавја, додека VIDEO
CD/CD/DATA CD/ DATA DVD дисковите
можете да ги пребарувате по записи, индекс,
или сцена. Бидејќи записите и насловите се
групирани под редни броеви , можете да ги
изберете директно со соодветните
нумерирани копчиња. Сцените можете да ги
пронаоѓате и со помош на временскиот код.
Копче
DISPLAY. (При репро- дукција
на DATA CD/DATA DVD со JPEG слики,
притиснете два пати).
Контролното мени се прикажува.
2
Притиснете
Со
одберете подесување.
• [PLAY LIST]: емитување наслови креирани
Пребарување на
наслов/поглавје/трака/сцена и сл.
1
DVD VIDEO
Селектирана колона
Опциите за [ORIGINAL/PLAY LIST]
се појавуваат.
• За поставување на ID на S-AIR
ресиверот, погледнете во упатството
за употреба на S-AIR ресиверот.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Оваа функција е достапна само за DVDVR со програмирана листа.
• За ID на уредот, види “Поставување ID
на уредот” (стр. 76).
Поставување на ID за
сараунд засилувач
засилувачот.
Кога приемот на звукот е постигнат
индикаторот POWER/ON LINE на
сараунд засилувачот станува зелен.
За повеќе детали за индикаторот
POWER/ON LINE, видете “Проверка на статусот за прием) стр.27).
Поставете ID на S-AIR ресиверот во
тој на уредот.
Бројот во загради означува вкупен
број на наслови, поглавја, индекси,
сцени, фолдери или фајлови.
Селектирање на [ORIGINAL]
или [PLAY LIST] на DVD-VR
Изберете го посакуваниот метод .
4
5
Притиснете
или на нумерираните
копчиња за да го селектирате бараниот
број на насловот, поглавјето, траката,
индексот, сцената, и сл.
Ако направите грешка, притиснете CLEAR.
Притиснете
.
Системот започнува со репродукција од
селектираниот број.
Tip
• Кога контролното мени е исклучено, можете да
барате поглевје (DVD VIDEO/DVD-R/DVD- RW),
трака (VIDEO CD/Super Audio CD/CD), или
фајл (DATA CD/DATA DVD (DivX видео)) со
притискање на нумерирано копче и
.
Пребарување на сцена со помош на
временскиот код
1
Во Чекор 2, одберете
[TIME].
[T **:**:**] (playing time of the current
title) се селектира.
2
Притиснете
.
[T **:**:**] cе менува во [T --:--:--].
Пример:
[CHAPTER]
[** (**)] се селектира (** означува број).
82
47
3
4
Внесете го временскиот код со нумерираните копчиња.
На пример, за да ја пронајдете сцената на 2
часа, 10 минути и 20 секунди од почетокот,
едноставно внесете “2:10:20.”
Притиснете
.
Забелешка
• На овој начин не можете да пребарувате кај
DVD+RW дисковите.
Репродукција на MP3 и
JPEG фајлови
Можете да емитувате DATA CD/DATA DVD
кои содржат MP3 звучни записи или JPEG
слики:
– MP3 звучни записи со наставка
“.MP3.”
– JPEG фајлови со слики со наставка
“.JPEG” или “.JPG.”
– JPEG фајлови со слики, со наставка во
согласност со DCF* форматот за слики.
• Плеерот ќе ги емитува фајловите со наставка
“.MP3,” “.JPG,” или “.JPEG,” дури и ако не се
снимени во MP3 или JPEG формат. Но, притоа
може да дојде до емитување прегласен звук и да
се оштетат звучниците.
• Плеерот не ги поддржува звучните фајлови во
mp3PRO формат.
• Некои JPEG слики не можат да се емитуваат.
• Не можете да репродуцирате MP3 звучни
записи/JPEG слики од DATA CD/DATA DVD
кои содржат и DivX видео фајлови.
• Во зависност од софтверот кој се користи за
креирање на DATA CD/DATA DVD дискот,
редоследот на емитување може да се раликува од
горе прикажаниот
• Прикажаниот редослед на репродукција
можеби нема да може да се примени доколку
во секој албум се снимени над 200 под-албуми
или 300 записи/фајлови.
• Плеерот може да препознае до 200 албуми
(плеерот ги брои само албумите, вклучувајќи ги и
оние кои не содржат MP3 звучни записи или
JPEG слики). Плеерот нема да ги емитува
албумите снимени по двестотиот албум.
S-AIR Производ
Овој уред е компатибилен на S-AIR функции
(стр. 103), кој овозможува звучен пренос
меѓу S-AIR производи.
Кога ќе набавите S-AIR производ треба да
ги направите следниве подесувања за да се
воспостави звучна трансмисија.
Околу S-AIR производите
Постојат два типа на S-AIR производи.
• S-AIR главен уред (овој уред): Тој е
заемитување на звук. Можете да
употребите до три S-AIR главни уреди.
(Бројот на корисни S-AIR главни уреди
зависи од средината).
• S-AIR под-уред: За примање на звук.
– Сараунд засилувач: За да уживате
во сараунд звук безжично.
– S-AIR ресивер: За да уживате во
звукот во друга просторија.
S-AIR под-уред
(S-AIR ресивер)
S-AIR главен уред
Воспоставување звучен пренос
помеѓу уредот и S-AIR подединицата
(ID подесување)
За сараунд засилувач
За S-AIR ресивер
Со поклопување на ID на уредот и
S-AIR под-единицата, може да се воспостави
звучен пренос. Можете да употребите
повеќекратни S-AIR главни уреди со
различни подесувања на ID за секоја
компонента.
Поставување на ID на уредот
1
2
3
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
4
5
[SETUP],
Со
одберете
.
и потоа на
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
.
копче
Екранот за подесување се појавува.
6
Ставете DATA CD или DATA DVD.
Снимените фолдери на DATA CD или
DATA DVD се појавуваат. Кога се
репродуцира трака од фолдерот, таа е
затемнета.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
Избор на MP3 фајл или фолдер
1
Притиснете
на уредот.
Системот се вклучува.
7
S-AIR под-уред
(сараунд засилувач)
Со
одберете [AUDIO SETUP], и
потоа на
.
Опциите за[AUDIO SETUP] се
појавуваат.
Со
одберете [S-AIR SETUP
потоа на .
], и
Note
• Ако безжичниот трансмитер не е поставен
во уредот, [S-AIR SETUP] не може да се селектира.
8
9
Со
одберете [ID], и притиснете
.
Со
нете
одберете ја бараната ID, и притис.
Можете да селектирате ID (A, B, или
C). Порака за потврдување се појавува.
10 Следи
.
Поставете S-AIR под-единица со иста ID.
48
81
DIGITAL MEDIA
PORT Aдаптер
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
aдаптерот (не е испорачан) е наменет за
уживање во звукот од преносен аудио извор
или компјутер. Со поврзување на DIGITAL
MEDIA PORT aдаптер, звукот од преносната
компонента се емитува од звучниците на
системот. Достапните DIGITAL MEDIA
PORT aдаптери варираат во секој реј регион.
Детали за поврзување на DIGITAL MEDIA
PORT aдаптер, во “Поврзување на
DIGITAL MEDIA PORT адаптер” (стр. 22).
Note
• Не поврзувајте друг тип на адаптер освен
DIGITAL MEDIA PORT aдаптер.
• Не го вклучувајте/исклучувајте DIGITAL MEDIA
PORT aдаптерот од/кон уредот додека системот
е вклучен.
• Зависно од типот на DIGITAL MEDIA PORT
aдаптерот, можат да се емитуваат и слики. Во
овој случај, системот произведува EURO AV
OUTPUT сигнал, независно од типот на видео
сигналот.
• Кога користите Bluetooth безжичен аудио адаптер
(какоTDM-BT1, не е испорачан) во исто време,
растојанието на пренесување меѓу Bluetooth
трансмитерот и Bluetooth безжичниот аудио
адаптерот може да се намали. Во случајов,
ставете го Bluetooth трансмитерот подалеку од
системот или поместте го Bluetooth безжичниот
адаптер поблиску до Bluetooth трансмитерот.
• Кога користите Bluetooth безжичен аудио адаптер
(какоTDM-TDM-NC1, не е испорачан) во исто
време, поставете го безжичниот аудио адаптер
што е можно подалеку од системот.
Pепродукција на конектираната
компонента на системот
1
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DMPORT” не се појави на предниот
панел.
Започнете репродукција на
конектираната компонента.
Tip
2
Звукот и сликата на конектираната
компонента се емитуваат на системот
или на ТВ апаратот.
За инструкции за ракување, погледнете
во упатството на DIGITAL MEDIA PORT
aдаптерот.
• Кога слушате MP3 фајлови или друг компресирани музички фајлови, можете да го дотерувате
звукот. Селектирајте “A.F.D. STD” за “DEC.
MODE” (стр. 34) и дотерајте го режимот за звук
(стр.36) во “MOVIE”, “MUSIC” или “NEWS”. За
откажување, одберете различно од “A.F.D. STD.”
• Зависно од типот на DIGITAL MEDIA PORT
адаптерот, можеби ќе можете да ракувате со
компонентата преку копчињата на далечинското
на системот или уредот. Следнава илустрација
покажува кои копчиња можат да се користат во
овој случај.
Притиснете
фолдер.
Снимените фолдери на DATA CD или
DATA DVD се појавуваат. Кога се
репродуцира трака од фолдерот, таа е
затемнета.
за да селектирате
За MP3 фајлови во фолдерот
Притиснете
за да започнет
репродукцијата.
За секектирање на MP3 фајл
Притиснете
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
.
Листата на фајлови која ја содржи
фолдерот се појавува.
2
Со
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
изберете албум.
Кога избирате албум
Притиснете
за да започне
емитувањето на избраниот албум.
Note
Со
селектирајте албум, и
.
.
притиснете
Започнува репродукцијата на
селектираниот фајл. Можете да ја
исклучите листата со притискање на
DVD MENU. Со повторно притискање на
DVD MENU, ќе се појави листата во
фолдерот.
Кога избирате слика
Притиснете PICTURE NAVI.
Сликите и фајловите од албумот се
прикажуваат во 16 помошни екрани.
1
2
3
4
5
6
7
8
За да се префрлите на претходната или
наредната страница
9
10
11
12
Притиснете
13
14
15
16
За да ја сопрете репродукцијата
Притиснете
.
.
Можете да го селектирате наредниот фолдер
ако конинуирано продолжите да притискате
после последниот фајл во тековниот
фолдер, но не можете да се вратите на
претходниот фолдер со притискање на
.
За да се вратите на претходниот фолдер,
селектирајте го од листата на фолдери.
За да се вратите на претходниот екран
Притиснете
RETURN.
Селектирање на JPEG фајл или
фолдер
1
Ставете DATA CD или DATA DVD.
Со
изберете ја сликата која
сакате да ја видите и притиснете .
За враќање на нормален екран,
притиснете
RETURN.
• PICTURE NAVI не работи ако поставите
[MODE (MUSIC, IMAGE)] на [MUSIC].
• За да се прикажат наредните слики,
изберете слика во најдолната линија на
екранот и притиснете . За да се вратите на
претходната страна, изберете слика во
најгорната линија на екранот и притиснете
.
За избирање на претходната
или следната JPEG слика
Притискајте
кога не е прикажано
контролното мени. Имајте во предвид дека
80
49
следниот албум од листата може да се избере
ако продолжите да притискате откако ќе с
избере последната слика од тековниот албум,
но не можете да се вратите на претходниот
албум притискајќи кога е избрана првата
слика. За да се вратите на претходниот албум,
изберете го од листата.
Ротирање на JPEG слика
Додека сликата е прикажана, притискајте ги
копчињата
. Со секое притискање на копчето
, сликата се ротира 90 степени спротивно од
сказалките на часовникот. За да се вратите на
нормалниот приказ, притиснете CLEAR.
Забелешка
• Не можете да ротирате JPEG фајл ако е
[JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] на [(1920
× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD] (стр. 53)
За запирање на репродукцијата
Притиснете
.
Емитување звучни траки и
слики во вид на слајд –
шоу со звук
Копче
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете
[BROWSING], и потоа на
1
2
3
Со
селектирајте ја бараната
.
листа, и притиснете
• [FOLDER LIST]: Листата на фолдери се
појавува. Следете го Чекорот 2 од “Пребарување на MP3 фајл или фолдер” или
“Пребарување на JPEG фајл или фолдер”
(стр.49) или “Selecting a folder” (стр.52).
• [PICTURE LIST]: Сликите во JPEG фолдерот се појавуваат во 16 помошни екрани.
Следете го Чекор 2 од “Селектирање на
JPEG фајл или фолдер” (стр.49).
Ако нема JPEG фајло во селектираниот
фолдер, се појавува [No image data]. Во
овој случај селектирајте [FOLDER LIST]
за приказ на листата за фолдери.
50
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05 Soul Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Ставете DATA CD или DATA DVD.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
3
4
5
6
7
Со
одберете подесување.
• [AUTO]: се емитување на JPEG и MP3
звучните траки од истиот албум
истовремено, во вид на слајд шоу.
• [AUDIO (MP3)]: за континуирано емитување само на MP3 звучните траки.
• [IMAGE (JPEG)]: за емитување само
на JPEG сликите како слајд шоу.
Притиснете
.
Со
копче
7
изберете го саканито албум
.
Системот започнува со емитување на
избраниот албум.
Притискајте DVD MENU за да се исклучи
приказот на листата.
• PICTURE NAVI не функционира кога е избран
[AUDIO (MP3)] режим.
• Ако емитувате големи MP3 и JPEG фајлови во исто
време, звукот може да прескокнува. Препорачливо е
брзината на примерок за MP3 да се постави на 128
kbps или пониско додека фајлот се креира. Ако звукот
и натаму прескокнува, смалете ја големината на JPEG
фајлот.
Со
одберете [YES], и притиснете
.
За откажување, [NO], и потоа на
.
Note
• Не вадете го USB уредот при бришење.
• Ако фолдерот кој треба да се избрише содржи
фајлови со не-аудио формат или под-фолдери,
овие ќе се избришат од листата на ТВ екранот,
но не се бришат на USB уредот.
За враќање на претходен екран
Притиснете
RETURN.
Со
копче
одберете [
ALL], и потоа
.
одберете [START], и потоа
.
Системот започнува со преснимување, и се
појавува статус на операцијата.
За откажување на операцијата, копче x.
Притиснете DVD MENU.
Со
3
Откажување на сите MP3 фајл/фолдери
Се прикажува листата на албуми снимени
на DATA CD или DATA DVD.
и притиснете
ALL
Откажување на MP3 фајл /фолдер
Со
одберете MP3 фајл/фолдер, и потоа
копче . Ознаката на MP3 фајл/фолдерот
се губи.
одберете фолдер.
За бришење на аудио фајл
Копче .
Листата на фајлови во фолдеро се
појавува.
селектирајте го бараниот фолдер,
Со
и притиснете CLEAR.
ALL
Избор на сите MP3 фајлови/фолдери
Со
одберете [ ALL], и потоа
копче .
Опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)] се појавуваат.
Со
За бришење на сите аудио фајлови
во фолдерот. Притиснете CLEAR.
START
Избор на бараниот MP3 фајл/фолдер
Со
одберете MP3 фајл/фолдер, и потоа
копче .
MP3 фајлот/фолдерот се означува.
[MODE
Со
одберете
(MUSIC, IMAGE)], и потоа на
.
2
Free:
MP3 фајлови/фолдери.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
.
Опциите за [BROWSING] се појавуваат.
USB RECORDING
2002_Remixes
Може да се репродуцира слајд – шоу со слики
и музика во позадина со ставање на MP3
фајлови и JPEG фајлови во ист фолдер на
DATA CD или DATA DVD.
Приказ на листата на MP3
фајлови/JPEG фајлови/DivX
видео фајлови
1
Слободно место за
снимање на USB
За враќање на претходен екран
Копче
RETURN.
Note
• Аудио фајлот на DATA CD/DATA DVD кој
мопжете да го преснимувате е MP3 фајл.
Бришење на аудио фајлови од
USB уред
Можете да бришете адио фајлови од USB.
1
Притискајте FUNCTION +/– додека
“USB” не се појави на предниот
панел.
79
• Некои USB уреди не можат да се емитуваат
зависно од типот на форматот на фајлот.
6
Снимање на песни од
CD на USB уредот
1
2
3
4
За откажување на трака
Со
одберете трака, и притиснете .
Означената трака се откажува.
За откажување на сите траки
Со
селектирајте [ ALL], и
потоа .
Копче
DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Системот почнува да снима и се прикажува
статусот на снимање.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
За откажување на снимање, притиснете
[USB
Со
одберете
RECORDING], и потоа на .
Преснумување MP3 фајлови
од DATA CD/DATA DVD на USB
Со
одберете [TRACK], и
.
потоа
1
2
Одберете трака која сакате да ја
снимате.
USB RECORDING
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
1
2
3
3
4
Слободно место за
снимање на USB
START
ALL
ALL
Селектирање на трака
Со
одберете трака, и притиснете
Траките се означуваат по редослед по
Ваш избор.
За селектирање на сите траки на
аудио CD
Со
потоа
селектирајте [
.
.
3
Притиснете
подесување.
5
ALL], и
6
Одберете MP3 фајл/фолдер кој
сакате да го предснимате.
• [EFFECT] подесувањата не се ефективни ако
поставите [JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP]
на [(1920× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD]
(стр. 53).
за избор на
[NORMAL].
• [SLOW1]: поставува траење подого од
[NORMAL].
• [SLOW2]: поставува траење подолго од
[SLOW1].
4
Притиснете
.
• За некои JPEG треба повеќе време да се прикажат,
Note
поради што времето на прикажување ќе ви изгледа
подолго од поставеното. Тоа е особено случај кај
прогресивните JPEG фајлови JPEG сликите кои
содржат 3,000,000 пиксели или повеќе.
• Времетраењето на интервалите зависи од
[JPEG RESOLUTION] подесувањето во
[HDMI SETUP] (стр. 52).
Со
одберете [TRACK] или
[FOLDER],и потоа на
.
MP3 фајловите во селектираниот фолдер
се појавуваат.
Забелешка
• [FAST]: поставува траење пократко од
[USB
Со
одберете
RECORDING], и потоа на
.
Со
одберете го баранот фолдер,
.
и следи
.
• [NORMAL]: За нормално времетраење
на слајдовите.
Копче
DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
• Потребни се неколку минути за да се
прикажат траките/фолдерите, зависно од
нивниот број.
[INTERVAL],
Опциите за [INTERVAL] се појавуваат.
Одредување ефекти за сликите
во слајдовите
1
Копче
DISPLAY двапати.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Note
.
DISPLAY двапати.
Со
одберете
и потоа на .
Ставете DATA CD/DATA DVD.
“READING” се појавува на предниот
панел додека да се појават
фајловите/фолдерите на ТВ екранот.
Tраки кои сакате да ги снимате.
2
.
• [TRACK]: Фолдерите снимани на DATA
CD/DATA DVD се појавуваат. Можете да
го преснимате бараниот MP3 фајл.
• [FOLDER]: Фолдерите снимани на DATA
CD/DATA DVD се појавуваат. Можете да
ги преснимате сите MP3 фајлови во
фодлерот.Одете не чекор 6.
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
одберете [START], и потоа
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
Note
Копче
• [OFF]: Се исклучуваат сите ефекти.
4 Притиснете
Контролното мени за JPEG се прикажува
на ТВ екранот.
Ставете аудио CD.
• Потребни се неколку минути за да се
прикажат траките, зависно од нивниот број.
78
1
Со
копче
“READING” се појавува на
предниот панел додека да се појават
CD траките на ТВ екранот.
5
Одредување времетраење
на слајдовите (JPEG само)
3
[EFFECT],
Со
изберете
и потоа на
.
Опциите за [EFFECT] се појавуваат.
Притискајте
за да ја изберете саканата
опција.
• [MODE1]: Сликата се придвижува од врвот
кон дното.
• [MODE2]: Сликата се развлекува од лево
кон десно.
• [MODE3]: Сликата се развлекува од
центарот кон рамките на екранот.
• [MODE4]: Наизменично се користат
повеќе ефекти.
• [MODE5]: Следната слика поминува преку
тековната.
51
®
DivX Видео
Околу DivX видео фајловите
DivX® е технологија за компресија на видео
фајлови, развиена од DivX Networks, Inc. Овој
плеер е официјален производ со DivX®
сертификат. Со него можете да емитувате
DATA CD и DATA DVD дискови со DivX
видео фајлови.
DATA CD и DATA DVD дискови кои
можат да се репордуцираат
Емитувањето на DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) и DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
дисковите на овој плеер зависи од одредени
услови:
– Кај DATA CD/DATA DVD дисковите кои
содржат DivX видео фајлови со кои се
надополнети MP3 звучните записи или JPEG
сликите, плеерот ќе ги емитува само DivX
видео фајловите.
Сепак, плеерот може да ги репродуцира само
DATA CD дисковите со логички формат ISO
9660 Level 1/ Level 2 или Joliet, и DATA DVD
дисковите со универзален формат на дискови
(UDF).Следете ги упатствата испорачани со
дисковите.
кои се со “.AVI” или “.DIVX” наставка,
доколку не содржат DivX видео-податоци.
• За повеќе детали околу компатибилните MP3 звучни
траки и JPEG сликите снимени на DATA CD/DATA
DVD, видете го поглавјето “DATA CD/DATA DVD
дискови кои можат да се репродуцираат” (страна 5).
• Плеерот
нема да може да емитува DivX видео
No
фајл, доколку истиот е комбиниран од 2 или
повеќе DivX видео фајлови.
• Плеерот нема да може да емитува DivX видео
фајл над 2 GB и слика со резолуција над 720
(ширина) × 576 (висина).
• Во зависност од DivX видео фајлот, сликата
може да биде нејасна и да има пречки во
звукот.
• Системот нема да репродуцира некои DivX
видео фајлови кои се подолги од 3 часа.
• Зависно од DivX видео фајлот, сликата може да
биде искривена. Во овој случај се препорачува да
креирате фајл со помача брзина на проток на
податоци (bit rate). Ако звукот е непријатен, MP3
се препорачува како аудио формат. Сепак, овој
систем не е во согласнот со WMA (Windows
Media Audio) формат на DivX фајлови.
• Поради технологијата на компресија која се
користи кај DivX фајловите, потребно е
одредено време да се појави слика откако ќе
притиснете
1
Погледнете го поглавјето “Редоследно
емитување на албуми, записи и фајлови”.
Имајте во предвид дека некој редослед на
репродукција не може да се примени, во
зависност од софтверот користен за креирање
на DivX видео фајловите, или доколку има над
Nte
200 албуми или 600 DivX видео фајлови во
секој албум.
DivX видео фајлови кои можат
да се репродуцираат
Плеерот може да емитува фајлови снимени
во DivX формат, со наставка
“.AVI,” или “.DIVX.” Плеерот нема да може
да ги репродуцира фајловите кои се
52
Проверка на временски
информации за JPEG фајл
Можете да ги проверите информациите за
времето за време на репродукција кога Exif*
вредност е снимена на JPEG сликата.
Копче
DISPLAY двапати во тек на
репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
USB IMAGE
Датум информација
.
Селектирање на фолдер
Околку редоследот на репродукција на DATA
CD или DATA DVD
• Плеерот можеби нема да може да репродуцира
некои DATA CD/DATA DVD дискови,
креирани во Packet Write формат.
ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет
над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако заедно се
користат
Note на еден MP3 фајл.
• Карактери/ознаки можеби нема да се прикажат
за одредени јазици.
• Зависно од типот на фајлот кој се емитува,
системот може да прикаже само ограничен број
на знаци. Зависно од фајлот, нема да се
прикажат сите карактери.
Притиснете DVD MENU.
Се прикажува листата на албуми
снимени на дискот. Се прикажуваат
само албумите со DivX видео фајлови.
FOLDER LIST
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
3
Со копчињата
изберете го
посакуваниот албум.
Притиснете
.
Репродукцијата започнува од избраниот
албум. Видете го поглавјето “Избор на
DivX видео фајл” (страна 53).
* “Exchangeable Image File Format” е формат за
Дигитална камера дефинирана од Јапонска
Асоцијација за Електронска и Информатичка
технологија (JEITA).
Tip
• Датум информации [DD/MM/YYYY].
DD: Ден
MM: Mесец
YYYY: Година
Меморирање на песни
на USB уред
Можете да снимате песни од аудио CD на
USB уред во MP3 формат. Можете и да
преснимувате MP3 фајлови од DATA
CD/DATA DVD на USB уред.
За поврзување на USB уред, види
“Поврзување на USB уред” (стр. 65).
Снимената музика е само за лична
употреба. Користењето на оваа музика
надвор од ограничувањата бара согласност
од авторите.
Забелешки за USB
снимање/преснимување
• Не го конектирајте системот и USB
уредот преку USB основа.
• Уверете се дека има доволно простор на
USB уредот за снимање и преснимување.
• Не вадете го USB уредот за време на
снимање/преснимување.
• Кога снимате трака од CD, траките се
снимаат како128 kbps MP3 фајлови.
• Кога преснимувате MP3 фајлови од DATA
CD/DATA DVD, MP3 фајловите се снимаат
со иста брзина како оригиналните MP3
фајлови.
• CD текст информации не се сниемаат на
креираните MP3 фајлови.
• Ако го стопирате снимањето на средина
MP3 фајлот чие снимање било прекинато
се брише.
• Снимањето престанува автоматски кога:
– USB уредот нема доволно простор за
снимање.
– Бројот на MP3 фајлови на USB уредот ќе
го достигне лимитот кој системот не
може да го препознае.
• Можете да меморирате до150 фајлови во
фолдер.
• можете да меморирате до 199 фолдери на
USB уред.
• Ако фолдер или фајл кој сакате да го
снимите веќе постори на USB уредот под
исто име, дополнителен број се додава
после Името без да се препишува на
оригиналниот фолдер или фајл.
77
1
Копче
DISPLAY. (При емитување на
JPEG фајл, притиснете
DISPLAY
двапати.)
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
Со
одберете метод на пребаување.
• [TRACK]: aудио фајлови.
• [FILE]: JPEG фајлови.
• [FOLDER]: фолдери.
[** (**)] се селектира (** означува број).
Броевите во загради прикажуваат вкупен
број на аудио фајлови, JPEG фајлови или
фолдери.
T
1(
1)
1( 144)
0: 23
USB MUSIC
Селектиран ред
3
Копче
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
USB MUSIC
1 Време на репродукција ан тековна трака
2 Tрака (фајл) име*
* Ако MP3 фајл има ID3, системот емитува име
на фолдер / трака (фајл) од ID3 информациите.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
ID3 ver 2.2/2.3 информацијата има приоритет
над ID3 ver 1.0/1.1 и ver 2.2/2.3 ако заедно се
користат на еден MP3 фајл.
Note
• Ако не може да се прикаже името на аудио фајлот ,
“*” ќе се појави на предниот панел.
• Името на фајлот може да не се прикаже зависно
од текстот.
• Времето на репродукција на MP3 фајловите
може да не се прикажува правилно.
Следи
Преглед на информации за
аудио фајловите на
предниот панел
За исклучување на дисплеј
Притискајте DVD MENU.
За да ја сопрете репродукцијата
Притиснете
.
Селектирање на DivX видео фајл
чекорот 2 од поглавјето “Избор
1. По
на албум” притиснете .
Се прикажува листа на фајлови и
албуми.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
За да се префрлите на претходната или
наредната страница
Притиснете DISPLAY во репродукција.
Притиснете
Информациите за аудио фајлот ќе се појават
на ТВ екранот.
За да се вратите на претходниот екран
T
0: 13
192k MP3
копче.
Системот започнува со репродукција
на селектираниот број.
.
Можете да ги прегледате информациите за
аудио фајлот, како време, име на
фолдер/аудио фајл и брзина на проток на
податоци во секунда на тековно аудио на ТВ
екранот.
Ако направите грешка, притиснете CLEAR
за откажување на бројот.
5
/
Tip
• Доколку е определен максималниот број на
гледања, можете да ги емитувате DivX видео
фајловите додека не се исполни овој број. Се
пресметуваат наредните ситуации:
– кога плеерот е исклучен.
– кога ќе се отвори подлогата за дискови.
– кога ќе почне да се емитува друг фајл.
Преглед на информации за
аудио фајл на TВ екран
Брзина на проток на податоци
Со
или нумерираните копчиња
одберете го бараниот број.
За движење во наредна или
претходна страна
Притиснете
.
[** (**)] cе менува на [– – (**)].
4
Со секео притискање на DISPLAY, на
екранот се менуваат ставките:
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Име на фолдер*
Име на фајл*
* Ако MP3 фајл има ID3, системот емитува име
на фолдер / трака (фајл) од ID3 информациите.
Системот поддржува ID3 ver 1.0/1.1/2.2/2.3.
Изберете го посакуваниот фајл со
притиснете .
и
Започнува репродукција на фајлот.
/
Притиснете
.
RETURN.
За да ја сопрете репродукцијата
Притиснете
.
За да одите на наредниот или претходниот
DivX без да ги барате во листата
Притиснете
или
за време на
репродукцијата. Додека се емитува
последниот фајл од тековниот албум,
можете да се префрлите на почетниот фајл
од наредниот албум со притискање на
. Имајте во предвид дека не
копчето
можете да се вратите на претходниот албум
. За таа цел ,
со притискање на копчето
најнапред треба да го изберете претходниот
албум од листата на албуми.
Притискајте DISPLAY.
76
53
Дотерување на
временската разлика
меѓу сликата и звукот
• MODE 1: Сликата се испишува дел
Забрана за репродукција
на дискови
по дел од горе надолу.
• MODE 2: Сликата се испишува од
лево кон десно.
• MODE 3: Сликата се развлекува од
средината кон рабовите на екранот.
• MODE 4: се користат различни
ефекти за различни слики.
• MODE 5: наредната слика се
испишува преку претходната.
• OFF: исклучување на оваа
функција.
[PARENTAL CONTROL]
[A/V SYNC]
Доколку звукот и сликите на екранот не
се поклопуваат, можете да ја дотерате
временската разлика меѓу нив.
1
Притиснете
DISPLAY.
Контролното мени се прикажува на ТВ
екранот.
2
3
4
Репродукцијата на некое DVD VIDEO дискови
може да се ограничи во согласност со
претходно одредени нивоа, кои се засноваат
врз возраста на корисниците. Сцените може да
се блокираат или да се заменат со други сцени.
За двата типа на заштита се користи иста
лозинка. Кога ќе поставите [PARENTAL
CONTROL] потребна е лозинка за влез во
снимената содржина на дискот.
[A/V SYNC],
Со
изберете и
потоа на
.
Опциите за [A/V SYNC] се појавуваат.
1
Со
изберете опција.
• [OFF]: без подесување.
2
• [ON]: за да ја дотерате временската
разлика меѓу сликата и звукот.
Притиснете
.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
Note
• Зависно од влезниот сигнал, функцијата може да
нема ефект.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
дисплеј.
Со
одберете
.
и потоа на
[SETUP],
4
Со
селектирајте [CUSTOM], и
потоа
.
5
Со
селектирајте [SYSTEM SETUP], и
.
потоа на
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавуваат.
6
Со
селектирајте [PARENTAL
], и потоа на .
CONTROL
Доколку не сте внеле лозинка
Се прикажува екранот за внесување нова
лозинка.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Следи
(Repeat Play)
Можете континуирано да ги емитуивате
аудио/JPEG фајловите на USB уредот.
1
2
Копче
DISPLAY во репродукција.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
3
Со
одберете
[BROWSING], и потоа
DISPLAY во репродукција.
Со
одберете
и потоа на
.
[REPEAT],
Опциите за [REPEAT] се појавуваат.
3
Приказ на аудио
фајлови/JPEG фајлови
1
Копче
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
.
Забелешка
• [EFFECT] подесувањето не е ефективно кога
[JPEG RESOLUTION] во [HDMI SETUP] е на [(1920
× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD] (стр. 53).
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
Дисплејот за подесување се појавува.
54
4
Повторување на репродукција
.
4
Со
селектирајте тема која
сакате да се повторува.
• [OFF]: Исклучено.
• [MEMORY]: За повтрување на сите
фолдери во USB уредот.
• [FOLDER]: За повторување на
тековен фолдер.
• [TRACK] (само аудио фајлови): За
повторување на тековен фајл.
Следи
.
Tемата е селектирана.
За нормална репродукција
Опциите за[BROWSING] се појавуваат.
Притиснете CLEAR, или [OFF] во Чекор 3.
Со
селектирајте листа, и
притиснете .
За икслучување на контролното
мени
• [FOLDER LIST]: Листата на фодлери
се појавува. Следете го Чекор 2 од
“Селектирање на Aудио фајл или
фолдер” или “Селектирање на JPEG
фајл или фолдер.”
Копче DISPLAY треба да се притиска се
додека не се исклучи контролното мени.
• [PICTURE LIST]: Сликите од JPEG
фајловите се појавуваат во 16
полиња. Следете Чекор 2 од
“Селектирање на JPEG фајл или
фолдер.”
Ако нема JPEG фајл во селектираниот
фолдер, се појавува [No image data].
Во овој случај, селектирајте [FOLDER
LIST] за прикажување на листата на
фолдери.
Забелешка
• Кога [MODE (MUSIC, IMAGE)] е на [IMAGE]
(стр. 67), не можете да селектирате[TRACK].
Пребарување на аудио /
JPEG фајл или фолдер
Можете да пребарувате во USB уредот аудио
фајл, JPEG фајл или фолдер. На аудио
фајловите и JPEG фолдерите има впишано
броеви, и можете да селектирате аудио фајл
или JPEG фолер со внесување на нивните
броеви.
75
За емитување на JPEG фајлови од
фолдерот како слајд шоу.
Притиснете
за да почне
репродукцијата на селектираниот
фолдер.
JPEG сликите се прикажуваат како слајд
шоу. Можете да го смените интервалот
на слајдовите (стр. 68), и додавање на
ефекти (стр. 68).
За стопирање на репродукцијата
Селектирање на JPEGфајлови
со приказ во полиња
Press PICTURE NAVI.
Брзина на менување на сликите во слајдшоу
Сликите се прикажуваат во 16 одделни
полиња на екранот.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note
• Не можете да ротирате JPEG фајл ако
[JPEG RESOLUTION] во[HDMI SETUP] е на [(1920
× 1080i) HD
] или [(1920 × 1080i) HD].
Притиснете
Види “Други операции” (стр. 34).
1
Притискајте ги копчињата
и
за да ја изберете
посакуваната слика . Додека е прикажана последната
слика од тековни- от албум, можете да се префрлите на
почетната слика од наредниот албум со притискање на
копчето
. Имајте во предвид дека не можете да се
вратите на претходниот албум со притискање на
копчето
. За таа цел , најнапред треба да го
изберете претходниот албум од листата на албуми.
Ротирање на JPEG фајл
Додека сликата е прикажана, притискајте ги копчињата
. Со секое притискање на копчето , сликата се
ротира 90 степени спротивно од сказалките на часовникот.
За да се вратите на нормалниот приказ, притиснете
CLEAR.
74
Копче
7
Доколку веќе сте меморирале лозинка
Се прикажува екранот за внесување
лозинка.
За репродукција на диск со
[PARENTAL CONTROL]
2
DISPLAY двапати.
Со
одберете
и потоа на
.
Внесете ја 4-цифрената лозинка
повторно и притиснете .
На дисплејот се појавува порака за
лимитирање на возраста.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
PARENTAL CONTROL
[INTERVAL],
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
Опциите за [INTERVAL] се појавуваат.
3
16
Репродукција на
нареден/претходен JPEG фајл
Исклучување на [PARENTAL
CONTROL] функцијата
Други операции
Со
одберете JPEG фајл кој
. За
сакате да го гледате и потоа на
враќање на нормален екран,
RETURN.
притиснете
Совет
• Поле за движење се прикажува на деснта
страна на ТВ екранот. За приказ на
дополнителни JPEG фајлови, селектирајте ја
последната JPEG слика, и притиснете x. За
враќање на претходен JPEG фајл,
селектирајтеја првата JPEG фајл, и
притиснетеX.
• Системот може да препознае до 150 JPEG
фајлови во еден фолдер.
.
Внесете четири-цифрена лозинка и
притиснете копче.
Се прикажува екран за потврдување на
лозинката.
4
Со
селектирајте подесување.
• NORMAL: времетраењето се
подесува на 6 до 9 секунди.
• FAST: покусо времетраење од опцијата
NORMAL.
• SLOW 1: подолго времетраење од
опцијата NORMAL.
• SLOW 2: подолго времетраење од
опцијата SLOW 1.
Следи
.
Note
• На некои JPEG фајлови, особено прогресивните
слики или сликите со 3 000 000 пиксели или повеќе,
им треба подолго време за да се прикажат.
Избор на ефекти за JPEG
фајловите
1
Копче
DISPLAY двапати.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
2
3
Со
одберете
и потоа на
.
[EFFECT],
Опциите за [EFFECT] се појавуваат.
Со
OFF
USA
селектирајте подесување.
8
Со
одберете [STANDARD], и потоа
.
Tемите за селекција на [STANDARD] се
прикажуваат.
9
СО
селектирајте географска
околина како и лимитација, и
притиснете .
Околината е селектирана.
Ако селектирате [OTHERS
],
селектирајте и внесете стандарден код од
табелата “Parental Control Код листа”
(стр. 113) со нумерираните копчиња.
10 Со
одберете[LEVEL], и потоа
.
Темите за селекција [LEVEL] се
прикажуваат.
11 Со
Поставете[LEVEL] на [OFF] во Чекор 11.
1
2
• Дисковите кои немаат вградена функција за
заш-тита, нема да можат да се заштитат на овој
начин .
• Во зависност од дискот, можеби ќе се побара од
вас да го смените нивото на заштита за време на
репродукцијата. Во тој случај, внесете ја
лозинката и сменете го нивото.
Tip
• Доколку сте ја заборавиле лозинката, извадете го
дискот и повторете ги чекорите 1 до 3 од поглавјето “Ограничување на репродукцијата.” (стр.54).
Кога ќе се побара да внесете лозинка, впишете
“199703” со нумерираните копчиња и притиснете
. Плеерот ќе побара од вас да внесете нова 4цифрена лозинка. Потоа вратете го дискот во
плеерот и притиснете
. Кога ќе се прикаже
екранот за внесување лозинка, внесете ја вашата
нова лозинка.
Промена на лозинката
1
2
одберете ниво, и притиснете
на копчето .
[PARENTAL CONTROL]
подесувањето е комплетирано.
Колку е помала вредноста, толку
е построга забраната.
Ставете го дискот и притиснете
.
Се прикажува екранот за внесување
лозинка.
Внесете ја 4-цифрената лозинка со
нумерираните копчиња и
притиснете .
Репродукцијата започнува.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел.
Копче
DISPLAY додека плеерот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува.
3
Со
одберете
и потоа
.
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
Со
одберете [CUSTOM], и
.
потоа
Дисплејот за подесување се појавува.
55
5
Со
одберете [SYSTEM SETUP],
.
и потоа на
Опциите за [SYSTEM SETUP] се појавува.
6
Со
одберете [PARENTAL
], и потоа на .
CONTROL
Се појавува порака за внесување на
лозинка.
7
8
9
Внесете 4-цифрена лозинка со
нумерираните копчиња, и
.
Со
одберете [CHANGE
PASSWORD
], и потоа на
.
Внесете 4-цифрена лозинка со
нумерираните копчиња, и
10 Внесете нова 4-цифрена лозинка со
нумерираните копчиња, и
• Дотерувањето за репродукција кое е снимено на
самиот диск има предност во однос на
дотерувањето извршени во ова мени.
1
2
11 Внесете ја лозинката повторно за да ја
Доколку згрешите при внесувањето
на лозинката
Притиснете
пред да притиснете
внесете го точниот број.
и
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
3
.
01
02
03
04
05
06
07
08
Преку овој екран можете да вршите
дотерување на различни ставки, како на
пример, сликата и звукот. Темите за
подесувања можат да се разликуваат зависно
од регионот.
.
потврдите и притиснете
FOLDER LIST
Дисплеј за подесување
Со
одберете
.
и потоа на
[SETUP],
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
4
5
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
.
копче
Дисплејот за подесување се појавува.
Со
селектирајте тема, и притиснете
.
копче
• [LANGUAGE SETUP] (стр. 57)
• [VIDEO SETUP] (стр. 57)
• [HDMI SETUP] (стр. 58)
• [AUDIO SETUP] (стр. 60)
• [SYSTEM SETUP] (стр. 60)
• [SPEAKER SETUP] (стр. 61)
Пример: [VIDEO SETUP]
Селектирана тема
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
7
6
Со
селектирајте тема, и притиснете
.
56
Можете да селектирате нареден фолдер
после
соконтимуирано притискање на
последниот фолдер, но не можете да се вратите
на преходниот фолдер со притискање на
.
За избор на претходен фолдер, селектирајте од
листата на фолдери.
За враќање ан претходен екран
Со
селектирајте фолдер.
За емитување на аудио фајлови
од фолдер
Притиснете H за репродукција.
За селектирање ан аудио фајл
Копче .
Се прикажува листа на фајлови кои
ги содржи фолдерот.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Притиснете
RETURN.
За исклучување
Притиснете DVD MENU.
Други операции
Види “Други операции” (стр. 34).
Избор на JPEG фајл или
фолдер
1
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“USB” appears in the front panel
display.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на ТВ
екранот.
Со
одберете фајл, и потоа на .
Системот започнува со репродуукција на
селектираниот фајл. Исклучете ја листата со
фајлови со притискање на DVD MENU. Ако
повторно притиснете DVD MENU ќе се
прикаже листата со фолдери.
Совет
• Системот може да препознае до 150 аудио
фајлови во еден фолдер.
• Кога слушате компримирана музика на USB
можете да го зголемите звукот. Селектирајте
“A.F.D. STD” за “DEC.MODE| (стр.34) и дотерајте го режимот за звук (стр.36) во “MOVIE”,
“MUSIC” или “NEWS”. За откажување, немојте
да селектирате “A.F.D.STD”.
3
[MODE
Со
одберете
(MUSIC, IMAGE)], и потоа на
.
Опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)] се појавуваат.
4
5
6
Со
Фолдерите снимени на USB уредот се
појавуваат. Кога се емитува некој
фолдер, неговиот наслов е затемнет.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
За репродукција на нареден/
претходен аудио фајл
Кога ќе притиснете еднаш
, можете да
одите на почетокот на аудио фајлот.
.
Притиснете DVD MENU.
.
Притиснете
за пуштање на следниот аудио
фајл. Притиснете двапати
за пуштање на
претходниот аудио фајл.
одберете [IMAGE].
Следи
За да ја стопирате репродукцијата
Притиснете
Теми за подесување
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
7
Со
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
селектирајте фолдер.
73
Забелешки за USB уредот
• Системот може да емитува до 200фолдери,
вклучувајќи албуми кои не содржат аудио
фајлови и JPEG фајлови. Ако има повеќе
од 200 фолдери во USB уредот, фолдерите
кои ќе ги препознае системот, се разликуваат според нивната конфигурација.
• Може да се емитуваат следниве фајлови.
Фајл
Ознака на фајлот
MP3 фајл
“.mp3”
WMA фајл
“.wma”
AAC фајл
“.m4a”
JPEG фајл
“.jpg” or “.jpeg”
Системот може да репродуцира секакви податоци кои ги носат горенаведените ознаки,
дури и кога не се во MP3/WMA/ AAC/ JPEG
формат. Pепродукцијата на овие по-датоци
може да генерира силен звук кој може да ги
оштети звучниците на системот.
72
• Следниве USB уреди/ситуации може да
предизвикаат подолго време за почеток на
репродукцијата:
– USB уредот е сниман со комплицирана
структура.
– кога аудио фајловите или JPEG фајловите
од друг фолдер биле репродуцирани пред
извесно време.
• Некои USB уреди не можат да се репродуцираат зависно од форматот на фајловите.
• Системот може да репродуцира до 8
фолдери.
• Системот нема да репродуцира некои аудио
фајлови зависно од типот на фајлот.
• Кога ќе ставите USB уред, системот ги чита
сите фајлови во него. Ако има многу фајлови,
потребно е подолго време додека се прочитаат
сите.
• Не приклучувајте USB уред преку USB
основа.
• Кај некои USB уреди, откако ќе се даде
некоја операција, може да има каснење пред
да се изврши наредбата на системот.
• Овој систем не ги поддржува сите
функции поставени на USB уредот.
• Фајловите снимени на компјутер можеби
нема да се репродуцираат по редоследот на
кој биле снимени.
• Репродукцијата на системот може да се
разликува од редоследот на конектираниот
USB уред.
• Секогаш исклучувајте о системот пред
вадење на USB уредот. Вадењето на USB
уредот додека е вклучен системот може да
ги оштети податоците на USB уредот.
• Не чувајте друг тип на фајлови или
непотребни фолдери на USB уредот освен
аудио фајлови и JPEG фајлови.
• Фолдери кои немаат аудио фајлови и JPEG
фајлови се прескокнуваат.
• Компатибилноста со сите MP3/WMA/AAC
софтвери за кодирање/пишување, уреди за
снимање, и медиуми за снимање не се
гарантирани. Некомпатибилноста на USB
уредот може да предизвика аудио шум или
нема воопшто да се емитува.
• Пред употреба на USB уред, бидете
сигурни дека истиот нема вируси.
Опциите за селектираната тема се
појавуваат. Пример: [TV TYPE]
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“USB” не се појави на предниот
панел.
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Контролното мени се појавува на
екранот.
3
[MODE
Со
одберете
(MUSIC, IMAGE)], и потоа на
.
Опциите за [MODE (MUSIC,
IMAGE)] се појавуваат.
4
5
6
Со
Следи
селектирајте [MUSIC].
.
Притиснете DVD MENU.
Фолдерите кои с снимени на USB
уредот се појавуваат. Кога се емитува
некој фолдер, неговиот наслов е
затемнет.
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
4:3 PAN AUTO
SCAN
Options
[MENU] (DVD VIDEO само)
За избор на посакуваниот јазик за
менијата на дискот.
[AUDIO] (DVD VIDEO само)
Со
селектирајте тема, и
притиснете копче
.
За менување на јазикот на звучниот запис.
Доколку изберете “ORIGINAL,” приоритет има
јазикот снимен на дискот како оригинален.
Подесувањето е комплетирано.
Пример: [4:3 LETTER BOX]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
Избор на аудио фајл
или фолдер
1
Менување на јазикот на менијата на екранот.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
7
[OSD] (On-Screen Display)
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Селектирана
опција
N
ot
• Кога ќе се вклучи системот по ресетирање, и
кога нема диск во него, порака се појавува на
ТВ екранот за брзо подесување. За Брзо
подесување (стр. 29), притиснете . За враќање
на нормален екран, притиснете CLEAR.
Ресетирање на сите [SETUP]
подесувања
За ресетирање на сите [SETUP] подесувања,
види „Враќање на [SETUP] опциите на
фабричките вредности” (стр. 95).
Избор на јазик за екранските
менија и звучните записи
[LANGUAGE SETUP]
Можете да поставите различни јазици на кои
ќе се прикажуваат екранските менија.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
[SUBTITLE] (DVD VIDEO само)
За менување на јазикот на титлот снимен на
DVD VIDEO дискот.
Доколку изберете “AUDIO FOLLOW,”
јазикот на титлот се менува според јазикот
кој сте го избрале за звучните траки.
Note
• Доколку изберете јазик со опциите “MENU,”
“SUBTITLE,” или “AUDIO” кој не е снимен на
DVD VIDEO дискот, автоматски ќе се избере еден
од снимените јазици.
Tip
• Доколку изберете “OTHERS
” во опциите
“MENU,” “SUBTITLE,” или “AUDIO,” со
нумерираните копчиња внесете соодветниот
јазичен код од листата на страна 113.
Подесување на дисплејот
[VIDEO SETUP]
Дотерајте го излезниот сигнал согласно со
телевизорот на кој е поврзан плеерот.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
57
[TV TYPE]
За избор на формат на екранот на
приклучениот телевизор (4:3 или широк).
[16:9]: Изберете ја оваа опција доколку сте
поврзале телевизор со широк екран или опција за
широк приказ.
[4:3 LETTER BOX]: Изберете ја оваа опција
доколку сте повзале телевизор со стандарден
екран во формат 4:3. Широките слики се
прикажуваат со црни ленти на горниот и долниот
дел.
[4:3 PAN SCAN]: Изберете ја оваа опција
доколку сте поврзале телевизор со 4:3 екран.
Сликата автоматски се развлекува преку целиот
екран и се отстрануваат непотребните делови.
Note
• Во зависност од DVD дискот, “4:3 LETTER BOX”
форматот може автоматски да се избере наместо
“4:3 PAN SCAN” или обратно.
[LINE]
Селектирајте излезен метод за видео
сигналите од EURO AV→ OUTPUT (TO TV)
приклучокот на задниот дел на уредот.
[VIDEO]: Системот пренесува видео сигнали.
[RGB]: Системот пренесува RGB сигнали.
Note
• Доколку вашиот телевизор не ги прифаќа S video
или RGB сигналите, на телевизискиот екран нема
да се појави слика, дури и ако изберете опција “S
VIDEO” или “RGB”.
• Не можете да селектирате [RGB] додека свети
HDMI индикаторот. [RGB] aвтоматски се
префрла на [VIDEO] кога ќе вклучите HDMI
опрема.
58
[PAUSE MODE] (DVD VIDEO/DVD-R/ DVDRW само)
Можете да селектирате слика во режим на
пауза.
[AUTO]: Сликата, вклучувајќи и субјекти
во динамично движење се прикажуваат без
треперење на сликата. Селектирајте ја оваа
позиција.
[FRAME]: Сликата, вклучувајќи и субјекти
кои не се движат динамично, се прикажуваат
со повисока резолуција.
HDMI подесувања
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
[AUTO (1920 × 1080p)]: Системот пренесува
оптимални видео сигнали до поврзаниот ТВ
апарат.
[1920 × 1080i]: Системот произведува1920 ×
1080i* видео сигнали.
[1280 × 720p]: Системот прроизведува 1280
× 720p* видео сигнали.
[720 × 480p]**: Системот произведува720 ×
480p* видео сигнали.
* i: интерлејс, p: прогресивни
** Зависно од државата, [720 × 576p] може да се
појави.
[CONTROL FOR HDMI]
Можете да ја вклучите или исклучите
[CONTROL FOR HDMI] функцијата. Ова е
достапно кога ќе го поврзете системот и ТВ
приемникот преку HDMI кабел. Повеќе
Преден панел
Можат да се репродуцираат
(MP3/WMA/AAC files)/JPEG фајлови
меморирани на USB уред како дигитален
музички плеер или USB медиум за
меморирање (не е испорачан) со поврзување
на USB уред со системот.
За листа на USB уреди кои можат да се
поврзат со системот, види “USB Уреди”.
Аудио форматот во кој може да се емитува на
системот е само MP3/WMA/AAC фајлови*.
USB уред
* Фајлови со авторскиправа (Digital Rights
Management) не можат да се репордуцираат.
Note
• Системот не може да емитуваWMA/AAC фајлови
на DATA CD/DATA DVD.
Околу USB уредите
[HDMI RESOLUTION]
Селектирајте тип на излезен сигнал на
HDMI OUT приклучокот. За детали, види
“Селектирање на тип на излезен сигнал од
HDMI OUT приклучок” (стр. 31).
Поврзување на USB уред
Репродукција на аудио
фајлови/JPEG фајлови
преку USB уред
• Не употребувајте различен тип на USB
уреди од оние кои се наведени во “USB
уреди” Oперации на моделите кои не се
наведени не се гарантира.
• Oперацијата не се гарантира и кога се
користа овие USB уреди.
• Некои од овие USB уреди можеби
нема да можете да ги набавите во
одредени држави.
• Кога форматирате USB, бидете
сигурни дека правилно постапувате
или форматирањето препуштете му го
на софтверот. Во спротивно, нема да
можете правилно да префрлате од
USB на овој систем.
Note
• Кога користите AUDIO IN/A.CAL MIC
приклучок додека USB уред е поврзан, внимавајте
бидејќи местото е ограничено.
1
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“USB” не се појави на
предниот панел.
Поврзете USB уред (дигитален
музички плеер или USB медиум)во
(USB) приклучокот.
Кога ќе конектирате USB уред,
“READING” се појавува на предниот
панел додека системот ги чита
податоците на USB уредот.
Note
• Кога ќе конектиратеUSB уред, уверете се дека
Насоката на приклучокот е правилна.
• Не употребувајте сила за приклучување на USB
уредот, може да дојде до оштетување.
• Не приклучувајте други уреди освен
USB направата.
• Потребни се околу 10 секунди пред да се појави
“READING” на предниот панел, зависно од
типот на USB уредот.
Вадење на USB уред
1
2
3
Копче
за стопирање на репродукцијата.
Притиснете
за исклучување на системот.
Извадете го USB уредот.
информации во “Употреба на Контролата
71
Уживајте во звукот од ТВ
преку звучниците на системот
(System Audio Control)
Уживајте во звукот на ТВ преку системот со
лесна операција.
За употреба на иоваа функција, поврзете го
системот и ТВ преку аудио кабел (не е
испорачан) и HDMI кабел (не е испорачан )
(стр. 21).
Зависно од ТВ, кога ќе поставите на
системот “TV” функција, се активира
гункцијата за Аудио Контрола. ТВ звукот се
емитува преку звучниците на системот, а
јачината на звукот на ТВ се минимизира
автоматски.
Можете да ја користите функцијата за Аудио
Контрола во следниве случаи:
• Додека гледате ТВ и системот е вклучен на
позиција “TV,” TВ звукот автоматски се
емитува од звучниците на системот.
• Можете да ја контролирате јачината на
звучниците на системот со далечинското
на ТВ.
• Ако го исклучите системот, или поставите
различна функција на системот од “TV,”
TВ звукот се емитува од ТВ звучниците.
Можете да ракувате со операциите на Аудио
Контролата на Системот од ТВ менито. За
детали, погледнете во приложеното
упатство со ТВ апаратот.
Note
• Ако ТВ се вклучи пред да го вклучите системот,
TВ звукот нема да се емитува во тој момент.
• Додека ТВ е во PAP (слика и слика) режим,
Аудио Контролата на Системот нема да работи.
Кога ќе излезете од PAP режимот, излезниот
метод на ТВ се враќа на тој пред PAP режимот.
• Ако селектирате ТВ програма за време на DVD
pепродукција од системот, “TV” функцијата
автоматски се префрла на емитување на ТВ звук.
• Кога ќе активирате Репродукција со еден допир
додека гледате ТВ, ќе се активира Аудио
контролата на системот, а звукот од ТВ
привремено се исклучува.
• Додека снимате песни на CD на USB уред,
Аудио Контролата на системот нема да работи.
70
Tip
• Можете дигитално да ги поврзете системот
и ТВ. За детали на страна 21.
Максимално ниво на звукот
на системот
(Volume Limit)
Можете да го смените излезниот метод на ТВ
кон системот преку менито на ТВ уредот, или
со притискање на THEATRE, и глчасен звук
може да се емитува, зависно од нивото на
јачината на звукот на системот. Можете да го
спречите ова со ли митирање на
максималното ниво на звукот. За детали,
види “[VOLUME LIMIT]” (стр. 59).
за HDMI Функција за “BRAVIA” Sync”
(стр. 68).
[OFF]: Исклучена функција.
[ON]: Вклучена. Можете да ги
контролират компонентите поврзани со
HDMI кабел.
Note
• Кога ќе поставите на [ON] без HDMI конекција со
ТВ, [Please verify the HDMI connection.]
се појавува и не можете да поставите на [ON].
[VOLUME LIMIT]
Ако го смените излензиот метод на ТВ
приемникот кон ТВ менито, или ако
притискате THEATRE, Аудио Контролата на
Системот (стр. 70) ќе се активира и силен
звук може да се произведе, зависно од
нивото на јачината на звукот на системот.
Ова може да ги спречите со намалување на
нивото на звукот на минимална вредност.
[LEVEL3]: Mаксималното ниво на звукот е10.
[LEVEL2]: Максималното ниво на звукот е 15
[LEVEL1]: Maксималното ниво на звукот е 20
[OFF]: Исклучено.
Note
• Функцијата е достапна само кога [CONTROL
FOR HDMI] е поставена на[ON].
[YCBCR/RGB (HDMI)]
Селектирајте тип на HDMI излезен сигнал
од HDMI OUT приклучокот.
[YC BC R]: Системот емитува YCBCR сигнали.
[RGB]: Системот емитува RGB сигнали.
Note
• Ако сликата е нејасна или искривена, поставете
[YCBCR] на [RGB].
• Ако HDMI OUT приклучокот е поврзан со
компонента со DVI приклучок, [RGB] сигналите
автоматски ќе се емитуваат дури и кога ќе
селектирате [YCBCR].
[ON]: Системот емитува сигнали со
конвертитање на Dolby Digital, DTS, или 96
kHz/24 bit PCM сигнали на 48 kHz/16 bit PCM.
Note
• Кога ќе го поврзете ТВ со HDMI
кабел и [ON] е селектирано, [AUDIO DRC], [A/V
SYNC], DYNAMIC BASS, “DEC. MODE,” и
звучниот режим кои не се нансени на звукот, се
емитуваат преку ТВ приемникот.
• Ако поставите функција различна од “DVD,”
системот не емитува звук преку HDMI OUT
приклучокот дури и кога ќе поставите [AUDIO
(HDMI)] на [ON].
[JPEG RESOLUTION]
Можете да селектирате резолуција на JPEG
фајловите кои се емитуваат од HDMI OUT
приклучокот.
[SD
]: Системот емитува стандардна
резолуција со црни рамки.
[HD
]: Системот емитува HD резолуција
со црние рамки.
[HD]: Системот емитува HD резолуција без
црние рамки.
[(1920 × 1080i) HD
]: Системот емитува
полна HD резолуција со црни рамки.
[(1920 × 1080i) HD]: Системот емитува полна
HD резолуција без црни рамки.
NoteRESOLUTION] е ефективна само ако
• [JPEG
поставите [TV TYPE] во [VIDEO SETUP] на
[16:9], и [HDMI RESOLUTION] во
[HDMI SETUP] на различно од [720 × 480p] или
[720 × 576p].
• Селектирајте [(1920 × 1080i) HD
] или [(1920 ×
1080i) HD] само ако [HDMI RESOLUTION] е
во [HDMI SETUP] на [1920 × 1080i].
• Ако одберете[(1920 × 1080i) HD ] или [(1920 ×
1080i) HD], наредната слика се појавува по
црниот екран.
• HDMI сигнал се исклучува моментално кога:
– Ставате или вадите DATA CD или
DATA DVD диск.
– кога конектирате или вадите USB уред.
[AUDIO (HDMI)]
Селектирајте статус на аудио излез од
HDMI OUT приклучокот.
[OFF]: Системот не емитиува звук од
HDMI OUT приклучокот.
59
Note
Аудио подесувања
• [AUDIO DRC] работи само за Dolby Digital.
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
S-AIR SETUP:
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
[TRACK SELECTION] (DVD VIDEO само)
И дава приоритет на звучната трака која
содржи најголем број канали при репродукција на DVD VIDEO диск на кој се
снимени повеќе аудио формати (PCM,
MPEG audio, DTS, или Dolby Digital).
1
2
OFF
OFF
[OFF]: Исклучено.
[AUTO]: Системот селектира звучни траки
автоматски според дадениот приоритет.
[S-AIR SETUP]
За да поставите S-AIR подесување. За
детали, види “S-AIR Производ” (стр. 81).
[ID]
За поставвање на ID на системот.
[PAIRING]
За поврзување на S-AIR под-уред, како
сараунд засилувач или S-AIR ресивер.
• Функцијата
е достапна само кога S-AIR
Note
трансмитер (не е испорачан) е ставен во
уредот.
• Кога ќе ја наместите опцијата на “AUTO,”
јазикот може да се промени. Опциите одредени со
функцијата “TRACK SELECTION” има приоритет
во однос на “AUDIO” параметрите во менито
“LANGUAGE SETUP” (страна 57).
• Доколку PCM, DTS, MPEG audio, и Dolby Digital
звучните записи имаат ист број канали, плеерот
ги емитува PCM, DTS, MPEG, и Dolby Digital
aудио звучните записи по овој редослед.
на оптимален опкружувачки звук во
просторија” (стр. 87).
[AUTO CALIBRATION]
За калибрирање на соодветни подесувања
автоматски. За детали, види “Автоматско
калибрирање на соодветни подесувања”
(стр. 88).
4
5
6
7
Други подесувања
[SYSTEM SETUP]
[SPEAKER FORMATION]
За да поставите позиција на звучниците за
подобар сараунд звук. За детали “Добивање
3
Притискајте FUNCTION +/– додека
“DVD” не се појави на предниот
панел.
[AUDIO DRC] (DVD VIDEO само)
[SCREEN SAVER]
Овозможува појасен звук при ниска јачина
на тонот, ако DVD дискот е компатибилен
за “AUDIO DRC.”
Можете да ја активирате функцијата за
намалување на појавата на замаглување.
Притиснете на било кое копче (пр.,
копче).
[OFF]: Нема компресија на динамичниот
досег.
[STANDARD]: Системот репродуцира звук
со кој е снимена содржината.
[MAX]: Системот целосно го компресира
динамичниот досег.
[ON]: Ќе се појави слика на екранот ако не
дадете наредба на системот околу 15 минути.
[OFF]: Исклучено.
[BACKGROUND]
Можете да селектирате боја или слика која
ќе стои какоп позадина на ТВ екранот.
– ќе притиснете
додека е отворено
лежиштето на дискот, и
се појавува на
предниот панел.
– Затворете ја фиоката за дискот.
– Ќе притиснете DVD TOP MENU/DVD MENU
Контролното мени се исклучува од ТВ
екранот.
– ќе селектирате “DVD” функција со
Со
одберете
и потоа на .
[SETUP],
и
ќе се појави на предниот панел.
притискање FUNCTION +/– и
појави на предниот панел.
ќе се
• One-Touch Play не работи кога ќе притиснете
.
Со
одберете [CUSTOM], и потоа
.
копче
Системот и ТВ работат на овој начин (пр.):
Екранот за подесување се појавува.
Овој систем
TВ
Со
одберете [HDMI SETUP], и потоа
.
копче
Се вклучува (Ако не е
вклучен.)
Се вклучува (Ако не е
вклучен.)
Активира “DVD”
функција.
Активира HDMI влез.
Опциите за [HDMI SETUP] се појавуваат.
Со
одберете [CONTROL FOR
HDMI], и потоа на .
Со
одберете подесување, и
потоа
.
• [OFF]: Исклучена.
• [ON]: Вклучена.
Note
SYSTEM SETUP
SCREEN SAVER:
ON
BACKGROUND:
JACKET PICTURE
PARENTAL CONTROL:
DivX:
Registration Code
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
Репродукцијата со еден допир работи кога:
Копче DISPLAY додека системот е
во стоп режим.
Опциите за [SETUP] се појавуваат.
Note
60
Вклучување/Исклучување HDMI]
функција
• Кога [Please verify the HDMI connection.] ќе се
појави, уверете се дека HDMI конекцијата е
правилна.
Theatre режим
(Theatre Mode)
Ако Вашиот ТВ е компатибилен на овој
режим, уживајте во квалитетна филмска слика
и звук, која се емитува автоматски со
притискање на THEATRE.
Гледање DVD со
притискање на едно копче
(One-Touch Play)
Со едноставно притискање на ONE-TOUCH
PLAY, ТВ се вклучува на DVD влезен
сигнал, и автоматски започнува
репродукцијата на дискот.
Мин. ниво на звук. (Аудио
Започнува репродукција контрола на систем)
на дискот со звук.
Note
• Уверете се дека HDMI конекцијата е правилна, и
поставете [CONTROL FOR HDMI] на [ON].
• Зависно од дискот, почетокот на содржината
може да не се репродуцира.
• Зависно од дискот, почетокот на репродукцијата
може да потрае.
Синхронизирано исклучување
на системот со ТВ уредот
(System Power Off)
Кога ќе го исклучите ТВ со POWER копчето
, системот
на далечинското на
автоматскки ќе се исклучи.
Note
• Пред употреба на оваа функција, поставете
ја оваа операција и кај ТВ уредот. За детали,
проучете го упатството испорачано со ТВ.
• Зависно од статусот на сиѕтемот (пр., додека
има различна функција од “DVD” или “TV” ,
или репродукција на CD), системот можеби
нема да се исклучи автоматски.
69
No
Контрола на HDMI/Надворешни аудио
уреди
Контролирање на
HDMI функции за
“BRAVIA” Sync
Оваа функција е достапна само за ТВ уреди
со “BRAVIA” Sync функција.
Со поврзување на Sony компоненти кои се
компатибилни на HDMI функција со
поврзување со HDMI кабел (не е испорачан),
можни се следниве операции:
– Theatre режим (стр. 69)
– Репродукција со еден допир (стр. 69)
– Исклучување на системот(стр. 69)
– Аудио контрола на системот (стр. 70)
– Лимитирање на звукот (стр. 70)
Контролата на HDMI е функција според
стандардите на CEC (Електронска контрола
на корисници) за HDMI (Мултимедиален
интерфејс со висока дефиниција).
HDMI функцијата нема да рабти во следниве
случаи:
– Кога ќе го поврзете системот со
компонента која не е компатибилна за
контрола на HDMI функции.
– Компонента која нема HDMI приклучок.
Постојат копчиња на далечинскиот уред на
системот за контрола на ТВ, како THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY, TV [/1. За детали, види
“Контрола на ТВ со испорачаното
далечинско” (стр. 89) и во упатството за
употреба на самиот ТВ апарат.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
BRAVIA Sync
68
TV
te
• Зависно
од конектираната компонента, контролата
на HDMI функциите може да не работи. Проучете го
упатството испорачано со компонентата.
• Контролата на HDMI функциите може да не работи
ако поврзете компоненти различни од Sony, дури и
кога тие се HDMI компатибилни.
[JACKET PICTURE]: Сликата се прикажува
но само доколку е снимена на дискот (CDEXTRA, и.т.н...). Но ако на дискот не е снимена
оваа слика, се прикажува сликата GRAPHICS
Note
• Не можете да подесувате во [SPEAKER SETUP] ако
имате поврзано слушалки со уредот или засилувачот.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TONE
TEST
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
[GRAPHICS]: Се прикажува стандардна
слика меморирана на плеерот.
[BLUE]: За сина позаднина.
Подготовка за контрола на
HDMI функции
(HDM Контрола – Лесно подесување)
Системот е компатибилен за контрола на s
HDMI – функциите. Ако ТВ е компатибилен
со HDMI – функцијата за лесно подесување,
можете да поставите [CONTROL FOR HDMI]
функција на системот автоматски со
подесување на ТВ. За детали, проучете го
упатството испорачано со ТВ апаратот.
Ако ТВ не е компатибилен со HDMI –
функцијата за брзо подесување, поставете
Контрола на HDMI функции на ТВ и
системот рачно.
[BLACK]: За црна позадина.
[PARENTAL CONTROL]
Поставување на забрана за емитување на
дискови. За детали, види “Ограничување на
репродукција на диск” (стр. 54).
[DivX]
Го прикажува регистарскиот број на плеерот.
Повеќе информации ќе најдете на:
http://www.divx.com на Интернет.
1
2
3
4
Уверете се дека системот и ТВ се
поврзани преку HDMI кабел.
Вклучете го ТВ и притиснете [/1 за да
го вклучите системот.
Со влезниот селектор на сигнали на
ТВ одберете HDMI селектор, се
додека истиот не се појави на ТВ
екранот.
Поставете контрола на HDMI
функција на ТВ и системот.
За детали за подесувањата на системот,
погледнете ги наредените чекори. За
детали за подесувањата на ТВ,
погчеднете во упатството на ТВ апаратот
(зависно од ТВ, фабричките подесувања
за Контрола на HDMI функцијата може
да е исклучена).
[CONNECTION]
Ако не поввзувате централен и сараунд звучници, или
ги поместувате сараунд звучниците, дотерајте ги
параметрите [CENTER] и [SURROUND] и одредете ја
нивната позиција.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[MULTI-DISC RESUME] (DVD VIDEO/
VIDEO CD само)
Можете да ја вклучите/исклучите
[MULTI-DISC RESUME] функцијата.
Note
• Прикажаните теми можат да варираат
зависно од државата/регионот.
YES
YES
YES
YES
[ON]: Се меморира позицијата во која ќе ги
сопрете дисковите, до 10 дискови.
[OFF]: Се меморира само позицијата во која е
сопрен дискот кој тековно се емитува.
YES]: Нормално, изберете го ова.
[NONE]: Изберете ако не користите централен звучник.
[SURROUND]
[YES]: Нормално изберете го ова.
[NONE]: Изберете ако не користите сараунд
звучници.
[SUBWOOFER]
[YES]: (ДА)
Note
[RESET]
Можете да ги вратите [SET UP] подесувањата
различни од [PARENTAL CONTROL]на
фабричките подесувања. За детали,
види“Враќање на [SETUP] подесувањата на
фабричките вредности” (стр. 95).
Подесување на звучниците
[SPEAKER SETUP]
За да го добиете најдобриот можен
опкружувачки звук одредете ја големината на
приклучените звучници и нивната
оддалеченост од позицијата на слушање. Потоа
со помош на тест тонот прилагодете го нивото
на звучниците и балансот меѓу нив.
• Кога ги менувате [CONNECTION] подесувањата,
[STANDARD] во [SPEAKER FORMATION]
функцијата [SPEAKER FORMATION] автоматски
се поставува на [STANDARD].
[DISTANCE (FRONT)]
Ако ги преместувате централните звучници
и центарот, поставете нови параметри за
нивното растојание (A) од позицијата на
слушање.
Можете да поставите параметри од 1.0 до 7.0
метри1) (3 до 23 ft) за предните звучници, и
од 0.0 до 7.0 метри2) (0 до 23 ft) за
централниот звучник.
61
[L/R] 3.0 m/10 ft2)3): Поставете растојание на
сараунд звучници
A
1)
0.0 до 7.01 метри во моделите во Северна Америка.
2)
Ако активирате брзо подесување (стр. 25), се
менуваат подесувањата на фабричките вредности.
3)
3.04 m/10 ft за модели за Северна Америка
4)
Оваа порака се појавува кога[SURROUND] е на
[YES] во [CONNECTION] подесувањата.
Note
• Ако звучниците не се поставени на иста
оддалеченост, раководете се според звучникот
кој е поставен поблиску.
• Не ги ставајте сараунд звучниците подалеку од
предните звучници, во однос на позицијата на
слушање.
[L/R] 3.0 m/10 ft3): За да поставите
растојание за предни звучници.
[CENTER] 3.0 m/10 ft3)4): За растојание на
централен звучник
[SUBWOOFER] 3.00 m/10ft2)3): За растојание на
субвуферот
1)
0.00 до 7.01 метри кај моделите за Северна
Америка.
2)
Ако активирате Quick Setup (стр.29) фабричките
дотерувања се менуваат.
3)
3.04 n.19 ft за модели за Северна Америка.
4)
Оваа порака се појавува ако поставите [CENTER]
на [YES]во [CONNECTION] подесувањата.
• Зависно од влезниот сигнал, функцијата
[DISTANCE] може да нема ефект.
[LEVEL (FRONT)]
Можете да го дотерате нивото на предните
звучници. Параметрите можете да ги дотерате од -6.0 dB до +6.0 dB. Претходно, опцијата [TEST TONE] треба да се постави на
[ON]
[L/R] 0.0 dB: За ниво на предни звучници.
[CENTER] 0.0 dB*: За ниво на централен
звучник
[SUBWOOFER] +2.0 dB: За ниво на
субвуфер.
[DISTANCE (SURROUND)]
Ако ги преместувате сараунд звучниците,
запаметете да поставите нови параметри за
растијанието (B) од позицијата на слушање.
* Оваа порака се појавува кога [CENTER] е на
[YES] во [CONNECTION] подесувањата.
Можете да поставите параметри од 0.0 до
7.0 метри1) (0 до 23 ft).
Можете да го дотерате нивото на сараунд
звучниците. Параметрите можете да ги дотерате од -6.0 dB до +6.0 dB. Претходно, опцијата [TEST TONE] треба да се постави на
[ON]
[LEVEL (SURROUND)]
Користење на податочниот
радио систем (RDS)
Што е радио податочен
систем?
Податочен радио систем (RDS) е услуга која
овозможува радио станиците заедно со
обичниот радио сигнали да праќаат и
дополнителни информации. Овој уред нуди
погодни RDS функции, како што е приказот
на името на станицата. Услугата RDS е
достапна само за FM станици.*
Note
• RDS нема да функционира правилно ако
станиците со RDS сигнал не се емитуваат
правилно, или приемот е слаб
* Сите FM станици не нудат RDS услуги. Покрај
тоа, RDS услугите може да се разликуваат.
Доколку не сте запознаени со RDS системот,
побарајте повеќе информации од Вашите локални
радио станици.
Примање на RDS пренос
Изберете станица од FM опсег.
Кога ќе изберете станица која нуди RDS
услуги, името на станицата се прикажува на
екранот од предната плоча.
* Ако RDS преносот не мое да се добие, името
на станицата можеби нема да се појави на
предниот панел.
[L/R] 0.0 dB*: За ниво на сараунд звучници.
* Оваа порака се појавува кога [SURROUND] е на
[YES] во [CONNECTION] подесувањата.
B
[TEST TONE]
Сите звучници емитуваат тест тон кој ќе
ви овозможи полесно прилагодување на
опциите[LEVEL (FRONT)] и [LEVEL
(SURROUND)].
[OFF]: Од звучниците не се емитува тест тон од
звучниците.
[ON]: При дотерувањето на нивото, од секој
звучник последователно се емитува тест тон. Ако
изберете една од опциите во менито [SPEAKER
62
67
6
Креирајте име со C/X/x/c.
Кога нема име на станица:
Со X/x селектирајте карактер, а со c
Движете го курсорот на наредната
позиција.
1 Фреквенција
Пр. “FM1 87.50”
2 “FM MODE” подесување
Пр. “STEREO”
Можете да внесувате букви, броеви, и
други симболи за име на радио станица.
Ако направите грешка
Притискајте C/c додека погрешно
внесениот знак не почне да трепка, па со
X/x внесете го правилниот знак.
За да избришете знак, притискајте C/c
додека знакот трепка, па притиснете
CLEAR.
7
Следи
.
“COMPLETE” се прикажува на екранот
и името е меморирано.
8
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
Приказ на името и фреквенцијата на станицата на
предниот панел на
системот
“TUNER AM”
Кога има име на станица
1 Име на станица
Пр. “SONY RADIO”
2 Фреквенција
Пр. “AM1 576”
SETUP] ќе се емитува тест тон од секој
звучник.
Прилагодете го нивото на звукот на
следниов начин:
Поставете [TEST TONE] на [ON].
1
2
3
4
5
Кога нема име на станица:
1 Фреквенција
Пр. “AM1 576”
Note
• Системот се враќа на оригиналниот приказ
Кога ќе поминат неколку секунди.
Притискајте
за да го
селектирате бараниот звучник и ниво.
Притиснете
.
Повторете чекори од 1 до 3.
Притискајте
за да
поставите [TEST TONE] на [OFF]
после прилагодувањето на нивото
на звучниците.
Note
• Tест тон сигнали не се емитуваат од HDMI
OUT приклучокот.
Tip
• За прилагодување на јачината на звукот на сите
звучници истовремено, вклучете ја VOLUME
контролата на уредот, или притиснете VOLUME
+/– на далечинскиот уред.
• За враќање на фабричките вредности кога ги
менувате подесувањата, селектирајте тема, и
притиснете CLEAR. Имајте во предвид дека
[CONNECTION] подесувањата не се враќаат на
фабричките вредности.
Кога е избран режимот за “TUNER AM”
или “TUNER FM,” можете да ја проверите
фреквенцијата и името на тековната радио
станица.
Притиснете DISPLAY.
Со секое притискање на DISPLAY, се
менува приказот:
1→ 2→ ....→ 1→....
“TUNER FM”
Кога е поставено име на станица
1 Име на станица
Пр. “SONY RADIO”
2 Фреквенција
Пр. “FM1 87.50”
3 “FM MODE” подесување
Пр. “STEREO”
66
63
Tip
Радио
Меморирање на радио
станици
Можете да меморирате до 20 FM станици и
10 AM станици. Пред барањето станици,
намалете ја на минимум јачината на тонот.
7
8
9
• Можете да селектирате број, со директно
притискање на нумерираните копчиња.
Копче
.
“COMPLETE” се појавува на предниот
панел, и станицата е меморирана.
Тековна станица
Тековна фреквенција и број
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Најнапред меморирајте ги саканите радио
станици (Видете стр.64)
1
Повторете чекори од 2 до 7 за
меморирање на други станици.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
• Можете да ракувате со радио функциите со
пиказ на истите на ТВ екранот.
Слушање на радио
2
Притискајте PRESET +/– за да
селектирате меморирана станица.
Со секое притискање системот се
префрлува на следната или претходната
станица.
Tip
• Можете да селектирате станица со директно
притискање на нумерираните копчиња.
3
За прилагодување на јачината нма
звукот, притиснете VOLUME +/–.
1
2
Притискајте FUNCTION +/– додека
“TUNER FM” или “TUNER AM” не се
појави на предниот панел.
Притиснете и задржете TUNING +/– за
да започне автоматско скенирање.
Скенирањето застанува кога системот ќе
најде станица. “TUNED” и “ST” (за стерео
програма) се појавуваат на предниот панел.
3
4
5
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “MEMORY”
не се појави на предниот панел.
Следи
копче или
.
Меморираниот број ќе се појави на предниот
панел.
6
Притиснете
за да изберете
број на кој сакате да ја меморирате
станицата.
1
2
3
4
5
6
За да го исклучите радиото
Притиснете
Име на станицата
Ако FM програмата е пропратена со шум,
сослектирајте моно прием. Нема да има
стерео ефект, но приемот ќе биде подобар.
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “FM MODE”
не се појави на предниот панел.
Се отвора последната слушана станица.
За менување на мемориран
број
Селектирајте го саканиот поставен број
со притискање на PRESET +/- (стр.65),
а потоа изведете ја процедурата од
Чекор 3.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“TUNER FM” или “TUNER AM” не се
појави на предниот панел.
Ако на FM програмата има шум
Побарајте ја автоматски или рачно, на начинот
опишан во чекорот 2. За рачно пребарување,
притискајте TUNING + и –.
За автоматско пребарување, држете притиснато TUNING + или –. Пребарувањето запира
кога ќе се пронајде станица. За да го запрете
претходно, притиснете пак TUNING + или –.
Да слушате станици на кои им
ги знаете фреквенциите
2
3
4
Притискајте FUNCTION +/– додека
“TUNER FM” или “TUNER AM” не се
појави на предниот панел.
Со
одберете “MONO.”
• “STEREO”: Стерео прием.
• “MONO”: Moно прием.
Следи
.
Подесувањето е направено.
Притиснете SYSTEM MENU.
Менито на системот се исклучува.
Именување на станиците
Можете да ги именувате меморираните
станици (на пр.“XYZ”). Името ќе се
прикажува на екранот кога ќе се избере таа
станица. За една меморирана станица може
да се внесе само едно име.
Note
• Не можат да се именуваат станиците со
податочен радио систем (RDS) (стр. 67).
1
Притиснете на нумерираните
копчиња за број на фреквенција.
.
Притискајте FUNCTION +/– додека
“TUNER FM” или “TUNER AM” не се
појави на предниот панел.
Последната слушана станица се избира.
2
Притиснете D.TUNING.
Следи
или c.
.
За слушање на станици кои
не се меморирани
1
Потоа
3
4
Притискајте PRESET +/– за да ја
селектирате станицата на која
сакате да креирате индекс со име.
Притиснете SYSTEM MENU.
Притискајте
додека “NAME IN”
не се појави на предниот панел.
• За да го подобрите приемот, сменете ја
насоката на антената.
5
64
Следи
или c.
65
Download PDF

advertising